Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 72008
Dôvodové správy: 2580
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
12.04.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 221/2019 účinný od 01.09.2019 do 30.11.2019


Platnosť od: 22.07.2019
Účinnosť od: 01.09.2019
Účinnosť do: 30.11.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Správne právo, Finančné právo, Pracovné právo, Obchodné právo, Ústavné právo, Občianske právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 221/2019 účinný od 01.09.2019 do 30.11.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 221/2019 s účinnosťou od 01.09.2019

Legislatívny proces k zákonu 221/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním ...

2.

V § 1 ods. 1 druhá veta znie: „Takto získané údaje a výpisy v rozsahu nevyhnutnom na naplnenie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

„1) Napríklad § 15c ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných ...

Doterajší odkaz 1 sa označuje ako odkaz 1a a doterajšia poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa označuje ...

3.

V § 1 sa odsek 3 dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú:

„d) centrálny register detí, žiakov a poslucháčov,3a) e) centrálny register študentov.3b)“. ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 3a a 3b znejú:

„3a) § 157 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení ...

Čl. II

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 ...

1.

V § 22 ods. 1 písm. f) sa slovo „desaťročnej“ nahrádza slovom „šesťročnej“.

2.

V § 46 ods. 1 a 2 sa vypúšťa písmeno g).

3.

V § 66h ods. 5 a § 66m ods. 6 sa slová „dvoch mesiacov“ nahrádzajú slovami „30 dní“.

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Z. z. o Národnej banke Slovenska v znení zákona ...

V § 7 ods. 4 sa nad slovom „trestov“ vypúšťa odkaz 2a a na konci sa pripájajú tieto vety: ...

Čl. IV

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky ...

2.

V § 8 ods. 12 písm. b) sa vypúšťa čiarka a slová „potvrdenie o návšteve školy“.

6.

V § 9 odsek 15 znie:

„(15) Okresný úrad v sídle kraja si vyžiada od Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky výpis ...

7.

V § 15 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak nie je možné ...

8.

V § 19 ods. 1 a 2 sa slová „obvodný úrad“ nahrádzajú slovami „okresný úrad“.

Čl. VI

Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby ...

1.

V § 20 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto vety: „Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra ...

Poznámky pod čiarou k odkazu 7a a 7b znejú:

„7a) § 1 ods. 1 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej ...

2.

V § 23 ods. 4 prvej vete na konci sa pripájajú slová „nie starším ako tri mesiace“ a druhá ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 8a sa vypúšťa.

Čl. VIII

Zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

V § 22a ods. 7 písm. d) sa vypúšťajú slová „a súhlas s ich spracovaním“.

2.

V § 22b ods. 4 písm. c) sa vypúšťajú slová za bodkočiarkou a bodkočiarka sa nahrádza bodkou. ...

3.

V § 22b sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Bezúhonnosť podľa odseku 4 písm. c) sa preukazuje výpisom z registra trestov. Na účel ...

Doterajšie odseky 5 až 10 sa označujú ako odseky 6 až 11.

4.

V § 29 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto vety: „Na účel preukázania bezúhonnosti poskytne ...

Čl. IX

Zákon č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení zákona č. 411/2002 Z. z., zákona č. ...

V § 4 odsek 4 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 4 znie:

„(4) Za bezúhonného občana sa na účely tohto zákona považuje občan, ktorý nebol právoplatne ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:

„4) § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

Čl. X

Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

V § 58 ods. 5 sa slová „§ 73a ods. 12“ nahrádzajú slovami „§ 73a ods. 13“.

2.

V § 73a sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Ministerstvo školstva sprístupňuje údaje z centrálneho registra študentov na žiadosť ...

Doterajšie odseky 4 až 16 sa označujú ako odseky 5 až 17.

Poznámky pod čiarou k odkazom 40ca a 40cb znejú:

„40ca) Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže ...

3.

V § 73a ods. 13 sa slová „7 až 9“ nahrádzajú slovami „8 až 10“.

4.

V § 73a ods. 15 sa slová „odseku 13“ nahrádzajú slovami „odseku 14“.

Čl. XII

Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 525/2003 Z. z., zákona ...

1.

V § 44 ods. 7 sa slovo „ministerstvo“ nahrádza slovami „orgán ochrany prírody“.

2.

V § 72 ods. 2 sa bodkočiarka nahrádza bodkou, časť vety za bodkočiarkou sa vypúšťa a na konci ...

Čl. XIII

Zákon č. 553/2002 Z. z. o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu ...

V § 10 ods. 2 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta a tretia veta, ktoré vrátane poznámky pod ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 2aaa znie:

„2aaa) § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých ...

Čl. XVI

Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení ...

1.

V § 6 ods. 19 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „na tento ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 33a a 33b znejú:

„33a) § 157 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. 33b) Zákon č. 177/2018 ...

3.

V § 16 ods. 4 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak nemá sídlo v Slovenskej republike; ...

Čl. XVIII

Zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení zákona č. 667/2004 Z. z., ...

3.

V § 11 sa odsek 4 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov6ba) žiadateľa alebo jeho zodpovedného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 6ba znie:

„6ba) § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých ...

4.

V § 21 ods. 2 písmeno d) znie:

„d) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov6ba) žiadateľa alebo jeho zodpovedného ...

9.

V § 25 sa odsek 3 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov6ba) žiadateľa alebo jeho zodpovedného ...

11.

V § 25b sa odsek 3 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov6ba) žiadateľa alebo jeho zodpovedného ...

12.

V § 25b sa odsek 6 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov6ba) žiadateľa alebo jeho zodpovedného ...

14.

V § 26 odsek 3 znie:

„(3) Prílohou k žiadosti podľa odseku 2 sú: a) doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie ...

16.

§ 43 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Údaje podľa § 11 ods. 4 písm. f), § 21 ods. 2 písm. d), § 25 ods. 3 písm. c), § 25b ...

Čl. XIX

Zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení zákona č. 556/2004 Z. ...

1.

V § 9a sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov8aaa) žiadateľa alebo jeho zodpovedného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 8aaa znie:

„8aaa) § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých ...

4.

V § 19 sa odsek 2 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov8aaa) žiadateľa alebo jeho zodpovedného ...

6.

V § 19a odsek 10 znie:

„(10) Prílohou k žiadosti podľa odseku 9 sú: a) doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie ...

10.

V § 23 odsek 3 znie:

„(3) Žiadateľ je povinný na požiadanie colného úradu spresniť údaje uvedené v žiadosti a ...

12.

V 24 odsek 3 znie:

„(3) Prílohou k žiadosti podľa odseku 2 sú: a) doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie ...

14.

V § 42 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Údaje podľa § 9a ods. 1 písm. c), § 19 ods. 2 písm. h), § 19a ods. 10 písm. b), § 23 ...

Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 6 a 7.

Čl. XX

Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

§ 85 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:

„(12) Na účely posúdenia splnenia kritérií podľa osobitného predpisu84ab) si colný orgán ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 84ab až 84ae znejú:

„84ab) Čl. 39 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 952/2013 v platnom znení. 84ac) § 10 ods. 4 zákona ...

Čl. XXI

Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 16 ods. 6 sa vypúšťajú slová „časti A bodu 15 a časti B bodu 1“.

2.

V § 28 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „platnosť ...

3.

V § 70 odsek 6 znie:

„(6) Príslušník úradu preukazuje svoju príslušnosť k úradu ústnym vyhlásením: „Národný ...

4.

V § 71 ods. 7 úvodnej vete sa druhé slovo „alebo“ vypúšťa.

5.

V § 71 odsek 12 znie:

„(12) Počas vykonávania funkcie sa na riaditeľa úradu primerane použijú ustanovenia podľa šiestej ...

6.

Prílohy č. 2 až 4 vrátane nadpisov znejú:

„Príloha č. 2 k zákonu č. 215/2004 Z. z. OSOBNÝ DOTAZNÍK OSOBY Osobný dotazník osoby obsahuje ...

Čl. XXII

Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých ...

V § 5 ods. 3 sa slová „d) až i)“ nahrádzajú slovami „c) až h)“.

Čl. XXV

Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o ...

2.

Za § 76 sa vkladá § 76a, ktorý znie:

„§ 76a Na účel preukázania bezúhonnosti podľa § 22 ods. 4 písm. d), § 24 ods. 4, § 26 ods. ...

Čl. XXVI

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné ...

1.

V § 82 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto vety: „Obec ustanoví vo všeobecne záväznom nariadení11) ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 37aa znie:

„37aa) § 73a zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

2.

Za § 104i sa vkladá § 104j, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 104j Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. septembra 2019 Ustanovenie § 82 ods. 2 ...

Čl. XXVIII

Zákon č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových ...

1.

V § 26 ods. 2 písm. c) sa vypúšťajú slová „a súhlas s ich spracovaním“.

Čl. XXIX

Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V § 10 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Za výpis z registra trestov právnickej osoby sa ...

2.

V § 10 odseky 2 a 3 znejú:

„(2) Výpis z registra trestov, ak ide o fyzickú osobu, generálna prokuratúra vydá na žiadosť ...

3.

V § 10 ods. 4 písm. b) sa vypúšťa tretí bod.

Doterajší štvrtý bod sa označuje ako tretí bod.

4.

V § 10 odseky 5 až 13 znejú:

„(5) Ak sa žiadosť o výpis z registra trestov podáva na mieste podľa odseku 3 písm. a) až d), ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:

„4a) Zákon č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci ...

5.

§ 10 sa dopĺňa odsekom 14, ktorý znie:

„(14) Ak sa žiadosť o výpis z registra trestov zasiela na vybavenie elektronicky prostredníctvom ...

6.

§ 10a znie:

„§ 10a (1) Údaje z evidencie registra trestov o právoplatne odsúdených právnických osobách ...

7.

§ 12 znie:

„§ 12 (1) Výpis z registra trestov sa vydá aj na žiadosť súdu alebo prokuratúry alebo na žiadosť ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 6 a 6a znejú:

„6) Napríklad § 15c ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných ...

8.

V § 13 ods. 4 písm. c) sa slová „§ 1 ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 1 ods. 3“.

9.

V § 14 ods. 3 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „a na účely návrhu kandidátov na ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:

„13a) § 119a ods. 3 a § 119b ods. 2 písm. a) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich ...

10.

V § 14 ods. 3 písm. c) sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú slová „a na ...

Čl. XXX

Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení zákona č. 515/2008 ...

V § 5 odsek 6 znie:

„(6) Podmienkou vydania geologického oprávnenia fyzickej osobe je jej bezúhonnosť a bezúhonnosť ...

Čl. XXXI

Zákon č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o ...

2.

V § 11 ods. 5 písmeno e) znie:

„e) oznámenie obsahujúce údaje v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia ...

Čl. XXXII

Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 157 ods. 4 sa slová „odseku 11“ nahrádzajú slovami „odseku 12“.

2.

V § 157 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie:

„(9) Ministerstvo školstva sprístupňuje údaje z centrálneho registra na žiadosť orgánu verejnej ...

Doterajšie odseky 9 až 12 sa označujú ako odseky 10 až 13.

Poznámky pod čiarou k odkazom 93b a 93c znejú:

„93b) Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže ...

3.

V § 157 ods. 11 sa slová „odseku 9“ nahrádzajú slovami „odseku 10“.

4.

V § 157 ods. 13 sa slová „10 a 11“ nahrádzajú slovami „11 a 12“.

Čl. XXXIII

Zákon č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. ...

1.

V § 2a piata a šiesta veta znejú: „Na účel preukázania bezúhonnosti podľa druhej vety poskytne ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:

„4) § 1 ods. 2 zákona č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

2.

V § 2a sa na konci pripája táto veta:

„Ak nejde o zamestnávateľa podľa osobitného predpisu,4) fyzická osoba na účel preukázania ...

Čl. XXXIV

Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o ...

3.

V § 64 ods. 4 sa za slová „alebo údaje“ vkladajú slová „podľa osobitného predpisu33a)“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 33a znie:

„33a) § 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 ...

4.

V § 64 ods. 6 sa nad slovom „predpisu.“ odkaz „33a)“ nahrádza odkazom „33aa)“ a označenie ...

7.

V § 64 ods. 12 sa nad slovom „predpisov.“ odkaz „33aa)“ nahrádza odkazom „33ab)“ a označenie ...

8.

V § 65 ods. 6 písm. f) sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: ...

13.

V § 79 ods. 1 písmeno l) znie:

„l) bezodkladne zasiela údaje podľa § 88 ods. 2 písm. c) v elektronickej podobe prostredníctvom ...

14.

V § 81 písmeno za) znie:

„za) bezodkladne zasiela údaje podľa § 64 ods. 2 písm. i) v elektronickej podobe prostredníctvom ...

Čl. XXXV

Zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

V § 5 ods. 2 písm. d) sa vypúšťa bodkočiarka a slová „za bezúhonného sa na účely tohto ...

2.

V § 10 ods. 2 písm. f) sa vypúšťajú slová „podľa § 5 ods. 2 písm. d)“.

3.

V § 14 ods. 2 písmeno b) znie:

„b)
výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,“.

4.

V § 20 ods. 2 sa vypúšťajú písmená e) a j).

Doterajšie písmená f) až m) sa označujú ako písmená e) až k).

5.

V § 20 ods. 7 sa slová „podľa odseku 2 písm. a), e), i) a j)“ nahrádzajú slovami „podľa ...

6.

V § 22e ods. 3 písmeno a) znie:

„a) doklad o právnej subjektivite žiadateľa, ak je žiadateľom právnická osoba, ktorá sa nezapisuje ...

7.

V § 33 odsek 4 znie:

„(4) Za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený ...

8.

V § 33 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Splnenie podmienok podľa § 19 ods. 3 písm. c) overuje podľa osobitného predpisu44) fond.“. ...

Doterajšie odseky 5 až 11 sa označujú ako odseky 6 až 12.

Poznámka pod čiarou k odkazu 44 znie:

„44) Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže ...

Čl. XXXVII

Zákon č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení ...

3.

V § 12 ods. 8 sa slová „okrem osoby, na ktorú sa hľadí, ako by nebola odsúdená, nepovažuje ...

4.

Slová „obvodný úrad v sídle kraja“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú ...

Čl. XXXIX

Zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení ...

1.

V § 18 ods. 4 písm. a) sa za slovo „pridelené“ vkladá čiarka a slová „a údaje o žiadateľovi ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 27ac znie:

„27ac) § 10 ods. 4 písm. b) zákona č. 330/2007 Z. z. v znení zákona č. 91/2016 Z. z.“.

2.

V § 18 ods. 4 písm. b) sa za slovami „rodné číslo“ slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slová ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 27ad znie:

„27ad) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. v znení zákona č. 91/2016 Z. z.“.

3.

V § 18 ods. 5 písmeno a) znie:

„a) meno, priezvisko, rodné číslo, trvalý pobyt a údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra ...

4.

V § 18 ods. 6 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

„c) kópia dokladu totožnosti a rodného listu fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom žiadateľa, ...

Doterajšie písmená c) až g) sa označujú ako písmená d) až h).

5.

V § 18 ods. 6 sa vypúšťa písmeno h).

6.

V § 18 ods. 7 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

„c) kópia dokladu totožnosti a rodného listu žiadateľa a odborného garanta žiadateľa, ak je ...

Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená d) a e).

7.

V § 22a ods. 7 písmeno d) znie:

„d) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov27c) o budúcom poskytovateľovi osobitného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 27c znie:

„27c) § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. v znení zákona č. 91/2016 Z. z.“.

8.

V § 23 odsek 4 znie:

„(4) Na spôsob preukazovania dôveryhodnosti viazaného finančného agenta, viazaného investičného ...

Čl. XLV

Zákon č. 435/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky ...

V § 4 ods. 5 písmeno a) znie:

„a) doklad, ktorý identifikuje štatutárny orgán žiadateľa, ak údaje v ňom obsiahnuté nie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 22a znie:

„22a) Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže ...

Čl. XLVI

Zákon č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej ...

V § 4 ods. 7 písmeno c) znie:

„c) doklad, ktorý identifikuje štatutárny orgán žiadateľa, ak údaje v ňom obsiahnuté nie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 7aaa znie:

„7aaa) Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže ...

Čl. XLVII

Zákon č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ...

1.

V § 6 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmená d) až f) sa označujú ako písmená c) až e).

2.

V § 6 ods. 2 písmeno d) znie:

„d) doklad, ktorý identifikuje štatutárny orgán žiadateľa, ak údaje v ňom obsiahnuté nie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 12aa znie:

„12aa) Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže ...

3.

V § 6 sa vypúšťa odsek 4.

Čl. XLIX

Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 3 ods. 6 štvrtej vete sa slová „ministerstvo bezodkladne zašle“ nahrádzajú slovami „Ministerstvo ...

2.

V § 5 ods. 7 písm. d) sa vypúšťajú slová „a súhlas s ich spracovaním“.

3.

V § 6 ods. 1 úvodnej vete sa slová „Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len ...

4.

V § 6 ods. 2 úvodnej vete sa slová „Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv (ďalej len „štátny ...

5.

V § 6 ods. 3 úvodnej vete sa slová „Ústavu štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a ...

Čl. LII

Zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení zákona č. 69/2012 Z. ...

1.

V § 9 ods. 3 písmeno g) znie:

„g) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov20a) žiadateľa alebo jeho zodpovedného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 20a znie:

„20a) § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých ...

3.

V § 15 ods. 2 písmeno e) znie:

„e) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov20a) žiadateľa alebo jeho zodpovedného ...

7.

V § 15a ods. 3 písmeno f) znie:

„f) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov20a) žiadateľa alebo jeho zodpovedného ...

11.

V § 19 sa odsek 3 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov20a) žiadateľa alebo jeho zodpovedného ...

13.

V § 20 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov20a) žiadateľa alebo jeho zodpovedného ...

15.

V § 49 ods. 2 písmeno d) znie:

„d) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov20a) žiadateľa alebo jeho zodpovedného ...

18.

V § 52 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov20a) žiadateľa alebo jeho zodpovedného ...

21.

§ 72 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9) Údaje podľa § 9 ods. 3 písm. g), § 15 ods. 2 písm. e), § 15a ods. 3 písm. f), § 19 ods. ...

Čl. LIII

Zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 435/2013 Z. z., ...

V § 7 ods. 8 sa slovo „úrad“ nahrádza slovami „Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky ...

Čl. LV

Zákon č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení zákona č. 132/2013 Z. z., zákona ...

§ 10 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Ak je žiadateľom občan Slovenskej republiky, ktorý študuje na vysokej škole so sídlom ...

Čl. LVI

Zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej ...

1.

V § 10 ods. 5 písmená b) a c) znejú:

„b) doklad, ktorý identifikuje štatutárny orgán žiadateľa, ak údaje v ňom obsiahnuté nie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 24aa znie:

„24aa) Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže ...

2.

V § 10 ods. 6 písm. b) druhom bode sa slová „doklad, ktorým stavebník preukazuje, že je vlastníkom ...

3.

V § 10 ods. 7 písmeno d) znie:

„d) doklad, ktorý identifikuje štatutárny orgán žiadateľa, ak údaje v ňom obsiahnuté nie ...

4.

V § 10 ods. 10 písm. c) druhom bode sa slová „doklad, ktorým stavebník preukazuje, že je vlastníkom ...

Čl. LVIII

Zákon č. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb ...

V § 11 ods. 2 sa slová „regulačný úrad“ nahrádzajú slovami „Dopravný úrad“.

Čl. LXI

Zákon č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. ...

1.

V § 14 ods. 2 písmeno b) znie:

„b) výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace; ak ide o cudzinca, obdobné potvrdenie ...

2.

V § 19 ods. 2 sa vypúšťajú písmená b), l) a m).

Doterajšie písmená c) až n) sa označujú ako písmená b) až k).

4.

V § 20 ods. 2 sa vypúšťajú písmená f) a l).

Doterajšie písmená g) až n) sa označujú ako písmená f) až l).

6.

V § 20 ods. 7 sa slová „odseku 2 písm. a), e), f), h), j) až l) a n)“ nahrádzajú slovami „odseku ...

8.

V § 27 ods. 3 druhá a tretia veta znejú:

„Na účel preukázania bezúhonnosti podľa § 5 ods. 2 písm. b) a § 10 ods. 2 písm. b) poskytne ...

Čl. LXII

Zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

V § 24 odsek 6 znie:

„(6) Na účely preskúmavania a preukazovania skutočností o dôveryhodnosti podľa odseku 4 písm. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 25b sa vypúšťa.

Čl. LXIV

Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

3.

V § 32 ods. 3 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „Údaje podľa druhej vety ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 47a znie:

„47a) § 1 ods. 1 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej ...

4.

V § 144 ods. 2 sa slovo „úrad“ nahrádza slovami „úrad vlády“.

5.

V § 153 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Na účely preukázania bezúhonnosti podľa § ...

Čl. LXV

Zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení ...

V § 4 ods. 3 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmená d) až f) sa označujú ako písmená c) až e).

Poznámka pod čiarou k odkazu 19 sa vypúšťa.

Čl. LXVII

Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...

V § 50 ods. 4 písm. b) sa vypúšťa tretí bod.

Čl. LXVIII

Zákon č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení ...

1.

V § 5 odsek 2 znie:

„(2) Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 7a sa vypúšťa.

2.

V § 5 ods. 3 písmeno b) znie:

„b) výpis z registra trestov, alebo ak ide o cudzinca, obdobné potvrdenie vydané príslušným ...

3.

§ 10 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10) Na účel preukázania splnenia podmienky podľa odseku 3 písm. b) fyzická osoba, ktorá má ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:

„12a) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých ...

4.

V § 15 ods. 7 písm. c) sa slová „§ 8 ods. 12“ nahrádzajú slovami „§ 8 ods. 11“ a slová ...

5.

V § 16 ods. 2 sa vypúšťajú písmená b), k) a l).

Písmená c) až m) sa označujú ako písmená b) až j).

Poznámky pod čiarou k odkazom 15, 20 a 21 sa vypúšťajú.

7.

V § 16 odsek 3 znie:

„(3) Splnenie podmienok podľa odseku 2 sa preukazuje a) vyhlásením žiadateľa, že spĺňa podmienky ...

8.

V § 17 ods. 2 sa vypúšťajú písmená e) a f).

Doterajšie písmená g) a h) sa označujú ako písmená e) a f).

9.

V § 17 ods. 7 sa slová „podľa odseku 2 písm. a), e), f) a h)“ nahrádzajú slovami „podľa ...

Čl. LXIX

Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení ...

1.

V § 82 ods. 4 sa vypúšťajú slová „nie starším ako tri mesiace“.

2.

§ 107 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Na účel preukázania bezúhonnosti podľa § 82 ods. 4 a § 83 ods. 3 poskytne fyzická osoba ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 49 znie:

„49) § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. v znení zákona č. 91/2016 Z. z.“.

Čl. LXXI

Zákon č. 111/2018 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu podpredsedu vlády Slovenskej ...

1.

V § 3 ods. 1 písm. i) sa vypúšťajú slová „najmä z programu Horizont 2020 a Nástroja na prepájanie ...

2.

V § 3 sa odsek 1 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:

„j) predfinancovanie alebo dofinancovanie projektov z priamo riadených programov Európskej únie ...

3.

V § 4 ods. 3 sa vypúšťa písmeno d).

Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno d).

4.

V § 4 ods. 4 prvej vete sa bodka na konci nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí ...

5.

V § 5 ods. 4 sa vypúšťa písmeno d).

Doterajšie písmená e) až g) sa označujú ako písmená d) až f).

Čl. LXXIII

Zákon č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a ...

2.

V § 48 ods. 5, § 49 ods. 7 písm. d) a § 77 ods. 15 sa vypúšťajú slová „a súhlas s ich spracovaním“. ...

3.

V § 50 ods. 2 písm. g) sa vypúšťajú slová „a súhlasy s ich spracovaním“.

6.

§ 97 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Údaje podľa § 49 ods. 7 písm. d), § 50 ods. 2 písm. g) a § 77 ods. 15 ministerstvo financií ...

Čl. LXXIV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2019 okrem čl. I prvého, štvrtého, šiesteho a siedmeho ...

Zuzana Čaputová v. r.Andrej Danko v. r.Peter Pellegrini v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore