Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 582/2004 účinný od 11.12.2021

Platnosť od: 01.11.2004
Účinnosť od: 11.12.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Správne poplatky, Odpadové hospodárstvo, Miestne poplatky

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST31JUD7225DS33EUPPČL10

Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 582/2004 účinný od 11.12.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 582/2004 s účinnosťou od 11.12.2021 na základe 470/2021
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

§ 1 - Predmet úpravy

Týmto zákonom sa ustanovujú miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. ...

§ 2 - Druhy miestnych daní
(1)

Miestnymi daňami, ktoré môže ukladať obec, sú:

a)
daň z nehnuteľností,
b)
daň za psa,
c)
daň za užívanie verejného priestranstva,
d)
daň za ubytovanie,
e)
daň za predajné automaty,
f)
daň za nevýherné hracie prístroje,
g)
daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta,
h)
daň za jadrové zariadenie.
(2)

Obec ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“).

§ 3 - Zdaňovacie obdobie

Zdaňovacím obdobím miestnych daní uvedených v § 2 ods. 1 písm. a), b), e), f) a h) a poplatku uvedeného ...

DRUHÁ ČASŤ

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ

§ 4 - Daň z nehnuteľností zahŕňa
a)

daň z pozemkov,

b)

daň zo stavieb,

c)

daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome1) (ďalej len „daň z bytov“).

Daň z pozemkov

§ 5 - Daňovník
(1)

Daňovníkom dane z pozemkov, ak v odseku 2 nie je ustanovené inak, je

a)
vlastník pozemku,
b)
správca pozemku vo vlastníctve štátu,2) správca pozemku vo vlastníctve obce3) alebo správca pozemku ...
(2)

Daňovníkom dane z pozemkov je

a)
fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej boli pridelené na obhospodarovanie náhradné pozemky vyčlenené ...
b)
nájomca, ak
1.
nájomný vzťah k pozemku trvá alebo má trvať najmenej päť rokov a nájomca je zapísaný v katastri,
2.
má v nájme pozemky spravované Slovenským pozemkovým fondom,6)
3.
má v nájme náhradné pozemky daňovníka uvedeného v písmene a).
(3)

Ak nemožno určiť daňovníka podľa odsekov 1 a 2, je daňovníkom osoba, ktorá pozemok skutočne užíva.

(4)

Ak je pozemok v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane z pozemkov je každý spoluvlastník ...

§ 6 - Predmet dane
(1)

Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území Slovenskej republiky v tomto členení:

a)
orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty,7)
b)
záhrady,
c)
zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy,7)
d)
lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,8) rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané ...
e)
stavebné pozemky.
(2)

Predmetom dane z pozemkov nie sú

a)
pozemky alebo ich časti, ktoré sú zastavané stavbami, ktoré sú predmetom dane zo stavieb alebo dane ...
b)
pozemky alebo ich časti, na ktorých sú postavené pozemné komunikácie s výnimkou verejných účelových ...
c)
pozemky alebo ich časti zastavané stavbami, ktoré nie sú predmetom dane zo stavieb podľa § 10 ods. 3. ...
(3)

Na zaradenie pozemku do príslušnej skupiny podľa odseku 1 je určujúce zaradenie pozemku podľa katastra, ...

(4)

Na účely tohto zákona sa za stavebný pozemok považuje pozemok uvedený v právoplatnom stavebnom povolení ...

(5)

Stavebným pozemkom podľa odseku 4 nie je na účely tohto zákona pozemok uvedený v právoplatnom stavebnom ...

(6)

Za ostatné hospodársky využívané vodné plochy podľa odseku 1 písm. d) sa považujú vodné plochy využívané ...

(7)

Časti plôch a nádvorí zastavaných stavbami,9) ktoré nie sú stavbami podľa § 10 ods. 2, sa považujú za ...

§ 7 - Základ dane
(1)

Základom dane z pozemkov podľa § 6 ods. 1 písm. a) je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením ...

(2)

Základom dane z pozemkov podľa § 6 ods. 1 písm. b), c) a e) je hodnota pozemku určená vynásobením výmery ...

(3)

Základom dane z pozemkov podľa § 6 ods. 1 písm. d) je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením ...

(4)

Základom dane z pozemkov podľa § 6 ods. 1, na ktorých sa nachádza transformačná stanica alebo predajný ...

(5)

Správca dane môže všeobecne záväzným nariadením11) ustanoviť, že namiesto nulovej hodnoty pozemku uvedenej ...

(6)

Správca dane môže všeobecne záväzným nariadením11) ustanoviť, že namiesto hodnoty pozemku zistenej za ...

(7)

Správca dane môže všeobecne záväzným nariadením11) ustanoviť, že namiesto hodnoty pozemku podľa § 6 ...

§ 8 - Sadzba dane
(1)

Ročná sadzba dane z pozemkov je 0,25 %.

(2)

Ročnú sadzbu dane z pozemkov podľa odseku 1 môže správca dane všeobecne záväzným nariadením11) podľa ...

(3)

Na účely tohto zákona sa za pozemok funkčne spojený so stavbou jadrového zariadenia považuje pozemok, ...

(4)

Správca dane môže všeobecne záväzným nariadením11) na jednotlivé skupiny pozemkov podľa § 6 ods. 1, ...

(5)

Ak ročná sadzba dane z pozemkov pre pozemky podľa § 6 ods. 1 písm. a) ustanovená podľa odseku 2 presiahne ...

§ 8a - Výpočet dane z pozemkov

Daň z pozemkov sa vypočíta ako súčin základu dane podľa § 7 a ročnej sadzby dane z pozemkov podľa § ...

Daň zo stavieb

§ 9 - Daňovník
(1)

Daňovníkom dane zo stavieb je vlastník stavby alebo správca stavby vo vlastníctve štátu,2) alebo správca ...

(2)

Pri stavbách spravovaných Slovenským pozemkovým fondom,6) ktoré sú v nájme, je daňovníkom nájomca.

(3)

Ak nemožno určiť daňovníka podľa odsekov 1 a 2, daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá ...

(4)

Ak je stavba v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane zo stavieb je každý spoluvlastník ...

§ 10 - Predmet dane
(1)

Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území Slovenskej republiky v tomto členení:

a)
stavby na bývanie11a) a drobné stavby,11b) ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,
b)
stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie ...
c)
chaty a stavby na individuálnu rekreáciu,
d)
samostatne stojace garáže,
e)
stavby hromadných garáží,
f)
stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou,
g)
priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie ...
h)
stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným ...
i)
ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h).
(2)

Predmetom dane zo stavieb sú stavby, ktoré majú jedno alebo viac nadzemných podlaží alebo podzemných ...

(3)

Predmetom dane zo stavieb nie sú stavby

a)
s bytmi alebo nebytovými priestormi, ktoré sú predmetom dane z bytov,
b)
priehrad, vodovodov, kanalizácií, zariadení na ochranu pred povodňami a rozvodov tepelnej energie.
(4)

Na zaradenie stavby podľa odseku 1 je rozhodujúci účel jej využitia k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. ...

§ 11 - Základ dane

Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2. Zastavanou plochou sa rozumie pôdorys stavby ...

§ 12 - Sadzba dane
(1)

Ročná sadzba dane zo stavieb je 0,033 eura za každý aj začatý m2 zastavanej plochy.

(2)

Ročnú sadzbu dane zo stavieb podľa odseku 1 môže správca dane všeobecne záväzným nariadením11) podľa ...

(3)

Pri viacpodlažných stavbách môže správca dane všeobecne záväzným nariadením11) podľa miestnych podmienok ...

(4)

Podlažie stavby je časť vnútorného priestoru stavby vymedzená podlahou a stropnou konštrukciou. V prípade, ...

(5)

Nadzemné podlažie je každé podlažie, ktoré nemá úroveň podlahy alebo jej časť nižšie než 0,80 m pod ...

(6)

Ak stavba slúži na viaceré účely, na ktoré sú určené rôzne sadzby dane podľa odseku 2 a príplatok za ...

§ 12a - Výpočet dane zo stavieb
(1)

Daň zo stavieb sa vypočíta ako súčin základu dane podľa § 11 a ročnej sadzby dane zo stavieb podľa § ...

(2)

Ak ide o viacpodlažnú stavbu, daň zo stavieb sa vypočíta ako súčin základu dane podľa § 11 a ročnej ...

(3)

Ak stavba slúži na viaceré účely, na ktoré sú určené rôzne sadzby dane podľa § 12 ods. 2 a príplatok ...

Daň z bytov

§ 13 - Daňovník
(1)

Daňovníkom dane z bytov je vlastník bytu alebo nebytového priestoru alebo správca bytu alebo nebytového ...

(2)

Ak sú byty alebo nebytové priestory v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane z bytov ...

§ 14 - Predmet dane
(1)

Predmetom dane z bytov v bytovom dome, v ktorom aspoň jeden byt alebo nebytový priestor nadobudli do ...

(2)

Byt alebo časť bytu v bytovom dome, ktorý sa k 1. januáru zdaňovacieho obdobia využíva na iný účel ako ...

§ 15 - Základ dane

Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m2.

§ 16 - Sadzba dane
(1)

Ročná sadzba dane z bytov je 0,033 eura za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru. ...

(2)

Ročnú sadzbu dane z bytov za byt alebo nebytový priestor podľa odseku 1 môže správca dane všeobecne ...

(3)

Správca dane môže všeobecne záväzným nariadením11) podľa miestnych podmienok v obci, jej jednotlivej ...

§ 16a - Výpočet dane z bytov

Daň z bytov sa vypočíta ako súčin základu dane podľa § 15 a ročnej sadzby dane z bytov podľa § 16.

Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností

§ 17 - Oslobodenie od dane a zníženie dane
(1)

Od dane sú oslobodené

a)
pozemky, stavby, byty a nebytové priestory vo vlastníctve obce, ktorá je správcom dane, a pozemky, stavby, ...
b)
pozemky a stavby vo vlastníctve iného štátu užívané fyzickými osobami, ktoré požívajú výsady a imunitu ...
c)
pozemky a stavby alebo ich časti vo vlastníctve cirkví a náboženských spoločností registrovaných štátom, ...
d)
pozemky a stavby alebo ich časti vo vlastníctve verejných vysokých škôl alebo vo vlastníctve štátu v ...
e)
pozemky a stavby alebo ich časti vo vlastníctve verejných výskumných inštitúcií alebo vo vlastníctve ...
f)
pozemky a stavby alebo ich časti vo vlastníctve štátu alebo samosprávnych krajov slúžiace materským ...
g)
pozemky verejne prístupných parkov vo vlastníctve zdravotníckych zariadení poskytujúcich ústavnú zdravotnú ...
h)
pozemky, stavby a nebytové priestory vo vlastníctve Slovenského Červeného kríža.
(2)

Správca dane môže všeobecne záväzným nariadením11) podľa miestnych podmienok v obci alebo jej jednotlivej ...

a)
pozemky vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené na podnikanie,12)
b)
pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky,13)
c)
močiare, plochy slatín a slancov, rašeliniská, remízky, háje, vetrolamy a pásma hygienickej ochrany ...
d)
časti pozemkov, na ktorých sú zriadené meračské značky, signály a iné zariadenia bodov, geodetických ...
e)
pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk,
f)
pozemky v národných parkoch, chránených krajinných oblastiach, chránených areáloch, prírodných rezerváciách, ...
g)
pozemky funkčne spojené so stavbami slúžiacimi verejnej doprave,
h)
pozemky užívané školami a školskými zariadeniami,
i)
lesné pozemky od nasledujúceho roka po vzniku holiny do roku plánovaného začatia výchovnej ťažby (prvej ...
j)
pozemky, ktorých hospodárske využívanie je obmedzené vzhľadom na podkopanie, ich umiestnenie v oblasti ...
k)
pozemky, ktorých vlastníkmi sú fyzické osoby v hmotnej núdzi19) alebo fyzické osoby staršie ako 62 rokov, ...
l)
pozemky okrem pozemkov v zastavanej časti obce, na ktorých vykonávajú samostatne hospodáriaci roľníci ...
m)
pozemky vo vlastníctve registrovaného sociálneho podniku.19a)
(3)

Správca dane môže všeobecne záväzným nariadením11) podľa miestnych podmienok v obci alebo jej jednotlivej ...

a)
stavby alebo byty vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené na podnikanie,12) ...
b)
stavby alebo byty slúžiace školám, školským zariadeniam a zdravotníckym zariadeniam, zariadeniam na ...
c)
stavby alebo byty, ktorých využitie je obmedzené z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie, stavebnej uzávery ...
d)
stavby na bývanie a byty podľa druhej časti tohto zákona vo vlastníctve fyzických osôb v hmotnej núdzi,19) ...
e)
garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako garáž vo vlastníctve fyzických osôb starších ...
f)
stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej ...
g)
stavby, byty a nebytové priestory vo vlastníctve registrovaného sociálneho podniku.
(4)

Správca dane môže vo všeobecne záväznom nariadení11) podľa miestnych podmienok vekovú hranicu fyzických ...

(5)

Pri súbehu znížení dane podľa odseku 2 alebo odseku 3 sa uplatní zníženie dane výhodnejšie pre daňovníka. ...

(6)

Ak v prípade viacpodlažnej stavby je oslobodená iba časť stavby, pri určení základu dane sa postupuje ...

a)
výmera podlahových plôch časti stavby, ktorá je oslobodená od dane zo stavieb v m2, sa vydelí celkovou ...
b)
podiel vypočítaný podľa písmena a), zaokrúhlený na stotiny nadol, sa odpočíta od čísla 1,
c)
rozdielom zisteným podľa písmena b) sa vynásobí celková výmera stavbou zastavanej plochy v m2.
(7)

Daňovník uplatní nárok na zníženie dane alebo oslobodenie od dane podľa odsekov 2 až 4 v priznaní k ...

§ 17a

Jednotlivou časťou obce je územne celistvá časť obce, v ktorej je najmenej 5 % daňovníkov dane z nehnuteľností ...

§ 18 - Vznik a zánik daňovej povinnosti
(1)

Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom ...

(2)

Na vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností ...

TRETIA ČASŤ

DAŇ ZA PSA

§ 22 - Predmet dane
(1)

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.

(2)

Predmetom dane za psa nie je

a)
pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,
b)
pes umiestnený v útulku zvierat,
c)
pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným ...
§ 23 - Daňovník

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je

a)

vlastníkom psa alebo

b)

držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.

§ 24 - Základ dane

Základom dane je počet psov.

§ 25 - Sadzba dane

Sadzbu dane určí obec v eurách za jedného psa a kalendárny rok. Takto určená sadzba dane platí za každého ...

§ 26 - Vznik a zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal ...

§ 28 - Správa dane

Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území je pes chovaný.

§ 29 - Splnomocňovacie ustanovenie

Obec ustanoví všeobecne záväzným nariadením11) najmä sadzbu dane, prípadne rôzne sadzby dane podľa určených ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA

§ 30 - Predmet dane
(1)

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva.

(2)

Verejným priestranstvom na účely tohto zákona sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce. Verejným ...

(3)

Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie ...

§ 31 - Daňovník

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.

§ 32 - Základ dane

Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v m2.

§ 33 - Sadzba dane

Sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva určí obec v eurách za každý aj začatý m2 osobitne užívaného ...

§ 34 - Vznik a zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a zaniká dňom skončenia ...

§ 34a - Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a platenie dane
(1)

Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi dane najneskôr ...

(2)

Obec vyrubí daň rozhodnutím najskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Vyrubená daň je splatná do 15 dní ...

(3)

Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku ...

§ 34b - Určenie dane podľa pomôcok
(1)

Obec písomne vyzve daňovníka, ktorý nesplní oznamovaciu povinnosť o vzniku daňovej povinnosti, na jej ...

(2)

Ak daňovník nesplní oznamovaciu povinnosť ani na základe výzvy podľa odseku 1, obec zistí základ dane ...

(3)

Obec oznámi daňovníkovi určenie dane podľa pomôcok, pričom dňom začatia určenia dane podľa pomôcok je ...

(4)

Na postup obce pri určení dane podľa pomôcok sa vzťahuje osobitný predpis.37a)

§ 35 - Správa dane

Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území sa užívané verejné priestranstvo nachádza.

§ 36 - Splnomocňovacie ustanovenie

Obec ustanoví všeobecne záväzným nariadením11) najmä miesta, ktoré sú verejnými priestranstvami, osobitné ...

PIATA ČASŤ

DAŇ ZA UBYTOVANIE

§ 37 - Predmet dane

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby podľa § 754 až 759 Občianskeho ...

§ 38 - Osoby zúčastnené na plnení daňovej povinnosti
(1)

Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.

(2)

Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osobe poskytuje. ...

(3)

Zástupca platiteľa dane je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá sprostredkuje odplatné prechodné ...

§ 39 - Základ dane

Základom dane je počet prenocovaní, najviac však 60 prenocovaní u jedného platiteľa dane v jednom kalendárnom ...

§ 40 - Sadzba dane
(1)

Sadzbu dane určí obec v eurách na osobu a prenocovanie.

(2)

Obec môže všeobecne záväzným nariadením11) ustanoviť rôznu sadzbu dane pre časti obce23a) alebo pre ...

§ 41 - Vznik a zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká dňom poskytnutia odplatného prechodného ubytovania fyzickej osobe a zaniká dňom ...

§ 41a - Oznamovacia povinnosť
(1)

Platiteľ dane je povinný obci oznámiť najneskôr v deň začatia poskytovania odplatného prechodného ubytovania ...

(2)

Platiteľ dane je povinný na účely tejto dane viesť podrobnú evidenciu fyzických osôb, ktorým bolo odplatné ...

(3)

Platiteľ dane je povinný obci oznámiť, že namiesto neho daň z časti alebo úplne vyberá zástupca platiteľa ...

(4)

Platiteľ dane oznamuje obci základ dane podľa § 39 v lehote a spôsobom ustanoveným všeobecne záväzným ...

§ 41b - Určenie dane podľa pomôcok
(1)

Obec písomne vyzve platiteľa dane, ktorý nesplní oznamovaciu povinnosť, na jej splnenie v primeranej ...

(2)

Ak platiteľ dane nesplní oznamovaciu povinnosť ani na základe výzvy podľa odseku 1, obec zistí základ ...

(3)

Obec oznámi platiteľovi dane určenie dane podľa pomôcok, pričom dňom začatia určenia dane podľa pomôcok ...

(4)

Na postup obce pri určení dane podľa pomôcok sa vzťahuje osobitný predpis.37a)

§ 41c - Osobitné ustanovenia pre zástupcu platiteľa dane

Obec môže so zástupcom platiteľa dane uzavrieť dohodu o náležitostiach rozsahu a spôsobu vedenia evidencie ...

§ 41d - Paušálna daň
(1)

Obec môže ustanoviť všeobecne záväzným nariadením11) paušálnu sadzbu dane. Paušálna sadzba dane je sadzba ...

(2)

Paušálna daň sa vypočíta ako súčin paušálnej sadzby dane a najväčšej ubytovacej kapacity zariadenia ...

(3)

Obec vyrubí paušálnu daň rozhodnutím. Obec môže v rozhodnutí určiť platenie paušálnej dane v splátkach. ...

§ 42 - Správa dane

Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území sa zariadenie nachádza.

§ 43 - Splnomocňovacie ustanovenie

Obec ustanoví všeobecne záväzným nariadením11) najmä náležitosti oznamovacej povinnosti podľa § 41a, ...

ŠIESTA ČASŤ

DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY

§ 44 - Predmet dane

Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu (ďalej ...

§ 45 - Daňovník

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.

§ 46 - Základ dane

Základom dane je počet predajných automatov.

§ 47 - Sadzba dane

Sadzbu dane určí obec v eurách za jeden predajný automat a kalendárny rok.

§ 48 - Vznik a zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa predajný automat začal prevádzkovať, ...

§ 50 - Správa dane

Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území sa predajné automaty prevádzkujú.

§ 51 - Splnomocňovacie ustanovenie

Obec ustanoví všeobecne záväzným nariadením11) najmä sadzbu dane, prípadne rôzne sadzby dane podľa určených ...

SIEDMA ČASŤ

DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE

§ 52 - Predmet dane
(1)

Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú ...

(2)

Nevýherné hracie prístroje sú:

a)
elektronické prístroje na počítačové hry,
b)
mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.
§ 53 - Daňovník

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.

§ 54 - Základ dane

Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.

§ 55 - Sadzba dane

Sadzbu dane určí obec v eurách za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.

§ 56 - Vznik a zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa nevýherný hrací prístroj začal ...

§ 58 - Správa dane

Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území sa nevýherné hracie prístroje prevádzkujú.

§ 59 - Splnomocňovacie ustanovenie

Obec ustanoví všeobecne záväzným nariadením11) najmä sadzbu dane, prípadne rôzne sadzby dane podľa určených ...

ÔSMA ČASŤ

DAŇ ZA VJAZD A ZOTRVANIE MOTOROVÉHO VOZIDLA V HISTORICKEJ ČASTI MESTA

§ 60 - Predmet dane
(1)

Predmetom dane za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta je vjazd a zotrvanie ...

(2)

Predmetom dane nie je vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta pri činnostiach ...

§ 61 - Daňovník

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je držiteľom25) motorového vozidla.

§ 62 - Základ dane

Základom dane je počet dní vjazdu a zotrvania motorového vozidla v historickej časti mesta.

§ 63 - Sadzba dane
(1)

Sadzbu dane určí obec v eurách za motorové vozidlo a každý aj začatý deň vjazdu a zotrvania v historickej ...

(2)

Sadzba dane sa môže určiť aj paušálnou sumou za vjazd motorovým vozidlom do historickej časti mesta ...

§ 64 - Vznik a zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká dňom vjazdu motorového vozidla do historickej časti mesta a zotrvania motorového ...

§ 64a - Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a platenie dane
(1)

Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer vojsť motorovým vozidlom do historickej časti mesta a zotrvať ...

(2)

Obec vyrubí daň rozhodnutím najskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Vyrubená daň je splatná do 15 dní ...

(3)

Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku ...

§ 64b - Určenie dane podľa pomôcok
(1)

Obec písomne vyzve daňovníka, ktorý nesplní oznamovaciu povinnosť o vzniku daňovej povinnosti, na jej ...

(2)

Ak daňovník nesplní oznamovaciu povinnosť ani na základe výzvy podľa odseku 1, obec zistí základ dane ...

(3)

Obec oznámi daňovníkovi určenie dane podľa pomôcok, pričom dňom začatia určenia dane podľa pomôcok je ...

(4)

Na postup obce pri určení dane podľa pomôcok sa vzťahuje osobitný predpis.37a)

§ 65 - Správa dane

Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území sa historické časti nachádzajú.

§ 66 - Splnomocňovacie ustanovenie

Obec ustanoví všeobecne záväzným nariadením11) najmä vymedzenie historickej časti, sadzbu dane, prípadne ...

DEVIATA ČASŤ

DAŇ ZA JADROVÉ ZARIADENIE

§ 67 - Predmet dane

Predmetom dane za jadrové zariadenie je jadrové zariadenie, v ktorom prebieha štiepna reakcia v jadrovom ...

§ 68 - Daňovník

Daňovníkom dane je držiteľ povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky a povolenia na prevádzku ...

§ 69 - Základ dane

Základom dane je výmera katastrálneho územia obce v m2, ktoré sa nachádza v oblasti ohrozenia jadrovým ...

§ 70 - Sadzba dane
(1)

Sadzba dane je v obciach, ktorých zastavané územie alebo jeho časť sa nachádza v oblasti ohrozenia jadrovým ...

1. do 1/3 polomeru oblasti ohrozenia (ďalej len „polomer“) 0,0039 eura za m2 2. nad 1/3 polomeru ...

(2)

Ak sa zastavané územie obce nachádza vo viacerých pásmach oblasti ohrozenia jadrovým zariadením u jedného ...

§ 71 - Vznik a zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká dňom začatia skúšobnej prevádzky jadrového zariadenia a zaniká dňom trvalého ...

§ 72 - Oznamovacia povinnosť

Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku ...

§ 73 - Vyrubenie dane a platenie dane
(1)

Daň vyrubí správca dane rozhodnutím do 31. januára zdaňovacieho obdobia za predchádzajúci kalendárny ...

(2)

Daň sa vypočíta ako súčin základu dane podľa § 69 a sadzby dane podľa § 70.

(3)

Ak sa v rôznych oblastiach ohrozenia jadrovým zariadením, ktoré sa vzájomne čiastočne prekrývajú, nachádza ...

(4)

Ak sa v rôznych oblastiach ohrozenia jadrovým zariadením, ktoré sa vzájomne čiastočne prekrývajú, nachádza ...

(5)

Ak je niekoľko daňovníkov v lokalite jadrových zariadení v Jaslovských Bohuniciach a Mochovciach,25d) ...

(6)

Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

§ 73a - Určenie dane podľa pomôcok
(1)

Obec písomne vyzve daňovníka, ktorý nesplní oznamovaciu povinnosť o vzniku daňovej povinnosti, na jej ...

(2)

Ak daňovník nesplní oznamovaciu povinnosť ani na základe výzvy podľa odseku 1, obec zistí základ dane ...

(3)

Obec oznámi daňovníkovi určenie dane podľa pomôcok, pričom dňom začatia určenia dane podľa pomôcok je ...

(4)

Na postup obce pri určení dane podľa pomôcok sa vzťahuje osobitný predpis.37a)

§ 75 - Správa dane

Miestne príslušnou obcou je obec, ktorej zastavané územie alebo jeho časť sa nachádza v oblasti ohrozenia25c) ...

§ 76 - Splnomocňovacie ustanovenie

Obec ustanoví všeobecne záväzným nariadením11) najmä sadzbu dane, začlenenie obce do pásma rozhodujúceho ...

DESIATA ČASŤ

POPLATOK

§ 77
(1)

Poplatok sa platí za

a)
činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom,
b)
činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, okrem biologicky rozložiteľného komunálneho ...
c)
triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, od ...
d)
náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa ...
e)
náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa osobitného predpisu,26)
f)
činnosti nakladania s drobným stavebným odpadom, ak v obci nebol zavedený množstvový zber drobného stavebného ...
(2)

Ak ďalej nie je ustanovené inak, poplatok platí poplatník, ktorým je

a)
fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt27) alebo prechodný pobyt28) alebo ktorá je na území obce ...
b)
právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na ...
c)
podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel ...
(3)

Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt, poplatníkom je len ...

(4)

Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva z povahy právneho vzťahu s poplatníkom ...

a)
užíva priestory nehnuteľnosti vyhradené na prechodné ubytovanie v zariadení na to určenom,
b)
je hospitalizovaná v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti,
c)
sa jej poskytuje sociálna služba v zariadení sociálnych služieb pobytovou formou,
d)
užíva z dôvodu plnenia povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu ...
e)
v nehnuteľnosti, ktorú má poplatník právo užívať alebo ju užíva, vykonáva pre poplatníka práce alebo ...
(5)

Ak tak obec ustanoví vo všeobecne záväznom nariadení,11) poplatok od poplatníka v ustanovenej výške ...

a)
vlastník nehnuteľnosti; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov alebo ak ide ...
b)
správca,37) ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec (ďalej len „platiteľ“). ...
(6)

Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo poplatník; za odvedenie ...

(7)

Ak viacero poplatníkov podľa odseku 2 písm. a) žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinností poplatníka ...

(8)

Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 2, a zaniká dňom, ktorým ...

(9)

Obec do poplatku podľa odseku 1 môže zahrnúť

a)
náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad,
b)
náklady na zabezpečenie zberných nádob a kompostovacích zásobníkov na triedený zber zložiek komunálnych ...
§ 78 - Sadzba poplatku
(1)

Sadzba poplatku je

a)
najmenej 0,0033 eura a najviac 0,0531 eura za jeden liter alebo dm3 komunálnych odpadov vrátane drobných ...
b)
najmenej 0,0066 eura a najviac 0,1095 eura za osobu a kalendárny deň,
c)
najmenej 0,015 eura a najviac 0,078 eura za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín, ...
(2)

Sadzba poplatku podľa odseku 1 nesmie byť vyššia ako súčet priemerných nákladov obce na zabezpečenie ...

(3)

Ak obec neustanoví všeobecne záväzným nariadením11) sadzbu poplatku podľa odseku 1, pri určení poplatku ...

(4)

Obec môže ustanoviť všeobecne záväzným nariadením11) pri množstvovom zbere rôzne sadzby poplatku v závislosti ...

§ 79 - Určenie poplatku
(1)

Ak je v obci zavedený množstvový zber, obec určí poplatok ako súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu ...

(2)

Ak v obci nie je zavedený množstvový zber, obec určí poplatok na zdaňovacie obdobie, ako

a)
súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období, počas ktorých má alebo bude mať ...
b)
súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období a ukazovateľa dennej produkcie komunálnych ...
(3)

Ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov v zdaňovacom období je súčet

a)
priemerného počtu osôb pripadajúci na zdaňovacie obdobie, ktoré sú v rozhodujúcom období s poplatníkom ...
b)
priemerného počtu
1.
hospitalizovaných alebo ubytovaných osôb pripadajúci na zdaňovacie obdobie v rozhodujúcom období, ak ...
2.
miest určených na poskytovanie služby pripadajúci na zdaňovacie obdobie v rozhodujúcom období, ak ide ...
(4)

Ak sa ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov v zdaňovacom období nevypočíta podľa odseku 3, ukazovateľom ...

a)
priemerného počtu zamestnancov pripadajúcich na zdaňovacie obdobie neznížený o počet osôb, ktoré majú ...
b)
priemerného počtu osôb alebo miest podľa odseku 3 písm. b).
(5)

Rozhodujúcim obdobím podľa odseku 3 je

a)
predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom bol poplatník oprávnený vykonávať v nehnuteľnosti, ktorú užíva ...
b)
ak nie je možné postupovať podľa písmena a)
1.
počet kalendárnych dní v období trvajúcom odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok do konca týždňa, ...
2.
počet kalendárnych dní v období trvajúcom odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok do konca zdaňovacieho ...
§ 80 - Oznamovacia povinnosť
(1)

Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej povinnosti do 30 ...

a)
uviesť meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu (ďalej ...
b)
uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku,
c)
ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 82, predložiť aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie ...
(2)

Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho ...

§ 81 - Vyrubenie poplatku a splatnosť
(1)

Poplatok obec vyrubuje každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený poplatok je splatný ...

(2)

Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, obec vyrubí pomernú časť poplatku rozhodnutím, ...

(3)

Ak poplatníkov žijúcich v spoločnej domácnosti zastupuje jeden z nich, obec vyrubí poplatok rozhodnutím ...

(4)

Obec môže určiť platenie poplatku v splátkach. Splátky poplatku sú splatné v lehotách určených obcou ...

§ 81a - Určenie poplatku podľa pomôcok
(1)

Správca dane písomne vyzve poplatníka, ktorý nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 80, na jej splnenie ...

(2)

Ak poplatník nesplní oznamovaciu povinnosť ani na základe výzvy podľa odseku 1, správca dane určí poplatok ...

(3)

Správca dane oznámi poplatníkovi určenie poplatku podľa pomôcok, pričom dňom začatia určenia poplatku ...

(4)

Na postup správcu dane pri určení poplatku podľa pomôcok sa vzťahuje osobitný predpis.37a)

§ 82 - Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku
(1)

Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok ...

(2)

Obec poplatok zníži alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže splnenie podmienok na ...

(3)

Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona vyrubený poplatok ...

(4)

Pri súbehu znížení poplatku podľa odseku 2 a § 83 ods. 2 sa uplatní jedno zníženie alebo zníženie výhodnejšie ...

(5)

Poplatník uplatní nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku podľa odseku 2 podľa podmienok a na základe ...

§ 83 - Splnomocňovacie ustanovenia
(1)

Obec ustanoví všeobecne záväzným nariadením11) k 1. januáru zdaňovacieho obdobia sadzby poplatku v súlade ...

(2)

Obec môže ustanoviť všeobecne záväzným nariadením11) k 1. januáru zdaňovacieho obdobia sadzby poplatku ...

(3)

Obec môže všeobecne záväzným nariadením11) zaviesť množstvový zber k 1. januáru zdaňovacieho obdobia ...

DVANÁSTA ČASŤ

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

§ 97 - Vzťah k medzinárodným zmluvám

Ustanovenia tohto zákona sa nepoužijú, ak medzinárodná zmluva, ktorá bola ratifikovaná a vyhlásená spôsobom ...

§ 98

Miestnu daň podľa § 2 ods. 1 písm. a), b), e), f) a h) možno zaviesť a zrušiť, určiť a zmeniť sadzby ...

§ 98a - Použitie označenej a neoznačenej platby
(1)

Daňovník označí platbu miestnej dane a poplatku podľa § 2 ods. 1 a 2 spôsobom, ktorý určí obec rozhodnutím ...

(2)

Obec neoznačenú platbu použije na úhradu daňového nedoplatku, na splátku miestnej dane a poplatku po ...

(3)

Pri použití daňového preplatku miestnej dane a poplatku podľa § 2 ods. 1 a 2 a pri vrátení pomernej ...

(4)

Ak nemožno použiť neoznačenú platbu podľa odseku 2 alebo postup podľa odseku 3, obec vráti na základe ...

§ 98b - Elektronické služby
(1)

Obec môže poskytovať elektronické služby.

(2)

Daňovník pri elektronickej komunikácii s obcou má po zadaní prístupových údajov na webovom sídle obce ...

a)
spis daňovníka v elektronickej forme,
b)
elektronický výpis z osobného účtu daňovníka,
c)
prístup na elektronickú podateľňu,
d)
elektronická osobná schránka,
e)
katalóg služieb.
(3)

Elektronickú adresu elektronickej podateľne zverejňuje obec na svojom webovom sídle, ako aj na webovom ...

(4)

Elektronická osobná schránka je elektronická schránka, ktorá je určená na komunikáciu s obcou.

(5)

Podrobnosti o elektronickej komunikácii a poskytovaní elektronických služieb ustanoví obec všeobecne ...

§ 99 - Správa dane
(1)

Správu dane z nehnuteľností podľa § 2 ods. 1 písm. a) vykonáva obec, na ktorej území sa nehnuteľnosť ...

(2)

Správu miestnych daní podľa § 2 ods. 1 písm. b) až h) a poplatku podľa § 2 ods. 2 vykonáva obec, ktorá ...

(3)

Správu miestnych daní podľa § 2 ods. 1 a poplatku podľa § 2 ods. 2 vykonávajú v Bratislave a v Košiciach ...

(4)

Správou miestnych daní podľa § 2 ods. 1 a poplatku podľa § 2 ods. 2 nie je možné poveriť iné právnické ...

§ 99a - Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie ...
(1)

Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie ...

(2)

Ak vznikne daňová povinnosť k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie ...

(3)

Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením alebo dedením, je povinný ...

§ 99b - Čiastkové priznanie
(1)

Ak daňovník podal priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani ...

(2)

Ak daňovník podal priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani ...

(3)

Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením alebo dedením a už podal ...

(4)

V čiastkovom priznaní je daňovník povinný uviesť len zmeny oproti dovtedy podanému priznaniu k dani ...

§ 99c - Opravné priznanie a dodatočné priznanie
(1)

Pred uplynutím lehoty na podanie priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné ...

(2)

Daňovník je povinný podať dodatočné priznanie, ak zistí, že v priznaní k dani z nehnuteľností, k dani ...

§ 99d - Spoločné ustanovenie k § 99a až 99c
(1)

Ak je pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v spoluvlastníctve viacerých osôb ...

(2)

Daňovník je povinný v príslušnom priznaní uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce na vyrubenie dane. Ak ...

(3)

V priznaní k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné ...

(4)

Vzor tlačiva priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa a k dani z vonkajšej reklamy určí Ministerstvo ...

(5)

Na príslušné priznanie sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona a ustanovenie osobitného predpisu47) vzťahujúce ...

(6)

Ak bola na základe údajov uvedených v priznaní k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné ...

(7)

Ak bola daň vyrubená na základe dodatočného priznania k priznaniu k dani z nehnuteľností, k dani za ...

§ 99e - Vyrubenie dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za predajné automaty a dane za nevýherné hracie prístroje ...
(1)

Daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje vyrubuje ...

(2)

Pri nadobudnutí nehnuteľností vydražením alebo dedením správca dane vyrubí rozhodnutím pomernú časť ...

(3)

Ak vznikne v priebehu zdaňovacieho obdobia daňová povinnosť k dani za psa, k dani za predajné automaty ...

(4)

Ak správca dane nevyrubil daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje podľa ...

(5)

Pri dohode spoluvlastníkov správca dane vyrubí daň z nehnuteľností rozhodnutím zástupcovi, ktorý podal ...

(6)

Správca dane na základe dodatočného priznania a dodatočného čiastkového priznania vyrubí rozhodnutím ...

(7)

Ak daňovník podal dodatočné priznanie na zdaňovacie obdobie, na ktoré už podal priznanie k dani z nehnuteľností, ...

(8)

Včas podané odvolanie proti rozhodnutiu podľa odseku 1 má odkladný účinok v tej časti výroku rozhodnutia, ...

(9)

Správca dane môže vo všeobecne záväznom nariadení11) určiť sumu dane, ktorú nebude vyrubovať podľa tohto ...

(10)

Ak dôjde počas zdaňovacieho obdobia k zániku daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností, k dani za psa, ...

(11)

Ak bola daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje ...

§ 99f - Zánik práva vyrubiť daň

Ak daňovník v ďalších zdaňovacích obdobiach nie je povinný podať na zdaňovacie obdobie priznanie k dani ...

§ 99g - Splatnosť a platenie dane v splátkach
(1)

Vyrubená daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje ...

(2)

Správca dane môže určiť platenie dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za predajné automaty a dane ...

§ 99h - Vrátenie pomernej časti dane

Správca dane vráti pomernú časť dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za predajné automaty a dane ...

§ 100 - Rozpočtové určenie miestnych daní

Výnos z daní podľa § 2 ods. 1 a poplatku podľa § 2 ods. 2 vrátane výnosu z pokuty a úroku z omeškania ...

§ 101 - Zaokrúhľovanie
(1)

Základ dane podľa § 7 sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol.

(2)

Daň a poplatok podľa tohto zákona sa zaokrúhľujú na eurocenty nadol. Splátky dane podľa tohto zákona ...

§ 102 - Postup pri správe miestnych daní a poplatku

Na správu miestnych daní a poplatku sa vzťahuje osobitný predpis,47) ak tento zákon v § 28, 34a, 34b, ...

TRINÁSTA ČASŤ

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 103
(1)

Obec a vyšší územný celok môžu všeobecne záväzným nariadením zaviesť miestnu daň podľa tohto zákona ...

(2)

Obec môže na rok 2005 zaviesť miestnu daň podľa tohto zákona, ktorej zdaňovacím obdobím je kalendárny ...

(3)

Miestne dane zavedené podľa odseku 2 sa platia v lehote určenej podľa odseku 2 a v sume zodpovedajúcej ...

(4)

Výnos z cestnej dane vyberanej daňovými úradmi od 1. decembra 2004 vrátane výnosu z pokuty a sankčného ...

(5)

Obec môže ustanoviť všeobecne záväzným nariadením, že jedným z kritérií pre oslobodenie alebo zníženie ...

§ 104
(1)

Daňovník dane z nehnuteľností podľa tohto zákona je povinný podať daňové priznanie prvýkrát do 28. februára ...

(2)

Oslobodenie od domovej dane podľa vyhlášky Ministerstva financií č. 14/1968 Zb. o úľavách na domovej ...

(3)

Oslobodenia od dane zo stavieb uplatnené podľa § 9 ods. 1 písm. g) až j) zákona Slovenskej národnej ...

(4)

Úľavy od dane z pozemkov, ktoré poskytol správca dane podľa § 12 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady ...

(5)

V Bratislave a v Košiciach daňové konanie vo veciach dane z nehnuteľností začaté pred 1. januárom 2005 ...

(6)

Daňové konanie začaté pred 1. januárom 2005 podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o ...

(7)

Na daňové povinnosti podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v ...

(8)

V roku 2005 v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave správu dane z nehnuteľností podľa § 2 ods. ...

(9)

Ak k 1. januáru 2005 vyšší územný celok zavedie daň z motorových vozidiel, za vozidlá, ktoré sú predmetom ...

(10)

Správca dane je povinný do 31. mája 2005 oznámiť Ministerstvu financií Slovenskej republiky celkovú ...

(11)

Správca dane je povinný do 31. mája 2006 oznámiť Ministerstvu financií Slovenskej republiky celkovú ...

(12)

Správca dane je povinný poskytnúť Ministerstvu financií Slovenskej republiky údaje o dani z nehnuteľností, ...

§ 104a
(1)

Ak daňová povinnosť k miestnym daniam a poplatková povinnosť k poplatku vznikne do 31. decembra 2005, ...

(2)

Ak obec, ktorá vykonávala správu dane z nehnuteľností v zdaňovacom období roku 2005, vyrubila daň zo ...

§ 104b - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. decembra 2007
(1)

Ak daňová povinnosť k miestnym daniam, poplatková povinnosť k poplatku a oznamovacia povinnosť vzniknú ...

(2)

Daňovník dane z motorových vozidiel v roku 2008 platí preddavky na daň v súlade s § 91 ods. 1 a 2 v ...

(3)

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel sa podľa § 90 v znení účinnom od 1. decembra 2007 prvýkrát ...

§ 104c - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2009
(1)

Ak správca dane vyrubí miestnu daň a poplatok po 1. januári 2009 za predchádzajúce zdaňovacie obdobia ...

(2)

Ak má správca dane vrátiť miestnu daň alebo poplatok alebo ich pomernú časť zaplatené pred 1. januárom ...

(3)

V daňovom priznaní podľa § 90 sa preddavky na daň z motorových vozidiel na rok 2008 uvedú v slovenských ...

§ 104d - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. decembra 2009

Ak daňová povinnosť k dani za jadrové zariadenie vznikne do 31. decembra 2009, postupuje sa podľa predpisov ...

§ 104e - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. marca 2011

Ustanovenie § 8 ods. 2 účinné od 1. marca 2011 sa prvýkrát použije na zdaňovacie obdobie roku 2012.

§ 104f - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. decembra 2012
(1)

Ak daňová povinnosť k miestnym daniam podľa § 2 ods. 1 písm. a) a ods. 3, poplatková povinnosť k poplatku ...

(2)

Daňovník, ktorý podal daňové priznanie k dani z nehnuteľností podľa predpisov účinných do 30. novembra ...

(3)

Ak je najvyššia sadzba dane zo stavieb väčšia ako 10-násobok najnižšej sadzby dane zo stavieb ustanovenej ...

(4)

Ak je najvyššia sadzba dane z bytov väčšia ako 10-násobok najnižšej sadzby dane z bytov ustanovenej ...

(5)

Daňovník, ktorý bol povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti k dani za psa, k dani za predajné automaty ...

(6)

Daňovník, ktorý bol povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti k dani za psa, k dani za predajné automaty ...

(7)

Daňovníkovi, ktorý bol povinný platiť daň za psa podľa § 27 ods. 3, daň za predajné automaty podľa § ...

(8)

Ak obec nevyrubovala poplatok podľa predpisov účinných do 30. novembra 2012, vyrubí poplatok rozhodnutím ...

§ 104g - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. decembra 2013
(1)

Ustanovenie § 17 ods. 1 písm. f) v znení účinnom od 1. decembra 2013 sa prvýkrát použije na zdaňovacie ...

(2)

Ak správca dane v zdaňovacom období roku 2013 vyrubil daň z nehnuteľností tak, že zdanil pozemky a stavby ...

(3)

Ak je najvyššia sadzba dane zo stavieb ustanovená správcom dane na zdaňovacie obdobie roku 2013 väčšia ...

(4)

Ak je najvyššia sadzba dane z bytov ustanovená správcom dane na zdaňovacie obdobie roku 2013 väčšia ...

(5)

Konania začaté pred 1. decembrom 2013 sa dokončia podľa § 99e ods. 8 v znení účinnom od 1. decembra ...

§ 104h - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 15. októbra 2014

Ak daňová povinnosť k miestnym daniam, poplatková povinnosť k poplatku a oznamovacia povinnosť vzniknú ...

§ 104i - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2015
(1)

Správca dane poslednýkrát poukáže výnos dane z motorových vozidiel podľa doterajšieho predpisu vyššiemu ...

(2)

Daň z motorových vozidiel podľa doterajšieho predpisu vrátane pokuty a úroku z omeškania vzťahujúcich ...

(3)

Výnos z cestnej dane vyberanej daňovými úradmi vrátane výnosu z pokuty a sankčného úroku vzťahujúcich ...

§ 104j - Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. septembra 2019

Ustanovenie § 82 ods. 2 v znení účinnom od 1. septembra 2019 sa prvýkrát použije od 1. januára 2020.

§ 104k - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2020
(1)

Na poplatkovú povinnosť a oznamovaciu povinnosť vzniknutú do 31. decembra 2020 sa vzťahuje tento zákon ...

(2)

Nedoplatok na poplatku voči poplatníkovi, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu, uhradí ...

§ 104l - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným dňom vyhlásenia
(1)

Platiteľ dane za ubytovanie je povinný v zdaňovacom období roku 2022 pri plnení si oznamovacej povinnosti ...

(2)

Vzor tlačiva priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za ...

§ 106 - Zrušovacie ustanovenia

Zrušujú sa:

1.

zákon Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení zákona Slovenskej národnej ...

2.

zákon Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení zákona Národnej rady Slovenskej ...

3.

zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 87/1994 Z. z. o cestnej dani v znení zákona Národnej rady ...

4.

vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 58/1993 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej ...

§ 107 - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2004 okrem § 106, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2005.

Ivan Gašparovič v. r. Pavol Hrušovský v. r. Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 582/2004 Z. z. v znení zákona č. 465/2008 Z. z.

  HODNOTA ORNEJ PÔDY (OP) A TRVALÝCH TRÁVNATÝCH PORASTOV (TTP)

  *KÚ – katastrálne územie

  Príloha č. 2 k zákonu č. 582/2004 Z. z. v znení zákona č. 460/2011 Z. z.

  Obec s počtom obyvateľov k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia Záhrady, zastavané plochy a ...

Poznámky

 • 1)  § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov ...
 • 2)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení ...
 • 3)  § 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
 • 4)  Zákon č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení zákona č. 521/2003 Z. z.
 • 5)  § 15 ods. 1 a 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní ...
 • 6)  § 34 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 7)  Príloha č. 1 k vyhláške Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ...
 • 8)  § 12 písm. c) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch.
 • 9)  § 43 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších ...
 • 10)  Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 11)  § 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
 • 11a)  § 43b ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
 • 11aa)  § 19 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej ...
 • 11aaa)  Zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 11ab)  § 2 písm. b) druhý bod zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 11b)  § 139b zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 11c)  § 16 ods. 4 a 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení ...
 • 11ca)  § 16 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení zákona č. 324/2012 Z. z.
 • 11d)  § 7 ods. 4 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, ...
 • 12)  § 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
 • 13)  § 17 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 46/1985 Zb. o postupe ...
 • 14)  Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch ...
 • 15)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších ...
 • 16)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení zákona č. ...
 • 17)  Zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon ...
 • 18)  Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
 • 19)  Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 19a)  § 5 ods. 2 zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení ...
 • 20)  Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 20a)  Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom ...
 • 20b)  § 43a ods. 3 písm. o) a § 43c ods. 1 písm. i) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom ...
 • 21)  Napríklad zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných ...
 • 22)  Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 • 22a)  Napríklad Občiansky zákonník, Obchodný zákonník.
 • 22b)  Napríklad § 20 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a ...
 • 22d)  § 2 písm. ag) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 344/2017 Z. z.
 • 22e)  § 55 ods. 11 druhá a tretia veta zákona č. 563/2009 Z. z.
 • 23a)  § 2 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. v znení zákona č. 453/2001 Z. z.
 • 24)  § 2 písm. x) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách ...
 • 25)  § 2 písm. f) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 25a)  § 2 písm. f) prvý bod zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) ...
 • 25b)  § 5 ods. 3 písm. b) a c) a § 19 ods. 1 zákona č. 541/2004 Z. z.
 • 25c)  § 4 ods. 1 písm. e) a § 28 ods. 5 zákona č. 541/2004 Z. z. v znení zákona č. 335/2007 Z. z.
 • 25d)  Zákon č. 238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie ...
 • 26)  § 59 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 27)  § 3 až 7 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov ...
 • 28)  Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej ...
 • 29)  § 43a ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
 • 30)  § 9 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a ...
 • 31)  § 9 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z.
 • 32)  § 9 písm. e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z.
 • 33)  § 9 písm. f) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z.
 • 34)  § 3 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení zákona č. 360/2007 Z. z.
 • 35)  § 9 písm. h) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z.
 • 36)  Napríklad § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. v znení zákona č. 158/1998 ...
 • 37)  § 6 ods. 2 zákona č. 446/2001 Z. z.§ 1 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 ...
 • 37a)  § 48 ods. 3 až 5 a § 49 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení ...
 • 37aa)  § 73a zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...
 • 46a)  § 30 zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave ...
 • 46aa)  § 48 ods. 3 až 5 a § 49 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 331/2011 Z. z.
 • 47)  Zákon č. 563/2009 Z. z.
 • 47a)  Zákon č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 48)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení ...
 • 49)  § 2 zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore