Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70699
Dôvodové správy: 2332
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
21.01.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu 111/2018 účinný od 01.09.2019


Platnosť od: 13.04.2018
Účinnosť od: 01.09.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna hospodárska politika, Štátne fondy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3 JUD DS2 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 111/2018 s účinnosťou od 01.09.2019 na základe 221/2019

Legislatívny proces k zákonu 221/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1
Predmet úpravy
(1)

Tento zákon upravuje rozsah, účel, podmienky, spôsob a kontrolu poskytovania dotácií v pôsobnosti ...

(2)

Poskytovanie dotácií v oblasti regionálneho rozvoja upravuje osobitný predpis.1)

§ 2
Rozsah poskytovania dotácie

Dotácia z rozpočtovej kapitoly úradu na príslušný rozpočtový rok sa môže poskytnúť za podmienok ...

a)
informatizácie spoločnosti,
b)
rozvoja investičného prostredia v Slovenskej republike,
c)
implementácie Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj.
§ 3
Účel poskytovania dotácie
(1)

Dotáciu podľa § 2 písm. a) možno poskytnúť na

a)
podporu aktivít zameraných na získanie inovatívnych návrhov riešení v oblasti e-Governmentu,
b)
podporu využívania moderných technológií a rozvoj vysokokapacitných info-komunikačných sietí ...
c)
podporu vzdelávacích a iných odborných aktivít a projektov zameraných na zvyšovanie informačnej ...
d)
prípravu analytických kapacít a podporu študentov zapojených do výskumu v oblasti informatizácie ...
e)
podporu online nástrojov participatívnej demokracie,
f)
podporu osvetových podujatí a projektov pre zvyšovanie informovanosti verejnosti o zámeroch v oblasti ...
g)
tvorbu inovatívnych aplikácií zjednodušujúcich používanie elektronických služieb verejnej správy, ...
h)
vytvorenie konceptu rozumných miest a regiónov,
i)
projekty realizované z európskych štrukturálnych a investičných fondov,
j)
predfinancovanie alebo dofinancovanie projektov z priamo riadených programov Európskej únie a ostatných ...
(2)

Dotáciu podľa § 2 písm. b) možno poskytnúť na

a)
tvorbu investičných platforiem a podporu inovatívnych projektov realizovaných v rámci vytvorených ...
b)
podporu inovatívnych projektov využívajúcich hybridné modely financovania.
(3)

Dotáciu podľa § 2 písm. c) možno poskytnúť na

a)
mikrogranty na realizáciu lokálnych iniciatív a projektov zameraných na implementáciu Agendy 2030 ...
b)
tvorbu riešení v oblasti informačných technológií na podporu sociálnej inovácie, ktorá implementáciou ...
c)
prípravu analytických kapacít, vzdelávacích a odborných aktivít zapojených do výskumu, vrátane ...
Podmienky poskytovania dotácie
§ 4
(1)

Dotáciu podľa § 3 možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je

a)
obec,
b)
vyšší územný celok,
c)
občianske združenie so sídlom na území Slovenskej republiky,
d)
nadácia so sídlom na území Slovenskej republiky,
e)
záujmové združenie právnických osôb, ktoré je právnickou osobou so sídlom na území Slovenskej ...
f)
nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby so sídlom na území Slovenskej ...
g)
základná škola alebo stredná škola so sídlom na území Slovenskej republiky,
h)
vysoká škola so sídlom na území Slovenskej republiky,
i)
rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný ...
j)
právnická osoba zriadená osobitnými predpismi;2) takejto právnickej osobe nemožno poskytnúť ...
k)
fyzická osoba – podnikateľ s miestom podnikania na území Slovenskej republiky,
l)
právnická osoba oprávnená na podnikanie so sídlom na území Slovenskej republiky.
(2)

Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorý spĺňa podmienky podľa tohto zákona a osobitných ...

(3)

Dotáciu nemožno poskytnúť ani použiť okrem účelu podľa osobitného predpisu5) ani na

a)
úhradu záväzkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov,
b)
refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rozpočtových rokoch,
c)
úhradu výdavkov na správu žiadateľa,
d)
výdavky nezahrnuté do rozpočtu projektu.
(4)

Dotáciu na účely podľa § 3 možno poskytnúť žiadateľovi, ak preukáže, že má na financovanie ...

(5)

Ak nie je dotácia podľa odseku 4 poskytnutá v požadovanej výške, spolufinancovanie z vlastných ...

§ 5
Spôsob poskytovania dotácie
(1)

Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi na základe žiadosti. Žiadosť vrátane jej príloh sa predkladá ...

(2)

Žiadosť obsahuje,

a)
ak ide o obec alebo vyšší územný celok,
1.
názov,
2.
sídlo,
3.
identifikačné číslo,
4.
meno a priezvisko štatutárneho orgánu,
b)
ak ide o občianske združenie, nadáciu alebo záujmové združenie právnických osôb, ktoré je ...
1.
názov,
2.
sídlo,
3.
identifikačné číslo,
4.
meno a priezvisko štatutárneho orgánu alebo mená a priezviská členov štatutárneho orgánu,
c)
ak ide o neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby,
1.
názov,
2.
sídlo,
3.
identifikačné číslo,
4.
meno a priezvisko štatutárneho orgánu alebo mená a priezviská členov štatutárneho orgánu,
d)
ak ide o základné a stredné školy so sídlom na území Slovenskej republiky,
1.
názov,
2.
sídlo,
3.
meno a priezvisko štatutárneho orgánu,
e)
ak ide o vysoké školy so sídlom na území Slovenskej republiky,
1.
názov,
2.
sídlo,
3.
identifikačné číslo,
4.
meno a priezvisko štatutárneho orgánu,
f)
ak ide o právnickú osobu – podnikateľa,
1.
obchodné meno,
2.
sídlo,
3.
identifikačné číslo,
4.
meno a priezvisko štatutárneho orgánu alebo mená a priezviská členov štatutárneho orgánu,
g)
ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,
1.
obchodné meno,
2.
adresu trvalého pobytu a miesto podnikania,
3.
identifikačné číslo,
4.
meno a priezvisko zodpovedného zástupcu, ak je ustanovený.
(3)

Žiadosť obsahuje aj

a)
vymedzenie účelu, na ktorý sa dotácia požaduje,
b)
výšku požadovanej dotácie,
c)
súhlas žiadateľa so spracovaním jeho osobných údajov.
(4)

Prílohou k žiadosti okrem dokladov podľa osobitného predpisu7) je

a)
popis projektu,
b)
štruktúrovaný rozpočet projektu,
c)
čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že má vysporiadané finančné vzťahy s rozpočtami obcí; ...
d)
čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že mu na rovnaký projekt nebola v minulosti poskytnutá dotácia ...
e)
čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že dotáciu na tento projekt nežiada aj od iného subjektu ...
f)
doklad preukazujúci zabezpečenie spolufinancovania podľa § 4 ods. 4.
(5)

Ak žiadosť neobsahuje predpísané náležitosti alebo prílohy, úrad do desiatich dní odo dňa ...

(6)

Dotácia sa poskytuje na základe písomnej zmluvy o poskytnutí dotácie uzatvorenej medzi úradom ...

(7)

Zmluva o poskytnutí dotácie obsahuje

a)
označenie zmluvných strán,
b)
účel, na ktorý sa dotácia poskytuje,
c)
výšku poskytnutej dotácie,
d)
číslo účtu vo formáte medzinárodného bankového účtu (IBAN) vedeného v banke alebo pobočke ...
e)
podmienky poskytnutia a použitia dotácie,
f)
práva a povinnosti zmluvných strán,
g)
podmienky zúčtovania dotácie a termín odvodu nepoužitých finančných prostriedkov a výnosov ...
h)
číslo účtu v Štátnej pokladnici, na ktorý sa poukazujú nepoužité finančné prostriedky a ...
i)
sankcie za porušenie finančnej disciplíny,8)
j)
dôvod a spôsob odstúpenia od zmluvy,
k)
vymedzenie času, na ktorý sa zmluva uzatvára,
l)
možnosť jednorazového alebo postupného čerpania dotácie,
m)
záväzok príjemcu dotácie, že poskytnutú dotáciu vráti, ak mu bola na ten istý účel už poskytnutá ...
§ 6
Vyhodnocovanie žiadosti
(1)

Poskytnutie dotácie schvaľuje vedúci úradu na základe odporúčania najmenej trojčlennej komisie, ...

(2)

Členov komisie vymenúva a odvoláva vedúci úradu na návrh tajomníka komisie, ktorým je vedúci ...

(3)

Člen komisie ani jemu blízka osoba9) nesmie byť

a)
žiadateľom alebo zaujatý voči žiadateľovi,
b)
štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu žiadateľa,
c)
spoločníkom, akcionárom alebo členom právnickej osoby, ktorá je žiadateľom,
d)
zamestnancom žiadateľa alebo zamestnancom právnickej osoby, ktorej je žiadateľ spoločníkom, akcionárom ...
e)
konečným užívateľom výhod žiadateľa, ktorý je ako partner verejného sektora zapísaný v registri ...
(4)

Komisia je pri vyhodnocovaní žiadostí nezávislá a vyhodnocuje ich podľa kritérií uvedených ...

(5)

Ak je to potrebné, na zabezpečenie účelu poskytovania dotácie môže byť zriadených viacero komisií. ...

(6)

Podrobnosti o zložení, prijímaní odporúčaní komisie a postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadosti ...

§ 7
Zverejňovanie informácií
(1)

Úrad zverejňuje na svojom webovom sídle

a)
úplné znenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich poskytovanie dotácií v jeho ...
b)
schválený rozpočet na dotácie podľa ich účelu pre daný rozpočtový rok a predpoklad na nasledujúce ...
c)
najmenej dva mesiace pred termínom predkladania žiadostí výzvu na predkladanie žiadostí, ktorá ...
1.
lehotu na predloženie žiadosti,
2.
účel a kritériá vyhodnocovania a ich dôležitosť,
3.
formulár žiadosti v elektronickej podobe,
4.
označenie osôb, ktoré môžu podať žiadosť,
5.
disponibilný objem finančných prostriedkov na vyhlásenú výzvu,
6.
najvyššiu a najnižšiu výšku jednej dotácie,
7.
spôsob odstraňovania formálnych nedostatkov žiadosti,
8.
lehotu na vyhodnotenie žiadosti a postup vyhodnocovania žiadosti,
9.
zloženie komisie na vyhodnocovanie žiadosti,
10.
návrh zmluvy o poskytnutí dotácie,
d)
do 30 dní od schválenia žiadosti všetky schválené žiadosti, výšku a účel dotácie a identifikáciu ...
e)
do 30 dní od neschválenia žiadosti všetky neschválené žiadosti a dôvod neschválenia žiadosti, ...
f)
vyhodnotenie výsledkov už poskytnutých dotácií, ktoré má úrad k dispozícii,
g)
často kladené otázky súvisiace s dotáciami.
(2)

Ustanovenia osobitného predpisu o obmedzení11) prístupu k informáciám nie sú dotknuté.

§ 8
Kontrola
(1)

Úrad vykonáva finančnú kontrolu hospodárenia s poskytnutou dotáciou12) a kontrolu dodržania podmienok ...

(2)

Ak prijímateľ dotácie porušil finančnú disciplínu, postupuje sa podľa osobitného predpisu.13) ...

§ 9
Spoločné ustanovenia
(1)

Na poskytnutie dotácie podľa tohto zákona nie je právny nárok.

(2)

Na poskytovanie, používanie a zúčtovanie dotácií sa použijú ustanovenia tohto zákona a ustanovenia ...

(3)

Týmto zákonom nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov o štátnej pomoci.14)

§ 10

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2018.

Andrej Kiska v. r. Andrej Danko v. r. Robert Fico v. r.

Poznámky

 • 1)  Zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov.
 • 1a)  § 8a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení ...
 • 2)  Napríklad zákon č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení neskorších predpisov.
 • 3)  Zákon č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 4)  Čl. 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení (Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016). ...
 • 5)  § 8a ods. 8 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 383/2008 Z. z.
 • 6)  Čl. 3 ods. 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej ...
 • 7)  § 8a ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 383/2008 Z. z.
 • 8)  § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 9)  § 116 Občianskeho zákonníka.
 • 10)  § 19 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 11)  Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 12)  Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 13)  § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 14)  Napríklad čl. 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, nariadenie (EÚ) č. 651/2014, zákon ...
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore