Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69445
Dôvodové správy: 2150
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
19.08.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o podpore cestovného ruchu 91/2010 účinný od 01.01.2019 do 30.11.2019


Platnosť od: 24.03.2010
Účinnosť od: 01.01.2019
Účinnosť do: 30.11.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Cestovný ruch

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST6 JUD43 DS5 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o podpore cestovného ruchu 91/2010 účinný od 01.01.2019 do 30.11.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 91/2010 s účinnosťou od 01.01.2019 na základe 347/2018

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o podpore cestovného ruchu

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1
Predmet zákona

Tento zákon upravuje podporu cestovného ruchu v Slovenskej republike, práva a povinnosti fyzických ...

§ 2
Vymedzenie niektorých pojmov

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)

podporou cestovného ruchu aktivity smerujúce k zvýšeniu počtu domácich a zahraničných návštevníkov, ...

b)

integrovaným informačným systémom cestovného ruchu databáza informácií týkajúcich sa prírodných, ...

c)

produktom cestovného ruchu súbor služieb, ktoré produkuje a ponúka cieľové miesto, podniky a ...

d)

prenocovaním prenocovanie fyzickej osoby v zariadení prevádzkovanom ekonomickým subjektom poskytujúcim ...

Pôsobnosť právnických osôb v cestovnom ruchu
§ 3
Plnenie úloh v cestovnom ruchu zabezpečujú
a)

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“),

b)

vyššie územné celky,

c)

obce,

d)

krajské organizácie cestovného ruchu (ďalej len „krajská organizácia“),

e)

oblastné organizácie cestovného ruchu (ďalej len „oblastná organizácia“),

f)

turistické informačné centrá.

§ 4
Ministerstvo

Ministerstvo plní tieto úlohy v cestovnom ruchu:

a)

vytvára podmienky pre rozvoj cestovného ruchu ako štátnej priority,

b)

vypracúva, implementuje a monitoruje štátnu politiku rozvoja cestovného ruchu,

c)

vypracúva národnú koncepciu rozvoja cestovného ruchu a zodpovedá za jej plnenie,

d)

zabezpečuje potrebné stimuly a pomoc pri investíciách súkromného sektora do cestovného ruchu,

e)

podieľa sa na tvorbe systému štatistických informácií o cestovnom ruchu,

f)

spracúva komplexné štatistické údaje o vývoji cestovného ruchu v Slovenskej republike,

g)

spolupracuje s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a so zamestnávateľskými ...

h)

spolupracuje s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky pri podpore udržateľného ...

i)

spravuje Register krajských a oblastných organizácií cestovného ruchu (ďalej len „register“), ...

j)

plní úlohy a záväzky Slovenskej republiky vyplývajúce z členstva

1.

vo Svetovej organizácii cestovného ruchu a ostatných medzinárodných a medzištátnych organizáciách ...

2.

v Európskej únii v oblasti cestovného ruchu a z medzinárodných zmlúv týkajúcich sa cestovného ...

3.

vo Výbore pre cestovný ruch Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj,

k)

zabezpečuje

1.

plnenie úloh cezhraničnej spolupráce v cestovnom ruchu,

2.

zahraničnú spoluprácu v cestovnom ruchu v oblasti dvojstranných a multilaterálnych vzťahov,

3.

plnenie medzinárodných bilaterálnych a multilaterálnych zmlúv v cestovnom ruchu,

l)

zabezpečuje propagáciu a prezentáciu, priamu aj nepriamu a finančnú aj nefinančnú podporu organizácií ...

m)

vypracúva programy rozvoja cestovného ruchu a vyhodnocuje ich realizáciu,

n)

podporuje činnosť územnej samosprávy pri rozvoji cestovného ruchu a činnosť krajských a oblastných ...

o)

zadáva úlohy subjektom výskumu cestovného ruchu,

p)

podieľa sa na vytváraní mechanizmu fungovania jednotnej prezentácie Slovenskej republiky v zahraničí. ...

§ 5
Pôsobnosť vyšších územných celkov

Vyšší územný celok v cestovnom ruchu

a)

môže založiť krajskú organizáciu a podieľa sa na jej spolufinancovaní,

b)

spolupracuje s krajskou organizáciou pri tvorbe koncepcie rozvoja cestovného ruchu, ročného plánu ...

c)

vytvára podmienky na spoluprácu s podnikateľskými subjektmi pôsobiacimi na jeho území,

d)

vytvára podmienky na osvetu a výchovu obyvateľstva k podnikaniu v cestovnom ruchu,

e)

spolupracuje s ústrednými orgánmi štátnej správy pri realizácii štátnej politiky cestovného ...

f)

podporuje rozvoj cezhraničnej, medziregionálnej a nadnárodnej spolupráce v cestovnom ruchu,

g)

vytvára podmienky na podporné mechanizmy a nástroje, ktoré motivujú subjekty na jeho území k ...

h)

podieľa sa na vytváraní mechanizmu fungovania jednotnej prezentácie Slovenskej republiky v zahraničí. ...

§ 6
Pôsobnosť obcí

Obec v cestovnom ruchu

a)

môže iniciovať vznik oblastnej organizácie a podieľa sa na spolufinancovaní jej aktivít,

b)

spolupracuje s organizáciami cestovného ruchu pri tvorbe koncepcie rozvoja cestovného ruchu na území ...

c)

tvorí programy, plány, stratégie a koncepcie rozvoja cestovného ruchu,

d)

vytvára vlastné finančné zdroje na realizáciu aktivít v cestovnom ruchu,

e)

buduje infraštruktúru podporujúcu aktivity v cestovnom ruchu, ktorá spadá do pôsobnosti obce,

f)

sústreďuje štatistické údaje o cestovnom ruchu v obci,

g)

spolupracuje s ústrednými orgánmi štátnej správy a s orgánmi vyššieho územného celku pri ...

h)

podieľa sa na uplatňovaní mechanizmu fungovania jednotnej prezentácie Slovenskej republiky v zahraničí. ...

Krajská organizácia
§ 8
(1)

Krajská organizácia je právnická osoba založená podľa tohto zákona, ktorá podporuje a vytvára ...

(2)

Členmi krajskej organizácie sú vyšší územný celok a najmenej jedna oblastná organizácia pôsobiaca ...

(3)

Krajská organizácia má neziskový charakter, výnosy sú jej príjmami a nerozdeľujú sa medzi členov. ...

(4)

Ak oblastná organizácia vznikne neskôr ako krajská organizácia, môže sa stať jej členom schválením ...

(5)

Členský príspevok oblastnej organizácie krajskej organizácii je najmenej 10 % z členských príspevkov ...

(6)

Na území vyššieho územného celku môže pôsobiť len jedna krajská organizácia registrovaná ...

Založenie a vznik krajskej organizácie
§ 9
(1)

Krajská organizácia sa zakladá zakladateľskou zmluvou a schválením jej založenia na ustanovujúcom ...

(2)

Ustanovujúce valné zhromaždenie zvolá predseda vyššieho územného celku alebo ním poverený ...

(3)

Na ustanovujúcom valnom zhromaždení predseda vyššieho územného celku alebo ním poverený zástupca ...

(4)

Stanovy krajskej organizácie a prílohy k nim obsahujú

a)
uznesenie zastupiteľstva vyššieho územného celku o súhlase s jej vznikom a členstvom vyššieho ...
b)
názov a sídlo krajskej organizácie,
c)
predmet jej činnosti,
d)
orgány krajskej organizácie, ich pôsobnosť a spôsob rozhodovania,
e)
podrobnosti o prijímaní nových členov, vedení zoznamu členov, o zániku členstva, členskom príspevku ...
f)
práva a povinnosti členov,
g)
zásady hospodárenia.
(5)

O ustanovujúcom valnom zhromaždení krajskej organizácie sa vyhotoví zápisnica, ktorá musí byť ...

§ 10
(1)

Krajská organizácia vzniká dňom zápisu do registra. Návrh na registráciu krajskej organizácie ...

(2)

Konanie o registrácii sa začne dňom, keď bol ministerstvu doručený návrh na začatie registrácie. ...

(3)

Ak návrh na registráciu nemá náležitosti podľa odseku 1, stanovy nie sú v súlade s týmto zákonom, ...

(4)

Ministerstvo registráciu odmietne, ak zakladajúci členovia krajskej organizácie v stanovenej lehote ...

(5)

Proti rozhodnutiu o odmietnutí registrácie možno podať správnu žalobu do 30 dní odo dňa doručenia ...

(6)

Ak ministerstvo nezistí dôvod na odmietnutie registrácie, vykoná do 10 pracovných dní registráciu ...

(7)

Vznik krajskej organizácie, jej názov, sídlo a predmet činnosti oznámi ministerstvo do 10 pracovných ...

(8)

Krajská organizácia je povinná ministerstvu bezodkladne nahlásiť identifikačné číslo, ktoré ...

(9)

Zmenu stanov oznámi krajská organizácia písomne ministerstvu do 15 pracovných dní od ich schválenia; ...

(10)

Ak zmena stanov nie je v súlade s týmto zákonom, ministerstvo do 5 pracovných dní vyzve krajskú ...

(11)

Zmenu údajov v stanovách podľa § 9 ods. 4 oznámi ministerstvo štatistickému úradu do 10 pracovných ...

§ 11
Práva a povinnosti krajskej organizácie

Krajská organizácia

a)

vykonáva činnosť podľa stanov a v súlade so strategickými dokumentmi vyšších územných celkov, ...

b)

podporuje činnosť svojich členov pri tvorbe a realizácii koncepcie rozvoja cestovného ruchu na ...

c)

tvorí a realizuje marketing a propagáciu cestovného ruchu pre svojich členov doma a v zahraničí, ...

d)

presadzuje spoločné záujmy svojich členov,

e)

pri svojej činnosti spolupracuje s orgánmi vyššieho územného celku,

f)

podporuje kultúrny, spoločenský a športový život a zachovanie prírodného a kultúrneho dedičstva, ...

g)

organizuje podujatia pre obyvateľov a návštevníkov,

h)

poskytuje svojim členom poradensko-konzultačné služby,

i)

presadzuje trvalo udržateľný rozvoj cestovného ruchu tak, aby sa chránilo a zachovávalo životné ...

j)

spolupracuje pri zostavovaní a realizácii koncepcie rozvoja cestovného ruchu vyššieho územného ...

k)

v spolupráci s orgánmi vyššieho územného celku vypracúva a realizuje ročný plán aktivít krajskej ...

l)

vypracúva rozpočet, ktorý schvaľuje najvyšší orgán krajskej organizácie,

m)

iniciuje alebo zabezpečuje tvorbu, manažment a prezentáciu produktov cestovného ruchu, a to aj prostredníctvom ...

n)

zostavuje správu o činnosti, ktorú zverejňuje na svojom webovom sídle a ročnú účtovnú závierku, ...

o)

môže zriadiť alebo založiť turistické informačné centrum,

p)

vedie za územie vyššieho územného celku evidenciu turistických informačných centier,

q)

predkladá ministerstvu každoročne do 15. marca doklad preukazujúci sumu finančných prostriedkov ...

r)

spolupracuje s ústrednými orgánmi štátnej správy, ktoré sa podieľajú na plnení úloh cestovného ...

§ 11a
Orgány krajskej organizácie
(1)

Orgánmi krajskej organizácie sú:

a)
valné zhromaždenie,
b)
predseda krajskej organizácie,
c)
výkonný riaditeľ krajskej organizácie.
(2)

Valné zhromaždenie je najvyšší orgán, ktorí tvoria zástupca vyššieho územného celku a zástupcovia ...

(3)

Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jeho ...

(4)

Predseda krajskej organizácie je štatutárnym orgánom krajskej organizácie, zvoláva, pripravuje ...

(5)

V mene krajskej organizácie vo veciach určených stanovami je oprávnený konať aj výkonný riaditeľ ...

§ 12
Zrušenie a zánik krajskej organizácie
(1)

Pred zánikom krajskej organizácie sa vyžaduje jej zrušenie s likvidáciou. Krajská organizácia ...

(2)

Vstup krajskej organizácie do likvidácie sa zapisuje do registra.

(3)

Likvidátora vymenúva orgán určený stanovami.

(4)

Likvidátor zostaví ku dňu vstupu krajskej organizácie do likvidácie likvidačnú účtovnú súvahu ...

(5)

Krajská organizácia zaniká výmazom z registra. Návrh na výmaz krajskej organizácie z registra ...

(6)

Ak tento zákon neustanovuje inak, na likvidáciu krajskej organizácie sa primerane použijú ustanovenia ...

Oblastná organizácia
§ 13
(1)

Oblastná organizácia je právnická osoba založená podľa tohto zákona, ktorá podporuje a vytvára ...

(2)

Ak pôsobnosť oblastnej organizácie presahuje územie kraja, jej valné zhromaždenie rozhodne, do ...

(3)

Oblastná organizácia má neziskový charakter, výnosy sú jej príjmami a nerozdeľujú sa medzi ...

§ 14
Založenie oblastnej organizácie
(1)

Oblastnú organizáciu môže založiť zakladateľskou zmluvou s podnikateľskými subjektmi najmenej ...

(2)

Každý subjekt pôsobiaci na území obce má právo byť členom oblastnej organizácie.

(3)

Obec môže byť členom len jednej oblastnej organizácie.

(4)

Ustanovujúce valné zhromaždenie zvoláva poverený starosta obcí iniciujúcich založenie oblastnej ...

(5)

Na ustanovujúcom valnom zhromaždení predložia obce návrh stanov a zloženia orgánov oblastnej ...

(6)

Stanovy oblastnej organizácie a ich prílohy obsahujú

a)
uznesenia obecných zastupiteľstiev o súhlase na vznik alebo vstup do oblastnej organizácie,
b)
názov a sídlo oblastnej organizácie,
c)
predmet jej činnosti,
d)
orgány oblastnej organizácie, ich pôsobnosť a spôsob rozhodovania,
e)
podrobnosti o prijímaní členov, vedení zoznamu členov, o zániku členstva, členskom príspevku ...
f)
práva a povinnosti členov,
g)
zásady hospodárenia,
h)
spôsob zrušenia oblastnej organizácie a naloženie s likvidačným zostatkom.
(7)

O ustanovujúcom valnom zhromaždení oblastnej organizácie sa vyhotoví zápisnica, ktorá musí byť ...

§ 15
Práva a povinnosti oblastnej organizácie

Oblastná organizácia

a)

podporuje činnosť svojich členov pri tvorbe a realizácii koncepcie rozvoja cestovného ruchu na ...

b)

tvorí a realizuje marketing a propagáciu cestovného ruchu pre svojich členov a obec doma a v zahraničí, ...

c)

presadzuje spoločné záujmy svojich členov,

d)

spolupracuje s orgánmi obcí pri rozvoji územia v rámci svojej pôsobnosti vrátane spracúvania ...

e)

podporuje kultúrny, spoločenský a športový život a zachovanie prírodného a kultúrneho dedičstva, ...

f)

organizuje podujatia pre obyvateľov a návštevníkov,

g)

poskytuje svojim členom poradensko-konzultačné služby,

h)

spracúva a predkladá projekty rozvoja cestovného ruchu a zabezpečuje ich realizáciu,

i)

presadzuje trvalo udržateľný rozvoj cestovného ruchu tak, aby sa chránilo a zachovávalo životné ...

j)

zostavuje a realizuje koncepciu rozvoja cestovného ruchu, pričom vychádza z vlastných analýz, krajskej ...

k)

v spolupráci s orgánmi obcí, ktoré sú jej členmi, vypracúva a realizuje ročný plán aktivít ...

l)

iniciuje alebo zabezpečuje tvorbu, manažment a prezentáciu produktov cestovného ruchu na svojom ...

m)

zostavuje ročný plán aktivít, ktorý schvaľuje valné zhromaždenie,

n)

aktualizuje integrovaný informačný systém vo svojej pôsobnosti, a to aj prostredníctvom turistického ...

o)

mapuje produkty, aktivity a hodnoty cieľového miesta vo svojom území v spolupráci s obcami, členmi ...

p)

zostavuje správu o činnosti, ktorú zverejňuje na svojom webovom sídle a ročnú účtovnú závierku, ...

q)

môže zriadiť alebo založiť turistické informačné centrum,

r)

predkladá ministerstvu každoročne do 15. marca doklad preukazujúci sumu finančných prostriedkov ...

s)

predkladá ministerstvu každoročne do 15. marca doklad preukazujúci splnenie podmienok podľa § ...

§ 16
Orgány oblastnej organizácie
(1)

Orgánmi oblastnej organizácie sú:

a)
valné zhromaždenie,
b)
predstavenstvo,
c)
dozorná rada,
d)
výkonný riaditeľ.
(2)

Oblastná organizácia môže zriadiť aj ďalšie orgány, ak to určia stanovy.

(3)

Na plnenie svojich konkrétnych úloh si môže oblastná organizácia zriadiť pracovné komisie.

§ 17
Valné zhromaždenie
(1)

Valné zhromaždenie je najvyšší orgán, ktorý tvoria všetci členovia oblastnej organizácie.

(2)

Predstavenstvo zvoláva valné zhromaždenie najmenej dvakrát do roka. Ak o zvolanie písomne požiada ...

(3)

Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov ...

(4)

Na prijatie uznesenia je potrebná viac ako polovica hlasov prítomných členov. Uznesenie o zásadných ...

(5)

Až do zvolenia orgánov oblastnej organizácie predsedá valnému zhromaždeniu starosta obce, ktorého ...

(6)

Valné zhromaždenie rozhoduje o všetkých zásadných otázkach oblastnej organizácie, najmä

a)
schvaľuje stanovy, volebný a rokovací poriadok, ich zmeny a dodatky,
b)
volí a odvoláva predsedu, podpredsedu a ďalších členov predstavenstva, členov a predsedu dozornej ...
c)
ustanovuje a odvoláva ďalšie orgány, ak to určujú stanovy,
d)
schvaľuje zriadenie pracovných komisií,
e)
schvaľuje rozpočet, ročnú účtovnú závierku a správu o činnosti oblastnej organizácie,
f)
rozhoduje o rozpustení alebo zrušení oblastnej organizácie alebo o jej zlúčení s inou oblastnou ...
g)
určuje výšku a lehotu splatnosti členských príspevkov,
h)
schvaľuje zásady hospodárenia s majetkom oblastnej organizácie,
i)
rozhoduje o prevzatí alebo odmietnutí finančných pohľadávok a záväzkov oblastnej organizácie ...
j)
schvaľuje koncepciu rozvoja cestovného ruchu z hľadiska regionálnych priorít v súlade s koncepciou ...
k)
schvaľuje ročný plán aktivít,
l)
vymenúva likvidátora.
(7)

Fyzická osoba uplatňuje svoje hlasovacie právo osobne alebo prostredníctvom písomne splnomocnenej ...

§ 18
Predstavenstvo
(1)

Predstavenstvo je riadiaci orgán oblastnej organizácie, ktorý zabezpečuje jej činnosť a fungovanie ...

(2)

Členmi predstavenstva sú predseda, podpredseda a ďalší členovia zvolení valným zhromaždením, ...

(3)

Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach, ktoré podľa zákona, stanov alebo uznesenia ...

(4)

Predstavenstvo

a)
zvoláva valné zhromaždenie, pripravuje podklady pre jeho rokovanie a zabezpečuje plnenie jeho uznesení, ...
b)
predkladá valnému zhromaždeniu návrh na zloženie orgánov oblastnej organizácie,
c)
podáva návrh na výmaz oblastnej organizácie a oznamuje ministerstvu zmenu stanov,
d)
zostavuje ročný plán činnosti oblastnej organizácie a vypracúva koncepciu rozvoja cestovného ...
e)
vypracúva návrh rozpočtu oblastnej organizácie a správu o činnosti a predkladá ich na schválenie ...
f)
hospodári s majetkom oblastnej organizácie,
g)
rozhoduje o vzniku a zániku členstva,
h)
poskytuje informácie členom oblastnej organizácie,
i)
poskytuje dozornej rade podklady na kontrolnú činnosť, informuje ju o schôdzach predstavenstva a ...
(5)

Na čele predstavenstva je predseda, ktorý riadi činnosť orgánov oblastnej organizácie, zvoláva, ...

(6)

Predseda je štatutárnym orgánom oblastnej organizácie. Ak predseda nemôže vykonávať svoju funkciu ...

(7)

Predseda predstavenstva je povinný prizvať na každé zasadnutie valného zhromaždenia a predstavenstva ...

(8)

Predstavenstvo schvaľuje svoj rokovací poriadok.

(9)

Predseda alebo podpredseda sú oprávnení konať v mene oblastnej organizácie vo všetkých veciach ...

(10)

V mene oblastnej organizácie je oprávnený konať aj výkonný riaditeľ vo veciach určených stanovami, ...

§ 19
Dozorná rada
(1)

Dozorná rada je kontrolným orgánom oblastnej organizácie.

(2)

Členovia dozornej rady oblastnej organizácie sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov a záznamov ...

(3)

Dozorná rada

a)
volí zo svojich členov podpredsedu dozornej rady,
b)
kontroluje plnenie uznesení valného zhromaždenia a predstavenstva oblastnej organizácie,
c)
preskúmava ročnú účtovnú závierku a správu o činnosti a predkladá svoje vyjadrenie valnému ...
d)
kontroluje hospodárenie s majetkom oblastnej organizácie,
e)
kontroluje, či je účtovníctvo vedené v súlade s osobitným predpisom,7)
f)
kontroluje, či oblastná organizácia vykonáva svoju činnosť v súlade so všeobecne záväznými ...
g)
upozorňuje predstavenstvo na zistené nedostatky a podáva návrhy na ich odstránenie,
h)
upozorňuje predstavenstvo na zistené porušenie právnych predpisov alebo stanov,
i)
vyjadruje sa k návrhu rozpočtu predkladaného predstavenstvom,
j)
prešetruje podané sťažnosti členov oblastnej organizácie,
k)
predkladá správu o svojej činnosti valnému zhromaždeniu.
(4)

Členom dozornej rady môže byť fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá je na základe svojej ...

(5)

Členstvo v dozornej rade je nezlučiteľné s členstvom v predstavenstve.

§ 20
Spoločné ustanovenia o orgánoch oblastnej organizácie
(1)

Funkčné obdobie volených orgánov oblastnej organizácie je štvorročné. Počet členov volených ...

(2)

Zo zasadnutí orgánov oblastnej organizácie sa vyhotovujú zápisnice, ktoré sa uchovávajú po čas ...

§ 21
Členstvo v oblastnej organizácii
(1)

O členstvo v oblastnej organizácii môže na základe prihlášky požiadať obec, fyzická osoba ...

(2)

Členstvo v oblastnej organizácii zaniká

a)
dňom oznámenia fyzickej osoby alebo právnickej osoby o vystúpení z oblastnej organizácie,
b)
zánikom právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa bez právneho nástupcu, smrťou fyzickej ...
c)
dňom rozhodnutia valného zhromaždenia o vylúčení člena z oblastnej organizácie z dôvodu porušovania ...
(3)

Oblastná organizácia vyškrtne člena zo zoznamu členov do 30 dní odo dňa rozhodnutia valného ...

(4)

Vyškrtnutý člen nemá právo na vrátenie členských príspevkov a ani na podiel na majetku nadobudnutom ...

§ 22
Práva a povinnosti člena oblastnej organizácie
(1)

Práva a povinnosti člena oblastnej organizácie vznikajú dňom jeho zápisu do zoznamu členov oblastnej ...

(2)

Člen oblastnej organizácie má právo

a)
na informácie o činnosti a hospodárení oblastnej organizácie,
b)
zúčastňovať sa na zasadnutiach valného zhromaždenia,
c)
voliť orgány a byť volený do orgánov oblastnej organizácie,
d)
vykonávať zverené funkcie v orgánoch oblastnej organizácie,
e)
upozorňovať orgány oblastnej organizácie na nedostatky, dávať podnety na ich odstránenie a skvalitnenie ...
f)
na propagáciu prostredníctvom marketingových aktivít oblastnej organizácie,
g)
zúčastňovať sa na činnosti, podujatiach a aktivitách oblastnej organizácie.
(3)

Člen oblastnej organizácie je povinný

a)
dodržiavať stanovy,
b)
riadne, včas a v stanovenej výške platiť členské príspevky,
c)
dodržiavať všeobecné zásady podnikateľskej a profesionálnej etiky,
d)
poskytovať oblastnej organizácii štatistické informácie a podklady týkajúce sa cestovného ruchu ...
e)
poskytovať súčinnosť pri príprave a realizácii koncepcie rozvoja cestovného ruchu v mieste pôsobnosti ...
f)
najneskôr do konca februára bežného roka zaslať oblastnej organizácií informáciu o počte prenocovaní, ...
§ 23
Rozpočet a účtovníctvo oblastnej organizácie
(1)

Oblastná organizácia hospodári podľa schváleného rozpočtu, ktorý sa zostavuje a schvaľuje na ...

(2)

Návrh rozpočtu predkladá na schválenie valnému zhromaždeniu predstavenstvo najneskôr mesiac pred ...

(3)

Oblastná organizácia vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu.7)

(4)

Oblastná organizácia vedie vo svojom účtovníctve oddelene výnosy a náklady spojené s hlavnou ...

§ 24
Vznik a zánik oblastnej organizácie
(1)

Na vznik a zánik oblastnej organizácie sa primerane vzťahujú § 10 a 12. Nesplnenie podmienok podľa ...

(2)

Pri registrácii oblastnej organizácie sa vyžaduje doklad o počte prenocovaní v ubytovacích zariadeniach ...

(3)

Oblastná organizácia zaniká výmazom z registra po zrušení

a)
s likvidáciou, alebo
b)
bez likvidácie.
(4)

Pred zánikom oblastnej organizácie sa vyžaduje jej zrušenie s likvidáciou, ak jej majetok a záväzky ...

§ 24a
Zánik oblastnej organizácie bez likvidácie
(1)

Dve oblastné organizácie alebo viac oblastných organizácií v danom regióne sa môžu zlúčiť ...

(2)

Na proces zlučovania alebo splynutia oblastných organizácií sa primerane použijú ustanovenia Obchodného ...

§ 24b
Turistické informačné centrum
(1)

Turistické informačné centrum je účelové zariadenie, ktoré v rámci daného kraja, oblasti alebo ...

a)
zabezpečuje zber, spracúvanie a poskytovanie informácií z oblasti cestovného ruchu,
b)
zabezpečuje kontinuálne informovanie domácich návštevníkov a zahraničných návštevníkov poskytovaním ...
(2)

Turistické informačné centrum môže zriadiť obec, organizácia cestovného ruchu alebo iný subjekt. ...

Koncepčné dokumenty
§ 25
Koncepčné dokumenty cestovného ruchu tvorí
a)

koncepcia rozvoja cestovného ruchu, ktorá sa vypracúva pre územia, na ktorých pôsobia krajské ...

b)

ročný plán aktivít organizácie cestovného ruchu, ktorý predstavuje plán aktivít organizácie ...

c)

monitorovacia správa o vývoji cestovného ruchu, ktorá sa spracúva podľa potreby, najmenej jedenkrát ...

Registrácia organizácií cestovného ruchu
§ 26
(1)

Ministerstvo spravuje register, ktorý obsahuje

a)
názov organizácie cestovného ruchu,
b)
identifikačné číslo organizácie cestovného ruchu,
c)
sídlo organizácie cestovného ruchu,
d)
predmet činnosti,
e)
zoznam členov organizácie cestovného ruchu a ich oprávnených zástupcov,
f)
údaje o štatutárnom orgáne a podpredsedovi organizácie cestovného ruchu, ktorými sú meno, priezvisko, ...
g)
meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorá je členom dozorného ...
h)
zrušenie organizácie cestovného ruchu a právny dôvod jej zrušenia, dátum vstupu do likvidácie ...
i)
právny dôvod výmazu organizácie cestovného ruchu z registra,
j)
identifikačné číslo, názov a sídlo oblastnej organizácie, ktorá je právnym nástupcom oblastnej ...
k)
stanovy organizácie cestovného ruchu,
l)
neverejné dokumenty, a to zakladateľskú zmluvu organizácie cestovného ruchu a zápisnicu z ustanovujúceho ...
(2)

Pri registrácii organizácie cestovného ruchu postupuje ministerstvo podľa § 10, 12 a 24.

(3)

Ak ministerstvo zistí, že organizácia cestovného ruchu nevyvíja činnosť podľa svojich stanov ...

(4)

Organizácie cestovného ruchu sú povinné do 15 pracovných dní od schválenia oznámiť ministerstvu ...

(5)

Na rozhodovanie o registrácii a o výmaze organizácie cestovného ruchu z registra sa nevzťahuje ...

Financovanie rozvoja cestovného ruchu
§ 27
Na financovaní rozvoja cestovného ruchu sa podieľajú
a)

štát,

b)

vyššie územné celky,

c)

obce,

d)

fyzické osoby a právnické osoby.

§27a
Nástroje financovania rozvoja cestovného ruchu
(1)

Medzi nástroje financovania rozvoja cestovného ruchu patria:

a)
rekreačný poukaz,
b)
podpora rozvoja cykloturistiky, a to najmä infraštruktúry líniového typu, cykloturistického značenia, ...
c)
poskytovanie investičnej pomoci pre oblasť cestovného ruchu.
(2)

Rekreačný poukaz je osobitný platobný prostriedok alebo obdobný technický prostriedok uchovávajúci ...

(3)

Rekreačný poukaz sa vydáva pre fyzickú osobu a je neprenosný. Rekreačný poukaz slúži výlučne ...

§ 28
Financovanie organizácií cestovného ruchu

Zdrojom financovania organizácií cestovného ruchu sú

a)

členské príspevky,

b)

dotácie zo štátneho rozpočtu (ďalej len „dotácia“),

c)

dobrovoľné príspevky samosprávy, fyzických osôb a právnických osôb na aktivity organizácie ...

d)

príjmy z činnosti, z predaja produktov a služieb,

e)

odmeny za sprostredkovanie,

f)

výnosy z činnosti turistických informačných centier,

g)

príjmy z predaja reklamnej plochy,

h)

nenávratné finančné príspevky z domácich a zahraničných zdrojov vrátane príspevkov z prostriedkov ...

i)

ostatné príjmy.

Dotácia
§ 29
(1)

Dotácia sa poskytne len organizáciám cestovného ruchu registrovaným ministerstvom na realizáciu ...

(2)

Dotácia sa poskytuje na príslušný rozpočtový rok s výnimkou prvého roku činnosti organizácie ...

(3)

Zmluva o poskytnutí dotácie obsahuje najmä

a)
identifikačné údaje zmluvných strán,
b)
predmet zmluvy,
c)
účel, na ktorý sa dotácia poskytuje,
d)
výšku a spôsob poskytnutia dotácie,
e)
podmienky poskytnutia dotácie,
f)
spôsob kontroly použitia poskytnutej dotácie,9a)
g)
lehotu vrátenia nepoužitých finančných prostriedkov,
h)
lehotu a spôsob zúčtovania dotácie,
i)
lehotu odvedenia úrokov z poskytnutej dotácie,
j)
práva a povinnosti zmluvných strán,
k)
vymedzenie času, na ktorý sa zmluva uzatvára,
l)
dôvody a spôsob odstúpenia od zmluvy.
(4)

Dotáciu na príslušný rozpočtový rok môže poskytnúť ministerstvo

a)
oblastnej organizácii v rovnakej výške ako je súhrnná hodnota vybratých členských príspevkov ...
b)
krajskej organizácii v rovnakej výške ako je členský príspevok vyššieho územného celku v roku, ...
(5)

Ak územná pôsobnosť oblastnej organizácie zasahuje do územnej pôsobnosti krajskej organizácie ...

(6)

Na poskytnutie dotácie podľa odseku 4 a § 31a nie je právny nárok.

(7)

Dotácia sa poskytuje na základe písomnej žiadosti organizácie cestovného ruchu a predloženého ...

(8)

Prílohou žiadosti o poskytnutie dotácie je

a)
projekt zameraný na realizáciu hlavných aktivít žiadateľa o dotáciu,
b)
potvrdenie od príslušného správcu dane, že žiadateľ o dotáciu nemá evidované daňové nedoplatky, ...
c)
potvrdenie Sociálnej poisťovne, že žiadateľ o dotáciu nemá evidované nedoplatky sociálneho ...
d)
potvrdenie od zdravotných poisťovní, že žiadateľ o dotáciu nemá evidované nedoplatky na zdravotnom ...
e)
doklad preukazujúci sumu finančných prostriedkov získaných z členských príspevkov za rok, ktorý ...
f)
čestné vyhlásenie žiadateľa o dotáciu o tom, že
1.
nie je v likvidácii,
2.
nepodal návrh na vyhlásenie konkurzu alebo na povolenie reštrukturalizácie,
3.
neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania,
4.
nemá iné nedoplatky voči štátnemu rozpočtu,
5.
proti nemu nebol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo na povolenie reštrukturalizácie, alebo ...
6.
mu nebolo doručené upovedomenie o začatí exekučného konania.
(9)

Projekt na poskytnutie dotácie organizácii cestovného ruchu obsahuje plán činnosti žiadateľa ...

(10)

Poskytnutú dotáciu možno použiť na

a)
marketing a propagáciu, najmä na účasť na veľtrhoch, výstavách, prezentáciách, tvorbu webového ...
b)
činnosť turistického informačného centra zriadeného organizáciou cestovného ruchu okrem nákladov ...
c)
tvorbu a prevádzku rezervačného systému,
d)
tvorbu a podporu produktov cestovného ruchu,
e)
podporu atraktivít danej lokality tak, aby sa stali súčasťou stálej ponuky v cestovnom ruchu,
f)
infraštruktúru cestovného ruchu okrem výstavby zariadení určených na ubytovanie,
g)
zabezpečenie strategických, koncepčných a analytických materiálov a dokumentov, štatistík a ...
h)
zavedenie hodnotiaceho systému kvality služieb,
i)
vzdelávacie aktivity zamerané na skvalitnenie a rozvoj destinácie a cestovného ruchu v nej.
(11)

Náležitosti projektu, vzor žiadosti o poskytnutie dotácie a podmienky použitia dotácie poskytnutej ...

§ 30
(1)

Na rozhodovanie o poskytnutí dotácie podľa § 29 sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.9) ...

(2)

Žiadateľom o dotáciu podľa § 29 nemôže byť ten, kto

a)
je v likvidácii,
b)
podal návrh na vyhlásenie konkurzu alebo na povolenie reštrukturalizácie, alebo ak bol proti nemu ...
c)
má doručené upovedomenie o začatí exekučného konania,
d)
porušil zákaz nelegálneho zamestnávania,
e)
má evidované daňové nedoplatky, nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie ...
(3)

Dotáciu štátu podľa § 29 nemožno poskytnúť na

a)
mzdy a prevádzkové náklady žiadateľa o dotáciu zo štátneho rozpočtu,
b)
splácanie úverov a úrokov z úverov, úrokov z omeškania, zmluvných pokút a pokút uložených ...
c)
úhrady záväzkov žiadateľa o dotáciu zo štátneho rozpočtu z predchádzajúcich rokov,
d)
refundácie výdavkov žiadateľa o dotáciu zo štátneho rozpočtu z predchádzajúcich rokov,
e)
plnenie záväzkov žiadateľa o dotáciu zo štátneho rozpočtu súvisiacich s príjmom z fondov a ...
§ 31
(1)

Organizácia cestovného ruchu postupuje pri obstarávaní zákaziek podľa osobitného predpisu.10)

(2)

Dotáciu schváli minister do 31. mája príslušného kalendárneho roka, v ktorom bola žiadosť o ...

(3)

Pri hospodárení s prostriedkami dotácie postupuje organizácia cestovného ruchu podľa osobitného ...

(4)

Ministerstvo vedie evidenciu zmlúv o poskytnutých dotáciách.

(5)

Ministerstvo na svojom webovom sídle priebežne zverejňuje

a)
zoznam žiadateľov o dotácie,
b)
zoznam žiadateľov, ktorým bola poskytnutá dotácia,
c)
sumu poskytnutej dotácie a
d)
zoznam žiadateľov, ktorým nebola poskytnutá dotácia s uvedením dôvodu jej neschválenia.
§ 31a
Prechodné ustanovenia k právnej úprave účinnej od 1. decembra 2011
(1)

Dotáciu na rozpočtový rok 2012 môže ministerstvo poskytnúť

a)
oblastnej organizácii registrovanej ministerstvom, ktorá podá žiadosť o poskytnutie dotácie do ...
b)
krajskej organizácii registrovanej ministerstvom, ktorá podá žiadosť o poskytnutie dotácie do ...
(2)

Výšku dotácie podľa odseku 1 môže ministerstvo upraviť v pomere k výške pridelených prostriedkov ...

(3)

Dotáciu na rozpočtový rok 2013 môže ministerstvo poskytnúť

a)
oblastnej organizácii registrovanej ministerstvom, ktorá podá žiadosť o poskytnutie dotácie do ...
b)
krajskej organizácii registrovanej ministerstvom, ktorá podá žiadosť o poskytnutie dotácie do ...
(4)

Organizácie cestovného ruchu predložia ministerstvu do 15. apríla 2012 doklad preukazujúci sumu ...

§ 31b
Spoločné ustanovenie

Týmto zákonom nie sú dotknuté osobitné predpisy o štátnej pomoci.11)

§ 31c
Prechodné ustanovenie k právnej úprave účinnej od 1. januára 2014

Generálny riaditeľ agentúry, ktorý bol vymenovaný podľa zákona účinného do 31. decembra 2013, ...

§ 31d
Prechodné ustanovenie k právnej úprave účinnej od 1. januára 2019

Oblastná organizácia založená podľa zákona účinného do 31. decembra 2018 je povinná k 31. ...

§ 32

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2011.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Poznámky

 • 1)  Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 2)  § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
 • 2a)  § 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 3)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. ...
 • 4)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v ...
 • 5)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov. ...
 • 6)  Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 277/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú ...
 • 7)  Zákon č. 431/2002 Z. z.o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
 • 8)  Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 9)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. ...
 • 9a)  § 97a zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 9b)  § 152a ods. 4 a 5 Zákonníka práce.
 • 10)  Zákon č. 25/2006 Z. z.o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 11)  Napríklad čl. 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 326, 26. 10. 2012), zákon ...
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore