Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71096
Dôvodové správy: 2416
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
09.07.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o podpore cestovného ruchu 91/2010 účinný od 25.04.2020


Platnosť od: 24.03.2010
Účinnosť od: 25.04.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Cestovný ruch

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST8 JUD43 DS7 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o podpore cestovného ruchu 91/2010 účinný od 25.04.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 91/2010 s účinnosťou od 25.04.2020 na základe 90/2020

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o podpore cestovného ruchu

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1
Predmet zákona

Tento zákon upravuje podporu cestovného ruchu v Slovenskej republike, práva a povinnosti fyzických osôb ...

§ 2
Vymedzenie niektorých pojmov

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)

podporou cestovného ruchu aktivity smerujúce k zvýšeniu počtu domácich a zahraničných návštevníkov, ...

b)

integrovaným informačným systémom cestovného ruchu databáza informácií týkajúcich sa prírodných, kultúrnych ...

c)

udržateľným produktom cestovného ruchu súbor služieb, ktoré produkuje a ponúka cieľové miesto, podniky ...

d)

prenocovaním prenocovanie fyzickej osoby v zariadení prevádzkovanom ekonomickým subjektom poskytujúcim ...

e)

investičným zámerom projekt počiatočnej investície zameraný na vybudovanie nového komplexného strediska ...

f)

komplexným strediskom cestovného ruchu zariadenie poskytujúce najmenej tri služby cestovného ruchu, ...

g)

rozšírením existujúceho komplexného strediska cestovného ruchu nárast poskytovania služieb v hodnotovom ...

Pôsobnosť právnických osôb v cestovnom ruchu
§ 3
Plnenie úloh v cestovnom ruchu zabezpečujú
a)

ministerstvo,

b)

vyššie územné celky,

c)

obce,

d)

krajské organizácie cestovného ruchu (ďalej len „krajská organizácia“),

e)

oblastné organizácie cestovného ruchu (ďalej len „oblastná organizácia“),

f)

turistické informačné centrá.

§ 4
Ministerstvo

Ministerstvo plní tieto úlohy v cestovnom ruchu:

a)

vytvára podmienky pre rozvoj cestovného ruchu ako štátnej priority,

b)

vypracúva, implementuje a monitoruje štátnu politiku rozvoja cestovného ruchu,

c)

vypracúva národnú koncepciu rozvoja cestovného ruchu a zodpovedá za jej plnenie,

d)

zabezpečuje potrebné stimuly a pomoc pri investíciách súkromného sektora do cestovného ruchu,

e)

podieľa sa na tvorbe systému štatistických informácií o cestovnom ruchu,

f)

spracúva komplexné štatistické údaje o vývoji cestovného ruchu v Slovenskej republike,

g)

spolupracuje s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a so zamestnávateľskými ...

h)

spolupracuje s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky pri podpore udržateľného rozvoja ...

i)

spravuje Register krajských a oblastných organizácií cestovného ruchu (ďalej len „register“),

j)

plní úlohy a záväzky Slovenskej republiky vyplývajúce z členstva

1.

vo Svetovej organizácii cestovného ruchu a ostatných medzinárodných a medzištátnych organizáciách a ...

2.

v Európskej únii v oblasti cestovného ruchu a z medzinárodných zmlúv týkajúcich sa cestovného ruchu,

3.

vo Výbore pre cestovný ruch Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj,

k)

zabezpečuje

1.

plnenie úloh cezhraničnej spolupráce v cestovnom ruchu,

2.

zahraničnú spoluprácu v cestovnom ruchu v oblasti dvojstranných a multilaterálnych vzťahov,

3.

plnenie medzinárodných bilaterálnych a multilaterálnych zmlúv v cestovnom ruchu,

l)

zabezpečuje propagáciu a prezentáciu, priamu aj nepriamu a finančnú aj nefinančnú podporu organizácií ...

m)

vypracúva programy rozvoja cestovného ruchu a vyhodnocuje ich realizáciu,

n)

podporuje činnosť územnej samosprávy pri rozvoji cestovného ruchu a činnosť krajských a oblastných organizácií ...

o)

zadáva úlohy subjektom výskumu cestovného ruchu,

p)

podieľa sa na vytváraní mechanizmu fungovania jednotnej prezentácie Slovenskej republiky v zahraničí, ...

q)

poskytuje investičnú pomoc, ak ide o investičnú pomoc podľa osobitného predpisu,1a)

r)

zabezpečuje koordináciu vypracovania návrhu a realizácie propagácie a prezentácie Slovenskej republiky ...

s)

môže zriaďovať a rušiť zahraničné zastúpenia cestovného ruchu a vnútroštátne regionálne pracoviská,

t)

zabezpečuje prostredníctvom vnútroštátnych regionálnych pracovísk zber a výmenu územných údajov, komunikáciu ...

§ 5
Pôsobnosť vyšších územných celkov

Vyšší územný celok v cestovnom ruchu

a)

môže založiť krajskú organizáciu a podieľa sa na jej spolufinancovaní,

b)

spolupracuje s krajskou organizáciou pri tvorbe koncepcie rozvoja cestovného ruchu, ročného plánu aktivít ...

c)

vytvára podmienky na spoluprácu s podnikateľskými subjektmi pôsobiacimi na jeho území,

d)

vytvára podmienky na osvetu a výchovu obyvateľstva k podnikaniu v cestovnom ruchu,

e)

spolupracuje s ústrednými orgánmi štátnej správy pri realizácii štátnej politiky cestovného ruchu v ...

f)

podporuje rozvoj cezhraničnej, medziregionálnej a nadnárodnej spolupráce v cestovnom ruchu,

g)

vytvára podmienky na podporné mechanizmy a nástroje, ktoré motivujú subjekty na jeho území k rozvoju ...

h)

podieľa sa na vytváraní mechanizmu fungovania jednotnej prezentácie Slovenskej republiky v zahraničí. ...

§ 6
Pôsobnosť obcí

Obec v cestovnom ruchu

a)

môže iniciovať vznik oblastnej organizácie a podieľa sa na spolufinancovaní jej aktivít,

b)

spolupracuje s organizáciami cestovného ruchu pri tvorbe koncepcie rozvoja cestovného ruchu na území ...

c)

tvorí programy, plány, stratégie a koncepcie rozvoja cestovného ruchu,

d)

vytvára vlastné finančné zdroje na realizáciu aktivít v cestovnom ruchu,

e)

buduje infraštruktúru podporujúcu aktivity v cestovnom ruchu, ktorá spadá do pôsobnosti obce,

f)

sústreďuje štatistické údaje o cestovnom ruchu v obci,

g)

spolupracuje s ústrednými orgánmi štátnej správy a s orgánmi vyššieho územného celku pri realizácii ...

h)

podieľa sa na uplatňovaní mechanizmu fungovania jednotnej prezentácie Slovenskej republiky v zahraničí. ...

Krajská organizácia
§ 8
(1)

Krajská organizácia je právnická osoba založená podľa tohto zákona, ktorá podporuje a vytvára podmienky ...

(2)

Členmi krajskej organizácie sú vyšší územný celok a najmenej jedna oblastná organizácia pôsobiaca na ...

(3)

Krajská organizácia má neziskový charakter, výnosy sú jej príjmami a nerozdeľujú sa medzi členov.

(4)

Ak oblastná organizácia vznikne neskôr ako krajská organizácia, môže sa stať jej členom schválením jej ...

(5)

Členský príspevok oblastnej organizácie krajskej organizácii je najmenej 10 % z členských príspevkov ...

(6)

Na území vyššieho územného celku môže pôsobiť len jedna krajská organizácia registrovaná podľa tohto ...

Založenie a vznik krajskej organizácie
§ 9
(1)

Krajská organizácia sa zakladá zakladateľskou zmluvou a schválením jej založenia na ustanovujúcom valnom ...

(2)

Ustanovujúce valné zhromaždenie zvolá predseda vyššieho územného celku alebo ním poverený zástupca.

(3)

Na ustanovujúcom valnom zhromaždení predseda vyššieho územného celku alebo ním poverený zástupca predloží ...

(4)

Stanovy krajskej organizácie a prílohy k nim obsahujú

a)
uznesenie zastupiteľstva vyššieho územného celku o súhlase s jej vznikom a členstvom vyššieho územného ...
b)
názov a sídlo krajskej organizácie,
c)
predmet jej činnosti,
d)
orgány krajskej organizácie, ich pôsobnosť a spôsob rozhodovania,
e)
podrobnosti o prijímaní nových členov, vedení zoznamu členov, o zániku členstva, členskom príspevku ...
f)
práva a povinnosti členov,
g)
zásady hospodárenia.
(5)

O ustanovujúcom valnom zhromaždení krajskej organizácie sa vyhotoví zápisnica, ktorá musí byť podpísaná ...

§ 10
(1)

Krajská organizácia vzniká dňom zápisu do registra. Návrh na registráciu krajskej organizácie podávajú ...

(2)

Konanie o registrácii sa začne dňom, keď bol ministerstvu doručený návrh na začatie registrácie.

(3)

Ak návrh na registráciu nemá náležitosti podľa odseku 1, stanovy nie sú v súlade s týmto zákonom, alebo ...

(4)

Ministerstvo registráciu odmietne, ak zakladajúci členovia krajskej organizácie v stanovenej lehote ...

(5)

Proti rozhodnutiu o odmietnutí registrácie možno podať správnu žalobu do 30 dní odo dňa doručenia tohto ...

(6)

Ak ministerstvo nezistí dôvod na odmietnutie registrácie, vykoná do 10 pracovných dní registráciu a ...

(7)

Vznik krajskej organizácie, jej názov, sídlo a predmet činnosti oznámi ministerstvo do 10 pracovných ...

(8)

Krajská organizácia je povinná ministerstvu bezodkladne nahlásiť identifikačné číslo, ktoré jej pridelí ...

(9)

Zmenu stanov oznámi krajská organizácia písomne ministerstvu do 15 pracovných dní od ich schválenia; ...

(10)

Ak zmena stanov nie je v súlade s týmto zákonom, ministerstvo do 5 pracovných dní vyzve krajskú organizáciu ...

(11)

Zmenu údajov v stanovách podľa § 9 ods. 4 oznámi ministerstvo štatistickému úradu do 10 pracovných dní ...

§ 11
Práva a povinnosti krajskej organizácie

Krajská organizácia

a)

vykonáva činnosť podľa stanov a v súlade so strategickými dokumentmi vyšších územných celkov,

b)

podporuje činnosť svojich členov pri tvorbe a realizácii koncepcie rozvoja cestovného ruchu na území ...

c)

tvorí a realizuje marketing a propagáciu cestovného ruchu pre svojich členov doma a v zahraničí,

d)

presadzuje spoločné záujmy svojich členov,

e)

pri svojej činnosti spolupracuje s orgánmi vyššieho územného celku,

f)

podporuje kultúrny, spoločenský a športový život a zachovanie prírodného a kultúrneho dedičstva,

g)

organizuje podujatia pre obyvateľov a návštevníkov,

h)

poskytuje svojim členom poradensko-konzultačné služby,

i)

presadzuje trvalo udržateľný rozvoj cestovného ruchu tak, aby sa chránilo a zachovávalo životné prostredie ...

j)

spolupracuje pri zostavovaní a realizácii koncepcie rozvoja cestovného ruchu vyššieho územného celku, ...

k)

v spolupráci s orgánmi vyššieho územného celku vypracúva a realizuje ročný plán aktivít krajskej organizácie, ...

l)

vypracúva rozpočet, ktorý schvaľuje najvyšší orgán krajskej organizácie,

m)

iniciuje alebo zabezpečuje tvorbu, manažment a prezentáciu produktov cestovného ruchu, a to aj prostredníctvom ...

n)

zostavuje správu o činnosti, ktorú zverejňuje na svojom webovom sídle a ročnú účtovnú závierku, ktorú ...

o)

môže zriadiť alebo založiť turistické informačné centrum,

p)

vedie za územie vyššieho územného celku evidenciu turistických informačných centier,

q)

predkladá ministerstvu každoročne do 15. marca doklad preukazujúci sumu finančných prostriedkov získaných ...

r)

spolupracuje s ústrednými orgánmi štátnej správy, ktoré sa podieľajú na plnení úloh cestovného ruchu, ...

§ 11a
Orgány krajskej organizácie
(1)

Orgánmi krajskej organizácie sú:

a)
valné zhromaždenie,
b)
predseda krajskej organizácie,
c)
výkonný riaditeľ krajskej organizácie.
(2)

Valné zhromaždenie je najvyšší orgán, ktorí tvoria zástupca vyššieho územného celku a zástupcovia oblastných ...

(3)

Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jeho členov. Na ...

(4)

Predseda krajskej organizácie je štatutárnym orgánom krajskej organizácie, zvoláva, pripravuje a riadi ...

(5)

V mene krajskej organizácie vo veciach určených stanovami je oprávnený konať aj výkonný riaditeľ krajskej ...

§ 12
Zrušenie a zánik krajskej organizácie
(1)

Pred zánikom krajskej organizácie sa vyžaduje jej zrušenie s likvidáciou. Krajská organizácia sa zrušuje ...

(2)

Vstup krajskej organizácie do likvidácie sa zapisuje do registra.

(3)

Likvidátora vymenúva orgán určený stanovami.

(4)

Likvidátor zostaví ku dňu vstupu krajskej organizácie do likvidácie likvidačnú účtovnú súvahu a je povinný ...

(5)

Krajská organizácia zaniká výmazom z registra. Návrh na výmaz krajskej organizácie z registra podáva ...

(6)

Ak tento zákon neustanovuje inak, na likvidáciu krajskej organizácie sa primerane použijú ustanovenia ...

Oblastná organizácia
§ 13
(1)

Oblastná organizácia je právnická osoba založená podľa tohto zákona, ktorá podporuje a vytvára podmienky ...

(2)

Ak pôsobnosť oblastnej organizácie presahuje územie kraja, jej valné zhromaždenie rozhodne, do ktorej ...

(3)

Oblastná organizácia má neziskový charakter, výnosy sú jej príjmami a nerozdeľujú sa medzi členov.

§ 14
Založenie oblastnej organizácie
(1)

Oblastnú organizáciu môže založiť zakladateľskou zmluvou s podnikateľskými subjektmi najmenej päť obcí3) ...

(2)

Každý subjekt pôsobiaci na území obce má právo byť členom oblastnej organizácie.

(3)

Obec môže byť členom len jednej oblastnej organizácie.

(4)

Ustanovujúce valné zhromaždenie zvoláva poverený starosta obcí iniciujúcich založenie oblastnej organizácie. ...

(5)

Na ustanovujúcom valnom zhromaždení predložia obce návrh stanov a zloženia orgánov oblastnej organizácie. ...

(6)

Stanovy oblastnej organizácie a ich prílohy obsahujú

a)
uznesenia obecných zastupiteľstiev o súhlase na vznik alebo vstup do oblastnej organizácie,
b)
názov a sídlo oblastnej organizácie,
c)
predmet jej činnosti,
d)
orgány oblastnej organizácie, ich pôsobnosť a spôsob rozhodovania,
e)
podrobnosti o prijímaní členov, vedení zoznamu členov, o zániku členstva, členskom príspevku a spôsobe ...
f)
práva a povinnosti členov,
g)
zásady hospodárenia,
h)
spôsob zrušenia oblastnej organizácie a naloženie s likvidačným zostatkom.
(7)

O ustanovujúcom valnom zhromaždení oblastnej organizácie sa vyhotoví zápisnica, ktorá musí byť podpísaná ...

§ 15
Práva a povinnosti oblastnej organizácie

Oblastná organizácia

a)

podporuje činnosť svojich členov pri tvorbe a realizácii koncepcie rozvoja cestovného ruchu na území ...

b)

tvorí a realizuje marketing a propagáciu cestovného ruchu pre svojich členov a obec doma a v zahraničí, ...

c)

presadzuje spoločné záujmy svojich členov,

d)

spolupracuje s orgánmi obcí pri rozvoji územia v rámci svojej pôsobnosti vrátane spracúvania a realizácie ...

e)

podporuje kultúrny, spoločenský a športový život a zachovanie prírodného a kultúrneho dedičstva,

f)

organizuje podujatia pre obyvateľov a návštevníkov,

g)

poskytuje svojim členom poradensko-konzultačné služby,

h)

spracúva a predkladá projekty rozvoja cestovného ruchu a zabezpečuje ich realizáciu,

i)

presadzuje trvalo udržateľný rozvoj cestovného ruchu tak, aby sa chránilo a zachovávalo životné prostredie ...

j)

zostavuje a realizuje koncepciu rozvoja cestovného ruchu, pričom vychádza z vlastných analýz, krajskej ...

k)

v spolupráci s orgánmi obcí, ktoré sú jej členmi, vypracúva a realizuje ročný plán aktivít a monitorovaciu ...

l)

iniciuje alebo zabezpečuje tvorbu, manažment a prezentáciu produktov cestovného ruchu na svojom území, ...

m)

zostavuje ročný plán aktivít, ktorý schvaľuje valné zhromaždenie,

n)

aktualizuje integrovaný informačný systém vo svojej pôsobnosti, a to aj prostredníctvom turistického ...

o)

mapuje produkty, aktivity a hodnoty cieľového miesta vo svojom území v spolupráci s obcami, členmi oblastnej ...

p)

zostavuje správu o činnosti, ktorú zverejňuje na svojom webovom sídle a ročnú účtovnú závierku, ktorú ...

q)

môže zriadiť alebo založiť turistické informačné centrum,

r)

predkladá ministerstvu každoročne do 15. marca doklad preukazujúci sumu finančných prostriedkov získaných ...

s)

predkladá ministerstvu každoročne do 15. marca doklad preukazujúci splnenie podmienok podľa § 14 ods. ...

§ 16
Orgány oblastnej organizácie
(1)

Orgánmi oblastnej organizácie sú:

a)
valné zhromaždenie,
b)
predstavenstvo,
c)
dozorná rada,
d)
výkonný riaditeľ.
(2)

Oblastná organizácia môže zriadiť aj ďalšie orgány, ak to určia stanovy.

(3)

Na plnenie svojich konkrétnych úloh si môže oblastná organizácia zriadiť pracovné komisie.

§ 17
Valné zhromaždenie
(1)

Valné zhromaždenie je najvyšší orgán, ktorý tvoria všetci členovia oblastnej organizácie.

(2)

Predstavenstvo zvoláva valné zhromaždenie najmenej dvakrát do roka. Ak o zvolanie písomne požiada najmenej ...

(3)

Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov a predseda ...

(4)

Na prijatie uznesenia je potrebná viac ako polovica hlasov prítomných členov. Uznesenie o zásadných ...

(5)

Až do zvolenia orgánov oblastnej organizácie predsedá valnému zhromaždeniu starosta obce, ktorého určili ...

(6)

Valné zhromaždenie rozhoduje o všetkých zásadných otázkach oblastnej organizácie, najmä

a)
schvaľuje stanovy, volebný a rokovací poriadok, ich zmeny a dodatky,
b)
volí a odvoláva predsedu, podpredsedu a ďalších členov predstavenstva, členov a predsedu dozornej rady ...
c)
ustanovuje a odvoláva ďalšie orgány, ak to určujú stanovy,
d)
schvaľuje zriadenie pracovných komisií,
e)
schvaľuje rozpočet, ročnú účtovnú závierku a správu o činnosti oblastnej organizácie,
f)
rozhoduje o rozpustení alebo zrušení oblastnej organizácie alebo o jej zlúčení s inou oblastnou organizáciou, ...
g)
určuje výšku a lehotu splatnosti členských príspevkov,
h)
schvaľuje zásady hospodárenia s majetkom oblastnej organizácie,
i)
rozhoduje o prevzatí alebo odmietnutí finančných pohľadávok a záväzkov oblastnej organizácie vrátane ...
j)
schvaľuje koncepciu rozvoja cestovného ruchu z hľadiska regionálnych priorít v súlade s koncepciou rozvoja ...
k)
schvaľuje ročný plán aktivít,
l)
vymenúva likvidátora.
(7)

Fyzická osoba uplatňuje svoje hlasovacie právo osobne alebo prostredníctvom písomne splnomocnenej fyzickej ...

§ 18
Predstavenstvo
(1)

Predstavenstvo je riadiaci orgán oblastnej organizácie, ktorý zabezpečuje jej činnosť a fungovanie v ...

(2)

Členmi predstavenstva sú predseda, podpredseda a ďalší členovia zvolení valným zhromaždením, pričom ...

(3)

Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach, ktoré podľa zákona, stanov alebo uznesenia valného ...

(4)

Predstavenstvo

a)
zvoláva valné zhromaždenie, pripravuje podklady pre jeho rokovanie a zabezpečuje plnenie jeho uznesení, ...
b)
predkladá valnému zhromaždeniu návrh na zloženie orgánov oblastnej organizácie,
c)
podáva návrh na výmaz oblastnej organizácie a oznamuje ministerstvu zmenu stanov,
d)
zostavuje ročný plán činnosti oblastnej organizácie a vypracúva koncepciu rozvoja cestovného ruchu,
e)
vypracúva návrh rozpočtu oblastnej organizácie a správu o činnosti a predkladá ich na schválenie valnému ...
f)
hospodári s majetkom oblastnej organizácie,
g)
rozhoduje o vzniku a zániku členstva,
h)
poskytuje informácie členom oblastnej organizácie,
i)
poskytuje dozornej rade podklady na kontrolnú činnosť, informuje ju o schôdzach predstavenstva a poskytuje ...
(5)

Na čele predstavenstva je predseda, ktorý riadi činnosť orgánov oblastnej organizácie, zvoláva, pripravuje ...

(6)

Predseda je štatutárnym orgánom oblastnej organizácie. Ak predseda nemôže vykonávať svoju funkciu alebo ...

(7)

Predseda predstavenstva je povinný prizvať na každé zasadnutie valného zhromaždenia a predstavenstva ...

(8)

Predstavenstvo schvaľuje svoj rokovací poriadok.

(9)

Predseda alebo podpredseda sú oprávnení konať v mene oblastnej organizácie vo všetkých veciach a zastupovať ...

(10)

V mene oblastnej organizácie je oprávnený konať aj výkonný riaditeľ vo veciach určených stanovami, pričom ...

§ 19
Dozorná rada
(1)

Dozorná rada je kontrolným orgánom oblastnej organizácie.

(2)

Členovia dozornej rady oblastnej organizácie sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov a záznamov ...

(3)

Dozorná rada

a)
volí zo svojich členov podpredsedu dozornej rady,
b)
kontroluje plnenie uznesení valného zhromaždenia a predstavenstva oblastnej organizácie,
c)
preskúmava ročnú účtovnú závierku a správu o činnosti a predkladá svoje vyjadrenie valnému zhromaždeniu, ...
d)
kontroluje hospodárenie s majetkom oblastnej organizácie,
e)
kontroluje, či je účtovníctvo vedené v súlade s osobitným predpisom,7)
f)
kontroluje, či oblastná organizácia vykonáva svoju činnosť v súlade so všeobecne záväznými právnymi ...
g)
upozorňuje predstavenstvo na zistené nedostatky a podáva návrhy na ich odstránenie,
h)
upozorňuje predstavenstvo na zistené porušenie právnych predpisov alebo stanov,
i)
vyjadruje sa k návrhu rozpočtu predkladaného predstavenstvom,
j)
prešetruje podané sťažnosti členov oblastnej organizácie,
k)
predkladá správu o svojej činnosti valnému zhromaždeniu.
(4)

Členom dozornej rady môže byť fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá je na základe svojej praxe alebo ...

(5)

Členstvo v dozornej rade je nezlučiteľné s členstvom v predstavenstve.

§ 20
Spoločné ustanovenia o orgánoch oblastnej organizácie
(1)

Funkčné obdobie volených orgánov oblastnej organizácie je štvorročné. Počet členov volených orgánov ...

(2)

Zo zasadnutí orgánov oblastnej organizácie sa vyhotovujú zápisnice, ktoré sa uchovávajú po čas určený ...

§ 21
Členstvo v oblastnej organizácii
(1)

O členstvo v oblastnej organizácii môže na základe prihlášky požiadať obec, fyzická osoba alebo právnická ...

(2)

Členstvo v oblastnej organizácii zaniká

a)
dňom oznámenia fyzickej osoby alebo právnickej osoby o vystúpení z oblastnej organizácie,
b)
zánikom právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa bez právneho nástupcu, smrťou fyzickej osoby ...
c)
dňom rozhodnutia valného zhromaždenia o vylúčení člena z oblastnej organizácie z dôvodu porušovania ...
(3)

Oblastná organizácia vyškrtne člena zo zoznamu členov do 30 dní odo dňa rozhodnutia valného zhromaždenia ...

(4)

Vyškrtnutý člen nemá právo na vrátenie členských príspevkov a ani na podiel na majetku nadobudnutom ...

§ 22
Práva a povinnosti člena oblastnej organizácie
(1)

Práva a povinnosti člena oblastnej organizácie vznikajú dňom jeho zápisu do zoznamu členov oblastnej ...

(2)

Člen oblastnej organizácie má právo

a)
na informácie o činnosti a hospodárení oblastnej organizácie,
b)
zúčastňovať sa na zasadnutiach valného zhromaždenia,
c)
voliť orgány a byť volený do orgánov oblastnej organizácie,
d)
vykonávať zverené funkcie v orgánoch oblastnej organizácie,
e)
upozorňovať orgány oblastnej organizácie na nedostatky, dávať podnety na ich odstránenie a skvalitnenie ...
f)
na propagáciu prostredníctvom marketingových aktivít oblastnej organizácie,
g)
zúčastňovať sa na činnosti, podujatiach a aktivitách oblastnej organizácie.
(3)

Člen oblastnej organizácie je povinný

a)
dodržiavať stanovy,
b)
riadne, včas a v stanovenej výške platiť členské príspevky,
c)
dodržiavať všeobecné zásady podnikateľskej a profesionálnej etiky,
d)
poskytovať oblastnej organizácii štatistické informácie a podklady týkajúce sa cestovného ruchu potrebné ...
e)
poskytovať súčinnosť pri príprave a realizácii koncepcie rozvoja cestovného ruchu v mieste pôsobnosti ...
f)
najneskôr do konca februára bežného roka zaslať oblastnej organizácií informáciu o počte prenocovaní, ...
§ 23
Rozpočet a účtovníctvo oblastnej organizácie
(1)

Oblastná organizácia hospodári podľa schváleného rozpočtu, ktorý sa zostavuje a schvaľuje na príslušný ...

(2)

Návrh rozpočtu predkladá na schválenie valnému zhromaždeniu predstavenstvo najneskôr mesiac pred začiatkom ...

(3)

Oblastná organizácia vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu.7)

(4)

Oblastná organizácia vedie vo svojom účtovníctve oddelene výnosy a náklady spojené s hlavnou činnosťou ...

§ 24
Vznik a zánik oblastnej organizácie
(1)

Na vznik a zánik oblastnej organizácie sa primerane vzťahujú § 10 a 12. Nesplnenie podmienok podľa § ...

(2)

Pri registrácii oblastnej organizácie sa vyžaduje doklad o počte prenocovaní v ubytovacích zariadeniach ...

(3)

Oblastná organizácia zaniká výmazom z registra po zrušení

a)
s likvidáciou, alebo
b)
bez likvidácie.
(4)

Pred zánikom oblastnej organizácie sa vyžaduje jej zrušenie s likvidáciou, ak jej majetok a záväzky ...

§ 24a
Zánik oblastnej organizácie bez likvidácie
(1)

Dve oblastné organizácie alebo viac oblastných organizácií v danom regióne sa môžu zlúčiť alebo splynúť ...

(2)

Na proces zlučovania alebo splynutia oblastných organizácií sa primerane použijú ustanovenia Obchodného ...

§ 24b
Turistické informačné centrum
(1)

Turistické informačné centrum je účelové zariadenie, ktoré v rámci daného kraja, oblasti alebo obce

a)
zabezpečuje zber, spracúvanie a poskytovanie informácií z oblasti cestovného ruchu,
b)
zabezpečuje kontinuálne informovanie domácich návštevníkov a zahraničných návštevníkov poskytovaním ...
(2)

Turistické informačné centrum môže zriadiť obec, organizácia cestovného ruchu alebo iný subjekt.

Koncepčné dokumenty
§ 25
Koncepčné dokumenty cestovného ruchu tvorí
a)

koncepcia rozvoja cestovného ruchu, ktorá sa vypracúva pre územia, na ktorých pôsobia krajské a oblastné ...

b)

ročný plán aktivít organizácie cestovného ruchu, ktorý predstavuje plán aktivít organizácie cestovného ...

c)

monitorovacia správa o vývoji cestovného ruchu, ktorá sa spracúva podľa potreby, najmenej jedenkrát ...

Registrácia organizácií cestovného ruchu
§ 26
(1)

Ministerstvo spravuje register, ktorý obsahuje

a)
názov organizácie cestovného ruchu,
b)
identifikačné číslo organizácie cestovného ruchu,
c)
sídlo organizácie cestovného ruchu,
d)
predmet činnosti,
e)
zoznam členov organizácie cestovného ruchu a ich oprávnených zástupcov,
f)
údaje o štatutárnom orgáne a podpredsedovi organizácie cestovného ruchu, ktorými sú meno, priezvisko, ...
g)
meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorá je členom dozorného ...
h)
zrušenie organizácie cestovného ruchu a právny dôvod jej zrušenia, dátum vstupu do likvidácie a dátum ...
i)
právny dôvod výmazu organizácie cestovného ruchu z registra,
j)
identifikačné číslo, názov a sídlo oblastnej organizácie, ktorá je právnym nástupcom oblastnej organizácie, ...
k)
stanovy organizácie cestovného ruchu,
l)
neverejné dokumenty, a to zakladateľskú zmluvu organizácie cestovného ruchu a zápisnicu z ustanovujúceho ...
(2)

Pri registrácii organizácie cestovného ruchu postupuje ministerstvo podľa § 10, 12 a 24.

(3)

Ak ministerstvo zistí, že organizácia cestovného ruchu nevyvíja činnosť podľa svojich stanov alebo koná ...

(4)

Organizácie cestovného ruchu sú povinné do 15 pracovných dní od schválenia oznámiť ministerstvu akékoľvek ...

(5)

Na rozhodovanie o registrácii a o výmaze organizácie cestovného ruchu z registra sa nevzťahuje všeobecný ...

Financovanie rozvoja cestovného ruchu
§ 27
Na financovaní rozvoja cestovného ruchu sa podieľajú
a)

štát,

b)

vyššie územné celky,

c)

obce,

d)

fyzické osoby a právnické osoby.

§ 27a
Nástroje financovania rozvoja cestovného ruchu
(1)

Medzi nástroje financovania rozvoja cestovného ruchu patria:

a)
rekreačný poukaz,
b)
podpora rozvoja cykloturistiky, a to najmä infraštruktúry líniového typu, cykloturistického značenia, ...
c)
poskytovanie investičnej pomoci pre oblasť cestovného ruchu.
(2)

Rekreačný poukaz je osobitný platobný prostriedok alebo obdobný technický prostriedok uchovávajúci majetkovú ...

(3)

Rekreačný poukaz sa vydáva pre fyzickú osobu a je neprenosný. Rekreačný poukaz slúži výlučne na úhradu ...

§ 27b
Investičná pomoc
(1)

Investičná pomoc sa poskytuje na podporu realizácie investičného zámeru v cestovnom ruchu na území Slovenskej ...

a)
dotácie1) na dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok,
b)
úľavy na dani z príjmov podľa osobitného predpisu,9e)
c)
príspevku na vytvorené nové pracovné miesta podľa osobitného predpisu,9f)
d)
prevodu nehnuteľného majetku alebo nájmu nehnuteľného majetku za hodnotu nižšiu, ako je hodnota nehnuteľného ...
(2)

Investičnú pomoc nemožno poskytnúť v prípadoch ustanovených osobitným predpisom.9h)

§ 27c
Prijímateľ investičnej pomoci

Prijímateľom investičnej pomoci (ďalej len „prijímateľ“) je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická ...

Všeobecné podmienky na poskytnutie investičnej pomoci
§ 27d
(1)

Všeobecné podmienky na poskytnutie investičnej pomoci pre cestovný ruch sú:

a)
obstaranie nových technologických zariadení, ktoré sú určené na poskytovanie služieb, a to v hodnote ...
b)
obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku podľa § 27e ods. 1 písm. a) a ...
c)
služby, činnosti, procesy, stavby alebo zariadenia spĺňajúce podmienky na ochranu životného prostredia ...
d)
realizácia investičného zámeru vedie k vytvoreniu minimálneho počtu nových pracovných miest,
e)
investičný zámer sa realizuje na jednom mieste, pričom za jedno miesto realizácie investičného zámeru ...
f)
práce na investičnom zámere nezačali pred podaním žiadosti o investičnú pomoc na ministerstvo.
(2)

Ak investičný zámer bude realizovaný v okrese, v ktorom miera nezamestnanosti za kalendárny rok, ktorý ...

a)
suma uvedená v odseku 1 písm. b) sa znižuje na 5 000 000 eur, z toho najmenej 2 500 000 eur musí byť ...
b)
hodnota podľa odseku 1 písm. a) sa znižuje na 20 %.
(3)

Ak investičný zámer bude realizovaný v okrese, v ktorom miera nezamestnanosti za kalendárny rok, ktorý ...

(4)

Ak investičný zámer bude realizovaný v okrese, ktorý je najmenej rozvinutým okresom,9k) k prvému dňu ...

a)
suma uvedená v odseku 1 písm. b) sa znižuje na 200 000 eur, z toho najmenej 100 000 eur musí byť krytých ...
b)
podmienka vytvorenia nových pracovných miest podľa odseku 1 písm. d) sa považuje za splnenú realizáciou ...
§ 27e
Oprávnené náklady
(1)

Oprávnené náklady vzťahujúce sa na investičný zámer posudzovaný na účel investičnej pomoci, ktoré môžu ...

a)
dlhodobý hmotný majetok vo forme pozemkov, budov, strojového a technologického zariadenia, ktorý sa ...
b)
dlhodobý nehmotný majetok do výšky hodnoty dlhodobého hmotného majetku podľa písmena a), ktorý vznikol ...
c)
výška miezd pred zdanením zamestnancov prijatých na pracovné miesta vytvorené v súvislosti s investičným ...
d)
kombinácia nákladov podľa písmen a), b) a c) nepresahujúca hodnotu podľa písmena a) a b) alebo písmena ...
(2)

Prijímateľ nemôže do oprávnených nákladov podľa odseku 1 písm. a) a b) započítať dlhodobý hmotný majetok ...

Posudzovanie žiadosti o investičnú pomoc a schvaľovanie investičnej pomoci
§ 27f

Na posudzovanie žiadosti o investičnú pomoc a schvaľovanie investičnej pomoci sa primerane použijú ustanovenia ...

Zmena podmienok a zrušenie rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci
§ 27g

Zmenu podmienok a zrušenie rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci upravujú ustanovenia osobitného ...

§ 27h
(1)

Na poskytnutie investičnej pomoci nie je právny nárok.

(2)

Ak práce na investičnom zámere začali pred podaním žiadosti o investičnú pomoc, na investičnú pomoc ...

(3)

Správny poriadok sa nevzťahuje na konanie o posudzovaní žiadosti o investičnú pomoc a schvaľovaní investičnej ...

(4)

Ministerstvo je kedykoľvek v konaní o posudzovaní žiadosti o investičnú pomoc a schvaľovaní investičnej ...

(5)

Ak u prijímateľa nastane v priebehu posudzovania žiadosti o investičnú pomoc a schvaľovania investičnej ...

(6)

Investičný zámer, na ktorom ten istý prijímateľ začne práce v období troch rokov od začatia prác na ...

(7)

Ak ide o dotáciu na obstaraný dlhodobý hmotný majetok vo forme pozemkov a budov, prijímateľ je povinný ...

(8)

Ak ide o prevod nehnuteľného majetku podľa osobitného predpisu,9p) prijímateľ je povinný bezodkladne ...

(9)

Návrh na výmaz poznámky podľa odseku 8 z katastra nehnuteľností je oprávnený prijímateľ podať po uplynutí ...

§ 27i
(1)

Vláda Slovenskej republiky nariadením ustanoví

a)
maximálnu intenzitu investičnej pomoci a výšku investičnej pomoci podľa formy investičnej pomoci a miery ...
b)
minimálny počet vytvorených nových pracovných miest podľa § 27d ods. 1 písm. d).
(2)

Vzor formulára na poskytnutie investičnej pomoci ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ...

(3)

Podrobnosti a náležitosti na predkladanie správ podľa osobitného predpisu9s) ustanoví všeobecne záväzný ...

(4)

Podrobnosti o informačnej tabuli podľa osobitného predpisu9t) ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ...

§ 28
Financovanie organizácií cestovného ruchu

Zdrojom financovania organizácií cestovného ruchu sú

a)

členské príspevky,

b)

dotácie zo štátneho rozpočtu (ďalej len „dotácia“),

c)

dobrovoľné príspevky samosprávy, fyzických osôb a právnických osôb na aktivity organizácie cestovného ...

d)

príjmy z činnosti, z predaja produktov a služieb,

e)

odmeny za sprostredkovanie,

f)

výnosy z činnosti turistických informačných centier,

g)

príjmy z predaja reklamnej plochy,

h)

nenávratné finančné príspevky z domácich a zahraničných zdrojov vrátane príspevkov z prostriedkov Európskej ...

i)

ostatné príjmy.

Dotácia
§ 29
(1)

Dotácia sa poskytne len organizáciám cestovného ruchu registrovaným ministerstvom na realizáciu aktivít, ...

(2)

Dotácia sa poskytuje na príslušný rozpočtový rok s výnimkou prvého roku činnosti organizácie cestovného ...

(3)

Zmluva o poskytnutí dotácie obsahuje najmä

a)
identifikačné údaje zmluvných strán,
b)
predmet zmluvy,
c)
účel, na ktorý sa dotácia poskytuje,
d)
výšku a spôsob poskytnutia dotácie,
e)
podmienky poskytnutia dotácie,
f)
spôsob kontroly použitia poskytnutej dotácie,9a)
g)
lehotu vrátenia nepoužitých finančných prostriedkov,
h)
lehotu a spôsob zúčtovania dotácie,
i)
lehotu odvedenia úrokov z poskytnutej dotácie,
j)
práva a povinnosti zmluvných strán,
k)
vymedzenie času, na ktorý sa zmluva uzatvára,
l)
dôvody a spôsob odstúpenia od zmluvy.
(4)

Dotáciu na príslušný rozpočtový rok môže poskytnúť ministerstvo

a)
oblastnej organizácii v rovnakej výške ako je súhrnná hodnota vybratých členských príspevkov oblastnej ...
b)
krajskej organizácii v rovnakej výške ako je členský príspevok vyššieho územného celku v roku, ktorý ...
(5)

Ak územná pôsobnosť oblastnej organizácie zasahuje do územnej pôsobnosti krajskej organizácie a oblastná ...

(6)

Na poskytnutie dotácie podľa odseku 4 a § 31a nie je právny nárok.

(7)

Dotácia sa poskytuje na základe písomnej žiadosti organizácie cestovného ruchu a predloženého projektu, ...

(8)

Prílohou žiadosti o poskytnutie dotácie je

a)
projekt zameraný na realizáciu hlavných aktivít žiadateľa o dotáciu,
b)
doklad preukazujúci sumu finančných prostriedkov získaných z členských príspevkov za rok, ktorý predchádza ...
c)
čestné vyhlásenie žiadateľa o dotáciu o tom, že
1.
nie je v likvidácii,
2.
nepodal návrh na vyhlásenie konkurzu alebo na povolenie reštrukturalizácie,
3.
neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania,
4.
nemá iné nedoplatky voči štátnemu rozpočtu,
5.
proti nemu nebol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo na povolenie reštrukturalizácie, alebo že ...
6.
mu nebolo doručené upovedomenie o začatí exekučného konania.
(9)

Projekt na poskytnutie dotácie organizácii cestovného ruchu obsahuje plán činnosti žiadateľa o dotáciu ...

(10)

Poskytnutú dotáciu možno použiť na

a)
marketing a propagáciu, najmä na účasť na veľtrhoch, výstavách, prezentáciách, tvorbu webového sídla, ...
b)
činnosť turistického informačného centra zriadeného organizáciou cestovného ruchu okrem nákladov na ...
c)
tvorbu a prevádzku rezervačného systému,
d)
tvorbu a podporu udržateľných produktov cestovného ruchu,
e)
podporu atraktivít danej lokality tak, aby sa stali súčasťou stálej ponuky v cestovnom ruchu,
f)
infraštruktúru cestovného ruchu okrem výstavby zariadení určených na ubytovanie,
g)
zabezpečenie strategických, koncepčných a analytických materiálov a dokumentov, štatistík a prieskumov, ...
h)
zavedenie a udržiavanie hodnotiaceho systému kvality služieb,
i)
vzdelávacie aktivity zamerané na skvalitnenie a rozvoj destinácie a cestovného ruchu v nej.
(11)

Náležitosti projektu, vzor žiadosti o poskytnutie dotácie a podmienky použitia dotácie poskytnutej organizáciám ...

§ 30
(1)

Na rozhodovanie o poskytnutí dotácie podľa § 29 sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.9)

(2)

Žiadateľom o dotáciu podľa § 29 nemôže byť ten, kto

a)
je v likvidácii,
b)
podal návrh na vyhlásenie konkurzu alebo na povolenie reštrukturalizácie, alebo ak bol proti nemu podaný ...
c)
má doručené upovedomenie o začatí exekučného konania,
d)
porušil zákaz nelegálneho zamestnávania,
e)
má evidované nedoplatky voči daňovému úradu, colnému úradu, evidované nedoplatky na poistnom na sociálne ...
(3)

Dotáciu štátu podľa § 29 nemožno poskytnúť na

a)
mzdy a prevádzkové náklady žiadateľa o dotáciu zo štátneho rozpočtu,
b)
splácanie úverov a úrokov z úverov, úrokov z omeškania, zmluvných pokút a pokút uložených podľa osobitných ...
c)
úhrady záväzkov žiadateľa o dotáciu zo štátneho rozpočtu z predchádzajúcich rokov,
d)
refundácie výdavkov žiadateľa o dotáciu zo štátneho rozpočtu z predchádzajúcich rokov,
e)
plnenie záväzkov žiadateľa o dotáciu zo štátneho rozpočtu súvisiacich s príjmom z fondov a grantov z ...
§ 31
(1)

Organizácia cestovného ruchu postupuje pri obstarávaní zákaziek podľa osobitného predpisu.10)

(2)

Dotáciu schváli minister do 31. mája príslušného kalendárneho roka, v ktorom bola žiadosť o poskytnutie ...

(3)

Pri hospodárení s prostriedkami dotácie postupuje organizácia cestovného ruchu podľa osobitného predpisu.1) ...

(4)

Ministerstvo vedie evidenciu zmlúv o poskytnutých dotáciách.

(5)

Ministerstvo na svojom webovom sídle priebežne zverejňuje

a)
zoznam žiadateľov o dotácie,
b)
zoznam žiadateľov, ktorým bola poskytnutá dotácia,
c)
sumu poskytnutej dotácie a
d)
zoznam žiadateľov, ktorým nebola poskytnutá dotácia s uvedením dôvodu jej neschválenia.
§ 31a
Prechodné ustanovenia k právnej úprave účinnej od 1. decembra 2011
(1)

Dotáciu na rozpočtový rok 2012 môže ministerstvo poskytnúť

a)
oblastnej organizácii registrovanej ministerstvom, ktorá podá žiadosť o poskytnutie dotácie do 15. marca ...
b)
krajskej organizácii registrovanej ministerstvom, ktorá podá žiadosť o poskytnutie dotácie do 15. apríla ...
(2)

Výšku dotácie podľa odseku 1 môže ministerstvo upraviť v pomere k výške pridelených prostriedkov zo ...

(3)

Dotáciu na rozpočtový rok 2013 môže ministerstvo poskytnúť

a)
oblastnej organizácii registrovanej ministerstvom, ktorá podá žiadosť o poskytnutie dotácie do 15. marca ...
b)
krajskej organizácii registrovanej ministerstvom, ktorá podá žiadosť o poskytnutie dotácie do 15. marca ...
(4)

Organizácie cestovného ruchu predložia ministerstvu do 15. apríla 2012 doklad preukazujúci sumu finančných ...

§ 31b
Spoločné ustanovenie

Týmto zákonom nie sú dotknuté osobitné predpisy o štátnej pomoci.11)

§ 31c
Prechodné ustanovenie k právnej úprave účinnej od 1. januára 2014

Generálny riaditeľ agentúry, ktorý bol vymenovaný podľa zákona účinného do 31. decembra 2013, sa považuje ...

§ 31d
Prechodné ustanovenie k právnej úprave účinnej od 1. januára 2019

Oblastná organizácia založená podľa zákona účinného do 31. decembra 2018 je povinná k 31. decembru 2020 ...

§ 31e
Prechodné ustanovenie súvisiace s krízovou situáciou spôsobenou ochorením COVID-19

Dotáciu podľa § 31 ods. 2 schváli minister do 30. júna 2020. Dotáciu poskytne ministerstvo organizácii ...

§ 32

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2011.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Poznámky

 • 1)  Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 1a)  § 10 zákona č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 2)  § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
 • 2a)  § 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 3)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. ...
 • 4)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení ...
 • 5)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov.
 • 6)  Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 277/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú klasifikačné ...
 • 7)  Zákon č. 431/2002 Z. z.o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
 • 8)  Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 9)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
 • 9a)  § 97a zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 9b)  § 152a ods. 4 a 5 Zákonníka práce.
 • 9c)  § 170 ods. 21 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 221/2019 Z. z. Zákon č. ...
 • 9d)  Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných ...
 • 9e)  § 30a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
 • 9f)  § 53d zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 9g)  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ...
 • 9h)  Čl. 1 ods. 2 až 5 a čl. 13 nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých ...
 • 9i)  Napríklad zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákon č. ...
 • 9j)  § 2 ods. 1 zákona č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií ...
 • 9k)  § 2 ods. 1 zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 9l)  § 14 až § 22 zákona č. 57/2018 Z. z.
 • 9m)  § 23 až § 27 zákona č. 57/2018 Z. z. v znení zákona č. 221/2019 Z. z.
 • 9n)  § 4 ods. 3 zákona č. 57/2018 Z. z. v znení zákona č. 221/2019 Z. z.
 • 9o)  § 22 ods. 19 písm. b) zákona č. 57/2018 Z. z.
 • 9p)  § 13 ods. 2 zákona č. 57/2018 Z. z.
 • 9q)  § 22 ods. 6 zákona č. 57/2018 Z. z.
 • 9r)  Zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam ...
 • 9s)  § 22 ods. 17 zákona č. 57/2018 Z. z.
 • 9t)  § 22 ods. 18 zákona č. 57/2018 Z. z.
 • 10)  Zákon č. 25/2006 Z. z.o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 11)  Napríklad čl. 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 326, 26. 10. 2012), zákon č. 231/1999 ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore