Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71799
Dôvodové správy: 2541
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
23.01.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov 106/2004 účinný od 01.01.2021 do 30.06.2022


Platnosť od: 28.02.2004
Účinnosť od: 01.01.2021
Účinnosť do: 30.06.2022
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo EÚ, Spotrebné dane

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST47 JUD556 DS26 EU PP10 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov 106/2004 účinný od 01.01.2021 do 30.06.2022
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 106/2004 s účinnosťou od 01.01.2021 na základe 390/2020


§ 2
Vymedzenie základných pojmov

(1)
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
daňovým územím územie Slovenskej republiky,
b)
územím Európskej únie územie členských štátov Európskej únie podľa osobitného predpisu1a) okrem územia ostrova Helgoland a územia Büsingen v Spolkovej republike Nemecko, územia Livigno v Talianskej republike, územia Ceuta, Melilla a Kanárske ostrovy v Španielskom kráľovstve, území Francúzskej republiky uvedených v osobitnom predpise,1aaa) územia Alánd, územia britských Normanských ostrovov a okrem území uvedených v osobitnom predpise,1aa)
c)
členským štátom územie členského štátu Európskej únie okrem území uvedených v písmene b),
d)
územím tretích štátov územie, ktoré nie je územím Európskej únie,
e)
daňovým skladom miesto, kde sa tabakové výrobky na základe povolenia na prevádzkovanie daňového skladu v pozastavení dane vyrábajú, spracovávajú, skladujú, prijímajú alebo odosielajú,
f)
prevádzkovateľom daňového skladu osoba, ktorá v rámci podnikania tabakové výrobky na základe povolenia na prevádzkovanie daňového skladu v pozastavení dane vyrába, spracúva, skladuje, prijíma alebo odosiela,
g)
pozastavením dane daňový režim, v ktorom sa vznik daňovej povinnosti posunie na deň uvedenia tabakových výrobkov do daňového voľného obehu; pozastavenie dane sa nevzťahuje na tabakové výrobky, ktoré boli prepustené do osobitného colného režimu,1b) ako aj na dočasné uskladnenie,
h)
oprávneným príjemcom osoba, ktorá nie je prevádzkovateľom daňového skladu a ktorá v rámci podnikania opakovane alebo príležitostne na základe povolenia prijíma tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane, pričom nesmie tabakové výrobky v pozastavení dane skladovať ani odosielať,
i)
uvedením tabakových výrobkov do daňového voľného obehu
1.
akékoľvek vyňatie tabakových výrobkov z pozastavenia dane,
2.
akékoľvek vyrobenie tabakových výrobkov mimo pozastavenia dane,
3.
akýkoľvek dovoz tabakových výrobkov, na ktorý nenadväzuje pozastavenie dane,
4.
akékoľvek nakladanie s tabakovými výrobkami mimo pozastavenia dane, ktoré neboli preukázateľne zdanené a ktorých pôvod alebo spôsob nadobudnutia nevie osoba, ktorá s tabakovými výrobkami nakladá alebo nakladala, preukázať v súlade s týmto zákonom, a to bez ohľadu na to, či nakladá alebo nakladala s tabakovými výrobkami ako s vlastnými,
j)
podnikaním činnosť vykonávaná na daňovom území v súlade s osobitným predpisom1) a rovnaká alebo obdobná činnosť vykonávaná v iných členských štátoch podľa právnych predpisov členských štátov,
k)
majetkovo prepojenými osobami osoby, z ktorých má jedna priamo alebo nepriamo najmenej 25 % podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v inej osobe; ak má jedna osoba takýto podiel vo viacerých osobách, považujú sa všetky z nich za majetkovo prepojené,
l)
personálne prepojenými osobami
1.
osoba, ak táto fyzická osoba alebo jej blízka osoba2) má priamo alebo nepriamo rozhodujúci vplyv na riadenie alebo na kontrolu tejto právnickej osoby, alebo
2.
právnické osoby, ak na riadenie alebo kontrolu týchto právnických osôb má priamo alebo nepriamo rozhodujúci vplyv tá istá osoba alebo jej blízka osoba,2)
m)
rozhodujúcim vplyvom právo fyzickej osoby samostatne rozhodovať ako riadiaci orgán alebo kontrolný orgán právnickej osoby alebo nečinnosťou zamedziť rozhodnutiu riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu právnickej osoby,
n)
registrovaným odosielateľom osoba, ktorá nie je prevádzkovateľom daňového skladu a ktorá je oprávnená v rámci podnikania na základe povolenia odosielať tabakové výrobky v pozastavení dane po prepustení do voľného obehu,2aa) pričom tabakové výrobky v pozastavení dane nesmie prijímať ani skladovať,
o)
schváleným odosielateľom osoba, ktorá v rámci podnikania na základe povolenia podľa § 29 odosiela tabakové výrobky uvedené do daňového voľného obehu na územie iného členského štátu na podnikateľské účely,
p)
schváleným príjemcom osoba, ktorá v rámci podnikania na základe povolenia podľa § 29a prijíma na podnikateľské účely tabakové výrobky uvedené do daňového voľného obehu na území iného členského štátu.
(2)
Na účely tohto zákona sa obchody uskutočnené s Monackým kniežatstvom považujú za obchody uskutočnené s Francúzskou republikou, obchody uskutočnené s Jungholz a Mittelberg (Kleines Walsertal) sa považujú za obchody uskutočnené s Nemeckou spolkovou republikou, obchody uskutočnené s ostrovom Man sa považujú za obchody uskutočnené so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska, obchody uskutočnené so Sanmarínskou republikou sa považujú za obchody uskutočnené s Talianskou republikou a obchody uskutočnené s výsostnými územiami Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska Akrotiri a Dhekelia sa považujú za obchody uskutočnené s Cyperskou republikou.
zobraziť paragraf
§ 6
Sadzba dane

(1)
Sadzba dane z tabakových výrobkov okrem cigariet sa ustanovuje takto:
opis tovaru sadzba dane cigary, cigarky 76,70 eura/kg tabak 76,70 eura/kg.
(2)
Sadzba dane z cigariet s výnimkou podľa odseku 3 a § 44u ods. 1 sa ustanovuje takto:
kombinovaná sadzba dane opis tovaru špecifická časť percentuálna časť cigarety 64,10 eura/1 000 kusov 23 % z ceny cigariet.
(3)
Minimálna sadzba dane z cigariet je 100,10 eura/1 000 kusov s výnimkou podľa § 44u ods. 2.
(4)
Minimálna sadzba dane z cigariet sa použije, ak výška dane pripadajúca na jeden kus cigarety vypočítaná podľa sadzby dane ustanovenej v odseku 2 prepočítanej na kus cigarety spôsobom podľa § 5 ods. 7 nedosiahne minimálnu sadzbu dane ustanovenú v odseku 3, alebo ak výšku dane na cigarety nie je možné určiť podľa § 5 ods. 7.
(5)
Platnosť sadzby dane z tabakových výrobkov sa na kontrolnej známke vyjadruje znakom, ktorým je veľké písmeno abecedy (bez diakritiky) v abecednom poradí.
zobraziť paragraf
§ 9
Označovanie tabakových výrobkov kontrolnou známkou

(1)
Kontrolnou známkou sa na účely tohto zákona rozumie slovenská kontrolná známka, ktorá spĺňa náležitosti v súlade s týmto zákonom a všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa odseku 14. Kontrolná známka má na účely tohto zákona povahu ceniny. Kontrolná známka obsahuje identifikačné číslo, ktorým je jedinečné poradové číslo vytvorené z alfanumerických znakov neopakovateľných najmenej po dobu piatich rokov. Zloženie identifikačného čísla určí Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky (ďalej len „finančné riaditeľstvo“).
(2)
Tabakové výrobky možno do daňového voľného obehu uviesť, len ak sú označené kontrolnou známkou, ak odseky 5 a 12 neustanovujú inak.
(3)
Odberateľom kontrolných známok určených na označovanie spotrebiteľského balenia tabaku, cigár alebo cigariek, alebo spotrebiteľského balenia cigariet (ďalej len „spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov“) je prevádzkovateľ daňového skladu, oprávnený príjemca alebo dovozca tabakových výrobkov, ktorý chce uvádzať tabakové výrobky do daňového voľného obehu na daňovom území (§ 9a). Kontrolné známky určené na označovanie bezdymového tabakového výrobku je oprávnená odoberať aj osoba, ktorej colný úrad vydal povolenie na prijatie a dovoz bezdymového tabakového výrobku.
(4)
Označovať spotrebiteľské balenie tabaku, cigár alebo cigariek kontrolnou známkou môže prevádzkovateľ daňového skladu, oprávnený príjemca alebo dovozca tabakových výrobkov (§ 9a). Na kontrolnej známke určenej na označovanie spotrebiteľského balenia tabaku, cigár alebo cigariek musí byť vždy uvedený znak pre platnosť sadzby spotrebnej dane. Spotrebiteľské balenie tabaku, cigár alebo cigariek nemožno predať na konečnú spotrebu za cenu nižšiu, ako je výška dane pripadajúcej na spotrebiteľské balenie tabaku, cigár alebo cigariek a dane z pridanej hodnoty pripadajúcej na toto spotrebiteľské balenie tabaku, cigár alebo cigariek.
(5)
Odberateľ kontrolných známok, ktorým je oprávnený príjemca, môže v daňovom voľnom obehu označiť spotrebiteľské balenie cigár alebo cigariek, ak prijal spotrebiteľské balenie cigár alebo cigariek neoznačené kontrolnou známkou z iného členského štátu, pričom je povinný označiť ho kontrolnou známkou najneskôr jeden pracovný deň pred jeho predajom alebo iným výdajom na daňovom území inej osobe. Odberateľ kontrolnej známky, ktorým je oprávnený príjemca, je povinný najneskôr pred prvým odberom kontrolných známok oznámiť colnému úradu miesto prijatia, ktoré je totožné s miestom, kde bude spotrebiteľské balenie cigár alebo cigariek označovať kontrolnou známkou.
(6)
Označovať spotrebiteľské balenie cigariet kontrolnou známkou možno len v podniku, ktorý ich vyrobil. Na kontrolnej známke určenej na označovanie cigariet musí byť vždy uvedená cena cigariet, znak pre platnosť sadzby spotrebnej dane, počet kusov cigariet v spotrebiteľskom balení cigariet a dĺžka cigariet. Spotrebiteľské balenie cigariet možno predať na konečnú spotrebu len za cenu, ktorá je uvedená na kontrolnej známke na spotrebiteľskom balení cigariet.
(7)
Na označenie spotrebiteľského balenia tabaku, cigár alebo cigariek sa môže použiť len kontrolná známka, ktorej údaje zodpovedajú znaku pre platnosť sadzby spotrebnej dane, a ktorá je vyhotovená na základe súhlasu finančného riaditeľstva podľa § 9b ods. 5 a v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa odseku 14.
(8)
Na označenie spotrebiteľského balenia cigariet sa môže použiť len kontrolná známka, ktorej údaje zodpovedajú príslušnej cene cigariet, počtu kusov cigariet v tomto balení, dĺžke jednej cigarety, znaku pre platnosť sadzby spotrebnej dane a ktorá je vyhotovená na základe súhlasu finančného riaditeľstva podľa § 9b ods. 5 a v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa odseku 14, ak § 9aa neustanovuje inak.
(9)
Iné usporiadanie grafických prvkov a údajov na kontrolnej známke, ako je ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa odseku 14, môže odsúhlasiť finančné riaditeľstvo so súhlasom tlačiarne na základe žiadosti odberateľa kontrolných známok. Kontrolná známka sa nalepí na spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov na časť určenú na otvorenie tak, aby sa tabakové výrobky nemohli vybrať bez viditeľného poškodenia kontrolnej známky alebo spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov, pričom pri spotrebiteľskom balení cigariet musí pri otvorení ostať nepoškodená aspoň jedna časť kontrolnej známky, kde je uvedená cena cigariet. Ak kratší z rozmerov bočnej strany spotrebiteľského balenia cigariet je menší ako kratší z rozmerov kontrolnej známky, kontrolná známka musí byť na spotrebiteľskom balení cigariet viditeľne umiestnená, pričom pri otvorení tohto spotrebiteľského balenia cigariet musí ostať nepoškodená aspoň jedna časť kontrolnej známky, kde je uvedená cena cigariet; dodržanie povinnosti nalepiť kontrolnú známku na takéto spotrebiteľské balenie cigariet na časť určenú na otvorenie tak, aby sa cigarety nemohli vybrať bez viditeľného poškodenia kontrolnej známky alebo spotrebiteľského balenia cigariet sa nevyžaduje. Na spotrebiteľskom balení tabakových výrobkov možno mať len jedno miesto určené na otvorenie. Kontrolná známka sa nesmie dať odlepiť bez jej viditeľného poškodenia alebo poškodenia spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov. Ak sa na spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov použije aj priehľadný obal, kontrolná známka sa nalepí pod tento obal. Spotrebiteľské balenie cigariet môže obsahovať aj alfanumerický znak aplikovaný podnikom, ktorý vyrába cigarety.
(10)
Prevádzkovateľ daňového skladu, oprávnený príjemca a dovozca tabakových výrobkov (§ 9a) sú povinní na účely zistenia váženej priemernej ceny cigariet oznámiť finančnému riaditeľstvu prostredníctvom colného úradu množstvo cigariet uvedených do daňového voľného obehu na daňovom území za kalendárny mesiac v členení podľa obchodného názvu cigariet, ceny cigariet uvedenej na kontrolnej známke a podľa počtu kusov cigariet v spotrebiteľskom balení cigariet, a to najneskôr do 25. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.
(11)
Ak odseky 5 a 12 neustanovujú inak, za neoznačené spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov sa na účely tohto zákona považuje spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov, na ktorom nie je nalepená kontrolná známka, ktoré je označené poškodenou kontrolnou známkou, falzifikátom kontrolnej známky, kontrolnou známkou, ktorá nie je v súlade s týmto zákonom a všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa odseku 14 alebo spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov, ktorého označenie nie je v súlade s týmto zákonom a všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa odseku 14.
(12)
Povinnosť označiť spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov kontrolnou známkou sa nevzťahuje na spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov
a)
odobraté ako vzorka na účely daňového dozoru alebo inej úradnej kontroly, úradnej skúšky alebo úradného zisťovania v technologicky odôvodnenom množstve,
b)
použité v pozastavení dane na vlastné kvalitatívne skúšky alebo rozbory v technologicky odôvodnenom množstve uznanom colným úradom,
c)
zaslané fyzickou osobou z územia tretích štátov fyzickej osobe na daňové územie v príležitostných malých zásielkach neobchodného charakteru, určené na jej osobnú spotrebu alebo osobnú spotrebu jej domácnosti4a) na daňovom území najviac v množstve 50 kusov cigariet, 25 kusov cigariek, 10 kusov cigár alebo 50 g tabaku,
d)
dovážané z územia tretích štátov v osobnej batožine cestujúceho najviac v množstve 200 kusov cigariet, 100 kusov cigariek, 50 kusov cigár alebo 250 gramov tabaku na osobu, ak cestujúci cestuje leteckou dopravou, alebo 40 kusov cigariet, 20 kusov cigariek, 10 kusov cigár alebo 50 gramov tabaku na osobu, ak cestujúci cestuje inak ako leteckou dopravou,
e)
prepravené na daňové územie z členských štátov osobami uvedenými v § 33a ods. 2 alebo prepravené na daňové územie z iných členských štátov ozbrojenými silami iných štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a ich civilnými zamestnancami, na použitie v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy,5)
f)
dovezené na daňové územie z územia tretích štátov osobami uvedenými v § 33a ods. 2 alebo dovezené na daňové územie z územia tretích štátov ozbrojenými silami iných štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a ich civilnými zamestnancami, na použitie v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy,5)
g)
vyvážané na územie tretích štátov v pozastavení dane,
h)
dodávané do iných členských štátov v pozastavení dane,
i)
určené na predaj v tranzitnom priestore medzinárodných letísk a na palubách lietadiel ako tabakové výrobky oslobodené od dane, a to výlučne fyzickým osobám, ktoré bezprostredne opustia územie Európskej únie, alebo určené na predaj za cenu s daňou v tranzitnom priestore medzinárodných letísk a na palubách lietadiel, a to výlučne fyzickým osobám, ktorých bezprostredné cieľové letisko je v inom členskom štáte,
j)
dodané na paluby lietadiel oslobodené od dane a určené výlučne na spotrebu cestujúcimi počas letu,
k)
určené na predaj ako tabakové výrobky oslobodené od dane, a to osobám iných štátov, ktoré požívajú výsady a imunity podľa medzinárodnej zmluvy,8a)
l)
prepravované na daňové územie na súkromné účely (§ 31),
m)
dodávané na daňové územie v rámci zásielkového obchodu (§ 32),
n)
vrátené späť na účely reklamácie odberateľom spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov v inom členskom štáte alebo odberateľom spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov z územia tretieho štátu dodávateľovi spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov na daňovom území,
o)
na cigary uvedené v § 4 ods. 3 písm. b) prvom bode predávané z otvoreného spotrebiteľského balenia cigár, ktoré je označené kontrolnou známkou.
(13)
Pri predaji cigár uvedených v § 4 ods. 3 písm. b) prvom bode na konečnú spotrebu je povolený kusový predaj; kusový predaj cigár uvedených v § 4 ods. 3 písm. b) prvom bode je možný len z otvoreného spotrebiteľského balenia, ktoré je označené kontrolnou známkou.
(14)
Náležitosti, údaje, grafické prvky a vyhotovenie kontrolnej známky určenej na označovanie spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov, jej rozmer a cenu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
(15)
Spotrebiteľské balenie cigár alebo cigariek podľa § 4 ods. 3 písm. b) prvého bodu označené kontrolnou známkou a uvedené do daňového voľného obehu možno po zmene sadzby dane predávať, ponúkať na predaj alebo skladovať do vypredania zásob.
zobraziť paragraf
§ 9a
Evidencia dovozcov tabakových výrobkov

(1)
Dovozca tabakových výrobkov, ktorým sa rozumie osoba, ktorá chce v rámci podnikania dovážať spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov z územia tretích štátov a uvádzať ho do daňového voľného obehu na daňovom území okrem prevádzkovateľa daňového skladu, je povinná požiadať colný úrad o zaradenie do evidencie dovozcov tabakových výrobkov. Žiadosť o zaradenie do evidencie dovozcov tabakových výrobkov musí obsahovať
a)
obchodné meno a sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo ak ide o fyzickú osobu, meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo miesto podnikania, ak nie je totožné s trvalým pobytom (ďalej len „identifikačné údaje“) žiadateľa,
b)
obchodný názov spotrebiteľského balenia tabakového výrobku a predpokladané celkové ročné množstvo dovážaného tabaku, cigár a cigariek v kilogramoch alebo cigariet v kusoch,
c)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov8aaa) žiadateľa alebo jeho zodpovedného zástupcu, ak je žiadateľom fyzická osoba; ak je žiadateľom právnická osoba, údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov tejto právnickej osoby, zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov, na účel preukázania splnenia podmienky podľa odseku 3 písm. e),
d)
zoznam majetkovo prepojených osôb a personálne prepojených osôb so žiadateľom.
(2)
Dovozca tabakových výrobkov je povinný pred odberom kontrolných známok alebo pred dovozom tabakových výrobkov, ak dovozca neodoberá kontrolné známky, zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na množstvo tabakových výrobkov, ktoré chce uviesť do daňového voľného obehu. Na zábezpeku na daň sa použije § 20 primerane. Colný úrad vráti zloženú zábezpeku na daň, ak bolo spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov prepustené do voľného obehu,2aa) ak sa colný úrad s dovozcom tabakových výrobkov nedohodne inak; ustanovenie § 41 ods. 1 písm. m) sa nepoužije.
(3)
Žiadateľ podľa odseku 1 musí spĺňať tieto podmienky:
a)
vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,8)
b)
nemá nedoplatky voči colnému úradu ani daňovému úradu,
c)
nemá voči colnému úradu nedoplatky na dani ani osoba, ktorá je personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so žiadateľom, alebo osoba, ktorá bola personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so žiadateľom v priebehu desiatich rokov pred podaním žiadosti podľa odseku 1, a ani osoba, ktorá zanikla a ktorá by sa považovala za osobu personálne prepojenú alebo majetkovo prepojenú so žiadateľom, nemala v priebehu desiatich rokov predo dňom podania žiadosti podľa odseku 1 nedoplatky na dani, ktoré neboli do zániku tejto osoby uhradené; to sa vzťahuje aj na nedoplatky na dani, ktoré boli postúpené na tretiu osobu podľa osobitných predpisov,13)
d)
nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov,7)
e)
nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku alebo iný trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania; to sa vzťahuje aj na zodpovedného zástupcu a fyzické osoby, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov žiadateľa,
f)
nie je v likvidácii, nie je na neho právoplatne vyhlásený konkurz, povolené vyrovnanie, potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolená reštrukturalizácia.
(4)
Žiadateľ je povinný na požiadanie colného úradu spresniť údaje uvedené v žiadosti.
(5)
Colný úrad pred zaradením žiadateľa do evidencie dovozcov tabakových výrobkov preverí skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti a splnenie podmienok podľa odseku 3. Ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé a žiadateľ spĺňa podmienky uvedené v odseku 3, colný úrad zaradí žiadateľa do evidencie dovozcov tabakových výrobkov a vydá mu potvrdenie o zaradení do evidencie dovozcov tabakových výrobkov do 30 dní odo dňa podania tejto žiadosti.
(6)
Dovozca tabakových výrobkov je povinný oznámiť colnému úradu každú zmenu údajov podľa odseku 1 písm. a) do 30 dní odo dňa jej vzniku a zmenu údajov podľa odseku 1 písm. c) a podmienok podľa odseku 3 písm. f) najneskôr do 15 dní odo dňa ich vzniku. Colný úrad preverí údaje uvedené v oznámení a s prihliadnutím na rozsah a závažnosť zmien doplní pôvodné potvrdenie o zaradení do evidencie dovozcov tabakových výrobkov alebo vydá nové potvrdenie o zaradení do evidencie dovozcov tabakových výrobkov.
(7)
Colný úrad vyradí dovozcu tabakových výrobkov z evidencie dovozcov tabakových výrobkov, ak
a)
neuskutoční dovoz spotrebiteľského balenia tabakového výrobku v priebehu šiestich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov od zaradenia do evidencie dovozcov tabakových výrobkov,
b)
požiada o vyradenie z evidencie dovozcov tabakových výrobkov,
c)
prestal spĺňať niektorú z podmienok uvedených v odseku 3.
zobraziť paragraf
§ 9b
Tlač a nakladanie s kontrolnými známkami

(1)
Kontrolné známky je oprávnená tlačiť tlačiareň, ktorou je Mincovňa Kremnica, štátny podnik.8aa) Tlač kontrolných známok v Mincovni Kremnica, štátny podnik, je vykonávaná na základe zmluvy o tlači kontrolných známok uzatvorenej s ministerstvom. Tlač kontrolných známok vykonávaná na základe zmluvy o tlači kontrolných známok uzatvorenej medzi ministerstvom a tlačiarňou je službou vo verejnom záujme podľa osobitného predpisu.8ab) Zmluva o tlači kontrolných známok musí obsahovať podmienky a náležitosti ustanovené osobitným predpisom,8ab) a to najmä obsah a trvanie záväzkov služby vo verejnom záujme, spôsob výpočtu výšky náhrady za službu vo verejnom záujme, kontrolu a prehodnocovanie výšky poskytnutej náhrady za službu vo verejnom záujme a opatrenia na predchádzanie vzniku nadmernej náhrady za službu vo verejnom záujme a na jej vrátenie. Zmluvu o tlači kontrolných známok zverejňuje ministerstvo v Centrálnom registri zmlúv.8ac)
(2)
Cena kontrolnej známky zohľadňuje výšku náhrad tlačiarne v súlade s osobitným predpisom.8ad) Cenu kontrolnej známky, ktorú určila komisia zriadená ministerstvom, ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo podľa § 9 ods. 14. Komisia určuje cenu kontrolnej známky na základe súhlasu väčšiny členov komisie. Komisia má päť členov, ktorými sú dvaja zástupcovia reprezentatívnych združení podnikateľov, ktorých členovia uvádzajú tabakové výrobky do daňového voľného obehu a sú odberateľmi kontrolných známok, jeden zamestnanec finančného riaditeľstva, jeden zamestnanec tlačiarne a jeden zamestnanec ministerstva.
(3)
Finančné riaditeľstvo vykonáva v tlačiarni daňový dozor nad tlačou a nakladaním s kontrolnými známkami, vrátane materiálov použitých na výrobu kontrolných známok, likvidáciou kontrolných známok a vytlačených tlačových listov kontrolných známok. Tlačiareň je povinná poskytnúť zamestnancovi finančného riaditeľstva v tlačiarni nevyhnutnú súčinnosť a primerané podmienky na výkon daňového dozoru. Finančné riaditeľstvo je povinné zabezpečiť prítomnosť zamestnanca finančného riaditeľstva pri príjme a výdaji kontrolných známok odberateľovi kontrolných známok. Finančné riaditeľstvo zabezpečuje prevzatie a vydávanie kontrolných známok odberateľovi kontrolných známok. Odoberať kontrolné známky môže odberateľ kontrolných známok iba v tlačiarni. Tlačiareň je povinná likvidovať kontrolné známky pod dozorom zamestnanca finančného riaditeľstva. Ministerstvo uzatvorí zmluvu s finančným riaditeľstvom o prevzatí a vydaní kontrolných známok odberateľovi kontrolných známok.
(4)
Tlačiareň je povinná viesť osobitnú evidenciu o množstve ceninového papiera použitého na tlač kontrolných známok, počte vytlačených tlačových listov kontrolných známok, počte vytlačených kontrolných známok, množstve iného materiálu použitého na tlač kontrolných známok, množstve zničeného ceninového papiera pri tlači kontrolných známok, množstve zničených alebo poškodených kontrolných známok pri ich tlači, množstve kontrolných známok, ktoré tlačiareň uznala pri ich reklamácii zo strany finančného riaditeľstva a množstve vydaných kontrolných známok zamestnancovi finančného riaditeľstva v tlačiarni.
(5)
Tlačiareň je povinná vyhotoviť námet kontrolnej známky, výtvarný návrh kontrolnej známky a po odsúhlasení finančným riaditeľstvom vyhotoviť tlačovú podobu kontrolnej známky. Tlačiareň pred tlačou kontrolných známok predloží finančnému riaditeľstvu vzorový výtlačok kontrolnej známky. Vzorový výtlačok kontrolnej známky sa finančnému riaditeľstvu nepredkladá pri zmene ceny cigariet, znaku pre platnosť sadzby spotrebnej dane, dĺžke cigariet a počte kusov cigariet v spotrebiteľskom balení cigariet. Vzorový výtlačok kontrolnej známky sa finančnému riaditeľstvu nepredkladá pri zmene znaku pre platnosť sadzby spotrebnej dane pri spotrebiteľskom balení tabaku, cigár alebo cigariek. Tlačiareň môže vyhotovovať kontrolné známky len na základe súhlasu finančného riaditeľstva, že vzorový výtlačok kontrolnej známky je vyhotovený v súlade s týmto zákonom a všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 9 ods. 14. Finančné riaditeľstvo oznámi tlačiarni počet požadovaných vzorových výtlačkov kontrolných známok vyhotovených v súlade so schváleným vzorovým výtlačkom kontrolných známok; finančné riaditeľstvo zašle vzorový výtlačok kontrolnej známky colným úradom. Tlačiareň je povinná vyhotovovať kontrolné známky v súlade so vzorovým výtlačkom kontrolnej známky schváleným finančným riaditeľstvom a zodpovedá za bezchybnú tlač kontrolných známok. Tlačiareň je povinná zabezpečiť tlač kontrolných známok tak, aby mala dostatočnú zásobu vytlačených tlačových listov kontrolných známok, a to najmenej v množstve priemerného mesačného objemu tlačových listov, ktoré použila na tlač kontrolných známok počas troch predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov alebo predpokladá vytlačiť počas troch po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.
(6)
Odberateľ kontrolných známok je povinný požiadať colný úrad o vydanie kontrolných známok elektronicky, a to prostredníctvom informačného systému na odber kontrolných známok a na oznamovanie údajov odberateľom kontrolných známok (ďalej len „elektronický systém kontrolných známok“), ktorého správcom je finančné riaditeľstvo; žiadosť musí byť podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom,14c) ak sa odberateľ kontrolných známok s colným úradom nedohodnú inak. Počet objednávaných kusov kontrolných známok nesmie byť nižší ako 500 kusov alebo ich násobok; identifikačné čísla na odoberaných kontrolných známkach sú postupne radené. Tlačiareň balí kontrolné známky do balíkov obsahujúcich 500 kusov kontrolných známok (ďalej len „balík“). Na každom balíku je tlačiareň povinná uviesť označenie, ktoré obsahuje informáciu o identifikačných číslach kontrolných známok nachádzajúcich sa v balíku. Ak tlačiareň balí balíky do skupinového obalu alebo prepravného obalu, na každom skupinovom obale a prepravnom obale uvedie označenie, ktoré obsahuje informáciu o identifikačných číslach kontrolných známok v každom balíku nachádzajúcom sa v skupinovom obale alebo prepravnom obale. Ak je odberateľom kontrolných známok dovozca tabakových výrobkov, v žiadosti o vydanie kontrolných známok uvedie počet objednaných kusov kontrolných známok najviac vo výške zábezpeky na daň zloženej podľa § 9a ods. 2; ustanovenie druhej a tretej vety týmto nie je dotknuté. Colný úrad bezodkladne elektronicky potvrdí odberateľovi kontrolných známok prijatie žiadosti o vydanie kontrolných známok a žiadosť o vydanie kontrolných známok zašle zamestnancovi finančného riaditeľstva v tlačiarni. Colný úrad najneskôr do troch pracovných dní po dni, keď potvrdil prijatie žiadosti o vydanie kontrolných známok, elektronicky oznámi odberateľovi kontrolných známok počet kontrolných známok, ktoré môže odobrať, cenu kontrolných známok, a to vo výške pripadajúcej na kontrolné známky, ktoré môže odobrať, a číslo účtu, na ktorý je odberateľ kontrolných známok povinný pred prevzatím kontrolných známok zložiť peňažné prostriedky zodpovedajúce tejto cene.
(7)
Finančné riaditeľstvo určí termín prevzatia kontrolných známok odberateľom kontrolných známok, ktorý nesmie byť dlhší ako desať dní nasledujúcich po dni pripísania peňažných prostriedkov pripadajúcich na cenu kontrolných známok, ktoré môže odberateľ kontrolných známok odobrať v počte oznámenom colným úradom podľa odseku 6; termín prevzatia kontrolných známok finančné riaditeľstvo elektronicky oznámi odberateľovi kontrolných známok. Ak odberateľ kontrolných známok v elektronickom systéme kontrolných známok uvedie termín prevzatia kontrolných známok, ktorý je dlhší ako desať dní nasledujúcich po dni pripísania peňažných prostriedkov pripadajúcich na cenu kontrolných známok, lehota podľa prvej vety sa nepoužije; termín prevzatia kontrolných známok odberateľom kontrolných známok elektronicky oznámi finančné riaditeľstvo po dohode s odberateľom kontrolných známok. Ak počet objednávaných kontrolných známok prevyšuje dvojnásobok priemerného počtu objednávaných kontrolných známok za posledných šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti, lehota podľa prvej vety sa nepoužije a termín a spôsob prevzatia kontrolných známok odberateľom kontrolných známok určí finančné riaditeľstvo po dohode s tlačiarňou a odberateľom kontrolných známok. Odberateľ kontrolných známok môže na prevzatie kontrolných známok v tlačiarni splnomocniť na základe plnomocenstva s úradne osvedčeným podpisom aj inú osobu. Finančné riaditeľstvo poskytne tlačiarni údaje o počte odoberaných kontrolných známok. Tlačiareň zodpovedá za správnosť vyhotovenia kontrolných známok podľa tohto zákona a všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného podľa § 9 ods. 14, úplnosť balíka kontrolných známok, správnosť identifikačných čísel kontrolných známok uvedených na balíku kontrolných známok vrátane identifikačných čísel kontrolných známok uvedených na každom skupinovom obale alebo prepravnom obale, ak sú kontrolné známky balené do týchto obalov, a hmotnú zodpovednosť za kontrolné známky až do ich odovzdania odberateľovi kontrolných známok. Zamestnanec finančného riaditeľstva v tlačiarni vydá kontrolné známky odberateľovi kontrolných známok alebo osobe, ktorú odberateľ kontrolných známok splnomocnil na prevzatie kontrolných známok v tlačiarni, len ak boli peňažné prostriedky, pripadajúce na počet kontrolných známok oznámených colným úradom podľa odseku 6, pripísané na účet oznámený colným úradom. Po vydaní kontrolných známok zodpovedá za kontrolné známky odberateľ kontrolných známok.
(8)
Zamestnanec finančného riaditeľstva v tlačiarni vyhotoví o prevzatí kontrolných známok protokol o prevzatí v troch vyhotoveniach, v ktorom uvedie počet skutočne prevzatých kontrolných známok odberateľom kontrolných známok a ich identifikačné čísla. Jedno vyhotovenie si ponechá zamestnanec finančného riaditeľstva v tlačiarni, druhé vyhotovenie odovzdá odberateľovi kontrolných známok alebo osobe, ktorú odberateľ kontrolných známok splnomocnil na prevzatie kontrolných známok v tlačiarni a tretie vyhotovenie odovzdá zamestnancovi tlačiarne. Zamestnanec finančného riaditeľstva v tlačiarni súčasne elektronicky oznámi miestne príslušnému colnému úradu odberateľa kontrolných známok počet skutočne prevzatých kontrolných známok odberateľom kontrolných známok a ich identifikačné čísla.
(9)
Pri reklamácii kontrolných známok sa postupuje podľa § 411 až 441 Obchodného zákonníka. Odberateľ kontrolných známok oznámi zamestnancovi finančného riaditeľstva v tlačiarni prostredníctvom elektronického systému kontrolných známok predloženie reklamovaných kontrolných známok a uvedie počet a identifikačné čísla reklamovaných kontrolných známok. Zamestnanec finančného riaditeľstva v tlačiarni do troch pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia elektronicky oznámi odberateľovi kontrolných známok termín, kedy odberateľ kontrolných známok predloží reklamované kontrolné známky tlačiarni. Ak sa reklamované kontrolné známky nachádzajú v neporušenom balíku, skupinovom obale alebo prepravnom obale, colnému úradu sa oznámi len označenie, ktoré obsahuje informáciu o identifikačných číslach kontrolných známok nachádzajúcich sa v balíku, skupinovom obale alebo prepravnom obale. Zamestnanec finančného riaditeľstva v tlačiarni vyhotoví o prevzatí kontrolných známok určených na reklamáciu protokol o reklamácii kontrolných známok v troch vyhotoveniach, v ktorom uvedie dôvod reklamácie, počet reklamovaných kontrolných známok a identifikačné čísla reklamovaných kontrolných známok. Jedno vyhotovenie si ponechá zamestnanec finančného riaditeľstva v tlačiarni, druhé vyhotovenie odovzdá odberateľovi kontrolných známok a tretie vyhotovenie odovzdá tlačiarni. Tlačiareň vyznačí v elektronickom systéme kontrolných známok počet a identifikačné čísla kontrolných známok, ktorých reklamáciu uznala, a počet a identifikačné čísla kontrolných známok, ktorých reklamáciu neuznala. Pri určení termínu predloženia reklamovaných kontrolných známok, pri prevzatí a vydaní kontrolných známok v rámci reklamácie postupuje zamestnanec finančného riaditeľstva v tlačiarni podľa odsekov 7 a 8 primerane. Kontrolné známky, ktorých reklamáciu tlačiareň uznala, zničí tlačiareň na jej náklady pod dozorom zamestnanca finančného riaditeľstva v tlačiarni. Za kontrolné známky, ktorých reklamáciu tlačiareň uznala, zamestnanec finančného riaditeľstva v tlačiarni bezodplatne dodá odberateľovi kontrolných známok kontrolné známky v takom množstve, ktoré zodpovedá reklamovanému množstvu kontrolných známok, ktorých reklamáciu tlačiareň uznala. Za reklamované kontrolné známky nie je možné uplatniť peňažnú náhradu ani prípadnú náhradu vzniknutej škody. Zamestnanec finančného riaditeľstva v tlačiarni elektronicky oznámi miestne príslušnému colnému úradu odberateľa kontrolných známok identifikačné čísla kontrolných známok, ktorých reklamáciu tlačiareň uznala.
(10)
Dovozca tabakových výrobkov a prevádzkovateľ daňového skladu sú povinní dať si potvrdiť počet kontrolných známok a identifikačné čísla kontrolných známok vyvezených na územie tretieho štátu colným úradom, a to v členení podľa
a)
znaku pre platnosť sadzby spotrebnej dane pri spotrebiteľskom balení tabaku alebo znaku pre platnosť sadzby spotrebnej dane pri spotrebiteľskom balení cigariek,
b)
ceny cigariet, znaku pre platnosť sadzby spotrebnej dane, počtu kusov cigariet v spotrebiteľskom balení cigariet a dĺžky jednej cigarety pri spotrebiteľskom balení cigariet.
(11)
Pri dovoze tabakových výrobkov dovozca tabakových výrobkov a prevádzkovateľ daňového skladu v colnom vyhlásení uvedú počet kusov spotrebiteľských balení tabakových výrobkov, a to v členení podľa
a)
znaku pre platnosť sadzby spotrebnej dane pri spotrebiteľskom balení tabaku alebo znaku pre platnosť sadzby spotrebnej dane pri spotrebiteľskom balení cigariek,
b)
ceny cigariet, znaku pre platnosť sadzby spotrebnej dane, počtu kusov cigariet v spotrebiteľskom balení cigariet a dĺžky jednej cigarety pri spotrebiteľskom balení cigariet.
(12)
Colný úrad môže znížiť počet objednaných kusov kontrolných známok, ak nastali okolnosti, na základe ktorých možno odôvodnene predpokladať, že môže dôjsť k porušeniu daňových predpisov, a to
a)
na základe údajov o stave zásob nenalepených kontrolných známok; to sa nevzťahuje na odberateľa kontrolných známok, ktorý je daňovo spoľahlivý podľa § 20 ods. 13 písm. b) a d) a dodržiava podmienky podľa § 9a ods. 3, § 19 ods. 4 alebo § 23 ods. 4 po dobu najmenej 24 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov,
b)
ak odberateľ kontrolných známok nevykonáva po dobu najmenej šiestich predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov činnosť, na ktorú je registrovaný alebo evidovaný podľa tohto zákona,
c)
na základe priemerného množstva spotrebiteľských balení tabaku, cigár alebo cigariek alebo spotrebiteľských balení cigariet označených kontrolnou známkou s rovnakou cenou, ktoré odberateľ kontrolných známok uviedol do daňového voľného obehu za obdobie šiestich predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o vydanie kontrolných známok,
d)
na základe zloženej zábezpeky na daň, ak colný úrad nemôže posúdiť okolnosti podľa písmena a) alebo písmena b).
(13)
Odberateľ kontrolných známok je povinný v súvislosti s označovaním spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov oznamovať prostredníctvom elektronického systému kontrolných známok finančnému riaditeľstvu údaje ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo. Z týchto údajov finančné riaditeľstvo zverejňuje na svojom webovom sídle údaje nevyhnutne potrebné na overenie správnosti označenia spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov. Ministerstvo ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom
a)
štruktúru a spôsob označenia, ktoré obsahuje informáciu o identifikačných číslach kontrolných známok v balíku, v skupinovom obale alebo v prepravnom obale, ak sú balíky balené v skupinovom obale alebo v prepravnom obale podľa odseku 6,
b)
rozsah údajov, ktoré oznamuje odberateľ kontrolných známok podľa prvej vety, o identifikačných číslach použitých kontrolných známok na označovanie spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov a o spotrebiteľských baleniach tabakových výrobkov označených kontrolnou známkou,
c)
rozsah údajov nevyhnutne potrebných na overenie správnosti označenia spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov kontrolnou známkou zverejňovaných finančným riaditeľstvom podľa druhej vety,
d)
lehoty na oznamovanie údajov oznamovaných odberateľom kontrolných známok podľa prvej vety,
e)
lehotu, v ktorej má finančné riaditeľstvo zverejňovať podľa druhej vety údaje oznamované odberateľom kontrolných známok,
f)
spôsob oznamovania údajov podľa písmen a) až e) a odseku 21.
(14)
Kontrolné známky môže použiť len odberateľ kontrolných známok a nesmie ich predať alebo iným spôsobom odovzdať inej osobe okrem odovzdania kontrolných známok priamo odberateľom kontrolných známok alebo prostredníctvom prepravcu zahraničnému výrobcovi tabakových výrobkov alebo prevádzkovateľovi daňového skladu v inom členskom štáte, ktorý ich použije na označenie spotrebiteľských balení tabakových výrobkov, ktoré majú byť uvedené do daňového voľného obehu na daňovom území.
(15)
Ak sa bude spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov označovať kontrolnou známkou mimo daňového územia, odberateľ kontrolných známok zašle colnému úradu najneskôr s predložením žiadosti o vydanie kontrolných známok obchodný názov spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov, ktorý predpokladá uvádzať do daňového voľného obehu, identifikačné údaje zahraničného dodávateľa tabaku, cigár alebo cigariek, alebo cigariet, a ak predpokladá uvádzať do daňového voľného obehu spotrebiteľské balenie tabaku, cigár alebo cigariek, aj adresu miesta, kde sa bude spotrebiteľské balenie tabaku, cigár alebo cigariek označovať kontrolnou známkou; ak sa kontrolné známky budú lepiť v colnom sklade, uvádzajú sa identifikačné údaje zahraničného výrobcu tabaku, cigár alebo cigariek, alebo cigariet, identifikačné údaje osoby zodpovednej za spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov uskladnené v colnom sklade a adresa umiestnenia colného skladu.
(16)
Odberateľ kontrolných známok odovzdá colnému úradu poškodené kontrolné známky vrátane kontrolných známok, ktoré boli nalepené na spotrebiteľskom balení tabakových výrobkov, ktoré nebolo možné uviesť do daňového voľného obehu, alebo kontrolné známky nepoužiteľné z iného dôvodu, a najneskôr tri pracovné dni pred ich odovzdaním colnému úradu oznámi prostredníctvom elektronického systému kontrolných známok počet týchto kontrolných známok. Odberateľ kontrolných známok môže oznámiť prostredníctvom elektronického systému kontrolných známok aj identifikačné čísla týchto kontrolných známok. Ak sa kontrolné známky nachádzajú v neporušenom balíku, skupinovom obale alebo v prepravnom obale, odberateľ kontrolných známok môže colnému úradu oznámiť len označenie, ktoré obsahuje informáciu o identifikačných číslach kontrolných známok nachádzajúcich sa v balíku, skupinovom obale alebo v prepravnom obale. Colný úrad takéto kontrolné známky zničí na náklady odberateľa kontrolných známok a o ich zničení vyhotoví protokol o zničení v dvoch vyhotoveniach. Jedno vyhotovenie si ponechá colný úrad a druhé vyhotovenie odovzdá odberateľovi kontrolných známok. Kontrolné známky, ktoré boli nenávratne zničené v technologickom zariadení slúžiacom na nalepenie kontrolných známok na spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov, nie je odberateľ kontrolných známok povinný odovzdať colnému úradu.
(17)
Ak sa poškodené alebo z iného dôvodu nepoužiteľné kontrolné známky, vrátane kontrolných známok, ktoré boli nalepené na spotrebiteľskom balení tabakových výrobkov, ktoré nebolo možné uviesť do daňového voľného obehu, nachádzajú mimo daňového územia, je odberateľ kontrolných známok povinný takéto kontrolné známky dopraviť na daňové územie. Kontrolné známky, ktoré boli nenávratne zničené v technologickom zariadení slúžiacom na nalepenie kontrolných známok na spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov nie je odberateľ kontrolných známok povinný odovzdať colnému úradu. Pri zničení kontrolných známok sa uplatní postup podľa odseku 16.
(18)
Ak odberateľ kontrolných známok prevzal kontrolné známky podľa odseku 7 a tieto kontrolné známky nepoužil na označenie spotrebiteľských balení tabakových výrobkov v lehote desiatich mesiacov odo dňa ich prevzatia, je povinný požiadať colný úrad o ich zničenie do 30 dní odo dňa uplynutia lehoty na označenie spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov. Ak boli kontrolné známky použité na označenie spotrebiteľských balení tabakových výrobkov a odberateľ kontrolných známok oznámil finančnému riaditeľstvu údaje podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného ministerstvom podľa odseku 13 po uplynutí lehoty podľa prvej vety, najneskôr však v lehote podľa odseku 23, tieto kontrolné známky sa považujú za použité v lehote podľa prvej vety. Nepoužité kontrolné známky je odberateľ kontrolných známok povinný odovzdať colnému úradu v lehote určenej colným úradom a pred ich odovzdaním colnému úradu oznámiť prostredníctvom elektronického systému kontrolných známok počet a identifikačné čísla týchto kontrolných známok. Ak sa nepoužité kontrolné známky nachádzajú v neporušenom balíku, skupinovom obale alebo prepravnom obale, colnému úradu sa oznámi len označenie, ktoré obsahuje informáciu o identifikačných číslach kontrolných známok nachádzajúcich sa v balíku, skupinovom obale alebo prepravnom obale. Pri zničení kontrolných známok sa uplatní postup podľa odseku 16, ak sa colný úrad nedohodne s odberateľom kontrolných známok inak. Colný úrad vráti zloženú zábezpeku na daň podľa § 9a ods. 2.
(19)
Ak odberateľovi kontrolných známok zaniklo alebo bolo odňaté povolenie vydané podľa tohto zákona, bol vyradený z evidencie dovozcov tabakových výrobkov podľa § 9a ods. 7 alebo mu zanikla registrácia, je povinný preukázať použitie odobraných kontrolných známok a nepoužité kontrolné známky odovzdať colnému úradu v lehote určenej colným úradom a pred ich odovzdaním colnému úradu oznámiť prostredníctvom elektronického systému kontrolných známok počet a identifikačné čísla odovzdávaných kontrolných známok. Ak sa nepoužité kontrolné známky nachádzajú v neporušenom balíku, skupinovom obale alebo prepravnom obale, colnému úradu sa oznámi len označenie, ktoré obsahuje informáciu o identifikačných číslach kontrolných známok nachádzajúcich sa v balíku, skupinovom obale alebo prepravnom obale. Colný úrad zničí kontrolné známky na náklady odberateľa kontrolných známok a použije alebo vráti zloženú zábezpeku na daň podľa § 9a ods. 2.
(20)
Finančné riaditeľstvo vedie evidenciu vydaných kontrolných známok v členení podľa odberateľa kontrolných známok, počtu vydaných kontrolných známok a identifikačných čísel kontrolných známok, ktoré boli odberateľom kontrolných známok odobraté.
(21)
Odberateľ kontrolných známok je povinný samostatne v členení pre cigarety, cigary, cigarky a tabak viesť evidenciu kontrolných známok, v ktorej za každý kalendárny mesiac uvedie
a)
počiatočný stav zásob nenalepených kontrolných známok na začiatku kalendárneho mesiaca,
b)
počet odobratých kontrolných známok z tlačiarne,
c)
počet kontrolných známok nalepených na spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov,
d)
počet poškodených kontrolných známok, a to v členení na kontrolné známky:
1.
poškodené vplyvom vyššej moci,
2.
poškodené z iného dôvodu ako vplyvom vyššej moci,
e)
počet kontrolných známok nenávratne zničených v technologickom zariadení slúžiacom na nalepenie kontrolných známok na spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov,
f)
počet reklamovaných kontrolných známok odovzdaných zamestnancovi finančného riaditeľstva v tlačiarni,
g)
počet kontrolných známok, ktoré boli dodané odberateľovi kontrolnej známky v rámci reklamácie,
h)
konečný stav nenalepených kontrolných známok na konci kalendárneho mesiaca,
i)
počet kontrolných známok vložených do technologického zariadenia slúžiaceho na nalepenie kontrolných známok na spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov za kalendárny mesiac,
j)
počet kontrolných známok, ktoré odberateľ nepoužil podľa odseku 18 a odovzdal colnému úradu na zničenie.
(22)
Odberateľ kontrolných známok preukáže použitie kontrolných známok v súlade s týmto zákonom, ak kontrolné známky
a)
použil na označenie spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov v súlade s týmto zákonom,
b)
predložil zamestnancovi finančného riaditeľstva v tlačiarni podľa odseku 9,
c)
odovzdal colnému úradu podľa odsekov 16 až 19,
d)
boli nenávratne zničené v technologickom zariadení slúžiacom na nalepenie kontrolných známok na spotrebiteľské balenie cigariet najviac v množstve
1.
0,5 % vrátane do 30. júna 2016; počet nenávratne zničených kontrolných známok v technologickom zariadení slúžiacom na nalepenie kontrolných známok na spotrebiteľské balenie cigariet sa vypočíta ako rozdiel celkového množstva kontrolných známok vložených do technologického zariadenia slúžiaceho na nalepenie kontrolných známok na spotrebiteľské balenie cigariet, skutočne nalepených kontrolných známok na spotrebiteľské balenie cigariet a poškodených kontrolných známok vybratých z technologického zariadenia slúžiaceho na nalepenie kontrolných známok na spotrebiteľské balenie cigariet a predložených colnému úradu na zničenie za kalendárny mesiac, pričom konečný stav nenávratne zničených kontrolných známok sa zaokrúhľuje na celé kusy nadol,
2.
0,1 % vrátane od 1. júla 2016; počet nenávratne zničených kontrolných známok v technologickom zariadení slúžiacom na nalepenie kontrolných známok na spotrebiteľské balenie cigariet sa vypočíta ako rozdiel celkového množstva kontrolných známok vložených do technologického zariadenia slúžiaceho na nalepenie kontrolných známok na spotrebiteľské balenie cigariet, skutočne nalepených kontrolných známok na spotrebiteľské balenie cigariet a poškodených kontrolných známok vybratých z technologického zariadenia slúžiaceho na nalepenie kontrolných známok na spotrebiteľské balenie cigariet a predložených colnému úradu na zničenie za kalendárny mesiac, pričom konečný stav nenávratne zničených kontrolných známok sa zaokrúhľuje na celé kusy nadol,
e)
boli preukázateľne poškodené na daňovom území vplyvom vyššej moci a odovzdané colnému úradu, a to najviac v množstve uznanom colným úradom, pričom za vyššiu moc sa na účely tohto ustanovenia nepovažuje krádež alebo požiar; pri prevzatí kontrolných známok poškodených vplyvom vyššej moci colným úradom sa použije postup podľa odseku 16 primerane,
f)
boli nenávratne zničené v technologickom zariadení slúžiacom na nalepenie kontrolných známok na spotrebiteľské balenie tabaku, cigár a cigariek najviac v množstve 0,5 % vrátane; počet nenávratne zničených kontrolných známok v technologickom zariadení slúžiacom na nalepenie kontrolných známok na spotrebiteľské balenie tabaku, cigár a cigariek sa vypočíta ako rozdiel celkového množstva kontrolných známok vložených do technologického zariadenia slúžiaceho na nalepenie kontrolných známok na spotrebiteľské balenie tabaku, cigár a cigariek, skutočne nalepených kontrolných známok na spotrebiteľské balenie tabaku, cigár a cigariek a poškodených kontrolných známok vybratých z technologického zariadenia slúžiaceho na nalepenie kontrolných známok na spotrebiteľské balenie tabaku, cigár a cigariek a predložených colnému úradu na zničenie za kalendárny mesiac.
(23)
Odberateľ kontrolných známok je povinný viesť evidenciu podľa odseku 21 za kalendárny mesiac v elektronickom systéme kontrolných známok a uzavrieť ju za príslušný kalendárny mesiac najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý vedie evidenciu. Odberateľ kontrolných známok nie je povinný viesť evidenciu kontrolných známok podľa odseku 21, ak počiatočný stav zásob kontrolných známok na začiatku kalendárneho mesiaca a konečný stav nenalepených kontrolných známok na konci tohto mesiaca sa rovná nule a v danom kalendárnom mesiaci odberateľ kontrolných známok neodobral kontrolné známky z tlačiarne.
(24)
Ak je elektronický systém kontrolných známok nedostupný na strane finančného riaditeľstva, je odberateľ kontrolných známok pri objednávaní kontrolných známok a pri oznamovaní údajov podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného ministerstvom podľa odseku 13 alebo údajov podľa odsekov 21 a 23 povinný postupovať spôsobom, na ktorom sa dohodne s colným úradom, ak je pre neho určenie tohto postupu nevyhnutné. Na účely tohto zákona sa elektronický systém kontrolných známok považuje za nedostupný, ak jeho nedostupnosť trvá najmenej 24 hodín. Ak je elektronický systém kontrolných známok nedostupný, na lehoty na splnenie povinností pri objednávaní kontrolných známok a pri oznamovaní údajov podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného ministerstvom podľa odseku 13 alebo údajov podľa odsekov 21 a 23 sa neprihliada. Odberateľ kontrolných známok je povinný po sprístupnení elektronického systému kontrolných známok údaje podľa prvej vety bezodkladne oznámiť prostredníctvom elektronického systému kontrolných známok.
(25)
Ak odberateľ kontrolných známok zistí, že údaje o počte a identifikačných číslach kontrolných známok, ktoré použil na označenie spotrebiteľských balení tabakových výrobkov, alebo údaj o cene cigariet, znaku pre platnosť sadzby spotrebnej dane, počte kusov cigariet a dĺžke cigariet, ktoré oznámil podľa všeobecne záväzného právneho predpisu8ae) vydaného podľa odseku 13, alebo údaje o spotrebiteľskom balení tabaku, cigár a cigariek, ktoré oznámil podľa všeobecne záväzného právneho predpisu8ae) vydaného podľa odseku 13, sú nesprávne, bezodkladne oznámi túto skutočnosť prostredníctvom elektronického systému kontrolných známok colnému úradu. Vykonať opravu údajov v elektronickom systéme kontrolných známok môže odberateľ kontrolných známok len so súhlasom colného úradu; colný úrad určí lehotu na vykonanie opravy. Ustanovenie § 41 ods. 1 písm. v) sa nepoužije.
(26)
Ak odberateľ kontrolných známok zistí po uplynutí lehoty uvedenej v odseku 23, že údaje v evidencii vedenej podľa odseku 21 sú nesprávne, bezodkladne oznámi túto skutočnosť prostredníctvom elektronického systému kontrolných známok colnému úradu. Vykonať opravu údajov v elektronickom systéme kontrolných známok môže odberateľ kontrolných známok len so súhlasom colného úradu.
zobraziť paragraf
zobraziť paragraf
§ 13
Zdaňovacie obdobie, daňové priznanie, splatnosť dane

(1)
Zdaňovacím obdobím je kalendárny mesiac, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Ak je platiteľom dane prevádzkovateľ daňového skladu, osoba, ktorej colný úrad vydal povolenie na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu (ďalej len „prevádzkovateľ tranzitného daňového skladu“), osoba, ktorej colný úrad vydal povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov (ďalej len „prevádzkovateľ daňového skladu pre zahraničných zástupcov“), alebo ak je platiteľom dane oprávnený príjemca, ktorý v rámci podnikania opakovane prijíma tabakové výrobky v pozastavení dane z iného členského štátu, je povinný najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť, podať colnému úradu daňové priznanie vyhotovené podľa vzoru ustanoveného všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa osobitného predpisu8b) a v rovnakej lehote zaplatiť daň. Daňové priznanie je povinný podať aj za zdaňovacie obdobie, v ktorom mu daňová povinnosť nevznikla.
(3)
Platiteľ dane neuvedený v odseku 2 je povinný podať colnému úradu daňové priznanie najneskôr do troch pracovných dní nasledujúcich po dni vzniku daňovej povinnosti a v rovnakej lehote zaplatiť daň, ak tento zákon neustanovuje inak.
(4)
Pri vzniku daňovej povinnosti podľa § 11 ods. 1 písm. h) a i) sa na splatnosť dane použijú lehoty na splatnosť colného dlhu podľa colných predpisov.
(5)
Platiteľ dane je povinný v daňovom priznaní uviesť požadované údaje a vypočítať daň pripadajúcu na množstvo tabakových výrobkov, z ktorého vznikla daňová povinnosť alebo z ktorého sa uplatňuje vrátenie dane.
(6)
Platiteľ dane je povinný vypočítať daň sám; ak daňová povinnosť vznikne podľa § 11 ods. 1 písm. h) a i), daň vypočíta colný úrad. Daň sa zaokrúhľuje na eurocenty do 0,005 eura nadol a od 0,005 eura vrátane nahor.
(7)
Platiteľ dane, ktorého daňová povinnosť za zdaňovacie obdobie nepresiahne 5 eur, okrem platiteľa dane podľa odseku 2, nie je povinný podať daňové priznanie a zaplatiť daň; to neplatí, ak sa uplatní postup podľa odseku 4.
zobraziť paragraf
§ 14
Vrátenie dane

(1)
Daň z tabakových výrobkov preukázateľne zdanených na daňovom území možno vrátiť
a)
prevádzkovateľovi daňového skladu, ak prevzal takéto tabakové výrobky alebo má tabakové výrobky zdanené podľa tohto zákona a sú vrátené z dôvodu ich zničenia alebo znehodnotenia; prevádzkovateľ daňového skladu k daňovému priznaniu podľa § 13 ods. 2 alebo k dodatočnému daňovému priznaniu predloží úradný záznam o zničení kontrolných známok,
b)
oprávnenému príjemcovi alebo dovozcovi tabakových výrobkov, ak majú takéto tabakové výrobky a tieto tabakové výrobky sú znehodnotené alebo zničené pod dozorom colného úradu; k daňovému priznaniu oprávnený príjemca alebo dovozca tabakových výrobkov priloží úradný záznam o zničení kontrolných známok a úradný záznam o zničení spotrebiteľských balení tabaku, cigár alebo cigariek alebo spotrebiteľských balení cigariet.
(2)
Daň z tabakových výrobkov preukázateľne zdanených na daňovom území možno vrátiť osobe, ak v rámci podnikania takéto tabakové výrobky
a)
dodala na územie iného členského štátu osobe na podnikateľské účely a k daňovému priznaniu (§ 29 ods. 9) priložila
1.
tretí diel zjednodušeného sprievodného dokumentu potvrdeného príjemcom (odberateľom) tabakových výrobkov,
2.
potvrdenie správcu dane iného členského štátu o vysporiadaní dane v tomto členskom štáte,
b)
dodala na územie iného členského štátu formou zásielkového obchodu a predložila potvrdenie správcu dane iného členského štátu príslušného pre príjemcu o vysporiadaní dane v tomto členskom štáte,
c)
vyviezla na územie tretieho štátu a uskutočnenie vývozu preukázala colným vyhlásením, v ktorom je colným úradom potvrdený výstup tabakových výrobkov z územia Európskej únie, a dokladom o odoslaní alebo preprave tabakových výrobkov.
(3)
Preukázateľne zdanenými tabakovými výrobkami na účely tohto zákona sú tabakové výrobky, ak platba dane z týchto tabakových výrobkov bola vykonaná podľa osobitného predpisu8c) alebo bola započítaná s vrátením dane. Za preukázateľne zdanené tabakové výrobky sa považujú aj tabakové výrobky v daňovom voľnom obehu, ktorých nadobudnutie je doložené dokladom potvrdzujúcim ich nadobudnutie za cenu s daňou a dokladom potvrdzujúcim zaplatenie dane v cene tabakových výrobkov a ak platba dane z týchto tabakových výrobkov po ich uvedení do daňového voľného obehu bola vykonaná podľa osobitného predpisu8c) alebo bola započítaná s vrátením dane.
(4)
Vrátenie dane sa uplatní v zdaňovacom období, v ktorom osobe nárok na vrátenie dane vznikol, ak do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania má doklad podľa odseku 1, 2 alebo odseku 3. Ak osoba, ktorá má nárok na vrátenie dane, nemá doklad podľa odseku 1, 2 alebo odseku 3 do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom nárok na vrátenie dane vznikol, nárok na vrátenie dane si uplatní v zdaňovacom období, za ktoré tento doklad priloží k daňovému priznaniu, v ktorom si uplatňuje vrátenie dane, najneskôr však do štyroch rokov od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom nárok na vrátenie dane vznikol.
(5)
Colný úrad vráti daň do 30 dní odo dňa podania daňového priznania alebo dodatočného daňového priznania, ak sú splnené všetky podmienky na vrátenie dane. Ak colný úrad v tejto lehote začne daňovú kontrolu na zistenie oprávnenosti vrátenia dane a daň zistená daňovou kontrolou sa neodlišuje od dane uvedenej v daňovom priznaní alebo v dodatočnom daňovom priznaní, daň vráti do 15 dní od ukončenia daňovej kontroly. Ak colný úrad zistí, že daň zistená daňovou kontrolou sa odlišuje od dane uvedenej v daňovom priznaní alebo v dodatočnom daňovom priznaní, postupuje podľa osobitného predpisu9) a daň vráti do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, a to vo výške dane uvedenej v právoplatnom rozhodnutí.
zobraziť paragraf
§ 19
Povolenie na prevádzkovanie daňového skladu

(1)
Osoba, ktorá chce prevádzkovať daňový sklad, musí požiadať colný úrad o registráciu a vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu. Žiadosť musí obsahovať okrem údajov uvedených v osobitnom predpise25d)
a)
obchodný názov a presné vymedzenie tabakového výrobku vyrábaného, spracúvaného, prijímaného, skladovaného a odosielaného (§ 4 ods. 2),
b)
predpokladaný ročný objem výroby a predaja tabakových výrobkov v príslušnej mernej jednotke, ak ide o podnik na výrobu tabakových výrobkov, alebo predpokladaný ročný objem skladovania a predaja tabakových výrobkov v príslušnej mernej jednotke, ak ide o sklad tabakových výrobkov.
(2)
Prílohami k žiadosti sú:
a)
doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, ak je žiadateľom osoba, ktorá nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území, alebo doklad preukazujúci, že právnická osoba nie je zriadená alebo založená na podnikateľské účely, nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia,
b)
technická dokumentácia, stručný opis činnosti a opis výrobných a skladovacích priestorov s pripojeným náčrtom, spôsob zabezpečenia tabakových výrobkov pred neoprávneným vniknutím do týchto priestorov a spôsob zabezpečenia tabakových výrobkov pred neoprávneným použitím,
c)
technologický opis postupu výroby, zoznam spracovávaných základných surovín a materiálov, ktoré sú súčasťou tabakového výrobku, a zoznam výrobkov, ktoré sa majú vyrobiť,
d)
zoznam majetkovo prepojených osôb a personálne prepojených osôb so žiadateľom,
e)
rozhodnutie regionálneho úradu verejného zdravotníctva;12b) to sa nevzťahuje na žiadosť na prevádzkovanie skladu tabakových výrobkov podľa § 18,
f)
odborné stanovisko právnickej osoby oprávnenej overovať plnenie požiadaviek bezpečnosti technických zariadení12c) to sa nevzťahuje na žiadosť na prevádzkovanie skladu tabakových výrobkov podľa § 18,
g)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov8aaa) žiadateľa alebo jeho zodpovedného zástupcu, ak je žiadateľom fyzická osoba; ak je žiadateľom právnická osoba, údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov tejto právnickej osoby, zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov, na účel preukázania splnenia podmienky podľa odseku 4 písm. f).
(3)
Žiadateľ je povinný na požiadanie colného úradu upresniť údaje uvedené v žiadosti a v prílohách k nej.
(4)
Žiadateľ musí spĺňať aj tieto podmienky:
a)
vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,8)
b)
zložil zábezpeku na daň podľa § 20,
c)
nemá nedoplatky voči colnému úradu ani daňovému úradu,
d)
nemá voči colnému úradu nedoplatky na dani, ani osoba, ktorá je personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so žiadateľom alebo osoba, ktorá bola personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so žiadateľom v priebehu desiatich rokov pred podaním žiadosti a ani osoba, ktorá zanikla a ktorá by sa považovala za osobu personálne prepojenú alebo majetkovo prepojenú so žiadateľom nemala v priebehu desiatich rokov pred dňom podania žiadosti nedoplatky na dani, ktoré neboli do zániku tejto osoby uhradené; to sa vzťahuje aj na nedoplatky na dani, ktoré boli postúpené na tretiu osobu podľa osobitných predpisov,13)
e)
nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov,7)
f)
nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin; to sa vzťahuje aj na zodpovedného zástupcu a fyzické osoby, ktoré sú členmi riadiacich alebo kontrolných orgánov žiadateľa,
g)
nie je v likvidácii ani na neho nie je právoplatne vyhlásený konkurz alebo povolené vyrovnanie, alebo potvrdené nútené vyrovnanie, alebo povolená reštrukturalizácia.
(5)
Colný úrad pred vykonaním registrácie a vydaním povolenia na prevádzkovanie daňového skladu preverí u žiadateľa skutočnosti a údaje podľa odsekov 1 až 4. Ak sú tieto skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti a v prílohách pravdivé a žiadateľ spĺňa podmienky podľa § 16 a 18, colný úrad žiadateľa zaregistruje a vydá mu povolenie na prevádzkovanie daňového skladu do 60 dní odo dňa podania tejto žiadosti. Colný úrad v povolení na prevádzkovanie daňového skladu uvedie presné vymedzenie tabakového výrobku podľa § 4 ods. 2, ktorý žiadateľ uviedol v žiadosti podľa odseku 1 a presné vymedzenie činností, ktoré žiadateľ žiadal v pozastavení dane vykonávať, a to v závislosti od toho, či žiadateľ žiada o prevádzkovanie daňového skladu, ktorým je podnik na výrobu tabakových výrobkov alebo ktorým je sklad tabakových výrobkov.
(6)
Prevádzkovateľ daňového skladu je povinný oznámiť colnému úradu každú zmenu skutočností a údajov podľa odseku 1 písm. a) okrem obchodného názvu tabakových výrobkov, najneskôr 15 dní pred ich vznikom, údajov o obchodnom názve tabakových výrobkov podľa odseku 1 písm. a) a údajov podľa odseku 2 písm. g) a odseku 4 písm. g) do 15 dní odo dňa ich vzniku. Zmenu údajov podľa odseku 2 písm. a) je povinný oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa podania návrhu na zmenu údajov príslušnému orgánu. Zmenu údajov podľa odseku 2 písm. b) a c) je povinný oznámiť colnému úradu najneskôr päť pracovných dní pred vykonaním zmeny. Colný úrad preverí u prevádzkovateľa daňového skladu údaje uvedené v oznámení a s prihliadnutím na rozsah a závažnosť zmien doplní pôvodné povolenie na prevádzkovanie daňového skladu alebo vydá nové povolenie na prevádzkovanie daňového skladu. Pri vydaní nového povolenia na prevádzkovanie daňového skladu pre toho istého prevádzkovateľa daňového skladu zostáva v platnosti pôvodné registračné číslo.
(7)
Povolenie na prevádzkovanie daňového skladu zaniká
a)
dňom podania žiadosti o výmaz z obchodného registra alebo obdobného registra alebo dňom podania žiadosti o zrušenie živnostenského oprávnenia, alebo dňom podania oznámenia o skončení podnikania,
b)
dňom úmrtia prevádzkovateľa daňového skladu alebo dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení prevádzkovateľa daňového skladu za mŕtveho, ak je prevádzkovateľom daňového skladu fyzická osoba,
c)
dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení konkurzu, o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku alebo dňom, keď bolo potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolené vyrovnanie, alebo bola povolená reštrukturalizácia,
d)
desiatym dňom odo dňa uplynutia lehoty na
1.
doplnenie zábezpeky na daň podľa § 20 ods. 6 písm. b) a c) vo výške určenej colným úradom, ak zábezpeka na daň nebola doplnená v lehote podľa § 20,
2.
zloženie alebo doplnenie zábezpeky na daň podľa § 20 ods. 16 vo výške určenej colným úradom, ak zábezpeka na daň nebola zložená alebo doplnená,
3.
doplnenie zábezpeky na daň podľa § 20a, ak zábezpeka na daň nebola doplnená v lehote určenej colným úradom podľa § 20a ods. 2,
e)
dňom odňatia povolenia na prevádzkovanie daňového skladu colným úradom,
f)
dňom výmazu z obchodného registra alebo obdobného registra alebo dňom zrušenia živnostenského oprávnenia za podmienok ustanovených osobitnými predpismi,13a) ak osoba nepodala žiadosť podľa písmena a).
(8)
Colný úrad povolenie na prevádzkovanie daňového skladu odníme, ak prevádzkovateľ daňového skladu
a)
vstúpi do likvidácie,
b)
prestal spĺňať niektorú z podmienok uvedených v odseku 4 písm. a) až f),
c)
porušuje povinnosti podľa tohto zákona a uloženie pokuty a ani výzvy colného úradu neviedli k náprave,
d)
požiada o odňatie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu.
(9)
Colný úrad môže odňať povolenie na prevádzkovanie daňového skladu, ak prevádzkovateľ daňového skladu počas obdobia presahujúceho 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov nevyrába, nespracúva, neskladuje, neprijíma alebo neodosiela tabakové výrobky, pričom prihliada na závažnosť dôvodov.
(10)
Pri zániku povolenia na prevádzkovanie daňového skladu
a)
prevádzkovateľ daňového skladu, v prípade podľa odseku 7 písm. b) dedič alebo súdom ustanovený správca dedičstva, za účasti colného úradu vykoná inventarizáciu zásob tabakových výrobkov ku dňu zániku povolenia na prevádzkovanie daňového skladu a v lehote určenej colným úradom podá daňové priznanie a v rovnakej lehote zaplatí daň,
b)
colný úrad použije zloženú zábezpeku na daň na úhradu dane a prípadný zostatok zábezpeky na daň bezodkladne vráti osobe, ktorej zaniklo povolenie na prevádzkovanie daňového skladu,
c)
colný úrad požiada o úhradu dane príslušnú banku, zahraničnú banku so sídlom v inom členskom štáte alebo pobočku zahraničnej banky (ďalej len „banka“), ak zabezpečením dane je banková záruka,14)
d)
colný úrad zruší registračné číslo.
(11)
Prevádzkovateľovi daňového skladu, ktorému bolo odňaté povolenie na prevádzkovanie daňového skladu podľa odseku 8 písm. c), môže byť nové povolenie na prevádzkovanie daňového skladu vydané najskôr po uplynutí piatich rokov po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odňatí povolenia na prevádzkovanie daňového skladu; ak ide o osobu s ním majetkovo prepojenú alebo personálne prepojenú, môže jej byť vydané povolenie na prevádzkovanie daňového skladu najskôr po uplynutí piatich rokov po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia vydaného prevádzkovateľovi daňového skladu o odňatí povolenia na prevádzkovanie daňového skladu. V prípade odňatia povolenia na prevádzkovanie daňového skladu podľa odseku 9 môže byť vydané nové povolenie na prevádzkovanie daňového skladu najskôr po uplynutí jedného roka po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odňatí povolenia na prevádzkovanie daňového skladu.
zobraziť paragraf
§ 19a
Osobitné ustanovenia pre tabakovú surovinu

(1)
Predmetom dane je aj tabaková surovina, ktorou sa rozumie surovina podľa osobitného predpisu;10) týmto nie je dotknuté ustanovenie § 4.
(2)
Na účely tohto zákona sa za obchodovanie s tabakovou surovinou v rámci podnikania považuje
a)
pestovanie rastliny druhu Nicotiana tabacum,
b)
sušenie, vyžilovanie alebo fermentovanie tabakovej suroviny,
c)
príjem, skladovanie alebo výdaj tabakovej suroviny, ak nejde o činnosť vykonávanú podľa písmena a) alebo písmena b),
d)
dodanie tabakovej suroviny na daňovom území na konečnú spotrebu alebo inému prevádzkovateľovi živnosti.11)
(3)
Základom dane je množstvo tabakovej suroviny vyjadrené v kilogramoch. Daň sa vypočíta ako súčin základu dane a príslušnej sadzby dane. Sadzba dane na tabakovú surovinu sa ustanovuje vo výške sadzby dane na tabak. Tabakovú surovinu nemožno predať na konečnú spotrebu za cenu nižšiu, ako je výška dane pripadajúcej na množstvo predávanej tabakovej suroviny na konečnú spotrebu a dane z pridanej hodnoty pripadajúcej na toto množstvo tabakovej suroviny.
(4)
Daňová povinnosť z tabakovej suroviny vzniká dňom
a)
dodania tabakovej suroviny na daňovom území konečnému spotrebiteľovi tabakovej suroviny alebo inému prevádzkovateľovi živnosti11) okrem dodania tabakovej suroviny na daňovom území držiteľovi povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou, ak nie je konečným spotrebiteľom tabakovej suroviny, alebo dodania tabakovej suroviny do iného členského štátu alebo na územie tretieho štátu, a ak daňová povinnosť nevzniká podľa písmena b),
b)
prijatia tabakovej suroviny z územia iného členského štátu na daňovom území okrem prijatia tabakovej suroviny držiteľom povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou, ak nie je konečným spotrebiteľom tabakovej suroviny a ak daňová povinnosť nevzniká podľa písmena a),
c)
zistenia tabakovej suroviny, ktorá sa nachádza alebo nachádzala sa u osoby, ak táto osoba nevie preukázať v súlade s týmto zákonom pôvod alebo spôsob nadobudnutia tabakovej suroviny, a to bez ohľadu na to, či nakladá alebo nakladala s tabakovou surovinou ako s vlastnou; za deň zistenia tejto skutočnosti sa považuje deň, keď tieto skutočnosti zistil colný úrad,
d)
prijatia colného vyhlásenia na prepustenie tabakovej suroviny do voľného obehu,2aa) ak také prepustenie nie je na účet držiteľa povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou, ktorý je prevádzkovateľom daňového skladu a nie je konečným spotrebiteľom; dovozca, ktorý je držiteľom povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou a súčasne prevádzkovateľom daňového skladu, je povinný preukázať sa colnému úradu, ktorý tabakovú surovinu prepúšťa do voľného obehu,2aa) čestným vyhlásením, že nie je konečným spotrebiteľom tabakovej suroviny,
e)
vzniku colného dlhu iným spôsobom ako podľa písmena d).
(5)
Platiteľom dane z tabakovej suroviny je osoba,
a)
ktorá dodáva tabakovú surovinu na daňovom území konečnému spotrebiteľovi tabakovej suroviny alebo inému prevádzkovateľovi živnosti11) okrem dodania tabakovej suroviny na daňovom území držiteľovi povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou, ak nie je konečným spotrebiteľom tabakovej suroviny alebo dodania tabakovej suroviny do iného členského štátu alebo na územie tretieho štátu, a ak daňová povinnosť nevzniká podľa písmena b),
b)
ktorá prijíma tabakovú surovinu z územia iného členského štátu na daňovom území okrem prijatia tabakovej suroviny z územia iného členského štátu na daňovom území držiteľom povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou, ak nie je konečným spotrebiteľom tabakovej suroviny, a ak daňová povinnosť nevzniká podľa písmena a),
c)
ktorá nevie preukázať v súlade s týmto zákonom pôvod alebo spôsob nadobudnutia tabakovej suroviny u nej zistenej, ktorá sa u nej nachádza alebo nachádzala, a to bez ohľadu na to, či nakladá alebo nakladala s tabakovou surovinou ako s vlastnou,
d)
na ktorej účet bolo predložené colné vyhlásenie na prepustenie tabakovej suroviny do voľného obehu,2aa) okrem predloženia colného vyhlásenia na prepustenie tabakovej suroviny do voľného obehu,2aa) ak také prepustenie je na účet držiteľa povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou, ktorý je prevádzkovateľom daňového skladu a nie je konečným spotrebiteľom tabakovej suroviny,
e)
ktorej colný dlh vznikol iným spôsobom ako podľa písmena d).
(6)
Zdaňovacím obdobím je kalendárny mesiac. Platiteľ dane z tabakovej suroviny je povinný najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť, podať colnému úradu daňové priznanie vyhotovené podľa vzoru ustanoveného všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa osobitného predpisu8b) a v rovnakej lehote zaplatiť daň. Na daňové priznanie sa použije § 13 primerane. Pri vzniku daňovej povinnosti podľa odseku 4 písm. d) a e) sa na splatnosť dane použijú lehoty na splatnosť colného dlhu podľa colných predpisov.
(7)
Osoba, ktorá chce na daňovom území v rámci podnikania obchodovať s tabakovou surovinou, musí požiadať colný úrad o vydanie povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou.
(8)
Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý chce vykonávať činnosti uvedené v odseku 2, je povinný oznámiť colnému úradu údaje uvedené v odseku 9. Colný úrad vydá prevádzkovateľovi daňového skladu povolenie na obchodovanie s tabakovou surovinou a zaradí ho do evidencie držiteľov povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou ku dňu vydania povolenia na prevádzkovanie daňového skladu. Plnenie povinností podľa odseku 16 týmto nie je dotknuté.
(9)
Žiadosť o vydanie povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou musí obsahovať
a)
identifikačné údaje žiadateľa a adresy umiestnenia jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa,
b)
príslušný kód kombinovanej nomenklatúry tabakovej suroviny,
c)
predpokladaný ročný objem príjmu, skladovania, vydávania alebo predaja tabakovej suroviny,
d)
identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa tabakovej suroviny okrem konečného spotrebiteľa.
(10)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 9 sú:
a)
doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho úradne osvedčená kópia, ak je žiadateľom osoba, ktorá nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území,
b)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov8aaa) žiadateľa alebo jeho zodpovedného zástupcu, ak je žiadateľom fyzická osoba; ak je žiadateľom právnická osoba, údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov tejto právnickej osoby, zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov, na účel preukázania splnenia podmienky podľa odseku 11 písm. e).
(11)
Žiadateľ o vydanie povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou a osoba, ktorej colný úrad vydal povolenie na obchodovanie s tabakovou surovinou, musí spĺňať tieto podmienky:
a)
vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,8)
b)
nemá nedoplatky voči colnému úradu ani daňovému úradu,
c)
nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov,7)
d)
vykazuje na základe súvahy z riadnej účtovnej závierky kladný rozdiel medzi majetkom a záväzkami8) za dve predchádzajúce účtovné obdobia,
e)
nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin hospodársky alebo iný trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania; to sa vzťahuje aj na zodpovedného zástupcu a fyzické osoby, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo členmi kontrolných orgánov žiadateľa,
f)
nie je v likvidácii, nie je na neho právoplatne vyhlásený konkurz, povolené vyrovnanie, potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolená reštrukturalizácia.
(12)
Colný úrad pred vydaním povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou preverí u žiadateľa skutočnosti a údaje podľa odsekov 9 a 10 a splnenie podmienok podľa odseku 11. Ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé a žiadateľ spĺňa podmienky podľa odseku 11, colný úrad vydá žiadateľovi povolenie na obchodovanie s tabakovou surovinou a zaradí ho do evidencie držiteľov povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou do 30 dní odo dňa podania žiadosti. Žiadateľ je povinný na požiadanie colného úradu spresniť údaje uvedené v žiadosti.
(13)
Daň z tabakovej suroviny preukázateľne zdanenej na daňovom území možno vrátiť osobe podľa odseku 5 písm. b) a d), ak v rámci podnikania túto tabakovú surovinu
a)
dodala na územie iného členského štátu osobe na podnikateľské účely a k daňovému priznaniu priložila
1.
potvrdenie príjmu tabakovej suroviny príjemcom (odberateľom) tabakovej suroviny,
2.
potvrdenie správcu dane iného členského štátu o vysporiadaní dane z tabakovej suroviny v tomto členskom štáte,
b)
vyviezla na územie tretieho štátu a uskutočnenie vývozu preukázala colným vyhlásením, v ktorom je colným úradom potvrdený výstup tabakovej suroviny z územia Európskej únie, a dokladom o odoslaní alebo preprave tabakovej suroviny.
(14)
Preukázateľne zdanenou tabakovou surovinou na účely tohto zákona je tabaková surovina, ak platba dane z tejto tabakovej suroviny bola vykonaná podľa osobitného predpisu8c) alebo bola započítaná s vrátením dane. Za preukázateľne zdanenú tabakovú surovinu sa považuje aj tabaková surovina nadobudnutá od platiteľa dane, ktorej nadobudnutie je doložené dokladom potvrdzujúcim jej nadobudnutie za cenu s daňou a dokladom potvrdzujúcim zaplatenie dane v cene tabakovej suroviny a ak platba dane z tejto tabakovej suroviny po jej uvedení do daňového voľného obehu bola vykonaná podľa osobitného predpisu8c) alebo bola započítaná s vrátením dane.
(15)
Na vrátenie dane z tabakovej suroviny sa použije § 14 ods. 4 a 5 primerane.
(16)
Držiteľ povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou je povinný viesť evidenciu tabakovej suroviny
a)
prijatej na daňovom území,
b)
prijatej z iného členského štátu,
c)
dodanej na daňovom území,
d)
dodanej do iného členského štátu,
e)
dovezenej z tretích štátov,
f)
vyvezenej z daňového územia,
g)
podľa stavu zásob tabakovej suroviny k poslednému dňu kalendárneho mesiaca.
(17)
Zápisy v evidencii podľa odseku 16 je držiteľ povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou povinný vykonať denne, najneskôr nasledujúci pracovný deň po vzniku udalosti uvedenej v odseku 16.
(18)
Povolenie na obchodovanie s tabakovou surovinou zaniká dňom
a)
podania žiadosti o výmaz z obchodného registra alebo obdobného registra alebo dňom podania žiadosti o zrušenie živnostenského oprávnenia, alebo dňom podania oznámenia o skončení podnikania,
b)
úmrtia držiteľa povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou alebo dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení držiteľa povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou za mŕtveho, ak je prevádzkovateľom daňového skladu fyzická osoba,
c)
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení konkurzu, o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku, alebo dňom, keď bolo potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolené vyrovnanie, alebo bola povolená reštrukturalizácia,
d)
odňatia povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou,
e)
výmazu z obchodného registra alebo obdobného registra alebo dňom zrušenia živnostenského oprávnenia za podmienok ustanovených osobitnými predpismi,13a) ak osoba nepodala žiadosť podľa písmena a).
(19)
Colný úrad povolenie na obchodovanie s tabakovou surovinou odníme, ak držiteľ povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou
a)
vstúpi do likvidácie,
b)
porušuje povinnosti podľa tohto zákona a uloženie pokuty a ani výzvy colného úradu neviedli k náprave,
c)
požiada o odňatie povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou,
d)
prestal spĺňať niektorú z podmienok uvedených v odseku 11.
(20)
Držiteľ povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou je povinný
a)
oznámiť colnému úradu každú zmenu skutočností a údajov podľa odseku 9 písm. a) do 30 dní odo dňa jej vzniku, odseku 9 písm. b) a d), odseku 10 písm. b) a odseku 11 písm. f) do 15 dní odo dňa jej vzniku; zmenu údajov podľa odseku 10 písm. a) je povinný oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa podania návrhu na zmenu údajov príslušnému orgánu,
b)
predložiť na požiadanie colného úradu doklady preukazujúce spôsob nadobudnutia tabakovej suroviny.
(21)
Ak držiteľovi povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou zaniklo povolenie na obchodovanie s tabakovou surovinou, môže zásoby tabakovej suroviny predať inému držiteľovi povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou alebo osobe registrovanej podľa § 19 len so súhlasom colného úradu. Rovnako postupuje aj správca konkurznej podstaty, súdny exekútor alebo iná osoba, ak pri výkone rozhodnutia predáva tabakovú surovinu.
(22)
Držiteľ povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou je povinný najneskôr dva pracovné dni pred každým prijatím tejto tabakovej suroviny na daňovom území z iného členského štátu, odoslaním do iného členského štátu, dovozom z tretích štátov alebo vývozom do tretích štátov oznámiť colnému úradu
a)
svoje identifikačné údaje,
b)
množstvo, obchodný názov a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry tabakovej suroviny,
c)
identifikačné údaje dodávateľa alebo odberateľa tabakovej suroviny,
d)
identifikačné údaje osoby, ktorej predáva alebo od ktorej nakupuje tabakovú surovinu,
e)
miesto dodania tabakovej suroviny.
(23)
Dovozom tabakovej suroviny sa na účely tohto zákona rozumie prepustenie tabakovej suroviny do voľného obehu2aa) v mieste dovozu. Miestom dovozu je miesto, kde sa tabaková surovina nachádza v čase prepustenia do voľného obehu.2aa)
(24)
Od dane z tabakovej suroviny je oslobodená tabaková surovina
a)
odobratá ako vzorka na účely daňového dozoru alebo na účely inej úradnej kontroly, úradnej skúšky alebo úradného zisťovania v technologicky odôvodnenom množstve alebo
b)
zničená colným úradom alebo pod jeho dozorom, a to aj ak sa vlastníkom tabakovej suroviny stal štát podľa osobitného predpisu.3)
(25)
Na odňatie a zánik povolenia sa použije § 19 ods. 8 až 11 primerane. Na vyradenie držiteľa povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou z evidencie držiteľov povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou sa použije § 19 ods. 10 a 11 primerane.
zobraziť paragraf
§ 19aa
Osobitné ustanovenia pre bezdymový tabakový výrobok

(1)
Na účely tohto zákona sa za obchodovanie s bezdymovým tabakovým výrobkom v rámci podnikania považuje
a)
prijatie bezdymového tabakového výrobku z iného členského štátu na daňovom území,
b)
dovoz bezdymového tabakového výrobku na daňové územie z územia tretích štátov.
(2)
Dovozom bezdymového tabakového výrobku na daňové územie z územia tretích štátov sa na účely tohto zákona rozumie prepustenie bezdymového tabakového výrobku do voľného obehu2aa) v mieste dovozu. Miestom dovozu je miesto, kde sa bezdymový tabakový výrobok nachádza v čase prepustenia do voľného obehu.2aa)
(3)
Základom dane pri bezdymovom tabakovom výrobku je hmotnosť tabaku v bezdymovom tabakovom výrobku vyjadrená v kilogramoch. Daň sa vypočíta ako súčin základu dane a príslušnej sadzby dane. Sadzba dane z tabaku v bezdymovom tabakovom výrobku sa ustanovuje vo výške sadzby dane na tabak.
(4)
Spotrebiteľským balením bezdymového tabakového výrobku sa rozumie najmenšie balenie bezdymového tabakového výrobku určené na konečnú spotrebu. Na spotrebiteľskom balení bezdymového tabakového výrobku musí byť uvedený údaj o celkovej hmotnosti bezdymového tabakového výrobku a o hmotnosti tabaku v bezdymovom tabakovom výrobku vyjadrený v gramoch.
(5)
Daňová povinnosť z bezdymového tabakového výrobku vzniká dňom
a)
prijatia bezdymového tabakového výrobku z iného členského štátu na daňovom území,
b)
prijatia colného vyhlásenia na prepustenie bezdymového tabakového výrobku do voľného obehu,2aa)
c)
vzniku colného dlhu iným spôsobom ako podľa písmena b),
d)
zistenia bezdymového tabakového výrobku, ktorý sa nachádza alebo sa nachádzal u osoby, ak táto osoba nevie preukázať v súlade s týmto zákonom pôvod alebo spôsob nadobudnutia bezdymového tabakového výrobku, a to bez ohľadu na to, či nakladá alebo nakladala s bezdymovým tabakovým výrobkom ako s vlastným; za deň zistenia tejto skutočnosti sa považuje deň, keď tieto skutočnosti zistil colný úrad.
(6)
Platiteľom dane z tabaku v bezdymovom tabakovom výrobku je osoba,
a)
ktorá prijala bezdymový tabakový výrobok z iného členského štátu na daňovom území,
b)
na ktorej účet bolo predložené colné vyhlásenie na prepustenie bezdymového tabakového výrobku do voľného obehu,2aa)
c)
ktorej colný dlh vznikol iným spôsobom ako podľa písmena b),
d)
ktorá nevie preukázať v súlade s týmto zákonom pôvod alebo spôsob nadobudnutia bezdymového tabakového výrobku u nej zisteného, ktorý sa u nej nachádza alebo nachádzal, a to bez ohľadu na to, či nakladá alebo nakladala s bezdymovým tabakovým výrobkom ako s vlastným.
(7)
Platiteľ dane uvedený v odseku 6 je povinný podať colnému úradu daňové priznanie vyhotovené podľa vzoru ustanoveného všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa osobitného predpisu8b) najneskôr do troch pracovných dní nasledujúcich po dni vzniku daňovej povinnosti a v rovnakej lehote zaplatiť daň. Na daňové priznanie sa použije § 13 primerane. Pri vzniku daňovej povinnosti podľa odseku 5 písm. b) a c) sa na splatnosť dane použijú lehoty na splatnosť colného dlhu podľa colných predpisov.
(8)
Osoba, ktorá v rámci podnikania prepraví z iného členského štátu bezdymový tabakový výrobok na daňové územie alebo dodá bezdymový tabakový výrobok do iného členského štátu na podnikateľské účely, je povinná takúto prepravu alebo dodanie preukázať obchodným dokumentom, na ktorom musí byť uvedený odosielateľ, príjemca, miesto dodania, presná identifikácia prepravovaného tovaru a jeho množstva.
(9)
Osoba, ktorá chce na daňovom území v rámci podnikania obchodovať s bezdymovým tabakovým výrobkom, musí pred každým prijatím alebo dovozom bezdymového tabakového výrobku požiadať colný úrad o vydanie povolenia na prijatie a dovoz bezdymového tabakového výrobku. Žiadosť o vydanie povolenia na prijatie a dovoz bezdymového tabakového výrobku musí obsahovať
a)
identifikačné údaje žiadateľa a adresy umiestnenia jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa,
b)
obchodný názov bezdymového tabakového výrobku,
c)
údaj o množstve bezdymového tabakového výrobku v kilogramoch, o hmotnosti tabaku v bezdymovom tabakovom výrobku a predpokladaný čas prijatia alebo dovozu celého množstva bezdymového tabakového výrobku na daňové územie.
(10)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 9 je doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, ak je žiadateľom osoba, ktorá nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území.
(11)
Osoba, ktorá chce prijímať alebo dovážať bezdymový tabakový výrobok, je povinná pred vydaním povolenia na prijatie a dovoz bezdymového tabakového výrobku zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na množstvo tabaku v bezdymovom tabakovom výrobku, ktorý chce prijať alebo doviesť, a to spôsobom podľa § 20 ods. 1. Colný úrad vydá potvrdenie o zložení zábezpeky na daň.
(12)
Colný úrad pred vydaním povolenia na prijatie a dovoz bezdymového tabakového výrobku preverí u žiadateľa, ktorý chce prijímať alebo dovážať bezdymový tabakový výrobok, skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti a v prílohe k žiadosti. Ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé a žiadateľ zložil zábezpeku podľa odseku 11, colný úrad ho zaradí do evidencie držiteľov povolenia na prijatie a dovoz bezdymového tabakového výrobku, vydá povolenie na prijatie a dovoz bezdymového tabakového výrobku najneskôr nasledujúci pracovný deň po dni, keď žiadateľ zložil zábezpeku na daň, a určí lehotu na prijatie alebo dovoz celého množstva bezdymového tabakového výrobku, ktorá nesmie byť dlhšia ako 60 kalendárnych dní odo dňa vydania povolenia na prijatie a dovoz bezdymového výrobku. Na úhradu dane z tabaku v bezdymovom tabakovom výrobku možno po dohode s colným úradom použiť zloženú zábezpeku na daň.
(13)
Povolenie na prijatie a dovoz bezdymového tabakového výrobku zaniká dňom uplynutia lehoty podľa odseku 12, pričom kladný zostatok zábezpeky na daň colný úrad bezodkladne vráti osobe, ktorej zaniklo povolenie na prijatie a dovoz bezdymového tabakového výrobku, ak sa colný úrad s touto osobou nedohodne inak.
(14)
Daň z tabaku v bezdymovom tabakovom výrobku preukázateľne zdanenom na daňovom území možno vrátiť osobe podľa odseku 6 písm. a) a b), ak v rámci podnikania tento bezdymový tabakový výrobok
a)
dodala na územie iného členského štátu osobe na podnikateľské účely a k daňovému priznaniu priložila
1.
potvrdenie príjmu bezdymového tabakového výrobku príjemcom (odberateľom) bezdymového tabakového výrobku,
2.
potvrdenie správcu dane iného členského štátu o vysporiadaní dane z tabaku v bezdymovom tabakovom výrobku v tomto členskom štáte,
b)
vyviezla na územie tretieho štátu a uskutočnenie vývozu preukázala colným vyhlásením, v ktorom je colným úradom potvrdený výstup bezdymového tabakového výrobku z územia Európskej únie, a dokladom o odoslaní alebo preprave bezdymového tabakového výrobku,
c)
bol odobratý ako vzorka na účely daňového dozoru alebo inej úradnej kontroly, úradnej skúšky alebo úradného zisťovania v technologicky odôvodnenom množstve, alebo
d)
bol zničený colným úradom alebo pod jeho dozorom, a to aj ak sa vlastníkom bezdymového tabakového výrobku stal štát podľa osobitného predpisu;3) k daňovému priznaniu je osoba podľa odseku 6 písm. a) a b) povinná priložiť úradný záznam o zničení kontrolných známok a úradný záznam o zničení spotrebiteľského balenia bezdymového tabakového výrobku.
(15)
Preukázateľne zdaneným bezdymovým tabakovým výrobkom na účely tohto zákona je bezdymový tabakový výrobok, ak platba dane z tabaku v tomto bezdymovom tabakovom výrobku bola vykonaná podľa osobitného predpisu8c) alebo bola započítaná s vrátením dane. Za preukázateľne zdanený bezdymový tabakový výrobok sa považuje aj bezdymový tabakový výrobok nadobudnutý od platiteľa dane, ktorého nadobudnutie je doložené dokladom potvrdzujúcim jeho nadobudnutie za cenu s daňou a dokladom potvrdzujúcim zaplatenie dane v cene bezdymového tabakového výrobku a ak platba dane z tohto bezdymového tabakového výrobku po jeho uvedení do daňového voľného obehu bola vykonaná podľa osobitného predpisu8c) alebo bola započítaná s vrátením dane.
(16)
Na vrátenie dane z tabaku v bezdymovom tabakovom výrobku sa použije § 14 ods. 4 a 5 primerane.
(17)
Osoba, ktorej colný úrad vydal povolenie na prijatie a dovoz bezdymového tabakového výrobku, je povinná podľa stavu zásob bezdymového tabakového výrobku k poslednému dňu kalendárneho mesiaca viesť evidenciu bezdymového tabakového výrobku
a)
prijatého na daňovom území z iného členského štátu,
b)
odoslaného do iného členského štátu,
c)
dovezeného na daňové územie z územia tretích štátov,
d)
vyvezeného na územie tretích štátov.
(18)
Na daňovom území sa zakazuje predaj bezdymového tabakového výrobku na konečnú spotrebu
a)
za cenu nižšiu, ako je výška dane pripadajúca na množstvo tabaku v predávanom bezdymovom tabakovom výrobku na konečnú spotrebu a dane z pridanej hodnoty pripadajúcej na toto množstvo tabaku,
b)
podmienený kúpou iného tabakového výrobku alebo iného tovaru.
(19)
Od dane je oslobodený neobchodný dovoz bezdymového tabakového výrobku v osobnej batožine cestujúceho z územia tretích štátov najviac v množstve desať spotrebiteľských balení bezdymového tabakového výrobku, ak cestuje leteckou dopravou, a najviac v množstve dve spotrebiteľské balenia bezdymového tabakového výrobku, ak cestuje inak ako leteckou dopravou. Oslobodenie od dane sa neuplatní, ak cestujúcim je osoba mladšia ako 17 rokov.
(20)
Bezdymový tabakový výrobok možno do daňového voľného obehu uviesť, len ak je označený kontrolnou známkou, na ktorej je uvedený znak „BTV“.
(21)
Na označovanie bezdymového tabakového výrobku sa použijú ustanovenia § 9 v rozsahu týkajúcom sa označovania tabaku primerane.
(22)
Osoba, ktorej colný úrad vydal povolenie na prijatie a dovoz bezdymového tabakového výrobku, môže označovať spotrebiteľské balenie bezdymového tabakového výrobku kontrolnou známkou. Na tlač a nakladanie s kontrolnými známkami sa použijú ustanovenia § 9b v rozsahu týkajúcom sa tlače a nakladania s kontrolnými známkami pre tabak primerane.
(23)
Osoba, ktorej colný úrad vydal povolenie na prijatie a dovoz bezdymového tabakového výrobku, je povinná oznámiť colnému úradu každú zmenu údajov podľa odseku 9 písm. a) do 30 dní odo dňa jej vzniku a zmenu údajov podľa odseku 9 písm. b) do 15 dní odo dňa jej vzniku; zmenu údajov podľa odseku 10 je povinná oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa podania návrhu na zmenu údajov príslušnému orgánu.
(24)
Na odňatie a zánik povolenia na prijatie a dovoz bezdymového tabakového výrobku sa použije § 19 ods. 8 až 11 primerane. Na vyradenie držiteľa povolenia na prijatie a dovoz bezdymového tabakového výrobku z evidencie držiteľov povolenia na prijatie a dovoz bezdymového tabakového výrobku sa použije § 19 ods. 10 a 11 primerane.
(25)
Na bezdymový tabakový výrobok sa použijú ustanovenia § 41 ods. 1 písm. a) až d), o) a r) až v), ods. 2 písm. a) až d), n) a q) až t) a ods. 5 a § 41a ods. 1 písm. a) a b), ods. 2 písm. a) a b) a ods. 5 rovnako.
zobraziť paragraf
§ 21
Postup pri preprave tabakových výrobkov v pozastavení dane na daňovom území

(1)
Tabakové výrobky v pozastavení dane je možné prepravovať na daňovom území len
a)
z daňového skladu do iného daňového skladu,
b)
z miesta dovozu (§ 27) do daňového skladu,
c)
z daňového skladu do miesta výstupu (§ 28),
d)
z miesta dovozu (§ 27), ak tabakové výrobky odosiela registrovaný odosielateľ na daňovom území, do daňového skladu na daňovom území alebo do miesta výstupu (§ 28),
e)
do daňového skladu, ak sa prepravujú tabakové výrobky, ktorých vlastníkom sa stal štát podľa osobitného predpisu.3)
(2)
Colný úrad môže v odôvodnených prípadoch, ak nie je ohrozená vymožiteľnosť dane alebo vybratie dane, povoliť na žiadosť osoby, ktorá chce prepravovať na daňovom území tabakové výrobky v pozastavení dane, aj iný spôsob prepravy tabakových výrobkov, ako je uvedený v odseku 1.
(3)
Prepravu tabakových výrobkov v pozastavení dane na daňovom území je možné uskutočniť len na základe elektronického sprievodného administratívneho dokumentu vyhotoveného prostredníctvom elektronického systému,14a) a to spôsobom uvedeným v osobitnom predpise14b) (ďalej len „elektronický dokument“), ak tento zákon neustanovuje inak. Návrh elektronického dokumentu a aj akákoľvek zmena vykonaná prostredníctvom elektronického systému14a) musia byť podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom,14c) ak sa odosielateľ (dodávateľ) alebo príjemca (odberateľ) s colným úradom nedohodnú inak.
(4)
Pred začatím prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane na daňovom území odosielateľ (dodávateľ) vyhotoví návrh elektronického dokumentu, ktorý zašle colnému úradu odosielateľa (dodávateľa). Colný úrad odosielateľa (dodávateľa) elektronicky overí údaje v návrhu elektronického dokumentu, a ak sú údaje správne, pridelí k návrhu elektronického dokumentu administratívny referenčný kód (ďalej len „referenčný kód“) a zároveň zašle elektronický dokument s prideleným referenčným kódom odosielateľovi (dodávateľovi), príjemcovi (odberateľovi) a colnému úradu príjemcu (odberateľa). Ak údaje uvedené v návrhu elektronického dokumentu nie sú správne, colný úrad odosielateľa (dodávateľa) o tejto skutočnosti bezodkladne informuje odosielateľa návrhu elektronického dokumentu. Prepravu tabakových výrobkov v pozastavení dane na daňovom území je možné začať až po pridelení referenčného kódu. Tabakové výrobky prepravované v pozastavení dane na daňovom území musí sprevádzať písomný dokument obsahujúci referenčný kód.
(5)
Odosielateľ (dodávateľ) môže zrušiť elektronický dokument, ak sa nezačala preprava tabakových výrobkov v pozastavení dane na daňovom území; preprava tabakových výrobkov v pozastavení dane na daňovom území sa začína, keď tabakové výrobky v pozastavení dane opustia daňový sklad odosielateľa (dodávateľa) alebo sú prepustené do voľného obehu.2aa)
(6)
Počas prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane na daňovom území môže odosielateľ (dodávateľ), ktorý zložil zábezpeku na daň, zmeniť miesto prijatia tabakových výrobkov v pozastavení dane alebo zmeniť príjemcu (odberateľa) prostredníctvom elektronického systému,14a) a to spôsobom uvedeným v osobitnom predpise.14b)
(7)
Príjemca (odberateľ) tabakových výrobkov prepravovaných v pozastavení dane na daňovom území je povinný najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa ukončenia prepravy týchto tabakových výrobkov predložiť colnému úradu príjemcu (odberateľa) elektronickú správu o prijatí vyhotovenú prostredníctvom elektronického systému,14a) a to spôsobom uvedeným v osobitnom predpise14b) (ďalej len „správa o prijatí“). Správa o prijatí musí byť podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom,14c) ak sa odosielateľ (dodávateľ) alebo príjemca (odberateľ) s colným úradom nedohodnú inak. Preprava tabakových výrobkov v pozastavení dane na daňovom území sa považuje za ukončenú dňom prijatia tabakových výrobkov príjemcom (odberateľom). Colný úrad príjemcu (odberateľa) elektronicky overí údaje v správe o prijatí, a ak sú tieto údaje správne, potvrdí príjemcovi (odberateľovi) zaevidovanie správy o prijatí. Správu o prijatí colný úrad príjemcu (odberateľa) po jej zaevidovaní bezodkladne zašle odosielateľovi (dodávateľovi) a colnému úradu odosielateľa (dodávateľa). Ak údaje uvedené v správe o prijatí nie sú správne, colný úrad príjemcu (odberateľa) o tejto skutočnosti bezodkladne informuje odosielateľa správy o prijatí.
(8)
Tabakové výrobky, ktoré boli prepravované v pozastavení dane na daňovom území, musia byť po prevzatí bezodkladne umiestnené v sklade príjemcu (odberateľa).
(9)
Ak colný úrad odosielateľa (dodávateľa) je súčasne aj colným úradom príjemcu (odberateľa), colný úrad odošle elektronický dokument s prideleným referenčným kódom príjemcovi (odberateľovi) a zaevidovanú správu o prijatí odošle odosielateľovi (dodávateľovi).
(10)
Na tabakové výrobky, ktoré sa majú prepravovať v pozastavení dane na daňovom území, musí byť vždy zložená zábezpeka na daň. Zábezpeka na daň sa zloží najmenej vo výške dane pripadajúcej na množstvo prepravovaných tabakových výrobkov. Zloženie zábezpeky na daň na tabakové výrobky, ktoré sa majú prepravovať v pozastavení dane, sa nevyžaduje, ak zábezpeka na daň podľa § 20 ods. 1 je zložená v takej výške, že pokrýva zábezpeku na daň na tabakové výrobky, ktoré sa majú prepravovať v pozastavení dane. Zloženú zábezpeku na daň colný úrad odosielateľa (dodávateľa) bezodkladne vráti osobe, ktorá zložila zábezpeku na daň, po zaevidovaní správy o prijatí, ak sa colný úrad odosielateľa (dodávateľa) a osoba, ktorá zložila zábezpeku na daň, nedohodli inak.
(11)
Na prepravu tabakových výrobkov v pozastavení dane na daňovom území zloží zábezpeku na daň
a)
prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý je
1.
odosielateľom (dodávateľom) na daňovom území,
2.
príjemcom (dovozcom) pri dovoze na daňové územie,
3.
odosielateľom (vývozcom) pri vývoze z daňového územia,
4.
príjemcom tabakových výrobkov, ktorých vlastníkom sa stal štát podľa osobitného predpisu,3)
5.
príjemcom (odberateľom) na daňovom území, ak tabakové výrobky prepravované v pozastavení dane podľa odseku 1 písm. a) sú v jeho vlastníctve, alebo
6.
príjemcom (odberateľom) na daňovom území namiesto odosielateľa (dodávateľa) na daňovom území, ak sa tak dohodli a colný úrad s dohodou súhlasil,
b)
registrovaný odosielateľ alebo
c)
dopravca alebo príjemca (odberateľ) na daňovom území namiesto odosielateľa (dodávateľa), ak sa tak dohodli a colný úrad odosielateľa (dodávateľa) s dohodou súhlasil.
(12)
Colný úrad môže prostredníctvom elektronického systému uložiť príjemcovi (odberateľovi) tabakových výrobkov po začatí prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane povinnosť bezodkladne po dopravení tabakových výrobkov na mieste určenia oznámiť dopravenie tabakových výrobkov prostredníctvom elektronického systému colnému úradu a počas dvoch hodín od zaslania oznámenia o tejto skutočnosti prostredníctvom elektronického systému tabakové výrobky nevyložiť alebo s týmito tabakovými výrobkami nenakladať.
zobraziť paragraf
§ 22
Postup pri preprave tabakových výrobkov v pozastavení dane na území Európskej únie

(1)
Tabakové výrobky v pozastavení dane je možné prepravovať na území Európskej únie len
a)
z daňového skladu na daňovom území alebo z miesta dovozu (§ 27), ak tabakové výrobky odosiela registrovaný odosielateľ na daňovom území do daňového skladu, alebo oprávnenému príjemcovi v inom členskom štáte, alebo slovenskému zástupcovi podľa § 33a ods. 15, alebo ozbrojeným silám Slovenskej republiky a ich civilným zamestnancom, na použitie v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy5) na územie štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy,
b)
z daňového skladu na daňovom území alebo z miesta dovozu (§ 27), ak tabakové výrobky odosiela registrovaný odosielateľ na daňovom území do daňového skladu na daňovom území cez územie iného členského štátu,
c)
z daňového skladu v inom členskom štáte alebo od registrovaného odosielateľa v inom členskom štáte do daňového skladu, alebo oprávnenému príjemcovi na daňovom území,
d)
z daňového skladu v inom členskom štáte alebo od registrovaného odosielateľa v inom členskom štáte do daňového skladu, alebo oprávnenému príjemcovi v inom členskom štáte cez daňové územie,
e)
v prípadoch uvedených v písmenách a) a c) cez územie tretieho štátu.
(2)
Prepravu tabakových výrobkov v pozastavení dane na území Európskej únie je možné uskutočniť len na základe elektronického dokumentu, ak tento zákon neustanovuje inak. Návrh elektronického dokumentu a aj akákoľvek zmena vykonaná prostredníctvom elektronického systému14a) musia byť podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom,14c) ak sa odosielateľ (dodávateľ) alebo príjemca (odberateľ) s colným úradom nedohodnú inak.
(3)
Pred začatím prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane z daňového územia na územie Európskej únie vyhotoví odosielateľ (dodávateľ) návrh elektronického dokumentu, ktorý zašle colnému úradu odosielateľa (dodávateľa). Colný úrad odosielateľa (dodávateľa) elektronicky overí údaje v návrhu elektronického dokumentu, a ak sú údaje správne, pridelí k návrhu elektronického dokumentu referenčný kód a zároveň zašle elektronický dokument s prideleným referenčným kódom odosielateľovi (dodávateľovi) a správcovi dane členského štátu príjemcu (odberateľa). Ak údaje uvedené v návrhu elektronického dokumentu nie sú správne, colný úrad odosielateľa (dodávateľa) o tejto skutočnosti bezodkladne informuje odosielateľa návrhu elektronického dokumentu. Ak sa tabakové výrobky prepravujú v pozastavení dane podľa odseku 1 písm. b) a údaje uvedené v elektronickom dokumente sú správne, colný úrad odosielateľa (dodávateľa) zašle elektronický dokument príjemcovi (odberateľovi) tabakových výrobkov a colnému úradu príjemcu (odberateľa). Prepravu tabakových výrobkov v pozastavení dane na území Európskej únie je možné začať až po pridelení referenčného kódu. Tabakové výrobky prepravované v pozastavení dane na území Európskej únie musí sprevádzať písomný dokument obsahujúci referenčný kód.
(4)
Ak sa tabakové výrobky prepravujú v pozastavení dane na území Európskej únie podľa odseku 1 písm. c), colný úrad príjemcu (odberateľa) je povinný elektronický dokument zaslaný správcom dane členského štátu odosielateľa (dodávateľa) zaslať príjemcovi (odberateľovi).
(5)
Odosielateľ (dodávateľ) môže zrušiť elektronický dokument, ak sa nezačala preprava tabakových výrobkov v pozastavení dane na území Európskej únie; preprava tabakových výrobkov v pozastavení dane na území Európskej únie sa začína, keď tabakové výrobky opustia daňový sklad odosielateľa (dodávateľa) alebo sú prepustené do voľného obehu. 2aa)
(6)
Počas prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane na území Európskej únie môže prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý zložil zábezpeku na daň, alebo registrovaný odosielateľ na daňovom území, ktorý zložil zábezpeku na daň, zmeniť miesto prijatia tabakových výrobkov v pozastavení dane alebo zmeniť príjemcu (odberateľa), s výnimkou príjemcu (odberateľa), ktorým je slovenský zástupca podľa § 33a ods. 15 alebo ozbrojené sily Slovenskej republiky a ich civilní zamestnanci, prostredníctvom elektronického systému,14a) a to spôsobom uvedeným v osobitnom predpise.14b)
(7)
Ak sa tabakové výrobky prepravujú v pozastavení dane na území Európskej únie podľa odseku 1 písm. c), príjemca (odberateľ) tabakových výrobkov prepravovaných v pozastavení dane je povinný najneskôr do piatich pracovných dní od ukončenia prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane predložiť colnému úradu príjemcu (odberateľa) správu o prijatí. Správa o prijatí musí byť podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom,14c) ak sa odosielateľ (dodávateľ) alebo príjemca (odberateľ) s colným úradom nedohodnú inak. Preprava tabakových výrobkov v pozastavení dane na území Európskej únie sa považuje za ukončenú dňom prijatia tabakových výrobkov príjemcom (odberateľom). Colný úrad príjemcu (odberateľa) elektronicky overí údaje v správe o prijatí, a ak sú údaje správne, potvrdí príjemcovi (odberateľovi) zaevidovanie správy o prijatí. Správu o prijatí colný úrad príjemcu (odberateľa) zašle bezodkladne po jej zaevidovaní správcovi dane členského štátu odosielateľa (dodávateľa). Ak údaje uvedené v správe o prijatí nie sú správne, colný úrad príjemcu (odberateľa) o tejto skutočnosti bezodkladne informuje odosielateľa správy o prijatí.
(8)
Ak sa tabakové výrobky prepravujú v pozastavení dane na území Európskej únie podľa odseku 1 písm. a), colný úrad odosielateľa (dodávateľa) je povinný správu o prijatí zaslanú správcom dane členského štátu príjemcu (odberateľa) zaslať odosielateľovi (dodávateľovi) na daňovom území.
(9)
Tabakové výrobky, ktoré boli prepravované v pozastavení dane na území Európskej únie, musia byť po prevzatí bezodkladne umiestnené v sklade príjemcu (odberateľa).
(10)
Na tabakové výrobky, ktoré sa majú prepravovať v pozastavení dane na území Európskej únie, musí byť vždy zložená zábezpeka na daň s výnimkou prepravy tabakových výrobkov slovenskému zástupcovi podľa § 33a ods. 15 alebo ozbrojeným silám Slovenskej republiky a ich civilným zamestnancom, na použitie v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy5) na územie štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy. Zábezpeku na daň zloží odosielateľ (dodávateľ) vo výške dane pripadajúcej na množstvo prepravovaných tabakových výrobkov. Zloženie zábezpeky na daň na tabakové výrobky, ktoré sa majú prepravovať v pozastavení dane, sa nevyžaduje, ak zábezpeka na daň podľa § 20 ods. 1 je zložená v takej výške, že pokrýva zábezpeku na daň na tabakové výrobky, ktoré sa majú prepravovať v pozastavení dane. Zábezpeka na daň zložená v inom členskom štáte je platná na daňovom území. Colný úrad na žiadosť odosielateľa (dodávateľa) povolí, aby namiesto odosielateľa (dodávateľa) zložil zábezpeku na daň príjemca (odberateľ), ak sa tak odosielateľ (dodávateľ) a príjemca (odberateľ) dohodli. Zloženú zábezpeku na daň colný úrad odosielateľa (dodávateľa) bezodkladne vráti osobe, ktorá zložila zábezpeku na daň, po zaevidovaní správy o prijatí zaslanej správcom dane členského štátu príjemcu (odberateľa), ak sa colný úrad odosielateľa (dodávateľa) a osoba, ktorá zložila zábezpeku na daň, nedohodli inak.
(11)
Preprava tabakových výrobkov v pozastavení dane z územia Európskej únie osobám uvedeným v § 33a ods. 2 alebo z daňového územia osobám uvedeným v § 33a ods. 15 sa uskutočňuje s elektronickým dokumentom a s osvedčením o oslobodení od spotrebnej dane vyhotoveným podľa vzoru a spôsobom ustanoveným v osobitnom predpise6) (ďalej len „osvedčenie o oslobodení“). Preprava tabakových výrobkov v pozastavení dane z územia Európskej únie ozbrojeným silám iných členských štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a ich civilným zamestnancom, na použitie v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy5) alebo z daňového územia ozbrojeným silám Slovenskej republiky a ich civilným zamestnancom, na použitie v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy5) na územie štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, sa uskutočňuje s osvedčením o oslobodení. Po ukončení prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane osoby uvedené v § 33a ods. 2 bezodkladne informujú o prijatí tabakových výrobkov Colný úrad Bratislava, ktorý vyhotoví správu o prijatí, pričom postupuje primerane podľa osobitného predpisu;14b) Colný úrad Bratislava zašle správu o prijatí správcovi dane členského štátu odosielateľa (dodávateľa).
(12)
Colný úrad môže prostredníctvom elektronického systému uložiť príjemcovi (odberateľovi) tabakových výrobkov po začatí prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane povinnosť bezodkladne po dopravení tabakových výrobkov na mieste určenia oznámiť dopravenie tabakových výrobkov prostredníctvom elektronického systému colnému úradu a počas dvoch hodín od zaslania oznámenia o tejto skutočnosti prostredníctvom elektronického systému tabakové výrobky nevyložiť, alebo s týmito tabakovými výrobkami nenakladať.
zobraziť paragraf
§ 23
Oprávnený príjemca

(1)
Oprávneným príjemcom na daňovom území je osoba, ktorá má povolenie prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane. Oprávneným príjemcom je aj osoba na území iného členského štátu oprávnená podľa právnych predpisov príslušného členského štátu prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane. Osoba, ktorá chce byť oprávneným príjemcom na daňovom území a chce opakovane prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane, musí požiadať colný úrad o registráciu a vydanie povolenia prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane. Osoba, ktorá chce príležitostne prijať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane, musí na každý príležitostný príjem tabakových výrobkov požiadať colný úrad o vydanie povolenia prijať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane.
(2)
Žiadosť o registráciu a vydanie povolenia prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane alebo žiadosť o vydanie povolenia prijať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane okrem údajov uvedených v osobitnom predpise25d) musí obsahovať
a)
adresu umiestnenia jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa,
b)
obchodný názov tabakového výrobku,
c)
údaj o predpokladanom ročnom objeme tabakových výrobkov prijímaných v pozastavení dane v príslušnej mernej jednotke, ak je žiadateľom osoba, ktorá chce prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane,
d)
údaj o množstve tabakových výrobkov v príslušnej mernej jednotke a predpokladaný čas prijatia celého množstva tabakových výrobkov, ktoré má v danom prípade prijať žiadateľ, ktorým je osoba, ktorá chce príležitostne prijať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane.
(3)
Žiadateľ je povinný na požiadanie colného úradu spresniť údaje uvedené v žiadosti a v prílohe k žiadosti. Prílohou k žiadosti podľa odseku 2 sú:
a)
doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho úradne osvedčená kópia, ak je žiadateľom osoba, ktorá nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území,
b)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov8aaa) žiadateľa alebo jeho zodpovedného zástupcu, ak je žiadateľom fyzická osoba; ak je žiadateľom právnická osoba, údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov tejto právnickej osoby, zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov, na účel preukázania splnenia podmienky podľa odseku 4 písm. e).
(4)
Žiadateľ musí spĺňať aj tieto podmienky:
a)
vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,8)
b)
zložil zábezpeku na daň,
c)
nemá nedoplatky voči colnému úradu ani daňovému úradu,
d)
nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov,7)
e)
nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin; to sa vzťahuje aj na zodpovedného zástupcu a fyzické osoby, ktoré sú členmi riadiacich alebo kontrolných orgánov žiadateľa,
f)
nie je v likvidácii, ani na neho nie je právoplatne vyhlásený konkurz alebo povolené vyrovnanie, potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolená reštrukturalizácia.
(5)
Osoba, ktorá chce prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane, je povinná pred vydaním povolenia prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na množstvo tabakových výrobkov, ktoré predpokladá prijať v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, najmenej však vo výške 5 000 eur, a to spôsobom podľa § 20 ods. 1.
(6)
Colný úrad pred vykonaním registrácie a vydaním povolenia prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane preverí u žiadateľa skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti a v prílohe. Ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé a žiadateľ spĺňa podmienky uvedené v odsekoch 4 a 5, colný úrad ho zaregistruje a vydá mu povolenie prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane do 60 dní odo dňa podania tejto žiadosti. Colný úrad v povolení na prijímanie tabakových výrobkov z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane uvedie presné vymedzenie tabakového výrobku podľa § 4 ods. 2, ktorý žiadateľ uviedol v žiadosti podľa odseku 2 a ktorý je žiadateľ oprávnený prijímať z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane.
(7)
Osoba, ktorá chce prijať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane príležitostne, je povinná pred vydaním povolenia prijať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na množstvo tabakových výrobkov, ktoré má v danom prípade prijať, a to spôsobom podľa § 20 ods. 1. Colný úrad vydá potvrdenie o zložení zábezpeky na daň.
(8)
Colný úrad pred vydaním povolenia prijať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane preverí u žiadateľa, ktorý chce príležitostne prijať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane, skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti a v prílohe k žiadosti. Ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé a žiadateľ spĺňa podmienky uvedené v odsekoch 4 a 5, colný úrad vydá povolenie prijať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane najneskôr nasledujúci pracovný deň po dni, keď žiadateľ zložil zábezpeku na daň, a určí lehotu na prijatie celého množstva tabakových výrobkov, ktorá nesmie byť dlhšia ako 60 kalendárnych dní odo dňa vydania povolenia prijať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane. Na úhradu dane možno po dohode s colným úradom použiť zloženú zábezpeku na daň.
(9)
Ak oprávnený príjemca, ktorý prijíma tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane, chce prijať tabakové výrobky a neuhradená daň pripadajúca na celkové množstvo prijatých tabakových výrobkov je vyššia o viac ako 10 % ako zložená zábezpeka na daň, je povinný najneskôr v deň, keď neuhradená daň pripadajúca na súčet prijatého množstva tabakových výrobkov prevýši o viac ako 10 % zloženú zábezpeku na daň,
a)
oznámiť túto skutočnosť colnému úradu,
b)
zvýšiť zloženú zábezpeku na daň o sumu, o ktorú neuhradená daň prevyšuje zloženú zábezpeku na daň.
(10)
Oprávnený príjemca, ktorý prijíma tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane, je povinný doplniť zloženú zábezpeku na daň o sumu, ktorú colný úrad použil na úhradu dane, a to do piatich dní odo dňa oznámenia podľa odseku 12.
(11)
Oprávnený príjemca, ktorý prijíma tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane, môže požiadať colný úrad alebo s písomným súhlasom colného úradu banku, ktorá vystavila bankovú záruku, o zníženie zloženej zábezpeky na daň, ak zložená zábezpeka na daň prevyšuje o viac ako 20 % daň, ktorá pripadá na množstvo tabakových výrobkov uvedených do daňového voľného obehu za šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o zníženie zloženej zábezpeky na daň, za predpokladu, že tento stav trvá aj v čase posudzovania žiadosti o zníženie zábezpeky na daň a ak žiadateľ spĺňa podmienky daňovej spoľahlivosti podľa § 20 ods. 13 písm. c) a d) počas najmenej 24 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o zníženie zloženej zábezpeky na daň. Colný úrad do 30 dní odo dňa podania žiadosti o zníženie zloženej zábezpeky na daň vráti sumu vypočítanú ako rozdiel medzi výškou zloženej zábezpeky na daň a priemerom výšky dane pripadajúcej na množstvo tabakových výrobkov uvedených do daňového voľného obehu za šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, najviac však do výšky minimálnej zábezpeky na daň podľa odseku 5.
(12)
Ak oprávnený príjemca, ktorý prijíma tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane, nezaplatí daň v lehote splatnosti ustanovenej týmto zákonom, colný úrad použije zábezpeku na daň na úhradu dane, o čom upovedomí platiteľa dane.
(13)
Oprávnený príjemca je povinný každú zmenu údajov podľa odseku 2 písm. b) oznámiť colnému úradu najneskôr 15 dní pred prijatím tabakového výrobku z iného členského štátu v pozastavení dane a zmenu údajov podľa odseku 2 písm. a) do 30 dní odo dňa jej vzniku. Zmenu údajov podľa odseku 3 písm. b) a odseku 4 písm. f) je oprávnený príjemca povinný oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa jej vzniku. Zmenu údajov podľa odseku 3 písm. a) je oprávnený príjemca povinný oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa podania návrhu na zmenu údajov príslušnému orgánu.
(14)
Povolenie prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane zaniká
a)
dňom podania žiadosti o výmaz z obchodného registra alebo obdobného registra alebo dňom podania žiadosti o zrušenie živnostenského oprávnenia, alebo dňom podania oznámenia o skončení podnikania,
b)
dňom úmrtia oprávneného príjemcu alebo dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení oprávneného príjemcu za mŕtveho, ak je oprávneným príjemcom fyzická osoba,
c)
dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení konkurzu, o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku alebo dňom, keď bolo potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolené vyrovnanie, alebo bola povolená reštrukturalizácia,
d)
desiatym dňom odo dňa uplynutia lehoty na doplnenie zábezpeky na daň podľa odseku 9 písm. b) alebo odseku 10, ak zábezpeka na daň nebola doplnená v lehote podľa odseku 9 alebo odseku 10,
e)
dňom odňatia povolenia prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane colným úradom,
f)
dňom výmazu z obchodného registra alebo obdobného registra alebo dňom zrušenia živnostenského oprávnenia za podmienok ustanovených osobitnými predpismi,13a) ak osoba nepodala žiadosť podľa písmena a),
g)
dňom uplynutia lehoty podľa odseku 8.
(15)
Colný úrad povolenie prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane odníme, ak
a)
oprávnený príjemca vstúpi do likvidácie,
b)
oprávnený príjemca prestal spĺňať niektorú z podmienok uvedených v odseku 4,
c)
oprávnený príjemca porušuje povinnosti podľa tohto zákona a uloženie pokuty a ani výzvy colného úradu neviedli k náprave,
d)
oprávnený príjemca požiada o odňatie povolenia prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane,
e)
bola vykonaná registrácia a vydané povolenie na prevádzkovanie daňového skladu.
(16)
Colný úrad môže odňať povolenie prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane, ak oprávnený príjemca počas obdobia presahujúceho 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov neprijíma tabakové výrobky, pričom prihliada na závažnosť dôvodov.
(17)
Pri zániku povolenia prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane
a)
oprávnený príjemca, v prípade podľa odseku 14 písm. b) dedič alebo súdom ustanovený správca dedičstva, v lehote určenej colným úradom podá daňové priznanie a v rovnakej lehote zaplatí daň, ak nebolo daňové priznanie podané a daň zaplatená ku dňu zániku povolenia prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane,
b)
colný úrad použije zloženú zábezpeku na daň na úhradu dane a pohľadávok týkajúcich sa dane a prípadný zostatok zábezpeky na daň bezodkladne vráti osobe, ktorej zaniklo povolenie prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane, v prípade podľa odseku 14 písm. b) dedičovi alebo súdom ustanovenému správcovi dedičstva,
c)
colný úrad požiada o úhradu dane a pohľadávok týkajúcich sa dane príslušnú banku, ak zabezpečením dane je banková záruka,14)
d)
colný úrad zruší registračné číslo.
(18)
Osobe, ktorej bolo odňaté povolenie prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane podľa odseku 15 písm. c), môže byť nové povolenie prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane vydané najskôr po uplynutí piatich rokov po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odňatí povolenia prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane; ak ide o osobu s ním majetkovo prepojenú alebo personálne prepojenú, môže jej byť vydané povolenie prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane najskôr po uplynutí piatich rokov po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia vydaného oprávnenému príjemcovi o odňatí povolenia prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane. V prípade odňatia povolenia prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane podľa odseku 15 písm. d) a odseku 16 môže byť vydané nové povolenie prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane najskôr po uplynutí jedného roka po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odňatí povolenia prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane.
zobraziť paragraf
§ 25
Postup pri preprave tabakových výrobkov v pozastavení dane pri nedostupnom elektronickom systéme

(1)
Na účely tohto zákona sa elektronický systém14a) považuje za nedostupný, ak je elektronický systém14a) nedostupný u správcu dane a nie je možné vypracovať, odoslať alebo prijať elektronický dokument alebo správu o prijatí.
(2)
Ak je elektronický systém14a) nedostupný, odosielateľ (dodávateľ) je povinný
a)
oznámiť colnému úradu odosielateľa (dodávateľa) začatie prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane,
b)
vyhotoviť sprievodný administratívny dokument v písomnej forme (ďalej len „sprievodný dokument“), ktorý obsahuje rovnaké údaje ako elektronický dokument uvedený v § 21 ods. 3 alebo § 22 ods. 2.
(3)
Tabakové výrobky prepravované v pozastavení dane musí sprevádzať sprievodný dokument vyhotovený odosielateľom (dodávateľom). Odosielateľ (dodávateľ) si ponechá kópiu sprievodného dokumentu a ďalšiu kópiu sprievodného dokumentu je povinný pred začatím prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane zaslať colnému úradu odosielateľa (dodávateľa).
(4)
Ak je počas prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane elektronický systém14a) nedostupný, môže odosielateľ (dodávateľ), ktorý zložil zábezpeku na daň, zmeniť miesto prijatia tabakových výrobkov v pozastavení dane alebo zmeniť príjemcu (odberateľa) okrem príjemcu (odberateľa), ktorým je slovenský zástupca podľa § 33a ods. 15 alebo ozbrojené sily Slovenskej republiky a ich civilní zamestnanci, len ak oznámil colnému úradu odosielateľa (dodávateľa) informácie spôsobom podľa osobitného predpisu.14b) Odosielateľ (dodávateľ) je povinný požadované informácie zaslať colnému úradu odosielateľa (dodávateľa) pred zmenou miesta prijatia; odsek 6 sa použije primerane.
(5)
Ak sa preprava tabakových výrobkov v pozastavení dane ukončila so sprievodným dokumentom alebo ak je elektronický systém14a) nedostupný v čase prijatia tabakových výrobkov v pozastavení dane, príjemca (odberateľ) je povinný vyhotoviť správu o prijatí v písomnej forme (ďalej len „písomná správa o prijatí“), ktorá musí obsahovať rovnaké údaje ako správa o prijatí podľa § 21 ods. 7 alebo § 22 ods. 7. Písomná správa o prijatí je potvrdením o ukončení prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane pri nedostupnom elektronickom systéme.14a) Príjemca (odberateľ) je povinný túto písomnú správu o prijatí predložiť colnému úradu príjemcu (odberateľa), ktorý kópiu písomnej správy o prijatí zasiela colnému úradu odosielateľa (dodávateľa) alebo správcovi dane členského štátu odosielateľa (dodávateľa). Colný úrad odosielateľa (dodávateľa) je povinný kópiu písomnej správy o prijatí zaslať odosielateľovi (dodávateľovi).
(6)
Ak sa elektronický systém14a) sprístupní, colný úrad, odosielateľ (dodávateľ) a príjemca (odberateľ) sú povinní bezodkladne postupovať podľa § 21 alebo § 22; rovnako sú povinní postupovať, ak bola preprava týchto tabakových výrobkov ukončená pri nedostupnom elektronickom systéme.14a)
(7)
Ak nebola príjemcom (odberateľom) vyhotovená správa o prijatí alebo písomná správa o prijatí z iného dôvodu, ako je nedostupnosť elektronického systému,14a) je príjemca (odberateľ) povinný predložiť colnému úradu príjemcu (odberateľa) iný dôkaz o ukončení prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane, ktorý musí obsahovať rovnaké náležitosti, aké sú uvedené v správe o prijatí podľa § 21 ods. 7 alebo § 22 ods. 7. Ak colný úrad príjemcu (odberateľa) uzná iný dôkaz o ukončení prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane, oznámi túto skutočnosť colnému úradu odosielateľa (dodávateľa) alebo správcovi dane členského štátu odosielateľa (dodávateľa) a ukončí prepravu tabakových výrobkov v pozastavení dane prostredníctvom elektronického systému.14a)
(8)
Pri nedostupnom elektronickom systéme14a) nie je dotknutá povinnosť zložiť zábezpeku na daň podľa tohto zákona.
zobraziť paragraf
§ 27
Postup pri preprave tabakových výrobkov v pozastavení dane pri dovoze

(1)
Dovozom tabakových výrobkov sa na účely tohto zákona rozumie prepustenie tabakových výrobkov do voľného obehu2aa) v mieste dovozu. Miestom dovozu je miesto, kde sa tabakové výrobky nachádzajú v čase prepustenia do voľného obehu.2aa) Na daň a na správu dane pri dovoze tabakových výrobkov sa vzťahujú colné predpisy, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Tabakové výrobky po prepustení do voľného obehu2aa) je možné uviesť do daňového režimu pozastavenia dane, pričom sa uplatní rovnaký postup ako pri preprave tabakových výrobkov v pozastavení dane.
(3)
Tabakové výrobky, ktoré po prepustení do voľného obehu2aa) uviedol dovozca, ktorým je prevádzkovateľ daňového skladu alebo registrovaný odosielateľ (ďalej len „dovozca“), do pozastavenia dane, musia byť bezodkladne umiestnené v daňovom sklade na daňovom území alebo odoslané dovozcom prevádzkovateľovi daňového skladu alebo oprávnenému príjemcovi na území iného členského štátu. Zloženie zábezpeky na daň sa nevyžaduje, ak zábezpeka na daň podľa § 20 ods. 1 pokrýva zábezpeku na daň na tabakové výrobky, ktoré sa majú prepravovať v pozastavení dane.
zobraziť paragraf
§ 28
Postup pri preprave tabakových výrobkov v pozastavení dane pri vývoze

(1)
Vývozom tabakových výrobkov sa na účely tohto zákona rozumie prepustenie tabakových výrobkov do colného režimu vývoz19a) a ich preprava do miesta výstupu. Miestom výstupu sa na účely tohto zákona rozumie miesto, v ktorom bola preprava tabakových výrobkov v pozastavení dane ukončená a tabakové výrobky opustili územie Európskej únie. Tabakové výrobky po prepustení do colného režimu vývoz19a) môže prepravovať v pozastavení dane do miesta výstupu len vývozca, ktorým je prevádzkovateľ daňového skladu alebo registrovaný odosielateľ (ďalej len „vývozca“).
(2)
Prepravu tabakových výrobkov v pozastavení dane pri vývoze je možné uskutočniť len na základe elektronického dokumentu, ak tento zákon neustanovuje inak. Vývozca vyhotoví návrh elektronického dokumentu, ktorý zašle colnému úradu vývozu19b) na daňovom území. Návrh elektronického dokumentu a aj akákoľvek zmena vykonaná prostredníctvom elektronického systému14a) musí byť podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom,14c) ak sa vývozca a colný úrad vývozu19b) nedohodnú inak. Colný úrad vývozu19b) na daňovom území elektronicky overí údaje v návrhu elektronického dokumentu, a ak sú údaje správne, pridelí k návrhu elektronického dokumentu referenčný kód a zároveň zašle elektronický dokument s prideleným referenčným kódom vývozcovi a colnému úradu výstupu19c) na daňovom území. Ak údaje uvedené v návrhu elektronického dokumentu nie sú správne, colný úrad vývozu19b) na daňovom území o tejto skutočnosti bezodkladne informuje odosielateľa návrhu elektronického dokumentu. Prepravu tabakových výrobkov v pozastavení dane pri vývoze je možné začať až po pridelení referenčného kódu. Tabakové výrobky prepravované v pozastavení dane pri vývoze musí sprevádzať písomný dokument obsahujúci referenčný kód.
(3)
Vývozca môže zrušiť elektronický dokument, ak bolo prijaté colné vyhlásenie, ktorým boli tabakové výrobky navrhnuté do colného režimu vývoz,19a) zrušené podľa osobitného predpisu.19d)
(4)
Počas prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane pri vývoze môže vývozca, ktorý zložil zábezpeku na daň, zmeniť miesto výstupu tabakových výrobkov prostredníctvom elektronického systému,14a) a to spôsobom uvedeným v osobitnom predpise.14b)
(5)
Colný úrad výstupu19c) na daňovom území vyhotoví prostredníctvom elektronického systému14a) elektronické potvrdenie osvedčujúce, že tabakové výrobky opustili územie Európskej únie (ďalej len „potvrdenie o výstupe“), ktoré odošle colnému úradu vývozu19b) na daňovom území. Colný úrad vývozu19b) na daňovom území elektronicky overí údaje uvedené v potvrdení o výstupe a vyhotoví správu o vývoze, ktorú zašle vývozcovi; správa o vývoze potvrdzuje, že preprava tabakových výrobkov v pozastavení dane pri vývoze bola ukončená a tabakové výrobky opustili územie Európskej únie.
(6)
Ak je colný úrad vývozu19b) na daňovom území zároveň i colným úradom výstupu19c) na daňovom území, colný úrad vyhotoví správu o vývoze, ktorú zašle vývozcovi; potvrdenie o výstupe sa nevyžaduje.
(7)
Ak je miesto vývozu v inom členskom štáte a miesto výstupu je na daňovom území, colný úrad výstupu19c) na daňovom území vyhotoví potvrdenie o výstupe, ktoré elektronicky zašle správcovi dane členského štátu vývozu.
(8)
Ak je miesto vývozu na daňovom území a miesto výstupu je v inom členskom štáte, colný úrad vývozu19b) na daňovom území zašle elektronický dokument colnému úradu výstupu19c) v inom členskom štáte. Colný úrad vývozu19b) na daňovom území po obdržaní potvrdenia o výstupe vyhotoveného colným úradom výstupu19c) v inom členskom štáte elektronicky overí údaje uvedené v potvrdení o výstupe a vyhotoví správu o vývoze, ktorú zašle vývozcovi.
(9)
Na zloženie zábezpeky na daň na prepravu tabakových výrobkov v pozastavení dane pri vývoze sa použije ustanovenie § 22 ods. 10 primerane. Zloženú zábezpeku na daň colný úrad vývozu19b) bezodkladne vráti osobe, ktorá zložila zábezpeku na daň, po zaevidovaní správy o vývoze, ak sa colný úrad vývozu19b) a osoba, ktorá zložila zábezpeku na daň, nedohodli inak.
zobraziť paragraf
§ 28a
Postup pri preprave tabakových výrobkov v pozastavení dane pri vývoze pri nedostupnom elektronickom systéme

(1)
Ak je elektronický systém14a) nedostupný podľa § 25, vývozca je povinný
a)
oznámiť colnému úradu vývozu19b) začatie prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane pri vývoze,
b)
vyhotoviť sprievodný dokument podľa § 25 ods. 2 písm. b).
(2)
Tabakové výrobky prepravované v pozastavení dane pri vývoze musí sprevádzať sprievodný dokument vyhotovený vývozcom. Vývozca si ponechá kópiu sprievodného dokumentu a ďalšiu kópiu sprievodného dokumentu je povinný pred začatím prepravy zaslať colnému úradu vývozu.19b)
(3)
Ak je počas prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane pri vývoze elektronický systém14a) nedostupný podľa § 25, môže vývozca, ktorý zložil zábezpeku na daň, zmeniť miesto výstupu, len ak oznámil colnému úradu vývozu19b) informácie spôsobom podľa osobitného predpisu.14b) Vývozca je povinný požadované informácie zaslať colnému úradu vývozu19b) pred zmenou miesta výstupu; odsek 5 sa použije primerane.
(4)
Ak sa preprava tabakových výrobkov v pozastavení dane pri vývoze ukončila so sprievodným dokumentom na daňovom území alebo ak je elektronický systém14a) nedostupný v čase, keď tabakové výrobky opustili územie Európskej únie na daňovom území, colný úrad výstupu19c) na daňovom území je povinný vyhotoviť potvrdenie o výstupe v písomnej forme (ďalej len „písomné potvrdenie o výstupe“), ktoré musí obsahovať rovnaké údaje ako potvrdenie o výstupe podľa § 28 ods. 5. Colný úrad výstupu19c) na daňovom území zašle písomné potvrdenie o výstupe colnému úradu vývozu19b) na daňovom území alebo správcovi dane členského štátu vývozcu, ak neboli tabakové výrobky prepustené do colného režimu vývoz 19a) na daňovom území. Písomné potvrdenie o výstupe je dokladom potvrdzujúcim, že tabakové výrobky opustili územie Európskej únie. Colný úrad vývozu19b) na daňovom území na základe písomného potvrdenia o výstupe vyhotoví písomnú správu o vývoze, ktorú zašle vývozcovi.
(5)
Ak sa elektronický systém14a) sprístupní, vývozca, colný úrad vývozu19b) a colný úrad výstupu19c) sú povinní bezodkladne postupovať podľa § 28 ods. 2; rovnako sú povinní postupovať, ak bola preprava tabakových výrobkov v pozastavení dane pri vývoze ukončená pri nedostupnom elektronickom systéme.14a)
(6)
Ak nebola colným úradom vývozu19b) vyhotovená správa o vývoze podľa § 28 ods. 5 z iného dôvodu, ako je nedostupnosť elektronického systému,14a) je vývozca povinný predložiť colnému úradu vývozu19b) iný dôkaz o ukončení prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane pri vývoze, ktorý musí obsahovať rovnaké údaje, aké sú uvedené v správe o vývoze podľa § 28 ods. 5. Ak colný úrad vývozu19b) na daňovom území uzná iný dôkaz o ukončení prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane pri vývoze, oznámi túto skutočnosť vývozcovi a ukončí prepravu tabakových výrobkov v pozastavení dane pri vývoze prostredníctvom elektronického systému.14a)
zobraziť paragraf
§ 32
Zásielkový obchod

(1)
Zásielkovým obchodom sa na účely tohto zákona rozumie dodanie tabakových výrobkov osobou, ktorá v rámci podnikania tabakové výrobky uvedené do daňového voľného obehu v inom členskom štáte, v ktorom má sídlo alebo trvalý pobyt a miesto podnikania, dodáva sama alebo prostredníctvom inej osoby na daňové územie na súkromné účely odberateľovi, ktorý nie je
a)
prevádzkovateľom daňového skladu podľa tohto zákona,
b)
oprávneným príjemcom podľa tohto zákona.
(2)
Daňová povinnosť vzniká na daňovom území odosielateľovi (dodávateľovi) dodaním tabakových výrobkov na daňové územie, pričom dodaním sa rozumie deň prevzatia tabakových výrobkov odberateľom. Platiteľom dane je odosielateľ (dodávateľ).
(3)
Zásielkový obchod možno uskutočniť, len ak odosielateľ (dodávateľ) colnému úradu príslušnému pre odberateľa uvedeného v odseku 1 pred uskutočnením dodávky
a)
oznámi svoje identifikačné údaje,
b)
oznámi identifikačné údaje odberateľa, obchodný názov a presné vymedzenie tabakového výrobku a množstvo tabakových výrobkov v príslušnej mernej jednotke, ktoré má byť odoslané (dodané),
c)
zloží zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na množstvo tabakových výrobkov, ktoré má byť odoslané (dodané).
(4)
Platiteľ dane uvedený v odseku 2 je povinný pri vzniku daňovej povinnosti vypočítať daň podľa sadzieb dane platných v deň prevzatia tabakových výrobkov, bezodkladne podať daňové priznanie colnému úradu príslušnému pre odberateľa a zaplatiť daň najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom vznikla daňová povinnosť; na daňové priznanie sa použije § 13 primerane.
(5)
Na úhradu dane podľa odseku 4 možno po dohode s colným úradom použiť zloženú zábezpeku na daň; povinnosť vyrovnať prípadné rozdiely z použitia zábezpeky na daň tým nie je dotknutá.
(6)
Na požiadanie odosielateľa (dodávateľa) môže colný úrad povoliť, aby povinnosti vo vzťahu k colnému úradu plnil splnomocnenec pre zásielkový obchod. Splnomocnencom pre zásielkový obchod môže byť len osoba so sídlom alebo trvalým pobytom na daňovom území, ktorá nesmie byť totožná s odberateľom a ktorá spĺňa podmienky podľa § 19 ods. 4 písm. a), c), e) až g).
(7)
Žiadosť o povolenie na zastupovanie splnomocnencom pre zásielkový obchod sa predkladá colnému úradu príslušnému pre splnomocnenca pre zásielkový obchod. Žiadosť musí obsahovať identifikačné údaje odosielateľa (dodávateľa), identifikačné údaje splnomocnenca pre zásielkový obchod, obchodný názov a presné vymedzenie tabakového výrobku a množstvo dodávaných tabakových výrobkov v príslušnej mernej jednotke. Prílohami k žiadosti sú
a)
doklady potvrdzujúce hodnovernosť údajov uvedených v žiadosti,
b)
plnomocenstvo s úradne osvedčeným podpisom,
c)
vyhlásenie splnomocnenca pre zásielkový obchod s úradne osvedčeným podpisom, že súhlasí so zastupovaním odosielateľa (dodávateľa),
d)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov8aaa) splnomocnenca pre zásielkový obchod alebo jeho zodpovedného zástupcu, ak je žiadateľom fyzická osoba; ak je žiadateľom právnická osoba, údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov tejto právnickej osoby, zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov, na účel preukázania splnenia podmienky podľa odseku 6.
(8)
Splnomocnenec pre zásielkový obchod je povinný každú zmenu skutočností a údajov podľa § 19 ods. 4 písm. g) a odseku 7 oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa jej vzniku. Colný úrad preverí údaje uvedené v oznámení a s prihliadnutím na rozsah a závažnosť zmien doplní pôvodné povolenie na zastupovanie splnomocnencom pre zásielkový obchod alebo vydá nové povolenie na zastupovanie splnomocnencom pre zásielkový obchod.
(9)
Ak sa zásielkový obchod uskutočňuje opakovane, na žiadosť odosielateľa (dodávateľa) alebo splnomocnenca pre zásielkový obchod môže colný úrad povoliť, aby dodávky uskutočnené v jednom zdaňovacom období boli zahrnuté do jedného daňového priznania.
(10)
Na požiadanie odosielateľa (dodávateľa) alebo jeho splnomocnenca pre zásielkový obchod, colný úrad vydá potvrdenie o zaplatení dane na účely uplatnenia vrátenia dane odosielateľovi (dodávateľovi).
(11)
Colný úrad povolenie na zastupovanie splnomocnencom pre zásielkový obchod odníme, ak
a)
splnomocnenec pre zásielkový obchod nezabezpečoval dodávky tabakových výrobkov počas obdobia presahujúceho 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov,
b)
splnomocnenec pre zásielkový obchod porušuje povinnosti podľa tohto zákona,
c)
o to požiadal splnomocnenec pre zásielkový obchod alebo dodávateľ z iného členského štátu, v ktorého mene splnomocnenec pre zásielkový obchod zabezpečuje dodávky tabakových výrobkov.
(12)
Ak osoba so sídlom na daňovom území chce odoslať tabakové výrobky uvedené na daňovom území do daňového voľného obehu do iného členského štátu, túto skutočnosť je povinná oznámiť colnému úradu. V oznámení uvedie meno a priezvisko a adresu odberateľa, obchodný názov a presné vymedzenie tabakového výrobku a množstvo tabakových výrobkov v príslušnej mernej jednotke, ktoré chce odoslať, a deň, v ktorý sa majú tabakové výrobky odoslať. Na vrátenie dane sa použije § 14 primerane.
(13)
Ak pri dodaní tabakových výrobkov podľa odseku 1 došlo k nenávratnému zničeniu tabakových výrobkov v dôsledku nehody, havárie alebo vplyvom vyššej moci alebo došlo k stratám tabakových výrobkov, ktoré pripadajú na prirodzené úbytky tabakových výrobkov súvisiace s ich fyzikálno-chemickými vlastnosťami počas prepravy a ak sú tieto straty tabakových výrobkov alebo nenávratné zničenie tabakových výrobkov na základe úradného zistenia a potvrdenia uznané colným úradom alebo správcom dane iného členského štátu, daňová povinnosť vo výške dane pripadajúcej na množstvo tabakových výrobkov, ktoré bolo uznané ako strata tabakových výrobkov alebo nenávratné zničenie tabakových výrobkov, nevzniká. Colný úrad na žiadosť vráti zábezpeku na daň zloženú podľa odseku 3 písm. c) odosielateľovi (dodávateľovi) tabakových výrobkov vo výške dane pripadajúcej na množstvo tabakových výrobkov, ktoré bolo colným úradom alebo správcom dane iného členského štátu uznané ako strata tabakových výrobkov alebo nenávratné zničenie tabakových výrobkov.
zobraziť paragraf
§ 33
Osobitná úprava pozastavenia dane a oslobodenia od dane

(1)
Od dane sú oslobodené tabakové výrobky predávané v tranzitnom priestore medzinárodných letísk a na palubách lietadiel výlučne fyzickým osobám, ktoré bezprostredne opustia územie Európskej únie alebo opustia územie Európskej únie s medzipristátím v inom členskom štáte, ak je pri medzipristátí zamedzené opustenie tranzitného priestoru.
(2)
Tabakové výrobky oslobodené od dane smú byť predané osobám uvedeným v odseku 1 až po overení, že ich bezprostredné cieľové letisko je v treťom štáte. Osoba, ktorá uskutočňuje takýto predaj, je povinná zabezpečiť, aby na predajnom doklade bolo vyznačené meno a priezvisko fyzickej osoby, číslo letu, cieľové letisko kupujúceho, obchodný názov a cena tabakových výrobkov, prípadne ostatných tovarov podliehajúcich spotrebnej dani podľa osobitného predpisu.21)
(3)
Od dane sú oslobodené aj tabakové výrobky dodávané na paluby lietadiel určené výlučne na spotrebu cestujúcimi počas letu.
(4)
Fyzickým osobám, ktorých bezprostredné cieľové letisko je v inom členskom štáte, možno predávať tabakové výrobky len za cenu s daňou. Osoba, ktorá uskutočňuje takýto predaj, je povinná zabezpečiť, aby na predajnom doklade bolo vyznačené meno a priezvisko fyzickej osoby, číslo letu, cieľové letisko kupujúceho, obchodný názov a cena tabakových výrobkov, prípadne ostatných tovarov podliehajúcich spotrebnej dani podľa osobitného predpisu.21)
(5)
Osoba, ktorá chce uskutočňovať v tranzitnom priestore medzinárodných letísk a na palubách lietadiel predaj tabakových výrobkov oslobodených od dane alebo zásobovať paluby lietadiel tabakovými výrobkami, je povinná požiadať colný úrad o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu v tranzitnom priestore medzinárodných letísk a na palubách lietadiel (ďalej len „tranzitný daňový sklad"), pričom § 18 ods. 3 sa v tomto prípade nepoužije. Na žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu a na povolenie na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu sa použije § 19 primerane. Ak už osoba požiadala o vydanie povolenia na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu podľa osobitného predpisu,21) možno vydať jedno povolenie pre všetky tovary podliehajúce spotrebnej dani podľa osobitného predpisu.21)
(6)
Osoba podľa odseku 5 je povinná pred vydaním povolenia na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na priemerné mesačné množstvo predaných tabakových výrobkov alebo tabakových výrobkov dodaných na paluby lietadiel. Ak už požiadala osoba o vydanie povolenia na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu podľa osobitného predpisu,21) je povinná zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na priemerné mesačné množstvo predaných tovarov uvedených v povolení na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu. Na zloženie zábezpeky na daň sa použije § 20 primerane.
(7)
Colný úrad môže v povolení na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu uviesť podmienky na prevádzkovanie takéhoto skladu.
(8)
Preprava tabakových výrobkov prevádzkovateľovi tranzitného daňového skladu sa uskutočňuje v pozastavení dane; na postup pri preprave tabakových výrobkov v pozastavení dane sa použijú § 21 a 22 primerane.
(9)
Prevádzkovateľ tranzitného daňového skladu je povinný viesť evidenciu
a)
prijatých tabakových výrobkov,
b)
vydaných tabakových výrobkov v členení na tabakové výrobky predané
1.
oslobodené od dane,
2.
so spotrebnou daňou,
c)
stavu zásob tabakových výrobkov.
(10)
Na vedenie evidencie podľa odseku 9 sa vzťahuje § 34 ods. 4 rovnako a § 34 ods. 2 primerane.
(11)
Na zánik povolenia na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu sa použije § 19 ods. 7 až 11 primerane.
(12)
Ak sa zásoby tabakových výrobkov nepredajú alebo má uplynúť záručná lehota na spotrebu tabakových výrobkov, môže prevádzkovateľ tranzitného daňového skladu tabakové výrobky s výnimkou cigariet uviesť do daňového voľného obehu na daňovom území len na základe písomného súhlasu colného úradu. Prevádzkovateľovi tranzitného daňového skladu vzniká daňová povinnosť dňom uvedenia tabakových výrobkov do daňového voľného obehu na daňovom území; na daňové priznanie a splatnosť dane sa použije § 13 ods. 1, 2, 5 a 6.
zobraziť paragraf
§ 33a

(1)
Od dane sú oslobodené tabakové výrobky predávané v daňovom sklade na predaj tabakových výrobkov oslobodených od dane osobám iných štátov, ktoré požívajú výsady a imunity podľa medzinárodnej zmluvy, a to výlučne osobám iných štátov, ktoré požívajú výsady a imunity podľa medzinárodnej zmluvy8a) (ďalej len „zahraničný zástupca").
(2)
Na účely tohto zákona zahraničným zástupcom je
a)
diplomatická misia a konzulárny úrad so sídlom na území Slovenskej republiky s výnimkou konzulárneho úradu vedeného honorárnym konzulom,
b)
medzinárodná organizácia a jej oblastná úradovňa (ďalej len „medzinárodná organizácia") so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá je zriadená podľa medzinárodnej zmluvy,8a)
c)
diplomatický zástupca misie, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky a nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
d)
konzulárny úradník, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky a nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, s výnimkou honorárneho konzulárneho úradníka,
e)
člen administratívneho personálu a technického personálu misie, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky a nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
f)
konzulárny zamestnanec, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky a nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, s výnimkou zamestnanca konzulárneho úradu vedeného honorárnym konzulom,
g)
úradník medzinárodnej organizácie, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky, nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a je trvale pridelený na výkon úradných funkcií v Slovenskej republike.
(3)
Osoba, ktorá chce uskutočňovať predaj tabakových výrobkov oslobodených od dane zahraničným zástupcom, musí požiadať colný úrad o registráciu a o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu na predaj tabakových výrobkov oslobodených od dane zahraničným zástupcom (ďalej len „daňový sklad pre zahraničných zástupcov"). Ustanovenie § 18 ods. 3 sa v tomto prípade nepoužije. Na žiadosť o registráciu a vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov a na toto povolenie sa použije § 19 primerane; colný úrad, ktorý vydal povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov, oznámi bezodkladne túto skutočnosť Colnému úradu Bratislava. Ak osoba už požiadala o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov podľa osobitného predpisu,21) možno vydať jedno povolenie pre všetky tovary podliehajúce spotrebným daniam podľa osobitného predpisu21) s výnimkou minerálnych olejov.
(4)
Osoba podľa odseku 3 je povinná pred vydaním povolenia na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na priemerné mesačné množstvo predaných tabakových výrobkov. Ak osoba už požiadala o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov podľa osobitného predpisu,21) je povinná zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na predpokladané priemerné mesačné množstvo predaných tovarov uvedených v povolení na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov. Na zloženie zábezpeky na daň sa použije § 20 primerane.
(5)
Colný úrad môže v povolení na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov uviesť prevádzkovo-technické podmienky prevádzkovania takéhoto skladu.
(6)
Preprava tabakových výrobkov prevádzkovateľovi daňového skladu pre zahraničných zástupcov sa uskutočňuje v pozastavení dane s elektronickým dokumentom; na postup pri preprave tabakových výrobkov v pozastavení dane sa použijú § 21 a 22 primerane.
(7)
Zahraničný zástupca, ktorý chce nakupovať tabakové výrobky oslobodené od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov, je povinný požiadať Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky o vydanie potvrdenia o postavení zahraničného zástupcu podľa odseku 2 a o splnení podmienky vzájomnosti podľa odseku 15. Ak sa zmenia údaje uvedené v potvrdení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky, Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznámi bezodkladne tieto skutočnosti Colnému úradu Bratislava. Vzor potvrdenia Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o postavení zahraničného zástupcu a o splnení podmienky vzájomnosti je uvedený v prílohe č. 2.
(8)
Tabakové výrobky oslobodené od dane možno predať v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov výlučne zahraničným zástupcom, a to len na základe povolenia na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov. Zahraničný zástupca musí požiadať Colný úrad Bratislava o vydanie povolenia na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov. K žiadosti o vydanie povolenia na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov žiadateľ priloží potvrdenie podľa odseku 7.
(9)
Colný úrad Bratislava vydá povolenie na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov do 15 dní odo dňa podania žiadosti o vydanie povolenia na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov, v ktorom uvedie identifikačné údaje žiadateľa, jeho postavenie podľa odseku 2 a ročný limit na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov, a to v rozsahu podľa odsekov 12 až 14. Prílohou k povoleniu na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov je odpisový list, ktorý sa vydáva pre jednotlivé kalendárne roky. Ak osoba už požiadala o vydanie povolenia na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov podľa osobitného predpisu,21) možno vydať jedno povolenie pre všetky tovary podliehajúce spotrebným daniam podľa osobitného predpisu,21) ktorého prílohou sú odpisové listy pre jednotlivé predmety spotrebnej dane podľa osobitného predpisu.21) Ak sa zmenia skutočnosti a údaje podľa odseku 7, Colný úrad Bratislava s prihliadnutím na rozsah a závažnosť zmien doplní pôvodné povolenie na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov alebo vydá nové povolenie na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov. Ak zahraničnému zástupcovi zanikne nárok nakupovať tabakové výrobky oslobodené od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov, je povinný najneskôr do 15 dní odo dňa zániku tohto nároku odovzdať Colnému úradu Bratislava povolenie na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov vrátane odpisového listu.
(10)
Colný úrad Bratislava vydá povolenie na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov vrátane odpisového listu v dvoch vyhotoveniach; jedno vyhotovenie pre Colný úrad Bratislava a jedno vyhotovenie pre zahraničného zástupcu. Colný úrad Bratislava v odpisovom liste uvedie ročný limit na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov, a to v rozsahu podľa odsekov 12 až 14 alebo jeho pomernú časť prislúchajúcu dĺžke obdobia zostávajúceho do konca kalendárneho roka v prípade, ak osoba iného štátu získa postavenie zahraničného zástupcu v priebehu kalendárneho roka. Pri výpočte pomernej časti ročného limitu sa zohľadňuje počet zostávajúcich kalendárnych mesiacov do konca kalendárneho roka vrátane začatých kalendárnych mesiacov. Nevyčerpaný limit alebo jeho časť je neprenosná do nasledujúceho kalendárneho roka. Zahraničný zástupca odovzdá Colnému úradu Bratislava odpisový list pre príslušný kalendárny rok do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka. Colný úrad Bratislava vydá odpisový list raz ročne na nasledujúci kalendárny rok na základe žiadosti zahraničného zástupcu.
(11)
Zahraničný zástupca je povinný pri každom nákupe tabakových výrobkov v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov predložiť povolenie na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov a odpisový list. Prevádzkovateľ daňového skladu pre zahraničných zástupcov zaznamená v odpisovom liste množstvo zakúpených tabakových výrobkov v kusoch alebo v kilogramoch a ponechá si kópiu povolenia na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov a kópiu odpisového listu.
(12)
Zahraničný zástupca uvedený v odseku 2 písm. a) a b) môže nakúpiť za kalendárny rok tabakové výrobky najviac v množstve 12 000 ks cigariet, 1 000 kusov cigár, 1 000 kusov cigariek, 1 kg tabaku.
(13)
Zahraničný zástupca uvedený v odseku 2 písm. c) až f) môže nakúpiť na osobnú spotrebu za kalendárny rok tabakové výrobky najviac v týchto množstvách:
a)
vedúci misie 10 000 ks cigariet, 800 kusov cigár, 800 kusov cigariek, 750 g tabaku,
b)
vedúci konzulárneho úradu 10 000 ks cigariet, 800 kusov cigár, 800 kusov cigariek, 750 g tabaku,
c)
člen diplomatického personálu 6 000 ks cigariet, 500 kusov cigár, 500 kusov cigariek, 500 g tabaku,
d)
člen administratívneho a technického personálu 4 000 ks cigariet, 300 kusov cigár, 300 kusov cigariek, 250 g tabaku.
(14)
Zahraničný zástupca uvedený v odseku 2 písm. g) môže nakúpiť na osobnú spotrebu za kalendárny rok tabakové výrobky najviac v množstve 4 000 ks cigariet, 300 kusov cigár, 300 kusov cigariek, 250 g tabaku.
(15)
Povolenie na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov Colný úrad Bratislava vydá v rozsahu podľa odsekov 12 až 14 len zahraničným zástupcom tých štátov, ktoré poskytujú obdobné zvýhodnenie alebo vracajú daň občanom Slovenskej republiky, ak požívajú výsady a imunity podľa medzinárodnej zmluvy8a) (ďalej len „slovenský zástupca"). Vzájomnosť sa nevzťahuje na medzinárodné organizácie a ich úradníkov.
(16)
Ak iný štát neposkytuje obdobné zvýhodnenie alebo nevracia daň slovenským zástupcom podľa odseku 15, neprizná sa zahraničným zástupcom tohto štátu oslobodenie od dane.
(17)
Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorému bolo vydané povolenie na prevádzkovanie daňového skladu podľa § 19 a ktorý chce predávať tabakové výrobky oslobodené od dane zahraničným zástupcom, musí požiadať colný úrad o doplnenie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu o povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov. V žiadosti o doplnenie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu o povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov žiadateľ uvedie údaje podľa § 19 ods. 1. Prevádzkovateľ daňového skladu je povinný pred doplnením povolenia na prevádzkovanie daňového skladu o povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na predpokladané priemerné mesačné množstvo predaných tabakových výrobkov v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov. Zloženie zábezpeky na daň na tabakové výrobky predané v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov sa nevyžaduje, ak zábezpeka na daň podľa § 20 ods. 1 je zložená v takej výške, že pokrýva i zábezpeku na daň na tabakové výrobky, ktoré sa majú predať v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov.
(18)
Colný úrad preverí u žiadateľa skutočnosti a údaje podľa odseku 17 a § 33b ods. 1 a doplní povolenie na prevádzkovanie daňového skladu o povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov do 30 dní odo dňa podania žiadosti; colný úrad, ktorý doplnil povolenie na prevádzkovanie daňového skladu o povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov, oznámi bezodkladne túto skutočnosť Colnému úradu Bratislava. Ak žiadateľ v tejto lehote nepreukáže splnenie všetkých podmienok, colný úrad ho vyzve, aby uvedené nedostatky odstránil, a doplní povolenie na prevádzkovanie daňového skladu o povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov do 15 dní odo dňa odstránenia nedostatkov.
(19)
Prevádzkovateľ daňového skladu pre zahraničných zástupcov môže dodávať slovenskému zástupcovi podľa odseku 15 tabakové výrobky v pozastavení dane s elektronickým dokumentom a osvedčením o oslobodení od spotrebnej dane,6) ktoré vydal hostiteľský štát. Na takúto prepravu tabakových výrobkov sa zábezpeka na daň nevyžaduje.
(20)
Každé množstvo tabakových výrobkov ustanovené v odsekoch 12 až 14 predstavuje 100% celkového povoleného množstva pre tabakové výrobky. Oslobodenie od dane sa môže uplatňovať na akúkoľvek kombináciu tabakových výrobkov za predpokladu, že súhrnný percentuálny podiel jednotlivých povolených množstiev nepresahuje 100% celkového povoleného množstva.
zobraziť paragraf
§ 41
Správne delikty

(1)
Správneho deliktu sa dopustí osoba oprávnená na podnikanie, ak
a)
predá, ponúkne na predaj, skladuje alebo prepravuje spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov, ktoré nie je označené v súlade s týmto zákonom a osobitným predpisom,25a)
b)
označí spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov falzifikátom kontrolnej známky,
c)
poruší povinnosť uvedenú v § 9b ods. 13, 14, 17, 18 a 19,
d)
nepreukáže použitie alebo znehodnotenie kontrolných známok podľa tohto zákona,
e)
nevie preukázať v súlade s týmto zákonom pôvod alebo spôsob nadobudnutia tabakových výrobkov u nej zistených, ktoré sa u nej nachádzajú alebo ktoré sa u nej nachádzali, a to bez ohľadu na to, či nakladá, alebo nakladala s tabakovými výrobkami ako s vlastnými,
f)
vyrobí tabakové výrobky bez povolenia na prevádzkovanie daňového skladu,
g)
nezloží zábezpeku na daň na prepravu tabakových výrobkov v súlade s týmto zákonom,
h)
je prevádzkovateľom tranzitného daňového skladu a predá tabakové výrobky oslobodené od dane fyzickej osobe, ktorej je povinný predať tabakové výrobky s daňou,
i)
je prevádzkovateľom daňového skladu pre zahraničných zástupcov a predá tabakové výrobky oslobodené od dane zahraničnému zástupcovi nad limit podľa § 33a ods. 12 až 14 alebo osobe, ktorej nebolo vydané povolenie na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov,
j)
poruší ustanovenie § 10 ods. 1 písm. b), c), e), § 10 ods. 2 alebo § 19aa ods. 18,
k)
poruší ustanovenie § 10 ods. 1 písm. d),
l)
poruší ustanovenie § 23 ods. 9 písm. a),
m)
nezaplatí daň v lehote splatnosti ustanovenej týmto zákonom a colný úrad použije na úhradu dane zábezpeku na daň alebo si uplatní plnenie z bankovej záruky; uvedené sa neuplatní, ak sa postupuje podľa § 23 ods. 8, § 29 ods. 5 alebo § 32 ods. 5,
n)
sa zistí, že množstvo nenávratne zničených kontrolných známok vložených do technologického zariadenia slúžiaceho na nalepenie kontrolných známok na spotrebiteľské balenie cigariet presiahne za kalendárny mesiac
1.
0,5 % do 30. júna 2016,
2.
0,1 % od 1. júla 2016,
o)
nepredloží colnému úradu kontrolné známky, ktoré nepoužila v lehote podľa § 9b ods. 18, ak nejde o porušenie podľa písmena d),
p)
nevie preukázať v súlade s týmto zákonom pôvod alebo spôsob nadobudnutia tabakovej suroviny u nej zistenej, ktorá sa u nej nachádza alebo sa nachádzala, a to bez ohľadu na to, či nakladá alebo nakladala s tabakovou surovinou ako s vlastnou,
q)
je tlačiarňou a poruší povinnosti uvedené v § 9b ods. 3 až 5,
r)
je odberateľom kontrolných známok, ktorý postupoval podľa § 9b ods. 25 a spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov nebolo vydané z daňového skladu, prepustené do voľného obehu, predané alebo inak vydané na daňovom území inej osobe,
s)
je odberateľom kontrolných známok, ktorý postupoval podľa § 9b ods. 25 a označil spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov kontrolnou známkou vyhotovenou v súlade s týmto zákonom a všeobecne záväzným právnym predpisom25a) vydaným podľa § 9 ods. 14 a údaj o identifikačnom čísle kontrolnej známky, ktorou je označené spotrebiteľské balenie je iný, ako oznámil podľa všeobecne záväzného právneho predpisu8ae) vydaného podľa § 9b ods. 13, pričom spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov bolo vydané z daňového skladu, prepustené do voľného obehu, predané alebo inak vydané na daňovom území inej osobe,
t)
je odberateľom kontrolných známok a správca dane zistí v daňovom voľnom obehu predaj, ponúkanie na predaj, skladovanie alebo prepravovanie spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov, ktoré označil kontrolnou známkou vyhotovenou v súlade s týmto zákonom a všeobecne záväzným právnym predpisom25a) vydaným podľa § 9 ods. 14 a údaj o identifikačnom čísle kontrolnej známky, ktorou je označené spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov, je iný, ako oznámil podľa všeobecne záväzného právneho predpisu8ae) vydaného podľa § 9b ods. 13; colný úrad také spotrebiteľské balenia zabezpečí,3)
u)
sa zistí, že množstvo nenávratne zničených kontrolných známok vložených do technologického zariadenia slúžiaceho na nalepenie kontrolných známok na spotrebiteľské balenie tabaku, cigár a cigariek presiahne 0,5 % za kalendárny mesiac,
v)
nepostupovala podľa § 9b ods. 13 a neoznámila údaje podľa všeobecne záväzného právneho predpisu8ae) vydaného podľa § 9b ods. 13, ak nejde o porušenie podľa písmen r) až t),
w)
nevie preukázať v súlade s týmto zákonom pôvod alebo spôsob nadobudnutia bezdymového tabakového výrobku u nej zisteného, ktorý sa u nej nachádza alebo sa nachádzal, a to bez ohľadu na to, či nakladá alebo nakladala s bezdymovým tabakovým výrobkom ako s vlastným,
x)
sa zistí, že množstvo nenávratne zničených kontrolných známok vložených do technologického zariadenia slúžiaceho na nalepenie kontrolných známok na spotrebiteľské balenie bezdymového tabakového výrobku presiahne 0,5 % za kalendárny mesiac.
(2)
Colný úrad uloží pokutu za správny delikt
a)
podľa odseku 1 písm. a), b), d) až i), p) alebo w) od 100 eur do 1 000 000 eur,
b)
podľa odseku 1 písm. c), j) až o), r) až v) alebo x) od 50 do 10 000 eur,
c)
podľa odseku 1 písm. q) do 50 000 eur.
(3)
Pri určovaní výšky pokuty podľa odseku 2 prihliadne colný úrad na závažnosť, dĺžku trvania a následky protiprávneho stavu.
(4)
Colný úrad pri podozrení zo spáchania správneho deliktu podľa odseku 1 písm. a), b), e), f), p) alebo w) spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov, tabakovú surovinu alebo bezdymový tabakový výrobok zabezpečí.3)
(5)
Tabakové výrobky, tabakovú surovinu alebo bezdymový tabakový výrobok, ktoré colný úrad zabezpečí a ktoré sa dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o prepadnutí tabakových výrobkov, tabakovej suroviny alebo bezdymového tabakového výrobku stanú majetkom štátu,3) je colný úrad povinný zničiť. Na postup pri ničení tabakových výrobkov sa primerane použije osobitný predpis.25b)
(6)
Pokutu nemožno uložiť, ak uplynulo päť rokov od konca roka, v ktorom došlo k porušeniu tohto zákona.
(7)
Ak osoba oprávnená na podnikanie predá, ponúkne na predaj, skladuje alebo prepravuje spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov označené kontrolnými známkami, ktoré nie sú falzifikátom, a ak sa preukáže, že tieto kontrolné známky boli vydané podľa § 9b ods. 7, ustanovenie odseku 1 písm. a) sa nepoužije.
(8)
Pokutu podľa odseku 2 písm. c) uloží Colný úrad Banská Bystrica.
zobraziť paragraf
§ 41a
Priestupky

(1)
Priestupku sa dopustí fyzická osoba, ktorá nie je oprávnená na podnikanie, ak
a)
predá, ponúkne na predaj, skladuje alebo prepravuje spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov, ktoré nie je označené v súlade s týmto zákonom a osobitným predpisom,25a)
b)
označí spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov falzifikátom kontrolnej známky,
c)
nevie preukázať v súlade s týmto zákonom pôvod alebo spôsob nadobudnutia tabakových výrobkov u nej zistených, ktoré sa u nej nachádzajú alebo ktoré sa u nej nachádzali, a to bez ohľadu na to, či nakladá alebo nakladala s tabakovými výrobkami ako s vlastnými,
d)
použije tabakové výrobky oslobodené od dane podľa § 7 písm. f), § 8 ods. 2 alebo § 19aa ods. 19 na iný ako určený účel,
e)
nevie preukázať v súlade s týmto zákonom pôvod alebo spôsob nadobudnutia tabakovej suroviny u nej zistenej, ktorá sa u nej nachádza alebo sa nachádzala, a to bez ohľadu na to, či nakladá alebo nakladala s tabakovou surovinou ako s vlastnou,
f)
nevie preukázať v súlade s týmto zákonom pôvod alebo spôsob nadobudnutia bezdymového tabakového výrobku u nej zisteného, ktorý sa u nej nachádza alebo sa nachádzal, a to bez ohľadu na to, či nakladá alebo nakladala s bezdymovým tabakovým výrobkom ako s vlastným.
(2)
Colný úrad uloží pokutu za priestupok podľa odseku 1 od 50 eur do 50 000 eur.
(3)
Pri určovaní výšky pokuty podľa odseku 2 prihliadne colný úrad na závažnosť, dĺžku trvania a následky protiprávneho stavu.
(4)
Colný úrad pri podozrení z dopustenia sa priestupku podľa odseku 1 písm. a) až c), e) a f) spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov, tabakovú surovinu alebo bezdymový tabakový výrobok zabezpečí.3)
(5)
Tabakové výrobky, tabakovú surovinu alebo bezdymový tabakový výrobok, ktoré colný úrad zabezpečí a ktoré sa dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o prepadnutí tabakových výrobkov, tabakovej suroviny alebo bezdymového tabakového výrobku stanú majetkom štátu,3) je colný úrad povinný zničiť. Na postup pri ničení tabakových výrobkov sa primerane použije osobitný predpis.25b)
(6)
Za priestupok podľa odseku 1 môže colný úrad uložiť pokutu v blokovom konaní do výšky 500 eur. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.25c)
(7)
Ak fyzická osoba, ktorá nie je oprávnená na podnikanie predá, ponúkne na predaj, skladuje alebo prepravuje spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov označené kontrolnými známkami, ktoré nie sú falzifikátom, a ak sa preukáže, že tieto kontrolné známky boli vydané podľa § 9b ods. 7, ustanovenie odseku 1 písm. a) sa nepoužije.
zobraziť paragraf
§ 42

(1)
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 1.
(2)
Na správu dane sa použije osobitný predpis,14aa) ak tento zákon neustanovuje inak.
(3)
Na postup colného úradu pri zaradení do evidencie podľa § 9a, § 19a a § 19aa a vydaní povolenia na zastupovanie splnomocnencom pre zásielkový obchod podľa § 32 sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu o registračnom konaní.25d)
(4)
Žiadateľ, ktorý je už registrovaný alebo evidovaný podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov25e) a ktorý žiada o ďalšiu registráciu alebo zaradenie do evidencie podľa tohto zákona, nepredkladá colnému úradu k ďalšej žiadosti o registráciu alebo o zaradenie do evidencie prílohy, ktoré už boli predložené podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu25e) a ktoré sú ku dňu podania tejto žiadosti platné, aktuálne a použiteľné na právne úkony.
(5)
Údaje podľa § 9a ods. 1 písm. c), § 19 ods. 2 písm. g), § 19a ods. 10 písm. b), § 23 ods. 3 písm. b), § 24 ods. 3 písm. b) a § 32 ods. 7 písm. d) colný úrad bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.
(6)
Proti rozhodnutiu colného úradu vydanému podľa § 19 ods. 8, 9 a ods. 10 písm. d), § 20a ods. 1 a ods. 2 druhej vety, § 23 ods. 15, 16 a ods. 17 písm. d), § 24 ods. 6, § 29 ods. 4 a § 33 ods. 11 nemožno podať odvolanie.
(7)
Odvolanie proti rozhodnutiu colného úradu vydanému podľa § 19a ods. 19, § 20 ods. 11, § 21 ods. 2, § 22 ods. 10, § 26 ods. 10 a § 32 ods. 9 a 11 nemá odkladný účinok.
zobraziť paragraf
§ 44

(1)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce od 1. mája 2004 prevádzkovať daňový sklad podľa tohto zákona, musí písomne požiadať colný úrad o registráciu a vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu, pričom žiadosť o registráciu a vydanie tohto povolenia musí byť doručená colnému úradu najneskôr do 31. marca 2004. Žiadosť musí obsahovať
a)
identifikačné údaje žiadateľa a adresu umiestnenia jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa,
b)
daňové identifikačné číslo žiadateľa,
c)
identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak bolo žiadateľovi pridelené,
d)
obchodný názov a presné vymedzenie tabakového výrobku vyrábaného, spracúvaného, prijímaného, skladovaného a odosielaného (§ 4 ods. 2),
e)
predpokladaný ročný objem výroby a predaja tabakových výrobkov v príslušnej mernej jednotke, ak ide o podnik na výrobu tabakových výrobkov, alebo predpokladaný ročný objem skladovania a predaja tabakových výrobkov v príslušnej mernej jednotke, ak ide o sklad tabakových výrobkov.
(2)
Prílohami k žiadosti sú
a)
výpis z obchodného registra alebo zo živnostenského registra nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, alebo iný doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní, alebo jeho osvedčená kópia, alebo doklad preukazujúci, že právnická osoba nie je zriadená alebo založená na podnikateľské účely, nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia,
b)
technická dokumentácia, stručný opis činnosti a opis výrobných a skladovacích priestorov s pripojeným náčrtom, spôsob zabezpečenia tabakových výrobkov pred neoprávneným vniknutím do týchto priestorov a spôsob zabezpečenia tabakových výrobkov pred neoprávneným použitím,
c)
technologický opis postupu výroby, zoznam spracúvaných základných surovín a materiálov, ktoré sú súčasťou tabakového výrobku, a zoznam výrobkov, ktoré majú byť vyrobené,
d)
účtovná závierka za predchádzajúce účtovné obdobie, ak žiadateľ bol povinný účtovnú závierku vypracovať a ak žiadateľ podlieha povinnosti overovania účtovnej závierky audítorom, účtovná závierka overená audítorom podľa osobitného predpisu,12) ako aj forma vedenia účtovníctva,
e)
potvrdenie daňového úradu o splnení podmienok uvedených v odseku 4 písm. b) a potvrdenie Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne o splnení podmienok uvedených v odseku 4 písm. c),
f)
zoznam členských štátov, do ktorých žiadateľ predpokladá dodávať (zasielať) tabakové výrobky v pozastavení dane; tento zoznam môže byť na požiadanie poskytnutý členským štátom určenia.
(3)
Žiadateľ je povinný na požiadanie colného úradu spresniť údaje uvedené v žiadosti a v prílohách k nej.
(4)
Žiadateľ musí spĺňať aj tieto podmienky:
a)
vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,8)
b)
colný úrad ani daňový úrad
1.
voči nemu nemá pohľadávky po lehote splatnosti,
2.
voči osobe s ním personálne prepojenej alebo majetkovo prepojenej nemá pohľadávky na dani po lehote splatnosti, ani v priebehu desiatich rokov pred dňom podania žiadosti nemal voči osobe, ktorá zanikla a ktorá by sa považovala za osobu personálne prepojenú alebo majetkovo prepojenú so žiadateľom, pohľadávky na dani, ktoré do zániku tejto osoby neboli uspokojené; to sa vzťahuje aj na pohľadávky na dani, ktoré boli postúpené na tretiu osobu podľa osobitných predpisov,13)
c)
nemá nedoplatky na povinných odvodoch poistného podľa osobitných predpisov,7)
d)
nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin; to sa vzťahuje aj na zodpovedného zástupcu a fyzické osoby, ktoré sú členmi riadiacich alebo kontrolných orgánov žiadateľa,
e)
nie je v likvidácii, ani na neho nebol právoplatne vyhlásený konkurz alebo povolené vyrovnanie, alebo potvrdené nútené vyrovnanie.
(5)
Žiadateľ pred vydaním povolenia na prevádzkovanie daňového skladu je povinný zložiť zábezpeku na daň (§ 20). Ak nie je ohrozená vymožiteľnosť dane alebo vybratie dane, môže žiadateľ písomne požiadať colný úrad o upustenie od zloženia zábezpeky na daň
a)
úplne, ak žiadateľ spĺňa podmienky uvedené v odseku 4 po dobu najmenej 24 predchádzajúcich, po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o povolenie na prevádzkovanie daňového skladu,
b)
čiastočne vo výške 50 %, ak žiadateľ spĺňa podmienky uvedené v odseku 4 po dobu najmenej 12 predchádzajúcich, po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o povolenie na prevádzkovanie daňového skladu.
(6)
Colný úrad preverí u žiadateľa skutočnosti a údaje podľa odsekov 1 až 5, a ak sú skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti a v prílohách pravdivé a žiadateľ spĺňa podmienky na registráciu a vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu (§ 16 a 18), colný úrad mu pridelí registračné číslo, vydá osvedčenie o registrácii a povolenie na prevádzkovanie daňového skladu a rozhodne o zábezpeke na daň.
(7)
Právnická osoba alebo fyzická osoba uvedená v odseku 1, ktorej colný úrad vydal povolenie na prevádzkovanie daňového skladu s platnosťou od 1. mája 2004, je povinná za účasti daňového úradu a colného úradu vykonať v súlade s osobitným predpisom26) inventarizáciu zásob tabakových výrobkov do 30. apríla 2004 podľa stavu k 30. aprílu 2004 v členení podľa § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení platnom k 30. aprílu 2004, a to osobitne zo zásob tabakových výrobkov, ktoré má v súlade s doterajšími predpismi
a)
s daňou,
b)
bez dane.
(8)
Prevádzkovateľ daňového skladu môže uplatniť vrátenie dane zo zásob podľa odseku 7 písm. a) iba v samostatnom daňovom priznaní, ktoré podá colnému úradu do 25. mája 2004, ak má doklady potvrdzujúce výšku zaplatenej dane. Prílohou samostatného daňového priznania je zápisnica z inventarizácie. Colný úrad vráti daň do 30 dní od dátumu doručenia samostatného daňového priznania. Ak je v samostatnom daňovom priznaní uplatnené vrátenie dane v nesprávnej výške, colný úrad uloží sankcie podľa doterajšieho predpisu. Ak prevádzkovateľ daňového skladu uvedený v odseku 7 mal k 30. aprílu 2004 zásoby tabakových výrobkov podľa odseku 7 písm. a) a nepodal samostatné daňové priznanie do 25. mája 2004, tieto zásoby sa od 1. mája 2004 považujú za tabakové výrobky v pozastavení dane.
(9)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce byť od 1. mája 2004 oprávneným príjemcom podľa tohto zákona (§ 23 ods. 1), musí písomne požiadať colný úrad o registráciu a vydanie povolenia prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane, pričom žiadosť o registráciu a vydanie tohto povolenia musí byť doručená colnému úradu najneskôr do 31. marca 2004. Na obsah žiadosti sa vzťahuje odsek 1 primerane. Prílohami žiadosti sú výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, alebo iný doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní, alebo jeho osvedčená kópia a čestné vyhlásenie žiadateľa, že spĺňa podmienky uvedené v odseku 4.
(10)
Žiadateľ uvedený v odseku 9 pred vydaním povolenia prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane je povinný zložiť zábezpeku na daň (§ 20).
(11)
Colný úrad pred vykonaním registrácie preverí u žiadateľa uvedeného v odseku 9 skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti a v prílohách, a ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé, colný úrad mu pridelí registračné číslo, vydá osvedčenie o registrácii a povolenie prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane.
(12)
Právnická osoba alebo fyzická osoba uvedená v odseku 9, ktorej colný úrad vydal povolenie prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane s platnosťou od 1. mája 2004 a má zásoby tabakových výrobkov, je povinná vykonať v súlade s osobitným predpisom26) inventarizáciu týchto zásob do 30. apríla 2004 podľa stavu k 30. aprílu 2004 v členení podľa § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení platnom k 30. aprílu 2004, a to osobitne zo zásob tabakových výrobkov, ktoré má v súlade s doterajšími predpismi
a)
s daňou,
b)
bez dane.
(13)
Oprávnený príjemca zo zásob podľa odseku 12 písm. b) je povinný podať colnému úradu samostatné daňové priznanie do 25. mája 2004, priznať daň podľa sadzby dane platnej od 1. mája 2004 a do 25. mája 2004 zaplatiť daň.
(14)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce byť od 1. mája 2004 daňovým splnomocnencom (§ 24 ods. 1), musí písomne požiadať colné riaditeľstvo o registráciu, pričom žiadosť musí byť doručená colnému riaditeľstvu do 31. marca 2004. Colné riaditeľstvo určí colný úrad príslušný na vykonanie registrácie. Žiadosť o registráciu daňového splnomocnenca musí byť doložená plnomocenstvom udeleným písomne s úradne osvedčeným podpisom a vyhlásenie daňového splnomocnenca s úradne osvedčeným podpisom, že súhlasí so zastupovaním odosielateľa (dodávateľa). Na predloženie tejto žiadosti a registráciu daňového splnomocnenca sa použije odsek 9 a 11 primerane.
(15)
Právnická osoba alebo fyzická osoba neuvedená v odsekoch 1, 9 a 14, ktorá chce od 1. mája 2004 dovážať spotrebiteľské balenie cigariet z územia tretích štátov, musí písomne požiadať colný úrad o zaradenie do evidencie dovozcov tabakových výrobkov najneskôr do 31. marca 2004. Žiadosť o zaradenie do tejto evidencie musí obsahovať identifikačné údaje žiadateľa, daňové identifikačné číslo, obchodný názov spotrebiteľského balenia cigariet a predpokladané ročné množstvo dovážaných cigariet.
(16)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce od 1. mája 2004 uvádzať spotrebiteľské balenie cigariet do daňového voľného obehu na daňovom území, je povinná požiadať o vydanie registračného odberného čísla
a)
súčasne so žiadosťou o registráciu a vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu podľa odseku 1, alebo
b)
súčasne so žiadosťou o registráciu a vydanie povolenia prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu podľa odseku 9, alebo
c)
súčasne so žiadosťou o registráciu daňového splnomocnenca, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu podľa odseku 14, alebo
d)
po zaradení do evidencie dovozcov tabakových výrobkov, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu podľa odseku 15.
(17)
Právnická osoba alebo fyzická osoba uvedená v odseku 15 v žiadosti o pridelenie registračného odberného čísla uvedie svoje identifikačné údaje žiadateľa a predloží potvrdenie colného úradu o jeho zaradení do evidencie dovozcov tabakových výrobkov.
(18)
Právnická osoba alebo fyzická osoba uvedená v odseku 16 po pridelení registračného odberného čísla uzatvorí s právnickou osobou alebo fyzickou osobou uvedenou v odseku 20 písomnú zmluvu o vyhotovení kontrolných známok, ktorej kópiu predloží do 15 dní colnému úradu, a požiada colný úrad o vydanie poukazu na odber kontrolných známok. Daňový splnomocnenec podľa odseku 14 a právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 15 pred vydaním poukazu na odber kontrolných známok je povinná zložiť zábezpeku na daň vkladom peňažných prostriedkov na účet colného úradu [§ 20 ods. 4 písm. a)].
(19)
Žiadosť o vydanie odberného poukazu musí obsahovať identifikačné údaje žiadateľa, registračné odberné číslo žiadateľa, počet kusov kontrolných známok podľa ceny cigariet, počtu kusov cigariet v spotrebiteľskom balení cigariet a dĺžky jednej cigarety. Žiadateľ zároveň zašle colnému úradu najneskôr s predložením žiadosti o vydanie prvého poukazu na odber kontrolných známok zoznam cigariet uvádzaných do daňového voľného obehu, v ktorom uvedie cenu cigariet s dátumom uvedenia do daňového voľného obehu za túto cenu, obchodný názov cigariet, počet kusov cigariet v spotrebiteľskom balení cigariet, dĺžku jednej cigarety, krajinu pôvodu cigariet a identifikačné údaje výrobcu cigariet, ak nejde o výrobcu cigariet na daňovom území.
(20)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je oprávnená vyhotovovať kontrolné známky podľa doterajších predpisov, môže vyhotovovať kontrolné známky podľa tohto zákona najneskôr do 31. júla 2004. Táto právnická osoba alebo fyzická osoba je povinná pred distribúciou kontrolných známok predložiť colnému riaditeľstvu vzorový výtlačok (specimen) vyhotovený v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 9 ods. 32. Vzorový výtlačok kontrolnej známky (specimen) je právnická osoba alebo fyzická osoba povinná predložiť aj pred každou zmenou prvkov a údajov kontrolnej známky.
(21)
Ak sa má spotrebiteľské balenie cigariet uvádzať do daňového voľného obehu po 1. máji 2004, musí byť označené kontrolnou známkou podľa tohto zákona (§ 9) s výnimkou uvedenou v odseku 24.
(22)
Spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou podľa doterajších predpisov je zakázané vyskladniť po 30. apríli 2004.
(23)
Spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou podľa doterajších predpisov možno predávať najneskôr 30. septembra 2004. Po tomto dátume sa bude takto označené spotrebiteľské balenie cigariet považovať za neoznačené.
(24)
Od 1. mája 2004 do 31. júla 2004 možno uvádzať do daňového voľného obehu spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou podľa doterajších predpisov, ak je vo voľnom poli kontrolnej známky uvedená cena cigariet. Takéto kontrolné známky môže vyhotovovať právnická alebo fyzická osoba oprávnená vyhotovovať kontrolné známky podľa doterajších predpisov, najneskôr však do 31. júla 2004.
(25)
Spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou podľa odseku 24 sa považuje za označené podľa tohto zákona do 31. decembra 2004. Po tomto dátume sa bude takto označené spotrebiteľské balenie cigariet považovať za neoznačené.
(26)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá bola odberateľom kontrolných známok podľa doterajších predpisov, zúčtuje použitie kontrolných známok podľa stavu k 31. júlu 2004 podľa doterajších predpisov s Daňovým riaditeľstvom Slovenskej republiky (ďalej len „daňové riaditeľstvo“) v lehote do 25. augusta 2004. Na zúčtovanie kontrolných známok sa použijú ustanovenia § 9 tohto zákona primerane. Nepoužité kontrolné známky bez uvedenej ceny zničí odberateľ kontrolných známok pod dozorom daňového riaditeľstva alebo ním povereného daňového úradu do piatich dní od dátumu skutočného zúčtovania. O zničení kontrolných známok vyhotoví daňové riaditeľstvo alebo ním poverený daňový úrad úradný záznam.
(27)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej k 1. máju 2004 nebolo vydané povolenie na prevádzkovanie daňového skladu alebo povolenie prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane a má zásoby tabakových výrobkov, je povinná vykonať v súlade s osobitným predpisom26) inventarizáciu týchto zásob do 30. apríla 2004 podľa stavu k 30. aprílu 2004 v členení podľa § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení platnom k 30. aprílu 2004, a to osobitne zo zásob tabakových výrobkov, ktoré má v súlade s doterajšími predpismi
a)
s daňou,
b)
bez dane.
(28)
Právnická osoba alebo fyzická osoba uvedená v odseku 27 zo zásob podľa odseku 27 písm. b) je povinná podať colnému úradu samostatné daňové priznanie do 25. mája 2004, priznať daň podľa sadzby dane platnej od 1. mája 2004 a v rovnakej lehote zaplatiť daň.
(29)
Právnickej osobe alebo fyzickej osobe uvedenej v odseku 27, ktorá predložila žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu alebo povolenia prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane, ale konanie o tejto žiadosti nebolo k 1. máju 2004 ukončené, colný úrad určí dátum, ku ktorému má vykonať novú inventarizáciu pred vydaním príslušného povolenia; takáto žiadosť sa posúdi, ako keby bola podaná po 30. apríli 2004.
(30)
Právnickej osobe alebo fyzickej osobe uvedenej v odseku 27, ktorá má k 30. aprílu 2004 zásoby tabakových výrobkov za cenu bez dane a nepredložila colnému úradu samostatné daňové priznanie do 25. mája 2004, daň určí colný úrad a uloží pokutu vo výške určenej dane.
(31)
Ak boli tabakové výrobky dopravené do tuzemska zo štátu, ktorý je od 1. mája 2004 členským štátom, a k 30. aprílu 2004 sa nachádzajú v colných režimoch s výnimkou colného režimu tranzit a tie neboli ukončené, také tabakové výrobky sa považujú za tabakové výrobky v pozastavení dane. Ak také tabakové výrobky nie sú dopravené do daňového skladu, vzniká daňová povinnosť na daňovom území dňom uvedenia tabakových výrobkov do daňového voľného obehu.
(32)
Ak sa majú tabakové výrobky uvedené do daňového voľného obehu v inom členskom štáte prepraviť na daňové územie na podnikateľské účely podľa § 29 a preprava tabakových výrobkov bude ukončená po nadobudnutí účinnosti tohto zákona, uplatnia sa ustanovenia tohto zákona primerane.
(33)
Na doloženie prepravy tabakových výrobkov oslobodených od dane na územie iného členského štátu slovenským zástupcom (§ 15 ods. 3) a ozbrojenými silami Slovenskej republiky na použitie v rámci aktivít podľa medzinárodnej zmluvy sa môže použiť osvedčenie o oslobodení od spotrebnej dane vytlačené podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 3.
(34)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej bolo vydané povolenie na prevádzkovanie daňového skladu s platnosťou od 1. mája 2004 a chce prepravovať tabakové výrobky v pozastavení dane, môže použiť sprievodný dokument vytlačený podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 4, ak nepoužije dokument podľa právneho predpisu Európskej únie.15)
(35)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podľa tohto zákona oprávnená od 1. mája 2004 tabakové výrobky uvedené do daňového voľného obehu na daňovom území prepravovať do iného členského štátu na podnikateľské účely (§ 29), môže použiť zjednodušený sprievodný dokument vytlačený podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 5, ak nepoužije dokument podľa právneho predpisu Európskej únie.20)
(36)
Na konanie colného úradu podľa odsekov 1 až 35 sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu,19) ak tento zákon neustanovuje inak. Colný úrad rozhodne o žiadosti podľa odsekov 6, 11 a 14 do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby uvedenej v odsekoch 1, 9 a 14. Ak žiadateľ uvedený v odsekoch 1, 9 a 14 nepreukáže v tejto lehote splnenie všetkých podmienok, colný úrad vyzve žiadateľa uvedeného v odsekoch 1, 9 a 14, aby nedostatky odstránil, a rozhodne o žiadosti podľa odsekov 6, 11 a 14 v lehote do 15 dní odo dňa odstránenia nedostatkov.
(37)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je oprávnená v rámci podnikania predávať spotrebiteľské balenie cigariet a ktorá má v držbe spotrebiteľské balenie cigariet uvedené v odseku 23, ktoré nepredala do 30. septembra 2004, je povinná do 31. decembra 2004 oznámiť colnému úradu množstvo takto označených spotrebiteľských balení cigariet a požiadať colný úrad o ich zničenie; colný úrad zničí tieto spotrebiteľské balenia cigariet. Ustanovenia § 41 ods. 5 tohto zákona sa v prípade postupu podľa tohto odseku nepoužijú.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 44aa
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2021

(1)
Spotrebiteľské balenie cigariet a spotrebiteľské balenie tabaku označené kontrolnou známkou podľa § 9aa v znení účinnom do 31. decembra 2020 a uvedené do daňového voľného obehu možno predávať, ponúkať na predaj alebo skladovať do vypredania zásob.
(2)
Odberateľ kontrolných známok, ktorým je prevádzkovateľ tranzitného daňového skladu a prevádzkovateľ daňového skladu pre zahraničných zástupcov, ktorý odobral kontrolné známky vyhotovené podľa § 9aa v znení účinnom do 31. decembra 2020, je povinný preukázať použitie odobratých kontrolných známok a nepoužité kontrolné známky odovzdať colnému úradu v lehote určenej colným úradom a pred ich odovzdaním colnému úradu oznámiť prostredníctvom elektronického systému kontrolných známok počet a identifikačné čísla odovzdávaných kontrolných známok. Ak sa nepoužité kontrolné známky nachádzajú v neporušenom balíku, skupinovom obale alebo prepravnom obale, colnému úradu sa oznámi len označenie, ktoré obsahuje informáciu o identifikačných číslach kontrolných známok nachádzajúcich sa v balíku, skupinovom obale alebo prepravnom obale. Colný úrad zničí kontrolné známky na náklady odberateľa kontrolných známok.
(3)
Osoba zaradená do evidencie dovozcov tabakových výrobkov podľa § 9a v znení účinnom do 31. decembra 2020, ktorá chce byť zaradená do evidencie dovozcov tabakových výrobkov aj od 1. januára 2021, je povinná najneskôr do 15. januára 2021 zaslať colnému úradu zoznam majetkovo prepojených osôb a personálne prepojených osôb s dovozcom tabakových výrobkov.
(4)
Ak konanie o správnom delikte podľa § 41 ods. 1 písm. j) v znení účinnom do 31. decembra 2020 nebolo právoplatne ukončené do 31. decembra 2020, ukončí sa podľa predpisu účinného do 31. decembra 2020 a na pokutu sa vzťahuje § 41 ods. 2 v znení účinnom do 31. decembra 2020.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 44ab
Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2021

(1)
V období od 1. februára 2021 do 31. januára 2022 je sadzba dane z tabaku 89,30 eura/kg.
(2)
V období od 1. februára 2021 do 31. januára 2022 sa sadzba dane z cigariet s výnimkou podľa odseku 3 ustanovuje takto:
kombinovaná sadzba dane opis tovaru špecifická časť percentuálna časť cigarety 74,60 eura/1 000 kusov 23 % z ceny cigariet.
(3)
V období od 1. februára 2021 do 31. januára 2022 je minimálna sadzba dane z cigariet 116,50 eura/1 000 kusov.
(4)
Spotrebiteľské balenie cigariet uvedené do daňového voľného obehu od 1. februára 2021 musí byť označené kontrolnou známkou, na ktorej je uvedený znak, ktorým je veľké písmeno „H“, označujúci platnosť sadzby dane z cigariet účinnú od 1. februára 2021.
(5)
Spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou podľa predpisu účinného do 31. januára 2021 je zakázané uvádzať do daňového voľného obehu po 31. januári 2021.
(6)
Spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou podľa predpisu účinného do 31. januára 2021 možno predávať, ponúkať na predaj alebo skladovať najneskôr do 31. marca 2021; po tomto dátume sa takto označené spotrebiteľské balenie cigariet považuje za neoznačené.
(7)
Osoba, ktorá je oprávnená v rámci podnikania predávať spotrebiteľské balenia cigariet a ktorá skladuje spotrebiteľské balenia cigariet uvedené v odseku 5, ktoré nepredala do 31. marca 2021, je povinná do 15. apríla 2021 oznámiť miestne príslušnému colnému úradu množstvo takto označených spotrebiteľských balení cigariet a zároveň v tejto lehote požiadať miestne príslušný colný úrad o ich zničenie, pričom colný úrad takéto spotrebiteľské balenia cigariet zničí na náklady tejto osoby a o zničení vyhotoví úradný záznam o zničení; ustanovenie § 41 ods. 1 písm. a) sa nepoužije.
(8)
Na kontrolných známkach určených na označovanie spotrebiteľských balení tabaku je od 1. februára 2021 uvedený znak pre sadzbu dane, ktorým je veľké písmeno „D“.
(9)
Spotrebiteľské balenie tabaku označené kontrolnou známkou, na ktorej je znak pre platnosť sadzby spotrebnej dane, ktorým je veľké písmeno „C“, možno uvádzať do daňového voľného obehu do 31. januára 2021 a predávať do 31. júla 2021; po tomto dátume sa takto označené spotrebiteľské balenie tabaku považuje za neoznačené. Osoba, ktorá je oprávnená v rámci podnikania predávať spotrebiteľské balenia tabaku a ktorá skladuje spotrebiteľské balenia tabaku uvedené v prvej vete, ktoré nepredala do 31. júla 2021, je povinná do 15. augusta 2021 oznámiť miestne príslušnému colnému úradu množstvo takýchto spotrebiteľských balení tabaku a zároveň v tejto lehote požiadať colný úrad o ich zničenie, pričom colný úrad takéto spotrebiteľské balenia tabaku zničí na náklady tejto osoby a o zničení vyhotoví úradný záznam o zničení; ustanovenie § 41 ods. 1 písm. a) sa nepoužije.
(10)
V období od 1. februára 2021 do 31. januára 2022 sa sadzba dane z tabaku v bezdymovom tabakovom výrobku ustanovuje vo výške 132,20 eura/kg.
(11)
Na kontrolnej známke určenej na označovanie spotrebiteľského balenia bezdymového tabakového výrobku je od 1. februára 2021 uvedený znak pre sadzbu dane, ktorým je veľké písmeno „D“.
(12)
Spotrebiteľské balenie bezdymového tabakového výrobku označené kontrolnou známkou s uvedeným znakom pre sadzbu dane, ktorým je veľké písmeno „C“, možno prijímať a dovážať do 31. januára 2021, a predávať najneskôr do 30. apríla 2021; po tomto dátume sa takto označené spotrebiteľské balenie bezdymového tabakového výrobku považuje za neoznačené. Osoba, ktorá je oprávnená v rámci podnikania prijímať a dovážať spotrebiteľské balenia bezdymového tabakového výrobku uvedené v prvej vete, ktoré nepredala do 30. apríla 2021, je povinná do 15. mája 2021 oznámiť colnému úradu množstvo takýchto spotrebiteľských balení bezdymového tabakového výrobku a zároveň v tejto lehote požiadať miestne príslušný colný úrad o ich zničenie; colný úrad takéto spotrebiteľské balenia bezdymového tabakového výrobku zničí na náklady tejto osoby a o zničení vyhotoví protokol o zničení, pričom ustanovenie § 41 ods. 1 písm. a) sa nepoužije.
(13)
V období od 1. februára 2022 do 31. januára 2023 sa sadzba dane z cigariet s výnimkou podľa odseku 14 ustanovuje takto:
kombinovaná sadzba dane opis tovaru špecifická časť percentuálna časť cigarety 79,60 eura/1 000 kusov 23 % z ceny cigariet.
(14)
V období od 1. februára 2022 do 31. januára 2023 je minimálna sadzba dane z cigariet 124,30 eura/1 000 kusov.
(15)
Spotrebiteľské balenie cigariet uvedené do daňového voľného obehu od 1. februára 2022 musí byť označené kontrolnou známkou, na ktorej je uvedený znak, ktorým je veľké písmeno „I“, označujúci platnosť sadzby dane z cigariet účinnú od 1. februára 2021.
(16)
Spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou podľa predpisu účinného do 31. januára 2022 je zakázané uvádzať do daňového voľného obehu po 31. januári 2022.
(17)
Spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou podľa predpisu účinného do 31. januára 2022 možno predávať, ponúkať na predaj alebo skladovať najneskôr do 31. marca 2022; po tomto dátume sa takto označené spotrebiteľské balenie cigariet považuje za neoznačené.
(18)
Osoba, ktorá je oprávnená v rámci podnikania predávať spotrebiteľské balenia cigariet a ktorá skladuje spotrebiteľské balenia cigariet uvedené v odseku 16, ktoré nepredala do 31. marca 2022, je povinná do 15. apríla 2022 oznámiť miestne príslušnému colnému úradu množstvo takto označených spotrebiteľských balení cigariet a zároveň v tejto lehote požiadať miestne príslušný colný úrad o ich zničenie, pričom colný úrad takéto spotrebiteľské balenia cigariet zničí na náklady tejto osoby a o zničení vyhotoví úradný záznam o zničení; ustanovenie § 41 ods. 1 písm. a) sa nepoužije.
(19)
V období od 1. februára 2022 do 31. januára 2023 sa sadzba dane z tabaku v bezdymovom tabakovom výrobku ustanovuje vo výške 160 eur/kg.
(20)
Na kontrolnej známke určenej na označovanie spotrebiteľského balenia bezdymového tabakového výrobku je od 1. februára 2022 uvedený znak pre sadzbu dane, ktorým je veľké písmeno „E“.
(21)
Spotrebiteľské balenie bezdymového tabakového výrobku označené kontrolnou známkou s uvedeným znakom pre sadzbu dane, ktorým je veľké písmeno „D“, možno prijímať a dovážať do 31. januára 2022, a predávať najneskôr do 30. apríla 2022; po tomto dátume sa takto označené spotrebiteľské balenie bezdymového tabakového výrobku považuje za neoznačené. Osoba, ktorá je oprávnená v rámci podnikania prijímať a dovážať spotrebiteľské balenia bezdymového tabakového výrobku uvedené v prvej vete, ktoré nepredala do 30. apríla 2022, je povinná do 15. mája 2022 oznámiť colnému úradu množstvo takýchto spotrebiteľských balení bezdymového tabakového výrobku a zároveň v tejto lehote požiadať miestne príslušný colný úrad o ich zničenie; colný úrad takéto spotrebiteľské balenia bezdymového tabakového výrobku zničí na náklady tejto osoby a o zničení vyhotoví protokol o zničení, pričom ustanovenie § 41 ods. 1 písm. a) sa nepoužije.
(22)
V období od 1. februára 2022 do 31. januára 2023 je sadzba dane z tabaku 95,30 eura/kg.
(23)
Na kontrolných známkach určených na označovanie spotrebiteľských balení tabaku je od 1. februára 2022 uvedený znak pre sadzbu dane, ktorým je veľké písmeno „E“.
(24)
Spotrebiteľské balenie tabaku označené kontrolnou známkou, na ktorej je znak pre platnosť sadzby spotrebnej dane, ktorým je veľké písmeno „D“, možno uvádzať do daňového voľného obehu do 31. januára 2022 a predávať do 31. júla 2022; po tomto dátume sa takto označené spotrebiteľské balenie tabaku považuje za neoznačené. Osoba, ktorá je oprávnená v rámci podnikania predávať potrebiteľské balenia tabaku a ktorá skladuje spotrebiteľské balenia tabaku uvedené v prvej vete, ktoré nepredala do 31. júla 2022, je povinná do 15. augusta 2022 oznámiť miestne príslušnému colnému úradu množstvo takýchto spotrebiteľských balení tabaku a zároveň v tejto lehote požiadať colný úrad o ich zničenie, pričom colný úrad takéto spotrebiteľské balenia tabaku zničí na náklady tejto osoby a o zničení vyhotoví úradný záznam o zničení; ustanovenie § 41 ods. 1 písm. a) sa nepoužije.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 44ad
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. februára 2023

(1)
Spotrebiteľské balenie cigariet uvedené do daňového voľného obehu od 1. februára 2023 musí byť označené kontrolnou známkou, na ktorej sa uvedie znak, ktorým je veľké písmeno „J“, označujúci platnosť sadzby dane z cigariet účinnú od 1. februára 2023.
(2)
Spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou podľa predpisu účinného do 31. januára 2023 je zakázané uvádzať do daňového voľného obehu po 31. januári 2023.
(3)
Spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou podľa predpisu účinného do 31. januára 2023 možno predávať, ponúkať na predaj alebo skladovať najneskôr do 31. marca 2023. Po tomto dátume sa takto označené spotrebiteľské balenie cigariet považuje za neoznačené.
(4)
Osoba, ktorá je oprávnená v rámci podnikania predávať spotrebiteľské balenia cigariet a ktorá skladuje spotrebiteľské balenia cigariet uvedené v odseku 2, ktoré nepredala do 31. marca 2023, je povinná do 15. apríla 2023 oznámiť miestne príslušnému colnému úradu množstvo takto označených spotrebiteľských balení cigariet a zároveň v tejto lehote požiadať miestne príslušný colný úrad o ich zničenie, pričom colný úrad takéto spotrebiteľské balenia cigariet zničí na náklady tejto osoby a o zničení vyhotoví úradný záznam; ustanovenie § 41 ods. 1 písm. a) sa nepoužije.
(5)
Na kontrolných známkach určených na označovanie spotrebiteľských balení cigár alebo cigariek je od 1. februára 2023 uvedený znak pre sadzbu dane, ktorým je veľké písmeno „D“.
(6)
Spotrebiteľské balenie cigár alebo cigariek označené kontrolnou známkou, na ktorej je znak pre platnosť sadzby spotrebnej dane, ktorým je veľké písmeno „C“, okrem spotrebiteľského balenia cigár alebo cigariek podľa § 4 ods. 3 písm. b) prvého bodu, možno uvádzať do daňového voľného obehu do 31. januára 2023 a predávať do 30. novembra 2024. Po tomto dátume sa takéto spotrebiteľské balenie cigár alebo cigariek považuje za neoznačené. Osoba, ktorá je oprávnená v rámci podnikania predávať spotrebiteľské balenia cigár alebo cigariek a ktorá skladuje spotrebiteľské balenia cigár alebo cigariek uvedené v prvej vete, ktoré nepredala do 30. novembra 2024, je povinná do 15. decembra 2024 oznámiť miestne príslušnému colnému úradu množstvo takýchto spotrebiteľských balení cigár alebo cigariek a zároveň v tejto lehote požiadať colný úrad o ich zničenie, pričom colný úrad takéto spotrebiteľské balenia cigár alebo cigariek zničí na náklady tejto osoby a o zničení vyhotoví protokol o zničení; ustanovenie § 41 ods. 1 písm. a) sa nepoužije.
(7)
Na kontrolných známkach určených na označovanie spotrebiteľských balení tabaku je od 1. februára 2023 uvedený znak pre sadzbu dane, ktorým je veľké písmeno „F“.
(8)
Spotrebiteľské balenie tabaku označené kontrolnou známkou, na ktorej je znak pre platnosť sadzby spotrebnej dane, ktorým je veľké písmeno „E“, možno uvádzať do daňového voľného obehu do 31. januára 2023 a predávať do 31. júla 2023. Po tomto dátume sa takéto spotrebiteľské balenie tabaku považuje za neoznačené. Osoba, ktorá je oprávnená v rámci podnikania predávať spotrebiteľské balenia tabaku a ktorá skladuje spotrebiteľské balenia tabaku uvedené v prvej vete, ktoré nepredala do 31. júla 2023, je povinná do 15. augusta 2023 oznámiť miestne príslušnému colnému úradu množstvo takýchto spotrebiteľských balení tabaku a zároveň v tejto lehote požiadať colný úrad o ich zničenie, pričom colný úrad takéto spotrebiteľské balenia tabaku zničí na náklady tejto osoby a o zničení vyhotoví protokol o zničení; ustanovenie § 41 ods. 1 písm. a) sa nepoužije.
(9)
Na kontrolnej známke určenej na označovanie spotrebiteľského balenia bezdymového tabakového výrobku je od 1. februára 2023 uvedený znak pre sadzbu dane, ktorým je veľké písmeno „F“.
(10)
Spotrebiteľské balenie bezdymového tabakového výrobku označené kontrolnou známkou s uvedeným znakom pre sadzbu dane, ktorým je veľké písmeno „E“, možno prijímať a dovážať do 31. januára 2023, a predávať najneskôr do 30. apríla 2023; po tomto dátume sa takto označené spotrebiteľské balenie bezdymového tabakového výrobku považuje za neoznačené. Osoba, ktorá je oprávnená v rámci podnikania prijímať a dovážať spotrebiteľské balenia bezdymového tabakového výrobku uvedené v prvej vete, ktoré nepredala do 30. apríla 2023, je povinná do 15. mája 2023 oznámiť colnému úradu množstvo takýchto spotrebiteľských balení bezdymového tabakového výrobku a zároveň v tejto lehote požiadať miestne príslušný colný úrad o ich zničenie; colný úrad takéto spotrebiteľské balenia bezdymového tabakového výrobku zničí na náklady tejto osoby a o zničení vyhotoví protokol o zničení, pričom ustanovenie § 41 ods. 1 písm. a) sa nepoužije.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]2aa)  Čl. 201 nariadenia (EÚ) č. 952/2013.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]2ab)  Napríklad STN 56 0280-3 Metódy skúšania tabakových výrobkov. Stanovenie šírky tabakového rezu (56 0280).
zobraziť paragraf
Poznámka
[]2ac)  Napríklad STN 56 0280-6 Metódy skúšania tabakových výrobkov. Stanovenie hmotnosti obsahu balíčkov tabaku (56 0280).
zobraziť paragraf
Poznámka
[]8c)  § 55 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]14a)  Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/263 z 15. januára 2020 o informatizácii prepravy a kontroly tovaru podliehajúceho spotrebnej dani (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 58, 27. 2. 2020).
zobraziť paragraf
Poznámka
[]14c)  Čl. 3 ods. 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (Ú. v. EÚ L 257, 28. 8. 2014).
zobraziť paragraf
Poznámka
[]19b)  Čl. 1 bod 16 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 2015/2446 z 28. júla 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá, ktorými sa bližšie určujú niektoré ustanovenia Colného kódexu Únie (Ú. v. EÚ L 343, 29. 12. 2015) v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]19c)  Čl. 329 ods. 5 nariadenia Komisie (EÚ) č. 2015/2447 z 24. novembra 2015, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 343, 29. 12. 2015) v platnom znení. Čl. 189 ods. 4 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 2015/2446 v platnom znení.
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 1 k zákonu č. 106/2004 Z. z.


ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE


1.
Smernica Rady 2008/118/ES zo 16. decembra 2008 o všeobecnom systéme spotrebných daní a o zrušení smernice 92/12/EHS (Ú. v. EÚ L 9, 14. 1. 2009) v znení smernice Rady 2010/12/EÚ zo 16. februára 2010 (Ú. v. EÚ L 50, 27. 2. 2010).

2.
Smernica Rady 2011/64/EÚ z 21. júna 2011 o štruktúre a sadzbách spotrebnej dane z tabakových výrobkov (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 176, 5. 7. 2011).

3.
Smernica Rady 2007/74/ES z 20. decembra 2007 o oslobodení tovaru, ktorý dovážajú osoby cestujúce z tretích krajín, od dane z pridanej hodnoty a spotrebnej dane (Ú. v. EÚ L 346, 29. 12. 2007).

4.
Smernica Rady 2013/61/EÚ zo 17. decembra 2013, ktorou sa menia smernice 2006/112/ES a 2008/118/ES, pokiaľ ide o najvzdialenejšie francúzske regióny, a najmä Mayotte (Ú. v. EÚ L 353, 28. 12. 2013).

5.
Smernica Rady (EÚ) 2019/475 z 18. februára 2019, ktorou sa menia smernice 2006/112/ES a 2008/118/ES, pokiaľ ide o začlenenie talianskej obce Campione d´Italia a talianskych vôd jazera Lugano do colného územia Únie a do územnej pôsobnosti smernice 2008/118/ES (Ú. v. EÚ L 83, 25. 3. 2019).

6.
Smernica Rady (EÚ) 2019/2235 zo 16. decembra 2019, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty a smernica 2008/118/ES o všeobecnom systéme spotrebných daní, pokiaľ ide o obranné úsilie v rámci Únie (Ú. v. EÚ L 336, 30. 12. 2019).

7.
Smernica Rady (EÚ) 2020/262 z 19. decembra 2019, ktorou sa ustanovuje všeobecný systém spotrebných daní (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 58, 27. 2. 2020).
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore