Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71014
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
06.06.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 525/2010 účinný od 01.09.2019


Platnosť od: 29.12.2010
Účinnosť od: 01.09.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna hospodárska politika, Štátne fondy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST10 JUD5 DS11 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 525/2010 s účinnosťou od 01.09.2019 na základe 221/2019

Legislatívny proces k zákonu 221/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1
Predmet úpravy

Tento zákon upravuje účel, rozsah, spôsob a podmienky poskytovania dotácií v pôsobnosti Ministerstva ...

§ 2
Účel poskytovania dotácií
(1)

Podľa tohto zákona možno na príslušný rozpočtový rok poskytovať dotácie v oblasti zdravotníctva (ďalej ...

a)
výskumu a vývoja,
b)
ďalšieho a sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov a vzdelávania laickej verejnosti v oblasti ...
c)
vzdelávania v predlekárskej prvej pomoci okrem kurzov prvej pomoci a skúšok z poskytovania prvej pomoci ...
d)
realizácie jednotlivých úloh v rámci schválených národných programov,
e)
farmakoepidemiologických a farmakoekonomických prieskumov a štúdií,
f)
prípravy a vydávania populárno-vedeckých a vedeckých periodických a neperiodických publikácií, ktoré ...
g)
podpory ochrany práv pacientov,
h)
organizovania odborných a verejno-vzdelávacích podujatí so zdravotníckou tematikou,
i)
oceňovania nositeľov zlatej a diamantovej Janského plakety,
j)
organizovania, poskytovania a sprostredkovania záchrannej a humanitárnej pomoci,
k)
organizovania a zabezpečovania bezpríspevkového darcovstva krvi a odberu krvných produktov na diagnostické ...
l)
podpory protidrogových aktivít,
m)
realizácie programov zameraných na vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v špecializačných odboroch ...
(2)

Dotáciu podľa odseku 1 písm. a) možno poskytnúť na

a)
financovanie projektov výskumu a vývoja,2)
b)
financovanie projektov riešených v rámci medzinárodných dohôd o vedecko-technickej spolupráci a projektov ...
(3)

Dotáciu podľa odseku 1 písm. l) možno poskytnúť na

a)
nákup materiálneho a technického vybavenia na realizáciu aktivít a činností v protidrogovej oblasti,
b)
vzdelávacie aktivity v protidrogovej oblasti,
c)
prípravu, zabezpečenie alebo vykonávanie metodickej činnosti v protidrogovej oblasti,
d)
podporu alebo propagáciu národnej protidrogovej stratégie,
e)
prevenciu drogovej závislosti, liečbu drogovo závislých osôb alebo resocializáciu drogovo závislých ...
f)
tvorbu a rozvoj systému monitoringu drogovej situácie v Slovenskej republike alebo hodnotenie drogovej ...
g)
zmenu stavby alebo stavebnú úpravu zariadení určených na prevenciu, liečbu alebo resocializáciu drogovo ...
(4)

Dotáciu podľa odseku 1 písm. m) možno poskytnúť na

a)
nákup materiálneho a technického vybavenia na realizáciu aktivít a činností v rámci vzdelávacieho programu, ...
b)
úhradu administratívnych poplatkov pre zdravotníckych pracovníkov zaradených do vzdelávacieho programu ...
c)
mzdy zdravotníckych pracovníkov zaradených do vzdelávacieho programu,
d)
odmeny pre zdravotníckych pracovníkov s príslušnou odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných ...
e)
prípravu školiteľov vzdelávacieho programu,
f)
propagáciu vzdelávacieho programu.
Podmienky a spôsob poskytovania dotácií
§ 3
(1)

Dotáciu podľa § 2 ods. 1 písm. a) možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je verejná výskumná inštitúcia2a) ...

(2)

Z celkových nákladov na riešenie projektu možno poskytnúť dotáciu podľa § 2 ods. 1 písm. a) najviac ...

(3)

Dotáciu podľa § 2 ods. 1 písm. a) nemožno poskytnúť na

a)
úhradu záväzkov žiadateľa z predchádzajúcich rozpočtových rokov,
b)
refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rozpočtových rokoch.
(4)

Dotáciu podľa § 2 ods. 1 písm. a) možno poskytnúť žiadateľovi na základe písomnej žiadosti, ktorej vzor ...

(5)

Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa § 2 ods. 1 písm. a) okrem dokladov podľa osobitného ...

a)
popis projektu, na ktorý sa požaduje dotácia, najmä zámer, ciele a vecná náplň,
b)
potvrdenie o zabezpečení financovania projektu z iných zdrojov,
c)
osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj alebo doklad o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj ...
d)
doklad preukazujúci, že žiadateľ výskumno-vývojovú činnosť vykonáva najmenej po dobu troch rokov,
e)
doklad preukazujúci oprávnenie člena štatutárneho orgánu konať za žiadateľa, ak je žiadateľom právnická ...
f)
čestné vyhlásenie, že na projekt neboli získané žiadne iné finančné prostriedky okrem tých, ktoré sú ...
(6)

Žiadateľ o poskytnutie dotácie podľa § 2 ods. 1 písm. a) predkladá ministerstvu žiadosť na základe verejnej ...

(7)

Najneskôr 15 pracovných dní pred termínom podania žiadosti podľa odseku 1 žiadateľ uloží účtovnú závierku ...

(8)

Žiadosti o poskytnutie dotácie podľa § 2 ods. 1 písm. a) vyhodnocuje Vedecká rada ministerstva (ďalej ...

a)
žiadateľom alebo zaujatý vo vzťahu k žiadateľovi,
b)
štatutárnym orgánom žiadateľa alebo členom štatutárneho orgánu žiadateľa,
c)
spoločníkom, akcionárom alebo členom právnickej osoby, ktorá je žiadateľom,
d)
zamestnancom žiadateľa alebo zamestnancom právnickej osoby, ktorej je žiadateľ spoločníkom, akcionárom ...
e)
konečným užívateľom výhod žiadateľa, ktorý je partnerom verejného sektora zapísaným v registri partnerov ...
(9)

Rada je pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 2 ods. 1 písm. a) nezávislá a vyhodnocuje ...

§ 4
(1)

Dotáciu podľa § 2 ods. 1 písm. b) až m) možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je právnická osoba alebo ...

(2)

Z celkových nákladov na riešenie projektu možno poskytnúť dotáciu podľa § 2 ods. 1 písm. b) až l) najviac ...

(3)

Dotáciu podľa § 2 ods. 1 písm. b) až m) nemožno poskytnúť na

a)
úhradu záväzkov žiadateľa z predchádzajúcich rozpočtových rokov,
b)
refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rozpočtových rokoch,
c)
úhradu miezd, platov, služobných príjmov a ich náhrad a ostatných osobných vyrovnaní; to neplatí, ak ...
(4)

Dotáciu podľa § 2 ods. 1 písm. b) až m) nemožno poskytnúť žiadateľovi, ktorý bol právoplatne odsúdený ...

(5)

Ak je žiadateľom o poskytnutie dotácie podľa § 2 ods. 1 písm. b) až l) Slovenský Červený kríž, možno ...

(6)

Dotáciu podľa § 2 ods. 1 písm. b) až m) možno poskytnúť žiadateľovi na základe písomnej žiadosti, ktorej ...

(7)

Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa § 2 ods. 1 písm. b) až m) okrem dokladov podľa osobitného ...

a)
popis projektu, na ktorý sa požaduje dotácia,
b)
štruktúrovaný rozpočet projektu,
c)
doklad, ktorý identifikuje štatutárny orgán žiadateľa, ak údaje v ňom obsiahnuté nie je možné získať ...
d)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,7aa) okrem právnickej osoby, ktorá nie je trestne ...
e)
doklad o zabezpečení financovania projektu z iných zdrojov podľa odseku 2.
(8)

Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa § 2 ods. 3 písm. g) okrem dokladov podľa odseku 7 je

a)
údaje podľa osobitného predpisu7b) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k nehnuteľnosti a zmluva ...
b)
čestné vyhlásenie žiadateľa, ktorý je vlastníkom nehnuteľnosti, že nezmení vlastnícke právo k nehnuteľnosti ...
c)
čestné vyhlásenie žiadateľa, že dokončenú alebo zrekonštruovanú stavbu bude využívať na účel, na ktorý ...
d)
písomný súhlas všetkých vlastníkov nehnuteľnosti so stavebnými úpravami, ak žiadateľ nie je vlastníkom ...
e)
právoplatné stavebné povolenie alebo doklad o ohlásení stavby príslušnému stavebnému úradu.
(9)

Žiadateľ o poskytnutie dotácie podľa § 2 ods. 1 písm. b) až m) predkladá ministerstvu žiadosť na základe ...

(10)

Žiadosti o poskytnutie dotácie podľa § 2 ods. 1 písm. b) až m) vyhodnocuje najmenej trojčlenná komisia ...

a)
žiadateľom alebo zaujatý vo vzťahu k žiadateľovi,
b)
štatutárnym orgánom žiadateľa alebo členom štatutárneho orgánu žiadateľa,
c)
spoločníkom, akcionárom alebo členom právnickej osoby, ktorá je žiadateľom,
d)
zamestnancom žiadateľa alebo zamestnancom právnickej osoby, ktorej je žiadateľ spoločníkom, akcionárom ...
e)
konečným užívateľom výhod žiadateľa, ktorý je partnerom verejného sektora zapísaným v registri partnerov ...
(11)

Komisia je pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 2 ods. 1 písm. b) až m) nezávislá ...

(12)

Údaje podľa odseku 7 písm. d) ministerstvo bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom ...

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 5
(1)

Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.

(2)

Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi po splnení podmienok podľa tohto zákona a osobitného predpisu.9)

(3)

Prílohy k žiadosti podľa § 3 ods. 5 a § 4 ods. 7 a 8 musia byť predložené vo forme originálu alebo úradne ...

(4)

Finančné prostriedky sa poskytujú na základe písomnej zmluvy o poskytnutí dotácie (ďalej len „zmluva“), ...

a)
identifikačné údaje zmluvných strán,
b)
predmet zmluvy,
c)
účel, na ktorý sa dotácia poskytuje v rámci vymedzenej oblasti podľa § 2,
d)
výšku dotácie,
e)
podmienky použitia dotácie,
f)
číslo bežného účtu osobitne zriadeného pre poskytnutú dotáciu v banke10) alebo v pobočke zahraničnej ...
g)
práva a povinnosti zmluvných strán,
h)
podmienky zúčtovania dotácie a lehotu odvodu výnosu z dotácie,
i)
sankcie za porušenie finančnej disciplíny.
(5)

Kontrolu splnenia podmienok poskytnutia dotácie podľa tohto zákona a kontrolu dodržiavania podmienok ...

(6)

Ak príjemca dotácie porušil finančnú disciplínu, postupuje sa podľa osobitného predpisu.13)

(7)

Dotáciu podľa tohto zákona, ktorá je štátnou pomocou, možno poskytnúť len v súlade s osobitnými predpismi ...

(8)

Ministerstvo zverejňuje na svojom webovom sídle najmä

a)
úplné znenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich poskytovanie dotácií v jeho pôsobnosti, ...
b)
schválený rozpočet na dotácie podľa ich účelu pre daný rozpočtový rok a predpoklad na nasledujúce dva ...
c)
najmenej dva mesiace pred termínom ukončenia predkladania žiadostí verejnú výzvu podľa § 3 ods. 6 alebo ...
1.
termín, do ktorého možno predložiť žiadosť o poskytnutie dotácie,
2.
spôsob predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie,
3.
základný cieľ projektu,
4.
formulár žiadosti v elektronickej podobe,
5.
disponibilný objem zdrojov na danú výzvu,
6.
najvyššiu a najnižšiu výšku jednej dotácie,
7.
spôsob odstraňovania formálnych nedostatkov žiadostí,
8.
termín postupu vyhodnocovania žiadostí,
9.
zloženie rady alebo komisie,
10.
návrh zmluvy o poskytnutí dotácie,
d)
všetky schválené žiadosti vrátane dátumu ich schválenia, účelu a výšky žiadanej a poskytnutej dotácie ...
e)
všetky neschválené žiadosti vrátane dátumu a dôvodu neschválenia žiadosti,
f)
vyhodnotenie výsledkov už poskytnutých dotácií,
g)
často kladené otázky súvisiace s dotáciami.
(9)

Kritériá a postup na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 2 ods. 1 písm. a) až m) ustanoví ...

§ 6

Žiadosti o poskytnutie dotácie, o ktorých nebolo rozhodnuté do dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona, ...

§ 6a
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2014

Ak žiadateľ o dotáciu podáva žiadosť v termíne od 1. januára 2014 do 31. januára 2014, považuje sa povinnosť ...

§ 6b
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júna 2015

Žiadosti o poskytnutie dotácie, o ktorých nebolo rozhodnuté pred 1. júnom 2015, sa posúdia podľa tohto ...

§ 6c
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júla 2016

V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov ...

§ 6d
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. decembra 2017

Žiadosti o poskytnutie dotácie, ktorých vyhodnotenie nebolo ukončené pred 1. decembrom 2017, vyhodnocuje ...

§ 7

Zrušujú sa:

1.

výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07440/2006-SL zo 17. marca 2006, ktorým sa ...

2.

výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 27972/2005-SL z 19. decembra 2005 o poskytovaní ...

§ 8

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2011.

Ivan Gašparovič v. r.Richard Sulík v. r.Iveta Radičová v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 525/2010 Z. z.

  ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE NA PROJEKT VÝSKUMU A VÝVOJA V OBLASTI ZDRAVOTNÍCTVA

  Prevziať prílohu - Vzor 01

  Príloha č. 2 k zákonu č. 525/2010 Z. z.

  ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE ŽIADATEĽOVI, KTORÝM JE FYZICKÁ OSOBA - NEPODNIKATEĽ

  Prevziať prílohu - Vzor 02

  Príloha č. 3 k zákonu č. 525/2010 Z. z.

  ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE ŽIADATEĽOVI, KTORÝM JE FYZICKÁ OSOBA - PODNIKATEĽ

  Prevziať prílohu - Vzor 03

  Príloha č. 4 k zákonu č. 525/2010 Z. z.

  ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE ŽIADATEĽOVI, KTORÝM JE PRÁVNICKÁ OSOBA

  Prevziať prílohu - Vzor 04

Poznámky

 • 1)  Napríklad zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení neskorších zákonov v znení neskorších ...
 • 2)  § 4 ods. 1 zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona ...
 • 2a)  Zákon č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 3)  § 16 ods. 1 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení zákona č. 233/2008 Z. z.
 • 3a)  § 8a ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení ...
 • 5a)  § 23 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 547/2011 Z. z.
 • 6)  § 116 Občianskeho zákonníka.
 • 7)  Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 7a)  § 5 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 7aa)  § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 7aaa)  Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných ...
 • 7b)  § 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ...
 • 9)  § 8a ods. 4 a 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení ...
 • 10)  § 2 ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a doplnení niektorých zákonov.
 • 11)  § 2 ods. 8 zákona č. 483/2001 Z. z.
 • 12)  Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 13)  § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 14)  Čl. 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení (Ú. v. EÚ C 83, 30. 3. 2010). Zákon ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore