Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71191
Dôvodové správy: 2421
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
07.08.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 440/2015 účinný od 11.06.2020


Platnosť od: 29.12.2015
Účinnosť od: 11.06.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Správne právo, Občianske právo, Kultúra, Občiansko-právne vzťahy, Záujmová činnosť, Záujmové združenia osôb

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST9 JUD DS6 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 440/2015 účinný od 11.06.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 440/2015 s účinnosťou od 11.06.2020 na základe 148/2020

Legislatívny proces k zákonu 440/2015

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet zákona

Tento zákon upravuje šport, osoby v športe, právne vzťahy pri športovej činnosti, pôsobnosť orgánov ...

§ 2
Verejný záujem v športe

Verejným záujmom v športe je podpora a rozvoj športu mládeže, zabezpečenie prípravy a účasti športovej ...

§ 3
Vymedzenie pojmov

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)
športovou činnosťou vykonávanie, organizovanie, riadenie, správa, podpora alebo rozvoj športu,
b)
vrcholovým športom sústavná príprava športovca s cieľom dosiahnuť vrcholový športový výsledok v súťaži ...
c)
rezortným športovým strediskom štátna rozpočtová organizácia alebo štátna príspevková organizácia,1) ...
1.
prípravu vrcholových športovcov, ktorí sú zaradení do rezortného športového strediska na návrh národného ...
2.
zamestnávanie a sociálne zabezpečenie vrcholových športovcov zaradených do rezortného športového strediska, ...
3.
poskytovanie zdravotnej starostlivosti poskytovateľom zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu2) ...
4.
starostlivosť o športovú infraštruktúru v jeho správe,
d)
zoznamom najvýkonnejších športovcov zoznam športových reprezentantov v kategórii dospelých a talentovaných ...
e)
športom pre všetkých šport určený pre obyvateľstvo vykonávaný organizovane alebo neorganizovane na účely ...
f)
uznaným športom šport uznaný
1.
Medzinárodným olympijským výborom alebo medzinárodnou športovou organizáciou SportAccord,
2.
Medzinárodným paralympijským výborom,
3.
Medzinárodným výborom športu nepočujúcich alebo
4.
Medzinárodným hnutím špeciálnych olympiád,
g)
súťažou organizované vykonávanie športu podľa pravidiel určených športovou organizáciou, ktorého cieľom ...
h)
významnou súťažou
1.
medzinárodná súťaž v pôsobnosti Medzinárodného olympijského výboru a Medzinárodného paralympijského ...
2.
medzinárodná súťaž v pôsobnosti Medzinárodného výboru športu nepočujúcich, Medzinárodného hnutia špeciálnych ...
3.
majstrovstvá sveta, majstrovstvá Európy, svetový pohár a iná svetová súťaž,
i)
pravidlami súťaže pravidlá pre konkrétnu súťaž určené jej organizátorom, ktorých súčasťou sú najmä
1.
podmienky účasti jednotlivcov alebo podmienky účasti družstiev v súťaži,
2.
športové pravidlá, podľa ktorých sa bude súťažiť, a
3.
spôsob riešenia sporov vzniknutých v súvislosti s účasťou na súťaži,
j)
integritou športu princípy zaručujúce prirodzenú neistotu a nepredvídateľnosť priebehu a výsledku súťaže ...
k)
príslušnosťou k športovej organizácii príslušnosť založená
1.
účasťou v súťaži za športovú organizáciu,
2.
účasťou v súťaži organizovanej alebo riadenej športovou organizáciou alebo inou právnickou osobou ňou ...
3.
účasťou na organizovaní alebo na riadení súťaže športovou organizáciou alebo inou právnickou osobou ...
4.
registráciou za športovú organizáciu,
5.
športovou reprezentáciou,
6.
členským vzťahom alebo dobrovoľníckym vzťahom k športovej organizácii,
7.
zmluvným vzťahom so športovou organizáciou, ktorého predmetom je športová činnosť, ak ide o športovca ...
8.
účasťou na riadení a správe športovej organizácie,
9.
účasťou na príprave na súťaž a na súťaži ako sprievodný personál športovca alebo družstva,
10.
príslušnosťou k inej športovej organizácii, ktorá je členom športovej organizácie,
l)
zakladajúcim dokumentom stanovy, zakladacia listina, zakladateľská listina, spoločenská zmluva, zakladateľská ...
m)
športovým zväzom športová organizácia, ktorá je občianskym združením, združujúca iné športové organizácie, ...
n)
mládežou športovci do 23 rokov veku; ak ide o športovca zúčastneného v súťaži, do skončenia súťažného ...
o)
športovou infraštruktúrou štadión, športová hala, športové ihrisko, telocvičňa a iné kryté alebo otvorené ...
p)
športovou infraštruktúrou národného významu športová infraštruktúra spĺňajúca požiadavky medzinárodnej ...
q)
zdrojovou evidenciou evidencia športovej organizácie, v ktorej údaj o fyzickej osobe alebo o právnickej ...
r)
zverejnením zverejnenie údajov v informačnom systéme športu,
s)
zapísaním zápis údajov, zápis zmeny údajov a výmaz údajov o fyzických osobách v športe a právnických ...
t)
športom všetky formy telesných aktivít, ktoré prostredníctvom príležitostnej účasti alebo organizovanej ...
u)
zoznam športovcov top tímu zoznam športových reprezentantov a zoskupení v individuálnych športoch v ...

DRUHÁ ČASŤ

OSOBY V ŠPORTE

PRVÁ HLAVA
ŠPORTOVEC A ŠPORTOVÝ ODBORNÍK

Športovec
§ 4
(1)

Športovec vykonáva šport ako profesionálny športovec, amatérsky športovec alebo ako neorganizovaný športovec. ...

(2)

Profesionálny športovec a amatérsky športovec vykonáva šport v športovej organizácii, za ktorú je registrovaný ...

(3)

Profesionálny športovec vykonáva šport

a)
na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu alebo inej zmluvy, ak vykonáva šport pre športovú ...
b)
na základe pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu podľa osobitného predpisu4) v rezortnom ...
c)
ako samostatne zárobkovo činná osoba.
(4)

Amatérsky športovec vykonáva šport

a)
na základe zmluvy o amatérskom vykonávaní športu, ak
1.
rozsah vykonávania športu, aj ak spĺňa znaky závislej práce, počas jedného kalendárneho roka nepresahuje ...
2.
zmluva športovca nezaväzuje k účasti na príprave na súťaž alebo
3.
vykonáva šport v rámci jednej súťaže alebo viacerých navzájom súvisiacich súťaží v krátkom časovom období, ...
b)
na základe zmluvy o príprave talentovaného športovca,
c)
na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru alebo
d)
bez zmluvy.
(5)

Talentovaným športovcom je športovec do 23 rokov veku, ktorý prejavil vysokú úroveň talentu, športových ...

(6)

Aktívnym športovcom je športovec, ktorý sa v poslednom roku zúčastnil najmenej na troch súťažiach organizovaných ...

(7)

Oprávnenie profesionálneho športovca vykonávať šport ako samostatne zárobkovo činná osoba vzniká dňom ...

§ 5
(1)

Športovec má právo vybrať si športový klub, v ktorom bude vykonávať šport. Ak to predpisy športového ...

(2)

Právo športovca podľa odseku 1 je obmedzené, ak

a)
trvá právny vzťah športovca k športovému klubu založený zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu, ...
b)
športový klub, ktorý si športovec vybral, v súlade s predpismi športového zväzu, ktorého je športový ...
(3)

Športový zväz môže v záujme ochrany integrity športu v rozsahu svojej pôsobnosti obmedziť právo športovca ...

a)
časové obdobie počas jedného súťažného obdobia, v ktorom je zmena klubovej príslušnosti športovca obmedzená ...
b)
podmienky na vykonanie zmeny klubovej príslušnosti športovca počas začatého súťažného obdobia,
c)
podmienky zrušenia registrácie za športový klub a novej registrácie za iný športový klub,
d)
najvyšší prípustný počet zmien klubovej príslušnosti športovca počas jedného súťažného obdobia alebo ...
(4)

Zmena klubovej príslušnosti športovca nesmie byť podmienená finančnou odplatou ani iným plnením medzi ...

(5)

Športová organizácia môže zrušiť registráciu športovca za športovú organizáciu bez súhlasu športovca ...

(6)

Pri vykonávaní športu môže byť športovec bez jeho súhlasu monitorovaný športovou organizáciou, ku ktorej ...

(7)

Monitorovanie športovca podľa odseku 6 je možné iba na účely posudzovania športového výkonu športovca, ...

(8)

Zdravotnú spôsobilosť vrcholového športovca a talentovaného športovca na vykonávanie príslušného športu ...

(9)

Zdravotné výkony, ktoré sú súčasťou lekárskej prehliadky vrcholového športovca a talentovaného športovca, ...

Športový odborník
§ 6
(1)

Športovým odborníkom je

a)
tréner a inštruktor športu,
b)
fyzická osoba vykonávajúca odbornú činnosť v športe na základe odbornej spôsobilosti získanej podľa ...
c)
fyzická osoba vykonávajúca odbornú činnosť v športe na základe odbornej spôsobilosti určenej predpismi ...
d)
fyzická osoba vykonávajúca činnosť v športe, na ktorú sa v súlade s pravidlami súťaže a predpismi športového ...
e)
kontrolór športovej organizácie (ďalej len „kontrolór“),
f)
funkcionár športovej organizácie,
g)
dopingový komisár.
(2)

Oprávnenie vykonávať činnosť športového odborníka podľa odseku 1 písm. a) až e) vzniká dňom zápisu športového ...

(3)

Športový odborník podľa odseku 1 písm. a) až d) vykonáva činnosť športového odborníka

a)
ako podnikanie,
b)
na základe zmluvy o výkone činnosti športového odborníka,
c)
na základe pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu,
d)
ako dobrovoľník6a) alebo
e)
bez zmluvy.
(4)

Oprávnenie vykonávať činnosť športového odborníka ako podnikanie vzniká dňom vydania oprávnenia na podnikanie. ...

(5)

Okresný úrad, ktorý plní úlohy jednotného kontaktného miesta, vydá športovému odborníkovi oprávnenie ...

(6)

Športový odborník môže oznámiť jednotnému kontaktnému miestu pozastavenie podnikania; jednotné kontaktné ...

(7)

Po pozastavení podnikania športový odborník nadobudne oprávnenie na podnikanie uplynutím obdobia pozastavenia ...

(8)

Oprávnenie športového odborníka podnikať zaniká

a)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho,
b)
stratou odbornej spôsobilosti požadovanej na výkon činnosti športového odborníka,
c)
stratou bezúhonnosti požadovanej na výkon činnosti športového odborníka,
d)
oznámením športového odborníka o ukončení podnikania.
(9)

Športový odborník oznámi jednotnému kontaktnému miestu ukončenie podnikania; jednotné kontaktné miesto ...

(10)

Za odbornú činnosť v športe sa nepovažuje záchrana života a špecializované činnosti v oblasti záchrany ...

§ 7
(1)

Na výkon činnosti športového odborníka sa vyžaduje bezúhonnosť. Podmienka bezúhonnosti musí byť splnená ...

(2)

Za bezúhonného sa považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za

a)
zločin,
b)
úmyselný trestný čin proti životu a zdraviu, úmyselný trestný čin proti slobode a ľudskej dôstojnosti, ...
c)
iný trestný čin, ako je uvedený v písmenách a) a b), spáchaný so zbraňou, násilím, hrozbou bezprostredného ...
d)
trestný čin podľa písmen a) až c), trestný čin proti majetku alebo hospodársky trestný čin, ak ide o ...
(3)

Za bezúhonného sa považuje aj ten, komu bolo odsúdenie za trestný čin podľa odseku 2 zahladené alebo ...

(4)

Bezúhonnosť sa preukazuje pri zápise do registra fyzických osôb v športe písomným čestným vyhlásením; ...

(5)

Stratu bezúhonnosti je športový odborník povinný bezodkladne oznámiť športovej organizácii, pre ktorú ...

(6)

Športový odborník je povinný na vyzvanie bezodkladne preukázať doklad o odbornej spôsobilosti na vykonávanie ...

(7)

Pri vykonávaní činnosti športového odborníka môže byť športový odborník bez jeho súhlasu monitorovaný ...

DRUHÁ HLAVA
ŠPORTOVÉ ORGANIZÁCIE

Športová organizácia
§ 8
(1)

Športovou organizáciou je právnická osoba, ktorej predmetom činnosti alebo cieľom činnosti je športová ...

(2)

Športová organizácia sa povinne zapisuje do registra právnických osôb v športe.

(3)

Športová organizácia vedie zdrojovú evidenciu osôb s jej príslušnosťou. O fyzických osobách sa v zdrojovej ...

(4)

Športová organizácia, ktorá uzavrela so športovcom zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu, zmluvu ...

(5)

Zo zasadnutia najvyššieho orgánu športovej organizácie a konania volieb do orgánov športovej organizácie ...

(6)

Športová organizácia je povinná

a)
zabezpečiť vo svojej pôsobnosti dodržiavanie pravidiel Svetového antidopingového programu, opatrení ...
b)
upraviť vo svojich predpisoch negatívne javy podľa písmena a) ako závažné disciplinárne previnenia,
c)
zabezpečiť vo svojej pôsobnosti vzdelávanie v oblasti boja proti dopingu.
(7)

Ak sa na výkon športovej činnosti vyžaduje odborná spôsobilosť, športová organizácia je povinná zabezpečiť ...

(8)

Športová organizácia má právo udeľovať súhlas na použitie obrazových, zvukových a obrazovo-zvukových ...

(9)

Športová organizácia, ktorá organizuje súťaž, má výlučné právo na označenie súťaže názvom, nezameniteľným ...

(10)

Športová organizácia je povinná umožniť osobe s jej príslušnosťou účasť na športovej reprezentácii.

§ 9
Hospodárenie športovej organizácie
(1)

Športová organizácia, ktorá je prijímateľom verejných prostriedkov,7) vyberá od osôb s jej príslušnosťou ...

(2)

Športová organizácia môže v súvislosti so svojou športovou činnosťou vykonávať aj inú činnosť, ktorou ...

(3)

Športová organizácia má účtovné obdobie kalendárny rok.

(4)

Športová organizácia, ktorá je prijímateľom verejných prostriedkov, je povinná mať riadnu účtovnú závierku ...

a)
príjem verejných prostriedkov v účtovnom roku, za ktorý je ročná účtovná závierka zostavená, presiahne ...
b)
všetky príjmy športovej organizácie v účtovnom roku, za ktorý je ročná účtovná závierka zostavená, presiahnu ...
(5)

Výročná správa obsahuje

a)
prehľad vykonávaných činností a projektov,
b)
prehľad dosiahnutých športových výsledkov,
c)
ročnú účtovnú závierku, zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých a výrok audítora k ročnej účtovnej ...
d)
prehľad výnosov podľa zdrojov a ich pôvodu,
e)
meno, priezvisko fyzických osôb a názov, sídlo a identifikačné číslo právnických osôb, ktorým športová ...
f)
prehľad nákladov športovej organizácie a osobitne prehľad nákladov na prevádzku športovej organizácie, ...
g)
stav a pohyb majetku a záväzkov,
h)
návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia,
i)
zmeny vykonané v zakladajúcom dokumente a iných predpisoch,
j)
zmeny v zložení orgánov,
k)
ďalšie údaje podľa predpisov športovej organizácie.
(6)

Ak športová organizácia podľa odseku 4 je zakladateľom alebo spoločníkom obchodnej spoločnosti a má ...

(7)

Výročná správa sa vypracúva v termíne určenom najvyšším orgánom športovej organizácie alebo v termíne ...

Kontrola v športovej organizácii
§ 10
(1)

Športová organizácia, ktorá je prijímateľom verejných prostriedkov, je povinná vytvárať podmienky na ...

(2)

Športová organizácia, ktorá má funkciu kontrolóra podľa odseku 1, je povinná mať zriadenú a obsadenú ...

§ 11
Podmienky na výkon funkcie kontrolóra
(1)

Za kontrolóra môže byť zvolená alebo inak ustanovená fyzická osoba, ktorá

a)
má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
b)
je bezúhonná a
c)
spĺňa kvalifikačné predpoklady.
(2)

Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie kontrolóra sú

a)
štyri roky praxe v organizovaní, riadení alebo v správe športu,
b)
najmenej úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a najmenej dva roky ...
c)
najmenej vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore ekonómia, manažment alebo právo alebo ...
d)
najmenej vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v inom študijnom odbore ako v písmene c) a najmenej ...
(3)

Na výkon funkcie kontrolóra národného športového zväzu a kontrolóra národnej športovej organizácie sa ...

(4)

Splnenie podmienky podľa odseku 1 písm. c) sa preukazuje dokladom o vzdelaní a potvrdením o praxi.

(5)

Kontrolór stráca spôsobilosť na výkon funkcie kontrolóra, ak

a)
prestane spĺňať podmienky podľa odseku 1 alebo
b)
nepreukáže odbornú spôsobilosť podľa odseku 3.
(6)

Funkcia kontrolóra je nezlučiteľná s výkonom funkcie člena najvyššieho orgánu, štatutárneho orgánu, ...

§ 12
Kontrolór
(1)

Kontrolór je najvyšším kontrolným orgánom športovej organizácie.

(2)

Ak sa v súlade so zakladajúcim dokumentom športovej organizácie zriaďuje kontrolný orgán, tento orgán ...

(3)

Kontrolór je podľa zakladajúceho dokumentu športovej organizácie volený alebo inak ustanovený do funkcie ...

(4)

Funkcia kontrolóra zaniká stratou spôsobilosti na výkon funkcie kontrolóra podľa § 11 ods. 5 alebo na ...

(5)

Kontrolór môže byť odvolaný z funkcie najvyšším orgánom športovej organizácie dvojtretinovou väčšinou ...

(6)

Kontrolór má právo na náhradu hotových výdavkov účelne a preukázateľne vynaložených v súvislosti s výkonom ...

(7)

Za výkon funkcie kontrolóra môže byť kontrolórovi vyplácaná náhrada za stratu času a odmena, ktorej ...

§ 13
Úlohy kontrolóra
(1)

Kontrolór pri výkone svojej funkcie postupuje tak, aby sa predchádzalo závažnému porušeniu povinnosti ...

(2)

Kontrolór priebežne vykonáva kontrolnú činnosť zameranú najmä na

a)
hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť použitia verejných prostriedkov,
b)
dodržiavanie právnych predpisov a
c)
dodržiavanie predpisov a rozhodnutí športovej organizácie.
(3)

Kontrolór tiež

a)
vykonáva priebežnú kontrolu obsahu zápisníc zo zasadnutí najvyššieho orgánu a ich riadneho zverejňovania, ...
b)
upozorňuje štatutárny orgán na nesúlad povinne zverejňovaných údajov a údajov v zdrojovej evidencii,
c)
upozorňuje štatutárny orgán, najvyšší orgán a najvyšší výkonný orgán na zistené nedostatky a odporúča ...
d)
konzultuje postup s kontrolórom športovej organizácie, ktorej je športová organizácia členom, pri zistení ...
e)
vypracúva výročnú správu o činnosti kontrolóra, ktorú predkladá najvyššiemu orgánu športovej organizácie. ...
(4)

Kontrolór národného športového zväzu a kontrolór národnej športovej organizácie má pôsobnosť podľa odsekov ...

a)
vykonáva konzultačnú činnosť pre kontrolórov športových organizácií, ktoré sú členmi národného športového ...
b)
posudzuje súlad priebehu zasadnutí, postupov a rozhodnutí orgánov národného športového zväzu alebo národnej ...
c)
zúčastňuje sa na zasadnutiach najvyššieho orgánu, najvyššieho výkonného orgánu, kontrolných orgánov, ...
d)
vykonáva dozor nad prípravou a riadnym priebehom volieb členov orgánov národného športového zväzu alebo ...
(5)

Kontrolór národného športového zväzu a kontrolór národnej športovej organizácie je oprávnený vykonávať ...

§ 14
Postup pri kontrole
(1)

Kontrolór vykonáva kontrolnú činnosť na základe

a)
vlastnej iniciatívy,
b)
podnetu orgánu športovej organizácie,
c)
podnetu osoby s príslušnosťou k športovej organizácii,
d)
podnetu hlavného kontrolóra športu alebo
e)
podnetu ministerstva školstva.
(2)

Pri výkone kontrolnej činnosti je kontrolór oprávnený v nevyhnutnom rozsahu vyžadovať v ním určenej ...

a)
poskytnutie originálov alebo overených kópií dokladov, písomností, záznamov dát na pamäťových médiách ...
b)
splnenie opatrení na nápravu nedostatkov zistených kontrolou a odstránenie príčin ich vzniku.
(3)

Kontrolór je oprávnený z podkladov podľa odseku 2 písm. a) vyhotovovať kópie na účely kontroly a ďalšieho ...

(4)

Športová organizácia a osoba s jej príslušnosťou je povinná poskytnúť kontrolórovi pri kontrolnej činnosti ...

(5)

Športová organizácia je povinná zabezpečiť prístup kontrolóra k podkladom podľa odseku 2 písm. a) v ...

(6)

Súčinnosť v rozsahu podľa odsekov 3 až 5 je športová organizácia a osoba s jej príslušnosťou povinná ...

(7)

Športová organizácia je oprávnená vyjadriť sa písomne k zisteným nedostatkom, navrhnutým opatreniam ...

(8)

Ak športová organizácia po upozornení na závažný nedostatok zistený pri kontrolnej činnosti tento závažný ...

(9)

O výsledku kontrolnej činnosti vypracuje kontrolór správu o kontrolnej činnosti v lehote do desiatich ...

a)
meno, priezvisko a dátum narodenia fyzickej osoby uvedenej v správe o kontrolnej činnosti,
b)
pôvod podnetu,
c)
predmet kontroly,
d)
zistenia,
e)
vyhodnotenie kontroly a navrhnuté opatrenia,
f)
lehotu na vyjadrenie k zisteným nedostatkom,
g)
lehotu na splnenie opatrení prijatých na nápravu nedostatkov,
h)
deň začatia a skončenia kontrolnej činnosti.
(10)

Postupom kontrolóra pri kontrolnej činnosti nie je dotknutý výkon kontroly podľa osobitného predpisu.10) ...

(11)

Ak pri výkone kontrolnej činnosti kontrolóra hrozí konflikt záujmov, kontrolór postúpi podanie hlavnému ...

§ 15
Športový klub
(1)

Športový klub je športová organizácia, ktorá vytvára vhodné podmienky na vykonávanie športu, organizovanie ...

(2)

Na účely účasti v súťaži, disciplinárne účely a účely riešenia sporov sa za športový klub považuje aj ...

(3)

Športový klub je povinný zabezpečiť, aby sa vrcholový športovec a talentovaný športovec s jeho príslušnosťou ...

(4)

Pri zmene klubovej príslušnosti formou prestupu športovca do iného športového klubu alebo pri opätovnej ...

(5)

Výchovné predstavuje náklady športového klubu na prípravu a výchovu športovca; ak sa športovec pripravoval ...

(6)

Fyzická osoba ani právnická osoba nesmie mať kontrolu alebo vplyv v dvoch alebo viacerých športových ...

Národný športový zväz
§ 16
Národný športový zväz a jeho úlohy
(1)

Národný športový zväz je športový zväz uznaný ministerstvom školstva, ktorý spĺňa tieto podmienky:

a)
je členom medzinárodnej športovej organizácie s celosvetovou pôsobnosťou pre príslušný šport,
b)
vykonáva výlučnú pôsobnosť pre príslušný šport na území Slovenskej republiky,
c)
má najmenej päť súťažiacich športových klubov registrovaných v registri právnických osôb v športe a ...
d)
organizuje celoštátnu súťaž dospelých a celoštátnu súťaž mládeže najmenej dva po sebe nasledujúce roky, ...
e)
zabezpečuje výber a prípravu športovcov do športovej reprezentácie a ich účasť na medzinárodných súťažiach ...
f)
zabezpečuje starostlivosť o talentovaných športovcov.
(2)

Národný športový zväz tiež

a)
zastupuje, chráni a presadzuje záujmy príslušného športu vo vzťahu k orgánom verejnej správy, medzinárodným ...
b)
navrhuje športových reprezentantov na zaradenie do rezortného športového strediska,
c)
zaraďuje športovcov do zoznamu talentovaných športovcov podľa výkonnostných kritérií určených predpisom ...
d)
vedie a každoročne zverejňuje zoznam talentovaných športovcov, ktorý obsahuje údaje v rozsahu podľa ...
e)
metodicky riadi a usmerňuje prípravu talentovaných športovcov,
f)
organizuje a riadi celoštátne súťaže a iné súťaže alebo ich organizovaním a riadením poveruje inú športovú ...
g)
schvaľuje podmienky účasti športovej organizácie v súťaži podľa písmena f) a udeľuje športovej organizácii ...
h)
vedie zoznam športových reprezentantov, ktorý obsahuje údaje v rozsahu podľa § 80 ods. 2 písm. a),b), ...
i)
určuje druhy športových odborníkov pre príslušný šport vrátane odbornej spôsobilosti vyžadovanej na ...
j)
oceňuje športovcov, ktorí dosiahli mimoriadne športové výsledky vo vrcholovom športe, a osobnosti, ktoré ...
k)
uznáva odbornú kvalifikáciu športových odborníkov, ak sa na uznanie príslušnej odbornej kvalifikácie ...
l)
podporuje výstavbu športovej infraštruktúry.
(3)

Za národný športový zväz sa považuje aj športová organizácia, ktorej členovia

a)
sú členmi rôznych medzinárodných športových organizácií s celosvetovou pôsobnosťou pre príslušný šport, ...
b)
spĺňajú podmienky podľa odseku 1 písm. c) až f) každý samostatne a
c)
spĺňajú podmienku podľa odseku 1 písm. b) spoločne.
§ 17
Práva a povinnosti národného športového zväzu
(1)

Národný športový zväz zverejňuje na svojom webovom sídle a v informačnom systéme športu

a)
stanovy a ostatné predpisy a ich zmeny najneskôr do 15 dní odo dňa ich schválenia,
b)
zoznam členov najvyššieho orgánu a ich náhradníkov v rozsahu meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu ...
c)
informáciu o konaní zasadnutia najvyššieho orgánu najmenej 15 dní predo dňom zasadnutia,
d)
pozvánku a návrh programu zasadnutia najvyššieho orgánu najmenej sedem dní predo dňom konania zasadnutia, ...
e)
zápisnicu a prezenčnú listinu zo zasadnutia orgánu s rozhodovacou pôsobnosťou najneskôr 25 dní odo dňa ...
f)
správu volebnej komisie najneskôr do 25 dní odo dňa konania volieb,
g)
zloženie, funkčné obdobie, spôsob a podmienky navrhovania kandidátov na volené funkcie a voľby volených ...
h)
kandidátov na členov orgánov vrátane ich navrhovateľa najneskôr tri dni predo dňom konania volieb,
i)
pravidlá uznášaniaschopnosti jednotlivých orgánov národného športového zväzu,
j)
počet hlasov potrebných na prijatie rozhodnutia jednotlivých orgánov národného športového zväzu a počet ...
k)
rozhodnutia disciplinárnych orgánov a rozhodnutia orgánov na riešenie sporov,
l)
informácie o spôsobe použitia príspevku uznanému športu.
(2)

Národný športový zväz je povinný

a)
mať stanovy v súlade s § 19 až 23,
b)
zapracovať do predpisov národného športového zväzu pravidlá Svetového antidopingového programu, opatrenia ...
c)
viesť evidenciu zmlúv a dohôd podľa § 35,39, 43, 47 a 48 a ich zmien,
d)
poskytovať súčinnosť ministerstvu školstva a iným orgánom verejnej správy pri plnení úloh v oblasti ...
(3)

Národný športový zväz v záujme ochrany integrity športu môže svojím predpisom určiť pravidlá a obmedzenia ...

a)
v súvislosti s prechodom alebo prevodom práva súťaženia medzi športovými klubmi,
b)
pri zmene právnej formy alebo pri inej právno-organizačnej zmene športového klubu ako účastníka súťaže, ...
§ 18
(1)

Národný športový zväz môže na účely podnikania v súvislosti so športovou reprezentáciou založiť obchodnú ...

(2)

Národný športový zväz môže na účely výstavby a prevádzky športovej infraštruktúry založiť obchodnú spoločnosť ...

(3)

Národný športový zväz môže použiť zisk obchodnej spoločnosti podľa odsekov 1 a 2 alebo podiel na zisku ...

§ 19
Orgány národného športového zväzu
(1)

Národný športový zväz vytvára svoje orgány a zabezpečuje ich činnosť podľa týchto pravidiel:

a)
členmi najvyššieho orgánu s právom hlasovať sú zástupcovia športových klubov, športovcov, športových ...
b)
členom najvyššieho orgánu s právom hlasovať nemôže byť funkcionár národného športového zväzu len na ...
c)
volený člen najvyššieho orgánu sa zúčastňuje na zasadnutí najvyššieho orgánu osobne alebo ho môže zastúpiť ...
d)
členom najvyššieho orgánu, ktorý zastupuje športovú organizáciu, je štatutárny orgán športovej organizácie ...
e)
členom najvyššieho orgánu a najvyššieho výkonného orgánu je najmenej jeden zástupca športovcov, ak ho ...
f)
najvyšší orgán volí členov najvyšších výkonných orgánov, predsedov a podpredsedov disciplinárnych orgánov, ...
g)
spory, ktoré vznikajú pri športovej činnosti národného športového zväzu a osôb s jeho príslušnosťou, ...
h)
orgány s rozhodovacou pôsobnosťou vykonávajú svoju pôsobnosť nezávisle od iných orgánov národného športového ...
i)
každý člen národného športového zväzu môže navrhnúť kandidáta na volenú funkciu v orgánoch národného ...
j)
každá fyzická osoba môže kandidovať na volenú funkciu v orgánoch národného športového zväzu, ak ju navrhne ...
k)
o odvolaní člena výkonného orgánu, disciplinárneho orgánu, orgánu na riešenie sporov, licenčného orgánu ...
l)
funkčné obdobie členov volených orgánov je najviac šesť rokov,
m)
členovia orgánov, ktorým uplynulo funkčné obdobie, sú oprávnení vykonávať nevyhnutné úkony a činnosť ...
(2)

Počet členov, spôsob vytvorenia a spôsob hlasovania členov najvyššieho orgánu (ďalej len „kľúč delegátov“) ...

(3)

Kľúč delegátov musí zohľadňovať

a)
počet športovcov a úroveň súťaže, v ktorej súťažia, alebo počet družstiev športovej organizácie a úroveň ...
b)
územný princíp, ak je určený v stanovách národného športového zväzu.
(4)

Voľby do orgánov národného športového zväzu sa vykonávajú na zasadnutí najvyššieho orgánu alebo elektronickou ...

(5)

Štatutárny orgán a členovia orgánov národného športového zväzu sú povinní vykonávať svoju funkciu s ...

§ 20
Konflikt záujmov
(1)

Národný športový zväz upravuje konflikt záujmov tak, aby bola zabezpečená nezlučiteľnosť výkonu funkcie ...

a)
kontrolnom orgáne s výkonom funkcie vo výkonnom orgáne, disciplinárnom orgáne, orgáne na riešenie sporov ...
b)
štatutárnom orgáne, kontrolnom orgáne alebo vo výkonnom orgáne národného športového zväzu alebo jeho ...
(2)

Ak v konkrétnej veci existuje alebo hrozí konflikt záujmov člena orgánu národného športového zväzu alebo ...

(3)

Člen orgánu národného športového zväzu alebo jeho člena, ktorý rozhodoval vo veci v ktoromkoľvek stupni, ...

§ 21
Zasadnutia orgánov národného športového zväzu
(1)

Zasadnutia najvyššieho orgánu národného športového zväzu sa uskutočňujú podľa týchto pravidiel:

a)
riadne zasadnutie sa uskutočňuje najmenej raz za rok,
b)
pozvánka, návrh programu zasadnutia a podklady na zasadnutie sa zasielajú osobám oprávneným zúčastniť ...
c)
program zasadnutia a návrhy na jeho zmenu sa schvaľujú na začiatku zasadnutia; v otázke, ktorá nie je ...
d)
na uznášaniaschopnosť zasadnutia je potrebná prítomnosť nadpolovičnej väčšiny všetkých členov najvyššieho ...
e)
mimoriadne zasadnutie najvyššieho orgánu je oprávnený zvolať stanovami určený počet členov, najvyšší ...
(2)

Zápisnica zo zasadnutia najvyššieho orgánu, najvyššieho výkonného orgánu a kontrolného orgánu obsahuje ...

a)
schválený program zasadnutia,
b)
prezenčnú listinu, zápisnice o zvolení člena orgánu podľa § 19 ods. 1 písm. c) a písomné splnomocnenia, ...
c)
zoznam podkladov k jednotlivým bodom programu a spôsob prístupu k nim,
d)
dôležité vyjadrenia členov orgánu k jednotlivým bodom programu,
e)
rozhodnutia prijaté k jednotlivým bodom programu vrátane výsledkov hlasovania a odlišného stanoviska ...
f)
meno, priezvisko a podpis predsedajúceho a zapisovateľa.
(3)

Zápisnica podľa odseku 2 sa zašle všetkým osobám oprávneným zúčastniť sa zasadnutia príslušného orgánu ...

§ 22
Rozhodnutia orgánov národného športového zväzu
(1)

Rozhodnutia najvyššieho orgánu, pri ktorých sa podľa stanov vyžaduje súhlas kvalifikovanej väčšiny, ...

a)
zmena stanov,
b)
reorganizácia súťaží,
c)
schvaľovanie uzatvorenia zmluvných vzťahov, ak hodnota plnenia zo zmluvy je vyššia ako hodnota určená ...
d)
vytvorenie obchodnej spoločnosti podľa § 18 alebo obchodnej spoločnosti, ktorej spoločníkom alebo akcionárom ...
e)
prevod obchodného podielu alebo akcií v obchodnej spoločnosti podľa § 18 alebo v obchodnej spoločnosti, ...
f)
ďalšie rozhodnutia určené stanovami národného športového zväzu.
(2)

O neprijatí za člena národného športového zväzu alebo o vylúčení člena z národného športového zväzu ...

§ 23
Voľby do orgánov národného športového zväzu
(1)

Prípravu a riadny priebeh volieb do orgánov národného športového zväzu zabezpečuje volebná komisia volená ...

(2)

Na žiadosť člena najvyššieho orgánu alebo člena národného športového zväzu ministerstvo školstva určí ...

(3)

Nezávislý pozorovateľ uvedie svoje zistenia o príprave, priebehu a výsledku volieb v písomnej správe, ...

(4)

Úhradu účelne a preukázateľne vynaložených nákladov spojených s účasťou nezávislého pozorovateľa na ...

TRETIA HLAVA
NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ ORGANIZÁCIE

§ 24
(1)

Národnými športovými organizáciami sú Slovenský olympijský a športový výbor, Slovenský paralympijský ...

(2)

Ustanovenia § 17 ods. 1 a 2 sa na národnú športovú organizáciu vzťahujú rovnako.

§ 25
Slovenský olympijský a športový výbor a jeho úlohy
(1)

Slovenský olympijský a športový výbor je národnou športovou organizáciou, ktorá je občianskym združením. ...

(2)

Slovenský olympijský a športový výbor má ako člen medzinárodného olympijského hnutia postavenie a oprávnenia ...

(3)

Stanovy Slovenského olympijského a športového výboru ratifikuje Medzinárodný olympijský výbor.

(4)

Slovenský olympijský a športový výbor plní najmä tieto úlohy:

a)
riadi, rozvíja, podporuje a chráni olympijské hnutie v Slovenskej republike,
b)
zabezpečuje dodržiavanie Olympijskej charty v Slovenskej republike,
c)
podporuje rozvoj športu v Slovenskej republike,
d)
riadi a organizačne zabezpečuje športovú reprezentáciu na olympijských hrách a na iných súťažiach organizovaných ...
e)
zastupuje Slovenskú republiku na olympijských hrách a iných súťažiach organizovaných Medzinárodným olympijským ...
f)
vykonáva výlučnú pôsobnosť vo veciach vymedzených Olympijskou chartou.
(5)

Slovenský olympijský a športový výbor má výlučné právo používať olympijskú symboliku Slovenského olympijského ...

§ 26
Slovenský paralympijský výbor a jeho úlohy
(1)

Slovenský paralympijský výbor je národnou športovou organizáciou, ktorá je občianskym združením združujúcim ...

(2)

Slovenský paralympijský výbor ako člen Medzinárodného paralympijského výboru zároveň vykonáva výlučnú ...

(3)

Slovenský paralympijský výbor plní najmä tieto úlohy:

a)
riadi, rozvíja, podporuje a chráni paralympijské hnutie v Slovenskej republike,
b)
podporuje rozvoj paralympijského športu v Slovenskej republike,
c)
riadi a organizačne zabezpečuje športovú reprezentáciu na súťažiach organizovaných Medzinárodným paralympijským ...
d)
zverejňuje na svojom webovom sídle zoznam športov uznaných Medzinárodným paralympijským výborom.
(4)

Slovenský paralympijský výbor má výlučné právo používať paralympijskú symboliku a udeľuje súhlas na ...

(5)

Slovenský paralympijský výbor má na účely vzdelávania v športe podľa § 83 až 85 postavenie národného ...

§ 27
Používanie olympijskej symboliky a paralympijskej symboliky
(1)

Olympijskú symboliku môžu fyzické osoby a právnické osoby používať na území Slovenskej republiky so ...

(2)

Fyzické osoby a právnické osoby sa môžu uchádzať o súhlas Medzinárodného olympijského výboru na používanie ...

(3)

Fyzické osoby a právnické osoby môžu používať olympijskú symboliku alebo paralympijskú symboliku len ...

§ 28
Ochrana olympijskej symboliky a paralympijskej symboliky
(1)

Zakazuje sa

a)
používanie olympijskej symboliky alebo paralympijskej symboliky, ktoré by bolo nevhodné, klamlivé, neprimerané ...
b)
používanie olympijskej symboliky alebo paralympijskej symboliky na výrobné, obchodné alebo iné účely ...
c)
porušenie podmienok používania olympijskej symboliky alebo paralympijskej symboliky uvedených v súhlase ...
(2)

Ak olympijskú symboliku alebo paralympijskú symboliku používa neoprávnená osoba alebo ak sa používa ...

(3)

Na prejednanie a rozhodnutie sporov podľa odseku 2 je príslušný súd.

ŠTVRTÁ HLAVA
ŠPORTOVÁ REPREZENTÁCIA

§ 29
(1)

Športová reprezentácia je účasť športového reprezentanta na významnej súťaži vrátane prípravy na túto ...

(2)

Športovým reprezentantom je občan Slovenskej republiky, ktorý bol nominovaný ako športovec za člena ...

(3)

Práva a povinnosti športového reprezentanta upravuje predpis športovej organizácie podľa odseku 2.

(4)

Súčasťou športovej reprezentácie sú aj členovia realizačného tímu a iné osoby nominované národným športovým ...

(5)

Ak pravidlá, predpisy alebo rozhodnutia medzinárodnej športovej organizácie alebo organizátora významnej ...

(6)

Člen športovej reprezentácie je povinný rešpektovať záväzky športovej organizácie, ktorá ho nominovala ...

(7)

Príprava podľa plánu prípravy schváleného národným športovým zväzom a účasť športového reprezentanta ...

§ 30
Odmena za športovú reprezentáciu
(1)

Národný športový zväz má právo na ocenenia a odmeny športovej reprezentácie okrem tých, ktoré organizátor ...

(2)

Príjem zo športovej reprezentácie možno použiť len na plnenie úloh podľa § 16 ods. 1 písm. d) až f) ...

(3)

Prijímateľ odmeny podľa odseku 1 rozdelí a poukáže solidárny príspevok vo výške 5 % z poskytnutej odmeny ...

a)
najnižší vek športového reprezentanta na účely rozdelenia solidárneho príspevku a
b)
rozdelenie solidárneho príspevku medzi všetky športové kluby, ktoré sú jeho členmi a ktoré zabezpečujú ...
(4)

Ak sa solidárny príspevok rozdeľuje spôsobom podľa odseku 3 písm. b), najmenej 50 % z poskytnutého solidárneho ...

TRETIA ČASŤ

PRÁVNE VZŤAHY PRI ŠPORTOVEJ ČINNOSTI

PRVÁ HLAVA
ZMLUVNÉ VZŤAHY V ŠPORTE

§ 31
Všeobecné ustanovenia
(1)

Pred uzatvorením zmluvy medzi športovcom a športovou organizáciou je športová organizácia povinná oboznámiť ...

(2)

Spôsobilosť športovca mať v zmluvných vzťahoch podľa tohto zákona práva a povinnosti a spôsobilosť vlastnými ...

(3)

Na uzatvorenie písomnej zmluvy so športovcom od 15 do 18 rokov veku sa vyžaduje vyjadrenie zákonného ...

(4)

Zmluva medzi športovcom a športovou organizáciou, ktorej predmetom je vykonávanie športu športovcom ...

(5)

Obdobie medzi dňom podpisu zmluvy a dňom jej účinnosti nesmie byť dlhšie ako jeden rok, inak je neplatná. ...

Profesionálne vykonávanie športu
§ 32
Základné povinnosti športovca

Športovec, ktorý vykonáva šport na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu, má tieto základné ...

a)
zúčastňovať sa na súťažiach a podujatiach určených športovou organizáciou,
b)
vyvinúť v súťaži úsilie potrebné na dosiahnutie najlepšieho športového výkonu a najlepšieho športového ...
c)
pripravovať sa sústavne na súťaž podľa pokynov športovej organizácie,
d)
nezúčastňovať sa osobne ani prostredníctvom tretej osoby na stávkovej hre v športe, ktorý vykonáva,
e)
dodržiavať životosprávu v rozsahu dohodnutom so športovou organizáciou,
f)
dodržiavať predpisy športovej organizácie, pre ktorú vykonáva šport, s ktorými ho športová organizácia ...
g)
oboznámiť sa a riadiť sa predpismi príslušného športu,
h)
dodržiavať pokyny trénerov a členov realizačného tímu športovej organizácie; to neplatí, ak ide o pokyn, ...
i)
nevykonávať nebezpečné činnosti bez predchádzajúceho písomného súhlasu športovej organizácie,
j)
chrániť majetok športovej organizácie, ktorý mu bol zverený, pred jeho stratou alebo poškodením a vrátiť ...
k)
oznámiť bezodkladne športovej organizácii zranenie, ochorenie alebo stratu zdravotnej spôsobilosti na ...
l)
absolvovať lekárske ošetrenie alebo iný zdravotný výkon po konzultácii so športovou organizáciou, ak ...
m)
absolvovať lekársku prehliadku, lekárske ošetrenie alebo iný zdravotný výkon na základe pokynu športovej ...
n)
zdržať sa konania, ktoré by mohlo poškodiť dobré meno športovej organizácie, ak tento zákon alebo osobitný ...
§ 33
Základné povinnosti športovej organizácie

Športová organizácia, pre ktorú športovec vykonáva šport na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní ...

a)
zabezpečiť sústavnú prípravu športovca na súťaž a účasť športovca na súťaži pod vedením trénera s požadovanou ...
b)
vyplácať športovcovi dohodnutú mzdu,
c)
vytvárať vhodné podmienky na vykonávanie športu,
d)
umožniť športovému reprezentantovi účasť na športovej reprezentácii,
e)
zabezpečiť v súvislosti s vykonávaním športu zdravotnú starostlivosť, regeneráciu a oddych športovca, ...
f)
umožniť športovcovi prípravu na povolanie, ak ide o žiaka strednej školy alebo študenta vysokej školy. ...
§ 34
Predzmluvné vzťahy
(1)

Športová organizácia je oprávnená pred podpisom zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu vyžadovať ...

(2)

Športová organizácia nesmie od športovca vyžadovať informácie o

a)
rodinných pomeroch,
b)
politickej príslušnosti, odborovej príslušnosti a náboženskej príslušnosti.
(3)

Športová organizácia je oprávnená od športovca vyžadovať informácie o

a)
zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie športu,
b)
bezúhonnosti vrátane disciplinárnych sankcií uložených športovcovi športovým zväzom, športovým zväzom ...
c)
zmluvnom vzťahu s inou športovou organizáciou a jeho trvaní a o zmluvnom vzťahu o používaní a zhodnotení ...
(4)

Športovec je povinný informovať športovú organizáciu o skutočnostiach, ktoré mu bránia vo vykonávaní ...

(5)

Športová organizácia je povinná pri uzatváraní zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu zaobchádzať ...

(6)

Zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu do dovŕšenia 15 rokov veku uzatvára so športovou organizáciou ...

§ 35
Zmluva o profesionálnom vykonávaní športu
(1)

Zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu sa športovec zaväzuje odplatne vykonávať šport za športovú ...

(2)

Zmluva o profesionálnom vykonávaní športu musí byť uzatvorená písomne a musí obsahovať podstatné náležitosti ...

(3)

Zmluva o profesionálnom vykonávaní športu musí obsahovať tieto podstatné náležitosti:

a)
meno, priezvisko, dátum narodenia, štátnu príslušnosť a adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu ...
b)
názov športovej organizácie, identifikačné číslo organizácie, právnu formu, sídlo, označenie príslušného ...
c)
obdobie trvania zmluvy,
d)
druh športu, ktorý má športovec vykonávať,
e)
mzdu a mzdové podmienky športovca,
f)
používanie a zhodnocovanie osobnostných práv športovca,
g)
výmeru dovolenky a spôsob jej čerpania,
h)
deň začatia vykonávania športu, ktorý nesmie byť skorší ako deň nadobudnutia účinnosti zmluvy,
i)
deň nadobudnutia účinnosti zmluvy,
j)
miesto a dátum podpisu zmluvy.
(4)

V zmluve o profesionálnom vykonávaní športu možno dohodnúť aj ďalšie podmienky, najmä

a)
miesto pravidelného vykonávania športu na účel poskytovania cestovných náhrad podľa osobitného predpisu,8) ...
b)
dĺžku výpovednej lehoty,
c)
výdavky, ktoré vzniknú športovcovi pri vykonávaní športu, a podmienky ich náhrady športovou organizáciou, ...
d)
pravidlá krátenia dovolenky,
e)
zabezpečenie zmluvných práv a povinností,
f)
sankcie za porušenie zmluvných povinností,
g)
rozhodné právo,
h)
rozhodný jazyk, ak sa zmluva vyhotovuje vo viacerých jazykoch,
i)
rozsah mlčanlivosti.
§ 36
Mzda a priemerný zárobok
(1)

Mzda športovca vykonávajúceho šport na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu sa považuje ...

(2)

Priemerný mesačný zárobok je mesačný zárobok pripadajúci podľa zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu ...

§ 37
Pracovný čas a odpočinok
(1)

Denný pracovný čas športovca je časový úsek 24 po sebe nasledujúcich hodín, počas ktorých je športovec ...

(2)

Športovec je v dennom pracovnom čase k dispozícii pre športovú organizáciu v časových úsekoch dohodnutých ...

(3)

Počas denného pracovného času má športovec právo na nepretržitý odpočinok a regeneráciu podľa podmienok ...

(4)

Športová organizácia je povinná zabezpečiť, aby športovec mal raz za týždeň jeden deň nepretržitého ...

(5)

Športová organizácia vedie evidenciu odpracovaných dní a dní odpočinku.

§ 38
Skončenie profesionálneho vykonávania športu
(1)

Zmluvný vzťah založený zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu zaniká

a)
uplynutím obdobia, na ktoré bola uzavretá,
b)
smrťou športovca alebo jeho vyhlásením za mŕtveho,
c)
zánikom športovej organizácie bez právneho nástupcu.
(2)

Zmluvný vzťah založený zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu možno skončiť

a)
dohodou,
b)
výpoveďou alebo
c)
okamžitým skončením.
(3)

Zmluvný vzťah založený zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu uzavretou so športovcom, ktorý je ...

§ 39
Dohoda o skončení profesionálneho vykonávania športu
(1)

Ak sa športová organizácia a športovec dohodnú na skončení zmluvného vzťahu založeného zmluvou o profesionálnom ...

(2)

Dohoda o skončení zmluvného vzťahu založeného zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu sa uzatvára ...

§ 40
Výpoveď
(1)

Výpoveď musí byť písomná a doručená druhej zmluvnej strane.

(2)

Dôvod výpovede sa musí vo výpovedi skutkovo vymedziť tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom. ...

(3)

Výpoveď, ktorá bola doručená druhej zmluvnej strane, možno odvolať len s jej súhlasom. Odvolanie výpovede ...

(4)

Športová organizácia je oprávnená vypovedať zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu, ak

a)
športovec dlhodobo nespĺňa zdravotnú spôsobilosť na vykonávanie športu podľa zmluvy o profesionálnom ...
b)
športovec porušil základnú povinnosť podľa § 32 písm. b), e) až n) a súčasne bol v posledných šiestich ...
c)
športová organizácia alebo jej časť sa zrušuje,
d)
u športovca sú dôvody, pre ktoré by s ním športová organizácia mohla okamžite skončiť zmluvu o profesionálnom ...
(5)

Športovec je oprávnený vypovedať zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu, ak

a)
športová organizácia porušila základnú povinnosť podľa § 33 písm. a), c) alebo písm. d),
b)
športová organizácia neumožnila športovcovi vykonávanie športu podľa zmluvy o profesionálnom vykonávaní ...
c)
športová organizácia neumožnila športovcovi v súťažnom období účasť na viac ako 10 % súťaží za športovú ...
§ 41
Výpovedná lehota
(1)

Ak je daná výpoveď, zmluvný vzťah založený zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu sa skončí uplynutím ...

(2)

Výpovedná lehota je jeden mesiac, ak predpisy športového zväzu, zmluva o profesionálnom vykonávaní športu ...

(3)

Výpovedná lehota začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede ...

(4)

Ak športovec nezotrvá počas plynutia výpovednej lehoty v športovej organizácii, športová organizácia ...

§ 42
Okamžité skončenie profesionálneho vykonávania športu
(1)

Športová organizácia je oprávnená okamžite skončiť zmluvný vzťah založený zmluvou o profesionálnom vykonávaní ...

a)
porušil základnú povinnosť podľa § 32 písm. a), c) alebo písm. d),
b)
zúčastnil sa bez súhlasu športovej organizácie na súťaži za inú športovú organizáciu,
c)
porušil závažne športové pravidlá, predpisy alebo rozhodnutie príslušného športového zväzu,
d)
porušil zákaz dopingu,
e)
manipuloval priebeh alebo výsledok súťaže alebo neoznámil manipuláciu priebehu alebo výsledku súťaže ...
f)
bol odsúdený na nepodmienečný trest odňatia slobody.
(2)

Športovec je oprávnený okamžite skončiť zmluvný vzťah založený zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu, ...

a)
športová organizácia neuhradila najmenej za tri jednotlivé mesiace počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov ...
b)
športová organizácia porušila závažne vo vzťahu k športovcovi športové pravidlá, predpisy alebo rozhodnutia ...
c)
športovec dlhodobo stratil zdravotnú spôsobilosť na vykonávanie športu podľa zmluvy o profesionálnom ...
(3)

Okamžité skončenie zmluvného vzťahu založeného zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu musí byť písomné ...

(4)

Okamžité skončenie zmluvného vzťahu založeného zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu musí obsahovať ...

(5)

Športovec alebo športová organizácia môže okamžite skončiť zmluvný vzťah založený zmluvou o profesionálnom ...

§ 43
Dočasné hosťovanie športovca

Športovec, ktorý má so športovou organizáciou uzatvorenú zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu, ...

§ 44
Dovolenka a prekážky vo vykonávaní športu
(1)

Športovec má nárok na dovolenku.

(2)

Športovec má nárok na dovolenku za kalendárny rok najmenej v rozsahu 20 kalendárnych dní.

(3)

Za každý mesiac trvania zmluvného vzťahu má športovec nárok na 1/12 dovolenky za kalendárny rok.

(4)

Čerpanie dovolenky určuje športová organizácia tak, aby si športovec mohol dovolenku vyčerpať spravidla ...

(5)

Športová organizácia môže určiť športovcovi čerpanie dovolenky, aj keď ešte nesplnil podmienky na vznik ...

(6)

Ak športovec nemôže vyčerpať dovolenku v kalendárnom roku z dôvodu, že športová organizácia neurčí jej ...

(7)

Športová organizácia nesmie určiť čerpanie dovolenky na obdobie, keď je športovec uznaný za dočasne ...

(8)

Ak športovec nemôže vyčerpať dovolenku pre čerpanie materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky ...

(9)

Ak športovec nemôže vyčerpať dovolenku z dôvodu, že bol uznaný za dočasne pracovne neschopného pre chorobu ...

(10)

Ak bol športovec v priebehu dovolenky uznaný za dočasne práceneschopného pre chorobu alebo úraz alebo ...

(11)

Na krátenie dovolenky sa primerane použijú ustanovenia Zákonníka práce,21) ak sa športovec a športová ...

(12)

Za dovolenku patrí športovcovi mzda.

(13)

Dovolenka sa má poskytovať najmenej v rozsahu týždňa ako sedem po sebe nasledujúcich kalendárnych dní. ...

(14)

Na prekážky na strane športovca vo vykonávaní športu sa primerane vzťahujú niektoré ustanovenia Zákonníka ...

(15)

Ak ide o dôvody neprítomnosti podľa predchádzajúceho odseku, ktoré zasiahli do času, na ktorý športová ...

(16)

Tehotná športovkyňa má právo odmietnuť vykonávanie športu, ak podľa lekárskeho posudku vykonávanie športu ...

(17)

Na materskú dovolenku a rodičovskú dovolenku sa primerane vzťahujú ustanovenia Zákonníka práce.23)

§ 45
Kolektívne vzťahy pri vykonávaní športu
(1)

Športovci, ktorí vykonávajú šport na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu, majú právo odborovo ...

(2)

Športovci majú právo na kolektívne vyjednávanie24) so športovou organizáciou alebo organizáciou športových ...

(3)

Zástupcovia športovcov nesmú byť za plnenie úloh vyplývajúcich z výkonu svojej funkcie športovou organizáciou ...

(4)

Zmluvné strany sa môžu v kolektívnej zmluve dohodnúť na podmienkach, ktoré sú pre športovcov výhodnejšie, ...

§ 46
Spoločné ustanovenia
(1)

Zmluvný vzťah založený zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu sa považuje za iný pracovnoprávny ...

(2)

Na právne vzťahy pri vykonávaní športu na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu sa primerane ...

(3)

Športovec a športová organizácia sa môžu dohodnúť na pôsobnosti ďalších ustanovení Zákonníka práce, ...

(4)

Zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu možno uzavrieť iba na určitú dobu, najdlhšie na päť rokov ...

(5)

Ak vzniknú pochybnosti o obsahu zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu, rozhodujúci je obsah zmluvy, ...

(6)

Predpisy športového zväzu môžu ustanoviť, že zmluvu o profesionálom vykonávaní športu môže uzatvoriť ...

(7)

Pravidelné miesto vykonávania športu na účely poskytovania náhrad výdavkov súvisiacich s pracovnou cestou ...

(8)

Športovcovi, ktorý na základe pokynu športovej organizácie vykonáva šport mimo obce pravidelného miesta ...

(9)

Na právne vzťahy športovca a športovej organizácie založené inou zmluvou, ak športovec vykonáva šport ...

(10)

Zmluvný vzťah športovca a športovej organizácie založený inou zmluvou, ak športovec vykonáva šport pre ...

Amatérske vykonávanie športu
§ 47
Zmluva o amatérskom vykonávaní športu
(1)

Zmluvou o amatérskom vykonávaní športu sa športovec zaväzuje vykonávať šport za športovú organizáciu. ...

(2)

Zmluva o amatérskom vykonávaní športu musí byť uzatvorená písomne a musí obsahovať podstatné náležitosti ...

(3)

Zmluvu o amatérskom vykonávaní športu možno uzavrieť iba na určitú dobu, najdlhšie na dva roky odo dňa ...

(4)

Zmluva o amatérskom vykonávaní športu musí obsahovať tieto podstatné náležitosti:

a)
meno, priezvisko, dátum narodenia, štátnu príslušnosť a adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu ...
b)
názov športovej organizácie, identifikačné číslo organizácie, právnu formu, sídlo, označenie príslušného ...
c)
obdobie trvania zmluvy,
d)
druh športu, ktorý má športovec vykonávať,
e)
výšku odmeny športovca a podmienky jej uhradenia, ak je vykonávanie športu odplatné,
f)
deň začatia vykonávania športu, ktorý nesmie byť skorší ako deň nadobudnutia účinnosti zmluvy,
g)
deň nadobudnutia účinnosti zmluvy,
h)
miesto a dátum podpisu zmluvy.
(5)

V zmluve o amatérskom vykonávaní športu možno dohodnúť aj ďalšie podmienky, najmä

a)
používanie a zhodnocovanie osobnostných práv športovca,
b)
podmienky podľa § 35 ods. 4 písm. c) a e) až i).
(6)

Ak je zmluva o amatérskom vykonávaní športu odplatná, športovec vykonáva šport ako inú samostatnú zárobkovú ...

(7)

Na právne vzťahy športovca a športovej organizácie podľa zmluvy o amatérskom vykonávaní športu sa primerane ...

§ 48
Zmluva o príprave talentovaného športovca
(1)

Zmluvou o príprave talentovaného športovca sa talentovaný športovec zaväzuje vykonávať šport za športovú ...

(2)

Zmluva o príprave talentovaného športovca musí byť uzatvorená písomne a musí obsahovať podstatné náležitosti ...

(3)

Zmluva o príprave talentovaného športovca sa uzatvára na dobu najviac do konca súťažného obdobia určeného ...

(4)

Zmluva o príprave talentovaného športovca musí obsahovať podstatné náležitosti podľa § 35 ods. 3 písm. ...

a)
uhrádzať náklady na prípravu talentovaného športovca na vykonávanie športu v športovej organizácii,
b)
zabezpečiť zdravotnú starostlivosť a regeneráciu talentovaného športovca,
c)
rešpektovať voľbu talentovaného športovca pri výbere strednej školy alebo vysokej školy a prípravu na ...
d)
organizovať športovú prípravu talentovaného športovca tak, aby bol zabezpečený výchovno-vzdelávací proces ...
e)
monitorovať individuálne športové zručnosti a schopnosti talentovaného športovca,
f)
zostaviť individuálny plán prípravy zameraný na rozvoj športových zručností a schopností talentovaného ...
g)
zabezpečiť výchovu talentovaného športovca v oblasti boja proti negatívnym javom v športe.
(5)

Pri uzatvorení zmluvy o príprave talentovaného športovca sa športová organizácia a talentovaný športovec ...

(6)

Súčasťou zmluvy o príprave talentovaného športovca podľa odseku 5 je záväzok talentovaného športovca, ...

(7)

Uzatvorenie zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu alebo inej zmluvy, ak športovec bude vykonávať ...

(8)

Talentovaný športovec neuhrádza športovej organizácii náklady podľa odseku 6, ak

a)
stratil zdravotnú spôsobilosť na vykonávanie športu,
b)
športová organizácia nemá z dôvodu zmeny svojich úloh pre talentovaného športovca vhodné miesto,
c)
športová organizácia porušuje povinnosti podľa odseku 4, alebo
d)
športová organizácia skončí s talentovaným športovcom zmluvný vzťah podľa § 40 ods. 4 písm. c).
(9)

Na právne vzťahy talentovaného športovca a športovej organizácie podľa zmluvy o príprave talentovaného ...

§ 49
Vykonávanie športu bez zmluvy
(1)

Športovec môže vykonávať za športovú organizáciu šport aj bez uzatvorenia písomnej zmluvy.

(2)

Športovec podľa odseku 1 nemá za vykonávanie športu za športovú organizáciu nárok na odplatu. Za odplatu ...

a)
náhrada preukázateľných účelne vynaložených nákladov spojených s prípravou a súťažou športovca a s tým ...
b)
nepeňažná odmena za športový výkon, najmä pohár, medaila alebo iná vecná cena.
§ 49a
Zmluva o výkone činnosti športového odborníka
(1)

Zmluvou o výkone činnosti športového odborníka sa športový odborník zaväzuje vykonávať pre športovú ...

(2)

Zmluvu o výkone činnosti športového odborníka je športová organizácia povinná uzatvoriť písomne. V zmluve ...

(3)

Zmluva o výkone činnosti športového odborníka sa uzatvára na určitú dobu, najviac na 12 mesiacov. Zmluvu ...

(4)

V zmluve o výkone činnosti športového odborníka možno dohodnúť spôsob jej skončenia vrátane okamžitého ...

(5)

Odmena za činnosť športového odborníka je splatná a musí byť vyplatená najneskôr do konca kalendárneho ...

(6)

Čas výkonu činnosti športového odborníka pre športovú organizáciu v priebehu 24 hodín nesmie presiahnuť ...

(7)

Na právne vzťahy pri vykonávaní činnosti športového odborníka podľa zmluvy o výkone činnosti športového ...

(8)

Zmluvný vzťah založený zmluvou o výkone činnosti športového odborníka sa považuje za iný pracovnoprávny ...

Zmluva o sponzorstve v športe
§ 50
(1)

Zmluvou o sponzorstve v športe sa sponzor zaväzuje poskytnúť priame alebo nepriame peňažné plnenie alebo ...

(2)

Sponzorovaný môže uvádzať názov alebo obchodné meno, sídlo, logo sponzora alebo logo jeho výrobku v ...

(3)

Zmluva o sponzorstve v športe sa uzatvára v písomnej forme a musí obsahovať tieto podstatné náležitosti: ...

a)
identifikačné údaje zmluvných strán,
b)
obdobie trvania zmluvy, najviac do konca štvrtého roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola sponzorovanému ...
c)
spôsob zániku zmluvy,
d)
účel a rozsah sponzorského vrátane časového rozvrhu a spôsobu jeho poskytnutia a použitia,
e)
podmienky, ktoré musí sponzorovaný splniť na poskytnutie sponzorského vrátane lehoty na oznámenie ich ...
(4)

Súčasťou zmluvy o sponzorstve v športe je čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu sponzora o tom, že

a)
sponzor má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,
b)
voči sponzorovi nie je vedené konkurzné konanie, sponzor nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol ...
(5)

Sponzor je oprávnený od zmluvy o sponzorstve v športe odstúpiť, ak sponzorovaný používa sponzorské v ...

§ 51
(1)

Zmluvu o sponzorstve v športe, jej zmeny a doplnenia zverejní sponzorovaný najneskôr do 30 dní odo dňa ...

(2)

Ak sponzorské nebolo použité do konca obdobia, na ktoré bola zmluva o sponzorstve v športe uzavretá, ...

(3)

Sponzor má právo žiadať informácie o použití sponzorského a doklady preukazujúce použitie sponzorského ...

(4)

Sponzorovaný je povinný priebežne zverejňovať informácie o spôsobe použitia sponzorského najneskôr do ...

(5)

Údaje na osobitnom bankovom účte podľa odseku 4 musia byť bezplatne, diaľkovo a nepretržite prístupné ...

DRUHÁ HLAVA
RIEŠENIE SPOROV V ŠPORTE

Riešenie sporov orgánmi športovej organizácie
§ 52
Všeobecné ustanovenia
(1)

Športová organizácia vykonáva v súlade s jej predpismi pôsobnosť na riešenie sporov podľa odseku 2 nad ...

(2)

Orgány na riešenie sporov sú oprávnené

a)
rozhodovať spory vzniknuté v súvislosti so športovou činnosťou športovej organizácie a osôb s jej príslušnosťou, ...
b)
ukladať sankcie a opatrenia za porušenie pravidiel súťaže, predpisov alebo rozhodnutí orgánov športovej ...
c)
preskúmavať rozhodnutia orgánov športových organizácií s jej príslušnosťou,
d)
preskúmavať súlad predpisov športových organizácií s jej príslušnosťou s jej zakladajúcim dokumentom ...
(3)

Orgány na riešenie sporov vykonávajú pôsobnosť podľa odseku 2 v súlade s pravidlami súťaže, predpismi ...

(4)

Orgány športových organizácií rozhodujúce spory podľa odseku 2 dbajú na to, aby v rozhodovaní o skutkovo ...

§ 53
Riešenie sporov v priebehu súťaže
(1)

Sporom v priebehu súťaže je spor, ktorý vznikol v priebehu konkrétnej hry alebo konkrétneho športového ...

(2)

Spory v priebehu súťaže rozhoduje športový rozhodca vedený v zdrojovej evidencii príslušného športového ...

(3)

Spory v priebehu súťaže rozhoduje športový rozhodca bezodkladne počas súťaže priamo na športovisku v ...

(4)

Rozhodnutie športového rozhodcu o spore v priebehu súťaže je konečné, ak pravidlá súťaže alebo predpisy ...

§ 54
Disciplinárne konanie
(1)

Disciplinárne konanie môžu viesť disciplinárne orgány športovej organizácie voči športovcovi, športovému ...

(2)

V disciplinárnom konaní možno uložiť iba takú sankciu a opatrenie, ktoré umožňujú uložiť predpisy športového ...

(3)

Rozhodnutie disciplinárneho orgánu športového zväzu o závažnom porušení pravidiel súťaže, predpisov ...

(4)

Predpisy športového zväzu určia, ktoré porušenie pravidiel súťaže, predpisov športového zväzu alebo ...

(5)

Osobe, ktorej bola v disciplinárnom konaní uložená sankcia alebo opatrenie, s ktorým sú spojené finančné ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

PÔSOBNOSŤ ORGÁNOV VEREJNEJ MOCI A ORGÁNOV VEREJNEJ SPRÁVY V OBLASTI ŠPORTU

§ 55
Vláda Slovenskej republiky
(1)

Vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“)

a)
schvaľuje koncepciu rozvoja športu a iné materiály štátnej politiky v oblasti športu,
b)
schvaľuje garancie pre významnú súťaž, ktorej organizovanie medzinárodná športová organizácia podmieňuje ...
c)
rozhoduje o výstavbe, modernizácii a rekonštrukcii športovej infraštruktúry národného významu,
d)
rozhoduje o osobitne podporovaných športoch v rámci športu pre všetkých.
(2)

Vláda riadi a koordinuje ministerstvá pri plnení ich úloh v oblasti športovej reprezentácie v rezortných ...

a)
zaraďovanie jednotlivých športov, pre ktoré zabezpečuje rezortné športové stredisko činnosti podľa § ...
b)
vytvorenie zoznamu najvýkonnejších športovcov a spôsob určenia výkonnostných kritérií,
c)
zaraďovanie športovcov a športových odborníkov do rezortných športových stredísk a ich vyraďovanie.

Udeľovanie čestných štátnych titulov

§ 56
(1)

Vláda alebo na základe jej poverenia minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ...

a)
„Majster športu“,
b)
„Zaslúžilý majster športu“,
c)
„Zaslúžilý odborník v športe“,
d)
„Zaslúžilý pracovník v športe“.
(2)

Čestný štátny titul „Majster športu“ sa môže udeliť občanovi Slovenskej republiky, ktorý dosiahol mimoriadny ...

(3)

Čestný štátny titul „Zaslúžilý majster športu“ sa môže udeliť športovému reprezentantovi, ktorý dosiahol ...

(4)

Čestný štátny titul „Zaslúžilý odborník v športe“ sa môže udeliť športovému odborníkovi, ktorý dosiahol ...

(5)

Čestný štátny titul „Zaslúžilý pracovník v športe“ sa môže udeliť inému pracovníkovi v športe, ktorého ...

§ 57
(1)

Čestný štátny titul je oprávnený používať len jeho držiteľ.

(2)

Držiteľovi čestného štátneho titulu sa pri jeho udelení odovzdáva aj listina o udelení čestného štátneho ...

(3)

Návrhy na udelenie čestného štátneho titulu môžu predkladať vláde alebo ministrovi školstva športové ...

(4)

Pri udelení čestného štátneho titulu, dosiahnutí životného jubilea držiteľa čestného štátneho titulu ...

(5)

Držiteľov čestných štátnych titulov ministerstvo školstva zverejní.

(6)

Držiteľ čestného štátneho titulu je oprávnený bezodplatne navštevovať verejné športové podujatia.

Ministerstvo školstva

§ 58

Ministerstvo školstva

a)
vypracúva návrh koncepcie rozvoja športu najmenej na obdobie piatich rokov,
b)
koordinuje uskutočňovanie koncepcie rozvoja športu,
c)
zabezpečuje financovanie športu zo štátneho rozpočtu,
d)
vedie a zverejňuje zoznam uznaných športov,
e)
podporuje a koordinuje výstavbu športovej infraštruktúry,
f)
zabezpečuje činnosť ním zriadených rezortných športových stredísk v súlade s jednotnými pravidlami podľa ...
g)
vytvára podmienky na výber a prípravu športových reprezentantov,
h)
vytvára podmienky na výber a prípravu talentovaných športovcov,
i)
podporuje rozvoj športu pre všetkých a športu zdravotne postihnutých,
j)
vydáva osvedčenie národnému športovému zväzu o splnení podmienok na priznanie príspevku uznanému športu, ...
k)
navrhuje športových reprezentantov na zaradenie do rezortného športového strediska, ak v príslušnom ...
l)
spravuje a prevádzkuje informačný systém športu,
m)
uznáva národné športové zväzy a národné športové organizácie,
n)
zverejňuje získanie a obnovenie spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov,
o)
vydáva osvedčenia o strate spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov,
p)
zabezpečuje raz ročne v súčinnosti so základnými školami, vysokými školami a športovými organizáciami ...
q)
podporuje organizovanie významných súťaží a iných medzinárodných súťaží,
r)
vedie a zverejňuje zoznam najvýkonnejších športovcov, ktorý obsahuje údaje v rozsahu podľa § 80 ods. ...
§ 59
Uznávanie národných športových zväzov
(1)

Ministerstvo školstva vydá osvedčenie o uznaní za národný športový zväz na základe žiadosti športového ...

a)
potvrdenie príslušnej najvyššej medzinárodnej športovej organizácie s celosvetovou pôsobnosťou pre uznaný ...
b)
potvrdenia alebo vyhlásenia preukazujúce splnenie podmienok podľa § 16 ods. 1 písm. b) až e),
c)
stanovy, ktoré sú v súlade s § 19 až 23.
(2)

Žiadosť s prílohami podľa odseku 1 sa podáva prostredníctvom informačného systému športu.

(3)

Ak ministerstvo školstva vydá osvedčenie o uznaní za národný športový zväz, uznanie za národný športový ...

(4)

Ak športový zväz nespĺňa podmienky podľa § 16 ods. 1, ministerstvo školstva rozhodne o odmietnutí vydania ...

(5)

Ak ministerstvo školstva zistí, že národný športový zväz, ktorý je držiteľom osvedčenia podľa odseku ...

(6)

Rozhodnutie ministerstva školstva podľa odsekov 4 a 5 sa doručuje príslušnému športovému zväzu.

§ 59a
Uznávanie národných športových organizácií
(1)

Ministerstvo školstva vydá osvedčenie o uznaní športovej organizácie za národnú športovú organizáciu ...

a)
potvrdenie príslušnej medzinárodnej športovej organizácie s celosvetovou pôsobnosťou preukazujúce členstvo ...
b)
potvrdenie alebo vyhlásenie preukazujúce vykonávanie výlučnej pôsobnosti na území Slovenskej republiky ...
c)
stanovy, ktoré sú v súlade s § 19 až 23.
(2)

Žiadosť s prílohami podľa odseku 1 sa podáva prostredníctvom informačného systému športu.

(3)

Ak ministerstvo školstva vydá osvedčenie o uznaní za národnú športovú organizáciu, uznanie za národnú ...

(4)

Ak športová organizácia nespĺňa podmienky podľa odseku 1, ministerstvo školstva rozhodne o odmietnutí ...

(5)

Ak ministerstvo školstva zistí, že národná športová organizácia, ktorá je držiteľom osvedčenia podľa ...

(6)

Rozhodnutie ministerstva školstva podľa odsekov 4 a 5 sa doručuje príslušnej športovej organizácii.

Hlavný kontrolór športu

§ 60
(1)

Hlavný kontrolór športu vykonáva odbornú kontrolu v športových organizáciách, ktoré sú prijímateľmi ...

(2)

Hlavného kontrolóra športu vymenúva a odvoláva vláda na návrh ministra školstva.

(3)

Hlavný kontrolór športu vykonáva štátnu službu na ministerstve školstva.

(4)

Za hlavného kontrolóra športu možno vymenovať fyzickú osobu, ktorá má spôsobilosť na právne úkony v ...

(5)

Funkčné obdobie hlavného kontrolóra športu je päť rokov a do funkcie ho možno vymenovať najviac na dve ...

(6)

Hlavného kontrolóra športu možno z funkcie odvolať, ak

a)
mu zdravotný stav dlhodobo, najmenej však počas šiestich mesiacov, nedovoľuje riadne vykonávať povinnosti ...
b)
porušil povinnosť zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom ...
c)
opakovane neplní úlohy ustanovené v § 61 ods. 1 alebo porušuje služobnú disciplínu, a ak v posledných ...
(7)

Hlavného kontrolóra športu vláda odvolá z funkcie, ak hrubo zanedbal povinnosti uložené týmto zákonom, ...

(8)

Pred uplynutím funkčného obdobia výkon funkcie hlavného kontrolóra športu zanikne

a)
vzdaním sa funkcie,
b)
nadobudnutím právoplatnosti rozsudku, ktorým bol odsúdený za úmyselný trestný čin alebo ktorým bol odsúdený ...
c)
výkonom činnosti, ktorá je nezlučiteľná s výkonom jeho funkcie, alebo
d)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.
(9)

Výkon funkcie hlavného kontrolóra športu je nezlučiteľný s výkonom funkcie v štatutárnom orgáne, výkonnom ...

§ 61
(1)

Hlavný kontrolór športu pri vykonávaní odbornej kontroly v športe

a)
kontroluje hospodárne, efektívne, účinné a účelné využívanie verejných prostriedkov poskytnutých na ...
b)
kontroluje spôsob využitia sponzorského poskytnutého na základe zverejnenej zmluvy o sponzorstve v športe, ...
c)
vykonáva kontrolu dodržiavania jednotných pravidiel riadenia a koordinácie rezortných športových stredísk, ...
d)
vykonáva kontrolu súladu stanov s § 19 až 23,
e)
metodicky usmerňuje plnenie úloh kontrolórov podľa § 13 a vzdelávanie kontrolórov,
f)
zabezpečuje vzdelávanie kontrolórov a vykonanie skúšky kontrolórov,
g)
vykonáva kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov národným športovým zväzom a vysokou ...
h)
vykonáva kontrolu dodržiavania právnych predpisov, predpisov a rozhodnutí športovej organizácie v súvislosti ...
i)
kontroluje plnenie úloh kontrolóra podľa § 13,
j)
kontroluje plnenie povinností športových organizácií,
k)
vykonáva kontrolu dodržiavania povinností športového odborníka.
(2)

Hlavný kontrolór športu posudzuje súlad stanov s § 19 až 23 na základe

a)
postupu pri uznaní národného športového zväzu alebo národnej športovej organizácie,
b)
oznámenia národného športového zväzu alebo národnej športovej organizácie o zmene stanov,
c)
oznámenia ministerstva školstva o žiadosti národného športového zväzu alebo národnej športovej organizácie ...
d)
podnetu kontrolóra.
(3)

Ak hlavný kontrolór športu pri vykonávaní kontrolnej činnosti podľa odseku 1 zistí závažný nedostatok, ...

(4)

Hlavný kontrolór športu je pri vykonávaní odbornej kontroly v športe oprávnený vstupovať na pozemky, ...

(5)

Jednotlivé úkony odbornej kontroly môže hlavný kontrolór športu vykonať aj prostredníctvom ním písomne ...

(6)

Na výkon kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra športu sa vzťahuje § 14.

(7)

Hlavný kontrolór športu predkladá najmenej raz ročne vláde správu o svojej činnosti, a to do 90 dní ...

§ 62
Iné ústredné orgány štátnej správy

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo obrany“) a Ministerstvo vnútra Slovenskej ...

a)
podporuje a zabezpečuje činnosť ním zriadených rezortných športových stredísk v súlade s jednotnými ...
b)
podporuje športové organizácie profesionálnych vojakov a policajtov.
§ 63
Samosprávny kraj

Samosprávny kraj pri výkone samosprávy

a)
vypracúva koncepciu rozvoja športu na podmienky samosprávneho kraja,
b)
podporuje výstavbu, modernizáciu, rekonštrukciu, údržbu a prevádzkovanie športovej infraštruktúry v ...
c)
zabezpečuje využívanie športovej infraštruktúry v stredných školách, ktorých je zriaďovateľom, a športovej ...
d)
môže zriadiť so športovým zväzom a športovým klubom športové stredisko na vykonávanie športu pre všetkých ...
e)
podporuje organizovanie súťaží športu pre všetkých a športu zdravotne postihnutých v samosprávnom kraji, ...
f)
podieľa sa na vytváraní podmienok na vykonávanie športu pre všetkých a športu zdravotne postihnutých ...
g)
oceňuje športovcov a športových odborníkov pôsobiacich v samosprávnom kraji.
§ 64
Obec

Obec pri výkone samosprávy

a)
vypracúva koncepciu rozvoja športu na podmienky obce,
b)
podporuje výstavbu, modernizáciu, rekonštrukciu, údržbu a prevádzkovanie športovej infraštruktúry v ...
c)
zabezpečuje využívanie športovej infraštruktúry v základných školách, ktorých je zriaďovateľom, a športovej ...
d)
môže zriadiť so športovým zväzom a športovým klubom športové stredisko na vykonávanie športu pre všetkých ...
e)
podporuje organizovanie súťaží športu pre všetkých a športu zdravotne postihnutých v obci,
f)
podieľa sa na vytváraní podmienok na vykonávanie športu pre všetkých a športu zdravotne postihnutých ...
g)
oceňuje športovcov a športových odborníkov pôsobiacich v obci.

PIATA ČASŤ

FINANCOVANIE ŠPORTU

§ 65
(1)

Orgány verejnej správy, ktoré sú poskytovateľmi verejných prostriedkov určených na športovú činnosť,28) ...

(2)

Prostriedky zo štátneho rozpočtu môžu byť poskytnuté na športovú činnosť iba osobe, ktorá má spôsobilosť ...

(3)

Prostriedky zo štátneho rozpočtu určené na športovú činnosť sa poskytujú formou

a)
príspevku uznanému športu,
b)
dotácie,
c)
príspevku na národný športový projekt.
(4)

Poskytovateľ prostriedkov zo štátneho rozpočtu na športovú činnosť sa zapisuje do registra právnických ...

(5)

Ministerstvo školstva zverejní zoznam poskytovateľov prostriedkov zo štátneho rozpočtu na športovú činnosť. ...

(6)

Prijímateľ prostriedkov zo štátneho rozpočtu je povinný priebežne zverejňovať informácie o prijatí a ...

(7)

Údaje na osobitnom bankovom účte podľa odseku 6 musia byť bezplatne, diaľkovo a nepretržite prístupné ...

Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov

§ 66
(1)

Každý poskytovateľ prostriedkov zo štátneho rozpočtu je povinný pred poskytnutím verejných prostriedkov ...

(2)

Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov sa predpokladá u každej fyzickej osoby, o ktorej sú v ...

a)
nebola jej v lehote šiestich mesiacov pred podaním žiadosti o poskytnutie verejných prostriedkov uložená ...
b)
má zriadený samostatný bankový účet na príjem verejných prostriedkov.
(3)

Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov sa predpokladá u každej športovej organizácie, o ktorej ...

a)
má stanovy v súlade s § 19 až 23, ak ide o národný športový zväz alebo národnú športovú organizáciu,
b)
činnosť športovej organizácie je v súlade s § 21 a 22,
c)
nebola jej v lehote šestich mesiacov pred podaním žiadosti o poskytnutie verejných prostriedkov uložená ...
d)
má zriadený samostatný bankový účet na príjem verejných prostriedkov.
(4)

Fyzická osoba stratí spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov, ak prestane spĺňať podmienky podľa ...

(5)

Športová organizácia stratí spôsobilosť prijímateľa, ak prestane spĺňať podmienky podľa odseku 3 alebo ...

(6)

Osobe, ktorá nemá spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov, nemožno poskytnúť prostriedky zo štátneho ...

(7)

Obec má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov podľa tohto zákona, ak je zapísaná v registri ...

§ 67
(1)

Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov okrem postupu podľa § 66 ods. 4 a 5 stráca osoba aj

a)
dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola tejto osobe uložená sankcia v dôsledku spáchania ...
b)
dňom skončenia kontroly vykonanej hlavným kontrolórom športu, ktorou bolo v oblasti boja proti dopingu ...
1.
národný športový zväz alebo národná športová organizácia do svojich predpisov nezapracovali pravidlá ...
2.
národný športový zväz alebo národná športová organizácia nepostupuje podľa svojich predpisov,
3.
športová organizácia neupravila vo svojich predpisoch porušenie pravidiel Svetového antidopingového ...
4.
športová organizácia nepostupuje podľa predpisov v oblasti boja proti dopingu v športe,
c)
dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o porušení pravidiel podľa § 88 ods. 3, podľa ktorého športová ...
d)
dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola športovcovi alebo sprievodnému personálu športovca ...
(2)

Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov stráca športová organizácia, ktorá

a)
nezabezpečí na výkon športovej činnosti, na ktorú sa vyžaduje odborná spôsobilosť, odborne spôsobilého ...
b)
neumožní osobe s jej príslušnosťou účasť na športovej reprezentácii podľa § 8 ods. 10,
c)
ako prijímateľ verejných prostriedkov nevyberá ročný príspevok na svoju športovú činnosť od osôb s jej ...
d)
nemá riadnu účtovnú závierku a výročnú správu overenú audítorom podľa § 9 ods. 4,
e)
nesplní povinnosť zverejniť výročnú správu podľa § 9 ods. 7 s obsahom podľa § 9 ods. 5 a 6,
f)
nevytvára podmienky na nezávislý výkon kontroly podľa § 10 ods. 1,
g)
nezriadi alebo neobsadí funkciu kontrolóra podľa § 10 ods. 1 a 2,
h)
zabezpečuje športovú činnosť športovým odborníkom, ktorý nespĺňa podmienku bezúhonnosti podľa § 7 ods. ...
(3)

Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov stráca národný športový zväz, ktorý

a)
nezverejní na svojom webovom sídle alebo v informačnom systéme športu údaje podľa § 17 ods. 1,
b)
nesplní povinnosť podľa § 18 ods. 1 alebo ods. 3,
c)
neupraví kľúč delegátov vo svojich stanovách podľa § 19 ods. 2,
d)
kľúč delegátov nezohľadňuje skutočnosti podľa § 19 ods. 3,
e)
si nesplní povinnosť uvedenú v § 20 ods. 1,
f)
neuskutoční riadne zasadnutie najvyššieho orgánu najmenej raz za rok,
g)
nevyhotoví zápisnicu zo zasadnutia najvyššieho orgánu, najvyššieho výkonného orgánu alebo kontrolného ...
h)
nepoukáže solidárny príspevok podľa § 30 ods. 3 ako osoba, ktorá je prijímateľom odmeny podľa § 30 ods. ...
i)
nepoužije príjem zo športovej reprezentácie na plnenie úloh podľa § 30 ods. 2,
j)
uvedie nepravdivý údaj v žiadosti podľa § 59 ods. 1, na základe ktorého získal neoprávnenú výhodu,
k)
uvedie nepravdivé hodnoty váh podľa § 68 ods. 5.
(4)

Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov stráca národná športová organizácia, ktorá

a)
nezverejní na svojom webovom sídle alebo v informačnom systéme športu údaje podľa § 17 ods. 1,
b)
nesplní povinnosť podľa § 20 ods. 1,
c)
neuskutoční riadne zasadnutie najvyššieho orgánu najmenej raz za rok,
d)
nevyhotoví zápisnicu zo zasadnutia najvyššieho orgánu, najvyššieho výkonného orgánu alebo kontrolného ...
e)
uvedie nepravdivý údaj v žiadosti podľa § 59a ods. 1, na základe ktorého získala neoprávnenú výhodu.
(5)

Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov okrem prípadov podľa odseku 1 a § 66 ods. 4 a 5 stráca ...

a)
údaje o nej zapísané v informačnom systéme športu v rozsahu podľa § 80 až 82 sú úplné, pravdivé a v ...
b)
jej konaním nenastali skutočnosti nasvedčujúce tomu, že sa dopustila správneho deliktu alebo priestupku ...
(6)

Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov stráca osoba podľa odseku 5 dňom márneho uplynutia určenej ...

(7)

Lehotu, počas ktorej stráca športový zväz alebo športová organizácia spôsobilosť prijímateľa verejných ...

(8)

Lehotu, rozsah, v ktorom stráca športový zväz alebo športová organizácia spôsobilosť prijímateľa verejných ...

(9)

Ak je spor, o strate alebo obnovení spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov rozhoduje na návrh ...

(10)

Ak je odôvodnené podozrenie zo závažného nedostatku, ministerstvo školstva môže na základe stanoviska ...

(11)

Počas dočasného pozastavenia spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov nemožno osobe poskytnúť ...

(12)

Ministerstvo školstva dočasné pozastavenie spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov bezodkladne ...

Príspevok uznanému športu

§ 68
(1)

Príspevok uznanému športu je finančný príspevok na športovú činnosť, na poskytnutie ktorého má nárok ...

(2)

Príspevok uznanému športu je priamo úmerný pridanej hodnote uznaného športu pre Slovenskú republiku ...

(3)

Ministerstvo školstva každoročne do 31. októbra zverejní zistené hodnoty a parametre a vypočítané percentuálne ...

(4)

Vláda pre príspevok uznanému športu na príslušný rok nariadením ustanoví

a)
metodiku zisťovania hodnôt a parametrov do vzorca ustanoveného v prílohe č. 3,
b)
hodnotu váhy dosiahnutého športového úspechu, váhy domáceho záujmu o šport a váhy zahraničného záujmu ...
c)
metodiku výpočtu príspevku uznanému športu vrátane maximálneho možného medziročného poklesu a nárastu ...
(5)

Ak ide o uznaný šport, v ktorom sa súťaží vo viacerých športových odvetviach alebo vo viacerých kategóriách, ...

(6)

Do celkovej sumy prostriedkov zo štátneho rozpočtu určenej na príspevky uznaným športom sa započítavajú ...

§ 69
(1)

Žiadosť o poskytnutie príspevku uznanému športu sa podáva prostredníctvom informačného systému športu ...

(2)

Príspevok uznanému športu sa uhrádza v štyroch splátkach vo výške 25 % z vypočítaného podielu uznanému ...

(3)

Národný športový zväz je povinný priebežne zverejňovať informácie o spôsobe použitia príspevku uznanému ...

(4)

Národný športový zväz je povinný rozdeliť najmenej

a)
15 % finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel športu mládeže s jeho príslušnosťou, ...
b)
20 % finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel rozvoja talentovaných športovcov; kritériá, ...
c)
25 % finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel športovej reprezentácie.
(5)

Výdavky na správu a prevádzku národného športového zväzu vynaložené z príspevku uznanému športu nesmú ...

(6)

Národný športový zväz je oprávnený použiť najviac 30 % finančných prostriedkov z príspevku uznanému ...

(7)

Ak sa členovia národného športového zväzu podľa § 16 ods. 3 nedohodnú inak, pri rozdelení príspevku ...

(8)

Ak národný športový zväz stratil spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov, počas obdobia straty ...

§ 69a
Zmluva o poskytnutí príspevku uznanému športu
(1)

Príspevok uznanému športu sa poskytuje na základe písomnej zmluvy o poskytnutí príspevku uznanému športu ...

(2)

Zmluva obsahuje najmä

a)
identifikačné údaje zmluvných strán,
b)
bankové spojenie a číslo bankového účtu zmluvných strán,
c)
výšku príspevku uznanému športu,
d)
účel, na ktorý sa príspevok poskytuje,
e)
úlohy zmluvných strán pri napĺňaní verejného záujmu v športe,
f)
podmienky a obdobie použitia príspevku,
g)
termín zúčtovania príspevku,
h)
termín vrátenia nepoužitého príspevku a číslo bankového účtu ministerstva školstva, na ktorý sa tieto ...
i)
podmienky poskytnutia príspevku, ktorých nesplnenie je spojené s povinnosťou vrátenia finančných prostriedkov. ...

Dotácia

§ 70
(1)

Ministerstvo školstva môže poskytnúť dotáciu na

a)
podporu a rozvoj športu pre všetkých, vrcholového športu a športu zdravotne postihnutých,
b)
výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu športovej infraštruktúry,
c)
turistické trasy,
d)
podporu dobrej správy v športe.
(2)

Zoznam oblastí podľa odseku 1 zverejňuje ministerstvo školstva v informačnom systéme športu a na svojom ...

(3)

Dotáciu nemožno poskytnúť ani použiť na

a)
úhradu záväzkov z predchádzajúcich rokov okrem úhrady záväzkov na športovú infraštruktúru osobitného ...
b)
refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rokoch okrem refundácie výdavkov na športovú infraštruktúru ...
c)
úhradu výdavkov, ktoré nie sú v súlade s účelom vymedzeným v zmluve o poskytnutí dotácie.
(4)

Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je

a)
fyzická osoba zapísaná v registri fyzických osôb,
b)
športová organizácia zapísaná v registri právnických osôb,
c)
obec zapísaná v registri právnických osôb v športe.
§ 71
(1)

Ministerstvo školstva zverejní výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie (ďalej len „výzva“). ...

(2)

Výzva obsahuje najmä

a)
oblasti aktivít, v rámci ktorých možno predkladať žiadosti o poskytnutie dotácie (ďalej len „žiadosť“), ...
b)
dátum ukončenia predkladania žiadostí, ktorý je najmenej 30 dní odo dňa zverejnenia výzvy,
c)
výšku finančných prostriedkov určených na spolufinancovanie, ak sa na uskutočnenie účelu dotácie spolufinancovanie ...
d)
výberové kritériá a poradie ich dôležitosti,
e)
okruh oprávnených žiadateľov,
f)
výšku finančných prostriedkov určených na rozdelenie,
g)
najvyššiu a najnižšiu výšku dotácie pre jedného žiadateľa,
h)
časový harmonogram vyhodnocovania žiadostí.
(3)

Žiadosť sa predkladá prostredníctvom informačného systému športu. Žiadosť sa zverejní.

(4)

Súčasťou žiadosti je

a)
vymedzenie a odôvodnenie konkrétnych aktivít, na ktoré sa dotácia požaduje, vrátane označenia oblasti ...
b)
termín a miesto uskutočnenia aktivít,
c)
rozpočet príjmov a výdavkov súvisiacich s uskutočnením aktivít,
d)
výška požadovanej dotácie,
e)
doklad preukazujúci vlastnícke právo alebo doklad preukazujúci nájomný vzťah k pozemku alebo k stavbe, ...
f)
ďalšie náležitosti podľa osobitného predpisu.30)
§ 72
(1)

Žiadosti vyhodnocuje komisia, ktorú zriaďuje ministerstvo školstva.

(2)

Komisia má najmenej troch členov, z ktorých najmenej jeden člen je zamestnancom ministerstva školstva. ...

a)
žiadateľom alebo byť zaujatý vo vzťahu k žiadateľovi,
b)
štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu žiadateľa,
c)
spoločníkom športovej organizácie, ktorá je žiadateľom,
d)
v pracovnoprávnom vzťahu k žiadateľovi.
(3)

Komisia je pri vyhodnocovaní žiadostí nezávislá a vyhodnocuje ich podľa kritérií uvedených vo výzve.

(4)

Na žiadosti vyhodnocované len na základe kritérií, pri ktorých možno priradiť bodové hodnotenie len ...

§ 73
(1)

Ministerstvo školstva zverejní

a)
zoznam žiadateľov, ktorým sa poskytla dotácia, a jej výšku,
b)
zoznam žiadateľov, ktorým sa neposkytla dotácia, s uvedením dôvodu jej neposkytnutia,
c)
zmluvy o poskytnutí dotácie,
d)
vyhodnotenie výsledkov dosiahnutých už poskytnutými dotáciami, ak nimi ministerstvo školstva disponuje, ...
e)
informáciu o tom, kedy ministerstvo školstva rozhodlo o poskytnutí alebo neposkytnutí dotácie inak, ...
f)
zloženie komisie zriadenej na vyhodnocovanie žiadostí.
(2)

Dotáciu nemožno poskytnúť, ak žiadosť nespĺňa náležitosti ustanovené týmto zákonom, je predložená oneskorene ...

(3)

Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.

§ 74
(1)

Dotácia sa poskytuje na základe písomnej zmluvy o poskytnutí dotácie uzatvorenej medzi ministerstvom ...

(2)

Zmluva obsahuje najmä

a)
identifikačné údaje zmluvných strán,
b)
bankové spojenie a číslo bankového účtu žiadateľa,
c)
výšku schválenej dotácie,
d)
účel, na ktorý sa dotácia poskytuje,
e)
podmienky a termín použitia dotácie,
f)
termín zúčtovania dotácie,
g)
termín vrátenia nepoužitých finančných prostriedkov a číslo bankového účtu ministerstva školstva, na ...
h)
termín poukázania výnosov a číslo bankového účtu ministerstva školstva, na ktorý sa tieto finančné prostriedky ...
i)
podmienky poskytnutia dotácie, ktorých nesplnenie je spojené s povinnosťou vrátenia finančných prostriedkov, ...
j)
spôsob kontroly použitia poskytnutej dotácie,
k)
výšku a spôsob preukazovania použitia finančných prostriedkov určených na spolufinancovanie, ak sa na ...
l)
záväzok používať stavbu, na ktorú bola poskytnutá dotácia, na športový účel, a to aj, ak nastane prevod ...

Príspevok na národný športový projekt

§ 75
(1)

Vláda môže rozhodnúť o poskytnutí príspevku prostredníctvom príslušnej kapitoly štátneho rozpočtu športovej ...

a)
výstavba, modernizácia a rekonštrukcia športovej infraštruktúry národného významu,
b)
podpora národného projektu športu pre všetkých so zameraním na mládež,
c)
organizovanie významnej súťaže podľa § 55 ods. 1 písm. b).
(2)

Ministerstvo školstva môže z prostriedkov štátneho rozpočtu poskytnúť športovej organizácii zapísanej ...

a)
organizácia významnej súťaže alebo účasť na významnej súťaži podľa § 3 písm. h) vrátane prípravy na ...
b)
plnenie úloh verejného záujmu v športe.
(3)

Za národný športový projekt sa považuje aj

a)
zabezpečenie prípravy športovcov podľa zoznamu najvýkonnejších športovcov a ich účasti na významnej ...
b)
zabezpečenie plnenia úloh Slovenského olympijského a športového výboru,
c)
zabezpečenie prípravy zdravotne postihnutých športovcov a plnenie úloh Slovenského paralympijského výboru. ...
(4)

Ministerstvo školstva poskytuje každoročne príspevok športovcom podľa zoznamu športovcov top tímu. Výšku ...

(5)

Ministerstvo školstva poskytuje každoročne príspevok Slovenskému olympijskému a športovému výboru na ...

(6)

Ministerstvo školstva poskytuje každoročne príspevok na šport zdravotne postihnutých. Príspevok sa poskytuje ...

(7)

Podpora národného športového projektu sa poskytuje písomne vyzvanej športovej organizácii na základe ...

§ 77
Zdroje financovania športu zo štátneho rozpočtu
(1)

Zdroje financovania športu zo štátneho rozpočtu sú

a)
prostriedky schváleného štátneho rozpočtu v rozpočtovej kapitole ministerstva školstva určené na účel ...
b)
prostriedky štátneho rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania lotériových hier31) do štátneho rozpočtu ...
c)
prostriedky zo štátneho rozpočtu účelovo určené na príspevok na národný športový projekt podľa § 75 ...
(2)

Prostriedky podľa odseku 1 písm. a) a b), okrem príspevkov na národný športový projekt podľa § 75 ods. ...

a)
vo výške najmenej 50 % na poskytovanie príspevku uznanému športu, okrem uznaného športu futbal a uznaného ...
b)
vo výške najmenej 17 % na poskytnutie príspevku uznanému športu futbal a vo výške najmenej 13 % na poskytnutie ...
c)
vo výške najmenej 7 % na národný športový projekt podľa § 75 ods. 4,
d)
vo výške najmenej 2 % na národný športový projekt podľa § 75 ods. 5,
e)
vo výške najmenej 3,5 % na národný športový projekt podľa § 75 ods. 6.
(3)

Prostriedky štátneho rozpočtu v rozpočtovej kapitole ministerstva školstva na šport sa po odpočítaní ...

a)
poskytovanie dotácie podľa § 70,
b)
národné športové projekty podľa § 75 ods. 2,
c)
náklady na správu a prevádzku informačného systému športu,
d)
vzdelávanie a skúšku kontrolórov,
e)
ostatné úlohy ministerstva školstva v oblasti športu.
(4)

Výška prostriedkov podľa odseku 1 písm. a) po odpočítaní príspevkov na národný športový projekt podľa ...

§ 78
Kontrola použitia verejných prostriedkov
(1)

Poskytovateľ prostriedkov zo štátneho rozpočtu vykonáva kontrolu použitia poskytnutých verejných prostriedkov ...

(2)

Prijímateľ verejných prostriedkov je povinný poskytovateľovi prostriedkov zo štátneho rozpočtu predložiť ...

(3)

Ak prijímateľ verejných prostriedkov poruší finančnú disciplínu, postupuje sa podľa osobitného predpisu.32) ...

ŠIESTA ČASŤ

INFORMAČNÝ SYSTÉM ŠPORTU

§ 79
(1)

Informačný systém športu je informačným systémom verejnej správy, ktorého správcom a prevádzkovateľom ...

(2)

Informačný systém športu tvoria tieto moduly:

a)
register fyzických osôb v športe,
b)
register právnických osôb v športe,
c)
verejný portál informačného systému športu (ďalej len „športový portál“),
d)
odbornej prípravy športových odborníkov,
e)
register projektov podpory športu podľa osobitného predpisu.32a)
(3)

Na účely identifikácie pridelí informačný systém športu každej fyzickej osobe v športe a každej právnickej ...

(4)

Údaje v informačnom systéme športu sa považujú za úplné, správne a pravdivé, kým nie je preukázaný opak. ...

(5)

Povinné údaje sa do informačného systému športu zapisujú priamym vložením alebo automatickou synchronizáciou ...

(6)

Na poskytovanie údajov z informačného systému športu sa nevzťahuje osobitný predpis.34)

§ 80
Register fyzických osôb v športe
(1)

Do registra fyzických osôb v športe sa zapisujú údaje o fyzických osobách, ktoré vykonávajú športovú ...

a)
profesionálny športovec,
b)
amatérsky športovec,
c)
športový odborník podľa § 6 ods. 1,
d)
držiteľ športového poukazu podľa osobitného predpisu.34a)
(2)

O každej fyzickej osobe sa do registra fyzických osôb v športe zapisujú tieto údaje:

a)
meno, priezvisko, titul,
b)
dátum narodenia,
c)
identifikačné číslo organizácie, ak ide o samostatne zárobkovo činnú osobu,
d)
jedinečný identifikátor osoby,
e)
rodné číslo,
f)
štátna príslušnosť,
g)
adresa trvalého pobytu alebo obdobného pobytu,
h)
obchodné meno a miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,
i)
adresa na doručovanie,
j)
adresa elektronickej pošty,
k)
číslo bankového účtu na príjem a použitie
1.
dotácie,
2.
sponzorského,
l)
druh športu,
m)
druh vykonávanej odbornej činnosti v športe,
n)
právny titul, na základe ktorého fyzická osoba vykonáva športovú činnosť za športovú organizáciu; pri ...
o)
športové výsledky na významných súťažiach,
p)
čestné štátne tituly a ocenenia,
q)
príslušnosť k športovým organizáciám,
r)
dátumy posledných troch účastí na súťaži,
s)
dátum úhrady ročného príspevku podľa § 9 ods. 1 a členského príspevku,
t)
označenie zdrojovej evidencie.
(3)

O fyzickej osobe sa do registra fyzických osôb v športe okrem údajov podľa odseku 2 zapisujú aj údaje ...

(4)

O profesionálnom športovcovi sa do registra fyzických osôb v športe zapisujú aj údaje o

a)
overení zdravotnej spôsobilosti,
b)
športovej reprezentácii vrátane názvu štátu, ktorý reprezentuje.
(5)

O amatérskom športovcovi sa do registra fyzických osôb v športe zapisujú aj údaje o

a)
overení zdravotnej spôsobilosti,
b)
športovej reprezentácii vrátane názvu štátu, ktorý reprezentuje.
(6)

O športovom odborníkovi sa do registra fyzických osôb v športe zapisujú aj tieto údaje:

a)
druh odbornej činnosti v športe,
b)
číslo dokladu o odbornej spôsobilosti,
c)
dátum vzniku a skončenia odbornej spôsobilosti, ak je časovo obmedzená,
d)
označenie osoby, ktorá overila odbornú spôsobilosť športového odborníka,
e)
označenie osoby, ktorá vydala doklad o odbornej spôsobilosti,
f)
údaj o overení bezúhonnosti,
g)
údaje o dátume vzniku a zániku funkčného obdobia a označenie vykonávanej funkcie, ak ide o športového ...
h)
údaje o športovom odborníkovi podnikateľovi
1.
dátum vzniku oprávnenia na podnikanie,
2.
dátum ukončenia podnikania,
3.
obdobie pozastavenia podnikania.
(7)

Ak osoba podľa odseku 1 písm. c) vykonáva športovú činnosť ako dobrovoľník, do registra fyzických osôb ...

a)
označenie prijímateľa dobrovoľníckej činnosti,
b)
označenie vysielajúcej organizácie,
c)
miesto, obsah a trvanie dobrovoľníckej činnosti,
d)
súťaž alebo projekt, v súvislosti s ktorým bola vykonávaná dobrovoľnícka činnosť,
e)
poskytnuté materiálne zabezpečenie a náhrady.
(8)

Zápis údajov podľa odsekov 2, 4, 5, 6 písm. a) až g) a 7 je do desiatich dní od zapísania týchto údajov ...

(9)

Zápis údaja podľa odseku 3 vykoná do desiatich dní od vydania rozhodnutia orgán, ktorý toto rozhodnutie ...

(10)

Ak fyzická osoba, ktorá vykonáva odbornú činnosť v športe podľa § 6, nemá príslušnosť k športovej organizácii, ...

(11)

O zápise športového odborníka do registra fyzických osôb v športe alebo o zmene údajov o športovom odborníkovi ...

(12)

Ministerstvo školstva poskytne okresným úradom prístup k údajom registra fyzických osôb v športe na ...

§ 81
Register právnických osôb v športe
(1)

O každej právnickej osobe v športe sa do registra zapisujú tieto údaje:

a)
názov alebo obchodné meno,
b)
adresa sídla,
c)
právna forma,
d)
identifikačné číslo organizácie,
e)
jedinečný identifikátor osoby,
f)
číslo bankového účtu a príjem a použitie
1.
príspevku uznanému športu,
2.
dotácie,
3.
príspevku na národný športový projekt,
4.
sponzorského,
g)
adresa elektronickej pošty,
h)
druh športovej organizácie,
i)
druh športu,
j)
druh vykonávanej športovej činnosti,
k)
meno a priezvisko štatutárneho orgánu,
l)
adresa elektronickej pošty štatutárneho orgánu,
m)
meno a priezvisko kontrolóra,
n)
adresa elektronickej pošty kontrolóra,
o)
zoznam fyzických osôb s príslušnosťou k športovej organizácii v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia ...
p)
zoznam právnických osôb s príslušnosťou k športovej organizácii v rozsahu názov alebo obchodné meno, ...
q)
výška ročného príspevku podľa § 9 ods. 1 a členského príspevku,
r)
dátum úhrady ročného príspevku podľa § 9 ods. 1 alebo členského príspevku,
s)
príslušnosť k športovým organizáciám,
t)
zoznam športových súťaží alebo športových podujatí organizovaných v nasledujúcom kalendárnom roku,
u)
spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov,
v)
označenie zdrojovej evidencie.
(2)

O právnickej osobe sa do registra právnických osôb v športe okrem údajov podľa odseku 1 zapisujú aj ...

(3)

O národnom športovom zväze a národnej športovej organizácii sa do registra právnických osôb v športe ...

a)
údaj o príslušnosti k medzinárodnej športovej organizácii s celosvetovou pôsobnosťou pre príslušný šport, ...
b)
meno a priezvisko členov najvyššieho orgánu a ich náhradníkov a údaj o tom, koho podľa zakladajúceho ...
c)
kľúč delegátov najvyššieho orgánu,
d)
zloženie, funkčné obdobie, spôsob navrhovania a voľby členov volených orgánov a ich náhradníkov,
e)
pravidlá uznášaniaschopnosti volených orgánov a väčšiny potrebnej na prijatie rozhodnutia.
(4)

Zápis údajov podľa odseku 1 je do desiatich dní od zapísania týchto údajov vo svojej zdrojovej evidencii ...

(5)

Zápis údaja podľa odseku 2 vykoná do desiatich dní od vydania rozhodnutia orgán, ktorý toto rozhodnutie ...

(6)

Zápis údaja o osobe podľa odseku 3 písm. a) vykoná ministerstvo školstva na základe uznania za národný ...

§ 82
Športový portál
(1)

Na športovom portáli sa zverejňujú údaje podľa § 80 a 81, okrem údajov podľa § 80 ods. 2 písm. b), e), ...

(2)

Na športovom portáli sa okrem údajov podľa odseku 1 zverejňuje aj

a)
zakladajúci dokument,
b)
predpisy, ktorými sa riadi vykonávanie športu alebo športovej činnosti, ak ide o národný športový zväz ...
c)
rozpočty, výročné správy, účtovné závierky športových organizácií a správy audítora, ak ide o národné ...
d)
správy, upozornenia, odporúčania, návrhy opatrení a podnety kontrolóra, ak ide o národné športové zväzy ...
e)
výročné správy kontrolóra, ak ide o národné športové zväzy a národné športové organizácie,
f)
pozvánky, programy, prezenčné listiny, zápisnice zo zasadnutí a rozhodnutia orgánov národného športového ...
1.
najvyšší orgán,
2.
najvyšší výkonný orgán,
3.
kontrolné orgány,
4.
orgány riešenia sporov,
5.
disciplinárne orgány,
6.
licenčné orgány,
g)
správy volebnej komisie, ak ide o národný športový zväz alebo národnú športovú organizáciu,
h)
rozhodnutia orgánov národného športového zväzu a národnej športovej organizácie o spôsobe použitia verejných ...
i)
rozhodnutia o
1.
začatí a ukončení konkurzného konania alebo reštrukturalizácie a zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu ...
2.
začatí a ukončení výkonu rozhodnutia,
3.
vstupe do likvidácie a skončení likvidácie,
j)
zmluvy a priebežné finančné výkazníctvo použitia
1.
príspevku uznanému športu,
2.
dotácie,
3.
príspevku na národný športový projekt,
4.
sponzorského,
5.
finančných prostriedkov určených na spolufinancovanie, ak uskutočnenie projektu podľa prvého až piateho ...
k)
evidencia športovej infraštruktúry,
l)
katalóg činností, tovarov a služieb.
§ 82a
Register projektov podpory športu
(1)

V registri projektov podpory športu sa zverejňujú

a)
výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na projekt podpory športu,
b)
žiadosti o poskytnutie príspevku na projekt podpory športu,
c)
žiadatelia o poskytnutie príspevku na projekt podpory športu,
d)
prijímatelia príspevku na projekt podpory športu,
e)
zápis z rokovania správnej rady Fondu na podporu športu,
f)
rozhodnutia o poskytnutí príspevku na projekt podpory športu vrátane jeho výšky,
g)
rozhodnutia o neposkytnutí príspevku na projekt podpory športu s uvedením dôvodu jeho neposkytnutia,
h)
zoznam poskytovateľov športových poukazov,
i)
vyúčtovanie príspevku na projekt podpory športu.
(2)

Zápis údajov podľa odseku 1 písm. a), d), f) až h) vykoná Fond na podporu športu do desiatich dní od ...

(3)

Zápis údajov podľa odseku 1 písm. b) a c) vykoná Fond na podporu športu do desiatich dní od doručenia ...

(4)

Zápis údajov podľa odseku 1 písm. e) vykoná Fond na podporu športu do desiatich dní od zasadnutia správnej ...

(5)

Zápis údajov podľa odseku 1 písm. i) vykoná prijímateľ príspevku na projekt podpory športu v lehote ...

SIEDMA ČASŤ

VZDELÁVANIE V ŠPORTE

§ 83
Odborná spôsobilosť na výkon odbornej činnosti tréner
(1)

Tréner je športový odborník, pod vedením ktorého profesionálny športovec alebo amatérsky športovec vykonáva ...

(2)

Tréner vedie vykonávanie športu v kategórii tréner

a)
I. kvalifikačného stupňa,
b)
II. kvalifikačného stupňa,
c)
III. kvalifikačného stupňa,
d)
IV. kvalifikačného stupňa alebo
e)
V. kvalifikačného stupňa.
(3)

Vzdelávanie na získanie odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti tréner poskytuje

a)
vysoká škola prostredníctvom fakulty, ktorá uskutočňuje študijné programy prvého stupňa alebo druhého ...
1.
šport alebo
2.
učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov,
b)
stredná športová škola,
c)
národný športový zväz v spolupráci s fakultou vysokej školy, ktorá uskutočňuje študijné programy prvého ...
(4)

Odborná spôsobilosť na výkon odbornej činnosti tréner I. kvalifikačného stupňa sa nadobúda

a)
získaním úplného stredného všeobecného vzdelania v študijnom odbore strednej športovej školy alebo úplného ...
b)
absolvovaním odbornej prípravy požadovanej predpismi medzinárodnej športovej organizácie, ktorej je ...
c)
absolvovaním odbornej prípravy poskytnutej národným športovým zväzom; túto odbornú prípravu poskytuje ...
d)
absolvovaním odbornej prípravy poskytovanej fakultou podľa odseku 3 písm. a) prvého bodu v rámci ďalšieho ...
e)
úspešným absolvovaním skúšky za príslušné obdobie štúdia, ktorá sa vzťahuje na príslušný šport, ak
1.
ide o študenta študijného programu prvého stupňa v študijnom odbore šport a
2.
rozsah absolvovaných vzdelávacích činností v rámci štúdia príslušného študijného programu, ktoré sa ...
f)
získaním vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a ...
1.
rozsah absolvovaných vzdelávacích činností v rámci štúdia príslušného študijného programu, ktoré sa ...
2.
absolvent úspešne vykonal skúšku za príslušné obdobie štúdia, ktorá sa vzťahuje na príslušný šport.
(5)

Odborná spôsobilosť na výkon odbornej činnosti tréner II. kvalifikačného stupňa sa nadobúda

a)
získaním úplného stredného všeobecného vzdelania v študijnom odbore strednej športovej školy alebo úplného ...
b)
absolvovaním odbornej prípravy požadovanej predpismi medzinárodnej športovej organizácie, ktorej je ...
c)
absolvovaním odbornej prípravy poskytnutej národným športovým zväzom; túto odbornú prípravu poskytuje ...
d)
absolvovaním odbornej prípravy poskytovanej fakultou podľa odseku 3 písm. a) prvého bodu v rámci ďalšieho ...
e)
úspešným absolvovaním skúšky za príslušné obdobie štúdia, ktorá sa vzťahuje na príslušný šport, ak
1.
ide o študenta študijného programu prvého stupňa v študijnom odbore šport a
2.
rozsah absolvovaných vzdelávacích činností v rámci štúdia príslušného študijného programu, ktoré sa ...
f)
získaním vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a ...
1.
rozsah absolvovaných vzdelávacích činností v rámci štúdia príslušného študijného programu, ktoré sa ...
2.
absolvent úspešne obhájil záverečnú prácu, ktorá sa vzťahuje na príslušný šport,
g)
získaním vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo umelecko-výchovných ...
1.
rozsah absolvovaných vzdelávacích činností v rámci štúdia príslušného študijného programu, ktoré sa ...
2.
absolvent úspešne vykonal skúšku za príslušné obdobie štúdia, ktorá sa vzťahuje na príslušný šport, ...
h)
získaním vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v študijnom odbore šport alebo vysokoškolského vzdelania ...
1.
záverečná práca absolventa sa nevzťahuje na príslušný šport alebo na šport pre všetkých a
2.
rozsah absolvovaných vzdelávacích činností v rámci štúdia príslušného študijného programu, ktoré sa ...
(6)

Odborná spôsobilosť na výkon odbornej činnosti tréner III. kvalifikačného stupňa sa nadobúda

a)
získaním úplného stredného odborného vzdelania v študijnom odbore strednej športovej školy,
b)
získaním vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo umelecko-výchovných ...
1.
rozsah absolvovaných vzdelávacích činností v rámci štúdia príslušného študijného programu, ktoré sa ...
2.
absolvent úspešne obhájil záverečnú prácu, ktorá sa vzťahuje na príslušný šport,
c)
absolvovaním odbornej prípravy požadovanej predpismi medzinárodnej športovej organizácie, ktorej je ...
d)
absolvovaním odbornej prípravy poskytnutej národným športovým zväzom; túto odbornú prípravu poskytuje ...
e)
absolvovaním odbornej prípravy poskytovanej fakultou podľa odseku 3 písm. a) prvého bodu v rámci ďalšieho ...
(7)

Odborná spôsobilosť na výkon odbornej činnosti tréner IV. kvalifikačného stupňa pre príslušný šport ...

(8)

Odborná spôsobilosť na výkon odbornej činnosti tréner V. kvalifikačného stupňa pre príslušný šport alebo ...

(9)

O získaní odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti tréner sa vydáva osvedčenie, ktoré obsahuje ...

a)
názov organizácie, ktorá osvedčenie vydala; ak ide o vysokú školu, uvádza sa aj názov fakulty,
b)
údaje o fyzickej osobe, ktorej sa osvedčenie vydáva v rozsahu meno, priezvisko, akademický titul, vedecko-pedagogický ...
c)
číslo osvedčenia,
d)
označenie kvalifikačného stupňa,
e)
označenie športu, pre ktorý bola získaná odborná spôsobilosť,
f)
dátum a miesto vydania osvedčenia,
g)
meno, priezvisko a podpis štatutárneho orgánu organizácie, ktorá osvedčenie vydala, alebo ním poverenej ...
h)
pečiatka organizácie, ktorá osvedčenie vydala.
(10)

Ak bola odborná spôsobilosť na výkon odbornej činnosti tréner nadobudnutá získaním úplného stredného ...

(11)

Národný športový zväz môže vo svojich predpisoch určiť,

a)
ktorý kvalifikačný stupeň odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti tréner sa vyžaduje pre príslušnú ...
b)
podmienky, ktoré musí spĺňať tréner v jednotlivých úrovniach a kategóriách súťaženia v príslušnom športe. ...
§ 84
Odborná spôsobilosť na výkon odbornej činnosti inštruktor športu
(1)

Inštruktor športu je športový odborník, pod vedením ktorého športovec vykonáva šport pre všetkých.

(2)

Inštruktor športu vykonáva vedenie športu v kategórii inštruktor športu

a)
I. kvalifikačného stupňa,
b)
II. kvalifikačného stupňa alebo
c)
III. kvalifikačného stupňa.
(3)

Vzdelávanie na získanie odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti inštruktor športu poskytuje

a)
vysoká škola prostredníctvom fakulty, ktorá uskutočňuje študijné programy prvého stupňa alebo druhého ...
b)
stredná športová škola,
c)
národný športový zväz v spolupráci s fakultou vysokej školy, ktorá uskutočňuje študijné programy prvého ...
(4)

Odborná spôsobilosť na výkon odbornej činnosti inštruktor športu sa nadobúda

a)
získaním úplného stredného odborného vzdelania v študijnom odbore strednej športovej školy,
b)
absolvovaním odbornej prípravy požadovanej predpismi medzinárodnej športovej organizácie, ktorej je ...
c)
absolvovaním odbornej prípravy poskytnutej národným športovým zväzom; túto odbornú prípravu poskytuje ...
d)
absolvovaním odbornej prípravy poskytovanej fakultou podľa odseku 3 písm. a) v rámci ďalšieho vzdelávania. ...
(5)

O získaní odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti inštruktora športu sa vydáva osvedčenie, ...

a)
názov organizácie, ktorá osvedčenie vydala; ak ide o vysokú školu, uvádza sa aj názov fakulty,
b)
údaje o fyzickej osobe, ktorej sa osvedčenie vydáva v rozsahu meno, priezvisko, akademický titul, vedecko-pedagogický ...
c)
číslo osvedčenia,
d)
označenie kvalifikačného stupňa,
e)
označenie športu, pre ktorý bola získaná odborná spôsobilosť,
f)
dátum a miesto vydania osvedčenia,
g)
meno, priezvisko a podpis štatutárneho orgánu organizácie, ktorá osvedčenie vydala, alebo ním poverenej ...
h)
pečiatka organizácie, ktorá osvedčenie vydala.
(6)

Ak bola odborná spôsobilosť na výkon odbornej činnosti inštruktor športu nadobudnutá získaním úplného ...

§ 85
Odborná spôsobilosť na výkon činnosti iného športového odborníka

Ak sa na výkon odbornej činnosti v športe vyžaduje odborná spôsobilosť, podmienky získania odbornej ...

a)
medzinárodnej športovej organizácie, odbornú prípravu a vykonanie skúšky spôsobilosti zabezpečuje podľa ...
b)
národného športového zväzu; odbornú prípravu a vykonanie skúšky spôsobilosti zabezpečuje podľa podmienok ...
§ 85a

Ak pre niektorý šport v Slovenskej republike nepôsobí národný športový zväz, plní úlohy národného športového ...

ÔSMA ČASŤ

OPATRENIA PROTI NEGATÍVNYM JAVOM V ŠPORTE

Agentúra

§ 86
(1)

Zriaďuje sa agentúra ako nezávislá organizácia, ktorá na území Slovenskej republiky plní úlohy prevencie ...

(2)

Agentúra je štátna príspevková organizácia35) zapojená finančnými vzťahmi na rozpočet ministerstva školstva.36) ...

(3)

Štatutárnym orgánom agentúry je riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva minister školstva na základe výberového ...

(4)

Agentúra

a)
plní úlohy Svetového antidopingového programu,
b)
vykonáva, organizuje a riadi dopingové kontroly,
c)
vypracúva ročný plán dopingových kontrol,
d)
zabezpečuje analýzu vzoriek odobratých na účely dopingovej kontroly,
e)
oznamuje ministerstvu školstva zmeny v zozname zakázaných látok a zakázaných metód,
f)
udeľuje športovcovi, ktorý nie je športovcom na medzinárodnej úrovni, výnimku na terapeutické použitie ...
g)
vedie národný register športovcov pre testovanie, v ktorom o športovcovi spracúva údaje podľa § 80 ods. ...
h)
oznamuje Svetovej antidopingovej agentúre právoplatné rozhodnutia vo veci porušenia antidopingových ...
i)
vydáva stanoviská na účely kontroly
1.
zapracovania pravidiel Svetového antidopingového programu športovým zväzom do predpisov športového zväzu, ...
2.
dodržiavania pravidiel Svetového antidopingového programu športovým zväzom a športovou organizáciou ...
3.
úpravy predpisov športovej organizácie v oblasti dopingu v športe,
j)
spolupracuje v oblasti boja proti dopingu v športe najmä so Svetovou antidopingovou agentúrou, antidopingovými ...
k)
poskytuje cezhraničnú súčinnosť pri
1.
pohybe tímu dopingovej kontroly pri výkone jeho činnosti v rámci dopingovej kontroly,
2.
včasnej preprave odobraných vzoriek na testovanie tak, aby bola zachovaná ich bezpečnosť a neporušenosť, ...
l)
uzatvára dohody o recipročnom testovaní v súlade so Svetovým antidopingovým programom,
m)
uznáva postupy dopingovej kontroly a testov antidopingových organizácií v iných štátoch, ktoré sú v ...
n)
podporuje výskum a vzdelávanie v oblasti boja proti dopingu,
o)
vypracúva výročnú správu o činnosti a hospodárení, ktorá obsahuje najmä
1.
informáciu o zmenách predpisov agentúry,
2.
informáciu o orgánoch, ich zmenách a o ich činnosti,
3.
prehľad vykonaných dopingových kontrol v predchádzajúcom kalendárnom roku,
4.
vyhodnotenie ročného plánu dopingových kontrol v predchádzajúcom roku,
5.
ročnú účtovnú závierku,
6.
prehľad príjmov a výdavkov.
(5)

Agentúra v stanovisku podľa odseku 4 písm. i) uvedie aj lehotu, počas ktorej má športový zväz alebo ...

(6)

Podrobnosti o úlohách a organizácii agentúry upraví štatút, ktorý vydá ministerstvo školstva.

§ 87
(1)

Agentúra je povinná

a)
prijať pravidlá v súlade so Svetovým antidopingovým programom,
b)
vypracovať postupy pre športové zväzy na zapracovanie pravidiel Svetového antidopingového programu do ...
c)
uložiť každoročne výročnú správu o činnosti a hospodárení do verejnej časti registra účtovných závierok.9) ...
(2)

Pôsobnosť agentúry sa vzťahuje

a)
na športovú organizáciu so sídlom na území Slovenskej republiky,
b)
na organizátora súťaže so sídlom na území Slovenskej republiky,
c)
na športovca, ktorý je občanom Slovenskej republiky,
d)
bez ohľadu na štátne občianstvo, na
1.
športovca a sprievodný personál športovca, ktorí sú príslušníkmi národného športového zväzu alebo športového ...
2.
športovca a sprievodný personál športovca, ktorí sa zúčastňujú súťaže, ktorá je organizovaná národným ...
3.
fyzickú osobu, ktorá je na účely boja proti dopingu v športe príslušná k športovej organizácii,
4.
športovca a sprievodný personál športovca, ktorí sa zúčastňujú celoštátnej súťaže, ktorej organizátorom ...
5.
športovca, ktorý nie je športovcom podľa prvého, druhého alebo štvrtého bodu a má záujem zúčastniť sa ...
6.
športovca, ktorý sa nachádza na území Slovenskej republiky počas súťaže alebo v čase mimo nej,
7.
športovca, ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt.

Opatrenia proti dopingu

§ 88
(1)

Dopingom v športe je porušenie antidopingových pravidiel podľa odseku 3, a to počas súťaže alebo mimo ...

(2)

Doping sa zakazuje.

(3)

Porušeniami antidopingových pravidiel sú

a)
prítomnosť zakázanej látky alebo jej metabolitov alebo jej markerov v biologickej vzorke športovca,
b)
použitie alebo pokus o použitie zakázanej látky alebo zakázanej metódy športovcom,
c)
vyhýbanie sa, odmietnutie alebo nepodrobenie sa odberu biologickej vzorky,
d)
neposkytnutie informácie o mieste pobytu športovca,
e)
falšovanie alebo pokus o falšovanie počas dopingovej kontroly,
f)
marenie dopingovej kontroly,
g)
držba zakázanej látky alebo prostriedkov umožňujúcich použitie zakázanej metódy,
h)
obchodovanie alebo pokus o obchodovanie so zakázanou látkou alebo zakázanou metódou,
i)
podanie alebo pokus o podanie zakázanej látky alebo zakázanej metódy športovcovi počas súťaže alebo ...
j)
povzbudzovanie, pomáhanie, navádzanie, utajovanie alebo iná forma spoluúčasti pri porušení antidopingového ...
k)
združovanie športovca alebo športového odborníka na účely športovej činnosti s fyzickou osobou, ktorej ...
(4)

Ak bola športovcovi udelená terapeutická výnimka, porušením antidopingových pravidiel v rozsahu príslušnej ...

a)
prítomnosť látky zo zoznamu zakázaných látok a zakázaných metód, jej metabolitov alebo markerov,
b)
použitie alebo pokus o použitie látky alebo metódy zo zoznamu zakázaných látok a zakázaných metód,
c)
prechovávanie látky zo zoznamu zakázaných látok alebo predmetov na využívanie zakázaných metód alebo
d)
podanie alebo pokus o podanie látky alebo metódy zo zoznamu zakázaných látok a zakázaných metód.

Dopingová kontrola

§ 89
(1)

Porušenie pravidiel podľa § 88 ods. 3 sa zisťuje prostredníctvom dopingovej kontroly, ktorej súčasťou ...

a)
plánovanie testov,
b)
odber vzoriek, nakladanie s nimi a ich analýzy,
c)
nakladanie s výsledkami analýz odobratých vzoriek,
d)
prejednávanie a rozhodovanie veci.
(2)

Fyzické osoby v pôsobnosti agentúry sú povinné podrobiť sa dopingovej kontrole.

§ 90
(1)

Agentúra vykonáva dopingovú kontrolu

a)
z vlastného podnetu,
b)
na základe žiadosti športového zväzu,
c)
na základe žiadosti medzinárodnej športovej organizácie,
d)
na základe žiadosti organizátora súťaže.
(2)

Náklady dopingovej kontroly uskutočnenej na základe žiadosti znáša ten, kto o jej vykonanie požiada. ...

(3)

Spôsob výberu športovcov a mená vybratých športovcov na dopingovú kontrolu sa nesmú zverejniť pred doručením ...

(4)

Výzvu na dopingovú kontrolu doručí vybranému športovcovi dopingový komisár alebo asistent dopingového ...

(5)

V priestoroch výkonu dopingovej kontroly, ktoré boli na tento účel poskytnuté organizátorom súťaže, ...

(6)

Športovec môže počas výkonu dopingovej kontroly opustiť miesto jej výkonu iba s predchádzajúcim súhlasom ...

(7)

V mieste výkonu dopingovej kontroly nesmú byť prítomné iné osoby ako

a)
dopingový komisár,
b)
asistent dopingového komisára,
c)
športovec,
d)
jedna osoba sprevádzajúca športovca,
e)
tlmočník,
f)
lekár alebo sestra, ak odber krvi nevykonáva dopingový komisár, ktorý je lekárom alebo sestrou,
g)
zástupca organizátora športovej súťaže alebo organizátora športového podujatia,
h)
zástupca medzinárodnej športovej organizácie a
i)
zástupca Svetovej antidopingovej organizácie.
(8)

Ak je počas výkonu dopingovej kontroly poskytnutý športovcovi nealkoholický nápoj, tento musí byť v ...

§ 91
Dopingový komisár
(1)

Dopingovú kontrolu vykonáva agentúra prostredníctvom dopingových komisárov, ktorých vymenúva a odvoláva ...

(2)

Na vykonanie dopingovej kontroly možno poveriť dopingového komisára, ktorý nie je

a)
členom športovej organizácie, ktorej športovec sa podrobuje dopingovej kontrole,
b)
osobou blízkou športovcovi, ktorý sa podrobuje dopingovej kontrole,
c)
sprievodným personálom športovca, ktorý sa podrobuje dopingovej kontrole, alebo blízkou osobou sprievodnému ...
(3)

Dopingový komisár sa pri výkone dopingovej kontroly preukazuje preukazom dopingového komisára a písomným ...

(4)

Poverenie na výkon dopingovej kontroly spravidla obsahuje

a)
označenie agentúry,
b)
meno, priezvisko a číslo preukazu dopingového komisára,
c)
označenie súťaže, na ktorej dopingový komisár vykoná odber vzoriek,
d)
predmet dopingovej kontroly,
e)
podpis riaditeľa agentúry alebo ním splnomocneného zástupcu,
f)
pečiatku agentúry.
(5)

Preukaz dopingového komisára vydáva agentúra a uvádza sa na ňom

a)
meno a priezvisko jeho držiteľa,
b)
podoba tváre jeho držiteľa s rozmermi najmenej 2,0 cm x 3,0 cm a najviac 3,0 cm x 4,0 cm,
c)
označenie „DOPINGOVÝ KOMISÁR – DOPING CONTROL OFFICER“,
d)
názov agentúry v slovenskom jazyku a v anglickom jazyku,
e)
logo agentúry,
f)
číslo preukazu,
g)
koniec platnosti preukazu v tvare „VALID: RRRR“, kde RRRR je číselným vyjadrením roku,
h)
ďalšie údaje podľa potreby agentúry tak, aby sa nenarušila čitateľnosť informácií podľa písmen a) až ...
(6)

Dopingový komisár je oprávnený aj

a)
posudzovať vhodnosť priestorov poskytnutých organizátorom na výkon dopingovej kontroly a
b)
určovať spôsob výberu športovcov na dopingovú kontrolu.
(7)

Dopingový komisár je povinný oznámiť agentúre, že prestal spĺňať podmienky podľa § 7 do 15 dní odo dňa, ...

(8)

Riaditeľ agentúry odvolá dopingového komisára, ak prestal spĺňať podmienky podľa § 7.

§ 92
Konanie vo veci porušenia antidopingových pravidiel
(1)

Na konanie vo veci porušenia pravidiel podľa § 88 ods. 3 v prvom stupni je príslušná komisia, ktorej ...

(2)

Na konanie vo veci porušenia pravidiel podľa § 88 ods. 3 v druhom stupni je príslušná komisia, ktorej ...

a)
najmenej jeden člen komisie mal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo alebo ...
b)
najmenej jeden člen komisie mal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore všeobecné ...
(3)

Za člena komisie podľa odsekov 1 a 2 možno vymenovať alebo zvoliť fyzickú osobu, ktorá

a)
je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu,
b)
nemá príslušnosť k športovému klubu, ku ktorému má príslušnosť športovec, ktorý sa podrobuje dopingovej ...
c)
nie je osobou blízkou športovcovi, ktorý sa podrobuje dopingovej kontrole,
d)
nie je sprievodným personálom športovca, ktorý sa podrobuje dopingovej kontrole, alebo blízkou osobou ...
e)
je bezúhonná.
(4)

Za člena komisie podľa odsekov 1 a 2 nemožno vymenovať alebo zvoliť fyzickú osobu, o ktorej nezaujatosti ...

(5)

Ak príslušný šport nemá národný športový zväz, Slovenský olympijský a športový výbor určí národný športový ...

(6)

Na prejednávaní veci komisiou podľa odsekov 1 a 2 má právo byť prítomný zástupca agentúry.

(7)

Príslušný národný športový zväz alebo organizátor príslušnej súťaže je povinný doručiť kópiu spisu prejednávanej ...

§ 93
Rozhodnutie
(1)

Rozhodnutie vo veci porušenia pravidiel podľa § 88 ods. 3 a rozhodnutie vo veci terapeutickej výnimky ...

(2)

V odôvodnení rozhodnutia sa uvádza, ktoré skutočnosti boli podkladom na rozhodnutie, ako boli vyhodnotené ...

(3)

Poučenie obsahuje údaj, či je rozhodnutie konečné alebo či možno proti nemu podať opravný prostriedok, ...

(4)

V písomnom vyhotovení rozhodnutia sa uvedie aj názov orgánu, ktorý rozhodnutie vydal, dátum vydania ...

(5)

Proti rozhodnutiu vo veci porušenia pravidiel podľa § 88 ods. 3 a vo veci terapeutickej výnimky môže ...

Opatrenia proti manipulácii súťaže

§ 94
(1)

Každý je povinný na účely ochrany integrity športu informovať národný športový zväz o akomkoľvek podozrení ...

(2)

Manipuláciou súťaže je úmyselné nedovolené ovplyvnenie priebehu súťaže alebo výsledku súťaže vrátane ...

(3)

Fyzická osoba nesmie uzatvárať stávky priamo ani prostredníctvom tretej osoby na súťaže, ktorých je ...

(4)

Fyzická osoba nesmie zneužívať ani šíriť dôverné informácie o športovej organizácii a jej športovej ...

(5)

Národný športový zväz je oprávnený na účely disciplinárneho konania požiadať orgány činné v trestnom ...

(6)

Športová organizácia je povinná pozastaviť vykonávanie športovej činnosti osobe s jej príslušnosťou, ...

(7)

Športová organizácia je povinná zakázať vykonávanie športovej činnosť osobe s jej príslušnosťou, ktorá ...

DEVIATA ČASŤ

SPRÁVNE DELIKTY A PRIESTUPKY

§ 95
Správne delikty
(1)

Športová organizácia sa dopustí správneho deliktu, ak

a)
vykonáva športovú činnosť ako športová organizácia bez zapísania v registri právnických osôb v športe ...
b)
nezabezpečí na výkon športovej činnosti, na ktorú sa vyžaduje odborná spôsobilosť, odborne spôsobilého ...
c)
nezabezpečí splnenie povinností týkajúcich sa opatrení proti negatívnym javom v športe podľa § 8 ods. ...
d)
nepredloží zmluvu na účely evidencie zmlúv a dohôd podľa § 8 ods. 4,
e)
nesplní povinnosť uchovávať zápisnicu podľa § 8 ods. 5,
f)
nezabezpečí overenie svojej účtovnej závierky alebo výročnej správy audítorom podľa § 9 ods. 4,
g)
nesplní povinnosť vypracovať výročnú správu podľa § 9 ods. 4,
h)
nesplní povinnosť vypracovať výročnú správu s náležitosťami podľa § 9 ods. 5 alebo ods. 6,
i)
neposkytne súčinnosť kontrolórovi podľa § 14 ods. 4 alebo hlavnému kontrolórovi športu podľa § 14 ods. ...
j)
nezabezpečí prístup kontrolóra k podkladom podľa § 14 ods. 2 písm. a),
k)
uplatní v rozpore s § 31 ods. 4 vo vzťahu k športovcovi alebo športovému odborníkovi obmedzenie vo výkone ...
l)
neoboznámi športovca o jeho právach a povinnostiach podľa § 31 ods. 1,
m)
poruší zásadu rovnakého zaobchádzania podľa § 34 ods. 5,
n)
nepozastaví vykonávanie športovej činnosti podľa § 94 ods. 6,
o)
nezakáže výkon športovej činnosti podľa § 94 ods. 7,
p)
podmieni zmenu klubovej príslušnosti športovca finančnou odplatou alebo iným plnením podľa § 5 ods. ...
q)
zabezpečuje športovú činnosť športovým odborníkom, ktorý nespĺňa podmienku bezúhonnosti podľa § 7 ods. ...
(2)

Národný športový zväz sa dopustí správneho deliktu, ak

a)
neposkytne súčinnosť kontrolórovi podľa § 14 ods. 4 alebo hlavnému kontrolórovi športu podľa § 14 ods. ...
b)
nesplní povinnosť podľa § 17 ods. 2,
c)
nesplní povinnosť podľa § 18 ods. 1 alebo ods. 3,
d)
nesplní niektorú z povinností podľa § 21 ods. 1 písm. b),
e)
nepoužije príjem zo športovej reprezentácie na plnenie úloh podľa § 30 ods. 2.
(3)

Športový odborník, ktorý je fyzickou osobou podnikateľom, spácha správny delikt, ak

a)
uvedie nepravdivý údaj v čestnom vyhlásení podľa § 7 ods. 4,
b)
neoznámi stratu bezúhonnosti podľa § 7 ods. 5,
c)
nepreukáže sa dokladom o odbornej spôsobilosti podľa § 7 ods. 6,
d)
nezabezpečí poskytnutie súčinnosti kontrolórovi podľa § 14 ods. 4,
e)
poruší zákaz uzatvárať stávky na súťaže podľa § 94 ods. 3.
(4)

Fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba spácha správny delikt, ak

a)
vykonáva činnosť športového odborníka bez zápisu do príslušného registra podľa § 6 ods. 2,
b)
neumožní držiteľovi čestného štátneho titulu vstup na podujatie podľa § 57 ods. 6,
c)
má kontrolu alebo vplyv v dvoch alebo viacerých športových kluboch, ktorých družstvá dospelých alebo ...
d)
neinformuje národný športový zväz o akomkoľvek podozrení alebo zistení, že priebeh alebo výsledky súťaže ...
e)
používa olympijskú alebo paralympijskú symboliku v rozpore s § 25 ods. 5, § 26 ods. 4 alebo § 27,
f)
neposkytne hlavnému kontrolórovi športu súčinnosť podľa § 14 ods. 6,
g)
neumožní vstup hlavného kontrolóra športu na pozemky, do budov a iných priestorov športovej organizácie ...
h)
odmietne preukázať totožnosť podľa § 61 ods. 4,
i)
uvedie nepravdivý údaj v čestnom vyhlásení podľa § 50 ods. 4 písm. b),
j)
na základe kontroly vykonanej hlavným kontrolórom športu sa zistí, že porušila všeobecne záväzné právne ...
(5)

Za správny delikt podľa odseku 1 písm. a), d), e), k) až m), odseku 2 písm. d), odseku 3 písm. a) a ...

(6)

Za správny delikt podľa odseku 1 písm. f) až j), odseku 2 písm. e), odseku 3 písm. c) až e) a odseku ...

(7)

Za správny delikt podľa odseku 1 písm. b), c), n) až q), odseku 2 písm. a) až c) a odseku 4 písm. d), ...

§ 96
Priestupky
(1)

Športovec sa dopustí priestupku, ak

a)
sa odmietne ako športový reprezentant bez primeraného dôvodu zúčastniť na medzinárodnej súťaži, na ktorú ...
b)
poruší zákaz uzatvárať stávky na súťaže podľa § 94 ods. 3.
(2)

Športový odborník sa dopustí priestupku, ak

a)
uvedie nepravdivý údaj v čestnom vyhlásení podľa § 7 ods. 4,
b)
neoznámi stratu bezúhonnosti podľa § 7 ods. 5,
c)
sa nepreukáže dokladom o odbornej spôsobilosti podľa § 7 ods. 6,
d)
nezabezpečí poskytnutie súčinnosti kontrolórovi podľa § 14 ods. 4,
e)
poruší zákaz uzatvárať stávky na súťaže podľa § 94 ods. 3,
f)
neposkytne hlavnému kontrolórovi športu súčinnosť podľa § 14 ods. 6,
g)
neumožní vstup hlavného kontrolóra športu na pozemky, do budov a iných priestorov športovej organizácie ...
h)
odmietne preukázať totožnosť podľa § 61 ods. 4.
(3)

Fyzická osoba sa dopustí priestupku, ak

a)
vykonáva činnosť športového odborníka bez zápisu do príslušného registra podľa § 6 ods. 2,
b)
má kontrolu alebo vplyv v dvoch alebo viacerých športových kluboch, ktorých družstvá dospelých alebo ...
c)
neuvedie ako nezávislý pozorovateľ svoje zistenia o príprave, priebehu a výsledku volieb v písomnej ...
d)
používa olympijskú alebo paralympijskú symboliku v rozpore s § 25 ods. 5, § 26 ods. 4 alebo § 27,
e)
nepoukáže solidárny príspevok podľa § 30 ods. 3 ako osoba, ktorá je prijímateľom odmeny podľa § 30 ods. ...
f)
uvedie pri preukazovaní spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov nepravdivé alebo neúplné údaje ...
g)
neoprávnene vyrobí, prevezie, dá prepraviť, prechováva, ponúka, predá, inému poskytne alebo podá látku ...
h)
použije voči inému metódu spočívajúcu v zvyšovaní prenosu kyslíka v ľudskom organizme alebo metódu génového ...
i)
sprostredkuje činnosť podľa písmen g) alebo h),
j)
neinformuje národný športový zväz o akomkoľvek podozrení alebo zistení, že priebeh alebo výsledky súťaže ...
(4)

Kontrolór sa dopustí priestupku, ak

a)
nevykoná kontrolnú činnosť podľa § 14 ods. 1 písm. b) až e),
b)
nevypracuje správu podľa § 14 ods. 9,
c)
nezašle bezodkladne správu o kontrolnej činnosti podľa § 14 ods. 9,
d)
nesplní niektorú z povinností podľa § 13 ods. 3 písm. b) až e),
e)
vykonáva funkciu kontrolóra pri súčasnom výkone inej funkcie uvedenej v § 11 ods. 6,
f)
písomne nepotvrdí prevzatie podkladov alebo nevráti podklady bezodkladne tomu, od koho sa vyžiadali, ...
g)
nepostúpi podanie hlavnému kontrolórovi športu podľa § 14 ods. 11.
(5)

Za priestupok podľa odseku 3 písm. a), c), d), g) až i), odseku 4 písm. c) a f) možno uložiť pokutu ...

(6)

Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) a odseku 2 písm. a) až d), f) až h), odseku 3 písm. e), f) a odseku ...

(7)

Za priestupok podľa odseku 1 písm. b), odseku 2 písm. e), odseku 3 písm. b) a j) a odseku 4 písm. e) ...

§ 97
Spoločné ustanovenia o priestupkoch a správnych deliktoch
(1)

Pri ukladaní sankcií za správne delikty podľa § 95 a 96 správny orgán prihliada na závažnosť, spôsob, ...

(2)

Sankciu za správny delikt možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa o porušení povinnosti správny ...

(3)

Ak je správnym deliktom alebo priestupkom porušenie povinnosti s následkom, ktorý je možné odstrániť ...

(4)

Priestupky prejednáva a rozhoduje o nich okresný úrad v sídle kraja a správcom pohľadávky štátu z uložených ...

(5)

Správne delikty športovej organizácie, poskytovateľa verejných prostriedkov, športových klubov, športových ...

(6)

Ministerstvo školstva môže po začatí správneho konania za správny delikt podľa § 95 ods. 1 písm. b), ...

(7)

Osoba právoplatne postihnutá za správny delikt alebo priestupok stráca spôsobilosť prijímateľa verejných ...

(8)

Ak bola rozhodnutím o priestupku uložená osobe, ktorá sa dopustila priestupku, povinnosť nahradiť škodu, ...

(9)

Strata spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov nastáva právoplatnosťou rozhodnutia, ak správny ...

(10)

Ministerstvo školstva môže za správny delikt podľa § 95 ods. 1 písm. b), c), f) až j), n) až q), § 95 ...

(11)

Okresný úrad v sídle kraja oznamuje ministerstvu školstva dátum, kedy rozhodnutie o správnom delikte ...

(12)

Pokuty podľa § 95 a 96 sú príjmom štátneho rozpočtu.

§ 98
Závažné porušenie povinnosti
(1)

Za závažné porušenie povinnosti sa považuje spáchanie správneho deliktu podľa § 95 ods. 1 písm. b), ...

(2)

Za priestupok alebo správny delikt, ktorý sa považuje za závažné porušenie povinnosti, spáchaný v lehote ...

DESIATA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA

Spoločné ustanovenia

§ 99
(1)

Rozhodnutia, ktoré sa zverejňujú podľa tohto zákona, sa zverejnia až po nadobudnutí právoplatnosti, ...

(2)

Ak úkon, ktorý má byť vykonaný prostredníctvom informačného systému športu nemožno takto vykonať, povinná ...

(3)

Písomnosti sa doručujú

a)
do elektronickej schránky adresáta uvedenej na účely doručovania v informačnom systéme športu,
b)
postupom podľa osobitného predpisu37) do elektronickej schránky, ak ju má adresát aktivovanú,
c)
prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb, alebo
d)
verejnou vyhláškou prostredníctvom informačného systému športu.
(4)

Pri spracúvaní a ochrane osobných údajov podľa tohto zákona sa postupuje podľa osobitného predpisu.38) ...

(5)

Postupom podľa tohto zákona nie sú dotknuté osobitné predpisy o štátnej pomoci.39)

(6)

Ak niektoré otázky nemožno riešiť podľa ustanovení tohto zákona, riešia sa podľa predpisov občianskeho ...

§ 100
Splnomocňovacie ustanovenia
(1)

Ministerstvo školstva ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom

a)
zoznam zakázaných látok a zakázaných metód v súlade s medzinárodným dohovorom, ktorým je Slovenská republika ...
b)
základné predpoklady, rozsah vzdelávania, vedomosti, schopnosti a zručnosti, ktoré sa vyžadujú na nadobudnutie ...
c)
základné predpoklady, rozsah vzdelávania, vedomosti, schopnosti a zručnosti, ktoré sa vyžadujú na nadobudnutie ...
d)
podrobnosti o odbornej spôsobilosti fyzických osôb, ktoré zabezpečujú odbornú prípravu podľa § 83 a ...
e)
oprávnené náklady použitia príspevku uznanému športu.
(2)

Zdravotné výkony, ktoré sú súčasťou lekárskej prehliadky vrcholového športovca a talentovaného športovca ...

§ 101
Vzťah k správnemu poriadku
(1)

Na konania podľa tohto zákona sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní, okrem konania podľa ...

(2)

Na poskytovanie verejných prostriedkov na rozvoj športu sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. ...

§ 101a
Osobitné ustanovenia v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu
(1)

V čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného na celé územie Slovenskej ...

(2)

V čase krízovej situácie môže športová organizácia uložiť a zverejniť svoju výročnú správu do registra ...

(3)

Ak športovej organizácii vznikne povinnosť zriadiť a obsadiť funkciu kontrolóra v čase krízovej situácie ...

(4)

Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov sa na účely § 67 ods. 3 písm. f) považuje za zachovanú, ...

a)
posledný deň lehoty na uskutočnenie riadneho zasadnutia najvyššieho orgánu národného športového zväzu ...
b)
riadne zasadnutie najvyššieho orgánu národného športového zväzu sa uskutoční do troch mesiacov odo dňa ...
(5)

V kalendárnom roku, v ktorom bola vyhlásená krízová situácia a trvala viac ako 30 dní, sa ustanovenia ...

(6)

Výdavky podľa § 69 ods. 5 nesmú v kalendárnom roku, v ktorom bola vyhlásená krízová situácia a trvala ...

Prechodné ustanovenia

§ 102
(1)

Národný športový zväz je povinný zosúladiť svoje stanovy a predpisy upravujúce disciplinárne konanie ...

(2)

Športová organizácia splní povinnosť podľa § 8 ods. 6 písm. b) najneskôr do 30. júna 2016.

(3)

Žiadosť o dotáciu, o ktorej nebolo rozhodnuté do 1. januára 2016, sa posúdi podľa tohto zákona.

(4)

Športové kluby, v ktorých športovci do 31. decembra 2015 vykonávajú šport spôsobom, ktorý spĺňa znaky ...

(5)

Vznik právnych vzťahov a nároky a práva z nich vyplývajúce, ktoré vznikli pred účinnosťou tohto zákona, ...

(6)

Právne účinky úkonov, ktoré nastali pred účinnosťou tohto zákona, zostávajú zachované.

(7)

Čestný titul „Zaslúžilý pracovník v telesnej výchove a športe“, „Zaslúžilý majster športu“, „Zaslúžilý ...

(8)

Projekt výstavby Národného futbalového štadiónu v Bratislave a projekt Financovanie rekonštrukcie, modernizácie ...

§ 103
(1)

Akreditácia vzdelávacieho zariadenia, ktorému bolo vydané potvrdenie o akreditácii na vzdelávanie športových ...

(2)

Konanie o akreditácii vzdelávacieho zariadenia, ktoré sa začalo do 31. decembra 2015, sa dokončí podľa ...

(3)

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti športového odborníka vydané podľa doterajších predpisov zostáva platné ...

(4)

Ak športový odborník nadobudol odbornú spôsobilosť na výkon odbornej činnosti po 1. januári 2016 vo ...

(5)

Odbornú spôsobilosť na výkon odbornej činnosti tréner II. kvalifikačného stupňa podľa tohto zákona nadobúda ...

(6)

Odborná spôsobilosť na výkon odbornej činnosti tréner II. kvalifikačného stupňa zostáva zachovaná, ak ...

a)
odseku 5 alebo
b)
predpisov účinných do 31. decembra 2015 fyzickou osobou, ktorá získala úplné stredné všeobecné vzdelanie ...
§ 104
(1)

Informačný systém verejnej správy o športe zriadený podľa doterajších predpisov je informačným systémom ...

(2)

Športové organizácie, ktoré sú povinné zverejniť údaje na webovom sídle, sú povinné zverejniť ich do ...

(3)

Povinnosť zverejňovať údaje na webovom sídle športovej organizácie trvá do času, kým tieto údaje nebudú ...

(4)

Športové organizácie a iné osoby, ktoré zadávajú údaje do informačného systému športu, sú povinné doplniť ...

§ 105
(1)

Rezortné športové stredisko zriadené podľa doterajších predpisov sa považuje za rezortné športové stredisko ...

(2)

Ministerstvo školstva, ministerstvo vnútra a ministerstvo obrany vypracujú do 31. decembra 2016 projekt ...

(3)

Ministerstvo školstva v súčinnosti s príslušnými športovými zväzmi vykoná do 30. júna 2016 zápis údajov ...

a)
fyzických osobách podľa § 80, ktoré sú vedené v zdrojových evidenciách, vrátane už vymazaných alebo ...
b)
právnických osobách podľa § 81, ktoré sú vedené zdrojových evidenciách, vrátane už vymazaných alebo ...
(4)

Ministerstvo školstva vykoná do 30. júna 2016 zápis údajov o národných športových zväzoch a športových ...

(5)

Poskytovanie údajov podľa odseku 3 prebieha s ohľadom na možnosti príslušného športového zväzu, tak, ...

§ 106
(1)

Zrušuje sa Antidopingová agentúra Slovenskej republiky zriadená zriaďovacou listinou podľa doterajších ...

(2)

Od 1. januára 2016 prechádzajú na agentúru

a)
práva a povinnosti Antidopingovej agentúry Slovenskej republiky, zriadenej podľa doterajších predpisov, ...
b)
práva a povinnosti zaväzujúce Antidopingovú agentúru Slovenskej republiky, zriadenú podľa doterajších ...
c)
správa majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe Antidopingovej agentúry Slovenskej republiky, ...
d)
pohľadávky a záväzky Antidopingovej agentúry Slovenskej republiky, zriadenej podľa doterajších predpisov. ...

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2017

§ 106a

Ak ide o výpočet príspevku uznanému športu na rok 2018, zohľadňujú sa váhy podľa § 68 ods. 5 použité ...

§ 106b
(1)

Športový odborník, ktorý je samostatne zárobkovo činnou osobou podľa predpisov účinných do 31. decembra ...

(2)

Odborná spôsobilosť na výkon špecializovanej činnosti v oblasti telesnej kultúry v kategórii diplomovaný ...

(3)

Odborná spôsobilosť na výkon odbornej činnosti tréner III. kvalifikačného stupňa, tréner IV. kvalifikačného ...

§ 106c
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 30. decembra 2017

Príspevok uznanému športu na rok 2018 sa vypočíta na základe podielu uznaného športu podľa vzorca ustanoveného ...

§ 106d
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. februára 2020

Zmluvný vzťah športovca a športovej organizácie, ktorý vznikol pred 1. februárom 2020, ak športovec ...

§ 106e
Prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného ...
(1)

Ministerstvo školstva v rokoch 2020 a 2021 nevydá rozhodnutie o zrušení osvedčenia, ak národný športový ...

a)
nemal 100 aktívnych športovcov registrovaných za športový klub v registri fyzických osôb v športe alebo ...
b)
neorganizoval celoštátnu súťaž dospelých alebo celoštátnu súťaž mládeže.
(2)

Pri výpočte príspevku uznanému športu na rok 2021 sa použijú vypočítané podiely uznaných športov na ...

(3)

Ak ide o uznaný šport, v ktorom sa súťaží vo viacerých športových odvetviach alebo vo viacerých kategóriách, ...

(4)

Ministerstvo školstva poskytne v roku 2021 príspevok športovcom podľa zoznamu športovcov top tímu v ...

§ 107
Zrušovacie ustanovenia

Zrušuje sa:

1.

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 226/1994 Z. z. o používaní a ochrane olympijskej symboliky ...

2.

Zákon č. 288/1997 Z. z. o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom ...

3.

Zákon č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

4.

Zákon č. 384/2013 Z. z. o používaní a ochrane paralympijskej symboliky a o Slovenskom paralympijskom ...

5.

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 444/2008 Z. z. o akreditačnej komisii pre oblasť ...

6.

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 542/2008 Z. z. o postupe pri vykonávaní dopingovej ...

§ 108

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 4.

Čl. II

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení zákona č. 165/2002 Z. z., zákona č. 408/2002 Z. z., zákona ...

1.

§ 2 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Na právne vzťahy profesionálnych športovcov pri výkone športu na základe zmluvy o profesionálnom ...

2.

V § 3 ods. 2 sa za slovom „republiky“ čiarka nahrádza slovom „a“ a vypúšťajú sa slová „a profesionálnych ...

Čl. III

Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z., zákona ...

1.

V § 30 ods. 3 sa slovo „alebo“ pred slovami „§ 336“ nahrádza čiarkou a za slová „ods. 1“ sa vkladá čiarka ...

2.

Za § 336a sa vkladá § 336b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 336b Športová korupcia (1) Kto priamo alebo cez sprostredkovateľa sľúbi, ponúkne alebo poskytne úplatok ...

Čl. IV

Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z., ...

V § 14 sa za písmeno h) vkladá nové písmeno i), ktoré znie:

„i)
trestný čin športovej korupcie podľa § 336b Trestného zákona,“.

Doterajšie písmená i) až m) sa označujú ako písmená j) až n).

Čl. V

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., ...

1.

V § 3 sa odsek 1 dopĺňa písmenami e) a f), ktoré znejú:

„e) činnosť športovca a športového odborníka podľa osobitného predpisu,11b) f) prevádzkovanie vzdelávacích ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 11b znie:

„11b)
§ 4 a 6 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

2.

Za § 80aa sa vkladá § 80ab, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 80ab Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2016 (1) Živnostenské oprávnenia na prevádzkovanie ...

3.

V prílohe č. 2 VIAZANÉ ŽIVNOSTI v SKUPINE č. 214 – Ostatné poradovom čísle 27 stĺpci Živnosť sa na konci ...

4.

V prílohe č. 2 VIAZANÉ ŽIVNOSTI v SKUPINE č. 214 ˜– Ostatné poradovom čísle 28 stĺpci Živnosť sa na ...

5.

V prílohe č. 2 VIAZANÉ ŽIVNOSTI v SKUPINE č. 214 – Ostatné sa vypúšťajú živnosti pod poradovými číslami ...

Čl. VI

Zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v ...

V § 6 ods. 2 sa slová „tlmočníckou činnosťou a prekladateľskou činnosťou“ nahrádzajú slovami „tlmočníckou ...

Čl. VII

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti ...

V § 4 sa slová „umeleckej a publicistickej“ nahrádzajú slovami „umeleckej, publicistickej a športovej“. ...

Čl. VIII

Zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v ...

V § 44 ods. 7 sa slová „literárnu činnosť alebo umeleckú činnosť“ nahrádzajú slovami „literárnu činnosť, ...

Čl. IX

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. ...

1.

V poznámke pod čiarou k odkazu 5 sa citácia „až h),“ nahrádza citáciou „až h) a m),“.

2.

Za § 293dn sa vkladá § 293do, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 293do Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2016 Zamestnanec podľa tohto zákona nie je v období ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 124 znie:

„124)
§ 35 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

Čl. X

Zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ...

V § 3 ods. 1 písm. i) sa slová „vedeckej alebo umeleckej“ nahrádzajú slovami „vedeckej, umeleckej alebo ...

Čl. XI

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., ...

1.

V § 5 sa odsek 1 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:

„m) príjmy z činnosti športovca na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu podľa osobitného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 22a znie:

„22a)
§ 35 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

2.

V § 6 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) príjmy z činnosti športovca alebo športového odborníka podľa osobitného predpisu29aa) vrátane príjmov ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 29aa a 29ab znejú:

„29aa) § 4 ods. 3 písm. c), ods. 4 písm. a), b) a d) a § 6 ods. 1 písm. a) až d) a § 45 zákona č. 440/2015 ...

3.

V § 8 sa odsek 1 dopĺňa písmenami p) a r), ktoré znejú:

„p) príjmy na základe zmluvy o sponzorstve v športe,29ab) prijaté športovcom podľa osobitného predpisu,37afa) r) náhrada ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 37afa a 37afb znejú:

„37afa) § 4 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 440/2015 Z. z. 37afb) § 6 ods. 2 písm. e) zákona č. 406/2011 ...

4.

§ 8 sa dopĺňa odsekom 15, ktorý znie:

„(15) Pri príjmoch podľa odseku 1 písm. p) sa za výdavky považujú všetky výdavky preukázateľne vynaložené ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 37ah znie:

„37ah)
§ 50 ods. 3 písm. d) zákona č. 440/2015 Z. z.“.

5.

V § 9 sa odsek 1 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:

„m) podľa § 8 ods. 1 písm. r), ak úhrn týchto príjmov nepresiahne v zdaňovacom období 500 eur, pričom ...

6.

V § 12 ods. 2 sa slová „príspevkov a príjmov, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43“ nahrádzajú slovami ...

7.

V § 13 ods. 1 písm. a) sa za slovo „okrem“ vkladajú slová „príjmov z predaja majetku, príjmov z nájomného, ...

8.

V § 17 sa odsek 3 dopĺňa písmenami k) a l), ktoré znejú:

„k) príjem na základe zmluvy o sponzorstve v športe29ab) u daňovníka, ktorý účtuje v sústave jednoduchého ...

9.

V § 17 sa odsek 19 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h) výdavky (náklady) na sponzorské u sponzora na základe zmluvy o sponzorstve v športe29ab) poskytnuté ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 79c a 79d znejú:

„79c) § 4 ods. 4 písm. a), c) a d) zákona č. 440/2015 Z. z. 79d) § 29 ods. 2 zákona č. 440/2015 Z. ...

10.

§ 17 sa dopĺňa odsekom 38, ktorý znie:

„(38) Základom dane daňovníka, ktorý je právnickou osobou alebo základom dane (čiastkovým základom dane) ...

11.

V § 50 ods. 5 písm. b) sa slová „telesnej kultúry“ nahrádzajú slovom „športu“.

12.

Za § 52zg sa vkladá § 52zh, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 52zh Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2016 (1) Ustanovenia § 12 ods. 2, § 17 ...

Čl. XII

Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z .z. o nelegálnej ...

V § 7 ods. 3 sa písmeno d) dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:

„3.
povolenie na vykonávanie športu fyzickou osobou podľa osobitného predpisu,17aaa)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 17aaa znie:

„17aaa) § 34 ods. 6 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. ...

Čl. XIII

Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 9 ods. 6 sa za slová „vzdelávania strednej odbornej školy,“ vkladajú slová „strednej športovej školy,“. ...

2.

V § 16 ods. 4 písm. b) a d) sa za slová „vzdelávania v strednej odbornej škole“ vkladajú slová „alebo ...

3.

V § 16 ods. 4 písm. c) sa za slovo „gymnáziu“ vkladajú slová „alebo v strednej športovej škole“.

4.

V § 27 ods. 2 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:

„e)
stredná športová škola,“.

Doterajšie písmená e) až h) sa označujú ako písmená f) až i).

5.

V § 27 ods. 3 sa slová „b) až f)“ nahrádzajú slovami „b) až g)”.

6.

V § 27 ods. 5 sa slová „b) až g)“ nahrádzajú slovami „b) až d) a f) až h)”.

7.

V § 27 ods. 6 sa slová „b) až g)“ nahrádzajú slovami „b) až h)“ a slová „a), h)“ sa nahrádzajú slovami ...

8.

V § 32 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

„c)
stredná športová škola,“.

Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno d).

9.

V § 35 ods. 1 sa za slová „odbornej školy“ vkladajú slová „alebo strednej športovej školy“.

10.

V § 35 ods. 2 sa za slová „učebným odborom” vkladá čiarka a slová „do strednej športovej školy”.

11.

V § 35 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Ak ide o prestup do strednej športovej školy, podmienkou ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 34a znie:

„34a) § 16 ods. 2 písm. c) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. ...

12.

V § 41 sa slová „správe, kultúre a športe“ nahrádzajú slovami „správe a kultúre“.

13.

Za § 42 sa vkladá § 42a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 42a Stredná športová škola (1) Stredná športová škola je vnútorne diferencovaná stredná škola, ktorá ...

14.

V § 62 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:

„(7) Do prvého ročníka vzdelávacieho programu v strednej športovej škole môže byť prijatý uchádzač, ...

Doterajšie odseky 7 až 14 sa označujú ako odseky 8 až 15.

15.

§ 63 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9) Ak uchádzač podáva prihlášku na štúdium v strednej športovej škole, pripojí k prihláške potvrdenie ...

16.

V § 65 ods. 8 sa slová „gymnázium so zameraním na telesnú výchovu“ nahrádzajú slovami „strednú športovú ...

17.

V § 67 ods. 3 sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak ide ...

18.

V § 70 ods. 1 sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak ide o prijatie ...

19.

V § 74 ods. 2 sa za slovo „konzervatóriu“ vkladá čiarka a slová „a ak ide o odborné vzdelávanie a prípravu ...

20.

V § 74 ods. 10 sa slová „§ 44 ods. 8 a žiak podľa § 42 ods. 5“ nahrádzajú slovami „§ 42 ods. 5, žiak ...

21.

V § 88 ods. 2 sa za slová „pomaturitnej skúške“ vkladá čiarka a slová „žiak strednej športovej školy“. ...

22.

V § 90 ods. 4 sa za slovo „školy“ vkladá čiarka a slová „a ak ide o odborné vzdelávanie a prípravu v ...

23.

V § 91 ods. 2 sa za slovo „školy“ vkladajú slová „alebo žiak strednej športovej školy“.

24.

V § 104 odsek 10 znie:

„(10) Triedy pre deti a žiakov so športovým nadaním sú športové triedy. Športovú triedu nemožno zriadiť ...

25.

V § 104 ods. 11 sa na konci pripája táto veta: „Pre niekoľko športov možno zriadiť spoločnú športovú ...

26.

V § 104 sa vypúšťa odsek 13.

27.

V § 105 ods. 3 sa vypúšťajú slová „športovej školy alebo“.

28.

V § 106 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Súčasťou športovej prípravy je aj regenerácia, testovanie ...

29.

V § 110 ods. 5 sa slová „§ 62 ods. 1 až 7“ nahrádzajú slovami „§ 62 ods. 1 až 8“.

30.

V § 110 ods. 6 sa slová „§ 62 ods. 8 až 11“ nahrádzajú slovami „§ 62 ods. 9 až 12“.

31.

V § 130 ods. 5 a 7 a § 131 ods. 2 sa slová „písm. a) až f)“ nahrádzajú slovami „písm. a) až g)“.

32.

V § 134 ods. 1 a § 135 ods. 1 sa slová „písm. b) až f)“ nahrádzajú slovami „písm. b) až g)“.

33.

Za § 161g sa vkladá § 161h, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 161h Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2019 (1) Gymnáziá zaradené do siete škôl ...

Čl. XIV

Zákon č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto: ...

V § 6 ods. 2 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:

„e) náhradu za stratu času dobrovoľníka zapísaného v informačnom systéme športu za každú hodinu vykonávania ...

Doterajšie písmená e) a f) sa označujú ako písmená f) a g).

Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:

„12a)
§ 2 ods. 2 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde.“.

Čl. XV

Zákon č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 1 ods. 2 sa slová „písm. e)“ nahrádzajú slovami „písm. b)“.

2.

V § 1 ods. 5, § 4 ods. 1, § 4 ods. 2 písm. b), § 4 ods. 3 písm. p), § 18 ods. 4 sa za slová „ide o“ ...

3.

V § 2 písm. a) sa vypúšťa slovo „športová“.

4.

V § 2 písm. d) sa vypúšťa prvý bod.

Doterajší druhý až štvrtý bod sa označujú ako prvý až tretí bod.

5.

V § 6 sa odsek 1 dopĺňa písmenami s) až v), ktoré znejú:

„s) zabezpečiť pre odborne spôsobilých zamestnancov prevádzkovateľa strážnej služby reflexné vesty alebo ...

6.

V § 6 ods. 3 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „na základe dokladu totožnosti“.

7.

V § 6 ods. 4 sa za slovo „Organizátor“ vkladajú slová „rizikového podujatia,“.

8.

V § 7 ods. 1 sa na konci prvej vety bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak ide ...

9.

V § 10 ods. 1 sa slová „organizuje a riadi činnosť usporiadateľskej služby“ nahrádzajú slovami „riadi ...

10.

V § 11 ods. 1 sa slová „v súčinnosti s hlavným usporiadateľom“ nahrádzajú slovami „organizoval a riadil ...

11.

V § 12 ods. 3 sa za slová „odbornou prípravou“ vkladajú slová „pozostávajúcou z teoretickej prípravy ...

12.

V § 12 ods. 6 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „určená na ten účel športovým ...

13.

V § 13 sa odsek 5 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f)
ďalšie oblasti určené predpismi národného športového zväzu.“.

14.

Za § 13 sa vkladá § 13a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 13a Podmienky výkonu činnosti delegáta zväzu (1) Odborná spôsobilosť na výkon činností delegáta zväzu ...

15.

V § 14 ods. 2 sa písmeno e) dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:

„5.
ktorá je rizikovým účastníkom podujatia,“.

16.

V § 14 ods. 2 písm. h) sa za slovo „USPORIADATEĽ“ vkladajú slová „alebo „SECURITY““.

17.

§ 14 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Členovia usporiadateľskej služby využívajú oprávnenia a plnia povinnosti podľa odseku 1 a 2 s dôrazom ...

18.

V § 16 písm. a) sa slovo „a“ nahrádza slovom „alebo“.

19.

V § 16 písm. b) sa za slovo „podujatie“ vkladá slovo „zjavne“.

20.

V § 17 ods. 5 sa slová „48 hodín“ nahrádzajú slovami „sedem dní“.

21.

V § 18 ods. 4 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

„d) zásady výmeny informácií k rizikovým účastníkom podujatia a nasadenie síl a prostriedkov Policajného ...

Doterajšie písmená d) až f) sa označujú ako písmená e) až g).

22.

V § 19 ods. 1 a § 29 ods. 2 sa za slová „ide o“ vkladajú slová „rizikové podujatie alebo“.

23.

V § 19 ods. 8 sa za slová „dozor na“ vkladajú slová „rizikovom podujatí alebo“.

24.

V § 20 odsek 4 znie:

„(4) Pri organizovaní podujatia v športovom zariadení sú zakázané miesta na státie pre divákov, ak tak ...

25.

V § 21 ods. 1 sa za slovom „dospelých,“ vypúšťa slovo „a“.

26.

V § 21 ods. 6 sa za slovo „inštalácie” vkladá čiarka a slová „ustanovených parametrov” a na konci sa ...

27.

V § 21 odsek 7 znie:

„(7) Organizátor rizikového podujatia, na ktorom sa použije mobilný kamerový systém, zabezpečí vykonanie ...

28.

V § 22 ods. 5 a ods. 6 úvodnej vete sa slová „manažérov a usporiadateľov“ nahrádzajú slovami „manažérov, ...

29.

V § 22 ods. 6 písm. a) sa slová „manažéra a usporiadateľa“ nahrádzajú slovami „manažéra, usporiadateľa ...

30.

V § 22 ods. 6 písm. j) sa slovo „a“ za slovom „manažéra“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto ...

31.

V § 22 ods. 12 sa za slovo „úradom“ vkladajú slová „v sídle kraja“.

32.

§ 23 sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:

„(6) Národný športový zväz, ktorého členovia organizujú podujatie s osobitným režimom alebo rizikové ...

33.

V § 24 ods. 1 úvodnej vete a ods. 7 sa za slovo „úrad“ vkladajú slová „v sídle kraja“.

34.

V § 24 ods. 1 písm. u) a § 25 ods. 6 písm. b) sa vypúšťajú slová „s osobitným režimom“.

35.

V § 24 sa odsek 1 dopĺňa písmenom x), ktoré znie:

„x)
nesplní povinnosť podľa § 23 ods. 6.“.

36.

V § 24 ods. 3 sa slová „h) a j)“ nahrádzajú slovami „h, j) a x)“.

37.

§ 26 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Za priestupok podľa odseku 1 písm. a), c), d) alebo písm. e) alebo odseku 2 spáchaný na podujatí ...

38.

§ 27 sa dopĺňa odsekmi 10 a 11, ktoré znejú:

„(10) Pri uložení obmedzujúceho opatrenia alebo predbežného opatrenia správny orgán môže páchateľovi ...

39.

Za § 31 sa vkladá § 31a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 31a Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2016 Odborná spôsobilosť delegáta zväzu ...

Čl. XVI

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2016 okrem článku XIII, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára ...

Andrej Kiska v. r. Peter Pellegrini v. r. Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 440/2015 Z. z.

  OLYMPIJSKÁ SYMBOLIKA SLOVENSKÉHO OLYMPIJSKÉHO A ŠPORTOVÉHO VÝBORU

  1.

  Ako olympijská symbolika Slovenského olympijského a športového výboru sa rozumie

  a)

  ...

  b)

  olympijská vlajka Slovenského olympijského a športového výboru (s olympijským emblémom Slovenského olympijského ...

  2.

  Olympijskou symbolikou Medzinárodného olympijského výboru sa rozumie:

  a)

  olympijský symbol, olympijská vlajka, olympijské motto: citius, altius, fortius, olympijské emblémy, ...

  b)

  olympijské identifikačné výrazy uvedené v článku 14 Olympijskej charty.

  3.

  Olympijská symbolika uvedená v bode 1. je výhradné vlastníctvo Slovenského olympijského a športového ...

  Príloha č. 2 k zákonu č. 440/2015 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 2 k zákonu č. 440/2015 Z. z.

  Príloha č. 3 k zákonu č. 440/2015 Z. z.

  VZOREC VÝPOČTU PODIELU UZNANÉHO ŠPORTU

  1.

  Podiel uznaného športu sa vypočíta podľa vzorca

  P = (A × KVVD + A × KVVM) × (B × ZD + C × ZZ) + (1 - 2 × A) × M23

  kde

  P je podiel príslušného uznaného športu,

  A je percentuálne vyjadrenie váhy dosiahnutého športového úspechu,

  B je percentuálne vyjadrenie váhy domáceho záujmu o šport,

  C je percentuálne vyjadrenie váhy zahraničného záujmu o šport,

  KVVD je koeficient významu výsledku podľa tabuľky č. 1 pre dosiahnutý športový úspech (Ú) v uznanom ...

  KVVM je koeficient významu výsledku podľa tabuľky č. 1 pre dosiahnutý športový úspech (Ú) v uznanom ...

  ZD je domáci záujem o príslušný uznaný šport vypočítaný na základe prieskumov verejnej mienky na území ...

  ZZ je zahraničný záujem o príslušný uznaný šport vypočítaný na základe prieskumov sledovanosti v masovokomunikačných ...

  M23 je priemer počtu aktívnych športovcov v uznanom športe vo veku do 23 rokov k 30. septembru roka, ...

  2.

  Športový úspech v kategórii mládeže sa v individuálnom športovom odvetví a v kolektívnom športovom odvetví ...

  3.

  Športový úspech v individuálnom športovom odvetví sa vypočíta z

  3.1.

  postavenia Slovenskej republiky v rebríčku krajín vydanom medzinárodnou športovou organizáciou príslušného ...

  3.2.

  rozhodujúceho počtu výsledkov športovcov príslušného športového odvetvia dosiahnutých na rozhodujúcich ...

  4.

  Ú KVVD/KVVM Ú KVVD/KVVM Ú KVVD/KVVM Ú KVVD/KVVM Ú KVVD/KVVM 1 100,3 11 21,4 21 9,9 31 5,7 41 3,7 ...

  4.1.

  v rebríčku krajín vydanom medzinárodnou športovou organizáciou príslušného uznaného športu s celosvetovou ...

  4.2.

  na majstrovstvách sveta, majstrovstvách Európy alebo kvalifikácii na tieto typy súťaží alebo v rebríčku ...

  Tabuľka č. 1 – Koeficient významu výsledku

  kde Ú je dosiahnutý športový úspech k 30. septembru roka, ktorý predchádza roku, na ktorý sa príspevok ...

  5.

  Rok R-3 R-2 R-1 R KMRÚ 10 % 20 % 30 % 40 % ...

  Tabuľka č. 2 – Koeficient medziročného útlmu

  Príloha č. 4 k zákonu č. 440/2015 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/93/EÚ z 13. decembra 2011 o boji proti sexuálnemu zneužívaniu ...

Poznámky

 • 1)  § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 2)  § 4 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, ...
 • 4)  Napríklad § 16 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej ...
 • 5)  § 2 ods. 2 až 4 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného ...
 • 6)  Napríklad § 33 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 10 až 13a zákona č. 1/2014 Z. ...
 • 6a)  § 6 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...
 • 6b)  § 66b ods. 2 písm. b) zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení ...
 • 6c)  § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 7)  § 2 písm. a) zákona č. 523/2004 Z. z.
 • 8)  Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
 • 9)  § 23 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
 • 10)  Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 11)  § 829 až 841 Občianskeho zákonníka.
 • 12)  § 66a Obchodného zákonníka.§ 9 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení ...
 • 13)  § 49 ods. 1 písm. d) tretí bod zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní ...
 • 14)  § 136 a 137 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.
 • 15)  Napríklad § 340 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon, zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach ...
 • 16)  § 2 zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou ...
 • 17)  § 118 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.
 • 18)  Zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov.
 • 19)  § 129 až 132 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.
 • 20)  Napríklad § 65 Trestného zákona v znení neskorších predpisov, § 35, 36, 49, 50, 77 až 87 zákona č. 404/2011 ...
 • 21)  § 109 a 144a Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.
 • 22)  § 141 ods. 1, § 141a, § 144 ods. 1 a 2 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.
 • 23)  § 166 až 170 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.
 • 24)  Zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov.
 • 25)  § 1 ods. 3 Zákonníka práce.
 • 26)  § 2 ods. 1, 5 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 27)  § 415 až 450 Občianskeho zákonníka.
 • 27a)  § 15 ods. 9 zákona č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 28)  Napríklad § 2 ods. 1 písm. f) zákona č. 524/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády ...
 • 29)  Napríklad § 8a zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 7 ods. 4 a § 8 ods. 5 zákona ...
 • 30)  § 8a ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 31)  § 4 zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...
 • 32)  § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 32a)  Zákon č. 310/2019 Z. z.
 • 33)  § 21 ods. 1 písm. b) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej ...
 • 34)  Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon ...
 • 34a)  § 20 zákona č. 310/2019 Z. z.
 • 35)  § 21 ods. 5 písm. a) zákona č. 523/2004 Z. z.
 • 36)  § 21 ods. 7 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 584/2005 Z. z.
 • 37)  § 29 až 34 zákona č. 305/2013 Z. z.
 • 38)  Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...
 • 39)  Napríklad čl. 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. ...
 • 40)  Čl. 2 bod 17 a čl. 4 bod 3 Medzinárodného dohovoru proti dopingu v športe (oznámenie č. 347/2007 Z. ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore