Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 596/2003 účinný od 01.01.2021

Platnosť od: 31.12.2003
Účinnosť od: 01.01.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Kontrolný systém, Územná samospráva, Školstvo a vzdelávanie, Miestna štátna správa

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST33JUD416DS31EUPP18ČL1

Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 596/2003 účinný od 01.01.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 596/2003 s účinnosťou od 01.01.2021 na základe 209/2019

Legislatívny proces k zákonu 209/2019

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ÚVODNÉ USTANOVENIA

§ 1
Základné ustanovenia

Tento zákon upravuje pôsobnosť, organizáciu a úlohy orgánov štátnej správy v školstve, obcí, samosprávnych ...

§ 2
Výkon štátnej správy v školstve a školskej samosprávy
(1)

Štátnu správu v školstve na úseku škôl1) a školských zariadení2) podľa tohto zákona vykonávajú:

a)
riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia (ďalej len „riaditeľ“),
b)
obec,
c)
samosprávny kraj,
d)
okresný úrad v sídle kraja,
e)
Štátna školská inšpekcia,
f)
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“),
g)
iné ústredné orgány štátnej správy, ak tak ustanovuje osobitný predpis.3)
(2)

Školskú samosprávu podľa tohto zákona vykonávajú:

a)
rada školy alebo rada školského zariadenia (ďalej len „rada školy“),
b)
obecná školská rada,
c)
územná školská rada,
d)
žiacka školská rada (§ 26).

DRUHÁ ČASŤ

RIADITEĽ ŠKOLY A RIADITEĽ ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA

§ 3
Vymenúvanie a odvolávanie riaditeľa školy alebo riaditeľa školského zariadenia
(1)

Riaditeľa vymenúva na dobu funkčného obdobia a odvoláva zriaďovateľ školy alebo zriaďovateľ školského ...

(2)

Zriaďovateľ vymenúva riaditeľa na päťročné funkčné obdobie na návrh rady školy. Rada školy predkladá ...

(3)

Zriaďovateľ súčasne s vymenovaním riaditeľa s ním dohodne na dobu funkčného obdobia podmienky podľa ...

(4)

Riaditeľa školy alebo riaditeľa školského zariadenia, pri ktorom sa rada školy nezriaďuje alebo rada ...

(5)

Riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia okrem riaditeľa zariadenia školského stravovania ...

(6)

Riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia, ktoré v právnych vzťahoch vystupuje vo svojom mene ...

(7)

Zriaďovateľ odvolá riaditeľa:

a)
ak bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
b)
za porušenie povinností a obmedzení vyplývajúcich z osobitného predpisu,9)
c)
za závažné porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov,10)
d)
ak sa zrušuje škola alebo školské zariadenie,
e)
na návrh hlavného školského inšpektora [§ 12 ods. 3 písm. f)] alebo
f)
ak postupom upraveným v pracovnom poriadku školy alebo v pracovnom poriadku školského zariadenia bolo ...
(8)

Zriaďovateľ môže odvolať riaditeľa aj

a)
na návrh rady školy [§ 24 ods. 5 písm. c)],
b)
ak neabsolvoval rozširujúce moduly funkčného vzdelávania v lehote podľa osobitného predpisu,11)
c)
na návrh ministra školstva Slovenskej republiky (ďalej len „minister“), ak budú zistené závažné nedostatky ...
d)
ak nezabráni činnosti politickej strany alebo politického hnutia a ich propagácii v škole alebo v školskom ...
(9)

Ak zriaďovateľ odvoláva riaditeľa podľa odseku 7 písm. b) a c) a odseku 8 písm. b) a c), vyžaduje sa ...

(10)

Ak zriaďovateľ odvolá riaditeľa podľa odseku 7 písm. a) až c), e) alebo písm. f) a odseku 8, poverí ...

(11)

Vo veci vymenúvania a odvolávania riaditeľa školy alebo riaditeľa školského zariadenia, ktorého zriaďovateľom ...

(12)

Zriaďovateľ cirkevnej školy alebo zriaďovateľ súkromnej školy vymenúva riaditeľa na päťročné funkčné ...

(13)

Funkčné obdobie sa predlžuje o prerušenie vykonávania funkcie riaditeľa z dôvodu výkonu verejnej funkcie, ...

(14)

Zriaďovateľ vymenuje na dobu prerušenia vykonávania funkcie riaditeľa z dôvodov podľa odseku 13 riaditeľa, ...

(15)

Zriaďovateľ podľa § 19 ods. 2 písm. c) vymenúva riaditeľa na päťročné funkčné obdobie na návrh rady ...

(16)

Ak riaditeľ novozriadenej školy alebo novozriadeného školského zariadenia nebol vymenovaný, zriaďovateľ ...

(17)

Zriaďovateľ odvolá riaditeľa z dôvodu podľa odseku 7 písm. a), e) alebo písm. f) najneskôr do 30 dní ...

§ 3a
Zánik výkonu funkcie riaditeľa
(1)

Výkon funkcie riaditeľa zaniká

a)
uplynutím funkčného obdobia,
b)
vzdaním sa funkcie,
c)
odvolaním podľa § 3 ods. 7 alebo ods. 8,
d)
právoplatnosťou rozhodnutia súdu o obmedzení spôsobilosti na právne úkony,
e)
dňom uvedeným v právoplatnom rozhodnutí ministerstva o vyradení školy alebo školského zariadenia zo ...
f)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.
(2)

Riaditeľ sa môže vzdať svojej funkcie písomným oznámením zriaďovateľovi. Výkon funkcie riaditeľa zanikne ...

§ 4
Výberové konanie
(1)

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa vyhlasuje zriaďovateľ spôsobom ustanoveným osobitným ...

(2)

Výberovou komisiou na výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa je rada školy. Organizačné zabezpečenie ...

(3)

Rada školy pri základných školách zriadených podľa § 6 ods. 1 vyzve príslušný okresný úrad v sídle kraja ...

(4)

Návrh na vymenovanie riaditeľa podáva rada školy na základe výberového konania najneskôr do dvoch mesiacov ...

(5)

Ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na výberové konania na vymenovanie riaditeľa ustanovenia ...

§ 5
(1)

Školu a školské zariadenie riadi riaditeľ.

(2)

Riaditeľ zodpovedá za

a)
dodržiavanie štátnych vzdelávacích programov určených pre školu, ktorú riadi,
b)
vypracovanie a dodržiavanie školského vzdelávacieho programu a výchovného programu,
c)
vypracovanie a dodržiavanie ročného plánu ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov,
d)
dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré súvisia s predmetom činnosti školy alebo ...
e)
každoročné hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov,
f)
úroveň výchovno-vzdelávacej práce školy alebo školského zariadenia,
g)
rozpočet, financovanie15) a efektívne využívanie finančných prostriedkov určených na zabezpečenie činnosti ...
h)
riadne hospodárenie s majetkom v správe alebo vo vlastníctve školy alebo školského zariadenia.
(3)

Riaditeľ základnej školy vykonáva štátnu správu v prvom stupni. Rozhoduje o

a)
prijatí žiaka do školy,
b)
oslobodení žiaka od povinnosti dochádzať do školy,
c)
oslobodení žiaka od vzdelávania sa v jednotlivých vyučovacích predmetoch alebo ich častí,
d)
povolení plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia Slovenskej republiky,
e)
uložení výchovných opatrení,
f)
povolení vykonať komisionálnu skúšku,
g)
povolení vykonať skúšku z jednotlivých vyučovacích predmetov aj uchádzačovi, ktorý nie je žiakom školy, ...
h)
určení príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť poskytovanú ...
i)
individuálnom vzdelávaní žiaka,
j)
vzdelávaní žiaka v školách zriadených iným štátom na území Slovenskej republiky so súhlasom zastupiteľského ...
k)
individuálnom vzdelávaní žiaka v zahraničí,
l)
umožnení štúdia žiaka podľa individuálneho učebného plánu.
(4)

Riaditeľ strednej školy vykonáva štátnu správu v prvom stupni. Rozhoduje o

a)
prijatí žiaka na štúdium na strednú školu,17)
b)
oslobodení žiaka od povinnosti dochádzať do školy,
c)
oslobodení žiaka od štúdia jednotlivých vyučovacích predmetov alebo ich častí,
d)
umožnení štúdia žiaka podľa individuálneho učebného plánu,
e)
povolení absolvovať časť štúdia v škole obdobného typu v zahraničí,
f)
prerušení štúdia,
g)
povolení zmeny študijného alebo učebného odboru,
h)
preradení žiaka na základnú školu počas plnenia povinnej školskej dochádzky,
i)
povolení opakovať ročník,
j)
uložení výchovných opatrení,
k)
povolení vykonať komisionálnu skúšku,
l)
priznaní štipendia,
m)
určení príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť poskytovanú ...
n)
individuálnom vzdelávaní žiaka,
o)
vzdelávaní žiaka v školách zriadených iným štátom na území Slovenskej republiky so súhlasom zastupiteľského ...
(5)

Riaditeľ základnej umeleckej školy rozhoduje o

a)
prijatí a zaradení uchádzačov na štúdium,
b)
prerušení štúdia,
c)
povolení postupu do vyššieho ročníka,
d)
predčasnom skončení štúdia,
e)
povolení opakovať ročník,
f)
povolení vykonať opravnú skúšku,
g)
určení príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom.18)
(6)

Riaditeľ školského zariadenia rozhoduje o

a)
prijatí žiaka do školského zariadenia,
b)
uložení výchovných opatrení,
c)
určení príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť poskytovanú ...
d)
ďalších opatreniach, ak tak ustanovuje osobitný predpis.2)
(7)

Riaditeľ predkladá zriaďovateľovi na schválenie a rade školy na vyjadrenie

a)
návrhy na počty prijímaných žiakov a návrhy na počty tried,
b)
návrh na zavedenie študijných alebo učebných odborov a ich zameranie,
c)
návrh školského vzdelávacieho programu a výchovného programu,
d)
návrh rozpočtu,
e)
návrh na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy alebo školského zariadenia,
f)
správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach podľa § 14 ods. 5 písm. d),
g)
správu o výsledkoch hospodárenia školy alebo školského zariadenia,
h)
koncepčný zámer rozvoja školy alebo školského zariadenia rozpracovaný najmenej na dva roky a každoročne ...
i)
informáciu o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu. ...
(8)

Opodstatnenosť výhrad voči obsahu správy podľa odseku 7 písm. f) posudzuje Štátna školská inšpekcia.

(9)

Riaditeľ je povinný absolvovať funkčné vzdelávanie19) v lehote podľa osobitného predpisu.11)

(10)

Riaditeľ a ostatní vedúci pedagogickí zamestnanci sú povinní oznámiť obci požitie alkoholického nápoja ...

(11)

Ak zákonný zástupca dieťaťa nedbá o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky svojho dieťaťa,20) oznámi ...

(12)

Zákonný zástupca dieťaťa nedbá o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky, najmä ak neprihlási dieťa ...

(13)

Riaditeľ jazykovej školy rozhoduje o

a)
prijatí na štúdium,
b)
prerušení štúdia,
c)
predčasnom skončení štúdia,
d)
určení príspevku poslucháča alebo zákonného zástupcu poslucháča na čiastočnú úhradu nákladov spojených ...
(14)

Riaditeľ materskej školy a riaditeľ materskej školy pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami ...

a)
prijatí dieťaťa do materskej školy,
b)
prijatí dieťaťa na adaptačný pobyt alebo na diagnostický pobyt,
c)
prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy,
d)
oslobodení dieťaťa od povinnosti dochádzať do školy zo zdravotných dôvodov, ak ide o povinné predprimárne ...
e)
povolení individuálneho vzdelávania dieťaťa, ak ide o povinné predprimárne vzdelávanie,
f)
pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania,
g)
predčasnom skončení predprimárneho vzdelávania, ak nejde o povinné predprimárne vzdelávanie,
h)
určení príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy, ktorej zriaďovateľom ...
(15)

Ak zákonný zástupca dieťaťa nedbá o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania svojho dieťaťa, ...

(16)

Zákonný zástupca dieťaťa nedbá o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania, najmä ak neprihlási ...

TRETIA ČASŤ

PÔSOBNOSŤ ORGÁNOV ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY

§ 6
Obec
(1)

Obec pri prenesenom výkone štátnej správy22) zriaďuje všeobecne záväzným nariadením a zrušuje základné ...

(2)

Obec pri výkone samosprávy23) zriaďuje všeobecne záväzným nariadením a zrušuje podľa siete

a)
základné umelecké školy,
b)
materské školy,
c)
školské kluby detí, ktoré sú súčasťou základnej školy,
d)
centrá voľného času,
e)
zariadenia školského stravovania pre žiakov základných škôl a pre deti materských škôl,
f)
jazykové školy pri základných školách,
g)
strediská služieb škole,
h)
školské internáty.
(3)

Obec vytvára podmienky na

a)
výchovu a vzdelávanie detí a žiakov najmä tým, že zriaďuje školy a školské zariadenia,
b)
plnenie povinného predprimárneho vzdelávania v materských školách, ktorých je zriaďovateľom,
c)
plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách, ktorých je zriaďovateľom,
d)
zabezpečenie výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami24) v ...
e)
zabezpečenie výchovy a vzdelávania detí a žiakov s mimoriadnym nadaním a talentom25) v školách a v školských ...
(4)

Obec vykonáva štátnu správu v prvom stupni vo veciach ohrozovania výchovy a vzdelávania maloletého alebo ...

(5)

Obec ako školský úrad vykonáva štátnu správu v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol ...

(6)

Pôsobnosť obce podľa odseku 5 a odseku 8 písm. a), c) a d) je preneseným výkonom štátnej správy. Finančné ...

(7)

Činnosti podľa odseku 5 a odseku 8 písm. a), c) a d) odborne zabezpečuje obci zamestnanec, ktorý spĺňa ...

(8)

Obec vo veciach výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom, ...

a)
kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov27) v oblasti výchovy a vzdelávania s ...
b)
kontroluje kvalitu podávaných jedál v školských jedálňach,
c)
vydáva organizačné pokyny pre riaditeľov, najmä organizačné pokyny na príslušný školský rok,
d)
poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám a školským zariadeniam,
e)
poskytuje právne poradenstvo riaditeľom,
f)
môže na základe dohody vykonávať administratívno-technické práce na mzdovom úseku a pracovnoprávnom ...
g)
vedie personálnu agendu riaditeľov,
h)
predkladá obecnej školskej rade na vyjadrenie
1.
informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu škôl ...
2.
návrh rozpisu finančných prostriedkov pre školy a školské zariadenia pridelených okresným úradom v sídle ...
3.
správu o výsledkoch hospodárenia škôl a školských zariadení,
4.
správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení, ktorých ...
5.
koncepciu investičného rozvoja škôl a školských zariadení,
6.
návrhy na zriaďovanie alebo zrušovanie škôl a školských zariadení,
7.
návrhy na zriadenie tried s rozšíreným vyučovaním vyučovacieho predmetu alebo skupiny predmetov,
8.
návrhy na zriadenie tried pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a deti a ...
i)
spolupracuje s inými obcami, orgánmi školskej samosprávy, príslušným okresným úradom v sídle kraja a ...
j)
prerokuje školský vzdelávací program a výchovný program.23a)
(9)

Opodstatnenosť výhrad obecnej školskej rady voči obsahu správy podľa odseku 8 písm. h) štvrtého bodu ...

(10)

Obec spracúva a poskytuje informácie v oblasti výchovy a vzdelávania vo svojej pôsobnosti orgánom štátnej ...

(11)

Obec schvaľuje návrh zmluvy o nájme a prenájme školských budov a miestností a o nájme a prenájme priľahlých ...

(12)

Obec

a)
zostavuje plán investícií a rozpisuje finančné prostriedky pridelené ministerstvom a poskytnutých Ministerstvom ...
b)
poskytuje na základe žiadosti zriaďovateľa z finančných prostriedkov poukázaných podľa osobitného predpisu30a) ...
c)
určí všeobecne záväzným nariadením30d) pre zriaďovateľov podľa písmena b) a základné umelecké školy, ...
1.
podrobnosti financovania základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení, ...
2.
lehotu na predloženie údajov, podľa ktorých bude financovať základné umelecké školy, jazykové školy, ...
3.
výšku finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča ...
4.
deň v mesiaci, do ktorého poskytne finančné prostriedky,
d)
poskytuje finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce v centrách ...
e)
poskytuje finančné prostriedky na stravovanie detí materských škôl a materských škôl pre deti so špeciálnymi ...
f)
poskytuje finančné prostriedky na stravovanie žiakov
1.
škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti,
2.
do dovŕšenia 15 rokov veku zo škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej ...
3.
základných škôl a základných škôl pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v zriaďovateľskej ...
g)
oznámi zriaďovateľom podľa písmena b) a základným umeleckým školám, jazykovým školám, materským školám ...
h)
každoročne poskytuje finančné prostriedky zriaďovateľom podľa písmena b) a základným umeleckým školám, ...
i)
pri určení výšky finančných prostriedkov podľa písmena c) tretieho bodu môže zohľadniť podľa druhu školy ...
1.
formu organizácie výchovy a vzdelávania,
2.
počet hodín vzdelávania poskytovaných deťom školských zariadení,
3.
počet detí, žiakov alebo poslucháčov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v škole alebo v ...
4.
počet detí mladších ako tri roky v materskej škole30b) a počet detí, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie ...
5.
zaradenie zamestnancov školy alebo školského zariadenia do platových tried, pracovných tried a skutočnosť, ...
6.
energetickú náročnosť budovy, v ktorej sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie,
7.
výšku nájmu, ak je škola alebo školské zariadenie umiestnené v priestoroch prenajatých obcou,
8.
potrebu zabezpečenia pedagogického asistenta pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími ...
j)
vykonáva kontrolu údajov poskytnutých zriaďovateľom podľa písmena b) a základnými umeleckými školami, ...
k)
poskytne finančné prostriedky na žiaka cirkevnej základnej umeleckej školy, žiaka súkromnej základnej ...
l)
poskytuje finančné prostriedky na deti školského klubu detí, ktorý je súčasťou základnej školy zriadenej ...
(13)

Obec vykonáva správu škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom, a na uskutočňovanie výchovno-vzdelávacieho ...

a)
priestory a materiálno-technické zabezpečenie,
b)
didaktickú techniku používanú vo výchovno-vzdelávacom procese,
c)
finančné prostriedky na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania podľa osobitných predpisov ...
d)
investičné prostriedky zo štátneho rozpočtu a z vlastných zdrojov.
(14)

Zriaďovateľskou pôsobnosťou obce v prenesenom výkone štátnej správy vo vzťahu k základným školám bez ...

(15)

Obec zabezpečuje podmienky na stravovanie detí a žiakov vo všetkých školách a školských zariadeniach, ...

(16)

Obec vykonáva finančnú kontrolu na mieste na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými ...

(17)

Obec ďalej vybavuje sťažnosti a petície občanov a zákonných zástupcov detí a žiakov škôl a školských ...

(18)

Obec prerokúva s radou školy a s riaditeľom školy alebo školského zariadenia, ktorého je zriaďovateľom, ...

a)
koncepciu rozvoja školy alebo školského zariadenia,
b)
návrh rozpisu finančných prostriedkov pridelených okresným úradom v sídle kraja na školy a školské zariadenia, ...
c)
personálne, materiálne a sociálne podmienky zamestnancov školy alebo školského zariadenia,
d)
požiadavky obce na skvalitnenie starostlivosti o deti a žiakov a výchovno-vzdelávacích služieb poskytovaných ...
e)
správu o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti a podmienkach v škole alebo v školskom zariadení.
(19)

Obec vedie evidenciu detí a žiakov vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky, ktorí majú v obci trvalé ...

(20)

Vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni koná obec, vykonáva štátnu správu v druhom stupni ...

(21)

Obec, ktorá je sídlom spoločného obecného úradu,34) oznámi okresnému úradu v sídle kraja jeho zriadenie, ...

(22)

Obec vykonáva finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými podľa odseku ...

(23)

Obec vykonáva hodnotenie riaditeľa školy alebo riaditeľa školského zariadenia, ktorých je zriaďovateľom. ...

(24)

Obec ako zriaďovateľ určí výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výšku príspevku v základnej ...

(25)

Obec rozhoduje v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ materskej školy, ...

§ 7
(1)

Školským úradom je obec, ktorá je zriaďovateľom škôl podľa § 6 ods. 1 s celkovým počtom najmenej 1 000 ...

(2)

Za školský úrad sa považujú aj obce, pre ktoré na základe dohody podľa osobitného predpisu35) odborne ...

(3)

Činnosti obce v oblasti školstva podľa § 6 ods. 5 a činnosti obce vo veciach odborných činností a poradenstva ...

a)
kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre príslušný druh a typ školy35a) a
b)
požiadavku najmenej piatich rokov pedagogickej činnosti.
(4)

Obec, ktorá je školským úradom podľa odseku 2, predkladá okresnému úradu v sídle kraja návrh na vydanie ...

(5)

Ak príde k zrušeniu dohody podľa odseku 2, oznámia obce, ktoré boli školskými úradmi podľa tohto odseku, ...

§ 8
Školský obvod základnej školy
(1)

Obec určí svojím všeobecne záväzným nariadením školský obvod základnej školy zriadenej obcou. Školský ...

a)
kapacitu školských budov vo vlastníctve obce alebo v jej prenájme, v ktorých sa uskutočňuje vzdelávanie, ...
b)
dostupnosť a možnosti dopravnej obslužnosti územia obce, pre ktoré obec má určiť školský obvod,
c)
primeranú vzdialenosť dochádzky žiaka do školy, ktorá neohrozí plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov, ...
d)
záujem obyvateľov obce s trvalým bydliskom v obci o vzdelávanie v štátnom jazyku a v jazyku národnostných ...
(2)

Ak obec nezriadi základnú školu, môže sa dohodnúť so susednými obcami na spoločnom školskom obvode základnej ...

(3)

Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalé bydlisko, ...

(4)

Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole mimo školského obvodu, v ktorom má trvalé ...

(5)

V prípade vyradenia základnej školy zo siete a jej následného zrušenia obec určí školský obvod základnej ...

§ 9
Samosprávny kraj
(1)

Samosprávny kraj pri prenesenom výkone štátnej správy22)

a)
zriaďuje všeobecne záväzným nariadením a zrušuje podľa siete stredné školy,
b)
určuje pre každú strednú školu vo svojej územnej pôsobnosti najvyšší počet žiakov prvého ročníka v dennej ...
(2)

Samosprávny kraj pri výkone samosprávy36) zriaďuje všeobecne záväzným nariadením a zrušuje podľa siete ...

a)
základné umelecké školy,
b)
jazykové školy okrem jazykových škôl pri základných školách,
c)
školské internáty,
d)
zariadenia školského stravovania,
e)
strediská služieb školy,
f)
školy v prírode,
g)
centrá voľného času s územnou pôsobnosťou samosprávneho kraja.
(3)

Ak samosprávny kraj zruší školu alebo školské zariadenie (odseky 1 a 2), určí školu alebo školské zariadenie, ...

(4)

Samosprávny kraj vytvára podmienky na výchovu a vzdelávanie a na plnenie povinnej školskej dochádzky ...

(5)

Samosprávny kraj vykonáva štátnu správu v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol ...

(6)

Pôsobnosť samosprávneho kraja podľa odseku 5 je preneseným výkonom štátnej správy. Na náklady spojené ...

(7)

Činnosti podľa odseku 5 a odseku 8 písm. a), c) a d) zabezpečuje samosprávnemu kraju zamestnanec, ktorý ...

(8)

Samosprávny kraj v oblasti výchovy a vzdelávania

a)
kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov27) v oblasti školského stravovania, v ...
b)
kontroluje kvalitu podávaných jedál v zariadeniach školského stravovania, ktorých je zriaďovateľom,
c)
po prerokovaní s príslušným okresným úradom v sídle kraja vydáva organizačné pokyny pre riaditeľov škôl ...
d)
poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám a školským zariadeniam, ktorých je zriaďovateľom, v rozsahu ...
e)
poskytuje právne poradenstvo riaditeľom škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom,
f)
vedie personálnu agendu riaditeľov škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom,
g)
prerokúva s príslušným ústredným orgánom štátnej správy a sociálnymi partnermi návrhy na zriadenie, ...
h)
prerokúva s riaditeľmi škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom, a s územnou školskou radou ...
1.
informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu škôl ...
2.
návrh rozpisu finančných prostriedkov pridelených ministerstvom na školy a školské zariadenia, ktorých ...
3.
správu o výsledkoch hospodárenia škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom,
4.
koncepciu rozvoja škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom,
5.
návrhy na zriaďovanie alebo zrušovanie škôl a školských zariadení alebo na obmedzenie ich činnosti,
6.
návrhy na zavedenie nových študijných a učebných odborov a zameraní,
7.
správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení, ktorých ...
i)
spolupracuje s obcami, inými samosprávnymi krajmi, orgánmi školskej samosprávy, príslušným okresným ...
j)
spolupracuje s riaditeľmi pri zabezpečení personálneho obsadenia škôl a školských zariadení, ktorých ...
k)
spolupracuje s obcami vo svojej územnej pôsobnosti a s príslušným okresným úradom v sídle kraja pri ...
l)
spolupracuje s občianskymi združeniami a inými právnickými osobami zaoberajúcimi sa záujmovou činnosťou ...
m)
spolupracuje s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy a sociálnymi partnermi v otázkach odborného ...
n)
prerokuje školský vzdelávací program a výchovný program.23a)
(9)

Opodstatnenosť výhrad zriaďovateľa alebo územnej školskej rady voči obsahu správy podľa odseku 8 písm. ...

(10)

Samosprávny kraj spracúva a poskytuje informácie v oblasti výchovy a vzdelávania vo svojej pôsobnosti ...

(11)

Samosprávny kraj schvaľuje návrh zmluvy o nájme a prenájme školských budov a miestností a o nájme priľahlých ...

(12)

Samosprávny kraj

a)
zostavuje plán investícií a rozpisuje finančné prostriedky pridelené a poskytnutých ministerstvom pre ...
b)
poskytuje na základe žiadosti zriaďovateľa z finančných prostriedkov poukázaných podľa osobitného predpisu30a) ...
c)
určí všeobecne záväzným nariadením30f)
1.
podrobnosti financovania základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení,
2.
lehotu na predloženie údajov, podľa ktorých bude financovať základné umelecké školy, jazykové školy ...
3.
výšku finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča ...
4.
deň v mesiaci, do ktorého poskytne finančné prostriedky zriaďovateľom podľa písmena b) a základným umeleckým ...
d)
poskytuje finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území samosprávneho ...
e)
poskytuje finančné prostriedky na stravovanie žiakov
1.
škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti,
2.
nad 15 rokov veku zo škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti ...
3.
stredných škôl, stredných škôl pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, odborných ...
f)
oznámi zriaďovateľom podľa písmena b) a základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam ...
g)
každoročne poskytuje finančné prostriedky zriaďovateľom podľa písmena b) a základným umeleckým školám, ...
h)
pri určení výšky finančných prostriedkov podľa písmena c) tretieho bodu môže zohľadniť podľa druhu školy ...
1.
formu organizácie výchovy a vzdelávania,
2.
počet hodín vzdelávania poskytovaných deťom školských zariadení,
3.
počet detí, žiakov alebo poslucháčov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v škole alebo v ...
4.
zaradenie zamestnancov školy alebo školského zariadenia do platových tried, pracovných tried a skutočnosť, ...
5.
energetickú náročnosť budovy, v ktorej sa uskutočňuje vzdelávanie,
6.
výšku nájmu, ak je škola alebo školské zariadenie umiestnené v priestoroch prenajatých samosprávnym ...
i)
vykonáva kontrolu údajov poskytnutých zriaďovateľom podľa písmena b) a základnými umeleckými školami, ...
j)
poskytne na žiaka cirkevnej základnej umeleckej školy, žiaka súkromnej základnej umeleckej školy, poslucháča ...
(13)

Samosprávny kraj vykonáva správu škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom, a na uskutočňovanie ...

a)
priestory a materiálno-technické zabezpečenie,
b)
didaktickú techniku používanú vo výchovno-vzdelávacom procese,
c)
finančné prostriedky na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania podľa osobitných predpisov ...
d)
investičné prostriedky zo štátneho rozpočtu a z vlastných zdrojov.
(14)

Zriaďovateľskou pôsobnosťou samosprávneho kraja v prenesenom výkone štátnej správy vo vzťahu ku školám ...

(15)

Samosprávny kraj zabezpečuje podmienky na stravovanie detí a žiakov vo všetkých školách a školských ...

(16)

Samosprávny kraj vykonáva finančnú kontrolu na mieste na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami ...

(17)

Samosprávny kraj vykonáva finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými ...

(18)

Samosprávny kraj vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti vykonáva hodnotenie riaditeľa školy alebo riaditeľa ...

(19)

Samosprávny kraj ako zriaďovateľ určí výšku príspevku v základnej umeleckej škole, výšku úhrady nákladov ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

PÔSOBNOSŤ ORGÁNOV MIESTNEJ ŠTÁTNEJ SPRÁVY

§ 10
Okresný úrad v sídle kraja
(1)

Okresný úrad v sídle kraja zriaďuje a zrušuje podľa siete

a)
základné školy, ak to vyžadujú osobitné podmienky,
b)
stredné školy, ak to vyžadujú osobitné podmienky,
c)
materské školy pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
d)
základné školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
e)
stredné školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
f)
praktické školy,
g)
odborné učilištia,
h)
špeciálne výchovné zariadenia,
i)
školy, v ktorých sa výchova a vzdelávanie uskutočňujú v cudzom jazyku na základe medzinárodnej dohody, ...
j)
školský internát,
k)
centrá špeciálno-pedagogického poradenstva,
l)
centrá pedagogicko-psychologického poradenstva,
m)
školské zariadenia, ktoré sú súčasťou školy alebo školského zariadenia uvedeného v písmenách a) až j). ...
(2)

Osobitnou podmienkou podľa odseku 1 písm. a) je, že obec nezabezpečí plnenie povinnej školskej dochádzky ...

(3)

Osobitnou podmienkou podľa odseku 1 písm. b) je, že samosprávny kraj nezabezpečí výchovu a vzdelávanie ...

(4)

Okresný úrad v sídle kraja rozhoduje v druhom stupni vo veciach ohrozovania výchovy a vzdelávania maloletého ...

(5)

Okresný úrad v sídle kraja rozhoduje v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhoduje

a)
riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia, ktorého je zriaďovateľom,
b)
riaditeľ základnej školy, ktorej zriaďovateľom je obec, ktorá nie je školským úradom podľa § 7.
(6)

Okresný úrad v sídle kraja vykonáva kontrolu vo veci zabezpečovania činností a úloh obcí a samosprávnych ...

(7)

Okresný úrad v sídle kraja spracúva podklady na štatistické spracovanie údajov o výchove a vzdelávaní ...

(8)

Okresný úrad v sídle kraja svojím rozhodnutím potvrdzuje, že obec je školským úradom podľa § 7 ods. ...

(9)

Okresný úrad v sídle kraja vymenúva predsedov skúšobných komisií pre záverečné skúšky, maturitné skúšky, ...

(10)

Okresný úrad v sídle kraja spracúva a poskytuje informácie v oblasti výchovy a vzdelávania vo svojej ...

(11)

Okresný úrad v sídle kraja metodicky riadi školské úrady vo svojej územnej pôsobnosti podľa miesta sídla ...

(12)

Okresný úrad v sídle kraja v spolupráci s orgánmi územnej samosprávy organizačne a finančne zabezpečuje ...

(13)

Okresný úrad v sídle kraja sa vyjadruje k zaradeniu školy, v ktorej vzdelávanie sa považuje za sústavnú ...

§ 11
(1)

Okresný úrad v sídle kraja plní úlohy v oblasti financovania škôl a školských zariadení podľa osobitného ...

(2)

Okresný úrad v sídle kraja vo vzťahu ku školám a školským zariadeniam, ktorých je zriaďovateľom, ďalej ...

a)
zabezpečuje priestory a materiálno-technické vybavenie,
b)
didaktickú techniku používanú vo výchovno-vzdelávacom procese,
c)
zabezpečuje investičnú výstavbu škôl a školských zariadení,
d)
zabezpečuje stravovanie detí a žiakov škôl a školských zariadení,
e)
vykonáva finančnú kontrolu na mieste na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými zo ...
f)
vybavuje sťažnosti42) a petície43) občanov a zákonných zástupcov detí a žiakov škôl a školských zariadení, ...
g)
vytvára podmienky na zabezpečenie sociálnej starostlivosti o zamestnancov škôl a školských zariadení, ...
h)
vedie personálnu agendu riaditeľov,
i)
poskytuje právne poradenstvo,
j)
spolupracuje s riaditeľmi pri zabezpečovaní personálneho obsadenia škôl a školských zariadení,
k)
schvaľuje návrhy zmlúv o nájme a prenájme budov škôl a školských zariadení, miestností a priľahlých ...
(3)

Okresný úrad v sídle kraja poskytuje odbornú poradenskú činnosť obciam, samosprávnym krajom, zriaďovateľom ...

a)
organizácie výchovy a vzdelávania,
b)
školského stravovania,
c)
informatiky,
d)
práce s deťmi a mládežou a záujmového vzdelávania,
e)
rozvoja telesnej výchovy a športu,
f)
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany a civilnej ochrany pre školy vo svojej zriaďovateľskej ...
g)
pracovnoprávnych vzťahov a odmeňovania.
(4)

Okresný úrad v sídle kraja kontroluje27) dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ...

(5)

Okresný úrad v sídle kraja vydáva organizačné pokyny pre zriaďovateľov a riaditeľov škôl a školských ...

(6)

Okresný úrad v sídle kraja môže na základe dohody vykonávať admistratívno-technické práce na mzdovom ...

(7)

Okresný úrad v sídle kraja organizuje, koordinuje a finančne zabezpečuje okresné a krajské kolá súťaží ...

(8)

Okresný úrad v sídle kraja organizačne a finančne zabezpečuje spoluprácu so zriaďovateľmi vo svojej ...

(9)

Okresný úrad v sídle kraja finančne zabezpečuje celoslovenské kolá súťaží detí a žiakov škôl a školských ...

(10)

Zamestnanci okresného úradu v sídle kraja sú pri plnení úloh okresného úradu v sídle kraja podľa odsekov ...

a)
meno a priezvisko,
b)
dátum narodenia,
c)
škola, ktorú dieťa alebo žiak navštevuje.

PIATA ČASŤ

ŠKOLSKÁ INŠPEKCIA

§ 12
Štátna školská inšpekcia
(1)

Štátna školská inšpekcia je orgán štátnej správy v školstve. Štátna školská inšpekcia je rozpočtová ...

(2)

Štátnu školskú inšpekciu riadi hlavný školský inšpektor, ktorého vymenúva a odvoláva minister. Funkčné ...

(3)

Hlavný školský inšpektor

a)
predkladá ministrovi plán inšpekčnej činnosti na príslušný školský rok,
b)
predkladá ministrovi správu o stave a úrovni výchovy a vzdelávania v školách, školských zariadeniach ...
c)
predkladá ministerstvu návrhy na vyradenie školy alebo školského zariadenia zo siete podľa § 17 ods. ...
d)
predkladá ministerstvu návrhy na zmeny v sieti (§ 18 ods. 2) pri zistení závažných nedostatkov vo výchovno-vzdelávacom ...
e)
vydáva školským inšpektorom poverenie na výkon školskej inšpekcie,
f)
predkladá zriaďovateľovi po zistení závažných nedostatkov návrh na odvolanie riaditeľa,
g)
vytvára podmienky na spoluprácu školských inšpektorov so zriaďovateľmi,
h)
predkladá príslušnej inštitúcii podieľajúcej sa na koordinácii odborného vzdelávania a prípravy pre ...
(4)

Hlavný školský inšpektor ako vedúci služobného úradu39) zodpovedá za dodržiavanie všeobecne záväzných ...

(5)

Hlavného školského inšpektora minister odvolá, ak

a)
bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
b)
si neplní povinnosti podľa tohto zákona,
c)
poruší všeobecne záväzné právne predpisy platné v oblasti školstva,
d)
písomne alebo ústne do zápisnice požiada ministra o uvoľnenie z funkcie,
e)
porušil povinnosti vyplývajúce z osobitného predpisu.44)
§ 13
Úlohy štátnej školskej inšpekcie
(1)

Štátna školská inšpekcia plní funkciu kontroly štátu nad úrovňou pedagogického riadenia, nad úrovňou ...

(2)

Štátna školská inšpekcia kontroluje vhodnosť a účelnosť priestorov, materiálno-technického zabezpečenia ...

(3)

Školskú inšpekciu vykonáva Štátna školská inšpekcia (§ 12) prostredníctvom školských inšpektorov poverených ...

(4)

Poverenie na výkon školskej inšpekcie obsahuje meno a priezvisko školského inšpektora, predmet školskej ...

(5)

Školský inšpektor sa pri výkone školskej inšpekcie preukazuje služobným preukazom zamestnanca Štátnej ...

(6)

Školskí inšpektori sú pri výkone školskej inšpekcie oprávnení najmä vstupovať do priestorov kontrolovaných ...

(7)

Školská inšpekcia podľa závažnosti zistených nedostatkov uplatňuje tieto opatrenia:

a)
odporúčanie,
b)
prijatie opatrení zo strany kontrolovaného subjektu,
c)
uloženie opatrení,
d)
nariadenie komisionálneho preskúšania pri zistení nedostatkov pri klasifikácii,
e)
uloženie sankcií podľa § 37a ods. 2 a 3.
(8)

Výsledky zistení a hodnotení zo školskej inšpekcie sa zaznamenávajú vo výstupných inšpekčných materiáloch ...

(9)

Správa o výsledkoch školskej inšpekcie obsahuje označenie inšpekčného orgánu, mená a priezviská školských ...

(10)

Riaditeľ kontrolovaného subjektu alebo zamestnávateľ, ktorého je pracovisko praktického vyučovania organizačnou ...

(11)

Výstupné inšpekčné materiály sú uložené v kontrolovanom subjekte a v príslušnom školskom inšpekčnom ...

(12)

Školskú inšpekciu nad odbornou zložkou prípravy na stredných zdravotníckych školách vykonáva Ministerstvo ...

(13)

Podrobnosti o organizácii školskej inšpekcie, o plnení úloh školskej inšpekcie, postup pri jej vykonávaní ...

(14)

Štátna školská inšpekcia pri výkone školskej inšpekcie ďalej

a)
kontroluje súlad školského vzdelávacieho programu so štátnym vzdelávacím programom, s cieľmi a princípmi ...
b)
kontroluje súlad výchovného programu s cieľmi a princípmi výchovy a vzdelávania,47b)
c)
kontroluje úroveň kvality výchovy a vzdelávania pri individuálnom vzdelávaní,47c)
d)
monitoruje a hodnotí kvalitu výchovy a vzdelávania,47d)
e)
poskytuje kontrolovanému subjektu poradenskú pomoc pri odstraňovaní zistených nedostatkov.
(15)

Ak pri vybavovaní sťažností Štátna školská inšpekcia zistí nedostatky, uplatňuje opatrenia podľa odseku ...

(16)

Za závažné nedostatky zistené v škole sa považuje

a)
neuskutočňovanie výchovy a vzdelávania podľa štátneho vzdelávacieho programu a na jeho základe vydaného ...
b)
neuskutočňovanie výchovy a vzdelávania v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania,
c)
nedodržanie povinného materiálno-technického a priestorového zabezpečenia alebo normatívu materiálno-technického ...
d)
marenie výkonu školskej inšpekcie,
e)
iné závažné porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania.
(17)

Za závažné nedostatky zistené v školskom zariadení sa považuje

a)
neuskutočňovanie výchovy a vzdelávania v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania,
b)
porušovanie výchovného programu,
c)
nevykonávanie činnosti ustanovenej pre príslušné školské zariadenie,
d)
nevykonávanie činnosti špeciálneho výchovného zariadenia alebo školského zariadenia výchovného poradenstva ...
e)
marenie výkonu školskej inšpekcie,
f)
iné závažné porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania.
(18)

Za závažné nedostatky zistené na pracovisku praktického vyučovania sa považuje

a)
neuskutočňovanie výchovy a vzdelávania podľa vzorových učebných plánov alebo vzorových učebných osnov, ...
b)
neuskutočňovanie výchovy a vzdelávania v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania,
c)
nedodržanie povinného materiálno-technického a priestorového zabezpečenia alebo normatívu materiálno-technického ...
d)
marenie výkonu školskej inšpekcie,
e)
iné závažné porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania.
(19)

Marenia výkonu školskej inšpekcie sa dopustí právnická osoba alebo fyzická osoba, ak pri výkone školskej ...

a)
neposkytne školským inšpektorom požadovanú súčinnosť,
b)
nepredloží školským inšpektorom v určenej lehote požadované podklady alebo informácie, ktoré sú nevyhnutné ...
c)
neumožní školským inšpektorom vstup do budov, objektov, na pozemky a do iných priestorov kontrolovaného ...
d)
neumožní školským inšpektorom vykonať školskú inšpekciu v rozsahu uvedenom v písomnom poverení na výkon ...
§ 13a
(1)

Do výchovného a vzdelávacieho procesu v školách, školských zariadeniach a pracoviskách praktického vyučovania ...

(2)

Školským inšpektorom môže byť ten, kto spĺňa kvalifikačné predpoklady vysokoškolského vzdelania pre ...

(3)

Školský inšpektor musí byť spôsobilý používať slovenský jazyk v úradnom styku,8b) ovládať jazyk príslušnej ...

§ 13b
(1)

Školskí inšpektori a osoby podľa § 13 ods. 3 sú pri výkone školskej inšpekcie a vybavovaní sťažností ...

a)
deťoch, žiakoch a poslucháčoch v rozsahu
1.
meno a priezvisko,
2.
dátum narodenia,
3.
adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta, kde sa dieťa, žiak alebo poslucháč obvykle zdržiava, ak ...
4.
štátna príslušnosť,
5.
národnosť,
6.
fyzické zdravie a duševné zdravie,
7.
mentálna úroveň vrátane pedagogicko-psychologickej a špeciálno-pedagogickej diagnostiky,
b)
pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v rozsahu
1.
meno a priezvisko,
2.
kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky na výkon pedagogickej činnosti a odbornej ...
3.
dĺžka pedagogickej praxe a dĺžka odbornej praxe,
4.
zdravotná spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti a odbornej činnosti.
(2)

Osoby, ktoré pri plnení svojich služobných úloh alebo svojich pracovných povinností prichádzajú do styku ...

ŠIESTA ČASŤ

MINISTERSTVO

§ 14
(1)

Ministerstvo podľa tohto zákona riadi výkon štátnej správy na úseku školstva vypracovávaním koncepcií ...

(2)

Ministerstvo na plnenie svojich úloh v rozsahu svojej pôsobnosti ďalej zriaďuje a zrušuje rozpočtové ...

a)
ústavy na plnenie úloh v oblasti rezortného výskumu a odborno-technického usmerňovania všeobecného a ...
b)
organizácie na zabezpečenie odborného a metodického riadenia škôl a školských zariadení, na prípravu ...
c)
metodicko-pedagogické centrá na výkon metodickej činnosti a na ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov ...
(3)

Ministerstvo z prostriedkov štátneho rozpočtu zabezpečuje finančné prostriedky na kapitálové výdavky ...

(4)

Ministerstvo vykonáva štátnu správu v druhom stupni vo veciach, v ktorých okresný úrad v sídle kraja ...

(5)

Ministerstvo ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti o

a)
zriaďovaní, zrušovaní a organizácii škôl a školských zariadení a na zabezpečovanie ich výchovno-vzdelávacej ...
b)
postupe a úlohách ústredných orgánov a organizácií pri riadení a plánovaní prípravy mládeže na povolanie, ...
c)
spôsobe vzdelávania občanov vo výkone väzby a vo výkone trestu odňatia slobody po dohode s Ministerstvom ...
d)
štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských ...
e)
podmienkach a pravidlách experimentálneho overovania cieľov, obsahu, metód, organizácie a riadenia výkonu ...
f)
druhoch a náležitostiach vysvedčení a ostatných školských tlačív vrátane spôsobov ich evidencie a archivácie. ...
(6)

Ministerstvo ďalej

a)
spravuje sieť škôl a školských zariadení Slovenskej republiky,
b)
rozhoduje o zaradení škôl a školských zariadení do siete, vyradení škôl a školských zariadení zo siete ...
c)
určuje pravidlá výberu a obsadzovania riadiacich funkcií, metodikov a ďalších funkcií v rezorte školstva ...
d)
spracúva koncepciu rozvoja výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike,
e)
vydáva a zverejňuje na svojom webovom sídle normatívy materiálno-technického a priestorového zabezpečenia, ...
f)
riadi experimentálne overovanie riadenia, organizácie, obsahu a výkonu výchovno-vzdelávacieho procesu ...
g)
vydáva po vyjadrení príslušného odborového orgánu Pracovný poriadok pre pedagogických zamestnancov a ...
h)
poveruje okresné úrady v sídle kraja zriadením školy alebo školského zariadenia podľa § 10,
i)
určuje pravidlá na akreditáciu vzdelávacích projektov a organizácií poskytujúcich ďalšie vzdelávanie ...
j)
vykonáva kontrolu na úseku dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov27) a finančnú kontrolu ...
k)
vo svojej pôsobnosti vybavuje sťažnosti a petície33) občanov,
l)
podáva návrhy na odvolanie riaditeľa [§ 3 ods. 8 písm. c)],
m)
vedie štátny register detí a žiakov,50a)
n)
riadi okresné, krajské, celoslovenské a medzinárodné kolá súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení ...
o)
udeľuje a odníma školám a školským zariadeniam čestné názvy,
p)
vydáva a zverejňuje výchovno-vzdelávacie programy pre školy a školské zariadenia,
q)
schvaľuje učebnice, učebné texty a pracovné zošity a odporúča učebnice na používanie v školách,
r)
vydáva výkonové a obsahové štandardy výchovného poradenstva.
(7)

Ministerstvo môže určiť štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti56) príspevok na činnosti ...

(8)

Príspevok podľa odseku 7 na príslušný kalendárny rok sa môže poskytnúť na žiadosť zriaďovateľa školy ...

(9)

Výška ročného príspevku na žiaka sa určí ako podiel objemu finančných prostriedkov poskytnutých obciam ...

(10)

Zoznam súťaží a predmetových olympiád podľa odseku 6 písm. n) na nasledujúci školský rok zverejňuje ...

(11)

Ministerstvo môže udeliť žiakovi za mimoriadne výsledky dosiahnuté vo výchove a vzdelávaní ocenenie, ...

(12)

Ministerstvo môže zabezpečiť školám a školským zariadeniam softvérové licencie, prístup k internetu ...

(13)

Ministerstvo oceňuje výhercov súťaží v oblasti výchovy a vzdelávania, ktorých organizátorom alebo spoluorganizátorom ...

SIEDMA ČASŤ

SIEŤ ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY, ZARAĎOVANIE, VYRAĎOVANIE A ZMENY V SIETI

§ 15
Sieť
(1)

Sieť je zoznam škôl a školských zariadení, ktoré majú oprávnenie uskutočňovať výchovu a vzdelávanie.51) ...

(2)

Sieť spravuje ministerstvo po vyjadrení príslušného okresného úradu v sídle kraja, príslušného ústredného ...

(3)

Školy a školské zariadenia, ktoré sú zaradené do siete, majú právo

a)
vykonávať výchovu a vzdelávanie podľa osobitného predpisu,51)
b)
na zabezpečenie financovania podľa osobitného predpisu.31)
(4)

V sieti sa pre každú školu a školské zariadenie uvádzajú tieto údaje:

a)
názov a adresa,
b)
názov a adresa zriaďovateľa; meno a priezvisko a adresa trvalého pobytu zriaďovateľa, ak je zriaďovateľom ...
c)
zoznam študijných odborov a učebných odborov,
d)
termín začatia činnosti školy, školského zariadenia alebo elokovaného pracoviska,
e)
výchovno-vzdelávací jazyk a elokované pracovisko.
§ 16
Zaraďovanie škôl a školských zariadení do siete
(1)

Žiadosť o zaradenie školy alebo školského zariadenia do siete predkladá zriaďovateľ ministerstvu do ...

a)
názov, adresu a identifikačné číslo zriaďovateľa, štatutárny orgán a právnu formu, ak je zriaďovateľ ...
b)
názov a adresu školy alebo školského zariadenia vrátane jeho súčastí,
c)
predpokladaný počet všetkých detí alebo žiakov,
d)
predpokladaný počet všetkých tried,
e)
vyučovací jazyk alebo výchovný jazyk,
f)
školský vzdelávací program alebo výchovný program, podľa ktorého sa bude v škole alebo školskom zariadení ...
g)
predpokladaný dátum, v ktorom sa má škola alebo školské zariadenie vrátane jeho súčastí zriadiť,
h)
doklad o zabezpečení priestorov,
i)
doklad príslušných orgánov štátnej správy, že priestory školy alebo školského zariadenia sú v súlade ...
j)
predpokladaný rozpočet školy alebo školského zariadenia,
k)
vyjadrenie obce, ak ide o materské školy, základné školy alebo školské zariadenia, ktorých zriaďovateľom ...
l)
súhlas obce pre zriaďovateľov podľa § 19 ods. 2 písm. d) a e), ak ide o materské školy,30b) jazykové ...
m)
súhlas samosprávneho kraja pre zriaďovateľov podľa § 19 ods. 2 písm. d) a e), ak ide o jazykové školy, ...
n)
vyjadrenie príslušného orgánu školskej samosprávy,
o)
stanovisko príslušného ústredného orgánu štátnej správy a inštitúcie podieľajúcej sa na koordinácii ...
p)
vyjadrenie príslušného okresného úradu v sídle kraja k požiadavkám podľa odseku 7, ak ide o školy, v ...
(2)

Ak je zriaďovateľom fyzická osoba, ktorá má oprávnenie podnikať,54) alebo iná právnická osoba, musí ...

a)
nie je v konkurze alebo v likvidácii,
b)
nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
c)
nemá evidované nedoplatky voči daňovému úradu, colnému úradu, evidované nedoplatky na poistnom na sociálne ...
d)
je bezúhonný, a ak je zriaďovateľom právnická osoba, je bezúhonný aj jej štatutárny zástupca alebo člen ...
(3)

Ak je zriaďovateľom fyzická osoba, ktorá nemá oprávnenie podnikať, vzťahujú sa na ňu ustanovenia odseku ...

(4)

Preukázanie splnenia podmienok uvedených v odsekoch 2 a 3 žiadateľ doloží

a)
v písm. a) a b) potvrdením súdu, že sa proti nemu nevedie konkurzné konanie alebo vyrovnávacie konanie, ...
b)
v písm. c) potvrdením príslušného úradu nie starším ako tri mesiace, ak nemá sídlo v Slovenskej republike; ...
c)
v písm. d) údajmi potrebnými na vyžiadanie výpisu z registra trestov, a ak ide o právnickú osobu, aj ...
(5)

Účastníkom konania vo veci zaradenia do siete je zriaďovateľ. Ministerstvo o zaradení do siete rozhodne ...

(6)

Po zaradení školy alebo školského zariadenia do siete vydá zriaďovateľ zriaďovaciu listinu školy alebo ...

(7)

Ministerstvo pri rozhodovaní o zaradení do siete zohľadňuje miestne a regionálne požiadavky, a to najmä ...

a)
účelné a komplexné rozmiestnenie škôl a školských zariadení,
b)
formy organizácie výchovy a vzdelávania škôl a školských zariadení,
c)
vyučovací jazyk alebo výchovný jazyk,
d)
počet detí, žiakov alebo poslucháčov zriadených škôl a školských zariadení a
e)
priestorové a materiálno-technické zabezpečenie škôl a školských zariadení.
(8)

Minister môže, najmä ak zriadenie školy alebo školského zariadenia nezakladá zvýšené nároky na štátny ...

(9)

Za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol odsúdený za úmyselný trestný čin. Bezúhonnosť ...

§ 17
Vyraďovanie škôl alebo školských zariadení zo siete
(1)

Žiadosť na vyradenie školy alebo školského zariadenia zo siete predkladá

a)
zriaďovateľ,
b)
okresný úrad v sídle kraja, ak
1.
zistí závažné porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov,
2.
zistí závažné nedostatky v oblasti materiálno-technického zabezpečenia alebo
3.
škola alebo školské zariadenie neposkytuje výchovu a vzdelávanie, poradenstvo alebo služby spojené s ...
c)
hlavný školský inšpektor, ak zistí závažné nedostatky v kontrolovanom subjekte, alebo
d)
minister zdravotníctva Slovenskej republiky, ak zistí závažné nedostatky v odbornej zložke prípravy ...
(2)

Žiadosť na vyradenie zo siete obsahuje

a)
názov a adresu školy alebo školského zariadenia,
b)
dôvod vyradenia školy alebo školského zariadenia zo siete,
c)
termín zrušenia školy alebo školského zariadenia,
d)
spôsob zabezpečenia výchovy a vzdelávania alebo stravovania detí a žiakov po zrušení školy alebo školského ...
e)
stanovisko príslušného orgánu školskej samosprávy,
f)
vyjadrenie územnej samosprávy, ak nie je predkladateľom a ak navrhovateľom je okresný úrad v sídle kraja ...
g)
vyjadrenie okresného úradu v sídle kraja a hlavného školského inšpektora, ak je navrhovateľom orgán ...
h)
vyjadrenie príslušného ústredného orgánu štátnej správy a inštitúcie podieľajúcej sa na koordinácii ...
(3)

Účastníkom konania vo veci vyradenia zo siete je zriaďovateľ. Ministerstvo o vyradení zo siete rozhodne ...

(4)

Ministerstvo môže rozhodnúť o vyradení školy alebo školského zariadenia zo siete aj bez návrhu, ak v ...

(5)

Zriaďovateľ, ktorým je právnická osoba podľa § 19 ods. 2 písm. e), je povinný bezodkladne po zrušení54a) ...

§ 18
Zmeny v sieti
(1)

Zmeny v sieti sú zmeny údajov podľa § 15 ods. 4.

(2)

Účastníkom konania vo veci zmeny v sieti je zriaďovateľ. Ministerstvo rozhodne o zmene v sieti na základe ...

(3)

Žiadosť o zmenu v sieti podľa § 15 ods. 4 písm. c) až e) predkladá zriaďovateľ ministerstvu do 31. marca ...

(4)

Pri zmene zriaďovateľa školy alebo školského zariadenia, v ktorom sa plní povinná školská dochádzka, ...

(5)

Pri zmene adresy zriaďovateľa, zmene popisného čísla školy alebo školského zariadenia, udelení alebo ...

(6)

Rozhodnutie o zmenách v sieti predchádza aj zriadeniu alebo zrušeniu elokovaného pracoviska. Rozhodnutím ...

a)
v zaradení elokovaného pracoviska do siete,
b)
vo vyradení elokovaného pracoviska zo siete.
(7)

Žiadosť o zmenu v sieti podľa odseku 6 písm. a) obsahuje tieto údaje a doklady:

a)
názov, adresu a identifikačné číslo zriaďovateľa, ak je zriaďovateľ právnická osoba; meno a priezvisko, ...
b)
rozhodnutie o zaradení školy alebo školského zariadenia do siete, pri ktorom sa má elokované pracovisko ...
c)
zriaďovacia listina školy alebo zriaďovacia listina školského zariadenia,
d)
názov a adresu elokovaného pracoviska,
e)
predpokladaný počet všetkých detí, žiakov alebo poslucháčov,
f)
predpokladaný počet všetkých tried,
g)
výchovno-vzdelávací jazyk,
h)
predpokladaný dátum zriadenia elokovaného pracoviska,
i)
doklad o zabezpečení priestorov,
j)
doklad príslušných orgánov štátnej správy, že priestory elokovaného pracoviska sú v súlade s hygienickými ...
k)
vyjadrenie obce, ak ide o elokované pracovisko, ktoré bude súčasťou materskej školy, základnej školy ...
l)
súhlas obce pre zriaďovateľov podľa § 19 ods. 2 písm. d) a e), ak ide o elokované pracovisko, ktoré ...
m)
súhlas samosprávneho kraja pre zriaďovateľov podľa § 19 ods. 2 písm. d) a e), ak ide o elokované pracovisko, ...
n)
vyjadrenie príslušného ústredného orgánu štátnej správy a inštitúcie podieľajúcej sa na koordinácii ...
o)
vyjadrenie príslušného okresného úradu v sídle kraja, ak ide o elokované pracovisko, ktoré bude súčasťou ...
(8)

Žiadosť o zmenu v sieti podľa odseku 6 písm. b) obsahuje tieto údaje a doklady:

a)
názov a adresu elokovaného pracoviska,
b)
rozhodnutie o zaradení školy alebo školského zariadenia do siete, pri ktorom je elokované pracovisko ...
c)
dôvod vyradenia elokovaného pracoviska,
d)
termín zrušenia elokovaného pracoviska,
e)
spôsob zabezpečenia výchovy a vzdelávania alebo stravovania detí a žiakov po zrušení elokovaného pracoviska, ...
f)
vyjadrenie príslušného ústredného orgánu štátnej správy a inštitúcie podieľajúcej sa na koordinácii ...

ÔSMA ČASŤ

ZRIAĎOVANIE A ZRUŠOVANIE ŠKÔL ALEBO ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ

§ 19
Zriaďovanie škôl alebo školských zariadení
(1)

Školu alebo školské zariadenie možno zriadiť až po jeho zaradení do siete.

(2)

Školu alebo školské zariadenie môže zriadiť

a)
obec,
b)
samosprávny kraj,
c)
okresný úrad v sídle kraja,
d)
štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť,56)
e)
iná právnická osoba alebo fyzická osoba.
(3)

Škola alebo školské zariadenie zriadené zriaďovateľom podľa odseku 2 písm. d) je cirkevná škola alebo ...

(4)

Vzdelanie získané v školách zriadených zriaďovateľom podľa odseku 2 je rovnocenné.

(5)

Vo veciach výchovy a vzdelávania sú školy a školské zariadenia podľa tohto zákona v oblasti metodického ...

(6)

Elokované pracovisko možno zriadiť iba na území kraja podľa adresy školy alebo školského zariadenia ...

(7)

Elokovaným pracoviskom sa rozumie trvalo zriadený uzatvorený priestor, v ktorom sa uskutočňuje pravidelná ...

(8)

Elokované pracovisko možno zrušiť až po rozhodnutí o zmene v sieti podľa § 18 ods. 6 písm. b).

(9)

Diagnostické centrum môže zriadiť len okresný úrad v sídle kraja.

§ 20
Spájanie škôl
(1)

Na základe rozhodnutia zriaďovateľa alebo dohody zriaďovateľov sa môžu školy rôzneho druhu a typu spájať ...

(2)

Spojeniu škôl musí predchádzať ich vyradenie zo siete a ich následné zrušenie. Spojená škola sa zriaďuje ...

(3)

Spojená škola sa vnútorne člení na organizačné zložky, ktorými sú školy do tejto školy spojené. Na dokladoch ...

(4)

Spojená škola sa vedie v sieti so všetkými školami, ktoré boli do spojenej školy spojené.

(5)

Spojenú školu riadi jeden riaditeľ, ktorý spĺňa kvalifikačné požiadavky najmenej pre jeden druh alebo ...

(6)

Riaditeľ spojenej školy ustanovuje zástupcov riaditeľa pre každú školu, ktorá je organizačnou zložkou ...

(7)

Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov škôl a iné právne vzťahy škôl podľa odseku ...

(8)

Ak sa spojí škola so školským zariadením okrem predškolského zariadenia, školské zariadenie sa stáva ...

(9)

Pri vzniku spojenej školy zriaďovateľ obsadí funkciu riaditeľa školy bez výberového konania len do úspešného ...

(10)

Pri školách podľa odseku 9, ktorých zriaďovateľom je zriaďovateľ podľa § 2 ods. 1 písm. b) až d), sa ...

(11)

Riaditeľ základnej školy s materskou školou okrem riaditeľa základnej školy s materskou školou, v ktorej ...

§ 21
Označovanie škôl alebo školských zariadení
(1)

Názov školy sa skladá z označenia druhu alebo typu školy a názvu ulice, popisného čísla hlavnej budovy ...

(2)

Škola, kde sa výchovno–vzdelávací proces uskutočňuje v triedach v slovenskom jazyku a súčasne v jazyku ...

(3)

Škola, kde sa výchovno–vzdelávací proces uskutočňuje iba v jazyku národnostných menšín, má v názve uvedený ...

(4)

Ak je zriaďovateľom cirkev alebo náboženská spoločnosť, v názve sa môže uviesť, že ide o cirkevnú školu, ...

(5)

Ak je zriaďovateľom fyzická osoba alebo iná právnická osoba, uvedie sa na začiatku názvu školy slovo ...

(6)

Ak sa škola zriadila pre nadané a talentované deti alebo žiakov, pred názvom školy alebo školského zariadenia ...

(7)

Ak je súčasťou školy školský internát,62) uvedie sa za názvom školy slovo „internátna“ v príslušnom ...

(8)

Škola, ktorá vznikla spojením základnej školy s predškolským zariadením podľa osobitného predpisu,64) ...

(9)

Názov školy, ktorá nezanikla po zlúčení so školou rovnakého druhu a typu podľa osobitného predpisu,65) ...

(10)

Názov školy sa používa na úradných pečiatkach a listinách vydaných touto školou, ak osobitný predpis ...

(11)

Na vonkajšom označení budovy školy sa uvádza názov školy bez uvedenia názvu ulice, popisného čísla hlavnej ...

(12)

Ustanovenia odsekov 1 až 11 sa primerane vzťahujú aj na školské zariadenia.

§ 22
Zriaďovacia listina školy a školského zariadenia
(1)

Zriaďovaciu listinu školy alebo školského zariadenia vydáva zriaďovateľ po zaradení školy alebo školského ...

(2)

Zriaďovacia listina školy alebo školského zariadenia obsahuje

a)
označenie zriaďovateľa,
b)
názov školy alebo školského zariadenia vylučujúci možnosť zámeny s názvom iných právnických osôb, druh ...
c)
názov a adresu subjektu, ktorý je súčasťou školy alebo školského zariadenia,
d)
výchovný jazyk alebo vyučovací jazyk,
e)
formu hospodárenia,
f)
dátum zriadenia školy alebo školského zariadenia,
g)
vymedzenie základných verejnoprospešných činností alebo verejných funkcií, pre ktoré sa škola alebo ...
h)
označenie štatutárneho orgánu,
i)
vecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý škola alebo školské zariadenie spravuje,
j)
určenie času, na ktorý sa škola alebo školské zariadenie zriaďuje,
k)
dátum a číslo rozhodnutia ministerstva o zaradení do siete.
(3)

Zmeny údajov v zriaďovacej listine sa vykonávajú dodatkom k zriaďovacej listine.

(4)

Zriaďovateľ v zriaďovacej listine a v dodatku k zriaďovacej listine uvádza údaje zhodne s údajmi uvedenými ...

§ 23
Zrušovanie škôl a školských zariadení
(1)

Škola alebo školské zariadenie sa po jeho vyradení zo siete zruší.

(2)

Školu alebo školské zariadenie zruší zriaďovateľ v súlade s rozhodnutím ministerstva o vyradení zo siete. ...

§ 23a
Centrálny register škôl, školských zariadení, elokovaných pracovísk a zriaďovateľov
(1)

Centrálny register škôl, školských zariadení, elokovaných pracovísk a zriaďovateľov (ďalej len „centrálny ...

(2)

Centrálny register tvorí

a)
podregister škôl, školských zariadení a elokovaných pracovísk,
b)
podregister zriaďovateľov.
(3)

V podregistri škôl, školských zariadení a elokovaných pracovísk sa vedú tieto údaje:

a)
názov a adresa školy, školského zariadenia alebo elokovaného pracoviska a identifikačné číslo organizácie, ...
b)
identifikátor školy, školského zariadenia alebo elokovaného pracoviska pridelený správcom centrálneho ...
c)
výchovný jazyk alebo vyučovací jazyk,
d)
dátum zriadenia školy, školského zariadenia alebo elokovaného pracoviska,
e)
dátum začatia činnosti školy, školského zariadenia alebo elokovaného pracoviska,
f)
dátum vyradenia školy, školského zariadenia alebo elokovaného pracoviska,
g)
školský obvod základnej školy alebo spoločný školský obvod základnej školy,
h)
titul, meno, priezvisko, rodné číslo a kontakt na účely komunikácie riaditeľa školy alebo školského ...
i)
webové sídlo školy, školského zariadenia alebo elokovaného pracoviska, ak ho má zriadené,
j)
údaj o škole alebo školskom zariadení, či je, alebo nie je právnickou osobou a kontakt školy alebo školského ...
k)
dátum zrušenia školy, školského zariadenia alebo elokovaného pracoviska.
(4)

V podregistri zriaďovateľov sa vedú tieto údaje:

a)
názov a sídlo zriaďovateľa, ak je zriaďovateľom právnická osoba, alebo titul, meno, priezvisko, rodné ...
b)
identifikátor zriaďovateľa pridelený správcom centrálneho registra,
c)
kontakt na účely komunikácie.
(5)

Údaje podľa odseku 3 písm. a) až c), e) a f) spracúva v podregistri škôl, školských zariadení a elokovaných ...

(6)

Údaje podľa odseku 3 písm. d), g), i) až k) spracúva v podregistri škôl, školských zariadení a elokovaných ...

(7)

Údaje podľa odseku 4 písm. a) a b) spracúva v podregistri zriaďovateľov ministerstvo na základe rozhodnutia ...

(8)

Údaj podľa odseku 4 písm. c) spracúva v podregistri zriaďovateľov zriaďovateľ do posledného dňa kalendárneho ...

(9)

Povinnosť podľa odsekov 6 a 8 plní zriaďovateľ priamym vložením údajov do centrálneho registra alebo ...

(10)

Ak technické podmienky zriaďovateľa neumožňujú splnenie povinnosti podľa odsekov 6 a 8 spôsobom podľa ...

(11)

Za správnosť údajov podľa odseku 3 písm. d), g) až k) a odseku 4 písm. c) zodpovedá zriaďovateľ.

DEVIATA ČASŤ

PÔSOBNOSŤ ORGÁNOV ŠKOLSKEJ SAMOSPRÁVY

§ 24
(1)

Rada školy, obecná školská rada a územná školská rada sú iniciatívne a poradné samosprávne orgány, ktoré ...

(2)

Rada školy sa zriaďuje pri školách podľa osobitného predpisu.67)

(3)

Rada školského zariadenia sa zriaďuje v

a)
predškolských zariadeniach,
b)
liečebno-výchovných sanatóriách,
c)
diagnostických centrách,
d)
reedukačných detských domovoch,
e)
reedukačných domovoch pre mládež,
f)
domovoch mládeže,
g)
centrách voľného času.
(4)

Rada školského zariadenia podľa odseku 3 písm. b) až e) sa zriaďuje bez zástupcov rodičov.

(5)

Rada školy

a)
uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa podľa § 4,
b)
navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa,
c)
predkladá návrh na odvolanie riaditeľa alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa; návrh na ...
d)
vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy alebo školského zariadenia, k návrhu na zrušenie školy ...
(6)

Obecná školská rada sa zriaďuje v obciach, v ktorých sú určené najmenej tri školské obvody alebo je ...

(7)

Obecná školská rada sa vyjadruje

a)
k činnosti zriaďovateľov základných škôl, základných umeleckých škôl a školských zariadení v oblasti ...
b)
ku koncepcii rozvoja škôl a školských zariadení zriadených na území obce,
c)
k rozpisu finančných prostriedkov poskytnutých školám a školským zariadeniam zriadeným na území obce ...
d)
k personálnym, materiálnym a sociálnym podmienkam zamestnancov škôl a školských zariadení zriadených ...
e)
k požiadavkám obce na skvalitnenie starostlivosti a výchovno-vzdelávacích služieb poskytovaných v školách ...
f)
k správe o výsledkoch výchovno-vzdelávacieho procesu na školách zriadených na území obce.
(8)

Obecná školská rada plní funkciu rady školy podľa odseku 5 ku školám a školským zariadeniam, ktorých ...

(9)

Územná školská rada sa zriaďuje v územnej pôsobnosti samosprávneho kraja.

(10)

Územná školská rada sa vyjadruje

a)
k činnosti príslušného okresného úradu v sídle kraja,
b)
k činnosti orgánov príslušného samosprávneho kraja na úseku školstva,
c)
ku koncepcii rozvoja škôl a školských zariadení v územnej pôsobnosti samosprávneho kraja,
d)
k rozpisu finančných prostriedkov poskytnutých školám a školským zariadeniam zriadeným na území samosprávneho ...
e)
k personálnym a sociálnym podmienkam zamestnancov škôl a školských zariadení,
f)
k požiadavkám samosprávneho kraja na skvalitnenie starostlivosti a výchovno-vzdelávacích služieb poskytovaných ...
g)
k návrhom na zavedenie študijných a učebných odborov a zameraní,
h)
k správe o výsledkoch výchovno-vzdelávacieho procesu v školách a v školských zariadeniach.
(11)

Územná školská rada plní funkciu rady školy podľa odseku 5 ku školám a školským zariadeniam, ktorých ...

(12)

Orgán školskej samosprávy je schopný uznášať sa, ak je na jeho zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina ...

(13)

V novozriadenej škole alebo v novozriadenom školskom zariadení sa rada školy ustanoví najneskôr do troch ...

(14)

Náklady na činnosť rady školy sa uhrádzajú z rozpočtu školy alebo školského zariadenia, alebo z rozpočtu ...

(15)

Zasadnutie orgánu školskej samosprávy je verejné, ak orgán školskej samosprávy dvojtretinovou väčšinou ...

(16)

Funkčné obdobie orgánov školskej samosprávy je štyri roky.

§ 25
Členstvo v orgánoch školskej samosprávy
(1)

Rada školy sa skladá z 5 až 11 členov. Za ustanovenie rady školy zodpovedá zriaďovateľ.

(2)

Ak má škola alebo školské zariadenie nižší počet zamestnancov ako 25, počet členov rady školy môže byť ...

(3)

Rada školy s 5 členmi sa môže ustanoviť len v školách a školských zariadeniach, v ktorých celkový počet ...

(4)

Zloženie a počet členov rady školy podľa odsekov 2 a 3 určí zriaďovateľ s prihliadnutím na celkový počet ...

(5)

Členmi rady školy pri základnej škole, základnej škole pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími ...

(6)

Členmi rady školy pri

a)
strednej škole a strednej škole pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sú dvaja zvolení ...
b)
odbornom učilišti alebo praktickej škole sú traja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov, jeden ...
c)
špeciálnom výchovnom zariadení, jazykovej škole a škole pri zdravotníckom zariadení sú štyria zvolení ...
(7)

Pri základnej škole s materskou školou64) sa ustanoví rada školy, ktorej členom je aj zvolený zástupca ...

(8)

Obecná školská rada má 11 členov a územná školská rada má 11 členov. Za ustanovenie obecnej školskej ...

(9)

Členmi obecnej školskej rady sú štyria zvolení zástupcovia z riaditeľov, dvaja zvolení zástupcovia z ...

(10)

Členmi územnej školskej rady sú traja zvolení zástupcovia z riaditeľov, dvaja zvolení zástupcovia z ...

(11)

Členom rady školy nemôže byť riaditeľ školy a jeho zástupca. Členom obecnej školskej rady nemôže byť ...

(12)

Členstvo v orgánoch školskej samosprávy zaniká

a)
uplynutím funkčného obdobia orgánu školskej samosprávy,
b)
vzdaním sa členstva,
c)
ak vzniknú dôvody na zánik členstva podľa odseku 11,
d)
skončením pracovnoprávneho vzťahu so školou alebo školským zariadením, ak ide o zástupcu pedagogických ...
e)
ak dieťa zvoleného zástupcu rodičov prestane byť žiakom školy alebo školského zariadenia,
f)
ak zvolený zástupca žiakov strednej školy prestane byť žiakom školy,
g)
odvolaním zvoleného člena podľa odsekov 5 a 6,
h)
odvolaním delegovaného zástupcu zriaďovateľa,
i)
obmedzením alebo pozbavením člena spôsobilosti na právne úkony,
j)
smrťou člena alebo jeho vyhlásením za mŕtveho.
(13)

Členstvo v orgánoch školskej samosprávy sa pozastavuje dňom doručenia prihlášky člena orgánu školskej ...

(14)

Členstvo v orgánoch školskej samosprávy sa pozastavuje podľa odseku 13 aj pri potvrdzovaní riaditeľa ...

(15)

Podrobnosti o zložení orgánov školskej samosprávy, o spôsobe ich ustanovenia, o ich organizačnom a finančnom ...

(16)

Na účely výberového konania na vymenovanie riaditeľa (§ 4) pre školy podľa § 6 ods. 1 sú členmi rady ...

(17)

Na účely výberového konania na vymenovanie riaditeľa (§ 4) pre školy podľa § 9 ods. 1 sú členmi rady ...

§ 26
Žiacka školská rada
(1)

Žiacka školská rada (ďalej len „žiacka rada“) reprezentuje žiakov a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k ...

a)
strednej škole a
b)
základnej škole so všetkými ročníkmi.
(2)

Žiacka rada je ustanovená v

a)
strednej škole, ak počet členov určený v odseku 3 písm. a) zvolí v tajnom hlasovaní nadpolovičná väčšina ...
b)
základnej škole, ak počet členov určený v odseku 3 písm. b) zvolí v tajnom hlasovaní nadpolovičná väčšina ...
(3)

Žiacka rada má v

a)
strednej škole 5 až 11 členov a tvoria ju tí žiaci, ktorí vo voľbách získali najvyšší počet hlasov žiakov ...
b)
základnej škole 5 až 9 členov a tvoria ju tí žiaci piateho až deviateho ročníka, ktorí vo voľbách získali ...
(4)

Žiacka rada

a)
sa vyjadruje k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania,
b)
sa podieľa na tvorbe a zabezpečení dodržiavania školského poriadku,
c)
zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy a predkladá im svoje stanoviská a návrhy.
(5)

Žiacka rada v strednej škole okrem pôsobnosti podľa odseku 4

a)
zastupuje žiakov aj navonok,
b)
volí a odvoláva zástupcu žiakov do rady školy.
(6)

Žiacka rada je schopná sa uznášať, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. ...

(7)

Náklady na činnosť žiackej rady sa po dohode s riaditeľom školy uhrádzajú z rozpočtu školy.

(8)

Podrobnosti o zložení žiackej rady, o spôsobe jej ustanovenia vrátane výmeny jej členov a o spôsobe ...

DESIATA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 35a
(1)

Školy a školské zariadenia, ktoré sú zaradené do siete, majú povinnosť pri ročných zisťovaniach poskytnúť ...

a)
počtoch tried, učiteľov a zamestnancov, ich najvyššom dosiahnutom vzdelaní a kvalifikácii podľa stavu ...
b)
počtoch detí, žiakov a poslucháčov a ich vekovej štruktúre v členení podľa výchovno-vzdelávacieho jazyka, ...
c)
počtoch stravníkov v zariadeniach školského stravovania, počtoch ubytovaných detí a žiakov školských ...
d)
úrazovosti detí a žiakov podľa stavu za predchádzajúci školský rok,
e)
školských knižniciach podľa stavu k 31. decembru kalendárneho roka,
f)
vybavení škôl a školských zariadení digitálnymi technológiami podľa stavu k 31. decembru kalendárneho ...
(2)

Školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ktoré sú zaradené do siete, majú povinnosť pri ...

a)
zamestnancov, ich najvyššom dosiahnutom vzdelaní a kvalifikácii podľa stavu za predchádzajúci školský ...
b)
detí a ich vekovej štruktúre v členení podľa zdravotného znevýhodnenia podľa stavu za predchádzajúci ...
c)
vykonaných odborných činností podľa stavu za predchádzajúci školský rok.
(3)

Podrobnosti o údajoch požadovaných podľa odsekov 1 a 2, termíne a forme ich poskytnutia oznámi ministerstvo ...

(4)

Zriaďovatelia škôl a školských zariadení, ktoré sú zaradené do siete, majú povinnosť pri štvrťročných ...

§ 37
Priestupky
(1)

Priestupku sa dopustí zákonný zástupca dieťaťa, ktorý ohrozuje jeho výchovu a vzdelávanie alebo zanedbáva ...

(2)

Priestupku sa dopustí zamestnanec školy alebo školského zariadenia, ktorý umožní v škole alebo v školskom ...

(3)

Za priestupok podľa odseku 1 alebo odseku 2 možno uložiť pokutu do 331,50 eura.

(4)

Priestupky podľa tohto zákona prejednáva obec. Priestupky podľa odseku 2 prejednáva okresný úrad v sídle ...

(5)

Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.79a)

§ 37a
Správne delikty
(1)

Obec uloží pokutu do 331,50 eura zákonnému zástupcovi dieťaťa, ktorý je právnickou osobou a ktorý ohrozil ...

(2)

Školský inšpektor uloží pokutu do 331,50 eura zodpovednému zamestnancovi, ktorý neodstránil nedostatky ...

(3)

Hlavný školský inšpektor uloží pokutu do 663,50 eura zriaďovateľovi, ktorý vymenoval do funkcie riaditeľa ...

(4)

Okresný úrad v sídle kraja uloží pokutu

a)
do 663,50 eura
1.
obci, ktorá nezabezpečila činnosti podľa § 6 ods. 3,
2.
samosprávnemu kraju, ktorý nezabezpečil činnosti podľa § 9 ods. 4,
b)
do 1 659,50 eura
1.
obci, ktorá neplnila povinnosti podľa § 6 ods. 13,
2.
samosprávnemu kraju, ktorý neplnil povinnosti podľa § 9 ods. 13,
3.
obci a samosprávnemu kraju, ktoré porušili ustanovenia o počte žiakov v triedach.
(5)

Ministerstvo uloží pokutu

a)
do 3 319,00 eur zriaďovateľovi, ktorý porušil povinnosť podľa § 17 ods. 5 alebo podľa § 22 ods. 4,
b)
do 33 193,50 eura zriaďovateľovi, ktorý
1.
zriadil školu alebo školské zariadenie bez rozhodnutia ministerstva o ich zaradení do siete,
2.
zrušil školu alebo školské zariadenie bez rozhodnutia ministerstva o ich vyradení zo siete,
c)
od 100 eur do 3000 eur zriaďovateľovi, ktorý údaje podľa § 35a neposkytol alebo poskytol nepravdivé ...
d)
do 5 000 eur zriaďovateľovi, ktorý
1.
nespracuje alebo spracuje nesprávne, nepravdivé alebo neúplné údaje podľa § 23a ods. 3 písm. d), g) ...
2.
nesplní povinnosť oznámiť údaje podľa § 23a ods. 10,
e)
od 1 000 eur do 10 000 eur zriaďovateľovi, ktorý neodvolá riaditeľa v lehote podľa § 3 ods. 17.
(6)

Ministerstvo uloží pokutu do 3 000 eur škole alebo školskému zariadeniu, ak

a)
neposkytne alebo poskytne nesprávne, nepravdivé alebo neúplné údaje do Centrálneho registra detí, žiakov ...
b)
nesplní povinnosť oznámiť údaje na spracovanie údajov v Centrálnom registri detí, žiakov a poslucháčov ...
c)
nezaznamená alebo zaznamená nesprávne, nepravdivé alebo neúplné údaje do Centrálneho registra pedagogických ...
d)
nesplní povinnosť oznámiť údaje na spracovanie v Centrálnom registri pedagogických zamestnancov, odborných ...
(7)

Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď správny orgán zistil porušenie povinností, najneskôr ...

(8)

Pri ukladaní pokuty správny orgán prihliada najmä na závažnosť, čas trvania a následky protiprávneho ...

(9)

Výnos z pokút je príjmom štátneho rozpočtu okrem výnosu z pokút podľa odseku 1, ktorý je príjmom obce. ...

§ 38
Rozsah pôsobnosti zákona
(1)

Tento zákon sa nevzťahuje na vysoké školy, školy v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ...

(2)

Na cirkevné školy a cirkevné školské zariadenia sa nevzťahujú ustanovenia § 2 ods. 1 písm. a), § 3 ods. ...

(3)

Na súkromné školy a súkromné školské zariadenia sa nevzťahujú ustanovenia § 2 ods. 1 písm. a), § 3 ods. ...

(4)

Na rozhodovanie podľa § 5 ods. 3 okrem pokarhania riaditeľom školy a pochvaly riaditeľom školy, § 5 ...

(5)

Na rozhodovanie riaditeľa súkromnej školy alebo súkromného školského zariadenia a riaditeľa cirkevnej ...

(6)

Rozhodnutie vo veciach podľa § 5, v ktorých rozhoduje riaditeľ súkromnej školy alebo súkromného školského ...

(7)

Zákonný zástupca žiaka alebo žiak, ktorý dovŕšil 18. rok veku, ktorému bolo doručené rozhodnutie podľa ...

(8)

Ak riaditeľ cirkevnej školy alebo cirkevného školského zariadenia nevyhovie žiadosti podľa odseku 7, ...

(9)

Ak riaditeľ súkromnej školy alebo súkromného školského zariadenia nevyhovie žiadosti podľa odseku 7, ...

§ 38a

Pri spracúvaní a ochrane osobných údajov podľa tohto zákona sa postupuje podľa osobitného predpisu.81a) ...

§ 38b
Osobitné ustanovenia v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu
(1)

V čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu (ďalej len „krízová situácia“) ...

(2)

Ak v čase krízovej situácie uplynie funkčné obdobie riaditeľa a technické podmienky neumožňujú uskutočniť ...

(3)

Funkčné obdobie orgánu školskej samosprávy, ktoré uplynie v čase krízovej situácie, sa skončí uplynutím ...

(4)

V čase krízovej situácie sa zasadnutie orgánu školskej samosprávy považuje za verejné aj vtedy, ak je ...

(5)

V konaniach, v ktorých z dôvodu krízovej situácie nie je možné predložiť doklady podľa § 16 ods. 1 a ...

§ 39
Prechodné ustanovenia
(1)

Orgány školskej samosprávy, ktoré boli ustanovené pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, sa ...

(2)

Funkčné obdobie riaditeľa, ktorý vykonáva funkciu viac ako päť rokov, sa končí dňom 30. júna 2004.

(3)

Funkčné obdobie riaditeľa, ktorý vykonáva funkciu menej ako päť rokov, sa končí uplynutím funkčného ...

(4)

Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov v oblasti školstva, mládeže a telesnej kultúry, ...

(5)

Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov v oblasti školstva, mládeže a telesnej kultúry, ...

(6)

Práva a povinnosti zo štátnozamestnaneckého pomeru štátnych zamestnancov vykonávajúcich štátnu správu ...

(7)

Práva a povinnosti zo štátnozamestnaneckého pomeru štátnych zamestnancov vykonávajúcich štátnu správu ...

(8)

Konanie, v ktorom sa rozhoduje o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach právnických ...

(9)

Zriaďovateľom základnej školy s prvým až štvrtým ročníkom gymnázia s osemročným štúdiom zriadenej podľa ...

(10)

Školy a školské zariadenia zaradené do siete podľa doterajších predpisov sa považujú za školy a školské ...

(11)

O žiadostiach o zaradení do siete alebo vyradení zo siete, ktoré boli podané a o ktorých sa právoplatne ...

(12)

Zriaďovateľská pôsobnosť okresných úradov a krajských úradov ku školám a školským zariadeniam uvedeným ...

(13)

Povinnosť obcí, ktoré sú školskými úradmi, odborne zabezpečovať činnosti podľa § 6 ods. 5 a ods. 8 písm. ...

(14)

Osobitný kvalifikačný predpoklad získaný podľa osobitných predpisov83) pred 1. aprílom 2003 sa považuje ...

(15)

Stredné školy v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu84) prechádzajú ...

§ 39a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2007
(1)

Obec poskytne na roky 2007 až 2009 zriaďovateľovi podľa § 6 ods. 12 písm. b) finančné prostriedky najmenej ...

(2)

Samosprávny kraj poskytne na roky 2007 až 2009 zriaďovateľovi podľa § 9 ods. 12 písm. b) finančné prostriedky ...

(3)

O žiadostiach o zaradení do siete alebo vyradení zo siete, ktoré boli podané a o ktorých sa právoplatne ...

§ 39b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2009

O žiadostiach o zaradení do siete alebo vyradení zo siete, ktoré boli podané a o ktorých sa právoplatne ...

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2013

§ 39c
(1)

Elokované pracoviská, detašované triedy a pobočky zriadené do 31. decembra 2012 sú elokované pracoviská ...

(2)

Zriaďovateľ školy alebo školského zariadenia, ktorý má zriadené elokované pracovisko podľa odseku 1, ...

a)
písomne oznámi ministerstvu osobitne za každé elokované pracovisko tieto údaje:
1.
názov, adresu, identifikačné číslo zriaďovateľa, štatutárny orgán a právnu formu, ak je zriaďovateľ ...
2.
adresa elokovaného pracoviska,
3.
názov školy alebo školského zariadenia, ktorého je elokované pracovisko súčasťou,
4.
dátum začatia činnosti,
5.
počet tried, oddelení, záujmových útvarov alebo výchovných skupín podľa stavu k 1. septembru 2012,
6.
počet žiakov, detí alebo poslucháčov podľa stavu k 15. septembru 2012,
7.
ak ide o elokované pracoviská stredných odborných škôl, aj kód študijného odboru alebo učebného odboru, ...
b)
predloží doklady podľa § 16 ods. 1 písm. h) a i) a zriaďovaciu listinu školy alebo školského zariadenia. ...
(3)

Ministerstvo písomne potvrdí zriaďovateľovi doručenie údajov a dokladov podľa odseku 2 a zaeviduje elokované ...

(4)

Ak je elokované pracovisko zriadené podľa predpisu účinného do 31. decembra 2012 ako súčasť školy alebo ...

(5)

Ministerstvo písomne potvrdí zriaďovateľovi doručenie údajov podľa odseku 4. Ak zriaďovateľ nepredloží ...

(6)

Elokované pracoviská škôl a školských zariadení zriadené podľa predpisu účinného do 31. decembra 2012 ...

(7)

Zriaďovateľ školy alebo školského zariadenia vzniknutých podľa odseku 6

a)
vydá zriaďovaciu listinu podľa § 22 ods. 2; v zriaďovacej listine sa neuvádzajú údaje uvedené v § 22 ...
b)
písomne oznámi ministerstvu súčasti škôl a školských zariadení najneskôr do 10. septembra 2015.
(8)

Zriaďovateľ školy vzniknutej podľa odseku 6, ktorá je právnickou osobou podľa osobitného predpisu,86) ...

(9)

Ak zriaďovateľ nesplní povinnosti podľa odsekov 7 a 8, škola alebo školské zariadenie zaniká k 10. septembru ...

§ 39d

Funkčné obdobie riaditeľa súkromnej školy, riaditeľa súkromného školského zariadenia, riaditeľa cirkevnej ...

a)

sa končí uplynutím posledného dňa piateho roku funkčného obdobia, ak vykonáva funkciu riaditeľa menej ...

b)

sa končí uplynutím posledného dňa funkčného obdobia, najneskôr však 30. júna 2014, ak vykonáva funkciu ...

§ 39e

Správne konania, ktoré boli začaté a právoplatne neukončené do 31. decembra 2012, sa dokončia podľa ...

§ 39f
(1)

Obec v roku 2013 oznámi zriaďovateľom podľa § 6 ods. 12 písm. b) a základným umeleckým školám, jazykovým ...

(2)

Samosprávny kraj v roku 2013 oznámi zriaďovateľom podľa § 9 ods. 12 písm. b) a základným umeleckým školám, ...

§ 39g
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2014

O žiadostiach o zaradení do siete alebo žiadostiach o zmene v sieti, ktoré boli podané a o ktorých sa ...

§ 39h
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. septembra 2015
(1)

Spôsob spracúvania údajov v centrálnom registri pre školský rok 2015/2016 oznámi ministerstvo na svojom ...

(2)

Podrobnosti o údajoch požadovaných podľa § 35a ods. 1 a 2 pre školský rok 2015/2016, termíne a forme ...

§ 39ha
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júla 2016

V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov ...

§ 39hb
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. septembra 2017
(1)

Ak školský klub detí zriadený do 31. augusta 2017 nie je súčasťou základnej školy, zriaďovateľ zabezpečí ...

(2)

Od 1. septembra 2017 do 31. decembra 2019 sa do siete nezaraďujú školské zariadenia výchovného poradenstva ...

§ 39hc
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2019

Obce prispôsobia školské obvody základných škôl určené podľa doterajších predpisov tak, aby od školského ...

§ 39hd
Prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného ...
(1)

Ak funkčné obdobie orgánu školskej samosprávy uplynulo od 12. marca 2020 pred nadobudnutím účinnosti ...

(2)

Ak funkčné obdobie orgánu školskej samosprávy uplynie odo dňa účinnosti tohto zákona a technické podmienky ...

§ 39i

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

§ 40
Zrušovacie ustanovenia

Zrušujú sa:

1.

zákon Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení ...

2.

vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 217/1999 Z. z. o pedagogickej dokumentácii,

3.

vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 42/1991 Zb. o plnení povinnej ...

4.

vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 207/1993 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti ...

Čl. IV - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2004.

Rudolf Schuster v. r.Pavol Hrušovský v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 596/2003 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/95/EÚ z 13. decembra 2011 o normách pre oprávnenie štátnych ...

  2.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/801 z 11. mája 2016 o podmienkach vstupu a pobytu štátnych ...

Poznámky

 • 1)  § 2, 9a, 10a a 33a zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení ...
 • 2)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach v znení neskorších ...
 • 3)  Zákon č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 ...
 • 3a)  § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
 • 4)  § 7 ods. 3, § 42 a 43 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
 • 5)  Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o ...
 • 6)  § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme. § 42 Zákonníka práce v znení neskorších ...
 • 8)  § 39 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene ...
 • 9)  § 9 a 10 zákona č. 552/2003 Z. z.
 • 10)  Napríklad § 47 zákona č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov, zákon ...
 • 11)  § 47 ods. 6 zákona č. 138/2019 Z. z.
 • 12)  Zákon č. 552/2003 Z. z.
 • 13)  § 11 ods. 4 písm. k) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších ...
 • 13b)  § 9 zákona č. 138/2019 Z. z.
 • 14)  Zákon č. 552/2003 Z. z.
 • 15)  § 2 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení. ...
 • 16)  § 33a zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. ...
 • 18)  § 53 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 19)  § 47 a 48 zákona č. 138/2019 Z. z.
 • 20)  § 36 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 21)  § 12a ods. 1 písm. a) zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 ...
 • 22)  Zákon č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie ...
 • 23)  § 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 23a)  § 7 ods. 2 a § 8 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z.
 • 24)  § 3 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 25)  § 41 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 26)  § 31 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.§ 36 ...
 • 27)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších ...
 • 28)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 261/1995 Z. z. o štátnom informačnom systéme.
 • 29)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene ...
 • 30)  § 9 ods. 2 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. ...
 • 30a)  Zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení ...
 • 30b)  § 27 ods. 2 písm. a), § 95 ods. 1 písm. a) a § 104 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z.
 • 30c)  § 138 zákona č. 245/2008 Z. z.
 • 30d)  § 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 30e)  § 7a zákona č. 597/2003 Z. z. v znení zákona č. 325/2012 Z. z.
 • 30f)  § 8 zákona č. 302/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 31)  Zákon č. 597/2003 Z. z. Zákon č. 564/2004 Z. z. v znení zákona č. 171/2005 Z. z.
 • 32)  Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 33)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach. Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom ...
 • 33a)  § 157 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 33b)  Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných ...
 • 34)  § 20a ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 35)  § 20a zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 35a)  Príloha č. 1 k vyhláške Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú ...
 • 36)  § 4 zákona č. 302/2001 Z. z.
 • 36a)  § 31 ods. 2 a 3 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 37)  § 21 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 38)  § 28 ods. 2 písm. c) zákona č. 61/2015 Z. z.
 • 38a)  § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 61/2015 Z. z.
 • 39)  § 10 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 40)  Zákon č. 302/2001 Z. z. v znení zákona č. 445/2001 Z. z.
 • 41)  § 3a zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 41b)  § 27 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 42)  Zákon č. 152/1998 Z. z.
 • 43)  Zákon č. 85/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 43a)  § 3 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 44)  § 54 a 59 zákona č. 312/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 45)  § 6 ods.1 písm. b) zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských ...
 • 46)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 152/1998 ...
 • 47a)  § 7 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z.
 • 47b)  § 8 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z.
 • 47c)  § 24 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z.
 • 47d)  § 154 ods. 7 písm. b) zákona č. 245/2008 Z. z.
 • 47e)  § 104 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 48)  § 8 zákona č. 597/2003 Z. z.
 • 49)  Napríklad zákon č. 312/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 552/2003 Z. z.
 • 50a)  § 157 ods. 3 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z.
 • 51)  § 2, 9a, 10a a 33a zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.§ 1 ods. 2 zákona Národnej rady ...
 • 52)  § 56 ods.1 zákona č. 277/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 54)  § 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
 • 54a)  Napríklad § 20a Občianskeho zákonníka, § 14 a 15 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách ...
 • 54aa)  § 170 ods. 21 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 221/2019 Z. z.§ 25 ods. ...
 • 55)  Čl. 34, 35, 38 a 42 Ústavy Slovenskej republiky.
 • 56)  Zákon č. 308/1991 Zb. v znení zákona č. 394/2000 Z. z.
 • 57)  Napríklad § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov, ...
 • 58)  § 45 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 60a)  § 11 ods. 1 písm. d) zákona č. 138/2019 Z. z.
 • 61)  § 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 191/1994 Z. z. o označovaní obcí v jazyku národnostných ...
 • 62)  § 44 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 64)  § 63 ods. 4 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 65)  Napríklad § 63 ods. 5 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 66)  § 63 ods. 8 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 67)  § 2 a 33a zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 68)  § 116 Občianskeho zákonníka.
 • 77)  Zákon č. 477/2002 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej ...
 • 79a)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 • 79b)  § 157 a 158 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 79c)  § 158 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 79d)  § 76 a 77 zákona č. 138/2019 Z. z.
 • 79e)  § 77 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z.
 • 80)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
 • 81)  § 7 Občianskeho súdneho poriadku.
 • 81a)  Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...
 • 82)  § 15 ods. 2 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 83)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 157/1997 Z. z. o osobitných kvalifikačných predpokladoch na ...
 • 84)  § 53 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 85)  § 2 ods. 1 písm. c) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane ...
 • 86)  § 27 ods. 2 písm. b) až g) zákona č. 245/2008 Z. z.
Načítavam znenie...
MENU
Hore