Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69678
Dôvodové správy: 2172
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
19.09.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o verejnom ochrancovi práv 564/2001 účinný od 01.09.2019 do 31.12.2019


Platnosť od: 23.12.2001
Účinnosť od: 01.09.2019
Účinnosť do: 31.12.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Osobné práva, Verejný ochranca práv

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST21 JUD111 DS12 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 564/2001 s účinnosťou od 01.09.2019 na základe 221/2019

Legislatívny proces k zákonu 221/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

O VEREJNOM OCHRANCOVI PRÁV

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1
Predmet úpravy

Tento zákon upravuje

a)

rozsah a spôsob, ktorým sa verejný ochranca práv1) ako nezávislý orgán podieľa na ochrane základných ...

b)

podrobnosti o voľbe a odvolávaní verejného ochrancu práv, o jeho pôsobnosti, o podmienkach výkonu ...

Sídlo a pôsobnosť verejného ochrancu práv
§ 2

Sídlom verejného ochrancu práv je Bratislava.

§ 3
(1)

Pôsobnosť verejného ochrancu práv sa vzťahuje na

a)
orgány štátnej správy,
b)
orgány územnej samosprávy,
c)
právnické osoby a fyzické osoby, ktoré podľa osobitného zákona rozhodujú o právach a povinnostiach ...
(2)

Pôsobnosť verejného ochrancu práv sa nevzťahuje na Národnú radu Slovenskej republiky (ďalej ...

§ 4
Voľba verejného ochrancu práv
(1)

Verejného ochrancu práv volí národná rada z kandidátov, ktorých jej navrhne najmenej 15 poslancov ...

(2)

Za verejného ochrancu práv možno zvoliť občana Slovenskej republiky, ktorý

a)
v deň voľby dosiahol vek 35 rokov,
b)
má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
c)
je bezúhonný a jeho vzdelanie, schopnosti, skúsenosti a morálne vlastnosti dávajú záruku, že ...
d)
nie je členom politickej strany ani politického hnutia,
e)
má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
f)
súhlasí s voľbou za verejného ochrancu práv.
(3)

Splnenie podmienok uvedených v odseku 2 overuje národná rada pred hlasovaním o návrhu na voľbu. ...

(4)

Za bezúhonného občana sa na účely tohto zákona považuje občan, ktorý nebol právoplatne odsúdený ...

§ 5
Funkčné obdobie

Funkčné obdobie verejného ochrancu práv je päť rokov; začína plynúť dňom zloženia sľubu. ...

§ 6
Sľub
(1)

Verejný ochranca práv skladá do rúk predsedu národnej rady tento sľub:

„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné ...

(2)

Zloženie sľubu potvrdí verejný ochranca práv svojím podpisom na listine s textom sľubu; na tejto ...

(3)

Verejný ochranca práv sa ujíma funkcie zložením sľubu.

(4)

Odmietnutie sľubu alebo sľub s výhradou má za následok neplatnosť voľby verejného ochrancu práv. ...

§ 7
Nezlučiteľnosť výkonu funkcie verejného ochrancu práv
(1)

Výkon funkcie verejného ochrancu práv je nezlučiteľný s výkonom funkcie prezidenta Slovenskej ...

(2)

Verejný ochranca práv nesmie popri výkone funkcie vykonávať žiadnu inú platenú funkciu, podnikať ...

(3)

Skutočnosti uvedené v odsekoch 1 a 2 sú prekážkou vo výkone funkcie.

Zánik funkcie verejného ochrancu práv
§ 8
(1)

Pred uplynutím funkčného obdobia zaniká výkon funkcie verejného ochrancu práv

a)
vzdaním sa funkcie,
b)
stratou voliteľnosti podľa § 4,
c)
nadobudnutím právoplatnosti rozsudku, ktorým bol odsúdený za úmyselný trestný čin alebo ktorým ...
d)
výkonom činnosti, ktorá je nezlučiteľná s výkonom jeho funkcie alebo
e)
smrťou.
(2)

Skutočnosti uvedené v odseku 1 písm. a) až d) je verejný ochranca práv povinný písomne oznámiť ...

§ 9
(1)

Verejný ochranca práv sa môže vzdať svojej funkcie písomným oznámením predsedovi národnej ...

(2)

Výkon funkcie verejného ochrancu práv sa v takom prípade skončí uplynutím kalendárneho mesiaca ...

§ 10
(1)

Národná rada môže odvolať z funkcie verejného ochrancu práv, ak mu zdravotný stav dlhodobo, ...

(2)

Verejný ochranca práv je odvolaný z funkcie dňom nasledujúcim po dni, keď mu bolo doručené rozhodnutie ...

Právna ochrana fyzických osôb a právnických osôb
§ 11
(1)

Na verejného ochrancu práv sa môže obrátiť každý, kto sa domnieva, že pri konaní, rozhodovaní ...

(2)

Fyzické osoby môžu v styku s verejným ochrancom práv používať svoj materinský jazyk. Trovy ...

§ 12
(1)

Verejný ochranca práv je povinný zachovávať mlčanlivosť vo veciach ochrany osobnosti, o ktorých ...

(2)

Sprístupňovanie informácií o činnosti verejného ochrancu práv sa uskutočňuje podľa osobitného ...

(3)

Verejný ochranca práv je oprávnený spracúvať osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na vybavenie ...

§ 13
(1)

Verejný ochranca práv koná na základe podnetu fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo z vlastnej ...

(2)

Podnet možno podať písomne, ústne do zápisnice, telegraficky, telefaxom alebo elektronickou poštou. ...

(3)

Z podnetu musí byť zrejmé, akej veci sa týka, proti ktorému orgánu verejnej správy smeruje a ...

(4)

Ak podnet nemá predpísané náležitosti, verejný ochranca práv bezodkladne vyzve podávateľa podnetu, ...

(5)

Písomný podnet osoby, ktorá je pozbavená osobnej slobody, alebo osoby, ktorej osobná sloboda je ...

(6)

Ak podávateľ podnetu požiada verejného ochrancu práv, aby sa jeho totožnosť utajila, alebo ak ...

(7)

Ak podávateľ podnetu požiadal o utajenie svojej totožnosti, ale charakter podnetu neumožňuje jeho ...

(8)

Podnet, v ktorom podávateľ podnetu neuvádza svoje meno, priezvisko a adresu (právnická osoba svoj ...

Postup pri vybavovaní podnetu
§ 14
(1)

Verejný ochranca práv podnet preskúma.

(2)

Ak verejný ochranca práv zistí, že podnet je podľa svojho obsahu opravným prostriedkom podľa ...

(3)

Ak verejný ochranca práv zistí skutočnosti nasvedčujúce tomu, že v miestach, kde sa vykonáva ...

(4)

Ak sa podnet týka preskúmania právoplatného rozhodnutia orgánu verejnej správy alebo ak verejný ...

(5)

Prokurátor je povinný v lehotách ustanovených zákonom11) oznámiť verejnému ochrancovi práv ...

§ 15
(1)

Verejný ochranca práv podnet odloží, ak

a)
vec, ktorej sa podnet týka, nepatrí do jeho pôsobnosti,
b)
vec, ktorej sa podnet týka, prejednáva súd a nejde o prieťahy v konaní alebo ak už súd vo veci ...
c)
vec, ktorej sa podnet týka, preskúmava prokuratúra, alebo vec, ktorej sa podnet týka, už prokuratúra ...
d)
vo veci, ktorej sa podnet týka, koná alebo rozhoduje príslušný orgán verejnej správy, ktorý ...
e)
podávateľ podnetu vezme svoj podnet späť alebo oznámi, že netrvá na ďalšom preskúmavaní, ...
f)
náležitosti uvedené v § 13 ods. 4 neboli doplnené alebo spresnené v určenej lehote.
(2)

Verejný ochranca práv môže podnet odložiť, ak zistí, že

a)
sa podnet netýka osoby, ktorá ho podala, pokiaľ nepredložila písomný súhlas dotknutej osoby na ...
b)
od opatrenia alebo udalosti, ktorých sa podnet týka, uplynul v deň doručenia podnetu čas dlhší ...
c)
podnet je zjavne neopodstatnený,
d)
podnet je anonymný,
e)
ide o podnet vo veci, ktorú už verejný ochranca práv vybavil a opakovaný podnet neobsahuje nové ...
f)
vo veci, ktorej sa podnet týka, koná alebo konal komisár pre deti alebo komisár pre osoby so zdravotným ...
(3)

O odložení podnetu a dôvodoch jeho odloženia verejný ochranca práv upovedomí podávateľa podnetu; ...

§ 16
(1)

Podnet sa považuje za vybavený

a)
upovedomením podľa § 14 ods. 2, § 15, § 18, § 22 ods. 1,
b)
oznámením a upovedomením podľa § 14 ods. 3,
c)
postúpením a upovedomením podľa § 14 ods. 4.
(2)

Podnet sa považuje za vybavený aj v prípade, ak písomnosť o vybavení podnetu podľa odseku 1 sa ...

§ 17
(1)

Pri vybavovaní podnetu je verejný ochranca práv oprávnený

a)
vstupovať do objektov orgánov verejnej správy,2)
b)
vyžadovať od orgánu verejnej správy, aby mu poskytol potrebné spisy a doklady, ako aj vysvetlenie ...
c)
klásť otázky zamestnancom orgánu verejnej správy,
d)
hovoriť aj bez prítomnosti iných osôb s osobami, ktoré sú zaistené v miestach, kde sa vykonáva ...
(2)

Orgány verejnej správy sú povinné na žiadosť verejného ochrancu práv

a)
poskytnúť mu informácie a vysvetlenia,
b)
umožniť mu nahliadnutie do spisu alebo požičať mu spis,
c)
predložiť mu písomné stanovisko ku skutkovým a k právnym otázkam,
d)
vysporiadať sa s dôkazmi, ktoré navrhne,
e)
vysporiadať sa s opatreniami, ktoré navrhne,
f)
vykonať opatrenia, ktoré navrhne v prípade ich nečinnosti, ak vykonanie takých opatrení vyplýva ...
g)
umožniť mu prítomnosť na ústnom prejednávaní a klásť účastníkom konania a osobám zúčastneným ...
(3)

Orgány verejnej správy sú povinné umožniť oprávnenia podľa odseku 1 a vyhovieť žiadosti verejného ...

(4)

Informácie a vysvetlenie podľa odseku 2 písm. a) môže odoprieť zamestnanec, ktorý by jeho podaním ...

(5)

Ak orgán verejnej správy nevyhovie žiadosti verejného ochrancu práv podľa odseku 2, verejný ochranca ...

(6)

Nadriadený orgán verejnej správy, a ak takého niet, vláda Slovenskej republiky podľa odseku 5 ...

(7)

Ak verejný ochranca práv považuje opatrenia vykonané podľa odseku 6 za nedostatočné, oznámi ...

(8)

Pri vybavovaní podnetu je verejný ochranca práv oprávnený nahliadať, robiť si výpisy, odpisy ...

§ 18

Ak výsledkami vybavenia podnetu nie je preukázané porušenie základných práv a slobôd, verejný ...

§ 19
(1)

Ak výsledkami vybavenia podnetu je preukázané porušenie základných práv a slobôd, verejný ochranca ...

(2)

Orgán verejnej správy je povinný do 20 dní odo dňa doručenia výzvy na prijatie opatrení oznámiť ...

(3)

Ak verejný ochranca práv nesúhlasí so stanoviskom orgánu verejnej správy alebo ak prijaté opatrenia ...

(4)

Nadriadený orgán verejnej správy, proti ktorému podnet smeruje, ak takého orgánu niet, vláda ...

(5)

Ak verejný ochranca práv považuje opatrenia vykonané podľa odseku 4 za nedostatočné, oznámi ...

§ 20
(1)

Ak pri vybavovaní podnetu verejný ochranca práv zistí skutočnosti nasvedčujúce tomu, že pri ...

(2)

Orgán, ktorému verejný ochranca práv oznámi skutočnosť podľa odseku 1, upovedomí verejného ...

(3)

Ak verejný ochranca práv považuje vykonané opatrenia za nedostatočné, oznámi túto skutočnosť ...

(4)

Nadriadený orgán verejnej správy, a ak takého niet, vláda Slovenskej republiky podľa odseku 3 ...

(5)

Ak verejný ochranca práv považuje opatrenia vykonané podľa odseku 4 za nedostatočné, oznámi ...

§ 21
(1)

Ak pri vybavovaní podnetu verejný ochranca práv zistí skutočnosti nasvedčujúce tomu, že zákon, ...

(2)

Orgán, ktorému verejný ochranca práv podal podnet podľa odseku 1, musí upovedomiť verejného ...

(3)

Verejný ochranca práv vo veciach súladu právnych predpisov podľa čl. 125 ods. 1 Ústavy Slovenskej ...

§ 22
(1)

Verejný ochranca práv písomne upovedomí o výsledkoch vybavenia podnetu a o prijatých opatreniach ...

(2)

Ustanovenia § 14 ods. 3 a § 17 až 21 sa vzťahujú na verejného ochrancu práv a orgány verejnej ...

Správa o činnosti
§ 23
(1)

Verejný ochranca práv predkladá národnej rade každý rok v prvom štvrťroku správu o činnosti, ...

(2)

Verejný ochranca práv zverejní správu o činnosti podľa odseku 1 prostredníctvom internetu a dá ...

(3)

Verejný ochranca práv informuje o svojej činnosti a jej výsledkoch prostredníctvom internetu a ...

§ 24

Ak verejný ochranca práv zistí skutočnosti nasvedčujúce, že porušenie základného práva alebo ...

§ 25
Súčinnosť

Verejný ochranca práv pri výkone svojej pôsobnosti spolupracuje s príslušnými orgánmi verejnej ...

§ 26
Platové pomery verejného ochrancu práv

Platové pomery verejného ochrancu práv, paušálne náhrady a náhrady ďalších výdavkov súvisiacich ...

§ 27
Kancelária verejného ochrancu práv
(1)

Zriaďuje sa Kancelária verejného ochrancu práv (ďalej len „kancelária“).

(2)

Kancelária je právnickou osobou so sídlom v Bratislave, ktorá plní úlohy spojené s odborným, ...

(3)

Kancelária má právo požadovať od orgánov verejnej správy podklady a informácie, ktoré verejný ...

(4)

Na čele kancelárie je vedúci kancelárie, ktorého vymenúva a odvoláva verejný ochranca práv. ...

(5)

Kancelária verejného ochrancu práv je rozpočtovou organizáciou.17)

(6)

Podrobnosti o organizácii a úlohách kancelárie upraví organizačný poriadok, ktorý vydá verejný ...

§ 27a
(1)

Úlohy kancelárie plnia štátni zamestnanci18) a zamestnanci.19) Počet zamestnancov kancelárie schvaľuje ...

(2)

Štátni zamestnanci v kancelárii a zamestnanci kancelárie sú odmeňovaní podľa osobitného predpisu20) ...

(3)

Zvýšenie platových taríf štátnych zamestnancov v kancelárii a zvýšenie stupnice platových ...

§ 28
Prechodné ustanovenie

Verejný ochranca práv zvolený prvýkrát po nadobudnutí účinnosti tohto zákona začne vykonávať ...

§ 28a
Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2013

V roku 2013 sú platové pomery verejného ochrancu práv, paušálne náhrady a náhrady ďalších ...

§ 28b
Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2014

V roku 2014 sú platové pomery verejného ochrancu práv, paušálne náhrady a náhrady ďalších ...

§ 28c
Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2015

V roku 2015 sú platové pomery verejného ochrancu práv, paušálne náhrady a náhrady ďalších ...

§ 28d
Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2016

V roku 2016 sú platové pomery verejného ochrancu práv, paušálne náhrady a náhrady ďalších ...

§ 28f
Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2018

V roku 2018 sú platové pomery verejného ochrancu práv, paušálne náhrady a náhrady ďalších ...

§ 29
Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2002.

Rudolf Schuster v. r.Jozef Migaš v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 564/2001 Z. z.

  PLATOVÝ PORIADOK KANCELÁRIE VEREJNÉHO OCHRANCU PRÁV

  Charakteristiky platových tried štátneho zamestnanca v Kancelárii verejného ochrancu práv ...

  5.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Funkcia: radca

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie ...

  5.01

  Odborná činnosť súvisiaca s tvorbou rozhodnutí VOP vo vecne vymedzených oblastiach.

  5.02

  Samostatná odborná čiastková činnosť súvisiaca s vypracúvaním podkladov k odborným právnym ...

  5.03

  Príprava a vypracúvanie návrhov podľa pokynov VOP vo vecne vymedzených oblastiach.

  5.04

  Posudzovanie legislatívnych návrhov vo vecne vymedzených oblastiach.

  6.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Funkcia: samostatný radca

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie ...

  6.01

  Samostatná odborná činnosť súvisiaca s tvorbou rozhodnutí VOP vo vecne vymedzených oblastiach. ...

  6.02

  Samostatná odborná činnosť súvisiaca s vypracúvaním podkladov k odborným právnym stanoviskám ...

  6.03

  Samostatná príprava a vypracúvanie návrhov podľa pokynov VOP vo vecne vymedzených oblastiach. ...

  6.04

  Samostatné spracúvanie získaných podkladov pre rozhodnutia VOP vo vecne vymedzených oblastiach. ...

  6.05

  Samostatné spracovávanie legislatívnych návrhov a stanovísk k nim vo vecne vymedzených oblastiach. ...

  7.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Funkcia: odborný radca

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, odborná prax a osobitný kvalifikačný ...

  7.01

  Samostatná odborná činnosť súvisiaca s tvorbou rozhodnutí VOP.

  7.02

  Samostatná odborná činnosť súvisiaca s vypracúvaním podkladov k odborným právnym stanoviskám. ...

  7.03

  Samostatná príprava a vypracúvanie návrhov podľa pokynov VOP.

  7.04

  Samostatné spracúvanie získaných podkladov pre rozhodnutia VOP.

  7.05

  Samostatné spracovávanie legislatívnych návrhov a stanovísk k nim.

  7.06

  Analytická činnosť na účely prípravy právnych rozhodnutí VOP.

  7.07

  Samostatná odborná činnosť vo vzťahu k tvorbe návrhov právnych predpisov.

  7.08

  Samostatná príprava odborných podkladov pre odborné stanoviská VOP.

  7.09

  Samostatné komplexné spracovanie podkladov pre rozhodnutia VOP.

  7.10

  Prešetrenie sťažností a petícií.

  8.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Funkcia: hlavný radca

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, odborná prax a osobitný kvalifikačný ...

  8.01

  Koordinačná a metodická odborná činnosť súvisiaca s tvorbou rozhodnutí VOP.

  8.02

  Koordinačná a metodická odborná činnosť súvisiaca s vypracúvaním podkladov k odborným právnym ...

  8.03

  Systémová príprava a vypracúvanie návrhov podľa pokynov VOP.

  8.04

  Koordinačné a metodické spracúvanie získaných podkladov pre rozhodnutia VOP.

  8.05

  Normotvorná činnosť vo vymedzenej oblasti.

  8.06

  Koordinačná a metodická činnosť na účely prípravy právnych rozhodnutí VOP.

  8.07

  Koordinačná a metodická činnosť pri príprave odborných podkladov pre odborné stanoviská VOP. ...

  8.08

  Koordinačná a metodická činnosť pri komplexnom spracovaní podkladov pre rozhodnutia VOP.

  8.09

  Kontrolná činnosť vrátane vybavovania sťažností a petícií.

  8.10

  Koordinačná činnosť a tvorba právnych predpisov.

  8.11

  Tvorba koncepcie štátnozamestnaneckých vzťahov vrátane odmeňovania.

  8.12

  Odborná koordinačno-metodická činnosť pri zabezpečovaní činností KVOP.

  8.13

  Vypracovanie analýz, stanovísk a komplexných informácií pre rozhodnutia VOP.

  8.14

  Koordinačná a koncepčná činnosť na úseku rozpočtovania a financovania, príprava návrhov rozpočtov. ...

  8.15

  Koncepčná, koordinačná, kontrolná a rozhodovacia právomoc v oblasti hospodárenia s prostriedkami ...

  8.16

  Koncepčná, analytická a koordinačná činnosť vrátane prípravy a realizácie kontrolných akcií ...

  8.17

  Koncepčná, koordinačná a kontrolná činnosť v oblasti vybavovania sťažností a petícií občanov, ...

  8.18

  Koncepčná a koordinačná činnosť vrátane tvorby interných právnych predpisov.

  8.19

  Plnenie a zabezpečenie úloh spojených s uplatňovaním štátnozamestnaneckých vzťahov.

  8.20

  Plnenie úloh spojených s organizačným zabezpečením činnosti služobného úradu.

  8.21

  Dôsledné dodržiavanie plnenia schválenej systemizácie, obsadzovania a uvoľňovania štátnozamestnaneckých ...

  8.22

  Tvorba koncepcie zamestnaneckých vzťahov v štátnej a verejnej službe vrátane odmeňovania. ...

  8.23

  Odborná koordinačno-metodická činnosť pri zabezpečovaní činnosti kancelárie VOP.

  8.24

  Koordinačná a kontrolná činnosť na úseku rozpočtovania a financovania.

  8.25

  Vnútorná kontrola plnenie úloh KVOP.

  8.26

  Kontrola hospodárenia s prostriedkami určenými na plnenie úloh KVOP.

  8.27

  Kontrola vybavovania sťažností, oznámení, petícií a podnetov.

  8.28

  Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a opatrení vydaných na ich základe. ...

  8.29

  Zabezpečenie ďalšieho vzdelávania a zvyšovania kvalifikácie pracovníkov KVOP.

  8.30

  Kontrola plnenia opatrení na nápravu zistených nedostatkov.

  8.31

  Koncepčná, koordinačná a kontrolná činnosť vrátane tvorby interných právnych predpisov na ...

  9.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Funkcia: štátny radca

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, odborná prax a osobitný kvalifikačný ...

  9.01

  Koordinačná a metodická odborná činnosť súvisiaca s tvorbou rozhodnutí VOP s medzinárodným ...

  9.02

  Koordinačná a metodická odborná činnosť súvisiaca s vypracúvaním podkladov k odborným právnym ...

  9.03

  Koncepčná činnosť a tvorba zásadných legislatívnych opatrení.

  9.04

  Koordinačná a metodická činnosť pri príprave odborných podkladov pre odborné stanoviská VOP ...

  9.05

  Vypracovanie analýz, stanovísk a komplexných informácií pre rozhodnutia VOP s medzinárodným dosahom. ...

  9.06

  Koncepčná, rozhodovacia a koordinačná činnosť vrátane prípravy a realizácie kontrolných akcií ...

  9.07

  Koncepčná, koordinačná a kontrolná činnosť v oblasti vybavovania sťažností a petícií občanov, ...

  KATALÓG ČINNOSTÍ zamestnancov Kancelárie verejného ochrancu práv s prevahou duševnej práce pri ...

  2.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce stredné vzdelanie:

  2.01

  Vybavovanie korešpondencie podľa pokynov alebo podľa všeobecných postupov.

  2.02

  Prijímanie a zhromažďovanie ekonomických, technických alebo prevádzkových podkladov.

  2.03

  Vedenie evidencie, záznamov, kartoték alebo protokolov.

  2.04

  Zabezpečovanie činnosti podateľne.

  2.05

  Zisťovanie čiastkových štatistických údajov a ich sumarizácia.

  Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:

  2.06

  Organizovanie a zabezpečovanie administratívnej a odbornej agendy.

  2.07

  Vykonávanie jednoduchej knihovníckej práce a informačnej činnosti pod odborným vedením.

  2.08

  Jednoduchá korektorská práca, kontrola správnosti a kvality autorských korektúr.

  2.09

  Komplexné zabezpečovanie činnosti podateľne.

  2.10

  Spracúvanie prehľadov, výkazov alebo štatistík.

  2.11

  Jednoduchá účtovnícka práca, vedenie jednotlivých účtov, kontrola správnosti účtovných dokladov. ...

  2.12

  Pokladničná služba.

  3.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ...

  Pracovné činnosti:

  3.01

  Zabezpečovanie vstupných a výstupných dát a ich bezpečnosti.

  3.02

  Vykonávanie základnej knihovníckej práce v oblasti budovania a ochrany knižničného fondu. ...

  3.03

  Zabezpečovanie informačnej, organizačnej a evidenčnej práce sekretariátu vedúceho zamestnanca. ...

  3.04

  Komplexné zabezpečovanie a usmerňovanie práce podateľne.

  3.05

  Organizačné zabezpečovanie školiacich akcií alebo vzdelávacích akcií.

  3.06

  Zabezpečovanie agendy spojenej so správou budovy, hnuteľného majetku a nehnuteľného majetku vo ...

  3.07

  Zabezpečovanie prevádzky zariadení výpočtových systémov.

  3.08

  Samostatné vykonávanie knihovníckej práce, súbežnej a retrospektívnej akvizície knižničných ...

  3.09

  Základné ošetrovanie a preventívna starostlivosť o archívne dokumenty, knižničné fondy. ...

  3.10

  Samostatná korektorská práca, redakčné spracúvanie textu z jazykovej, štylistickej alebo grafickej ...

  3.11

  Samostatné administratívno-technické a organizačné zabezpečovanie činností sekretariátu vedúceho ...

  3.12

  Samostatné zabezpečovanie čiastkovej práce v personálnej oblasti alebo v mzdovej oblasti.

  3.13

  Odborná práca v mzdovej učtárni, vo finančnej učtárni alebo na úseku evidencie a správy majetku ...

  3.14

  Samostatná účtovnícka práca.

  3.15

  Pokladničná práca, vedenie pokladničnej knihy, vyhotovovanie príjmových a výdavkových dokladov, ...

  3.16

  Zabezpečovanie zahraničných pracovných (služobných) ciest a zahraničných pracovných (služobných) ...

  3.17

  Organizovanie a zabezpečovanie obstarávania verejných prác, tovarov a služieb podľa platných ...

  3.18

  Zásobovanie skladov tovarom vrátane fyzickej inventarizácie tovarov a obalov, prepočet a sumarizácia ...

  3.19

  Organizovanie a zabezpečovanie areálovej služby pri údržbe zelene, komunikácií a inžinierskych ...

  3.20

  Samostatné zabezpečovanie prevádzky autodopravy vrátane kontroly technického stavu vozidiel. ...

  3.21

  Koordinovanie prác zamestnancov vykonávajúcich rutinné pracovné činnosti s prevahou fyzickej práce, ...

  3.22

  Sledovanie a riadenie centrálneho regulačného systému, zabezpečovanie kontroly ovládacích centier, ...

  3.23

  Samostatná odborná práca spojená so zabezpečovaním podkladov na uzatváranie zmlúv.

  4.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:

  4.01

  Komplexná obsluha výpočtových systémov, zabezpečovanie prevádzky konkrétnych agend s využitím ...

  4.02

  Vytváranie užívateľských aplikácií na zariadeniach výpočtovej techniky v základných programovacích ...

  4.03

  Zabezpečovanie odbornej agendy spojenej so sprístupňovaním informácií.

  4.04

  Knihovnícka práca, poskytovanie bibliografických informácií a faktografických informácií, práca ...

  4.05

  Zabezpečovanie odbornej práce a agendy v kancelárii ústavného činiteľa alebo vyššieho štátneho ...

  4.06

  Samostatná odborná práca na vymedzenom úseku personálnej práce.

  4.07

  Zabezpečovanie a vykonávanie prác zamestnancom v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ...

  4.08

  Samostatná odborná práca v mzdovej učtárni, finančnej učtárni, na úseku evidencie a správy ...

  4.09

  Samostatná odborná práca na vymedzenom úseku ekonomiky práce.

  4.10

  Samostatná odborná práca na úseku rozpočtovania a financovania vo vecne vymedzenej oblasti. ...

  4.11

  Samostatná odborná práca na úseku zabezpečovania zahraničných pracovných ciest.

  4.12

  Organizovanie a zabezpečovanie obsluhy pri zahraničných návštevách na najvyššej úrovni. ...

  4.13

  Komplexné bilancovanie dodávok, nákupu a merania spotreby energií a vody, kontrola ich racionálneho ...

  4.14

  Koordinovanie prác zamestnancov vykonávajúcich odborné pracovné činnosti s prevahou fyzickej práce, ...

  4.15

  Koordinovanie a organizovanie prác manuálnych zamestnancov, napr. na úseku ubytovania, stravovania ...

  4.16

  Koordinovanie manuálnych zamestnancov pri vykonávaní odborných prác pomocou digitálnej kopírovacej ...

  4.17

  Spracúvanie a sprístupňovanie archívnych fondov, príprava podkladov na využívanie archívnych ...

  5.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:

  5.01

  Vytváranie užívateľských aplikácií v sieťovom prostredí vrátane údržby existujúcich programových ...

  5.02

  Samostatné vykonávanie odbornej knihovníckej, bibliografickej, rešeršnej a inej informačnej agendy, ...

  5.03

  Zabezpečovanie zložitých účtovníckych agend.

  5.04

  Koncepčná a koordinačná činnosť v oblasti materiálno-technického zásobovania.

  5.05

  Vymáhanie pohľadávok štátu v majetkovoprávnej oblasti.

  5.06

  Koordinovanie a organizovanie stravovacej jednotky s plnou hmotnou zodpovednosťou, uzatváranie hospodársko-dodávateľských ...

  5.07

  Zabezpečovanie odborných prehliadok a skúšok vyhradených tlakových, elektrických, plynových ...

  5.08

  Zabezpečovanie čiastkových činností v procese prípravy alebo realizácie investičnej výstavby ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:

  5.09

  Samostatná odborná práca pri vyhotovovaní fotodokumentácie, video dokumentácie alebo umeleckej ...

  5.10

  Zabezpečovanie prevádzky lokálnej počítačovej siete.

  5.11

  Zabezpečovanie personálnej politiky v priamom prepojení na problematiku odmeňovania.

  5.12

  Zabezpečovanie personálnej politiky a personálnej práce v oblasti výchovy a vzdelávania zamestnancov ...

  5.13

  Koordinačná a metodická činnosť v oblasti autodopravy.

  5.14

  Spracúvanie a sprístupňovanie menej zložitých archívnych fondov, organizovanie využívania archívnych ...

  6.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:

  6.01

  Programátorská práca vrátane úpravy programového vybavenia dodávateľa prostredníctvom vyšších ...

  6.02

  Samostatné zabezpečovanie ekonomiky práce.

  6.03

  Samostatné zabezpečovanie rozpočtovania alebo financovania.

  6.04

  Komplexné zabezpečovanie, koordinovanie a riešenie koncepčných úloh v oblasti autodopravy. ...

  6.05

  Komplexné zabezpečovanie a koordinovanie činnosti v stravovacej jednotke vrátane koncepčnej činnosti. ...

  6.06

  Zabezpečovanie investičnej činnosti v štádiu prípravy alebo realizácie jednotlivých stavieb. ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

  6.07

  Diagnostikovanie a následné odstraňovanie chýb technického charakteru počítačových systémov ...

  6.08

  Samostatné vykonávanie špecializovanej knihovníckej, metodickej, bibliografickej, referenčnej a ...

  6.09

  Samostatné zabezpečovacie práce na úseku personálnej politiky.

  6.10

  Zabezpečovanie a metodické usmerňovanie plnenia úloh zamestnancom v oblasti bezpečnosti a ochrany ...

  6.11

  Poskytovanie právneho poradenstva vo vymedzenej oblasti.

  6.12

  Vypracúvanie analýz a plánovanie procesov vo verejnom obstarávaní zamestnancom.

  6.13

  Preklady z cudzieho jazyka do slovenského jazyka a naopak.

  6.14

  Analytická činnosť a riešenie koncepčných úloh v oblasti informačnej sústavy alebo v oblasti ...

  6.15

  Zabezpečovanie správy hnuteľného majetku a nehnuteľného majetku, nepriemyselného hospodárstva ...

  6.16

  Zabezpečovanie prevádzky digitálneho telekomunikačného systému.

  6.17

  Samostatná metodická a kontrolná činnosť v energetickom a vodnom hospodárstve.

  6.18

  Technický dozor nad jednoduchými stavbami vrátane zaraďovania stavieb do užívania.

  6.19

  Základný prieskum vytypovaných pamiatok vrátane prípravných prác, vyhodnocovanie ich výsledkov ...

  6.20

  Spracúvanie a sprístupňovanie zložitých archívnych fondov, organizovanie využívania archívnych ...

  6.21

  Analytická, metodická a organizačná činnosť v oblasti zverejňovania informácií, ako aj priame ...

  6.22

  Analytická, metodická a organizačná činnosť v oblasti sprístupňovania informácií.

  6.23

  Koordinačná, analytická a kontrolná činnosť na úseku ochrany utajovaných skutočností.

  6.24

  Protokolárne zabezpečovanie oficiálnych návštev a služobných zahraničných návštev.

  7.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

  7.01

  Zabezpečovanie chodu a údržby informačného systému.

  7.02

  Odborná systémová údržba databáz a databázového prostredia.

  7.03

  Správa bezpečnosti databázy vo výpočtových systémoch.

  7.04

  Vypracúvanie analýz a podkladov na tvorbu aplikačných programov.

  7.05

  Usmerňovanie, preberanie projektov aplikačného programového vybavenia vrátane metodického usmerňovania ...

  7.06

  Samostatná metodická, prieskumná a analytická činnosť, spracúvanie materiálov a podkladov na ...

  7.07

  Analýza a sprístupňovanie informačných zdrojov vo vymedzených oblastiach informácií.

  7.08

  Komplexné zabezpečovanie personálnej politiky.

  7.09

  Tvorba a koordinovanie systémov vzdelávania zameraných na rozvoj ľudských vzťahov.

  7.10

  Zabezpečovanie právnej agendy vrátane zastupovania kancelárie v právnych sporoch.

  7.11

  Komplexné zabezpečovanie ekonomiky práce vrátane mzdovej politiky s rozmanitou profesijnou štruktúrou ...

  7.12

  Komplexné zabezpečovanie, koordinovanie agend v oblasti informačnej sústavy alebo v oblasti správy ...

  7.13

  Komplexné zabezpečovanie správy rozsiahleho hnuteľného majetku a nehnuteľného majetku alebo rozsiahlych ...

  7.14

  Zabezpečovanie právnej agendy a majetkovoprávnych vzťahov k nehnuteľnostiam v etape investičnej ...

  7.15

  Odborná špecializovaná práca na úseku rozpočtovania alebo financovania stavieb, kontrola rozpočtu ...

  7.16

  Investičná činnosť v štádiu prípravy alebo realizácie stavieb a technologických častí stavieb. ...

  7.17

  Technický dozor nad stavbami a technologickými časťami stavieb.

  7.18

  Prieskum pamiatok, ich súborov a historických sídiel, komplexné spracúvanie ich dokumentácie a ...

  7.19

  Samostatné spracúvanie výsledkov zamerania historických objektov vrátane spracúvania dokumentácie ...

  7.20

  Koncepčná a koordinačná činnosť v oblasti sprístupňovania a zverejňovania informácií. ...

  7.21

  Tvorivé spracovanie masmediálnej politiky a koordinovanie výstupov vo vzťahu k verejnosti.

  8.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ...

  Pracovné činnosti:

  8.01

  Zabezpečovanie prevádzky zložitých počítačových sietí.

  8.02

  Tvorba užívateľských aplikácií na zariadeniach výpočtovej techniky prostredníctvom vyšších ...

  8.03

  Zabezpečovanie správy systémovej údržby databáz, databázového prostredia a databázových aplikácií. ...

  8.04

  Zabezpečovanie bezpečnosti dát vo výpočtových systémoch a ochrana výpočtových systémov pred ...

  8.05

  Systémová a metodická činnosť pri vývoji, dopĺňaní a údržbe informačných systémov. ...

  8.06

  Tlmočenie z cudzieho jazyka do slovenského jazyka a naopak.

  8.07

  Určovanie zásad a zabezpečovanie rozvoja personálnej a mzdovej politiky v zamestnávateľskom subjekte ...

  8.08

  Koordinovanie a metodické usmerňovanie právnej agendy.

  8.09

  Koncepčné a koordinačné zabezpečovanie súťažných podkladov s rozhodujúcim vplyvom na výsledok ...

  8.10

  Komplexné zabezpečovanie prác na úseku rozpočtovania a financovania.

  8.11

  Koordinačná a analytická činnosť v majetkovoprávnej oblasti.

  8.12

  Koncepčná a analytická práca v oblasti investičnej činnosti v štádiu prípravy alebo realizácie ...

  8.13

  Analýza, posudzovanie a vyhodnocovanie investičnej činnosti z hľadiska zámeru pamiatky a rozpočtu. ...

  8.14

  Koordinovanie a vykonávanie komplexnej odbornej metodiky pamiatkovej obnovy v zmysle osobitných predpisov ...

  8.15

  Koordinačná činnosť pri zabezpečovaní technického rozvoja a realizácií technicko-prevádzkových ...

  8.16

  Tvorivé spracovanie, posudzovanie a koordinovanie návrhov masmediálnej politiky z celospoločenského ...

  8.17

  Tvorba koncepcií odborných špecializovaných knihovníckych, bibliografických a informačných činností ...

  8.18

  Príprava konečného zostavenia čísla periodika s následným zabezpečením jeho vydania.

  8.19

  Koncepčná, koordinačná a kontrolná činnosť vrátane tvorby interných právnych predpisov na ...

  8.20

  Špecializované odborné práce, výskumné práce alebo analytické činnosti súvisiace s ochranou ...

  9.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

  9.01

  Koncepčná, koordinačná činnosť a tvorba interných predpisov na úseku verejného obstarávania, ...

  9.02

  Koncepčná a analytická činnosť a príprava podkladov na rozhodovanie o ekonomických alebo technologicko-prevádzkových ...

  9.03

  Koordinovanie investičnej činnosti v štádiu prípravy alebo realizácie komplexu stavieb a technologických ...

  9.04

  Koncepčná, metodická a analytická činnosť pri uvádzaní stavieb do užívania vrátane ekonomického ...

  KATALÓG ČINNOSTÍ zamestnancov Kancelárie verejného ochrancu práv remeselných, manuálnych alebo ...

  1.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: neustanovujú sa.

  Pracovné činnosti:

  1.01

  Kontrola príchodov a odchodov osôb, príjazdov a odjazdov vozidiel s prípadnou kontrolou batožín ...

  1.02

  Dozor v objektoch alebo zariadeniach, zabezpečovanie ochrany proti krádežiam, prepadnutiam alebo ...

  1.03

  Jednoduchá ručná práca v záhradníctve s použitím bežného náradia.

  1.04

  Jednoduchá obsluha prevádzkových zariadení.

  1.05

  Pomocná práca pri výrobe jedál, zber a umývanie kuchynského riadu, čistenie a obsluha jednoúčelových ...

  1.06

  Výdaj jedál s prípadnou obsluhou stravníkov.

  1.07

  Bežné upratovanie vrátane vynášania odpadkov, čistenia kobercov vysávačom a dezinfekcie sociálnych ...

  1.08

  Zabezpečovanie prevádzky v šatniach, vydávanie kľúčov, bielizne a podávanie základných informácií ...

  1.09

  Príjem a výdaj materiálu z príručných skladov.

  1.10

  Výsadba a ošetrovanie bežných druhov kvetín a rastlín vrátane ručnej prípravy pôdy.

  1.11

  Vedenie a bežná údržba zvereného motorového vozidla (napr. multikára, plošinový motorový vozík, ...

  1.12

  Obsluha pobočkových telefónnych ústrední a telefaxov.

  1.13

  Stráženie objektov so služobným psom vrátane starostlivosti o psa.

  1.14

  Samostatný predaj tovaru a jedál v bufetoch s úpravou jedla na tanieri, výroba a výdaj teplých ...

  1.15

  Obsluha stravníkov v stravovacích zariadeniach.

  1.16

  Domovnícka práca vrátane drobnej údržby, dozor nad používaním spoločných priestorov, udržiavanie ...

  1.17

  Čistenie a upratovanie veľkých plôch pomocou samohybných mechanizmov.

  1.18

  Čistenie všetkých typov rozoberateľných okien vrátane ich rozoberania a skladania.

  1.19

  Obsluha zariadení na chemické čistenie odevov, pranie a odstreďovanie bielizne vrátane prípravy ...

  1.20

  Samostatný príjem, skladovanie, ošetrovanie a výdaj výrobkov a materiálov vrátane vedenia evidencie. ...

  1.21

  Nakladanie a skladanie prepravovaných hmôt, výrobkov alebo tovaru na vozidlo a z vozidla.

  1.22

  Obsluha výmenníkových staníc bez automatickej regulácie alebo redukčných staníc diaľkového ...

  1.23

  Pomocná práca pri obsluhe a údržbe energetických alebo vodohospodárskych zariadení.

  1.24

  Pomocná práca v autodielni.

  1.25

  Jednoduchá zámočnícka práca.

  1.26

  Jednoduchá stolárska práca.

  1.27

  Jednoduchá murárska alebo maliarska práca.

  1.28

  Jednoduchá betonárska práca.

  2.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie.

  Pracovné činnosti:

  2.01

  Dozor a ochrana verejných priestorov alebo objektov s prípadným využívaním priemyselnej televízie, ...

  2.02

  Zabezpečovanie prevádzky a dozoru v relaxačných priestoroch.

  2.03

  Výsadba a ošetrovanie okrasných kríkov a stromov vrátane úpravy koreňov a nadzemných častí. ...

  2.04

  Príprava a kultivovanie pôdy malou mechanizáciou na zakladanie trávnikov, kvetinových záhonov ...

  2.05

  Obsluha digitálnej telefónnej ústredne.

  2.06

  Výroba a výdaj bežných druhov teplých jedál alebo zložitých jedál studenej kuchyne.

  2.07

  Výroba a výdaj bežných druhov múčnikov a cukrárskych výrobkov.

  2.08

  Samostatné preberanie objednávok, stolovanie a obsluha zákazníkov.

  2.09

  Domovnícka práca vrátane údržby objektu.

  2.10

  Samostatné kvantitatívne, prípadne kvalitatívne preberanie tovarov a materiálov, ich skladovanie, ...

  2.11

  Zabezpečovanie prevádzky kotolne na tekuté alebo plynné palivo s poloautomatizovaným alebo automatizovaným ...

  2.12

  Údržba klimatizačných zariadení v rozsiahlych objektoch.

  2.13

  Stolárska práca, napr. ručná úprava osadzovaných stolárskych výrobkov, montáž líšt, dosiek. ...

  2.14

  Zisťovanie porúch a oprava rozvodov elektroinštalácie v objektoch s prípadnou výmenou vodičov ...

  2.15

  Stolárska, lakovnícka a murárska údržbárska práca.

  2.16

  Výsadba farebne zladených a usporiadaných do ornamentov kvetinových skupín podľa návrhu architekta. ...

  2.17

  Kladenie trávnatého povrchu s určením postupov prác a spôsobu ošetrovania.

  2.18

  Výchovný alebo udržiavací rez drevín podľa druhov alebo odrôd vrátane klasifikácie škôlkarských ...

  2.19

  Vedenie cestných motorových vozidiel na prepravu osôb s počtom miest na sedenie maximálne päť ...

  2.20

  Zabezpečovanie reprografických prác pomocou digitálnej kopírovacej techniky.

  2.21

  Príprava tabule, stolovanie a obsluha najmä pri osobitných príležitostiach (napr. bankety, recepcie) ...

  2.22

  Samostatné preberanie objednávok, vystavovanie a aranžovanie jedál, stolovanie a obsluha zákazníkov ...

  2.23

  Druhové, kvantitatívne a kvalitatívne preberanie tovaru, jeho uskladnenie, vedenie predpísanej evidencie ...

  2.24

  Inštalačná a kúrenárska práca, napr. montáž a opravy potrubia vnútornej kanalizácie, dodatočné ...

  2.25

  Odborná obsluha a údržba automatizovanej kotolne, výmenníkových staníc vrátane opravy a údržby ...

  2.26

  Obsluha a údržba klimatizačného zariadenia zloženého z vykurovacích, chladiacich a mraziacich ...

  2.27

  Montáž a zapájanie elektroinštalácie v objektoch a zariadeniach vrátane rozvodných skríň. ...

  2.28

  Oprava a údržba elektrického alebo strojového zariadenia, napr. oprava elektrickej inštalácie, ...

  2.29

  Kontrola, výmena a oprava jednotlivých častí celkov, systémov, skupín vozidiel, kontrola a nastavovanie ...

  2.30

  Údržba a oprava spojovacích rozvodov, rozvodov elektrickej a požiarnej signalizácie, kontrola, ...

  2.31

  Natieranie a opravy náterov s plným tmelením a vybrúsením.

  2.32

  Stolárska práca vrátane opráv a rekonštrukcie stolárskych výrobkov.

  3.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie alebo úplné stredné vzdelanie.

  Pracovné činnosti:

  3.01

  Zabezpečovanie ochrany, prepravy a doručovanie písomností, iných materiálov označených rôznym ...

  3.02

  Vedenie a bežná údržba cestných motorových vozidiel určených na prepravu osôb s počtom miest ...

  3.03

  Samostatné zabezpečovanie reprografických prác pomocou digitálnej a výpočtovej techniky vrátane ...

  3.04

  Vedenie skladov tovaru, materiálu a drobného hmotného majetku, vedenie predpísanej evidencie s využitím ...

  3.05

  Inštalačná a kúrenárska práca, napr. samostatná montáž a opravy domových plynovodov s príslušenstvom ...

  3.06

  Oprava, údržba a nastavovanie elektrotechnických systémov na meranie a reguláciu teplôt alebo ...

  3.07

  Montáž, nastavovanie, zabezpečenie technickej prevádzky a údržby viackanálového bezdrôtového ...

  3.08

  Vysokošpecializovaná zámočnícka práca vyžadujúca osobitné oprávnenie.

  3.09

  Zalamovanie náročných textov publikácií, oblamovanie obrázkov podľa predlohy z využitím výpočtovej ...

  3.10

  Odborné zabezpečovanie tlače publikácií pomocou veľkokapacitného digitálneho tlačiarenského ...

  3.11

  Organizovanie výroby jedál vrátane určovania technologických postupov a kalkulácií, zostavovanie ...

  3.12

  Zabezpečovanie technickej prevádzky, údržby a opráv digitálnych slaboprúdových zariadení. ...

  3.13

  Kontrola činnosti centrálneho regulačného systému, opravy, nastavovanie hodnôt zložitých regulačných ...

  Platová trieda Platová tarifa 1. 471,00 2. 499,50 3. 545,00 4. 583,00 5. 694,50 6. 745,00 7. 834,00 ...

Poznámky

 • 1)  Čl. 151a ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.
 • 2)  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ...
 • 3)  § 116 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 4)  § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 6)  Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 7)  Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 • 8)  § 3 písm. a) zákona č. 52/1998 Z. z.
 • 9)  § 18 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre.
 • 10)  § 20 až 36 zákona č. 153/2001 Z. z.
 • 11)  § 33 zákona č. 153/2001 Z. z.
 • 11a)  Napríklad § 23 zákona č. 71/1967 Zb., § 22 zákona č. 511/1992 Zb.
 • 12)  Zákon č. 241/2001 Z. z.
 • 12a)  Civilný sporový poriadok.Civilný mimosporový poriadok.Správny súdny poriadok.
 • 13)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných ...
 • 14)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 15)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 16)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 193/1994 Z. z. o prídavkoch na deti a o príplatku k ...
 • 17)  Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 18)  Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 19)  Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme.Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník ...
 • 20)  Zákon č. 55/2017 Z. z. Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone ...
 • 21)  Zákon č. 55/2017 Z. z. Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone ...
 • 22)  § 159 zákona č. 55/2017 Z. z.§ 28 zákona č. 553/2003 Z. z.
 • 23)  § 29n zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. v znení zákona č. 338/2015 ...
 • 24)  § 29o zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. v znení zákona č. 340/2016 ...
 • 25)  § 29p zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. v znení zákona č. 334/2017 ...
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore