Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 523/2004 účinný od 01.01.2022 do 31.12.2023

Platnosť od: 30.09.2004
Účinnosť od: 01.01.2022
Účinnosť do: 31.12.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Rozpočtové právo, Štátne orgány, Rozpočtové a príspevkové organizácie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST51JUD7117DS60EUPP6ČL6

Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 523/2004 účinný od 01.01.2022 do 31.12.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 523/2004 s účinnosťou od 01.01.2022 na základe 310/2021

Legislatívny proces k zákonu 310/2021

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1 - Predmet a rozsah úpravy
(1)

Tento zákon upravuje

a)
rozpočet sektora verejnej správy (ďalej len „verejná správa“), osobitne štátny rozpočet, vzájomné finančné ...
b)
rozpočtový proces, pravidlá rozpočtového hospodárenia, funkciu a zostavovanie štátneho záverečného účtu ...
c)
postavenie Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“), ďalších ministerstiev ...
d)
zriaďovanie rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií a hospodárenie rozpočtových organizácií ...
(2)

Tento zákon sa vzťahuje na prostriedky určené na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky ...

§ 2 - Vymedzenie pojmov

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)
verejnými prostriedkami finančné prostriedky, s ktorými hospodária právnické osoby verejnej správy; ...
b)
schodkom štátneho rozpočtu záporný rozdiel medzi príjmami štátneho rozpočtu a výdavkami štátneho rozpočtu, ...
c)
prebytkom štátneho rozpočtu kladný rozdiel medzi príjmami štátneho rozpočtu a výdavkami štátneho rozpočtu, ...
d)
záväzným ukazovateľom štátneho rozpočtu
1.
limit výdavkov štátneho rozpočtu na realizáciu programu vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) ...
2.
zámery a vybrané ciele programu vlády,
3.
príjem kapitoly štátneho rozpočtu (ďalej len „kapitola“), o ktorom to ustanoví zákon o štátnom rozpočte ...
4.
limit výdavkov štátneho rozpočtu, ktorý ustanoví zákon o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok, ...
e)
prostriedkami Európskej únie finančné prostriedky poskytnuté Slovenskej republike z rozpočtu Európskej ...
f)
odvodmi Európskej únii finančné prostriedky odvádzané Slovenskou republikou do rozpočtu Európskej únie. ...

DRUHÁ ČASŤ

VEREJNÁ SPRÁVA

§ 3 - Subjekty verejnej správy
(1)

Subjektmi verejnej správy sú právnické osoby zapísané v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom ...

a)
v ústrednej správe,
b)
v územnej samospráve,
c)
vo fondoch sociálneho poistenia a fondoch zdravotného poistenia.
(2)

V ústrednej správe sa vykazujú štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie, štátne ...

(3)

Na Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky sa vzťahuje tento zákon, ak osobitný zákon neustanovuje ...

(4)

Na subjekty verejnej správy, ktorými sú obce, vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie ...

§ 4 - Rozpočet verejnej správy
(1)

Rozpočet verejnej správy je strednodobým ekonomickým nástrojom finančnej politiky štátu. Zostavuje sa ...

a)
štátny rozpočet na príslušný rozpočtový rok a súhrn rozpočtov ostatných subjektov verejnej správy vrátane ...
b)
štátny rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku a súhrn rozpočtov ostatných subjektov ...
c)
štátny rozpočet na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavil štátny rozpočet podľa písmena b), a ...
(2)

Rozpočtované príjmy a rozpočtované výdavky rozpočtov uvedených v odseku 1 písm. b) a c) nie sú záväznými ...

(3)

Ministerstvo financií predkladá rozpočet verejnej správy na schválenie vláde. Vláda predkladá Národnej ...

(4)

V rozpočte verejnej správy, pri sledovaní plnenia rozpočtu verejnej správy a pri pohyboch na účtoch ...

(5)

Rozpočet verejnej správy v jednotnej metodike platnej pre Európsku úniu v jednotlivých rozpočtových ...

a)
časovo rozlíšené príjmy a časovo rozlíšené výdavky verejnej správy,
b)
rozpočtové vzťahy v rámci verejnej správy a rozpočtové vzťahy k ostatným subjektom,
c)
schodok rozpočtu verejnej správy alebo prebytok rozpočtu verejnej správy.
(6)

Súčasťou rozpočtu verejnej správy je aj schválený rozpočet verejnej správy na bežný rozpočtový rok, ...

(7)

Pre potreby vyčíslenia rozpočtovaného schodku rozpočtu verejnej správy v rozpočtovom roku alebo rozpočtovaného ...

a)
v časovo rozlíšených príjmoch tieto finančné operácie s finančnými aktívami:
1.
prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci,
2.
splátky poskytnutých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí,
3.
príjmy z predaja majetkových účastí,
4.
zostatky prostriedkov z predchádzajúceho rozpočtového roka,
b)
v časovo rozlíšených výdavkoch tieto finančné operácie s finančnými aktívami:
1.
poskytnuté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci,
2.
splátky prijatých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí,
3.
výdavky na obstaranie majetkových účastí.
(8)

Schodok rozpočtu verejnej správy v jednotnej metodike platnej pre Európsku úniu je záporný rozdiel medzi ...

(9)

Prebytok rozpočtu verejnej správy v jednotnej metodike platnej pre Európsku úniu je kladný rozdiel medzi ...

§ 5 - Štátne fondy
(1)

Štátny fond je právnická osoba, ktorá sa zriaďuje zákonom na financovanie osobitne určených úloh štátu. ...

(2)

Zdroje štátneho fondu a spôsob použitia jeho prostriedkov ustanovuje zákon, ktorým sa štátny fond zriaďuje. ...

(3)

Rozpočet štátneho fondu schvaľuje vláda spolu s návrhom zákona o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový ...

(4)

Slovenská republika neručí za záväzky štátneho fondu a štátny fond neručí za záväzky Slovenskej republiky. ...

(5)

Štátny fond nemôže byť zriaďovateľom ani zakladateľom inej právnickej osoby.

TRETIA ČASŤ

ŠTÁTNY ROZPOČET, ŠTÁTNE FINANČNÉ AKTÍVA A ŠTÁTNE FINANČNÉ PASÍVA

§ 6 - Štátny rozpočet
(1)

Štátny rozpočet je základnou súčasťou rozpočtu verejnej správy a zabezpečuje sa ním financovanie hlavných ...

(2)

Štátny rozpočet na príslušný rozpočtový rok schvaľuje národná rada zákonom o štátnom rozpočte. Zákonom ...

(3)

Záväzné ukazovatele schválené zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok rozpisuje ministerstvo ...

(4)

Ministerstvo financií najneskôr do 30 dní po nadobudnutí účinnosti zákona o štátnom rozpočte na príslušný ...

(5)

Štátny rozpočet tvoria najmä

a)
príjmy štátneho rozpočtu v členení podľa kapitol,
b)
výdavky štátneho rozpočtu na vykonávanie aktivít nevyhnutných na plnenie zámerov a cieľov programov ...
c)
prebytok štátneho rozpočtu alebo schodok štátneho rozpočtu, ak príjmy a výdavky nie sú vyrovnané.
§ 7 - Príjmy štátneho rozpočtu
(1)

Príjmy štátneho rozpočtu sú

a)
dane, pokuty a iné sankcie spojené s daňou (ďalej len „daň“) od právnických osôb a fyzických osôb, ktorých ...
b)
dane od právnických osôb a fyzických osôb, ktorých sídlo alebo bydlisko je mimo územia Slovenskej republiky ...
c)
poplatky,10) pokuty a iné sankcie11) spojené s poplatkom a iné sankcie podľa osobitných predpisov, ak ...
d)
úroky z prostriedkov získaných z úverov prijatých vládou získané za obdobie od ich prijatia do ich použitia, ...
e)
príjmy kapitol,
f)
vratky príspevkov, dotácií a odvody vyplývajúce zo zúčtovania finančných vzťahov so štátnym rozpočtom, ...
g)
výnosy z majetkových účastí štátu a príjmy z prevodu správy majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky ...
h)
odvod za porušenie finančnej disciplíny podľa tohto zákona s výnimkou odvodu za porušenie finančnej ...
i)
penále a pokuty v súlade s § 31 a 32 zákona, pričom príjem z penále za porušenie finančnej disciplíny ...
j)
vratky za prostriedky štátneho rozpočtu vrátené Európskej únii v predchádzajúcich rokoch,
k)
podiel na vybratých finančných prostriedkoch odvádzaných do rozpočtu Európskej únie ako kompenzácia ...
l)
úroky z kreditných zostatkov peňažných prostriedkov vedených na účtoch Štátnej pokladnice v Národnej ...
m)
výnosy z prostriedkov štátneho rozpočtu, ak správca kapitoly, z ktorej sa prostriedky štátneho rozpočtu ...
n)
ďalšie príjmy ustanovené osobitným zákonom.
(2)

Ak z právnych aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie nevyplýva iné, prostriedky Európskej únie ...

(3)

Ak vznikne nesúlad medzi rozpočtovanými príjmami z prostriedkov Európskej únie a skutočnými príjmami ...

§ 8 - Výdavky štátneho rozpočtu
(1)

Zo štátneho rozpočtu sa hradia

a)
výdavky štátnych rozpočtových organizácií a príspevky štátnym príspevkovým organizáciám,
b)
výdavky vyplývajúce z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná,
c)
výdavky súvisiace s poskytovaním medzinárodnej pomoci rozvojovým krajinám a najmenej rozvinutým krajinám, ...
d)
odvody Európskej únii okrem cla a odvodov z produkcie cukru,13)
e)
výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy obciam a vyšším územným celkom,
f)
záväzky štátu vyplývajúce z plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi,13a)
g)
úroky a poplatky spojené so správou schodku štátneho rozpočtu a správou štátneho dlhu upravené o rozdiel ...
h)
úroky spojené s realizáciou záruky poskytnutej štátom, ak nie sú poskytnuté formou návratnej finančnej ...
i)
ďalšie výdavky ustanovené zákonom o štátnom rozpočte alebo osobitným zákonom.
(2)

Zo štátneho rozpočtu možno v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok poskytovať ...

(3)

Na použitie účelovo určených prostriedkov Európskej únie zaradených do príjmov štátneho rozpočtu sa ...

(4)

Výdavky štátneho rozpočtu sa rozpočtujú a poskytujú formou bežných výdavkov a kapitálových výdavkov. ...

(5)

Bežné výdavky s výnimkou miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní a odmien vyplácaných ...

(6)

Správca kapitoly je povinný oznámiť ministerstvu financií výšku všetkých výdavkov podľa odseku 4 okrem ...

(7)

Schodok štátneho rozpočtu schválený zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok možno v príslušnom ...

(8)

Schodok štátneho rozpočtu schválený zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok sa znižuje ...

(9)

Výdavky štátneho rozpočtu nemožno použiť na majetkovú účasť v inej právnickej osobe alebo na založenie ...

(10)

Výkonu rozhodnutia podľa osobitných predpisov14) nepodliehajú prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu ...

(11)

Na podporu poskytovanú z výdavkov štátneho rozpočtu na riešenie dôsledkov krízovej situácie mimo času ...

§ 8a - Dotácie
(1)

Z výdavkov štátneho rozpočtu možno v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok ...

(2)

Ak tak ustanovuje osobitný zákon,14a) z výdavkov štátneho rozpočtu sa v súlade so zákonom o štátnom ...

(3)

Dotácie podľa odseku 1 sa poskytujú na základe žiadosti. Prílohou žiadosti sú doklady preukazujúce splnenie ...

(4)

Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť žiadateľovi, ak

a)
má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,
b)
nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu ...
c)
nie je voči nemu vedený výkon rozhodnutia,14)
d)
neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu,14b) ...
e)
nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu ...
f)
nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie,
g)
nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie,
h)
je zapísaný v registri partnerov verejného sektora,14ba) ak ide o žiadateľa, ktorý má povinnosť zapisovať ...
(5)

Žiadateľ preukazuje splnenie podmienok podľa odseku 4

a)
čestným vyhlásením žiadateľa, že má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom okrem finančných ...
b)
čestným vyhlásením žiadateľa, že voči nemu nie je vedený výkon rozhodnutia, ak ide o splnenie podmienky ...
c)
potvrdením príslušného inšpektorátu práce14c) nie starším ako tri mesiace, že neporušil zákaz nelegálneho ...
(6)

Na žiadateľa, ktorý je subjektom verejnej správy, sa ustanovenia odseku 4 písm. b) a c) a odseku 5 písm. ...

(7)

Použitie dotácií podlieha povinnému zúčtovaniu so štátnym rozpočtom, ktorého spôsob určuje ministerstvo ...

(8)

Dotáciu nemožno poskytnúť ani použiť na splácanie úverov, pôžičiek a úrokov z prijatých úverov a pôžičiek. ...

(9)

Ustanovenia odsekov 1 až 6 a 11 sa nevzťahujú na dotácie poskytované z prostriedkov štátneho rozpočtu, ...

(10)

Právnické osoby a fyzické osoby sú povinné na žiadosť orgánu oprávneného na výkon kontroly alebo vládneho ...

(11)

Právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia, ktoré porušili zákaz nelegálneho zamestnávania štátnych ...

§ 9 - Kapitoly
(1)

Príjmy štátneho rozpočtu a výdavky štátneho rozpočtu sú organizačne usporiadané do kapitol. Kapitolu ...

a)
každého ministerstva vrátane rozpočtov rozpočtových organizácií, ktoré sú zapojené na jeho rozpočet, ...
b)
Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky,
c)
Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky,
d)
Úradu vlády Slovenskej republiky,
e)
Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky,
f)
Kancelárie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky,
g)
Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky,
h)
Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky,
i)
Slovenskej akadémie vied,
j)
Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky,
k)
ostatných ústredných orgánov štátnej správy,1) ktoré nie sú zapojené na rozpočet príslušného ministerstva, ...
l)
Slovenskej informačnej služby,
m)
Všeobecnej pokladničnej správy,
n)
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví,
o)
Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky.
(2)

Organizačné usporiadanie kapitol je uvedené v organizačnej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie.

(3)

Kapitolu Všeobecná pokladničná správa spravuje ministerstvo financií a tvoria ju príjmy štátneho rozpočtu ...

(4)

Správca kapitoly podľa odseku 1 je povinný

a)
vypracúvať návrh rozpočtu kapitoly vrátane návrhov zámerov a cieľov programov a finančných vzťahov k ...
b)
vypracúvať návrh rozpočtu kapitoly v súlade s vládnym návrhom zákona o štátnom rozpočte a predkladať ...
c)
koordinovať činnosť správcov iných kapitol, ktorí sa zúčastňujú na plnení medzirezortného programu vlády, ...
d)
spolupracovať s gestorom medzirezortného programu vlády, na ktorom sa zúčastňuje,
e)
monitorovať a hodnotiť plnenie programov vlády rozpočtovaných v rámci kapitoly spôsobom určeným ministerstvom ...
f)
rozpisovať schválené záväzné ukazovatele kapitoly, a to pre vlastné rozpočtové hospodárenie a pre rozpočtové ...
g)
oznamovať obciam a vyšším územným celkom, ktoré zabezpečujú prenesený výkon štátnej správy, sumu výdavkov ...
h)
zabezpečovať uvoľňovanie výdavkov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy tak, aby ho bolo ...
i)
usmerňovať hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami kapitoly,
j)
vypracúvať správy o vývoji rozpočtového hospodárenia kapitoly, predkladať ich ministerstvu financií ...
k)
vypracúvať súhrnné výkazy a prehľad o rozpočtových opatreniach za celú kapitolu a predkladať ich spôsobom ...
l)
zverejňovať údaje rozpočtu kapitoly najneskôr do 30 dní po nadobudnutí účinnosti zákona o štátnom rozpočte ...
m)
poskytovať súčinnosť pri hodnotení efektívnosti a účinnosti verejných výdavkov vo vybraných oblastiach ...
(5)

Návrh rozpočtu kapitoly a návrh záverečného účtu kapitoly predkladá Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej ...

(6)

Návrh rozpočtu kapitoly a návrh záverečného účtu kapitoly predkladá Slovenská akadémia vied v rozsahu ...

(7)

Výšku výdavkov v kapitole Úradu vlády Slovenskej republiky rozpočtovaných na zabezpečenie plnenia úloh ...

§ 10 - Rozpočtové rezervy
(1)

Na krytie nepredvídaných výdavkov nevyhnutných na zabezpečenie rozpočtového hospodárenia alebo na krytie ...

(2)

Rozpočtové rezervy tvorí

a)
rozpočtová rezerva vlády,
b)
rozpočtová rezerva predsedu vlády,
c)
rezerva na prostriedky Európskej únie a odvody Európskej únii,
d)
rezerva na riešenie vplyvov legislatívnych zmien,
e)
rezerva na riešenie krízových situácií mimo času vojny a vojnového stavu a vykonávanie povodňových prác,14e) ...
f)
iná rezerva podľa zákona o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok.
(3)

Výšku rozpočtových rezerv podľa odseku 2 schvaľuje národná rada zákonom o štátnom rozpočte na príslušný ...

(4)

O hospodárení s rozpočtovými rezervami podáva vláda informáciu národnej rade v rámci návrhu rozpočtu ...

§ 11 - Rozpočtové provizórium
(1)

Ak nie je vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na nasledujúci rozpočtový rok schválený národnou radou ...

(2)

Rozpočtové hospodárenie Slovenskej republiky a vzťahy medzi štátom a inými subjektmi sa počas rozpočtového ...

(3)

Výdavky štátneho rozpočtu v každom kalendárnom mesiaci rozpočtového provizória podľa odseku 2 možno ...

a)
výdavky spojené so správou schodku štátneho rozpočtu a štátneho dlhu a výdavky na úhradu výnosov zo ...
b)
výdavky na splácanie úrokov z prijatých úverov alebo pôžičiek a poplatkov súvisiacich s prijatými úvermi ...
c)
úhrady dávok a príspevkov, na ktoré majú právnické osoby alebo fyzické osoby právny nárok podľa osobitných ...
d)
poistné a príspevky do poisťovní za zamestnancov štátnych rozpočtových organizácií a štátnych príspevkových ...
e)
odvody do rozpočtu Európskej únie,
f)
prostriedky Európskej únie a prostriedky štátneho rozpočtu určené na financovanie spoločných programov ...
(4)

Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória sa zúčtujú so štátnym rozpočtom ...

§ 12 - Vojnový štátny rozpočet

Po vypovedaní vojny alebo po vyhlásení vojnového stavu16) vypracúva ministerstvo financií návrh mimoriadneho ...

§ 13 - Štátne finančné aktíva a štátne finančné pasíva
(1)

Štátne finančné aktíva sú

a)
peňažné prostriedky štátu vytvorené z výsledkov rozpočtového hospodárenia štátneho rozpočtu z minulých ...
b)
peňažné prostriedky štátu zo splácania istín poskytnutých návratných výpomocí a úverov a pôžičiek,
c)
majetkové účasti štátu,
d)
cenné papiere vo vlastníctve štátu,
e)
pohľadávky štátu z poskytnutých návratných finančných výpomocí a úverov a pôžičiek,
f)
ďalšie peňažné prostriedky na základe rozhodnutia vlády alebo národnej rady.
(2)

Súčasťou štátnych finančných aktív sú aj peňažné prostriedky v pokladnici a na bežných účtoch štátnych ...

(3)

Štátne finančné pasíva sú záväzky štátu vzniknuté z prijatých úverov vlády, z vydaných štátnych cenných ...

(4)

Súčasťou štátnych finančných pasív sú aj záväzky štátnych príspevkových organizácií vzniknuté z úverových ...

(5)

Správou štátnych finančných aktív a štátnych finančných pasív sa rozumie evidencia, analýza, účtovanie, ...

(6)

Štátne finančné aktíva vytvorené z výsledkov hospodárenia štátneho rozpočtu z minulých rokov možno použiť ...

(7)

Finančné operácie so štátnymi finančnými aktívami a iné operácie, ktoré ovplyvňujú stav štátnych finančných ...

(8)

Správu štátnych finančných aktív podľa odseku 1 písm. a), b), e) a f) a štátnych finančných pasív podľa ...

(9)

Zo štátnych finančných aktív možno poskytnúť návratnú finančnú výpomoc právnickej osobe, a to len po ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

ROZPOČTOVÝ PROCES VEREJNEJ SPRÁVY

§ 14 - Všeobecné ustanovenia
(1)

Ministerstvo financií riadi práce a usmerňuje vypracovanie návrhu rozpočtu verejnej správy, osobitne ...

(2)

Ministerstvo financií vypracúva návrh rozpočtu verejnej správy v štruktúre podľa § 4 ods. 1 v súčinnosti ...

(3)

Návrh rozpočtu verejnej správy predkladá ministerstvo financií vláde a Najvyššiemu kontrolnému úradu ...

(4)

Pri prerokúvaní návrhu štátneho rozpočtu na rokovaní vlády nemožno schváliť návrhy, ktorých dôsledkom ...

(5)

Subjekty verejnej správy a právnické osoby a fyzické osoby, ktorým sa poskytujú prostriedky štátneho ...

(6)

Sociálna poisťovňa a Slovenský pozemkový fond sú povinné prerokovať s ministerstvom financií návrhy ...

(7)

Správca kapitoly je povinný predkladať ministerstvu financií na jeho žiadosť návrhy rozpočtov za subjekty ...

(8)

Návrhy rozpočtov subjektov verejnej správy sa predkladajú v súlade s osobitnými predpismi19) na schválenie ...

§ 15 - Rozpočtové opatrenia v štátnom rozpočte
(1)

Vláda alebo na základe jej splnomocnenia minister financií môže v rozsahu a za podmienok ustanovených ...

(2)

Úprava záväzných ukazovateľov kapitoly Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky schválených ...

(3)

Rozpočtové opatrenia sú

a)
presuny rozpočtových prostriedkov,
b)
povolené prekročenie limitu výdavkov,
c)
viazanie rozpočtových prostriedkov.
(4)

Štátna rozpočtová organizácia a štátna príspevková organizácia sú povinné viesť operatívnu evidenciu ...

(5)

Ministerstvo financií zverejňuje na svojom webovom sídle rozpočtové opatrenia, ktorými sa menia záväzné ...

§ 16 - Presuny rozpočtových prostriedkov

Ak na úhradu nevyhnutného výdavku neboli v rozpočte kapitoly zabezpečené potrebné prostriedky, môže ...

§ 17 - Povolené prekročenie limitu výdavkov
(1)

Ak by prekročenie limitu výdavkov s výnimkou podľa odseku 4 ovplyvnilo záväzné ukazovatele rozpočtu ...

(2)

Ak má dôjsť z dôvodu delimitácie alebo prechodu úloh k prekročeniu limitu výdavkov, orgány a organizácie, ...

(3)

Povolené prekročenie limitu výdavkov nemožno vykonať z

a)
úspor rozpočtovaných výdavkov spojených so správou štátneho dlhu rozpočtovaných v kapitole Všeobecná ...
b)
dôvodu dosiahnutia vyšších ako rozpočtovaných daňových príjmov.
(4)

Rozpočtová organizácia rozpočtuje aj príjmy, ktoré predpokladá, že získa z rozdielu medzi výnosmi a ...

§ 18 - Viazanie rozpočtových prostriedkov
(1)

Viazanie rozpočtových prostriedkov je časové a vecné obmedzenie ich použitia.

(2)

Ministerstvo financií viaže v rozpočte kapitoly rozpočtové prostriedky

a)
z dôvodu delimitácie alebo prechodu úloh na iný subjekt,
b)
v prípade povoleného prekročenia limitu výdavkov na ťarchu ďalšieho záväzného ukazovateľa,
c)
na základe rozhodnutia vlády, najmä v prípade nesúladu medzi príjmami a výdavkami štátneho rozpočtu,
d)
na základe potvrdenia o započítaní záväzku rozpočtovej organizácie podľa osobitného predpisu,20)
e)
na základe oznámenia podľa § 8 ods. 6,
f)
za podmienok podľa osobitného zákona.20a)
(3)

Návrh na viazanie rozpočtových prostriedkov podľa odseku 2 písm. c), ktorý sa týkal viazania výdavkov ...

(4)

Správca kapitoly je povinný v rozpočte kapitoly viazať rozpočtové prostriedky, ak

a)
o viazaní rozpočtových prostriedkov rozhodla vláda alebo na základe jej splnomocnenia minister financií, ...
b)
v rozpočte mal zabezpečené prostriedky na vykonanie úloh, ktorých plnenie prešlo na iné kapitoly,
c)
neplní rozpočtovaný príjem, o ktorom zákon o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok ustanovil, ...
(5)

Rozpočtová organizácia je povinná vo svojom rozpočte viazať rozpočtové prostriedky, ak

a)
tieto prostriedky boli určené na úlohy, ktoré sa vôbec alebo sčasti nebudú realizovať,
b)
neplní rozpočtované príjmy; ak vyrovnanie úbytku príjmov nemôže rozpočtová organizácia zabezpečiť viazaním ...
(6)

Viazané rozpočtové prostriedky nemožno použiť bez ich uvoľnenia orgánom, ktorý o ich viazaní rozhodol. ...

PIATA ČASŤ

PRAVIDLÁ ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA

§ 19
(1)

Verejné prostriedky možno použiť na účely, ktoré sú v súlade s osobitnými predpismi.19) Prostriedky ...

(2)

Verejné prostriedky rozpočtované na príslušný rozpočtový rok možno použiť do konca rozpočtového roka ...

(3)

Právnické osoby a fyzické osoby, ktorým sa poskytujú verejné prostriedky, zodpovedajú za hospodárenie ...

(4)

Štatutárny orgán subjektu verejnej správy19) je povinný zabezpečiť, aby sa verejné prostriedky uvoľňovali ...

(5)

Subjekt verejnej správy nie je oprávnený zaväzovať sa v bežnom rozpočtovom roku na také úhrady, ktoré ...

(6)

Verejné prostriedky sa môžu používať na krytie nevyhnutných potrieb a opatrení vyplývajúcich z osobitných ...

(7)

Subjekt verejnej správy môže tvoriť osobitné fondy, len ak tak ustanovuje tento alebo osobitný zákon.22) ...

(8)

Subjekt verejnej správy môže poskytovať preddavky, ak boli vopred v zmluve o dodávke výkonov a tovarov ...

(9)

Subjekt verejnej správy môže okrem preddavkov podľa odseku 8 poskytnúť na základe písomnej zmluvy aj

a)
preddavok pri obstaraní vojenského materiálu, špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení a hudobných ...
b)
trvalú zálohu pri vydaní medzinárodnej platobnej karty, ak je jej vydanie nevyhnutné na zabezpečenie ...
c)
akreditív v prospech zahraničných osôb pri dodávkach výkonov a tovarov,
d)
preddavok na úhradu zdravotnej starostlivosti,
e)
trvalú zálohu na poskytnutie poštových služieb,
f)
zábezpeku pri obstaraní výkonov a tovarov; tým nie je dotknuté poskytovanie zábezpeky podľa osobitného ...
(10)

Preddavky poskytnuté podľa odseku 8 musia byť finančne vyporiadané najneskôr do konca rozpočtového roka, ...

(11)

Ustanovenia odsekov 8 až 10 sa nepoužijú na poskytovanie preddavkov obci a vyššiemu územnému celku a ...

(12)

Subjekt verejnej správy s výnimkou obce a vyššieho územného celku môže prijímať úvery, pôžičky alebo ...

(13)

Subjekt verejnej správy môže vstupovať do úverových alebo pôžičkových vzťahov ako ručiteľ len v súlade ...

(14)

Subjekt verejnej správy môže poskytovať úvery alebo pôžičky len v súlade s týmto alebo osobitným zákonom.24) ...

(15)

Subjekt verejnej správy s výnimkou subjektu verejnej správy, ktorým je obec, vyšší územný celok a nimi ...

(16)

Fyzickej osobe a právnickej osobe, ktorá nie je subjektom verejnej správy podľa § 3 ods. 1, ktorá má ...

§ 19a
(1)

Subjekt verejnej správy okrem subjektu verejnej správy, ktorým je obec, vyšší územný celok a nimi zriadená ...

(2)

Začiatkom prípravy investície je úkon subjektu verejnej správy, ktorý iniciuje získanie alebo smeruje ...

a)
zverejnenie
1.
oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, ktorého predmetom je realizácia investície,
2.
oznámenia použitého ako výzva na súťaž,
b)
vypracovanie zámeru podľa osobitého predpisu,24ae) začatie konania o posudzovaní predpokladaných vplyvov ...
c)
príprava projektovej dokumentácie stavby alebo zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania ...
d)
začatie rokovaní o uzatvorení zmluvy, ktorej predmetom je realizácia investície,
e)
vykonanie ďalších činností potrebných na realizáciu investície.
(3)

Začiatkom prípravy koncesie je zverejnenie oznámenia o koncesii.24af)

(4)

Štúdiu uskutočniteľnosti zverejnenú pred začiatkom prípravy investície alebo pred začiatkom prípravy ...

a)
vyhlásením verejného obstarávania,24ag) ktorého predmetom je realizácia investície,
b)
vznikom záväzku subjektu verejnej správy, na základe ktorého je realizácia investície alebo koncesie ...
(5)

Ak štúdia uskutočniteľnosti podľa odsekov 1 a 4 obsahuje utajované skutočnosti,24ah) subjekt verejnej ...

(6)

Subjekt verejnej správy podľa odseku 1 bezodkladne oznámi ministerstvu financií zverejnenie štúdií uskutočniteľnosti ...

(7)

Investíciou sa na účely odseku 1 rozumie obstaranie hmotného majetku a nehmotného majetku,24aj) aj ak ...

(8)

Hodnotu investície a koncesie, pri ktorých sa vypracúvajú a zverejňujú štúdie uskutočniteľnosti podľa ...

(9)

Ak subjekt verejnej správy podľa odseku 1 po zverejnení štúdie uskutočniteľnosti ministerstvu financií ...

(10)

Ministerstvo financií je oprávnené požadovať všetky informácie a dokumenty o príprave a realizácii investície ...

(11)

Ustanovenia odsekov 1 až 10 sa vzťahujú aj na subjekt verejnej správy, ktorým je obec, vyšší územný ...

(12)

Ustanovenia odsekov 1 až 11 sa nevzťahujú na investície a koncesie súvisiace s plnením úloh Slovenskej ...

ŠIESTA ČASŤ

FINANČNÉ VZŤAHY S EURÓPSKOU ÚNIOU

§ 20
(1)

Prostriedky Európskej únie sa vedú na osobitných účtoch ministerstva financií v Štátnej pokladnici; ...

(2)

Z výdavkov podľa § 8 ods. 3 sa poskytujú prostriedky prostredníctvom príslušného orgánu štátnej správy ...

(3)

Štátny orgán a rozpočtová organizácia, ktoré sústreďujú odvody Európskej únii, vedú tieto prostriedky ...

(4)

Výnosy z prostriedkov Európskej únie sú majetkom Európskej únie.24aa)

(5)

Prostriedkami Európskej únie a odvodmi Európskej únii nemožno zabezpečovať záväzky Slovenskej republiky. ...

(6)

Ak Európska únia požiada o vrátenie prostriedkov Európskej únie, vyporiadajú sa tieto prostriedky v ...

(7)

Slovenská republika zaplatí Európskej únii úrok z omeškania v prípade oneskoreného vrátenia prostriedkov ...

(8)

Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré prijali finančnú pomoc priamo z Európskej únie, sú povinné oznamovať ...

§ 20a
(1)

Prostriedky dočasnej finančnej pomoci24b) (ďalej len „prechodné prostriedky") a prostriedky štátneho ...

(2)

Prostriedky podľa odseku 1 prijaté rozpočtovou organizáciou z osobitných účtov podľa odseku 1 vedie ...

(3)

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej bol uložený odvod, penále a pokuta za porušenie finančnej ...

(4)

Ak Európska únia požiada o vrátenie prechodných prostriedkov, odvedú sa tieto prostriedky vrátane sankcie ...

(5)

Slovenská republika zaplatí Európskej únii úrok z omeškania v prípade oneskoreného vrátenia prechodných ...

SIEDMA ČASŤ

ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE A PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE

§ 21 - Zriaďovanie, zmena a zrušovanie rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
(1)

Rozpočtová organizácia je právnická osoba štátu, obce alebo vyššieho územného celku, ktorá je svojimi ...

(2)

Príspevková organizácia je právnická osoba štátu, obce alebo vyššieho územného celku, ktorá je na štátny ...

(3)

Rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie možno zriadiť na plnenie úloh štátu, obce alebo vyššieho ...

(4)

Rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie môžu vo vlastnom mene nadobúdať práva a zaväzovať sa ...

(5)

Rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu možno zriadiť

a)
zákonom,
b)
rozhodnutím zriaďovateľa, ktorým je ústredný orgán štátnej správy, ak osobitný predpis neustanovuje ...
(6)

Funkciu zriaďovateľa vo vzťahu k ústrednému orgánu štátnej správy ako rozpočtovej organizácii plní na ...

(7)

Ak rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia bola zriadená zákonom, zriaďovateľskú funkciu ...

(8)

Zriaďovateľ môže zriadiť na plnenie svojich úloh v rozsahu svojej pôsobnosti rozpočtovú organizáciu ...

(9)

Zriaďovateľ podľa odseku 5 písm. b) vydá o zriadení rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie ...

a)
označenie zriaďovateľa,
b)
názov rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie vylučujúci možnosť zámeny s názvom iných ...
c)
formu hospodárenia,
d)
dátum zriadenia rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie,
e)
vymedzenie predmetu činnosti,
f)
označenie štatutárneho orgánu,
g)
vecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý je rozpočtovej organizácii alebo príspevkovej organizácii ...
h)
určenie doby, na ktorú sa rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia zriaďuje.
(10)

Rozpočtová organizácia a príspevková organizácia s výnimkou rozpočtových organizácií, ktorými sú ministerstvá ...

(11)

Rozpočtové organizácie alebo príspevkové organizácie zriadené rozhodnutím zriaďovateľa podľa odseku ...

(12)

Zriaďovateľ príspevkovej organizácie je povinný ju zrušiť k 31. decembru roka, v ktorom zistí, že príspevková ...

(13)

Ak k zániku rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie dochádza rozdelením, zlúčením alebo ...

(14)

Zriaďovateľ s výnimkou obce a vyššieho územného celku je povinný do siedmich dní oznámiť ministerstvu ...

(15)

Na príspevkové organizácie sa vzťahujú práva a povinnosti subjektov verejnej správy uvedené v tomto ...

§ 22 - Hospodárenie rozpočtových organizácií
(1)

Rozpočtová organizácia hospodári s rozpočtovými prostriedkami vrátane prostriedkov prijatých od iných ...

(2)

Zriaďovateľ určí, ktoré vnútorné organizačné jednotky v rámci rozpočtovej organizácie v jeho pôsobnosti ...

(3)

Vzájomné započítanie príjmov a výdavkov je v rozpočtovej organizácii prípustné, ak ide o dodatočnú úhradu ...

(4)

Rozpočtová organizácia sústreďuje všetky príjmy svojho rozpočtu s výnimkou príjmov uvedených v odseku ...

(5)

Príjem z prenájmu majetku štátu v správe štátnej rozpočtovej organizácie je príjmom štátneho rozpočtu. ...

(6)

Rozpočtová organizácia môže uzatvárať zmluvu o nájme veci s právom kúpy prenajatej veci,29) ak nájomné ...

§ 24 - Hospodárenie príspevkových organizácií
(1)

Príspevková organizácia hospodári podľa svojho rozpočtu príjmov a výdavkov. Jej rozpočet zahŕňa aj príspevok ...

(2)

Príspevková organizácia je povinná dosahovať príjmy určené svojím rozpočtom.

(3)

Príspevková organizácia sústreďuje všetky príjmy a realizuje všetky výdavky prostredníctvom účtov vedených ...

(4)

Príspevková organizácia môže uzatvárať zmluvu o nájme veci s právom kúpy prenajatej veci,29) ak nájomné ...

(5)

Príspevková organizácia môže uzatvoriť zmluvu podľa odseku 4 po vyhodnotení ponúk najmenej troch nezávislých ...

(6)

Finančný vzťah medzi zriaďovateľom a príspevkovou organizáciou je určený záväznými ukazovateľmi štátneho ...

(7)

Príspevková organizácia uhrádza výdavky na prevádzku, opravy a údržbu hmotného majetku, ako aj na obstaranie ...

(8)

Ak vlastné zdroje na obstaranie hmotného a nehmotného majetku nekryjú potreby príspevkovej organizácie, ...

(9)

Príspevková organizácia vykoná po uplynutí rozpočtového roka zúčtovanie finančných vzťahov s rozpočtom ...

(10)

Ak je výsledok hospodárenia kladný, tento nemôže byť dosiahnutý nesplnením úloh, obmedzovaním alebo ...

Práva a povinnosti rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií

§ 26
(1)

Ak osobitný predpis neustanovuje inak, rozpočtová organizácia a príspevková organizácia poskytujú svoje ...

(2)

Rozpočtová organizácia a príspevková organizácia nie sú oprávnené ručiť za zaplatenie zmenky, vystavovať, ...

(3)

Ak ide o úhrady výdavkov z prostriedkov štátneho rozpočtu, rozpočtu obce alebo rozpočtu vyššieho územného ...

a)
výplatu miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní vrátane náhrad platov a miezd ...
b)
odvod poistného a príspevkov do poistných fondov z platov a miezd podľa písmena a),
c)
odvod poistného a príspevkov za osoby, za ktoré poistné a príspevok platí štát,
d)
úhrady dávok sociálnej pomoci, peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného ...
(4)

Príspevková organizácia uhrádza výdavky podľa odseku 3 v nasledujúcom roku zo svojho bežného účtu; rovnako ...

(5)

Ak sa výdavky podľa odsekov 3 a 4 nevyčerpajú do konca februára, odvedú sa do troch dní po vyúčtovaní ...

(6)

Rozpočtová organizácia a príspevková organizácia ako nájomca alebo vypožičiavateľ môžu použiť kapitálové ...

(7)

Rozpočtová organizácia, ktorou je ministerstvo financií, môže prijímať alebo poskytovať úvery alebo ...

(8)

Rozpočtová organizácia a príspevková organizácia môžu použiť prostriedky svojho rozpočtu na platenie ...

(9)

Rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie vedú účtovníctvo, zostavujú a predkladajú účtovnú závierku ...

(10)

Rozpočtová organizácia nemôže tvoriť osobitné fondy, iba ak tak ustanoví osobitný predpis.39) Príspevková ...

(11)

Štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie môžu obstarať osobný automobil39a) určený ...

§ 27 - Združovanie prostriedkov
(1)

Rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia môže združovať prostriedky podľa osobitného predpisu,28b) ...

(2)

Rozpočtová organizácia a príspevková organizácia uskutočňujú platby podľa uzavretej zmluvy o združení ...

(3)

Rozpočtová organizácia a príspevková organizácia vyporiadajú majetok získaný výkonom spoločnej činnosti ...

§ 28 - Podnikateľská činnosť rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie
(1)

Rozpočtová organizácia nemôže vykonávať podnikateľskú činnosť, ak osobitný predpis neustanovuje inak.40) ...

(2)

Príspevková organizácia môže vykonávať so súhlasom zriaďovateľa podnikateľskú činnosť nad rámec hlavnej ...

(3)

Ak je hospodárskym výsledkom podnikateľskej činnosti k 30. septembru rozpočtového roka strata, je vedúci ...

ÔSMA ČASŤ

ŠTÁTNY ZÁVEREČNÝ ÚČET A SÚHRNNÁ VÝROČNÁ SPRÁVA

§ 29 - Štátny záverečný účet
(1)

Štátny záverečný účet je správou o rozpočtovom hospodárení Slovenskej republiky, ktorá obsahuje výsledky ...

(2)

Štátny záverečný účet obsahuje

a)
údaje o príjmoch, výdavkoch a výsledku rozpočtového hospodárenia subjektov verejnej správy a o stave ...
b)
vyhodnotenie zamerania a opatrení rozpočtovej politiky,
c)
údaje o príjmoch, výdavkoch a výsledku rozpočtového hospodárenia štátneho rozpočtu,
d)
iné údaje o plnení rozpočtu verejnej správy.
(3)

Ministerstvo financií usmerňuje práce na vypracovaní záverečných účtov kapitol a záverečných účtov štátnych ...

(4)

Správca kapitoly je povinný vypracovať záverečný účet kapitoly za príslušný rozpočtový rok vrátane záverečného ...

(5)

Návrh štátneho záverečného účtu vrátane návrhu na použitie prebytku štátneho rozpočtu predkladá ministerstvo ...

(6)

Vláda predkladá návrh štátneho záverečného účtu národnej rade a Najvyššiemu kontrolnému úradu Slovenskej ...

(7)

Štátny záverečný účet zverejňuje ministerstvo financií do desiatich dní po schválení národnou radou ...

§ 29a - Súhrnná výročná správa
(1)

Súhrnná výročná správa je súhrnný dokument, ktorý obsahuje

a)
údaje o príjmoch, výdavkoch a výsledku rozpočtového hospodárenia subjektov verejnej správy a o stave ...
b)
súhrnnú účtovnú závierku verejnej správy Slovenskej republiky,41b)
c)
údaje ustanovené osobitným predpisom,42)
d)
ďalšie údaje o hospodárení Slovenskej republiky.
(2)

Návrh súhrnnej výročnej správy za príslušný rozpočtový rok predkladá ministerstvo financií na schválenie ...

(3)

Vláda predkladá súhrnnú výročnú správu za príslušný rozpočtový rok na informáciu národnej rade do 20. ...

(4)

Súhrnnú výročnú správu ukladá ministerstvo financií do verejnej časti registra účtovných závierok42ab) ...

DEVIATA ČASŤ

ZODPOVEDNOSŤ ZA HOSPODÁRENIE, PORUŠENIE FINANČNEJ DISCIPLÍNY

§ 30 - Zodpovednosť za hospodárenie
(1)

Vláda zodpovedá národnej rade za hospodárenie s prostriedkami štátneho rozpočtu; s výnimkou kapitoly ...

(2)

Za hospodárenie s verejnými prostriedkami zodpovedá štatutárny orgán subjektu verejnej správy.19) Správy ...

(3)

Očakávanú skutočnosť bežného rozpočtového roka v porovnaní so schváleným rozpočtom verejnej správy na ...

§ 30a - Osobitné ustanovenia o vyrovnanom rozpočte verejnej správy
(1)

Rozpočet verejnej správy má byť vyrovnaný alebo prebytkový. Rozpočet verejnej správy sa považuje za ...

(2)

Pri výraznom odchýlení sa42af) od strednodobého cieľa alebo postupu vedúcemu k tomuto cieľu podľa odseku ...

(3)

Povinnosť uplatňovať korekčný mechanizmus sa nevzťahuje na obdobie trvania výnimočných okolností.42ai) ...

(4)

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť posudzuje a zverejňuje vyhodnotenie uplatňovania alebo neuplatňovania ...

§ 31 - Porušenie finančnej disciplíny
(1)

Porušením finančnej disciplíny je

a)
poskytnutie alebo použitie verejných prostriedkov v rozpore s určeným účelom,
b)
poskytnutie alebo použitie verejných prostriedkov nad rámec oprávnenia, ktorým dôjde k vyššiemu čerpaniu ...
c)
neodvedenie prostriedkov subjektu verejnej správy v ustanovenej alebo určenej lehote a rozsahu,
d)
neodvedenie výnosu z verejných prostriedkov do rozpočtu subjektu verejnej správy podľa tohto alebo osobitného ...
e)
prekročenie lehoty ustanovenej alebo určenej na použitie verejných prostriedkov,
f)
prekročenie rozsahu splnomocnenia na prevzatie záväzkov podľa § 19 ods. 5,
g)
umožnenie bezdôvodného obohatenia získaním finančného prospechu z verejných prostriedkov,
h)
konanie v rozpore s § 15 až 18,
i)
použitie verejných prostriedkov na financovanie, založenie alebo zriadenie právnickej osoby v rozpore ...
j)
nehospodárne, neefektívne a neúčinné vynakladanie verejných prostriedkov,21)
k)
nedodržanie ustanoveného alebo určeného spôsobu nakladania s verejnými prostriedkami,
l)
úhrada preddavku z verejných prostriedkov v rozpore s týmto zákonom alebo v rozpore s podmienkami určenými ...
m)
porušenie pravidiel a podmienok pri poskytovaní prostriedkov z rozpočtu verejnej správy subjektom verejnej ...
n)
porušenie pravidiel a podmienok, za ktorých boli verejné prostriedky poskytnuté.
(2)

Za porušenie finančnej disciplíny podľa odseku 1 písm. a) sa nepovažuje taká realizácia výdavkov, pri ...

(3)

Za porušenie finančnej disciplíny podľa odseku 1 písm. a) sa ukladá odvod vo výške porušenia finančnej ...

(4)

Za porušenie finančnej disciplíny podľa odseku 1 písm. b) sa ukladá odvod vo výške porušenia finančnej ...

(5)

Za porušenie finančnej disciplíny podľa odseku 1 písm. e) sa ukladá penále vo výške 0,1 % zo sumy použitej ...

(6)

Za porušenie finančnej disciplíny podľa odseku 1 písm. f) až i) sa ukladá pokuta. Pokuta za porušenie ...

(7)

Subjekt verejnej správy, ktorý porušil finančnú disciplínu podľa odseku 1 písm. a) až n), je povinný ...

(8)

Odvod, penále a pokuta za porušenie finančnej disciplíny právnickou osobou alebo fyzickou osobou sa ...

(9)

Odvod, penále a pokutu za porušenie finančnej disciplíny pri nakladaní s verejnými prostriedkami ukladá ...

(10)

Ak porušenie finančnej disciplíny, za ktoré sa ukladá odvod a penále podľa tohto zákona a ukladá sa ...

(11)

Odvod, penále a pokutu za to isté porušenie finančnej disciplíny možno uložiť len raz.

(12)

Ukladanie a vymáhanie odvodu, penále a pokuty sa riadi všeobecnými predpismi o správnom konaní.48) Na ...

(13)

Odvod spolu s penále za porušenie finančnej disciplíny, ktoré za kontrolovaný subjekt alebo povinnú ...

(14)

Odvod, penále a pokutu za porušenie finančnej disciplíny možno uložiť do piatich rokov odo dňa preukázaného ...

(15)

Na postup pri úhrade odvodu za porušenie finančnej disciplíny pri hospodárení s prostriedkami Európskej ...

(16)

Ak je porušenie finančnej disciplíny podľa odseku 1 písm. a) až i) aj porušením povinností ustanovených ...

§ 32

Ministerstvo financií môže subjektu, ktorému vyplývajú povinnosti z tohto zákona, uložiť za ich nesplnenie ...

DESIATA ČASŤ

VŠEOBECNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 33 - Zisťovanie rozpočtových dôsledkov právnych predpisov a iných opatrení
(1)

Pri návrhoch zákonov a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov, opatrení ústredných orgánov štátnej ...

(2)

Navrhovatelia sú povinní rozpočtové dôsledky návrhov právnych predpisov podľa odseku 1 vopred prerokovať ...

(3)

Návrhy právnych predpisov a iných opatrení podľa odseku 1 predložené na rokovanie vlády v priebehu rozpočtového ...

§ 34

Subjekt verejnej správy je oprávnený uhrádzať zo svojho rozpočtu v nevyhnutnom rozsahu aj výdavky na ...

§ 35

Zodpovednosť za porušenie finančnej disciplíny rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, ...

§ 35a

Na účely tohto zákona sa za verejné prostriedky považujú aj finančné prostriedky, ktoré poskytuje subjekt ...

§ 36

Podrobnosti o hospodárení s verejnými prostriedkami a o hospodárení rozpočtových organizácií a príspevkových ...

§ 37
(1)

Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2005 až 2007 sa zostaví s prihliadnutím na platné ustanovenia ...

(2)

Ak sa upravuje rozpočtová klasifikácia na nasledujúci rozpočtový rok, návrh rozpočtu verejnej správy ...

(3)

Na konania začaté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa vzťahujú doterajšie predpisy. Doterajšie ...

(4)

Ustanovenie § 35 sa použije aj pri porušení rozpočtovej disciplíny podľa doterajších predpisov.

(5)

Ministerstvo financií, obec a vyšší územný celok aj po nadobudnutí účinnosti tohto zákona viažu rozpočtové ...

(6)

Právne pomery príspevkových organizácií zriadených podľa doterajších predpisov, ktoré sa nevykazujú ...

(7)

Na účely tohto zákona sa prostriedky Európskych spoločenstiev poskytnuté Slovenskej republike na realizáciu ...

(8)

Na zostavenie štátneho záverečného účtu za rok 2004 sa vzťahuje doterajší predpis.

(9)

Výnimky poskytnuté podľa § 54 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových ...

(10)

Na účely tohto zákona sa za verejné prostriedky považujú aj príjmy a výdavky súvisiace s vykonávaním ...

§ 37a - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. mája 2005
(1)

Ustanovenie § 31 ods. 8 v znení účinnom po 1. máji 2005 sa vzťahuje na odvod, penále a pokutu za porušenie ...

(2)

Ustanovenie § 37 ods. 7 sa vzťahuje aj na hospodárenie, postup používania a poskytovanie prostriedkov ...

§ 37b - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2006

Súhlas zriaďovateľa so zaplatením členského príspevku podľa doterajších predpisov sa považuje za súhlas ...

§ 37c - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2007

Na konania o uložení odvodu, penále a pokuty za porušenie finančnej disciplíny začaté a právoplatne ...

§ 37d - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2009
(1)

Ustanovenie § 8 ods. 4 v znení účinnom od 1. januára 2009 sa prvýkrát uplatní na použitie kapitálových ...

(2)

Kapitálové výdavky rozpočtované na rozpočtové roky 2005, 2006, 2007 a 2008 možno použiť do 31. decembra ...

(3)

Právne vzťahy pri poskytovaní dotácií podľa doterajších predpisov musia byť zosúladené s § 8a ods. 1 ...

(4)

Na konania o uložení odvodu, penále a pokuty za porušenie finančnej disciplíny, ku ktorému došlo pred ...

§ 37e

Subjekt verejnej správy, ktorým je právnická osoba so 100 % majetkovou účasťou štátu, môže poskytovať ...

§ 37f - Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. novembra 2010

Ustanovenie § 9 ods. 7 sa prvýkrát použije na rozpočet verejnej správy na roky 2011 až 2013.

§ 37g

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

§ 37h - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. marca 2012
(1)

Ustanovenia § 29 a 29a v znení účinnom od 1. marca 2012 sa prvýkrát uplatnia pri vypracovaní štátneho ...

(2)

Konanie o uložení odvodu, penále a pokuty právoplatne neukončené k 29. februáru 2012 sa ukončí podľa ...

§ 37i - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2016

Za porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. j) pri nakladaní s prostriedkami Európskej ...

§ 37j - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2017

Ustanovenie § 8 ods. 5 v znení účinnom od 1. januára 2017 sa prvýkrát uplatní na bežné výdavky poskytnuté ...

§ 37k - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2020

Hodnotenie plnenia opatrení navrhnutých v revízii výdavkov podľa § 14 ods. 3 v znení účinnom od 1. januára ...

§ 37l - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2021
(1)

Na návratnú finančnú výpomoc poskytnutú zo štátnych finančných aktív do konca roka 2020 sa § 13 ods. ...

(2)

Na investíciu alebo koncesiu, ktorej začiatok prípravy nastal pred 1. januárom 2021 a realizácia nebola ...

(3)

Konanie o uložení pokuty podľa § 32 v znení účinnom do 31. decembra 2020, právoplatne neukončené do ...

§ 38

Zrušuje sa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení ...

Čl. II

Zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V § 2 odseky 1 a 2 znejú:

„(1) Systémom Štátnej pokladnice sa rozumie sústava činností, ktorými sa zabezpečuje centralizácia príjmov ...

„1) § 3 ods. 1 a 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení ...

2.

Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:

„9) Napríklad § 21 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. ...

3.

V § 6 ods. 1 písm. h) v časti vety za bodkočiarkou sa za slová „účet v slovenskej mene“ vkladajú slová ...

4.

V § 6 ods. 1 písmeno j) znie:

„j) úročí na zmluvnom základe priebežný kreditný zostatok na účte Sociálnej poisťovne, účtoch zdravotných ...

5.

V § 6 ods. 1 písm. k) časť vety za bodkočiarkou znie: „Štátna pokladnica môže dočasne voľnými finančnými ...

6.

V § 6 ods. 1 písm. n) sa na konci pripájajú tieto slová: „banky a pobočky zahraničnej banky (ďalej len ...

7.

V § 6 sa odsek 1 dopĺňa písmenom za), ktoré znie:

„za) Štátna pokladnica úročí na zmluvnom základe priebežný debetný zostatok na vybraných účtoch súvisiacich ...

8.

V § 6 ods. 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „Slovenskej televízie, Slovenského rozhlasu,“.

9.

V § 7 ods. 4 písmeno b) znie:

„b)
vyšší územný celok, je transfer zo štátneho rozpočtu,“.

10.

V § 8 ods. 1 sa vypúšťajú slová „vyšší územný celok, rozpočtová organizácia vyššieho územného celku ...

11.

V § 8 ods. 2 prvej vete sa vypúšťajú slová „vyšší územný celok, rozpočtová organizácia vyššieho územného ...

12.

V § 8 ods. 6 prvej vete sa za slovo „klient“ vkladá čiarka a slová „s výnimkou klienta, ktorým je ministerstvo ...

13.

V § 8 sa vypúšťa odsek 10.

14.

V § 9 ods. 1 sa za slová „Slovenskej republiky“ vkladá čiarka a slová „vyšší územný celok“.

15.

V § 9 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „s výnimkou vyššieho územného celku, ktorý predloží ...

16.

V § 11 odsek 5 znie:

„(5) Štátna pokladnica sústreďuje výnosy získané z úročenia prostriedkov podľa odseku 3 na účtoch v ...

17.

§ 11 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Štátna pokladnica je oprávnená vyplatiť z osobitného účtu podľa odseku 5 úroky podľa § 6 ods. 1 ...

18.

V § 12 ods. 1 sa vypúšťa písmeno g).

Doterajšie písmená h) a i) sa označujú ako písmená g) a h).

19.

V § 12 ods. 3 sa nad slovo „jednotka“ umiestňuje odkaz 9.

20.

V § 12 ods. 8 písm. c) sa slová „odpisovať podľa odseku 1 písm. g)“ nahrádzajú slovami „tento majetok ...

21.

V § 13 ods. 1 sa číslica „4“ nahrádza číslicou „5“.

22.

V § 17 písm. o) sa vypúšťa slovo „dočasného“ a slová „v rozpočtovom roku“.

23.

§ 21a sa vypúšťa.

24.

V § 23a ods. 2 sa za slovom „škola“ vypúšťa čiarka a slová „príspevková organizácia vyššieho územného ...

25.

Slová „verejný rozpočet“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „rozpočet klienta“ ...

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení zákona č. 196/2000 Z. z., ...

§ 12 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Ak predávajúci, ktorým je rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, poskytuje tovar ...

„10a) § 26 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení ...

Čl. IV

Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení zákona č. 92/1992 Zb., ...

1.

V § 27 ods. 2 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Fond je povinný predložiť vláde na ...

2.

§ 29 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10) Fond nemôže prijímať úvery alebo pôžičky ani vstupovať do úverových alebo pôžičkových vzťahov ...

Čl. V

Zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, ...

1.

V § 34a ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Pozemkový fond je povinný predložiť ...

2.

V § 34a sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Pozemkový fond nemôže prijímať úvery alebo pôžičky ani vstupovať do úverových alebo pôžičkových ...

Doterajšie odseky 2 až 7 sa označujú ako odseky 3 až 8.

Čl. VI

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. ...

1.

V § 122 ods. 2 písm. d) sa za slová „tento návrh“ vkladajú slová „na schválenie vláde Slovenskej republiky ...

2.

V § 122 ods. 5 sa slová „vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda")“ nahrádzajú slovom „vláda“.

3.

§ 157 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Sociálna poisťovňa nemôže prijímať úvery alebo pôžičky ani vstupovať do úverových alebo pôžičkových ...

4.

V § 168 sa odsek 3 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d)
odvod, penále a pokuta za porušenie finančnej disciplíny podľa osobitného predpisu.91a)“.

„91a) § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých ...

5.

V § 248 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Ustanovenie odseku 1 sa neuplatní v prípade porušenia finančnej disciplíny podľa osobitného predpisu.91a)“. ...

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.

Čl. VII

Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...

1.

V § 16 sa vypúšťa odsek 6.

2.

V § 41 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).

Čl. VIII

Zákon č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení zákona č. 411/2002 Z. z., zákona č. 551/2003 ...

1.

V § 27 ods. 5 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ktorá je zapojená na štátny ...

2.

V § 27 sa vypúšťa odsek 6.

Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 6.

Čl. IX

Zákon č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...

V § 9 odsek 3 znie:

„(3) Kancelária súdnej rady je rozpočtová organizácia, ktorá je zapojená na štátny rozpočet prostredníctvom ...

Čl. XII

Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení sa mení ...

1.

V § 3 ods. 1 druhej vete sa vypúšťajú slová „a kapitole Súhrnný finančný vzťah“.

2.

V § 3 ods. 6 sa vypúšťa druhá veta.

3.

V § 3 sa vypúšťa odsek 7.

Čl. XIII

Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej ...

1.

V § 27 ods. 5 a 6 sa slová „1. októbra 2004“ nahrádzajú slovami „1. júla 2006“.

2.

V § 29 sa slová „1. októbra 2004“ nahrádzajú slovami „1. júla 2006“ a slová „1. septembra 2004“ sa nahrádzajú ...

Čl. XV - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia s výnimkou čl. I. § 1 až 3, § 4 ods. 1 až 3 a ods. 5 až ...

Ivan Gašparovič v. r. Pavol Hrušovský v. r. Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 523/2004 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. júna 2009, ktorou sa stanovujú minimálne normy ...

  2.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/72/ES z 13. júla 2009 o spoločných pravidlách pre vnútorný ...

  3.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/73/ES z 13. júla 2009 o spoločných pravidlách pre vnútorný ...

Poznámky

 • 1)  Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení ...
 • 1a)  Napríklad zákon č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve ...
 • 2)  § 9 zákona č. 528/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov,§ 9 zákona č. 292/2014 Z. z.
 • 3)  § 19 až 21 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike.
 • 4)  Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 5)  Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
 • 6)  Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 195/2003 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia ...
 • 7)  § 4 ods. 2 a 3 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 7a)  § 31 písm. k) zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení ...
 • 8)  Napríklad zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
 • 9)  § 16 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 177/2004 Z. z.
 • 10)  Napríklad § 7 ods. 1 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení zákona ...
 • 11)  Napríklad § 8 ods. 5 zákona č. 401/1998 Z. z. v znení zákona č. 478/2002 Z. z.
 • 12)  Napríklad zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov. ...
 • 12a)  § 2c zákona č. 291/2002 Z. z. v znení zákona č. 659/2005 Z. z.
 • 12aa)  Napríklad § 28 zákona č. 528/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 42 a 43 zákona č. 292/2014 Z. ...
 • 13)  Nariadenie Rady (ES) č. 318/2006 z 20. februára 2006 o spoločnej organizácii trhov v sektore cukru v ...
 • 13a)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 ...
 • 13ab)  § 2 písm. c) zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej ...
 • 13b)  Zákon č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve ...
 • 14)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej ...
 • 14a)  Napríklad zákon č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení neskorších predpisov, zákon č. 131/2002 ...
 • 14aa)  § 2 písm. a) zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového ...
 • 14b)  Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 14ba)  § 18 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 14baa)  § 170 ods. 21 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 221/2019 Z. z.§ 25 ods. 5 zákona č. 580/2004 ...
 • 14bb)  Zákon č. 315/2016 Z. z.
 • 14c)  § 7 ods. 3 písm. n) zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 ...
 • 14ca)  § 2 ods. 5 zákona č. 82/2005 Z. z. v znení zákona č. 223/2011 Z. z.
 • 14caa)  § 5 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 14cab)  § 10 ods. 4 písm. b) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 14cb)  § 5 a 6 zákona č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 14d)  § 1b zákona č. 575/2001 Z. z. v znení zákona č. 134/2020 Z. z.
 • 14e)  Zákon č. 387/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 43 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami ...
 • 15)  Napríklad zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.
 • 16)  Čl. 2 a 3 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného ...
 • 17)  Napríklad zákon č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon č. 291/2002 ...
 • 18)  Zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 18a)  Čl. 3 a 4 nariadenia Rady (ES) č. 1466/97 zo 7. júla 1997 o posilnení dohľadu nad stavmi rozpočtov a ...
 • 18aa)  § 100a zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, ...
 • 18ab)  Čl. 6 ods. 1 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z.
 • 18b)  § 27 ods. 2 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky ...
 • 18c)  Čl. 14 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 479/2009 z 25. mája 2009 o uplatňovaní Protokolu o postupe pri ...
 • 18d)  Čl. 8 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z.
 • 19)  Napríklad zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 92/1991 Zb. v znení neskorších ...
 • 19a)  § 92 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 11 ods. 3 zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej ...
 • 19b)  Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 19c)  § 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie ...
 • 20)  § 88 zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov.§ 63a zákona Slovenskej ...
 • 20a)  Čl. 5 ods. 6 a čl. 12 ods. 5 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti.
 • 21)  Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 22)  Napríklad zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky ...
 • 22a)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, Občiansky ...
 • 22aa)  Napríklad § 36 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 22aaa)  Zákon č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 8 ods. 2 zákona č. 396/2012 Z. z. o Fonde na ...
 • 22ab)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 258/1993 Z. z. o Železniciach Slovenskej republiky v znení ...
 • 22ac)  § 20f až 20j Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.
 • 22ba)  § 2 ods. 2 zákona č. 375/2015 Z. z. o zrušení Fondu národného majetku Slovenskej republiky a o zmene ...
 • 23)  Zákon č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 24)  Napríklad zákon č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov, zákon ...
 • 24a)  Napríklad § 12 a 15 zákona č. 528/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 16 a 25 zákona č. 292/2014 ...
 • 24aa)  
 • 24ab)  § 4, § 31 a 56 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 24ac)  § 5 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie č. 118/2018 Z. z., ktorou ...
 • 24ad)  Čl. 2 ods. 87 nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci ...
 • 24ae)  § 22 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 24af)  § 26 a 101 zákona č. 343/2015 Z. z. v znení zákona č. 345/2018 Z. z.
 • 24ag)  Zákon č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 24ah)  Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...
 • 24ai)  § 6 ods. 10 zákona č. 215/2004 Z. z. Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 48/2019 Z. z., ktorou ...
 • 24aj)  § 22 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 24ak)  § 23 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 24al)  Bod 15.08. kapitoly 15 prílohy A nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 549/2013 z 21. mája ...
 • 24am)  § 2 ods. 5 písm. g) zákona č. 343/2015 Z. z. v znení zákona č. 345/2018 Z. z.
 • 24an)  § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení ...
 • 24b)  Článok 34 ods. 1 Aktu o podmienkach pristúpenia pripojeného k Zmluve o pristúpení Slovenskej republiky ...
 • 25)  § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej ...
 • 26)  Napríklad zákon č. 575/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve ...
 • 27)  Napríklad zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, Obchodný zákonník. ...
 • 28)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších ...
 • 28a)  § 3 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
 • 28b)  § 829 až 841 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.
 • 28c)  Napríklad § 152 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov, § 140 a 141 zákona č. 245/2008 Z. z. v ...
 • 29)  § 489 až 496 Obchodného zákonníka.
 • 35a)  § 8 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o ...
 • 36)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. ...
 • 37)  Zákon č. 191/1950 Zb. zákon zmenkový a šekový.
 • 37a)  § 15a zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 38)  Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
 • 39)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 39a)  § 2 písm. a) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 384/2004 Z. z. o dostupnosti spotrebiteľských ...
 • 39b)  § 3 ods. 1 písm. b) zákona č. 214/2021 Z. z. o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy a o zmene ...
 • 40)  Napríklad zákon č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 41)  Napríklad § 43 zákona č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 41a)  Čl. 1 ods. 5 nariadenia Rady (ES) č. 479/2009 z 25. mája 2009 o uplatňovaní Protokolu o postupe pri ...
 • 41b)  § 22a zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 198/2007 Z. z.
 • 42)  Čl. 9 ods. 5 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z.
 • 42a)  Napríklad zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 42aa)  Napríklad § 3 písm. d) zákona č. 607/2003 Z. z. v znení zákona č. 349/2007 Z. z., § 5 ods. 1 písm. c) ...
 • 42ab)  § 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 42ac)  Čl. 3 ods. 1 písm. b) Zmluvy o stabilite, koordinácii a správe v hospodárskej a menovej únii medzi Belgickým ...
 • 42ad)  Čl. 5 ods. 2 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z.
 • 42ae)  Čl. 2 písm. a) ústavného zákona č. 493/2011 Z. z.
 • 42af)  Čl. 6 nariadenia (ES) č. 1466/97.
 • 42ag)  Čl. 5 a 6 nariadenia (ES) č. 1466/97. Čl. 3 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1467/97.
 • 42ah)  Čl. 3 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z.
 • 42ai)  Čl. 3 ods. 3 písm. b) Zmluvy o stabilite, koordinácii a správe v hospodárskej a menovej únii (oznámenie ...
 • 43)  Napríklad zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, zákon č. 400/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 44)  Napríklad § 246 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 2 zákona č. 357/2015 Z. z. ...
 • 45)  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 416/2001 ...
 • 47)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej ...
 • 48)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (úplné znenie ...
 • 48a)  § 6a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 48aa)  § 2 písm. h) zákona č. 357/2015 Z. z.
 • 48b)  Napríklad § 33 ods. 2 zákona č. 292/2014 Z. z.
 • 49)  Napríklad zákon č. 13/2002 Z. z. o podmienkach premeny niektorých rozpočtových organizácií a príspevkových ...
 • 50)  Napríklad zákon č. 416/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Načítavam znenie...
MENU
Hore