Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69678
Dôvodové správy: 2172
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
19.09.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z. 201/2008 účinný od 01.09.2019 do 31.12.2020


Platnosť od: 12.06.2008
Účinnosť od: 01.09.2019
Účinnosť do: 31.12.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Rodinné právo, Vyživovacia povinnosť

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST6 JUD333 DS5 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 201/2008 s účinnosťou od 01.09.2019 na základe 221/2019

Legislatívny proces k zákonu 221/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1
Predmet úpravy

Tento zákon upravuje poskytovanie náhradného výživného, ktorým sa prispieva na zabezpečenie ...

§ 2
Nárok na náhradné výživné
(1)

Oprávnená osoba má nárok na náhradné výživné, ak

a)
rodič oprávnenej osoby alebo iná fyzická osoba, ktorej bola právoplatným rozhodnutím súdu alebo ...
b)
jej nevznikol nárok na sirotský dôchodok alebo sirotský výsluhový dôchodok, alebo suma sirotského ...
(2)

Oprávnená osoba, ktorá spĺňa jednu z podmienok uvedených v odseku 1, má nárok na náhradné ...

a)
má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky, ...
b)
priemerný mesačný príjem podľa § 3 za posledných šesť kalendárnych mesiacov predchádzajúcich ...
(3)

Ak je oprávnenou osobou dieťa, ktoré je povinné plniť povinnú školskú dochádzku,4) podmienkou ...

(4)

Ak sa povinná osoba zdržiava v cudzine, podmienka trvania exekučného konania podľa odseku 1 písm. ...

a)
návrh na uznanie a výkon rozhodnutia vo veci vymáhania výživného bol postúpený príslušnému ...
b)
vymáhanie výživného z cudziny nie je možné; to neplatí, ak vymáhanie výživného z cudziny ...
(5)

Podmienka podľa odseku 2 písm. a) sa považuje za splnenú, ak sa oprávnená osoba zdržiava mimo ...

(6)

Lehota na plnenie vyživovacej povinnosti sa na účely tohto zákona považuje za zachovanú, ak povinná ...

(7)

Nárok na náhradné výživné nevzniká oprávnenej osobe, ktorej sa poskytuje starostlivosť v zariadení ...

§ 3
Posudzovanie príjmu
(1)

Na účely nároku na náhradné výživné sa spoločne posudzuje príjem

a)
oprávnenej osoby a príjem, ktorý na túto oprávnenú osobu poberá iná fyzická osoba, ak oprávnená ...
b)
manžela, manželky a nezaopatrených detí žijúcich s nimi v domácnosti,
c)
rodičov a nezaopatrených detí žijúcich s nimi v domácnosti,
d)
manželov alebo rodičov, ktorí sú sami nezaopatrené deti, príjmy, ktoré na ne poberá iná fyzická ...
(2)

Príjem podľa odseku 1 je príjem podľa osobitného predpisu.7)

(3)

Do úhrnu príjmov podľa odseku 1 sa nezahŕňa príjem povinnej osoby, príjem dieťaťa zvereného ...

§ 4
Výška náhradného výživného
(1)

Náhradné výživné, na ktoré má nárok oprávnená osoba podľa § 2 ods. 1 písm. a), je vo výške ...

(2)

Ak povinná osoba neplní vyživovaciu povinnosť v plnej výške, náhradné výživné je vo výške ...

(3)

Náhradné výživné, na ktoré má nárok oprávnená osoba podľa § 2 ods. 1 písm. b), je vo výške ...

a)
minimálneho výživného,2) ak oprávnenej osobe nevznikol nárok na sirotský dôchodok alebo sirotský ...
b)
rozdielu medzi sumou sirotského dôchodku alebo sirotského výsluhového dôchodku, alebo úhrnom ...
§ 5
Pôsobnosť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny vo veciach náhradného výživného

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa miesta trvalého pobytu oprávnenej osoby ...

a)

rozhoduje o

1.

náhradnom výživnom,

2.

uložení pokuty za správny delikt,

b)

vypláca náhradné výživné,

c)

prehodnocuje trvanie nároku na náhradné výživné,

d)

prejednáva priestupky podľa § 14.

§ 6
Prehodnocovanie trvania nároku na náhradné výživné

Trvanie nároku na náhradné výživné prehodnocuje úrad každých šesť kalendárnych mesiacov; ...

§ 7
Zánik nároku na náhradné výživné

Nárok na náhradné výživné zanikne, ak

a)

oprávnená osoba prestane spĺňať podmienky podľa § 2,

b)

povinná osoba začne plniť voči oprávnenej osobe vyživovaciu povinnosť; za plnenie vyživovacej ...

c)

fyzická osoba, ktorej úrad vypláca náhradné výživné (ďalej len „poberateľ náhradného výživného“), ...

§ 8
Výplata náhradného výživného
(1)

Ak sú splnené podmienky nároku na náhradné výživné podľa § 2 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3, ...

(2)

Úrad vypláca náhradné výživné poberateľovi náhradného výživného v hotovosti mesačne pozadu, ...

(3)

Úrad vyplatí náhradné výživné za tri kalendárne mesiace predchádzajúce kalendárnemu mesiacu, ...

(4)

Úrad vypláca náhradné výživné na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ak o to ...

(5)

Ak výška náhradného výživného podľa § 4 je nižšia ako 0,66 eura za mesiac, úrad náhradné ...

§ 9
Zastavenie výplaty náhradného výživného a zmena výšky náhradného výživného
(1)

Úrad zastaví výplatu náhradného výživného, ak

a)
subjekt uvedený v § 12 ods. 2 nesplní povinnosť podľa § 12 ods. 2,
b)
vznikne dôvod na prešetrenie trvania nároku na náhradné výživné a na jeho výplatu,
c)
poberateľ náhradného výživného požiada o zastavenie výplaty náhradného výživného.
(2)

Úrad zastaví výplatu náhradného výživného podľa odseku 1 písm. a) a b) od prvého dňa kalendárneho ...

(3)

Úrad zvýši alebo zníži náhradné výživné, ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na určenie ...

(4)

Ak sa zvýšila výška výživného právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou dohodou ...

(5)

Ak pominuli dôvody, pre ktoré bola zastavená výplata náhradného výživného a podmienky nároku ...

a)
od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom zanikli dôvody, pre ktoré ...
b)
odo dňa uvedeného v žiadosti o obnovenie výplaty náhradného výživného, ktorého výplata bola ...
(6)

Úrad doplatí náhradné výživné za obdobie zastavenia jeho výplaty podľa odseku 1 písm. a) a ...

§ 10
Vrátenie a zúčtovanie náhradného výživného
(1)

Ak sa náhradné výživné vyplatilo neprávom alebo vo vyššej sume ako patrilo, alebo ak sa dodatočne ...

(2)

Sumy podľa odseku 1 sa zúčtujú so sumami z bežne vyplácaného náhradného výživného, ak nárok ...

(3)

Nárok na vrátenie náhradného výživného vyplateného neprávom alebo v nesprávnej výške zaniká ...

§ 10a
Vrátenie náhradného výživného pre dodatočne zaplatené výživné alebo vymožené výživné
(1)

Ak povinná osoba dodatočne zaplatí výživné alebo ak sa v exekučnom konaní na vymoženie pohľadávky ...

(2)

Výživné dodatočne zaplatené povinnou osobou alebo vymožené v exekučnom konaní na vymoženie ...

(3)

Pri opakovanom vzniku nároku na náhradné výživné tej istej oprávnenej osobe, výživné dodatočne ...

(4)

Nárok na vrátenie náhradného výživného pre dodatočne zaplatené výživné alebo vymožené ...

§ 11
Konanie o náhradnom výživnom
(1)

Na konanie o náhradnom výživnom sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní,8) ak tento ...

(2)

Konanie o náhradnom výživnom sa začína na základe písomnej žiadosti.

(3)

Žiadosť podáva žiadateľ o náhradné výživné, ktorým je

a)
oprávnená osoba,
b)
rodič oprávnenej osoby alebo
c)
iná fyzická osoba, ktorej má povinná osoba podľa právoplatného rozhodnutia súdu alebo súdom ...
(4)

Žiadosť obsahuje meno, priezvisko, rodné číslo a trvalý pobyt oprávnenej osoby, a ak žiadateľ ...

(5)

K žiadosti sa prikladá

a)
právoplatné rozhodnutie súdu alebo súdom schválená dohoda, na základe ktorých povinná osoba ...
b)
potvrdenie súdneho exekútora, že exekučné konanie na vymoženie pohľadávky na výživnom trvá ...
c)
potvrdenie centra o postúpení návrhu na uznanie a výkon rozhodnutia vo veci vymáhania výživného ...
d)
potvrdenie Sociálnej poisťovne o výške sirotského dôchodku, sirotských dôchodkov alebo potvrdenie ...
e)
oznámenie obsahujúce údaje v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia oprávnenej ...
f)
potvrdenie o príjme oprávnenej osoby a o príjmoch osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne. ...
(6)

Úrad nevydáva písomné rozhodnutie, ak po prehodnotení trvania nároku na náhradné výživné ...

(7)

Odvolanie proti rozhodnutiu o znížení výšky náhradného výživného, o zastavení výplaty náhradného ...

(8)

Na účely doručovania verejnou vyhláškou sa použijú osobné údaje poberateľa náhradného výživného, ...

(9)

Úrad rozhodne o zmene poberateľa náhradného výživného, ktorý nie je oprávnenou osobou, ak oprávnená ...

(10)

Rozhodnutia a iné písomnosti vydané podľa tohto zákona môžu obsahovať namiesto odtlačku úradnej ...

§ 12
Povinnosti pri poskytovaní náhradného výživného
(1)

Poberateľ náhradného výživného je povinný

a)
informovať úrad o každej zmene skutočností rozhodujúcich na trvanie nároku na náhradné výživné, ...
b)
na výzvu úradu preukázať skutočnosti rozhodujúce na trvanie nároku na náhradné výživné, ...
(2)

Na účely prehodnotenia trvania nároku na náhradné výživné podľa § 6 je na výzvu úradu

a)
súdny exekútor povinný predložiť potvrdenie o priebehu exekučného konania a o stave exekúcie ...
b)
centrum povinné predložiť potvrdenie o stave a priebehu výkonu rozhodnutia alebo potvrdenie o nemožnosti ...
c)
Sociálna poisťovňa povinná predložiť potvrdenie o výške sirotského dôchodku a potvrdenie o ...
d)
útvar sociálneho zabezpečenia9) alebo Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia9) povinný predložiť ...
e)
škola povinná predložiť potvrdenie o plnení povinnej školskej dochádzky oprávnenou osobou,
f)
škola povinná predložiť potvrdenie preukazujúce sústavnú prípravu oprávnenej osoby štúdiom ...
(3)

Osoby uvedené v odseku 2 predkladajú úradu potvrdenia podľa odseku 2 písomne a bezplatne v lehote ...

(4)

Ak úrad rozhodol o priznaní náhradného výživného podľa § 2 ods. 1 písm. a), je povinný oznámiť ...

§ 13
Správne delikty
(1)

Úrad je oprávnený uložiť pokutu subjektom uvedeným v § 12 ods. 2 za nesplnenie povinností ustanovených ...

(2)

Úrad pri ukladaní pokuty podľa odseku 1 a určení výšky pokuty prihliada na závažnosť nesplnenia ...

(3)

Ak úrad v rozhodnutí o pokute určí osobe uvedenej v § 12 ods. 2 lehotu na splnenie povinností ...

(4)

Pokutu podľa odseku 1 môže úrad uložiť do jedného mesiaca odo dňa uplynutia lehoty na splnenie ...

§ 14
Priestupky
(1)

Priestupku sa dopustí poberateľ náhradného výživného, ak opakovane a neodôvodnene nesplní povinnosť ...

(2)

Za priestupok podľa odseku 1 môže úrad uložiť pokutu do výšky 165,96 eura.

(3)

Pri ukladaní pokuty podľa odseku 2 a určení výšky pokuty úrad prihliada na následky nesplnenia ...

(4)

Na konanie o priestupkoch sa vzťahuje osobitný predpis.11)

§ 15
Spoločné ustanovenia
(1)

Sumy vrátené na náhradnom výživnom, ktoré sa vyplatili neprávom alebo vo vyššej sume, ako patrili, ...

(2)

Nárok na náhradné výživné nemožno postúpiť.

(3)

Ak sa náhradné výživné priznalo pred smrťou oprávnenej osoby, splatné sumy, ktoré sa nevyplatili ...

§ 16
Prechodné ustanovenia
(1)

O podaných žiadostiach o náhradné výživné, o ktorých sa nerozhodlo do 30. júna 2008, sa rozhodne ...

(2)

Trvanie nároku na náhradné výživné, na ktoré vznikol nárok pred 1. júlom 2008 a ktoré sa vypláca ...

(3)

Pohľadávka, ktorá vznikla z poskytnutého náhradného výživného do 30. júna 2008, sa vymáha ...

(4)

Ak rozhodnutie o úhrade náhrady za poskytnuté náhradné výživné a o úhrade penále nenadobudlo ...

(5)

Ak rozhodnutie o úhrade penále nadobudlo právoplatnosť do 30. júna 2008 a penále sa nezaplatilo, ...

(6)

Ak rozhodnutie o náhradnom výživnom nenadobudlo právoplatnosť do 30. júna 2008 z dôvodu, že ...

§ 16a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2018
(1)

Pohľadávka, ktorá vznikla z poskytnutého náhradného výživného do 30. júna 2018, sa vymáha ...

(2)

Náhradné výživné podľa § 2 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 poskytované do 30. júna 2018 sa od ...

§ 17
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa zákon č. 452/2004 Z. z. o náhradnom výživnom v znení zákona č. 613/2004 Z. z.

Čl. II

Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného ...

1.

V § 79 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.

2.

Vypúšťa sa poznámka pod čiarou k odkazu 16.

3.

§ 80 znie:

„§ 80 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny môže poskytovať náhradné výživné na zabezpečenie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 17a znie:

„17a) Zákon č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 ...

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2008.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Poznámky

 • 1)  § 3 zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. ...
 • 2)  § 62 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 2a)  § 27a zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 3)  § 2 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 4)  § 34 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení ...
 • 4a)  § 5 ods. 11 a 12 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve ...
 • 5)  Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení ...
 • 6)  Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 33/1959 Zb. o Dohovore o vymáhaní výživného v cudzine. ...
 • 7)  § 4 zákona č. 601/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 8)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. ...
 • 9)  Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 10)  § 10 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov.
 • 11)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. ...
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore