Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 221/2019 účinný od 01.09.2019 do 30.11.2019

Platnosť od: 22.07.2019
Účinnosť od: 01.09.2019
Účinnosť do: 30.11.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Ústavné právo, Finančné právo, Správne právo, Občianske právo, Obchodné právo, Pracovné právo
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 221/2019 účinný od 01.09.2019 do 30.11.2019
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 221/2019 s účinnosťou od 01.09.2019

Legislatívny proces k zákonu 221/2019

MENÍ:
30/2019 Z. z. Zákon o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 30/2019 účinný od 01.03.2024
111/2018 Z. z. Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu 111/2018 účinný od 01.11.2021
177/2018 Z. z. Zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) 177/2018 účinný od 01.01.2024
18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 18/2018 účinný od 01.07.2024
308/2018 Z. z. Zákon o Národnom jadrovom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 308/2018 účinný od 01.12.2019
57/2018 Z. z. Zákon o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 57/2018 účinný od 01.01.2027
138/2017 Z. z. Zákon o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov 138/2017 účinný od 01.08.2022
336/2015 Z. z. Zákon o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 336/2015 účinný od 01.01.2023
343/2015 Z. z. Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 343/2015 účinný od 31.03.2024
39/2015 Z. z. Zákon o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 39/2015 účinný od 01.03.2024
391/2015 Z. z. Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 391/2015 účinný od 01.07.2024
423/2015 Z. z. Zákon o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 423/2015 účinný od 01.06.2024
440/2015 Z. z. Zákon o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 440/2015 účinný od 01.02.2024
284/2014 Z. z. Zákon o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. 284/2014 účinný od 01.01.2024
150/2013 Z. z. Zákon o Štátnom fonde rozvoja bývania 150/2013 účinný od 01.01.2025
402/2013 Z. z. Zákon o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov 402/2013 účinný od 01.09.2023
417/2013 Z. z. Zákon o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov 417/2013 účinný od 01.01.2024
474/2013 Z. z. Zákon o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov 474/2013 účinný od 01.07.2023
71/2013 Z. z. Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky 71/2013 účinný od 01.07.2024
250/2012 Z. z. Zákon o regulácii v sieťových odvetviach 250/2012 účinný od 01.08.2024
396/2012 Z. z. Zákon o Fonde na podporu vzdelávania 396/2012 účinný od 01.07.2023
226/2011 Z. z. Zákon o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí 226/2011 účinný od 01.04.2024
362/2011 Z. z. Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 362/2011 účinný od 31.01.2025
392/2011 Z. z. Zákon o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 392/2011 účinný od 01.02.2024
404/2011 Z. z. Zákon o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 404/2011 účinný od 14.02.2024
530/2011 Z. z. Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov 530/2011 účinný od 01.01.2026
267/2010 Z. z. Zákon o poskytovaní dotácie na kompenzáciu strát spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe, prírodnou katastrofou alebo mimoriadnou udalosťou 267/2010 účinný od 01.01.2022 do 31.07.2023
435/2010 Z. z. Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky 435/2010 účinný od 01.11.2021
525/2010 Z. z. Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 525/2010 účinný od 01.09.2019
526/2010 Z. z. Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 526/2010 účinný od 01.04.2023
91/2010 Z. z. Zákon o podpore cestovného ruchu 91/2010 účinný od 01.02.2024
185/2009 Z. z. Zákon o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 185/2009 účinný od 01.01.2022
186/2009 Z. z. Zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 186/2009 účinný od 01.01.2022
513/2009 Z. z. Zákon o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 513/2009 účinný od 01.04.2025
514/2009 Z. z. Zákon o doprave na dráhach 514/2009 účinný od 01.01.2024
563/2009 Z. z. Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 563/2009 účinný od 01.01.2025
201/2008 Z. z. Zákon o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z. 201/2008 účinný od 01.12.2022
245/2008 Z. z. Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 245/2008 účinný od 28.06.2025
282/2008 Z. z. Zákon o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 282/2008 účinný od 01.01.2022
448/2008 Z. z. Zákon o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 448/2008 účinný od 01.04.2025
516/2008 Z. z. Zákon o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov 516/2008 účinný od 01.01.2024
539/2008 Z. z. Zákon o podpore regionálneho rozvoja 539/2008 účinný od 01.04.2024
583/2008 Z. z. Zákon o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 583/2008 účinný od 01.01.2024
220/2007 Z. z. Zákon o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní) 220/2007 účinný od 01.01.2021 do 31.07.2022
330/2007 Z. z. Zákon o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 330/2007 účinný od 01.12.2022 do 30.09.2023
569/2007 Z. z. Zákon o geologických prácach (geologický zákon) 569/2007 účinný od 01.04.2025
473/2005 Z. z. Zákon o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) 473/2005 účinný od 01.01.2026
106/2004 Z. z. Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov 106/2004 účinný od 01.01.2026
199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov 199/2004 účinný od 01.08.2021
215/2004 Z. z. Zákon o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov 215/2004 účinný od 01.01.2021
382/2004 Z. z. Zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 382/2004 účinný od 01.07.2022
5/2004 Z. z. Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 5/2004 účinný od 01.01.2024
523/2004 Z. z. Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 523/2004 účinný od 01.08.2024
580/2004 Z. z. Zákon o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 580/2004 účinný od 01.07.2024
581/2004 Z. z. Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov 581/2004 účinný od 01.03.2024
582/2004 Z. z. Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 582/2004 účinný od 01.04.2025
98/2004 Z. z. Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja 98/2004 účinný od 01.01.2026
461/2003 Z. z. Zákon o sociálnom poistení 461/2003 účinný od 01.01.2026
595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov 595/2003 účinný od 01.04.2025
596/2003 Z. z. Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 596/2003 účinný od 01.09.2024
131/2002 Z. z. Zákon o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 131/2002 účinný od 01.01.2023
386/2002 Z. z. Zákon o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov 386/2002 účinný od 11.06.2020
543/2002 Z. z. Zákon o ochrane prírody a krajiny 543/2002 účinný od 01.04.2025
553/2002 Z. z. Zákon o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939 – 1989 a o založení ústavu pamäti národa a o doplnení niektorých zákonov (zákon o pamäti národa) 553/2002 účinný od 22.03.2022
564/2001 Z. z. Zákon o verejnom ochrancovi práv 564/2001 účinný od 01.05.2023
308/2000 Z. z. Zákon o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách 308/2000 účinný od 28.01.2022 do 31.07.2022
338/2000 Z. z. Zákon o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 338/2000 účinný od 01.04.2025
213/1997 Z. z. Zákon o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby 213/1997 účinný od 31.12.2021
145/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch 145/1995 účinný od 01.06.2024
40/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o štátnom občianstve Slovenskej republiky 40/1993 účinný od 01.04.2022
566/1992 Zb. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Národnej banke Slovenska 566/1992 účinný od 01.09.2019
455/1991 Zb. Zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) 455/1991 účinný od 01.04.2025
Načítavam znenie...
MENU
Hore