Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o štátnom občianstve Slovenskej republiky 40/1993 účinný od 01.01.2022 do 31.03.2022

Platnosť od: 15.02.1993
Účinnosť od: 01.01.2022
Účinnosť do: 31.03.2022
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátne občianstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST16JUD339DS6EUPPČL3

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 40/1993 s účinnosťou od 01.01.2022 na základe 310/2021

Legislatívny proces k zákonu 310/2021

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

o štátnom občianstve Slovenskej republiky

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1 - Účel zákona

Tento zákon ustanovuje podmienky nadobúdania, straty a osvedčovania štátneho občianstva Slovenskej republiky1) ...

PRVÁ ČASŤ

NADOBÚDANIE ŠTÁTNEHO OBČIANSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

§ 2 - Určenie štátneho občianstva Slovenskej republiky

Osoba, ktorá bola k 31. decembru 1992 štátnym občanom Slovenskej republiky podľa zákona Slovenskej národnej ...

§ 3 - Voľba štátneho občianstva Slovenskej republiky
(1)

Osoba, ktorá bola k 31. decembru 1992 štátnym občanom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a nie ...

(2)

Voľbu štátneho občianstva podľa odseku 1 možno vykonať do 31. decembra 1993 písomným vyhlásením podaným ...

(3)

Z vyhlásenia vykonaného podľa odseku 2 musí byť zrejmé

a)
totožnosť osoby, ktorá vyhlásenie podáva,
b)
skutočnosť, že osoba, ktorá vyhlásenie podáva, bola k 31. decembru 1992 štátnym občanom Českej a Slovenskej ...
c)
miesto narodenia a miesto pobytu k 31. decembru 1992.
§ 4 - Štátne občianstvo maloletých
(1)

Ak sú rodičia štátnymi občanmi Slovenskej republiky podľa § 2 alebo sa podľa § 3 stanú štátnymi občanmi ...

(2)

Ak jeden z rodičov má iné občianstvo ako štátne občianstvo Slovenskej republiky, rodičia uvedú vo svojom ...

(3)

V prípade, že súd zveril výchovu maloletej osoby iba jednému z rodičov a rodičia nepodali súhlasné vyhlásenie, ...

(4)

Pokiaľ sa rodičia nedohodnú na súhlasnom vyhlásení podľa odseku 2, nahradí ho rozhodnutie súdu na základe ...

(5)

Súhlas podľa odseku 2 sa nevyžaduje, ak druhý rodič je pozbavený rodičovských práv, alebo jeho rodičovské ...

§ 5 - Narodenie
(1)

Štátne občianstvo Slovenskej republiky narodením nadobúda dieťa,

a)
ktorého aspoň jeden z rodičov je štátnym občanom Slovenskej republiky, alebo
b)
narodené na území Slovenskej republiky, ktorého rodičia sú bez štátnej príslušnosti, alebo
c)
narodené na území Slovenskej republiky, ktorého rodičia sú cudzími štátnymi príslušníkmi a narodením ...
(2)

Ak sa nepreukáže cudzie štátne občianstvo, považuje sa za štátneho občana Slovenskej republiky dieťa, ...

a)
sa narodilo na území Slovenskej republiky, alebo
b)
bolo nájdené na území Slovenskej republiky a ktorého rodičia nie sú známi, pokiaľ sa nepreukáže, že ...
(3)

Štátnym občanom Slovenskej republiky je dieťa cudzieho štátneho občana a štátneho občana Slovenskej ...

§ 6 - Osvojenie

Ak bolo dieťa, ktoré nie je štátnym občanom Slovenskej republiky, osvojené podľa osobitného predpisu3) ...

Udelenie

§ 7
(1)

Štátne občianstvo Slovenskej republiky možno udeliť žiadateľovi, ktorý nie je štátnym občanom Slovenskej ...

a)
má nepretržitý trvalý pobyt4) na území Slovenskej republiky aspoň osem rokov bezprostredne predchádzajúcich ...
b)
je bezúhonný; za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten,
1.
kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin a od zahladenia odsúdenia neuplynulo päť rokov,
2.
koho trestné stíhanie za úmyselný trestný čin bolo právoplatne podmienečne zastavené a od uplynutia ...
3.
koho trestné stíhanie za úmyselný trestný čin bolo zastavené rozhodnutím súdu o schválení zmieru alebo ...
c)
ktorému nebol súdom uložený trest vyhostenia,5)
d)
proti ktorému nie je vedené trestné stíhanie,6)
e)
proti ktorému nie je vedené vydávacie konanie7) ani konanie o vykonaní európskeho zatýkacieho rozkazu,8) ...
f)
proti ktorému nie je vedené konanie o administratívnom vyhostení,9)
g)
proti ktorému nie je vedené konanie o odňatie azylu10) a
h)
preukázal ovládanie slovenského jazyka slovom aj písmom a všeobecných znalostí o Slovenskej republike ...
i)
plní si povinnosti vyplývajúce z ustanovení právnych predpisov upravujúcich pobyt cudzincov na území ...
(2)

Žiadateľovi, ktorý má na území Slovenskej republiky povolený pobyt, možno udeliť štátne občianstvo Slovenskej ...

a)
uzavrel manželstvo so štátnym občanom Slovenskej republiky, toto manželstvo trvá a žije v tomto manželstve ...
b)
ide o osobu, ktorá sa významne zaslúžila o prínos pre Slovenskú republiku v oblasti ekonomickej, vedeckej, ...
c)
má na území Slovenskej republiky nepretržitý trvalý pobyt najmenej tri roky pred dosiahnutím 18 rokov ...
d)
je maloletým dieťaťom, ktorého zákonným zástupcom alebo poručníkom je štátny občan Slovenskej republiky ...
e)
je azylantom11) aspoň štyri roky bezprostredne predchádzajúce podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva ...
f)
sa narodil na území Slovenskej republiky a má tu trvalý pobyt najmenej tri roky bezprostredne predchádzajúce ...
g)
má na území Slovenskej republiky nepretržitý pobyt najmenej desať rokov a v čase podania žiadosti o ...
h)
je bez štátnej príslušnosti a má na území Slovenskej republiky nepretržitý pobyt najmenej tri roky bezprostredne ...
i)
bol prepustený zo štátneho zväzku Slovenskej republiky podľa § 9 a má na území Slovenskej republiky ...
j)
jeden z jeho rodičov bol v čase jeho narodenia československým štátnym občanom a druhý cudzincom a podľa ...
(3)

Žiadateľovi, ktorému bolo vydané osvedčenie preukazujúce postavenie Slováka žijúceho v zahraničí,12) ...

(4)

Žiadateľovi, ktorému bývalé československé štátne občianstvo zaniklo alebo ktorý stratil československé ...

(5)

Žiadateľovi, ktorý bol prepustený zo štátneho zväzku Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 1 zákona Slovenskej ...

(6)

Bez splnenia podmienky podľa odseku 1 písm. a) sa udelí štátne občianstvo Slovenskej republiky žiadateľovi, ...

§ 8
(1)

Štátne občianstvo Slovenskej republiky udeľuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo") ...

(2)

Žiadosť o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky obsahuje

a)
meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, ak ho má pridelené, dátum a miesto narodenia žiadateľa, ...
b)
adresu trvalého pobytu žiadateľa, ak tento zákon neustanovuje inak,
c)
dôvody žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky a
d)
dátum a podpis žiadateľa.
(3)

Žiadateľ predloží k žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky

a)
stručný životopis,
b)
doklad totožnosti,
c)
rodný list,
d)
doklad o osobnom stave, ktorým je sobášny list, právoplatný rozsudok alebo potvrdenie o rozvode manželstva, ...
e)
doklad o pobyte na území Slovenskej republiky, a ak ide o bývalého občana, doklad o poslednom trvalom ...
f)
doklad o bezúhonnosti nie starší ako šesť mesiacov, ktorým je odpis z registra trestov každého štátu, ...
g)
listinu o prepustení zo štátneho zväzku Československej republiky, Československej socialistickej, republiky, ...
h)
osvedčenie preukazujúce postavenie Slováka žijúceho v zahraničí,12) ak má toto postavenie,
i)
tie z uvedených dokladov, ktoré potvrdzujú splnenie povinností podľa § 7 ods. 1 písm. i) týkajúce sa ...
1.
potvrdenie daňového úradu, colného úradu a obce o zaplatení daní a poplatkov,
2.
potvrdenie zamestnávateľa o pracovnom pomere a kópiu pracovnej zmluvy,
3.
potvrdenie zdravotnej poisťovne o zaplatení poistného na verejné zdravotné poistenie a dĺžke trvania ...
4.
potvrdenie zamestnávateľa o zaplatení dane z príjmov a o zaplatení poistného na verejné zdravotné poistenie, ...
5.
potvrdenie o štúdiu,
6.
potvrdenie o poberaní dôchodku,
7.
potvrdenie o evidencii uchádzača o zamestnanie,
8.
potvrdenie o zdroji príjmov postačujúcich na financovanie pobytu žiadateľa a jemu blízkych osôb na území ...
(4)

Žiadateľ, ktorý dovŕšil 14 rokov, pri podaní žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky ...

(5)

Pri vypĺňaní dotazníka žiadateľa obvodný úrad v sídle kraja, diplomatická misia alebo konzulárny úrad ...

(6)

Ovládanie slovenského jazyka žiadateľom podľa odseku 5 sa overuje

a)
pohovorom, v ktorom sa kladú žiadateľovi otázky týkajúce sa jeho osoby a jemu blízkych osôb a otázky ...
b)
hlasným prečítaním náhodne vybraného článku z tlače v slovenskom jazyku obsahujúceho aspoň 500 slov, ...
c)
napísaním obsahu prečítaného článku podľa písmena b) žiadateľom v časovom limite 30 minút.
(7)

Ovládanie slovenského jazyka žiadateľom podľa odseku 5 overuje trojčlenná komisia, ktorú vymenúva prednosta ...

(8)

O priebehu a výsledku overovania ovládania slovenského jazyka žiadateľom sa vyhotovuje zápisnica v deň ...

a)
meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, ak ho má pridelené, dátum a miesto narodenia žiadateľa ...
b)
meno, priezvisko a funkciu každého člena komisie,
c)
hodnotenie každého člena komisie, či žiadateľ preukázal alebo nepreukázal ovládanie slovenského jazyka ...
d)
prijaté uznesenie komisie na základe hodnotenia podľa písmena c),
e)
miesto, dátum a podpis žiadateľa a členov komisie.

K zápisnici sa pripojí článok z tlače a jeho obsah napísaný žiadateľom podľa odseku 6 písm. b) a c).

(9)

Obvodný úrad v sídle kraja si vyžiada od príslušného útvaru Policajného zboru stanovisko k žiadosti ...

(10)

Ak o to žiadateľ požiada, obvodný úrad v sídle kraja, diplomatická misia alebo konzulárny úrad Slovenskej ...

(11)

Rodičia a ich maloleté deti, ktoré dovŕšili 14 rokov, žiadajú o udelenie štátneho občianstva Slovenskej ...

(12)

Žiadateľ predloží k žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky maloletému dieťaťu ...

a)
rodný list dieťaťa,
b)
doklad o pobyte dieťaťa na území Slovenskej republiky, potvrdenie príslušného útvaru Policajného zboru. ...
§ 8a
(1)

Ministerstvo si môže vyžiadať od žiadateľa aj ďalšie doklady, ak sú potrebné na rozhodnutie vo veci.

(2)

Ministerstvo si vyžiada od Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky odpis z registra trestov týkajúci ...

(3)

Ministerstvo v konaní o žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky požiada o stanovisko ...

(4)

Ministerstvo si vyžiada od dotknutého štátneho orgánu oznámenie, či sa proti žiadateľovi vedie trestné ...

(5)

Ak tento zákon neustanovuje inak, ministerstvo konanie zastaví, ak žiadateľ nespĺňa podmienku podľa ...

(6)

Ak žiadateľovi zaniklo povolenie na pobyt,13) ministerstvo konanie zastaví. Rozhodnutie o zastavení ...

(7)

Ministerstvo rozhodne o žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky najneskôr do 24 ...

(8)

Ak ministerstvo alebo minister rozhodne o udelení štátneho občianstva Slovenskej republiky, vydá listinu ...

a)
názov „Slovenská republika" a názov „Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky",
b)
číslo konania o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky,
c)
ustanovenie tohto zákona, podľa ktorého sa štátne občianstvo Slovenskej republiky udelilo,
d)
meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, miesto narodenia, adresu pobytu a doterajšie štátne ...
e)
miesto a dátum vydania listiny,
f)
meno, priezvisko, funkciu a podpis oprávnenej osoby,
g)
odtlačok úradnej pečiatky.
(9)

Ministerstvo alebo minister rozhodne o žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky ...

(10)

Štátne občianstvo Slovenskej republiky sa nadobúda prevzatím listiny o udelení štátneho občianstva Slovenskej ...

(11)

Ak si žiadateľ bez vážneho dôvodu neprevezme listinu o udelení štátneho občianstva Slovenskej republiky ...

(12)

Sľub štátneho občana Slovenskej republiky sa skladá do rúk prednostu obvodného úradu v sídle kraja, ...

(13)

Ak ministerstvo štátne občianstvo Slovenskej republiky neudelilo, žiadateľ môže podať novú žiadosť o ...

(14)

Proti rozhodnutiu o zastavení konania podľa odsekov 5, 6 a 11 nemožno podať rozklad.

§ 8b
(1)

Štátne občianstvo Slovenskej republiky nevznikne, ak sa po prevzatí listiny o udelení štátneho občianstva ...

a)
doklady, na základe ktorých bola listina vydaná, sú sfalšované alebo pozmenené,
b)
žiadateľ nie je osoba, ktorej doklady predložil,
c)
listina bola vydaná bez znalosti skutočností, ktoré mohli mať na rozhodnutie podstatný vplyv, a žiadateľ ...
d)
vydanie listiny sa dosiahlo trestným činom.
(2)

Ministerstvo oznámi skutočnosť podľa odseku 1 žiadateľovi. Ministerstvo zasiela oznámenie o skutočnosti ...

(3)

Žiadateľ je povinný vrátiť listinu o udelení štátneho občianstva Slovenskej republiky ministerstvu do ...

DRUHÁ ČASŤ

STRATA ŠTÁTNEHO OBČIANSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

§ 9
(1)

Štátne občianstvo Slovenskej republiky možno stratiť

a)
prepustením zo štátneho zväzku Slovenskej republiky na vlastnú žiadosť,
b)
nadobudnutím cudzieho štátneho občianstva na základe výslovného prejavu vôle.
(2)

Zo štátneho zväzku Slovenskej republiky možno prepustiť osobu, ktorá preukáže, že má štátne občianstvo ...

(3)

Zo štátneho zväzku Slovenskej republiky nemožno prepustiť osobu,

a)
proti ktorej sa vedie trestné stíhanie, prípadne je vo výkone trestu, alebo nemá vykonaný trest uložený ...
b)
ktorá má evidované nedoplatky voči daňovému úradu, colnému úradu, evidované nedoplatky na poistnom na ...
(4)

Žiadosť o prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky sa podáva osobne na obvodnom úrade v sídle ...

(5)

Žiadosť o prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky obsahuje

a)
meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, ak ho má pridelené, dátum a miesto narodenia žiadateľa, ...
b)
adresu pobytu žiadateľa a adresu posledného pobytu žiadateľa na území Slovenskej republiky,
c)
dôvody žiadosti o prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky a
d)
dátum a podpis žiadateľa.
(6)

Žiadateľ predloží k žiadosti o prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky

a)
doklad totožnosti,
b)
rodný list, ak sa žiadateľ narodil v cudzine a narodenie nie je zapísané v osobitnej matrike,
c)
doklad o osobnom stave, ktorým je sobášny list, právoplatný rozsudok alebo potvrdenie o rozvode manželstva, ...
d)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,13aaa)
e)
prísľub udelenia štátneho občianstva iného štátu alebo doklad o jeho nadobudnutí,
f)
potvrdenie, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky voči daňovému úradu, colnému úradu, evidované nedoplatky ...
(7)

Manželia a maloleté deti od 14 rokov žiadajú o prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky v ...

(8)

O prepustení zo štátneho zväzku Slovenskej republiky rozhoduje obvodný úrad v sídle kraja. Ak obvodný ...

a)
názov „Slovenská republika" a názov obvodného úradu v sídle kraja,
b)
číslo konania o prepustení zo štátneho zväzku Slovenskej republiky,
c)
ustanovenie tohto zákona, podľa ktorého sa osoba prepúšťa zo štátneho zväzku Slovenskej republiky,
d)
meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, miesto narodenia, adresu pobytu žiadateľa a adresu ...
e)
miesto a dátum vydania listiny,
f)
meno, priezvisko, funkciu a podpis oprávnenej osoby,
g)
odtlačok úradnej pečiatky.
(9)

Obvodný úrad v sídle kraja rozhodne o žiadosti o prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky ...

(10)

Obvodný úrad v sídle kraja rozhodne o žiadosti o prepustení zo štátneho zväzku Slovenskej republiky ...

(11)

Štátne občianstvo Slovenskej republiky sa stráca dňom prevzatia listiny o prepustení zo štátneho zväzku ...

(12)

Ak si žiadateľ bez vážneho dôvodu neprevezme listinu o prepustení zo štátneho zväzku Slovenskej republiky ...

(13)

Proti rozhodnutiu o zastavení konania podľa odseku 12 sa nemožno odvolať.

(14)

Obvodný úrad v sídle kraja zasiela oznámenie o skutočnosti podľa odseku 11 obci trvalého pobytu žiadateľa, ...

(15)

Okresný úrad v sídle kraja si vyžiada od Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky výpis z registra ...

(16)

Štátny občan Slovenskej republiky stráca štátne občianstvo Slovenskej republiky dňom, ktorým na základe ...

(17)

K strate štátneho občianstva podľa odseku 16 nedôjde, ak štátny občan Slovenskej republiky nadobudol ...

(18)

K strate štátneho občianstva podľa odseku 16 nedôjde ani vtedy, ak bolo cudzie štátne občianstvo nadobudnuté ...

(19)

Ten, kto stratil štátne občianstvo podľa odseku 16, je povinný bezodkladne túto skutočnosť oznámiť obvodnému ...

(20)

Obvodný úrad v sídle kraja oznámi stratu štátneho občianstva podľa odseku 16 subjektom uvedeným v odseku ...

(21)

Ak osobitný zákon13aa) neustanovuje inak, dňom straty štátneho občianstva Slovenskej republiky podľa ...

(22)

Ak osobitný zákon13ab) neustanovuje inak, dňom straty štátneho občianstva Slovenskej republiky podľa ...

TRETIA ČASŤ

OSVEDČOVANIE ŠTÁTNEHO OBČIANSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

§ 9a
(1)

Štátne občianstvo Slovenskej republiky sa preukazuje

a)
platným osvedčením o štátnom občianstve Slovenskej republiky,
b)
platným občianskym preukazom,
c)
platným cestovným pasom alebo
d)
potvrdením podľa odseku 13.
(2)

Osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky vydáva príslušný obvodný úrad v sídle kraja na ...

(3)

Žiadosť o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky obsahuje

a)
meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, ak ho má pridelené, dátum a miesto narodenia žiadateľa, ...
b)
adresu pobytu žiadateľa a adresu posledného pobytu žiadateľa na území Slovenskej republiky,
c)
dátum a podpis žiadateľa.
(4)

Žiadateľ predloží k žiadosti o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky

a)
doklad totožnosti,
b)
rodný list, ak sa žiadateľ narodil v cudzine a narodenie nie je zapísané v osobitnej matrike,
c)
doklad o osobnom stave, ktorým je sobášny list, právoplatný rozsudok alebo potvrdenie o rozvode manželstva, ...
d)
ďalšie doklady potrebné na posúdenie žiadosti, ak je vyzvaný obvodným úradom v sídle kraja na ich predloženie ...
(5)

Ak sa žiadateľ nenachádza v Ústrednej evidencii nadobudnutia a straty štátneho občianstva Slovenskej ...

(6)

Osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky sa vydáva na tlačive, ktoré vydáva ministerstvo, ...

a)
meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum a miesto narodenia žiadateľa,
b)
adresu pobytu žiadateľa a adresu posledného pobytu žiadateľa na území Slovenskej republiky,
c)
údaj o platnosti osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky,
d)
dátum vydania osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky,
e)
odtlačok úradnej pečiatky, meno, priezvisko, funkciu a podpis oprávnenej osoby.
(7)

Osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky stráca platnosť dňom doručenia listiny o prepustení ...

(8)

Ak sa zistilo, že žiadateľ nie je štátnym občanom Slovenskej republiky, obvodný úrad v sídle kraja žiadosť ...

(9)

Obvodný úrad v sídle kraja vedie evidenciu o vydaných osvedčeniach o štátnom občianstve Slovenskej republiky ...

(10)

Ak žiadateľ požiada o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky vydané v lehote podľa ...

(11)

Ak sa po vydaní osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky preukáže, že žiadateľ nie je štátnym ...

(12)

Ministerstvo zasiela oznámenie o skutočnosti podľa odseku 11 obci trvalého pobytu žiadateľa, útvaru ...

(13)

Obvodný úrad v sídle kraja vydáva na základe písomnej žiadosti podanej na obvodnom úrade v sídle kraja, ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

PRIESTUPKY

§ 9b
(1)

Priestupku sa dopustí ten, kto

a)
nesplní povinnosť podľa § 18,
b)
nevráti listinu o udelení štátneho občianstva Slovenskej republiky ministerstvu do 30 dní od doručenia ...
c)
nevráti vydané osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky ministerstvu do 30 dní od doručenia ...
d)
neoznámi bezodkladne stratu štátneho občianstva Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 19.
(2)

Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) sa uloží pokuta od 33 eur do 331 eur a za priestupok podľa odseku ...

(3)

Priestupky podľa tohto zákona prejednáva Obvodný úrad Bratislava.

(4)

Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch,13a) ak tento zákon neustanovuje ...

PIATA ČASŤ

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 10

Štátne občianstvo Slovenskej republiky je rovnocenné bez ohľadu na právny titul jeho nadobudnutia.

§ 11 - Doručovanie
(1)

Dôležitá písomnosť, najmä rozhodnutie, sa doručuje žiadateľovi do vlastných rúk na poslednú adresu jeho ...

(2)

Ak sa písomnosť doručuje žiadateľovi do zahraničia, pretože žiadateľ na území Slovenskej republiky nemá ...

(3)

Žiadateľ je povinný oznámiť bezodkladne ministerstvu alebo obvodnému úradu v sídle kraja každú zmenu ...

(4)

Písomnosť sa považuje za doručenú dňom jej prevzatia žiadateľom.

(5)

Ak nemožno doručiť písomnosť žiadateľovi na adresu podľa odseku 1 alebo 2, písomnosť sa považuje dňom ...

(6)

Ak žiadateľ bezdôvodne odoprel písomnosť prijať, je doručená dňom, keď sa jej prijatie odoprelo; tento ...

§ 12
(1)

Právne účinky vyhlásenia podľa § 3 ods. 2 nastanú dňom podania vyhlásenia.

(2)

Orgán, ktorý vyhlásenie prijal, vydá potvrdenie o prijatí vyhlásenia s vyznačením dátumu vyhlásenia.

§ 13

Vyhlásenie vykonané podľa § 3 tohto zákona je oslobodené od správneho poplatku.

§ 14
(1)

Na žiadosť ministerstva alebo obvodného úradu v sídle kraja sú orgány verejnej moci, ako aj právnické ...

(2)

Ministerstvo na účely stanoviska k žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky podľa ...

§ 15
(1)

Ustanovenia všeobecného predpisu o správnom konaní14) o doručovaní písomností a ustanovení opatrovníka ...

(2)

Na postup obvodného úradu v sídle kraja, diplomatickej misii a konzulárneho úradu Slovenskej republiky ...

(3)

Právne úkony vykonávané orgánom verejnej moci, fyzickou osobou a právnickou osobou v konaní podľa tohto ...

§ 16

Miestna príslušnosť podľa tohto zákona sa spravuje pobytom osoby, o ktorej štátne občianstvo ide. Ak ...

§ 16a
(1)

Za maloleté dieťa podáva žiadosť podľa § 8, 9 a 9a alebo vyhlásenie podľa § 16 jeho zákonný zástupca, ...

(2)

Ak žiadateľ uvedie v žiadosti podľa § 8 a 9 alebo vo vyhlásení podľa § 16 maloleté dieťa a druhý rodič ...

(3)

Doklady k žiadosti podľa § 8, 9 a 9a žiadateľ predloží v origináli alebo predloží ich úradne osvedčenú ...

§ 17

V prípade, že medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, upravuje niektoré otázky vo ...

§ 18

Žiadateľ je povinný oznámiť bezodkladne ministerstvu alebo obvodnému úradu v sídle kraja každú zmenu ...

§ 19
(1)

Ústrednú evidenciu nadobudnutia a straty štátneho občianstva Slovenskej republiky vedie ministerstvo; ...

(2)

Ministerstvo a okresný úrad v sídle kraja spracúvajú v evidenciách vedených podľa tohto zákona osobné ...

§ 19a

Práva pri uplatňovaní tohto zákona sa zaručujú rovnako všetkým osobám bez ohľadu na pohlavie, rasu, ...

§ 19b

O žiadostiach o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky podaných žiadateľmi, ktorí uzavreli ...

§ 19c - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. októbra 2007
(1)

Žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky, žiadosti o prepustenie zo štátneho zväzku ...

(2)

Na konania začaté pred 1. októbrom 2007 sa použijú ustanovenia § 7 a 8 okrem ustanovenia § 8 ods. 1 ...

§ 20

Zrušujú sa:

1.

zákon č. 194/1949 Zb. o nadobúdaní a strácaní československého štátneho občianstva v znení zákona č. ...

2.

zákon Slovenskej národnej rady č. 206/1968 Zb. o nadobúdaní a strate štátneho občianstva Slovenskej ...

§ 21

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Ivan Gašparovič v. r.Vladimír Mečiar v. r.

Poznámky

 • 1)  Článok 5 Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb.
 • 2)  § 8 Občianskeho zákonníka.
 • 3)  § 108 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 4)  § 34 až 42 zákona č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 4a)  Zákon č. 70/1997 Z. z. o zahraničných Slovákoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 5)  § 65 a 113 Trestného zákona.
 • 6)  § 10 ods. 14 Trestného poriadku.
 • 7)  § 489 až 514 Trestného poriadku.
 • 8)  Zákon č. 403/2004 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 9)  § 56 až 75 zákona č. 48/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 10)  § 15 zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. ...
 • 11)  § 2 písm. i) zákona č. 480/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 12)  § 7 ods. 1, § 8 a § 12 ods. 1 zákona č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a ...
 • 12a)  § 4 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších ...
 • 12aa)  § 1 ods. 3 a 4 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže ...
 • 13)  § 28 a 41 zákona č. 48/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 13a)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 • 13aa)  Napríklad čl. 74 ods. 2, čl. 103 ods. 1, čl. 134 ods. 3 a čl. 145 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, ...
 • 13aaa)  § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 13aaaa)  § 170 ods. 21 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 221/2019 Z. z. Zákon č. ...
 • 13ab)  Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...
 • 13b)  Zákon č. 48/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 14)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (úplné znenie ...
 • 14a)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 472/1990 Zb. o organizácii miestnej štátnej správy v znení neskorších ...
 • 15)  Napríklad Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (oznámenie Ministerstva ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore