Zákon o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 95/2002 účinný od 01.04.2008

Platnosť od: 01.03.2002
Účinnosť od: 01.04.2008
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Poisťovníctvo, Cestovný ruch, Zmluvné poistenie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST14JUD199DS21EU24PP20ČL0

Zákon o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 95/2002 účinný od 01.04.2008
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 95/2002 s účinnosťou od 01.04.2008 na základe 8/2008 a 340/2005
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. II

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení zákona č. 58/1969 Zb., zákona č. 131/1982 Zb., zákona ...

V § 788 ods. 2 sa vypúšťajú slová „schválené orgánom štátneho dozoru v poisťovníctve".

Čl. III

Zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového ...

1.

V § 6 ods. 2 sa v prvej vete vypúšťajú slová „schválené dozorným orgánom" a vypúšťa sa druhá veta.

2.

V § 6 ods. 3 sa slovo „úrad" nahrádza slovami „Úrad pre finančný trh11) (ďalej len „úrad")."

Čl. IV

Zákon č. 281/2001 Z. z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr ...

V § 11 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a schválené všeobecné poistné podmienky Úradom pre finančný trh podľa ...

Čl. V - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2002 s výnimkou ustanovení § 8, § 15 až 21, § 36 ods. 7, ktoré ...

Rudolf Schuster v. r.Jozef Migaš v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore