Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70987
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
27.05.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov 138/2017 účinný od 21.05.2020


Platnosť od: 02.06.2017
Účinnosť od: 21.05.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Kultúra

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST8 JUD DS4 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 138/2017 s účinnosťou od 21.05.2020 na základe 129/2020

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1
Fond na podporu kultúry národnostných menšín
(1)

Zriaďuje sa Fond na podporu kultúry národnostných menšín (ďalej len „fond“) ako verejnoprávna inštitúcia ...

a)
zachovania, vyjadrenia, ochrany a rozvoja identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín,
b)
výchovy a vzdelávania k právam osôb patriacich k národnostným menšinám,
c)
zabezpečenia interkultúrneho dialógu a porozumenia medzi občanmi slovenskej národnosti a občanmi patriacimi ...
(2)

Fond je právnická osoba so sídlom v Bratislave.

§ 2
Činnosť fondu

Fond vykonáva tieto činnosti:

a)
poskytuje finančné prostriedky na podporu kultúrnych a vedeckých aktivít v súlade s účelmi podľa § 1 ...
1.
vzniku takýchto aktivít a
2.
šírenia a prezentácie výsledkov takýchto aktivít v Slovenskej republike a v zahraničí,
b)
monitoruje podporené projekty,
c)
vedie evidenciu
1.
žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov (ďalej len „žiadosť“),
2.
žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov (ďalej len „žiadateľ“) a
3.
prijímateľov finančných prostriedkov (ďalej len „prijímateľ“),
d)
spolupracuje s orgánmi štátnej správy, orgánmi územnej samosprávy, verejnoprávnymi inštitúciami a inými ...
e)
spolupracuje s partnerskými organizáciami v zahraničí,
f)
kontroluje plnenie zmluvných záväzkov a vymáha pohľadávky vyplývajúce zo zmlúv podľa § 19 uzatvorených ...
§ 3
Orgány fondu

Orgánmi fondu sú

a)
riaditeľ,
b)
odborné rady,
c)
dozorná komisia,
d)
správna rada.
§ 4
Riaditeľ
(1)

Riaditeľ je štatutárnym orgánom fondu a výkonným orgánom fondu. Riaditeľa v čase jeho neprítomnosti ...

(2)

Riaditeľ

a)
riadi činnosť fondu,
b)
predkladá správnej rade na schválenie zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí,
c)
predkladá správnej rade na schválenie zásady poskytovania finančných prostriedkov,
d)
schvaľuje rozpočet fondu na príslušné rozpočtové obdobie a jeho zmeny počas príslušného rozpočtového ...
e)
rozhoduje o poskytnutí finančných prostriedkov podľa § 2 písm. a) na základe stanoviska odbornej rady, ...
f)
zabezpečuje organizačnú činnosť a administratívno-technickú činnosť fondu a riadi činnosť kancelárie ...
g)
predkladá správnej rade na schválenie návrh štatútu fondu, organizačného poriadku fondu, rokovacieho ...
h)
predkladá správnej rade na schválenie výročnú správu fondu a účtovnú závierku fondu overenú audítorom,1) ...
i)
zabezpečuje vypracovanie príslušných schém štátnej pomoci,
j)
vymenúva a odvoláva členov odborných rád,
k)
vymenúva a odvoláva jedného člena správnej rady,
l)
rozhoduje o nakladaní s majetkom fondu podľa osobitného predpisu,2)
m)
rozhoduje o odpísaní pohľadávok fondu alebo o odpustení dlhu podľa osobitného predpisu,2)
n)
prijíma rozhodnutia k návrhom a stanoviskám dozornej komisie,
o)
rozhoduje o novom návrhu zmluvy podľa § 19 ods. 5,
p)
rozhoduje o všetkých ostatných otázkach, ktoré nepatria do pôsobnosti ostatných orgánov fondu.
(3)

Riaditeľ má právo zúčastňovať sa na zasadnutiach správnej rady, odborných rád a koordinačnej rady.

(4)

Funkcia riaditeľa je nezlučiteľná s funkciou

a)
prezidenta Slovenskej republiky,
b)
poslanca Národnej rady Slovenskej republiky,
c)
člena vlády Slovenskej republiky,
d)
štátneho tajomníka,
e)
generálneho tajomníka služobného úradu,
f)
predsedu iného ústredného orgánu štátnej správy a jeho zástupcu,
g)
predsedu a podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky,
h)
predsedu samosprávneho kraja,
i)
primátora a starostu,
j)
prokurátora,
k)
sudcu,
l)
člena poradného orgánu vlády Slovenskej republiky v oblasti kultúry,
m)
člena orgánov umeleckých fondov,3)
n)
člena orgánov Audiovizuálneho fondu4) a Fondu na podporu umenia,5)
o)
člena správnej rady fondu, odbornej rady fondu a dozornej komisie fondu.
(5)

Riaditeľa vymenúva a odvoláva minister kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „minister kultúry“). ...

(6)

Riaditeľ nesmie vykonávať funkciu v žiadnom orgáne politickej strany alebo v orgáne politického hnutia, ...

(7)

Na pracovnoprávne vzťahy riaditeľa sa vzťahuje osobitný predpis.6)

(8)

Ak nie je riaditeľ vymenovaný alebo ak sa výkon jeho funkcie skončil a ešte nie je vymenovaný nový riaditeľ, ...

(9)

Minister kultúry vyhlási výberové konanie na neobsadené miesto riaditeľa do 30 dní odo dňa skončenia ...

§ 5
Predpoklady na výkon funkcie riaditeľa
(1)

Za riaditeľa je možné vymenovať fyzickú osobu, ktorá

a)
má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
b)
je bezúhonná,
c)
má vysokoškolské vzdelanie najmenej druhého stupňa,
d)
má najmenej päťročnú odbornú prax v oblasti kultúry, umenia alebo v oblastiach so zameraním na problematiku ...
e)
má najmenej päťročnú prax v riadiacej funkcii,
f)
nevykonáva funkciu podľa § 4 ods. 4 alebo činnosť podľa osobitného predpisu,7) alebo predloží čestné ...
g)
spĺňa predpoklady ustanovené pre výkon práce vo verejnom záujme osobitným predpisom,6)
h)
úspešne absolvovala výberové konanie.
(2)

Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný ...

(3)

K žiadosti o zaradenie do výberového konania na funkciu riaditeľa uchádzač prikladá

a)
projekt rozvoja fondu,
b)
výpis z registra trestov, alebo ak ide o cudzinca, obdobné potvrdenie vydané príslušným orgánom štátu, ...
c)
štruktúrovaný životopis,
d)
doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
e)
doklad, ktorý preukazuje splnenie podmienky odbornej praxe podľa odseku 1 písm. d) a splnenie podmienky ...
f)
čestné vyhlásenie, že nevykonáva funkciu podľa § 4 ods. 4 alebo činnosť podľa osobitného predpisu,7) ...
(4)

Funkčné obdobie riaditeľa je štyri roky. Tá istá osoba môže byť vymenovaná za riaditeľa najviac v dvoch ...

§ 6
Skončenie výkonu funkcie riaditeľa
(1)

Výkon funkcie riaditeľa sa skončí

a)
uplynutím funkčného obdobia,
b)
vzdaním sa funkcie; výkon funkcie sa skončí dňom doručenia oznámenia o vzdaní sa funkcie ministrovi ...
c)
odvolaním z funkcie,
d)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.
(2)

Minister kultúry riaditeľa odvolá, ak

a)
bola právoplatným rozhodnutím súdu obmedzená jeho spôsobilosť na právne úkony,
b)
bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
c)
porušil ustanovenie tohto zákona alebo ustanovenia iných všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich ...
d)
vykonáva funkciu alebo činnosť, ktorá je podľa § 4 ods. 4 alebo osobitného predpisu7) nezlučiteľná s ...
(3)

Minister kultúry môže riaditeľa odvolať, ak

a)
nevykonáva svoju funkciu viac ako tri po sebe nasledujúce mesiace,
b)
porušil povinnosti alebo obmedzenia zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme podľa osobitného ...
c)
porušil ustanovenia iných zákonov súvisiacich s výkonom jeho funkcie.9)
§ 7
Odborné rady
(1)

Odborné rady posudzujú žiadosti a odporúčajú riaditeľovi projekty na podporu vrátane výšky finančných ...

(2)

Pri určovaní výšky finančných prostriedkov podľa odseku 1 sú odborné rady viazané objemom disponibilných ...

(3)

Odborné rady určujú v oblasti svojho pôsobenia priority podpory na príslušný kalendárny rok a zameranie ...

(4)

Vo fonde sa podľa oblasti pôsobenia zriaďujú

a)
odborné rady kultúry bulharskej národnostnej menšiny, odborné rady kultúry českej národnostnej menšiny, ...
b)
odborná rada interkultúrneho dialógu a porozumenia.
(5)

Odborné rady podľa odseku 4 majú päť členov. Odborné rady podľa odseku 4 písm. a) sa zriaďujú tak, že ...

(6)

Nadpolovičnú väčšinu členov odbornej rady podľa odseku 4 písm. a) vymenúva riaditeľ z kandidátov zvolených ...

(7)

Ak zhromaždenie organizácií príslušnej národnostnej menšiny nenavrhne dostatočný počet kandidátov na ...

(8)

Za organizáciu príslušnej národnostnej menšiny sa na účely tohto zákona považuje právnická osoba so ...

a)
prioritnú oblasť podľa odseku 9, v ktorej vykonáva svoju činnosť; ak vykonáva činnosť vo viacerých prioritných ...
b)
ku ktorej národnostnej menšine patrí,
c)
že potvrdzuje svoj záujem podieľať sa na výbere a voľbe kandidátov na členov odborných rád.
(9)

Riaditeľ zvolá zhromaždenie organizácií, ktoré sa prihlásili podľa odseku 8 na jeho výzvu, a to osobitne ...

a)
kultúrno-osvetová činnosť a vzdelávacia činnosť, veda a výskum,
b)
literárna, nakladateľská a vydavateľská činnosť,
c)
divadelné, hudobné, tanečné, výtvarné a audiovizuálne umenie.
(10)

Zhromaždenie organizácií môže nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných rozhodnúť, že za príslušnú národnostnú ...

(11)

Odborné rady podľa odseku 5 zriadené za každú prioritnú oblasť podľa odseku 9 pre príslušnú národnostnú ...

(12)

Ministerstvo kultúry vydá všeobecne záväzný právny predpis, ktorý ustanoví postup a organizáciu zvolania ...

(13)

Odborná rada si spomedzi svojich členov volí predsedu, ktorý zvoláva a vedie rokovania príslušnej odbornej ...

§ 8
Členstvo v odbornej rade
(1)

Za člena odbornej rady podľa § 7 ods. 4 písm. a) môže byť vymenovaná fyzická osoba, ktorá

a)
má najmenej trojročnú prax v oblasti kultúry alebo vedy,
b)
má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
c)
je bezúhonná.
(2)

Za člena odbornej rady podľa § 7 ods. 4 písm. b) môže byť vymenovaná fyzická osoba, ktorá

a)
má najmenej trojročnú prax v oblasti podľa § 1 ods. 1 písm. c),
b)
má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
c)
je bezúhonná.
(3)

Na účely preukázania splnenia podmienok podľa odsekov 1 a 2 fyzická osoba, ktorá má byť vymenovaná za ...

a)
oznámenie obsahujúce údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,
b)
doklad preukazujúci splnenie podmienky odbornej praxe.
(4)

Riaditeľ bezodkladne zašle údaje podľa odseku 3 písm. a) v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej ...

(5)

Člen odbornej rady nesmie vykonávať funkciu v orgánoch politickej strany alebo politického hnutia, vystupovať ...

(6)

Funkčné obdobie člena odbornej rady je dva roky. Tá istá osoba môže byť vymenovaná za člena odbornej ...

(7)

Členstvo v odbornej rade je nezastupiteľné.

(8)

Člen odbornej rady je v pracovnoprávnom vzťahu10) k fondu. Na pracovnoprávny vzťah člena odbornej rady ...

(9)

Člen odbornej rady má právo na cestovné náhrady podľa osobitného predpisu.11)

(10)

Funkcia člena odbornej rady je nezlučiteľná s funkciou riaditeľa a funkciou člena dozornej komisie.

(11)

Z posudzovania žiadosti je vylúčený člen odbornej rady, ktorý je žiadateľom, štatutárnym orgánom žiadateľa, ...

(12)

Člen odbornej rady je pri výkone svojej funkcie povinný riadiť sa všeobecne záväznými právnymi predpismi ...

(13)

Funkcia člena odbornej rady sa skončí

a)
uplynutím funkčného obdobia,
b)
odvolaním z funkcie,
c)
vzdaním sa funkcie; členstvo zaniká dňom doručenia oznámenia o vzdaní sa funkcie riaditeľovi, ak v oznámení ...
d)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.
(14)

Člena odbornej rady riaditeľ odvolá, ak člen odbornej rady prestane spĺňať kritériá podľa odseku 1 alebo ...

(15)

Ak sa členstvo v odbornej rade skončí pred uplynutím funkčného obdobia z dôvodov podľa odseku 13 písm. ...

§ 9
Dozorná komisia
(1)

Dozorná komisia ako kontrolný orgán fondu

a)
dohliada na dodržiavanie povinností fondu podľa tohto zákona, iných všeobecne záväzných právnych predpisov12) ...
b)
vykonáva kontrolu riadneho a účelného hospodárenia fondu, účelného rozdeľovania zdrojov fondu, použitia ...
c)
vyjadruje stanovisko k návrhu rozpočtu, k účtovnej závierke a k výročnej správe fondu; tieto stanoviská ...
d)
vyjadruje stanovisko k nakladaniu s majetkom fondu pred rozhodnutím riaditeľa,
e)
vyjadruje stanovisko k návrhom na odpísanie pohľadávok fondu alebo na odpustenie dlhu pred rozhodnutím ...
f)
oboznamuje riaditeľa s výsledkami svojej činnosti a so svojimi zisteniami,
g)
podáva riaditeľovi návrhy na odstránenie zistených nedostatkov,
h)
volí predsedu dozornej komisie na funkčné obdobie dvoch rokov,
i)
schvaľuje rokovací poriadok dozornej komisie.
(2)

Členovia dozornej komisie sú oprávnení nahliadať do všetkých účtovných, ekonomických, finančných a iných ...

§ 10
Zloženie dozornej komisie a členstvo v dozornej komisii
(1)

Dozorná komisia má päť členov, ktorých vymenúva a odvoláva minister kultúry.

(2)

Minister kultúry vymenúva členov dozornej komisie takto:

a)
jedného člena na návrh ministra financií Slovenskej republiky,
b)
jedného člena na návrh príslušného výboru Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné ...
c)
jedného člena na návrh splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny a
d)
dvoch členov bez návrhu.
(3)

Za člena dozornej komisie je možné vymenovať fyzickú osobu, ktorá

a)
má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
b)
je bezúhonná,
c)
má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore ekonómia, manažment alebo právo a
d)
má najmenej päťročnú odbornú prax v oblasti ekonómie, manažmentu alebo práva.
(4)

Funkcia člena dozornej komisie je nezlučiteľná s funkciou riaditeľa a s členstvom v odbornej rade a ...

(5)

Člen dozornej komisie je povinný pri výkone svojej funkcie konať nestranne a zdržať sa konania, ktorým ...

(6)

Členstvo v dozornej komisii je nezastupiteľné.

(7)

Dozorná komisia si spomedzi svojich členov volí predsedu, ktorý vedie rokovania dozornej komisie. Predsedu ...

(8)

Členovi dozornej komisie patrí za výkon funkcie mesačná odmena vo výške jednej pätiny priemernej mesačnej ...

(9)

Člen dozornej komisie má právo na cestovné náhrady podľa osobitného predpisu.11)

(10)

Na účel preukázania splnenia podmienky podľa odseku 3 písm. b) fyzická osoba, ktorá má byť vymenovaná ...

§ 11
Funkčné obdobie člena dozornej komisie
(1)

Funkčné obdobie člena dozornej komisie je štyri roky. Tá istá osoba môže byť vymenovaná za člena dozornej ...

(2)

Funkčné obdobie člena dozornej komisie sa začína dňom, ktorý nasleduje po zániku mandátu člena dozornej ...

§ 12
Skončenie členstva v dozornej komisii
(1)

Členstvo v dozornej komisii sa skončí

a)
uplynutím funkčného obdobia,
b)
vzdaním sa funkcie; členstvo zaniká dňom doručenia oznámenia o vzdaní sa funkcie ministrovi kultúry, ...
c)
odvolaním z funkcie; členstvo zaniká dňom určeným v odvolaní z funkcie člena dozornej komisie,
d)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.
(2)

Minister kultúry člena dozornej komisie odvolá, ak

a)
bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
b)
bola právoplatným rozhodnutím súdu obmedzená jeho spôsobilosť na právne úkony,
c)
nevykonáva funkciu najmenej tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace alebo
d)
nevykonáva funkciu v súlade s podmienkami podľa § 10 ods. 4 a 5.
(3)

Minister kultúry môže odvolať člena dozornej komisie aj bez uvedenia dôvodu.

§ 13
Správna rada
(1)

Správna rada

a)
schvaľuje na návrh riaditeľa zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí,
b)
schvaľuje na návrh riaditeľa zásady poskytovania finančných prostriedkov,
c)
schvaľuje na návrh riaditeľa štatút fondu,
d)
schvaľuje na návrh riaditeľa organizačný poriadok fondu, rokovací poriadok odborných rád, rokovací poriadok ...
e)
schvaľuje na návrh riaditeľa a na základe stanoviska dozornej komisie výročnú správu fondu a účtovnú ...
f)
volí a odvoláva spomedzi svojich členov predsedu správnej rady,
g)
vyjadruje stanovisko k odvolaniu člena odbornej rady menovaného podľa § 7 ods. 6 prvej vety.
(2)

Správna rada má 15 členov. Koordinačná rada alebo odborná rada podľa § 7 ods. 10 volí a odvoláva spomedzi ...

(3)

Členom správnej rady nemôže byť riaditeľ alebo člen dozornej komisie.

(4)

Člen správnej rady je v pracovnoprávnom vzťahu10) k fondu; na pracovnoprávny vzťah člena správnej rady ...

(5)

Podrobnosti o rokovaní a rozhodovaní správnej rady upravuje rokovací poriadok, ktorý schvaľuje správna ...

(6)

Funkčné obdobie člena správnej rady je dva roky. Funkčné obdobie člena správnej rady sa začína dňom, ...

(7)

Funkčné obdobie člena správnej rady sa skončí

a)
uplynutím funkčného obdobia,
b)
vzdaním sa funkcie; výkon funkcie sa skončí dňom doručenia oznámenia o vzdaní sa funkcie tomu orgánu ...
c)
zánikom členstva v príslušnej odbornej rade,
d)
skončením pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca fondu,
e)
odvolaním,
f)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.
(8)

Správna rada si spomedzi svojich členov volí predsedu, ktorý vedie rokovania správnej rady. Predsedu ...

(9)

Koordinačná rada alebo odborná rada podľa § 7 ods. 10 môže člena správnej rady, ktorého do funkcie zvolila, ...

(10)

Ak sa členstvo v správnej rade skončí pred uplynutím funkčného obdobia z dôvodov podľa odseku 7 písm. ...

(11)

Podrobnosti o voľbe a odvolaní člena správnej rady ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý ...

§ 14
Kancelária
(1)

Kancelária vykonáva úlohy spojené s organizačným, personálnym, administratívnym a technickým zabezpečením ...

(2)

Kancelária preskúmava úplnosť predkladaných žiadostí a žiadosti, ktoré spĺňajú podmienky podľa § 17 ...

§ 15
Poskytovanie finančných prostriedkov
(1)

Fond poskytuje finančné prostriedky podľa § 2 písm. a) na podporu projektov v týchto oblastiach:

a)
kultúrno-osvetová činnosť a vzdelávacia činnosť,
b)
edičná činnosť,
c)
aktivity divadiel, umeleckých súborov a kultúrnych inštitúcií,
d)
umelecká tvorba,
e)
veda v oblasti kultúry, života a histórie národnostných menšín,
f)
záujmová činnosť a využitie voľného času,
g)
zahraničná prezentácia kultúry národnostných menšín,
h)
podpora interkultúrneho dialógu a porozumenia,
i)
podpora identifikácie a spoznávania spoločných kultúrnych hodnôt a tradícií,
j)
podpora výmenných programov, pobytov a spoločných vzdelávacích podujatí, vedomostných a umeleckých súťaží ...
k)
ochrana, odborné spracovanie a digitalizácia kultúrneho dedičstva národnostných menšín,
l)
kreatívny priemysel,
m)
podpora rozvoja používania jazykov národnostných menšín.
(2)

Fond poskytuje finančné prostriedky formou

a)
dotácie alebo
b)
štipendia.
(3)

Fond poskytuje finančné prostriedky formou štipendia len fyzickým osobám na podporu kultúrnych a vedeckých ...

(4)

Na poskytnutie finančných prostriedkov fondom nie je právny nárok.

(5)

Fond nemôže poskytnúť finančné prostriedky na

a)
krytie straty z činnosti osôb,
b)
úhradu záväzkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov,
c)
refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rozpočtových rokoch,
d)
splácanie úverov, pôžičiek a úrokov z prijatých úverov a pôžičiek.
(6)

Fond môže ako podmienku poskytnutia dotácie určiť povinnosť žiadateľa písomne preukázať, že má na financovanie ...

(7)

O poskytnutí finančných prostriedkov rozhodne riaditeľ do 90 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ...

a)
poskytnutí finančných prostriedkov, ak poskytnutie finančných prostriedkov na konkrétnu žiadosť odborná ...
b)
neposkytnutí finančných prostriedkov, ak poskytnutie finančných prostriedkov na konkrétnu žiadosť odborná ...
c)
o vrátení žiadosti na opätovné prerokovanie odbornej rade, ak existujú odôvodnené pochybnosti o správnosti ...
(8)

Riaditeľ rozhodne o vrátení žiadosti na opätovné prerokovanie odbornej rade a o zrušení rozhodnutia ...

(9)

Rozhodnutie riaditeľa podľa odseku 7 fond zverejní na svojom webovom sídle v súlade s § 23; rozhodnutie ...

(10)

Na základe rozhodnutia podľa odseku 7 písm. a) fond vypracuje a predloží žiadateľovi návrh zmluvy podľa ...

§ 16
Žiadateľ
(1)

Žiadateľom môže byť fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov, alebo právnická osoba, ktorej predmetom ...

(2)

Finančné prostriedky je možné poskytnúť žiadateľovi, ktorý

a)
poskytuje súčinnosť v štátnom štatistickom zisťovaní v oblasti kultúry podľa osobitného zákona,14)
b)
nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii alebo nebol proti ...
c)
nie je v likvidácii,17)
d)
nie je proti nemu vedená exekúcia alebo výkon rozhodnutia,18)
e)
má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, rozpočtom Fondu na podporu umenia alebo rozpočtom ...
f)
neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu,19) ...
g)
nemá evidované nedoplatky voči daňovému úradu, colnému úradu, evidované nedoplatky na poistnom na sociálne ...
h)
predložil vyúčtovanie finančných prostriedkov z predchádzajúcich období,
i)
vrátil fondu finančné prostriedky podľa § 19 ods. 10,
j)
je zapísaný v registri partnerov verejného sektora,22) ak ide o žiadateľa, ktorý má povinnosť zapisovať ...
(3)

Splnenie podmienok podľa odseku 2 sa preukazuje

a)
vyhlásením žiadateľa, že spĺňa podmienky uvedené v odseku 2 písm. a) a e), ktoré je súčasťou žiadosti, ...
b)
dokladmi uvedenými v § 19 ods. 6, ak ide o podmienky podľa odseku 2 písm. d).
(4)

Žiadateľ, ktorému bola poskytnutá dotácia, ju nesmie previesť na inú fyzickú osobu alebo právnickú osobu. ...

(5)

Žiadateľom nemôže byť

a)
člen dozornej komisie alebo riaditeľ ani im blízka osoba,
b)
právnická osoba, ktorej členom riadiacich orgánov, kontrolných orgánov alebo dozorných orgánov alebo ...
c)
rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva kultúry. ...
§ 17
Podávanie žiadostí
(1)

Fond môže poskytnúť finančné prostriedky na základe písomnej žiadosti. Formulár žiadosti zverejňuje ...

(2)

Prílohou k žiadosti o dotáciu je

a)
popis projektu,
b)
celkový rozpočet projektu vrátane kalkulácie nákladov,
c)
doklad o právnej subjektivite žiadateľa, ak je žiadateľom právnická osoba, ktorá sa nezapisuje do verejného ...
d)
doklad o splnení podmienky podľa § 15 ods. 6,
e)
potvrdenie o zaplatení administratívneho poplatku za spracovanie žiadosti podľa § 18,
f)
iné doklady potrebné na posúdenie žiadosti, ktoré fond špecifikuje vo výzve na podávanie žiadostí.
(3)

Prílohu podľa odseku 2 písm. c) je žiadateľ povinný predložiť v platnom a účinnom znení k prvej žiadosti, ...

(4)

Ak sa prílohy podľa odseku 2 predkladajú v inom ako štátnom jazyku Slovenskej republiky, žiadateľ je ...

(5)

Žiadosti sa podávajú v termínoch určených fondom, ktoré fond špecifikuje pre dané časové obdobie vo ...

(6)

Ak sa na realizácii jedného projektu podieľa viacero osôb, žiadateľom na tento projekt môže byť len ...

(7)

Prílohou k žiadosti o štipendium sú prílohy podľa odseku 2 písm. a) a f).

(8)

Po doručení žiadosti fondu skontroluje kancelária, či žiadosť podal oprávnený žiadateľ podľa § 16 a ...

(9)

Ak žiadosť nie je úplná, fond písomne vyzve žiadateľa na doplnenie žiadosti v lehote, ktorá nesmie byť ...

(10)

Žiadosť, ktorú podal neoprávnený žiadateľ alebo ktorá nie je úplná a žiadateľ ju nedoplnil ani v dodatočnej ...

(11)

Žiadosť, ktorá spĺňa požiadavky podľa odseku 8, postúpi kancelária príslušnej odbornej rade na posúdenie. ...

§ 18
Administratívny poplatok za spracovanie žiadosti
(1)

Za spracovanie žiadosti vo forme dotácie je žiadateľ povinný zaplatiť na účet fondu administratívny ...

(2)

Administratívny poplatok je 0,1 % z požadovaných finančných prostriedkov, najmenej však 20 eur a najviac ...

§ 19
Zmluva
(1)

Fond poskytuje finančné prostriedky podľa § 15 ods. 2 na základe písomnej zmluvy uzavretej so žiadateľom. ...

(2)

Zmluvou sa zaväzuje fond poskytnúť žiadateľovi finančné prostriedky na určený účel za podmienok ustanovených ...

(3)

Zmluva obsahuje

a)
identifikačné údaje zmluvných strán,
b)
predmet zmluvy,
c)
účel poskytnutia finančných prostriedkov,
d)
popis projektu a jeho názov,
e)
sumu poskytnutých finančných prostriedkov,
f)
podmienky poskytnutia a použitia finančných prostriedkov,
g)
podmienky vyúčtovania poskytnutých finančných prostriedkov,
h)
sankcie za porušenie zmluvných podmienok,
i)
ostatné dohodnuté náležitosti súvisiace s poskytnutím finančných prostriedkov.
(4)

Fond do 30 pracovných dní odo dňa doručenia všetkých náležitostí podľa odseku 3 písm. i) od žiadateľa ...

(5)

Ak žiadateľ prijme návrh zmluvy s dodatkami, výhradami, obmedzeniami alebo inými zmenami, považuje sa ...

(6)

Na účely poskytnutia finančných prostriedkov je žiadateľ, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou ...

(7)

Uzavretím zmluvy sa žiadateľ stáva prijímateľom.

(8)

Poskytnuté finančné prostriedky môže prijímateľ použiť výlučne na účel uvedený v zmluve.

(9)

Prijímateľ je povinný priložiť k vyúčtovaniu poskytnutých finančných prostriedkov podľa zmluvy

a)
doklady potrebné pre vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov,
b)
správu o realizácii projektu podrobne popisujúcu všetky etapy realizácie projektu,
c)
informáciu o naplnení predpokladov, ktoré žiadateľ uviedol v žiadosti,
d)
vlastné zhodnotenie prínosu projektu po jeho realizácii.
(10)

Prijímateľ je povinný vrátiť fondu finančné prostriedky, ktoré

a)
použil v rozpore s dohodnutým účelom podľa odseku 3 písm. c),
b)
nepoužil celkom alebo sčasti na financovanie projektu podľa odseku 3 písm. d).
(11)

Prijímateľ je povinný vrátiť finančné prostriedky podľa odseku 10 písm. a) do 30 dní od predloženia ...

(12)

Prijímateľ je povinný zaplatiť fondu pokutu vo výške 1 % z poskytnutých finančných prostriedkov, najmenej ...

(13)

Prijímateľ je povinný zaplatiť fondu penále vo výške 0,01 % zo sumy neoprávnene použitých finančných ...

(14)

Peňažné prostriedky na platobnom účte prijímateľa v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, na ktorý ...

(15)

Fond je oprávnený vykonať u prijímateľa kontrolu použitia poskytnutých finančných prostriedkov a dodržania ...

§ 20
Financovanie a hospodárenie fondu
(1)

Príjmy fondu tvoria

a)
príspevok zo štátneho rozpočtu podľa § 21,
b)
sankcie podľa tohto zákona a zmluvné sankcie,
c)
administratívne poplatky vyberané podľa § 18,
d)
finančné dary, dobrovoľné príspevky,
e)
úroky z vkladov v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,
f)
vratky nepoužitých finančných prostriedkov alebo neoprávnene použitých finančných prostriedkov poskytnutých ...
g)
iné príjmy.
(2)

Finančné prostriedky podľa odseku 1 písm. a) sa ich pripísaním na účet fondu považujú na účely podľa ...

(3)

Finančné prostriedky fondu sa vedú na samostatnom účte v Štátnej pokladnici.27)

(4)

Finančné prostriedky môže fond používať len na účely podľa tohto zákona. Fond je povinný pri používaní ...

(5)

Fond zostavuje rozpočet príjmov a výdavkov najmenej na tri rozpočtové roky. Príslušný kalendárny rok ...

(6)

Fond je povinný použiť najmenej 95 % sumy svojich príjmov podľa odseku 1 písm. a) a g) na podpornú činnosť ...

(7)

Fond je oprávnený použiť na vlastnú prevádzku

a)
najviac 5 % z celkovej sumy svojich príjmov podľa odseku 1 písm. a) a g),
b)
príjmy podľa odseku 1 písm. b) až e).
(8)

Fond je povinný použiť celú sumu svojich príjmov podľa odseku 1 písm. f) na podpornú činnosť podľa tohto ...

(9)

Fond vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu.28) Účtovná závierka a výročná správa musia byť overené ...

(10)

Výročná správa obsahuje

a)
prehľad a vyhodnotenie plnenia činností fondu ustanovených týmto zákonom, najmä činnosti podľa § 2 písm. ...
b)
prehľad poskytnutých finančných prostriedkov žiadateľom,
c)
zhodnotenie základných údajov obsiahnutých v účtovnej závierke,
d)
stanovisko dozornej komisie k účtovnej závierke a k výsledku hospodárenia fondu,
e)
ďalšie údaje určené správnou radou.
(11)

Na nakladanie s majetkom fondu sa vzťahuje osobitný predpis,2) ak tento zákon v § 4 ods. 2 písm. l) ...

(12)

Kontrolu hospodárenia s finančnými prostriedkami fondu vykonávajú príslušné orgány podľa osobitných ...

§ 21
Príspevok do fondu
(1)

Ministerstvo kultúry poskytuje zo štátneho rozpočtu v rámci schválených limitov na príslušné rozpočtové ...

(2)

Ministerstvo kultúry je oprávnené si vyhradiť, že najviac 20 % z príspevku do fondu podľa odseku 1 bude ...

(3)

Ministerstvo kultúry odvedie príspevok do fondu podľa odseku 1 každoročne najneskôr do 31. januára bezhotovostne ...

§ 22
Rozdelenie finančných prostriedkov na podpornú činnosť
(1)

Sumu finančných prostriedkov určených na podpornú činnosť podľa § 20 ods. 6 a 8 rozdelí fond medzi odborné ...

a)
odborné rady kultúry maďarskej národnostnej menšiny 53 %,
b)
odborné rady kultúry rómskej národnostnej menšiny 22,4 %,
c)
odborné rady kultúry rusínskej národnostnej menšiny 6,4 %,
d)
odborné rady kultúry bulharskej národnostnej menšiny 1 %,
e)
odborné rady kultúry českej národnostnej menšiny 3,7 %,
f)
odborné rady kultúry chorvátskej národnostnej menšiny 1 %,
g)
odborné rady kultúry moravskej národnostnej menšiny 1,4 %,
h)
odborné rady kultúry nemeckej národnostnej menšiny 1,8 %,
i)
odborné rady kultúry poľskej národnostnej menšiny 1,4 %,
j)
odborné rady kultúry ruskej národnostnej menšiny 1,1 %,
k)
odborné rady kultúry srbskej národnostnej menšiny 0,7 %,
l)
odborné rady kultúry ukrajinskej národnostnej menšiny 2 %,
m)
odborné rady kultúry židovskej národnostnej menšiny 1,1 % a
n)
odborná rada interkultúrneho dialógu a porozumenia 3 %.
(2)

Ak je pre príslušnú národnostnú menšinu zriadená len jedna odborná rada, prislúcha jej celý objem finančných ...

(3)

Odborné rady rozhodujú v oblasti svojho pôsobenia o výške poskytnutých finančných prostriedkov podľa ...

§ 23
Spracúvanie osobných údajov
(1)

Na účely vedenia evidencie žiadostí, žiadateľov a prijímateľov je fond oprávnený získavať a spracúvať ...

(2)

Fond je oprávnený zverejňovať osobné údaje fyzickej osoby, ktorá je žiadateľom alebo prijímateľom, v ...

(3)

Osobné údaje, ktoré fond získa podľa tohto zákona, podliehajú ochrane podľa osobitného predpisu;32) ...

Spoločné a prechodné ustanovenia
§ 24
Spoločné ustanovenia
(1)

Na konanie podľa tohto zákona sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,33) ak odsek 2 neustanovuje ...

(2)

Na doručovanie písomností podľa tohto zákona sa primerane použijú ustanovenia všeobecného predpisu o ...

(3)

Splnenie podmienok podľa § 16 ods. 2 písm. b), c), f), g) a j) overuje podľa osobitného predpisu35) ...

§ 25
Prechodné ustanovenia
(1)

Fond zverejní prvú výzvu na predkladanie žiadostí podľa § 17 do 31. decembra 2017.

(2)

Žiadosti podľa § 17 sa predkladajú fondu od 1. januára 2018.

(3)

Ministerstvo kultúry poskytne príspevok zo štátneho rozpočtu do fondu prvýkrát v roku 2018.

(4)

Riaditeľ zverejní prvú výzvu podľa § 7 ods. 8 najneskôr do 18. augusta 2017. Riaditeľ vymenuje členov ...

(5)

Ministerstvo financií Slovenskej republiky poskytne v roku 2017 fondu mimoriadny príspevok určený na ...

(6)

Minister kultúry vymenuje riaditeľa a členov dozornej komisie najneskôr do 31. júla 2017.

(7)

Zhromaždenia organizácií národnostných menšín predložia riaditeľovi návrhy kandidátov na členov odborných ...

(8)

Koordinačné rady a odborné rady podľa § 7 ods. 10 zvolia členov správnej rady najneskôr do 31. októbra ...

(9)

Správna rada schváli štatút fondu do 15. decembra 2017.

Čl. II

Zákon č. 524/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení ...

1.

§ 2 vrátane nadpisu znie:

„§ 2 Účel poskytovania dotácií (1) Dotáciu z rozpočtovej kapitoly úradu vlády na príslušný rozpočtový ...

2.

Za § 9b sa vkladá § 9c, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 9c Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2018 (1) Žiadosti o poskytnutie dotácie ...

Čl. III

Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení ...

1.

V § 18 sa odsek 1 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

„i)
podporu kultúry národnostných menšín.“.

2.

Za § 40ac sa vkladá § 40ad, ktorý znie:

„§ 40ad (1) Pôsobnosť Úradu vlády Slovenskej republiky v oblasti podpory kultúry národnostných menšín ...

Čl. IV

Zákon č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní ...

1.

V § 17 ods. 3 prvá veta znie: „Člen odbornej komisie ani jemu blízka osoba9) nesmie byť štatutárnym ...

2.

V § 17 ods. 6 sa na konci pripája táto veta:

„Na pracovnoprávny vzťah9aa) člena odbornej komisie sa vzťahujú ustanovenia Zákonníka práce.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 9aa znie:

„9aa) § 223 až 228a Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.“.

3.

V § 19 odsek 1 znie:

„(1) Žiadateľom môže byť fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov, alebo právnická osoba, predmetom ...

4.

V § 19 ods. 2 písmeno g) znie:

„g) ktorý porušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu,17)“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 16 sa vypúšťa.

5.

V § 19 ods. 2 písm. h) sa slová „evidované nedoplatky“ nahrádzajú slovami „evidované daňové nedoplatky, ...

6.

V § 19 sa odsek 2 dopĺňa písmenami j) až m), ktoré znejú:

„j) ktorý nevrátil fondu finančné prostriedky podľa § 22 ods. 10, k) ktorý má právoplatne uložený trest ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 17a znie:

„17a) § 18 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých ...

7.

V §19 ods. 4 písmená a) a b) znejú:

„a) člen rady, člen dozornej komisie, riaditeľ ani im blízka osoba9) a člen odbornej komisie ani jemu ...

8.

V § 20 ods. 2 písmená j) a k) znejú:

„j) čestné vyhlásenie žiadateľa o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania, ak je žiadateľom právnická ...

9.

V § 22 ods. 6 úvodnej vete sa za slovo „žiadateľ“ vkladá čiarka a slová ,,ktorý je právnickou osobou ...

10.

V § 22 ods. 6 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b)
potvrdenie daňového úradu o tom, že voči žiadateľovi nie sú evidované daňové nedoplatky,“.

Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená c) až e).

11.

V § 22 ods. 6 písmeno e) znie:

„e) potvrdenie príslušného inšpektorátu práce o tom, že žiadateľ neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania, ...

12.

§ 22 sa dopĺňa odsekmi 10 až 16, ktoré znejú:

„(10) Prijímateľ je povinný vrátiť fondu finančné prostriedky, ktoré a) použil v rozpore s dohodnutým ...

13.

V § 23 ods. 1 písm. a) sa slovo „príspevky“ nahrádza slovom „príspevok“ a vypúšťajú sa slová „a 25“.

14.

V § 23 ods. 1 písmeno d) znie:

„d)
sankcie podľa tohto zákona a zmluvné sankcie,“.

15.

V § 23 ods. 6 sa slová „súlad výročnej správy s účtovnou závierkou“ nahrádzajú slovami „výročná správa“. ...

16.

§ 23 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9) Hospodárenie s finančnými prostriedkami fondu podlieha kontrole podľa osobitného predpisu.24a)“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 24a znie:

„24a) Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. ...

17.

Nadpis nad § 24 sa vypúšťa.

18.

Nadpis § 24 znie: „Príspevok do fondu“.

19.

V § 24 ods. 1 sa slová „10 000 000 eur“ nahrádzajú slovami „20 000 000 eur“.

20.

§ 25 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 25 sa vypúšťa.

Čl. V

Zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V § 2 písmeno k) znie:

„k) spolupracuje s orgánmi štátnej správy, orgánmi územnej samosprávy, verejnoprávnymi inštitúciami, ...

2.

§ 2 sa dopĺňa písmenami p) a q), ktoré znejú:

„p) podieľa sa na propagácii audiovízie v Slovenskej republike a v zahraničí, poskytuje informácie z ...

3.

V § 8 ods. 4 tretej vete sa za slovo „piatich“ vkladá slovo „pracovných“.

4.

V § 17 ods. 3 sa na konci pripája táto veta:

„Obmedzenie podľa predchádzajúcej vety sa uplatní len počas obdobia hodnotenia žiadosti o podporu audiovizuálnej ...

5.

V § 18 ods. 11 prvá veta znie:

„O poskytnutí finančných prostriedkov fondu na podporu audiovizuálnej kultúry rozhodne riaditeľ do 60 ...

6.

V § 21 ods. 2 sa vypúšťajú slová „a najviac 300 eur“.

7.

V § 22 ods. 4 prvá veta znie:

„Fond do 30 pracovných dní odo dňa doručenia všetkých náležitostí podľa odseku 3 písm. g) od žiadateľa ...

8.

V § 22a ods. 1 písm. a) sa vypúšťa slovo „kinematografickým“.

9.

V § 23 ods. 1 sa za písmeno g) vkladajú nové písmená h) a i), ktoré znejú:

„h) finančné prostriedky Európskej únie, i) príjmy z vykonávania činností podľa § 2 písm. p) a q),“. ...

Doterajšie písmeno h) sa označuje ako písmeno j).

10.

V § 23 ods. 4 a ods. 5 písm. a) sa slová „a h)“ nahrádzajú slovami „a j)“.

11.

V § 23 ods. 5 písm. b) sa slová „1 písm. c) a f)“ nahrádzajú slovami „1 písm. c), f), h), i) a iné príjmy ...

12.

V § 26 ods. 2 sa za slová „1 % z“ vkladá slovo „ceny“.

13.

V § 29 ods. 1 písm. a) sa slová „v súlade so strategickými zámermi a dlhodobými koncepciami rozvoja ...

14.

V § 29 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.

15.

V § 29 ods. 2 sa slová „podľa odseku 4“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 3“ a slová „do 30. júna“ sa ...

16.

V § 29 ods. 3 sa slová „do 30. júna“ nahrádzajú slovami „do 31. augusta“.

17.

V § 30 ods. 1 sa vypúšťajú slová „nasledujúceho kalendárneho roka“.

18.

V § 30 ods. 3 prvej a tretej vete sa slová „§ 24, 25, 27 až 28a“ nahrádzajú slovami „§ 24 až 28a“.

19.

V § 30 sa vypúšťa odsek 4.

20.

V § 31 odsek 1 znie:

„(1) Ak osoba, ktorá je povinná platiť príspevok do fondu podľa § 24 až 28a, v lehote podľa § 30 ods. ...

Čl. VI

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2017 okrem čl. II, III a čl. V bodov 6, 13 a 19, ktoré nadobúdajú ...

Andrej Kiska v. r. Andrej Danko v. r. Robert Fico v. r.

Poznámky

 • 1)  § 19 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
 • 2)  Zákon č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona Národnej ...
 • 3)  § 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch.
 • 4)  § 3 zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 5)  § 3 zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. ...
 • 6)  Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
 • 7)  § 9 zákona č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 8)  § 8 zákona č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 9)  Napríklad Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 10)  § 223 až 228a Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.
 • 11)  Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
 • 12)  Napríklad zákon č. 176/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých ...
 • 12a)  § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 13)  Napríklad čl. 107 až 109 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 326, 26. 10. 2012), nariadenie ...
 • 14)  § 18 ods. 3 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.
 • 16)  Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 17)  § 70 až 75a Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • 18)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej ...
 • 19)  Zákon č. 82 /2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 19a)  § 170 ods. 21 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 221/2019 Z. z. Zákon č. ...
 • 22)  § 18 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 23)  § 5 zákona č. 91/2016 Z. z.
 • 24)  § 2 ods. 9 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 25)  § 2 ods. 1, 5 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 26)  § 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky ...
 • 26a)  § 19 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 27)  § 2a ods.1 písm. m) zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 28)  Zákon č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 29)  Zákon č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve ...
 • 30)  § 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 31)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej ...
 • 31a)  § 4 zákona č. 357/2015 Z. z.
 • 32)  Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...
 • 33)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
 • 34)  § 24 a 25 zákona č. 71/1967 Zb. v znení zákona č. 527/2003 Z. z.
 • 35)  § 1 ods. 1 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore