Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69445
Dôvodové správy: 2150
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
17.08.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 392/2011 účinný od 01.01.2019 do 30.11.2019


Platnosť od: 16.11.2011
Účinnosť od: 01.01.2019
Účinnosť do: 30.11.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Energetika a priemysel, Štátne orgány, Živnostenské podnikanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST8 JUD7 DS9 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 392/2011 účinný od 01.01.2019 do 30.11.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 392/2011 s účinnosťou od 01.01.2019 na základe 177/2018

Legislatívny proces k zákonu 177/2018

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet zákona

Tento zákon upravuje

a)

podmienky obchodovania s výrobkami obranného priemyslu,

b)

podmienky sprostredkovateľskej činnosti pri obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu,

c)

transfer výrobkov obranného priemyslu,

d)

kontrolu zahraničnoobchodnej činnosti s výrobkami obranného priemyslu a

e)

pôsobnosť orgánov štátnej správy pri obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu.

§ 2
Základné ustanovenia
(1)

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)
obchodovaním s výrobkami obranného priemyslu predaj alebo kúpa výrobkov obranného priemyslu, zahraničnoobchodná ...
b)
sprostredkovateľskou činnosťou s výrobkami obranného priemyslu činnosť sprostredkovateľa, ktorá ...
c)
zahraničnoobchodnou činnosťou s výrobkami obranného priemyslu dovoz, vývoz, kúpa alebo predaj ...
d)
transferom výrobku obranného priemyslu preprava výrobku obranného priemyslu od dodávateľa v jednom ...
e)
presunom tranzit výrobku obranného priemyslu cez územie jedného členského štátu Európskej únie ...
f)
transferovou licenciou povolenie, ktoré udeľuje Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej ...
g)
vývoznou licenciou povolenie na vývoz výrobkov obranného priemyslu pre fyzickú osobu alebo právnickú ...
h)
dovoznou licenciou povolenie na dovoz výrobkov obranného priemyslu pre fyzickú osobu alebo právnickú ...
(2)

Na účely tohto zákona sa ďalej rozumie

a)
dodávateľom fyzická osoba alebo právnická osoba so sídlom alebo s bydliskom na území členského ...
b)
prijímateľom fyzická osoba alebo právnická osoba so sídlom alebo s bydliskom na území členského ...
§ 3
Výrobok obranného priemyslu

Výrobkom obranného priemyslu sú

a)

výrobky, ich funkčné súčasti, príslušenstvo a náhradné diely, ktoré sú vzhľadom na svoje ...

b)

stroje, zariadenia a investičné celky vyrobené, upravené, vybavené alebo skonštruované osobitne ...

c)

služby poskytované alebo prijímané v súvislosti s výrobkami obranného priemyslu uvedenými v ...

§ 4
Výrobca výrobkov obranného priemyslu

Výrobcom výrobkov obranného priemyslu je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je držiteľom ...

DRUHÁ ČASŤ

PODMIENKY OBCHODOVANIA S VÝROBKAMI OBRANNÉHO PRIEMYSLU

§ 5
Obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu a sprostredkovateľská činnosť
(1)

Obchodovať s výrobkami obranného priemyslu a vykonávať sprostredkovateľskú činnosť môže fyzická ...

a)
u právnickej osoby,
1.
ak táto nie je výrobcom výrobkov obranného priemyslu, základné imanie najmenej v sume 166 000 ...
2.
štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu a zodpovedný zástupca dosiahli vek najmenej ...
b)
u fyzickej osoby,
1.
ak táto nie je výrobcom výrobkov obranného priemyslu, základné imanie najmenej v sume 166 000 ...
2.
dosiahla vek najmenej 25 rokov, má trvalý pobyt4) alebo dlhodobý pobyt5) na území Slovenskej republiky ...
(2)

Povolenie na obchodovanie a povolenie na sprostredkovateľskú činnosť vydáva ministerstvo hospodárstva ...

(3)

Splnenie podmienok podľa odseku 1 je žiadateľ o povolenie na obchodovanie a povolenie na sprostredkovateľskú ...

(4)

Orgány podľa odseku 2 a Slovenská informačná služba sa k žiadosti písomne vyjadria v lehote ...

§ 6
Žiadosť o vydanie povolenia na obchodovanie a povolenia na sprostredkovateľskú činnosť
(1)

Písomná žiadosť o vydanie povolenia na obchodovanie a povolenia na sprostredkovateľskú činnosť ...

a)
názov, sídlo, miesto podnikania, ak ide o právnickú osobu,
b)
meno, priezvisko, miesto podnikania, adresu trvalého pobytu alebo adresu prechodného pobytu, ak ide ...
c)
identifikačné číslo a daňové identifikačné číslo žiadateľa, pri fyzickej osobe rodné číslo, ...
d)
adresy prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa,
e)
predmet podnikania žiadateľa,
f)
obchodný názov, špecifikáciu výrobkov obranného priemyslu a spôsob obchodovania podľa § 2 ods. ...
g)
navrhovanú dobu platnosti povolenia na obchodovanie a povolenia na sprostredkovateľskú činnosť.
(2)

Žiadateľ k žiadosti priloží

a)
doklad o splnení podmienok uvedených v § 5 ods. 1,
b)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov7a) žiadateľa, člena štatutárneho orgánu, ...
c)
doklad o vysokoškolskom vzdelaní zodpovedného zástupcu podľa § 8 ods. 2,
d)
potvrdenie žiadateľa, že nie je vo vyrovnacom, v konkurznom alebo v reštrukturalizačnom konaní,8) ...
e)
vyhlásenie, že žiadateľ umožní vykonávanie kontroly na miestach a v objektoch, v ktorých sa ...
f)
potvrdenie nie staršie ako tri mesiace, o tom, že žiadateľ nemá v Slovenskej republike evidované ...
g)
potvrdenie nie staršie ako tri mesiace, že žiadateľ nie je dlžníkom poistného na sociálne poistenie, ...
h)
úradne osvedčenú kópiu potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti žiadateľa.11)
(3)

Najneskôr 15 pracovných dní pred termínom podania žiadosti o vydanie povolenia na obchodovanie ...

(4)

Žiadosť o vydanie povolenia na obchodovanie a povolenia na sprostredkovateľskú činnosť sa predkladá ...

§ 7
Osoba bezúhonná a spoľahlivá
(1)

Za bezúhonnú osobu sa na účely tohto zákona považuje osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená ...

(2)

Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Údaje podľa § 6 ods. 2 písm. b) ministerstvo ...

(3)

Za spoľahlivú sa považuje osoba, ktorá nebola v posledných dvoch rokoch sankcionovaná za porušenie ...

§ 8
Zodpovedný zástupca
(1)

Zodpovedným zástupcom žiadateľa sa na účely tohto zákona rozumie fyzická osoba, ktorá zodpovedá ...

(2)

Zodpovedný zástupca okrem splnenia podmienok uvedených v § 5 ods. 1 písm. a) bode 2 a písm. b) ...

(3)

Zodpovedný zástupca môže vykonávať funkciu zodpovedného zástupcu len pre jedného žiadateľa. ...

(4)

Zodpovedný zástupca musí byť v pracovnoprávnom vzťahu alebo v inom obdobnom vzťahu k žiadateľovi, ...

(5)

Ak zodpovedný zástupca prestane vykonávať svoju funkciu, musí ten, komu bolo udelené povolenie ...

(6)

K osobe zodpovedného zástupcu si ministerstvo hospodárstva vyžiada vyjadrenie ministerstva vnútra. ...

§ 9
Povolenie na obchodovanie a povolenie na sprostredkovateľskú činnosť
(1)

Ministerstvo hospodárstva vydá povolenie na obchodovanie a povolenie na sprostredkovateľskú činnosť, ...

(2)

Povolenie na obchodovanie a povolenie na sprostredkovateľskú činnosť obsahuje

a)
obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo a daňové identifikačné číslo žiadateľa o povolenie ...
b)
meno, priezvisko, rodné číslo, miesto podnikania, adresu trvalého pobytu alebo adresu prechodného ...
c)
identifikačné číslo dodávateľa, pri fyzickej osobe rodné číslo,
d)
predmet podnikania,
e)
špecifikáciu výrobkov obranného priemyslu a spôsob obchodovania podľa § 2 ods. 1 písm. a),
f)
meno a adresu zodpovedného zástupcu,
g)
dobu platnosti povolenia na obchodovanie a povolenia na sprostredkovateľskú činnosť nie dlhšiu ...
h)
ďalšie podmienky potrebné na vykonávanie obchodu s výrobkami obranného priemyslu.
(3)

Držiteľ povolenia na obchodovanie a povolenia na sprostredkovateľskú činnosť môže výrobky obranného ...

a)
obrany a bezpečnosti Slovenskej republiky,
b)
tuzemského výskumu, vývoja, výroby a marketingu,
c)
obchodovania so zahraničným užívateľom,
d)
zberateľa znehodnotených výrobkov obranného priemyslu na účel zberateľskej činnosti, len ak ...
(4)

Držiteľ povolenia na obchodovanie a povolenia na sprostredkovateľskú činnosť je povinný

a)
zdržať sa obchodovania s výrobkami obranného priemyslu, ak by obchodovanie viedlo k poškodeniu ...
b)
oznámiť ministerstvu hospodárstva predaj výrobkov obranného priemyslu najneskôr do 15 dní odo ...
c)
do piatich pracovných dní odo dňa zániku platnosti potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti túto ...
(5)

Držiteľ povolenia na obchodovanie a povolenia na sprostredkovateľskú činnosť môže obchodovať ...

(6)

Držiteľ povolenia na obchodovanie a povolenia na sprostredkovateľskú činnosť môže vyviezť výrobky ...

a)
z prebytkov výrobkov obranného priemyslu ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov a ...
b)
od tuzemského výrobcu výrobkov obranného priemyslu,
c)
od držiteľa povolenia na obchodovanie a povolenia na sprostredkovateľskú činnosť podľa odseku ...
(7)

Povolenie na obchodovanie a povolenie na sprostredkovateľskú činnosť je neprenosné, neprevoditeľné ...

§ 10
Povinnosti držiteľa povolenia na sprostredkovateľskú činnosť

Držiteľ povolenia na sprostredkovateľskú činnosť je povinný

a)

viesť najmenej počas piatich rokov od konca kalendárneho roku, v ktorom došlo k sprostredkovaniu ...

b)

umožniť kontrolu podľa § 37,

c)

informovať ministerstvo hospodárstva v lehotách a v rozsahu určenom v povolení na sprostredkovateľskú ...

d)

informovať ministerstvo hospodárstva o zmenách v údajoch uvedených v § 5 ods. 1 a § 9 ods. 2 ...

e)

zdržať sa sprostredkovateľskej činnosti s výrobkami obranného priemyslu, ak by viedla k poškodeniu ...

§ 11
Zamietnutie žiadosti o vydanie povolenia na obchodovanie a povolenia na sprostredkovateľskú činnosť ...

Ministerstvo hospodárstva zamietne žiadosť o vydanie povolenia na obchodovanie a povolenia na sprostredkovateľskú ...

a)

nie sú splnené podmienky na vydanie povolenia na obchodovanie a povolenia na sprostredkovateľskú ...

b)

neuplynul jeden rok od vydania rozhodnutia o neudelení povolenia na obchodovanie a povolenia na sprostredkovateľskú ...

c)

to vyžadujú zahraničnopolitické alebo bezpečnostné záujmy Slovenskej republiky.

§ 12
Zánik a zrušenie povolenia na obchodovanie a povolenia na sprostredkovateľskú činnosť
(1)

Povolenie na obchodovanie a povolenie na sprostredkovateľskú činnosť zaniká

a)
uplynutím doby platnosti,
b)
zánikom držiteľa povolenia na obchodovanie a povolenia na sprostredkovateľskú činnosť dňom podania ...
c)
dňom úmrtia alebo vyhlásenia za mŕtveho,
d)
dňom právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení konkurzu,
e)
dňom právoplatnosti rozhodnutia o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, ...
f)
oznámením o ukončení výkonu obchodovania s výrobkami obranného priemyslu,
g)
dňom vykonania zápisu nového povolenia na obchodovanie a povolenia na sprostredkovateľskú činnosť ...
(2)

Ministerstvo hospodárstva zruší povolenie na obchodovanie a povolenie na sprostredkovateľskú činnosť, ...

a)
držiteľ povolenia na obchodovanie a povolenia na sprostredkovateľskú činnosť poškodil zahraničnopolitické ...
b)
bolo vydané na základe nepravdivých alebo neúplných údajov,
c)
držiteľ povolenia na obchodovanie a povolenia na sprostredkovateľskú činnosť prestal spĺňať ...
d)
to vyžadujú zahraničnopolitické alebo bezpečnostné záujmy Slovenskej republiky,
e)
na držiteľa povolenia na obchodovanie a povolenia na sprostredkovateľskú činnosť bol vyhlásený ...
f)
držiteľ povolenia na obchodovanie a povolenia na sprostredkovateľskú činnosť porušuje podmienky ...
g)
držiteľovi povolenia na obchodovanie a povolenia na sprostredkovateľskú činnosť bolo zrušené ...
h)
žiadateľ o to požiada.
(3)

V rozhodnutí o zrušení povolenia na obchodovanie a povolenia na sprostredkovateľskú činnosť ministerstvo ...

(4)

Výrobky obranného priemyslu môže držiteľ povolenia na obchodovanie a povolenia na sprostredkovateľskú ...

(5)

Podanie rozkladu proti rozhodnutiu o zrušení povolenia na obchodovanie a povolenia na sprostredkovateľskú ...

(6)

Slovenská republika nezodpovedá za prípadnú škodu, ktorá vznikne zrušením rozhodnutia podľa ...

§ 13
Vrátenie povolenia na obchodovanie a povolenia na sprostredkovateľskú činnosť

Ak držiteľ povolenia na obchodovanie a povolenia na sprostredkovateľskú činnosť, ktorý vykonával ...

§ 14
Oznamovacia povinnosť

Ozbrojené sily, ozbrojené bezpečnostné zbory a iné ozbrojené zbory sú povinné oznámiť ministerstvu ...

TRETIA ČASŤ

PODMIENKY VYKONÁVANIA ZAHRANIČNOOBCHODNEJ ČINNOSTI S VÝROBKAMI OBRANNÉHO PRIEMYSLU

§ 15
Licencie
(1)

Držiteľ povolenia na obchodovanie a povolenia na sprostredkovateľskú činnosť môže vykonávať ...

(2)

Dovoznú licenciu a vývoznú licenciu udeľuje ministerstvo hospodárstva, ak ide o zahraničnoobchodnú ...

(3)

Dovozná licencia a vývozná licencia sa udeľuje na každý prípad zahraničnoobchodnej činnosti ...

(4)

Držiteľ dovoznej licencie, ktorý doviezol výrobky obranného priemyslu na územie Slovenskej republiky ...

§ 16
Žiadosť o udelenie licencie
(1)

Písomnú žiadosť o udelenie dovoznej licencie alebo vývoznej licencie (ďalej len „žiadosť o ...

(2)

Písomnú žiadosť o udelenie licencie žiadateľ o udelenie licencie predkladá

a)
na základe zmluvy alebo potvrdenej objednávky na obchod s konkrétnou kategóriou a množstvom výrobkov ...
b)
ako účastník medzinárodnej verejnej súťaže na dovoz, vývoz a iné obchodovanie s výrobkami ...
(3)

Žiadosť o udelenie licencie obsahuje

a)
obchodné meno a sídlo žiadateľa,
b)
identifikačné číslo žiadateľa,
c)
obchodné meno a sídlo alebo meno a miesto podnikania zahraničného zmluvného partnera,
d)
číslo povolenia na vykonávanie obchodu s výrobkami obranného priemyslu,
e)
podpoložku kombinovanej nomenklatúry colného sadzobníka,13)
f)
názov výrobku obranného priemyslu a zaradenie podľa zoznamu výrobkov obranného priemyslu a jeho ...
g)
navrhovanú dobu platnosti dovoznej licencie alebo vývoznej licencie, najviac na jeden rok, s možnosťou ...
h)
názov štátu, z ktorého sa má uskutočniť dovoz alebo do ktorého sa má uskutočniť vývoz výrobkov ...
i)
účel dovozu alebo vývozu, prípadne kúpy a predaja výrobkov obranného priemyslu v zahraničí ...
j)
dohodnutú cenu14) za výrobky obranného priemyslu v eurách alebo v mene, v ktorej je obchod uzatvorený, ...
k)
názov a sídlo konečného užívateľa a meno, priezvisko a adresu členov jeho štatutárneho orgánu, ...
l)
spôsob prepravy a vymedzenie prepravných trás, po ktorých sa má vývoz výrobkov obranného priemyslu ...
m)
súhlas výrobcu alebo vlastníka výrobku obranného priemyslu.
(4)

Prílohou k žiadosti o udelenie licencie sú

a)
doklady uvedené v odseku 2 písm. a) alebo písm. b),
b)
pri vývoze výrobkov obranného priemyslu rovnopis dokladu o konečnom užívateľovi výrobkov obranného ...
1.
názov orgánu krajiny odberateľa výrobkov obranného priemyslu,
2.
obchodné meno slovenského vývozcu, ktorého ústredný orgán odberateľa poveruje dodávkami výrobkov ...
3.
obchodné meno dovozcu do krajiny odberateľa, ktorý dodáva výrobky obranného priemyslu odberateľovi, ...
4.
presnú špecifikáciu výrobkov obranného priemyslu,
5.
antireexportnú doložku,
6.
čitateľné meno a priezvisko zástupcu ústredného orgánu krajiny odberateľa a odtlačok pečiatky ...
c)
pri reexporte výrobkov obranného priemyslu žiadosť o dovoznú licenciu súčasne so žiadosťou ...
d)
ďalšie doklady umožňujúce podrobné posúdenie daného prípadu, ak o to ministerstvo hospodárstva ...
e)
vyhlásenie žiadateľa o dovoznú licenciu alebo vývoznú licenciu, že umožní vykonávanie kontrol ...
f)
súhlasné stanovisko ministerstva obrany alebo ministerstva vnútra pri vývoze výrobkov obranného ...
g)
zmluva podľa odseku 2 písm. a),
h)
úradne osvedčená kópia potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti žiadateľa12) o licenciu.
(5)

Držiteľ dovoznej licencie alebo vývoznej licencie pre výrobky obranného priemyslu prijaté z iného ...

(6)

Za rovnopis dokladu podľa odseku 4 písm. b) sa na účely tohto zákona považuje aj jeho rovnopis ...

§ 17
Udelenie dovoznej licencie a vývoznej licencie
(1)

Ministerstvo hospodárstva rozhodne o žiadosti na udelenie licencie do 60 dní od doručenia žiadosti ...

(2)

Orgány uvedené v odseku 1 a Slovenská informačná služba sú povinní sa k žiadosti ministerstva ...

(3)

Vyjadrenia orgánov uvedených v odseku 1 majú pre ministerstvo hospodárstva pri rozhodovaní o udelenie ...

(4)

Na základe písomnej žiadosti držiteľa dovoznej licencie alebo vývoznej licencie môže ministerstvo ...

(5)

Udelená dovozná licencia alebo vývozná licencia obsahuje

a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo žiadateľa,
b)
číslo povolenia na vykonávanie obchodu s výrobkami obranného priemyslu,
c)
číselné označenie položky alebo podpoložky kombinovanej nomenklatúry colného sadzobníka,13)
d)
názov a špecifikáciu výrobkov obranného priemyslu a ich množstvo aj s uvedením zoznamu náhradných ...
e)
krajinu pôvodu a krajinu obchodu pri dovoze, krajinu určenia a krajinu obchodu pri vývoze, obchodné ...
f)
ďalšie náležitosti na vykonávanie obchodu s výrobkami obranného priemyslu podľa požiadaviek ...
(6)

V dovoznej licencii alebo vo vývoznej licencii ministerstvo hospodárstva vymedzí miesto na záznamy ...

§ 18
Povinnosti držiteľa dovoznej licencie a vývoznej licencie
(1)

Držiteľ dovoznej licencie alebo vývoznej licencie písomne informuje ministerstvo hospodárstva o ...

(2)

Držiteľ dovoznej licencie alebo vývoznej licencie je povinný predložiť rovnopis licencie príslušnému ...

(3)

Držiteľ dovoznej licencie alebo vývoznej licencie doručí ministerstvu hospodárstva rovnopis udelenej ...

a)
splnení účelu, na ktorý bola vydaná, alebo
b)
skončení jej platnosti.
§ 19
Vyhlásenie o konečnom užívateľovi výrobkov obranného priemyslu
(1)

Vyhlásenie o konečnom užívateľovi výrobkov obranného priemyslu dovážaných na územie Slovenskej ...

(2)

Ministerstvo hospodárstva pred vydaním rozhodnutia o dovoznej licencii vydá žiadateľovi o udelenie ...

§ 20
Zamietnutie žiadosti o udelenie licencie

Ministerstvo hospodárstva zamietne žiadosť o udelenie licencie, ak

a)

žiadateľ nesplnil podmienky podľa § 16,

b)

je to odôvodnené zahraničnopolitickými alebo bezpečnostnými záujmami Slovenskej republiky alebo ...

c)

neuplynuli tri roky od vydania rozhodnutia o neudelení dovoznej licencie alebo vývoznej licencie a ...

§ 21
Zrušenie dovoznej licencie a vývoznej licencie
(1)

Ministerstvo hospodárstva rozhodnutím zruší udelenú dovoznú licenciu alebo vývoznú licenciu, ...

a)
dovozná licencia alebo vývozná licencia bola udelená na základe nepravdivých alebo neúplných ...
b)
to vyžadujú zahraničnopolitické záujmy Slovenskej republiky,
c)
to vyžadujú bezpečnostné záujmy Slovenskej republiky,
d)
neboli dodržané podmienky určené v udelenej dovoznej licencii alebo vývoznej licencii,
e)
zaniklo alebo bolo zrušené povolenie na obchodovanie a povolenie na sprostredkovateľskú činnosť ...
f)
držiteľ povolenia na obchodovanie a povolenia na sprostredkovateľskú činnosť porušil pri obchodovaní ...
(2)

Podanie rozkladu proti rozhodnutiu o zrušení dovoznej licencie alebo vývoznej licencie nemá odkladný ...

(3)

V prípadoch uvedených v odseku 1 písm. a) a c) až f) Slovenská republika nezodpovedá za prípadnú ...

§ 22
Osobitné ustanovenia k dovoznej licencii a vývoznej licencii

Dovozná licencia alebo vývozná licencia sa nevyžaduje na

a)

vývoz výrobkov obranného priemyslu a nakladanie s výrobkami obranného priemyslu v súvislosti s ...

b)

dovoz výrobkov obranného priemyslu a nakladanie s výrobkami obranného priemyslu v súvislosti s ...

c)

prepravu výrobkov obranného priemyslu cez územie Slovenskej republiky prepravovaných v režime tranzitu ...

d)

dovoz a spätný vývoz výrobkov obranného priemyslu, ak ide o výrobky obranného priemyslu navrhované ...

e)

reklamované výrobky obranného priemyslu,16)

f)

transfer výrobkov obranného priemyslu, ak ide o výrobky obranného priemyslu navrhované do režimu ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

TRANSFEROVÉ LICENCIE

§ 23
Všeobecné podmienky na vydanie všeobecnej transferovej licencie, globálnej transferovej licencie ...
(1)

Ministerstvo hospodárstva vydá všeobecnú transferovú licenciu, globálnu transferovú licenciu ...

(2)

Súčasti výrobku obranného priemyslu ministerstvo hospodárstva posúdi z hľadiska transferu podľa ...

a)
akémukoľvek konečnému použitiu hotového výrobku, ktorý by mohol vyvolať obavy z jeho zneužitia, ...
b)
výrobkom obranného priemyslu, ktorého sú súčasťou.
(3)

Ak povaha transferu podľa odseku 2 neodôvodňuje potrebu vývozných obmedzení, nemôžu byť súčasťou ...

§ 24
Všeobecná transferová licencia
(1)

Všeobecná transferová licencia umožňuje dodávateľovi so sídlom na území Slovenskej republiky, ...

(2)

Všeobecnú transferovú licenciu ministerstvo hospodárstva vydá, ak

a)
je prijímateľ súčasťou ozbrojených síl členského štátu Európskej únie alebo obstarávateľom ...
b)
prijímateľ, ktorým môže byť iba právnická osoba, je držiteľom certifikátu v inom členskom ...
c)
sa transfer uskutočňuje na účely predvádzania, hodnotenia alebo výstav alebo
d)
sa transfer uskutočňuje na účely údržby a opravy a prijímateľ je pôvodným dodávateľom výrobkov ...
(3)

Písomná žiadosť o vydanie všeobecnej transferovej licencie obsahuje

a)
názov, sídlo, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu,
b)
meno, priezvisko, rodné číslo, miesto podnikania, adresu trvalého pobytu alebo adresu prechodného ...
c)
identifikačné číslo dodávateľa, pri fyzickej osobe rodné číslo,
d)
identifikačný údaj prijímateľa alebo označenie kategórie prijímateľov,
e)
špecifikáciu výrobku obranného priemyslu alebo kategórií výrobkov obranného priemyslu, ktoré ...
f)
navrhovanú dobu platnosti licencie,
g)
názov štátu, z ktorého sa má uskutočniť dovoz alebo do ktorého sa má uskutočniť vývoz výrobkov ...
h)
účel dovozu alebo vývozu, prípadne kúpy a predaja výrobkov obranného priemyslu v zahraničí ...
i)
dohodnutú cenu17) v eurách,
j)
názov a sídlo konečného užívateľa a meno, priezvisko a adresu jeho štatutárneho orgánu,
k)
spôsob prepravy a vymedzenie prepravných trás, po ktorých sa má vývoz výrobkov obranného priemyslu ...
l)
súhlas výrobcu alebo vlastníka výrobku obranného priemyslu.
(4)

Prílohou k žiadosti o vydanie všeobecnej transferovej licencie sú:

a)
pri vývoze výrobkov obranného priemyslu rovnopis dokladu o konečnom užívateľovi výrobkov obranného ...
1.
názov orgánu krajiny odberateľa výrobkov obranného priemyslu,
2.
obchodné meno slovenského vývozcu, ktorého ústredný orgán odberateľa poveruje transfermi výrobkov ...
3.
obchodné meno dovozcu do krajiny odberateľa, ktorý dodáva výrobky obranného priemyslu odberateľovi, ...
4.
presnú špecifikáciu výrobkov obranného priemyslu,
5.
antireexportnú doložku,
6.
čitateľné meno a priezvisko zástupcu ústredného orgánu krajiny odberateľa a odtlačok pečiatky ...
b)
pri reexporte výrobkov obranného priemyslu žiadosť o dovoznú licenciu súčasne so žiadosťou ...
c)
vyhlásenie žiadateľa o všeobecnú transferovú licenciu, že umožní vykonávanie kontrol na miestach ...
d)
súhlasné stanovisko ministerstva obrany alebo ministerstva vnútra pri vývoze výrobkov obranného ...
e)
platná zmluva uzatvorená medzi žiadateľom a tuzemským výrobcom, ak žiadateľ nie je sám výrobca, ...
f)
vyhlásenie, že výrobky obranného priemyslu, ktoré budú predmetom vydanej všeobecnej transferovej ...
g)
ďalšie doklady umožňujúce podrobné posúdenie daného prípadu, ak o to ministerstvo hospodárstva ...
(5)

V konaní o vydaní všeobecnej transferovej licencie ministerstvo hospodárstva postupuje podľa § ...

(6)

Najneskôr v deň prvého použitia všeobecnej transferovej licencie je držiteľ všeobecnej transferovej ...

§ 25
Globálna transferová licencia
(1)

Globálnu transferovú licenciu ministerstvo hospodárstva vydá dodávateľovi, ktorý splní podmienky ...

(2)

Žiadosť o vydanie globálnej transferovej licencie obsahuje

a)
názov, sídlo, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu,
b)
meno, priezvisko, rodné číslo, miesto podnikania, adresu trvalého pobytu alebo adresu prechodného ...
c)
identifikačné číslo dodávateľa, pri fyzickej osobe rodné číslo,
d)
identifikačný údaj prijímateľa alebo označenie kategórie prijímateľov,
e)
špecifikáciu výrobku obranného priemyslu alebo kategórií výrobkov obranného priemyslu, ktoré ...
f)
navrhovanú dobu platnosti licencie,
g)
názov štátu, z ktorého sa má uskutočniť dovoz alebo do ktorého sa má uskutočniť vývoz výrobkov ...
h)
účel dovozu alebo vývozu, prípadne kúpy a predaja výrobkov obranného priemyslu v zahraničí ...
i)
dohodnutú cenu17) v eurách,
j)
názov a sídlo konečného užívateľa a meno, priezvisko a adresu jeho štatutárneho orgánu,
k)
spôsob prepravy a vymedzenie prepravných trás, po ktorých sa má vývoz výrobkov obranného priemyslu ...
l)
súhlas výrobcu alebo vlastníka výrobku obranného priemyslu.
(3)

Prílohou k žiadosti o vydanie globálnej transferovej licencie sú:

a)
pri vývoze výrobkov obranného priemyslu rovnopis dokladu o konečnom užívateľovi výrobkov obranného ...
1.
názov orgánu krajiny odberateľa výrobkov obranného priemyslu,
2.
obchodné meno slovenského vývozcu, ktorého ústredný orgán odberateľa poveruje transfermi výrobkov ...
3.
obchodné meno dovozcu do krajiny odberateľa, ktorý dodáva výrobky obranného priemyslu odberateľovi, ...
4.
presnú špecifikáciu výrobkov obranného priemyslu,
5.
antireexportnú doložku,
6.
čitateľné meno a priezvisko zástupcu ústredného orgánu krajiny odberateľa a odtlačok pečiatky ...
b)
pri reexporte výrobkov obranného priemyslu žiadosť o dovoznú licenciu súčasne so žiadosťou ...
c)
vyhlásenie žiadateľa o globálnu transferovú licenciu, že umožní vykonávanie kontrol na miestach ...
d)
súhlasné stanovisko ministerstva obrany alebo ministerstva vnútra pri vývoze výrobkov obranného ...
e)
platná zmluva uzatvorená medzi žiadateľom a tuzemským výrobcom, ak žiadateľ nie je sám výrobca, ...
f)
vyhlásenie, že výrobky obranného priemyslu, ktoré budú predmetom vydanej globálnej transferovej ...
g)
ďalšie doklady umožňujúce podrobné posúdenie daného prípadu, ak o to ministerstvo hospodárstva ...
(4)

V konaní o žiadosti o vydanie globálnej transferovej licencie ministerstvo hospodárstva postupuje ...

(5)

Globálna transferová licencia obsahuje

a)
názov, sídlo, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu,
b)
meno, priezvisko, rodné číslo, miesto podnikania, adresu trvalého pobytu alebo adresu prechodného ...
c)
identifikačné číslo dodávateľa, pri fyzickej osobe rodné číslo,
d)
identifikačné údaje prijímateľov alebo označenie kategórie prijímateľov,
e)
špecifikáciu výrobkov obranného priemyslu a ich súčastí alebo kategórií výrobkov obranného ...
f)
dobu platnosti licencie.
(6)

Ak žiadateľ nesplní podmienky ustanovené v odsekoch 2 a 3 alebo ak je to odôvodnené zahraničnopolitickými ...

(7)

Globálnu transferovú licenciu ministerstvo hospodárstva vydá na obdobie troch rokov, pričom globálna ...

§ 26
Individuálna transferová licencia
(1)

Individuálna transferová licencia umožňuje dodávateľovi, ktorý splní podmienky uvedené v odseku ...

(2)

Individuálnu transferovú licenciu ministerstvo hospodárstva vydá, ak

a)
žiadosť o udelenie individuálnej transferovej licencie je obmedzená len na jeden transfer,
b)
si to vyžaduje ochrana základných bezpečnostných záujmov Slovenskej republiky alebo verejného ...
c)
si to vyžaduje plnenie medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky alebo
d)
žiadateľ nespĺňa podmienky pre vydanie globálnej transferovej licencie.
(3)

Písomná žiadosť o vydanie individuálnej transferovej licencie obsahuje

a)
názov, sídlo, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu,
b)
meno, priezvisko, rodné číslo, miesto podnikania, adresu trvalého pobytu alebo adresu prechodného ...
c)
identifikačné číslo dodávateľa, pri fyzickej osobe rodné číslo,
d)
identifikačné údaje prijímateľa,
e)
špecifikáciu výrobkov obranného priemyslu, ktoré sú predmetom žiadosti,
f)
množstvo výrobkov obranného priemyslu,
g)
navrhovanú dobu platnosti licencie,
h)
názov štátu, z ktorého sa má uskutočniť dovoz alebo do ktorého sa má uskutočniť vývoz výrobkov ...
i)
účel dovozu alebo vývozu, prípadne kúpy a predaja výrobkov obranného priemyslu v zahraničí ...
j)
dohodnutú cenu17) v eurách,
k)
názov a sídlo konečného užívateľa a meno, priezvisko a adresu jeho štatutárneho orgánu,
l)
spôsob prepravy a vymedzenie prepravných trás, po ktorých sa má vývoz výrobkov obranného priemyslu ...
m)
súhlas výrobcu alebo vlastníka výrobku obranného priemyslu.
(4)

Prílohou k žiadosti o vydanie individuálnej transferovej licencie sú:

a)
pri vývoze výrobkov obranného priemyslu rovnopis dokladu o konečnom užívateľovi výrobkov obranného ...
1.
názov orgánu krajiny odberateľa výrobkov obranného priemyslu,
2.
obchodné meno slovenského vývozcu, ktorého ústredný orgán odberateľa poveruje transfermi výrobkov ...
3.
obchodné meno dovozcu do krajiny odberateľa, ktorý dodáva výrobky obranného priemyslu odberateľovi, ...
4.
presnú špecifikáciu výrobkov obranného priemyslu,
5.
antireexportnú doložku,
6.
čitateľné meno a priezvisko zástupcu ústredného orgánu krajiny odberateľa a odtlačok pečiatky ...
b)
pri reexporte výrobkov obranného priemyslu žiadosť o dovoznú licenciu súčasne so žiadosťou ...
c)
vyhlásenie žiadateľa o individuálnu transferovú licenciu, že umožní vykonávanie kontrol na ...
d)
súhlasné stanovisko ministerstva obrany alebo ministerstva vnútra pri vývoze výrobkov obranného ...
e)
platná zmluva uzatvorená medzi žiadateľom a tuzemským výrobcom, ak žiadateľ nie je sám výrobca, ...
f)
vyhlásenie, že výrobky obranného priemyslu, ktoré budú predmetom vydanej individuálnej transferovej ...
g)
ďalšie doklady umožňujúce podrobné posúdenie daného prípadu, ak o to ministerstvo hospodárstva ...
(5)

V konaní o vydaní individuálnej transferovej licencie ministerstvo hospodárstva postupuje podľa ...

(6)

Individuálna transferová licencia obsahuje

a)
názov, sídlo, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu,
b)
meno, priezvisko, rodné číslo, miesto podnikania, adresu trvalého pobytu alebo adresu prechodného ...
c)
identifikačné číslo dodávateľa, pri fyzickej osobe rodné číslo,
d)
identifikačné údaje prijímateľa,
e)
špecifikáciu výrobkov obranného priemyslu a ich súčastí,
f)
množstvo výrobkov obranného priemyslu a ich súčastí,
g)
dátum vydania licencie a
h)
dobu platnosti licencie.
(7)

Ak žiadateľ nesplní podmienky ustanovené v odsekoch 3 a 4 alebo ak je to odôvodnené zahraničnopolitickými ...

§ 27
Zrušenie všeobecnej transferovej licencie, globálnej transferovej licencie a individuálnej transferovej ...
(1)

Ministerstvo hospodárstva zruší vydanú všeobecnú transferovú licenciu, globálnu transferovú ...

a)
licencia bola vydaná na základe nepravdivých alebo neúplných údajov,
b)
je to odôvodnené zahraničnopolitickými alebo bezpečnostnými záujmami Slovenskej republiky,
c)
neboli dodržané podmienky určené vo vydanej licencii alebo
d)
prijímateľ prestal byť držiteľom certifikátu v inom členskom štáte Európskej únie.
(2)

Podanie rozkladu proti zrušeniu všeobecnej transferovej licencie, globálnej transferovej licencie ...

(3)

Slovenská republika nezodpovedá dodávateľovi za prípadnú škodu, ktorá vznikla zrušením všeobecnej ...

§ 28
Povinnosti dodávateľa výrobkov obranného priemyslu podľa všeobecnej transferovej licencie, globálnej ...

Dodávateľ, ktorý uskutočňuje transfer výrobkov obranného priemyslu na základe všeobecnej transferovej ...

a)

informovať prijímateľa výrobkov obranného priemyslu o podmienkach licencie vrátane obmedzení ...

b)

najmenej počas piatich rokov od konca roku, v ktorom sa realizoval transfer výrobkov obranného priemyslu, ...

1.

opis výrobkov obranného priemyslu, ktoré boli predmetom transferu a ich referenčné zatriedenie,

2.

množstvo a hodnotu výrobkov obranného priemyslu,

3.

dátum transferu,

4.

identifikačné údaje dodávateľa a prijímateľa výrobkov obranného priemyslu,

5.

údaje o konečnom použití a konečnom užívateľovi výrobkov obranného priemyslu, ak sú známe, ...

6.

písomný doklad preukazujúci, že informácie o vývozných obmedzeniach tvoriace súčasť transferovej ...

c)

najmenej počas piatich rokov od konca roka, v ktorom sa realizoval transfer výrobkov obranného priemyslu, ...

d)

vrátiť ministerstvu hospodárstva rovnopis všeobecnej transferovej licencie, globálnej transferovej ...

e)

bezodkladne písomne oznámiť ministerstvu hospodárstva uskutočnenie transferu; ak sa uskutočňuje ...

f)

uviesť vo všeobecnej transferovej licencii, globálnej transferovej licencii alebo individuálnej ...

§ 29
Osobitné ustanovenia k všeobecnej transferovej licencii, globálnej transferovej licencii a individuálnej ...

Ministerstvo hospodárstva transferovú licenciu nevydá okrem prípadov uvedených v § 24 ods. 2, ...

a)

dodávateľ alebo prijímateľ je orgánom štátnej moci alebo súčasťou ozbrojených síl Slovenskej ...

b)

transfery sú realizované Európskou úniou, Severoatlantickou alianciou, Medzinárodnou agentúrou ...

c)

transfer je nevyhnutný na realizáciu spoločného zbrojného programu medzi Slovenskou republikou ...

d)

transfer súvisí s humanitárnou pomocou pri katastrofe alebo je darom v núdzi,

e)

transfer je potrebný na opravu, údržbu, výstavu alebo predvedenie výrobkov obranného priemyslu, ...

f)

sa prepravuje výrobok obranného priemyslu z iného členského štátu Európskej únie cez územie ...

§ 30
Certifikát
(1)

Certifikácia je postup, ktorým ministerstvo hospodárstva zisťuje schopnosť príjemcu transferu ...

a)
povolenia na obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu,
b)
priemyselnej činnosti v oblasti výrobkov obranného priemyslu v rámci Európskej únie,
c)
vymenovania zamestnanca prideleného pre oblasť obchodovania s výrobkami obranného priemyslu, osobne ...
d)
písomného záväzku právnickej osoby podpísaného zamestnancom uvedeným v písmene c), že právnická ...
e)
písomného záväzku právnickej osoby podpísaného zamestnancom uvedeným v písmene c), že v odpovedi ...
f)
opisu systému riadenia transferu a vývozu realizovaného právnickou osobou, podpísaného zamestnancom ...
(2)

Písomná žiadosť o vydanie certifikátu obsahuje

a)
názov, sídlo, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu,
b)
meno, priezvisko, rodné číslo, miesto podnikania, adresu trvalého pobytu alebo adresu prechodného ...
c)
identifikačné číslo žiadateľa, pri fyzickej osobe rodné číslo,
d)
meno, priezvisko a trvalé bydlisko zamestnanca podľa odseku 1 písm. c),
e)
špecifikáciu výrobkov obranného priemyslu, ktoré chce žiadateľ prijímať, a
f)
navrhovanú dobu platnosti certifikátu.
(3)

Prílohou k žiadosti o vydanie certifikátu je

a)
písomné vyhlásenie štatutárneho orgánu alebo osoby oprávnenej konať v mene žiadateľa preukazujúce ...
b)
rovnopis záznamu žiadateľa o súlade jeho doterajšej činnosti s platnými vývoznými obmedzeniami, ...
c)
všetky súdne rozhodnutia týkajúce sa obchodovania s výrobkami obranného priemyslu, ak sú dostupné, ...
d)
doklady preukazujúce zamestnávanie odborne skúseného vedúceho personálu,
e)
doklad preukazujúci vymenovanie zamestnanca podľa odseku 1 písm. c) osobne zodpovedného za transfery ...
f)
rovnopis vyhlásenia podpísaného štatutárnym orgánom žiadateľa a zamestnancom podľa odseku 2 ...
g)
rovnopis vyhlásenia podpísaného štatutárnym orgánom žiadateľa a zamestnancom podľa odseku 2 ...
h)
rovnopis systému riadenia transferu a vývozu realizovaného oprávnenou osobou podpísaný aj zamestnancom ...
1.
podrobnosti o všetkých organizačných, personálnych a technických opatreniach vyčlenených na ...
2.
reťazec zodpovednosti v rámci spoločnosti,
3.
postupy vnútorného auditu,
4.
opatrenia na zvyšovanie kvalifikácie a ďalšieho vzdelávania zamestnancov,
5.
údaje o fyzických a technických bezpečnostných opatreniach a
6.
údaje o vedení záznamov o pripravovaných a realizovaných transferoch a vývozoch.
§ 31
Vydanie certifikátu
(1)

O vydaní certifikátu ministerstvo hospodárstva rozhodne do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti ...

(2)

Pred vydaním certifikátu preverí ministerstvo hospodárstva údaje žiadateľa uvedené v žiadosti ...

(3)

Ministerstvo hospodárstva vydá certifikát, ak preverovanie podľa odseku 2 potvrdí zhodu údajov ...

(4)

Certifikát obsahuje:

a)
označenie orgánu, ktorý certifikát vydal, vrátane mena, priezviska a podpisu splnomocnenej osoby, ...
b)
názov alebo obchodné meno a sídlo prijímateľa,
c)
vyhlásenie prijímateľa o zhode s kritériami ustanovenými v § 30 ods. 1 a
d)
dátum vydania a dobu platnosti certifikátu.
(5)

Ministerstvo hospodárstva vydá certifikát najviac na päť rokov.

(6)

Ministerstvo hospodárstva každé tri roky preveruje, či držiteľ certifikátu spĺňa podmienky ...

§ 32
Pozastavenie platnosti certifikátu
(1)

Ministerstvo hospodárstva na základe žiadosti držiteľa certifikátu pozastaví rozhodnutím platnosť ...

a)
držiteľ certifikátu prestal spĺňať niektorú z podmienok podľa § 30 ods. 1 a o tejto skutočnosti ...
b)
ministerstvu hospodárstva písomne navrhol spôsob a lehotu na odstránenie uvedeného nedostatku.
(2)

Ministerstvo hospodárstva pozastaví rozhodnutím platnosť certifikátu, ak má odôvodnené podozrenie, ...

a)
držiteľ certifikátu prestal spĺňať podmienky certifikácie alebo vývozy uskutočnené týmto ...
b)
držiteľ certifikátu certifikovaný v inom členskom štáte Európskej únie prestal spĺňať podmienky ...
c)
držiteľ certifikátu certifikovaný v inom členskom štáte Európskej únie nebude rešpektovať ...
(3)

V rozhodnutí o pozastavení platnosti certifikátu ministerstvo hospodárstva určí lehotu, počas ...

§ 33
Zrušenie certifikátu
(1)

Ministerstvo hospodárstva zruší certifikát

a)
začatím vyrovnacieho, konkurzného alebo reštrukturalizačného konania8) voči držiteľovi certifikátu, ...
b)
smrťou držiteľa certifikátu, ktorý je fyzickou osobou,
c)
výmazom držiteľa certifikátu zo živnostenského alebo obchodného registra,
d)
ak bol certifikát vydaný na základe nepravdivých alebo neúplných údajov,
e)
ak držiteľ certifikátu prestal spĺňať podmienky ustanovené v § 30 ods. 1 a 3 alebo
f)
ak držiteľ certifikátu, ktorému bola pozastavená platnosť certifikátu v lehote určenej ministerstvom ...
(2)

Podanie rozkladu proti rozhodnutiu o zrušení certifikátu nemá odkladný účinok.

(3)

Slovenská republika nezodpovedá za prípadnú škodu, ktorá držiteľovi certifikátu vznikne zrušením ...

§ 34
Spolupráca s inými členskými štátmi Európskej únie
(1)

Na účely tohto zákona sa uznáva každý certifikát vydaný v inom členskom štáte Európskej ...

(2)

Ak má ministerstvo hospodárstva odôvodnené podozrenie, že držiteľ certifikátu certifikovaný ...

(3)

Ak má ministerstvo hospodárstva odôvodnené podozrenie, že držiteľ certifikátu certifikovaný ...

(4)

Ministerstvo hospodárstva vedie, aktualizuje a zasiela Európskej komisii, Európskemu parlamentu a ...

§ 35
Zberateľ znehodnotených výrobkov obranného priemyslu
(1)

Zberateľ výrobkov obranného priemyslu môže obchodovať len s výrobkami obranného priemyslu, ktoré ...

(2)

Zberateľom znehodnotených výrobkov obranného priemyslu je

a)
fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá je bezúhonná a spoľahlivá, ...
b)
právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá je bezúhonná a zapísaná v registri ...
(3)

Zberateľ znehodnotených výrobkov obranného priemyslu je oprávnený nakupovať a predávať znehodnotený ...

a)
meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo obchodné meno, názov a sídlo zberateľa znehodnotených výrobkov ...
b)
číslo osvedčenia o zápise do registra zberateľov znehodnotených výrobkov obranného priemyslu, ...
c)
kategórie a množstvo znehodnoteného výrobku obranného priemyslu,
d)
označenie osoby, od ktorej zberateľ znehodnotené výrobky obranného priemyslu nakupuje alebo ktorej ...
e)
údaje o mieste uloženia znehodnotených výrobkov obranného priemyslu, ktoré sú predmetom žiadosti. ...
(4)

Žiadosť o vydanie povolenia na nákup alebo predaj znehodnotených výrobkov obranného priemyslu ...

a)
meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo obchodné meno alebo názov a sídlo zberateľa znehodnotených ...
b)
číslo osvedčenia o zápise do registra zberateľov znehodnotených výrobkov obranného priemyslu, ...
c)
kategórie a množstvo znehodnotených výrobkov obranného priemyslu,
d)
označenie osoby, od ktorej chce zberateľ znehodnotené výrobky obranného priemyslu nakúpiť alebo ...
e)
údaje o mieste uloženia znehodnotených výrobkov obranného priemyslu, ktoré sú predmetom žiadosti, ...
f)
kúpnu zmluvu s predajcom na znehodnotený výrobok obranného priemyslu.
(5)

Zberateľ znehodnotených výrobkov obranného priemyslu je povinný

a)
písomne informovať ministerstvo hospodárstva o kategóriách, typoch a množstve znehodnotených ...
b)
v lehote do troch dní odo dňa nákupu alebo predaja znehodnotených výrobkov obranného priemyslu ...
c)
zabezpečiť znehodnotené výrobky obranného priemyslu vo svojom vlastníctve pred odcudzením alebo ...
d)
umožniť povereným zástupcom ministerstva hospodárstva a prizvaným osobám výkon kontroly podľa ...
e)
bezodkladne zabezpečiť, ak znehodnotené výrobky obranného priemyslu v jeho vlastníctve obsahujú ...
f)
viesť evidenciu znehodnotených výrobkov obranného priemyslu vo svojom vlastníctve, ktorá musí ...
1.
názov znehodnoteného výrobku obranného priemyslu,
2.
kategóriu znehodnoteného výrobku obranného priemyslu,
3.
množstvo znehodnoteného výrobku obranného priemyslu,
4.
identifikačné údaje osoby, od ktorej zberateľ znehodnotený výrobok obranného priemyslu nadobudol, ...
5.
identifikačné údaje osoby, ktorej zberateľ znehodnotený výrobok obranného priemyslu predal,
6.
výrobné číslo alebo iné identifikačné označenie znehodnoteného výrobku obranného priemyslu, ...
§ 36
Register zberateľov znehodnotených výrobkov obranného priemyslu
(1)

Register zberateľov znehodnotených výrobkov obranného priemyslu, ktoré sú predmetom ich zberateľskej ...

(2)

Register zberateľov znehodnotených výrobkov obranného priemyslu obsahuje:

a)
meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo obchodné meno alebo názov a sídlo zberateľa znehodnotených ...
b)
kategórie znehodnotených výrobkov obranného priemyslu, ktoré sú predmetom zberateľskej činnosti ...
(3)

Žiadosť o zápis do registra zberateľov znehodnotených výrobkov obranného priemyslu fyzických ...

a)
meno a priezvisko žiadateľa,
b)
trvalý pobyt žiadateľa,
c)
rodné číslo žiadateľa,
d)
čestné vyhlásenie žiadateľa, že je spôsobilý na právne úkony a spoľahlivý podľa § 7,
e)
kategórie znehodnotených výrobkov obranného priemyslu, ktoré budú predmetom zberateľskej činnosti, ...
f)
údaje o spôsobe skladovania znehodnotených výrobkov obranného priemyslu.
(4)

K žiadosti o zápis do registra zberateľov znehodnotených výrobkov obranného priemyslu podľa odseku ...

(5)

Žiadosť o zápis do registra zberateľov znehodnotených výrobkov obranného priemyslu právnických ...

a)
obchodné meno alebo názov žiadateľa,
b)
sídlo žiadateľa,
c)
identifikačné číslo žiadateľa, ak bolo pridelené,
d)
čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu, jeho člena alebo osôb oprávnených konať v mene žiadateľa, ...
e)
kategórie znehodnotených výrobkov obranného priemyslu, ktoré budú predmetom zberateľskej činnosti, ...
f)
údaje o spôsobe skladovania znehodnotených výrobkov obranného priemyslu.
(6)

K žiadosti o zápis do registra zberateľov znehodnotených výrobkov obranného priemyslu podľa odseku ...

(7)

Ministerstvo hospodárstva zapíše žiadateľa do registra zberateľov znehodnotených výrobkov obranného ...

(8)

Po zápise do registra zberateľov znehodnotených výrobkov obranného priemyslu ministerstvo hospodárstva ...

a)
meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo obchodné meno alebo názov a sídlo zberateľa znehodnotených ...
b)
kategórie znehodnotených výrobkov obranného priemyslu, ktoré sú predmetom zberateľskej činnosti ...
c)
dátum vydania osvedčenia a
d)
číslo osvedčenia.
(9)

Ak zberateľ znehodnotených výrobkov obranného priemyslu prestane spĺňať podmienky zápisu do ...

PIATA ČASŤ

KONTROLA

§ 37
Kontrola obchodovania s výrobkami obranného priemyslu
(1)

Kontrolu nad dodržiavaním tohto zákona vykonáva ministerstvo hospodárstva.

(2)

Ministerstvo hospodárstva vykonáva kontrolu podľa odseku 1 prostredníctvom ním poverených zamestnancov ...

(3)

Medzinárodní inšpektori, ktorí vykonávajú kontrolu podľa odseku 1 na základe medzinárodných ...

(4)

Kontrolované osoby sú povinné povereným zamestnancom ministerstva hospodárstva, prizvaným fyzickým ...

(5)

Kontrolovaná osoba má právo oboznámiť sa s obsahom protokolu22) záznamu, dostať rovnopis protokolu ...

(6)

Ustanoveniami predchádzajúcich odsekov nie sú dotknuté kontroly vykonávané podľa osobitných ...

§ 38
Súčinnosť tretích osôb
(1)

Na zabezpečenie kontroly dodržiavania tohto zákona je ministerstvo hospodárstva oprávnené žiadať ...

(2)

Orgány štátnej správy24) sú povinné na požiadanie oznamovať výsledky nimi vykonávaných kontrol, ...

§ 39
Správne delikty
(1)

Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba sa dopustí správneho deliktu, ak

a)
poruší ustanovenia zákona tým, že odmietne umožniť alebo zmarí vykonanie kontroly bez vážnych ...
b)
zatají okolnosti dôležité na vydanie povolenia na obchodovanie, povolenia na sprostredkovateľskú ...
c)
žiadosť o vydanie povolenia na obchodovanie, povolenia na sprostredkovateľskú činnosť, dovoznej ...
d)
obchoduje s výrobkami obranného priemyslu bez vydania povolenia na obchodovanie alebo vydania niektorej ...
e)
zatají okolnosti dôležité pre zápis do registra zberateľov znehodnotených výrobkov obranného ...
f)
žiadosť o zápis do registra zberateľov znehodnotených výrobkov obranného priemyslu doloží nepravdivým ...
g)
nesplní povinnosti podľa § 10, 18 a 28,
h)
neplní povinnosť podľa § 9 ods. 4 alebo
i)
neplní povinnosť podľa § 35 ods. 5.
(2)

Ministerstvo hospodárstva uloží za správny delikt podľa odseku 1 písm. a) pokutu od 330 eur do ...

(3)

Ministerstvo hospodárstva uloží za správny delikt podľa odseku 1 písm. b) až g) pokutu od 3 320 ...

(4)

Ministerstvo hospodárstva uloží za správny delikt podľa odseku 1 písm. h) a i) pokutu od 33 200 ...

(5)

Pokutu od 33 200 eur do 332 000 eur ministerstvo hospodárstva uloží tomu, kto konaním uvedeným ...

(6)

Výšku pokuty uloženej podľa odsekov 2 až 5 určí ministerstvo hospodárstva s prihliadnutím na ...

(7)

Pokutu možno uložiť do troch rokov odo dňa, keď sa ministerstvo hospodárstva dozvedelo o porušení ...

(8)

Výnos pokút je príjmom štátneho rozpočtu.

§ 40
Priestupky
(1)

Fyzická osoba sa dopustí priestupku, ak

a)
poruší ustanovenia zákona tým, že odmietne umožniť alebo zmarí vykonanie kontroly bez vážnych ...
b)
poruší § 15 ods. 1 a 4,
c)
zatají okolnosti dôležité pre vydanie povolenia na obchodovanie, povolenia na sprostredkovateľskú ...
d)
žiadosť o vydanie povolenia na obchodovanie, povolenia na sprostredkovateľskú činnosť, dovoznej ...
e)
obchoduje s výrobkami obranného priemyslu bez vydania povolenia na obchodovanie alebo vydania niektorej ...
f)
zatají okolnosti dôležité pre zápis do registra zberateľov znehodnotených výrobkov obranného ...
g)
žiadosť o zápis do registra zberateľov znehodnotených výrobkov obranného priemyslu doloží nepravdivým ...
h)
nesplní povinnosti podľa § 10, 18 a 28,
i)
neplní povinnosť podľa § 9 ods. 4 alebo
j)
neplní povinnosť podľa § 35 ods. 5.
(2)

Ministerstvo hospodárstva uloží za priestupok podľa odseku 1 písm. a) a b) pokutu od 330 eur do ...

(3)

Ministerstvo hospodárstva uloží za priestupok podľa odseku 1 písm. c) až h) pokutu od 3 320 eur ...

(4)

Ministerstvo hospodárstva uloží za priestupok podľa odseku 1 písm. i) a j) pokutu od 33 200 eur ...

(5)

Pokutu od 33 200 eur do 332 000 eur ministerstvo hospodárstva uloží tomu, kto konaním uvedeným ...

(6)

Výšku pokuty uloženej podľa odsekov 2 až 5 určí ministerstvo hospodárstva s prihliadnutím na ...

(7)

Pokutu možno uložiť do troch rokov odo dňa, keď sa ministerstvo hospodárstva dozvedelo o porušení ...

(8)

Výnos pokút je príjmom štátneho rozpočtu.

§ 41
Výročná správa o obchode s výrobkami obranného priemyslu

Ministerstvo hospodárstva každoročne vypracúva výročnú správu o obchode s výrobkami obranného ...

a)

analýza platnej legislatívy upravujúcej problematiku vývozu, dovozu a reexportu výrobkov obranného ...

b)

vývoj vývozu, dovozu a reexportu za uplynulý kalendárny rok, porovnanie s predošlými rokmi,

c)

zoznam povolení na obchodovanie a povolení na sprostredkovateľskú činnosť udelených za príslušný ...

d)

kategórie výrobkov obranného priemyslu vyvezených z územia Slovenskej republiky za príslušný ...

e)

zoznam krajín určenia vývozu výrobkov obranného priemyslu,

f)

celková cena vyvezených výrobkov obranného priemyslu do jednotlivých krajín určenia,

g)

počet zamietnutých žiadostí o udelenie povolenia na obchodovanie a povolenia na sprostredkovateľskú ...

h)

počet zamietnutých žiadostí o udelenie dovoznej licencie alebo vývoznej licencie.

ŠIESTA ČASŤ

SPOLOČNÉ, SPLNOMOCŇOVACIE A PRECHODNÉ USTANOVENIA

§ 42
Spoločné ustanovenia
(1)

Zamestnanec štátneho orgánu, ktorý sa bezprostredne podieľa na vykonávaní tohto zákona, je povinný ...

(2)

Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,25) ak tento zákon ...

(3)

Na rozhodovanie o zamietnutí žiadosti o vydanie povolenia na obchodovanie a povolenia na sprostredkovateľskú ...

a)
odôvodnenie rozhodnutia o tom, že sa zamieta žiadosť o vydanie povolenia na obchodovanie a povolenia ...
b)
odôvodnenie rozhodnutia o tom, že sa zamieta žiadosť o dovoznú licenciu alebo vývoznú licenciu, ...
c)
odôvodnenie rozhodnutia o tom, že sa zamieta žiadosť o vydanie globálnej transferovej licencie, ...
d)
odôvodnenie rozhodnutia o tom, že sa zamieta žiadosť o vydanie individuálnej transferovej licencie, ...
(4)

Orgány uvedené v § 5 ods. 2 sú oprávnené na účely podania vyjadrenia podľa § 5 ods. 2 a § ...

§ 43
Splnomocňovacie ustanovenie

Ministerstvo hospodárstva ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom:

a)

zoznam výrobkov obranného priemyslu podľa § 3 ods. 1,

b)

vzor žiadosti o udelenie licencie podľa § 16 ods. 3,

c)

vzor vyhlásenia o konečnom užívateľovi podľa § 19 ods. 1,

d)

vzor medzinárodného dovozného certifikátu podľa § 19 ods. 2,

e)

typ transferovej licencie podľa § 23 ods. 1 pre jednotlivé druhy výrobkov obranného priemyslu,

f)

vzor žiadosti o vydanie všeobecnej transferovej licencie podľa § 24 ods. 3,

g)

vzor žiadosti o vydanie globálnej transferovej licencie podľa § 25 ods. 3,

h)

vzor žiadosti o vydanie individuálnej transferovej licencie podľa § 26 ods. 3,

i)

vzor žiadosti o vydanie certifikátu podľa § 30 ods. 2,

j)

vzor certifikátu podľa § 31 ods. 4,

k)

vzor tlačiva pre informácie zberateľa znehodnotených výrobkov obranného priemyslu podľa § 35 ...

l)

zoznam znehodnotených výrobkov obranného priemyslu, ktoré môžu byť predmetom zberateľskej činnosti ...

m)

vzor povolenia na nákup alebo predaj znehodnotených výrobkov obranného priemyslu podľa § 35 ods. ...

n)

vzor žiadosti o vydanie povolenia na nákup alebo predaj znehodnotených výrobkov obranného priemyslu ...

o)

vzor žiadosti o zápis do registra zberateľov znehodnotených výrobkov obranného priemyslu podľa ...

p)

vzor žiadosti o zápis do registra zberateľov znehodnotených výrobkov obranného priemyslu podľa ...

q)

vzor osvedčenia o zápise do registra zberateľov znehodnotených výrobkov obranného priemyslu podľa ...

§ 44
Prechodné ustanovenie
(1)

Licencie a osvedčenia vydané podľa doterajších predpisov zostávajú v platnosti až do doby skončenia ...

(2)

Vlastník, správca, držiteľ alebo iný užívateľ výrobkov obranného priemyslu okrem ozbrojených ...

(3)

Výrobca výrobkov obranného priemyslu, ktorý nie je držiteľom povolenia na obchodovanie s výrobkami ...

§ 44a
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2014

Ak žiadateľ podáva žiadosť o vydanie povolenia na obchodovanie a povolenia na sprostredkovateľskú ...

§ 44b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2016

V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov ...

§ 45
Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa:

1.

zákon č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 ...

2.

výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 4/2010 z 3. novembra 2010 o zberateľskej ...

3.

výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 5/2010 z 3. novembra 2010, ktorým sa vykonávajú ...

4.

výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 6/2010 z 3. novembra 2010, ktorým sa vykonávajú ...

5.

výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 11. augusta 2011 č. 283/2011 Z. z., ktorým ...

§ 46

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

Čl. II

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 ...

1.

V § 3 ods. 2 písm. v) sa slová „vojenským materiálom“ nahrádzajú slovami „výrobkami obranného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 23fa znie:

„23fa) § 3 zákona č. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene ...

2.

V § 45a ods.1 prvej vete sa slová „majúcich štátnu príslušnosť niektorého členského štátu ...

3.

V § 45a ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.

4.

V § 46 ods. 1 písm. f) sa slová „štátnymi občanmi členského štátu Európskej únie“ nahrádzajú ...

5.

V § 46 ods. 2 písm. f) sa slová „štátnymi občanmi členského štátu Európskej únie“ nahrádzajú ...

6.

V § 46 ods. 4 sa slová „štátnym občanom niektorého členského štátu Európskej únie“ nahrádzajú ...

7.

V § 46 ods. 5 sa slová „niektorého členského štátu Európskej únie“ nahrádzajú slovami ...

8.

V § 47 ods. 1 sa slovo „piatich“ nahrádza slovom „troch“.

9.

§ 49 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Povinnosť podnikateľa podľa odseku 1 sa nevzťahuje na údaje a doplnky, týkajúce sa údajov ...

Poznámka pod čiarkou k odkazu 36i) znie:

„36i)
Zákon č. 530/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

10.

V § 65a ods. 1 až 3 sa slovo „uloží“ nahrádza slovami „môže uložiť“.

11.

V § 66b sa vypúšťa odsek 3.

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.

12.

§ 66b sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Obvodný úrad vydáva a) osvedčenie o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou, b) potvrdenie ...

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona ...

1.

V § 6 ods. 1 na konci druhej vety sa pripájajú slová „ak tento zákon pri jednotlivých položkách ...

2.

V sadzobníku správnych poplatkov v položke 148 písmena i) sa slová „Vydanie osvedčenia o splnení ...

Poznámka pod čiarkou k odkazu 33a znie:

„33a)
§ 66b ods. 4 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

3.

V sadzobníku správnych poplatkov v položke 148 písmena n) sa slová „Za prevzatie údajov a dokladov, ...

Poznámka pod čiarkou k odkazu 33b znie:

„33b) § 66b ods. 4 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, § 4 ods. 2 písm. b) ...

4.

V sadzobníku správnych poplatkov v položke 148 v časti POZNÁMKY sa dopĺňa bod 3, ktorý znie:

„3. Poplatok podľa písmena a) bodu 1 písm. b), c), f), l) a n) sa nevyberie, ak sa úkony vykonávajú ...

5.

V sadzobníku správnych poplatkov v položke 154 písmená c) a d) znejú:

„c) Vydanie povolenia na obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu ..........................1659,50 ...

6.

V sadzobníku správnych poplatkov sa položka 154 dopĺňa písmenami k) až q), ktoré znejú:

„k) vydanie globálnej transferovej licencie .......... 33 eur l) vydanie individuálnej transferovej ...

Čl. IV

Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy ...

V § 6 ods. 1 písm. g) sa slová „vrátane obchodu s vojenským materiálom“ nahrádzajú slovami ...

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2011 okrem čl. III. bodov 1 až 4, ktoré nadobúdajú ...

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Hrušovský v. r.Iveta Radičová v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 392/2011 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/43/ES zo 6. mája 2009 o zjednodušení podmienok pre transfery ...

Poznámky

 • 1)  § 289 Obchodného zákonníka.
 • 2)  Zákon č. 39/2011 Z. z. o položkách s dvojakým použitím a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej ...
 • 3)  Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. ...
 • 4)  Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej ...
 • 5)  Zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 6)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení ...
 • 7)  § 47 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. ...
 • 7a)  § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 8)  Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 9)  Napríklad Dohovor o zákaze vývoja, výroby, hromadenia a použitia chemických zbraní a o ich zničení ...
 • 10)  Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Zákon č. 580/2004 ...
 • 11)  § 50 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 11a)  § 23 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
 • 12)  Zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 13)  Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/1987 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom ...
 • 14)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. ...
 • 15)  § 2 písm. g) zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...
 • 16)  § 619 až 627 Občianskeho zákonníka.§ 436 až 441 Obchodného zákonníka.
 • 17)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z.
 • 18)  Čl. 3 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva ...
 • 19)  § 35 ods. 5 a § 58 zákona č. 190/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 20)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe.
 • 21)  § 137 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
 • 22)  § 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z.
 • 23)  Napríklad zákon č. 199/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 24)  Napríklad zákon č. 199/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej ...
 • 25)  Zákon č. 71/1967 Zb.
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore