Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71795
Dôvodové správy: 2541
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
22.01.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 282/2008 účinný od 01.01.2020


Platnosť od: 31.07.2008
Účinnosť od: 01.01.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Rozpočtové právo, Pracovno-právne vzťahy, Vysoké a vyššie školstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST8 JUD81 DS7 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 282/2008 účinný od 01.01.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 282/2008 s účinnosťou od 01.01.2020 na základe 360/2019

Legislatívny proces k zákonu 360/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1
Predmet zákona

Tento zákon upravuje podporu práce s mládežou, neformálne vzdelávanie v oblasti práce s mládežou, financovanie ...

§ 2
Vymedzenie základných pojmov

Na účely tohto zákona

a)

mládežník je osoba, ktorá dovŕšila vek najviac 30 rokov,

b)

mládež je skupina najmenej troch mládežníkov,

c)

mladý vedúci je osoba, ktorá dovŕšila vek najmenej 15 rokov a najviac 17 rokov, je bezúhonná a aktívne ...

d)

mládežnícky vedúci je osoba, ktorá dovŕšila vek najmenej 18 rokov, je bezúhonná a riadi, organizuje ...

e)

pracovník s mládežou je osoba, ktorá

1.

podporuje mládež v jej osobnom rozvoji a rozvoji jej vedomostí, zručností a kompetencií,

2.

pripravuje a organizuje podujatia alebo programy v oblasti práce s mládežou,

3.

má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,1)

4.

je v pracovno-právnom vzťahu2) so zamestnávateľmi uvedenými v § 15 ods. 2, podniká na základe živnostenského ...

5.

je bezúhonná,

f)

koordinátor práce s mládežou je osoba, ktorá je bezúhonná a plánuje, usmerňuje a koordinuje prácu s ...

g)

lektor v oblasti práce s mládežou je osoba, ktorá je bezúhonná a prostredníctvom vzdelávacích aktivít ...

h)

práca s mládežou je najmä činnosť výchovného charakteru, vzdelávacieho charakteru alebo charakteru spoluúčasti ...

i)

neformálne vzdelávanie v oblasti práce s mládežou je ďalšie vzdelávanie mládeže, mladých vedúcich, mládežníckych ...

j)

spoluúčasť mládeže je aktívne zapojenie mládeže v procese plánovania, rozhodovania a uskutočnenia podujatí ...

§ 2a
Bezúhonnosť
(1)

Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný ...

(2)

Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.

(3)

Osoba v pracovnoprávnom vzťahu preukazuje bezúhonnosť zamestnávateľovi pred vznikom pracovnoprávneho ...

(4)

Osoba, v prospech ktorej má byť vykonávaná dobrovoľnícka činnosť, je oprávnená vyžadovať preukázanie ...

(5)

Osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia v oblasti práce s mládežou, preukazuje bezúhonnosť ...

(6)

Zamestnávateľovi podľa osobitného predpisu4) predkladá fyzická osoba údaje potrebné na vyžiadanie výpisu ...

(7)

Cudzinec preukazuje bezúhonnosť obdobným dokladom o bezúhonnosti vydaným príslušným orgánom štátu, ktorého ...

§ 3
Zákaz diskriminácie

Práva ustanovené týmto zákonom sa zaručujú rovnako mládežníkom, mladým vedúcim, mládežníckym vedúcim, ...

§ 4
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) ako ústredný ...

a)
vypracúva strategické dokumenty a koncepčné dokumenty štátnej politiky v oblasti práce s mládežou,
b)
utvára právne podmienky, organizačné podmienky, výskumné podmienky a finančné podmienky na rozvoj práce ...
c)
koordinuje činnosti ústredných orgánov štátnej správy, miestnych orgánov štátnej správy, obcí a samosprávnych ...
d)
kontroluje hospodárnosť, efektívnosť, účelnosť a účinnosť použitia finančných prostriedkov poskytnutých ...
e)
rozhoduje o akreditácii,
f)
analyzuje a vyhodnocuje potreby mládeže,
g)
finančne a metodicky podporuje činnosť fyzických osôb a právnických osôb v oblasti rozvoja práce s mládežou. ...
§ 5
Vyšší územný celok

Vyšší územný celok na úseku starostlivosti o mládež vypracúva a uskutočňuje koncepciu rozvoja práce ...

a)

podieľa sa na získavaní a analýze informácií o mládeži vo svojej pôsobnosti,

b)

podporuje organizovanie práce s mládežou,

c)

podporuje činnosť zdravotne znevýhodnenej mládeže, mládeže zo sociálne znevýhodneného prostredia, mládeže ...

d)

ustanovuje koordinátora práce s mládežou,

e)

zabezpečuje prevádzkovanie výchovno-vzdelávacích zariadení a stará sa o ich účelné využívanie,

f)

kontroluje účelnosť využívania finančných prostriedkov poskytnutých zo svojho rozpočtu na prácu s mládežou, ...

g)

spolupracuje s fyzickými osobami a právnickými osobami uvedenými v § 15 ods. 2,

h)

podieľa sa na neformálnom vzdelávaní v oblasti práce s mládežou,

i)

zabezpečuje aktivity v oblasti práce s mládežou prostredníctvom poskytovania finančných prostriedkov ...

j)

podporuje zapojenie mládeže do dobrovoľníckej služby,

k)

podporuje spoluúčasť mládeže.

§ 6
Obec
(1)

Obec na úseku starostlivosti o mládež

a)
podporuje uskutočňovanie práce s mládežou na svojom území,
b)
utvára podmienky na rozvoj práce s mládežou,
c)
podporuje činnosť zdravotne znevýhodnenej mládeže, mládeže zo sociálne znevýhodneného prostredia, mládeže ...
d)
spolupracuje s fyzickými osobami a právnickými osobami uvedenými v § 15 ods. 2,
e)
podporuje zapojenie mládeže do dobrovoľníckej činnosti,
f)
podporuje spoluúčasť mládeže.
(2)

Obec môže pri výkone samosprávy ustanoviť koordinátora práce s mládežou.

(3)

Obec, ktorá bola vyhlásená za mesto, na úseku starostlivosti o mládež okrem pôsobností podľa odsekov ...

§ 6a
Mládežnícky parlament
(1)

Obec môže zriadiť mládežnícky parlament. Zloženie mládežníckeho parlamentu, spôsob ustanovenia mládežníckeho ...

(2)

Mládežnícky parlament najmä

a)
prerokúva návrhy všeobecne záväzných nariadení obce, návrhy iných dokumentov a opatrení prerokúvaných ...
b)
prerokúva s obecným zastupiteľstvom a starostom návrhy, ktoré sa týkajú zlepšenia práce s mládežou v ...
c)
spolupracuje s mládežníckymi parlamentmi v iných obciach.
(3)

Zástupcovia mládežníckeho parlamentu sú prizývaní na zasadnutia obecného zastupiteľstva.

§ 7
Akreditačná komisia
(1)

Zriaďuje sa akreditačná komisia v oblasti práce s mládežou (ďalej len „akreditačná komisia“) ako poradný ...

(2)

Akreditačná komisia sa skladá z odborníkov v oblasti práce s mládežou, ktorých vymenúva a odvoláva minister ...

(3)

Za člena akreditačnej komisie nemožno vymenovať kandidáta, ktorému by pôsobením v akreditačnej komisii ...

(4)

Akreditačná komisia

a)
posudzuje žiadosti fyzických osôb a právnických osôb uvedených v § 15 ods. 2 a na základe splnenia podmienok ...
b)
hodnotí žiadosti o udelenie značky kvality podľa § 8a.
(5)

Podrobnosti o činnosti akreditačnej komisie upraví štatút akreditačnej komisie, ktorý vydá ministerstvo. ...

(6)

Akreditačná komisia svoje vecné odporúčania v rozsahu vymedzenom v štatúte akreditačnej komisie zverejňuje ...

§ 8
Akreditácia
(1)

Akreditáciou je oprávnenie uskutočňovať činnosti v oblasti práce s mládežou vzdelávacieho charakteru, ...

(2)

Za kvalitu práce s mládežou alebo kvalitu neformálneho vzdelávania v oblasti práce s mládežou pri uskutočňovaní ...

(3)

Podmienkou na vydanie potvrdenia o akreditácii je predloženie dokladu o odbornej spôsobilosti odborného ...

(4)

Žiadosť o akreditáciu obsahuje najmä

a)
identifikačné údaje o žiadateľovi o akreditáciu v rozsahu
1.
názov a sídlo právnickej osoby a meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu štatutárneho orgánu alebo ...
2.
meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu,
b)
charakteristiku činnosti žiadateľa o akreditáciu.
(5)

Prílohou žiadosti sú doklady a dokumentácia preukazujúce splnenie podmienok podľa odseku 3.

(6)

Žiadateľovi o akreditáciu, ktorý spĺňa podmienky akreditácie ustanovené týmto zákonom, vydá ministerstvo ...

(7)

Potvrdenie o akreditácii sa vydáva na čas požadovaný v žiadosti o akreditáciu, najviac na päť rokov.

(8)

Potvrdenie o akreditácii je neprevoditeľné a neprechádza na právneho nástupcu.

(9)

Ministerstvo vykonáva kontrolu dodržania podmienok, za ktorých sa potvrdenie o akreditácii vydalo.

(10)

Ministerstvo rozhodne o odňatí akreditácie, ak príslušný subjekt nespĺňa podmienky uvedené v odsekoch ...

§ 8a
Moderné centrum mládeže
(1)

Moderné centrum mládeže je značka kvality, ktorú udeľuje minister žiadateľovi o značku kvality „Moderné ...

a)
uskutočňuje prácu s mládežou,
b)
splní podmienky a kritériá vymedzené vo výzve vyhlásenej ministerstvom a
c)
získa odporúčanie akreditačnej komisie na základe hodnotenia.
(2)

Žiadateľom o značku kvality môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba uvedená v § 15 ods. 2 písm. ...

(3)

O udelení značky kvality ministerstvo vydá osvedčenie; osvedčenie sa vydáva na päť rokov. Po uplynutí ...

(4)

Osvedčenie o udelení značky kvality je neprevoditeľné a neprechádza na právneho nástupcu.

(5)

Ministerstvo vykonáva kontrolu dodržania podmienok, za ktorých sa osvedčenie o udelení značky kvality ...

(6)

Ministerstvo rozhodne o odňatí značky kvality, ak príslušný subjekt prestal spĺňať podmienky podľa odseku ...

§ 9
Vydávanie osvedčení
(1)

Akreditovaný subjekt vydáva účastníkom po absolvovaní prípravy na výkon činností v oblasti práce s mládežou ...

(2)

Akreditovaný subjekt vedie dokumentáciu o vzdelávaní v rozsahu podľa § 8 ods. 3.

(3)

Zoznam akreditovaných subjektov s uvedením činností práce s mládežou, pre ktoré bolo potvrdenie o akreditácii ...

§ 10
Odborná spôsobilosť na výkon činností v oblasti práce s mládežou
(1)

Na výkon činností v oblasti práce s mládežou sa vyžaduje odborná spôsobilosť pracovníka s mládežou, ...

(2)

Odbornou spôsobilosťou na výkon činností v oblasti práce s mládežou sa rozumie súbor odborných vedomostí, ...

(3)

Odbornú spôsobilosť na výkon činností v oblasti práce s mládežou možno získať aj v subjekte, ktorému ...

(4)

Obsah a rozsah teoretickej časti a praktickej časti prípravy, ako aj spôsob a rozsah záverečných skúšok ...

§ 11
Mládežnícky dobrovoľník
(1)

Mládežníckym dobrovoľníkom (ďalej len „dobrovoľník“) môže byť štátny občan Slovenskej republiky, občan ...

(2)

Ak dobrovoľník nedovŕšil vek 18 rokov, je na výkon dobrovoľníckej služby potrebný súhlas zákonného zástupcu ...

(3)

Dobrovoľníkom nemôže byť občan tretieho štátu,

a)
ktorý sa zdržiava na území Slovenskej republiky ako žiadateľ o azyl,6)
b)
ktorého vyhostenie zo Slovenskej republiky bolo odložené zo skutkových alebo právnych dôvodov,7)
c)
ktorý je zamestnancom8) alebo samostatne zárobkovo činnou osobou.9)
§ 12
Dohoda o dobrovoľníckej službe
(1)

Dobrovoľnícka služba je verejnoprospešná činnosť vykonávaná dobrovoľníkom v rámci práce s mládežou na ...

(2)

Dohoda o dobrovoľníckej službe obsahuje najmä

a)
názov a adresu sídla právnickej osoby podľa odseku 1,
b)
meno, priezvisko a dátum narodenia dobrovoľníka,
c)
opis úloh dobrovoľníka,
d)
údaje o mieste výkonu úloh dobrovoľníka,
e)
čas vykonávania dobrovoľníckej služby dobrovoľníkom, ktorý nesmie presiahnuť ustanovený týždenný pracovný ...
f)
deň začatia a deň skončenia dobrovoľníckej služby,
g)
údaj o spôsobe zabezpečenia dohľadu nad starostlivosťou a bezpečnosťou dobrovoľníka po dobu trvania ...
h)
údaj o tom, kto bude uhrádzať zdravotné poistenie dobrovoľníka, ktorý je štátnym občanom Slovenskej ...
i)
údaj o pokrytí výdavkov uvedených v odseku 3.
(3)

Právnická osoba uvedená v odseku 1 poskytne dobrovoľníkovi peniaze na cestovné11) v súvislosti s výkonom ...

(4)

Ak je potrebné na výkon dobrovoľníckej služby osobitné vzdelávanie, dohoda podľa odseku 1 musí obsahovať ...

(5)

Dohodu s dobrovoľníkom podľa odseku 1 možno uzatvoriť najdlhšie na jeden rok. Ak činnosť trvá dlhšie ...

§ 13
Povinnosti pri zabezpečení dobrovoľníckej služby

Právnická osoba podľa § 12 ods. 1 je povinná

a)

zabezpečiť všetky veci potrebné na výkon dobrovoľníckej služby,

b)

zabezpečiť zdravotné poistenie dobrovoľníka, ak to vyplýva z dohody o dobrovoľníckej službe,

c)

mať uzatvorenú platnú zmluvu o poistení svojej zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom svojej činnosti, ...

d)

poučiť dobrovoľníka o bezpečnosti a ochrane zdravia pri výkone dobrovoľníckej služby,

e)

vyhotoviť dobrovoľníkovi písomné potvrdenie o trvaní a obsahu dobrovoľníckej služby,

f)

vypracovať dobrovoľníkovi písomné hodnotenie výkonu dobrovoľníckej služby,

g)

zabezpečiť dobrovoľníkovi, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky, základy štátneho jazyka Slovenskej ...

§ 14
Zdroje financovania práce s mládežou
(1)

Zdrojmi financovania práce s mládežou sú:

a)
dotácie zo štátneho rozpočtu (ďalej len „dotácia“),
b)
prostriedky z rozpočtov obcí,
c)
prostriedky z rozpočtov vyšších územných celkov,
d)
dary a príspevky od právnických osôb a fyzických osôb,
e)
príjmy z reklám,
f)
príjmy z podnikania,12)
g)
prostriedky Európskej únie,
h)
iné zdroje podľa osobitného predpisu.13)
(2)

Zdroje financovania uvedené v odseku 1 písm. d) sa môžu použiť iba na účel určený darcom, ak darca tento ...

§ 15
Účel poskytnutia dotácie
(1)

Dotácia sa poskytuje na účel

a)
zvyšovania vedomostí, zručností a kompetencií mládeže pri príprave na jej aktívne občianstvo a pracovný ...
b)
posilnenia postavenia mládeže v spoločnosti,
c)
prispievania k napĺňaniu cieľov strategických dokumentov a koncepčných dokumentov vo vzťahu k mládeži, ...
d)
podpory systematickej práce s mládežou,
e)
reprezentácie mládeže na úrovni regiónov,
f)
podpory organizácií mládeže združujúcich organizácie pracujúce s mládežou,
g)
rozvoja dobrovoľníctva mládeže,
h)
členstva v medzinárodných mládežníckych organizáciách,
i)
administratívnej činnosti mládežníckych organizácií,
j)
vzdelávacích aktivít pre pracovníkov s mládežou, mládežníckych vedúcich, mladých vedúcich, koordinátorov ...
k)
poskytovania informačných a poradenských služieb pre mládež,
l)
podpory prieskumov o mládeži a výskumu o mládeži,
m)
ochrany, udržiavania a upevňovania zdravia mládeže,
n)
vydávania tlače s mládežníckou problematikou,
o)
organizovania a podpory pobytových podujatí pre mládež.
(2)

Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytovať žiadateľom o dotáciu, ktorými sú:

a)
obec, ktorá vykonáva činnosti podľa § 6,
b)
vyšší územný celok, ktorý vykonáva činnosti podľa § 5,
c)
občianske združenie,14)
d)
nadácia,15)
e)
nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,16)
f)
registrovaná cirkev a náboženská spoločnosť,17)
g)
centrum voľného času,21)
h)
fyzická osoba, ktorá vykonáva prácu s mládežou, je bezúhonná a dovŕšila vek najmenej 18 rokov.
§ 16
Poskytnutie dotácie
(1)

Dotáciu podľa § 15 ods. 1 možno poskytnúť najviac do výšky 90 % predpokladaných výdavkov.

(2)

Dotáciu podľa § 15 ods. 1 možno poskytnúť žiadateľovi o dotáciu, ktorý preukáže, že má na financovanie ...

(3)

Dotáciu možno poskytnúť aj

a)
na mzdy a odmeny osôb, ktoré vykonávajú činnosti v oblasti práce s mládežou dohodnuté v pracovnej zmluve ...
b)
na cestovné náhrady.11)
(4)

Dotáciu nemožno poskytnúť

a)
na úhradu záväzkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov,
b)
na refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rozpočtových rokoch,
c)
na splácanie úverov a úrokov z poskytnutých úverov.
(5)

Dotáciu nemožno poskytnúť žiadateľovi o dotáciu, ktorý

a)
nemá vyrovnané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom za predchádzajúci rozpočtový rok,
b)
má nedoplatky voči daňovému úradu alebo colnému úradu podľa osobitného predpisu;23a) to neplatí, ak ...
c)
má evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie alebo zdravotná poisťovňa eviduje voči nemu ...
d)
je v konkurze, v likvidácii alebo je voči nemu vedené exekučné konanie,
e)
porušil zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu.24)
(6)

Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.

§ 17
Žiadosť o poskytnutie dotácie
(1)

Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi o dotáciu na základe písomnej žiadosti o poskytnutie dotácie, ktorá ...

a)
ak ide o právnickú osobu,
1.
názov a právna forma žiadateľa o dotáciu,
2.
adresa sídla,
3.
identifikačné číslo,
4.
daňové identifikačné číslo,
5.
meno, priezvisko, akademický titul štatutárneho orgánu,
b)
ak ide o fyzickú osobu,
1.
meno, priezvisko, rodné priezvisko, akademický titul,
2.
dátum narodenia,
3.
rodné číslo,
4.
adresa trvalého pobytu.
(2)

Žiadosť o poskytnutie dotácie ďalej obsahuje najmä

a)
vymedzenie potrieb, konkrétnej akcie alebo projektu, na ktoré sa požaduje dotácia, vrátane označenia ...
b)
termín a miesto uskutočnenia aktivít podľa písmena a),
c)
predmet činnosti žiadateľa o dotáciu,
d)
uvedenie skutočnosti, či žiadateľ o dotáciu požaduje na uvedenú aktivitu dotáciu aj od iného subjektu ...
e)
rozpočet príjmov a výdavkov súvisiacich s uskutočnením aktivity podľa § 15 ods. 1, na ktorú sa žiada ...
(3)

Prílohou žiadosti o poskytnutie dotácie sú okrem náležitostí podľa osobitného predpisu25) aj

a)
údaje žiadateľa o dotáciu potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov; to neplatí, ak ide o právnickú ...
b)
iné doklady vymedzené ministerstvom vo výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie.
(4)

Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa odseku 1 ministerstvo zverejní na svojej ...

(5)

O poskytnutí dotácie rozhoduje minister.

(6)

Ak žiadateľ o dotáciu poruší finančnú disciplínu, uplatní sa postup podľa osobitného predpisu.26)

(7)

Údaje podľa odseku 3 písm. a) ministerstvo bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom ...

(8)

Na účely poskytovania dotácií je ministerstvo oprávnené spracúvať o žiadateľovi o dotáciu údaje v rozsahu ...

§ 18
Zmluva o poskytnutí dotácie
(1)

Na základe rozhodnutia o poskytnutí dotácie uzatvorí ministerstvo so žiadateľom o dotáciu, ktorému je ...

(2)

Zmluva o poskytnutí dotácie obsahuje najmä

a)
identifikačné údaje zmluvných strán podľa § 17 ods. 1,
b)
názov peňažného ústavu a číslo samostatného bankového účtu prijímateľa na vedenie prostriedkov poskytovaných ...
c)
výšku poskytovanej dotácie, z toho osobitne výšku finančných prostriedkov poskytovanú na mzdové náklady, ...
d)
účel, na ktorý sa dotácia poskytuje,
e)
lehotu, v ktorej možno použiť dotáciu, a lehotu na vyúčtovanie dotácie,
f)
lehotu na vrátenie nepoužitých finančných prostriedkov a číslo účtu ministerstva, na ktorý sa tieto ...
g)
termín poukázania výnosov z prostriedkov štátneho rozpočtu a číslo účtu ministerstva, na ktorý sa tieto ...
h)
sankcie za porušenie zmluvných podmienok zmluvnými stranami,
i)
spôsob kontroly hospodárneho použitia finančných prostriedkov na realizáciu účelu, na ktorý bola dotácia ...
(3)

Ministerstvo zverejní na svojej internetovej stránke informáciu o poskytnutí dotácií žiadateľom o dotáciu. ...

§ 19
Štátny dohľad
(1)

Ministerstvo pri výkone dohľadu postupuje podľa osobitného predpisu.27)

(2)

Výkonom dohľadu podľa tohto zákona nie sú dotknuté oprávnenia iných kontrolných orgánov, ktoré vykonávajú ...

§ 19a
Spoločné ustanovenia
(1)

Pri spracúvaní osobných údajov na účely podľa tohto zákona, ak ich nie je možné dosiahnuť bez spracúvania ...

(2)

Osoby podľa odseku 1 sa môžu oboznamovať s osobnými údajmi v rozsahu potrebnom a nevyhnutnom na účely ...

§ 20
Prechodné ustanovenie

Žiadosti podané do účinnosti tohto zákona sa posudzujú podľa tohto zákona.

§ 20a
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júla 2016

V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov ...

§ 21
Záverečné ustanovenie

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

Čl. II

Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...

1.

V § 57 odsek 7 znie:

„(7) Podmienkou prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa v zdravotníckych študijných odboroch ...

2.

Za § 113a sa vkladá § 113aa, ktorý znie:

„§ 113aa Požiadavka jednoročnej odbornej zdravotníckej praxe podľa § 57 ods. 7 sa nevzťahuje na študentov, ...

Čl. III - Účinnosť zákona

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2008.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 282/2008 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/93/EÚ z 13. decembra 2011 o boji proti sexuálnemu zneužívaniu ...

  2.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/801 z 11. mája 2016 o podmienkach vstupu a pobytu štátnych ...

Poznámky

 • 1)  § 8 Občianskeho zákonníka.
 • 2)  Napríklad Zákonník práce, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších ...
 • 2a)  § 3 ods. 1 písm. b) zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 3)  § 45a ods. 1, § 46 a 66f zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení ...
 • 4)  § 1 ods. 2 písm. a) zákona č. 552/2003 Z. z.
 • 4a)  § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 5)  § 5 zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou ...
 • 5a)  § 11 ods. 4 písm. n) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších ...
 • 5b)  § 19 ods. 1 zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností ...
 • 6)  Zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. ...
 • 7)  § 56 až 61 zákona č. 48/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 8)  § 11 Zákonníka práce. § 2 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 9)  § 5 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
 • 10)  § 85 ods. 5 Zákonníka práce.
 • 11)  Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
 • 12)  § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.
 • 13)  Napríklad § 476 až 480 Občianskeho zákonníka.
 • 14)  Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
 • 15)  Zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. ...
 • 16)  Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení ...
 • 17)  Zákon č. 308/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 21)  § 116 zákona č. 245/2008 Z. z.
 • 22)  § 2 ods. 2 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde.
 • 23)  § 120 ods. 1 Zákonníka práce v znení zákona č. 348/2007 Z. z.
 • 23a)  Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. ...
 • 23b)  § 170 ods. 21 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 221/2019 Z. z.§ 25 ods. 5 zákona č. 580/2004 ...
 • 24)  Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 25)  § 8a ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení ...
 • 26)  Zákon č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 4 ods. 4 písm. b) a c) zákona č. 357/2015 Z. ...
 • 27)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení ...
 • 28)  Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore