Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69169
Dôvodové správy: 2086
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
16.06.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov 106/2004 účinný od 20.04.2019


Platnosť od: 28.02.2004
Účinnosť od: 20.04.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo EÚ, Spotrebné dane

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST40 JUD532 DS23 EU PP10 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov 106/2004 účinný od 20.04.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 106/2004 s účinnosťou od 20.04.2019 na základe 92/2019


§ 9
Označovanie tabakových výrobkov kontrolnou známkou

(1)
Kontrolnou známkou sa na účely tohto zákona rozumie slovenská kontrolná známka, ktorá spĺňa náležitosti v súlade s týmto zákonom a všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa odseku 14. Kontrolná známka má na účely tohto zákona povahu ceniny. Kontrolná známka obsahuje identifikačné číslo, ktorým je jedinečné poradové číslo vytvorené z alfanumerických znakov neopakovateľných najmenej po dobu piatich rokov. Zloženie identifikačného čísla určí Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky (ďalej len „finančné riaditeľstvo“).
(2)
Tabakové výrobky možno do daňového voľného obehu uviesť, len ak sú označené kontrolnou známkou, ak odseky 5 a 12 neustanovujú inak.
(3)
Odberateľom kontrolných známok určených na označovanie spotrebiteľského balenia tabaku, cigár alebo cigariek, alebo spotrebiteľského balenia cigariet (ďalej len „spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov“) je prevádzkovateľ daňového skladu, oprávnený príjemca alebo dovozca tabakových výrobkov, ktorý chce uvádzať tabakové výrobky do daňového voľného obehu na daňovom území (§ 9a). Kontrolné známky určené na označovanie bezdymového tabakového výrobku je oprávnená odoberať aj osoba, ktorej colný úrad vydal povolenie na prijatie a dovoz bezdymového tabakového výrobku. Kontrolné známky určené na označovanie spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov je oprávnená odoberať aj osoba, ktorej colný úrad vydal povolenie na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu (ďalej len „prevádzkovateľ tranzitného daňového skladu“), a osoba, ktorej colný úrad vydal povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov (ďalej len „prevádzkovateľ daňového skladu pre zahraničných zástupcov“).
(4)
Označovať spotrebiteľské balenie tabaku kontrolnou známkou môže prevádzkovateľ daňového skladu, ktorým je podnik, ktorý tento tabak vyrobil, alebo prevádzkovateľ daňového skladu, ktorým je sklad tabakových výrobkov, oprávnený príjemca, prevádzkovateľ tranzitného daňového skladu, prevádzkovateľ daňového skladu pre zahraničných zástupcov alebo dovozca tabakových výrobkov (§ 9a). Označovať spotrebiteľské balenie cigár alebo cigariek kontrolnou známkou môže prevádzkovateľ daňového skladu, dovozca tabakových výrobkov (§ 9a), prevádzkovateľ tranzitného daňového skladu, prevádzkovateľ daňového skladu pre zahraničných zástupcov alebo oprávnený príjemca. Na kontrolnej známke určenej na označovanie spotrebiteľského balenia tabaku, cigár alebo cigariek musí byť vždy uvedený znak pre platnosť sadzby spotrebnej dane, ak § 9aa neustanovuje inak. Spotrebiteľské balenie tabaku, cigár alebo cigariek nemožno predať na konečnú spotrebu za cenu nižšiu, ako je výška dane pripadajúcej na spotrebiteľské balenie tabaku, cigár alebo cigariek a dane z pridanej hodnoty pripadajúcej na toto spotrebiteľské balenie tabaku, cigár alebo cigariek.
(5)
Odberateľ kontrolných známok, ktorým je oprávnený príjemca, môže v daňovom voľnom obehu označiť spotrebiteľské balenie cigár alebo cigariek, ak prijal spotrebiteľské balenie cigár alebo cigariek neoznačené kontrolnou známkou z iného členského štátu, pričom je povinný označiť ho kontrolnou známkou najneskôr jeden pracovný deň pred jeho predajom alebo iným výdajom na daňovom území inej osobe. Odberateľ kontrolnej známky, ktorým je oprávnený príjemca, je povinný najneskôr pred prvým odberom kontrolných známok oznámiť colnému úradu miesto prijatia, ktoré je totožné s miestom, kde bude spotrebiteľské balenie cigár alebo cigariek označovať kontrolnou známkou.
(6)
Označovať spotrebiteľské balenie cigariet kontrolnou známkou možno len v podniku, ktorý ich vyrobil. Na kontrolnej známke určenej na označovanie cigariet musí byť vždy uvedená cena cigariet, znak pre platnosť sadzby spotrebnej dane, počet kusov cigariet v spotrebiteľskom balení cigariet a dĺžka cigariet, ak § 9aa neustanovuje inak. Spotrebiteľské balenie cigariet možno predať na konečnú spotrebu len za cenu, ktorá je uvedená na kontrolnej známke na spotrebiteľskom balení cigariet.
(7)
Na označenie spotrebiteľského balenia tabaku, cigár alebo cigariek sa môže použiť len kontrolná známka, ktorej údaje zodpovedajú znaku pre platnosť sadzby spotrebnej dane, a ktorá je vyhotovená na základe súhlasu finančného riaditeľstva podľa § 9b ods. 5 a v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa odseku 14, ak § 9aa neustanovuje inak. Na označenie spotrebiteľského balenia cigár uvedených v § 4 ods. 3 písm. b) prvom bode uvedeného do daňového voľného obehu sa pri zmene sadzby dane môže použiť len kontrolná známka, na ktorej je uvedený znak pre platnosť novej sadzby spotrebnej dane tvorený dvomi veľkými písmenami abecedy rovnakými, ako má znak pre platnosť sadzby spotrebnej dane pred účinnosťou novej sadzby dane.
(8)
Na označenie spotrebiteľského balenia cigariet sa môže použiť len kontrolná známka, ktorej údaje zodpovedajú príslušnej cene cigariet, počtu kusov cigariet v tomto balení, dĺžke jednej cigarety, znaku pre platnosť sadzby spotrebnej dane a ktorá je vyhotovená na základe súhlasu finančného riaditeľstva podľa § 9b ods. 5 a v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa odseku 14, ak § 9aa neustanovuje inak.
(9)
Iné usporiadanie grafických prvkov a údajov na kontrolnej známke, ako je ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa odseku 14, môže odsúhlasiť finančné riaditeľstvo so súhlasom tlačiarne na základe žiadosti odberateľa kontrolných známok. Kontrolná známka sa nalepí na spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov na časť určenú na otvorenie tak, aby sa tabakové výrobky nemohli vybrať bez viditeľného poškodenia kontrolnej známky alebo spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov, pričom pri spotrebiteľskom balení cigariet musí pri otvorení ostať nepoškodená aspoň jedna časť kontrolnej známky, kde je uvedená cena cigariet. Ak kratší z rozmerov bočnej strany spotrebiteľského balenia cigariet je menší ako kratší z rozmerov kontrolnej známky, kontrolná známka musí byť na spotrebiteľskom balení cigariet viditeľne umiestnená, pričom pri otvorení tohto spotrebiteľského balenia cigariet musí ostať nepoškodená aspoň jedna časť kontrolnej známky, kde je uvedená cena cigariet. Na spotrebiteľskom balení tabakových výrobkov možno mať len jedno miesto určené na otvorenie. Kontrolná známka sa nesmie dať odlepiť bez jej viditeľného poškodenia alebo poškodenia spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov. Ak sa na spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov použije aj priehľadný obal, kontrolná známka sa nalepí pod tento obal. Spotrebiteľské balenie cigariet môže obsahovať aj alfanumerický znak aplikovaný podnikom, ktorý vyrába cigarety.
(10)
Prevádzkovateľ daňového skladu, oprávnený príjemca a dovozca tabakových výrobkov (§ 9a) sú povinní na účely zistenia váženej priemernej ceny cigariet oznámiť finančnému riaditeľstvu prostredníctvom colného úradu množstvo cigariet uvedených do daňového voľného obehu na daňovom území za kalendárny mesiac v členení podľa obchodného názvu cigariet, ceny cigariet uvedenej na kontrolnej známke a podľa počtu kusov cigariet v spotrebiteľskom balení cigariet, a to najneskôr do 25. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.
(11)
Ak odseky 5 a 12 neustanovujú inak, za neoznačené spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov sa na účely tohto zákona považuje spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov, na ktorom nie je nalepená kontrolná známka, ktoré je označené poškodenou kontrolnou známkou, falzifikátom kontrolnej známky, kontrolnou známkou, ktorá nie je v súlade s týmto zákonom a všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa odseku 14 alebo spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov, ktorého označenie nie je v súlade s týmto zákonom a všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa odseku 14.
(12)
Povinnosť označiť spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov kontrolnou známkou sa nevzťahuje na spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov
a)
odobraté ako vzorka na účely daňového dozoru alebo inej úradnej kontroly, úradnej skúšky alebo úradného zisťovania v technologicky odôvodnenom množstve,
b)
použité v pozastavení dane na vlastné kvalitatívne skúšky alebo rozbory v technologicky odôvodnenom množstve uznanom colným úradom,
c)
zaslané fyzickou osobou z územia tretích štátov fyzickej osobe na daňové územie v príležitostných malých zásielkach neobchodného charakteru, určené na jej osobnú spotrebu alebo osobnú spotrebu jej domácnosti4a) na daňovom území najviac v množstve 50 kusov cigariet, 25 kusov cigariek, 10 kusov cigár alebo 50 g tabaku,
d)
dovážané z územia tretích štátov v osobnej batožine cestujúceho najviac v množstve 200 kusov cigariet, 100 kusov cigariek, 50 kusov cigár alebo 250 gramov tabaku na osobu, ak cestujúci cestuje leteckou dopravou, alebo 40 kusov cigariet, 20 kusov cigariek, 10 kusov cigár alebo 50 gramov tabaku na osobu, ak cestujúci cestuje inak ako leteckou dopravou,
e)
prepravené na daňové územie z členských štátov osobami uvedenými v § 33a ods. 2 alebo prepravené na daňové územie z iných členských štátov ozbrojenými silami iných štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a ich civilnými zamestnancami, na použitie v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy,5)
f)
dovezené na daňové územie z územia tretích štátov osobami uvedenými v § 33a ods. 2 alebo dovezené na daňové územie z územia tretích štátov ozbrojenými silami iných štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a ich civilnými zamestnancami, na použitie v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy,5)
g)
vyvážané na územie tretích štátov v pozastavení dane,
h)
dodávané do iných členských štátov v pozastavení dane,
i)
určené na predaj v tranzitnom priestore medzinárodných letísk a na palubách lietadiel ako tabakové výrobky oslobodené od dane, a to výlučne fyzickým osobám, ktoré bezprostredne opustia územie únie, alebo určené na predaj za cenu s daňou v tranzitnom priestore medzinárodných letísk a na palubách lietadiel, a to výlučne fyzickým osobám, ktorých bezprostredné cieľové letisko je v inom členskom štáte; to neplatí pre spotrebiteľské balenie cigariet a spotrebiteľské balenie tabaku,
j)
dodané na paluby lietadiel oslobodené od dane a určené výlučne na spotrebu cestujúcimi počas letu; to neplatí pre spotrebiteľské balenie cigariet a spotrebiteľské balenie tabaku,
k)
určené na predaj ako tabakové výrobky oslobodené od dane, a to osobám iných štátov, ktoré požívajú výsady a imunity podľa medzinárodnej zmluvy;8a) to neplatí pre spotrebiteľské balenie cigariet a spotrebiteľské balenie tabaku,
l)
prepravované na daňové územie na súkromné účely (§ 31),
m)
dodávané na daňové územie v rámci zásielkového obchodu (§ 32),
n)
vrátené späť na účely reklamácie odberateľom spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov v inom členskom štáte alebo odberateľom spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov z územia tretieho štátu dodávateľovi spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov na daňovom území,
o)
na cigary uvedené v § 4 ods. 3 písm. b) prvom bode predávané z otvoreného spotrebiteľského balenia cigár, ktoré je označené kontrolnou známkou.
(13)
Pri predaji cigár uvedených v § 4 ods. 3 písm. b) prvom bode na konečnú spotrebu je povolený kusový predaj; kusový predaj cigár uvedených v § 4 ods. 3 písm. b) prvom bode je možný len z otvoreného spotrebiteľského balenia, ktoré je označené kontrolnou známkou.
(14)
Náležitosti, údaje, grafické prvky a vyhotovenie kontrolnej známky určenej na označovanie spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov, jej rozmer a cenu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
(15)
Odberateľ kontrolných známok, ktorý uviedol spotrebiteľské balenie cigár uvedených v § 4 ods. 3 písm. b) prvom bode do daňového voľného obehu alebo ho označil kontrolnou známkou podľa odseku 5, môže pred zmenou sadzby dane, so súhlasom colného úradu, označiť toto spotrebiteľské balenie cigár novou kontrolnou známkou. Pri ďalšej zmene sadzby dane nie je možné cigary uvedené v § 4 ods. 3 písm. b) prvom bode, ktoré boli označené kontrolnou známkou podľa prvej vety, opätovne označiť novou kontrolnou známkou. Ak osoba, ktorá uviedla toto spotrebiteľské balenie cigár do daňového voľného obehu alebo ho označila kontrolnou známkou podľa odseku 5, už nie je odberateľom kontrolných známok, môže, so súhlasom colného úradu, označiť toto spotrebiteľské balenie cigár novou kontrolnou známkou iný odberateľ kontrolných známok; žiadosť o označenie už označeného spotrebiteľského balenia cigár v daňovom voľnom obehu musí obsahovať aj súhlas osoby, ktorá toto spotrebiteľské balenie cigár do daňového voľného obehu uviedla. Pôvodná kontrolná známka musí zostať na tomto spotrebiteľskom balení cigár nepoškodená a viditeľná. Nová kontrolná známka musí byť umiestnená viditeľne na spotrebiteľskom balení cigár a pri otvorení spotrebiteľského balenia cigár nemusí byť poškodená; ustanovenie odseku 9 druhej vety sa nepoužije.
(16)
Odberateľ kontrolných známok, ktorý chce označiť spotrebiteľské balenie cigár uvedených v § 4 ods. 3 písm. b) prvom bode novou kontrolnou známkou podľa odseku 15, je povinný najneskôr tri mesiace pred účinnosťou novej sadzby dane požiadať colný úrad o vydanie súhlasu na označenie tohto spotrebiteľského balenia cigár novou kontrolnou známkou. Na žiadosť o vydanie súhlasu na označenie spotrebiteľského balenia cigár uvedených v § 4 ods. 3 písm. b) prvom bode podanú po tejto lehote sa neprihliada. V žiadosti o vydanie súhlasu na označenie spotrebiteľského balenia cigár uvedených v § 4 ods. 3 písm. b) prvom bode odberateľ kontrolných známok podľa prvej vety uvedie
a)
dôvody žiadosti o vydanie súhlasu na označenie spotrebiteľského balenia cigár uvedených v § 4 ods. 3 písm. b) prvom bode,
b)
znak pre platnosť sadzby spotrebnej dane uvedený na kontrolnej známke a počet spotrebiteľského balenia cigár uvedených v § 4 ods. 3 písm. b) prvom bode, ktoré chce označiť,
c)
miesto označenia spotrebiteľského balenia cigár uvedených v § 4 ods. 3 písm. b) prvom bode novou kontrolnou známkou v územnej pôsobnosti miestne príslušného správcu dane,
d)
lehotu na označenie spotrebiteľského balenia cigár uvedených v § 4 ods. 3 písm. b) prvom bode.
(17)
Colný úrad preverí údaje uvedené v žiadosti o vydanie súhlasu na označenie spotrebiteľského balenia cigár uvedených v § 4 ods. 3 písm. b) prvom bode a rozhodne o žiadosti o vydanie súhlasu na označenie spotrebiteľského balenia cigár uvedených v § 4 ods. 3 písm. b) prvom bode a o prítomnosti zamestnanca colného úradu pri označovaní spotrebiteľského balenia cigár uvedených v § 4 ods. 3 písm. b) prvom bode novou kontrolnou známkou do 15 dní od podania žiadosti.
(18)
Daňová povinnosť vzniká odberateľovi kontrolných známok, ktorému colný úrad vydal súhlas na označenie spotrebiteľského balenia cigár podľa odseku 17, posledným dňom lehoty uvedenej v rozhodnutí o udelení súhlasu na označenie spotrebiteľského balenia cigár uvedených v § 4 ods. 3 písm. b) prvom bode. Daň sa vypočíta ako súčin množstva cigár uvedených v § 4 ods. 3 písm. b) prvom bode a rozdielu medzi pôvodnou sadzbou dane a novou sadzbou dane. Odberateľ kontrolných známok je povinný pri podaní daňového priznania a zaplatení dane postupovať podľa § 13 primerane.
zobraziť paragraf
§ 9aa
Osobitné ustanovenia o označovaní tabakových výrobkov kontrolnou známkou

(1)
Na označenie spotrebiteľského balenia cigariet predávaného v tranzitnom priestore medzinárodných letísk a na palubách lietadiel výlučne fyzickým osobám, ktoré bezprostredne opustia územie únie alebo opustia územie únie s medzipristátím v inom členskom štáte, ak je pri medzipristátí zamedzené opustenie tranzitného priestoru, sa môže použiť len kontrolná známka, ktorej údaje zodpovedajú príslušnému počtu kusov cigariet v tomto balení, dĺžke jednej cigarety a ktorá je vyhotovená na základe súhlasu finančného riaditeľstva podľa § 9b ods. 5 a v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 9 ods. 14. Na označenie spotrebiteľského balenia tabaku predávaného v tranzitnom priestore medzinárodných letísk a na palubách lietadiel výlučne fyzickým osobám, ktoré bezprostredne opustia územie únie alebo opustia územie únie s medzipristátím v inom členskom štáte, ak je pri medzipristátí zamedzené opustenie tranzitného priestoru, sa môže použiť len kontrolná známka, ktorá je vyhotovená na základe súhlasu finančného riaditeľstva podľa § 9b ods. 5 a v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 9 ods. 14.
(2)
Na označenie spotrebiteľského balenia cigariet dodávaného na paluby lietadiel, určeného výlučne na spotrebu cestujúcimi počas letu sa môže použiť len kontrolná známka, ktorej údaje zodpovedajú príslušnému počtu kusov cigariet v tomto balení, dĺžke jednej cigarety a ktorá je vyhotovená na základe súhlasu finančného riaditeľstva podľa § 9b ods. 5 a v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 9 ods. 14. Na označenie spotrebiteľského balenia tabaku dodávaného na paluby lietadiel, určeného výlučne na spotrebu cestujúcimi počas letu sa môže použiť len kontrolná známka, ktorá je vyhotovená na základe súhlasu finančného riaditeľstva podľa § 9b ods. 5 a v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 9 ods. 14.
(3)
Na označenie spotrebiteľského balenia cigariet predávaného v daňovom sklade na predaj tabakových výrobkov oslobodených od dane zahraničným zástupcom sa môže použiť len kontrolná známka, ktorej údaje zodpovedajú príslušnému počtu kusov cigariet v tomto balení, dĺžke jednej cigarety a ktorá je vyhotovená na základe súhlasu finančného riaditeľstva podľa § 9b ods. 5 a v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 9 ods. 14. Na označenie spotrebiteľského balenia tabaku predávaného v daňovom sklade na predaj tabakových výrobkov oslobodených od dane zahraničným zástupcom sa môže použiť len kontrolná známka, ktorá je vyhotovená na základe súhlasu finančného riaditeľstva podľa § 9b ods. 5 a v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 9 ods. 14.
zobraziť paragraf
§ 33
Osobitná úprava pozastavenia dane a oslobodenia od dane

(1)
Od dane sú oslobodené tabakové výrobky predávané v tranzitnom priestore medzinárodných letísk a na palubách lietadiel výlučne fyzickým osobám, ktoré bezprostredne opustia územie únie alebo opustia územie únie s medzipristátím v inom členskom štáte, ak je pri medzipristátí zamedzené opustenie tranzitného priestoru.
(2)
Tabakové výrobky oslobodené od dane smú byť predané osobám uvedeným v odseku 1 až po overení, že ich bezprostredné cieľové letisko je v treťom štáte. Osoba, ktorá uskutočňuje takýto predaj, je povinná zabezpečiť, aby na predajnom doklade bolo vyznačené meno a priezvisko fyzickej osoby, číslo letu, cieľové letisko kupujúceho, obchodný názov a cena tabakových výrobkov, prípadne ostatných tovarov podliehajúcich spotrebnej dani podľa osobitného predpisu.21)
(3)
Od dane sú oslobodené aj tabakové výrobky dodávané na paluby lietadiel určené výlučne na spotrebu cestujúcimi počas letu.
(4)
Fyzickým osobám, ktorých bezprostredné cieľové letisko je v inom členskom štáte, možno predávať tabakové výrobky len za cenu s daňou. Osoba, ktorá uskutočňuje takýto predaj, je povinná zabezpečiť, aby na predajnom doklade bolo vyznačené meno a priezvisko fyzickej osoby, číslo letu, cieľové letisko kupujúceho, obchodný názov a cena tabakových výrobkov, prípadne ostatných tovarov podliehajúcich spotrebnej dani podľa osobitného predpisu.21)
(5)
Osoba, ktorá chce uskutočňovať v tranzitnom priestore medzinárodných letísk a na palubách lietadiel predaj tabakových výrobkov oslobodených od dane alebo zásobovať paluby lietadiel tabakovými výrobkami, je povinná požiadať colný úrad o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu v tranzitnom priestore medzinárodných letísk a na palubách lietadiel (ďalej len „tranzitný daňový sklad"), pričom § 18 ods. 3 sa v tomto prípade nepoužije. Na žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu a na povolenie na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu sa použije § 19 primerane. Ak už osoba požiadala o vydanie povolenia na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu podľa osobitného predpisu,21) možno vydať jedno povolenie pre všetky tovary podliehajúce spotrebnej dani podľa osobitného predpisu.21)
(6)
Osoba podľa odseku 5 je povinná pred vydaním povolenia na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na priemerné mesačné množstvo predaných tabakových výrobkov alebo tabakových výrobkov dodaných na paluby lietadiel. Ak už požiadala osoba o vydanie povolenia na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu podľa osobitného predpisu,21) je povinná zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na priemerné mesačné množstvo predaných tovarov uvedených v povolení na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu. Na zloženie zábezpeky na daň sa použije § 20 primerane.
(7)
Colný úrad môže v povolení na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu uviesť podmienky na prevádzkovanie takéhoto skladu.
(8)
Preprava tabakových výrobkov prevádzkovateľovi tranzitného daňového skladu sa uskutočňuje v pozastavení dane; na postup pri preprave tabakových výrobkov v pozastavení dane sa použijú § 21 a 22 primerane.
(9)
Prevádzkovateľ tranzitného daňového skladu je povinný viesť evidenciu
a)
prijatých tabakových výrobkov,
b)
vydaných tabakových výrobkov v členení na tabakové výrobky predané
1.
oslobodené od dane,
2.
so spotrebnou daňou,
c)
stavu zásob tabakových výrobkov.
(10)
Na vedenie evidencie podľa odseku 9 sa vzťahuje § 34 ods. 4 rovnako a § 34 ods. 2 primerane.
(11)
Na zánik povolenia na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu sa použije § 19 ods. 7 až 11 primerane.
(12)
Ak sa zásoby tabakových výrobkov nepredajú alebo má uplynúť záručná lehota na spotrebu tabakových výrobkov, môže prevádzkovateľ tranzitného daňového skladu tabakové výrobky s výnimkou cigariet uviesť do daňového voľného obehu na daňovom území len na základe písomného súhlasu colného úradu. Prevádzkovateľovi tranzitného daňového skladu vzniká daňová povinnosť dňom uvedenia tabakových výrobkov do daňového voľného obehu na daňovom území; na daňové priznanie a splatnosť dane sa použije § 13 ods. 1, 2, 5 a 6.
zobraziť paragraf
§ 33a

(1)
Od dane sú oslobodené tabakové výrobky predávané v daňovom sklade na predaj tabakových výrobkov oslobodených od dane osobám iných štátov, ktoré požívajú výsady a imunity podľa medzinárodnej zmluvy, a to výlučne osobám iných štátov, ktoré požívajú výsady a imunity podľa medzinárodnej zmluvy8a) (ďalej len „zahraničný zástupca").
(2)
Na účely tohto zákona zahraničným zástupcom je
a)
diplomatická misia a konzulárny úrad so sídlom na území Slovenskej republiky s výnimkou konzulárneho úradu vedeného honorárnym konzulom,
b)
medzinárodná organizácia a jej oblastná úradovňa (ďalej len „medzinárodná organizácia") so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá je zriadená podľa medzinárodnej zmluvy,8a)
c)
diplomatický zástupca misie, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky a nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
d)
konzulárny úradník, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky a nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, s výnimkou honorárneho konzulárneho úradníka,
e)
člen administratívneho personálu a technického personálu misie, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky a nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
f)
konzulárny zamestnanec, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky a nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, s výnimkou zamestnanca konzulárneho úradu vedeného honorárnym konzulom,
g)
úradník medzinárodnej organizácie, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky, nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a je trvale pridelený na výkon úradných funkcií v Slovenskej republike.
(3)
Osoba, ktorá chce uskutočňovať predaj tabakových výrobkov oslobodených od dane zahraničným zástupcom, musí požiadať colný úrad o registráciu a o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu na predaj tabakových výrobkov oslobodených od dane zahraničným zástupcom (ďalej len „daňový sklad pre zahraničných zástupcov"). Ustanovenie § 18 ods. 3 sa v tomto prípade nepoužije. Na žiadosť o registráciu a vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov a na toto povolenie sa použije § 19 primerane; colný úrad, ktorý vydal povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov, oznámi bezodkladne túto skutočnosť Colnému úradu Bratislava. Ak osoba už požiadala o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov podľa osobitného predpisu,21) možno vydať jedno povolenie pre všetky tovary podliehajúce spotrebným daniam podľa osobitného predpisu21) s výnimkou minerálnych olejov.
(4)
Osoba podľa odseku 3 je povinná pred vydaním povolenia na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na priemerné mesačné množstvo predaných tabakových výrobkov. Ak osoba už požiadala o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov podľa osobitného predpisu,21) je povinná zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na predpokladané priemerné mesačné množstvo predaných tovarov uvedených v povolení na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov. Na zloženie zábezpeky na daň sa použije § 20 primerane.
(5)
Colný úrad môže v povolení na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov uviesť prevádzkovo-technické podmienky prevádzkovania takéhoto skladu.
(6)
Preprava tabakových výrobkov prevádzkovateľovi daňového skladu pre zahraničných zástupcov sa uskutočňuje v pozastavení dane s elektronickým dokumentom; na postup pri preprave tabakových výrobkov v pozastavení dane sa použijú § 21 a 22 primerane.
(7)
Zahraničný zástupca, ktorý chce nakupovať tabakové výrobky oslobodené od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov, je povinný požiadať Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky o vydanie potvrdenia o postavení zahraničného zástupcu podľa odseku 2 a o splnení podmienky vzájomnosti podľa odseku 15. Ak sa zmenia údaje uvedené v potvrdení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky, Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznámi bezodkladne tieto skutočnosti Colnému úradu Bratislava. Vzor potvrdenia Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o postavení zahraničného zástupcu a o splnení podmienky vzájomnosti je uvedený v prílohe č. 2.
(8)
Tabakové výrobky oslobodené od dane možno predať v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov výlučne zahraničným zástupcom, a to len na základe povolenia na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov. Zahraničný zástupca musí požiadať Colný úrad Bratislava o vydanie povolenia na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov. K žiadosti o vydanie povolenia na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov žiadateľ priloží potvrdenie podľa odseku 7.
(9)
Colný úrad Bratislava vydá povolenie na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov do 15 dní odo dňa podania žiadosti o vydanie povolenia na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov, v ktorom uvedie identifikačné údaje žiadateľa, jeho postavenie podľa odseku 2 a ročný limit na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov, a to v rozsahu podľa odsekov 12 až 14. Prílohou k povoleniu na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov je odpisový list, ktorý sa vydáva pre jednotlivé kalendárne roky. Ak osoba už požiadala o vydanie povolenia na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov podľa osobitného predpisu,21) možno vydať jedno povolenie pre všetky tovary podliehajúce spotrebným daniam podľa osobitného predpisu,21) ktorého prílohou sú odpisové listy pre jednotlivé predmety spotrebnej dane podľa osobitného predpisu.21) Ak sa zmenia skutočnosti a údaje podľa odseku 7, Colný úrad Bratislava s prihliadnutím na rozsah a závažnosť zmien doplní pôvodné povolenie na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov alebo vydá nové povolenie na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov. Ak zahraničnému zástupcovi zanikne nárok nakupovať tabakové výrobky oslobodené od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov, je povinný najneskôr do 15 dní odo dňa zániku tohto nároku odovzdať Colnému úradu Bratislava povolenie na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov vrátane odpisového listu.
(10)
Colný úrad Bratislava vydá povolenie na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov vrátane odpisového listu v dvoch vyhotoveniach; jedno vyhotovenie pre Colný úrad Bratislava a jedno vyhotovenie pre zahraničného zástupcu. Colný úrad Bratislava v odpisovom liste uvedie ročný limit na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov, a to v rozsahu podľa odsekov 12 až 14 alebo jeho pomernú časť prislúchajúcu dĺžke obdobia zostávajúceho do konca kalendárneho roka v prípade, ak osoba iného štátu získa postavenie zahraničného zástupcu v priebehu kalendárneho roka. Pri výpočte pomernej časti ročného limitu sa zohľadňuje počet zostávajúcich kalendárnych mesiacov do konca kalendárneho roka vrátane začatých kalendárnych mesiacov. Nevyčerpaný limit alebo jeho časť je neprenosná do nasledujúceho kalendárneho roka. Zahraničný zástupca odovzdá Colnému úradu Bratislava odpisový list pre príslušný kalendárny rok do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka. Colný úrad Bratislava vydá odpisový list raz ročne na nasledujúci kalendárny rok na základe žiadosti zahraničného zástupcu.
(11)
Zahraničný zástupca je povinný pri každom nákupe tabakových výrobkov v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov predložiť povolenie na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov a odpisový list. Prevádzkovateľ daňového skladu pre zahraničných zástupcov zaznamená v odpisovom liste množstvo zakúpených tabakových výrobkov v kusoch alebo v kilogramoch a ponechá si kópiu povolenia na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov a kópiu odpisového listu.
(12)
Zahraničný zástupca uvedený v odseku 2 písm. a) a b) môže nakúpiť za kalendárny rok tabakové výrobky najviac v množstve 12 000 ks cigariet.
(13)
Zahraničný zástupca uvedený v odseku 2 písm. c) až f) môže nakúpiť na osobnú spotrebu za kalendárny rok tabakové výrobky najviac v týchto množstvách:
a)
vedúci misie 10 000 ks cigariet,
b)
vedúci konzulárneho úradu 10 000 ks cigariet,
c)
člen diplomatického personálu 6 000 ks cigariet,
d)
člen administratívneho a technického personálu 4 000 ks cigariet.
(14)
Zahraničný zástupca uvedený v odseku 2 písm. g) môže nakúpiť na osobnú spotrebu za kalendárny rok tabakové výrobky najviac v množstve 4 000 ks cigariet.
(15)
Povolenie na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov Colný úrad Bratislava vydá v rozsahu podľa odsekov 12 až 14 len zahraničným zástupcom tých štátov, ktoré poskytujú obdobné zvýhodnenie alebo vracajú daň občanom Slovenskej republiky, ak požívajú výsady a imunity podľa medzinárodnej zmluvy8a) (ďalej len „slovenský zástupca"). Vzájomnosť sa nevzťahuje na medzinárodné organizácie a ich úradníkov.
(16)
Ak iný štát neposkytuje obdobné zvýhodnenie alebo nevracia daň slovenským zástupcom podľa odseku 15, neprizná sa zahraničným zástupcom tohto štátu oslobodenie od dane.
(17)
Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorému bolo vydané povolenie na prevádzkovanie daňového skladu podľa § 19 a ktorý chce predávať tabakové výrobky oslobodené od dane zahraničným zástupcom, musí požiadať colný úrad o doplnenie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu o povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov. V žiadosti o doplnenie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu o povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov žiadateľ uvedie údaje podľa § 19 ods. 1. Prevádzkovateľ daňového skladu je povinný pred doplnením povolenia na prevádzkovanie daňového skladu o povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na predpokladané priemerné mesačné množstvo predaných tabakových výrobkov v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov. Zloženie zábezpeky na daň na tabakové výrobky predané v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov sa nevyžaduje, ak zábezpeka na daň podľa § 20 ods. 1 je zložená v takej výške, že pokrýva i zábezpeku na daň na tabakové výrobky, ktoré sa majú predať v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov.
(18)
Colný úrad preverí u žiadateľa skutočnosti a údaje podľa odseku 17 a § 33b ods. 1 a doplní povolenie na prevádzkovanie daňového skladu o povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov do 30 dní odo dňa podania žiadosti; colný úrad, ktorý doplnil povolenie na prevádzkovanie daňového skladu o povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov, oznámi bezodkladne túto skutočnosť Colnému úradu Bratislava. Ak žiadateľ v tejto lehote nepreukáže splnenie všetkých podmienok, colný úrad ho vyzve, aby uvedené nedostatky odstránil, a doplní povolenie na prevádzkovanie daňového skladu o povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov do 15 dní odo dňa odstránenia nedostatkov.
(19)
Prevádzkovateľ daňového skladu pre zahraničných zástupcov môže dodávať slovenskému zástupcovi podľa odseku 15 tabakové výrobky v pozastavení dane s elektronickým dokumentom a osvedčením o oslobodení od spotrebnej dane,6) ktoré vydal hostiteľský štát. Na takúto prepravu tabakových výrobkov sa zábezpeka na daň nevyžaduje.
zobraziť paragraf
§ 44z
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 20. apríla 2019

(1)
Spotrebiteľské balenie cigariet a spotrebiteľské balenie tabaku určené na predaj podľa § 9 ods. 12 písm. i) a k) v znení účinnom do 19. apríla 2019 a vyrobené pred 20. májom 2019 možno predávať do 19. mája 2020.
(2)
Spotrebiteľské balenie cigariet a spotrebiteľské balenie tabaku dodané podľa § 9 ods. 12 písm. j) v znení účinnom do 19. apríla 2019 a vyrobené pred 20. májom 2019 možno dodávať do 19. mája 2020.
(3)
Objednávať kontrolné známky určené na označovanie spotrebiteľského balenia cigariet a spotrebiteľského balenia tabaku určených na predaj podľa § 9 ods. 12 písm. i) a k) v znení účinnom od 20. apríla 2019 možno od 15. júla 2019.
(4)
Objednávať kontrolné známky určené na označovanie spotrebiteľského balenia cigariet a spotrebiteľského balenia tabaku dodaných podľa § 9 ods. 12 písm. j) v znení účinnom od 20. apríla 2019 možno od 15. júla 2019.
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore