Zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 382/2004 účinný od 01.09.2019

Platnosť od: 30.06.2004
Účinnosť od: 01.09.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Znalci, tlmočníci, prekladatelia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST12JUD14917DS12EUPP14ČL6

Zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 382/2004 účinný od 01.09.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 382/2004 s účinnosťou od 01.09.2019 na základe 221/2019

Legislatívny proces k zákonu 221/2019

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 1 - Predmet a účel zákona
(1)

Tento zákon upravuje podmienky výkonu znaleckej činnosti, tlmočníckej činnosti a prekladateľskej činnosti, ...

(2)

Účelom tohto zákona je zabezpečenie výkonu znaleckej činnosti, tlmočníckej činnosti a prekladateľskej ...

§ 2 - Základné ustanovenia
(1)

Znalec, tlmočník alebo prekladateľ je fyzická osoba alebo právnická osoba splnomocnená štátom na vykonávanie ...

a)
zapísaná v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov alebo
b)
nezapísaná v tomto zozname, ak je ustanovená za znalca, prekladateľa alebo tlmočníka podľa § 15.
(2)

Iným osobám ako osobám uvedeným odseku 1 sa zakazuje označovať sa za znalca, tlmočníka alebo prekladateľa ...

(3)

Znalec, tlmočník alebo prekladateľ je pri výkone znaleckej činnosti, tlmočníckej činnosti alebo prekladateľskej ...

(4)

Znalec, tlmočník alebo prekladateľ podľa odseku 1 písm. a) vykonáva svoju činnosť pre súd, iný orgán ...

(5)

Znalec, tlmočník alebo prekladateľ podľa odseku 1 písm. b) môže vykonávať svoju činnosť len pre súd ...

(6)

Znalec vykonáva svoju činnosť pre zadávateľa za odmenu, náhradu hotových výdavkov a náhradu za stratu ...

(7)

Tlmočník a prekladateľ vykonávajú svoju činnosť pre zadávateľa za odmenu, náhradu hotových výdavkov ...

(8)

Znalec, tlmočník alebo prekladateľ

a)
môže od zadávateľa požadovať primeraný preddavok na znalečné alebo tlmočné,
b)
je pri výkone svojej činnosti pre súd alebo iný orgán verejnej moci oprávnený od každého požadovať súčinnosť; ...
(9)

Výkon činnosti podľa tohto zákona nie je podnikanie.2)

(10)

Znalec, tlmočník alebo prekladateľ spracúva osobné údaje zadávateľov a iných fyzických osôb v rozsahu ...

§ 3 - Znalečné a tlmočné
(1)

Znalec, tlmočník alebo prekladateľ sa môže dohodnúť so zadávateľom, ktorým nie je súd alebo iný orgán ...

(2)

Výška tarifnej odmeny u znalcov sa určí

a)
časovým spôsobom s prihliadnutím na skutočný počet hodín, ktoré znalec vynaložil na svoju činnosť,
b)
podielovým spôsobom z východiskovej hodnoty predmetu úkonu znaleckej činnosti alebo
c)
paušálnym spôsobom podľa predmetu úkonu znaleckej činnosti v závislosti od počtu úkonov znaleckej činnosti. ...
(3)

Výška tarifnej odmeny u tlmočníkov sa určí podľa jazyka a počtu hodín, ktoré tlmočník vynaložil na svoju ...

(4)

Výška tarifnej odmeny u prekladateľov sa určí podľa jazyka a počtu strán úkonu prekladateľskej činnosti. ...

(5)

Tarifná odmena sa

a)
zvýši, ak zadávateľ vyžaduje vykonanie úkonu bezodkladne alebo za mimoriadne obťažných okolností,
b)
zníži alebo neprizná, ak znalec, tlmočník alebo prekladateľ vykonal úkon oneskorene, neúčelne alebo ...
(6)

Za hotové výdavky sa považujú výdavky účelne a preukázateľne vynaložené v súvislosti s vykonávaním činnosti, ...

(7)

Pri úkonoch vykonávaných v mieste, ktoré nie je miestom výkonu činnosti, patrí za čas strávený cestou ...

(8)

Vyúčtovanie znalečného a tlmočného je účtovným dokladom a daňovým dokladom podľa osobitných predpisov.3) ...

(9)

Ak súd alebo iný orgán verejnej moci ustanoví znalca, tlmočníka alebo prekladateľa a uloží povinnosť ...

§ 4 - Zoznam znalcov, tlmočníkov a prekladateľov
(1)

Zoznam znalcov, tlmočníkov a prekladateľov (ďalej len „zoznam“) vedie ministerstvo.

(2)

Zoznam obsahuje samostatný oddiel na zápis znalcov, tlmočníkov a prekladateľov.

(3)

Oddiel na zápis znalcov sa člení na odbory, ktoré sa ďalej členia na odvetvia. Oddiel pre zápis tlmočníkov ...

(4)

Do oddielu na zápis znalcov sa zapisuje

a)
fyzická osoba, ak spĺňa podmienky podľa § 5 ods. 1 alebo § 7 ods. 1,
b)
právnická osoba ako znalecká organizácia, ak spĺňa podmienky podľa § 6 ods. 1 alebo § 7, alebo ako znalecký ...
(5)

Do oddielu na zápis tlmočníkov a prekladateľov sa zapisuje len fyzická osoba, ak spĺňa podmienky podľa ...

(6)

Do zoznamu sa zapisuje,

a)
ak ide o fyzickú osobu,
1.
meno, priezvisko, akademický titul a dátum narodenia,
2.
trvalý pobyt alebo obdobný pobyt,
3.
miesto výkonu činnosti,
4.
identifikačné údaje jej zamestnávateľa, ak je zamestnaná, alebo informácie o inom spôsobe vykonávania ...
5.
deň zápisu do zoznamu a deň vyčiarknutia zo zoznamu,
6.
sankcie uložené za posledné tri roky v súvislosti s výkonom činnosti; pri zákaze výkonu činnosti sa ...
7.
odbor a odvetvie pri znalcoch, odbor pri tlmočníkoch a prekladateľoch,
8.
informácia o dočasnom pozastavení výkonu činnosti vrátane údajov o právnom základe, dátume začiatku ...
9.
informácia o prerušení výkonu činnosti vrátane údajov o dátume začiatku a dátume ukončenia prerušenia ...
10.
platnosť poistenia zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s vykonávaním činnosti ...
11.
evidenčné číslo,
12.
kontaktné údaje fyzickej osoby,
b)
ak ide o právnickú osobu,
1.
názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie,
2.
miesto výkonu znaleckej činnosti,
3.
meno, priezvisko, akademický titul, dátum narodenia, evidenčné číslo, odbor, odvetvie a pracovné zaradenie ...
4.
deň zápisu do zoznamu a deň vyčiarknutia zo zoznamu,
5.
sankcie uložené za posledné tri roky v súvislosti s výkonom činnosti; pri zákaze výkonu znaleckej činnosti ...
6.
odbor a odvetvie pri znaleckých organizáciách, odbor pri znaleckých ústavoch,
7.
informácia o dočasnom pozastavení výkonu činnosti vrátane údajov o právnom základe, dátume začiatku ...
8.
informácia o prerušení výkonu činnosti vrátane údajov o dátume začiatku a dátume ukončenia prerušenia ...
9.
platnosť poistenia zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s vykonávaním znaleckej ...
10.
evidenčné číslo,
11.
kontaktné údaje právnickej osoby.
(7)

Údaje zapisované do zoznamu okrem dátumu narodenia, trvalého pobytu alebo obdobného pobytu a právneho ...

(8)

Znalec, tlmočník alebo prekladateľ zapísaný v zozname je povinný ministerstvu oznámiť a písomne preukázať ...

Podmienky zápisu do zoznamu

§ 5
(1)

Ministerstvo zapíše do zoznamu do 60 dní od doručenia písomnej žiadosti o zápis fyzickú osobu, ktorá

a)
je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu,
b)
je bezúhonná,
c)
získala vzdelanie v odbore; v prípade znalcov vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore ...
d)
úspešne skončila osobitné vzdelávanie o spôsobe výkonu činnosti podľa tohto zákona (ďalej len „odborné ...
e)
po získaní vzdelania v odbore vykonáva prax v odbore, ktorý je predmetom činnosti, v trvaní najmenej ...
f)
zložila skúšku z odboru alebo odvetvia, ktoré je predmetom žiadosti o zápis a ktorou preukazuje svoju ...
g)
úspešne skončila špecializované vzdelávanie, ak ide o zapísanie do zoznamu pre odbor alebo odvetvie, ...
h)
má materiálne vybavenie postačujúce na výkon činnosti v odbore alebo odvetví, ktoré je predmetom písomnej ...
i)
nebola v posledných troch rokoch právoplatne vyčiarknutá zo zoznamu podľa § 26 ods. 3 písm. c) alebo ...
j)
zložila sľub.
(2)

Žiadosť o zápis obsahuje údaje podľa § 4 ods. 6 písm. a) prvého bodu až štvrtého bodu a označenie odboru ...

(3)

K žiadosti o zápis sa pripoja doklady preukazujúce údaje uvedené v odseku 1 písm. c) až h). Splnenie ...

(4)

Ministerstvo po prijatí žiadosti vydá žiadateľovi bezodkladne potvrdenie o prijatí žiadosti.3b)

(5)

O zápise do zoznamu sa nevyhotovuje písomné rozhodnutie.4)

(6)

Ministerstvo zamietne žiadosť o zápis, ak fyzická osoba nespĺňa podmienky na zápis podľa odseku 1.

(7)

Fyzická osoba skladá do rúk ministra spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „minister“) alebo ...

„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že pri výkone svojej činnosti budem dodržiavať Ústavu Slovenskej ...

(8)

Bezúhonný na účely tohto zákona je ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo ...

§ 6
(1)

Ministerstvo zapíše do zoznamu do 60 dní od doručenia písomnej žiadosti o zápis právnickú osobu ako ...

a)
je špecializovaná na výkon znaleckej činnosti v odbore alebo v odvetví, ktoré je predmetom písomnej ...
b)
aspoň traja jej spoločníci, členovia, štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu, prokuristi, ...
c)
určila zodpovednú osobu za výkon znaleckej činnosti; táto osoba musí byť zapísaná v zozname ako znalec ...
d)
má materiálne vybavenie postačujúce na výkon znaleckej činnosti,
e)
nebola v posledných troch rokoch vyčiarknutá zo zoznamu podľa § 26 ods. 3 písm. c), alebo jej neplynie ...
f)
je bezúhonná.
(2)

Žiadosť o zápis právnickej osoby do zoznamu obsahuje

a)
meno, priezvisko, akademický titul, trvalý pobyt alebo obdobný pobyt a dátumy narodenia fyzických osôb, ...
b)
údaje podľa § 4 ods. 6 písm. b) prvého až štvrtého bodu a označenie odboru a odvetvia, o ktorého zápis ...
(3)

K žiadosti o zápis právnická osoba pripojí doklady preukazujúce údaje uvedené v odseku 1 písm. a) až ...

(4)

Ministerstvo môže zapísať právnickú osobu len do toho odvetvia, v ktorom sú zapísaní jej znalci [ods. ...

(5)

O zápise do zoznamu sa nevyhotovuje písomné rozhodnutie.4)

(6)

Ministerstvo zamietne žiadosť o zápis, ak právnická osoba nespĺňa predpoklady na zápis podľa odseku ...

§ 7 - Osobitné ustanovenie o zápise
(1)

Ministerstvo zapíše fyzickú osobu bez splnenia podmienok uvedených v § 5 ods. 1 a právnickú osobu bez ...

a)
preukáže, že je oprávnená vykonávať činnosť obdobnú znaleckej činnosti podľa tohto zákona v niektorom ...
b)
zložila vyrovnávaciu skúšku; ak o zápis žiada právnická osoba, vyrovnávaciu skúšku je povinná zložiť ...
(2)

Ministerstvo zapíše fyzickú osobu bez splnenia podmienok uvedených v § 5 ods. 1 do zoznamu ako tlmočníka ...

(3)

Právnickú osobu ako znaleckú organizáciu oprávnenú hodnotiť majetok podniku ako celok a časti podniku ...

§ 7a - Dočasné pozastavenie výkonu činnosti
(1)

Ministerstvo môže dočasne pozastaviť výkon činnosti až do právoplatného rozhodnutia vo veci

a)
znalcovi, tlmočníkovi alebo prekladateľovi zapísanému v zozname, ak sa proti nemu vedie trestné stíhanie ...
b)
znaleckej organizácii alebo znaleckému ústavu, ak sa proti osobe zodpovednej za výkon znaleckej činnosti ...
c)
znalcovi, tlmočníkovi alebo prekladateľovi zapísanému v zozname, ak sa proti nemu vedie konanie o obmedzení ...
(2)

Ministerstvo dočasne pozastaví výkon činnosti znalcovi, tlmočníkovi alebo prekladateľovi zapísanému ...

(3)

Ministerstvo rozhodne o dočasnom pozastavení výkonu činnosti do 15 dní odo dňa zistenia dôvodu dočasného ...

(4)

Doba dočasného pozastavenia výkonu činnosti znalca, tlmočníka alebo prekladateľa začína plynúť od doručenia ...

(5)

Dočasné pozastavenie výkonu činnosti sa končí odpadnutím jeho dôvodu.

(6)

Rozklad podaný proti rozhodnutiu o dočasnom pozastavení výkonu činnosti nemá odkladný účinok.

(7)

Znalec, tlmočník alebo prekladateľ s dočasne pozastaveným výkonom činnosti nesmie vykonávať činnosť ...

§ 7b - Prerušenie výkonu činnosti
(1)

Ministerstvo môže prerušiť výkon činnosti znalcovi, tlmočníkovi alebo prekladateľovi zapísanému v zozname ...

(2)

O prerušenie výkonu činnosti možno požiadať na obdobie v trvaní najmenej šesť mesiacov a najviac v trvaní ...

(3)

Žiadosť o prerušenie výkonu činnosti musí okrem všeobecných náležitostí podania obsahovať aj dobu podľa ...

a)
počtom mesiacov alebo rokov,
b)
dátumom jej konca, ak sa žiadosť doručí ministerstvu najmenej sedem mesiacov pred požadovaným koncom ...
c)
dátumom jej začiatku s počtom mesiacov alebo rokov, na ktoré znalec, tlmočník alebo prekladateľ žiada ...
d)
dátumom jej začiatku a konca, ak sa žiadosť doručí ministerstvu najmenej 30 dní pred požadovaným dátumom ...
(4)

Žiadosť o prerušenie výkonu činnosti, ktorá nie je podaná z dôvodu hodného osobitného zreteľa alebo ...

(5)

Doba prerušenia výkonu činnosti znalca, tlmočníka alebo prekladateľa začína plynúť odo dňa

a)
právoplatnosti rozhodnutia o prerušení výkonu činnosti, ak je doba prerušenia určená podľa odseku 3 ...
b)
jej začiatku uvedeného v rozhodnutí o prerušení výkonu činnosti, ak je doba prerušenia určená podľa ...
(6)

Ministerstvo rozhodne o prerušení výkonu činnosti alebo zamietnutí žiadosti do 15 dní odo dňa doručenia ...

(7)

Proti rozhodnutiu o prerušení výkonu činnosti nie je prípustné podať rozklad.

(8)

Prerušenie výkonu činnosti sa končí uplynutím doby prerušenia výkonu činnosti.

(9)

Ministerstvo na základe žiadosti osoby s prerušeným výkonom činnosti zruší rozhodnutie o prerušení výkonu ...

(10)

Znalec, tlmočník alebo prekladateľ s prerušeným výkonom činnosti nesmie vykonávať činnosť podľa tohto ...

§ 8 - Vyčiarknutie zo zoznamu
(1)

Ministerstvo vyčiarkne zo zoznamu toho, kto

a)
o to písomne požiada,
b)
vykonal činnosť bez poistenia zodpovednosti za škodu pri výkone činnosti,
c)
nespĺňa podmienky na zápis do zoznamu podľa § 5 až 7 alebo § 19; ak znalec prestal vykonávať prax v ...
d)
nevyhovie overeniu odbornej spôsobilosti.
(2)

Oprávnenie vykonávať činnosť podľa tohto zákona zaniká, ak

a)
fyzická osoba zomrela alebo bola vyhlásená za mŕtvu, a to ku dňu smrti alebo ku dňu uvedenému v rozhodnutí ...
b)
právnická osoba zanikla, a to ku dňu zániku,
c)
bola uložená sankcia vyčiarknutie zo zoznamu podľa § 26 ods. 3 písm. c).
(3)

O vyčiarknutí fyzickej osoby alebo právnickej osoby zo zoznamu rozhodne ministerstvo bezodkladne po ...

(4)

Proti rozhodnutiu vydanému podľa odseku 1 písm. a) nie je prípustné podať rozklad.

(5)

Vyčiarknutie zo zoznamu sa vykoná bezodkladne po zistení skutočnosti uvedenej v odseku 2.

(6)

Fyzická osoba alebo právnická osoba, o ktorej vyčiarknutí zo zoznamu bolo rozhodnuté alebo ktorej zaniklo ...

a)
odovzdať ministerstvu preukaz a textovú časť úradnej pečiatky,
b)
vrátiť zadávateľovi podklady a
c)
vyúčtovať so zadávateľom prijatý preddavok a vrátiť mu bez zbytočného odkladu preplatok.
§ 9 - Podmienky začatia výkonu činnosti
(1)

Znalec, tlmočník alebo prekladateľ zapísaný v zozname môže vykonávať činnosť, len ak má uzatvorené poistenie ...

(2)

Poistenie zodpovednosti za škodu podľa odseku 1 musí trvať počas celého výkonu činnosti. Znalec, tlmočník ...

(3)

Znalec, tlmočník alebo prekladateľ zapísaný v zozname sa musí poistiť s limitom poistného plnenia za ...

a)
33 193 eur, ak ide o znalca,
b)
3 319 eur, ak ide o tlmočníka alebo prekladateľa.
(4)

Znalec, tlmočník alebo prekladateľ je povinný preukázať ministerstvu svoje poistenie do troch mesiacov ...

§ 10 - Identifikačné znaky
(1)

Znalec, tlmočník alebo prekladateľ zapísaný v zozname pri výkone svojej činnosti používa úradnú pečiatku5) ...

(2)

Ministerstvo vydá znalcovi, tlmočníkovi a prekladateľovi pri ich zápise do zoznamu preukaz a povolenie ...

(3)

Znalec, tlmočník a prekladateľ použije odtlačok svojej úradnej pečiatky

a)
v závere znaleckého úkonu alebo prekladateľského úkonu,
b)
na nálepke, ktorou sú prekryté voľné konce zošívacej šnúry znaleckého úkonu alebo prekladateľského úkonu ...
c)
na vyúčtovaní.
(4)

Znalec, tlmočník alebo prekladateľ nesmie použiť odtlačok svojej úradnej pečiatky na iné účely než v ...

(5)

Znalec, tlmočník alebo prekladateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť ministerstvu stratu alebo ...

§ 11 - Vylúčenie znalca, tlmočníka alebo prekladateľa
(1)

Znalec, tlmočník alebo prekladateľ je vylúčený, ak možno mať pre jeho pomer k veci, k zadávateľovi alebo ...

(2)

Len čo sa znalec, tlmočník alebo prekladateľ dozvie o skutočnostiach, pre ktoré je vylúčený, bezodkladne ...

(3)

Znalec, tlmočník alebo prekladateľ zapísaný v zozname nesmie vykonať úkon v odbore alebo odvetví, v ...

(4)

To, či úkon patrí do odboru alebo odvetvia, v ktorom je znalec, tlmočník alebo prekladateľ zapísaný ...

§ 12 - Odmietnutie výkonu činnosti
(1)

Znalec, tlmočník alebo prekladateľ zapísaný v zozname nesmie bezdôvodne odmietnuť vykonať úkon, ak je ...

(2)

Znalec, tlmočník alebo prekladateľ zapísaný v zozname je povinný odmietnuť vykonanie úkonu, ak

a)
je vylúčený podľa § 11 ods. 1,
b)
nie je zapísaný v odbore alebo v odvetví, v ktorom je potrebné úkon vykonať,
c)
mu vážne zdravotné dôvody, pracovné pomery, rodinné pomery alebo iné vážne dôvody neumožňujú vykonať ...
d)
mu bol dočasne pozastavený výkon činnosti podľa § 7a, prerušený výkon činnosti podľa § 7b alebo mu plynie ...
(3)

Znalec, tlmočník alebo prekladateľ zapísaný v zozname môže odmietnuť vykonanie úkonu, ak si súd alebo ...

(4)

Ak je zadávateľom súd alebo iný orgán verejnej moci, je znalec, tlmočník alebo prekladateľ zapísaný ...

(5)

Dôvodnosť odmietnutia vykonania úkonu podľa odseku 2 písm. a) až c) a odseku 3 posudzuje súd alebo iný ...

§ 13 - Povinnosť zachovávať mlčanlivosť
(1)

Znalec, tlmočník alebo prekladateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých ...

(2)

Povinnosť zachovávať mlčanlivosť nemá znalec, tlmočník alebo prekladateľ vo vzťahu ku skutočnostiam, ...

(3)

Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahuje na primerané a anonymizované použitie informácií na vedecké, ...

(4)

Znalec, tlmočník alebo prekladateľ sa nemôže úspešne dovolávať povinnosti zachovávať mlčanlivosť, ak ...

(5)

Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa vzťahuje aj na konzultanta, korektora a poradcu; o povinnosti zachovávať ...

§ 14 - Denník
(1)

Znalec, tlmočník a prekladateľ zapísaný v zozname je povinný viesť priebežne o svojich úkonoch denník ...

(2)

Údaje zapisované do denníka využíva ministerstvo pri plnení úloh podľa tohto zákona.

§ 15 - Výkon činnosti osobami nezapísanými v zozname
(1)

V konaní pred súdom alebo iným orgánom verejnej moci možno ustanoviť za znalca, tlmočníka alebo prekladateľa ...

a)
v príslušnom odbore alebo odvetví nie je zapísaná žiadna osoba alebo
b)
osoba zapísaná v zozname nemôže úkon vykonať alebo vykonanie úkonu by bolo spojené s neprimeranými ťažkosťami ...
(2)

Znalec, tlmočník alebo prekladateľ ustanovený podľa odseku 1 môže vykonať úkon, len ak zložil sľub podľa ...

§ 15a - Vzťah k všeobecnému predpisu o službách na vnútornom trhu

Na výkon činnosti znalca prekladateľa a tlmočníka, postup podávania žiadostí, zápis do zoznamu a výkon ...

DRUHÁ ČASŤ

ZNALCI

PRVÁ HLAVA
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 16 - Znalecká činnosť
(1)

Znalecká činnosť je špecializovaná odborná činnosť vykonávaná za podmienok ustanovených v tomto zákone ...

(2)

Znalec je povinný vykonávať znaleckú činnosť

a)
osobne, ak ide o fyzickú osobu; to neplatí, ak osobitný predpis ustanovuje inak,7)
b)
riadne a v určenej lehote,
c)
účelne, hospodárne a
d)
nestranne.
(3)

Znalecká organizácia je povinná vykonávať znaleckú činnosť prostredníctvom znalcov, ktorí sú jej spoločníci, ...

(4)

Znalecká organizácia uvedená v § 7 ods. 3 je oprávnená hodnotiť majetok podniku ako celok a časti podniku. ...

(5)

Znalecká organizácia uvedená v § 7 ods. 3 je oprávnená hodnotiť samostatné zložky majetku podniku alebo ...

(6)

Znalec je oprávnený pri vykonávaní úkonu znaleckej činnosti pribrať na posúdenie čiastkových otázok ...

(7)

Zadávateľ, ktorým je súd alebo iný orgán verejnej moci, je povinný pred zadaním úkonu znaleckej činnosti ...

(8)

Zadávateľ, ktorým je fyzická osoba alebo právnická osoba, je oprávnený pred zadaním úkonu znaleckej ...

§ 17 - Znalecký posudok
(1)

Znalecký posudok možno podať písomne a v konaní pred súdom alebo iným orgánom verejnej moci aj ústne ...

(2)

Jednotlivé strany znaleckého posudku podaného v listinnej podobe musia byť očíslované, zviazané a zošité ...

(3)

Ak sa znalecký posudok podáva v elektronickej podobe, každé vyhotovenie musí byť podpísané kvalifikovaným ...

(4)

Písomné vyhotovenie znaleckého posudku obsahuje

a)
titulnú stranu,
b)
úvod,
c)
posudok,
d)
záver,
e)
prílohy potrebné na zabezpečenie preskúmateľnosti znaleckého posudku,
f)
znaleckú doložku.
(5)

Titulná strana znaleckého posudku obsahuje identifikačné údaje znalca a zadávateľa, číslo spisu alebo ...

(6)

Znalecká doložka, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou znaleckého posudku, obsahuje identifikačné údaje ...

(7)

Na požiadanie zadávateľa znalec potvrdí a doplní písomne podaný znalecký posudok alebo jeho obsah bližšie ...

a)
ak boli dodatočne zistené nové skutočnosti majúce vplyv na závery znalca, ktoré neboli zohľadnené v ...
b)
na odstránenie metodických alebo formálnych chýb v podanom znaleckom úkone z vlastného podnetu alebo ...
(8)

Znalec vykoná doplnenie znaleckého úkonu podľa odseku 7 písm. b) bez zbytočného odkladu a bez nároku ...

(9)

Doplnením znaleckého úkonu nemožno meniť účel úkonu, na ktorý bol vypracovaný.

(10)

Znalec je povinný uschovávať rovnopis písomne podaného znaleckého posudku podpísaného vlastnoručným ...

§ 18 - Ostatné úkony znaleckej činnosti
(1)

Na vykonanie ostatných úkonov znaleckej činnosti sa primerane použije ustanovenie § 17 ods. 5. V každom ...

(2)

Druh znaleckého úkonu musí zodpovedať zložitosti znaleckého skúmania, zodpovednosť za jeho výber nesie ...

DRUHÁ HLAVA
PODMIENKY ČINNOSTI ZNALECKÝCH ÚSTAVOV

§ 19 - Znalecký ústav
(1)

Znalecký ústav ako právnická osoba je špecializované vedecké a odborné pracovisko, ktoré plní funkciu ...

(2)

Znalecký ústav najmä

a)
zabezpečuje odborné minimum a špecializované vzdelávanie v príslušnom odbore v rozsahu a obsahu určenom ...
b)
poskytuje ministerstvu súčinnosť pri vykonávaní odbornej skúšky pre znalcov, overovaní odbornej spôsobilosti ...
(3)

Ministerstvo zapíše právnickú osobu do zoznamu ako znalecký ústav do 60 dní od doručenia písomnej žiadosti, ...

a)
spĺňa predpoklady uvedené v § 6 ods. 1 písm. a), b), d) až f),
b)
je akreditovaná na poskytovanie ďalšieho vzdelávania10) podľa osobitného zákona,
c)
určila zodpovednú osobu za výkon znaleckej činnosti, ktorá získala v príslušnom odbore alebo príbuznom ...
d)
vykonáva výskum a vývoj podľa osobitného predpisu.12)
(4)

Pri zápise právnickej osoby ako znaleckého ústavu do zoznamu sa ustanovenia § 6 ods. 4 až 6 použijú ...

TRETIA ČASŤ

TLMOČNÍCI A PREKLADATELIA

PRVÁ HLAVA
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 20 - Tlmočnícka činnosť
(1)

Tlmočnícka činnosť je špecializovaná odborná činnosť vykonávaná za podmienok ustanovených v tomto zákone ...

(2)

Tlmočník vykonáva tlmočnícku činnosť využívaním svojho jazykového vzdelania a ďalšieho odborného vzdelania, ...

(3)

Tlmočník je aj

a)
tlmočník posunkovej reči nepočujúcich,13)
b)
artikulačný tlmočník, ktorý využívaním svojich špecifických schopností, zručností a skúseností umožňuje ...
c)
tlmočník pre hluchoslepé osoby, ktorý využívaním svojich špecifických schopností, zručností a skúseností ...
§ 21 - Prekladateľská činnosť
(1)

Prekladateľská činnosť je špecializovaná odborná činnosť vykonávaná za podmienok ustanovených v tomto ...

(2)

Prekladateľ vykonáva prekladateľskú činnosť na základe využitia svojich jazykových schopností, ďalších ...

§ 22 - Práva a povinnosti tlmočníka a prekladateľa
(1)

Tlmočník alebo prekladateľ je povinný vykonávať tlmočnícku činnosť alebo prekladateľskú činnosť

a)
osobne,
b)
riadne a v určenej lehote,
c)
účelne, hospodárne a
d)
nestranne.
(2)

Ak to vyžaduje povaha úkonu tlmočníckej činnosti alebo úkonu prekladateľskej činnosti, tlmočník alebo ...

(3)

Zadávateľ, ktorým je súd alebo iný orgán verejnej moci, je povinný pred zadaním úkonu tlmočníckej činnosti ...

(4)

Zadávateľ, ktorým je fyzická osoba alebo právnická osoba, je oprávnený pred zadaním úkonu tlmočníckej ...

Úkony tlmočníckej činnosti a prekladateľskej činnosti
§ 23
(1)

Úkon tlmočníckej činnosti možno vykonať len ústne a úkon prekladateľskej činnosti písomne v listinnej ...

(2)

Jednotlivé strany úkonu prekladateľskej činnosti vyhotoveného v listinnej podobe musia byť očíslované, ...

(3)

Písomne vyhotovený preklad obsahuje

a)
titulnú stranu,
b)
prekladané listiny,
c)
preložené listiny,
d)
prekladateľskú doložku.
(4)

Prekladateľská doložka obsahuje identifikačné údaje prekladateľa, označenie odboru, v ktorom je prekladateľ ...

(5)

Ak sa preklad vykonáva v elektronickej podobe, každé jedno vyhotovenie musí byť podpísané kvalifikovaným ...

(6)

Na požiadanie zadávateľa tlmočník alebo prekladateľ potvrdí a doplní tlmočnícky úkon alebo prekladateľský ...

(7)

Prekladateľ je povinný uschovávať rovnopis písomne podaného prekladu podpísaného vlastnoručným podpisom ...

§ 24

Pri vykonávaní ostatných úkonov prekladateľskej činnosti sa primerane použijú ustanovenia o preklade. ...

DRUHÁ HLAVA
PODMIENKY ČINNOSTI TLMOČNÍCKYCH ÚSTAVOV

§ 25 - Tlmočnícky ústav

Tlmočnícky ústav je špecializovaná a vedecká organizácia, ktorá plní na základe poverenia ministerstva ...

a)

zabezpečovať odborné minimum a špecializované vzdelávanie v príslušných odboroch tlmočníckej činnosti ...

b)

poskytovať ministerstvu súčinnosť pri vykonaní odbornej skúšky pre tlmočníkov a prekladateľov, overovaní ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

INÉ SPRÁVNE DELIKTY A DOHĽAD

§ 26 - Iné správne delikty
(1)

Znalec, tlmočník alebo prekladateľ zapísaný v zozname sa dopustí iného správneho deliktu, ak

a)
poruší povinnosť pri výkone jeho činnosti alebo v súvislosti s výkonom činnosti ustanovenú týmto zákonom, ...
b)
spôsobí bez vážnych dôvodov prieťahy v konaní pred súdom alebo iným orgánom verejnej moci, v ktorom ...
c)
poruší povinnosť podľa § 27 ods. 3.
(2)

Iná osoba ako znalec, tlmočník alebo prekladateľ sa dopustí iného správneho deliktu, ak poruší

a)
zákaz podľa § 2 ods. 2,
b)
povinnosť podľa § 8 ods. 6,
c)
povinnosť podľa § 13,
d)
povinnosť podľa § 27 ods. 3.
(3)

Za iný správny delikt možno uložiť

a)
pokutu od 50 eur do 2 000 eur fyzickej osobe, od 50 eur do 20 000 eur právnickej osobe,
b)
zákaz výkonu znaleckej činnosti, tlmočníckej činnosti alebo prekladateľskej činnosti na obdobie najviac ...
c)
vyčiarknutie zo zoznamu.
(4)

Sankcie podľa odseku 3 možno uložiť jednotlivo alebo popri sebe; sankciu podľa odseku 3 písm. b) a c) ...

(5)

Pri určení druhu sankcie a jej výmery sa prihliadne na závažnosť porušenej povinnosti, spôsob spáchania ...

(6)

Od uloženia sankcie možno upustiť, ak páchateľ priznal spáchanie iného správneho deliktu, jeho spáchanie ...

(7)

Sankciu za iný správny delikt podľa tohto zákona možno uložiť do dvoch rokov odo dňa zistenia porušenia ...

§ 27 - Dohľad
(1)

Ministerstvo z vlastnej činnosti alebo na základe podnetov fyzických osôb alebo právnických osôb preskúmava ...

(2)

Súdy a iné orgány verejnej moci sú povinné bezodkladne oznamovať ministerstvu skutočnosti nasvedčujúce ...

(3)

Na účely preskúmania dôvodnosti podnetu je každý povinný poskytnúť ministerstvu požadovanú súčinnosť; ...

(4)

Ministerstvo podnet odloží, ak

a)
zanikla zodpovednosť za iný správny delikt,
b)
konanie nie je iným správnym deliktom podľa tohto zákona,
c)
konanie vykazuje minimálnu závažnosť,
d)
osoba, ktorá mala iný správny delikt spáchať, zomrela, bola vyhlásená za mŕtvu alebo zanikla bez právneho ...
e)
ním podávateľ sleduje ochranu subjektívnych práv účastníka konania pred súdom alebo iným orgánom verejnej ...
f)
smeruje proti znalcovi, tlmočníkovi alebo prekladateľovi ustanovenému podľa § 15,
g)
znalec, tlmočník alebo prekladateľ bol vyčiarknutý zo zoznamu a podnetom sa neoznamovali skutočnosti ...
h)
osoba, ktorá mala spáchať iný správny delikt požíva výsady a imunity podľa medzinárodného práva.
(5)

Ak skutočnosti podľa odseku 4 písm. a), b), d) až h) vyplývajú z podnetu alebo sú ministerstvu známe ...

(6)

Ministerstvo nemusí prihliadnuť na dôvod odloženia podnetu podľa odseku 4 písm. e), ak sa javí, že znalec, ...

(7)

Po preskúmaní podnetu ministerstvo pristúpi k začatiu konania o inom správnom delikte proti znalcovi, ...

§ 28 - Konanie o inom správnom delikte
(1)

Iné správne delikty podľa tohto zákona prejednáva ministerstvo.

(2)

Účastníkom konania o inom správnom delikte podľa § 26 ods. 1 je znalec, tlmočník alebo prekladateľ, ...

(3)

Právoplatné rozhodnutie vydané v konaní o inom správnom delikte sa zverejní na webovom sídle ministerstva ...

(4)

Pokuta uložená za iný správny delikt je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia ...

(5)

Výsledok konania o inom správnom delikte ministerstvo bezodkladne oznámi podávateľovi podnetu.

PIATA ČASŤ

VZDELÁVANIE A OVEROVANIE ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI

§ 30
(1)

Znalec, tlmočník alebo prekladateľ zapísaný v zozname je povinný

a)
sústavne sa vzdelávať a zvyšovať si kvalifikáciu v rozsahu určenom ministerstvom,
b)
zúčastniť sa na overení odbornej spôsobilosti vo všetkých odboroch alebo v odvetviach, v ktorých je ...
(2)

Ministerstvo v spolupráci a prostredníctvom znaleckých ústavov a tlmočníckych ústavov zabezpečuje

a)
špecializované vzdelávanie formou ďalšieho vzdelávania,
b)
získanie odborného minima a
c)
overenie odbornej spôsobilosti.
(3)

Overovanie odbornej spôsobilosti sa vykonáva v rozsahu určenom plánom overovania odbornej spôsobilosti, ...

(4)

Ministerstvo vydá znalcovi, tlmočníkovi alebo prekladateľovi zapísanému v zozname písomné osvedčenie ...

ŠIESTA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Spoločné ustanovenia

§ 32

Ak nie je ustanovené v tomto zákone inak, vzťahujú sa na konanie podľa tohto zákona všeobecné predpisy ...

§ 33 - Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví
a)

podrobnosti o výške, druhu, spôsobe a podmienkach určenia znalečného, úhrady za prehľad a tlmočného, ...

b)

podrobnosti o rozsahu sústavného vzdelávania, o rozsahu, spôsobe a obsahu odborného minima, špecializovaného ...

c)

zoznam znaleckých odborov a odvetví, zoznam jazykov na účely členenia odborov podľa jazykov a obsahové ...

d)

podrobnosti o ustanovení metód znaleckého určenia hodnoty majetku a postupov v prípadoch, v ktorých ...

e)

podrobnosti o identifikačných znakoch, o vedení denníka a lehotách a postupe, ktorým sa vykonáva zápis ...

f)

podrobnosti o určení jednotlivých odborov, o spôsobe preukazovania výkonu činnosti obdobnej znaleckej ...

g)

podrobnosti o rozsahu a podmienkach výkonu dohľadu nad činnosťou.

§ 33a - Spoločné ustanovenia k jednotnému kontaktnému miestu
(1)

Žiadosť o zápis možno podať aj prostredníctvom obvodného úradu, ktorý plní úlohy jednotného kontaktného ...

(2)

Ak sa žiadosť o zápis podáva prostredníctvom jednotného kontaktného miesta, lehota na vybavenie žiadosti ...

(3)

Oznámenia alebo žiadosti podľa § 4 ods. 8 a § 8 ods. 1 písm. a) možno podať aj prostredníctvom jednotného ...

(4)

Vykonanie zápisu alebo zamietnutie žiadosti ministerstvo bez zbytočného odkladu oznámi jednotnému kontaktnému ...

§ 33b - Spoločné ustanovenie k elektronicky podávaným žiadostiam a úkonom

Ak osobitný predpis neustanovuje inak,16c) prílohy k žiadostiam a úkonom podľa tohto zákona, ktoré sú ...

Prechodné ustanovenia

§ 34
(1)

Znalci a tlmočníci, ktorí sú vymenovaní ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona, ústavy a iné pracoviská ...

(2)

Ministerstvo zapíše tlmočníkov podľa odseku 1 do zoznamu aj ako prekladateľov na základe ich písomnej ...

(3)

Znalci-fyzické osoby, znalecké organizácie, tlmočníci a prekladatelia podľa odsekov 1 a 2 sú povinní ...

a)
do 28. februára 2005
1.
preukázať splnenie podmienky bezúhonnosti,
2.
predložiť doklad o zaplatení správneho poplatku za zápis do zoznamu,
3.
predložiť úradne osvedčenú kópiu zmluvy o uzavretí poistenia zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla ...
4.
nahlásiť údaje, ktoré sa zapisujú do zoznamu,
b)
do 31. augusta 2007 preukázať splnenie podmienky odborného minima a odbornej skúšky podľa tohto zákona. ...
(4)

Znalci, tlmočníci a prekladatelia podľa odsekov 1 a 2, ktorí do 31. augusta 2007 nepreukázali splnenie ...

(5)

Znalci, tlmočníci a prekladatelia podľa odsekov 1 a 2, ktorí majú záujem absolvovať odbornú skúšku podľa ...

(6)

Ministerstvo rozhodne o vyčiarknutí znalca-fyzickej osoby, znaleckej organizácie, tlmočníka alebo prekladateľa ...

§ 35
(1)

Znalecké organizácie podľa § 34 ods. 1 zapísané v zozname podľa doterajších predpisov ako znalecké ústavy ...

(2)

Ministerstvo rozhodne o vyčiarknutí znaleckej organizácie podľa odseku 1 zo zoznamu najneskôr do 28. ...

§ 35a
(1)

Z dôvodov hodných osobitného zreteľa rozhodne minister o zápise iného subjektu17) bez splnenia podmienok ...

(2)

Ak bol subjekt podľa odseku 1 zapísaný do zoznamu ako znalecký ústav, je povinný preukázať, že splnil ...

§ 36
(1)

Výstraha uložená znalcovi alebo tlmočníkovi podľa doterajších predpisov sa považuje za písomné napomenutie ...

(2)

Odvolanie znalca alebo tlmočníka, ktorý napriek výstrahe neplnil alebo porušoval svoje povinnosti podľa ...

(3)

Konanie o odvolaní znalca alebo tlmočníka začaté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa dokončí ...

§ 37
(1)

Znalecká činnosť, tlmočnícka činnosť alebo prekladateľská činnosť označená v osobitných právnych predpisoch ...

(2)

Kde sa v osobitných právnych predpisoch používajú pojmy znalec a tlmočník, rozumie sa tým znalec, tlmočník ...

§ 37a - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2016
(1)

O úkonoch, ktoré vznikli pred 1. júlom 2016, vedie znalec, tlmočník alebo prekladateľ denník podľa predpisov ...

(2)

O úkonoch, ktoré vznikli po 1. júli 2016, vedie znalec, tlmočník alebo prekladateľ denník podľa predpisov ...

§ 37b - Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júla 2016

V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov ...

§ 37c - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2018
(1)

Ak v odsekoch 2 až 5 nie je uvedené inak, spravujú sa ustanoveniami tohto zákona aj právne vzťahy vzniknuté ...

(2)

Žiadosti o zápis podané pred 1. júlom 2018 sa vybavia podľa predpisov účinných do 30. júna 2018.

(3)

Nevybavené sťažnosti doručené pred 1. júlom 2018 sa považujú za podnety podľa predpisov účinných od ...

(4)

Konania o priestupkoch a konania o iných správnych deliktoch začaté a právoplatne neskončené pred 1. ...

(5)

Sankcie uložené pred 1. júlom 2018 sa vykonajú podľa predpisov účinných do 30. júna 2018.

§ 38 - Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa:

1.

zákon č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch v znení zákona č. 238/2000 Z. z. a zákona č. 554/2003 ...

2.

vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 263/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon ...

3.

vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 86/2002 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty ...

Čl. II

Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov ...

V sadzobníku v položke 29 sa vypúšťa písmeno a). Zároveň sa zrušuje označenie písmena b).

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej ...

V sadzobníku sa položka 5 dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:

„f) Zápis do zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov 5 000 Sk g) Výpis zo zoznamu znalcov, tlmočníkov ...

Čl. IV

Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona č. 36/1967 Zb., zákona č. 158/1969 Zb., ...

V § 139 ods. 2 sa za slová „hotových výdavkov“ vkladá čiarka a slová „náhradu za stratu času“.

Čl. V

Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, ...

V § 48 ods. 7 sa za slová „umeleckú činnosť“ vkladá čiarka a slová „znaleckú činnosť, tlmočnícku činnosť, ...

Čl. VI

Zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v ...

V § 44 ods. 7 sa za slová „umeleckú činnosť“ vkladá čiarka a slová „znaleckú činnosť, tlmočnícku činnosť ...

Čl. VII

Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení zákona č. 438/2002 Z. z., zákona č. 666/2002 ...

V § 69 ods. 6 sa za slová „umeleckú činnosť“ vkladá čiarka a slová „znaleckú činnosť, tlmočnícku činnosť, ...

Čl. X

Zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení zákona č. 158/1969 Zb., zákona ...

V § 62 písm. a) sa vypúšťajú slová „vedenými v zozname krajského súdu“.

Čl. XI

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2004.

Rudolf Schuster v. r. Pavol Hrušovský v. r. Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 382/2004 Z. z.

  ...

Poznámky

 • 1)  Napríklad § 5 ods. 1 písm. f) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve ...
 • 1a)  Napríklad § 210 Civilného sporového poriadku.
 • 2)  § 2 ods. 1 Obchodného zákonníka.§ 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon). ...
 • 2a)  Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...
 • 3)  Napríklad zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, § 15 ...
 • 3a)  Napríklad § 253 ods. 2 Civilného sporového poriadku, § 165 Správneho súdneho poriadku.
 • 3aa)  § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 3b)  § 4 ods. 1 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 4)  § 47 ods. 7 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. ...
 • 4a)  § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. v znení zákona č. 91/2016 Z. z.
 • 5)  § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky ...
 • 5a)  Napríklad § 27 ods. 6 písm. g) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách ...
 • 6)  Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...
 • 6a)  § 3 až 8 a § 10 až 16 zákona č. 136/2010 Z. z.
 • 7)  Napríklad § 105 ods. 2 Trestného poriadku, § 206 a § 207 Civilného sporového poriadku.
 • 7a)  § 4 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej ...
 • 8)  Napríklad § 107 ods. 2 Trestného poriadku, § 208 Civilného sporového poriadku.
 • 9)  Napríklad § 110 Trestného poriadku.
 • 10)  Zákon č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 ...
 • 11)  § 76 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...
 • 12)  Zákon č. 132/2002 Z. z. o vede a technike v znení zákona č. 528/2003 Z. z.
 • 13)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 149/1995 Z. z. o posunkovej reči nepočujúcich osôb. ...
 • 14)  § 92 ods. 2 písm. f) zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 16)  Zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 16a)  § 11 zákona č. 136/2010 Z. z.§ 66b zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) ...
 • 16b)  § 11 zákona č. 136/2010 Z. z.
 • 16c)  Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení ...
 • 16d)  § 35 až 39 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 17)  Napríklad § 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore