Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69447
Dôvodové správy: 2150
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
21.08.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov 215/2004 účinný od 12.04.2019


Platnosť od: 27.04.2004
Účinnosť od: 12.04.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel, Bankovníctvo a peňažníctvo, Kontrolný systém, Zdravotná a liečebná starostlivosť, Zdravotné poistenie, Živnostenské podnikanie, Štatistiky, Požiarna ochrana, Súdne poplatky, Evidencia obyvateľstva, Verejný ochranca práv

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST29 JUD775 DS31 EU PP13 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov 215/2004 účinný od 12.04.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 215/2004 s účinnosťou od 12.04.2019 na základe 90/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet úpravy
(1)

Tento zákon upravuje podmienky na ochranu utajovaných skutočností, práva a povinnosti právnických ...

(3)

Tento zákon sa nevzťahuje na ochranu tajomstva upraveného v osobitných predpisoch.1a)

§ 2
Základné pojmy

Na účely tohto zákona je

a)

utajovanou skutočnosťou informácia alebo vec určená pôvodcom utajovanej skutočnosti, ktorú vzhľadom ...

b)

informáciou

1.

obsah písomnosti, nákresu, výkresu, mapy, fotografie, grafu alebo iného záznamu,

2.

obsah ústneho vyjadrenia,

3.

obsah elektrického, elektromagnetického, elektronického alebo iného fyzikálneho transportného ...

c)

vecou

1.

hmotný nosič so záznamom informácií,

2.

výrobok,

3.

zariadenie,

4.

nehnuteľnosť,

d)

ujmou také ohrozenie alebo poškodenie záujmov Slovenskej republiky alebo záujmu, ku ktorého ochrane ...

e)

pôvodcom utajovanej skutočnosti právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je oprávnená rozhodnúť, ...

f)

oprávnenou osobou právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je určená na oboznamovanie sa s ...

g)

nepovolanou osobou fyzická osoba, ktorá nie je oprávnená oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami ...

h)

cudzou mocou cudzí štát, orgány cudzieho štátu alebo organizácie, ktoré cudzí štát používa ...

i)

technickým prostriedkom zariadenie alebo systém určený na vytváranie, spracúvanie, prenos, ukladanie ...

j)

certifikáciou činnosť, ktorou sa overuje a osvedčuje, či technický prostriedok, prostriedok šifrovej ...

k)

autorizáciou poverenie štátneho orgánu alebo právnickej osoby na vykonávanie činnosti pri certifikácii, ...

l)

certifikačnou autoritou výkon funkcie spojenej s vydávaním a overovaním digitálnych certifikátov ...

m)

digitálnym certifikátom elektronické potvrdenie slúžiace na priradenie verejného podpisového ...

n)

verejným podpisovým kľúčom kryptografický kľúč využívaný na overenie elektronického podpisu, ...

o)

systém šifrovej ochrany informácií súbor prostriedkov šifrovej ochrany informácií spolu s celou ...

p)

prostriedkom šifrovej ochrany informácií zariadenie určené na šifrovú ochranu informácií a ...

r)

objektom budova alebo iný stavebne alebo inak ohraničený priestor, v ktorom sa nachádzajú chránené ...

s)

chráneným priestorom stavebne alebo inak ohraničený priestor vo vnútri objektu, ktorý je určený ...

t)

mechanickým zábranným prostriedkom je zariadenie alebo systém slúžiaci na zabránenie prístupu ...

u)

technickým zabezpečovacím prostriedkom je zariadenie alebo systém informujúci o stave a narušení ...

§ 3
Stupne utajenia
(1)

Utajované skutočnosti sa podľa stupňa utajenia členia na

a)
prísne tajné,
b)
tajné,
c)
dôverné,
d)
vyhradené.
(2)

Stupne utajenia sa označujú slovami „Prísne tajné“, „Tajné“, „Dôverné“ a „Vyhradené“ ...

(3)

Stupňom utajenia Prísne tajné sa označuje utajovaná skutočnosť vtedy, ak by následkom neoprávnenej ...

(4)

Stupňom utajenia Tajné sa označuje utajovaná skutočnosť vtedy, ak by následkom neoprávnenej ...

(5)

Stupňom utajenia Dôverné sa označuje utajovaná skutočnosť vtedy, ak by následkom neoprávnenej ...

(6)

Stupňom utajenia Vyhradené sa označuje utajovaná skutočnosť vtedy, ak by neoprávnená manipulácia ...

§ 4
Zákaz utajovania niektorých informácií
(1)

Utajovanou skutočnosťou nemôže byť informácia o

a)
nezákonnom alebo nesprávnom postupe alebo nezákonnom rozhodnutí verejných činiteľov a orgánov ...
b)
trestnej činnosti verejných činiteľov,2)
c)
nehospodárnom, neefektívnom a neúčelnom nakladaní s verejnými prostriedkami,
d)
závažnom ohrození alebo poškodení životného prostredia, života a zdravia,
e)
platových náležitostiach, hmotnom zabezpečení a hmotných výhodách verejných činiteľov.
(2)

Ak informácia obsahuje okrem skutočností uvedených v odseku 1 aj ďalšie čiastkové informácie ...

DRUHÁ ČASŤ

OCHRANA UTAJOVANÝCH SKUTOČNOSTÍ

PRVÁ HLAVA
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 5
Koncepcia ochrany utajovaných skutočností
(1)

Koncepcia ochrany utajovaných skutočností Slovenskej republiky je súbor cieľov, obmedzení, požiadaviek, ...

(2)

Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy Slovenskej republiky3) (ďalej len „ústredný ...

§ 6
Ochrana utajovaných skutočností
(1)

Utajovaná skutočnosť musí byť chránená pred nepovolanou osobou a cudzou mocou spôsobom ustanoveným ...

(2)

Ochranou utajovaných skutočností je vytváranie podmienok na personálnu bezpečnosť, administratívnu ...

(3)

Informácie, ktoré sú utajovanými skutočnosťami, musia byť pri prenose technickými prostriedkami ...

(4)

Personálna bezpečnosť je systém opatrení súvisiacich s výberom, určením a kontrolou osôb, ...

(5)

Administratívna bezpečnosť je systém opatrení, ktorých cieľom je ochrana utajovaných skutočností ...

(6)

Fyzická bezpečnosť a objektová bezpečnosť je systém opatrení slúžiaci na ochranu utajovaných ...

(7)

Bezpečnosť technických prostriedkov je systém opatrení na zabezpečenie ochrany utajovaných skutočností, ...

(8)

Priemyselná bezpečnosť je súhrn opatrení právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom ...

(9)

Šifrovou ochranou informácií je systém na zabezpečenie ochrany utajovaných skutočností kryptografickými ...

(10)

Úrad sa splnomocňuje na vydanie všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým upraví podrobnosti ...

§ 7
Zmena a zrušenie stupňa utajenia
(1)

Ak pominula potreba ochrany informácie alebo veci obsahujúcej utajované skutočnosti v určenom stupni ...

(2)

Ak zanikne právnická osoba, v ktorej bol stupeň utajenia určený a ktorá nemá právneho nástupcu, ...

(3)

Uloženie a ochranu utajovanej skutočnosti, ktorá má trvalú dokumentárnu hodnotu podľa osobitného ...

§ 8
Povinnosti vedúceho
(1)

Ochranu utajovaných skutočností je povinný zabezpečiť v štátnom orgáne štatutárny orgán, ...

(2)

Vedúci najmä

a)
určuje základné vymedzenie utajovaných skutočností, a ak neurčí inak, rozhoduje o lehotách, ...
b)
určuje a zodpovedá za koncepciu ochrany utajovaných skutočností a vytvára podmienky na jej zabezpečenie, ...
c)
zabezpečuje kontrolu ochrany utajovaných skutočností vo svojej pôsobnosti a u podnikateľov, ktorým ...
d)
určuje funkcie, pri ktorých výkone sa môžu oprávnené osoby oboznamovať s utajovanými skutočnosťami, ...
e)
zabezpečuje vykonanie bezpečnostnej previerky I. stupňa,
f)
žiada úrad o vykonanie bezpečnostnej previerky II. až IV. stupňa pre navrhovanú osobu, ktorá ...
g)
určuje navrhovanú osobu na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami (ďalej len „navrhovaná ...
h)
zabezpečí poučenie osôb, ktoré sa majú oboznamovať s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia ...
i)
vopred oznamuje úradu zánik, splynutie, zlúčenie, zrušenie alebo rozdelenie štátneho orgánu ...
j)
vedie evidencie a zoznamy oprávnených osôb a osôb, ktorým toto oprávnenie zaniklo,
k)
oznamuje úradu zmenu rozsahu oboznamovania sa s utajovanými skutočnosťami, ktorá nastala u oprávnenej ...
l)
oznamuje neodkladne úradu neoprávnenú manipuláciu s utajovanými skutočnosťami a pokusy narušenia ...
m)
informuje úrad o začatí plnenia úloh výskumu, vývoja, projekcie a výroby, ak obsahujú utajované ...
n)
oznamuje vopred úradu prípravu a uzatvorenie medzinárodnej zmluvy, obchodnej zmluvy so zahraničnou ...
o)
vykonáva ďalšie opatrenia na úseku ochrany utajovaných skutočností, ktoré vyplývajú z tohto ...
p)
vypracúva ročnú správu o kontrole ochrany utajovaných skutočností, v ktorej uvedie najmä údaje ...
r)
zasiela úradu do konca februára v elektronickej forme alebo písomne zoznam všetkých utajovaných ...
(3)

Ak sa má osoba stať vedúcim a má byť určená na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami, ...

§ 9
Osobitné pracovisko
(1)

Vedúci môže na plnenie úloh vyplývajúcich z tohto zákona a z predpisov vydaných na jeho vykonanie ...

(2)

Úrad ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti o skúške bezpečnostného zamestnanca. ...

DRUHÁ HLAVA
OPRÁVNENIE NA OBOZNAMOVANIE SA S UTAJOVANÝMI SKUTOČNOSŤAMI

§ 10
Predpoklady na vznik oprávnenia
(1)

Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami pre stupne utajenia Prísne tajné, Tajné, ...

a)
je občanom Slovenskej republiky,
b)
má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
c)
dovŕšila ustanovený vek,
d)
súhlasí, aby bola oprávnená oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami a s vykonaním bezpečnostnej ...
e)
je bezúhonná,
f)
svojím správaním zaručuje, že zabezpečí ochranu utajovaných skutočností,
g)
je bezpečnostne spoľahlivá,
h)
má platné osvedčenie úradu, podľa ktorého sa môže oboznamovať s utajovanými skutočnosťami ...
i)
je na to určená,
j)
podpíše vyhlásenie o mlčanlivosti.
(2)

Navrhovaná osoba musí spĺňať predpoklady na vznik oprávnenia podľa odseku 1 po celú dobu platnosti ...

(3)

Navrhovaná osoba, ktorá sa má oboznamovať s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Vyhradené ...

§ 11
Vek navrhovanej osoby
(1)

Veková hranica navrhovanej osoby pre stupeň utajenia

a)
Prísne tajné je dovŕšenie najmenej 21 rokov,
b)
Tajné, Dôverné a Vyhradené je dovŕšenie najmenej 18 rokov.
(2)

Ustanovenie odseku 1 písm. a) sa nevzťahuje na navrhované osoby vo vojenskej službe, v služobnom ...

(3)

Ustanovenie odseku 1 písm. b) sa nevzťahuje na žiakov vojenských stredných škôl.

§ 12
Bezúhonnosť navrhovanej osoby
(1)

Na účely tohto zákona sa za bezúhonnú osobu nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za ...

(2)

Aj keď sa na navrhovanú osobu hľadí, akoby nebola odsúdená, nepovažuje sa na účel bezpečnostnej ...

a)
pre obzvlášť závažný zločin alebo
b)
pre úmyselný trestný čin ohrozenia utajovanej skutočnosti a trestný čin ohrozenia dôvernej skutočnosti ...
(3)

Pri bezpečnostnej previerke I. stupňa navrhovaná osoba preukazuje svoju bezúhonnosť výpisom z ...

§ 13
Správanie navrhovanej osoby

Za osobu, ktorá svojím správaním zaručuje, že zabezpečí ochranu utajovaných skutočností, ...

a)

kto podľa záverov lekárskeho vyšetrenia je závislý od požívania alkoholických nápojov alebo ...

b)

komu bola v posledných piatich rokoch opakovane uložená sankcia za priestupok na úseku ochrany utajovaných ...

§ 14
Bezpečnostná spoľahlivosť navrhovanej osoby
(1)

Za bezpečnostne spoľahlivú osobu sa nepovažuje ten, kto uviedol nepravdivé údaje v osobnom dotazníku, ...

(2)

Za bezpečnostné riziko sa považuje

a)
činnosť proti záujmom Slovenskej republiky v oblasti obrany štátu, bezpečnosti štátu, medzinárodných ...
b)
úmyselné porušenie právnych predpisov, v dôsledku ktorého by mohlo nastať ohrozenie záujmov ...
c)
zistenie, že osoba
1.
je alebo bola spoločníkom špiónov, teroristov, sabotérov alebo iných osôb v minulosti odôvodnene ...
2.
je alebo bola členom alebo podporovateľom akejkoľvek organizácie, ktorá sa násilnými, podvratnými ...
3.
je pod preukázateľným nátlakom v dôsledku finančnej situácie,
4.
je preukázateľne závislá od konzumácie alkoholických nápojov alebo od iných návykových látok, ...
5.
je alebo bola zainteresovaná na akejkoľvek forme sexuálneho konania, ktoré vedie k vydieraniu alebo ...
6.
preukázala svojím konaním alebo vyjadrením nečestnosť, nedôveryhodnosť vo vzťahu k ochrane ...
7.
vážne alebo opakovane porušila bezpečnostné predpisy tým, že sa snažila neoprávnene prenikať ...
8.
trpí alebo trpela akoukoľvek chorobou alebo mentálnym alebo emočným stavom, ktorý môže spôsobiť ...
9.
je pod preukázateľným nátlakom príbuzných alebo blízkych priateľov, ktorí sú zneužiteľní ...
10.
prijíma neoprávnené platby, dary alebo iné výhody alebo zneužíva postavenie a funkciu na získavanie ...
11.
disponuje s majetkom, ktorého hodnota je neprimeraná priznaným príjmom a ktorého legálnosť pôvodu ...
12.
absolvovala štúdium, kurz alebo školenie bezpečnostného charakteru na Vysokej škole Felixa Edmundoviča ...
§ 15
Bezpečnostná previerka navrhovanej osoby
(1)

Bezpečnostnou previerkou sa zisťuje, či navrhovaná osoba spĺňa predpoklady uvedené v § 10 ods. ...

(2)

Podľa stupňa utajenia sa vykonáva

a)
bezpečnostná previerka I. stupňa pre stupeň utajenia Vyhradené,
b)
bezpečnostná previerka II. stupňa pre stupeň utajenia Dôverné,
c)
bezpečnostná previerka III. stupňa pre stupeň utajenia Tajné,
d)
bezpečnostná previerka IV. stupňa pre stupeň utajenia Prísne tajné.
§ 16
Materiály na bezpečnostnú previerku
(1)

Materiály na bezpečnostnú previerku (ďalej len „podkladový materiál“), ak tento zákon neustanovuje ...

a)
materiály predkladané navrhovanou osobou, a to
1.
vyplnený osobný dotazník osoby uvedený v prílohe č. 2,
2.
životopis,
3.
výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, ak ide o bezpečnostnú previerku I. stupňa ...
4.
písomný súhlas s oprávnením oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami a s vykonaním bezpečnostnej ...
5.
vyplnený bezpečnostný dotazník osoby uvedený v prílohe č. 3 na bezpečnostnú previerku II., ...
b)
informácie o bezpečnostnej spoľahlivosti navrhovanej osoby z evidencií Policajného zboru, Slovenskej ...
c)
informácie o bezpečnostnej spoľahlivosti navrhovanej osoby vyžiadané od ďalších štátnych orgánov ...
d)
informácie o bezpečnostnej spoľahlivosti navrhovanej osoby z previerok vykonaných v mieste bydliska ...
e)
informácie vyžiadané od obce, v ktorej má navrhovaná osoba trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, ...
f)
informácie z previerok vykonaných Policajným zborom, Slovenskou informačnou službou alebo Vojenským ...
(2)

Podkladový materiál uvedený v odseku 1 písm. a) predkladá navrhovaná osoba vedúcemu; v aktuálnom ...

(3)

Podkladové materiály predložené navrhovanou osobou podľa odseku 1 písm. a), potrebné na vykonanie ...

(4)

Žiadosť o vykonanie bezpečnostnej previerky štátneho občana Slovenskej republiky, ktorý je alebo ...

(5)

O vykonanie bezpečnostnej previerky navrhovanej osoby môže požiadať aj fyzická osoba, komisia ...

(6)

Navrhovaná osoba je oprávnená poskytnúť požadované osobné údaje podľa prílohy č. 3 časti ...

Vykonávanie bezpečnostných previerok
§ 17
Bezpečnostné previerky okrem bezpečnostných previerok podľa § 18 vykonáva
a)

vedúci, ak ide o bezpečnostnú previerku I. stupňa,

b)

úrad, ak ide o bezpečnostnú previerku II., III. a IV. stupňa.

§ 18
(1)

Slovenská informačná služba vykonáva bezpečnostné previerky všetkých stupňov, ak navrhovaná ...

(2)

Vojenské spravodajstvo vykonáva bezpečnostné previerky všetkých stupňov, ak navrhovaná osoba ...

(3)

Vojenské spravodajstvo vykonáva aj bezpečnostné previerky II., III. a IV. stupňa, ak navrhovaná ...

(4)

Policajný zbor vykonáva bezpečnostné previerky všetkých stupňov, ak je navrhovaná osoba príslušníkom ...

(5)

Pri vykonávaní bezpečnostných previerok podľa odsekov 1 až 4 môže Slovenská informačná služba, ...

§ 19

Úrad, Slovenská informačná služba, Vojenské spravodajstvo a Policajný zbor sú oprávnené pri ...

§ 20
Bezpečnostná previerka I. stupňa

Obsahom bezpečnostnej previerky I. stupňa je vyhodnotenie podkladových materiálov uvedených v § ...

§ 21
Bezpečnostná previerka II. stupňa

Obsahom bezpečnostnej previerky II. stupňa je vyhodnotenie podkladových materiálov uvedených v ...

§ 22
Bezpečnostná previerka III. stupňa

Obsahom bezpečnostnej previerky III. stupňa je vyhodnotenie podkladových materiálov uvedených v ...

§ 23
Bezpečnostná previerka IV. stupňa

Obsahom bezpečnostnej previerky IV. stupňa je vyhodnotenie podkladových materiálov uvedených v ...

§ 24
Začatie a zastavenie bezpečnostnej previerky
(1)

Bezpečnostná previerka II., III. a IV. stupňa sa začína dňom doručenia žiadosti a podkladových ...

(2)

Úrad bezpečnostnú previerku zastaví, ak

a)
navrhovaná osoba odvolala písomný súhlas na vykonanie bezpečnostnej previerky,
b)
navrhovaná osoba na výzvu úradu podľa § 27 ods. 4 v určenej lehote neodstránila nedostatky,
c)
navrhovaná osoba zomrela,
d)
nie je príslušný na jej vykonanie,
e)
po preverení nových skutočností podľa § 29 nezistí dôvody na zrušenie platnosti osvedčenia ...
f)
sa navrhovaná osoba na výzvu úradu nedostaví na bezpečnostný pohovor; na výzvu úradu sa primerane ...
(3)

Úrad zastaví vykonávanie bezpečnostnej previerky aj na základe písomnej žiadosti vedúceho, ktorý ...

(4)

Úrad bezpečnostnú previerku preruší, ak prebieha konanie, v ktorom sa rieši otázka, ktorá môže ...

§ 25
Bezpečnostný pohovor
(1)

Bezpečnostný pohovor s navrhovanou osobou sa vykoná, ak sa v priebehu bezpečnostnej previerky zistili ...

(2)

Bezpečnostný pohovor s navrhovanou osobou podľa odseku 1 vykoná ten orgán, ktorý vykonal bezpečnostnú ...

(3)

Súčasťou bezpečnostného pohovoru môže byť aj psychofyziologické overenie pravdovravnosti, ktoré ...

(4)

Psychofyziologické overenie pravdovravnosti sa uskutoční vždy, ak sú vyjadrenia navrhovanej osoby ...

§ 26
Ukončenie bezpečnostnej previerky
(1)

Ak úrad bezpečnostnou previerkou zistí, že navrhovaná osoba spĺňa predpoklady na vznik oprávnenia ...

(2)

Ak úrad bezpečnostnou previerkou zistí, že navrhovaná osoba nespĺňa predpoklady na vznik oprávnenia ...

(3)

V rozhodnutí podľa odseku 2 musí byť uvedené ustanovenie, podľa ktorého úrad rozhodol o tom, ...

(4)

Osvedčenie podľa odseku 1 a rozhodnutie podľa odseku 2 sa navrhovanej osobe písomne doručí do ...

(5)

Vedúcemu, ktorý o vykonanie bezpečnostnej previerky požiadal, sa výsledok bezpečnostnej previerky ...

§ 27
Lehota na rozhodnutie
(1)

Úrad je povinný rozhodnúť o bezpečnostnej previerke

a)
II. stupňa do troch mesiacov od začatia konania,
b)
III. stupňa do štyroch mesiacov od začatia konania,
c)
IV. stupňa do šiestich mesiacov od začatia konania.
(2)

Informácie o bezpečnostnej spoľahlivosti navrhovanej osoby sú štátne orgány a iné právnické ...

a)
pri bezpečnostnej previerke II. stupňa do dvoch mesiacov od doručenia žiadosti o poskytnutie informácií, ...
b)
pri bezpečnostnej previerke III. stupňa do troch mesiacov od doručenia žiadosti o poskytnutie informácií, ...
c)
pri bezpečnostnej previerke IV. stupňa do piatich mesiacov od doručenia žiadosti o poskytnutie informácií. ...
(3)

Ak nemožno vzhľadom na povahu veci rozhodnúť v lehotách podľa odseku 1, môže ich úrad predĺžiť ...

(4)

Ak má žiadosť alebo podkladové materiály podľa § 16 ods. 1 písm. a) bodov 1 až 5 nedostatky, ...

(5)

Úrad bezpečnostnú previerku preruší, ak bola navrhovaná osoba vyzvaná na odstránenie nedostatkov ...

§ 28
Platnosť osvedčenia
(1)

Platnosť osvedčenia pre utajované skutočnosti stupňa utajenia Prísne tajné je päť rokov, pre ...

(2)

Platnosť osvedčenia vydaného na základe bezpečnostnej previerky podľa § 18 ods. 1, 2 a 4 zaniká ...

§ 29
Zrušenia platnosti osvedčenia

Úrad je na základe zistenia nových skutočností povinný počas platnosti osvedčenia preveriť, ...

§ 30
Postup preskúmavania rozhodnutí úradu
(1)

Proti rozhodnutiu úradu podľa § 26 ods. 2, § 29, § 50 ods. 2 a 5 a § 60 ods. 7, okrem rozhodnutia ...

(2)

Úrad môže o odvolaní sám rozhodnúť, ak odvolaniu v plnom rozsahu vyhovie. Ak úrad o odvolaní ...

(3)

V sporoch o spôsobe ukončenia bezpečnostnej previerky medzi Vojenským spravodajstvom a úradom podľa ...

Určenie navrhovanej osoby
§ 31
(1)

Určenie navrhovanej osoby oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami vykonáva vedúci pred začatím ...

(2)

Určenie navrhovanej osoby, ak spĺňa podmienky na stupeň utajenia Vyhradené, vykonáva vedúci po ...

(3)

Určenie navrhovanej osoby pre stupne utajenia Prísne tajné, Tajné alebo Dôverné vykonáva vedúci ...

(4)

Určenie podľa odseku 1 u vedúceho vykoná ten, kto vedúceho do funkcie navrhuje, vymenúva, volí ...

(5)

Určenie štatutárneho orgánu právnickej osoby za osobu, ktorej sa majú poskytnúť utajované skutočnosti, ...

(6)

Určenie navrhovanej osoby na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami vyššieho stupňa utajenia ...

§ 32
(1)

Záznam o určení navrhovanej osoby na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami príslušného ...

(2)

Kópiu záznamu o určení navrhovanej osoby na oboznamovanie sa so stupňom utajenia Prísne tajné, ...

§ 33
Bezpečnostný spis osoby
(1)

Úrad vedie bezpečnostný spis osoby, v ktorom sú založené podkladové materiály bezpečnostnej ...

(2)

Do bezpečnostného spisu osoby sa založí aj kópia osvedčenia, kópia záznamu o určení osoby ...

(3)

Údaje z bezpečnostného spisu osoby možno využiť iba na plnenie úloh podľa tohto zákona a na ...

(4)

Údaje z bezpečnostného spisu osoby sú údajmi súvisiacimi s ochranou utajovaných skutočností ...

(5)

Bezpečnostný spis osoby, ak nie je ďalej ustanovené inak, je súčasťou evidencie úradu podľa ...

§ 34
Oprávnené osoby s osobitným postavením
(1)

Oprávnenou osobou s osobitným postavením podľa tohto zákona je v rozsahu svojej funkcie

a)
prezident Slovenskej republiky,
b)
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky,
c)
člen vlády Slovenskej republiky,
d)
sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky,
e)
predseda a podpredsedovia Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky a
f)
sudca.
(2)

Osoby uvedené v odseku 1 sa stávajú oprávnenou osobou po zvolení alebo vymenovaní do funkcie, ...

(3)

Na osoby uvedené v odseku 1 sa nevykonáva bezpečnostná previerka, ak tento zákon, osobitný zákon15) ...

Iné oprávnené osoby
§ 35
(1)

S utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Vyhradené bez vykonania bezpečnostnej previerky je ...

(2)

S utajovanými skutočnosťami sa môže v rozsahu nevyhnutne potrebnom na jej využitie, bez splnenia ...

(3)

Za oprávnenú osobu sa považuje aj osoba, ktorá sa v konaní pred štátnym orgánom, na základe ...

(4)

Štátny orgán, ktorý vo veci koná, je povinný neodkladne písomne informovať úrad a pôvodcu ...

§ 36
(1)

S utajovanými skutočnosťami sa môže oboznámiť aj cudzinec, ktorý je občanom krajiny, ktorá ...

(2)

Cudzinec uvedený v odseku 1 sa môže oboznamovať s utajovanými skutočnosťami stupňa Dôverné ...

(3)

Úrad cudzincovi vydá osvedčenie podľa odseku 2 až po získaní vyjadrenia o jeho bezpečnostnej ...

(4)

Vedúci uvedený v odseku 2 vykoná oboznámenie cudzinca s povinnosťami podľa tohto zákona a možných ...

(5)

Výnimku z odseku 1 môže udeliť vláda Slovenskej republiky na základe návrhu ústredného orgánu ...

(6)

Odseky 1 až 5 sa primerane vzťahujú na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami podnikateľom ...

§ 37

S utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Vyhradené sa môžu oboznámiť osoby uvedené v § ...

§ 38
Povinnosti oprávnených osôb

Oprávnená osoba je povinná

a)

zachovávať pred nepovolanou osobou a pred cudzou mocou mlčanlivosť o informáciách a veciach obsahujúcich ...

b)

dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy upravujúce ochranu utajovaných skutočností,

c)

oznámiť neodkladne vedúcemu neoprávnenú manipuláciu s utajovanými skutočnosťami a záujem nepovolaných ...

d)

oznámiť neodkladne vedúcemu zmenu mena a priezviska, rodinného stavu, bydliska, štátnej príslušnosti ...

e)

oznámiť neodkladne vedúcemu skutočnosť, ktorá by mohla mať vplyv na jej oprávnenie oboznamovať ...

§ 39
Povinnosti nepovolaných osôb
(1)

Nepovolaná osoba, ktorá získa informáciu alebo nájde vec, ktorá je utajovaná, je povinná neodkladne ...

(2)

Nepovolaná osoba, ktorá sa oboznámi s utajovanými skutočnosťami, je povinná neodkladne to oznámiť ...

§ 40
Oslobodenie od povinnosti mlčanlivosti
(1)

Ak má osoba vypovedať v konaní pred štátnym orgánom, môže ju oslobodiť od povinnosti mlčanlivosti ...

(2)

Prezidenta Slovenskej republiky, poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, predsedu vlády Slovenskej ...

(3)

Generálneho prokurátora Slovenskej republiky môže oslobodiť od povinnosti mlčanlivosti o utajovaných ...

(4)

Sudcu môže oslobodiť od povinnosti mlčanlivosti o utajovaných skutočnostiach, s ktorými sa oboznámil ...

(5)

Členov vlády môže oslobodiť od povinnosti mlčanlivosti o utajovaných skutočnostiach na účel ...

(6)

O oslobodení osoby od povinnosti mlčanlivosti o utajovaných skutočnostiach sa vyhotovuje písomnosť ...

(7)

Po zániku ústredného orgánu štátnej správy môže oslobodiť osobu od povinnosti mlčanlivosti ...

(8)

V prípade oslobodenia od povinnosti mlčanlivosti osôb uvedených v odsekoch 2 až 5, ktoré majú ...

§ 41
Zánik určenia
(1)

Určenie osoby oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami zaniká

a)
zánikom platnosti osvedčenia,
b)
skončením výkonu funkcie,
c)
skončením pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu alebo splnením zmluvného ...
d)
zrušením platnosti osvedčenia podľa § 29 do doby ukončenia preskúmania rozhodnutia úradu podľa ...
e)
zrušením určenia oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami vedúcim,
f)
skončením povinnej vojenskej služby alebo
g)
vyhlásením za mŕtveho.
(2)

Vedúci vyhotoví písomný záznam o zániku určenia oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami ...

(3)

O zániku určenia osoby oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Prísne tajné, ...

§ 42
Vedenie evidencií
(1)

Úrad vedie evidencie oprávnených osôb pre stupeň utajenia Prísne tajné, Tajné a Dôverné a ...

(2)

Vedúci vedie evidenciu oprávnených osôb pre stupeň utajenia Vyhradené, evidenciu osôb, ktorým ...

(3)

Evidencia oprávnených osôb, ktorým zaniklo oprávnenie oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami ...

(4)

Evidencia oprávnených osôb, ktorým zaniklo oprávnenie oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami ...

(5)

Evidencia oprávnených osôb, ktorým zaniklo oprávnenie oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami ...

(6)

Úrad, Slovenská informačná služba, Vojenské spravodajstvo, Policajný zbor v súvislosti s plnením ...

(7)

Úrad, Slovenská informačná služba, Vojenské spravodajstvo, Policajný zbor plniaci úlohy kriminálneho ...

(8)

Evidencie úradu, Slovenskej informačnej služby, Vojenského spravodajstva a Policajného zboru vedené ...

TRETIA HLAVA
PODNIKATELIA

§ 43
Priemyselná bezpečnosť

Ak je odôvodnený predpoklad, že štátny orgán požiada podnikateľa o vytvorenie utajovanej skutočnosti ...

§ 44
Postúpenie utajovanej skutočnosti
(1)

Utajovanú skutočnosť možno postúpiť zo štátneho orgánu na podnikateľa, ktorému bolo vydané ...

(2)

Zmluva podľa odseku 1 musí obsahovať špecifikáciu postupovaných utajovaných skutočností, stupeň ...

(3)

Štátny orgán, ktorý postupuje utajované skutočnosti, je oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania ...

§ 45
Bezpečnostná previerka podnikateľa
(1)

Bezpečnostnou previerkou podnikateľa úrad zisťuje, či spĺňa podmienky priemyselnej bezpečnosti ...

(2)

Bezpečnostnú previerku podnikateľa vykonáva úrad na základe žiadosti jeho štatutárneho orgánu. ...

(3)

Žiadosť o vydanie potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti obsahuje

a)
písomné odôvodnenie žiadosti,
b)
stupeň utajenia a obdobie, na ktoré je potvrdenie žiadané,
c)
bezpečnostný projekt podnikateľa,
d)
vyplnený bezpečnostný dotazník podnikateľa podľa prílohy č. 4,
e)
doklady alebo ich osvedčené kópie potvrdzujúce správnosť údajov v bezpečnostnom dotazníku podnikateľa, ...
f)
žiadosť o vykonanie bezpečnostnej previerky štatutárneho orgánu na stupeň utajenia Dôverné ...
(4)

Bezpečnostná previerka podnikateľa sa začína dňom doručenia žiadosti podľa odseku 3.

(5)

Ak má žiadosť nedostatky, pre ktoré nie je možné vykonať bezpečnostnú previerku podnikateľa, ...

(6)

Úrad bezpečnostnú previerku podnikateľa preruší v prípade, že u podnikateľa dôjde v priebehu ...

(7)

Úrad môže zastaviť vykonávanie bezpečnostnej previerky podnikateľa aj na základe jeho písomnej ...

(8)

Bezpečnostný projekt podnikateľa je projekt systému ochrany utajovaných skutočností u podnikateľa. ...

(9)

Na zistenie priemyselnej bezpečnosti podnikateľa si úrad vyžiada podľa povahy veci vyjadrenie Slovenskej ...

(10)

Podnikateľ je povinný na zistenie priemyselnej bezpečnosti umožniť príslušníkom a zamestnancom ...

(11)

Podnikateľ je povinný hlásiť úradu vždy do 31. marca a do 30. septembra kalendárneho roka všetky ...

(12)

Úrad sa splnomocňuje na vydanie všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým ustanoví podrobnosti ...

Podmienky na vydanie potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti
§ 46
Potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa možno vydať iba podnikateľovi, ktorý je
a)

spôsobilý zabezpečiť ochranu utajovaných skutočností,

b)

ekonomicky stabilný,

c)

bezpečnostne spoľahlivý,

d)

bezúhonný.

§ 47

Za spôsobilého zabezpečiť ochranu utajovaných skutočností sa nepovažuje podnikateľ, ktorý ...

§ 48
Za ekonomicky stabilného sa nepovažuje podnikateľ
a)

v likvidácii,

b)

na ktorého majetok bol vyhlásený konkurz,

c)

na ktorého majetok bolo povolené vyrovnanie,

d)

ktorý si neplní finančné povinnosti voči štátu alebo

e)

opakovane neplní finančné záväzky voči iným fyzickým osobám alebo právnickým osobám.

§ 49
(1)

Za bezpečnostne spoľahlivého sa nepovažuje podnikateľ, u ktorého bolo zistené bezpečnostné ...

(2)

Za bezpečnostné riziko sa považuje

a)
konanie proti záujmom Slovenskej republiky v oblasti obrany štátu, bezpečnosti štátu, medzinárodných ...
b)
zahraničný, obchodný alebo majetkový vzťah, ktorý by mohol spôsobiť ujmu zahraničnopolitickým ...
c)
existencia obchodných, majetkových alebo finančných vzťahov s osobami z prostredia organizovaného ...
d)
korupčné správanie podnikateľa,
e)
personálna nestabilita vo vedúcich funkciách alebo orgánoch podnikateľa alebo
f)
zrušenie platnosti osvedčenia vedúceho podnikateľa.
§ 49a

Na účely tohto zákona sa za bezúhonného nepovažuje podnikateľ, ktorý bol právoplatne odsúdený ...

§ 50
Potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti
(1)

Ak sa bezpečnostnou previerkou preukáže, že podnikateľ spĺňa podmienky podľa § 46, úrad mu ...

(2)

Ak úrad bezpečnostnou previerkou zistí, že podnikateľ podmienky uvedené v § 46 nespĺňa, vydá ...

(3)

Potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti je platné najviac päť rokov odo dňa vydania.

(4)

Podnikateľ je oprávnený oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami do stupňa utajenia, na ktorý ...

(5)

Ak úrad zistí, že podnikateľ prestal spĺňať niektorú z podmienok priemyselnej bezpečnosti uvedenú ...

(6)

Na rozhodnutie podľa odsekov 2 a 5 sa primerane vzťahuje ustanovenie § 26 ods. 3 a 4 a § 30.

(7)

Úrad vedie zoznam podnikateľov, ktorým bolo vydané potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti a zoznam ...

§ 51
Lehota na vydanie potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti
(1)

Úrad je povinný rozhodnúť o bezpečnostnej previerke

a)
pre stupeň utajenia Vyhradené alebo Dôverné do štyroch mesiacov po podaní žiadosti,
b)
pre stupeň utajenia Tajné alebo Prísne tajné do siedmich mesiacov po podaní žiadosti.
(2)

Vyjadrenie podľa § 45 ods. 8 sú Slovenská informačná služba, Vojenské spravodajstvo, Policajný ...

a)
pri previerke podľa odseku 1 písm. a) do troch mesiacov od doručenia žiadosti,
b)
pri previerke podľa odseku 1 písm. b) do šiestich mesiacov od doručenia žiadosti.
(3)

Ak nemožno vzhľadom na povahu veci rozhodnúť v lehotách podľa odseku 1, môže ich úrad predĺžiť ...

§ 52
Zánik platnosti potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti
(1)

Platnosť potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti zaniká

a)
uplynutím doby platnosti potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti,
b)
zrušením podnikateľa alebo
c)
oznámením podľa § 50 ods. 5.
(2)

Zrušenie podnikateľa oznámi podnikateľ úradu najneskôr do dňa zániku.

(3)

Ak zanikla platnosť potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti podľa odseku 1 písm. b) alebo písm. c), ...

(4)

Pri zániku platnosti potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa podľa odseku 1 je jeho vedúci ...

ŠTVRTÁ HLAVA
FYZICKÁ BEZPEČNOSŤ A OBJEKTOVÁ BEZPEČNOSŤ

§ 53
Ochrana objektov a chránených priestorov
(1)

Ochrana objektov a chránených priestorov sa zabezpečuje mechanickými zábrannými prostriedkami, ...

(2)

Spôsob, podmienky a rozsah navrhovaných opatrení na ochranu objektov a chránených priestorov určí ...

(3)

Vedúci je povinný zabezpečiť chránené priestory, v ktorých sú prerokúvané utajované skutočnosti. ...

(4)

Ochrana objektov a chránených priestorov sa zabezpečuje podľa bezpečnostnej dokumentácie fyzickej ...

(5)

Na zabezpečenie umiestnenia osobitných prostriedkov, ktoré sa vykonávajú podľa osobitných predpisov,20) ...

(6)

Ak sú objekty a chránené priestory zabezpečené technickými zabezpečovacími prostriedkami umožňujúcimi ...

(7)

Úrad sa splnomocňuje na vydanie všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým ustanoví bezpečnostný ...

§ 54
Certifikácia mechanických zábranných prostriedkov a technických zabezpečovacích prostriedkov
(1)

Mechanické zábranné prostriedky a technické zabezpečovacie prostriedky na ochranu utajovaných ...

(2)

Druhy certifikácie sú:

a)
certifikácia typu mechanického zábranného prostriedku a certifikácia typu technického zabezpečovacieho ...
b)
certifikácia jednotlivého mechanického zábranného prostriedku a certifikácia jednotlivého technického ...
(3)

O vydanie certifikátu typu žiada výrobca,21) splnomocnený zástupca výrobcu,21a) dovozca21b) alebo ...

(4)

O vydanie certifikátu prostriedku žiada užívateľ úrad.

(5)

Certifikát typu alebo certifikát prostriedku sa udeľuje pre konkrétny stupeň utajenia a podmienkou ...

(6)

Certifikát udelený na určitý stupeň utajenia platí aj pre nižší stupeň utajenia.

(7)

Dobu platnosti certifikátu typu alebo certifikátu prostriedku určí úrad.

(8)

Náklady spojené s certifikáciou uhrádza ten, kto o certifikáciu žiada.

(9)

Mechanické zábranné prostriedky a technické zabezpečovacie prostriedky použité na ochranu utajovaných ...

(10)

Ak úrad zistí, že mechanický zábranný prostriedok alebo technický zabezpečovací prostriedok ...

(11)

Úrad sa splnomocňuje na vydanie všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým ustanoví podrobnosti ...

PIATA HLAVA
TECHNICKÉ PROSTRIEDKY

Prvý diel
Schvaľovanie technických prostriedkov do prevádzky, certifikácia a bezpečnostný projekt

§ 55
Schvaľovanie do prevádzky
(1)

Technické prostriedky možno používať iba tak, aby sa zabezpečila ochrana utajovaných skutočností. ...

(2)

Technické prostriedky možno používať iba v súlade s podmienkami a pravidlami používania technického ...

(3)

Na prácu s utajovanými skutočnosťami v štátnom orgáne alebo u podnikateľa možno používať ...

(4)

Schvaľovať do prevádzky možno iba certifikované technické prostriedky.

(5)

Schválenie do prevádzky technického prostriedku na utajované skutočnosti stupňa utajenia Prísne ...

(6)

Ak sa zistia závažné nedostatky v používaní technických prostriedkov schválených do prevádzky, ...

(7)

Používanie technického prostriedku v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ministerstva ...

(8)

Používanie technického prostriedku možno obnoviť len s písomným súhlasom úradu a po odstránení ...

(9)

Úrad sa splnomocňuje na vydanie všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým ustanoví podrobnosti ...

§ 56
Certifikácia technických prostriedkov
(1)

Certifikáciu technických prostriedkov vykonáva úrad alebo ním autorizovaný štátny orgán, alebo ...

(2)

Podmienkou certifikácie technického prostriedku je posúdenie bezpečnostného projektu technického ...

(3)

Certifikát technického prostriedku sa udeľuje pre konkrétny stupeň utajenia a podmienkou jeho platnosti ...

(4)

Certifikát udelený pre určitý stupeň utajenia platí aj pre nižší stupeň utajenia.

(5)

Certifikát technického prostriedku pre utajované skutočnosti stupňa utajenia Prísne tajné a Tajné ...

(6)

Náklady spojené s certifikáciou uhrádza ten, kto o certifikáciu žiada.

(7)

Úrad sa splnomocňuje na vydanie všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým ustanoví podrobnosti ...

§ 57
Systémové prostriedky
(1)

Systémová ochrana utajovaných skutočností stupňa Dôverné alebo vyšších stupňov spracúvaných ...

(2)

Posúdenie bezpečnostných nastavení systémových prostriedkov vykonáva úrad; to sa nevzťahuje ...

(3)

Medzi bezpečnostne posudzované systémové prostriedky patria najmä

a)
operačné systémy, ich jednotlivé verzie a modifikácie,
b)
databázové systémy,
c)
produkty na správu a prevádzku počítačových sietí,
d)
produkty na správu a prevádzku elektronickej pošty,
e)
firewally a špeciálne systémové bezpečnostné produkty,
f)
iné funkčne špecializované systémové produkty určené na tvorbu, spracovanie, prenos alebo na ...
(4)

Bezpečnostné nastavenia systémových prostriedkov sa vykonávajú podľa bezpečnostných štandardov, ...

§ 58
Bezpečnostný projekt na technické prostriedky
(1)

Bezpečnostný projekt na technické prostriedky určuje rozsah a spôsob ich použitia a prostriedky ...

(2)

Bezpečnostný projekt na technické prostriedky obsahuje

a)
bezpečnostný zámer,
b)
opis technických prostriedkov,
c)
analýzu ochrany utajovaných skutočností z hľadiska straty, narušenia utajenia, dostupnosti, integrity ...
d)
použitie bezpečnostných štandardov a určenie iných použitých metód a prostriedkov ochrany utajovaných ...
e)
špecifikáciu hrozieb zabezpečených opatreniami na ochranu a ich účinnosť,
f)
špecifikáciu hrozieb nezabezpečených opatreniami na ochranu,
g)
smernicu pre havarijné plánovanie a obnovu činnosti technického prostriedku alebo systému.
(3)

Na ochranu technických prostriedkov a systémov, ak to umožňuje ich charakter, sa používajú systémové ...

(4)

Úrad sa splnomocňuje na vydanie všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým ustanoví podrobnosti ...

Druhý diel
Autorizácia

§ 59
(1)

Úrad vydáva súhlas s autorizáciou štátneho orgánu alebo autorizáciou podnikateľa na certifikáciu ...

(2)

Podnikateľ, ktorý o autorizáciu žiada, musí spĺňať podmienky priemyselnej bezpečnosti.

(3)

Úrad môže vydať súhlas s autorizáciou na základe žiadosti štátneho orgánu alebo podnikateľa, ...

a)
zamestnáva osoby, ktoré majú odborné predpoklady na vykonávanie certifikácie,
b)
má priestorové a technické vybavenie potrebné na vykonávanie certifikácie,
c)
je schopný organizačne zabezpečiť nestrannosť výkonu činnosti pri certifikácii,
d)
má uzatvorené poistenie pre prípad zodpovednosti za škody spôsobené svojou činnosťou,
e)
je autorizovanou alebo akreditovanou osobou podľa osobitného zákona.22)
(4)

V súhlase s autorizáciou štátneho orgánu alebo autorizáciou podnikateľa uvedie úrad

a)
názov alebo obchodné meno a sídlo,
b)
identifikačné číslo, meno,
c)
právnu formu,
d)
meno, priezvisko a trvalý pobyt osoby alebo osôb, ktoré sú vedúcimi autorizovaného štátneho ...
e)
rozsah a podmienky vykonávanej činnosti,
f)
čas platnosti autorizácie.
(5)

Autorizovaný štátny orgán alebo autorizovaný podnikateľ je pri certifikácii povinný

a)
vykonávať technické zistenia objektívne a na úrovni poznatkov vedy a techniky v čase, keď sa ...
b)
vydávať na základe technických zistení záverečné protokoly,
c)
neodkladne oznamovať úradu všetky zmeny podmienok určených na autorizáciu.
(6)

Autorizovaný štátny orgán alebo autorizovaný podnikateľ je oprávnený

a)
pri výkone činnosti nahliadnuť do technickej, výrobnej a inej dokumentácie certifikovaného prostriedku, ...
b)
používať na dokumentoch, ktoré podľa tohto zákona vydáva, pečiatku evidovanú úradom,
c)
vyžadovať od objednávateľa certifikácie úhradu nákladov, ktoré sú s ňou spojené.
(7)

Úrad je oprávnený vykonávať kontrolu, či ním autorizované štátne orgány a autorizovaní podnikatelia ...

(8)

Ak autorizovaný štátny orgán alebo autorizovaný podnikateľ prestal spĺňať podmienky ustanovené ...

(9)

Autorizovaný štátny orgán alebo autorizovaný podnikateľ môže požiadať o predĺženie súhlasu ...

ŠIESTA HLAVA
OCHRANA ZAHRANIČNÝCH INFORMÁCIÍ

§ 60
Výmena utajovaných skutočností
(1)

Utajované skutočnosti chránené cudzou mocou a postúpené Slovenskej republike sú chránené podľa ...

(2)

Utajované skutočnosti Slovenskej republiky sa môžu postúpiť cudzej moci, ak ďalej nie je ustanovené ...

(3)

Výmena utajovaných skutočností medzi Slovenskou republikou a zahraničnou osobou sa uskutočňuje ...

(4)

O poskytnutí utajovaných skutočností medzi právnickou osobou Slovenskej republiky a zahraničnou ...

(5)

Poskytovanie a prijímanie utajovaných skutočností sa vykonáva prostredníctvom centrálneho registra, ...

(6)

V súlade s medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná, je úrad a príslušný ...

(7)

Úrad vykonáva bezpečnostnú previerku fyzickej osoby, ktorá sa má oboznamovať s utajovanými skutočnosťami ...

(8)

Na poskytovanie utajovaných skutočností medzi spravodajskými službami Slovenskej republiky a spravodajskými ...

(9)

Na poskytovanie utajovaných skutočností medzi ozbrojenými silami Slovenskej republiky a ozbrojenými ...

Registre utajovaných skutočností a medzinárodná spolupráca
§ 61
(1)

V centrálnom registri utajovaných skutočností vedenom úradom sú evidované všetky utajované ...

(2)

Štátne orgány a právnické osoby, ktoré poskytujú a prijímajú utajované skutočnosti v rámci ...

§ 62

Riadenie a koordináciu šifrovej ochrany informácií v oblasti medzinárodnej spolupráce a výmeny ...

SIEDMA HLAVA
FOTOGRAFOVANIE, FILMOVANIE A LETECKÉ SNÍMKOVANIE

§ 63
Zákaz fotografovania a filmovania
(1)

V záujme zabezpečenia obrany a bezpečnosti štátu je zakázané fotografovať, filmovať alebo inak ...

(2)

O zákaze fotografovania, filmovania alebo iného zaznamenávania a o výnimkách z tohto zákazu rozhoduje ...

§ 64
Letecké snímkovanie a vykonávanie geodetických a kartografických prác
(1)

Letecké snímkovanie územia Slovenskej republiky a vykonávanie geodetických a kartografických prác ...

(2)

Podnikateľ podľa odseku 1 do jedného mesiaca oznámi nadobudnutie leteckého snímkového materiálu ...

TRETIA ČASŤ

ŠIFROVÁ OCHRANA INFORMÁCIÍ

§ 65
Ústredný šifrový orgán
(1)

Ústredný šifrový orgán koordinuje a kontroluje činnosť ústredných orgánov štátnej správy ...

(2)

Ústredný šifrový orgán je oprávnený požadovať od ústredných orgánov štátnej správy informácie ...

(3)

Zamestnanci ústredného šifrového orgánu sú oprávnení v súvislosti s vykonávaním kontroly ...

(4)

Ak sa zistia závažné nedostatky na úseku šifrovej ochrany informácií, ústredný šifrový orgán ...

(5)

Prevádzku systému alebo prostriedku šifrovej ochrany informácií Ministerstva vnútra Slovenskej ...

(6)

Prevádzku systému alebo prostriedku šifrovej ochrany informácií možno obnoviť len s písomným ...

§ 66
Rezortný šifrový orgán
(1)

Na zabezpečenie šifrovej ochrany informácií v pôsobnosti ústredného orgánu štátnej správy ...

(2)

Rezortný šifrový orgán je priamo podriadený vedúcemu ústredného orgánu štátnej správy.

(3)

Vedúci ústredného orgánu štátnej správy

a)
zodpovedá za šifrovú ochranu informácií vo svojej pôsobnosti,
b)
určuje rozsah povinností rezortného šifrového orgánu vo svojej pôsobnosti a šifrového orgánu ...
c)
schvaľuje do prevádzky certifikované systémy a prostriedky šifrovej ochrany informácií,
d)
vydáva certifikáty pre systémy a prostriedky šifrovej ochrany informácií na ochranu utajovaných ...
e)
zastavuje prevádzku systému alebo prostriedku šifrovej ochrany informácií pri zistení nedostatkov ...
§ 67
Certifikačná autorita
(1)

Ústredný šifrový orgán na ochranu utajovaných skutočností zabezpečuje výkon funkcie certifikačnej ...

(2)

Pri výkone funkcie podľa odseku 1 ústredný šifrový orgán

a)
vydáva digitálne certifikáty,
b)
spravuje digitálne certifikáty,
c)
poskytuje služby spojené s digitálnymi certifikátmi,
d)
vydáva digitálne certifikáty pre certifikačné autority prevádzkované v uzavretých systémoch. ...
§ 68
Odborná spôsobilosť
(1)

Zamestnanec na úseku šifrovej ochrany informácií musí byť oprávnenou osobou na oboznamovanie ...

(2)

Zamestnancovi uvedenému v odseku 1 vydá vedúci ústredného orgánu štátnej správy osvedčenie ...

(3)

Zamestnancovi, ktorý prestane spĺňať podmienky podľa odseku 1, odníme vedúci ústredného orgánu ...

§ 69

Úrad sa splnomocňuje na vydanie všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým ustanoví podrobnosti ...

PIATA ČASŤ

PÔSOBNOSŤ ÚRADU, POSTAVENIE, POVINNOSTI A OPRÁVNENIA PRÍSLUŠNÍKOV ÚRADU, PÔSOBNOSŤ SLOVENSKEJ <span class="shorten">...</span>

§ 70
Pôsobnosť úradu, postavenie, povinnosti a oprávnenia príslušníkov úradu
(1)

Úrad na úseku

a)
ochrany utajovaných skutočností
1.
vypracúva koncepciu ochrany utajovaných skutočností a rozbory stavu a úrovne práce na tomto úseku, ...
2.
vykonáva kontrolu ochrany utajovaných skutočností,
3.
zabezpečuje vykonanie bezpečnostnej previerky navrhovanej osoby a bezpečnostnej previerky prezidenta ...
4.
vydáva a zrušuje osvedčenie o navrhovanej osobe,
5.
vykonáva školenie bezpečnostných zamestnancov,
6.
vydáva a zrušuje potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa,
7.
certifikuje technické prostriedky, systémové prostriedky, mechanické zábranné prostriedky a technické ...
8.
autorizuje štátne orgány a podnikateľov na certifikáciu technických prostriedkov, mechanických ...
9.
vydáva bezpečnostné štandardy,
10.
vykonáva znaleckú činnosť,
11.
vedie evidencie súvisiace s ochranou utajovaných skutočností,
12.
metodicky usmerňuje činnosť na úseku ochrany utajovaných skutočností,
13.
zabezpečuje úlohy spojené s ochranou utajovaných skutočností v prípade zániku štátnych orgánov ...
14.
vykonáva a zabezpečuje výskum a vývoj v oblasti bezpečnosti informačných technológií,
b)
ochrany zahraničných informácií
1.
plní úlohy na úseku ochrany utajovaných skutočností v rozsahu ustanovenom medzinárodnými zmluvami, ...
2.
ustanovuje zásady výmeny a ochrany utajovaných skutočností v súlade s pripravovanými a platnými ...
3.
kontroluje dodržiavanie a plnenie medzinárodných zmlúv o výmene utajovaných skutočností,
4.
vyjadruje sa o navrhovaných osobách podľa medzinárodných zmlúv a vydáva príslušné osvedčenia, ...
5.
plní úlohy centrálneho registra výmeny utajovaných skutočností,
6.
vedie evidencie súvisiace s výmenou utajovaných skutočností,
c)
šifrovej ochrany informácií
1.
plní funkciu ústredného šifrového orgánu Slovenskej republiky,
2.
vypracúva koncepciu rozvoja šifrovej ochrany informácií,
3.
ustanovuje zásady šifrovej ochrany informácií,
4.
certifikuje alebo overuje a uznáva zahraničné certifikáty a schvaľuje do prevádzky metódy, systémy ...
5.
odporúča alebo certifikuje alebo overuje a uznáva zahraničné certifikáty a schvaľuje do prevádzky ...
6.
vykonáva kontrolu bezpečnosti šifrovej ochrany informácií,
7.
určuje podmienky na výber, odbornú prípravu zamestnancov a podmienky na vydávanie a odnímanie ...
8.
určuje rozsah a spôsob využívania informačného systému šifrovej ochrany informácií,
9.
vykonáva a zabezpečuje výskum a vývoj v oblasti kryptológie a výskum, vývoj a výrobu prostriedkov ...
10.
určuje spôsob, rozsah a podmienky správy systémov šifrovej ochrany informácií a výroby šifrových ...
11.
vykonáva znaleckú činnosť,
12.
vedie evidencie súvisiace so šifrovou ochranou informácií,
13.
plní funkciu gestora vládneho a zahraničného spojenia,
14.
plní funkciu gestora zabezpečovania prostriedkov šifrovej ochrany informácií,
15.
vydáva bezpečnostné štandardy pre oblasť šifrovej ochrany informácií a pre ochranu pred nežiaducim ...
e)
vnútornej ochrany získava, sústreďuje, analyzuje a preveruje informácie o bezpečnostných rizikách ...
f)
verejnej regulovanej služby, ktorú poskytuje globálny satelitný navigačný systém zriadený v ...
(2)

Úrad pri plnení úloh podľa odseku 1 písm. e) je oprávnený požadovať od štátnych orgánov, ...

(3)

Úrad môže plniť úlohy uvedené v odseku 1 aj mimo územia Slovenskej republiky, ak to vyplýva ...

(4)

Úrad pri vykonávaní tohto zákona spolupracuje aj s národnými bezpečnostnými úradmi iných štátov ...

(5)

Úlohy úradu podľa tohto zákona plnia príslušníci úradu, ktorí sú v služobnom pomere podľa ...

(6)

Príslušník úradu preukazuje svoju príslušnosť k úradu služobným preukazom s evidenčným číslom ...

(7)

Príslušník úradu je povinný pri plnení úloh dbať na česť, vážnosť a dôstojnosť osôb ...

(8)

Príslušník úradu je riaditeľom oprávnený nosiť strelnú zbraň a použiť ju v medziach zákona, ...

(9)

Pred použitím strelnej zbrane je príslušník povinný vyzvať osobu, aby upustila od protiprávneho ...

(10)

Pri použití strelnej zbrane je príslušník povinný dbať na potrebnú opatrnosť, najmä aby neohrozil ...

(11)

Na plnení úloh úradu sa môžu podieľať aj zamestnanci v pracovnom pomere, ktorého náležitosti ...

§ 71
Riaditeľ úradu
(1)

Na čele úradu je riaditeľ úradu.

(2)

Riaditeľa úradu, ak spĺňa predpoklady podľa § 10, volí a odvoláva Národná rada Slovenskej ...

(3)

Tú istú osobu možno zvoliť za riaditeľa úradu najviac na dve funkčné obdobia.

(4)

Funkcia riaditeľa úradu sa nezlučuje s výkonom funkcie v inom orgáne verejnej moci, s pracovným ...

(5)

Výkon funkcie riaditeľa úradu sa končí uplynutím jeho funkčného obdobia. Pred uplynutím funkčného ...

a)
vzdaním sa funkcie,
b)
odvolaním z funkcie,
c)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.
(6)

Riaditeľ úradu sa môže vzdať svojej funkcie písomným oznámením predsedovi Národnej rady Slovenskej ...

(7)

Národná rada Slovenskej republiky môže odvolať riaditeľa úradu z funkcie na základe návrhu ...

a)
do troch mesiacov od vymenovania do funkcie neodstránil dôvody nezlučiteľnosti výkonu funkcie uvedené ...
b)
začal vykonávať funkciu alebo činnosť, ktorá je nezlučiteľná s výkonom jeho funkcie,
c)
bol právoplatným rozhodnutím súdu odsúdený za spáchanie trestného činu,
d)
bol právoplatne pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony ...
e)
stratil štátne občianstvo,
f)
stal sa členom politickej strany alebo politického hnutia,
g)
nie je spôsobilý zo zdravotných dôvodov podľa lekárskeho posudku, rozhodnutia orgánu štátnej ...
h)
nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
i)
stratil oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami podľa § 28 a 29.
(8)

Riaditeľ úradu je odvolaný z funkcie dňom nasledujúcim po dni, keď mu bolo doručené rozhodnutie ...

(9)

Dovolenka riaditeľa úradu je šesť týždňov v kalendárnom roku. Za čas dovolenky patrí riaditeľovi ...

(10)

Riaditeľ úradu sa pri výkone svojej funkcie preukazuje služobným preukazom, ktorý mu vydá úrad. ...

(11)

Všetky písomnosti týkajúce sa výkonu funkcie riaditeľa úradu sa zakladajú do jeho osobného ...

(12)

Počas vykonávania funkcie sa na riaditeľa úradu primerane použijú ustanovenia § 45, § 54, § ...

§ 71a
Platové pomery, hmotné výhody a paušálne náhrady riaditeľa úradu
(1)

Riaditeľovi úradu patrí mesačne funkčný plat vo výške platu poslanca Národnej rady Slovenskej ...

(2)

Riaditeľ úradu má počas vykonávania funkcie právo na bezplatné

a)
používanie služobného motorového vozidla s prideleným vodičom alebo bez neho na vykonávanie ...
b)
poskytnutie a používanie služobného mobilného telefónu na zabezpečenie dosiahnuteľnosti v čase ...
(3)

Riaditeľovi úradu patrí na pokrytie nevyhnutných výdavkov za služby a iných osobných výdavkov ...

(4)

Riaditeľovi úradu môže vláda Slovenskej republiky poskytnúť odmenu za kvalitné plnenie úloh ...

(5)

Na účely zdravotného poistenia, nemocenského poistenia a dôchodkového poistenia sa riaditeľ úradu ...

Kontrola úradu Národnou radou Slovenskej republiky

§ 72
(1)

Kontrolu činnosti úradu vykonáva Národná rada Slovenskej republiky, ktorá na tento účel zriaďuje ...

(2)

Členovia kontrolného orgánu majú právo v sprievode príslušníka úradu vstupovať do chránených ...

(3)

Porušenia tohto zákona, ktoré kontrolný orgán zistí pri výkone svojej právomoci, je povinný ...

(4)

Ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahuje sa na konanie kontrolného orgánu a na jeho práva a povinnosti ...

§ 73
(1)

Národná rada Slovenskej republiky volí na začiatku každého volebného obdobia členov kontrolného ...

(2)

Ak vystúpi poslanec, člen kontrolného orgánu, z klubu poslancov, stráca členstvo v tomto orgáne. ...

(3)

Schôdze kontrolného orgánu sú neverejné. Kontrolný orgán sa schádza najmenej raz za štvrťrok. ...

(4)

Kontrolný orgán vykonáva svoju činnosť aj po skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej ...

§ 74
(1)

Skutočnosti, o ktorých sa členovia kontrolného orgánu dozvedia pri výkone svojej funkcie, oznamujú ...

(2)

Členovia kontrolného orgánu sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých ...

§ 75
Slovenská informačná služba a Vojenské spravodajstvo
(1)

Slovenská informačná služba a Vojenské spravodajstvo

a)
vykonáva bezpečnostné previerky navrhovaných osôb vo svojej pôsobnosti podľa § 18,
b)
poskytuje úradu na požiadanie informácie o bezpečnostnej spoľahlivosti navrhovaných osôb zo svojich ...
c)
vykonáva v rámci svojej pôsobnosti na požiadanie úradu previerky v mieste bydliska navrhovaných ...
d)
vykonáva v rámci svojej pôsobnosti na požiadanie úradu previerky bezpečnosti prostredia, v ktorom ...
f)
poskytuje úradu na základe jeho žiadosti informácie na zistenie priemyselnej bezpečnosti organizácií, ...
g)
schvaľuje do prevádzky a certifikuje technické prostriedky používané výlučne vo vlastnej pôsobnosti, ...
h)
vedie evidencie súvisiace s ochranou utajovaných skutočností,
i)
vedie registre utajovaných skutočností poskytovaných a prijímaných v rámci medzinárodnej spolupráce, ...
j)
vykonáva školenie svojich bezpečnostných zamestnancov.
(2)

Pri plnení úloh podľa odseku 1 sú Slovenská informačná služba a Vojenské spravodajstvo oprávnené ...

a)
využívať údaje zo svojich evidencií a údaje z evidencií a materiálov vzniknutých z činnosti ...
b)
získavať potrebné informácie od štátnych orgánov obcí a právnických osôb,
c)
uchovávať vo svojich evidenciách údaje získané pri plnení úloh podľa tohto zákona.
(3)

Slovenská informačná služba a Vojenské spravodajstvo sú pri vykonávaní bezpečnostnej previerky ...

(4)

Slovenská informačná služba certifikuje a schvaľuje do prevádzky metódy, systémy a prostriedky ...

§ 76
Policajný zbor
(1)

Policajný zbor

a)
poskytuje úradu na základe jeho žiadosti informácie o bezpečnostnej spoľahlivosti navrhovaných ...
b)
vykonáva na základe žiadosti úradu previerky v mieste bydliska navrhovaných osôb o ich bezpečnostnej ...
c)
vykonáva na základe žiadosti úradu previerky bezpečnosti prostredia, v ktorom žijú navrhované ...
d)
poskytuje úradu na základe jeho žiadosti informácie na zistenie priemyselnej bezpečnosti organizácií. ...
(2)

Pri plnení úloh podľa odseku 1 je Policajný zbor oprávnený

a)
využívať údaje zo svojich evidencií,
b)
získavať potrebné informácie od štátnych orgánov, obcí a právnických osôb.
(3)

Policajný zbor pri plnení úloh kriminálneho spravodajstva33) je pri vykonávaní bezpečnostných ...

ŠIESTA ČASŤ

KONTROLA A ZODPOVEDNOSŤ ZA PORUŠENIE POVINNOSTÍ

§ 77
Kontrola
(1)

Pri kontrole ochrany utajovaných skutočností v štátnych orgánoch, obciach, vo vyššom územnom ...

(2)

Príslušníci a zamestnanci úradu sú pri výkone kontroly oprávnení

a)
oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami všetkých stupňov utajenia v rozsahu potrebnom na vykonanie ...
b)
vstupovať do informačných systémov do úrovne správcu systému v rozsahu potrebnom na vykonanie ...
c)
vstupovať do všetkých objektov a chránených priestorov, v ktorých sú utajované skutočnosti,
d)
navrhnúť zrušenie platnosti osvedčenia osobe oprávnenej oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami ...
e)
vykonať neodkladné opatrenia na zabezpečenie ochrany utajovaných skutočností vrátane odňatia ...
f)
požadovať, aby boli v určenej lehote odstránené zistené nedostatky a zaslaná písomná správa ...
(3)

Ustanovenie odseku 2 sa okrem ustanovení písmen d) až f) vzťahuje aj na vykonávanie znaleckej činnosti ...

(4)

Každý je povinný uposlúchnuť výzvu na vydanie utajovanej skutočnosti danú príslušníkom alebo ...

§ 78
Priestupky
(1)

Priestupku na úseku ochrany utajovaných skutočností sa dopustí oprávnená osoba, ak poruší povinnosť ...

(2)

Priestupku na úseku ochrany utajovaných skutočností sa dopustí ďalej ten, kto ako nepovolaná ...

a)
nezachová mlčanlivosť o utajovaných skutočnostiach, ktoré sa jej stali známe,
b)
nesplní povinnosť oznámiť informáciu, o ktorej sa dozvedel, alebo povinnosť odovzdať nájdenú ...
c)
poruší zákaz fotografovania, filmovania alebo iného zaznamenávania budov, priestorov alebo zariadenia, ...
d)
použije technický prostriedok v rozpore s ustanoveniami tohto zákona,
e)
uskutoční letecké snímkovanie územia Slovenskej republiky neoprávnene.
(3)

Za priestupok možno uložiť

a)
podľa odseku 1 pokutu do 50 000 Sk alebo zákaz činnosti,
b)
podľa odseku 2 písm. a) a b) pokutu do 15 000 Sk,
c)
podľa odseku 2 písm. c), d) a e) pokutu do 50 000 Sk.
(4)

Priestupky na úseku ochrany utajovaných skutočností prejednáva úrad.

(5)

Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.35)

§ 79
Správne delikty
(1)

Právnická osoba poruší povinnosť na úseku ochrany utajovaných skutočností, ak

a)
poskytne utajovanú skutočnosť cudzej moci v rozpore s medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská ...
b)
nevedie riadne evidenciu osôb oprávnených oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami a osôb, ...
c)
neoznámi úradu zánik oprávnenia osôb oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami tvoriacimi ...
d)
neinformuje úrad o určení oprávnených osôb pre stupeň utajenia Prísne tajné, Tajné a Dôverné, ...
e)
neinformuje úrad o začatí realizácie úloh na úseku výskumu, vývoja, projekcie a výroby, ktoré ...
f)
neoznámi úradu uzatvorenie medzinárodnej zmluvy alebo obchodnej zmluvy so zahraničnou osobou alebo ...
g)
nezabezpečí potrebné podmienky na ochranu utajovaných skutočností,
h)
nezabezpečí riadnu evidenciu, prepravu, uskladňovanie, vyraďovanie a uchovanie informácií a vecí ...
i)
uskutoční letecké snímkovanie územia Slovenskej republiky neoprávnene alebo poruší záujmy obrany ...
j)
poruší pri šifrovej ochrane informácií povinnosť uloženú týmto zákonom,
k)
použije technický prostriedok v rozpore s ustanoveniami tohto zákona.
(2)

Za porušenie povinností uvedených v odseku 1 písm. a) až d) možno uložiť pokutu v sume do 500 ...

(3)

Pri súčasnom porušení viacerých povinností na úseku ochrany utajovaných skutočností uvedených ...

(4)

Za opakované porušenie povinností na úseku ochrany utajovaných skutočností uvedených v odseku ...

§ 80
Ukladanie pokút
(1)

Za porušenie povinností podľa § 79 uloží pokutu v správnom konaní úrad. Pri určení pokuty ...

(2)

Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa úrad dozvedel o porušení povinností na ...

(3)

Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jej uložení.

(4)

Uložením pokuty podľa § 78 a 79 nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov o náhrade škody36) ...

(5)

Výnos pokút je príjmom štátneho rozpočtu.

SIEDMA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Spoločné ustanovenia

§ 81
(1)

Na rozhodovanie podľa tohto zákona sa okrem § 55 ods. 6, § 65 ods. 4, § 79 až 80 nevzťahujú ...

(2)

Ak sa v zákonoch a iných všeobecne záväzných právnych predpisoch používa pojem štátne tajomstvo ...

(3)

Postavenie ústredného orgánu štátnej správy na účely tohto zákona má aj Najvyšší kontrolný ...

§ 82

Ak sa v § 8 ods. 2 písm. f), h), j) až m), § 9 ods. 1, § 10 ods. 1 písm. h), § 24 až 29, § ...

§ 83

Ustanovenia § 8 ods. 2 písm. f), h), j) až m), § 16 ods. 1 písm. b) až f), § 31 ods. 3, § 32 ...

§ 84
Prechodné ustanovenia
(1)

Utajované skutočnosti podľa doterajších predpisov zostávajú utajovanými skutočnosťami podľa ...

(2)

Konanie o uložení pokút za porušenie povinností na úseku ochrany utajovaných skutočností začaté ...

(3)

Osoba, ktorá bola k 1. novembru 2001 určená na oboznamovanie sa so služobným tajomstvom, sa považuje ...

(4)

Osvedčenie zamestnanca na úseku šifrovej ochrany informácií vydané pred 1. novembrom 2001 sa považuje ...

(5)

Prokurátor, vedúci ostatného ústredného orgánu štátnej správy, vyšší štátny funkcionár ...

(6)

Necertifikované mechanické zábranné prostriedky a necertifikované technické zabezpečovacie prostriedky, ...

(7)

Prostriedok šifrovej ochrany informácií používaný na ochranu skutočností tvoriacich predmet ...

(8)

Rezortné šifrové orgány zriadené podľa doterajších predpisov sa považujú za rezortné šifrové ...

(9)

Vyjadrenie úradu vydané podľa doterajších predpisov sa považuje za osvedčenie podľa tohto zákona ...

(10)

Bezpečnostná previerka navrhovanej osoby začatá podľa doterajších predpisov sa dokončí podľa ...

(11)

Súdne konanie začaté predo dňom účinnosti tohto zákona sa dokončí podľa doterajších predpisov. ...

(12)

Potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti vydané podľa doterajších predpisov sa považuje za potvrdenie ...

(13)

Bezpečnostná previerka podnikateľa začatá podľa doterajších predpisov sa dokončí podľa doterajších ...

(14)

Osvedčenie úradu o absolvovaní školenia o ochrane utajovaných skutočností vydané podľa doterajších ...

(15)

Certifikát vydaný úradom podľa doterajších predpisov sa po dobu jeho platnosti v ňom uvedenú ...

(16)

Autorizácia vydaná úradom podľa doterajších predpisov sa po dobu jej platnosti v nej uvedenej ...

(17)

Vymenovanie riaditeľa úradu, ktorý vykonáva funkciu podľa doterajších predpisov, sa považuje ...

§ 84a

Bezpečnostná previerka začatá podľa ustanovení tohto zákona účinných pred 1. februárom 2008 ...

§ 84c
Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2015

Riaditeľovi úradu v roku 2015 patrí mesačne funkčný plat vo výške platu poslanca Národnej rady ...

§ 84d
Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2016

Riaditeľovi úradu v roku 2016 patrí mesačne funkčný plat vo výške platu poslanca Národnej rady ...

§ 84e
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júla 2016

Bezpečnostná previerka podnikateľa začatá podľa ustanovení tohto zákona účinných pred 1. ...

§ 84g
Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2018

Riaditeľovi úradu v roku 2018 patrí mesačne funkčný plat vo výške platu poslanca Národnej rady ...

§ 85
Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa:

1.

Čl. I zákona č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých ...

2.

vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 432/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam utajovaných ...

3.

vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 455/2001 Z. z. o administratívnej bezpečnosti,

4.

vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 2/2002 Z. z. o personálnej bezpečnosti,

5.

vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 28/2002 Z. z. o priemyselnej bezpečnosti,

6.

vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 88/2002 Z. z. o fyzickej bezpečnosti a objektovej ...

7.

vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 89/2002 Z. z., ktorou sa upravujú podrobnosti o ...

8.

vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 90/2002 Z. z. o bezpečnosti technických prostriedkov, ...

9.

vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 91/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti ...

Čl. II

Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra ...

V § 4 ods. 2 písm. j) sa za slová „Slovenskej republiky“ vkladá čiarka a slová „príslušníci ...

Čl. X

Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej ...

§ 25 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Národný bezpečnostný úrad, Slovenská informačná služba, Vojenské spravodajstvo a Policajný ...

„11a) Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých ...

Čl. XII

Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení zákona č. 438/2002 Z. z. sa dopĺňa takto: ...

1.

V § 43 ods. 1, § 45 ods. 3, § 48 ods. 1 písm. a) sa za slová „Železničnej polície“ vkladá ...

2.

V § 66 ods. 1 písm. a) sa za slová „Železničnej polície,“ vkladajú slová „Národného ...

3.

V poznámke pod čiarou k odkazu 14 sa na konci citácie pripájajú tieto slová: „§ 138 zákona ...

Čl. XIII

Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení zákona č. 438/2002 Z. z., zákona ...

V § 8 ods. 3 sa za slová „Železničnej polície“ vkladá čiarka a slová „Národného bezpečnostného ...

Čl. XIV

Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike sa dopĺňa takto:

V § 31 ods. 1 písm. d) sa za slovo „ministerstvám,“ vkladajú slová „ostatným ústredným ...

Čl. XV

Zákon č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení zákona č. 411/2002 Z. z. a zákona ...

1.

V § 12 ods. 1 sa za slovom „osobnosti“ vypúšťajú slová „a vo veciach utajovaných skutočností,5)“. ...

2.

V § 12 sa vypúšťa odsek 3. Zároveň sa vypúšťa poznámka pod čiarou k odkazu 7.

Čl. XVII

Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...

V § 91 sa odsek 4 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:

„l) Národného bezpečnostného úradu, Slovenskej informačnej služby, Vojenského spravodajstva ...

„86a) § 19 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení ...

Čl. XIX

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej ...

1.

V § 60 ods. 1 sa za slovo „činnosti“ vkladajú slová „Národného bezpečnostného úradu a“. ...

2.

V poznámke pod čiarou k odkazu 30 sa na konci pripája citácia

„§ 72 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých ...

3.

V poznámke pod čiarou k odkazu 50 sa na konci pripája citácia

„Zákon č. 215/2004 Z. z.“.

Čl. XX

Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy ...

V § 22 odsek 8 znie:

„(8) Na čele Národného bezpečnostného úradu je riaditeľ, ktorého volí a odvoláva Národná ...

„1c) § 71 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých ...

Čl. XXI - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2004.

Rudolf Schuster v. r.Pavol Hrušovský v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 215/2004 Z. z.

  ŠTRUKTÚRY ŠTÁTNEJ BEZPEČNOSTI PODĽA § 14 ODS. 1

  Podľa tohto zákona sa za osobu, ktorá bola pracovne zaradená v štruktúrach bývalej Štátnej ...

  1.

  Hlavná správa ŠtB (1966 - 1971),

  2.

  Federálna správa spravodajských služieb (1969 – 1971),

  3.

  Sekretariát námestníka ministra vnútra ČSSR pre riadenie federálnej spravodajskej služby (1970 ...

  4.

  Bezpečnostný odbor MV SSR (1969 – 1971),

  5.

  Organizačno-bezpečnostný úsek MV ČSR (1969 – 1971),

  6.

  Hlavná správa ŠtB MV SSR (1969 – 1974),

  7.

  Prezídium pre bezpečnosť MV (1948 – 1950),

  8.

  Odbor BA Skupiny I – Bezpečnosť MV (1948 – 1950),

  9.

  Veliteľstvo ŠtB (1950 – 1952),

  10.

  Hlavná správa vojenskej kontrarozviedky (1952 – 1953),

  11.

  Správa štátno-bezpečnostného vyšetrovania (1953),

  12.

  Krajské veliteľstvá ŠtB (1950 – 1952) a útvary podriadené,

  13.

  Krajské správy ŠtB (1953 – 1953) a útvary podriadené,

  14.

  II. správa MV (1953 – 1963),

  15.

  II. správa MV (neskôr FMV, 1964 – 1974),

  16.

  III. správa MV (1953 – 1963),

  17.

  IV. správa MV (1953 – 1963),

  18.

  V. správa MV (1952 – 1962),

  19.

  VI. správa MV (1953 – 1963),

  20.

  XI. správa FMV (neskôr ZNB),

  21.

  1.,2.,3.,4.,5. samostatný sektor ministerstva národnej bezpečnosti (1950 – 1951),

  22.

  odbor O, Z, C, E, T, V, LM ministerstva národnej bezpečnosti (1951 – 1952),

  23.

  operatívne odbory a oddelenia Správy ochrany prezidenta (1952 – 1953), Správy ochrany ústavných ...

  24.

  operatívny odbor VII. správy MV (1953 – 1963), IV. správy MV (neskôr FMV),

  25.

  Odbor VII. správy MV poverený vykonávaním zatýkania a domových prehliadok (1953 – 1956), ...

  26.

  operatívne odbory XI. správy MV (1953 – 1963) a VI. správy MV (neskôr FMV),

  27.

  I. správa ZNB,

  28.

  II. správa ZNB,

  29.

  X. správa ZNB (1974 - 1988),

  30.

  XI. správa ZNB (1974 - 1988),

  31.

  III. správa ZNB (1964 - 1990),

  32.

  IV. správa ZNB (1964 - 1990),

  33.

  VI. správa ZNB (1963 - 1990),

  34.

  Hlavná správa vojenskej kontrarozviedky (1. 9. 1970 - 31. 8. 1983),

  35.

  XII. správa ZNB (1974 - 1990),

  36.

  XIII. správa ZNB,

  37.

  XIV. správa ZNB,

  38.

  Federálna správa vyšetrovania ŠtB,

  39.

  správy ŠtB krajských správ ZNB okrem príslušníkov oddelenia doprovodov československých lietadiel ...

  40.

  Oddelenia ŠtB okresných správ ZNB okrem príslušníkov oddelenia režimovej ochrany jadrových elektrární. ...

  Príloha č. 2 k zákonu č. 215/2004 Z. z.

  ÚDAJE POŽADOVANÉ V OSOBNOM DOTAZNÍKU OSOBY

  1.

  Meno, priezvisko, titul, vedecká hodnosť.

  2.

  Dátum a miesto narodenia, rodné číslo.

  3.

  Adresa trvalého pobytu a prechodného pobytu.

  4.

  Rodinný stav.

  5.

  Štátna príslušnosť, prípadne ďalšia štátna príslušnosť, zmeny štátnej príslušnosti. ...

  6.

  Číslo občianskeho preukazu, cestovného dokladu, miesto jeho vydania.

  7.

  Ak ide o cudzinca, pobyty v Slovenskej republike dlhšie ako 30 dní v posledných siedmich rokoch. ...

  8.

  Vzdelanie, prehľad navštevovaných škôl.

  9.

  Zamestnanie, sídlo zamestnávateľa, pracovné zaradenie, zastávaná funkcia.

  10.

  Prehľad predchádzajúcich zamestnávateľov.

  11.

  Vykonávanie podnikateľskej činnosti.

  12.

  Osobné údaje manžela (manželky), druha (družky), detí – meno, priezvisko, i rodné, dátum a ...

  13.

  Všetky vznesené obvinenia z trestného činu voči osobe.

  14.

  Postih za priestupok, iný správny delikt v posledných piatich rokoch.

  15.

  Či je alebo bola závislá od požívania alkoholických nápojov.

  16.

  Spolupráca so Štátnou bezpečnosťou v kategóriách rezident, agent, tajný spolupracovník, držiteľ ...

  17.

  Vyjadrenie sa k bezpečnostným rizikám podľa § 14 ods. 2.

  Príloha č. 3 k zákonu č. 215/2004 Z. z.

  ÚDAJE POŽADOVANÉ V BEZPEČNOSTNOM DOTAZNÍKU OSOBY

  A.

  VŠEOBECNÁ ČASŤ

  1.

  Meno, priezvisko, titul, vedecká hodnosť.

  2.

  Dátum a miesto narodenia, rodné číslo.

  3.

  Adresa trvalého pobytu a prechodného pobytu.

  4.

  Rodinný stav.

  5.

  Štátna príslušnosť, prípadne ďalšia štátna príslušnosť, zmeny štátnej príslušnosti. ...

  6.

  Číslo občianskeho preukazu, cestovného dokladu, miesto jeho vydania.

  7.

  Ak ide o cudzinca, pobyty v Slovenskej republike dlhšie ako 30 dní v posledných siedmich rokoch. ...

  8.

  Vzdelanie, prehľad navštevovaných škôl.

  9.

  Jazykové vedomosti.

  10.

  Zamestnanie, sídlo zamestnávateľa, pracovné zaradenie, zastávaná funkcia.

  11.

  Prehľad predchádzajúcich zamestnávateľov aj s pracovným zaradením.

  12.

  Vykonávanie podnikateľskej činnosti.

  13.

  Ak ide o vojaka, miesto a doba základnej vojenskej služby, ďalšej služby v ozbrojených silách, ...

  14.

  Ak ide o príslušníka Policajného zboru, miesta a doba výkonu služby, dosiahnutá hodnosť. ...

  15.

  Osobné údaje manžela (manželky), druha (družky), detí, rodičov, súrodencov – meno, priezvisko, ...

  16.

  Všetky vznesené obvinenia z trestného činu voči osobe.

  17.

  Postih za priestupok, iný správny delikt v posledných piatich rokoch.

  18.

  Či je alebo bola závislá od požívania alkoholických nápojov.

  19.

  Či užíva alebo užívala omamné alebo psychotropné látky.

  20.

  Majetkové pomery, všetky finančné záväzky, ktorých celková výška presahuje 100 000 Sk. ...

  21.

  Nariadené exekučné rozhodnutia v posledných siedmich rokoch.

  22.

  Rozsah oboznamovania sa s utajovanými skutočnosťami do súčasnosti.

  23.

  Spolupráca s bývalou alebo súčasnou spravodajskou službou cudzej moci, absolvované študijné ...

  24.

  Spolupráca so Štátnou bezpečnosťou v kategóriách rezident, agent, tajný spolupracovník, držiteľ ...

  25.

  Vyjadrenie sa k bezpečnostným rizikám podľa § 14 ods. 2.

  26.

  Čestné vyhlásenie o pravdivosti uvedených údajov.

  B.

  DOPLNKOVÁ ČASŤ VYPLŇOVANÁ LEN PRE STUPEŇ UTAJENIA PRÍSNE TAJNÉ A TAJNÉ

  1.

  Osobné údaje ďalších rodinných príslušníkov - rodičov manžela (manželky), druha (družky) ...

  2.

  Príslušnosť a vzťahy k občianskym združeniam, politickým hnutiam a stranám, cirkvám, náboženským ...

  3.

  Meno, priezvisko a adresa dvoch osôb, ktoré poznajú navrhovanú osobu a môžu sa vyjadriť o údajoch ...

  4.

  Pobyty v zahraničí dlhšie ako 30 dní po dosiahnutí veku 18 rokov - súkromné, služobné, zárobkové. ...

  5.

  Absolvované psychiatrické vyšetrenia a liečenia.

  Príloha č. 4 k zákonu č. 215/2004 Z. z.

  ÚDAJE POŽADOVANÉ V BEZPEČNOSTNOM DOTAZNÍKU PODNIKATEĽA

  Bezpečnostný dotazník podnikateľa obsahuje:

  a)

  identifikačné údaje podnikateľa, najmä názov, sídlo, identifikačné číslo, rok vzniku, predchádzajúce ...

  b)

  hospodárske údaje podnikateľa, najmä ročné účtovné závierky za posledných päť rokov, audítorské ...

  c)

  majetkové údaje podnikateľa, najmä obchodný majetok, záväzky, údaje o čistom obchodnom imaní, ...

  d)

  obchodné vzťahy podnikateľa, najmä prehľad zahraničných spoločníkov,

  e)

  prehľad peňažných ústavov, v ktorých podnikateľ založil alebo vedie účet v posledných troch ...

  f)

  prehľad poskytnutých aj splatených pôžičiek a úverov za posledných päť rokov,

  g)

  údaje o podaní návrhu na konkurz, vyrovnanie, údaje o vstupe podnikateľa do likvidácie,

  h)

  názov a sídlo daňového poradcu,

  i)

  finančné záväzky voči štátnym orgánom, organizáciám, poisťovniam, iným právnickým osobám ...

  j)

  zoznam zamestnancov podnikateľa, ktorí nie sú štátnymi občanmi Slovenskej republiky,

  k)

  zoznam vedúcich zamestnancov podnikateľa za posledné tri roky,

  l)

  údaje o členoch štatutárneho orgánu, najmä osobné údaje štatutárneho orgánu (meno, priezvisko, ...

Poznámky

 • 1)  Čl. 141a ods. 5 písm. b), čl. 141a ods. 9 a čl. 154d ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky v znení ...
 • 1a)  Napríklad § 17 Obchodného zákonníka, § 91 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení ...
 • 2)  § 89 ods. 9 Trestného zákona v znení neskorších predpisov.
 • 3)  Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy ...
 • 4)  Napríklad Trestný zákon v znení neskorších predpisov, Trestný poriadok v znení neskorších ...
 • 5)  Napríklad § 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • 6)  Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.
 • 7)  § 41 ods. 2 Trestného zákona.
 • 8)  § 106 Trestného zákona.
 • 9)  § 173 Trestného zákona.
 • 10)  Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 10a)  § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 10b)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení ...
 • 11)  § 89 ods. 11 Trestného zákona.
 • 12)  Napríklad zákon č. 335/1991 Zb. o súdoch a sudcoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 385/2000 ...
 • 13)  § 7 ods. 5 a § 9 ods. 1 písm. a) zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
 • 13a)  Ústavný zákon č. 254/2006 Z. z. o zriadení a činnosti výboru Národnej rady Slovenskej republiky ...
 • 14)  Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 15)  Napríklad zákon č. 335/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 385/2000 Z. z. v znení ...
 • 16)  § 201 ods. 2 Trestného poriadku.
 • 17)  Zákon č. 256/1998 Z. z. o ochrane svedka a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...
 • 18)  § 11 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe ...
 • 18a)  § 5 ods. 2 zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 19)  § 88b Trestného poriadku.
 • 20)  Napríklad § 88, 88a, 88c a 88d Trestného poriadku, § 10 zákona č. 46/1993 Z. z., § 39 č. 171/1993 ...
 • 21)  Čl. 2 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa ...
 • 21a)  Čl. 2 ods. 4 nariadenia (ES) č. 765/2008.
 • 21b)  Čl. 2 ods. 5 nariadenia (ES) č. 765/2008.
 • 21c)  Čl. 2 ods. 6 nariadenia (ES) č. 765/2008.
 • 22)  Napríklad zákon č. 264/1999 Z. z., zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších ...
 • 23)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej ...
 • 23a)  § 11 ods. 1 zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších ...
 • 24)  § 4 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii. ...
 • 25)  § 44 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 26)  Napríklad Zmluva o otvorenom nebi (oznámenie č. 374/2002 Z. z.).
 • 27)  § 11 vyhlášky Ministerstva obrany Slovenskej republiky č.177/1996 Z. z. o vykonávaní geodetických ...
 • 28)  § 61 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
 • 28a)  § 27ga ods. 7 a § 31 ods. 7 zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene ...
 • 28b)  § 5 ods. 7 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 28c)  § 6 ods. 2 písm. e) zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení zákona ...
 • 29)  Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej ...
 • 30)  Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
 • 30a)  § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ...
 • 31)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej ...
 • 32)  Zákon č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických ...
 • 33)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 34)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení ...
 • 35)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. ...
 • 36)  Napríklad Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, Zákonník práce v znení neskorších ...
 • 37)  Zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 38)  § 29l zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. v znení zákona č. 362/2014 ...
 • 39)  § 29n zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. v znení zákona č. 338/2015 ...
 • 40)  § 29o zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. v znení zákona č. 340/2016 ...
 • 41)  § 29p zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. v znení zákona č. 334/2017 ...
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore