Zákon o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov 291/2002 účinný od 01.01.2021 do 31.10.2021

Platnosť od: 18.06.2002
Účinnosť od: 01.01.2021
Účinnosť do: 31.10.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Podvojné účtovníctvo, Štátna správa, Rozpočtové právo, Cenné papiere, Zdravotné poistenie, Štátna hospodárska politika, Štátne fondy, Zamestnanosť

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST31JUD11DS33EUPP7ČL0

Zákon o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov 291/2002 účinný od 01.01.2021 do 31.10.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 291/2002 s účinnosťou od 01.01.2021 na základe 314/2020

Legislatívny proces k zákonu 314/2020

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ÚVODNÉ USTANOVENIA

§ 1 - Predmet úpravy

Tento zákon upravuje

a)

systém štátnej pokladnice,

b)

pôsobnosť Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo”) v systéme štátnej pokladnice, ...

c)

zriadenie a pôsobnosť Štátnej pokladnice v systéme štátnej pokladnice,

d)

zriadenie a pôsobnosť Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity (ďalej len „agentúra”) v systéme štátnej ...

e)

vzťah Štátnej pokladnice ku klientovi Štátnej pokladnice (ďalej len „klient”),

f)

vzťahy medzi ministerstvom, Štátnou pokladnicou a agentúrou pri zabezpečovaní činnosti systému štátnej ...

g)

vzťahy subjektov uvedených v písmene f) k iným subjektom.

§ 2 - Systém štátnej pokladnice
(1)

Systémom štátnej pokladnice sa rozumie

a)
sústava činností zabezpečujúcich centralizáciu riadenia verejných financií a
b)
sústava vzťahov subjektov uvedených v § 1 písm. f).
(2)

Systém štátnej pokladnice zabezpečuje tieto činnosti:

a)
realizáciu rozpočtu subjektov verejnej správy1) v rozsahu podľa tohto zákona,
b)
vedenie a správu účtov klientov,
c)
realizáciu platobnej operácie2) klientov,
d)
vykonávanie finančných operácií na finančnom trhu,
e)
riadenie likvidity Štátnej pokladnice,
f)
riadenie rizík (§ 2a ods. 6),
g)
riadenie štátneho dlhu,
h)
centralizáciu informácií z účtovníctva3) a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej ...
i)
účtovanie o obratoch na účtoch klientov a účtovanie o operáciách súvisiacich s financovaním štátneho ...
§ 2a - Vymedzenie základných pojmov
(1)

Klient je

a)
štátna rozpočtová organizácia,6)
b)
štátna príspevková organizácia,6)
c)
štátny fond,7)
d)
Sociálna poisťovňa,
e)
zdravotná poisťovňa,8)
f)
Slovenský pozemkový fond,
g)
Fond národného majetku Slovenskej republiky,
h)
verejná vysoká škola,9)
i)
vyšší územný celok, rozpočtová organizácia vyššieho územného celku a príspevková organizácia vyššieho ...
j)
právnická osoba, v ktorej je zriadená implementačná agentúra pre programy financované z prostriedkov ...
k)
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,8)
l)
subjekt verejnej správy neuvedený v písmenách a) až k) na základe písomnej dohody so Štátnou pokladnicou ...
m)
štátny podnik, právnická osoba, v ktorej má štát majetkovú účasť, a právnická osoba zriadená osobitným ...
n)
verejná výskumná inštitúcia.9b)
(2)

Vstupom do záväzku sa rozumie právny úkon, na ktorého základe sa uskutoční výdavok z rozpočtu klienta, ...

(3)

Likviditou Štátnej pokladnice sa rozumie schopnosť Štátnej pokladnice splácať záväzky vyplývajúce zo ...

(4)

Riadením likvidity Štátnej pokladnice sa rozumie súhrn činností, ktorých cieľom je efektívne a bezpečné ...

(5)

Rizikom na účely tohto zákona sa rozumie kreditné riziko, trhové riziko, riziko likvidity, operačné ...

(6)

Riadením rizík na účely tohto zákona sa rozumie súhrn činností, ktorých cieľom je predchádzať možným ...

(7)

Tuzemským prevodom sa na účely tohto zákona rozumie platobná operácia vykonávaná v mene euro na území ...

(8)

Cezhraničným prevodom sa na účely tohto zákona rozumie platobná operácia vykonávaná v

a)
cudzej mene na území Slovenskej republiky,
b)
cudzej mene a v mene euro do iného štátu.

DRUHÁ ČASŤ

POSTAVENIE A PÔSOBNOSŤ MINISTERSTVA V SYSTÉME ŠTÁTNEJ POKLADNICE

§ 2b
(1)

Ministerstvo

a)
vypracúva stratégiu systému štátnej pokladnice, kontroluje jej plnenie a koordinuje budovanie systému ...
b)
určuje a kontroluje riadiace procesy systému štátnej pokladnice podľa tohto zákona,
c)
schvaľuje na základe návrhu Štátnej pokladnice koncepciu Štátnej pokladnice, ktorá vymedzuje služby ...
d)
usmerňuje riadenie zostatkov finančných prostriedkov na účtoch Štátnej pokladnice v Národnej banke Slovenska, ...
e)
buduje a udržiava informačný systém pre systém štátnej pokladnice (ďalej len „informačný systém”) a ...
f)
usmerňuje meranie efektívnosti systému štátnej pokladnice a vykonáva pravidelné vyhodnocovanie efektívnosti ...
g)
v spolupráci s agentúrou a Štátnou pokladnicou informuje Národnú radu Slovenskej republiky, vládu Slovenskej ...
h)
vydáva predchádzajúci písomný súhlas na pripojenie subjektu uvedeného v § 2a ods. 1 písm. l) a m) do ...
i)
usmerňuje riadenie likvidity Štátnej pokladnice a vykonáva kontrolu riadenia likvidity Štátnej pokladnice, ...
j)
usmerňuje riadenie rizík, ktoré vyplývajú z činnosti systému štátnej pokladnice a vykonáva kontrolu ...
k)
usmerňuje vykonávanie finančných operácií týkajúcich sa prevodov otvorenej likviditnej pozície, úrokovej ...
l)
schvaľuje na základe návrhu agentúry stratégiu riadenia štátneho dlhu a vykonáva kontrolu jej realizácie; ...
m)
vydáva predchádzajúci písomný súhlas podľa § 2c ods. 6,
n)
môže určiť priority realizácie výdavkov klienta uvedeného v § 2a ods. 1 písm. a) v prípade nesúladu ...
(2)

Usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov ...

§ 2c - Klient Štátny dlh
(1)

Na účtoch klienta Štátny dlh sa vykonávajú finančné operácie súvisiace s financovaním schodku štátneho ...

(2)

Príjmy a výdavky z finančných operácií vykonaných na účtoch klienta Štátny dlh sa sledujú na samostatnom ...

(3)

Príjmy samostatného účtu sú príjmy

a)
z finančných operácii na finančnom trhu,
b)
súvisiace s chybnými platobnými operáciami vyplývajúcimi z ich nesprávneho poukázania,
c)
súvisiace s činnosťou agentúry.
(4)

Výdavky samostatného účtu sú výdavky

a)
vyplývajúce zo správy schodku štátneho rozpočtu,
b)
vyplývajúce zo správy štátneho dlhu,
c)
z finančných operácií na finančnom trhu vrátane finančných operácií s finančnými derivátmi,
d)
vyplývajúce z realizácie platobnej operácie klienta Štátny dlh,
e)
súvisiace s chybnými platobnými operáciami vyplývajúcimi z ich nesprávneho poukázania,
f)
vyplývajúce z finančných operácií vykonávaných agentúrou.
(5)

Klient Štátny dlh môže zriadiť na účely zhodnotenia dočasne voľných finančných prostriedkov a na účely ...

(6)

Klient Štátny dlh vykonáva obchody so Štátnou pokladnicou za podmienok na peňažnom trhu v čase vykonávaného ...

(7)

Prebytok samostatného účtu sa po dohode so Štátnou pokladnicou a s agentúrou prednostne použije na krytie ...

(8)

Zostatok prebytku samostatného účtu je príjmom štátneho rozpočtu.

TRETIA ČASŤ

ZRIADENIE, ORGANIZÁCIA A PÔSOBNOSŤ ŠTÁTNEJ POKLADNICE

§ 3 - Zriadenie Štátnej pokladnice
(1)

Zriaďuje sa orgán štátnej správy s názvom Štátna pokladnica ako rozpočtová organizácia11) zapojená na ...

(2)

Sídlom Štátnej pokladnice je Bratislava.

(3)

Štátnu pokladnicu zastupuje a riadi riaditeľ Štátnej pokladnice.

§ 4 - Riaditeľ Štátnej pokladnice
(1)

Riaditeľa Štátnej pokladnice (ďalej len „riaditeľ") vymenúva a odvoláva minister financií Slovenskej ...

(2)

Za riaditeľa možno vymenovať len osobu s odbornými vedomosťami a skúsenosťami v oblasti finančníctva, ...

(3)

Za osobu s odbornými vedomosťami a skúsenosťami na účely tohto zákona sa považuje fyzická osoba, ktorá ...

(4)

Za bezúhonnú osobu sa na účely tohto zákona považuje fyzická osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená ...

(5)

Funkcia riaditeľa je nezlučiteľná s funkciou prezidenta Slovenskej republiky, poslanca Národnej rady ...

(6)

Ak riaditeľ v čase svojho vymenovania vykonáva funkciu, zamestnanie alebo činnosť, ktorá je nezlučiteľná ...

(7)

Riaditeľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone ...

§ 5 - Zamestnanci Štátnej pokladnice
(1)

Ustanovenia § 4 ods. 5 a 7 sa primerane vzťahujú aj na ostatných zamestnancov Štátnej pokladnice.

(2)

O zbavení povinnosti zachovávať mlčanlivosť ostatných zamestnancov Štátnej pokladnice rozhodne riaditeľ. ...

§ 6 - Pôsobnosť Štátnej pokladnice
(1)

Štátna pokladnica

a)
realizuje rozpočet klienta podľa tohto zákona,
b)
zostavuje finančný plán Štátnej pokladnice na základe vlastných prognóz príjmov a výdavkov klienta, ...
c)
účtuje priebežne o finančných tokoch na účtoch Štátnej pokladnice a o finančných operáciách vykonávaných ...
d)
vykonáva platobné operácie súvisiace s poskytovaním a so splácaním úverov a návratných finančných výpomocí ...
e)
vykonáva platobné operácie súvisiace so splácaním úverov a pôžičiek podľa rozhodnutia vlády v súlade ...
f)
vykonáva platobné operácie súvisiace s poskytnutými štátnymi zárukami,
g)
zriaďuje účty Štátnej pokladnice v Európskej centrálnej banke, Národnej banke Slovenska, inej centrálnej ...
h)
vedie a spravuje účty klienta na zmluvnom základe,
i)
úročí na zmluvnom základe v prospech klienta priebežný kreditný zostatok na vybraných účtoch klienta, ...
j)
úročí na zmluvnom základe na ťarchu klienta priebežný debetný zostatok na vybraných účtoch klienta Sociálna ...
k)
úročí na zmluvnom základe a na základe žiadosti klienta dočasne voľné finančné prostriedky vedené na ...
l)
zabezpečuje a vykonáva pre svojich klientov tuzemské prevody,
m)
zabezpečuje pre svojich klientov cezhraničné prevody prostredníctvom Európskej centrálnej banky, Národnej ...
n)
účtuje o finančných operáciách na peňažnom trhu s dočasne voľnými finančnými prostriedkami vedenými ...
o)
pripravuje návrhy, podklady a informácie pre ministerstvo podľa § 18 ods. 1,
p)
poskytuje právnickým osobám, ktoré vykonávajú voči klientovi zriaďovateľskú funkciu, údaje o stavoch ...
q)
poskytuje informácie podľa osobitných predpisov14) v rozsahu svojej pôsobnosti,
r)
usmerňuje realizáciu rozpočtu klienta v systéme štátnej pokladnice a vykonávanie tuzemských prevodov ...
s)
zabezpečuje pre svojich klientov výbery a vklady finančných prostriedkov v hotovosti prostredníctvom ...
t)
vyjadruje sa k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov a iných materiálov, ktoré súvisia s pôsobnosťou ...
u)
ukladá a spravuje pokuty podľa § 13,
v)
vykonáva finančné operácie s klientom Štátny dlh v súlade s § 2b ods. 1 písm. k),
w)
vyjadruje sa k návrhu stratégie riadenia štátneho dlhu,
x)
pripravuje podklad na vypracovanie stratégie systému štátnej pokladnice a na koordináciu budovania systému ...
y)
spolupracuje s ministerstvom pri zabezpečení budovania a udržiavania informačného systému,
z)
vykonáva úhrady výnosov z finančných prostriedkov poukázaných ako chybné platobné operácie vyplývajúce ...
za)
vykonáva obchody s klientom Štátny dlh v súlade s § 2c ods. 6,
zb)
realizuje výdavky klientov podľa priorít určených podľa § 2b ods. 1 písm. n),
zc)
spravuje platobnú bránu Štátnej pokladnice.
(2)

Štátna pokladnica má právo

a)
odpísať finančné prostriedky z ňou vedeného účtu klienta bez predloženia jeho žiadosti o realizáciu ...
b)
za vykonanie služieb poskytovaných na základe žiadosti klienta v zmysle schválenej koncepcie Štátnej ...
(3)

Štátna pokladnica na zabezpečenie činností podľa odseku 1 písm. o) a q)

a)
zostavuje súbory údajov z vlastnej evidencie a z účtovných výkazov a údajov potrebných na účely hodnotenia ...
b)
zostavuje súhrnné údaje podľa požiadaviek ministerstva určené pre medzinárodné organizácie a Európsku ...
(4)

Ak Štátna pokladnica zabezpečuje pre svojich klientov cezhraničné platobné operácie, pri ktorých sa ...

(5)

Štátna pokladnica vedie príjmy Štátnej pokladnice a výdavky Štátnej pokladnice na osobitnom účte. Správcom ...

(6)

Príjmy osobitného účtu sú

a)
príjmy z úročenia finančných prostriedkov podľa § 11 ods. 3,
b)
príjmy z úročenia finančných prostriedkov podľa odseku 1 písm. j) a v),
c)
príjmy za vykonanie platobných operácií a služieb podľa odseku 2 písm. b),
d)
príjmy z finančných operácií podľa § 17 ods. 2,
e)
kladné kurzové rozdiely vyplývajúce z rozdielu medzi kurzom vyhláseným Európskou centrálnou bankou a ...
(7)

Výdavky osobitného účtu sú

a)
úroky vyplácané klientovi uvedenému v odseku 1 písm. i) a k),
b)
záporné kurzové rozdiely vyplývajúce z rozdielu medzi kurzom vyhláseným Európskou centrálnou bankou ...
c)
výdavky súvisiace s platobnou operáciou.
(8)

Prebytok osobitného účtu sa v priebehu rozpočtového roka odvádza do príjmov štátneho rozpočtu do piatich ...

(9)

Štátna pokladnica realizuje platobné operácie výlučne bezhotovostne.

(10)

Platobnou bránou Štátnej pokladnice sa na účely tohto zákona rozumie súbor programových prostriedkov ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

REALIZÁCIA ROZPOČTU KLIENTA A REALIZÁCIA PLATOBNEJ OPERÁCIE VYBRANÝCH KLIENTOV

Realizácia rozpočtu klienta

§ 7
(1)

Pri realizácii rozpočtu klienta postupuje Štátna pokladnica v súlade so schváleným zákonom o štátnom ...

(2)

Štátna pokladnica realizuje výdavky štátneho rozpočtu do výšky ustanovenej zákonom o štátnom rozpočte ...

(3)

Štátna pokladnica realizuje výdavky klienta uvedeného v § 2a ods. 1 písm. b) až i), k) a l) v príslušnom ...

(4)

Klient je povinný realizovať svoj rozpočet výlučne prostredníctvom Štátnej pokladnice. Na účely tohto ...

a)
v § 2a ods. 1 písm. g) je rozpočet nákladov spojených s jeho činnosťou a návrh na použitie jeho majetku ...
b)
v § 2a ods. 1 písm. i) je transfer zo štátneho rozpočtu podľa rozpočtovej klasifikácie alebo po dohode ...
§ 8
(1)

Podľa odsekov 2 až 5 a 7 postupuje klient uvedený v § 2a ods. 1 písm. a) a j), ministerstvo ako klient ...

(2)

Klient predloží Štátnej pokladnici rozpočet klienta do konca mesiaca po nadobudnutí účinnosti zákona ...

(3)

V priebehu rozpočtového roka klient predkladá Štátnej pokladnici zmeny rozpočtu klienta.

(4)

Klient môže od Štátnej pokladnice požadovať realizáciu výdavku, iba ak Štátna pokladnica odsúhlasila ...

(5)

Klient v ustanovenej lehote predkladá Štátnej pokladnici žiadosť o vstup do záväzku. Žiadosť o vstup ...

(6)

Žiadosť o vstup do záväzku Štátna pokladnica porovná s voľným zostatkom rozpočtu klienta. Voľný zostatok ...

(7)

Klient v ustanovenej lehote predkladá na odsúhlasenie Štátnej pokladnici žiadosť o realizáciu platobnej ...

(8)

Žiadosť o realizáciu platobnej operácie Štátna pokladnica porovná s odsúhlasenou žiadosťou o vstup do ...

(9)

Ustanovenie odseku 5 sa nepoužije, ak sa tak klient a Štátna pokladnica dohodli.

(10)

Ak žiadosť o realizáciu platobnej operácie súvisiacej s bežnými výdavkami spojenými s voľbami alebo ...

(11)

Lehoty a spôsoby zabezpečenia činností podľa odsekov 4 až 9 a podrobnosti postupu podľa odsekov 4 až ...

(12)

Ustanoveniami odsekov 1 až 10 nie sú dotknuté osobitné spôsoby20) predkladania údajov.12)

§ 8a
(1)

Podľa odsekov 2 až 4 postupuje klient uvedený v § 2a ods. 1 písm. b), c) a h).

(2)

Klient predloží Štátnej pokladnici rozpočet klienta21) do konca mesiaca po nadobudnutí účinnosti zákona ...

(3)

V priebehu rozpočtového roka klient predkladá Štátnej pokladnici zmeny rozpočtu klienta.

(4)

Klient v ustanovenej lehote predkladá Štátnej pokladnici žiadosť o realizáciu platobnej operácie, ktorá ...

(5)

Žiadosť o realizáciu platobnej operácie Štátna pokladnica porovná s kreditným zostatkom finančných prostriedkov ...

(6)

Lehoty a spôsoby zabezpečenia činnosti podľa odsekov 2 až 5, lehoty, spôsoby predkladania, štruktúru ...

(7)

Ustanoveniami odsekov 1 až 6 nie sú dotknuté osobitné spôsoby20) predkladania údajov.12)

§ 9
(1)

Podľa odsekov 2 až 4 postupuje klient uvedený v § 2a ods. 1 písm. d) až g) a k). Podľa odsekov 2 až ...

(2)

Klient predloží Štátnej pokladnici rozpočet klienta najneskôr do konca mesiaca januára bežného roka.

(3)

V priebehu rozpočtového roka klient predkladá Štátnej pokladnici zmeny rozpočtu klienta.

(4)

Klient v ustanovenej lehote predkladá Štátnej pokladnici žiadosť o realizáciu platobnej operácie, ktorá ...

(5)

Žiadosť o realizáciu platobnej operácie Štátna pokladnica porovná s kreditným zostatkom finančných prostriedkov ...

(6)

Lehoty a spôsoby zabezpečenia činnosti podľa odsekov 2 až 5, lehoty, spôsoby predkladania, štruktúru ...

§ 9a
(1)

Podľa odseku 3 postupuje klient uvedený v § 2a ods. 1 písm. i).

(2)

Klient uvedený v § 2a ods. 1 písm. i), ktorým je vyšší územný celok, môže so súhlasom Štátnej pokladnice ...

(3)

Klient predkladá Štátnej pokladnici žiadosť o realizáciu platobnej operácie v lehote dohodnutej so Štátnou ...

(4)

Žiadosť o realizáciu platobnej operácie Štátna pokladnica porovná s kreditným zostatkom finančných prostriedkov ...

§ 10
(1)

Podľa odseku 2 postupuje klient uvedený v § 2a ods. 1 písm. a) a j), ministerstvo ako klient na realizáciu ...

(2)

Klient predkladá na odsúhlasenie Štátnej pokladnici žiadosť o realizáciu platobnej operácie, ktorá obsahuje ...

(3)

Žiadosť o realizáciu platby Štátna pokladnica porovná s kreditným zostatkom finančných prostriedkov ...

(4)

Lehoty a spôsoby zabezpečenia činností podľa odsekov 2 a 3 a podrobnosti postupu podľa odsekov 2 a 3 ...

Realizácia platobnej operácie vybraných klientov

§ 10a
(1)

Podľa odseku 2 postupuje klient uvedený v § 2a ods. 1 písm. m).

(2)

Klient predkladá Štátnej pokladnici žiadosť o realizáciu platobnej operácie v lehote dohodnutej so Štátnou ...

(3)

Žiadosť o realizáciu platobnej operácie Štátna pokladnica porovná s kreditným zostatkom finančných prostriedkov ...

§ 10b

Na klienta uvedeného v § 2a ods. 1 písm. m) sa vzťahuje tento zákon primerane.

§ 10c
(1)

Podľa odseku 2 postupuje klient uvedený v § 2a ods. 1 písm. g) pri realizácii výdavkov z iných ako rozpočtových ...

(2)

Klient predkladá Štátnej pokladnici žiadosť o realizáciu platobnej operácie na tuzemský prevod najneskôr ...

(3)

Žiadosť o realizáciu platobnej operácie Štátna pokladnica porovná s kreditným zostatkom finančných prostriedkov ...

§ 11 - Jediný účet
(1)

Jediný účet je evidenčný účet, ktorý je súhrnom zostatkov účtov Štátnej pokladnice vedených v Európskej ...

(2)

Jediný účet musí vždy vykazovať kreditný zostatok.

(3)

Zostatky finančných prostriedkov na účtoch Štátnej pokladnice vedených v Európskej centrálnej banke, ...

(4)

Úhrady z účtov Štátnej pokladnice vedených v Európskej centrálnej banke, Národnej banke Slovenska, inej ...

(5)

Štátna pokladnica je oprávnená vyplatiť úroky podľa § 6 ods. 1 písm. i) a k) maximálne do výšky výnosov ...

§ 12 - Klient
(1)

Klient je povinný

a)
poskytovať Štátnej pokladnici všetky informácie potrebné na realizáciu jeho rozpočtu podľa § 8, 8a, ...
b)
získavať informácie pre potreby realizácie rozpočtu v súlade s § 8, 8a, 9 a 9a od svojich vnútorných ...
c)
dodržiavať limit zostatku finančných prostriedkov v hotovosti v ustanovenom období a účel použitia finančných ...
d)
vykonať predbežnú finančnú kontrolu24a) a vo vybraných prípadoch priebežnú finančnú kontrolu24b) pred ...
e)
zriaďovať účty výlučne v Štátnej pokladnici okrem
1.
účtu, na ktorom je vedený úver a ktorého zriadenie alebo vedenie je podmienkou úverového vzťahu,
2.
osobitného účtu, ktorý je zriadený na účel správy finančných prostriedkov klientov zariadení pre seniorov ...
3.
osobitného účtu vyššieho územného celku, ktorý je zriadený na účel správy finančných prostriedkov poskytnutých ...
f)
poskytovať Štátnej pokladnici informácie potrebné na zostavovanie súborov údajov podľa § 6 ods. 3 okrem ...
g)
poskytovať meno, priezvisko, dátum narodenia, kontaktné telefónne číslo, adresu sídla a adresu elektronickej ...
h)
poskytovať ďalšie informácie súvisiace s činnosťou systému štátnej pokladnice podľa požiadaviek Štátnej ...
(2)

Finančné prostriedky v hotovosti možno použiť na úhradu

a)
miezd, platov, honorárov a ostatných finančných nárokov,24e)
b)
cestovných náhrad,24f)
c)
preddavkov vnútorným organizačným jednotkám,
d)
nákupu pohonných hmôt,
e)
dávok dôchodkového zabezpečenia, nemocenského poistenia, náhrad za zdravotnú starostlivosť, dávok poistenia ...
f)
náhrad svedkom, prísediacim sudcom, znalcom, prekladateľom, tlmočníkom a iným osobám, ktoré majú nárok ...
g)
nákupu potravín pre stravovacie zariadenie so sídlom v zahraničí,
h)
vreckového deťom, ktoré sú umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,24g)
i)
ostatných bežných výdavkov, ktorých objem nesmie prekročiť 1 % z ročného rozpočtu bežných výdavkov klienta ...
(3)

Vnútorná organizačná jednotka klienta realizuje výdavky z rozpočtu klienta, ktorého je súčasťou. Klient, ...

(4)

Klient uskutočňuje výber a vklad finančných prostriedkov v hotovosti v Národnej banke Slovenska, banke, ...

(5)

Klient je povinný zhodnocovať dočasne voľné finančné prostriedky v súlade s § 6 ods. 1 písm. k) výlučne ...

(6)

Štátna pokladnica je povinná poskytnúť klientovi výpis z účtu a informácie o realizácii jeho príjmov ...

(7)

Limit zostatku finančných prostriedkov v hotovosti v ustanovenom období a spôsob dodržiavania limitu ...

(8)

Ustanovenia odseku 1 písm. e) a odseku 5 sa nevzťahujú na klienta Štátny dlh a na klienta uvedeného ...

(9)

Ak sa subjekt verejnej správy stane klientom uvedeným v § 2a ods. 1 písm. l), je povinný finančné prostriedky ...

(10)

Pri zhodnocovaní dočasne voľných finančných prostriedkov klienta uvedeného v § 2a ods. 1 písm. g) je ...

§ 12a - Používanie platobnej brány Štátnej pokladnice

Ak klient umožňuje vykonať úhradu prostredníctvom webového sídla, špecializovaného portálu25) alebo ...

§ 13 - Sankcie
(1)

Štátna pokladnica môže klientovi za porušenie povinností podľa § 12 ods. 1 až 5 uložiť pokutu až do ...

(2)

Štátna pokladnica môže pokutu uložiť do jedného roka odo dňa zistenia porušenia povinnosti uloženej ...

(3)

Výnosy z pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.

PIATA ČASŤ

ZRIADENIE, POSTAVENIE A PÔSOBNOSŤ AGENTÚRY

§ 14 - Zriadenie agentúry
(1)

Zriaďuje sa orgán štátnej správy s názvom Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity ako rozpočtová organizácia ...

(2)

Agentúra je oprávnená na vykonávanie činností ako obchodník s cennými papiermi podľa osobitného zákona.27) ...

(3)

Agentúru zastupuje a riadi riaditeľ.

§ 15 - Riaditeľ agentúry
(1)

Riaditeľa agentúry (ďalej len „riaditeľ") vymenúva a odvoláva minister.

(2)

Za riaditeľa možno vymenovať len osobu s odbornými vedomosťami a skúsenosťami v oblasti finančníctva, ...

(3)

Za osobu s odbornými vedomosťami a skúsenosťami na účely tohto zákona sa považuje fyzická osoba, ktorá ...

(4)

Za bezúhonnú osobu sa na účely tohto zákona považuje fyzická osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená ...

(5)

Funkcia riaditeľa je nezlučiteľná s funkciou prezidenta Slovenskej republiky, poslanca Národnej rady ...

(6)

Ak riaditeľ v čase svojho vymenovania vykonáva funkciu, zamestnanie alebo činnosť, ktorá je nezlučiteľná ...

(7)

Riaditeľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone ...

§ 16 - Zamestnanci agentúry
(1)

Ustanovenia § 15 ods. 5 a 7 sa primerane vzťahujú aj na ostatných zamestnancov agentúry.

(2)

O zbavení povinnosti zachovávať mlčanlivosť ostatných zamestnancov agentúry rozhodne riaditeľ.

§ 17 - Pôsobnosť agentúry
(1)

Agentúra v mene ministerstva

a)
organizuje a realizuje splácanie štátneho dlhu,
b)
zabezpečuje podľa pokynov ministerstva financovanie záväzkov Slovenskej republiky, ktoré jej vzniknú ...
c)
zabezpečuje vydávanie štátnych cenných papierov,
d)
vykonáva vysporiadanie obchodov s cennými papiermi,
e)
vykonáva výplatu menovitých hodnôt a výnosov zo štátnych cenných papierov,
f)
vykonáva zabezpečovacie prevody cenných papierov,
g)
vykonáva finančné operácie s finančnými nástrojmi28a) súvisiace s riadením štátneho dlhu vrátane operácií ...
h)
vykonáva spätné odkúpenie nesplateného štátneho dlhu,
i)
vykonáva predčasné splatenie štátneho dlhu, ak je to uvedené v zmluve alebo v emisných podmienkach,
j)
vykonáva finančné operácie na účtoch klienta Štátny dlh,
k)
vykonáva finančné operácie na finančnom trhu s dočasne voľnými finančnými prostriedkami na účtoch klienta ...
l)
vykonáva na finančnom trhu finančné operácie s finančnými nástrojmi28a) vrátane operácií s finančnými ...
m)
vykonáva úhrady výnosov z finančných prostriedkov poukázaných ako chybné platobné operácie vyplývajúce ...
n)
vykonáva obchody so Štátnou pokladnicou v súlade s § 2c ods. 6.
(2)

Agentúra v mene Štátnej pokladnice vykonáva v osobitných prípadoch finančné operácie na peňažnom trhu ...

(3)

Agentúra

a)
spolupracuje s ministerstvom a s Národnou bankou Slovenska v oblastiach týkajúcich sa ich pôsobnosti, ...
b)
pripravuje návrhy, podklady a informácie pre ministerstvo podľa § 18 ods. 3,
c)
poskytuje Štátnej pokladnici údaje na účely účtovania a vedenia evidencie o finančných operáciách podľa ...

ŠIESTA ČASŤ

VZŤAHY ŠTÁTNEJ POKLADNICE A AGENTÚRY K VYBRANÝM SUBJEKTOM

§ 18 - Vzťah k ministerstvu
(1)

Štátna pokladnica

a)
predkladá podklady na vypracovanie návrhu štátneho záverečného účtu,
b)
predkladá priebežné analýzy hospodárenia klientov,
c)
predkladá údaje na hodnotenie plnenia rozpočtu klienta,
d)
predkladá údaje o stavoch a operáciách na ňou vedených príjmových účtoch a výdavkových účtoch štátneho ...
e)
vypracúva návrh koncepcie Štátnej pokladnice, ktorá vymedzuje služby poskytované klientom,
f)
predkladá podklady na účely plnenia úloh ministerstva podľa § 2b ods. 1 písm. d) a na účely riadenia ...
g)
predkladá informácie o zmenách platných úrokových sadzieb a poplatkoch za služby, ktoré Štátna pokladnica ...
h)
vykonáva úlohy súvisiace so systémom štátnej pokladnice podľa pokynov ministerstva týkajúcich sa pôsobnosti ...
i)
predkladá žiadosť subjektu uvedeného v § 2a ods. 1 písm. l) a m) o pripojenie do systému štátnej pokladnice ...
(2)

Ministerstvo poskytuje Štátnej pokladnici informácie potrebné na účely podľa odseku 1 písm. a) a b).

(3)

Agentúra

a)
vypracúva návrh stratégie riadenia štátneho dlhu,
b)
predkladá podklady na účely plnenia úloh ministerstva podľa § 2b ods. 1 písm. i), j) a k),
c)
predkladá stanovisko k obchodným podmienkam zmlúv o úveroch vlády,
d)
predkladá podklady o finančných operáciách vykonaných podľa § 17 ods. 2,
e)
spolupracuje s ministerstvom pri zabezpečení budovania a udržiavania informačného systému,
f)
poskytuje údaje na účely účtovania a vedenia evidencie štátneho dlhu,
g)
vyjadruje sa k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov a iných materiálov, ktoré súvisia s pôsobnosťou ...
§ 19 - Vzťahy k agentúre
(1)

Štátna pokladnica poskytuje agentúre denne finančný plán Štátnej pokladnice na účely riadenia likvidity ...

(2)

Agentúra vykonáva finančné operácie na finančnom trhu podľa § 17, pričom prevody vyplývajúce z uvedených ...

(3)

Agentúra poskytuje Štátnej pokladnici kompletnú dokumentáciu o vykonaných finančných operáciách a ďalšie ...

§ 20 - Vzťahy k Daňovému riaditeľstvu Slovenskej republiky a Colnému riaditeľstvu Slovenskej republiky

Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky a Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky

a)

účtujú o majetku a záväzkoch štátu3) súvisiacich so správou daní a ciel, o daňových a colných príjmoch, ...

b)

zostavujú prognózy daňových a colných príjmov pre potreby Štátnej pokladnice.

§ 21 - Vzťah Štátnej pokladnice k centrálnym bankám a iným bankovým subjektom
(1)

Na vykonávanie tuzemských prevodov a cezhraničných prevodov Štátnou pokladnicou na zmluvnom základe ...

(2)

Na vykonávanie cezhraničných prevodov Štátnou pokladnicou na zmluvnom základe vedie Európska centrálna ...

(3)

Vedenie účtov Štátnej pokladnice v Európskej centrálnej banke, Národnej banke Slovenska, inej centrálnej ...

(4)

Štátna pokladnica uzatvára s Národnou bankou Slovenska, bankami, pobočkami zahraničných bánk a poštovým ...

(5)

Štátna pokladnica, agentúra a ministerstvo poskytujú Národnej banke Slovenska údaje z oblasti rozpočtového ...

SIEDMA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ, ZÁVEREČNÉ, A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA

§ 21a

Pri ochrane a poskytovaní informácií a dokladov Štátnej pokladnice alebo agentúry o finančných operáciách, ...

§ 21b
(1)

Pri nakladaní s pohľadávkami Slovenskej republiky vzniknutými v rámci pôsobností Štátnej pokladnice ...

(2)

Na nakladanie s pohľadávkami podľa odseku 1 a na vymáhanie pohľadávok podľa odseku 1 sa osobitný predpis ...

§ 23
(1)

Od nadobudnutia účinnosti tohto zákona môže Národná banka Slovenska do 31. decembra 2005 na základe ...

(2)

V roku 2003 je klientom aj vnútorná organizačná jednotka klienta Sociálna poisťovňa, ktorým je výkonný ...

(3)

Lehota desiatich kalendárnych dní na realizáciu platobných operácií uhrádzaných na základe faktúry podľa ...

§ 23a
(1)

Národná banka Slovenska počas vedenia účtov na základe § 23 ods. 1 poskytuje

a)
ministerstvu údaje o stavoch a operáciách na ňou vedených príjmových účtoch a výdavkových účtoch štátneho ...
b)
ústrednému orgánu32) a ministerstvu údaje o stavoch a operáciách na ňou vedených
1.
príjmových rozpočtových účtoch a výdavkových rozpočtových účtoch rozpočtových organizácií a príspevkových ...
2.
výdavkových rozpočtových účtoch iných subjektov, na ktoré sa poskytli prostriedky z rozpočtu rozpočtovej ...
(2)

Klient podľa § 9 ods. 1 a klient, ktorým je štátna príspevková organizácia, verejná vysoká škola a štátny ...

(3)

Štátna pokladnica odsúhlasuje finančný plán realizácie výdavkov, žiadosť o vstup do záväzku a žiadosť ...

§ 23b

Klient uvedený v § 2a ods. 1 písm. a) a b), ktorým je zdravotnícke zariadenie,33) môže v rokoch 2005 ...

§ 23c - Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2008

Na prepočet sadzby ustanovenej v § 13 ods. 1 na slovenské koruny sa v období od 1. januára 2008 do dňa ...

§ 23d - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 10. júna 2013
(1)

Klient uvedený v § 2a ods. 1 písm. i) nie je povinný realizovať svoj rozpočet výlučne prostredníctvom ...

(2)

Povinnosti podľa § 12 ods. 1 písm. e) a ods. 5 sa na klienta uvedeného v § 2a ods. 1 písm. i) nemusia ...

§ 23e - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. augusta 2019
(1)

Štátna pokladnica zriadi platobnú bránu Štátnej pokladnice podľa § 6 ods. 10 do 1. augusta 2020.

(2)

Klient je povinný postupovať podľa § 12a najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa zavedenia platobnej ...

§ 24

Zrušuje sa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1993 Z. z. o Štátnej pokladnici.

§ 24a

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 209/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuje ...

Čl. X

Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení zákona č. 92/1992 Zb., ...

V § 47c ods. 4 sa vypúšťa písmeno f).

Doterajšie písmená g) a h) sa označujú ako písmená f) a g).

Čl. XIII

Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých ...

V § 54 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „a na činnosť Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity ...

„49a)
Zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

Čl. XIV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2002 okrem ustanovení v čl. I § 8 ods. 2 a 6, § 9 ods. 2 a 6, ...

Jozef Migaš v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky

 • 1)  § 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 2)  § 2 ods. 2 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 3)  Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
 • 4)  § 14 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z.
 • 5)  § 3 zákona č. 523/2004 Z. z.
 • 6)  § 21 ods. 1 a 2 zákona č. 523/2004 Z. z.
 • 7)  § 5 zákona č. 523/2004 Z. z.
 • 8)  Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene ...
 • 9)  § 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...
 • 9a)  Napríklad zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších ...
 • 9b)  Zákon č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 10a)  § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 523/2004 Z. z.
 • 11)  § 21 ods. 5 písm. a) zákona č. 523/2004 Z. z.
 • 11a)  § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 12)  Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...
 • 13)  § 2 ods. 1, 5, 7 a 8 a § 11 ods. 1, 2 a 5 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 14)  Napríklad zákon č. 540/ 2001 Z. z. o štátnej štatistike, § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky ...
 • 14a)  § 4 ods. 8 a § 5 zákona č. 507/2001 Z. z. o poštových službách v znení zákona č. 15/2004 Z. z.
 • 14b)  § 3 ods. 2 zákona č. 492/2009 Z. z.
 • 14c)  § 10 ods. 6 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci ...
 • 15)  § 4 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z.
 • 16)  § 2 písm. d) prvý bod zákona č. 523/2004 Z. z.
 • 17)  § 27 ods. 2, § 28 ods. 3 písm. b) a § 32 ods. 3 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku ...
 • 18)  § 7 ods. 2 a § 20 zákona č. 523/2004 Z. z.
 • 19)  Napríklad § 29 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda, ...
 • 20)  Napríklad § 267 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej ...
 • 21)  Napríklad § 5 a § 24 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z., § 16 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších ...
 • 22)  Napríklad § 23 zákona č. 523/2004 Z. z.
 • 23)  Napríklad § 27 a 28 zákona č. 523/2004 Z. z.
 • 24)  Napríklad § 21 zákona č. 131/2002 Z. z.
 • 24a)  § 6 ods. 1 a § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení ...
 • 24b)  § 6 ods. 2 a § 10 zákona č. 502/2001 Z. z. v znení zákona č. 618/2004 Z. z.
 • 24c)  Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 24d)  § 7 ods. 3 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 90/2005 Z. z.
 • 24e)  § 26 ods. 3 písm. a) zákona č. 523/2004 Z. z.
 • 24f)  Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
 • 24g)  § 66 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení ...
 • 25)  § 5 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 26)  Napríklad zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
 • 27)  § 54 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 28)  Zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným ...
 • 28a)  § 5 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 28aa)  Napríklad zákon č. 381/2010 Z. z. o špecifických štátnych zárukách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 28ab)  Zákon č. 149/2020 Z. z. o mimoriadnych štátnych zárukách a o doplnení niektorých zákonov.
 • 28b)  § 8 písm. d) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 29a)  § 45 až 62 zákona č. 492/2009 Z. z.
 • 29b)  § 91 a 92 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 88 ods. 1 a 2 zákona č. 492/2009 Z. ...
 • 29c)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej ...
 • 29d)  Zákon č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 30)  § 25 a 26 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení ...
 • 31)  § 9 a 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 32)  § 2 ods. 1 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 33)  § 7 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore