Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71096
Dôvodové správy: 2416
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
11.07.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o Fonde na podporu vzdelávania 396/2012 účinný od 01.09.2019


Platnosť od: 19.12.2012
Účinnosť od: 01.09.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátne fondy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST8 JUD7 DS9 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 396/2012 s účinnosťou od 01.09.2019 na základe 221/2019

Legislatívny proces k zákonu 221/2019
Legislatívny proces k zákonu 396/2012

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o Fonde na podporu vzdelávania

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1
Základné ustanovenia
(1)

Zriaďuje sa Fond na podporu vzdelávania (ďalej len „fond“) ako neštátny účelový fond.

(2)

Fond je právnická osoba so sídlom v Bratislave, ktorá sa zapisuje do obchodného registra.

(3)

Hlavnou činnosťou fondu je poskytovanie pôžičiek podľa § 10, 13a a 14. Fond vykonáva svoju činnosť vo ...

(4)

Podrobnosti o činnosti fondu upraví štatút fondu a podrobnosti o organizácii fondu upraví organizačný ...

§ 2
Orgány fondu
(1)

Orgánmi fondu sú

a)
rada fondu,
b)
riaditeľ fondu a
c)
dozorná rada.
(2)

Funkcia člena rady fondu je nezlučiteľná s funkciou člena dozornej rady.

(3)

Zamestnanec fondu nesmie byť členom rady fondu ani členom dozornej rady.

(4)

Členovi rady fondu a členovi dozornej rady patrí mesačne odmena najviac vo výške jednej dvanástiny priemernej ...

(5)

Členovi rady fondu a členovi dozornej rady patrí počas výkonu funkcie náhrada preukázaných cestovných ...

(6)

Člen rady fondu a člen dozornej rady nesmie vstupovať do zmluvných vzťahov s fondom, žiadať o poskytnutie ...

§ 3
Rada fondu
(1)

Rada fondu je najvyšším orgánom fondu a riadi jeho činnosť.

(2)

Rada fondu má piatich členov, z ktorých

a)
troch členov vymenúva a odvoláva minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej ...
b)
dvoch členov vymenúva a odvoláva Študentská rada vysokých škôl.
(3)

Za člena rady fondu môže byť vymenovaná fyzická osoba, ktorá má ukončené vysokoškolské vzdelanie, spôsobilosť ...

(4)

Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný ...

(5)

Minister vymenúva

a)
jedného člena rady fondu zo štátnych zamestnancov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej ...
b)
dvoch členov rady fondu z návrhov predložených odborovými organizáciami, ktoré zastupujú pedagogických ...
(6)

Ministerstvo oznámi možnosť predkladania návrhov podľa odseku 5 písm. b) na svojom webovom sídle najmenej ...

(7)

Funkčné obdobie člena rady fondu je dvojročné; začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom sa skončilo ...

(8)

Výkon funkcie člena rady fondu sa skončí uplynutím jeho funkčného obdobia. Pred uplynutím funkčného ...

a)
vzdaním sa funkcie člena rady fondu,
b)
odvolaním z funkcie člena rady fondu; odvolanie sa oznamuje aj riaditeľovi fondu spolu s uvedením dôvodu ...
c)
smrťou člena rady fondu alebo
d)
skončením štátnozamestnaneckého pomeru s ministerstvom, ak ide o zamestnanca ministerstva vymenovaného ...
(9)

Člen rady fondu písomne oznámi vzdanie sa funkcie člena rady fondu riaditeľovi fondu, ktorý o tom bezodkladne ...

(10)

Minister alebo Študentská rada vysokých škôl odvolá člena rady fondu, ktorý bol nimi vymenovaný, ak

a)
bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za nedbanlivostný trestný čin na nepodmienečný ...
b)
bol právoplatne pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená, ...
c)
riadne nevykonáva svoju funkciu člena rady fondu podľa štatútu fondu alebo
d)
jeho konanie vyvoláva alebo je spôsobilé vyvolať dôvodné pochybnosti o osobnostných, morálnych alebo ...
(11)

Nového člena rady fondu do funkcie vymenúva osoba podľa odseku 2 do 40 dní od zániku funkcie člena rady ...

(12)

Rada fondu volí zo svojich členov predsedu rady fondu.

(13)

Rada fondu je schopná uznášať sa, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej ...

(14)

Do obchodného registra sa okrem údajov ustanovených osobitným predpisom5) zapisuje aj meno, priezvisko, ...

§ 4
Pôsobnosť rady fondu
(1)

Do pôsobnosti rady fondu patrí

a)
schvaľovanie pôžičiek,
b)
voľba a odvolanie predsedu rady fondu,
c)
schvaľovanie štatútu fondu, rokovacieho poriadku rady fondu, organizačného poriadku fondu a iných vnútorných ...
d)
vymenovanie a odvolanie riaditeľa fondu a určenie jeho mzdy podľa Zákonníka práce,
e)
schvaľovanie rozpočtu fondu,
f)
schvaľovanie výročnej správy fondu,
g)
schvaľovanie stratégie rozvoja fondu a udržateľnosti činností fondu,
h)
schvaľovanie ročnej účtovnej závierky fondu overenej audítorom,6)
i)
rozhodovanie o žiadosti o odpustenie dlhu alebo jeho časti,
j)
rozhodovanie o odklade splátok pôžičky a o predĺžení lehoty splatnosti pôžičky, ak na odklad splátok ...
k)
schvaľovanie prijatia úveru podľa § 8 ods. 1 písm. h),
l)
vyjadrovanie sa k ďalším otázkam, ktoré do pôsobnosti fondu zveruje zákon alebo vnútorné predpisy fondu. ...
(2)

Rada fondu môže schváliť odpustenie dlhu alebo jeho časti podľa odseku 1 písm. i), ak by vymáhanie jeho ...

§ 5
Riaditeľ fondu
(1)

Riaditeľ fondu je štatutárnym orgánom fondu, ktorý koná v mene fondu vo všetkých veciach, ak nie sú ...

(2)

Riaditeľ fondu je zamestnancom fondu.

(3)

Do pôsobnosti riaditeľa fondu patrí

a)
vypracovanie návrhu rozpočtu fondu a hospodárenie fondu podľa schváleného rozpočtu,
b)
zostavenie ročnej účtovnej závierky fondu a jej predloženie rade fondu a dozornej rade,
c)
vypracovanie návrhu výročnej správy fondu a jej predloženie rade fondu a dozornej rade,
d)
riadne vedenie účtovníctva fondu,7)
e)
vykonanie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov v hospodárení a v činnosti fondu,
f)
plnenie rozhodnutí rady fondu,
g)
vypracovanie návrhov vnútorných predpisov fondu,
h)
vydávanie vnútorných predpisov fondu, ak ich schválenie nie je v pôsobnosti iného orgánu fondu,
i)
uzatváranie zmlúv o pôžičke s osobami, ktoré splnili podmienky podľa tohto zákona,
j)
kontrola dodržiavania zmluvných podmienok počas platnosti zmluvy o pôžičke,
k)
zabezpečovanie vymáhania pohľadávok fondu,
l)
vypracovanie stratégie rozvoja fondu a udržateľnosti činností fondu,
m)
podanie návrhu na zápis údajov do obchodného registra, návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov a návrhu ...
n)
ďalšie otázky, ktoré do pôsobnosti fondu zveruje zákon alebo vnútorné predpisy fondu.
(4)

Riaditeľ fondu zodpovedá za svoju činnosť rade fondu.

(5)

Riaditeľa fondu, ak nie je vymenovaný, zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností zamestnanec fondu, ...

§ 6
Výberové konanie na riaditeľa fondu
(1)

Riaditeľa fondu vymenúva rada fondu na základe výsledkov výberového konania. Oznam o vyhlásení výberového ...

(2)

Za riaditeľa fondu môže byť vymenovaná fyzická osoba, ktorá

a)
sa prihlásila do výberového konania na funkciu riaditeľa fondu (ďalej len „kandidát“),
b)
má ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
c)
je bezúhonná podľa § 3 ods. 4,
d)
je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu a
e)
má minimálne tri roky praxe v riadiacej funkcii.
(3)

K prihláške kandidát prikladá

a)
kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
b)
čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
c)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,4a)
d)
profesijný štruktúrovaný životopis a motivačný list,
e)
stratégiu rozvoja fondu a
f)
ďalšie doklady uvedené v ozname o vyhlásení výberového konania.
(4)

Po uplynutí lehoty na predkladanie žiadostí o zaradenie do výberového konania posúdi rada fondu predložené ...

(5)

Rada fondu vymenuje za riaditeľa fondu kandidáta, ktorý získal najlepšie hodnotenie na základe výsledkov ...

(6)

Podrobnosti o hodnotení kandidátov na funkciu riaditeľa fondu, hodnotiacich kritériách a ich váhe pri ...

§ 7
Dozorná rada
(1)

Dozorná rada je kontrolným orgánom fondu.

(2)

Dozorná rada má troch členov, ktorých vymenúva a odvoláva minister.

(3)

Za člena dozornej rady môže byť vymenovaná fyzická osoba, ktorá má ukončené vysokoškolské vzdelanie, ...

(4)

Funkčné obdobie člena dozornej rady je trojročné; začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom sa ...

(5)

Výkon funkcie člena dozornej rady sa skončí uplynutím jeho funkčného obdobia. Pred uplynutím funkčného ...

a)
vzdaním sa funkcie člena dozornej rady,
b)
odvolaním z funkcie člena dozornej rady; odvolanie sa oznamuje aj riaditeľovi fondu spolu s uvedením ...
c)
smrťou člena dozornej rady.
(6)

Člen dozornej rady písomne oznámi vzdanie sa funkcie člena dozornej rady ministrovi. Funkcia člena dozornej ...

(7)

Minister odvolá člena dozornej rady z dôvodov uvedených v § 3 ods. 10.

(8)

Nového člena dozornej rady do funkcie vymenúva minister do 30 dní od zániku funkcie člena dozornej rady. ...

(9)

Dozorná rada

a)
volí zo svojich členov predsedu dozornej rady,
b)
schvaľuje rokovací poriadok dozornej rady,
c)
kontroluje hospodárenie fondu,
d)
určuje audítora na overovanie účtovnej závierky fondu,
e)
vyjadruje sa k výročnej správe fondu a svoje stanovisko predkladá rade fondu a
f)
vypracúva správu o stave fondu.
(10)

Členovia dozornej rady sú oprávnení zisťovať stav a spôsob hospodárenia fondu, najmä nazerať do dokladov ...

(11)

Dozorná rada vypracúva najmenej raz ročne správu o stave fondu na základe vykonaných kontrol.

(12)

Dozorná rada oznamuje porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov fondu ...

§ 8
Zdroje fondu
(1)

Zdrojmi fondu sú

a)
splátky pôžičiek poskytnutých z fondu,
b)
úroky z prostriedkov fondu uložených v Štátnej pokladnici,
c)
úroky z poskytnutých pôžičiek,
d)
sankcie za porušenie zmluvných podmienok,
e)
poplatky a náhrady podľa podmienok fondu určených v zmluve o pôžičke,
f)
dotácie z rozpočtovej kapitoly ministerstva,
g)
dary a príspevky od iných osôb,
h)
úvery z bánk, pobočiek zahraničných bánk alebo z medzinárodných inštitúcií, ktorých je Slovenská republika ...
i)
iné príjmy.
(2)

Fond môže s predchádzajúcim písomným súhlasom Ministerstva financií Slovenskej republiky prijímať úvery ...

a)
celková suma dlhu fondu neprekročí v rámci kalendárneho roka 60 % z nesplatenej istiny pôžičiek vrátane ...
b)
suma ročných splátok úverov neprekročí 35 % celkových príjmov predchádzajúceho roka vrátane príjmových ...
(3)

Fond nemôže uzavrieť zmluvu o úvere s inými osobami, ako sú uvedené v odseku 1 písm. h).

(4)

Ministerstvo poskytuje fondu dotácie na základe zmluvy. Zmluva obsahuje okrem identifikačných údajov ...

a)
účel, na ktorý sa dotácia poskytuje, a ďalšie podmienky jej použitia,
b)
celkový objem dotácie, z toho objem dotácie určený na
1.
pôžičky pre študentov,
2.
pôžičky pre pedagógov alebo
3.
stabilizačné pôžičky v členení pre jednotlivé regulované povolania s nedostatkom pracovnej sily v Slovenskej ...
c)
nedostatkové regulované povolanie, na ktoré sa poskytuje dotácia, ak ide o stabilizačnú pôžičku a výšku ...
d)
čas a spôsob poskytnutia dotácie,
e)
dátum, do ktorého fond predloží ministerstvu zúčtovanie dotácie.
(5)

Dotácia sa poskytuje v závislosti od potrieb fondu a možností štátneho rozpočtu.

(6)

Zdroje fondu podľa odseku 1 písm. f) môžu byť použité len na poskytovanie pôžičiek podľa § 10, 13a a ...

§ 9
Hospodárenie s prostriedkami fondu
(1)

Fond hospodári podľa schváleného rozpočtu, ktorý zverejňuje na svojom webovom sídle do piatich pracovných ...

(2)

Za hospodárenie s prostriedkami fondu zodpovedá riaditeľ fondu.

(3)

Prostriedky fondu možno použiť na

a)
poskytovanie pôžičiek,
b)
správu fondu,
c)
splátky úverov fondu,
d)
činnosti podľa odseku 9.
(4)

Prostriedky fondu vedie fond v Štátnej pokladnici okrem úverov poskytnutých podľa § 8 ods. 1 písm. h). ...

(5)

Prostriedky na správu fondu sa vedú oddelene od prostriedkov na poskytovanie pôžičiek.

(6)

Prostriedky určené na poskytovanie pôžičiek podľa § 10, výnosy z nich, splátky týchto pôžičiek a úrokov ...

(7)

Prostriedky určené na poskytovanie pôžičiek podľa § 14, výnosy z nich, splátky týchto pôžičiek a úrokov ...

(8)

Prostriedky určené na poskytovanie stabilizačných pôžičiek podľa § 13a, výnosy z nich, splátky týchto ...

(9)

Fond môže za úhradu vykonávať činnosti slúžiace na účelnejšie využitie ľudských zdrojov a majetku fondu. ...

(10)

Náklady na správu fondu vrátane miezd zamestnancov fondu nesmú prekročiť 3,5 % ročne z nesplatenej istiny ...

(11)

Fond môže použiť na úhradu nákladov na správu fondu najviac 3,5 % z dotácie poskytnutej na stabilizačné ...

(12)

Ročnú účtovnú závierku fondu overuje audítor.6)

Pôžička pre študentov
§ 10
(1)

O pôžičku pre študentov z prostriedkov fondu môže požiadať študent vysokej školy9) alebo fyzická osoba, ...

(2)

Študent žiadajúci o pôžičku musí

a)
byť občanom Slovenskej republiky,
b)
byť v postavení Slováka žijúceho v zahraničí12) alebo
c)
byť občanom Európskej únie, ktorý má právo na trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, alebo jeho ...
(3)

Ak je žiadateľom občan Slovenskej republiky, ktorý študuje na vysokej škole so sídlom na území Slovenskej ...

§ 11
Žiadosť o pôžičku
(1)

Fond poskytne pôžičku študentovi na základe žiadosti o pôžičku, ak spĺňa podmienky ustanovené týmto ...

(2)

Fond poskytuje pôžičky do vyčerpania prostriedkov fondu určených na pôžičky pre študentov.

(3)

Ak fond nemá dostatok prostriedkov na poskytnutie pôžičiek všetkým študentom, ktorí podali žiadosť o ...

a)
je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,14)
b)
je nezaopatreným dieťaťom,15) ktorému zomrel rodič alebo osvojiteľ,
c)
je študentom so špecifickými potrebami,16)
d)
je študentom po skončení ústavnej starostlivosti, po skončení pobytu nariadeného výchovným opatrením ...
e)
je študentom, ktorý bol do dosiahnutia plnoletosti rozhodnutím súdu zverený do osobnej starostlivosti ...
f)
mal v predchádzajúcom akademickom roku alebo má v aktuálnom akademickom roku priznané sociálne štipendium,16b) ...
g)
je rodičom nezaopatreného dieťaťa,
h)
je poberateľom peňažného príspevku na opatrovanie,17)
i)
má aspoň troch súrodencov, ktorí sú nezaopatrenými deťmi, alebo má aspoň dvoch súrodencov, ktorí sú ...
j)
dosahuje lepšie študijné výsledky ako iní študenti, ktorí podali žiadosť o pôžičku,
k)
je študentom vysokej školy v dennej forme štúdia,
l)
nemal doposiaľ poskytnutú pôžičku pre študentov z fondu.
(4)

Študijné výsledky sa posudzujú podľa váženého študijného priemeru, ktorý študent dosiahol v roku štúdia ...

(5)

Fond prednostne poskytne pôžičku študentovi, ktorý spĺňa súčasne najviac kritérií podľa odseku 3. Ak ...

(6)

Žiadosť o pôžičku sa doručuje fondu v termínoch do 15. septembra alebo do 31. októbra kalendárneho roka, ...

§ 12
Poskytnutie pôžičky
(1)

Fond môže poskytnúť pôžičku študentovi v jednom akademickom roku len raz.

(2)

Fond poskytne študentovi pôžičku najviac počas šiestich akademických rokov; akademické roky nemusia ...

(3)

Ak má študent s fondom uzavretú zmluvu o pôžičke podľa § 10 a rada fondu študentovi schváli ďalšiu pôžičku ...

(4)

Uzavretím zmluvy o pôžičke sa študent stáva dlžníkom fondu.

§ 13
Splatnosť pôžičky
(1)

Lehotu splatnosti pôžičky možno dohodnúť najviac na desať rokov.

(2)

Rada fondu môže rozhodnúť o predĺžení lehoty splatnosti pôžičky len na základe odôvodnenej žiadosti ...

(3)

Dlžník fondu podľa § 12 ods. 4 má nárok na odklad splátok

a)
ak je študentom študijného programu na vysokej škole v Slovenskej republike alebo rovnocenného štúdia ...
b)
počas šiestich mesiacov od riadneho skončenia vysokoškolského vzdelávania v prvom stupni,19)
c)
počas dvoch mesiacov od riadneho skončenia vysokoškolského vzdelávania v druhom stupni,
d)
počas dvoch mesiacov od prerušenia štúdia alebo od iného skončenia štúdia,20) ak ide o vysokoškolské ...
e)
počas trvania materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky, ak dlžník do jedného mesiaca od prerušenia ...
f)
počas trvania dobrovoľnej vojenskej prípravy.20aa)
(4)

Počas odkladu splátok podľa odseku 3 lehota splatnosti neplynie.

(5)

Podmienky uplatnenia odkladu splátok podľa odseku 3 upraví zmluva o pôžičke.

(6)

Ak dlžník fondu podľa § 12 ods. 4, ktorý je daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou,20a) preukáže, ...

(7)

Do času výkonu zárobkovej činnosti na uplatnenie nároku podľa odseku 6 sa započítava čas trvania invalidity,23) ...

(8)

Spôsob preukazovania výkonu zárobkovej činnosti na uplatnenie nároku podľa odseku 6 upraví zmluva o ...

Stabilizačná pôžička
§ 13a
(1)

O stabilizačnú pôžičku z prostriedkov fondu môže požiadať študent, ktorý sa pripravuje na výkon nedostatkového ...

(2)

Zoznam nedostatkových regulovaných povolaní vrátane študijných programov, v ktorých sa študent pripravuje ...

a)
miera evidovanej nezamestnanosti absolventov,
b)
celkový počet študentov v študijnom programe, v ktorom sa študent pripravuje na výkon nedostatkového ...
c)
údaje o potrebách trhu práce pre nedostatkové regulované povolanie.
(3)

Štruktúru údajov na vypracovanie zoznamu nedostatkových regulovaných povolaní určuje ministerstvo po ...

(4)

Zoznam nedostatkových regulovaných povolaní sa zverejňuje na webovom sídle ministerstva a webovom sídle ...

(5)

Ústredný orgán štátnej správy, do ktorého vecnej pôsobnosti patrí výkon nedostatkového regulovaného ...

(6)

O stabilizačnú pôžičku môže požiadať študent, ktorý

a)
spĺňa podmienky podľa § 10 a
b)
získa po absolvovaní študijného programu kvalifikačný predpoklad na výkon nedostatkového regulovaného ...
Poskytovanie stabilizačnej pôžičky
§ 13b
(1)

Fond poskytne stabilizačnú pôžičku študentovi na základe žiadosti o stabilizačnú pôžičku, ak spĺňa podmienky ...

(2)

Fond poskytuje pôžičky do vyčerpania prostriedkov určených na stabilizačné pôžičky. Vyčerpanie prostriedkov ...

(3)

Ak fond nemá dostatok prostriedkov na poskytnutie stabilizačných pôžičiek všetkým študentom, ktorí podali ...

a)
je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,14)
b)
je nezaopatreným dieťaťom,15) ktorému zomrel rodič alebo osvojiteľ,
c)
je študentom so špecifickými potrebami,16)
d)
je študentom po skončení ústavnej starostlivosti, po skončení pobytu nariadeného výchovným opatrením ...
e)
je študentom, ktorý bol do dosiahnutia plnoletosti rozhodnutím súdu zverený do osobnej starostlivosti ...
f)
mal v predchádzajúcom akademickom roku alebo má v aktuálnom akademickom roku priznané sociálne štipendium,16b) ...
g)
je rodičom nezaopatreného dieťaťa,
h)
je poberateľom peňažného príspevku na opatrovanie,17)
i)
má aspoň troch súrodencov, ktorí sú nezaopatrenými deťmi, alebo má aspoň dvoch súrodencov, ktorí sú ...
j)
dosahuje lepšie študijné výsledky ako iní študenti, ktorí podali žiadosť o stabilizačnú pôžičku,
k)
je študentom vysokej školy v dennej forme štúdia.
(4)

Študijné výsledky sa posudzujú podľa váženého študijného priemeru, ktorý študent dosiahol v roku štúdia ...

(5)

Fond prednostne poskytne stabilizačnú pôžičku študentovi, ktorý spĺňa súčasne najviac kritérií podľa ...

(6)

Žiadosť o stabilizačnú pôžičku sa doručuje fondu v termínoch do 15. septembra, 31. októbra, 31. januára ...

§ 13c
(1)

Fond môže poskytnúť stabilizačnú pôžičku študentovi v jednom akademickom roku len raz.

(2)

Fond poskytne študentovi stabilizačnú pôžičku najviac počas šiestich akademických rokov; akademické ...

(3)

Ak má študent s fondom uzavretú zmluvu o stabilizačnej pôžičke podľa § 13a a rada fondu študentovi schváli ...

(4)

Uzavretím zmluvy o stabilizačnej pôžičke sa študent stáva dlžníkom fondu.

§ 13d
Splatnosť stabilizačnej pôžičky
(1)

Lehotu splatnosti stabilizačnej pôžičky možno dohodnúť najviac na desať rokov.

(2)

Rada fondu môže rozhodnúť o predĺžení lehoty splatnosti stabilizačnej pôžičky len na základe odôvodnenej ...

(3)

Dlžník fondu podľa § 13c ods. 4 má nárok na odklad splátok počas

a)
vysokoškolského štúdia, ak je študentom podľa § 13a ods. 6 a neskončil vysokoškolské štúdium druhého ...
b)
šiestich mesiacov od riadneho skončenia vysokoškolského vzdelávania v prvom stupni,19)
c)
dvoch mesiacov od riadneho skončenia vysokoškolského vzdelávania v druhom stupni,
d)
dvoch mesiacov od prerušenia štúdia alebo od iného skončenia štúdia,20) ak ide o vysokoškolské vzdelávanie ...
e)
trvania materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky, ak dlžník do jedného mesiaca od prerušenia ...
f)
trvania dobrovoľnej vojenskej prípravy,20aa) alebo
g)
výkonu nedostatkového regulovaného povolania na území Slovenskej republiky.
(4)

Počas odkladu splátok podľa odseku 3 lehota splatnosti neplynie.

(5)

Podmienky uplatnenia odkladu splátok podľa odseku 3 upraví zmluva o stabilizačnej pôžičke.

(6)

Dlžníkovi fondu podľa § 13c ods. 4 sa nesplatená istina stabilizačnej pôžičky zníži o pomernú časť z ...

(7)

Do času výkonu nedostatkového regulovaného povolania na uplatnenie nároku podľa odseku 6 sa započítava ...

(8)

Spôsob preukazovania výkonu nedostatkového regulovaného povolania na uplatnenie nároku podľa odseku ...

(9)

Záväzok splatiť nesplatenú istinu stabilizačnej pôžičky a jej príslušenstvo zaniká smrťou dlžníka alebo ...

Pôžička pre pedagógov
§ 14
(1)

O pôžičku pre pedagógov z prostriedkov fondu môže požiadať pedagóg. Pedagógom sa na účely poskytnutia ...

a)
pedagogický zamestnanec,21)
b)
odborný zamestnanec,22)
c)
študent doktorandského študijného programu22a) v dennej forme štúdia,
d)
zamestnanec vysokej školy, ktorý do dňa na doručenie žiadosti dosiahne vek najviac 35 rokov a je
1.
vysokoškolský učiteľ,22b)
2.
výskumný pracovník,22c)
3.
umelecký pracovník.22c)
(2)

Fond poskytne pôžičku pedagógovi na základe jeho žiadosti, ak spĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom. ...

(3)

Fond poskytuje pôžičky do vyčerpania prostriedkov fondu určených na pôžičky pre pedagógov.

(4)

Ak fond nemá dostatok prostriedkov na poskytnutie pôžičiek všetkým pedagógom, ktorí podali žiadosť o ...

a)
nemal doposiaľ poskytnutú pôžičku pre pedagógov,
b)
skončil riadne vysokoškolské štúdium druhého stupňa v posledných piatich rokoch a nie je študentom doktorandského ...
c)
je osamelý zamestnanec,22d) ktorý sa sám stará o nezaopatrené dieťa alebo inú osobu, ktorá je na neho ...
d)
má manžela alebo manželku, ktorý alebo ktorá je tiež pedagógom,
e)
je invalidný podľa osobitného predpisu,23)
f)
je nositeľom ocenenia udeleného ministrom,23a)
g)
vykonal dizertačnú skúšku, ak ide o študenta doktorandského študijného programu,
h)
vykonáva pedagogickú činnosť, odbornú činnosť, činnosť vysokoškolského učiteľa, činnosť výskumného pracovníka ...
(5)

Fond prednostne poskytne pôžičku pedagógovi, ktorý spĺňa najviac kritérií podľa odseku 4. Ak fond nemá ...

(6)

Žiadosť o pôžičku sa doručuje fondu v termínoch do 28. februára, do 30. júna alebo do 31. októbra kalendárneho ...

§ 15
Poskytnutie pôžičky
(1)

Pôžičku pre pedagógov možno poskytnúť z prostriedkov fondu opakovane; celková istina poskytnutých pôžičiek ...

(2)

Fond môže poskytnúť pôžičku pedagógovi v jednom kalendárnom roku len raz.

(3)

Fond poskytne pedagógovi pôžičku len do takej výšky, aby súčet splátok všetkých pôžičiek poskytnutých ...

(4)

Uzavretím zmluvy o pôžičke sa pedagóg stáva dlžníkom fondu.

§ 16
Splatnosť pôžičky
(1)

Lehotu splatnosti pôžičky možno dohodnúť najviac na 15 rokov.

(2)

Rada fondu môže rozhodnúť o predĺžení lehoty splatnosti pôžičky len na základe odôvodnenej žiadosti ...

(3)

Ak dlžník fondu podľa § 15 ods. 4 preukáže výkon pedagogickej činnosti, odbornej činnosti, činnosti ...

(4)

Do času odpracovaných rokov na uplatnenie nároku podľa odseku 3 sa započítava čas trvania invalidity,23) ...

(5)

Ak dlžník fondu podľa § 15 ods. 4 prestane byť pedagógom pred znížením nesplatenej istiny pôžičky podľa ...

(6)

Ak dlžník podľa odseku 5 nepreukáže fondu, že je opäť pedagógom do šiestich mesiacov odo dňa, kedy prestal ...

(7)

Úroková sadzba podľa odseku 6 sa zníži o štyri percentuálne body od nasledujúceho mesiaca po mesiaci, ...

(8)

Dlžník fondu podľa § 15 ods. 4 môže splatiť pôžičku a úroky alebo ich časť predčasne bez úhrady poplatkov ...

Spoločné ustanovenia
§ 17
(1)

Rada fondu upraví vo vnútornom predpise postup pre poskytovanie pôžičiek, podrobnejšie pravidlá na posudzovanie ...

(2)

Rada fondu určí uznesením a následne zverejní na webovom sídle fondu najmenej jeden mesiac pred termínom ...

a)
objem prostriedkov určených na pôžičky,
b)
konkrétne podmienky poskytovania pôžičiek vrátane maximálnej výšky pôžičky pre študentov a pôžičky pre ...
c)
vzor žiadosti o pôžičku vrátane jej povinných príloh,
d)
vzor zmluvy o pôžičke,
e)
sadzbu poplatkov spojených s poskytnutím a splácaním pôžičky.
(3)

Na poskytnutie pôžičky z fondu nie je právny nárok.

(4)

Lehota na rozhodnutie o žiadosti o pôžičku je 60 dní od termínu na doručenie žiadosti o pôžičku.

(5)

Žiadateľovi, ktorému bolo poskytnutie pôžičky schválené, fond zašle návrh zmluvy najneskôr do 20 dní ...

(6)

Pôžička sa poukazuje na účet vedený v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ktorý dlžník fondu uviedol ...

(7)

Lehota splatnosti pôžičky začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola pôžička ...

(8)

Fond zverejňuje na svojom webovom sídle do

a)
60 dní od termínu na doručenie žiadosti o pôžičku zoznam schválených pôžičiek, ktorý obsahuje meno a ...
b)
14 dní od uplynutia lehoty podľa odseku 6 dátum poukázania pôžičky na účet dlžníka fondu.
(9)

Pri ručení za pôžičku môže byť ručiteľom len osoba so spôsobilosťou na právne úkony v plnom rozsahu, ...

(10)

Úroková sadzba pôžičky podľa § 10, 13a a 14 je základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky27a) ...

(11)

Fond zvýši úrokovú sadzbu pôžičky o dva percentuálne body dlžníkovi fondu, ktorý

a)
sa oneskoril so splácaním pôžičky poskytnutej fondom o viac ako dve splátky alebo
b)
inak závažne porušil zmluvu o pôžičke.
(12)

Dlžníkovi fondu podľa odseku 11 sa ďalšia pôžička z fondu neposkytne.

(13)

Študent doktorandského študijného programu, ktorý má s fondom uzatvorenú zmluvu o pôžičke podľa § 14, ...

(14)

Dlžník fondu, ktorému plynie lehota splatnosti, nemá odklad splátok a písomne preukáže, že je na materskej ...

(15)

Fond nesmie požadovať od dlžníka fondu úhradu poplatkov, náhradu nákladov alebo inú odplatu za vedenie, ...

§ 18
(1)

Žiadosť o pôžičku obsahuje

a)
meno a priezvisko žiadateľa,
b)
dátum narodenia žiadateľa,
c)
rodné číslo, ak bolo žiadateľovi v Slovenskej republike pridelené,
d)
štátnu príslušnosť žiadateľa,
e)
adresu trvalého pobytu žiadateľa, korešpondenčnú adresu žiadateľa, ak sa líši od adresy trvalého pobytu, ...
f)
kontaktné údaje žiadateľa ako email a telefónne číslo žiadateľa,
g)
ďalšie údaje určené fondom.
(2)

Ak ide o žiadateľa o pôžičku podľa § 10, žiadateľ predkladá spolu so žiadosťou aj doklady potrebné na ...

(3)

Ak ide o žiadateľa o stabilizačnú pôžičku, žiadateľ predkladá spolu so žiadosťou aj doklady na vyhodnotenie ...

(4)

Ak ide o žiadateľa o pôžičku podľa § 14, žiadateľ predkladá spolu so žiadosťou aj doklady potrebné na ...

(5)

Fond je oprávnený spracúvať osobné údaje28) uvedené v žiadosti o pôžičku podľa odseku 1 písm. a) až ...

(6)

Fond vykoná likvidáciu osobných údajov

a)
žiadateľa, ktorému nebola pôžička poskytnutá, po troch rokoch od takéhoto rozhodnutia,
b)
dlžníka fondu po piatich rokoch od vyrovnania alebo od zániku všetkých jeho záväzkov voči fondu.
§ 19
Zmluva o pôžičke obsahuje najmä
a)

meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu dlžníka fondu,

b)

výšku istiny,

c)

úrokovú sadzbu pôžičky,

d)

osobitné podmienky čerpania pôžičky,

e)

výšku splátok, termíny ich splatnosti a spôsob ich úhrady,

f)

sankcie za porušenie zmluvných podmienok,

g)

zabezpečenie pôžičky,

h)

číslo bankového účtu dlžníka fondu.

§ 20
(1)

Fond je oprávnený získavať údaje pre svoju činnosť z centrálnych registrov prevádzkovaných ministerstvom ...

(2)

Ministerstvo poskytne fondu údaje podľa odseku 1 na základe identifikačných údajov žiadateľa o pôžičku ...

a)
informácií o štúdiu: zápis na štúdium, prerušenie štúdia a ukončenie štúdia, názov študijného programu, ...
b)
informácie o poskytovaní sociálneho štipendia v aktuálnom a predchádzajúcom akademickom roku,
c)
informácie, že ide o študenta so špecifickými potrebami a
d)
informácie o rozsahu, začiatku a skončení pracovného pomeru pedagóga.
(3)

Fond poskytuje ministerstvu identifikačné údaje podľa odseku 2 v rozsahu

a)
meno a priezvisko,
b)
rodné číslo,
c)
dátum narodenia.
(4)

Dohoda medzi ministerstvom a fondom upraví najmä formát výmeny údajov, frekvenciu poskytovania údajov ...

§ 21
(1)

Fond zverejňuje výročnú správu fondu na svojom webovom sídle do 31. marca nasledujúceho roku a v rovnakej ...

(2)

Výročná správa fondu obsahuje

a)
identifikačné údaje fondu,
b)
informácie o obsadení orgánov fondu,
c)
údaje o hospodárskych výsledkoch fondu a nákladoch na správu fondu,
d)
ročnú účtovnú závierku fondu,
e)
počty žiadateľov o jednotlivé pôžičky, počty žiadateľov, ktorým sa vyhovelo, sumu požadovaných pôžičiek ...
f)
ďalšie údaje ustanovené týmto zákonom alebo inými všeobecne záväznými právnymi predpismi,
g)
ďalšie údaje určené radou fondu alebo dozornou radou,
h)
výšku odmien členov rady fondu a členov dozornej rady,
i)
správu o stave fondu vypracovanú dozornou radou.
(3)

Fond zverejňuje na svojom webovom sídle aktuálne znenie vnútorných predpisov schvaľovaných radou fondu ...

§ 22

Na konanie podľa tohto zákona sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.30)

§ 23
Prechodné ustanovenia
(1)

Študentský pôžičkový fond a Pôžičkový fond pre začínajúcich pedagógov podľa doterajších predpisov sa ...

(2)

Právnym nástupcom Študentského pôžičkového fondu a Pôžičkového fondu pre začínajúcich pedagógov je od ...

(3)

Práva a povinnosti vyplývajúce zo zmlúv, ktoré uzatvorili Študentský pôžičkový fond a Pôžičkový fond ...

(4)

O nevybavených žiadostiach o pôžičku podaných do 31. decembra 2012 rozhodne fond podľa doterajších predpisov. ...

(5)

Finančné prostriedky a majetok vo vlastníctve Študentského pôžičkového fondu a finančné prostriedky ...

(6)

Príjmy Študentského pôžičkového fondu a príjmy Pôžičkového fondu pre začínajúcich pedagógov podľa doterajších ...

(7)

Finančné prostriedky a príjmy získané prevodom zo Študentského pôžičkového fondu sú prostriedkami určenými ...

(8)

Finančné prostriedky a príjmy získané prevodom z Pôžičkového fondu pre začínajúcich pedagógov sú prostriedkami ...

(9)

Náklady na správu fondu vrátane miezd zamestnancov fondu pre rok 2013 nesmú prekročiť 3,5 % ročne z ...

(10)

Práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov a iných právnych vzťahov k zamestnancom Študentského ...

(11)

Rada Študentského pôžičkového fondu a Rada Pôžičkového fondu pre začínajúcich pedagógov sa zrušujú a ...

(12)

Do vymenovania rady fondu podľa tohto zákona minister vymenuje päťčlennú radu fondu na obdobie najviac ...

(13)

Dozorná rada Študentského pôžičkového fondu a dozorná rada Pôžičkového fondu pre začínajúcich pedagógov ...

(14)

Funkcia riaditeľa Študentského pôžičkového fondu a funkcia riaditeľa Pôžičkového fondu pre začínajúcich ...

(15)

Ak má študent s fondom uzavretú zmluvu alebo viac zmlúv o pôžičke podľa doterajších predpisov a fond ...

(16)

Prvé zasadnutie rady fondu podľa tohto zákona zvolá minister do 15 dní od vymenovania všetkých členov ...

(17)

Prvé zasadnutie dozornej rady vymenovanej podľa tohto zákona zvolá minister a určí člena dozornej rady, ...

(18)

Riaditeľ fondu podľa odseku 14 je povinný do 60 dní od nadobudnutia účinnosti tohto zákona rade fondu ...

(19)

Vnútorné predpisy prijaté podľa doterajších predpisov sa uplatňujú až do dňa schválenia nových vnútorných ...

(20)

Fond je oprávnený prijímať splátky pôžičiek a príslušenstva na základe zmlúv uzatvorených pred 31. decembrom ...

(21)

Výročná správa fondu za rok 2012 bude obsahovať informácie o činnosti a hospodárení Študentského pôžičkového ...

§ 23a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 10. júna 2013

Zákaz podľa ustanovenia § 17 ods. 16 sa prvýkrát uplatní na úhradu poplatkov, náhradu nákladov alebo ...

§ 23b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2017
(1)

Na zmluvy o pôžičke uzatvorené do 31. decembra 2016 a na zmluvy o pôžičke uzatvorené od 1. januára 2017 ...

(2)

Prvý termín na doručenie žiadostí o pôžičku pre pedagógov podľa § 14 ods. 6 je 30. jún 2017.

§ 23c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júna 2019
(1)

Stabilizačná pôžička na akademický rok 2018/2019 sa poskytne

a)
študentovi bakalárskeho študijného programu ošetrovateľstvo v dennej forme štúdia v študijnom odbore ...
b)
absolventovi bakalárskeho študijného programu ošetrovateľstvo v dennej forme štúdia v študijnom odbore ...
(2)

Žiadosť o stabilizačnú pôžičku na akademický rok 2018/2019 môže podať osoba uvedená v odseku 1 do 15. ...

(3)

Rada fondu na akademický rok 2018/2019 určí uznesením a následne zverejní na webovom sídle fondu do ...

a)
objem prostriedkov určených na stabilizačné pôžičky,
b)
konkrétne podmienky poskytovania stabilizačných pôžičiek, hraničnú hodnotu váženého študijného priemeru ...
c)
vzor žiadosti o stabilizačnú pôžičku vrátane jej povinných príloh,
d)
vzor zmluvy o stabilizačnej pôžičke,
e)
sadzbu poplatkov spojených s poskytnutím a splácaním stabilizačnej pôžičky.
(4)

Fond poskytne stabilizačnú pôžičku osobe uvedenej v odseku 1 na základe zmluvy o stabilizačnej pôžičke ...

(5)

Výška pomernej časti stabilizačnej pôžičky, o ktorú sa zníži nesplatená istina stabilizačnej pôžičky ...

a)
jedna tretina, ak bola stabilizačná pôžička poskytnutá vo výške od 1 eura do 6 000 eur,
b)
jedna šestina, ak bola stabilizačná pôžička poskytnutá vo výške od 6 001 eur do 12 000 eur,
c)
jedna devätina, ak bola stabilizačná pôžička poskytnutá vo výške od 12 001 eur do 18 000 eur,
d)
jedna dvanástina, ak bola stabilizačná pôžička poskytnutá vo výške viac ako 18 000 eur.
(6)

Stabilizačná pôžička na akademický rok 2019/2020 sa poskytne študentovi bakalárskeho študijného programu ...

§ 24
Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa:

1.

zákon č. 200/1997 Z. z. o Študentskom pôžičkovom fonde v znení zákona č. 231/2000 Z. z., zákona č. 528/2003 ...

2.

zákon č. 471/2002 Z. z. o Pôžičkovom fonde pre začínajúcich pedagógov v znení zákona č. 462/2008 Z. ...

§ 25
Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2013.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Poznámky

 • 1)  § 2 ods. 1 písm. e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom ...
 • 2)  Napríklad zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. ...
 • 3)  Napríklad § 61 ods. 7 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých predpisov. ...
 • 4)  § 4 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.
 • 4a)  § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 5)  § 2 ods. 1 písm. a) až e) zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 6)  § 19 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
 • 7)  Zákon č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 9)  § 69 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 10)  § 10 ods. 5 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.
 • 12)  § 2 písm. a) a § 7 ods. 1 zákona č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení ...
 • 13)  § 65 a § 67 zákona č. 404/2011 Z. z.
 • 14)  § 3 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 15)  § 9 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z.
 • 16)  § 100 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 16a)  § 54 ods. 2 písm. d) zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele ...
 • 16aa)  Napríklad § 44 ods. 3 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 367 ...
 • 16b)  § 96 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 17)  § 40 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia ...
 • 18)  § 61 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z.
 • 19)  § 65 zákona č. 131/2002 Z. z.
 • 20)  § 66 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení zákona č. 363/2007 Z. z.
 • 20a)  § 2 písm. d) prvý bod zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 534/2005 Z. z. ...
 • 20aa)  Zákon č. 378/2015 Z. z. o dobrovoľnej vojenskej príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 20b)  § 5 a § 6 ods. 1, 2 a 4 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 21)  § 3 ods. 1 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene ...
 • 22)  § 4 ods. 1 zákona č. 317/2009 Z. z.
 • 22a)  § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 22b)  § 75 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 22c)  § 80 zákona č. 131/2002 Z. z.
 • 22d)  § 40 ods. 1 a 2 Zákonníka práce.
 • 23)  § 71 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 23a)  § 56 zákona č. 317/2009 Z. z.
 • 24)  § 29 ods. 3 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom ...
 • 24a)  Napríklad § 156 ods. 2 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a ...
 • 25)  § 54 ods. 18 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení zákona č. 363/2007 Z. z.
 • 27)  § 75 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 27a)  § 17 ods. 1 zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení ...
 • 28)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri ...
 • 29a)  § 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 30)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore