Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69445
Dôvodové správy: 2150
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
18.08.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov 291/2002 účinný od 01.08.2019


Platnosť od: 18.06.2002
Účinnosť od: 01.08.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Rozpočtové právo, Cenné papiere, Zdravotné poistenie, Štátna hospodárska politika, Štátne fondy, Zamestnanosť, Podvojné účtovníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST28 JUD17 DS32 EU PP7 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov 291/2002 účinný od 01.08.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 291/2002 s účinnosťou od 01.08.2019 na základe 211/2019

Legislatívny proces k zákonu 211/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ÚVODNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet úpravy

Tento zákon upravuje

a)

systém štátnej pokladnice,

b)

pôsobnosť Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo”) v systéme štátnej ...

c)

zriadenie a pôsobnosť Štátnej pokladnice v systéme štátnej pokladnice,

d)

zriadenie a pôsobnosť Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity (ďalej len „agentúra”) v systéme ...

e)

vzťah Štátnej pokladnice ku klientovi Štátnej pokladnice (ďalej len „klient”),

f)

vzťahy medzi ministerstvom, Štátnou pokladnicou a agentúrou pri zabezpečovaní činnosti systému ...

g)

vzťahy subjektov uvedených v písmene f) k iným subjektom.

§ 2
Systém štátnej pokladnice
(1)

Systémom štátnej pokladnice sa rozumie

a)
sústava činností zabezpečujúcich centralizáciu riadenia verejných financií a
b)
sústava vzťahov subjektov uvedených v § 1 písm. f).
(2)

Systém štátnej pokladnice zabezpečuje tieto činnosti:

a)
realizáciu rozpočtu subjektov verejnej správy1) v rozsahu podľa tohto zákona,
b)
vedenie a správu účtov klientov,
c)
realizáciu platobnej operácie2) klientov,
d)
vykonávanie finančných operácií na finančnom trhu,
e)
riadenie likvidity Štátnej pokladnice,
f)
riadenie rizík (§ 2a ods. 6),
g)
riadenie štátneho dlhu,
h)
centralizáciu informácií z účtovníctva3) a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu ...
i)
účtovanie o obratoch na účtoch klientov a účtovanie o operáciách súvisiacich s financovaním ...
§ 2a
Vymedzenie základných pojmov
(1)

Klient je

a)
štátna rozpočtová organizácia,6)
b)
štátna príspevková organizácia,6)
c)
štátny fond,7)
d)
Sociálna poisťovňa,
e)
zdravotná poisťovňa,8)
f)
Slovenský pozemkový fond,
g)
Fond národného majetku Slovenskej republiky,
h)
verejná vysoká škola,9)
i)
vyšší územný celok, rozpočtová organizácia vyššieho územného celku a príspevková organizácia ...
j)
právnická osoba, v ktorej je zriadená implementačná agentúra pre programy financované z prostriedkov ...
k)
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,8)
l)
subjekt verejnej správy neuvedený v písmenách a) až k) na základe písomnej dohody so Štátnou ...
m)
štátny podnik, právnická osoba, v ktorej má štát majetkovú účasť, a právnická osoba zriadená ...
n)
verejná výskumná inštitúcia,9b)
o)
politická strana a politické hnutie na účely vedenia a používania príspevkov zo štátneho rozpočtu, ...
(2)

Vstupom do záväzku sa rozumie právny úkon, na ktorého základe sa uskutoční výdavok z rozpočtu ...

(3)

Likviditou Štátnej pokladnice sa rozumie schopnosť Štátnej pokladnice splácať záväzky vyplývajúce ...

(4)

Riadením likvidity Štátnej pokladnice sa rozumie súhrn činností, ktorých cieľom je efektívne ...

(5)

Rizikom na účely tohto zákona sa rozumie kreditné riziko, trhové riziko, riziko likvidity, operačné ...

(6)

Riadením rizík na účely tohto zákona sa rozumie súhrn činností, ktorých cieľom je predchádzať ...

(7)

Tuzemským prevodom sa na účely tohto zákona rozumie platobná operácia vykonávaná v mene euro ...

(8)

Cezhraničným prevodom sa na účely tohto zákona rozumie platobná operácia vykonávaná v

a)
cudzej mene na území Slovenskej republiky,
b)
cudzej mene a v mene euro do iného štátu.

DRUHÁ ČASŤ

POSTAVENIE A PÔSOBNOSŤ MINISTERSTVA V SYSTÉME ŠTÁTNEJ POKLADNICE

§ 2b
(1)

Ministerstvo

a)
vypracúva stratégiu systému štátnej pokladnice, kontroluje jej plnenie a koordinuje budovanie systému ...
b)
určuje a kontroluje riadiace procesy systému štátnej pokladnice podľa tohto zákona,
c)
schvaľuje na základe návrhu Štátnej pokladnice koncepciu Štátnej pokladnice, ktorá vymedzuje ...
d)
usmerňuje riadenie zostatkov finančných prostriedkov na účtoch Štátnej pokladnice v Národnej ...
e)
buduje a udržiava informačný systém pre systém štátnej pokladnice (ďalej len „informačný ...
f)
usmerňuje meranie efektívnosti systému štátnej pokladnice a vykonáva pravidelné vyhodnocovanie ...
g)
v spolupráci s agentúrou a Štátnou pokladnicou informuje Národnú radu Slovenskej republiky, vládu ...
h)
vydáva predchádzajúci písomný súhlas na pripojenie subjektu uvedeného v § 2a ods. 1 písm. l) ...
i)
usmerňuje riadenie likvidity Štátnej pokladnice a vykonáva kontrolu riadenia likvidity Štátnej ...
j)
usmerňuje riadenie rizík, ktoré vyplývajú z činnosti systému štátnej pokladnice a vykonáva ...
k)
usmerňuje vykonávanie finančných operácií týkajúcich sa prevodov otvorenej likviditnej pozície, ...
l)
schvaľuje na základe návrhu agentúry stratégiu riadenia štátneho dlhu a vykonáva kontrolu jej ...
m)
vydáva predchádzajúci písomný súhlas podľa § 2c ods. 6,
n)
môže určiť priority realizácie výdavkov klienta uvedeného v § 2a ods. 1 písm. a) v prípade ...
(2)

Usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva ...

§ 2c
Klient Štátny dlh
(1)

Na účtoch klienta Štátny dlh sa vykonávajú finančné operácie súvisiace s financovaním schodku ...

(2)

Príjmy a výdavky z finančných operácií vykonaných na účtoch klienta Štátny dlh sa sledujú ...

(3)

Príjmy samostatného účtu sú príjmy

a)
z finančných operácii na finančnom trhu,
b)
súvisiace s chybnými platobnými operáciami vyplývajúcimi z ich nesprávneho poukázania,
c)
súvisiace s činnosťou agentúry.
(4)

Výdavky samostatného účtu sú výdavky

a)
vyplývajúce zo správy schodku štátneho rozpočtu,
b)
vyplývajúce zo správy štátneho dlhu,
c)
z finančných operácií na finančnom trhu vrátane finančných operácií s finančnými derivátmi, ...
d)
vyplývajúce z realizácie platobnej operácie klienta Štátny dlh,
e)
súvisiace s chybnými platobnými operáciami vyplývajúcimi z ich nesprávneho poukázania,
f)
vyplývajúce z finančných operácií vykonávaných agentúrou.
(5)

Klient Štátny dlh môže zriadiť na účely zhodnotenia dočasne voľných finančných prostriedkov ...

(6)

Klient Štátny dlh vykonáva obchody so Štátnou pokladnicou za podmienok na peňažnom trhu v čase ...

(7)

Prebytok samostatného účtu sa po dohode so Štátnou pokladnicou a s agentúrou prednostne použije ...

(8)

Zostatok prebytku samostatného účtu je príjmom štátneho rozpočtu.

TRETIA ČASŤ

ZRIADENIE, ORGANIZÁCIA A PÔSOBNOSŤ ŠTÁTNEJ POKLADNICE

§ 3
Zriadenie Štátnej pokladnice
(1)

Zriaďuje sa orgán štátnej správy s názvom Štátna pokladnica ako rozpočtová organizácia11) ...

(2)

Sídlom Štátnej pokladnice je Bratislava.

(3)

Štátnu pokladnicu zastupuje a riadi riaditeľ Štátnej pokladnice.

§ 4
Riaditeľ Štátnej pokladnice
(1)

Riaditeľa Štátnej pokladnice (ďalej len „riaditeľ") vymenúva a odvoláva minister financií ...

(2)

Za riaditeľa možno vymenovať len osobu s odbornými vedomosťami a skúsenosťami v oblasti finančníctva, ...

(3)

Za osobu s odbornými vedomosťami a skúsenosťami na účely tohto zákona sa považuje fyzická osoba, ...

(4)

Za bezúhonnú osobu sa na účely tohto zákona považuje fyzická osoba, ktorá nebola právoplatne ...

(5)

Funkcia riaditeľa je nezlučiteľná s funkciou prezidenta Slovenskej republiky, poslanca Národnej ...

(6)

Ak riaditeľ v čase svojho vymenovania vykonáva funkciu, zamestnanie alebo činnosť, ktorá je nezlučiteľná ...

(7)

Riaditeľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel ...

§ 5
Zamestnanci Štátnej pokladnice
(1)

Ustanovenia § 4 ods. 5 a 7 sa primerane vzťahujú aj na ostatných zamestnancov Štátnej pokladnice. ...

(2)

O zbavení povinnosti zachovávať mlčanlivosť ostatných zamestnancov Štátnej pokladnice rozhodne ...

§ 6
Pôsobnosť Štátnej pokladnice
(1)

Štátna pokladnica

a)
realizuje rozpočet klienta podľa tohto zákona,
b)
zostavuje finančný plán Štátnej pokladnice na základe vlastných prognóz príjmov a výdavkov ...
c)
účtuje priebežne o finančných tokoch na účtoch Štátnej pokladnice a o finančných operáciách ...
d)
vykonáva platobné operácie súvisiace s poskytovaním a so splácaním úverov a návratných finančných ...
e)
vykonáva platobné operácie súvisiace so splácaním úverov a pôžičiek podľa rozhodnutia vlády ...
f)
vykonáva platobné operácie súvisiace s poskytnutými štátnymi zárukami,
g)
zriaďuje účty Štátnej pokladnice v Európskej centrálnej banke, Národnej banke Slovenska, inej ...
h)
vedie a spravuje účty klienta na zmluvnom základe,
i)
úročí na zmluvnom základe v prospech klienta priebežný kreditný zostatok na vybraných účtoch ...
j)
úročí na zmluvnom základe na ťarchu klienta priebežný debetný zostatok na vybraných účtoch ...
k)
úročí na zmluvnom základe a na základe žiadosti klienta dočasne voľné finančné prostriedky ...
l)
zabezpečuje a vykonáva pre svojich klientov tuzemské prevody,
m)
zabezpečuje pre svojich klientov cezhraničné prevody prostredníctvom Európskej centrálnej banky, ...
n)
účtuje o finančných operáciách na peňažnom trhu s dočasne voľnými finančnými prostriedkami ...
o)
pripravuje návrhy, podklady a informácie pre ministerstvo podľa § 18 ods. 1,
p)
poskytuje právnickým osobám, ktoré vykonávajú voči klientovi zriaďovateľskú funkciu, údaje ...
q)
poskytuje informácie podľa osobitných predpisov14) v rozsahu svojej pôsobnosti,
r)
usmerňuje realizáciu rozpočtu klienta v systéme štátnej pokladnice a vykonávanie tuzemských ...
s)
zabezpečuje pre svojich klientov výbery a vklady finančných prostriedkov v hotovosti prostredníctvom ...
t)
vyjadruje sa k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov a iných materiálov, ktoré súvisia ...
u)
ukladá a spravuje pokuty podľa § 13,
v)
vykonáva finančné operácie s klientom Štátny dlh v súlade s § 2b ods. 1 písm. k),
w)
vyjadruje sa k návrhu stratégie riadenia štátneho dlhu,
x)
pripravuje podklad na vypracovanie stratégie systému štátnej pokladnice a na koordináciu budovania ...
y)
spolupracuje s ministerstvom pri zabezpečení budovania a udržiavania informačného systému,
z)
vykonáva úhrady výnosov z finančných prostriedkov poukázaných ako chybné platobné operácie ...
za)
vykonáva obchody s klientom Štátny dlh v súlade s § 2c ods. 6,
zb)
realizuje výdavky klientov podľa priorít určených podľa § 2b ods. 1 písm. n),
zc)
spravuje platobnú bránu Štátnej pokladnice.
(2)

Štátna pokladnica má právo

a)
odpísať finančné prostriedky z ňou vedeného účtu klienta bez predloženia jeho žiadosti o realizáciu ...
b)
za vykonanie služieb poskytovaných na základe žiadosti klienta v zmysle schválenej koncepcie Štátnej ...
(3)

Štátna pokladnica na zabezpečenie činností podľa odseku 1 písm. o) a q)

a)
zostavuje súbory údajov z vlastnej evidencie a z účtovných výkazov a údajov potrebných na účely ...
b)
zostavuje súhrnné údaje podľa požiadaviek ministerstva určené pre medzinárodné organizácie ...
(4)

Ak Štátna pokladnica zabezpečuje pre svojich klientov cezhraničné platobné operácie, pri ktorých ...

(5)

Štátna pokladnica vedie príjmy Štátnej pokladnice a výdavky Štátnej pokladnice na osobitnom ...

(6)

Príjmy osobitného účtu sú

a)
príjmy z úročenia finančných prostriedkov podľa § 11 ods. 3,
b)
príjmy z úročenia finančných prostriedkov podľa odseku 1 písm. j) a v),
c)
príjmy za vykonanie platobných operácií a služieb podľa odseku 2 písm. b),
d)
príjmy z finančných operácií podľa § 17 ods. 2,
e)
kladné kurzové rozdiely vyplývajúce z rozdielu medzi kurzom vyhláseným Európskou centrálnou ...
(7)

Výdavky osobitného účtu sú

a)
úroky vyplácané klientovi uvedenému v odseku 1 písm. i) a k),
b)
záporné kurzové rozdiely vyplývajúce z rozdielu medzi kurzom vyhláseným Európskou centrálnou ...
c)
výdavky súvisiace s platobnou operáciou.
(8)

Prebytok osobitného účtu sa v priebehu rozpočtového roka odvádza do príjmov štátneho rozpočtu ...

(9)

Štátna pokladnica realizuje platobné operácie výlučne bezhotovostne.

(10)

Platobnou bránou Štátnej pokladnice sa na účely tohto zákona rozumie súbor programových prostriedkov ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

REALIZÁCIA ROZPOČTU KLIENTA A REALIZÁCIA PLATOBNEJ OPERÁCIE VYBRANÝCH KLIENTOV

Realizácia rozpočtu klienta

§ 7
(1)

Pri realizácii rozpočtu klienta postupuje Štátna pokladnica v súlade so schváleným zákonom o ...

(2)

Štátna pokladnica realizuje výdavky štátneho rozpočtu do výšky ustanovenej zákonom o štátnom ...

(3)

Štátna pokladnica realizuje výdavky klienta uvedeného v § 2a ods. 1 písm. b) až i), k) a l) v ...

(4)

Klient je povinný realizovať svoj rozpočet výlučne prostredníctvom Štátnej pokladnice. Na účely ...

a)
v § 2a ods. 1 písm. g) je rozpočet nákladov spojených s jeho činnosťou a návrh na použitie ...
b)
v § 2a ods. 1 písm. i) je transfer zo štátneho rozpočtu podľa rozpočtovej klasifikácie alebo ...
§ 8
(1)

Podľa odsekov 2 až 5 a 7 postupuje klient uvedený v § 2a ods. 1 písm. a) a j), ministerstvo ako ...

(2)

Klient predloží Štátnej pokladnici rozpočet klienta do konca mesiaca po nadobudnutí účinnosti ...

(3)

V priebehu rozpočtového roka klient predkladá Štátnej pokladnici zmeny rozpočtu klienta.

(4)

Klient môže od Štátnej pokladnice požadovať realizáciu výdavku, iba ak Štátna pokladnica odsúhlasila ...

(5)

Klient v ustanovenej lehote predkladá Štátnej pokladnici žiadosť o vstup do záväzku. Žiadosť ...

(6)

Žiadosť o vstup do záväzku Štátna pokladnica porovná s voľným zostatkom rozpočtu klienta. ...

(7)

Klient v ustanovenej lehote predkladá na odsúhlasenie Štátnej pokladnici žiadosť o realizáciu ...

(8)

Žiadosť o realizáciu platobnej operácie Štátna pokladnica porovná s odsúhlasenou žiadosťou ...

(9)

Ustanovenie odseku 5 sa nepoužije, ak sa tak klient a Štátna pokladnica dohodli.

(10)

Ak žiadosť o realizáciu platobnej operácie súvisiacej s bežnými výdavkami spojenými s voľbami ...

(11)

Lehoty a spôsoby zabezpečenia činností podľa odsekov 4 až 9 a podrobnosti postupu podľa odsekov ...

(12)

Ustanoveniami odsekov 1 až 10 nie sú dotknuté osobitné spôsoby20) predkladania údajov.12)

§ 8a
(1)

Podľa odsekov 2 až 4 postupuje klient uvedený v § 2a ods. 1 písm. b), c) a h).

(2)

Klient predloží Štátnej pokladnici rozpočet klienta21) do konca mesiaca po nadobudnutí účinnosti ...

(3)

V priebehu rozpočtového roka klient predkladá Štátnej pokladnici zmeny rozpočtu klienta.

(4)

Klient v ustanovenej lehote predkladá Štátnej pokladnici žiadosť o realizáciu platobnej operácie, ...

(5)

Žiadosť o realizáciu platobnej operácie Štátna pokladnica porovná s kreditným zostatkom finančných ...

(6)

Lehoty a spôsoby zabezpečenia činnosti podľa odsekov 2 až 5, lehoty, spôsoby predkladania, štruktúru ...

(7)

Ustanoveniami odsekov 1 až 6 nie sú dotknuté osobitné spôsoby20) predkladania údajov.12)

§ 9
(1)

Podľa odsekov 2 až 4 postupuje klient uvedený v § 2a ods. 1 písm. d) až g) a k). Podľa odsekov ...

(2)

Klient predloží Štátnej pokladnici rozpočet klienta najneskôr do konca mesiaca januára bežného ...

(3)

V priebehu rozpočtového roka klient predkladá Štátnej pokladnici zmeny rozpočtu klienta.

(4)

Klient v ustanovenej lehote predkladá Štátnej pokladnici žiadosť o realizáciu platobnej operácie, ...

(5)

Žiadosť o realizáciu platobnej operácie Štátna pokladnica porovná s kreditným zostatkom finančných ...

(6)

Lehoty a spôsoby zabezpečenia činnosti podľa odsekov 2 až 5, lehoty, spôsoby predkladania, štruktúru ...

§ 9a
(1)

Podľa odseku 3 postupuje klient uvedený v § 2a ods. 1 písm. i).

(2)

Klient uvedený v § 2a ods. 1 písm. i), ktorým je vyšší územný celok, môže so súhlasom Štátnej ...

(3)

Klient predkladá Štátnej pokladnici žiadosť o realizáciu platobnej operácie v lehote dohodnutej ...

(4)

Žiadosť o realizáciu platobnej operácie Štátna pokladnica porovná s kreditným zostatkom finančných ...

§ 10
(1)

Podľa odseku 2 postupuje klient uvedený v § 2a ods. 1 písm. a) a j), ministerstvo ako klient na ...

(2)

Klient predkladá na odsúhlasenie Štátnej pokladnici žiadosť o realizáciu platobnej operácie, ...

(3)

Žiadosť o realizáciu platby Štátna pokladnica porovná s kreditným zostatkom finančných prostriedkov ...

(4)

Lehoty a spôsoby zabezpečenia činností podľa odsekov 2 a 3 a podrobnosti postupu podľa odsekov ...

Realizácia platobnej operácie vybraných klientov

§ 10a
(1)

Podľa odseku 2 postupuje klient uvedený v § 2a ods. 1 písm. m) a o).

(2)

Klient predkladá Štátnej pokladnici žiadosť o realizáciu platobnej operácie v lehote dohodnutej ...

(3)

Žiadosť o realizáciu platobnej operácie Štátna pokladnica porovná s kreditným zostatkom finančných ...

§ 10b

Na klienta uvedeného v § 2a ods. 1 písm. m) a o) sa vzťahuje tento zákon primerane.

§ 10c
(1)

Podľa odseku 2 postupuje klient uvedený v § 2a ods. 1 písm. g) pri realizácii výdavkov z iných ...

(2)

Klient predkladá Štátnej pokladnici žiadosť o realizáciu platobnej operácie na tuzemský prevod ...

(3)

Žiadosť o realizáciu platobnej operácie Štátna pokladnica porovná s kreditným zostatkom finančných ...

§ 11
Jediný účet
(1)

Jediný účet je evidenčný účet, ktorý je súhrnom zostatkov účtov Štátnej pokladnice vedených ...

(2)

Jediný účet musí vždy vykazovať kreditný zostatok.

(3)

Zostatky finančných prostriedkov na účtoch Štátnej pokladnice vedených v Európskej centrálnej ...

(4)

Úhrady z účtov Štátnej pokladnice vedených v Európskej centrálnej banke, Národnej banke Slovenska, ...

(5)

Štátna pokladnica je oprávnená vyplatiť úroky podľa § 6 ods. 1 písm. i) a k) maximálne do ...

§ 12
Klient
(1)

Klient je povinný

a)
poskytovať Štátnej pokladnici všetky informácie potrebné na realizáciu jeho rozpočtu podľa ...
b)
získavať informácie pre potreby realizácie rozpočtu v súlade s § 8, 8a, 9 a 9a od svojich vnútorných ...
c)
dodržiavať limit zostatku finančných prostriedkov v hotovosti v ustanovenom období a účel použitia ...
d)
vykonať predbežnú finančnú kontrolu24a) a vo vybraných prípadoch priebežnú finančnú kontrolu24b) ...
e)
zriaďovať účty výlučne v Štátnej pokladnici okrem
1.
účtu, na ktorom je vedený úver a ktorého zriadenie alebo vedenie je podmienkou úverového vzťahu, ...
2.
osobitného účtu, ktorý je zriadený na účel správy finančných prostriedkov klientov zariadení ...
3.
osobitného účtu vyššieho územného celku, ktorý je zriadený na účel správy finančných prostriedkov ...
f)
poskytovať Štátnej pokladnici informácie potrebné na zostavovanie súborov údajov podľa § 6 ...
g)
poskytovať meno, priezvisko, dátum narodenia, kontaktné telefónne číslo, adresu sídla a adresu ...
h)
poskytovať ďalšie informácie súvisiace s činnosťou systému štátnej pokladnice podľa požiadaviek ...
(2)

Finančné prostriedky v hotovosti možno použiť na úhradu

a)
miezd, platov, honorárov a ostatných finančných nárokov,24e)
b)
cestovných náhrad,24f)
c)
preddavkov vnútorným organizačným jednotkám,
d)
nákupu pohonných hmôt,
e)
dávok dôchodkového zabezpečenia, nemocenského poistenia, náhrad za zdravotnú starostlivosť, ...
f)
náhrad svedkom, prísediacim sudcom, znalcom, prekladateľom, tlmočníkom a iným osobám, ktoré ...
g)
nákupu potravín pre stravovacie zariadenie so sídlom v zahraničí,
h)
vreckového deťom, ktoré sú umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,24g)
i)
ostatných bežných výdavkov, ktorých objem nesmie prekročiť 1 % z ročného rozpočtu bežných ...
(3)

Vnútorná organizačná jednotka klienta realizuje výdavky z rozpočtu klienta, ktorého je súčasťou. ...

(4)

Klient uskutočňuje výber a vklad finančných prostriedkov v hotovosti v Národnej banke Slovenska, ...

(5)

Klient je povinný zhodnocovať dočasne voľné finančné prostriedky v súlade s § 6 ods. 1 písm. ...

(6)

Štátna pokladnica je povinná poskytnúť klientovi výpis z účtu a informácie o realizácii jeho ...

(7)

Limit zostatku finančných prostriedkov v hotovosti v ustanovenom období a spôsob dodržiavania limitu ...

(8)

Ustanovenia odseku 1 písm. e) a odseku 5 sa nevzťahujú na klienta Štátny dlh a na klienta uvedeného ...

(9)

Ak sa subjekt verejnej správy stane klientom uvedeným v § 2a ods. 1 písm. l), je povinný finančné ...

(10)

Pri zhodnocovaní dočasne voľných finančných prostriedkov klienta uvedeného v § 2a ods. 1 písm. ...

§ 12a
Používanie platobnej brány Štátnej pokladnice

Ak klient umožňuje vykonať úhradu prostredníctvom webového sídla, špecializovaného portálu25) ...

§ 13
Sankcie
(1)

Štátna pokladnica môže klientovi za porušenie povinností podľa § 12 ods. 1 až 5 uložiť pokutu ...

(2)

Štátna pokladnica môže pokutu uložiť do jedného roka odo dňa zistenia porušenia povinnosti ...

(3)

Výnosy z pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.

PIATA ČASŤ

ZRIADENIE, POSTAVENIE A PÔSOBNOSŤ AGENTÚRY

§ 14
Zriadenie agentúry
(1)

Zriaďuje sa orgán štátnej správy s názvom Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity ako rozpočtová ...

(2)

Agentúra je oprávnená na vykonávanie činností ako obchodník s cennými papiermi podľa osobitného ...

(3)

Agentúru zastupuje a riadi riaditeľ.

§ 15
Riaditeľ agentúry
(1)

Riaditeľa agentúry (ďalej len „riaditeľ") vymenúva a odvoláva minister.

(2)

Za riaditeľa možno vymenovať len osobu s odbornými vedomosťami a skúsenosťami v oblasti finančníctva, ...

(3)

Za osobu s odbornými vedomosťami a skúsenosťami na účely tohto zákona sa považuje fyzická osoba, ...

(4)

Za bezúhonnú osobu sa na účely tohto zákona považuje fyzická osoba, ktorá nebola právoplatne ...

(5)

Funkcia riaditeľa je nezlučiteľná s funkciou prezidenta Slovenskej republiky, poslanca Národnej ...

(6)

Ak riaditeľ v čase svojho vymenovania vykonáva funkciu, zamestnanie alebo činnosť, ktorá je nezlučiteľná ...

(7)

Riaditeľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel ...

§ 16
Zamestnanci agentúry
(1)

Ustanovenia § 15 ods. 5 a 7 sa primerane vzťahujú aj na ostatných zamestnancov agentúry.

(2)

O zbavení povinnosti zachovávať mlčanlivosť ostatných zamestnancov agentúry rozhodne riaditeľ. ...

§ 17
Pôsobnosť agentúry
(1)

Agentúra v mene ministerstva

a)
organizuje a realizuje splácanie štátneho dlhu,
b)
zabezpečuje podľa pokynov ministerstva financovanie záväzkov Slovenskej republiky, ktoré jej vzniknú ...
c)
zabezpečuje vydávanie štátnych cenných papierov,
d)
vykonáva vysporiadanie obchodov s cennými papiermi,
e)
vykonáva výplatu menovitých hodnôt a výnosov zo štátnych cenných papierov,
f)
vykonáva zabezpečovacie prevody cenných papierov,
g)
vykonáva finančné operácie s finančnými nástrojmi28a) súvisiace s riadením štátneho dlhu ...
h)
vykonáva spätné odkúpenie nesplateného štátneho dlhu,
i)
vykonáva predčasné splatenie štátneho dlhu, ak je to uvedené v zmluve alebo v emisných podmienkach, ...
j)
vykonáva finančné operácie na účtoch klienta Štátny dlh,
k)
vykonáva finančné operácie na finančnom trhu s dočasne voľnými finančnými prostriedkami na ...
l)
vykonáva na finančnom trhu finančné operácie s finančnými nástrojmi28a) vrátane operácií ...
m)
vykonáva úhrady výnosov z finančných prostriedkov poukázaných ako chybné platobné operácie ...
n)
vykonáva obchody so Štátnou pokladnicou v súlade s § 2c ods. 6.
(2)

Agentúra v mene Štátnej pokladnice vykonáva v osobitných prípadoch finančné operácie na peňažnom ...

(3)

Agentúra

a)
spolupracuje s ministerstvom a s Národnou bankou Slovenska v oblastiach týkajúcich sa ich pôsobnosti, ...
b)
pripravuje návrhy, podklady a informácie pre ministerstvo podľa § 18 ods. 3,
c)
poskytuje Štátnej pokladnici údaje na účely účtovania a vedenia evidencie o finančných operáciách ...

ŠIESTA ČASŤ

VZŤAHY ŠTÁTNEJ POKLADNICE A AGENTÚRY K VYBRANÝM SUBJEKTOM

§ 18
Vzťah k ministerstvu
(1)

Štátna pokladnica

a)
predkladá podklady na vypracovanie návrhu štátneho záverečného účtu,
b)
predkladá priebežné analýzy hospodárenia klientov,
c)
predkladá údaje na hodnotenie plnenia rozpočtu klienta,
d)
predkladá údaje o stavoch a operáciách na ňou vedených príjmových účtoch a výdavkových účtoch ...
e)
vypracúva návrh koncepcie Štátnej pokladnice, ktorá vymedzuje služby poskytované klientom,
f)
predkladá podklady na účely plnenia úloh ministerstva podľa § 2b ods. 1 písm. d) a na účely ...
g)
predkladá informácie o zmenách platných úrokových sadzieb a poplatkoch za služby, ktoré Štátna ...
h)
vykonáva úlohy súvisiace so systémom štátnej pokladnice podľa pokynov ministerstva týkajúcich ...
i)
predkladá žiadosť subjektu uvedeného v § 2a ods. 1 písm. l) a m) o pripojenie do systému štátnej ...
(2)

Ministerstvo poskytuje Štátnej pokladnici informácie potrebné na účely podľa odseku 1 písm. ...

(3)

Agentúra

a)
vypracúva návrh stratégie riadenia štátneho dlhu,
b)
predkladá podklady na účely plnenia úloh ministerstva podľa § 2b ods. 1 písm. i), j) a k),
c)
predkladá stanovisko k obchodným podmienkam zmlúv o úveroch vlády,
d)
predkladá podklady o finančných operáciách vykonaných podľa § 17 ods. 2,
e)
spolupracuje s ministerstvom pri zabezpečení budovania a udržiavania informačného systému,
f)
poskytuje údaje na účely účtovania a vedenia evidencie štátneho dlhu,
g)
vyjadruje sa k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov a iných materiálov, ktoré súvisia ...
§ 19
Vzťahy k agentúre
(1)

Štátna pokladnica poskytuje agentúre denne finančný plán Štátnej pokladnice na účely riadenia ...

(2)

Agentúra vykonáva finančné operácie na finančnom trhu podľa § 17, pričom prevody vyplývajúce ...

(3)

Agentúra poskytuje Štátnej pokladnici kompletnú dokumentáciu o vykonaných finančných operáciách ...

§ 20
Vzťahy k Daňovému riaditeľstvu Slovenskej republiky a Colnému riaditeľstvu Slovenskej republiky ...

Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky a Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky

a)

účtujú o majetku a záväzkoch štátu3) súvisiacich so správou daní a ciel, o daňových a colných ...

b)

zostavujú prognózy daňových a colných príjmov pre potreby Štátnej pokladnice.

§ 21
Vzťah Štátnej pokladnice k centrálnym bankám a iným bankovým subjektom
(1)

Na vykonávanie tuzemských prevodov a cezhraničných prevodov Štátnou pokladnicou na zmluvnom základe ...

(2)

Na vykonávanie cezhraničných prevodov Štátnou pokladnicou na zmluvnom základe vedie Európska ...

(3)

Vedenie účtov Štátnej pokladnice v Európskej centrálnej banke, Národnej banke Slovenska, inej ...

(4)

Štátna pokladnica uzatvára s Národnou bankou Slovenska, bankami, pobočkami zahraničných bánk ...

(5)

Štátna pokladnica, agentúra a ministerstvo poskytujú Národnej banke Slovenska údaje z oblasti ...

SIEDMA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ, ZÁVEREČNÉ, A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA

§ 21a

Pri ochrane a poskytovaní informácií a dokladov Štátnej pokladnice alebo agentúry o finančných ...

§ 21b
(1)

Pri nakladaní s pohľadávkami Slovenskej republiky vzniknutými v rámci pôsobností Štátnej pokladnice ...

(2)

Na nakladanie s pohľadávkami podľa odseku 1 a na vymáhanie pohľadávok podľa odseku 1 sa osobitný ...

§ 23
(1)

Od nadobudnutia účinnosti tohto zákona môže Národná banka Slovenska do 31. decembra 2005 na základe ...

(2)

V roku 2003 je klientom aj vnútorná organizačná jednotka klienta Sociálna poisťovňa, ktorým ...

(3)

Lehota desiatich kalendárnych dní na realizáciu platobných operácií uhrádzaných na základe ...

§ 23a
(1)

Národná banka Slovenska počas vedenia účtov na základe § 23 ods. 1 poskytuje

a)
ministerstvu údaje o stavoch a operáciách na ňou vedených príjmových účtoch a výdavkových ...
b)
ústrednému orgánu32) a ministerstvu údaje o stavoch a operáciách na ňou vedených
1.
príjmových rozpočtových účtoch a výdavkových rozpočtových účtoch rozpočtových organizácií ...
2.
výdavkových rozpočtových účtoch iných subjektov, na ktoré sa poskytli prostriedky z rozpočtu ...
(2)

Klient podľa § 9 ods. 1 a klient, ktorým je štátna príspevková organizácia, verejná vysoká ...

(3)

Štátna pokladnica odsúhlasuje finančný plán realizácie výdavkov, žiadosť o vstup do záväzku ...

§ 23b

Klient uvedený v § 2a ods. 1 písm. a) a b), ktorým je zdravotnícke zariadenie,33) môže v rokoch ...

§ 23c
Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2008

Na prepočet sadzby ustanovenej v § 13 ods. 1 na slovenské koruny sa v období od 1. januára 2008 ...

§ 23d
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 10. júna 2013
(1)

Klient uvedený v § 2a ods. 1 písm. i) nie je povinný realizovať svoj rozpočet výlučne prostredníctvom ...

(2)

Povinnosti podľa § 12 ods. 1 písm. e) a ods. 5 sa na klienta uvedeného v § 2a ods. 1 písm. i) ...

§ 23e
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. augusta 2019
(1)

Štátna pokladnica zriadi platobnú bránu Štátnej pokladnice podľa § 6 ods. 10 do 1. augusta 2020. ...

(2)

Klient je povinný postupovať podľa § 12a najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa zavedenia platobnej ...

§ 24

Zrušuje sa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1993 Z. z. o Štátnej pokladnici.

§ 24a

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 209/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuje ...

Čl. X

Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení zákona č. 92/1992 ...

V § 47c ods. 4 sa vypúšťa písmeno f).

Doterajšie písmená g) a h) sa označujú ako písmená f) a g).

Čl. XIII

Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých ...

V § 54 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „a na činnosť Agentúry pre riadenie dlhu a ...

„49a) Zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. ...

Čl. XIV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2002 okrem ustanovení v čl. I § 8 ods. 2 a 6, § 9 ods. ...

Jozef Migaš v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky

 • 1)  § 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení ...
 • 2)  § 2 ods. 2 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 3)  Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
 • 4)  § 14 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z.
 • 5)  § 3 zákona č. 523/2004 Z. z.
 • 6)  § 21 ods. 1 a 2 zákona č. 523/2004 Z. z.
 • 7)  § 5 zákona č. 523/2004 Z. z.
 • 8)  Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o ...
 • 9)  § 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 9a)  Napríklad zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších ...
 • 9b)  Zákon č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 9c)  § 25 až 29 zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení zákona ...
 • 10a)  § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 523/2004 Z. z.
 • 11)  § 21 ods. 5 písm. a) zákona č. 523/2004 Z. z.
 • 11a)  § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 12)  Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 13)  § 2 ods. 1, 5, 7 a 8 a § 11 ods. 1, 2 a 5 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení ...
 • 14)  Napríklad zákon č. 540/ 2001 Z. z. o štátnej štatistike, § 2 zákona Národnej rady Slovenskej ...
 • 14a)  § 4 ods. 8 a § 5 zákona č. 507/2001 Z. z. o poštových službách v znení zákona č. 15/2004 ...
 • 14b)  § 3 ods. 2 zákona č. 492/2009 Z. z.
 • 14c)  § 10 ods. 6 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej ...
 • 15)  § 4 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z.
 • 16)  § 2 písm. d) prvý bod zákona č. 523/2004 Z. z.
 • 17)  § 27 ods. 2, § 28 ods. 3 písm. b) a § 32 ods. 3 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku ...
 • 18)  § 7 ods. 2 a § 20 zákona č. 523/2004 Z. z.
 • 19)  Napríklad § 29 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda, ...
 • 20)  Napríklad § 267 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, ...
 • 21)  Napríklad § 5 a § 24 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z., § 16 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení ...
 • 22)  Napríklad § 23 zákona č. 523/2004 Z. z.
 • 23)  Napríklad § 27 a 28 zákona č. 523/2004 Z. z.
 • 24)  Napríklad § 21 zákona č. 131/2002 Z. z.
 • 24a)  § 6 ods. 1 a § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a ...
 • 24b)  § 6 ods. 2 a § 10 zákona č. 502/2001 Z. z. v znení zákona č. 618/2004 Z. z.
 • 24c)  Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 24d)  § 7 ods. 3 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 90/2005 Z. z. ...
 • 24e)  § 26 ods. 3 písm. a) zákona č. 523/2004 Z. z.
 • 24f)  Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
 • 24g)  § 66 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene ...
 • 25)  § 5 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 26)  Napríklad zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
 • 27)  § 54 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení ...
 • 28)  Zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad ...
 • 28a)  § 5 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 28aa)  Napríklad zákon č. 381/2010 Z. z. o špecifických štátnych zárukách a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 28b)  § 8 písm. d) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 29a)  § 45 až 62 zákona č. 492/2009 Z. z.
 • 29b)  § 91 a 92 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 88 ods. 1 a 2 zákona č. 492/2009 ...
 • 29c)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej ...
 • 29d)  Zákon č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 30)  § 25 a 26 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska ...
 • 31)  § 9 a 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 32)  § 2 ods. 1 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. v znení neskorších ...
 • 33)  § 7 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, ...
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore