Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69441
Dôvodové správy: 2150
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
16.08.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 404/2011 účinný od 06.03.2019 do 30.11.2019


Platnosť od: 22.11.2011
Účinnosť od: 06.03.2019
Účinnosť do: 30.11.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Správne poplatky, Cudzinecký režim

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST15 JUD12574 DS10 EU PP1 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 404/2011 účinný od 06.03.2019 do 30.11.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 404/2011 s účinnosťou od 06.03.2019 na základe 70/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet úpravy
(1)

Tento zákon upravuje

a)
pôsobnosť Policajného zboru pri zabezpečovaní kontroly hraníc1) Slovenskej republiky (ďalej len ...
b)
pôsobnosť orgánov verejnej moci v oblasti víz,
c)
podmienky vstupu cudzincov na územie Slovenskej republiky (ďalej len „vstup“) a podmienky vycestovania ...
d)
podmienky pobytu,
e)
vydávanie dokladov pre cudzincov,
f)
evidenciu osôb a kontrolu pobytu,
g)
administratívne vyhostenie a zákaz vstupu,
h)
zaistenie štátneho príslušníka tretej krajiny a umiestnenie v zariadení,
i)
policajný prevoz štátneho príslušníka tretej krajiny cez územie Slovenskej republiky (ďalej ...
j)
letecký tranzit štátneho príslušníka tretej krajiny cez územie Slovenskej republiky (ďalej len ...
k)
práva a povinnosti osôb pri kontrole hraníc a pri pobyte,
l)
priestupky a iné správne delikty na úseku kontroly hraníc a pobytu.
(2)

Tento zákon sa vzťahuje aj na cudzincov, ktorí požiadali o udelenie azylu alebo o poskytnutie doplnkovej ...

§ 2
Základné ustanovenia
(1)

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)
asistovaným dobrovoľným návratom návrat štátneho príslušníka tretej krajiny do krajiny pôvodu, ...
b)
blízkosťou vonkajšej hranice územie Slovenskej republiky do vzdialenosti 5 km od vonkajšej hranice,4) ...
c)
členským štátom členský štát Európskej únie okrem Slovenskej republiky, iný štát, ktorý ...
d)
hostiteľským subjektom zamestnávateľ, ku ktorému je zamestnanec presunutý v rámci zamestnávateľa ...
e)
leteckým tranzitom prechod štátneho príslušníka tretej krajiny, a ak je to potrebné, so sprievodom ...
f)
mobilitou presun
1.
štátneho príslušníka tretej krajiny z územia členského štátu na územie Slovenskej republiky ...
2.
štátneho príslušníka tretej krajiny z územia Slovenskej republiky na územie členského štátu ...
g)
národným vízom povolenie udelené Slovenskou republikou, ktoré oprávňuje zdržiavať sa na území ...
h)
neoprávneným pobytom zdržiavanie sa cudzinca na území Slovenskej republiky v rozpore so zákonom, ...
i)
neoprávneným prekročením vnútornej hranice vstup alebo vycestovanie osoby cez vnútornú hranicu ...
j)
neoprávneným prekročením vonkajšej hranice vstup alebo vycestovanie osoby cez vonkajšiu hranicu ...
k)
nepretržitým pobytom čas pobytu na základe udeleného pobytu, ktorý začína plynúť dňom vstupu; ...
l)
ohrozením bezpečnosti štátu konanie osoby, ktorým ohrozuje demokratický poriadok, zvrchovanosť, ...
m)
ohrozením verejného poriadku porušenie alebo ohrozenie záujmu chráneného zákonom týkajúceho ...
n)
platným cestovným dokladom pas alebo iná verejná listina, ak sú za cestovný doklad uznané Slovenskou ...
o)
prihraničnou dopravou preprava osôb medzinárodnou autobusovou linkou premávajúcou v pásme do 50 ...
p)
prihraničným územím vonkajšej hranice územie Slovenskej republiky do vzdialenosti 50 kilometrov ...
q)
schengenským vízom jednotné vízum, vízum s obmedzenou územnou platnosťou a letiskové tranzitné ...
r)
účelovým manželstvom manželstvo uzavreté výlučne s cieľom štátneho príslušníka tretej ...
s)
vnútropodnikovým presunom dočasné vyslanie na viac ako 90 dní štátneho príslušníka tretej ...
t)
zariadením miesto, v ktorom je štátny príslušník tretej krajiny umiestnený na základe rozhodnutia ...
(2)

Cudzincom je každý, kto nie je štátnym občanom Slovenskej republiky.7)

(3)

Občanom Únie je každý, kto nie je štátnym občanom Slovenskej republiky a je štátnym občanom ...

(4)

Štátnym príslušníkom tretej krajiny je každý, kto nie je štátnym občanom Slovenskej republiky ...

(5)

Rodinným príslušníkom občana Únie je štátny príslušník tretej krajiny, ktorý je

a)
jeho manžel,
b)
jeho dieťa mladšie ako 21 rokov, jeho nezaopatrené dieťa a takéto deti jeho manžela,
c)
jeho závislý priamy príbuzný v zostupnej alebo vzostupnej línii a takáto osoba jeho manžela,
d)
akýkoľvek iný rodinný príslušník, na ktorého sa nevzťahujú písmená a) až c) a je nezaopatrenou ...
e)
akýkoľvek iný rodinný príslušník, na ktorého sa nevzťahujú písmená a) až c) a je členom ...
f)
akýkoľvek iný rodinný príslušník, na ktorého sa nevzťahujú písmená a) až c) a je z vážnych ...
g)
jeho partner, s ktorým má občan Únie trvalý, riadne osvedčený vzťah,
h)
štátny príslušník tretej krajiny s právom pobytu v rovnakom členskom štáte, v ktorom má občan ...
(6)

Štátnym príslušníkom tretej krajiny, u ktorého sa vízum nevyžaduje, je štátny príslušník ...

(7)

Zraniteľnou osobou je najmä maloletá osoba, osoba so zdravotným postihnutím, obeť obchodovania ...

(8)

Nežiaducou osobou je cudzinec, ktorému bol uložený zákaz vstupu, ktorému bol uložený trest vyhostenia,10) ...

(9)

Ubytovateľom je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá poskytuje ubytovanie ...

DRUHÁ ČASŤ

KONTROLA HRANÍC, VSTUP A VYCESTOVANIE CEZ VONKAJŠIU HRANICU

PRVÁ HLAVA
VONKAJŠIA HRANICA

§ 3
Kontrola vonkajšej hranice

Kontrolu hraníc na vonkajšej hranici zabezpečuje útvar Policajného zboru (ďalej len „policajný ...

§ 4
Hraničný priechod
(1)

Hraničným priechodom na vonkajšej hranici je

a)
miesto určené medzinárodnou zmluvou na vstup a vycestovanie, na prejazd dopravných prostriedkov ...
b)
verejné letisko, ktorému bolo udelené povolenie na prevádzkovanie letov do tretích krajín alebo ...
(2)

Treťou krajinou podľa odseku 1 písm. b) sa rozumie štát, ktorý neuplatňuje ustanovenia osobitného ...

§ 5
Podmienky prekračovania vonkajšej hranice
(1)

Podmienky prekračovania vonkajšej hranice, ktoré nie sú ustanovené v tomto zákone, sú ustanovené ...

(2)

Vonkajšiu hranicu možno prekračovať mimo hraničného priechodu len vtedy, ak to ustanovuje medzinárodná ...

§ 6
(1)

Štátny príslušník tretej krajiny mladší ako 16 rokov, ktorý nie je držiteľom cestovného dokladu, ...

(2)

Štátny príslušník tretej krajiny pri vstupe cez vonkajšiu hranicu na hraničnom priechode je povinný ...

(3)

Ministerstvo vnútra podľa osobitného predpisu21) vydá všeobecne záväzný právny predpis, v ktorom ...

(4)

Na povolenie vstupu štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý nespĺňa niektorú podmienku ...

§ 7
Osobitné podmienky vstupu a vycestovania občanov Únie a rodinných príslušníkov občanov Únie
(1)

Rodinný príslušník občana Únie môže vstúpiť na územie Slovenskej republiky, ak je sprevádzaný ...

(2)

Právo na vstup preukazuje občan Únie predložením dokladu alebo iným hodnoverným spôsobom, ktorým ...

(3)

Rodinný príslušník občana Únie podliehajúci vízovej povinnosti22) je povinný predložiť pri ...

(4)

Policajný útvar udelí na hraničnom priechode vízum rodinnému príslušníkovi občana Únie podliehajúcemu ...

(5)

Ak rodinný príslušník občana Únie podliehajúci vízovej povinnosti pri vstupe nemá cestovný ...

(6)

Občan Únie môže vycestovať z územia Slovenskej republiky cez vonkajšiu hranicu iba s platným ...

§ 8
Hraničná kontrola
(1)

Hraničnú kontrolu23) je oprávnený vykonať príslušník Policajného zboru (ďalej len „policajt“). ...

(2)

Ak policajt pri hraničnej kontrole zistí, že sa cudzinec preukázal falošným alebo pozmeneným ...

(3)

Policajný útvar je oprávnený dodatočne vyznačiť do cestovného dokladu štátneho príslušníka ...

§ 9
Hraničný dozor

Pri vykonávaní hraničného dozoru25) je policajt okrem oprávnení podľa osobitného predpisu26) ...

a)

vstupovať a vchádzať dopravným prostriedkom na pozemky v blízkosti vonkajšej hranice,

b)

zakázať vstup osobe na určené miesto nachádzajúce sa v blízkosti vonkajšej hranice,

c)

vstupovať a vchádzať dopravným prostriedkom na pozemky v prihraničnom území vonkajšej hranice ...

§ 10
Technické prostriedky
(1)

Policajný útvar pri vykonávaní kontroly hraníc je oprávnený v prihraničnom území vonkajšej ...

(2)

Policajný útvar pred umiestnením technického prostriedku písomne oznámi túto skutočnosť vlastníkovi, ...

(3)

Policajný útvar je oprávnený, ak je to nevyhnutné na plnenie úloh súvisiacich s vykonávaním ...

(4)

Policajný útvar je pri umiestnení technického prostriedku povinný dbať na práva vlastníka pozemku. ...

(5)

Technický prostriedok, ak to jeho charakter dovoľuje, sa označuje nápisom „Majetok štátu, jeho ...

(6)

Pri umiestnení technického prostriedku v prihraničnom území vonkajšej hranice sa nevyžaduje označenie ...

§ 11
Zamietnutie vstupu a vycestovania občanovi Únie a rodinnému príslušníkovi občana Únie
(1)

Policajný útvar na hraničnom priechode môže občanovi Únie alebo rodinnému príslušníkovi občana ...

(2)

Rozhodnutie o zamietnutí vstupu občanovi Únie alebo rodinnému príslušníkovi občana Únie z dôvodu ...

(3)

Policajný útvar pri rozhodovaní o zamietnutí vstupu občanovi Únie alebo rodinnému príslušníkovi ...

(4)

Pred vydaním rozhodnutia o zamietnutí vstupu z dôvodu ohrozenia bezpečnosti štátu alebo verejného ...

(5)

Odvolanie proti rozhodnutiu o zamietnutí vstupu podľa odseku 1 nemá odkladný účinok.

(6)

Policajný útvar zamietne vycestovať cez vonkajšiu hranicu občanovi Únie, ak sa nepreukáže platným ...

(7)

Policajný útvar zamietne vycestovať cez vonkajšiu hranicu občanovi Únie alebo rodinnému príslušníkovi ...

§ 12
Odopretie vstupu štátnemu príslušníkovi tretej krajiny
(1)

Policajný útvar na hraničnom priechode je oprávnený štátnemu príslušníkovi tretej krajiny ...

(2)

Vstup nemožno odoprieť štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ak

a)
má udelený pobyt v Slovenskej republike,
b)
počas hraničnej kontroly podal žiadosť o udelenie azylu,
c)
má udelený azyl na území Slovenskej republiky alebo má poskytnutú doplnkovú ochranu na území ...
d)
požiadal o poskytnutie dočasného útočiska na území Slovenskej republiky,
e)
mu bolo poskytnuté dočasné útočisko na území Slovenskej republiky,
f)
mal udelený prechodný pobyt podľa § 23 ods. 5, § 24 ods. 1 písm. b) alebo § 26 a uplatňoval ...
g)
ide o rodinného príslušníka štátneho príslušníka tretej krajiny podľa písmena f), ktorý ...
h)
mu bol vydaný cestovný doklad cudzinca podľa osobitného predpisu.30)

DRUHÁ HLAVA
VNÚTORNÉ HRANICE

§ 13
Kontrola vnútorných hraníc
(1)

Vláda Slovenskej republiky môže v súlade s osobitným predpisom31) nariadením vlády ustanoviť, ...

(2)

Počas dočasného obnovenia kontroly hraníc na vnútorných hraniciach sa primerane uplatňujú ustanovenia ...

TRETIA HLAVA
VÍZA

§ 14
Schengenské vízum
(1)

Charakteristika schengenských víz a podmienky ich udeľovania, ktoré nie sú ustanovené v tomto ...

(2)

Rodinnému príslušníkovi občana Únie sa udelí schengenské vízum.

§ 15
Národné vízum
(1)

Štátnemu príslušníkovi tretej krajiny môže byť udelené národné vízum, ak

a)
je to potrebné v súvislosti s udelením pobytu v Slovenskej republike,
b)
je starší ako 15 rokov a je prijatý na jazykové vzdelávanie na jazykovej škole32a) v rozsahu najmenej ...
c)
je to potrebné na plnenie záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv, ...
d)
je to v záujme Slovenskej republiky.
(2)

Rodinnému príslušníkovi azylanta alebo cudzinca, ktorému sa poskytla doplnková ochrana, uvedenému ...

(3)

Národné vízum sa udeľuje na pobyt dlhší ako tri mesiace, najviac na jeden rok. Národné vízum ...

a)
na 90 dní, ak ide o udelenie národného víza podľa odseku 1 písm. a),
b)
na dĺžku jazykového vzdelávania na jazykovej škole, najviac do 31. júla príslušného školského ...
c)
na nevyhnutný čas, ak ide o udelenie národného víza podľa odseku 2.
§ 16
Konanie o udelení schengenského víza
(1)

Udelenie schengenského víza môže byť podmienené pozvaním overeným policajným útvarom.

(2)

Diplomatická misia alebo konzulárny úrad34) Slovenskej republiky v zahraničí (ďalej len „zastupiteľský ...

(3)

Štátny príslušník tretej krajiny, ktorý žiada o udelenie schengenského víza na účel sezónneho ...

a)
písomný prísľub zamestnávateľa na prijatie štátneho príslušníka tretej krajiny do zamestnania, ...
b)
povolenie na zamestnanie,
c)
doklad preukazujúci zdravotné poistenie,
d)
doklad preukazujúci ubytovanie.
(4)

Zastupiteľský úrad posúdi na základe dokladov podľa odseku 3, či štátny príslušník tretej ...

(5)

Zastupiteľský úrad je oprávnený určiť štátnemu príslušníkovi tretej krajiny na vstup hraničný ...

(6)

Zastupiteľský úrad zamietne žiadosť o udelenie schengenského víza na účel sezónneho zamestnania ...

a)
štátny príslušník tretej krajiny nepredloží doklady podľa odseku 3,
b)
zistí, že doklad predložený k žiadosti bol získaný podvodom alebo bol sfalšovaný alebo pozmenený, ...
c)
na základe posúdenia podľa odseku 4 zistí, že štátny príslušník tretej krajiny bude počas ...
(7)

Rozhodnutie, ktorým bola žiadosť o udelenie schengenského víza zamietnutá, alebo rozhodnutie, ...

(8)

Rodinnému príslušníkovi občana Únie môže zastupiteľský úrad žiadosť o udelenie schengenského ...

a)
na základe predložených dokladov alebo iným hodnoverným spôsobom riadne nepreukáže svoju totožnosť ...
b)
predstavuje vážnu hrozbu pre bezpečnosť štátu, verejný poriadok alebo verejné zdravie.
(9)

Zastupiteľský úrad alebo policajný útvar môže podľa osobitného predpisu36) zrušiť alebo odvolať ...

(10)

Štátny príslušník tretej krajiny sa môže proti rozhodnutiu o zamietnutí žiadosti o udelenie ...

(11)

Odvolanie proti rozhodnutiu, ktorým bola žiadosť o udelenie schengenského víza zamietnutá, alebo ...

(12)

Zastupiteľský úrad môže o odvolaní sám rozhodnúť, ak mu v plnom rozsahu vyhovie. Ak zastupiteľský ...

(13)

Písomné rozhodnutie o odvolaní sa žiadateľovi doručí spravidla do 60 dní odo dňa podania odvolania. ...

(14)

Na konanie o odvolaní proti rozhodnutiu, ktoré vydal zastupiteľský úrad, sa nevzťahuje všeobecný ...

(15)

Ministerstvo vnútra môže z dôvodov podľa osobitného predpisu38) predĺžiť platnosť schengenského ...

(16)

Udeľovanie schengenských víz v zastúpení iným štátom a udeľovanie schengenských víz v zastúpení ...

(17)

Rodinný príslušník občana Únie je povinný k žiadosti o schengenské vízum predložiť platný ...

§ 17
Konanie o udelení národného víza
(1)

Štátny príslušník tretej krajiny podáva žiadosť o udelenie národného víza na úradnom tlačive ...

(2)

K žiadosti o udelenie národného víza je štátny príslušník tretej krajiny povinný predložiť ...

(3)

Rodinný príslušník azylanta a cudzinca, ktorému sa poskytla doplnková ochrana, je povinný predložiť ...

(4)

Zastupiteľský úrad rozhodne o žiadosti o udelenie národného víza do 30 dní od jej prijatia; ...

(5)

Zastupiteľský úrad môže udeliť národné vízum len po predchádzajúcom súhlasnom stanovisku ...

a)
štátny príslušník tretej krajiny nepredloží všetky doklady podľa odseku 2,
b)
štátny príslušník tretej krajiny nespĺňa podmienky na udelenie národného víza alebo
c)
štátny príslušník tretej krajiny uvedie nepravdivé alebo zavádzajúce údaje alebo predloží ...
(6)

Národné vízum sa udeľuje do cestovného dokladu formou nálepky; ak štátny príslušník tretej ...

(7)

Zastupiteľský úrad je oprávnený určiť štátnemu príslušníkovi tretej krajiny na vstup hraničný ...

(8)

Zastupiteľský úrad alebo policajný útvar je oprávnený zrušiť národné vízum, ak

a)
zistí skutočnosti, ktoré by odôvodňovali neudelenie národného víza,
b)
je štátny príslušník tretej krajiny administratívne vyhostený, alebo ak mu bol uložený trest ...
c)
štátny príslušník tretej krajiny neplní účel, na ktorý bolo národné vízum udelené,
d)
bol štátny príslušník tretej krajiny odsúdený za spáchanie úmyselného trestného činu,
e)
štátny príslušník tretej krajiny je nežiaducou osobou,
f)
štátny príslušník tretej krajiny závažným spôsobom alebo opakovane porušil povinnosť ustanovenú ...
g)
štátny príslušník tretej krajiny požiada o zrušenie platnosti národného víza.
(9)

Na konanie o udelení národného víza a o zrušení národného víza sa nevzťahuje osobitný predpis32) ...

(10)

Na účely konania o udelení národného víza pre štátneho príslušníka tretej krajiny podľa ...

§ 18

Policajný útvar na hraničnom priechode môže udeliť schengenské vízum štátnemu príslušníkovi ...

§ 19
Pozvanie
(1)

Pozvanie je podporný doklad, ktorý slúži zastupiteľskému úradu na rozhodovanie v konaní o udelení ...

(2)

O overenie pozvania môže požiadať

a)
štátny občan Slovenskej republiky alebo cudzinec s oprávneným pobytom na území Slovenskej republiky; ...
b)
právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky.
(3)

Pozývajúca osoba podáva žiadosť na úradnom tlačive osobne alebo sa môže dať zastupovať splnomocnenou ...

a)
údaje o pozývajúcej osobe podľa § 129 ods. 1 písm. d) alebo písm. e),
b)
meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu a adresu ...
c)
účel, na ktorý je štátny príslušník tretej krajiny pozývaný na územie Slovenskej republiky, ...
d)
záväzok pozývajúcej osoby, že uhradí všetky náklady spojené s pobytom a vycestovaním pozývaného ...
(4)

Pozývajúca osoba je povinná k žiadosti o overenie pozvania predložiť doklad totožnosti spolu ...

(5)

K žiadosti o overenie pozvania pozývajúca osoba priloží doklady nie staršie ako 90 dní, ktorými ...

a)
účel pozvania; matričný doklad, ktorým preukazuje účel pozvania, môže byť starší ako 90 ...
b)
schopnosť pozývajúcej osoby uhradiť všetky náklady spojené s pobytom a vycestovaním pozývaného ...
c)
zabezpečenie ubytovania pre pozývanú osobu.
(6)

Účel pozvania pozývajúca osoba preukáže napríklad dokladom preukazujúcim

a)
príbuzenský vzťah k pozývanému štátnemu príslušníkovi tretej krajiny,
b)
oprávnenie na podnikanie pozývajúcej osoby,
c)
obchodné alebo iné pracovné vzťahy s pozývaným štátnym príslušníkom tretej krajiny,
d)
organizovanie kultúrneho, športového alebo vedeckého podujatia,
e)
štúdium alebo inú formu vzdelávania,
f)
poskytnutie zdravotnej starostlivosti, alebo
g)
účel pozvania iným hodnoverným spôsobom.
(7)

Schopnosť uhradiť všetky náklady spojené s pobytom a vycestovaním pozývaného štátneho príslušníka ...

(8)

Zabezpečenie ubytovania pozývajúca osoba preukáže potvrdením ubytovacieho zariadenia o poskytnutí ...

(9)

Zostatok na účte vedenom v banke podľa odseku 7 musí byť súhrnne vo výške dvanásťnásobku ...

(10)

Pozvanie overí policajný útvar príslušný podľa miesta pobytu osoby uvedenej v odseku 2 písm. ...

(11)

Ministerstvo vnútra neudelí súhlas na overenie pozvania, ak

a)
je pozývaný štátny príslušník tretej krajiny nežiaducou osobou,
b)
je dôvodné podozrenie, že účel pobytu štátneho príslušníka tretej krajiny uvedený v pozvaní ...
c)
je dôvodné podozrenie, že pozývaný štátny príslušník tretej krajiny môže pri svojom pobyte ...
d)
pozývajúca osoba pri podaní žiadosti o overenie pozvania uviedla nepravdivé, neúplné alebo zavádzajúce ...
e)
je dôvodné podozrenie, že pozývaný štátny príslušník tretej krajiny uzavrie účelové manželstvo, ...
f)
je dôvodné podozrenie zo zneužitia pozvania,
g)
sa zistí, že priložené doklady k žiadosti o overenie pozvania nespĺňajú zákonom ustanovené ...
h)
sa zistí, že zabezpečené ubytovanie na území Slovenskej republiky nespĺňa minimálne požiadavky ...
i)
sa zistí, že nie je splnená podmienka podľa osobitného predpisu,41a)
j)
sa zistí, že pozývaný štátny príslušník tretej krajiny má na obdobie predpokladaného pobytu ...
(12)

Ak pozývajúca osoba oznámi, že overené pozvanie pre pozývaného štátneho príslušníka tretej ...

(13)

Na rozhodovanie o overení pozvania sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.37)

TRETIA ČASŤ

POBYT CUDZINCOV

PRVÁ HLAVA
POBYT ŠTÁTNEHO PRÍSLUŠNÍKA TRETEJ KRAJINY

Prvý oddiel
Prechodný pobyt

§ 20
Všeobecné ustanovenia
(1)

Prechodný pobyt oprávňuje štátneho príslušníka tretej krajiny zdržiavať sa, vycestovať a ...

(2)

Prechodný pobyt je viazaný na jeden účel. Ak štátny príslušník tretej krajiny chce vykonávať ...

(3)

Štátny príslušník tretej krajiny, ktorý má udelený prechodný pobyt, môže počas prechodného ...

§ 21
Účely prechodného pobytu
(1)

Prechodný pobyt môže policajný útvar udeliť štátnemu príslušníkovi tretej krajiny

a)
na účel podnikania,
b)
na účel zamestnania,
c)
na účel štúdia,
d)
na účel osobitnej činnosti,
e)
na účel výskumu a vývoja,
f)
na účel zlúčenia rodiny,
g)
na účel plnenia služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl,42)
h)
ktorý má priznané postavenie Slováka žijúceho v zahraničí,43)
i)
ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte.
(2)

Prechodným pobytom je aj pobyt na základe modrej karty Európskej únie (ďalej len „modrá karta“) ...

(3)

Účel prechodného pobytu vykonáva štátny príslušník tretej krajiny na území Slovenskej republiky. ...

§ 22
Prechodný pobyt na účel podnikania
(1)

Prechodný pobyt na účel podnikania udelí policajný útvar, ak nie sú dôvody na zamietnutie žiadosti ...

a)
podniká alebo bude podnikať na území Slovenskej republiky ako fyzická osoba, alebo
b)
koná alebo bude konať v mene obchodnej spoločnosti alebo družstva a nie je v pracovnoprávnom vzťahu. ...
(2)

Policajný útvar udelí prechodný pobyt na účel podnikania na predpokladaný čas podnikania, najviac ...

§ 23
Prechodný pobyt na účel zamestnania
(1)

Prechodný pobyt štátnemu príslušníkovi tretej krajiny na účel zamestnania udelí policajný ...

(2)

Prechodný pobyt na účel zamestnania udelí policajný útvar, ak nie sú dôvody na zamietnutie žiadosti ...

(3)

Policajný útvar udelí prechodný pobyt na účel zamestnania na predpokladaný čas zamestnania, ...

(4)

Prechodný pobyt na účel sezónneho zamestnania môže policajný útvar udeliť štátnemu príslušníkovi ...

(5)

Prechodný pobyt na účel zamestnania, ak ide o vnútropodnikový presun, môže policajný útvar ...

(6)

Prechodný pobyt na účel zamestnania sa nevyžaduje do 90 dní od začiatku pobytu na území Slovenskej ...

a)
pracuje pre významného zahraničného investora47) v Slovenskej republike,
b)
je vyslaný zamestnávateľom so sídlom v členskom štáte na územie Slovenskej republiky v rámci ...
c)
je zamestnaný v medzinárodnej hromadnej doprave, ak je na výkon práce na území Slovenskej republiky ...
d)
je zamestnaný na určené obdobie na účel jeho zaškolenia, ak ide o výkon zamestnania s nedostatkom ...
e)
zabezpečuje na základe obchodnej zmluvy dodávky tovaru alebo služieb a tento tovar dodáva alebo ...
f)
ktorý pre obchodnú spoločnosť, ktorej bola poskytnutá investičná pomoc podľa osobitného predpisu,50a) ...
g)
vykonáva sezónne zamestnanie, alebo
h)
ktorý pre centrum podnikových služieb50b) poskytuje odborné školenia, ak trvanie jeho pracovnoprávneho ...
§ 24
Prechodný pobyt na účel štúdia
(1)

Prechodný pobyt na účel štúdia udelí policajný útvar, ak nie sú dôvody na zamietnutie žiadosti ...

a)
je žiakom dennej formy štúdia strednej školy51) a je ku dňu podania žiadosti o udelenie prechodného ...
b)
je študentom vysokej školy, alebo
c)
sa zúčastňuje jazykovej alebo odbornej prípravy k štúdiu na vysokej škole, ktorá je organizovaná ...
(2)

Policajný útvar udelí prechodný pobyt na účel štúdia na predpokladaný čas štúdia,53) najviac ...

(3)

Štátny príslušník tretej krajiny, ktorému policajný útvar udelí prechodný pobyt na účel ...

(4)

Prechodný pobyt na účel štúdia sa nevyžaduje do 90 dní od začiatku pobytu na území Slovenskej ...

§ 25
Prechodný pobyt na účel osobitnej činnosti
(1)

Prechodný pobyt na účel osobitnej činnosti udelí policajný útvar, ak nie sú dôvody na zamietnutie ...

a)
lektorskú činnosť,
b)
umeleckú činnosť,
c)
športovú činnosť,
d)
stáž v rámci vysokoškolského štúdia mimo územia Slovenskej republiky alebo do dvoch rokov po ...
e)
činnosť vyplývajúcu z programov vlády Slovenskej republiky alebo z programov Európskej únie,
f)
plnenie záväzku Slovenskej republiky vyplývajúceho z medzinárodnej zmluvy,
g)
poskytnutie zdravotnej starostlivosti alebo na sprevádzanie štátneho príslušníka tretej krajiny, ...
h)
dobrovoľnícku činnosť alebo
i)
činnosť novinára akreditovaného v Slovenskej republike.
(2)

Policajný útvar udelí prechodný pobyt na účel osobitnej činnosti podľa odseku 1 na čas potrebný ...

(3)

Prechodný pobyt na účel osobitnej činnosti sa nevyžaduje do 90 dní od začiatku pobytu na území ...

§ 26
Prechodný pobyt na účel výskumu a vývoja
(1)

Prechodný pobyt na účel výskumu a vývoja udelí policajný útvar, ak nie sú dôvody na zamietnutie ...

(2)

Prechodný pobyt na účel výskumu a vývoja sa nevyžaduje do 90 dní od začiatku pobytu na území ...

§ 27
Prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny
(1)

Prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny udelí policajný útvar, ak nie sú dôvody na zamietnutie ...

a)
rodinným príslušníkom štátneho príslušníka tretej krajiny s prechodným pobytom alebo s trvalým ...
b)
príbuzným v priamom vzostupnom rade azylanta mladšieho ako 18 rokov, alebo
c)
závislou osobou podľa medzinárodnej zmluvy.55)
(2)

Za rodinného príslušníka štátneho príslušníka tretej krajiny podľa odseku 1 písm. a) sa považuje ...

a)
manžel, ak manželia majú najmenej 18 rokov,
b)
slobodné dieťa mladšie ako 18 rokov štátneho príslušníka tretej krajiny a jeho manžela,
c)
jeho slobodné dieťa mladšie ako 18 rokov,
d)
slobodné dieťa jeho manžela mladšie ako 18 rokov,
e)
jeho nezaopatrené slobodné dieťa staršie ako 18 rokov alebo nezaopatrené slobodné dieťa staršie ...
f)
jeho rodič alebo rodič jeho manžela, ktorý je odkázaný na jeho starostlivosť, a v krajine, odkiaľ ...
(3)

Ustanovenie odseku 1 písm. a) sa nevzťahuje na rodinného príslušníka podľa odseku 2 písm. f) ...

(4)

Prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý je uvedený ...

(5)

Prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny sa udeľuje do skončenia platnosti pobytu štátneho príslušníka ...

(6)

Štátny príslušník tretej krajiny, ktorý má prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny, môže ...

§ 28
Prechodný pobyt na účel plnenia služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl

Prechodný pobyt na účel plnenia služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl udelí ...

§ 29
Prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie Slováka ...
(1)

Prechodný pobyt štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý má vydané osvedčenie Slováka ...

(2)

Policajný útvar udelí prechodný pobyt podľa odseku 1 na päť rokov.

(3)

Štátny príslušník tretej krajiny, ktorému bol udelený prechodný pobyt podľa odseku 1, môže ...

§ 30
Prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým ...
(1)

Prechodný pobyt štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s ...

a)
podniká na území Slovenskej republiky,
b)
je zamestnaný na území Slovenskej republiky,
c)
študuje na škole v Slovenskej republike,
d)
vykonáva činnosť uvedenú v § 25 alebo § 26, alebo
e)
je rodinným príslušníkom podľa § 27 ods. 2 štátneho príslušníka tretej krajiny podľa písmen ...
(2)

Policajný útvar udelí prechodný pobyt podľa odseku 1 na čas potrebný na dosiahnutie jeho účelu, ...

(3)

Štátny príslušník tretej krajiny podľa odseku 1 môže súčasne vykonávať aj viaceré činnosti ...

(4)

Prechodný pobyt podľa odseku 1 sa nevyžaduje do 90 dní od začiatku pobytu na území Slovenskej ...

Žiadosť o udelenie prechodného pobytu
§ 31
(1)

Žiadosť o udelenie prechodného pobytu podáva štátny príslušník tretej krajiny osobne v zahraničí ...

(2)

Zastupiteľský úrad, ktorý žiadosť prijal, vykoná so žiadateľom o udelenie prechodného pobytu ...

(3)

Žiadosť o udelenie prechodného pobytu môže štátny príslušník tretej krajiny podať osobne ...

a)
má vydané osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí43) a požiadal o udelenie prechodného pobytu ...
b)
požiadal o udelenie prechodného pobytu podľa § 23 ods. 4 a v čase podania žiadosti vykonával ...
(4)

Policajný útvar vydá žiadateľovi v deň podania žiadosti o udelenie prechodného pobytu podľa ...

(5)

Za štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 27, ktorý pre bezvládnosť nemôže osobne podať ...

(6)

Štátny príslušník tretej krajiny, ktorý má udelený prechodný pobyt podľa § 23 ods. 4 alebo ...

(7)

Ak štátny príslušník tretej krajiny, ktorý má udelený prechodný pobyt podľa § 27 alebo § ...

(8)

Štátny príslušník tretej krajiny, ktorý žiada o udelenie prechodného pobytu podľa § 27 ods. ...

§ 32
(1)

Žiadosť o udelenie prechodného pobytu podáva štátny príslušník tretej krajiny na úradnom tlačive. ...

(2)

Štátny príslušník tretej krajiny priloží k žiadosti o udelenie prechodného pobytu dve fotografie ...

a)
účel pobytu; to neplatí, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 22, ktorý je ...
b)
bezúhonnosť, ak v odseku 3 nie je ustanovené inak,
c)
finančné zabezpečenie pobytu; to neplatí, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa ...
d)
finančné zabezpečenie podnikateľskej činnosti, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny ...
e)
zabezpečenie ubytovania; to neplatí, ak ide o
1.
štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý pravidelne dochádza do zamestnania alebo do školy ...
2.
štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý žiada o udelenie prechodného pobytu podľa § 23 ...
3.
štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý žiada o udelenie prechodného pobytu podľa § 24, ...
4.
štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý žiada o udelenie prechodného pobytu podľa § 25 ...
5.
štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý žiada o udelenie prechodného pobytu podľa § 26 ...
f)
súhlas podľa § 27 ods. 4,
g)
skutočnosť, že ide o vnútropodnikový presun, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ...
h)
záväzok prijímajúcej organizácie uhradiť náklady spojené s administratívnym vyhostením štátneho ...
i)
získanie vysokoškolského vzdelania alebo prebiehajúce vysokoškolské štúdium, ak ide o štátneho ...
j)
realizovateľnosť a udržateľnosť podnikateľskej činnosti, ak ide o štátneho príslušníka tretej ...
k)
súhlas obce o tom, že ubytovanie v nehnuteľnosti, kde sa bude štátny príslušník tretej krajiny ...
(3)

Doklad potvrdzujúci bezúhonnosť nemusí prikladať k žiadosti štátny príslušník tretej krajiny ...

(4)

Doklad o zabezpečení ubytovania štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý zastupuje alebo pracuje ...

(5)

Účel pobytu podľa odseku 2 písm. a) štátny príslušník tretej krajiny preukáže

a)
predložením podnikateľského zámeru vo forme podľa osobitného predpisu,58) podnikateľského zámeru ...
b)
ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý žiada o prechodný pobyt podľa § 23 ods. ...
1.
písomným prísľubom zamestnávateľa na prijatie štátneho príslušníka tretej krajiny do zamestnania ...
2.
rozhodnutím o uznaní dokladu o vzdelaní štátneho príslušníka tretej krajiny podľa osobitného ...
c)
povolením na zamestnanie alebo potvrdením zamestnávateľa, že štátny príslušník tretej krajiny ...
d)
písomným prísľubom zamestnávateľa na prijatie štátneho príslušníka tretej krajiny do zamestnania, ...
e)
pracovnou zmluvou, potvrdením zamestnávateľa o trvaní vnútropodnikového presunu a mieste hostiteľského ...
f)
potvrdením príslušného orgánu štátnej správy, školy o prijatí štátneho príslušníka tretej ...
g)
potvrdením školy alebo inej vzdelávacej inštitúcie o výkone lektorskej činnosti, ak ide o štátneho ...
h)
potvrdením orgánu štátnej správy alebo umeleckej agentúry, ak ide o štátneho príslušníka ...
i)
potvrdením športovej organizácie alebo príslušného orgánu štátnej správy, ak ide o štátneho ...
j)
potvrdením o stáži, ktoré obsahuje opis programu odbornej prípravy vrátane vzdelávacieho cieľa, ...
k)
potvrdením orgánu štátnej správy, v ktorého pôsobnosti je výkon činnosti podľa programov schválených ...
l)
medzinárodnou zmluvou, potvrdením orgánu štátnej správy, v ktorého pôsobnosti je výkon činnosti ...
m)
potvrdením zdravotníckeho zariadenia o poskytovaní zdravotnej starostlivosti alebo dokladom o potrebe ...
n)
dohodou s prijímajúcou organizáciou zodpovednou za program dobrovoľníckej služby, ktorá obsahuje ...
o)
potvrdením príslušného orgánu štátnej správy o vykonávaní novinárskej činnosti novinára ...
p)
dohodou o hosťovaní podľa osobitného predpisu,41) ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ...
q)
matričným dokladom, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý žiada o prechodný ...
r)
individuálnym príkazom alebo kolektívnym príkazom na presun ozbrojených síl, ak ide o štátneho ...
s)
osvedčením Slováka žijúceho v zahraničí, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý ...
t)
dokladom o dlhodobom pobyte vydaným podľa osobitného predpisu59) členským štátom a pracovnou ...
(6)

Finančné zabezpečenie pobytu podľa odseku 2 písm. c) štátny príslušník tretej krajiny preukáže ...

a)
ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý žiada o prechodný pobyt podľa § 22 alebo ...
b)
potvrdením zamestnávateľa o výške dohodnutej mzdy alebo potvrdením o zostatku na účte vedenom ...
c)
potvrdením o zostatku na účte vedenom v banke na meno štátneho príslušníka tretej krajiny, potvrdením ...
d)
potvrdením o zostatku na účte vedenom v banke na meno štátneho príslušníka tretej krajiny alebo ...
e)
potvrdením podľa odseku 5 písm. k) alebo písm. l), pokiaľ je v ňom uvedené aj finančné zabezpečenie ...
f)
dohodou o hosťovaní podľa osobitného predpisu,41) ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ...
g)
čestným vyhlásením štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má udelený trvalý pobyt alebo ...
h)
potvrdením detského domova o umiestnení štátneho príslušníka tretej krajiny.
(7)

Finančné zabezpečenie podnikateľskej činnosti podľa odseku 2 písm. d) štátny príslušník ...

a)
dvadsaťnásobku životného minima,60) ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § ...
b)
stonásobku životného minima, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 22 ods. ...
c)
štyridsaťnásobku životného minima, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § ...
(8)

Doklad o zabezpečení ubytovania musí preukazovať, že štátny príslušník tretej krajiny má ...

(9)

Štátny príslušník tretej krajiny podľa § 22, 25, 26, 27 a 30 je povinný odovzdať policajnému ...

(10)

Štátny príslušník tretej krajiny, ktorému bol udelený prechodný pobyt, je povinný odovzdať ...

(11)

Za štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý žiada o udelenie prechodného pobytu podľa § ...

(12)

Zastupiteľský úrad alebo policajný útvar môže vyžiadať od štátneho príslušníka tretej ...

a)
z členského štátu, ktorý mu priznal postavenie osoby s dlhodobým pobytom, alebo
b)
z členského štátu, ktorý mu udelil pobyt.
(13)

Ak podá štátny príslušník tretej krajiny žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel zlúčenia ...

(14)

Finančné zabezpečenie pobytu štátny príslušník tretej krajiny preukáže vo výške životného ...

(15)

Skutočnosť, že ide o vnútropodnikový presun podľa odseku 2 písm. g), štátny príslušník tretej ...

a)
bol bezprostredne pred dátumom vnútropodnikového presunu zamestnaný u toho istého zamestnávateľa ...
b)
má odbornú kvalifikáciu a skúsenosti potrebné na výkon zamestnania, ak ide o vedúceho zamestnanca ...
c)
má vysokoškolské vzdelanie požadované na výkon zamestnania a dohodu o odbornej príprave na účely ...
d)
spĺňa podmienky na výkon regulovaného povolania, ak ide o regulované povolanie.
(16)

Dokladom potvrdzujúcim získanie vysokoškolského vzdelania podľa odseku 2 písm. i) sa rozumie vysokoškolský ...

(17)

Dokladom potvrdzujúcim prebiehajúce vysokoškolské štúdium podľa odseku 2 písm. i) sa rozumie ...

(18)

Dokladom potvrdzujúcim realizovateľnosť a udržateľnosť podnikateľskej činnosti podľa odseku ...

§ 33
Rozhodovanie o žiadosti o udelenie prechodného pobytu
(1)

Policajný útvar pri rozhodovaní o žiadosti o udelenie prechodného pobytu prihliada na

a)
verejný záujem, osobitne na bezpečnostné hľadisko, hospodárske záujmy Slovenskej republiky, najmä ...
b)
záujmy maloletého dieťaťa štátneho príslušníka tretej krajiny, osobné a rodinné pomery štátneho ...
c)
stanovisko zastupiteľského úradu k udeleniu prechodného pobytu.
(2)

Policajný útvar pri posudzovaní podnikateľského zámeru, ktorý štátny príslušník tretej krajiny ...

a)
prínosom pre hospodárske záujmy Slovenskej republiky alebo
b)
prínosom pre hospodárske záujmy Slovenskej republiky a predložený podnikateľský zámer bude slúžiť ...
(3)

Policajný útvar si pri udeľovaní pobytu podľa § 23 ods. 1 vyžiada písomne potvrdenie o možnosti ...

(4)

Čas, na ktorý má štátny príslušník tretej krajiny zabezpečené ubytovanie počas prechodného ...

(5)

Policajný útvar môže prerušiť konanie o udelení prechodného pobytu podľa § 27, ak štátny ...

(6)

Policajný útvar zamietne žiadosť o udelenie prechodného pobytu, ak

a)
štátny príslušník tretej krajiny je nežiaducou osobou,
b)
je dôvodné podozrenie, že štátny príslušník tretej krajiny pri svojom pobyte ohrozí bezpečnosť ...
c)
štátny príslušník tretej krajiny nespĺňa podmienky na udelenie prechodného pobytu,
d)
štátny príslušník tretej krajiny uzavrel účelové manželstvo,
e)
štátny príslušník tretej krajiny uvedie nepravdivé alebo zavádzajúce údaje alebo predloží ...
f)
údaje v cestovnom doklade nezodpovedajú skutočnosti,
g)
udelenie prechodného pobytu nie je vo verejnom záujme,
h)
je zjavné, že zabezpečené ubytovanie na území Slovenskej republiky nespĺňa minimálne požiadavky ...
i)
úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vydá potvrdenie podľa odseku 3, ktoré obsahuje nesúhlas ...
j)
ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý žiada o udelenie prechodného pobytu podľa ...
k)
ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý žiada o udelenie prechodného pobytu podľa ...
l)
ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý žiada o udelenie prechodného pobytu podľa ...
1.
zamestnávateľ, ku ktorému má byť vykonaný vnútropodnikový presun, bol založený s hlavným ...
2.
vyčerpal maximálnu dĺžku pobytu podľa § 23 ods. 5,
m)
ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý žiada o udelenie prechodného pobytu podľa ...
n)
je štátnym príslušníkom tretej krajiny, ktorý žiada o udelenie prechodného pobytu podľa § ...
o)
stanovisko podľa § 125 ods. 6 obsahuje nesúhlas s udelením prechodného pobytu.
(7)

Policajný útvar môže žiadosť o udelenie prechodného pobytu štátneho príslušníka tretej krajiny, ...

(8)

Policajný útvar rozhodne o žiadosti o udelenie prechodného pobytu do 90 dní. Policajný útvar ...

a)
štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 23 ods. 4, ak v predchádzajúcich piatich rokoch ...
b)
štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 24 až 26 a § 29,
c)
štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý zastupuje alebo pracuje pre zahraničného investora ...
d)
štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý zastupuje alebo pracuje pre významného zahraničného ...
e)
štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý zastupuje alebo pracuje pre centrum podnikových služieb ...
f)
manžela štátneho príslušníka tretej krajiny uvedeného v písmenách c), d) alebo písmene e) ...
g)
štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý žiada o prechodný pobyt podľa § 22 ods. 1 písm. ...
(9)

Ak sa žiadosti o udelenie prechodného pobytu vyhovie, policajný útvar písomné rozhodnutie nevydáva ...

(10)

Policajný útvar rozhodne o udelení prechodného pobytu s neskorším dátumom začiatku udeleného ...

(11)

Policajný útvar informuje o udelení prechodného pobytu členský štát, v ktorom má štátny príslušník ...

(12)

Ak štátny príslušník tretej krajiny požiadal o zmenu druhu alebo účelu pobytu, jeho pobyt sa ...

(13)

Policajný útvar písomne informuje štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorému bol udelený ...

§ 34
Obnovenie prechodného pobytu
(1)

Policajný útvar môže obnoviť prechodný pobyt

a)
najviac na obdobie, ktoré spolu s predchádzajúcim udeleným prechodným pobytom a pobytom podľa ...
b)
na deväť mesiacov, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 24 ods. 1 písm. b) ...
c)
najviac na tri roky, ak predpokladaný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny bude trvať najmenej ...
d)
najviac na päť rokov, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 23, 24 alebo § ...
e)
najviac na päť rokov, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 29 alebo § 30.
(2)

Žiadosť o obnovenie prechodného pobytu podáva štátny príslušník tretej krajiny osobne na úradnom ...

(3)

K žiadosti o obnovenie prechodného pobytu je štátny príslušník tretej krajiny povinný priložiť ...

a)
účel pobytu; to neplatí, ak skutočnosti preukázané dokladom podľa § 32 ods. 5 zostali nezmenené, ...
b)
finančné zabezpečenie pobytu; to neplatí, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa ...
c)
zdravotné poistenie počas pobytu na území Slovenskej republiky; to neplatí, ak ide o štátneho ...
d)
zabezpečenie ubytovania; to neplatí, ak ide o
1.
štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý pravidelne dochádza do zamestnania alebo do školy ...
2.
štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorému bol udelený prechodný pobyt podľa § 24 a študuje ...
3.
štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorému bol udelený prechodný pobyt podľa § 26 alebo ...
4.
štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý zastupuje alebo pracuje pre významného zahraničného ...
5.
štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorému bol udelený prechodný pobyt podľa § 25 ods. 1 ...
e)
realizovateľnosť a udržateľnosť podnikateľskej činnosti, ak ide o štátneho príslušníka tretej ...
(4)

Policajný útvar pri obnovovaní pobytu podľa § 23 ods. 1 vyžiada písomne od príslušného úradu ...

(5)

Štátny príslušník tretej krajiny, ktorý má udelený prechodný pobyt na účel podnikania, je ...

(6)

Štátny príslušník tretej krajiny je povinný k žiadosti o obnovenie prechodného pobytu podľa ...

(7)

Štátny príslušník tretej krajiny je povinný k žiadosti o obnovenie prechodného pobytu podľa ...

(8)

Účel pobytu štátny príslušník tretej krajiny preukáže podľa § 32 ods. 5; to neplatí ak ide ...

(9)

Finančné zabezpečenie pobytu štátny príslušník tretej krajiny preukáže spôsobom podľa § ...

(10)

Policajný útvar pri rozhodovaní o žiadosti o obnovenie prechodného pobytu postupuje podľa § 33 ...

(11)

Ak štátny príslušník tretej krajiny v predchádzajúcom zdaňovacom období konal aj v mene inej ...

(12)

Policajný útvar zamietne žiadosť o obnovenie prechodného pobytu z dôvodov podľa § 33 ods. 6; ...

a)
§ 33 ods. 6 písm. b) v prípade ohrozenia verejného zdravia, ak ide o prechodný pobyt podľa § ...
b)
§ 33 ods. 6 písm. d) a h), ak ide o prechodný pobyt podľa § 23 ods. 5.
(13)

Policajný útvar zamietne žiadosť o obnovenie prechodného pobytu štátnemu príslušníkovi tretej ...

(14)

Policajný útvar zamietne žiadosť o obnovenie prechodného pobytu štátnemu príslušníkovi tretej ...

(15)

Policajný útvar môže obnoviť prechodný pobyt na účel podnikania podľa § 22 ods. 1 písm. b) ...

(16)

Policajný útvar rozhodne o žiadosti o obnovenie prechodného pobytu v lehotách uvedených v § 33 ...

(17)

Ak sa žiadosti o obnovenie prechodného pobytu vyhovie, policajný útvar písomné rozhodnutie nevydáva ...

(18)

Prechodný pobyt sa po skončení jeho platnosti až do rozhodnutia o žiadosti o obnovenie prechodného ...

§ 35
Zánik prechodného pobytu

Prechodný pobyt zanikne, ak

a)

štátny príslušník tretej krajiny nevstúpi na územie Slovenskej republiky do 180 dní od udelenia ...

b)

štátny príslušník tretej krajiny písomne oznámi policajnému útvaru skončenie pobytu,

c)

štátnemu príslušníkovi tretej krajiny sa skončila platnosť prechodného pobytu,

d)

štátnemu príslušníkovi tretej krajiny bol uložený trest vyhostenia,

e)

štátny príslušník tretej krajiny bol administratívne vyhostený,

f)

štátny príslušník tretej krajiny získal iný pobyt podľa tohto zákona ako ten, ktorý mal, alebo ...

g)

štátny príslušník tretej krajiny nadobudol štátne občianstvo Slovenskej republiky,

h)

policajný útvar zrušil štátnemu príslušníkovi tretej krajiny prechodný pobyt, alebo

i)

štátny príslušník tretej krajiny zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho.

§ 36
Zrušenie prechodného pobytu
(1)

Policajný útvar zruší prechodný pobyt, ak

a)
pominul účel, na ktorý bol štátnemu príslušníkovi tretej krajiny udelený prechodný pobyt,
b)
zistí skutočnosti, ktoré sú dôvodom na zamietnutie žiadosti o udelenie prechodného pobytu podľa ...
c)
štátny príslušník tretej krajiny neodovzdal doklad podľa § 32 ods. 10,
d)
štátny príslušník tretej krajiny porušil povinnosť podľa § 111 ods. 1 písm. u); to neplatí, ...
e)
štátny príslušník tretej krajiny závažným spôsobom alebo opakovane porušil povinnosť ustanovenú ...
f)
úrad práce, sociálnych vecí a rodiny zruší potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného ...
g)
štátny príslušník tretej krajiny, ktorý má udelený pobyt podľa § 22, uzatvoril pracovnoprávny ...
h)
štátny príslušník tretej krajiny vykonáva inú činnosť, než na akú mu bol udelený prechodný ...
(2)

Ustanovenie odseku 1 neplatí, ak by dôsledky zrušenia prechodného pobytu boli neprimerané dôvodu ...

(3)

Ustanovenie odseku 1 písm. a) neplatí

a)
do 60 dní od zániku zamestnania, ak ide o prechodný pobyt podľa § 23 alebo § 30 ods. 1 písm. ...
b)
do 30 dní od úspešného vykonania záverečnej skúšky, maturitnej skúšky, záverečnej pomaturitnej ...
c)
do 30 dní od riadneho skončenia štúdia na vysokej škole,61b) ak ide o prechodný pobyt podľa § ...
d)
do skončenia platnosti prechodného pobytu podľa § 27, ak ide o rodinného príslušníka podľa ...
(4)

Policajný útvar informuje o zrušení prechodného pobytu

a)
členský štát, v ktorom má štátny príslušník tretej krajiny priznané postavenie osoby s dlhodobým ...
b)
podľa § 23 ods. 5, § 24 ods. 1 písm. b) alebo § 26 členský štát, v ktorom štátny príslušník ...
(5)

Policajný útvar zašle rozhodnutie o zrušení prechodného pobytu podľa § 23 ods. 5 aj hostiteľskému ...

Osobitné ustanovenia o mobilite štátnych príslušníkov tretích krajín
§ 36a
Mobilita zamestnanca presunutého v rámci podniku
(1)

Prechodný pobyt na účel zamestnania sa nevyžaduje, ak je štátny príslušník tretej krajiny držiteľom ...

a)
hostiteľský subjekt so sídlom na území členského štátu oznámil ministerstvu vnútra úmysel ...
b)
mobilita bude vykonávaná u toho istého zamestnávateľa alebo v rámci tej istej skupiny zamestnávateľov, ...
c)
ministerstvo vnútra nevznieslo námietku podľa odseku 3 a
d)
nepredstavuje hrozbu pre bezpečnosť štátu, verejný poriadok alebo verejné zdravie.
(2)

Spolu s oznámením podľa odseku 1 písm. a) zašle hostiteľský subjekt so sídlom na území členského ...

a)
doklad o tom, že hostiteľský subjekt so sídlom na území členského štátu a zamestnávateľ ...
b)
doklad o tom, že štátny príslušník tretej krajiny spĺňa podmienky na výkon regulovaného povolania, ...
c)
platný cestovný doklad a
d)
informáciu o dátume začiatku a ukončenia mobility.
(3)

Ministerstvo vnútra môže v lehote 20 dní od doručenia oznámenia podľa odseku 1 písm. a) vzniesť ...

a)
štátny príslušník tretej krajiny nie je držiteľom platného dokladu o pobyte podľa odseku 1,
b)
nie je splnená podmienka podľa odseku 1 písm. a) alebo písm. d),
c)
hostiteľský subjekt so sídlom na území členského štátu a zamestnávateľ v tretej krajine nepatria ...
d)
štátny príslušník tretej krajiny nespĺňa podmienky na výkon regulovaného povolania, ak v rámci ...
e)
doklady podľa odseku 2 sú falošné, pozmenené alebo boli získané podvodným spôsobom,
f)
štátny príslušník tretej krajiny nemá platný cestovný doklad, alebo
g)
štátny príslušník tretej krajiny vyčerpal maximálnu dĺžku vnútropodnikového presunu podľa ...
(4)

Ministerstvo vnútra bezodkladne zašle námietku podľa odseku 3 hostiteľskému subjektu so sídlom ...

§ 36b
Mobilita študenta vysokej školy
(1)

Prechodný pobyt na účel štúdia podľa § 24 ods. 1 písm. b) sa nevyžaduje do 360 dní od začiatku ...

a)
štátny príslušník tretej krajiny je držiteľom platného dokladu o pobyte vydaného niektorým ...
b)
vysoká škola v Slovenskej republike, v ktorej bude vykonávať mobilitu, oznámila ministerstvu vnútra ...
c)
ministerstvo vnútra nevznieslo námietku podľa odseku 3,
d)
štátny príslušník tretej krajiny nepredstavuje hrozbu pre bezpečnosť štátu, verejný poriadok ...
e)
uplynula lehota podľa odseku 3.
(2)

Spolu s oznámením podľa odseku 1 písm. b) zašle vysoká škola v Slovenskej republike

a)
doklad o tom, že štátny príslušník tretej krajiny uskutočňuje časť štúdia na území Slovenskej ...
b)
doklad o tom, že prijala štátneho príslušníka tretej krajiny na štúdium,
c)
platný doklad o pobyte vydaný niektorým z členských štátov na účel štúdia na vysokej škole, ...
d)
platný cestovný doklad,
e)
informáciu o dátume začiatku a ukončenia mobility a
f)
doklad preukazujúci finančné zabezpečenie pobytu, študijných nákladov a nákladov na vycestovanie ...
(3)

Ministerstvo vnútra môže v lehote 30 dní od doručenia oznámenia podľa odseku 1 písm. b) spolu ...

a)
nie je splnená podmienka podľa odseku 1 písm. a), b) alebo písm. d),
b)
štátny príslušník tretej krajiny nebude uskutočňovať časť štúdia na území Slovenskej republiky ...
c)
štátny príslušník tretej krajiny nemá dostatočné finančné zabezpečenie podľa odseku 2 písm. ...
d)
nemá platný cestovný doklad,
e)
doklady podľa odseku 2 boli získané podvodným spôsobom alebo boli sfalšované, alebo pozmenené, ...
f)
štátny príslušník tretej krajiny v súhrne dĺžok všetkých predchádzajúcich pobytov podľa ...
(4)

Ministerstvo vnútra bezodkladne zašle námietku podľa odseku 3 vysokej škole na území Slovenskej ...

§ 36c
Mobilita výskumného pracovníka
(1)

Prechodný pobyt podľa § 26 ods. 1 sa nevyžaduje do jedného roka od začiatku pobytu na území ...

a)
štátny príslušník tretej krajiny je držiteľom platného dokladu o pobyte vydaného niektorým ...
b)
výskumná organizácia v Slovenskej republike, v ktorej bude vykonávať mobilitu, oznámila ministerstvu ...
c)
ministerstvo vnútra nevznieslo námietku podľa odseku 3 a
d)
štátny príslušník tretej krajiny nepredstavuje hrozbu pre bezpečnosť štátu, verejný poriadok ...
(2)

Spolu s oznámením podľa odseku 1 písm. b) zašle výskumná organizácia v Slovenskej republike

a)
doklad o tom, že štátny príslušník tretej krajiny uskutočňuje časť výskumnej činnosti na ...
b)
dohodu o hosťovaní so štátnym príslušníkom tretej krajiny z členského štátu, ktorý mu udelil ...
c)
platný doklad o pobyte vydaný niektorým z členských štátov na účel výskumnej činnosti,
d)
platný cestovný doklad,
e)
informáciu o dátume začiatku a ukončenia mobility a
f)
doklad preukazujúci finančné zabezpečenie pobytu a nákladov na vycestovanie späť do členského ...
(3)

Ministerstvo vnútra môže v lehote 30 dní od doručenia oznámenia podľa odseku 1 písm. b) spolu ...

a)
nie je splnená podmienka podľa odseku 1 písm. a), b) alebo písm. d),
b)
štátny príslušník tretej krajiny nemá dostatočné finančné zabezpečenie podľa odseku 2 písm. ...
c)
nemá platný cestovný doklad alebo platný doklad o pobyte vydaný niektorým z členských štátov ...
d)
doklady podľa odseku 2 boli získané podvodným spôsobom alebo boli sfalšované, alebo pozmenené, ...
e)
štátny príslušník tretej krajiny vyčerpal maximálnu dĺžku pobytu podľa odseku 1.
(4)

Ministerstvo vnútra bezodkladne zašle námietku podľa odseku 3 výskumnej organizácii na území ...

§ 36d
Mobilita rodinného príslušníka
(1)

Prechodný pobyt podľa § 27 ods. 1 písm. a) sa nevyžaduje u štátneho príslušníka tretej krajiny ...

a)
je držiteľom platného dokladu o pobyte vydaného niektorým z členských štátov v jednotnom formáte ...
b)
hostiteľský subjekt so sídlom na území členského štátu, z ktorého ide na územie Slovenskej ...
c)
ministerstvo vnútra nevznieslo námietku podľa odseku 4 a
d)
štátny príslušník tretej krajiny nepredstavuje hrozbu pre bezpečnosť štátu, verejný poriadok ...
(2)

Spolu s oznámením podľa odseku 1 písm. b) zašle hostiteľský subjekt so sídlom na území členského ...

a)
doklad, ktorým preukáže rodinný vzťah štátneho príslušníka tretej krajiny podľa odseku 1 ...
b)
platný doklad o pobyte vydaný niektorým z členských štátov na účel zlúčenia rodiny,
c)
platný cestovný doklad,
d)
informáciu o dátume začiatku a ukončenia mobility.
(3)

Spolu s oznámením podľa odseku 1 písm. b) zašle výskumná organizácia v Slovenskej republike

a)
doklad, ktorým preukáže rodinný vzťah k štátnemu príslušníkovi tretej krajiny podľa § 36c, ...
b)
platný doklad o pobyte vydaný niektorým z členských štátov na účel zlúčenia rodiny,
c)
platný cestovný doklad,
d)
informáciu o dátume začiatku a ukončenia mobility a
e)
doklad preukazujúci finančné zabezpečenie pobytu a nákladov na vycestovanie späť do členského ...
(4)

Ministerstvo vnútra môže v lehote 30 dní od doručenia oznámenia podľa odseku 1 písm. b) spolu ...

a)
nie je splnená podmienka podľa odseku 1 písm. a), b) alebo písm. d),
b)
štátny príslušník tretej krajiny nemá dostatočné finančné zabezpečenie podľa odseku 3 písm. ...
c)
nemá platný cestovný doklad alebo platný doklad o pobyte vydaný niektorým z členských štátov ...
d)
doklady podľa odseku 2 boli získané podvodným spôsobom alebo boli sfalšované, alebo pozmenené, ...
e)
štátny príslušník tretej krajiny podľa § 36c už vyčerpal maximálnu dĺžku pobytu podľa § ...
(5)

Ministerstvo vnútra bezodkladne zašle námietku podľa odseku 4 výskumnej organizácii na území ...

Osobitné ustanovenia o prechodnom pobyte modrá karta
§ 37
Modrá karta
(1)

Modrá karta oprávňuje štátneho príslušníka tretej krajiny vstúpiť, zdržiavať sa, pracovať ...

(2)

Modrú kartu na účel vysokokvalifikovaného zamestnania udelí policajný útvar, ak nie sú dôvody ...

(3)

Vysokokvalifikované zamestnanie podľa odseku 2 je zamestnanie, na ktorého výkon sa vyžaduje vyššia ...

(4)

Odsek 2 sa nevzťahuje na štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý

a)
je žiadateľom o udelenie azylu,
b)
je azylantom,
c)
má poskytnutú doplnkovú ochranu,
d)
požiadal o poskytnutie dočasného útočiska,
e)
je odídencom,
f)
má udelený prechodný pobyt na účel sezónneho zamestnania podľa § 23 ods. 4 alebo na účel výskumu ...
g)
má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v členskom štáte a žiada o udelenie povolenia ...
h)
má právo pobytu alebo právo trvalého pobytu ako rodinný príslušník občana Únie,
i)
má udelený tolerovaný pobyt na území Slovenskej republiky podľa § 58,
j)
vstupuje na územie Slovenskej republiky na základe záväzkov vyplývajúcich z medzinárodnej zmluvy ...
k)
spĺňa podmienky podľa § 23 ods. 6.
§ 38
Žiadosť o vydanie modrej karty
(1)

Žiadosť o vydanie modrej karty podáva štátny príslušník tretej krajiny osobne na zastupiteľskom ...

(2)

Štátny príslušník tretej krajiny, ktorý je držiteľom modrej karty vydanej členským štátom, ...

(3)

Orgán, ktorý žiadosť prijal, vydá žiadateľovi v deň podania žiadosti o vydanie modrej karty ...

(4)

Žiadosť o vydanie modrej karty podáva štátny príslušník tretej krajiny na úradnom tlačive.

(5)

K žiadosti o vydanie modrej karty je štátny príslušník tretej krajiny povinný predložiť platný ...

a)
pracovnú zmluvu na výkon zamestnania, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, ak na ...
b)
rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní štátneho príslušníka tretej krajiny podľa osobitného ...
c)
doklady nie staršie ako 90 dní, ktoré potvrdzujú
1.
bezúhonnosť; doklad potvrdzujúci bezúhonnosť nemusí prikladať štátny príslušník tretej krajiny, ...
2.
zabezpečenie ubytovania počas pobytu na území Slovenskej republiky.
(6)

Písomný prísľub zamestnávateľa podľa odseku 5 písm. a) obsahuje záväzok zamestnávateľa

a)
uzatvoriť pracovnú zmluvu na výkon vysokokvalifikovaného zamestnania,
b)
dohodnúť trvanie pracovného pomeru na obdobie najmenej jedného roka odo dňa udelenia modrej karty, ...
c)
dohodnúť mesačnú mzdu vo výške najmenej 1,5-násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve ...
(7)

Ak v čase podania žiadosti o vydanie modrej karty Štatistický úrad Slovenskej republiky nezverejnil ...

(8)

Štátny príslušník tretej krajiny odovzdá policajnému útvaru lekársky posudok potvrdzujúci, ...

(9)

Ak štátny príslušník tretej krajiny odovzdal písomný prísľub zamestnávateľa podľa odseku ...

(10)

Policajný útvar si pri udeľovaní modrej karty vyžiada písomne od Ústredia práce, sociálnych ...

(11)

Policajný útvar vydá písomné rozhodnutie o žiadosti o vydanie modrej karty do 30 dní od doručenia ...

(12)

Ak policajný útvar vydá modrú kartu štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý je držiteľom ...

(13)

Štátny príslušník tretej krajiny, ktorý je držiteľom modrej karty vydanej členským štátom ...

§ 39
Zamietnutie žiadosti o vydanie modrej karty
(1)

Policajný útvar žiadosť o vydanie modrej karty zamietne, ak

a)
štátny príslušník tretej krajiny nespĺňa podmienky na vydanie modrej karty podľa § 38 ods. ...
b)
štátny príslušník tretej krajiny predloží doklady získané podvodným spôsobom, falošné alebo ...
c)
ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý je hrozbou pre bezpečnosť štátu, verejný ...
d)
zamestnávateľ, u ktorého má byť štátny príslušník tretej krajiny zamestnaný, porušil v predchádzajúcich ...
e)
ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý je držiteľom modrej karty vydanej členským ...
f)
ústredie práce vydá potvrdenie podľa § 38 ods. 10, ktoré obsahuje nesúhlas s obsadením voľného ...
(2)

Policajný útvar informuje o zamietnutí žiadosti o vydanie modrej karty členský štát, ktorý ...

§ 40
Obnovenie modrej karty
(1)

Policajný útvar obnoví na žiadosť štátneho príslušníka tretej krajiny modrú kartu na účel ...

(2)

Žiadosť o obnovenie modrej karty podáva štátny príslušník tretej krajiny osobne na policajnom ...

(3)

Policajný útvar vydá žiadateľovi v deň podania žiadosti o obnovenie modrej karty potvrdenie o ...

(4)

Žiadosť o obnovenie modrej karty podáva štátny príslušník tretej krajiny na úradnom tlačive. ...

(5)

K žiadosti o obnovenie modrej karty je štátny príslušník tretej krajiny povinný predložiť platný ...

a)
pracovnú zmluvu na výkon zamestnania, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, ak na ...
b)
rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní štátneho príslušníka tretej krajiny podľa osobitného ...
c)
doklad, ktorý potvrdzuje zabezpečenie ubytovania počas pobytu na území Slovenskej republiky.
(6)

Policajný útvar pri obnovovaní modrej karty si vyžiada písomne od ústredia práce potvrdenie o ...

(7)

Policajný útvar vydá písomné rozhodnutie o žiadosti o obnovenie modrej karty do 30 dní od doručenia ...

(8)

Modrá karta sa po skončení jej platnosti až do právoplatnosti rozhodnutia o žiadosti o obnovenie ...

(9)

Ak držiteľ modrej karty požiadal o zmenu druhu alebo účelu pobytu, jeho pobyt sa na území Slovenskej ...

§ 41
Zamietnutie žiadosti o obnovenie modrej karty, odňatie modrej karty alebo zánik modrej karty
(1)

Policajný útvar zamietne žiadosť o obnovenie modrej karty alebo držiteľovi modrej karty modrú ...

a)
získal modrú kartu podvodným spôsobom, sfalšoval alebo pozmenil modrú kartu,
b)
nespĺňa alebo prestal spĺňať podmienky na vydanie modrej karty,
c)
vykonáva na území Slovenskej republiky inú činnosť ako vysokokvalifikované zamestnanie,
d)
je hrozbou pre bezpečnosť štátu, verejný poriadok alebo verejné zdravie,
e)
neoznámil do piatich pracovných dní policajnému útvaru zmenu zamestnávateľa,
f)
neoznámil do piatich pracovných dní policajnému útvaru začiatok obdobia nezamestnanosti,
g)
je nezamestnaný dlhšie ako tri po sebe nasledujúce mesiace,
h)
je nezamestnaný viac ako jeden raz počas platnosti modrej karty alebo
i)
podal žiadosť o poskytnutie pomoci v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.65)
(2)

Ustanovenie odseku 1 písm. e) a f) neplatí, ak držiteľ modrej karty preukáže, že oznámenie nebolo ...

(3)

Ak si držiteľ modrej karty počas obdobia nezamestnanosti, ktoré nepresiahne tri mesiace, nájde ...

(4)

Policajný útvar je povinný poučiť držiteľa modrej karty o tom, že podanie žiadosti o poskytnutie ...

(5)

Udelená modrá karta zanikne, ak

a)
držiteľ modrej karty odovzdá policajnému útvaru vydanú modrú kartu spolu s písomným oznámením ...
b)
držiteľovi modrej karty bol uložený trest vyhostenia,
c)
držiteľ modrej karty bol administratívne vyhostený,
d)
držiteľ modrej karty nadobudol štátne občianstvo Slovenskej republiky,
e)
držiteľ modrej karty získal modrú kartu v členskom štáte,
f)
policajný útvar odňal držiteľovi modrú kartu,
g)
držiteľ modrej karty získal iný pobyt podľa tohto zákona, ako ten, ktorý mal,
h)
držiteľ modrej karty zomrel, bol vyhlásený za mŕtveho, alebo
i)
sa skončila platnosť modrej karty.

Druhý oddiel
Trvalý pobyt

§ 42
(1)

Trvalý pobyt oprávňuje štátneho príslušníka tretej krajiny zdržiavať sa, vycestovať a opätovne ...

(2)

Trvalý pobyt je

a)
trvalý pobyt na päť rokov,
b)
trvalý pobyt na neobmedzený čas,
c)
pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny s priznaným postavením osoby s dlhodobým pobytom Európskej ...
§ 43
Trvalý pobyt na päť rokov
(1)

Policajný útvar udelí trvalý pobyt na päť rokov, ak nie sú dôvody na zamietnutie žiadosti podľa ...

a)
ktorý je manželom štátneho občana Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej ...
b)
ktorý je slobodným dieťaťom mladším ako 18 rokov zvereným do osobnej starostlivosti štátneho ...
c)
ktorý je slobodným dieťaťom mladším ako 18 rokov štátneho príslušníka tretej krajiny s trvalým ...
d)
ktorý je nezaopatreným dieťaťom starším ako 18 rokov, ktoré sa o seba nedokáže postarať z ...
e)
ak je to v záujme Slovenskej republiky.
(2)

Trvalý pobyt na päť rokov štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý je slobodným dieťaťom ...

Žiadosť o udelenie trvalého pobytu na päť rokov
§ 44
(1)

Žiadosť o udelenie trvalého pobytu na päť rokov podáva štátny príslušník tretej krajiny osobne ...

a)
sa na území Slovenskej republiky zdržiava na základe platného povolenia na pobyt podľa osobitného ...
b)
sa na území Slovenskej republiky zdržiava na základe udeleného tolerovaného pobytu podľa § 58 ...
c)
sa na území Slovenskej republiky zdržiava na základe udeleného národného víza podľa § 15,
d)
sa na území Slovenskej republiky zdržiava na základe schengenského víza udeleného iným členským ...
e)
ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, u ktorého sa vízum nevyžaduje, alebo
f)
ide o držiteľa osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí.
(2)

Zastupiteľský úrad, ktorý žiadosť prijal, vykoná so žiadateľom o udelenie trvalého pobytu ...

§ 45
(1)

Žiadosť o udelenie trvalého pobytu na päť rokov podáva štátny príslušník tretej krajiny na ...

(2)

Pri podaní žiadosti o udelenie trvalého pobytu na päť rokov je štátny príslušník tretej krajiny ...

(3)

Štátny príslušník tretej krajiny priloží k žiadosti o udelenie trvalého pobytu na päť rokov ...

a)
skutočnosti uvedené v § 43,
b)
bezúhonnosť; to neplatí, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny mladšieho ako 14 rokov ...
c)
finančné zabezpečenie pobytu,
d)
súhlas podľa § 43 ods. 2, ak je to potrebné, a
e)
zabezpečenie ubytovania počas trvalého pobytu na päť rokov.
(4)

Štátny príslušník tretej krajiny odovzdá policajnému útvaru lekársky posudok potvrdzujúci, ...

(5)

Štátny príslušník tretej krajiny preukazuje skutočnosti uvedené v § 43 ods. 1 písm. a) až ...

(6)

Finančné zabezpečenie pobytu podľa odseku 3 písm. c) štátny príslušník tretej krajiny preukáže ...

a)
potvrdením o zostatku na účte vedenom v banke na meno štátneho príslušníka tretej krajiny,
b)
potvrdením zamestnávateľa o výške dohodnutej mzdy,
c)
pracovnou zmluvou, potvrdením zamestnávateľa o výške vyplácanej mzdy, potvrdením o zostatku na ...
(7)

Finančné zabezpečenie pobytu štátny príslušník tretej krajiny preukáže vo výške dvanásťnásobku ...

(8)

Zabezpečené ubytovanie musí byť spoločné s ubytovaním štátneho občana Slovenskej republiky ...

(9)

Policajný útvar rozhodne o žiadosti o udelenie trvalého pobytu na päť rokov do 90 dní od doručenia ...

§ 45a
Osobitné ustanovenie o trvalom pobyte na päť rokov
(1)

Ministerstvo vnútra môže udeliť trvalý pobyt na päť rokov aj bez splnenia podmienok ustanovených ...

a)
osobe bez štátnej príslušnosti,
b)
z dôvodov hodných osobitného zreteľa,
c)
plnoletej osobe, ktorá má udelený tolerovaný pobyt podľa § 58 ods. 1 písm. a) alebo poskytnutú ...
d)
ak je to potrebné na poskytovanie ochrany a pomoci svedkovi podľa osobitného predpisu,66) alebo
e)
na návrh Slovenskej informačnej služby alebo Vojenského spravodajstva z dôvodu bezpečnostných ...
(2)

Osoba bez štátnej príslušnosti je osoba, ktorú žiadny štát podľa svojich zákonov nepovažuje ...

a)
v ktorom sa narodila,
b)
v ktorom mala svoje predchádzajúce bydlisko alebo pobyt a
c)
ktorého štátne občianstvo majú jej rodičia a súrodenci.
(3)

Na udeľovanie trvalého pobytu podľa odseku 1 sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.37) ...

(4)

Policajný útvar zruší trvalý pobyt podľa odseku 1 písm. b), d) alebo písm. e) na základe žiadosti ...

a)
odseku 1 písm. a), ak policajný útvar zistí, že nejde o osobu bez štátnej príslušnosti,
b)
odseku 1 písm. b) alebo písm. c) z dôvodu podľa § 50 ods. 1 písm. c).
Trvalý pobyt na neobmedzený čas
§ 46
(1)

Policajný útvar na žiadosť štátneho príslušníka tretej krajiny udelí trvalý pobyt na neobmedzený ...

a)
má najmenej štyri roky udelený trvalý pobyt podľa § 43 alebo
b)
je dieťaťom mladším ako 18 rokov štátneho príslušníka tretej krajiny s trvalým pobytom na ...
(2)

Ministerstvo vnútra môže udeliť trvalý pobyt na neobmedzený čas aj bez splnenia podmienok ustanovených ...

§ 47
(1)

Žiadosť o udelenie trvalého pobytu na neobmedzený čas podáva štátny príslušník tretej krajiny ...

(2)

K žiadosti o udelenie trvalého pobytu na neobmedzený čas je štátny príslušník tretej krajiny ...

(3)

Štátny príslušník tretej krajiny priloží k žiadosti o udelenie trvalého pobytu na neobmedzený ...

a)
finančné zabezpečenie pobytu spôsobom podľa § 45 ods. 6 a vo výške podľa § 45 ods. 7,
b)
zdravotné poistenie,
c)
bezúhonnosť, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 46 ods. 1 písm. b) staršieho ...
d)
súhlas podľa § 43 ods. 2, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 46 ods. 1 písm. ...
e)
skutočnosť uvedenú v § 46 ods. 1 písm. b).
(4)

Policajný útvar môže vyžiadať od štátneho príslušníka tretej krajiny

a)
doklad nie starší ako 90 dní potvrdzujúci zabezpečenie ubytovania,
b)
čestné vyhlásenie, že dôvody udelenia trvalého pobytu podľa § 43 ods. 1 písm. a), d) alebo ...
(5)

Štátny príslušník tretej krajiny podľa § 46 ods. 1 písm. b) je povinný k žiadosti priložiť ...

(6)

Policajný útvar rozhodne o žiadosti o udelenie trvalého pobytu na neobmedzený čas do 90 dní od ...

(7)

Trvalý pobyt podľa § 43 sa až do rozhodnutia o žiadosti o udelenie trvalého pobytu na neobmedzený ...

Spoločné ustanovenia o trvalom pobyte na päť rokov a o trvalom pobyte na neobmedzený čas
§ 48
Rozhodovanie o žiadosti o udelenie trvalého pobytu
(1)

Policajný útvar pri rozhodovaní o žiadosti o udelenie trvalého pobytu prihliada na

a)
verejný záujem, mieru ohrozenia bezpečnosti štátu, verejného poriadku alebo verejného zdravia ...
b)
záujmy maloletého dieťaťa štátneho príslušníka tretej krajiny, osobné a rodinné pomery štátneho ...
c)
mieru integrácie štátneho príslušníka tretej krajiny do spoločnosti,
d)
stanovisko zastupiteľského úradu k udeleniu trvalého pobytu.
(2)

Policajný útvar zamietne žiadosť o udelenie trvalého pobytu, ak

a)
štátny príslušník tretej krajiny je nežiaducou osobou,
b)
je dôvodné podozrenie, že štátny príslušník tretej krajiny pri svojom pobyte ohrozí bezpečnosť ...
c)
štátny príslušník tretej krajiny nespĺňa podmienky na udelenie trvalého pobytu,
d)
štátny príslušník tretej krajiny uzavrel účelové manželstvo,
e)
manželstvo nebolo uzavreté podľa osobitného predpisu,67) ak ide o žiadosť o udelenie trvalého ...
f)
štátny príslušník tretej krajiny uvedie nepravdivé alebo zavádzajúce údaje alebo predloží ...
g)
údaje v cestovnom doklade nezodpovedajú skutočnosti alebo
h)
stanovisko podľa § 125 ods. 6 obsahuje nesúhlas s udelením trvalého pobytu.
(3)

Ak sa žiadosti o udelenie trvalého pobytu vyhovie, policajný útvar písomné rozhodnutie nevydáva ...

(4)

Ak štátny príslušník tretej krajiny požiadal o zmenu druhu alebo účelu pobytu, jeho pobyt sa ...

§ 49
Zánik trvalého pobytu

Trvalý pobyt zanikne, ak

a)

štátny príslušník tretej krajiny nevstúpi na územie Slovenskej republiky do 180 dní od udelenia ...

b)

štátny príslušník tretej krajiny písomne oznámi skončenie pobytu policajnému útvaru,

c)

štátnemu príslušníkovi tretej krajiny sa skončila platnosť udeleného trvalého pobytu podľa ...

d)

štátnemu príslušníkovi tretej krajiny bol uložený trest vyhostenia,

e)

štátny príslušník tretej krajiny bol administratívne vyhostený,

f)

štátny príslušník tretej krajiny nadobudol štátne občianstvo Slovenskej republiky,

g)

policajný útvar zrušil štátnemu príslušníkovi tretej krajiny trvalý pobyt,

h)

štátny príslušník tretej krajiny získal iný pobyt podľa tohto zákona, ako ten, ktorý mal alebo ...

i)

štátny príslušník tretej krajiny zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho.

§ 50
Zrušenie trvalého pobytu
(1)

Policajný útvar zruší trvalý pobyt, ak

a)
zistí skutočnosti, ktoré sú dôvodom na zamietnutie žiadosti o udelenie trvalého pobytu,
b)
štátny príslušník tretej krajiny neodovzdal doklad podľa § 45 ods. 4 alebo § 47 ods. 5,
c)
štátny príslušník tretej krajiny sa bez písomného oznámenia policajnému útvaru nepretržite ...
d)
manželia nevedú spoločný rodinný život, ak ide o trvalý pobyt podľa § 43 ods. 1 písm. a),
e)
štátnemu príslušníkovi tretej krajiny bol udelený trvalý pobyt podľa § 43 ods. 1 písm. a) ...
f)
štátny príslušník tretej krajiny podal žiadosť o pomoc v hmotnej núdzi.
(2)

Ustanovenie odseku 1 neplatí, ak

a)
by dôsledky zrušenia trvalého pobytu boli neprimerané dôvodu zrušenia trvalého pobytu, najmä ...
b)
ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má udelený pobyt podľa § 45a a § 46 ods. ...
c)
ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 43 ods. 1 písm. a) až d), ktorý mal udelený ...
d)
ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 43 ods. 1 písm. b) alebo písm. c), ktorý ...
1.
podniká na území Slovenskej republiky,
2.
je zamestnaný na území Slovenskej republiky,
3.
študuje na škole v Slovenskej republike, alebo
4.
vykonáva činnosť uvedenú v § 25 alebo § 26.
(3)

Policajný útvar zruší trvalý pobyt podľa § 46 ods. 2 na základe žiadosti štátneho orgánu, ...

Osobitné ustanovenia o dlhodobom pobyte
§ 51
Dlhodobý pobyt

Dlhodobý pobyt sa udeľuje na neobmedzený čas.

§ 52
(1)

Policajný útvar udelí dlhodobý pobyt, ak nie sú dôvody na zamietnutie žiadosti podľa § 54 ods. ...

a)
ktorý sa na území Slovenskej republiky zdržiava oprávnene a nepretržite po dobu piatich rokov ...
b)
ktorému zanikol dlhodobý pobyt podľa § 55 písm. e) alebo § 56 písm. b), c) alebo písm. d), alebo ...
c)
ktorý má päť rokov oprávnený, nepretržitý pobyt na území členských štátov ako držiteľ ...
(2)

Odsek 1 sa nevzťahuje na štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý

a)
je žiadateľom o udelenie azylu,
b)
má tolerovaný pobyt podľa § 58 ods. 3,
c)
požiadal o poskytnutie dočasného útočiska,
d)
je odídencom,
e)
má udelený prechodný pobyt na účel štúdia,
f)
má udelený prechodný pobyt na účel osobitnej činnosti podľa § 25 ods. 1 písm. d) až f),
g)
má udelený prechodný pobyt na účel sezónneho zamestnania,
h)
sa zdržiava na území Slovenskej republiky podľa § 23 ods. 6 písm. b), c) alebo písm. d), alebo ...
i)
požíva diplomatické výsady a imunity na území Slovenskej republiky podľa medzinárodného práva.68) ...
(3)

Do doby nepretržitého pobytu podľa odseku 1 písm. a) sa nezapočítava doba pobytu štátneho príslušníka ...

(4)

Do doby nepretržitého pobytu podľa odseku 1 písm. a) sa započítava

a)
doba prechodného pobytu na účel štúdia alebo doba prechodného pobytu podľa § 25 ods. 1 písm. ...
b)
doba najviac šiestich po sebe nasledujúcich mesiacov a najviac desiatich mesiacov, počas ktorých ...
c)
doba od podania žiadosti o udelenie azylu do rozhodnutia o udelení azylu alebo poskytnutia doplnkovej ...
(5)

Do doby nepretržitého pobytu podľa odseku 1 písm. c) sa započítava doba najviac 12 po sebe nasledujúcich ...

§ 53
Žiadosť o udelenie dlhodobého pobytu
(1)

Žiadosť o udelenie dlhodobého pobytu podáva štátny príslušník tretej krajiny osobne na úradnom ...

(2)

K žiadosti o udelenie dlhodobého pobytu je štátny príslušník tretej krajiny povinný predložiť ...

(3)

Štátny príslušník tretej krajiny priloží k žiadosti o udelenie dlhodobého pobytu dve fotografie ...

a)
stabilné a pravidelné zdroje pre neho a pre jeho rodinných príslušníkov, aby sa nestal záťažou ...
b)
zabezpečenie ubytovania, ak ide o žiadosť o udelenie dlhodobého pobytu podľa § 52 ods. 1 písm. ...
c)
zdravotné poistenie.
(4)

Stabilné a pravidelné zdroje štátny príslušník tretej krajiny môže preukázať najmä pracovnou ...

(5)

Štátny príslušník tretej krajiny, ktorý mal pred podaním žiadosti o udelenie dlhodobého pobytu ...

(6)

Policajný útvar rozhodne o žiadosti o udelenie dlhodobého pobytu do 90 dní od doručenia žiadosti ...

(7)

Pobyt udelený podľa tohto zákona sa po skončení jeho platnosti považuje za platný na území ...

§ 54
Rozhodovanie o žiadosti o udelenie dlhodobého pobytu
(1)

Ak policajný útvar udelí dlhodobý pobyt štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý má postavenie ...

(2)

Policajný útvar zamietne žiadosť o udelenie dlhodobého pobytu, ak

a)
štátny príslušník tretej krajiny nespĺňa podmienky na udelenie dlhodobého pobytu,
b)
je dôvodné podozrenie, že štátny príslušník tretej krajiny ohrozí bezpečnosť štátu alebo ...
c)
štátnemu príslušníkovi tretej krajiny bol odňatý azyl z dôvodov podľa osobitného predpisu,68a) ...
d)
štátnemu príslušníkovi tretej krajiny nebola predĺžená doplnková ochrana alebo mu bola doplnková ...
(3)

Policajný útvar, ktorý postupuje podľa odseku 2 písm. b), posúdi mieru ohrozenia bezpečnosti ...

(4)

Proti rozhodnutiu, ktorým bol udelený dlhodobý pobyt, sa nemožno odvolať.

§ 55
Zánik dlhodobého pobytu

Dlhodobý pobyt zanikne, ak

a)

štátny príslušník tretej krajiny sa písomne vzdá dlhodobého pobytu,

b)

štátnemu príslušníkovi tretej krajiny bol uložený trest vyhostenia,

c)

štátny príslušník tretej krajiny bol administratívne vyhostený,

d)

štátny príslušník tretej krajiny nadobudol štátne občianstvo Slovenskej republiky,

e)

štátnemu príslušníkovi tretej krajiny bol udelený dlhodobý pobyt v inom členskom štáte,

f)

policajný útvar zrušil štátnemu príslušníkovi tretej krajiny dlhodobý pobyt, alebo

g)

štátny príslušník tretej krajiny zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho.

§ 56
Zrušenie dlhodobého pobytu

Policajný útvar dlhodobý pobyt zruší, ak

a)

zistí, že štátny príslušník tretej krajiny získal dlhodobý pobyt podvodným spôsobom,

b)

sa štátny príslušník tretej krajiny zdržiava viac ako šesť rokov mimo územia Slovenskej republiky, ...

c)

štátny príslušník tretej krajiny podľa § 52 ods. 1 písm. a) a b) sa nepretržite zdržiava mimo ...

d)

štátny príslušník tretej krajiny podľa § 52 ods. 1 písm. c) sa nepretržite zdržiava mimo územia ...

e)

štátnemu príslušníkovi tretej krajiny bol odňatý azyl z dôvodov podľa osobitného predpisu,68a) ...

f)

štátnemu príslušníkovi tretej krajiny nebola predĺžená doplnková ochrana alebo mu bola doplnková ...

§ 57

Ak policajný útvar štátnemu príslušníkovi tretej krajiny zamietne žiadosť o dlhodobý pobyt, ...

Tretí oddiel
Tolerovaný pobyt

§ 58
(1)

Policajný útvar udelí tolerovaný pobyt štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ak nie sú dôvody ...

a)
ktorý je maloletou osobou nájdenou na území Slovenskej republiky,
b)
ak to vyžaduje rešpektovanie jeho súkromného a rodinného života a neohrozuje bezpečnosť štátu ...
c)
ktorý je obeťou obchodovania s ľuďmi,69) ak má najmenej 18 rokov; policajný útvar alebo osoba ...
d)
ak to vyplýva z medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky.
(2)

Policajný útvar na základe žiadosti orgánu činného v trestnom konaní môže udeliť tolerovaný ...

(3)

Za tolerovaný pobyt sa považuje obdobie najviac 90 dní, počas ktorých sa štátny príslušník ...

§ 59
(1)

Policajný útvar na žiadosť štátneho príslušníka tretej krajiny udelí alebo predĺži tolerovaný ...

(2)

Policajný útvar žiadosť o udelenie tolerovaného pobytu neprijme, ak je štátny príslušník tretej ...

(3)

Štátny príslušník tretej krajiny, ktorý požiadal o udelenie tolerovaného pobytu podľa § 58 ...

(4)

Policajný útvar môže tolerovaný pobyt aj opakovane predĺžiť; pritom je povinný skúmať, či ...

(5)

Počas platnosti tolerovaného pobytu štátny príslušník tretej krajiny nemôže podnikať.

(6)

Policajný útvar udelí tolerovaný pobyt podľa § 58 ods. 1 písm. c) najmenej na 180 dní, a to ...

(7)

Policajný útvar rozhodne o žiadosti o udelenie tolerovaného pobytu alebo o žiadosti o predĺženie ...

(8)

Ak policajný útvar žiadosti o udelenie tolerovaného pobytu alebo žiadosti o predĺženie tolerovaného ...

(9)

Ak zanikne dôvod, pre ktorý bol udelený tolerovaný pobyt, štátny príslušník tretej krajiny ...

(10)

Ministerstvo vnútra zabezpečí štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý má tolerovaný ...

(11)

Orgán činný v trestnom konaní alebo osoba poverená ministerstvom vnútra informuje štátneho príslušníka ...

(12)

Policajný útvar zamietne žiadosť o udelenie tolerovaného pobytu alebo žiadosť o predĺženie ...

a)
štátny príslušník tretej krajiny uvedie nepravdivé alebo zavádzajúce údaje alebo predloží ...
b)
nespĺňa podmienky na udelenie tolerovaného pobytu,
c)
štátny príslušník tretej krajiny je nežiaducou osobou,
d)
nepriložil doklad podľa odseku 3.
(13)

Ustanovenia odseku 12 písm. a) a c) sa nevzťahujú na tolerovaný pobyt podľa § 58 ods. 1 písm. ...

(14)

Štátny príslušník tretej krajiny, ktorý požiadal o udelenie alebo predĺženie tolerovaného ...

§ 60
Zánik tolerovaného pobytu

Tolerovaný pobyt zaniká, ak

a)

štátny príslušník tretej krajiny písomne oznámi policajnému útvaru skončenie pobytu,

b)

štátnemu príslušníkovi tretej krajiny uplynula doba, na ktorú mal udelený tolerovaný pobyt a ...

c)

štátny príslušník tretej krajiny podal žiadosť o udelenie azylu,

d)

štátny príslušník tretej krajiny získal iný pobyt podľa tohto zákona, ako ten, ktorý mal,

e)

štátny príslušník tretej krajiny vycestoval z územia Slovenskej republiky,

f)

štátny príslušník tretej krajiny zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho, alebo

g)

bol štátny príslušník tretej krajiny administratívne vyhostený.

§ 61
Zrušenie tolerovaného pobytu
(1)

Policajný útvar zruší tolerovaný pobyt, ak

a)
zistí, že zanikol dôvod, pre ktorý bol udelený tolerovaný pobyt,
b)
štátny príslušník tretej krajiny podľa § 58 ods. 1 písm. b), c) alebo ods. 2 ohrozuje bezpečnosť ...
c)
zistí skutočnosti, ktoré sú dôvodom na zamietnutie žiadosti podľa § 59 ods. 12, alebo
d)
ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 58 ods. 1 písm. c), ktorý obnovil z vlastnej ...
(2)

Ustanovenie odseku 1 písm. c) sa nepoužije, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý ...

§ 61a
Zotrvanie štátneho príslušníka tretej krajiny na území Slovenskej republiky
(1)

Štátny príslušník tretej krajiny, ktorý sa zdržiava na území Slovenskej republiky neoprávnene, ...

a)
trvania prekážok administratívneho vyhostenia podľa § 81,
b)
poskytovania ústavnej starostlivosti súvisiacej s neodkladnou zdravotnou starostlivosťou,
c)
trvania karanténneho opatrenia,
d)
výkonu väzby, nahradenia väzby, výkonu trestu odňatia slobody alebo výkonu trestu domáceho väzenia, ...
e)
lehoty na vycestovanie podľa § 83 ods. 1,
f)
trvania dôvodov podľa § 84 ods. 4,
g)
zaistenia podľa § 88 alebo § 88a, alebo uloženej povinnosti podľa § 89; to neplatí, ak je žiadateľ ...
h)
prípravy a výkonu administratívneho vyhostenia, alebo návratu podľa osobitného predpisu,85) ak ...
(2)

Zotrvanie na území Slovenskej republiky sa nepovažuje za pobyt podľa tohto zákona. Na účely § ...

(3)

Ustanovenie odseku 1 písm. b) a c) platí len, ak bola štátnemu príslušníkovi tretej krajiny poskytnutá ...

(4)

Štátny príslušník tretej krajiny podľa odseku 1 písm. b) alebo písm. c) je povinný vycestovať ...

(5)

Policajný útvar, v ktorého územnej pôsobnosti sa štátny príslušník tretej krajiny podľa odseku ...

(6)

Policajný útvar, v ktorého územnej pôsobnosti sa štátny príslušník tretej krajiny podľa odseku ...

(7)

Štátny príslušník tretej krajiny podľa odseku 1 nemôže podnikať.

Štvrtý oddiel
Narodenie štátneho príslušníka tretej krajiny na území Slovenskej republiky alebo členského štátu

§ 62
(1)

Ak sa narodí na území Slovenskej republiky alebo členského štátu štátny príslušník tretej ...

a)
prechodný pobyt podľa § 27, ak majú rodičia udelený prechodný pobyt podľa tohto zákona,
b)
prechodný pobyt podľa § 27, ak má rodič udelený dlhodobý pobyt podľa § 52,
c)
trvalý pobyt podľa § 43, ak má rodič udelený trvalý pobyt podľa § 43,
d)
trvalý pobyt podľa § 46, ak má rodič udelený trvalý pobyt podľa § 46.
(2)

K žiadosti podľa odseku 1 rodič predloží

a)
platný cestovný doklad dieťaťa alebo vlastný platný cestovný doklad, v ktorom je dieťa zapísané, ...
b)
rodný list dieťaťa,
c)
dve fotografie dieťaťa s rozmermi 3 x 3,5 cm zobrazujúce jeho aktuálnu podobu,
d)
doklad o finančnom zabezpečení pobytu dieťaťa,
e)
doklad o zabezpečení ubytovania dieťaťa.
(3)

Ak rodič za štátneho príslušníka tretej krajiny narodeného na území Slovenskej republiky alebo ...

(4)

Policajný útvar rozhodne o žiadosti podľa odseku 1 do 30 dní od doručenia žiadosti policajnému ...

(5)

Ak sa žiadosti podľa odseku 1 vyhovie, policajný útvar písomné rozhodnutie nevydáva a rodičovi ...

(6)

Policajný útvar zamietne žiadosť podľa odseku 1, ak

a)
rodič predloží falošné alebo pozmenené doklady alebo uvedie nepravdivé alebo zavádzajúce údaje, ...
b)
údaje v cestovnom doklade nezodpovedajú skutočnosti,
c)
rodič nepredložil doklady podľa odseku 2.
(7)

Pri zániku a zrušení udeleného pobytu na základe žiadosti podľa odseku 1 platia ustanovenia tohto ...

DRUHÁ HLAVA
POBYT OBČANA ÚNIE A RODINNÉHO PRÍSLUŠNÍKA OBČANA ÚNIE

§ 63
(1)

Táto hlava upravuje právo na pobyt na území Slovenskej republiky pre občana Únie a jeho rodinného ...

(2)

Pobyt občana Únie a pobyt rodinného príslušníka občana Únie podľa tejto hlavy je trvalým pobytom. ...

Prvý oddiel
Právo na pobyt občana Únie

§ 64
(1)

Občan Únie, ktorý je držiteľom platného preukazu totožnosti alebo cestovného dokladu, je oprávnený ...

(2)

Začiatok pobytu na území Slovenskej republiky je občan Únie povinný nahlásiť na policajnom útvare ...

(3)

Právo na pobyt podľa odseku 1 zostáva zachované, pokiaľ sa občan Únie uvedený v § 65 ods. 1 ...

(4)

Ak policajný útvar pri skúmaní skutočností uvedených v odseku 3 zistí, že občan Únie sa stal ...

§ 65
(1)

Občan Únie má právo na pobyt na území Slovenskej republiky počas obdobia dlhšieho ako tri mesiace, ...

a)
je zamestnaný na území Slovenskej republiky,
b)
je samostatne zárobkovo činnou osobou na území Slovenskej republiky,71)
c)
má dostatočné zdroje pre seba a svojich rodinných príslušníkov, aby sa nestali záťažou pre ...
d)
študuje na základnej škole, strednej škole alebo vysokej škole v Slovenskej republike,
e)
je u neho predpoklad, že sa zamestná, alebo
f)
je rodinným príslušníkom občana Únie, ktorého sprevádza alebo sa k nemu pripája a ktorý spĺňa ...
(2)

Právo na pobyt občana Únie zostáva zachované, pokiaľ spĺňa podmienky uvedené v odseku 1.

(3)

Právo na pobyt občana Únie podľa odseku 1 písm. a) a b) zostáva zachované aj vtedy, ak už nie ...

a)
je v dôsledku choroby alebo úrazu dočasne práceneschopný,
b)
je evidovaný ako uchádzač o zamestnanie na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny ...
c)
je evidovaný ako uchádzač o zamestnanie na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny ...
d)
nastúpil na odborné vzdelávanie; ak nie je evidovaný ako uchádzač o zamestnanie na príslušnom ...
(4)

Právo na pobyt občana Únie podľa odseku 1 písm. f) zostáva zachované aj vtedy, ak

a)
občan Únie, ktorého sprevádza alebo sa k nemu pripája, zomrel alebo jeho právo na pobyt na území ...
b)
občan Únie, ktorého sprevádza alebo sa k nemu pripája, zomrel alebo jeho právo na pobyt na území ...
c)
sa s občanom Únie, ktorého sprevádzal alebo sa k nemu pripojil, rozviedol alebo bolo manželstvo ...
d)
zanikol trvalý, riadne osvedčený vzťah s občanom Únie, ktorého sprevádzal alebo sa k nemu pripojil, ...
(5)

Ak existuje opodstatnená pochybnosť, či občan Únie spĺňa podmienky uvedené v odseku 1 alebo ...

§ 66
(1)

Občan Únie, ktorý sa zdržiava na území Slovenskej republiky dlhšie ako tri mesiace, je povinný ...

(2)

Občan Únie, ktorý žiada o registráciu pobytu podľa § 65 ods. 1 písm. a), je k žiadosti povinný ...

(3)

Občan Únie, ktorý žiada o registráciu pobytu podľa § 65 ods. 1 písm. b), je k žiadosti povinný ...

(4)

Občan Únie, ktorý žiada o registráciu pobytu podľa § 65 ods. 1 písm. c), je k žiadosti povinný ...

(5)

Občan Únie, ktorý žiada o registráciu pobytu podľa § 65 ods. 1 písm. d), je k žiadosti povinný ...

(6)

Občan Únie, ktorý žiada o registráciu pobytu podľa § 65 ods. 1 písm. e), je k žiadosti povinný ...

(7)

Občan Únie, ktorý žiada o registráciu pobytu podľa § 65 ods. 1 písm. f), je k žiadosti povinný ...

(8)

Policajný útvar je povinný pri skúmaní, či má občan Únie dostatočné zdroje pre seba a svojich ...

(9)

Policajný útvar individuálne posudzuje predložené doklady podľa odsekov 2 až 7, pri ktorých ...

(10)

Policajný útvar vydá občanovi Únie v deň podania úplnej žiadosti o registráciu potvrdenie o ...

(11)

Občan Únie podľa § 65 ods. 1, ktorému policajný útvar zaregistroval právo na pobyt, môže ...

(12)

Na vydanie potvrdenia o registrácii sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.37)

§ 67
Právo na trvalý pobyt občana Únie
(1)

Občan Únie má právo na trvalý pobyt, ak sa na území Slovenskej republiky zdržiava oprávnene ...

(2)

Občan Únie má právo na trvalý pobyt aj vtedy, ak sa zdržiava na území Slovenskej republiky oprávnene ...

a)
ide o zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnú osobu, ktorá v čase, keď prestala pracovať, ...
b)
ide o zamestnanca, ktorý odišiel z plateného zamestnania, aby nastúpil na predčasný dôchodok, ...
c)
ide o zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnú osobu, ktorá sa nepretržite zdržiavala na území ...
d)
ide o zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnú osobu, ktorá po troch rokoch nepretržitého ...
e)
ide o rodinného príslušníka občana Únie, s ktorým sa zdržiava na území Slovenskej republiky ...
f)
ide o rodinného príslušníka občana Únie, s ktorým sa zdržiava na území Slovenskej republiky ...
(3)

Za nepretržitý pobyt sa považuje aj

a)
dočasná neprítomnosť na území Slovenskej republiky nepresahujúca spolu šesť mesiacov v roku, ...
b)
neprítomnosť na území Slovenskej republiky počas výkonu povinnej vojenskej služby,
c)
neprítomnosť na území Slovenskej republiky trvajúca maximálne 12 po sebe nasledujúcich mesiacov ...
(4)

Do obdobia nepretržitého pobytu na území Slovenskej republiky podľa odseku 2 písm. b) a c) sa ...

(5)

Do obdobia zamestnania podľa odseku 2 písm. a) až d) sa započítava aj obdobie nedobrovoľnej nezamestnanosti ...

(6)

Podmienka dĺžky pobytu na území Slovenskej republiky a dĺžky zamestnania na území Slovenskej ...

(7)

Policajný útvar na základe žiadosti vydá občanovi Únie do 30 dní doklad o pobyte s názvom „Pobytový ...

(8)

K žiadosti o vydanie dokladu o pobyte občan Únie priloží dve fotografie s rozmermi 3 x 3,5 cm zobrazujúce ...

§ 68
Ukončenie práva na pobyt občana Únie
(1)

Právo na pobyt občana Únie alebo právo na trvalý pobyt občana Únie zaniká, ak občan Únie

a)
písomne oznámi skončenie pobytu policajnému útvaru,
b)
bol administratívne vyhostený,
c)
policajný útvar odňal jeho právo na pobyt alebo právo na trvalý pobyt,
d)
zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho alebo
e)
nadobudol štátne občianstvo Slovenskej republiky.
(2)

Policajný útvar na základe rozhodnutia môže odňať právo na pobyt občanovi Únie, ak

a)
pri registrácii pobytu alebo pri vydaní dokladu o pobyte predloží falošný alebo pozmenený doklad ...
b)
počas trvania pobytu zistí skutočnosti, že občan Únie získal právo na pobyt na základe predloženia ...
c)
má právo na pobyt podľa § 65 ods. 1 písm. c) alebo písm. d) a stal sa osobou v hmotnej núdzi, ...
d)
uzavrel účelové manželstvo.
(3)

Policajný útvar je povinný pri postupe podľa odseku 2 skúmať skutočnosti odôvodňujúce odňatie ...

(4)

Policajný útvar je povinný po zistení skutočností, ktoré zakladajú postup podľa odseku 2 písm. ...

(5)

Policajný útvar v rozhodnutí o odňatí práva na pobyt určí občanovi Únie povinnosť vycestovať ...

(6)

Policajný útvar na základe rozhodnutia môže odňať právo na trvalý pobyt občanovi Únie, ak

a)
sa zdržiava mimo územia Slovenskej republiky dlhšie ako dva po sebe nasledujúce roky,
b)
zistí, že získal právo na trvalý pobyt podvodným spôsobom, alebo
c)
uzavrel účelové manželstvo.
(7)

Policajný útvar v rozhodnutí o odňatí práva na trvalý pobyt určí občanovi Únie povinnosť ...

(8)

Ak občan Únie nevycestuje z územia Slovenskej republiky v lehote určenej v rozhodnutí o odňatí ...

Druhý oddiel
Právo na pobyt rodinného príslušníka občana Únie

§ 69
(1)

Rodinný príslušník občana Únie, ktorý je držiteľom platného cestovného dokladu, je oprávnený ...

(2)

Začiatok pobytu na území Slovenskej republiky je rodinný príslušník občana Únie povinný nahlásiť ...

(3)

Právo na pobyt rodinného príslušníka občana Únie podľa odseku 1 zostáva zachované, pokiaľ ...

(4)

Ak policajný útvar pri kontrole rodinného príslušníka občana Únie zistí, že stratil právo ...

§ 70
(1)

Rodinný príslušník občana Únie má právo na pobyt na území Slovenskej republiky počas obdobia ...

(2)

Garantom sa rozumie občan Únie s právom na pobyt alebo s právom na trvalý pobyt na území Slovenskej ...

(3)

Právo na pobyt rodinného príslušníka občana Únie zostáva zachované aj v prípade úmrtia garanta, ...

(4)

Právo na pobyt rodinného príslušníka občana Únie zostáva zachované aj vtedy, ak garant zomrel ...

(5)

Právo na pobyt rodinného príslušníka občana Únie zostáva zachované aj vtedy, ak sa jeho manželstvo ...

a)
jeho manželstvo s garantom trvalo minimálne tri roky, z toho aspoň jeden rok na území Slovenskej ...
b)
má dieťa garanta zverené do osobnej starostlivosti,
c)
manželstvo zaniklo z dôvodu domáceho násilia, závislosti garanta na alkohole, omamných látkach, ...
d)
má právo stretávať sa s maloletým dieťaťom na území Slovenskej republiky na základe vzájomnej ...
(6)

Odsek 5 sa primerane vzťahuje aj na rodinného príslušníka občana Únie podľa § 2 ods. 5 písm. ...

(7)

Ak existuje opodstatnená pochybnosť, či rodinný príslušník občana Únie spĺňa podmienky podľa ...

(8)

Rodinný príslušník občana Únie preukazuje právo na pobyt na území Slovenskej republiky platným ...

(9)

Rodinný príslušník občana Únie je povinný podať žiadosť o vydanie dokladu o pobyte na policajnom ...

(10)

Policajný útvar vydá rodinnému príslušníkovi občana Únie v deň podania žiadosti o vydanie ...

(11)

Policajný útvar na základe žiadosti vydá rodinnému príslušníkovi občana Únie do 30 dní doklad ...

a)
platný cestovný doklad,
b)
dve fotografie s rozmermi 3 x 3,5 cm zobrazujúce jeho aktuálnu podobu,
c)
doklad osvedčujúci existenciu rodinného vzťahu s garantom,
d)
potvrdenie o registrácii pobytu garanta,
e)
ak ide o rodinného príslušníka občana Únie podľa § 2 ods. 5 písm. b) alebo písm. c), dokumenty ...
f)
ak ide o rodinného príslušníka občana Únie podľa § 2 ods. 5 písm. d), hodnoverný dokument ...
g)
ak ide o rodinného príslušníka občana Únie podľa § 2 ods. 5 písm. e), hodnoverný dokument ...
h)
ak ide o rodinného príslušníka občana Únie podľa § 2 ods. 5 písm. f), hodnoverný dokument ...
i)
ak ide o rodinného príslušníka občana Únie podľa § 2 ods. 5 písm. g), hodnoverný dokument ...
j)
ak ide o rodinného príslušníka občana Únie podľa § 2 ods. 5 písm. h), povolenie na pobyt rodinného ...
(12)

Policajný útvar individuálne posudzuje predložené doklady a dokumenty podľa odseku 11, pri ktorých ...

(13)

Čestné vyhlásenie garanta, že bude podporovať rodinného príslušníka občana Únie podľa § ...

(14)

Ak rodinný príslušník občana Únie podľa § 2 ods. 5 písm. d) predložil dokument podľa odseku ...

(15)

Doklad o pobyte rodinného príslušníka občana Únie nestráca platnosť, ak

a)
jeho dočasná neprítomnosť na území Slovenskej republiky nepresiahne spolu šesť mesiacov v roku, ...
b)
sa nezdržiava na území Slovenskej republiky počas trvania povinnej vojenskej služby,
c)
jeho neprítomnosť na území Slovenskej republiky trvá najviac 12 po sebe nasledujúcich mesiacov ...
(16)

Na vydanie dokladu o pobyte rodinného príslušníka občana Únie sa nevzťahuje všeobecný predpis ...

§ 71
Právo na trvalý pobyt rodinného príslušníka občana Únie
(1)

Rodinný príslušník občana Únie má právo na trvalý pobyt, ak sa na území Slovenskej republiky ...

(2)

Rodinný príslušník občana Únie má právo na trvalý pobyt aj vtedy, ak sa zdržiava na území ...

(3)

Rodinný príslušník občana Únie má právo na trvalý pobyt aj vtedy, ak sa zdržiava na území ...

(4)

Rodinný príslušník občana Únie má právo na trvalý pobyt aj vtedy, ak garant podľa § 65 ods. ...

a)
v čase úmrtia sa garant zdržiaval nepretržite na území Slovenskej republiky aspoň dva roky,
b)
zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, alebo
c)
ide o pozostalého manžela, ktorý sa vzdal štátneho občianstva Slovenskej republiky po uzavretí ...
(5)

Do doby nepretržitého pobytu sa započítava aj obdobie uvedené v § 67 ods. 3.

(6)

Do obdobia nepretržitého pobytu na území Slovenskej republiky podľa odseku 3 sa započítava aj ...

(7)

Policajný útvar na základe žiadosti vydá rodinnému príslušníkovi občana Únie do 30 dní doklad ...

(8)

Rodinný príslušník občana Únie je povinný požiadať o vydanie dokladu o pobyte podľa odseku ...

(9)

K žiadosti o vydanie dokladu o pobyte rodinný príslušník občana Únie priloží dve fotografie ...

(10)

Doklad o pobyte rodinného príslušníka občana Únie stráca platnosť, ak sa zdržiava mimo územia ...

§ 72
Ukončenie práva na pobyt rodinného príslušníka občana Únie
(1)

Právo na pobyt rodinného príslušníka občana Únie alebo právo na trvalý pobyt rodinného príslušníka ...

a)
písomne oznámi ukončenie pobytu policajnému útvaru,
b)
bol administratívne vyhostený,
c)
policajný útvar odňal jeho právo na pobyt alebo právo na trvalý pobyt,
d)
zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho, alebo
e)
nadobudol štátne občianstvo Slovenskej republiky.
(2)

Policajný útvar, na základe rozhodnutia, môže odňať právo na pobyt rodinnému príslušníkovi ...

a)
pri podaní žiadosti o vydanie dokladu o pobyte predložil falošný alebo pozmenený doklad preukazujúci ...
b)
počas trvania pobytu zistí skutočnosti, že rodinný príslušník občana Únie získal právo na ...
c)
má právo na pobyt podľa § 70, stal sa osobou v hmotnej núdzi a je rodinným príslušníkom občana ...
d)
zistí, že ide o účelové manželstvo.
(3)

Policajný útvar je povinný pri postupe podľa odseku 2 skúmať skutočnosti odôvodňujúce odňatie ...

(4)

Policajný útvar je povinný po zistení skutočností, ktoré zakladajú postup podľa odseku 2 písm. ...

(5)

Policajný útvar v rozhodnutí o odňatí práva na pobyt určí rodinnému príslušníkovi občana ...

(6)

Policajný útvar, na základe rozhodnutia, môže odňať právo na trvalý pobyt rodinnému príslušníkovi ...

a)
sa zdržiava mimo územia Slovenskej republiky dlhšie ako dva za sebou idúce roky,
b)
zistí, že ide o účelové manželstvo s garantom,
c)
zistí, že získal právo na trvalý pobyt podvodným spôsobom.
(7)

Policajný útvar v rozhodnutí o odňatí práva na trvalý pobytu určí rodinnému príslušníkovi ...

(8)

Ak rodinný príslušník občana Únie nevycestuje z územia Slovenskej republiky v lehote určenej ...

TRETIA HLAVA
DOKLADY PRE CUDZINCOV

§ 73
Doklad o pobyte
(1)

Policajný útvar vydá štátnemu príslušníkovi tretej krajiny doklad o pobyte do 30 dní od

a)
udelenia pobytu, ak si podal žiadosť o udelenie pobytu na policajnom útvare,
b)
splnenia povinnosti podľa § 111 ods. 2 písm. b), ak si podal žiadosť o udelenie pobytu na zastupiteľskom ...
c)
podania žiadosti o vydanie dokladu o pobyte,
d)
obnovenia prechodného pobytu alebo udelenia trvalého pobytu podľa § 46 ods. 1.
(2)

Ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 52 ods. 1 písm. a), ktorý získal dlhodobý ...

(3)

Doklad o pobyte obsahuje údaje o štátnom príslušníkovi tretej krajiny uvedené v osobitnom predpise59) ...

(4)

Štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorému bol udelený prechodný pobyt, policajný útvar ...

(5)

Policajný útvar vydá štátnemu príslušníkovi tretej krajiny podľa § 23 ods. 5 doklad o pobyte, ...

(6)

Policajný útvar vydá štátnemu príslušníkovi tretej krajiny podľa § 37 ods. 2 doklad o pobyte, ...

(7)

Policajný útvar vydá štátnemu príslušníkovi tretej krajiny podľa § 52 ods. 1 doklad o pobyte, ...

(8)

Ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 52 ods. 1 písm. a), ktorý získal dlhodobý ...

(9)

Ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 52 ods. 1 písm. a), ktorý získal dlhodobý ...

(10)

Policajný útvar vydá nový doklad o pobyte štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý má ...

(11)

Štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorému bol udelený trvalý pobyt podľa § 43, policajný ...

(12)

Cudzincovi, ktorému bol udelený azyl, policajný útvar vydá doklad o pobyte, v ktorom uvedie názov ...

(13)

Štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý má právny nárok na pobyt na základe medzinárodnej ...

(14)

Štátny príslušník tretej krajiny, ktorému bol vydaný doklad o pobyte podľa odseku 4 alebo odseku ...

(15)

Policajný útvar v doklade o pobyte uvedie meno a priezvisko a ostatné mená a priezviská cudzinca ...

(16)

Na vydanie dokladu o pobyte podľa § 66 ods. 11, § 67 ods. 7, § 70 ods. 11 a § 71 ods. 7 sa rovnako ...

(17)

Cudzinec môže byť držiteľom len jedného dokladu o pobyte.

(18)

Policajný útvar vydá štátnemu príslušníkovi tretej krajiny podľa § 23 ods. 1 spolu s dokladom ...

a)
štátny príslušník tretej krajiny si splnil povinnosť podľa § 111 ods. 1 písm. t), predložil ...
b)
ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 23 ods. 1.
§ 73a
Elektronický čip
(1)

Elektronický čip obsahuje údaje, ktoré sú zapísané, alebo údaje, ktoré možno zapísať do ...

(2)

Držiteľ si môže overiť údaje, ktoré sú zapísané do elektronického čipu, na policajnom útvare, ...

(3)

K dokladu o pobyte sa pripája bezpečnostný osobný kód, ktorý slúži na potvrdenie totožnosti ...

(4)

Bezpečnostný osobný kód je kombináciou najmenej šiestich a najviac desiatich číslic, ktorú ...

(5)

Počas platnosti dokladu o pobyte môže držiteľ bezpečnostný osobný kód zmeniť. Zmena bezpečnostného ...

(6)

Ak držiteľ dokladu o pobyte pri elektronickej komunikácii päťkrát po sebe chybne uvedie bezpečnostný ...

§ 74
Cudzinecký pas
(1)

Cudzinecký pas oprávňujúci cudzinca na vycestovanie zo Slovenskej republiky a na návrat do Slovenskej ...

a)
cudzincovi, ktorému sa poskytla doplnková ochrana a nemá vlastný platný cestovný doklad,
b)
štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý má udelený dlhodobý pobyt podľa § 52 ods. 1 ...
c)
štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý má udelený trvalý pobyt podľa § 45a ods. 1 písm. ...
(2)

Cudzinecký pas oprávňujúci štátneho príslušníka tretej krajiny na vycestovanie vydá policajný ...

a)
ktorému bol udelený tolerovaný pobyt alebo ktorý zotrváva na území Slovenskej republiky podľa ...
b)
o ktorom sa rozhodlo, že bude administratívne vyhostený, alebo ktorému bol uložený trest vyhostenia, ...
c)
ktorý sa narodil na území Slovenskej republiky.
(3)

Žiadosť o vydanie cudzineckého pasu je povinný podať štátny príslušník tretej krajiny osobne ...

(4)

Policajný útvar vydá cudzinecký pas do 30 dní od podania žiadosti o vydanie cudzineckého pasu. ...

(5)

Platnosť cudzineckého pasu policajný útvar určí na nevyhnutný čas, najdlhšie na jeden rok. ...

(6)

Územnú platnosť cudzineckého pasu určí policajný útvar podľa účelu, na ktorý ho vydal.

(7)

Policajný útvar vydaný cudzinecký pas odníme, ak pominuli dôvody na jeho vydanie.

(8)

Na konanie o vydaní alebo odňatí cudzineckého pasu sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom ...

ŠTVRTÁ HLAVA
KONTROLA POBYTU A EVIDENCIA OSÔB

Prvý oddiel
Kontrola pobytu

§ 75
(1)

Policajný útvar je oprávnený vykonávať kontrolu

a)
oprávnenosti pobytu, plnenia podmienok pobytu a dodržiavania povinností cudzinca podľa tohto zákona, ...
b)
dodržiavania povinností inými fyzickými osobami a právnickými osobami v súvislosti s pobytom ...
(2)

Pri výkone kontroly podľa odseku 1 je policajt oprávnený

a)
vstupovať na miesta určené na podnikanie, zamestnanie alebo štúdium a do priestorov ubytovacích ...
b)
požadovať preukázanie totožnosti a vyžadovať vysvetlenie ku skutočnostiam, ktoré sú predmetom ...
(3)

Ak policajný útvar pri kontrole pobytu zistí, že cudzinec sa preukázal falošným alebo pozmeneným ...

Druhý oddiel
Evidencia osôb

§ 76
(1)

Policajný útvar pri plnení úloh vedie v informačných systémoch Policajného zboru vedených podľa ...

a)
vstupe, pobyte a vycestovaní cudzincov,
b)
žiadateľoch o víza, o udelených alebo neudelených vízach,
c)
žiadateľoch o pobyt, o štátnych príslušníkoch tretej krajiny s udeleným pobytom a o zamietnutých ...
d)
žiadostiach o registráciu občanov Únie a o občanoch Únie registrovaných na pobyt,
e)
žiadostiach o vydanie dokladu o pobyte rodinného príslušníka občana Únie a o vydaných dokladoch ...
f)
žiadateľoch o vydanie cudzineckého pasu a cestovného dokladu cudzinca a o predĺžení platnosti ...
g)
štátnych príslušníkoch tretej krajiny, pre ktorých bolo policajným útvarom overené pozvanie, ...
h)
stratených, odcudzených cestovných dokladoch a cestovných dokladoch, ktoré boli orgánom štátu, ...
i)
nežiaducich osobách,
j)
cudzincoch získané pri zabezpečovaní kontroly hraníc,
k)
cudzincoch na neoprávnenom pobyte.
(2)

Zoznamy osobných údajov cudzincov a ďalších osôb spracúvaných v evidenciách podľa odseku 1 ...

(3)

Ministerstvo vnútra a policajný útvar poskytujú informácie a osobné údaje z evidencií vedených ...

a)
prokuratúre, súdom, Slovenskej informačnej službe, Vojenskému spravodajstvu, Vojenskej polícii, ...
b)
iným štátnym orgánom, ako sú uvedené v písmene a), a obciam, ak je to potrebné na plnenie ich ...
c)
iným právnickým osobám, ktoré plnia úlohy štátu alebo vykonávajú zdravotné poistenie, nemocenské ...
(4)

Ministerstvo vnútra a policajný útvar poskytujú na základe písomnej žiadosti právnickej osoby ...

a)
identifikačné údaje žiadateľa,
b)
meno a priezvisko, prípadne dátum narodenia alebo rodné číslo cudzinca,
c)
odôvodnenie žiadosti.
(5)

Ministerstvo vnútra spracúva údaje na štatistické účely v rozsahu podľa osobitného predpisu.77) ...

(6)

Slovenská informačná služba a Vojenské spravodajstvo sú na účely plnenia úloh podľa tohto ...

(7)

Ministerstvo zahraničných vecí vedie evidencie vo svojich informačných systémoch obsahujúce údaje ...

(8)

Policajný útvar a ministerstvo zahraničných vecí sú oprávnení spracúvať kópie cestovných ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

ADMINISTRATÍVNE VYHOSTENIE, ZAISTENIE A UMIESTNENIE ŠTÁTNEHO PRÍSLUŠNÍKA TRETEJ KRAJINY V <span class="shorten">...</span>

PRVÁ HLAVA
ADMINISTRATÍVNE VYHOSTENIE

Prvý oddiel
Všeobecné ustanovenia

§ 77
(1)

Administratívne vyhostenie je rozhodnutie policajného útvaru o tom, že cudzinec nemá alebo stratil ...

(2)

Hromadné vyhostenie cudzincov na základe jedného rozhodnutia je neprípustné.

(3)

Policajný útvar nezačne konať vo veci administratívneho vyhostenia počas

a)
zotrvania na území Slovenskej republiky podľa § 61a ods. 1 písm. b), c) alebo písm. d),
b)
lehoty na vycestovanie podľa § 61a ods. 4.
(4)

Policajný útvar poskytne na žiadosť cudzinca písomný preklad dôvodu administratívneho vyhostenia, ...

(5)

Ak cudzinec, proti ktorému sa vedie konanie o administratívnom vyhostení alebo konanie o zákaze ...

(6)

Policajný útvar vydá rozhodnutie o zastavení konania o administratívnom vyhostení, ak bol cudzincovi ...

(7)

Ak cudzinec podá žiadosť o udelenie azylu po nadobudnutí vykonateľnosti rozhodnutia o administratívnom ...

(8)

Cudzinec, proti ktorému sa vedie konanie o administratívnom vyhostení, môže sa dať zastupovať ...

(9)

Štátny príslušník tretej krajiny je oprávnený získať právne zastúpenie v rozsahu a za podmienok, ...

(10)

Policajný útvar poučí cudzinca, proti ktorému sa vedie konanie o administratívnom vyhostení, ...

§ 78
(1)

Policajt je oprávnený v konaní o administratívnom vyhostení, v konaní o zaistení alebo v konaní ...

(2)

Cudzinec je povinný podrobiť sa prehliadke. Prehliadku jeho osoby vykonáva osoba rovnakého pohlavia. ...

(3)

Policajt je oprávnený odobrať do úschovy cestovný doklad, peňažné prostriedky, veci a látky ...

(4)

Policajt spracuje o vykonaní prehliadky podľa odseku 1 úradný záznam a zoznam odobratých vecí ...

(5)

Ak policajný útvar cudzinca nezaistí, bezodkladne po vydaní rozhodnutia o administratívnom vyhostení ...

§ 79
(1)

Policajt je oprávnený predviesť cudzinca na policajný útvar v súvislosti s konaním o administratívnom ...

(2)

Po predvedení policajt spíše úradný záznam o predvedení.

(3)

Ak po predvedení cudzinca policajný útvar nebude ďalej konať vo veci administratívneho vyhostenia, ...

§ 80
Úhrada nákladov spojených s administratívnym vyhostením
(1)

Náklady spojené s administratívnym vyhostením tvoria náklady na ubytovanie, stravovanie a dopravu ...

(2)

Náklady spojené s administratívnym vyhostením uhradí cudzinec z vlastných peňažných prostriedkov; ...

(3)

Ak nie je možné náklady spojené s administratívnym vyhostením uhradiť podľa odseku 2, uhradí ...

a)
ten, kto sa k tomu zaviazal v overenom pozvaní, alebo
b)
dopravca, ktorý si nesplnil povinnosť podľa § 108.
(4)

Náklady spojené s administratívnym vyhostením štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý bol ...

a)
ten, kto štátneho príslušníka tretej krajiny nelegálne zamestnal,
b)
ten, kto štátnemu príslušníkovi tretej krajiny nelegálne zamestnanie sprostredkoval,
c)
ten, pre koho osoba, ktorá štátneho príslušníka tretej krajiny nelegálne zamestnala, na základe ...
d)
ten, kto sa na základe zmluvy o dodávke práce, tovaru alebo poskytnutí služby sprostredkovane podieľa ...
(5)

Zodpovednosť za úhradu nákladov spojených s administratívnym vyhostením sa uplatňuje v poradí ...

(6)

Náklady spojené s administratívnym vyhostením štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý mal ...

(7)

Ustanovenie odseku 4 písm. c) a d) možno uplatniť len vtedy, ak o porušení zákazu nelegálneho ...

(8)

O úhrade nákladov spojených s administratívnym vyhostením rozhoduje policajný útvar. Ak nie je ...

§ 81
Prekážky administratívneho vyhostenia
(1)

Cudzinca nemožno administratívne vyhostiť do štátu, v ktorom by bol ohrozený jeho život z dôvodov ...

(2)

Cudzinca nemožno administratívne vyhostiť do štátu, v ktorom by bola ohrozená jeho sloboda z dôvodov ...

(3)

Osobu bez štátnej príslušnosti možno administratívne vyhostiť len vtedy, ak svojím konaním ...

(4)

Cudzinca nemožno administratívne vyhostiť ani do štátu, v ktorom mu hrozí nútený návrat do ...

(5)

Policajný útvar neposudzuje prekážky administratívneho vyhostenia podľa odsekov 1 až 4 v konaní ...

Druhý oddiel
Administratívne vyhostenie štátneho príslušníka tretej krajiny

§ 82
Dôvody administratívneho vyhostenia a zákazu vstupu
(1)

Policajný útvar administratívne vyhostí štátneho príslušníka tretej krajiny, ak

a)
neoprávnene prekročil vonkajšiu hranicu, alebo sa úmyselne vyhne, alebo sa odmietne podrobiť hraničnej ...
b)
má neoprávnený pobyt na území Slovenskej republiky.
(2)

Policajný útvar môže administratívne vyhostiť štátneho príslušníka tretej krajiny, ak

a)
predstavuje vážnu hrozbu pre bezpečnosť štátu alebo verejný poriadok,
b)
ohrozuje bezpečnosť štátu, verejný poriadok alebo verejné zdravie,
c)
bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin a nebol mu uložený trest vyhostenia,
d)
porušil predpisy o omamných látkach a psychotropných látkach,80)
e)
pri kontrole podľa tohto zákona predložil falošný alebo pozmenený doklad alebo doklad inej osoby, ...
f)
uzavrel účelové manželstvo,
g)
marí výkon rozhodnutia štátneho orgánu,
h)
policajný útvar zrušil alebo odvolal jeho vízum,36)
i)
uviedol v konaní podľa tohto zákona nepravdivé, neúplné alebo zavádzajúce údaje alebo predložil ...
j)
vykonáva inú činnosť, než na akú mu bol udelený prechodný pobyt alebo vízum,
k)
zdržiava sa na území Slovenskej republiky na základe medzinárodnej zmluvy alebo rozhodnutia vlády ...
l)
odmieta hodnoverným spôsobom preukázať svoju totožnosť,
m)
zistí, že účel, na ktorý bol štátnemu príslušníkovi tretej krajiny udelený prechodný pobyt, ...
n)
nevycestoval v lehote podľa § 111 ods. 1 písm. p),
o)
iným spôsobom závažne porušil alebo opakovane porušil všeobecne záväzné právne predpisy alebo ...
p)
vykonával nelegálnu prácu v predchádzajúcich dvoch rokoch.
(3)

Policajný útvar môže v rozhodnutí o administratívnom vyhostení uložiť zákaz vstupu

a)
podľa odseku 2 písm. a) na desať rokov,
b)
podľa odseku 1 a odseku 2 písm. b) až i) na jeden rok až päť rokov,
c)
podľa odseku 2 písm. j), k), o) a p) na jeden rok až tri roky,
d)
podľa odseku 2 písm. l) až n) na jeden rok.
(4)

Policajný útvar pri administratívnom vyhostení a zákaze vstupu osobitne zohľadňuje skutočnosť, ...

(5)

Policajný útvar rozhodne o zákaze vstupu na čas podľa odseku 3, ak štátny príslušník tretej ...

(6)

Policajný útvar môže rozhodnúť o zákaze vstupu na tri roky až päť rokov štátnemu príslušníkovi ...

(7)

Ak je viacero dôvodov na administratívne vyhostenie podľa odsekov 1 a 2 a policajný útvar v rozhodnutí ...

(8)

Policajný útvar vydá rozhodnutie o administratívnom vyhostení podľa odseku 1 1 písm. b) bez uloženia ...

(9)

Lehota zákazu vstupu začína plynúť

a)
dňom vykonania administratívneho vyhostenia,
b)
dňom vycestovania cez hraničný priechod na vonkajšej hranici podľa § 4,
c)
dňom vycestovania v rámci asistovaného dobrovoľného návratu, alebo
d)
uplynutím lehoty na vycestovanie určenej v rozhodnutí o administratívnom vyhostení, ak nejde o ...
(10)

Ak policajný útvar zistí, že osoba nevycestovala z územia Slovenskej republiky alebo členských ...

(11)

Lehota zákazu vstupu sa končí uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, ...

(12)

Policajný útvar v rozhodnutí o administratívnom vyhostení štátneho príslušníka tretej krajiny, ...

§ 83
Rozhodovanie o administratívnom vyhostení
(1)

Štátny príslušník tretej krajiny, ktorému bolo vydané rozhodnutie o administratívnom vyhostení, ...

(2)

Policajný útvar neurčí v rozhodnutí o administratívnom vyhostení lehotu na vycestovanie, ak

a)
možno predpokladať, že štátny príslušník tretej krajiny ujde alebo bude iným spôsobom mariť ...
b)
možno štátneho príslušníka tretej krajiny zaistiť podľa § 88, alebo
c)
štátny príslušník tretej krajiny ohrozuje bezpečnosť štátu, verejný poriadok, verejné zdravie ...
(3)

Policajný útvar zaznamená údaje o štátnom príslušníkovi tretej krajiny, čase zákazu vstupu ...

a)
udelení štátneho občianstva Slovenskej republiky,
b)
udelení trvalého pobytu podľa § 45a alebo § 46 ods. 2,
c)
uplynutí času zákazu vstupu,
d)
zrušení zákazu vstupu,
e)
uplynutí trestu vyhostenia,
f)
odpustení trestu vyhostenia na základe udelenia milosti prezidentom Slovenskej republiky,
g)
dovŕšení 80 rokov veku, alebo
h)
jeho úmrtí alebo vyhlásení za mŕtveho.
(4)

Policajný útvar môže skrátiť čas zákazu vstupu podľa § 82 ods. 3 alebo administratívne nevyhostiť ...

(5)

Policajný útvar môže administratívne vyhostiť štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý ...

(6)

Policajný útvar môže administratívne vyhostiť štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý ...

(7)

Pred vydaním rozhodnutia o administratívnom vyhostení štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ...

(8)

Policajný útvar nemôže administratívne vyhostiť

a)
dieťa mladšie ako 18 rokov; to neplatí, ak je vyhostenie tohto dieťaťa v jeho záujme,81)
b)
štátneho príslušníka tretej krajiny, u ktorého dôjde k vzniku choroby, ktorá ohrozuje verejné ...
c)
štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 58 ods. 1 písm. c) počas obdobia podľa § 58 ods. ...
(9)

Ak policajný útvar administratívne vyhostí štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má ...

§ 84
Výkon rozhodnutia o administratívnom vyhostení
(1)

Policajný útvar zabezpečí výkon rozhodnutia o administratívnom vyhostení, ak

a)
policajný útvar v rozhodnutí o administratívnom vyhostení neurčil lehotu na vycestovanie,
b)
štátny príslušník tretej krajiny nevycestoval v lehote určenej v rozhodnutí o administratívnom ...
c)
má byť štátny príslušník tretej krajiny podľa medzinárodnej zmluvy78) vrátený na územie ...
d)
štátny príslušník tretej krajiny nemôže vycestovať, pretože nemá platný cestovný doklad ...
e)
štátny príslušník tretej krajiny nevycestoval v rámci asistovaného dobrovoľného návratu v ...
(2)

Štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý je administratívne vyhostený do susedného štátu, ...

(3)

Ak policajný útvar vykonáva administratívne vyhostenie alebo trest vyhostenia leteckou cestou alebo ...

(4)

Policajný útvar rozhodnutie o administratívnom vyhostení nevykoná, ak

a)
nie je možné štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý nemá vlastný platný cestovný doklad, ...
b)
štátny príslušník tretej krajiny pred výkonom rozhodnutia o administratívnom vyhostení požiadal ...
(5)

Policajný útvar odloží výkon rozhodnutia o administratívnom vyhostení, ak

a)
nastali prekážky vyhostenia podľa § 81; rozhodnutie o administratívnom vyhostení sa vykoná po ...
b)
policajný útvar predĺžil lehotu na vycestovanie podľa § 83 ods. 1.
(6)

Policajný útvar vydá štátnemu príslušníkovi tretej krajiny písomné potvrdenie o odložení ...

(7)

Rozhodnutie o administratívnom vyhostení stráca platnosť

a)
rozhodnutím o udelení azylu alebo o poskytnutí doplnkovej ochrany,
b)
udelením trvalého pobytu podľa § 45a alebo § 46 ods. 2, alebo
c)
udelením tolerovaného pobytu podľa § 58 ods. 1 písm. b).
(8)

Ministerstvo vnútra kontroluje výkon rozhodnutia o administratívnom vyhostení a výkon trestu vyhostenia, ...

(9)

Kontrola výkonu rozhodnutia o administratívnom vyhostení a výkonu trestu vyhostenia (ďalej len ...

a)
dodržiavania práv a povinností štátnych príslušníkov tretích krajín umiestnených v zariadení, ...
b)
dodržiavania povinností policajného útvaru a zariadenia v súvislosti so zaistením štátneho príslušníka ...
c)
počas prípravy a v priebehu odsunu,
d)
po skončení odsunu v krajine, kam sa odsun vykonal.
§ 85
Výkon rozhodnutia vydávajúceho štátu o vyhostení
(1)

Policajný útvar zabezpečí výkon rozhodnutia o vyhostení vydaného členským štátom (ďalej ...

a)
bol štátny príslušník tretej krajiny v tomto štáte odsúdený na trest odňatia slobody najmenej ...
b)
existuje dôvodné podozrenie, že štátny príslušník tretej krajiny v tomto štáte spáchal, pokúsil ...
c)
štátny príslušník tretej krajiny porušil predpisy tohto štátu upravujúce vstup a pobyt štátnych ...
(2)

Pred výkonom rozhodnutia podľa odseku 1 je policajný útvar povinný požiadať o vyjadrenie vydávajúci ...

(3)

Pred výkonom rozhodnutia podľa odseku 1 policajný útvar preskúma, či je výkon rozhodnutia podľa ...

(4)

Policajný útvar výkon rozhodnutia o vyhostení podľa odseku 1 oznámi vydávajúcemu štátu.

(5)

Ak policajný útvar vykoná rozhodnutie o vyhostení vydávajúceho štátu, ministerstvo vnútra požiada ...

(6)

Na výkon rozhodnutia o vyhostení podľa odseku 1 sa vzťahuje § 84 ods. 2 až 4.

(7)

Ak iný členský štát vykonáva rozhodnutie o vyhostení, policajný útvar na žiadosť takého ...

(8)

Ak rozhodnutie o vyhostení vykoná iný členský štát, ministerstvo vnútra uhradí tomuto štátu ...

§ 86
(1)

Štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý bol administratívne vyhostený, môže ministerstvo ...

a)
preukáže, že vycestoval v lehote, ktorú určil policajný útvar v rozhodnutí,
b)
vycestoval v rámci asistovaných dobrovoľných návratov alebo
c)
nebola policajným útvarom s pôsobnosťou na vonkajšej hranici určená lehota na vycestovanie podľa ...
(2)

Štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorému bol v rozhodnutí o administratívnom vyhostení ...

a)
účelom pobytu sú humanitné dôvody, najmä úmrtie alebo návšteva vážne chorej osoby, ktorá ...
b)
je jeho pobyt v záujme Slovenskej republiky a vec nemožno vybaviť v zahraničí.
(3)

Na zrušenie zákazu vstupu podľa odseku 1 a na povolenie vstupu podľa odseku 2 sa nevzťahuje všeobecný ...

Tretí oddiel
Administratívne vyhostenie občana Únie a rodinného príslušníka občana Únie

§ 87
(1)

Policajný útvar môže administratívne vyhostiť občana Únie, ktorý má právo na pobyt podľa ...

a)
bezpečnosť štátu,
b)
verejný poriadok alebo
c)
verejné zdravie; to neplatí, ak dôjde k vzniku choroby, ktorá ohrozuje verejné zdravie, po troch ...
(2)

Policajný útvar môže administratívne vyhostiť občana Únie, ktorý má právo na trvalý pobyt ...

(3)

Policajný útvar zaznamená údaje o občanovi Únie alebo rodinnom príslušníkovi občana Únie, ...

a)
udelení štátneho občianstva Slovenskej republiky,
b)
uplynutí času zákazu vstupu,
c)
zrušení zákazu vstupu,
d)
uplynutí trestu vyhostenia,
e)
odpustení trestu vyhostenia na základe udelenia milosti prezidentom Slovenskej republiky,
f)
dovŕšení 80 rokov veku alebo
g)
jeho úmrtí alebo vyhlásení za mŕtveho.
(4)

Policajný útvar administratívne nevyhostí občana Únie, ktorý

a)
sa oprávnene zdržiaval najmenej desať rokov na území Slovenskej republiky; to neplatí, ak predstavuje ...
b)
je dieťaťom mladším ako 18 rokov; to neplatí, ak je vyhostenie tohto dieťaťa v jeho záujme.81) ...
(5)

Policajný útvar pri rozhodovaní o administratívnom vyhostení občana Únie alebo rodinného príslušníka ...

a)
posudzuje každý prípad individuálne, pričom dôvody vyhostenia nesmú byť využívané na ekonomické ...
b)
prihliada na primeranosť administratívneho vyhostenia vzhľadom na osobné a rodinné pomery občana ...
(6)

Trestný čin, ktorý občan Únie alebo rodinný príslušník občana Únie spáchal v minulosti, ...

(7)

Policajný útvar môže žiadať od členských štátov policajné záznamy k občanovi Únie alebo ...

(8)

Občanovi Únie alebo rodinnému príslušníkovi občana Únie vydá policajný útvar písomné rozhodnutie ...

(9)

Občan Únie alebo rodinný príslušník občana Únie môže požiadať o zrušenie času zákazu ...

(10)

Ak občan Únie alebo rodinný príslušník občana Únie nevycestuje z územia Slovenskej republiky ...

(11)

Ak policajný útvar zabezpečuje výkon rozhodnutia o administratívnom vyhostení viac ako dva roky ...

DRUHÁ HLAVA
ZAISTENIE

§ 88
(1)

Policajt je oprávnený zaistiť štátneho príslušníka tretej krajiny

a)
v konaní o administratívnom vyhostení s cieľom zabezpečiť jeho vycestovanie do krajiny podľa ...
1.
existuje riziko jeho úteku, alebo
2.
štátny príslušník tretej krajiny sa vyhýba alebo bráni procesu prípravy výkonu jeho administratívneho ...
b)
na účel výkonu administratívneho vyhostenia alebo výkonu trestu vyhostenia,
c)
na účel zabezpečenia prípravy alebo výkonu jeho prevozu podľa osobitného predpisu,85) ak existuje ...
d)
na účel jeho vrátenia podľa medzinárodnej zmluvy,78) ak neoprávnene prekročil vonkajšiu hranicu ...
(2)

Rizikom úteku štátneho príslušníka tretej krajiny sa rozumie stav, keď na základe dôvodnej ...

(3)

Podanie žiadosti o udelenie azylu alebo požiadanie štátneho príslušníka tretej krajiny o asistovaný ...

(4)

Štátny príslušník tretej krajiny môže byť zaistený na čas nevyhnutne potrebný, najviac na ...

(5)

Policajný útvar bezodkladne vydá štátnemu príslušníkovi tretej krajiny rozhodnutie o zaistení ...

(6)

Zaistený štátny príslušník tretej krajiny, o ktorého odovzdaní na územie susedného štátu ...

(7)

Proti rozhodnutiu o zaistení, proti rozhodnutiu o predĺžení zaistenia a proti rozhodnutiu o predĺžení ...

(8)

Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na maloletú osobu, ktorá nemá zákonného zástupcu. Iné zraniteľné ...

(9)

Rozhodnutie o zaistení stráca platnosť zaradením osoby do programu ministerstva vnútra na podporu ...

(10)

Ak je štátny príslušník tretej krajiny zaistený podľa odseku 1 písm. a) a policajný útvar ...

(11)

Podľa odseku 1 možno zaistiť aj žiadateľa o udelenie azylu, ktorý nie je oprávnený sa zdržiavať ...

(12)

Ak je dôvod na prepustenie štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 90 ods. 2 písm. b) prvého ...

§ 88a
Zaistenie žiadateľa o udelenie azylu
(1)

Policajt je oprávnený zaistiť žiadateľa o udelenie azylu, ak na dosiahnutie účelu zaistenia nie ...

a)
na účel zistenia alebo overenia jeho totožnosti alebo štátnej príslušnosti,
b)
na účel zistenia tých skutočností, na ktorých je založená jeho žiadosť o udelenie azylu, ktoré ...
c)
ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny zaisteného podľa § 88 ods. 1 písm. a) alebo písm. ...
d)
ak je to potrebné z dôvodu ohrozovania bezpečnosti štátu alebo verejného poriadku, alebo
e)
z dôvodu podľa § 88 ods. 1 písm. c).
(2)

Žiadateľ o udelenie azylu môže byť zaistený na čas nevyhnutne potrebný, pokiaľ trvajú dôvody ...

(3)

Na konanie o zaistení žiadateľa o udelenie azylu sa primerane vzťahujú ustanovenia § 88 ods. 4, ...

(4)

Žiadateľ o udelenie azylu je oprávnený získať právne zastúpenie v rozsahu a za podmienok, ktoré ...

(5)

Ustanovenia § 89 až 100 sa primerane vzťahujú aj na žiadateľa o udelenie azylu.

§ 89
(1)

Policajný útvar, ktorý koná vo veci zaistenia, môže štátnemu príslušníkovi tretej krajiny ...

a)
hlásenia pobytu alebo
b)
zložiť peňažnú záruku.
(2)

O druhu a spôsobe uloženia povinnosti podľa odseku 1 rozhoduje policajný útvar, pričom prihliada ...

(3)

Policajný útvar môže uložiť povinnosť podľa odseku 1 len vtedy, ak štátny príslušník tretej ...

(4)

Štátny príslušník tretej krajiny, ktorému bola uložená povinnosť podľa odseku 1 písm. a), ...

(5)

Štátny príslušník tretej krajiny, ktorému bola uložená povinnosť podľa odseku 1 písm. b), ...

(6)

Ak štátny príslušník tretej krajiny poruší povinnosť hlásenia pobytu alebo sa vyhýba výkonu ...

(7)

Policajný zbor vráti peňažnú záruku osobe, ktorá ju zložila, bezodkladne po vykonaní administratívneho ...

§ 90
(1)

Policajný útvar je povinný

a)
zabezpečiť poučenie štátneho príslušníka tretej krajiny bezprostredne po jeho zaistení v jazyku, ...
1.
o dôvodoch zaistenia,
2.
o možnosti oznámiť jeho zaistenie zastupiteľskému úradu štátu, ktorého je štátnym občanom, ...
3.
o možnosti vyrozumieť o zaistení niektorú z blízkych osôb a jeho právneho zástupcu a
4.
o možnosti preskúmania zákonnosti rozhodnutia o zaistení,
b)
ak štátny príslušník tretej krajiny požiada o oznámenie svojho zaistenia zastupiteľskému úradu ...
c)
ak štátny príslušník tretej krajiny o to požiada, bezodkladne mu umožniť vyrozumieť o zaistení ...
d)
skúmať po celý čas zaistenia štátneho príslušníka tretej krajiny, či trvá účel zaistenia, ...
e)
poučiť štátneho príslušníka tretej krajiny v jazyku, ktorému rozumie, alebo v jazyku, o ktorom ...
(2)

Zariadenie je povinné

a)
vykonať bezodkladne potrebné opatrenia a úkony na výkon vyhostenia alebo na zistenie totožnosti ...
b)
prepustiť bez zbytočného odkladu zaisteného štátneho príslušníka tretej krajiny,
1.
ak zanikol účel zaistenia,
2.
na základe rozhodnutia súdu,
3.
ak uplynula lehota zaistenia,
4.
ak rozhodnutie o zaistení stratilo platnosť podľa § 88 ods. 9,
5.
ak na základe rozhodnutia policajného útvaru zložil peňažnú záruku na účet Policajného zboru ...
6.
ak policajný útvar, ktorý rozhodol o zaistení, vydá príkaz na prepustenie,
c)
umožniť počas zaistenia štátneho príslušníka tretej krajiny vstup do zariadenia pracovníkom ...
d)
skúmať po celý čas zaistenia štátneho príslušníka tretej krajiny, či trvá účel zaistenia, ...
e)
poučiť štátneho príslušníka tretej krajiny v jazyku, ktorému rozumie, alebo v jazyku, o ktorom ...
f)
ihneď po umiestnení poučiť štátneho príslušníka tretej krajiny v jazyku, ktorému rozumie, ...
g)
postupovať podľa odseku 1 písm. b) a c), ak štátny príslušník tretej krajiny o to nepožiadal ...
h)
vydať štátnemu príslušníkovi tretej krajiny pri prepustení zo zaistenia cestovný doklad a veci ...
(3)

Povinnosti podľa odsekov 1 a 2 sa vzťahujú aj na predĺženie zaistenia a predĺženie lehoty zaistenia. ...

§ 91
Stravovanie zaisteného štátneho príslušníka tretej krajiny
(1)

Stravovanie zaisteného štátneho príslušníka tretej krajiny sa zabezpečuje podľa miestnych podmienok ...

(2)

Ak zaistený štátny príslušník tretej krajiny odmietne poskytnutú stravu, policajt o tom spíše ...

(3)

Výdavky na stravovanie uhrádza štátny príslušník tretej krajiny, ktorému bola strava poskytnutá; ...

(4)

Hornú hranicu výdavkov na stravovanie vrátane použitého materiálu, ktoré znáša štát, a ďalšie ...

§ 92
Zariadenie
(1)

Zariadenie musí zodpovedať účelu, na ktorý bolo zriadené, musí byť hygienicky nezávadné a ...

(2)

Zariadenie tvoria ubytovacie miestnosti vrátane sociálnej, kultúrnej a návštevnej miestnosti a ...

(3)

Ubytovacia miestnosť je vybavená elektrickým osvetlením, stolom, stoličkami, posteľami a skrinkami ...

(4)

V zariadení sú vyčlenené priestory s oddeleným režimom zaistenia.

(5)

Zariadenie prevádzkuje Policajný zbor. Riaditeľ zariadenia vydá vnútorný poriadok, v ktorom upraví ...

§ 93
Oddelený režim zaistenia
(1)

Zariadenie umiestni zaisteného štátneho príslušníka tretej krajiny v priestore s oddeleným režimom ...

a)
ak je dôvodná obava, že ohrozí účel zaistenia,
b)
ak je agresívny alebo vyžaduje zvýšený dohľad z iného dôvodu, alebo v záujme ochrany zdravia ...
c)
ak porušuje vnútorný poriadok zariadenia,
d)
počas trvania karantény z dôvodu infekčnej choroby alebo iného zdravotného dôvodu.
(2)

Priestor s oddeleným režimom zaistenia tvorí ubytovacia miestnosť, ktorá je uzamykateľná len ...

(3)

Súčasťou priestoru zariadenia s oddeleným režimom zaistenia je aj vyhradené miesto určené na ...

(4)

Zariadenie bezodkladne oznámi prokurátorovi umiestnenie zaisteného štátneho príslušníka tretej ...

§ 94
Umiestňovanie zaistených štátnych príslušníkov tretej krajiny
(1)

Pri umiestňovaní štátneho príslušníka tretej krajiny zariadenie prihliada na jeho vek, zdravotný ...

(2)

Osobitne sa umiestňujú muži, ženy a osoby mladšie ako 18 rokov od starších osôb. Výnimku možno ...

(3)

Rodina sa umiestni v zariadení spolu. Ak zariadenie rozhodne o rozdelení rodiny, musí vždy prihliadať ...

§ 95
Starostlivosť o zdravie zaisteného štátneho príslušníka tretej krajiny
(1)

Štátny príslušník tretej krajiny je povinný podrobiť sa lekárskej prehliadke v rozsahu určenom ...

(2)

Ak zdravotný stav štátneho príslušníka tretej krajiny vyžaduje zdravotnú starostlivosť, ktorú ...

(3)

Ak si štátny príslušník tretej krajiny spôsobí ujmu na zdraví úmyselne, je povinný uhradiť ...

Práva a povinnosti štátneho príslušníka tretej krajiny umiestneného v zariadení
§ 96
(1)

Štátny príslušník tretej krajiny má právo na nepretržitý osemhodinový čas na spánok a na ...

(2)

Štátny príslušník tretej krajiny mladší ako 18 rokov má právo na prístup

a)
k vzdelávaniu do troch mesiacov od zaistenia,
b)
k záujmovým činnostiam vrátane herných a rekreačných činností, ktoré sú primerané jeho veku. ...
(3)

Zraniteľné osoby a rodiny s deťmi majú prístup k psychologickým a sociálnym službám a poradenstvu ...

(4)

Štátny príslušník tretej krajiny je povinný dodržiavať vnútorný poriadok zariadenia, plniť ...

§ 97
(1)

Štátny príslušník tretej krajiny môže na vlastné náklady odosielať písomnosti.

(2)

Na účel uplatnenia svojich práv môže štátny príslušník tretej krajiny podávať štátnym ...

(3)

Štátny príslušník tretej krajiny si môže objednať na vlastné náklady knihy, dennú tlač a ...

§ 98
(1)

Štátny príslušník tretej krajiny má právo na prijatie návštevy, najviac dvoch osôb, raz za ...

(2)

Osoby, ktoré štátnemu príslušníkovi tretej krajiny poskytujú právnu ochranu, má štátny príslušník ...

(3)

Žiadateľ o udelenie azylu má právo na

a)
komunikáciu so zástupcami Úradu Vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov, ...
b)
návštevy zástupcov Úradu Vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov, rodinných ...
(4)

Prístup rodinných príslušníkov žiadateľa o udelenie azylu a osôb, ktoré žiadateľovi o udelenie ...

§ 99
(1)

Štátny príslušník tretej krajiny môže raz za dva týždne prijať zásielku s vecami osobnej ...

(2)

Zariadenie skontroluje obsah zásielky. Veci a látky uvedené v § 78 ods. 1 neodovzdá štátnemu ...

(3)

Štátny príslušník tretej krajiny môže prijímať peňažné prostriedky bez obmedzenia. Zariadenie ...

§ 100
Prehliadka zaisteného štátneho príslušníka tretej krajiny
(1)

Policajt je oprávnený pred umiestnením zaisteného štátneho príslušníka tretej krajiny do zariadenia ...

(2)

Zaistený štátny príslušník tretej krajiny je povinný podrobiť sa prehliadke. Prehliadku jeho ...

(3)

Policajt je oprávnený odobrať do úschovy cestovný doklad a veci uvedené v odseku 1 nájdené pri ...

(4)

Policajt spracuje o vykonaní prehliadky podľa odseku 1 úradný záznam a zoznam odobratých vecí ...

TRETIA HLAVA
POLICAJNÝ PREVOZ, POLICAJNÝ SPRIEVOD A LETECKÝ TRANZIT

Prvý oddiel
Policajný prevoz a policajný sprievod

§ 101
Policajný prevoz
(1)

Policajný prevoz vykonáva policajný útvar na základe medzinárodnej zmluvy, ak zmluvná strana ...

(2)

Policajný útvar vykoná potrebné opatrenia na ochranu života a zdravia prevážaného štátneho ...

(3)

Policajt je oprávnený prevážanému štátnemu príslušníkovi tretej krajiny obmedziť osobnú ...

(4)

Prevážaný štátny príslušník tretej krajiny je povinný podrobiť sa prehliadke, ktorú vykonáva ...

(5)

Policajný útvar poskytuje prevážanému štátnemu príslušníkovi tretej krajiny stravu spravidla ...

(6)

Náklady spojené s policajným prevozom znáša ten, kto o policajný prevoz požiadal.

§ 102
Policajný sprievod
(1)

Policajný sprievod vykonáva policajný útvar na základe žiadosti dopravcu, ktorý vykonáva prepravu ...

(2)

O počte policajtov policajného sprievodu potrebných na zabezpečenie sprievodu rozhoduje policajný ...

(3)

Policajný útvar zabezpečí policajný sprievod spravidla do 24 hodín od podania žiadosti dopravcom, ...

(4)

Dopravca je povinný uhradiť všetky náklady spojené s vykonaním policajného sprievodu vrátane ...

Druhý oddiel
Letecký tranzit

§ 103
(1)

Ministerstvo vnútra

a)
prijíma písomnú žiadosť členského štátu o vykonanie leteckého tranzitu (ďalej len „žiadosť ...
b)
podáva písomnú žiadosť členskému štátu o vykonanie leteckého tranzitu, ak nie je možné použiť ...
c)
bezodkladne prijíma naspäť štátneho príslušníka tretej krajiny, ak
1.
povolenie na letecký tranzit bolo zamietnuté alebo zrušené,
2.
štátny príslušník tretej krajiny počas leteckého tranzitu opustil bez povolenia tranzitný priestor ...
3.
letecký tranzit do iného tranzitného štátu alebo do krajiny určenia, alebo nastúpenie na palubu ...
4.
letecký tranzit nie je možný z iných dôvodov,
d)
uhrádza náklady za poskytnutú stravu a neodkladnú zdravotnú starostlivosť poskytnutú štátnemu ...
e)
vyžiada náklady spojené s návratom štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 105 ods. 2, ...
f)
určuje kontaktné miesta pre tranzitné letiská.
(2)

Ministerstvo vnútra doručí žiadosť podľa odseku 1 písm. b) najneskôr 48 hodín pred leteckým ...

(3)

Ak na žiadosť ministerstva vnútra podľa odseku 1 písm. b) neodpovie dožiadaný štát do 48 hodín, ...

§ 104
(1)

Ministerstvo vnútra rozhodne o žiadosti o letecký tranzit v lehote do 48 hodín od jej prijatia a ...

(2)

Ak ministerstvo vnútra neoznámi svoje rozhodnutie v lehote podľa odseku 1, môže žiadajúci štát ...

(3)

Letecký tranzit sa vykoná do 24 hodín od rozhodnutia podľa odseku 1 alebo oznámenia podľa odseku ...

(4)

Žiadosť o letecký tranzit môže ministerstvo vnútra zamietnuť, ak

a)
bolo proti štátnemu príslušníkovi tretej krajiny vznesené obvinenie alebo ak je štátny príslušník ...
b)
nie je možné uskutočniť letecký tranzit cez ďalšie štáty alebo nie je možné uskutočniť ...
c)
si opatrenie na prepravu štátneho príslušníka tretej krajiny vyžaduje zmenu verejného letiska, ...
d)
v daný moment nie je z opodstatnených dôvodov možná požadovaná pomoc,
e)
by štátny príslušník tretej krajiny mohol ohroziť bezpečnosť štátu, verejný poriadok, verejné ...
f)
žiadajúci štát doručí túto žiadosť menej ako 48 hodín pred leteckým tranzitom.
(5)

Ministerstvo vnútra môže zrušiť rozhodnutie o leteckom tranzite, ktoré už bolo vydané, ak sa ...

(6)

Ministerstvo vnútra bezodkladne informuje žiadajúci štát o rozhodnutí

a)
o zrušení leteckého tranzitu a o dôvode jeho zrušenia,
b)
o zamietnutí leteckého tranzitu podľa odseku 4, o dôvode jeho zamietnutia a v prípade zamietnutia ...
(7)

Ministerstvo vnútra bezodkladne odovzdá späť štátneho príslušníka tretej krajiny, ak

a)
povolenie na letecký tranzit bolo zamietnuté alebo zrušené,
b)
štátny príslušník tretej krajiny počas leteckého tranzitu opustil bez povolenia tranzitný priestor ...
c)
letecký tranzit do iného tranzitného štátu alebo do krajiny určenia, alebo nastúpenie na palubu ...
d)
letecký tranzit nie je možný z iných dôvodov.
§ 105
(1)

Ak ministerstvo vnútra na základe žiadosti o letecký tranzit povolí letecký tranzit, policajný ...

a)
vyzdvihnutie štátneho príslušníka tretej krajiny pri lietadle a jeho sprevádzanie v priestoroch ...
b)
poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti štátnemu príslušníkovi tretej krajiny a v prípade ...
c)
poskytnutie stravy štátnemu príslušníkovi tretej krajiny a v prípade potreby jeho sprievodu,
d)
prijatie, uchovávanie a odoslanie cestovných dokladov, najmä v prípade leteckého tranzitu bez sprievodu, ...
e)
v prípadoch leteckého tranzitu bez sprievodu informovanie žiadajúceho štátu o mieste a čase odchodu ...
f)
informovanie žiadajúceho štátu o všetkých závažných incidentoch, ku ktorým došlo počas leteckého ...
(2)

Ministerstvo vnútra vyžiada od žiadajúceho štátu uhradenie nákladov za poskytnutú stravu a neodkladnú ...

(3)

Policajný útvar poskytne súčinnosť aj pri návrate štátneho príslušníka tretej krajiny podľa ...

(4)

Ministerstvo vnútra informuje žiadajúci štát o závažných skutočnostiach, ku ktorým došlo ...

§ 106
(1)

Ak sa uskutočňuje letecký tranzit so sprievodom, je sprievod povinný dodržiavať právne predpisy ...

(2)

Sprievodom sa rozumie každá osoba zo žiadajúceho štátu, ktorá je zodpovedná za sprevádzanie ...

(3)

Sprievod štátneho príslušníka tretej krajiny musí byť v civilnom oblečení a nesmie nosiť zbrane. ...

(4)

Sprievod je oprávnený použiť donucovacie prostriedky z dôvodu nutnej obrany alebo krajnej núdze; ...

PIATA ČASŤ

POVINNOSTI CUDZINCOV, FYZICKÝCH OSÔB, PRÁVNICKÝCH OSÔB A ŠTÁTNYCH ORGÁNOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY, <span class="shorten">...</span>

PRVÁ HLAVA
POVINNOSTI

Prvý oddiel
Povinnosti na úseku kontroly hraníc

§ 107
Povinnosti fyzických osôb na úseku kontroly hraníc
(1)

Každý je povinný zdržať sa konania, ktoré môže poškodiť, zničiť alebo inak znehodnotiť ...

(2)

Každý, kto má v úmysle umiestniť na pozemku v blízkosti vonkajšej hranice technické zariadenie ...

§ 108
Povinnosti dopravcu
(1)

Dopravca,87) ktorý vykonáva prepravu osôb na územie Slovenskej republiky cez vonkajšiu vzdušnú ...

(2)

Dopravca,87) ktorý dopraví štátneho príslušníka tretej krajiny na hraničný priechod, je povinný ...

a)
bol štátnemu príslušníkovi tretej krajiny odopretý vstup na územie Slovenskej republiky,
b)
štátny príslušník tretej krajiny vykonal tranzit cez územie Slovenskej republiky a orgány iného ...
c)
iný dopravca, ktorý mal štátneho príslušníka tretej krajiny prepraviť do iného štátu, odmietol ...
(3)

Ak dopravca nemôže splniť povinnosť uvedenú v odseku 2, je povinný bezodkladne zabezpečiť náhradnú ...

§ 109
Povinnosti prevádzkovateľa letiska
(1)

Prevádzkovateľ medzinárodného letiska je povinný

a)
oznámiť policajnému útvaru vykonávajúcemu hraničnú kontrolu prílet lietadla z tretej krajiny ...
b)
neumožniť posádke a cestujúcim nástup do lietadla odlietajúceho do tretej krajiny bez vykonania ...
c)
prijať také opatrenia, aby posádka a cestujúci po prílete lietadla z tretej krajiny neopustili ...
(2)

Prevádzkovateľ medzinárodného letiska, na ktorom nie je zriadený policajný útvar, je povinný ...

(3)

Ak pristane lietadlo prichádzajúce z tretej krajiny na letisku, ktoré nie je medzinárodným letiskom, ...

(4)

Treťou krajinou podľa odsekov 1 až 3 sa rozumie štát, ktorý neuplatňuje ustanovenia osobitného ...

§ 110
Povinnosti vlastníka pozemku
(1)

Vlastník pozemku je v rozsahu nevyhnutnom na plnenie úloh Policajného zboru pri vykonávaní hraničného ...

(2)

Vlastník pozemku je povinný strpieť umiestnenie technického prostriedku v prihraničnom území ...

(3)

Ministerstvo vnútra rozhoduje o primeranej náhrade za obmedzenie práv k pozemkom podľa odsekov 1 ...

Druhý oddiel
Povinnosti na úseku pobytu

§ 111
Povinnosti štátneho príslušníka tretej krajiny
(1)

Štátny príslušník tretej krajiny je povinný

a)
oznámiť písomne policajnému útvaru, že sa bude viac ako 180 dní nepretržite zdržiavať mimo ...
b)
uvádzať pravdivo a úplne všetky požadované údaje v rozsahu ustanovenom týmto zákonom,
c)
preukázať na požiadanie policajta totožnosť a oprávnenosť pobytu predložením platného cestovného ...
d)
uzatvoriť zdravotné poistenie najneskôr do troch pracovných dní od prevzatia dokladu o pobyte a ...
e)
preukázať pri kontrole pobytu finančné zabezpečenie udeleného pobytu najmenej vo výške životného ...
f)
preukázať pri kontrole pobytu finančné prostriedky potrebné na pokrytie nákladov spojených s ...
g)
hlásiť policajnému útvaru zmenu mena, priezviska, osobného stavu, štátnej príslušnosti, údajov ...
h)
chrániť doklady vydané podľa tohto zákona pred stratou, krádežou, poškodením alebo zneužitím, ...
i)
ohlásiť stratu, krádež alebo poškodenie cestovného dokladu alebo dokladov vydaných podľa tohto ...
j)
dostaviť sa na výzvu na policajný útvar v súvislosti s konaním podľa tohto zákona,
k)
predložiť na žiadosť ubytovateľa cestovný doklad,
l)
podpísať vyplnené úradné tlačivo o hlásení pobytu, v ktorom je uvedené jeho meno a priezvisko, ...
m)
poskytnúť údaje potrebné na štatistické zisťovanie o pobyte,
n)
oznámiť do troch pracovných dní policajnému útvaru, že účel, na ktorý bol pobyt udelený, ...
o)
podrobiť sa na požiadanie policajného útvaru alebo zastupiteľského úradu snímaniu biometrických ...
p)
vycestovať najneskôr posledný deň oprávneného pobytu; ak sa mu zamietla žiadosť o udelenie prechodného ...
q)
požiadať do piatich pracovných dní o vydanie nového dokladu o pobyte, ak záznamy v ňom nezodpovedajú ...
r)
odovzdať policajnému útvaru neplatný doklad o pobyte alebo neplatný doklad vydaný podľa tohto ...
s)
oznámiť policajnému útvaru, že sa bude zdržiavať v rámci územia Slovenskej republiky mimo miesta ...
t)
oznámiť do piatich pracovných dní policajnému útvaru zmenu údajov v doklade podľa § 73 ods. ...
u)
zdržiavať sa na území Slovenskej republiky viac ako polovicu času udeleného prechodného pobytu ...
(2)

Štátny príslušník tretej krajiny je povinný do troch pracovných dní od vstupu hlásiť policajnému ...

a)
začiatok, miesto a predpokladanú dĺžku pobytu, ak mu bolo udelené schengenské vízum alebo národné ...
b)
začiatok pobytu, ak mu bol udelený pobyt.
(3)

Štátny príslušník tretej krajiny s oprávneným pobytom je povinný hlásiť policajnému útvaru ...

(4)

Držiteľ modrej karty vydanej podľa tohto zákona je povinný

a)
oznámiť policajnému útvaru do piatich pracovných dní začiatok obdobia nezamestnanosti a skončenie ...
b)
hlásiť policajnému útvaru zmenu zamestnávateľa najneskôr päť pracovných dní pred nástupom ...
(5)

Ustanovenie odseku 1 písm. e) sa nevzťahuje na držiteľa modrej karty v období jeho nezamestnanosti, ...

(6)

Štátny príslušník tretej krajiny, ktorý o sebe vyhlási, že je maloletý bez sprievodu, je povinný ...

(7)

Štátny príslušník tretej krajiny podľa § 36a až 36d je povinný bezodkladne opustiť územie ...

§ 112
Povinnosti občana Únie a rodinného príslušníka občana Únie
(1)

Občan Únie je povinný

a)
uvádzať pravdivo a úplne všetky požadované údaje v rozsahu ustanovenom týmto zákonom,
b)
predložiť, pri postupe policajného útvaru podľa § 65 ods. 5, dôkaz preukazujúci skutočnosť, ...
c)
hlásiť policajnému útvaru zmenu mena, priezviska, osobného stavu, štátnej príslušnosti, údajov ...
d)
chrániť doklad o pobyte vydaný podľa tohto zákona pred stratou, krádežou, poškodením alebo ...
e)
ohlásiť stratu, krádež alebo poškodenie cestovného dokladu alebo dokladu o pobyte vydaného podľa ...
f)
dostaviť sa na výzvu na policajný útvar v súvislosti s konaním podľa tohto zákona,
g)
podrobiť sa na požiadanie policajného útvaru snímaniu biometrických údajov na účely vydania ...
h)
poskytnúť údaje potrebné na štatistické zisťovanie o pobyte,
i)
predložiť na žiadosť ubytovateľa cestovný doklad,
j)
podpísať vyplnené úradné tlačivo o hlásení pobytu, v ktorom je uvedené jeho meno a priezvisko, ...
k)
požiadať do desiatich pracovných dní o vydanie nového dokladu o pobyte s názvom „Pobytový preukaz ...
l)
vycestovať z územia Slovenskej republiky, ak stratil právo na pobyt podľa § 64 ods. 3 alebo ak ...
m)
odovzdať doklad o pobyte, ak skončila platnosť dokladu, ak mu bol vydaný nový doklad o pobyte podľa ...
n)
oznámiť dobrovoľné skončenie práva na pobyt podľa § 65 alebo práva na trvalý pobyt podľa ...
(2)

Rodinný príslušník občana Únie je povinný

a)
dostaviť sa na policajný útvar na účel vydania nového dokladu o pobyte najneskôr v posledný ...
b)
uvádzať pravdivo a úplne všetky požadované údaje v rozsahu ustanovenom týmto zákonom,
c)
predložiť, pri postupe policajného útvaru podľa § 70 ods. 7, dôkaz preukazujúci skutočnosť, ...
d)
hlásiť policajnému útvaru zmenu mena, priezviska, osobného stavu, štátnej príslušnosti, údajov ...
e)
chrániť doklad o pobyte vydaný podľa tohto zákona pred stratou, krádežou, poškodením alebo ...
f)
ohlásiť stratu, krádež alebo poškodenie cestovného dokladu alebo dokladu o pobyte vydaného podľa ...
g)
dostaviť sa na výzvu na policajný útvar v súvislosti s konaním podľa tohto zákona,
h)
podrobiť sa na požiadanie policajného útvaru snímaniu biometrických údajov na účely vydania ...
i)
poskytnúť údaje potrebné na štatistické zisťovanie o pobyte,
j)
predložiť na žiadosť ubytovateľa cestovný doklad,
k)
podpísať vyplnené úradné tlačivo o hlásení pobytu, v ktorom je uvedené jeho meno a priezvisko, ...
l)
požiadať do desiatich pracovných dní o vydanie nového dokladu o pobyte s názvom „Pobytový preukaz ...
m)
vycestovať z územia Slovenskej republiky, ak stratil právo na pobyt podľa § 69 ods. 3 alebo ak ...
n)
odovzdať doklad o pobyte, ak skončila platnosť dokladu, ak mu bol vydaný nový doklad o pobyte podľa ...
o)
oznámiť dobrovoľné skončenie práva na pobyt podľa § 70 alebo práva na trvalý pobyt podľa ...
§ 113
Povinnosti ubytovateľa

Ubytovateľ je povinný

a)

pri ubytovaní overiť totožnosť cudzinca,

b)

do knihy ubytovaných90) uviesť pri cudzincovi aj štátnu príslušnosť a dátum narodenia,

c)

zabezpečiť vyplnenie úradného tlačiva o hlásení pobytu cudzinca a doručiť ho policajnému útvaru ...

d)

umožniť policajnému útvaru vstup do všetkých priestorov ubytovacieho zariadenia na účel kontroly ...

§ 114
Povinnosti Zboru väzenskej a justičnej stráže

Ústav na výkon väzby, ústav na výkon trestu odňatia slobody, ústav na výkon trestu odňatia ...

§ 115
Povinnosti niektorých právnických osôb a fyzických osôb
(1)

Ústredie práce informuje do troch pracovných dní písomne alebo elektronicky policajný útvar o ...

a)
udelení a odňatí povolenia na zamestnanie,
b)
zrušení potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta.
(2)

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny je povinný každé tri mesiace zaslať policajnému útvaru ...

(3)

Živnostenský úrad je povinný každých šesť mesiacov písomne zasielať ministerstvu vnútra zmeny, ...

(4)

Škola, ktorej žiakom, poslucháčom alebo študentom je štátny príslušník tretej krajiny, je ...

(5)

Zamestnávateľ je povinný do troch pracovných dní písomne oznámiť policajnému útvaru

a)
nenastúpenie štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 23 do zamestnania, ak vydal písomný ...
b)
skončenie pracovného pomeru štátneho príslušníka tretej krajiny.
(6)

Kto nájde alebo inak získa cestovný doklad cudzinca alebo doklad o pobyte alebo doklad vydaný podľa ...

(7)

Osoba pozývajúca štátneho príslušníka tretej krajiny na územie Slovenskej republiky je povinná ...

(8)

Finančný úrad je povinný do troch pracovných dní písomne oznámiť policajnému útvaru dodatočné ...

(9)

Finančný úrad, Sociálna poisťovňa a zdravotné poisťovne sú povinné na žiadosť policajného ...

(10)

Obchodná spoločnosť alebo družstvo sú povinné do troch pracovných dní písomne alebo elektronicky ...

(11)

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky je povinné každých šesť mesiacov písomne zaslať ...

(12)

Hostiteľský subjekt so sídlom na území Slovenskej republiky je povinný do troch pracovných dní ...

a)
úmysel štátneho príslušníka tretej krajiny uplatňovať mobilitu, ak ide o štátneho príslušníka ...
b)
zmeny, ktoré majú vplyv na vykonávanie mobility na území Slovenskej republiky, najmä zmeny v skutočnostiach ...
(13)

Vysoká škola je povinná do troch pracovných dní písomne oznámiť policajnému útvaru

a)
úmysel štátneho príslušníka tretej krajiny uplatňovať mobilitu, ak ide o štátneho príslušníka ...
b)
všetky zmeny, ktoré majú vplyv na vykonávanie mobility na území Slovenskej republiky, najmä zmeny ...
(14)

Výskumná organizácia je povinná do troch pracovných dní písomne oznámiť policajnému útvaru ...

a)
úmysel štátneho príslušníka tretej krajiny uplatňovať mobilitu, ak ide o štátneho príslušníka ...
b)
všetky zmeny, ktoré majú vplyv na vykonávanie mobility na území Slovenskej republiky, najmä zmeny ...
(15)

Lehota na splnenie povinnosti podľa odsekov 13 a 14 začína plynúť dňom, keď sa vysoká škola ...

DRUHÁ HLAVA
PRIESTUPKY A INÉ SPRÁVNE DELIKTY

Prvý oddiel
Priestupky a iné správne delikty na úseku kontroly hraníc

§ 116
Priestupky
(1)

Priestupku na úseku kontroly hraníc sa dopustí štátny príslušník tretej krajiny, ak

a)
neoprávnene prekročí vonkajšiu hranicu,
b)
sa úmyselne vyhne alebo sa odmietne podrobiť hraničnej kontrole pri prekročení vonkajšej hranice, ...
c)
pri hraničnej kontrole predloží cudzí cestovný doklad, iný doklad oprávňujúci na prekročenie ...
(2)

Priestupku na úseku kontroly hraníc sa dopustí občan Únie alebo rodinný príslušník občana ...

a)
neoprávnene prekročí vonkajšiu hranicu,
b)
sa úmyselne vyhne alebo sa odmietne podrobiť hraničnej kontrole pri prekročení vonkajšej hranice, ...
c)
pri hraničnej kontrole predloží cudzí cestovný doklad alebo iný doklad oprávňujúci na prekročenie ...
(3)

Priestupku na úseku kontroly hraníc sa dopustí ten, kto

a)
neumožní vstup policajtovi alebo vjazd dopravného prostriedku na pozemok v blízkosti vonkajšej ...
b)
neumožní vstup policajtovi alebo vjazd dopravného prostriedku na pozemok v prihraničnom území ...
c)
neumožní v prihraničnom území vonkajšej hranice umiestnenie alebo používanie technického prostriedku, ...
d)
úmyselne poškodí, zničí alebo inak znehodnotí technický prostriedok, alebo sťaží jeho využívanie, ...
e)
poruší zákaz podľa § 9 písm. b),
f)
poruší povinnosť podľa § 107 ods. 2.
(4)

Priestupku na úseku kontroly hraníc sa dopustí aj ten, kto počas dočasného obnovenia kontroly ...

a)
neoprávnene prekročí vnútornú hranicu,
b)
sa úmyselne vyhne alebo sa odmietne podrobiť hraničnej kontrole pri prekročení vnútornej hranice, ...
c)
pri hraničnej kontrole predloží cudzí cestovný doklad, iný doklad oprávňujúci na prekročenie ...
(5)

Odseky 1 a 2 sa nevzťahujú na cudzinca, ktorý podal žiadosť o udelenie azylu bezodkladne po vstupe ...

(6)

Za priestupok podľa

a)
odseku 1 písm. a) a b) možno uložiť pokutu do 800 eur,
b)
odseku 1 písm. c) možno uložiť pokutu do 1 600 eur,
c)
odseku 2 možno uložiť pokutu do 300 eur,
d)
odseku 3 písm. a) až d) a f) možno uložiť pokutu do 1 600 eur,
e)
odseku 3 písm. e) možno uložiť pokutu do 800 eur,
f)
odseku 4 možno uložiť pokutu do 300 eur.
(7)

V blokovom konaní možno uložiť za priestupky podľa odsekov 1 až 4 pokutu do 165 eur.

(8)

Priestupky uvedené v odsekov 1 až 4 prejednáva policajný útvar.

(9)

Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch,91) ak nie je v odsekoch ...

§ 117
Správne delikty
(1)

Správneho deliktu na úseku kontroly hraníc sa dopustí

a)
dopravca, ktorý porušil povinnosť podľa § 108 ods. 1 alebo ods. 2,
b)
právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá si nesplnila povinnosť podľa § 109, ...
c)
právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ak neumožní vstup alebo vjazd dopravného ...
d)
právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ak neumožní vstup alebo vjazd dopravného ...
e)
právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ak neumožní v prihraničnom území vonkajšej ...
f)
právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ak poškodí, zničí alebo inak znehodnotí ...
g)
právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ak poruší povinnosť podľa § 107 ods. 2.
(2)

Za správny delikt podľa odseku 1 písm. a) uloží policajný útvar pokutu od 3 000 eur do 5 000 ...

(3)

Za správny delikt podľa odseku 1 písm. b) uloží policajný útvar pokutu od 3 000 eur do 5 000 ...

(4)

Za správny delikt podľa odseku 1 písm. c) až g) uloží policajný útvar pokutu do 3 300 eur.

(5)

Pokutu podľa odsekov 2 až 4 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa policajný útvar o ...

(6)

Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jej uložení.

(7)

Výnos z pokút je príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Druhý oddiel
Priestupky a iné správne delikty na úseku pobytu

§ 118
Priestupky
(1)

Priestupku na úseku pobytu sa dopustí štátny príslušník tretej krajiny, ak

a)
má neoprávnený pobyt na území Slovenskej republiky,
b)
poruší povinnosť podľa § 27 ods. 6, § 32 ods. 9 alebo ods. 10, § 38 ods. 8 alebo ods. 9, § 59 ...
c)
poruší povinnosť podľa § 111 ods. 1 písm. a), g), i), m), n) alebo písm. s) alebo ods. 2, 3 alebo ...
(2)

Občan Únie sa dopustí priestupku na úseku pobytu, ak poruší povinnosť podľa § 64 ods. 2, § ...

(3)

Rodinný príslušník občana Únie sa dopustí priestupku na úseku pobytu, ak poruší povinnosť ...

(4)

Priestupku na úseku pobytu sa dopustí každý, kto

a)
poruší povinnosť podľa § 115 ods. 6,
b)
pri podaní žiadosti o overenie pozvania uvedie nepravdivé, neúplné alebo zavádzajúce údaje alebo ...
(5)

Odsek 1 sa nevzťahuje na cudzinca, ktorý podal žiadosť o udelenie azylu po tom, čo sa bezodkladne ...

(6)

Za priestupok podľa

a)
odseku 1 písm. a) a b) a odseku 4 písm. b) možno uložiť pokutu do 1 600 eur,
b)
odseku 1 písm. c), odsekov 2 a 3 možno uložiť pokutu do 300 eur,
c)
odseku 4 písm. a) možno uložiť pokutu do 33 eur.
(7)

V blokovom konaní možno uložiť za priestupky podľa odsekov 1 až 3 a odseku 4 písm. b) pokutu ...

(8)

Priestupky podľa tohto ustanovenia prejednáva policajný útvar.

(9)

Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch,91) ak nie je v odsekoch ...

§ 119
Správne delikty
(1)

Správneho deliktu na úseku pobytu sa dopustí

a)
ubytovateľ, ktorý porušil povinnosť podľa § 113,
b)
škola, ktorá si nesplnila povinnosť podľa § 115 ods. 4, alebo ods. 13,
c)
zamestnávateľ, ktorý si nesplnil povinnosť podľa § 115 ods. 5, alebo ods. 12,
d)
právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá neumožnila bezodkladne vstup policajtovi ...
e)
právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá pri podaní žiadosti o overenie pozvania ...
f)
obchodná spoločnosť alebo družstvo, ktoré si nesplnili povinnosť podľa § 115 ods. 10,
g)
výskumná organizácia, ktorá si nesplnila povinnosť podľa § 115 ods. 14.
(2)

Za správny delikt podľa odseku 1 policajný útvar uloží pokutu do 3 300 eur.

(3)

Pokutu podľa odseku 2 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa policajný útvar o porušení ...

(4)

Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jej uložení.

(5)

Výnos z pokút je príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

ŠIESTA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 120
Vzťah k správnemu poriadku
(1)

Ak nie je v tomto zákone alebo osobitnom predpise13) ustanovené inak, vzťahuje sa na konanie podľa ...

(3)

Konanie podľa tohto zákona je prerušené dňom vydania rozhodnutia o prerušení konania. Lehota ...

(4)

Ak fyzická osoba alebo právnická osoba v konaní podľa tohto zákona uvedie ako adresu na doručovanie ...

(5)

Proti rozhodnutiu o udelení prechodného pobytu, o obnovení prechodného pobytu, o udelení trvalého ...

(6)

V konaní podľa tohto zákona môže mať cudzinec súčasne len jedného zvoleného zástupcu. V konaní ...

(7)

Pred vydaním rozhodnutia o administratívnom vyhostení alebo rozhodnutia o zaistení policajný útvar ...

§ 121
Bezúhonnosť
(1)

Bezúhonnosť štátny príslušník tretej krajiny preukazuje výpisom z registra trestov štátu, ...

(2)

Azylant a cudzinec, ktorému sa poskytla doplnková ochrana, nemusí preukázať bezúhonnosť výpisom ...

(3)

Pri rozhodovaní o žiadosti o udelenie pobytu je policajný útvar povinný vyžiadať si odpis registra ...

(4)

Za bezúhonného na účely tohto zákona sa nepovažuje ten, kto sa dopustil konania, ktoré je v Slovenskej ...

(5)

V odôvodnených prípadoch môže policajný útvar prijať k žiadosti o udelenie pobytu doklad o ...

§ 122
Zabezpečenie ubytovania

(1) Dokladom potvrdzujúcim zabezpečenie ubytovania sa rozumie

a)

čestné vyhlásenie cudzinca o vlastníctve nehnuteľnosti,

b)

nájomná zmluva s vlastníkom alebo užívateľom nehnuteľnosti a doklad preukazujúci oprávnenie ...

c)

potvrdenie ubytovacieho zariadenia o poskytnutí ubytovania, alebo

d)

čestné vyhlásenie fyzickej osoby alebo právnickej osoby o poskytnutí ubytovania cudzincovi na území ...

(2)

Policajný útvar neakceptuje doklad o zabezpečení ubytovania podľa odseku 1 písm. c), ak počet ...

§ 123
Zdravotné poistenie

Dokladom potvrdzujúcim zdravotné poistenie sa rozumie potvrdenie na meno cudzinca o tom, že je zdravotne ...

§ 124
Verejné zdravie
(1)

Lekársky posudok, že štátny príslušník tretej krajiny netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné ...

(2)

Podrobnosti o vydávaní lekárskeho posudku podľa odseku 1 a zoznam chorôb ohrozujúcich verejné ...

§ 125
(1)

Vo veciach pobytu podľa tohto zákona koná policajný útvar podľa miesta pobytu alebo predpokladaného ...

(2)

Vo veci administratívneho vyhostenia cudzinca alebo návratu cudzinca podľa osobitného predpisu85) ...

(3)

Na účely konania podľa tohto zákona sa za platný cestovný doklad považuje aj cestovný pas vydaný ...

(4)

Policajný útvar, ktorý posudzuje ohrozenie verejného poriadku pri postupe podľa § 15 ods. 2, § ...

(5)

Policajný útvar je povinný pri vydaní rozhodnutia podľa § 34 ods. 12 až 14, § 36 ods. 1, § ...

(6)

Policajný útvar si na posúdenie žiadosti o udelenie prechodného pobytu a žiadosti o udelenie trvalého ...

(7)

Policajný útvar si môže pri rozhodovaní o žiadosti o udelenie pobytu vyžiadať od orgánov členského ...

(8)

Ak existuje dôvodná obava z ohrozenia bezpečnosti štátu alebo verejného poriadku občanom Únie ...

(9)

Na žiadosť členského štátu ministerstvo vnútra do 30 dní od doručenia žiadosti oznámi členskému ...

(10)

Policajný útvar informuje do troch pracovných dní písomne alebo elektronicky

a)
ústredie práce o
1.
zamietnutí žiadosti o vydanie modrej karty,
2.
zamietnutí žiadosti o obnovenie modrej karty,
3.
zániku modrej karty,
b)
úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o
1.
zamietnutí žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania,
2.
zamietnutí žiadosti o udelenie prechodného pobytu štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý ...
3.
zániku prechodného pobytu na účel zamestnania,
4.
zániku prechodného pobytu na účel zlúčenia rodiny,
5.
zániku prechodného pobytu štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie ...
c)
zamestnávateľa o
1.
zániku modrej karty,
2.
zániku prechodného pobytu na účel zamestnania,
3.
zániku prechodného pobytu na účel zlúčenia rodiny,
4.
zániku prechodného pobytu štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie ...
(11)

Ministerstvo vnútra určí kontaktné miesta na prijímanie a odovzdávanie informácií podľa § ...

(12)

Lehoty podľa § 33 ods. 8, § 34 ods. 16, § 38 ods. 11, § 40 ods. 7, § 45 ods. 9, § 47 ods. 6, ...

§ 126
(1)

Cudzinec môže vstupovať do pracovnoprávneho vzťahu v rozsahu a za podmienok ustanovených osobitným ...

(2)

Cudzinec podľa § 22, § 24 ods. 3, § 26 ods. 1, § 27 ods. 6, § 29 ods. 3, § 30 ods. 1 písm. a) ...

(3)

Pobyt počas lehoty na vycestovanie podľa § 111 ods. 1 písm. p) sa považuje za oprávnený pobyt. ...

(4)

Žiadosti a doklady potrebné v konaní podľa tohto zákona vydané v cudzom jazyku je cudzinec povinný ...

(5)

Podpisy na čestných vyhláseniach, splnomocneniach a nájomných zmluvách predkladaných v konaniach ...

(6)

Doklady, ktoré sú potrebné v konaní podľa tohto zákona a ktoré vydali orgány cudzích štátov, ...

(7)

Úradné tlačivá potrebné v konaní podľa tohto zákona vydáva ministerstvo vnútra; tlačivá ...

(8)

Ministerstvo vnútra a ministerstvo zahraničných vecí zverejňujú na svojich webových sídlach ...

(9)

Ak okolnosti naznačujú, že cudzinec chce podať žiadosť o udelenie azylu, policajný útvar na ...

§ 127
(1)

Ak sa štátny príslušník tretej krajiny odmietne podrobiť lekárskemu vyšetreniu podľa § 111 ...

(2)

Za maloleté dieťa koná vo veciach pobytu zákonný zástupca. Maloleté dieťa staršie ako 15 rokov ...

(3)

Za maloleté dieťa, ktoré nemá zákonného zástupcu, koná vo veciach pobytu ustanovený opatrovník. ...

(4)

Policajný útvar bezodkladne oznámi nájdenie maloletého štátneho príslušníka tretej krajiny ...

§ 128
Spracúvanie osobných údajov a iných údajov pri zabezpečovaní kontroly hraníc

Na účely zabezpečovania kontroly hraníc je policajný útvar oprávnený spracúvať tieto osobné ...

a)
meno, priezvisko, rodné priezvisko, predchádzajúce priezviská, dátum narodenia, pohlavie, miesto ...
b)
mená, priezviská, predchádzajúce priezviská rodinných príslušníkov, dátum a miesto narodenia ...
c)
údaje o mieste a čase vstupu a vycestovania cez vonkajšiu hranicu, dopravnom prostriedku, spolucestujúcich ...
d)
údaje o neoprávnenom prekročení štátnej hranice, zákaze vstupu, zamietnutí vstupu a odopretí ...
§ 129
Spracúvanie osobných údajov a iných údajov pri vízach a pobyte
(1)

Na účely konania o víze sú policajný útvar, zastupiteľský úrad a ministerstvo zahraničných ...

a)
meno a priezvisko žiadateľa o vízum, jeho rodné priezvisko, predchádzajúce priezviská, dátum ...
b)
povolanie žiadateľa o vízum, meno a priezvisko jeho otca, meno, priezvisko a rodné priezvisko jeho ...
c)
predchádzajúcu štátnu príslušnosť žiadateľa o vízum, údaje o jeho trvalom bydlisku, údaje ...
d)
meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, štátna príslušnosť, adresa pobytu v Slovenskej republike, ...
e)
názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie, predmet činnosti pozývajúcej osoby a jej vzťah ...
(2)

Na účely konania o pobyte a kontroly pobytu cudzincov sú policajný útvar, zastupiteľský úrad ...

a)
jeho titul, národnosť, účel pobytu, najvyššie dosiahnuté vzdelanie, údaje o zamestnaní pred ...
b)
predchádzajúce priezviská, štát narodenia, štátnu príslušnosť, trvalé bydlisko a bydlisko ...
c)
dátum narodenia a štátnu príslušnosť jeho rodičov, miesto narodenia, štátnu príslušnosť, ...
(3)

Na účely registrácie je policajný útvar oprávnený spracúvať osobné údaje občana Únie a ...

(4)

Na účely konania o administratívnom vyhostení a konania o zaistení je policajný útvar oprávnený ...

Prechodné ustanovenia

§ 130

Živnostenský úrad je povinný do 30 dní od účinnosti tohto zákona zaslať ministerstvu vnútra ...

§ 131
(1)

Vízum udelené podľa doterajších predpisov sa považujú za vízum udelené podľa tohto zákona. ...

(2)

Povolenie na prechodný pobyt udelené podľa doterajších predpisov sa považuje za prechodný pobyt ...

(3)

Prvé povolenie na trvalý pobyt udelené podľa doterajších predpisov sa považuje za trvalý pobyt ...

(4)

Ďalšie povolenie na trvalý pobyt udelené podľa § 38 ods. 1 písm. a) alebo písm. d) zákona č. ...

(5)

Ďalšie povolenie na trvalý pobyt udelené podľa § 38 ods. 1 písm. b) alebo písm. c) zákona č. ...

(6)

Povolenie na tolerovaný pobyt udelené podľa doterajších predpisov sa považuje za tolerovaný pobyt ...

(7)

Občan Únie, ktorý sa zdržiava na území Slovenskej republiky dlhšie ako tri mesiace a ktorý nemá ...

(8)

Doklad o pobyte vydaný Slovákovi žijúcemu v zahraničí podľa doterajších predpisov stráca platnosť ...

(9)

Lehota zákazu vstupu určená podľa doterajších predpisov zostáva v platnosti.

(10)

Konania začaté pred účinnosťou tohto zákona sa dokončia podľa doterajších predpisov; podľa ...

(11)

Ak sa v doterajších predpisoch používa pojem „povolenie na prechodný pobyt“ vo všetkých tvaroch, ...

§ 131a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2013
(1)

Konania podľa tohto zákona začaté pred 1. májom 2013 sa dokončia podľa predpisov účinných ...

(2)

Štátny príslušník tretej krajiny, ktorý má vydané osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí ...

(3)

Zdržiavanie sa na území Slovenskej republiky štátneho príslušníka tretej krajiny podľa odseku ...

(4)

Do 31. decembra 2014 možno vydávať doklady o pobyte bez elektronického čipu.

§ 131b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2014
(1)

Konania podľa tohto zákona začaté pred 1. januárom 2014 sa dokončia podľa predpisov účinných ...

(2)

Potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému ...

(3)

Povolenie na zamestnanie vydané úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na základe žiadosti podanej ...

(4)

Predĺženie povolenia na zamestnanie vydané úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na základe ...

§ 131c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 20. júla 2015
(1)

Konania podľa tohto zákona začaté pred 20. júlom 2015 sa dokončia podľa predpisov účinných ...

(2)

Kto umiestnil na pozemku v blízkosti vonkajšej hranice technické zariadenie na snímanie obrazu alebo ...

§ 131d
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2017
(1)

Konania podľa tohto zákona začaté pred 1. májom 2017 sa dokončia podľa predpisov účinných ...

(2)

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky je povinné do 30 dní od účinnosti tohto zákona ...

§ 131e
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2017

Podmienky prechodného pobytu na účel štúdia podľa § 24, ktorý bol udelený pred 1. septembrom ...

§ 131f
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2018
(1)

Konania podľa tohto zákona začaté pred 1. májom 2018 sa dokončia podľa predpisov účinných ...

(2)

Trvalý pobyt udelený na neobmedzený čas podľa § 46 ods. 2 v znení účinnom do 30. apríla 2018 ...

(3)

Tolerovaný pobyt udelený podľa § 58 ods. 1 v znení účinnom do 30. apríla 2018 sa považuje za ...

§ 131g
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2019
(1)

Konania podľa tohto zákona začaté pred 1. januárom 2019 sa dokončia podľa predpisov účinných ...

(2)

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky je povinné do 30 dní od účinnosti tohto zákona ...

§ 132
Zrušovacie ustanovenia

Zrušujú sa:

1.

zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení čl. ...

2.

zákon č. 477/2003 Z. z. o ochrane štátnej hranice v znení čl. VI zákona č. 558/2005 Z. z., čl. ...

3.

výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07478/2009-OL z 8. apríla 2009, ktorým ...

§ 133

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.

Čl. II

Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona č. 123/1996 Z. z., zákona č. 224/1996 ...

1.

Poznámka pod čiarou k odkazu 16a znie:

„16a) § 25 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. ...

2.

V sadzobníku správnych poplatkov v II. časti Vnútorná správa položka 24 znie:

„Položka 24 a) Žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel 1. podnikania alebo podľa § ...

3.

V sadzobníku správnych poplatkov v II. časti Vnútorná správa v oslobodení k položke 26 sa za ...

„2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení rodinní príslušníci občanov Únie.16c) 3. Od ...

„16c)
§ 2 ods. 5 zákona č. 404/2011 Z. z.“.

Doterajšie body 2 a 3 sa označujú ako body 4 a 5.

4.

V sadzobníku správnych poplatkov v XVIII. časti Konzulárne poplatky sa položka 240 dopĺňa písmenom ...

„e) Podanie odvolania proti rozhodnutiu, ktorým bola žiadosť o udelenie schengenského víza zamietnutá, ...

5.

V sadzobníku správnych poplatkov v XVIII. časti Konzulárne poplatky sa oslobodenie k položke 240 ...

„4. Od poplatku podľa písmena e) sú oslobodené osoby, ktoré podávajú odvolanie proti rozhodnutiu ...

6.

V sadzobníku správnych poplatkov v XVIII. časti Konzulárne poplatky sa splnomocnenie k položke ...

„5.
Správny orgán vráti poplatok podľa písmena e), ak sa odvolaniu vyhovie.“.

7.

V sadzobníku správnych poplatkov v XVIII. časti Konzulárne poplatky položka 242 znie:

„Položka 242 a) Žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel 1. podnikania alebo podľa ...

Čl. III

Zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

Za § 32 sa vkladá § 32a, ktorý znie:

„§ 32a (1) Pred vydaním povolenia na prevádzkovanie letiska, ktoré je určené na medzinárodné ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 8aa až 8ae znejú:

„8aa) Hlava III nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 z 15. marca 2006, ktorým ...

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2012.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Hrušovský v. r.Iveta Radičová v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 404/2011 Z. z.

  VZOR

  Prevziať prílohu - Vzor

  Žiadosť o letecký tranzit cudzinca

  Príloha č. 2 k zákonu č. 404/2011 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Rady 2001/40/ES z 28. mája 2001 o vzájomnom uznávaní rozhodnutí o vyhostení štátnych ...

  2.

  Smernica Rady 2001/51/ES z 28. júna 2001, ktorou sa dopĺňajú ustanovenia článku 26 Dohovoru, ktorým ...

  3.

  Smernica Rady 2003/86/ES z 22. septembra 2003 o práve na zlúčenie rodiny (Mimoriadne vydanie Ú. ...

  4.

  Smernica Rady 2003/109/ES z 25. novembra 2003 o právnom postavení štátnych príslušníkov tretích ...

  5.

  Smernica Rady 2003/110/ES z 25. novembra 2003 o pomoci v prípadoch tranzitu na účely leteckého odsunu ...

  6.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných ...

  7.

  Smernica Rady 2004/81/ES z 29. apríla 2004 o povoleniach na trvalý pobyt, vydávaných štátnym príslušníkom ...

  8.

  Smernica Rady 2004/82/ES z 29. apríla 2004 o povinnosti dopravcov oznamovať údaje o cestujúcich ...

  9.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/115/ES zo 16. decembra 2008 o spoločných normách a postupoch ...

  10.

  Smernica Rady 2009/50/ES z 25. mája 2009 o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích ...

  11.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. júna 2009, ktorou sa stanovujú minimálne ...

  12.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/51/EÚ z 11. mája 2011, ktorou sa mení a dopĺňa smernica ...

  13.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/98/EÚ z 13. decembra 2011 o jednotnom postupe vybavovania ...

  14.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/95/EÚ z 13. decembra 2011 o normách pre oprávnenie štátnych ...

  15.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/32/EÚ z 26. júna 2013 o spoločných konaniach o poskytovaní ...

  16.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/33/EÚ z 26. júna 2013, ktorou sa stanovujú normy pre ...

  17.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/36/EÚ z 26. februára 2014 o podmienkach vstupu a pobytu ...

  18.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/66/EÚ z 15. mája 2014 o podmienkach vstupu a pobytu štátnych ...

  19.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/801 z 11. mája 2016 o podmienkach vstupu a pobytu ...

Poznámky

 • 1)  Čl. 2 ods. 10 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/399 z 9. marca 2016, ktorým sa ustanovuje ...
 • 2)  Napríklad nariadenie (EÚ) 2016/399 v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) ...
 • 3)  Zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. ...
 • 4)  Čl. 2 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2016/399 v platnom znení.
 • 5)  § 14 ods. 6 a 9 zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 6)  Čl. 2 ods. 3 až 5 nariadenia (ES) č. 810/2009.
 • 7)  § 2 až 8b zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej ...
 • 8)  Príloha č. 2 nariadenia Rady (ES) č. 539/2001 z 15. marca 2001 uvádzajúceho zoznam tretích krajín, ...
 • 9)  Čl. 2 ods. 16 nariadenia (EÚ) 2016/399 v platnom znení.
 • 10)  § 65 Trestného zákona.
 • 11)  Čl. 96 Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 o postupnom zrušení kontrol ...
 • 12)  § 8 ods. 1 zákona č. 289/2016 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií a o doplnení zákona ...
 • 13)  Napríklad nariadenie (EÚ) 2016/399 v platnom znení, nariadenie (ES) č. 810/2009.
 • 14)  Zmluva medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o režime na slovensko-ukrajinských štátnych hraniciach, ...
 • 15)  § 32 ods. 1 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení ...
 • 16)  Hlava III nariadenia (EÚ) 2016/399 v platnom znení.
 • 17)  Čl. 5 a 6 nariadenia (EÚ) 2016/399 v platnom znení.
 • 18)  Napríklad čl. 5 ods. 4 a 7 Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o režime na slovensko-ukrajinských ...
 • 19)  Čl. 5 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2016/399 v platnom znení.
 • 20)  Čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) 2016/399 v platnom znení.
 • 21)  Čl. 6 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2016/399 v platnom znení.
 • 21a)  Čl. 6 ods. 5 písm. c) nariadenia (EÚ) 2016/399 v platnom znení.
 • 22)  Čl. 1 nariadenia (ES) č. 539/2001.
 • 23)  Čl. 2 ods. 11 a čl. 8 nariadenia (EÚ) 2016/399 v platnom znení.
 • 24)  Čl. 12 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2016/399 v platnom znení.
 • 25)  Čl. 2 ods. 12 a čl. 13 nariadenia (EÚ) 2016/399 v platnom znení.
 • 26)  Napríklad § 13 až 34 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom ...
 • 27)  § 15 ods. 7 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 28)  Čl. 14 nariadenia (EÚ) 2016/399 v platnom znení.
 • 30)  § 13 zákona č. 647/2007 o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 31)  Čl. 25 až 35 nariadenia (EÚ) 2016/399 v platnom znení.
 • 32)  Nariadenie (ES) č. 810/2009.
 • 32a)  § 53 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení ...
 • 33)  § 10 a 13b zákona č. 480/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 34)  § 6 až 14 zákona č. 151/2010 Z. z. o zahraničnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 35)  Čl. 21 a 22 nariadenia (ES) č. 810/2009.
 • 35a)  § 21 ods. 5 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 36)  Čl. 34 nariadenia (ES) č. 810/2009.
 • 37)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. ...
 • 38)  Čl. 33 nariadenia (ES) č. 810/2009.
 • 39)  Čl. 8 nariadenia (ES) č. 810/2009.
 • 40)  Čl. 35 nariadenia (ES) č. 810/2009.
 • 41)  § 26b zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení ...
 • 41a)  Čl. 5 a čl. 24 nariadenia (ES) č. 810/2009.
 • 42)  Zmluva medzi štátmi, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a inými štátmi zúčastnenými ...
 • 43)  § 7 zákona č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 44)  § 21b zákona č. 5/2004 Z. z. v znení zákona č. 495/2013 Z. z.
 • 44a)  § 22 zákona č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 45)  § 23a zákona č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 45a)  § 21b ods. 8 písm. c) zákona č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 45b)  § 21b ods. 8 písm. b) zákona č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 46)  Čl. 6 nariadenia (EÚ) 2016/399 v platnom znení.
 • 47)  § 3 zákona č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií ...
 • 48)  § 23a ods. 1 písm. w) zákona č. 5/2004 Z. z. v znení zákona č. 495/2013 Z. z.
 • 49)  § 23a ods. 1 písm. z) zákona č. 5/2004 Z. z. v znení zákona č. 495/2013 Z. z.
 • 50)  § 23a ods. 1 písm. u) zákona č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 50a)  Zákon č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 50b)  § 5 písm. c) zákona č. 57/2018 Z. z.
 • 50c)  § 5 písm. b) zákona č. 57/2018 Z. z.
 • 51)  § 32 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení ...
 • 51a)  § 46 zákona č. 245/2008 Z. z.
 • 51b)  § 47 ods. 3 písm. b) zákona č. 245/2008 Z. z. v znení zákona č. 61/2015 Z. z.
 • 51c)  § 47 ods. 3 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z.
 • 52)  § 47 ods. 3 písm. d) zákona č. 245/2008 Z. z.
 • 53)  Napríklad § 52 až 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 54)  § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.
 • 55)  Zmluva medzi štátmi, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a inými štátmi zúčastnenými ...
 • 56)  § 3 zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. ...
 • 57)  Čl. 19 až 21 Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 o postupnom zrušení ...
 • 58)  § 49 ods. 3 zákona č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 59)  Nariadenie Rady (ES) č. 1030/2002 z 13. júna 2002, ktorým sa stanovuje jednotný formát povolení ...
 • 60)  § 2 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 61)  § 62 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene ...
 • 61a)  § 72 zákona č. 245/2008 Z. z.
 • 61aa)  § 21b ods. 10 zákona č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 61b)  § 65 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 62)  § 30 zákona č. 422/2015 Z. z o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií ...
 • 63)  § 21 ods. 4 druhá veta zákona č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 63a)  § 12 písm. ai) zákona č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 63b)  § 21b ods. 7 zákona č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 64)  § 3 ods. 2 zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a ...
 • 65)  § 2 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 66)  § 2 zákona č. 256/1998 Z. z. o ochrane svedka a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 67)  Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. ...
 • 68)  Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 157/1964 Zb. o Viedenskom dohovore o diplomatických stykoch. ...
 • 68a)  § 15 ods. 2 písm. g) a h) zákona č. 480/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 68b)  § 13c ods. 2 a § 15b ods. 1 písm. c) zákona č. 480/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 69)  Čl. 4 písm. a) Dohovoru Rady Európy o boji proti obchodovaniu s ľuďmi (oznámenie č. 487/2008 ...
 • 70)  § 32 zákona č. 480/2002 Z. z. v znení zákona č. 207/2004 Z. z.
 • 71)  Napríklad § 5 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, § ...
 • 72)  § 65 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 72a)  Napríklad zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom ...
 • 73)  § 4 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení zákona č. 528/2003 Z. z.
 • 74)  § 69 až 69f zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 75)  Napríklad § 24 zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších ...
 • 76)  Napríklad § 75 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 77)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 862/2007 z 11. júla 2007 o štatistike Spoločenstva ...
 • 78)  Napríklad rozhodnutie Rady 2007/341/ES z 19. apríla 2007 o uzatvorení Dohody medzi Európskym spoločenstvom ...
 • 78a)  § 22 ods. 1 zákona č. 480/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 79)  § 3 zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene ...
 • 80)  Zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších ...
 • 81)  Dohovor o právach dieťaťa (oznámenie č. 104/1991 Zb.).
 • 82)  
 • 83)  § 11, 13 a 14 Trestného zákona.
 • 84)  § 116 Občianskeho zákonníka.
 • 85)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 604/2013 z 26. júna 2013, ktorým sa stanovujú ...
 • 86)  § 110 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej ...
 • 86a)  § 9 písm. i) zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných ...
 • 87)  Čl. 2 ods. 15 nariadenia (EÚ) 2016/399 v platnom znení.
 • 88)  Príloha VI bod 2.1.4 nariadenia (EÚ) 2016/399 v platnom znení.
 • 89)  Napríklad čl. 4b nariadenia (ES) č. 1030/2002 v platnom znení, čl. 13 nariadenia (ES) č. 810/2009, ...
 • 90)  § 24 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov ...
 • 90a)  § 16 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 91)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 91a)  § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov ...
 • 92)  § 8 a 13a zákona č. 480/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 93)  § 10 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • 94)  § 12 a § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 95)  § 92 Trestného zákona.
 • 96)  Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve (oznámenie č. 196/1995 Z. z.).
 • 97)  § 21 až 24 zákona č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 97a)  § 21 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, § 5 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom ...
 • 98)  § 23 zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 99)  § 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky ...
 • 100)  § 57 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky ...
 • 101)  Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (oznámenie č. ...
 • 101a)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1191 zo 6. júla 2016 o podporovaní voľného pohybu ...
 • 102)  § 27 ods. 1 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a ...
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore