Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov 199/2004 účinný od 01.08.2021

Platnosť od: 15.04.2004
Účinnosť od: 01.08.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo EÚ, Colné právo, Colná správa

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST29JUD5478DS20EUPP19ČL8

Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov 199/2004 účinný od 01.08.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 199/2004 s účinnosťou od 01.08.2021 na základe 312/2020

Legislatívny proces k zákonu 312/2020

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1
Predmet úpravy

Tento zákon upravuje pravidlá a postupy zaobchádzania s tovarom, ktorými sa zabezpečuje uplatňovanie ...

§ 2
Základné pojmy

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)

colnými predpismi osobitné predpisy, medzinárodné zmluvy, zákony a iné všeobecne záväzné právne predpisy, ...

b)

členským štátom štát, ktorý je členským štátom Európskej únie (ďalej len „únia“),

c)

tretím štátom štát, ktorý nie je členským štátom únie; za tretí štát sa považuje aj územie členského ...

d)

colnou hranicou štátna hranica Slovenskej republiky s tretím štátom,

e)

colným priechodom miesto na colnej hranici určené na prestup osôb a prepravu tovaru cez colnú hranicu, ...

f)

tovarom všetky hnuteľné hmotné veci a elektrická energia uvedené v kombinovanej nomenklatúre colného ...

g)

colným orgánom Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky2) (ďalej len „finančné riaditeľstvo“), colný ...

h)

colnou cestou určený úsek pozemnej komunikácie, potrubia a inej cesty, po ktorej sa má tovar prepravovať ...

Vykonávanie colného dohľadu a colnej kontroly
§ 3
Colný dohľad
(1)

Colný dohľad sa vykonáva

a)
colnými formalitami,2aa)
b)
colnou kontrolou vrátane kontroly po prepustení,3)
c)
iným postupom colného orgánu podľa colných predpisov.
(2)

Analýzu alebo podrobnejšie preskúmanie odobratých vzoriek tovaru vykonáva laboratórium2a) alebo špecializované ...

§ 3a
Výkon colného dohľadu pri dovoze, vývoze a preprave neopracovaných diamantov
(1)

Colnému dohľadu podliehajú neopracované diamanty3a) pri ich dovoze, vývoze alebo preprave cez colné ...

(2)

Colný úrad neprepustí neopracované diamanty do navrhovaného colného režimu, ak nie sú splnené podmienky ...

§ 4
Ohlasovacia povinnosť pri preprave peňažných prostriedkov v hotovosti
(1)

Colnému dohľadu podliehajú peňažné prostriedky v hotovosti,3d) ktoré vstupujú na územie Slovenskej republiky ...

(2)

Fyzická osoba, ktorá prepravuje peňažné prostriedky v hotovosti podľa odseku 1 v minimálnej výške ustanovenej ...

(3)

Hodnota peňažných prostriedkov sa na účely odseku 2 určuje referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným ...

(4)

Colný úrad zasiela vyplnené formuláre podľa odseku 2 a oznámenia o porušení colných predpisov podľa ...

(5)

Colný úrad vykonáva kontrolu plnenia ohlasovacej povinnosti podľa odseku 2. Pri kontrole je colný úrad ...

§ 5
(1)

Colný orgán kontroluje, či dovážaný výrobok

a)
pri jeho správnej inštalácii, údržbe a používaní nemá vlastnosti, ktoré odôvodňujú podozrenie z vážneho ...
b)
má pripojenú sprievodnú dokumentáciu podľa osobitného predpisu, ktorý harmonizuje podmienky uvádzania ...
c)
má správne umiestnené označenie CE.4c)
(2)

Dovozca výrobku je povinný na výzvu colného orgánu preukázať, že ním dovážaný výrobok má vyhlásenie ...

(3)

Colný orgán bez zbytočného odkladu požiada pred prepustením dovážaného výrobku do voľného obehu príslušný ...

a)
pri jeho správnej inštalácii, údržbe a používaní môže vážne a bezprostredne ohroziť zdravie a bezpečnosť ...
b)
nemá pripojenú sprievodnú dokumentáciu podľa osobitného predpisu, ktorý harmonizuje podmienky uvádzania ...
c)
nemá správne umiestnené označenie CE.
(4)

Ak orgán dozoru a kontroly vydá záväzné stanovisko, v ktorom podozrenie podľa odseku 3 nepotvrdí, a ...

(5)

Colný orgán neprepustí dovážaný výrobok do voľného obehu, ak orgán dozoru a kontroly doručí v lehote ...

(6)

Ak orgán dozoru a kontroly v lehote uvedenej v odseku 4 doručí colnému orgánu oznámenie, že na vydanie ...

(7)

Na ďalší postup colného orgánu pri kontrole dovážaného výrobku v súvislosti s jeho uvedením na trh sa ...

(8)

Colný orgán dovážaný výrobok zničí,4g) ak orgán dozoru a kontroly nariadi jeho zničenie podľa osobitného ...

§ 6
(1)

Colný orgán je oprávnený v súlade s týmto zákonom alebo s osobitným predpisom1) vykonať colnú kontrolu ...

(2)

V prípade dôvodného podozrenia, že fyzická osoba alebo právnická osoba má tovar, ktorý podlieha colnému ...

(3)

Prehliadku fyzickej osoby a prehliadku prevádzkových priestorov fyzickej osoby alebo prevádzkových priestorov ...

(4)

Colná kontrola obsahu poštových zásielok, na ktoré sa vzťahuje listové tajomstvo, sa vykoná, len ak ...

§ 7
(1)

Za podmienok ustanovených v medzinárodnej zmluve9) colnej kontrole nepodliehajú

a)
zahraničné fyzické osoby, ktoré požívajú výsady a imunity podľa medzinárodného práva,
b)
batožina, ktorú dováža, vyváža alebo prepravuje v colnom režime tranzit fyzická osoba, ktorá požíva ...
c)
diplomatická pošta a konzulárna pošta, ktorej sa poskytuje ochrana podľa medzinárodného práva,
d)
úradná korešpondencia, ktorej sa poskytuje ochrana podľa medzinárodného práva.
(2)

Colnej kontrole nepodlieha diplomatická pošta ani konzulárna pošta Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej ...

§ 8
Zodpovednosť za škodu

Colný orgán nezodpovedá za škodu, ku ktorej došlo z dôvodu meškania dopravného prostriedku v dôsledku ...

Súčinnosť
§ 9
(1)

Osoba, ktorá uskutočnila dovoz, vývoz alebo tranzit tovaru, alebo osoba, ktorá sa priamo alebo nepriamo ...

(2)

Osoba, u ktorej sa vykonáva colný dohľad, je povinná strpieť úkony potrebné na vykonanie colného dohľadu ...

(3)

Osoba, u ktorej sa vykonáva colný dohľad, je povinná na výzvu colného orgánu predložiť doklad osvedčujúci, ...

(4)

Osoba podľa odseku 1 je povinná uchovávať všetky doklady súvisiace priamo alebo nepriamo s dovozom, ...

§ 10
Výkon colného dohľadu v prevádzkových priestoroch podnikateľa
(1)

Ak sa vykonáva colný dohľad v prevádzkových priestoroch alebo v dopravných prostriedkoch podnikateľa,12) ...

(2)

Ak sú obvyklé náklady nižšie ako náklady vyčíslené podnikateľom, colné orgány hradia obvyklé náklady. ...

(3)

Podnikateľ podľa odseku 1 je povinný umožniť colným orgánom pri výkone colného dohľadu bezplatný prístup ...

§ 11
(1)

Súdy, iné štátne orgány, orgány územnej samosprávy alebo iné orgány verejnej moci a iné právnické osoby ...

(2)

Banky a pobočky zahraničných bánk sú povinné podľa osobitného predpisu13) poskytnúť colnému úradu, Kriminálnemu ...

(3)

Poštový podnik je povinný oznámiť colnému úradu, Kriminálnemu úradu finančnej správy alebo finančnému ...

(4)

Štátne orgány a iné orgány verejnej moci a právnické osoby, ktoré z úradnej povinnosti alebo vzhľadom ...

(5)

Dopravcovia sú povinní oznámiť colnému úradu, Kriminálnemu úradu finančnej správy alebo finančnému riaditeľstvu ...

(6)

Vydavatelia tlače sú povinní oznámiť colnému úradu, Kriminálnemu úradu finančnej správy alebo finančnému ...

(7)

Štátne orgány, ktoré majú v pôsobnosti výkon kontroly, sú povinné oznámiť colnému úradu, Kriminálnemu ...

(8)

Osoby, ktoré majú listiny alebo iné veci, ktoré môžu byť dôkazným prostriedkom pri vykonávaní colného ...

(9)

Colné orgány sú v rozsahu potrebnom na plnenie svojich úloh oprávnené žiadať z informačného systému ...

(10)

Colný orgán je oprávnený využívať informácie a osobné údaje podľa odseku 9 len v nevyhnutnej miere na ...

(11)

Prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ informačných systémov vedených na základe osobitného zákona16) ...

(12)

Colný orgán poskytuje a zverejňuje informácie, ktoré nie sú osobnými údajmi, ak je to potrebné na plnenie ...

(13)

Colný orgán je povinný zabezpečiť ochranu informácií a osobných údajov pred ich neoprávneným zverejnením ...

(14)

Osobnými údajmi podľa odsekov 9 až 13 sú titul, meno, priezvisko, rodné číslo, dátum a miesto narodenia, ...

(15)

Na poskytovanie informácií do zahraničia20) sa odseky 10 a 12 až 14 použijú primerane.

§ 12
Výkon kontroly po prepustení
(1)

Colný úrad písomne oznámi kontrolovanej osobe začatie kontroly po prepustení. Oznámenie o začatí kontroly ...

(2)

Colný úrad je oprávnený začať kontrolu po prepustení aj bez oznámenia podľa odseku 1, ak hrozí, že účtovné ...

(3)

Ak kontrolovaná osoba počas výkonu kontroly po prepustení požiada o opravu colných vyhlásení, ktoré ...

(4)

Kontrolovaná osoba je povinná

a)
umožniť colnému úradu vykonať kontrolu po prepustení,
b)
umožniť colnému úradu vstup do svojho sídla a prevádzkových priestorov,
c)
poskytnúť colnému úradu všetky požadované doklady, údaje, informácie, vrátane dát uložených na dátových ...
d)
zabezpečiť vhodné miesto a podmienky na vykonanie kontroly po prepustení a zdržať sa konania, ktoré ...
e)
umožniť colnému úradu skontrolovať tovar, na ktorý sa vzťahuje kontrolované colné vyhlásenie, ak má ...
(5)

Colný úrad písomne potvrdí prevzatie dokladov a dátových nosičov podľa odseku 4 písm. c). Colný úrad ...

(6)

Colný úrad v záujme zistenia skutočného stavu veci vykonáva pri kontrole po prepustení dokazovanie. ...

(7)

Colný úrad je oprávnený pri kontrole po prepustení odoberať vzorky tovaru. O odobratí vzorky je colný ...

(8)

Kontrolovanej osobe nepatrí náhrada nákladov vzniknutých v súvislosti s kontrolou tovaru a odoberaním ...

(9)

Kontrolovaná osoba je oprávnená

a)
požadovať predloženie služobného preukazu príslušníka finančnej správy vykonávajúceho kontrolu po prepustení, ...
b)
byť prítomná na rokovaní so svojimi zamestnancami,
c)
podávať námietky proti postupu príslušníka finančnej správy vykonávajúceho kontrolu po prepustení,
d)
predkladať alebo navrhovať v priebehu kontroly po prepustení dôkazy preukazujúce jej tvrdenia,
e)
vyjadriť sa pred ukončením kontroly po prepustení ústne do zápisnice alebo písomne k nedostatkom zisteným ...
f)
určiť si zástupcu.
(10)

O námietkach podľa odseku 9 písm. c) rozhoduje riaditeľ colného úradu vykonávajúceho kontrolu po prepustení. ...

(11)

Ak skutočnosti zistené kontrolou po prepustení preukázali, že colné predpisy boli uplatnené správne, ...

(12)

Záznam z kontroly po prepustení obsahuje

a)
označenie colného úradu, ktorý vykonal kontrolu po prepustení,
b)
označenie kontrolovanej osoby a označenie určenej osoby,
c)
číslo záznamu z kontroly po prepustení a dátum jeho vyhotovenia,
d)
miesto vykonania kontroly po prepustení, dátum začatia a dátum ukončenia kontroly po prepustení,
e)
evidenčné čísla kontrolovaných colných vyhlásení,
f)
vyjadrenie colného úradu, že nezistil skutočnosti, ktoré by preukazovali, že colné predpisy boli uplatnené ...
g)
hodnosť, meno a priezvisko príslušníkov finančnej správy, ktorí vykonali kontrolu po prepustení,
h)
meno a priezvisko osoby konajúcej v mene colného úradu a jej kvalifikovaný elektronický podpis, ak ide ...
(13)

Ak skutočnosti zistené kontrolou po prepustení nasvedčujú, že colné predpisy boli uplatnené na základe ...

(14)

Ak skutočnosti zistené kontrolou po prepustení nasvedčujú, že sa má v súlade s colnými predpismi dodatočne ...

(15)

Pri prerokovaní nedostatkov zistených kontrolou po prepustení colný úrad zaznamená vyjadrenia kontrolovanej ...

(16)

Ak skutočnosti zistené kontrolou po prepustení preukázali, že colné predpisy boli uplatnené na základe ...

(17)

Protokol obsahuje

a)
označenie colného úradu, ktorý vykonal kontrolou po prepustení,
b)
označenie kontrolovanej osoby a označenie určenej osoby,
c)
číslo protokolu a dátum jeho vyhotovenia,
d)
miesto vykonania kontroly po prepustení, dátum začatia a dátum ukončenia kontroly po prepustení,
e)
evidenčné čísla kontrolovaných colných vyhlásení,
f)
vymedzenie preukázaných nedostatkov zistených kontrolou po prepustení, skutočností, ktoré boli podkladom ...
g)
zoznam dokladov a dátových nosičov, ktoré boli zaistené pri kontrole po prepustení,
h)
výpočet sumy colného dlhu, ktorá má byť vybratá alebo zostáva na vybratie, právnu skutočnosť, na základe ...
i)
ďalšie skutočnosti, ktoré vyplynuli z kontroly po prepustení a ktoré sú významné z hľadiska uplatňovania ...
j)
hodnosť, meno a priezvisko príslušníkov finančnej správy, ktorí vykonali kontrolu po prepustení,
k)
meno a priezvisko osoby konajúcej v mene colného úradu a jej kvalifikovaný elektronický podpis, ak ide ...
(18)

Dňom vyhotovenia protokolu je kontrola po prepustení ukončená. Protokol sa doručí kontrolovanej osobe ...

(19)

Ak sa má v súlade s colnými predpismi dodatočne vymerať colný dlh, colný úrad oznámi sumu colného dlhu ...

(20)

Colné vyhlásenia, ktoré boli predmetom kontroly po prepustení, môžu byť opätovne predmetom kontroly ...

a)
ak kontrolovaná osoba žiada o vrátenie colného dlhu,
b)
na podnet Európskej komisie, ministerstva alebo finančného riaditeľstva,
c)
na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní.
(21)

Odseky 1 až 20 sa neuplatnia, ak na overenie správnosti a pravosti informácií uvedených v colnom vyhlásení ...

(22)

Odseky 1 až 20 sa neuplatnia, ak sa kontrola po prepustení vykonáva na základe žiadosti kontrolovanej ...

(23)

Ak v rámci kontroly po prepustení podľa odsekov 1 až 20 colný úrad zistí, že treba overiť aj správnosť ...

(24)

Ak je predmetom kontroly po prepustení vyhlásenie na dočasné uskladnenie, predbežné colné vyhlásenie ...

§ 13
Colné pohraničné pásmo
(1)

Colné pohraničné pásmo je časť colného územia únie vo vzdialenosti do 25 km od colnej hranice smerom ...

(2)

V colnom pohraničnom pásme sa vykonáva colný dohľad vo zvýšenej miere, najmä sa zisťuje, či tovar vrátane ...

Preprava tovaru
§ 14
(1)

Tovar možno dovážať, vyvážať a prepravovať cez colnú hranicu len po colnej ceste, ak je colná cesta ...

(2)

Tovar možno dovážať, vyvážať a prepravovať cez colnú hranicu len cez colný priechod; to neplatí pre ...

(3)

Lietadlá, ktoré prilietajú z letísk mimo colného územia únie, môžu pristávať len na colných letiskách, ...

(4)

Ak lietadlo odlieta z colného letiska priamo z colného územia únie a v dôsledku nepredvídateľných udalostí ...

(5)

Zoznam colných ciest, colných priechodov a colných letísk je uvedený v prílohe č. 2.

(6)

Finančné riaditeľstvo môže po dohode s príslušným útvarom Policajného zboru v jednotlivých prípadoch ...

(7)

Povinnosť podľa odseku 1 sa pri preprave z colného územia únie nevzťahuje na

a)
tovar neobchodného charakteru, ktorý nepodlieha vývoznému clu, nachádzajúci sa v batožine cestujúceho, ...
b)
dopravné prostriedky, ktoré sú zvyčajne poháňané ľudskou silou,
c)
tovar oslobodený od vývozného cla podľa osobitného predpisu.22)
(8)

Povinnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje ani na tovar, ktorý sa

a)
nachádza v batožine cestujúceho a colné vyhlásenie možno podať iným úkonom,23)
b)
prepravuje na colné územie únie v súvislosti so živelnou pohromou,24)
c)
prepravuje na colné územie únie v súvislosti s inou nepredvídateľnou udalosťou, najmä nehodou.
(9)

Colný úrad môže v záujme uľahčenia prepravy udeliť výnimku z povinností podľa odsekov 1 a 3 aj v prípadoch, ...

§ 15
(1)

Pri preprave tovaru na územie Slovenskej republiky alebo pri premiestnení tovaru zo slobodného pásma ...

a)
tovar neobchodného charakteru, ktorý je oslobodený od dovozného cla podľa osobitného predpisu upravujúceho ...
b)
osobné veci cestujúceho,27)
c)
dopravné prostriedky, ktoré sú zvyčajne poháňané ľudskou silou, ak sú oslobodené od dovozného cla ako ...
d)
tovar, ktorý je oslobodený od dovozného cla podľa osobitného predpisu upravujúceho oslobodenie poľnohospodárskych ...
e)
zvieratá, stroje, dopravné prostriedky a iný tovar poľnohospodárskeho podniku alebo lesného podniku ...
f)
lietadlá, ktoré slúžia na prepravu osôb, ktorá sa nevykonáva ako podnikateľská činnosť alebo ktorá je ...
g)
lietadlá štátnych orgánov Slovenskej republiky a ozbrojených síl Slovenskej republiky s ich zásobami ...
h)
tovar únie neobchodného charakteru oslobodený od dovozného cla dovážaný zo slobodného pásma na inú časť ...
(2)

Pri preprave tovaru na územie Slovenskej republiky alebo pri premiestnení tovaru zo slobodného pásma ...

a)
listové zásielky s výnimkou reklamných adresovaných zásielok alebo slepeckých zásielok,
b)
zásielky, najmä tlačivá, listy a balíky, ktoré obsahujú tovar s hodnotou nepresahujúcou 25 EUR, s výnimkou ...
c)
zásielky, najmä tlačivá, listy a balíky obsahujúce tovar neobchodného charakteru, ktoré sú oslobodené ...
d)
zásielky, najmä tlačivá, listy a balíky, ktoré obsahujú
1.
doklady zasielané orgánom verejnej správy členských štátov,
2.
verejné listiny vlád tretích štátov a medzinárodných organizácií,
3.
úradné tlačivá zasielané centrálnym bankám členských štátov,
4.
podklady na kontroly vykonávané na colnom území únie inštitúciou tretieho štátu,
5.
tlačivá používané v rámci dohovorov o medzinárodnej automobilovej preprave a preprave tovaru,
6.
použité tlačivá, cestovné výkazy, konosamenty, prepravné listy a ostatné obchodné doklady,
7.
úradné tlačivá orgánov tretích štátov alebo orgánov medzinárodných organizácií a tlačivá zodpovedajúce ...
8.
fotografie pre tlač, diapozitívy a štočky na fotografie pre tlač, aj s textom k obrázku, ktoré sa zasielajú ...
9.
kolkové známky alebo podobné známky osvedčujúce zaplatenie poplatkov v treťom štáte,
10.
zákonné platidlá platené Národnej banke Slovenska, ako aj iným bankám,
e)
zásielky, najmä tlačivá, listy a balíky oslobodené od dovozného cla ako vrátený tovar, ktoré sa ako ...
(3)

Pri preprave tovaru na územie Slovenskej republiky alebo pri premiestnení tovaru zo slobodného pásma ...

§ 15a
Náklady na vydanie rozhodnutia o uplatnení colných predpisov
(1)

Náklady na vydanie rozhodnutia o uplatnení colných predpisov29a) sú najmä výdavky na vykonanie analýzy ...

(2)

Výdavky uvedené v odseku 1 hradí žiadateľ o vydanie rozhodnutia o uplatnení colných predpisov bez ohľadu ...

§ 16
Záväzné informácie
(1)

Žiadosť o vydanie záväznej informácie o pôvode tovaru30) možno podať aj v listinnej podobe.

(2)

Rozhodnutie o záväznej informácii o pôvode tovaru na základe žiadosti podľa odseku 1 sa vydáva v listinnej ...

§ 17

Doklad, ktorý osvedčuje pôvod tovaru,31) vydáva osoba oprávnená na tento účel podľa osobitného predpisu.32) ...

§ 18a
Registrácia
(1)

Žiadosť o pridelenie čísla EORI (číslo registrácie a identifikácie hospodárskych subjektov) je povinná ...

(2)

Žiadosť o pridelenie čísla EORI (číslo registrácie a identifikácie hospodárskych subjektov) možno podať ...

Predloženie tovaru
§ 19
(1)

Tovar sa predkladá v colnom priestore, na mieste určenom colným orgánom alebo na mieste schválenom colným ...

(2)

Colný priestor je vyhradený a označený priestor príslušného colného úradu nachádzajúci sa v stavbách ...

(3)

V colnom priestore je možné predložiť tovar len počas úradných hodín príslušného colného úradu, ktoré ...

(4)

Miesto určené colným orgánom je vyhradený priestor v stavbách a na pozemkoch, na ktorých je umiestnená ...

(5)

Miesto určené colným orgánom môže byť označené ako colný priestor; na takto označené miesto sa ustanovenia ...

(6)

Miesto schválené colným orgánom je vyhradený priestor v stavbách a na pozemkoch schválený colným orgánom ...

§ 22
(1)

Colným úradom príslušným na predloženie tovaru34) je pri

a)
cestnej preprave najbližší colný úrad,
b)
leteckej preprave
1.
colný úrad na letisku, kde sa tovar vykladá alebo prekladá, ak sa tovar letecky prepraví na colné územie ...
2.
inak colný úrad, v ktorého obvode je prvé colné letisko pristátia alebo pre batožinu35) colný úrad, ...
c)
železničnej preprave
1.
pre podanú batožinu ktorýkoľvek colný úrad, ak je oprávnený na colné konanie v železničnej preprave ...
2.
pre cestné motorové vozidlá prepravované v medzinárodných vlakoch určených na prepravu cestných motorových ...
3.
pre tovar vystupujúci zo slobodného pásma na ostatné colné územie únie colný úrad, v ktorého obvode ...
4.
pre iný tovar každý železničný colný úrad, v ktorého obvode sa vlak po vstupe plánovane prvýkrát zastaví; ...
d)
poštovej preprave ktorýkoľvek colný úrad, ak je oprávnený na colné konanie v poštovej preprave,
e)
preprave potrubím alebo inou colnou cestou colný úrad, v ktorého obvode tovar opúšťa potrubie alebo ...
(2)

Ak nie je možné predložiť tovar colnému úradu príslušnému podľa odseku 1, je príslušný najbližší ďalší ...

§ 23
Skladné
(1)

Osoba, ktorá predložila tovar colnému úradu, je povinná pri jeho uskladnení v skladoch colného úradu ...

(2)

Za uskladnenie tovaru podľa odseku 1 sa platí skladné vo výške

a)
5 % z hodnoty uskladneného tovaru, najmenej však 16,59 eura, ak uskladnenie tovaru nepresahuje päť dní ...
b)
10 % z hodnoty uskladneného tovaru, najmenej však 33,19 eura, ak uskladnenie tovaru presahuje päť dní ...
(3)

Ak sa v skladoch colného úradu uskladňujú listiny, doklady, dokumentácia a iné písomnosti, platí sa ...

(4)

Za uskladnenie tovaru v skladoch colného úradu sa za každý začatý mesiac platí skladné uvedené v odseku ...

(5)

Úhrnná suma skladného sa zaokrúhľuje na eurocenty do 0,005 eura nadol a od 0,005 eura vrátane nahor.

Colné konanie
§ 24
(1)

Colným konaním sa rozumie konanie, ktorého účelom je rozhodnúť, či a za akých podmienok sa tovar, ktorý ...

(2)

Colné konanie sa začína podaním colného vyhlásenia alebo vyhlásenia o spätnom vývoze.

§ 26
Colná kontrola tovaru predloženého v colnom priestore, na mieste určenom colným orgánom alebo na mieste ...
(1)

Colná kontrola tovaru predloženého v colnom priestore alebo na mieste určenom colným orgánom sa vykonáva ...

(2)

Ak deklarant žiadosť o vykonanie colnej kontroly tovaru mimo určených úradných hodín podáva v listinnej ...

(3)

Na mieste schválenom colným orgánom sa colná kontrola tovaru vykonáva za podmienok určených v schválení ...

(4)

Deklarant je povinný zabezpečiť v dohodnutom čase tovar, potrebné doklady a dopravné prostriedky, v ...

(5)

Ak sa colná kontrola tovaru vykoná mimo určených úradných hodín alebo na mieste schválenom colným orgánom, ...

a)
počas úradných hodín colného úradu 10 eur,
b)
v pracovných dňoch mimo určených úradných hodín colného úradu 20 eur,
c)
v sobotu alebo v deň pracovného pokoja 30 eur.
(6)

Deklarant je povinný okrem nákladov uvedených v odseku 5 uhradiť colnému úradu

a)
náhradu preukázaných cestovných výdavkov,38)
b)
náhradu za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách.38)
(7)

Ak sa colná kontrola tovaru mimo určených úradných hodín alebo na mieste schválenom colným orgánom neuskutoční ...

(8)

Ak je deklarant oprávnený predložiť tovar na mieste schválenom colným orgánom, môže po dohode s príslušným ...

(9)

Ak by vykonanie colnej kontroly tovaru na mieste schválenom colným orgánom spôsobilo colnému úradu narušenie ...

(10)

Colnú kontrolu tovaru možno vykonať počas jazdy vlaku alebo plavby lode medzi zastávkami vlaku alebo ...

(11)

Colný úrad vykoná colnú kontrolu tovaru prednostne, a to aj mimo určených úradných hodín, ak ide o tovar, ...

(12)

Náklady podľa odsekov 5 a 6 sa neuhrádzajú, ak deklarantom je schválený hospodársky subjekt.

(13)

Náklady podľa odsekov 5 a 6 sa neuhrádzajú, ak sa colná kontrola tovaru vykonala na mieste schválenom ...

(14)

Ustanovenia odsekov 1 až 13 sa primerane použijú aj pri ukončení osobitného colného režimu a spätnom ...

§ 27
Overovanie údajov colného vyhlásenia a vyhlásenia o spätnom vývoze
(1)

Colný úrad je na účel zistenia skutkového stavu veci oprávnený overovať aj podklady a skutočnosti, ktoré ...

(2)

Ak deklarant v colnom konaní nesplní povinnosť poskytnúť všetky potrebné informácie a podklady,39) colný ...

(3)

Deklarant je povinný na žiadosť colného úradu uviesť pôvod tovaru, strpieť odobratie vzoriek na vlastné ...

§ 28
Zabezpečenie totožnosti tovaru

Ak je potrebné zabezpečiť totožnosť tovaru, deklarant je povinný na vlastné náklady vykonať potrebné ...

§ 29
Príslušnosť na predloženie tovaru a podanie colného vyhlásenia
(1)

Tovar sa predkladá a colné vyhlásenie sa podáva vnútrozemskej pobočke colného úradu,41) ak odsek 3 alebo ...

a)
dovážaného tovaru, ktorý sa má prepustiť do colného režimu tranzit, a
b)
tovaru, pri ktorom možno ľahko a účinne vykonať colnú kontrolu a ktorý sa má prepustiť do voľného obehu, ...
(2)

Za tovar, pri ktorom možno ľahko a účinne vykonať colnú kontrolu, sa považuje najmä tovar

a)
voľne uložený,
b)
balený vo vreciach, žochoch, latovaní vrátane bubnov na prepravu káblov, v sudoch s patentným uzáverom ...
c)
nebalený tovar, nebalený tovar pripevnený na paletách fóliou,
d)
tekutý, sypký a plynný prepravovaný v cisternách alebo v špeciálnych kontajneroch, ktorý je zabezpečený ...
(3)

Pobočky colných úradov príslušné na predloženie tovaru a na podanie colného vyhlásenia pri určitých ...

(4)

Príslušnosť podľa odseku 3 sa nevzťahuje na podanie colného vyhlásenia na tovar obchodného charakteru ...

(5)

Príslušnosť podľa odseku 3 sa nevzťahuje na podanie colného vyhlásenia na tovar obchodného charakteru ...

Žiadosť o vyplatenie vývoznej náhrady
§ 30

Ak sa colným vyhlásením navrhuje prepustenie tovaru, na ktorý sa žiada vyplatenie vývoznej náhrady podľa ...

§ 31
(1)

Riadne vyplnené colné vyhlásenie s poznámkou podľa § 30 sa považuje za žiadosť o vyplatenie vývoznej ...

(2)

Ak colný úrad prepustí do colného režimu vývoz tovar, na ktorý deklarant podal žiadosť o vyplatenie ...

Prijatie písomného colného vyhlásenia
§ 32
(1)

Colné vyhlásenie musí byť vyplnené v štátnom jazyku. Colný úrad môže prijať písomné colné vyhlásenie ...

(2)

Spôsob vypĺňania colného vyhlásenia alebo vyhlásenia o spätnom vývoze, zoznam kódov používaných pri ...

§ 33

Podanie colného vyhlásenia v listinnej podobe osvedčí príslušník finančnej správy svojím podpisom. Na ...

§ 34
(1)

Colný úrad odmietne prijatie colného vyhlásenia, ak

a)
je colné vyhlásenie podané na vecne nepríslušnej pobočke colného úradu alebo
b)
nie sú splnené náležitosti na podanie colného vyhlásenia ustanovené colnými predpismi.
(2)

Colný úrad môže odmietnuť prijatie colného vyhlásenia, ak je colné vyhlásenie podané na miestne nepríslušnej ...

§ 35
(1)

Ak sa platnosť colného vyhlásenia pred prepustením tovaru zruší, colné konanie sa považuje za zastavené. ...

(2)

Ak sa platnosť už prijatého colného vyhlásenia v listinnej podobe na žiadosť deklaranta zruší,47) colný ...

§ 35a

Ustanovenia § 32 ods. 1 a § 33 až 35 sa použijú primerane aj na vyhlásenie o spätnom vývoze.

§ 36
Rozhodnutie v colnom konaní
(1)

Písomné vyhotovenie rozhodnutia v colnom konaní obsahuje

a)
označenie colného úradu, ktorý rozhodnutie vydal,
b)
dátum prijatia návrhu na rozhodnutie v colnom konaní, evidenčné číslo rozhodnutia, dátum vydania rozhodnutia, ...
c)
presné označenie deklaranta,
d)
označenie alebo opis tovaru vylučujúci zámenu s iným tovarom,
e)
sumu dovozného cla alebo sumu vývozného cla podľa jednotlivých položiek a úhrnnú sumu dovozného cla ...
f)
meno a priezvisko osoby konajúcej v mene colného úradu a jej kvalifikovaný elektronický podpis, ak ide ...
(2)

Služobná pečiatka je pečiatka pridelená príslušníkovi finančnej správy19) alebo osobe konajúcej v mene ...

(3)

Na písomné vyhotovenie rozhodnutia, ktorým sa tovar prepúšťa do navrhovaného colného režimu, sa nevzťahuje ...

(4)

Ak v colnom konaní colný úrad potvrdí colné vyhlásenie podané písomne alebo colný úrad vydá iný doklad, ...

(5)

Na rozhodnutie o prepustení tovaru do navrhovaného colného režimu oznámené ústne alebo iným spôsobom49) ...

(6)

Rozhodnutie v colnom konaní sa vyhotovuje písomne; to neplatí, ak bolo colné vyhlásenie podané v súlade ...

(7)

Rozhodnutie, ktorým sa tovar prepúšťa do colného režimu s úplným oslobodením od dovozného cla, colný ...

(8)

Proti rozhodnutiu v colnom konaní vydanom podľa odseku 3 a rozhodnutiu colného úradu, ktorým sa zamieta ...

(9)

Písomným rozhodnutím v colnom konaní je aj rozhodnutie, ktoré sa vyhotovuje a odosiela automaticky prostredníctvom ...

(10)

Na doručovanie elektronických správ v colnom konaní sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.49a) ...

§ 36a
Zničenie tovaru v colnom režime aktívny zušľachťovací styk
(1)

Ak je predmetom zničenia odpad,50) žiadateľ o vydanie povolenia na použitie colného režimu aktívny zušľachťovací ...

(2)

Držiteľ povolenia na použitie colného režimu aktívny zušľachťovací styk písomne oznámi colnému úradu ...

§ 37

Zápis sumy dovozného cla alebo sumy vývozného cla do účtovnej evidencie sa nevykoná, ak ide o sumu, ...

§ 38
(1)

Colný dlh možno uhradiť v hotovosti, poštovým poukazom, šekom, bezhotovostným prevodom z účtu na účet ...

(2)

Colný úrad môže na základe žiadosti povoliť dlžníkovi zaplatenie colného dlhu v splátkach, ak by bolo ...

Slobodné pásma
§ 40

Slobodné pásmo musí byť oddelené od ostatného colného územia plotom vysokým najmenej tri metre alebo ...

§ 41
(1)

Zriadenie slobodného pásma na žiadosť osoby povoľuje ministerstvo na základe predchádzajúceho rozhodnutia ...

(2)

Stavby postavené v slobodnom pásme bez súhlasu colného úradu colný úrad na náklady vlastníka stavby ...

(3)

Ministerstvo zruší povolenie podľa odseku 1, ak o to požiada prevádzkovateľ alebo ak slobodné pásmo ...

(4)

Náležitosti žiadosti o zriadenie slobodného pásma a doklady a podklady, ktoré sa pripájajú k žiadosti, ...

§ 43

Prevádzkovateľ slobodného pásma je povinný oznámiť colnému úradu každú stratu tovaru okrem prirodzených ...

Oslobodenie tovaru od dovozného cla alebo vývozného cla
§ 44
Rozhodnutie o oslobodení tovaru od dovozného cla
(1)

Rozhodnutie o oslobodení tovaru od dovozného cla sa v colnom konaní vydáva na základe žiadosti obsiahnutej ...

(2)

Rozhodnutie o prepustení tovaru do navrhovaného colného režimu sa považuje za rozhodnutie o oslobodení ...

(3)

Ak je potrebné ustanoviť osobitné podmienky na poskytnutie oslobodenia tovaru od dovozného cla, colný ...

(4)

Ak sa colné vyhlásenie podáva iným úkonom,23) považuje sa to za podanie žiadosti o vydanie rozhodnutia ...

Tovar v batožine cestujúceho
§ 45

Tovar dovážaný v osobnej batožine cestujúceho je oslobodený od dovozného cla v rozsahu a za podmienok ...

Tovar dovážaný osobami, ktoré požívajú výsady a imunity podľa medzinárodného práva, a vybavenie zahraničných pracovísk
§ 47
(1)

Od dovozného cla je oslobodený

a)
tovar určený na úradné účely a spotrebu diplomatických alebo konzulárnych zastúpení cudzích štátov nachádzajúcich ...
b)
tovar, ktorý slúži na potrebu alebo spotrebu členov diplomatického personálu zastúpení uvedených v písmene ...
c)
tovar dovážaný členmi administratívneho a technického personálu zastúpení uvedených v písmene a) na ...
(2)

Oslobodenie od dovozného cla sa neposkytne, ak osoba podľa odseku 1 písm. b) alebo c)

a)
je občanom Slovenskej republiky alebo má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, alebo
b)
vykonáva podnikateľskú činnosť na území Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu.55)
§ 48
(1)

Tovar oslobodený od dovozného cla podľa § 47 ods. 1 alebo podľa medzinárodných zmlúv pre inštitúcie ...

(2)

Ak sa tovar podľa odseku 1 vypožičia, dá do zálohy, prenechá do nájmu alebo prevedie pred uplynutím ...

(3)

Ak sa tovar oslobodený od dovozného cla podľa § 47 ods. 1 vypožičia, dá do zálohy, prenechá do nájmu ...

§ 49
Palubné zásoby
(1)

Od dovozného cla sú oslobodené na princípe vzájomnosti vo vzťahu k tretiemu štátu zásoby potravín, nápojov, ...

(2)

Od dovozného cla je v cestnej doprave a v železničnej doprave oslobodený tovar podľa odseku 1, ktorý ...

(3)

Obaly, v ktorých sa tovar podľa odsekov 1 a 2 podáva, musia byť označené takým spôsobom, aby bol predaj ...

(4)

Tovar, ktorý bol dovezený s oslobodením od dovozného cla podľa odsekov 1 a 2, sa musí použiť v súlade ...

§ 50
Pohonné látky

Pohonné látky v hlavných nádržiach obchodných motorových vozidiel určených na prepravu viac ako deviatich ...

§ 51
Semená, osivá a hnojivá
(1)

Semená a osivá sú oslobodené od dovozného cla na princípe vzájomnosti vo vzťahu k tretiemu štátu.

(2)

Hnojivá a iné výrobky na obrábanie pôdy a starostlivosť o poľnohospodárske plodiny59) sú oslobodené ...

(3)

Sídlo poľnohospodárskeho podniku a pozemkov obhospodarovaných týmto podnikom sa nachádza v bezprostrednej ...

§ 52

Ustanovenia § 44 až 51 sa uplatnia primerane na vývoz tovaru, ktorý podlieha vývoznému clu.

§ 52a
Zbrane a vojenské zariadenia

Certifikát podľa osobitného predpisu o pozastavení dovozného cla na tovar, ktorým sú určité zbrane a ...

§ 53
Oznámenie sumy colného dlhu
(1)

Ak sa použije postup podľa osobitného predpisu,60) colný úrad oznámi dlžníkovi sumu colného dlhu doručením ...

a)
písomného rozhodnutia o určení colného dlhu v colnom konaní; ak je colný dlh zabezpečený, môže byť jeho ...
b)
písomného rozhodnutia o vymeraní colného dlhu alebo o dodatočnom vymeraní colného dlhu v správnom konaní. ...
(2)

Na písomné vyhotovenie rozhodnutia o určení colného dlhu v colnom konaní sa ustanovenia všeobecného ...

(3)

Rozhodnutie o určení colného dlhu v colnom konaní obsahuje

a)
číslo rozhodnutia,
b)
presné označenie deklaranta,
c)
sumu dovozného cla alebo sumu vývozného cla podľa jednotlivých položiek a úhrnnú sumu dovozného cla ...
d)
lehotu na zaplatenie sumy colného dlhu,
e)
bankové spojenie a identifikáciu platby,
f)
poučenie o odvolaní a informáciu o tom, že rozhodnutie je preskúmateľné súdom za podmienok podľa osobitného ...
g)
dátum vydania tohto rozhodnutia,
h)
meno a priezvisko osoby konajúcej v mene colného úradu a jej kvalifikovaný elektronický podpis, ak ide ...
(4)

Ak colný dlh vznikol v súvislosti s konaním, ktoré v čase jeho uskutočnenia malo znaky trestného činu, ...

(5)

Ak sa po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o určení colného dlhu v colnom konaní dodatočne preukáže, ...

§ 54
Zloženie peňažných prostriedkov v hotovosti
(1)

Na účely záruky na colný dlh je zloženiu peňažných prostriedkov v hotovosti rovnocenné predloženie dokladu ...

(2)

Záruka na colný dlh poskytnutá zložením peňažných prostriedkov v hotovosti sa použije na úhradu dovozného ...

(3)

Zložením peňažných prostriedkov v hotovosti do pokladne colného úradu môže byť poskytnutá záruka na ...

§ 55
Ručenie
(1)

Ručenie sa poskytuje vo forme jednotlivej záruky alebo celkovej záruky.

(2)

Colný úrad prijme ako ručiteľa

a)
banku, zahraničnú banku so sídlom v členskom štáte, poisťovňu alebo poisťovňu z iného členského štátu ...
b)
inú osobu usadenú na colnom území únie,60ca) ak je schválená ako ručiteľ podľa odseku 3.
(3)

Colný úrad osobu uvedenú v odseku 2 písm. b) na jej písomnú žiadosť schváli ako ručiteľa, ak

a)
je schopná splniť za dlžníka colný dlh, ktorý vznikne alebo by mohol vzniknúť, a to do výšky uvedenej ...
b)
zabezpečí pohľadávku do výšky uvedenej v žiadosti
1.
vinkulovaním vkladu v banke alebo v zahraničnej banke so sídlom v členskom štáte, alebo v zahraničnej ...
2.
zárukou banky alebo zahraničnej banky so sídlom v členskom štáte, alebo zahraničnej banky, ktorá má ...
c)
plní podmienky podľa osobitného predpisu,60d)
d)
riadne a včas plní povinnosti vyplývajúce z colných predpisov a daňových predpisov; splnenie tejto podmienky ...
(4)

Povinnosť uvedená v odseku 3 písm. c) sa považuje za splnenú, ak bol osobe udelený status schváleného ...

(5)

Ak je osobou, ktorá má byť schválená ako ručiteľ podľa odseku 3, Exportno-importná banka Slovenskej ...

(6)

Žiadosť uvedenú v odseku 3 podáva osoba colnému úradu, v ktorého územnom obvode má osoba trvalý pobyt, ...

(7)

Splnenie podmienky podľa odseku 3 písm. a) colný úrad posúdi na základe dokladov preukazujúcich stav ...

(8)

Ak osoba, ktorá má byť schválená ako ručiteľ, spĺňa podmienky podľa odseku 3, colný úrad vydá rozhodnutie, ...

(9)

Osoba, ktorej colný úrad vydal rozhodnutie, ktorým ju schválil ako ručiteľa, je povinná akúkoľvek skutočnosť, ...

(10)

Colný úrad zruší rozhodnutie podľa odseku 8, ktorým osobu schválil ako ručiteľa, ak táto osoba prestane ...

(11)

Osoba uvedená v odseku 2 je povinná finančnému riaditeľstvu písomne predkladať zoznam fyzických osôb, ...

(12)

Povinnosť podľa odseku 11 druhej vety zaniká

a)
doručením písomného oznámenia finančnému riaditeľstvu o tom, že osoba uvedená v odseku 2 písm. a) nebude ...
b)
právoplatnosťou rozhodnutia podľa odseku 10.
(13)

Ak colný úrad schváli ručiteľské vyhlásenie, túto skutočnosť na ňom vyznačí. Schválením ručiteľského ...

(14)

Odo dňa nadobudnutia účinnosti rozhodnutia vydaného podľa odseku 10 colný úrad nemôže schváliť podľa ...

(15)

Ak colný úrad vydá rozhodnutie podľa odseku 10, dôjde k inému zrušeniu schválenia ručiteľského vyhlásenia ...

§ 55a
Osobitné ustanovenie o ručiteľskom vyhlásení
(1)

Pri ručení vo forme jednotlivej záruky ručiteľ uvedený v § 55 ods. 2 podáva ručiteľské vyhlásenie podľa ...

(2)

Ručiteľské vyhlásenie pri ručení vo forme jednotlivej záruky v elektronickej podobe obsahuje náležitosti ...

(3)

Okrem náležitostí podľa odseku 2 ručiteľské vyhlásenie pri ručení vo forme jednotlivej záruky v elektronickej ...

(4)

Ručiteľské vyhlásenie pri ručení vo forme jednotlivej záruky v elektronickej podobe musí byť podpísané ...

(5)

Schválenie ručiteľského vyhlásenia pri ručení vo forme jednotlivej záruky v elektronickej podobe colný ...

(6)

Ručiteľské vyhlásenie pri ručení vo forme jednotlivej záruky v elektronickej podobe sa nepoužije

a)
na colný režim tranzit,
b)
pri colnej operácii, ktorá sa má vykonať celkom alebo sčasti mimo územia Slovenskej republiky.
(7)

Pri ručení vo forme celkovej záruky ručiteľ uvedený v § 55 ods. 2 podáva ručiteľské vyhlásenie podľa ...

§ 56
Zádržné právo

Colný úrad môže na zabezpečenie nedoplatku colného dlhu, pokuty alebo inej platby vymeranej alebo uloženej ...

§ 56a

Colný úrad môže na zabezpečenie svojej pohľadávky zriadiť k veciam a právam dlžníka a ručiteľa colné ...

§ 56b
Zaokrúhľovanie cla

Vymerané clo sa zaokrúhľuje na eurocenty do 0,005 eura nadol a od 0,005 eura vrátane nahor.

§ 57
Zanedbateľné sumy
(1)

Colný úrad neoznámi colný dlh pri dovoze alebo colný dlh pri vývoze, ak colný dlh vznikol nesplnením ...

(2)

Colný úrad neoznámi colný dlh pri dovoze alebo colný dlh pri vývoze, ak ide o dodatočné vymeranie colného ...

(3)

Ak colný úrad postupuje podľa odseku 1 alebo odseku 2, neoznámi ani daň z pridanej hodnoty a spotrebnú ...

§ 58
Deň platby
(1)

Za deň platby sa považuje

a)
pri bezhotovostných prevodoch z účtov v banke alebo v pobočke zahraničnej banky deň, keď sa uskutočnilo ...
b)
pri platbách v hotovosti deň, keď banka, pobočka zahraničnej banky, poštový podnik alebo iná oprávnená ...
c)
pri použití preplatku na colných platbách podľa § 60a deň vzniku takého preplatku.
(2)

Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné previesť platby na príslušné účty colného úradu vždy najneskôr ...

§ 59
Úrok z omeškania
(1)

Colný úrad vymeria úrok z omeškania v súlade s osobitným predpisom.61ab)

(2)

Úrok z omeškania je príslušenstvom colného dlhu.

(3)

Vymeraný úrok z omeškania sa zaokrúhľuje na eurocenty do 0,005 eura nadol a od 0,005 eura vrátane nahor. ...

§ 59a
Úrok z omeškania pri poskytovaní medzinárodnej pomoci pri vymáhaní pohľadávky
(1)

Ak osoba podľa osobitného predpisu61b) najneskôr v deň predchádzajúci dňu doručenia úplnej žiadosti ...

(2)

Colný úrad vymeria úrok z omeškania za každý deň omeškania, začínajúc dňom doručenia úplnej žiadosti ...

§ 60
Premlčanie
(1)

Právo vyberať a vymáhať nedoplatok colného dlhu, nedoplatok pokút a iných platieb vymeraných a uložených ...

(2)

Ak sa vykoná úkon, ktorý smeruje k vybratiu alebo k vymáhaniu nedoplatku podľa odseku 1, začína plynúť ...

(3)

Na premlčanie sa prihliadne len vtedy, ak to dlžník namieta, a len v rozsahu uplatňovaných námietok.

(4)

Úkonom na vymáhanie nedoplatku je aj písomná upomienka na zaplatenie colného dlhu doručená dlžníkovi. ...

§ 60a
Preplatok
(1)

Preplatok je suma platby, ktorá prevyšuje splatné clo, pokutu, iné platby vymerané alebo uložené podľa ...

(2)

Colný úrad použije preplatok na úhradu nedoplatku dlžníka na inej splatnej platbe, ktorý má vo svojej ...

a)
nedoplatok na cle,
b)
exekučné náklady a hotové výdavky,61g)
c)
nedoplatok na pokute alebo na iných platbách vymeraných alebo uložených podľa colných predpisov alebo ...
(3)

Ak preplatok nepostačuje na úhradu všetkých splatných platieb toho istého poradia podľa odseku 2, použije ...

(4)

Ak colný úrad nemá vo svojej evidencii žiadnu splatnú platbu uvedenú v odseku 2, alebo ak sa na úhradu ...

(5)

Colný úrad upovedomí dlžníka o tom, že preplatok alebo jeho časť sa použila na úhradu nedoplatku inej ...

(6)

Colný úrad vráti dlžníkovi na jeho žiadosť preplatok alebo jeho zvyšok, ktoré sa nepoužili podľa odseku ...

(7)

Ak colný úrad preplatok alebo jeho zvyšok nevráti v lehote podľa odseku 6, je povinný zaplatiť dlžníkovi ...

(8)

Preplatok alebo jeho zvyšok nemožno vrátiť po uplynutí piatich rokov odo dňa zaplatenia platby; takýto ...

(9)

Ak sumu platby podľa odseku 1 uhradil ručiteľ a túto sumu nemožno použiť na úhradu iného ním zabezpečeného ...

§ 61
Vymáhanie nedoplatkov
(1)

Ak colný dlh, pokuty a iné platby vymerané a uložené podľa colných predpisov neboli v lehote splatnosti62) ...

(2)

Colné exekučné konanie je konanie colného úradu, v ktorom sa vymáha colný dlh, pokuty a iné platby. ...

(3)

Exekučným titulom, na podklade ktorého možno začať colné exekučné konanie, je vykonateľné rozhodnutie, ...

§ 61a
(1)

Ak colný úrad zistí, že dlžné čiastky zodpovedajúce ustanoveným nárokom únie na vlastné zdroje63a) nemožno ...

(2)

Rozhodnutie podľa odseku 1 sa nedoručuje a je právoplatné dňom jeho vydania. Proti takémuto rozhodnutiu ...

§ 64
Zaistenie tovaru alebo veci
(1)

Colný úrad môže zaistiť tovar alebo vec,

a)
ak sú nevyhnutne potrebné na preukázanie skutočností dôležitých na riadne vykonanie colného dohľadu ...
b)
na prerokovanie colného priestupku alebo colného deliktu, ak možno dôvodne predpokladať, že sa na spáchanie ...
1.
colného priestupku použili alebo sa colným priestupkom získali, alebo sa nadobudli za tovar alebo vec, ...
2.
colného deliktu použili alebo sa colným deliktom získali, alebo sa nadobudli za tovar alebo vec, ktoré ...
c)
ak ide o dočasne uskladnený tovar a úkony potrebné na prepustenie tovaru do colného režimu alebo na ...
d)
ak tovar nebol po prepustení do navrhovaného colného režimu v primeranej lehote vyzdvihnutý alebo nemôže ...
e)
v ostatných prípadoch, ak colné predpisy ustanovujú colnému úradu prijať nevyhnutné opatrenia.
(2)

Colný úrad môže zaistiť tovar alebo vec podľa odseku 1 bez ohľadu na práva tretích osôb.

(3)

Colný úrad vydá o zaistení tovaru alebo veci rozhodnutie a doručí ho do vlastných rúk osobe, ktorej ...

(4)

V rozhodnutí o zaistení tovaru alebo veci sa uvedú dôvody, v ktorých dôsledku sa tovar alebo vec zaisťuje, ...

(5)

Osoba, ktorej bolo doručené rozhodnutie o zaistení tovaru alebo veci, je povinná tovar alebo vec vydať ...

(6)

Ak sa na výzvu colného úradu zaistený tovar alebo vec nevydá, možno ich osobe, ktorá bola vyzvaná, odňať. ...

(7)

O vydaní alebo o odňatí zaisteného tovaru alebo veci sa vyhotoví úradný záznam, v ktorom je uvedený ...

(8)

Ak zaistený tovar alebo vec už nie sú na ďalšie konanie potrebné a ak neprichádza do úvahy ich prepadnutie ...

(9)

Colný úrad nevydá zaistený tovar alebo vec podľa odseku 8, ak má pochybnosti o práve osoby k tomuto ...

Nakladanie s tovarom
§ 65
(1)

Ak vlastník tovaru alebo veci, osoba, ktorá je oprávnená s tovarom alebo vecou nakladať, alebo osoba, ...

(2)

Ak si na zaistený tovar alebo vec uplatnila právo iná osoba ako podľa odseku 1, colný úrad vydá rozhodnutie ...

§ 69
Správa majetku štátu
(1)

Ak osobitný predpis70a) neustanovuje inak, colný úrad vykonáva správu majetku štátu pri tovare alebo ...

a)
pri ktorých bolo vyslovené prepadnutie tovaru alebo veci alebo ktoré boli zhabané v konaní o colných ...
b)
pri ktorých bolo vyslovené prepadnutie veci alebo ktoré boli zhabané v trestnom konaní o trestných činoch ...
c)
ktoré boli prenechané v prospech štátu, alebo pri tovare alebo veci, pri ktorých štát nadobudol vlastnícke ...
d)
ktoré prepadli štátu alebo boli zhabané podľa § 65 ods. 1, alebo sa stali majetkom štátu podľa § 64 ...
(2)

Colný úrad je za podmienok podľa colných predpisov oprávnený tovar alebo vec uvedené v odseku 1 predať. ...

(3)

Ak tento zákon neustanovuje inak, pri nakladaní s majetkom štátu podľa odsekov 1 a 2 sa postupuje podľa ...

(4)

Ak sa s tovarom alebo vecou uvedenými v odseku 1 nenaložilo spôsobom podľa odseku 2, môže colný úrad ...

(5)

Colný úrad je oprávnený predať tovar alebo vec uvedené v odseku 1 ihneď, ak predmetom predaja sú tovar ...

(6)

Colný úrad predá tovar alebo vec podľa odseku 2 spravidla na dražbe, pričom postupuje podľa osobitného ...

(7)

S tovarom alebo vecou, ktoré nemožno predať alebo používať zo zdravotných, veterinárnych, rastlinolekárskych, ...

(8)

Z výnosu, ktorý sa získal predajom tovaru alebo veci, sa prednostne uhradí colný dlh a úrok, náklady ...

(9)

Ak nie je možné alebo vhodné s tovarom alebo vecou uvedenými v odseku 1 naložiť spôsobom podľa odsekov ...

Zodpovednosť za porušenie colných predpisov
§ 70
Colný delikt

Colný delikt je konanie alebo opomenutie fyzickej osoby - podnikateľa alebo právnickej osoby, ktorým ...

§ 71
Colný priestupok
(1)

Colný priestupok je zavinené konanie alebo opomenutie fyzickej osoby,80) ktorým porušila colné predpisy ...

(2)

Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch,81) ak tento zákon neustanovuje ...

§ 72
(1)

Colného deliktu alebo colného priestupku sa dopustí ten, kto

a)
nezákonne dovezie alebo vyvezie tovar,
b)
uvedie nesprávne údaje o tovare, ktorý podlieha colnému dohľadu,
c)
spôsobí, že mu príslušný colný orgán vydal povolenie na základe nepravých, pozmenených alebo falšovaných ...
d)
spôsobí, že mu bol tovar prepustený na základe nepravých dokladov, pozmenených dokladov alebo falšovaných ...
e)
nedodrží podmienky, ktoré sú ustanovené na tovar
1.
prepustený do osobitného colného režimu,
2.
prepustený do colného režimu vývoz,
3.
prepustený do voľného obehu s oslobodením od dovozného cla,
4.
zaistený na prejednanie colného priestupku alebo colného deliktu,
5.
dočasne uskladnený,
6.
umiestnený v colnom režime slobodné pásmo alebo
7.
na ktorý bolo zriadené záložné právo,
f)
nezákonne odníme tovar spod colného dohľadu alebo sa takého odňatia zúčastní,
g)
predloží colným orgánom falošné doklady o dovážanom a vyvážanom tovare alebo o tovare v tranzite,
h)
prechováva tovar, ktorý unikol colnému dohľadu,
i)
poruší colné uzávery,
j)
uvedie nesprávne, nepravdivé alebo neúplné údaje v žiadosti predloženej colnému orgánu alebo predloží ...
k)
uvedie nesprávne údaje v žiadosti o osvedčenie pôvodu tovaru alebo osvedčí pôvod tovaru v rozpore s ...
l)
neuposlúchne výzvu príslušníka finančnej správy alebo mu inak bráni pri výkone jeho činnosti,
m)
neuposlúchne výzvu colného orgánu,
n)
nesplní ohlasovaciu povinnosť podľa § 4 ods. 2,
o)
dováža, vyváža alebo prepravuje neopracované diamanty v rozpore s colnými predpismi alebo osobitným ...
p)
poškodí kontajnery, v ktorých sa prepravujú neopracované diamanty, alebo poruší na nich uzávery,
r)
pri tovare, ktorý je pod colným dohľadom, poruší povinnosť podľa osobitného predpisu,81a)
s)
pri tovare, ktorý je pod colným dohľadom, nedodrží podmienky a požiadavky uvedené na povolení alebo ...
t)
nesplní povinnosť poskytnúť údaje v správe o stave kontajnerov podľa osobitného predpisu81c) alebo poskytne ...
u)
inak poruší colné predpisy.
(2)

Colnou uzáverou sa na účely odseku 1 rozumie plomba, pečať, známka alebo iný prostriedok, ktorým sa ...

(3)

Nezákonným dovozom a vývozom tovaru sa na účely odseku 1 rozumie dovoz a vývoz tovaru uskutočnený v ...

Sankcie za colný delikt
§ 73
Colný úrad môže za colný delikt uložiť tieto sankcie:
a)

pokutu,

b)

prepadnutie tovaru alebo veci.

§ 74
(1)

Za colný delikt možno podľa závažnosti porušenia colných predpisov uložiť pokutu do 99 581,75 eura; ...

(2)

Pokuta uložená za colný delikt je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ...

§ 75
(1)

Prepadnutie tovaru alebo veci možno uložiť, ak tovar alebo vec vo vlastníctve porušovateľa boli použité ...

(2)

Prepadnutie tovaru alebo veci nemožno uložiť, ak je hodnota tovaru alebo veci v nápadnom nepomere k ...

(3)

Vlastníkom prepadnutého tovaru alebo veci sa stáva štát.

(4)

Prepadnutie tovaru alebo veci možno uložiť samostatne alebo spolu s pokutou.

§ 76
(1)

Pokutu alebo prepadnutie tovaru alebo veci možno uložiť porušovateľovi do dvoch rokov odo dňa, keď colný ...

(2)

Plynutie lehoty podľa odseku 1 sa prerušuje odo dňa podania žaloby na súd do nadobudnutia právoplatnosti ...

§ 77
(1)

Colný úrad môže rozhodnúť o zhabaní tovaru alebo veci, ak tovar alebo vec nie sú vo vlastníctve porušovateľa ...

(2)

O zhabaní tovaru alebo veci nemožno rozhodnúť, ak od spáchania colného deliktu uplynulo šesť rokov.

(3)

Vlastníkom zhabaného tovaru alebo veci sa stáva štát.

§ 78
(1)

Colný delikt prejednáva colný úrad, v ktorého územnom obvode má porušovateľ trvalý pobyt alebo sídlo. ...

(2)

Ak nemá porušovateľ trvalý pobyt alebo sídlo v Slovenskej republike, prejednáva colný delikt colný úrad, ...

(3)

Porušovateľ, voči ktorému colný úrad právoplatným rozhodnutím vyslovil výrok o porušení colných predpisov, ...

(4)

Náklady konania sú splatné v lehote splatnosti pokuty podľa § 74 ods. 2.

§ 79

Výnosy z pokút uložených za colné delikty sú príjmom štátneho rozpočtu.

§ 79a

Ak boli splnené podmienky na prepadnutie tovaru alebo veci a tento tovar alebo vec boli predané podľa ...

Sankcie za colný priestupok
§ 80
(1)

Colný úrad môže za colný priestupok uložiť tieto sankcie:

a)
pokarhanie v prípade colného priestupku podľa § 72 ods. 1 písm. l),
b)
pokutu,
c)
prepadnutie tovaru alebo veci.
(2)

Za colný priestupok možno podľa závažnosti porušenia colných predpisov uložiť pokutu do 3 319,39 eura; ...

(3)

V rozkaznom konaní možno uložiť pokutu do 1 659,69 eura.

(4)

V blokovom konaní možno uložiť pokutu do 331,93 eura.

§ 81

Pokuta uložená za colný priestupok je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ...

§ 82
(1)

Colný priestupok prejednáva colný úrad, v ktorého územnom obvode bol colný priestupok zistený, a to ...

(2)

Colný úrad, ktorý je príslušný na prejednanie colného priestupku, môže postúpiť colný priestupok na ...

§ 83
(1)

Prepadnutie tovaru alebo veci možno uložiť, ak tovar alebo vec sú vo vlastníctve fyzickej osoby, ktorá ...

a)
použité alebo určené na spáchanie colného priestupku,
b)
získané colným priestupkom alebo boli nadobudnuté za tovar získaný colným priestupkom.
(2)

Za colný priestupok podľa § 72 ods. 1 písm. r) colný úrad vždy uloží prepadnutie tovaru alebo veci.

(3)

Prepadnutie tovaru alebo veci nemožno uložiť, ak je hodnota tovaru alebo veci v nápadnom nepomere k ...

(4)

Vlastníkom prepadnutého tovaru alebo veci sa stáva štát.

(5)

Prepadnutie tovaru alebo veci možno uložiť samostatne alebo spolu s pokutou.

§ 84

Výnosy z pokút uložených za colné priestupky sú príjmom štátneho rozpočtu.

§ 84a

Ak ide o colný priestupok podľa § 72 ods. 1 písm. r), colný úrad rozhodne o zhabaní tovaru alebo veci, ...

§ 84aa

Ak boli splnené podmienky na prepadnutie tovaru alebo veci a tento tovar alebo vec boli predané podľa ...

§ 84b
Osobitné ustanovenia o zodpovednosti za porušenie colných predpisov spôsobené predložením nesprávnych ...
(1)

Zodpovednosť deklaranta za colný delikt alebo colný priestupok podľa § 72 ods. 1 písm. d) zaniká, ak ...

(2)

Ak deklarant spácha colný delikt alebo colný priestupok uvedením nesprávnych údajov vo vyhlásení na ...

(3)

Ak žiadateľ spácha colný delikt alebo colný priestupok uvedením nesprávnych údajov alebo nepravdivých ...

(4)

Odseky 1 až 3 sa neuplatnia, ak

a)
deklarant alebo žiadateľ podal žiadosť o opravu nesprávnych údajov alebo nepravdivých údajov po tom, ...
b)
deklarant podal žiadosť o opravu nesprávnych údajov alebo nepravdivých údajov po tom, ako mu colný úrad ...
c)
je zo skutkových okolností prípadu zrejmé, že nesprávne údaje alebo nepravdivé údaje uviedol deklarant ...
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 85
(1)

Na konanie podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu83) sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom ...

(2)

Ak sa uplatňuje trvalá výnimka alebo dočasná výnimka z povinnosti podľa osobitného predpisu,83aa) úkon ...

(3)

Priamy zástupca alebo nepriamy zástupca preukazuje svoje oprávnenie konať ako zástupca predložením písomného ...

(4)

Ak tento zákon ustanovuje písomnú formu rozhodnutia alebo úkonu, rozumie sa tým elektronická podoba ...

(5)

Písomné rozhodnutia vydané podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu83ac) s výnimkou rozhodnutí o ...

(6)

Účastníkom správneho konania o vymeraní colného dlhu alebo o dodatočnom vymeraní colného dlhu je dlžník.83a) ...

(7)

Výrok rozhodnutia o vymeraní colného dlhu alebo výrok rozhodnutia o dodatočnom vymeraní colného dlhu ...

(8)

Ak je dodatočné vymeranie colného dlhu výsledkom kontroly po prepustení, odôvodnením rozhodnutia o dodatočnom ...

(9)

Lehota na vydanie rozhodnutia v konaní podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu83) s výnimkou colného ...

(10)

Včas podané odvolanie proti rozhodnutiu o uložení sankcie za colný priestupok alebo za colný delikt ...

(11)

O predvedenie osoby podľa osobitného predpisu84aa) požiada colný orgán, na ktorom sa konanie vedie, ...

(12)

Na účely posúdenia splnenia kritérií podľa osobitného predpisu84ab) si colný orgán vyžiada výpis z registra ...

(13)

Colný orgán na žiadosť orgánu verejnej moci podľa osobitného predpisu84af) poskytne prostredníctvom ...

§ 86
(1)

Ak je žiadateľom o vydanie záväznej informácie podľa osobitného predpisu30) fyzická osoba, je povinná ...

(2)

Ak je deklarantom fyzická osoba, je na účely colného konania povinná uviesť colnému úradu svoje rodné ...

§ 87
(1)

Ak colný orgán vykonáva pôsobnosť podľa osobitných predpisov a ak tieto predpisy neustanovujú inak, ...

(2)

Ak pri dovoze tovaru vznikne alebo môže vzniknúť daňová povinnosť, na zabezpečenie dane sa použijú colné ...

§ 87a
Ak colný úrad v súvislosti s dovozom tovaru vymeria jedným rozhodnutím clo a daň podľa osobitného predpisu53) ...
a)

clo,

b)

daň z pridanej hodnoty,

c)

spotrebná daň.

§ 87b
(1)

Úspešným absolvovaním školenia podľa osobitného predpisu85aa) je úspešné vykonanie skúšky.

(2)

Žiadosť o vykonanie skúšky sa predkladá finančnému riaditeľstvu spolu s dokladom o absolvovaní školenia ...

(3)

Skúška sa vykonáva pred skúšobnou komisiou.

(4)

Skúšobnú komisiu tvoria predseda a najmenej ďalší dvaja členovia. Jedným z členov skúšobnej komisie ...

(5)

Činnosť skúšobnej komisie riadi predseda, ktorý je príslušníkom finančnej správy. Predsedu a ďalších ...

(6)

O úspešnom vykonaní skúšky vydá finančné riaditeľstvo osvedčenie.

(7)

Rozsah a obsah skúšky, obsah dokumentácie o skúške, podrobnosti o činnosti a zložení skúšobnej komisie, ...

§ 88
Započítanie pohľadávok
(1)

Ak má colný úrad colnú pohľadávku voči dlžníkovi a dlžník má zároveň pohľadávku voči štátnej rozpočtovej ...

(2)

Započítať možno len splatné nepremlčané pohľadávky, ak výška pohľadávky v jednotlivom prípade presiahne ...

(3)

Úkonom dlžníka smerujúcim k započítaniu pohľadávok je žiadosť o započítanie (ďalej len „žiadosť“). Žiadosť ...

a)
obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo dlžníka, ak ide o právnickú osobu, alebo meno, priezvisko, ...
b)
identifikáciu pohľadávky dlžníka voči štátnej rozpočtovej organizácii, ktorú možno započítať, s uvedením ...
c)
identifikáciu colnej pohľadávky s uvedením čísla rozhodnutia, ktorým bol colný dlh oznámený, a colného ...
d)
vyhlásenie dlžníka, že žiada o započítanie pohľadávok uvedených v písmenách b) a c),
e)
dátum a podpis dlžníka.
(4)

Colný úrad úplnú žiadosť postúpi spolu s potvrdením výšky colnej pohľadávky podľa odseku 3 písm. c) ...

(5)

Úkonom smerujúcim k započítaniu je aj žiadosť finančného riaditeľstva o poskytnutie údajov colnými úradmi ...

(6)

Finančné riaditeľstvo overí správnosť údajov uvedených v žiadosti a požiada príslušného správcu záväzku ...

(7)

Správca záväzku sa po vydaní potvrdenia záväzku podľa odseku 6 zdrží úkonov, ktoré by mohli mať za následok ...

(8)

Ak colná pohľadávka zanikla započítaním v celej výške, colný úrad môže vyrubiť úrok z omeškania podľa ...

(9)

Na započítavanie podľa tohto zákona sa nevzťahujú ustanovenia všeobecných predpisov.86)

§ 89
Postúpenie pohľadávky a dočasne nevymožiteľného nedoplatku
(1)

Colný úrad môže postúpiť právnickej osobe so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu

a)
pohľadávku voči dlžníkovi, na ktorého bol vyhlásený konkurz alebo ktorý je v likvidácii,
b)
dočasne nevymožiteľný nedoplatok podľa odseku 2, pri ktorom uplynulo viac ako päť rokov od konca roka, ...
(2)

Za dočasne nevymožiteľný nedoplatok sa považuje nedoplatok,

a)
ktorý sa bezvýsledne vymáhal od dlžníka alebo od iných osôb, od ktorých sa mohol vymáhať,
b)
pri ktorom je zrejmé, že by jeho vymáhanie bolo neúspešné,
c)
pri ktorom je pravdepodobné, že by náklady na jeho vymáhanie presiahli výťažok z vymáhania, alebo
d)
ktorého vymáhanie je spojené s osobitnými ťažkosťami.
(3)

Pohľadávku alebo dočasne nevymožiteľný nedoplatok nemožno postúpiť, ak sa týka dlžných čiastok zodpovedajúcich ...

(4)

Právnická osoba, ktorej bola postúpená pohľadávka alebo dočasne nevymožiteľný nedoplatok podľa odseku ...

(5)

O postúpení pohľadávky alebo dočasne nevymožiteľného nedoplatku podľa odseku 1 uzatvára finančné riaditeľstvo ...

(6)

Colný úrad bez zbytočného odkladu oznámi postúpenie pohľadávky dlžníkovi a súdu, ktorý vyhlásil konkurz.87) ...

(7)

Právo nakladať s postúpenou pohľadávkou alebo dočasne nevymožiteľným nedoplatkom prechádza na tretiu ...

(8)

Colný úrad je povinný odovzdať tretej osobe všetky doklady a poskytnúť všetky potrebné informácie, ktoré ...

(9)

Odplata za postúpenie pohľadávky alebo dočasne nevymožiteľného nedoplatku podľa odseku 5 je príjmom ...

(10)

Na postúpenie pohľadávky alebo dočasne nevymožiteľného nedoplatku podľa tohto zákona sa všeobecný predpis88) ...

§ 89b

Colný dlh, ktorý vznikol podľa predpisov účinných pred 1. májom 2004 a ktorý nebol uhradený v lehote ...

§ 90

Ustanovenia tohto zákona sa nepoužijú, ak medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, ...

§ 91
(1)

Na konanie začaté pred nadobudnutím platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii ...

(2)

Lehoty, ktoré začali plynúť pred nadobudnutím platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej ...

(3)

Ak colná pohľadávka vznikla pred nadobudnutím platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej ...

§ 91a

Na konanie začaté pred 1. januárom 2008 sa použijú doterajšie predpisy.

§ 92

Peňažné prostriedky zložené na zabezpečenie colného dlhu pred nadobudnutím platnosti zmluvy o pristúpení ...

§ 92a

Osoba, ktorá bola schválená byť ručiteľom podľa doterajších predpisov, môže poskytovať ručenie v súlade ...

§ 92b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2009

Ak do 31. decembra 2008 nastala skutočnosť pre uplatnenie základnej úrokovej sadzby, po 31. decembri ...

§ 92c
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2013

Následná kontrola začatá a neukončená podľa predpisov účinných pred 1. júlom 2013 sa dokončí podľa predpisov ...

§ 92d
(1)

Osoba, ktorá bola schválená byť ručiteľom podľa doterajších predpisov, sa považuje za osobu schválenú ...

(2)

Ak bol colný dlh ku dňu uplatňovania nariadenia zabezpečený celkovou zárukou vo forme zloženia peňažných ...

(3)

Ustanovenie § 53 ods. 4 v znení účinnom odo dňa uplatňovania nariadenia sa použije, aj ak colný dlh ...

(4)

Ustanovenie § 84b sa použije, aj ak bol colný delikt alebo colný priestupok spáchaný pred dňom uplatňovania ...

§ 92e
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2018
(1)

Ručiteľský záväzok, ktorý vznikol schválením ručiteľského vyhlásenia na formulári podľa predpisov účinných ...

(2)

Ak bol na majetok dlžníka vyhlásený konkurz alebo bola dlžníkovi povolená reštrukturalizácia pred 1. ...

(3)

Ustanovenie § 84b v znení účinnom od 1. januára 2018 sa použije, aj ak bol colný delikt alebo colný ...

§ 93
Zrušovacie ustanovenia

Zrušujú sa:

1.

zákon č. 238/2001 Z. z. Colný zákon v znení zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona ...

2.

zákon č. 59/1997 Z. z. o ochrane pred dumpingom pri dovoze tovaru,

3.

vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 251/2001 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ...

§ 93a

Zrušuje sa § 268e zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ...

Čl. IV

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej ...

V sadzobníku správnych poplatkov sa vypúšťajú položky 147 a 157.

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k ...

Rudolf Schuster v. r. Pavol Hrušovský v. r. Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha č. 2 k zákonu č. 199/2004 Z. z.

  Priebeh hranice colného pohraničného pásma, zoznam colných ciest, colných priechodov a colných letísk

  Priebeh hranice colného pohraničného pásma

  Lekárovce – vzdušnou čiarou Brehov – vzdušnou čiarou Bracovce – vzdušnou čiarou Krásnovce – Belá nad ...

  Zoznam colných ciest

  Čierna nad Tisou – úsek od colnej hranice po železničnú stanicu Čierna nad Tisou

  Maťovské Vojkovce (Maťovce) – úsek od colnej hranice po železničnú stanicu Maťovce

  Zoznam colných priechodov

  cestné colné priechody – Ubľa

  – Vyšné Nemecké

  – Veľké Slemence

  železničné colné priechody – Čierna nad Tisou

  – Maťovské Vojkovce

  Zoznam colných letísk

  1.

  Letisko M. R. Štefánika Bratislava

  2.

  Letisko Košice

  3.

  Letisko Poprad-Tatry

  4.

  Letisko Žilina

  5.

  Letisko Piešťany

  6.

  Letisko Sliač

  7.

  Letisko Jasná

  8.

  Letisko Prievidza

  9.

  Letisko Nitra

Poznámky

 • 1)  Napríklad nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. 10. 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Európskeho ...
 • 1a)  Čl. 3 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 v platnom znení.
 • 2)  Zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 2a)  § 3 ods. 1 písm. g) zákona č. 333/2011 Z. z.
 • 2aa)  Čl. 5 bod 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje ...
 • 2aaa)  § 6 ods. 5 písm. h) zákona č. 35/2019 Z. z.
 • 3)  Čl. 48 nariadenia (EÚ) č. 952/2013.
 • 3a)  Čl. 2 písm. i) nariadenia Rady (ES) č. 2368/2002 z 20. decembra 2002, ktorým sa vykonáva certifikačná ...
 • 3b)  § 9 zákona č. 10/2004 Z. z. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon).
 • 3c)  Napríklad čl. 3, 11 a 18 nariadenia Rady (ES) č. 2368/2002.
 • 3d)  Čl. 2 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1889/2005 z 26. októbra 2005 o kontrole ...
 • 3e)  Čl. 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1889/2005.
 • 3f)  § 28 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení zákona č. 659/2007 Z. ...
 • 4)  § 4 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších ...
 • 4a)  Zákon č. 652/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 4b)  Napríklad nariadenie Komisie (ES) č. 1275/2008 zo 17. decembra 2008, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho ...
 • 4c)  § 21 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene ...
 • 4d)  § 20 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 ...
 • 4e)  § 20 ods. 3 písm. i) zákona č. 250/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 4f)  Čl. 29 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú ...
 • 4g)  Čl. 56 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 v platnom znení.
 • 4h)  § 20 ods. 3 písm. g) zákona č. 250/2007 Z. z. v znení zákona č. 397/2008 Z. z.
 • 5)  Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení ...
 • 9)  Napríklad vyhláška ministra zahraničných vecí č. 157/1964 Zb. o Viedenskom dohovore o diplomatických ...
 • 10)  Zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých ...
 • 10a)  Čl. 51 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 952/2013.
 • 11)  Čl. 51 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 952/2013.
 • 12)  § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.
 • 13)  Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. ...
 • 14)  § 3 ods. 1 písm. b) tretí bod zákona č. 652/2004 Z. z.
 • 16)  Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 602/2003 Z. z.
 • 17)  § 4 ods. 2 zákona č. 428/2002 Z. z.
 • 18)  § 4 ods. 3 zákona č. 428/2002 Z. z.
 • 19)  § 30 ods. 1 zákona č. 35/2019 Z. z.
 • 20)  § 4 ods. 2 zákona č. 652/2004 Z. z.
 • 20a)  § 4 ods. 3 písm. v) a § 5 ods. 3 písm. j) zákona č. 333/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 21)  Napríklad zákon č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení ...
 • 22)  Čl. 114 až 121 nariadenia Rady (ES) č. 1186/2009 zo 16. novembra 2009 ustanovujúceho systém Spoločenstva ...
 • 23)  Čl. 233 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 v znení neskorších zmien a doplnkov.
 • 24)  § 3 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva ...
 • 25)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
 • 26)  Čl. 41 nariadenia Rady (ES) č. 1186/2009.
 • 27)  Čl. 563 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 v znení neskorších zmien a doplnkov.
 • 28)  Čl. 35 až 40 nariadenia Rady (ES) č. 1186/2009.
 • 29)  Čl. 25 až 27 nariadenia Rady (ES) č. 1186/2009.
 • 29a)  Čl. 22 až 37 nariadenia (EÚ) č. 952/2013.
 • 30)  Čl. 33 nariadenia (EÚ) č. 952/2013.
 • 31)  Čl. 61 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 952/2013.
 • 32)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 9/1992 Zb. o obchodných a priemyselných komorách v znení neskorších ...
 • 33)  § 9 ods. 3 písm. p) zákona č. 652/2004 Z. z. v znení zákona č. 191/2007 Z. z.
 • 33a)  Čl. 148, 182 a 233 ods. 4 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 952/2013 v platnom znení. Čl. 115 delegovaného ...
 • 34)  Čl. 38 ods. 1 písm. a) a čl. 40 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 v znení neskorších zmien a doplnkov. ...
 • 35)  Čl. 192 až 194 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 v znení neskorších zmien a doplnkov.
 • 36)  Čl. 412 až 442a nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 v znení neskorších zmien a doplnkov.
 • 37)  § 47 Správneho poriadku.
 • 38)  Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.
 • 38a)  Čl. 182 a čl. 233 ods. 4 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 952/2013 v platnom znení.
 • 39)  Čl. 6 ods. 1 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 v znení neskorších zmien a doplnkov.
 • 40)  Čl. 32 a 33 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 v znení neskorších zmien a doplnkov.
 • 41)  § 9 ods. 8 zákona č. 652/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 42)  Nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych ...
 • 43)  Čl. 46 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 612/2009 zo 7. júla 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné podrobné ...
 • 46)  § 6 zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve ...
 • 47)  Čl. 174 nariadenia (EÚ) č. 952/2013.
 • 49)  Čl. 6 ods. 2 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 v znení neskorších zmien a doplnkov.
 • 49a)  Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení ...
 • 49b)  § 29 až 34 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení zákona č. 273/2015 Z. z.
 • 50)  § 2 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 51)  § 97 zákona č. 79/2015 Z. z.
 • 52)  Čl. 103 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 952/2013.
 • 53)  Napríklad zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
 • 55)  Napríklad zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. ...
 • 58)  Čl. 107 ods. 2 písm. a) prvá zarážka nariadenia Rady (ES) č. 1186/2009.
 • 59)  Čl. 39 a 40 nariadenia Rady (ES) č. 1186/2009.
 • 59a)  Čl. 3 ods. 1 a príloha III nariadenia Rady (ES) č. 150/2003 z 21. januára 2003, ktorým sa odpúšťajú ...
 • 59b)  Čl. 5 ods. 1 a čl. 7 ods. 2 nariadenia (ES) č. 150/2003.
 • 60)  Čl. 102 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 952/2013.
 • 60a)  § 247 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku v znení zákona č. 519/1991 Zb.
 • 60b)  § 62 až 69 Správneho poriadku.
 • 60c)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej ...
 • 60ca)  Čl. 5 bod 31 nariadenia (EÚ) č. 952/2013 v platnom znení.
 • 60d)  Čl. 39 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 952/2013.
 • 60e)  Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné ...
 • 60f)  Zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. ...
 • 60g)  Príloha 32-01 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2447 z 24. novembra 2015, ktorým sa stanovujú ...
 • 60h)  Príloha 32-03 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2447 v platnom znení.
 • 61)  § 151s až 151v Občianskeho zákonníka.
 • 61a)  § 81 a 82 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 61aa)  Čl. 79 a čl. 82 nariadenia (EÚ) č. 952/2013.
 • 61ab)  Čl. 114 nariadenia (EÚ) č. 952/2013.
 • 61b)  § 4 ods. 4 zákona č. 466/2009 Z. z. o medzinárodnej pomoci pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok ...
 • 61c)  § 8 zákona č. 466/2009 Z. z.
 • 61d)  § 3 písm. a) deviaty a desiaty bod zákona č. 466/2009 Z. z.
 • 61g)  § 149 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 331/2011 Z. z.
 • 61h)  § 55 ods. 6 zákona č. 563/2009 Z. z.
 • 61i)  § 79 ods. 3 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 331/2011 Z. z.
 • 62)  Čl. 222 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 v znení neskorších zmien a doplnkov.
 • 63)  Zákon č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 331/2011 Z. z.
 • 63a)  Čl. 2 nariadenia Rady (ES, EURATOM) č. 1150/2000 z 22. mája 2000, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 94/728/ES, ...
 • 63b)  Čl. 17 nariadenia Rady (ES, EURATOM) č. 1150/2000 v znení nariadenia Rady (ES, EURATOM) č. 2028/2004. ...
 • 68)  Čl. 149 nariadenia (EÚ) č. 952/2013 v platnom znení.
 • 69)  Čl. 75 písm. a) nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 v znení neskorších zmien a doplnkov.
 • 70a)  Napríklad zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín ...
 • 71)  § 135 ods. 3 Občianskeho zákonníka.
 • 72)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení ...
 • 73)  Napríklad zákon č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa ...
 • 74)  Zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.
 • 75)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších ...
 • 76)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach v znení ...
 • 77)  Napríklad zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby. ...
 • 78)  Zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 ...
 • 79)  Napríklad zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 80)  § 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. ...
 • 81)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 81a)  Čl. 4 a 5, čl. 7 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich ...
 • 81b)  Čl. 11 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 338/97 v platnom znení.
 • 81c)  Čl. 18a ods. 6 nariadenia Rady (ES) č. 515/97 z 13. marca 1997 o vzájomnej pomoci medzi správnymi orgánmi ...
 • 82)  Čl. 38 až 41 a čl. 59 a 177 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 v znení neskorších zmien a doplnkov. ...
 • 82a)  Čl. 173 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 952/2013 v platnom znení.
 • 82aa)  Zákon č. 312/2020 Z. z. o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku a o zmene ...
 • 83)  Nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 v platnom znení. Nariadenie Komisie (EHS) č. 2454/93 v platnom znení. ...
 • 83a)  Čl. 201 ods. 3, čl. 202 ods. 3, čl. 203 ods. 3, čl. 204 ods. 3, čl. 205 ods. 3, čl. 209 ods. 3, čl. ...
 • 83aa)  Čl. 6 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 952/2013.
 • 83ab)  Napríklad § 566 Obchodného zákonníka.
 • 83ac)  Nariadenie (EÚ) č. 952/2013.
 • 83ad)  Čl. 22 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 952/2013.
 • 83b)  Čl. 222 až 229 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 v platnom znení.
 • 84)  Napríklad čl. 7 a 506 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 v platnom znení.
 • 84a)  § 48b zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 84aa)  § 42 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb.
 • 84ab)  Čl. 39 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 952/2013 v platnom znení.
 • 84ac)  § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 84ad)  Čl. 24 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2447 v platnom znení.
 • 84ae)  Čl. 38 ods. 1 a čl. 95 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 952/2013 v platnom znení. Čl. 145 ods. 1 písm. a), ...
 • 84af)  Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných ...
 • 84ag)  § 10 ods. 3 písm. h) a ods. 11 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 85)  Čl. 95 ods. 2 a 3 nariadenia (EÚ) č. 952/2013.
 • 85a)  Čl. 232 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 v platnom znení.
 • 85aa)  Čl. 27 ods. 1 písm. b) bod i) vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2447 v platnom znení.
 • 86)  § 358 až 364 Obchodného zákonníka.§ 580 a 581 Občianskeho zákonníka.
 • 87)  § 7 ods. 4 zákona č. 328/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 88)  § 524 až 530 Občianskeho zákonníka.
 • 89)  Napríklad zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja, zákon č. 107/2004 Z. z. o spotrebnej ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore