Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 526/2010 účinný od 01.09.2019

Platnosť od: 29.12.2010
Účinnosť od: 01.09.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna hospodárska politika, Štátne fondy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST9JUD5DS6EUPPČL0

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 526/2010 s účinnosťou od 01.09.2019 na základe 221/2019

Legislatívny proces k zákonu 221/2019

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1
Predmet úpravy

Tento zákon upravuje poskytovanie dotácií na účely podľa § 2 a za podmienok ustanovených týmto zákonom ...

Účel dotácie
§ 2
Dotáciu z rozpočtovej kapitoly ministerstva možno poskytnúť žiadateľovi na podporu
a)

odbornej prípravy, preventívnovýchovnej a odbornej výcvikovej činnosti subjektov pôsobiacich pri záchrane ...

b)

zlepšenia materiálno-technického zabezpečenia a činnosti pri záchrane života, zdravia, majetku a životného ...

c)

ochrany pred požiarmi, a to na

1.

výstavbu, technické zhodnotenie a opravu budovy hasičskej stanice2a) alebo hasičskej zbrojnice,2b)

2.

nadobudnutie budovy na účel hasičskej stanice alebo hasičskej zbrojnice,

3.

výstavbu, nadobudnutie, technické zhodnotenie a opravu objektu súvisiaceho s budovou hasičskej stanice ...

4.

zabezpečenie projektovej dokumentácie na účel podľa prvého a tretieho bodu,

5.

nadobudnutie, technické zhodnotenie a opravu hasičskej techniky,

d)

prevencie kriminality a boja proti kriminalite okrem projektov, ktoré sú financované podľa osobitného ...

e)

činností súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky,

f)

organizovania pietnych a spomienkových akcií pri príležitosti osláv oslobodenia Slovenskej republiky, ...

g)

výskumu, archivovania a publikačnej činnosti protikomunistického odboja, boja proti totalite a zločinom ...

h)

zabezpečovania výkonnostného a vrcholového športu a rozvoja telesnej kultúry v športových kluboch polície ...

i)

sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity.

§ 2a
Dotáciu podľa § 2 písm. i) možno poskytnúť na
a)

podporu vzniku a činnosti komunitných centier zriadených subjektmi dotácií podľa § 3,

b)

zabezpečenie technickej vybavenosti v osídleniach s marginalizovanými rómskymi komunitami, opravu a ...

c)

podporu vzdelávania a výchovy,

d)

podporu zamestnateľnosti, zamestnanosti a umiestňovania na trh práce,

e)

podporu umeleckej tvorby a kultúrnych aktivít,

f)

podporu športových aktivít,

g)

podporu zriaďovania rómskych občianskych hliadok,

h)

tvorbu a ochranu životného prostredia a ochranu zdravia obyvateľov rómskych komunít,

i)

podporu tvorby a zverejňovania analytických a hodnotiacich štúdií,

j)

podporu odstraňovania havarijných stavov obydlí vzniknutých najmä v dôsledku živelných pohrôm, pôsobenia ...

k)

podporu zásobovania dodávkami elektrickej energie, tepelnej energie, paliva alebo vody určenej na ľudskú ...

l)

podporu vysporiadania vlastníckych vzťahov k obydliam a k pozemkom, na ktorých sa tieto obydlia nachádzajú, ...

m)

podporu prioritných politík a cieľov Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020, ...

n)

financovanie projektov na základe priorít vlády Slovenskej republiky vo vzťahu k rómskym komunitám.

§ 3
Subjekty dotácie

(1) Dotáciu na účely podľa § 2 písm. a), b) a d) až i) možno poskytnúť

a)

občianskemu združeniu,4)

b)

nadácii,5)

c)

neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby,6)

d)

obci,

e)

vyššiemu územnému celku,

f)

rozpočtovej organizácii alebo príspevkovej organizácii, ktorej zriaďovateľom je obec alebo vyšší územný ...

g)

právnickej osobe zriadenej podľa osobitného predpisu7) a plniacej úlohy v rámci integrovaného záchranného ...

h)

Slovenskému Červenému krížu, Medzinárodnej organizácii pre migráciu (IOM), registrovanej cirkvi, účelovému ...

i)

záujmovému združeniu právnických osôb, ktoré je právnickou osobou,

j)

neinvestičnému fondu so sídlom na území Slovenskej republiky,

k)

verejnej výskumnej inštitúcii.8aa)

(2)

Dotáciu podľa § 2 písm. c) možno poskytnúť

a)
obci,
b)
občianskemu združeniu zaradenému do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek ...
c)
právnickej osobe, ktorej hasičská jednotka je zaradená do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov ...
§ 3a
(1)

Ministerstvo vyčleňuje z prostriedkov určených na dotácie časť určenú na zabezpečenie materiálno-technických ...

(2)

Na poskytovanie dotácie podľa odseku 1 sa nevzťahujú § 5 a § 7 ods. 1 písm. c) a ods. 3.

§ 4
Základné podmienky poskytnutia dotácie
(1)

Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorý preukáže okrem splnenia podmienok podľa osobitného predpisu, ...

a)
vysporiadané finančné vzťahy s rozpočtami obcí a s rozpočtami vyšších územných celkov,
b)
zabezpečené spolufinancovanie vo výške najmenej 5 % z celkových výdavkov z vlastných prostriedkov alebo ...
(2)

Ak sa dotácia neposkytuje v požadovanej výške, spolufinancovanie z vlastných prostriedkov alebo z iných ...

(3)

Dotáciu na rovnaký účel možno poskytnúť rovnakému žiadateľovi len raz v príslušnom rozpočtovom roku; ...

(4)

Dotáciu nemožno poskytnúť ani použiť okrem účelov uvedených v osobitnom predpise10) ani na

a)
úhradu záväzkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov,
b)
refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rozpočtových rokoch.
(5)

Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.

(6)

Žiadateľovi sa nemôže poskytnúť dotácia podľa tohto zákona, ak ministerstvo odstúpilo od zmluvy o poskytnutí ...

§ 4a
Podmienky poskytnutia dotácie podľa § 2a
(1)

Ak sa poskytnutie dotácie požaduje na výstavbu alebo projektovú dokumentáciu, podmienkou poskytnutia ...

(2)

Ak sa poskytnutie dotácie požaduje na výstavbu, na zmenu stavby, na stavebné úpravy, rekonštrukciu alebo ...

(3)

Na poskytovanie dotácie na účely podľa § 2a písm. h), j), k), m) a n) sa nevzťahujú ustanovenia § 4 ...

§ 5
Vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie
(1)

Žiadosti o poskytnutie dotácie (ďalej len „žiadosť“) vyhodnocuje najmenej trojčlenná komisia, ktorú ...

(2)

Člen komisie preukazuje splnenie podmienok podľa odseku 1 čestným vyhlásením.

(3)

Komisia je pri vyhodnocovaní žiadostí nezávislá a vyhodnocuje ich podľa kritérií uvedených vo výzve ...

§ 6
Náležitosti žiadosti
(1)

Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi na základe žiadosti podľa § 7 ods. 1 písm. c) druhého bodu.

(2)

Prílohou k žiadosti okrem dokladov podľa osobitného predpisu12) sú

a)
doklad o zriadení účtu žiadateľa v banke alebo pobočke zahraničnej banky, na ktorý sa dotácia má poukázať, ...
b)
čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že má vysporiadané finančné vzťahy s rozpočtami obcí a s rozpočtami ...
c)
doklad o zabezpečení spolufinancovania podľa § 4 ods. 1 písm. b), najmä čestné vyhlásenie pri spolufinancovaní ...
d)
doklad, ktorý identifikuje štatutárny orgán žiadateľa, ak údaje v ňom obsiahnuté nie je možné získať ...
e)
zmluva o poskytovaní pomoci v tiesni na úseku integrovaného záchranného systému uzavretá s príslušným ...
(3)

Na účely podľa § 2a písm. b) je prílohou k žiadosti aj

a)
údaje podľa osobitného predpisu12b) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, zmluva ...
b)
čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že nezmení vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo iné právo k nehnuteľnosti ...
c)
čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že dokončenú stavbu alebo zrekonštruovanú stavbu bude žiadateľ užívať ...
d)
písomný súhlas všetkých vlastníkov nehnuteľnosti so stavebnými úpravami, ak ide o zmluvu o nájme nehnuteľnosti ...
e)
právoplatné stavebné povolenie alebo úradne osvedčená kópia právoplatného stavebného povolenia alebo ...
§ 7
Poskytovanie dotácií
(1)

Ministerstvo zverejní na svojom webovom sídle

a)
znenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich poskytovanie dotácií v jeho pôsobnosti,
b)
schválený rozpočet na dotácie podľa ich účelu pre daný rozpočtový rok a predpoklad na nasledujúce dva ...
c)
výzvu na predkladanie žiadostí, ktorá obsahuje najmä
1.
účel dotácie, kritériá, podľa ktorých sa budú vyhodnocovať žiadosti, a poradie ich dôležitosti,
2.
formulár žiadosti v elektronickej podobe,
3.
disponibilný objem zdrojov na danú výzvu,
4.
najvyššiu a najnižšiu výšku jednej dotácie,
5.
spôsob odstraňovania formálnych nedostatkov,
6.
výberový a hodnotiaci orgán,
7.
návrh zmluvy o poskytnutí dotácie,
d)
vyhodnotenie výsledkov už poskytnutých dotácií, ak ich má ministerstvo k dispozícii,
e)
často kladené otázky súvisiace s dotáciami.
(2)

Ustanovenia osobitného predpisu13) o obmedzení prístupu k informáciám nie sú dotknuté.

(3)

Žiadosť predkladá žiadateľ ministerstvu do 45 dní odo dňa zverejnenia výzvy.

(4)

Ministerstvo uzatvorí so žiadateľom, ktorému sa poskytuje dotácia, písomnú zmluvu o poskytnutí dotácie. ...

(5)

Zmluva o poskytnutí dotácie obsahuje najmä

a)
označenie zmluvných strán,
b)
účel, na ktorý sa dotácia poskytuje,
c)
sumu poskytovanej dotácie,
d)
číslo bankového účtu príjemcu dotácie, kód a názov banky alebo pobočky zahraničnej banky na vedenie ...
e)
podmienky poskytnutia a použitia dotácie,
f)
lehotu, v ktorej možno použiť dotáciu,
g)
lehotu, v ktorej sa má do štátneho rozpočtu odviesť výnos z prostriedkov dotácie vedených v banke alebo ...
h)
spôsob kontroly hospodárneho a efektívneho použitia dotácie na účel, na ktorý sa poskytuje,
i)
dôvod a spôsob odstúpenia od zmluvy,
j)
vymedzenie času, na ktorý sa zmluva uzatvára,
k)
možnosť jednorazového alebo postupného čerpania dotácie,
l)
povinnosť oznámenia zmeny identifikačných údajov príjemcu dotácie v určenej lehote,
m)
povinnosť predkladania účtovných výkazov príjemcom dotácie,
n)
záväzok príjemcu dotácie, že hasičskú stanicu, hasičskú zbrojnicu alebo s nimi súvisiaci objekt bude ...
o)
záväzok príjemcu dotácie, že poskytnutú dotáciu vráti, ak mu bola na ten istý účel už poskytnutá dotácia ...
p)
povinnosť zúčtovania dotácie a podmienky spôsobu vrátenia nepoužitých finančných prostriedkov.
(6)

Týmto zákonom nie sú dotknuté osobitné predpisy o štátnej pomoci.14)

§ 8
Evidencia zmlúv o poskytnutí dotácie a zverejňovanie informácií o dotáciách
(1)

Ministerstvo vedie evidenciu zmlúv o poskytnutých dotáciách, ktorá obsahuje tieto údaje:

a)
názov žiadateľa, ktorému bola poskytnutá dotácia,
b)
účel poskytnutej dotácie podľa § 2,
c)
sumu poskytnutej dotácie,
d)
informáciu o odstúpení od zmluvy o poskytnutí dotácie ministerstvom podľa § 4 ods. 6.
(2)

Ministerstvo zverejňuje na svojom webovom sídle

a)
zoznam schválených žiadostí aj so sumami žiadaných a poskytnutých dotácií vrátane dátumu schválenia ...
b)
zoznam neschválených žiadostí vrátane dátumu a dôvodu neschválenia žiadosti, a to do 30 dní od neschválenia ...
§ 9
Kontrola
(1)

Ministerstvo vykonáva kontrolu hospodárenia s poskytnutou dotáciou a kontrolu dodržiavania podmienok ...

(2)

Ak príjemca dotácie porušil finančnú disciplínu, postupuje sa podľa osobitného predpisu.16)

§ 10
Prechodné ustanovenie

Na účely poskytovania dotácií podľa tohto zákona v roku 2011 zverejní ministerstvo konkrétne účely podľa ...

§ 11
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 9. apríla 2008 č. SLV-35/OLVS-2008 o poskytovaní ...

§ 12
Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2011.

Ivan Gašparovič v. r.Richard Sulík v. r.Iveta Radičová v. r.

Poznámky

 • 1)  Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 2)  § 7 zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení zákona č. 10/2006 Z. z.
 • 2a)  § 2 ods. 2 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.
 • 2b)  § 2 ods. 3 zákona č. 314/2001 Z. z. v znení zákona č. 129/2015 Z. z.
 • 3)  § 10 zákona č. 583/2008 Z. z o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení ...
 • 3a)  Zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní.
 • 4)  Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
 • 5)  Zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. ...
 • 6)  Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení ...
 • 7)  § 7 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej ...
 • 8)  § 8 ods. 1 písm. e) zákona č. 129/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 8a)  § 34 zákona č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 8aa)  Zákon č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 9)  § 8a ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 383/2008 Z. z.
 • 10)  § 8a ods. 8 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 383/2008 Z. z.
 • 11)  § 116 Občianskeho zákonníka.
 • 12)  § 8a ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 383/2008 Z. z.
 • 12a)  § 5 zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov.
 • 12aa)  Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných ...
 • 12b)  § 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ...
 • 13)  § 8 až 13 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 14)  Napríklad čl. 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 83, 30. 3. 2010), nariadenie Komisie ...
 • 15)  Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 16)  § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Načítavam znenie...
MENU
Hore