Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69446
Dôvodové správy: 2150
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
20.08.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 523/2004 účinný od 01.01.2019 do 30.11.2019


Platnosť od: 30.09.2004
Účinnosť od: 01.01.2019
Účinnosť do: 30.11.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Rozpočtové právo, Štátne orgány, Rozpočtové a príspevkové organizácie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST45 JUD12213 DS51 EU PP6 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 523/2004 účinný od 01.01.2019 do 30.11.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 523/2004 s účinnosťou od 01.01.2019 na základe 177/2018 a 372/2018

Legislatívny proces k zákonu 177/2018

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet a rozsah úpravy
(1)

Tento zákon upravuje

a)
rozpočet sektora verejnej správy (ďalej len „verejná správa“), osobitne štátny rozpočet, ...
b)
rozpočtový proces, pravidlá rozpočtového hospodárenia, funkciu a zostavovanie štátneho záverečného ...
c)
postavenie Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“), ďalších ...
d)
zriaďovanie rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií a hospodárenie rozpočtových ...
(2)

Tento zákon sa vzťahuje na prostriedky určené na financovanie spoločných programov Slovenskej ...

§ 2
Vymedzenie pojmov

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)
verejnými prostriedkami finančné prostriedky, s ktorými hospodária právnické osoby verejnej správy; ...
b)
schodkom štátneho rozpočtu záporný rozdiel medzi príjmami štátneho rozpočtu a výdavkami štátneho ...
c)
prebytkom štátneho rozpočtu kladný rozdiel medzi príjmami štátneho rozpočtu a výdavkami štátneho ...
d)
záväzným ukazovateľom štátneho rozpočtu
1.
limit výdavkov štátneho rozpočtu na realizáciu programu vlády Slovenskej republiky (ďalej len ...
2.
zámery a vybrané ciele programu vlády,
3.
príjem kapitoly štátneho rozpočtu (ďalej len „kapitola“), o ktorom to ustanoví zákon o štátnom ...
4.
limit výdavkov štátneho rozpočtu, ktorý ustanoví zákon o štátnom rozpočte na príslušný ...
e)
prostriedkami Európskej únie finančné prostriedky poskytnuté Slovenskej republike z rozpočtu Európskej ...
f)
odvodmi Európskej únii finančné prostriedky odvádzané Slovenskou republikou do rozpočtu Európskej ...

DRUHÁ ČASŤ

VEREJNÁ SPRÁVA

§ 3
Subjekty verejnej správy
(1)

Subjektmi verejnej správy sú právnické osoby zapísané v registri organizácií vedenom Štatistickým ...

a)
v ústrednej správe,
b)
v územnej samospráve,
c)
vo fondoch sociálneho poistenia a fondoch zdravotného poistenia.
(2)

V ústrednej správe sa vykazujú štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie, ...

(3)

Na Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky sa vzťahuje tento zákon, ak osobitný zákon ...

(4)

Na subjekty verejnej správy, ktorými sú obce, vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové ...

§ 4
Rozpočet verejnej správy
(1)

Rozpočet verejnej správy je strednodobým ekonomickým nástrojom finančnej politiky štátu. Zostavuje ...

a)
štátny rozpočet na príslušný rozpočtový rok a súhrn rozpočtov ostatných subjektov verejnej ...
b)
štátny rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku a súhrn rozpočtov ostatných ...
c)
štátny rozpočet na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavil štátny rozpočet podľa písmena ...
(2)

Rozpočtované príjmy a rozpočtované výdavky rozpočtov uvedených v odseku 1 písm. b) a c) nie ...

(3)

Ministerstvo financií predkladá rozpočet verejnej správy na schválenie vláde. Vláda predkladá ...

(4)

V rozpočte verejnej správy, pri sledovaní plnenia rozpočtu verejnej správy a pri pohyboch na účtoch ...

(5)

Rozpočet verejnej správy v jednotnej metodike platnej pre Európsku úniu v jednotlivých rozpočtových ...

a)
časovo rozlíšené príjmy a časovo rozlíšené výdavky verejnej správy,
b)
rozpočtové vzťahy v rámci verejnej správy a rozpočtové vzťahy k ostatným subjektom,
c)
schodok rozpočtu verejnej správy alebo prebytok rozpočtu verejnej správy.
(6)

Súčasťou rozpočtu verejnej správy je aj schválený rozpočet verejnej správy na bežný rozpočtový ...

(7)

Pre potreby vyčíslenia rozpočtovaného schodku rozpočtu verejnej správy v rozpočtovom roku alebo ...

a)
v časovo rozlíšených príjmoch tieto finančné operácie s finančnými aktívami:
1.
prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci,
2.
splátky poskytnutých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí,
3.
príjmy z predaja majetkových účastí,
4.
zostatky prostriedkov z predchádzajúceho rozpočtového roka,
b)
v časovo rozlíšených výdavkoch tieto finančné operácie s finančnými aktívami:
1.
poskytnuté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci,
2.
splátky prijatých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí,
3.
výdavky na obstaranie majetkových účastí.
(8)

Schodok rozpočtu verejnej správy v jednotnej metodike platnej pre Európsku úniu je záporný rozdiel ...

(9)

Prebytok rozpočtu verejnej správy v jednotnej metodike platnej pre Európsku úniu je kladný rozdiel ...

§ 5
Štátne fondy
(1)

Štátny fond je právnická osoba, ktorá sa zriaďuje zákonom na financovanie osobitne určených ...

(2)

Zdroje štátneho fondu a spôsob použitia jeho prostriedkov ustanovuje zákon, ktorým sa štátny ...

(3)

Rozpočet štátneho fondu schvaľuje vláda spolu s návrhom zákona o štátnom rozpočte na príslušný ...

(4)

Slovenská republika neručí za záväzky štátneho fondu a štátny fond neručí za záväzky Slovenskej ...

(5)

Štátny fond nemôže byť zriaďovateľom ani zakladateľom inej právnickej osoby.

TRETIA ČASŤ

ŠTÁTNY ROZPOČET, ŠTÁTNE FINANČNÉ AKTÍVA A ŠTÁTNE FINANČNÉ PASÍVA

§ 6
Štátny rozpočet
(1)

Štátny rozpočet je základnou súčasťou rozpočtu verejnej správy a zabezpečuje sa ním financovanie ...

(2)

Štátny rozpočet na príslušný rozpočtový rok schvaľuje národná rada zákonom o štátnom rozpočte. ...

(3)

Záväzné ukazovatele schválené zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok rozpisuje ...

(4)

Ministerstvo financií najneskôr do 60 dní po nadobudnutí účinnosti zákona o štátnom rozpočte ...

(5)

Štátny rozpočet tvoria najmä

a)
príjmy štátneho rozpočtu v členení podľa kapitol,
b)
výdavky štátneho rozpočtu na vykonávanie aktivít nevyhnutných na plnenie zámerov a cieľov programov ...
c)
prebytok štátneho rozpočtu alebo schodok štátneho rozpočtu, ak príjmy a výdavky nie sú vyrovnané. ...
§ 7
Príjmy štátneho rozpočtu
(1)

Príjmy štátneho rozpočtu sú

a)
dane, pokuty a iné sankcie spojené s daňou (ďalej len „daň“) od právnických osôb a fyzických ...
b)
dane od právnických osôb a fyzických osôb, ktorých sídlo alebo bydlisko je mimo územia Slovenskej ...
c)
poplatky,10) pokuty a iné sankcie11) spojené s poplatkom a iné sankcie podľa osobitných predpisov, ...
d)
úroky z prostriedkov získaných z úverov prijatých vládou získané za obdobie od ich prijatia ...
e)
príjmy kapitol,
f)
vratky príspevkov, dotácií a odvody vyplývajúce zo zúčtovania finančných vzťahov so štátnym ...
g)
výnosy z majetkových účastí štátu a príjmy z prevodu správy majetku vo vlastníctve Slovenskej ...
h)
odvod za porušenie finančnej disciplíny podľa tohto zákona s výnimkou odvodu za porušenie finančnej ...
i)
penále a pokuty v súlade s § 31 a 32 zákona, pričom príjem z penále za porušenie finančnej ...
j)
vratky za prostriedky štátneho rozpočtu vrátené Európskej únii v predchádzajúcich rokoch,
k)
podiel na vybratých finančných prostriedkoch odvádzaných do rozpočtu Európskej únie ako kompenzácia ...
l)
úroky z kreditných zostatkov peňažných prostriedkov vedených na účtoch Štátnej pokladnice ...
m)
výnosy z prostriedkov štátneho rozpočtu, ak správca kapitoly, z ktorej sa prostriedky štátneho ...
n)
ďalšie príjmy ustanovené osobitným zákonom.
(2)

Ak z právnych aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie nevyplýva iné, prostriedky Európskej ...

(3)

Ak vznikne nesúlad medzi rozpočtovanými príjmami z prostriedkov Európskej únie a skutočnými ...

§ 8
Výdavky štátneho rozpočtu
(1)

Zo štátneho rozpočtu sa hradia

a)
výdavky štátnych rozpočtových organizácií a príspevky štátnym príspevkovým organizáciám, ...
b)
výdavky vyplývajúce z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná,
c)
výdavky súvisiace s poskytovaním medzinárodnej pomoci rozvojovým krajinám a najmenej rozvinutým ...
d)
odvody Európskej únii okrem cla a odvodov z produkcie cukru,13)
e)
výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy obciam a vyšším územným celkom, ...
f)
záväzky štátu vyplývajúce z plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi,13a)
g)
úroky a poplatky spojené so správou schodku štátneho rozpočtu a správou štátneho dlhu upravené ...
h)
úroky spojené s realizáciou záruky poskytnutej štátom, ak nie sú poskytnuté formou návratnej ...
i)
ďalšie výdavky ustanovené zákonom o štátnom rozpočte alebo osobitným zákonom.
(2)

Zo štátneho rozpočtu možno v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový ...

(3)

Na použitie účelovo určených prostriedkov Európskej únie zaradených do príjmov štátneho rozpočtu ...

(4)

Výdavky štátneho rozpočtu sa rozpočtujú a poskytujú formou bežných výdavkov a kapitálových ...

(5)

Bežné výdavky s výnimkou miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní ...

(6)

Správca kapitoly je povinný oznámiť ministerstvu financií výšku všetkých výdavkov podľa odseku ...

(7)

Schodok štátneho rozpočtu schválený zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový ...

(8)

Schodok štátneho rozpočtu schválený zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový ...

(9)

Výdavky štátneho rozpočtu nemožno použiť na majetkovú účasť v inej právnickej osobe alebo ...

(10)

Výkonu rozhodnutia podľa osobitných predpisov14) nepodliehajú prostriedky poskytnuté zo štátneho ...

§ 8a
Dotácie
(1)

Z výdavkov štátneho rozpočtu možno v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný ...

(2)

Ak tak ustanovuje osobitný zákon,14a) z výdavkov štátneho rozpočtu sa v súlade so zákonom o ...

(3)

Dotácie podľa odseku 1 sa poskytujú na základe žiadosti. Prílohou žiadosti sú doklady preukazujúce ...

(4)

Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť žiadateľovi, ak

a)
má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,
b)
nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti ...
c)
nie je voči nemu vedený výkon rozhodnutia,14)
d)
neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu,14b) ...
e)
nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na ...
f)
nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie,
g)
nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej ...
h)
je zapísaný v registri partnerov verejného sektora,14ba) ak ide o žiadateľa, ktorý má povinnosť ...
(5)

Žiadateľ preukazuje splnenie podmienok podľa odseku 4

a)
čestným vyhlásením žiadateľa, že má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, ...
b)
potvrdením príslušného konkurzného súdu, nie starším ako tri mesiace, ak ide o splnenie podmienky ...
c)
čestným vyhlásením žiadateľa, že voči nemu nie je vedený výkon rozhodnutia, ak ide o splnenie ...
d)
potvrdením príslušného inšpektorátu práce14c) nie starším ako tri mesiace, že neporušil zákaz ...
e)
potvrdením Sociálnej poisťovne a každej zdravotnej poisťovne, nie starším ako tri mesiace, ak ...
(6)

Subjekty, ktoré vydávajú potvrdenia podľa odseku 5, sú povinné na požiadanie vydať tieto potvrdenia ...

(7)

Použitie dotácií podlieha povinnému zúčtovaniu so štátnym rozpočtom, ktorého spôsob určuje ...

(8)

Dotáciu nemožno poskytnúť ani použiť na splácanie úverov, pôžičiek a úrokov z prijatých ...

(9)

Ustanovenia odsekov 1 až 6 a 11 sa nevzťahujú na dotácie poskytované z prostriedkov štátneho ...

(10)

Právnické osoby a fyzické osoby sú povinné na žiadosť orgánu oprávneného na výkon kontroly ...

(11)

Právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia, ktoré porušili zákaz nelegálneho zamestnávania ...

§ 9
Kapitoly
(1)

Príjmy štátneho rozpočtu a výdavky štátneho rozpočtu sú organizačne usporiadané do kapitol. ...

a)
každého ministerstva vrátane rozpočtov rozpočtových organizácií, ktoré sú zapojené na jeho ...
b)
Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky,
c)
Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky,
d)
Úradu vlády Slovenskej republiky,
e)
Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky,
f)
Kancelárie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky,
g)
Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky,
h)
Slovenskej akadémie vied,
i)
Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky,
j)
ostatných ústredných orgánov štátnej správy,1) ktoré nie sú zapojené na rozpočet príslušného ...
k)
Slovenskej informačnej služby,
l)
Všeobecnej pokladničnej správy,
m)
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví,
n)
Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky.
(2)

Organizačné usporiadanie kapitol je uvedené v organizačnej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie. ...

(3)

Kapitolu Všeobecná pokladničná správa spravuje ministerstvo financií a tvoria ju príjmy štátneho ...

(4)

Správca kapitoly podľa odseku 1 je povinný

a)
vypracúvať návrh rozpočtu kapitoly vrátane návrhov zámerov a cieľov programov a finančných ...
b)
vypracúvať návrh rozpočtu kapitoly v súlade s vládnym návrhom zákona o štátnom rozpočte a ...
c)
koordinovať činnosť správcov iných kapitol, ktorí sa zúčastňujú na plnení medzirezortného ...
d)
spolupracovať s gestorom medzirezortného programu vlády, na ktorom sa zúčastňuje,
e)
monitorovať a hodnotiť plnenie programov vlády rozpočtovaných v rámci kapitoly spôsobom určeným ...
f)
rozpisovať schválené záväzné ukazovatele kapitoly, a to pre vlastné rozpočtové hospodárenie ...
g)
oznamovať obciam a vyšším územným celkom, ktoré zabezpečujú prenesený výkon štátnej správy, ...
h)
zabezpečovať uvoľňovanie výdavkov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy tak, ...
i)
usmerňovať hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami kapitoly,
j)
vypracúvať správy o vývoji rozpočtového hospodárenia kapitoly, predkladať ich ministerstvu financií ...
k)
vypracúvať súhrnné výkazy a prehľad o rozpočtových opatreniach za celú kapitolu a predkladať ...
l)
zverejňovať údaje rozpočtu kapitoly najneskôr do 60 dní po nadobudnutí účinnosti zákona o ...
(5)

Návrh rozpočtu kapitoly a návrh záverečného účtu kapitoly predkladá Kancelária Najvyššieho ...

(6)

Návrh rozpočtu kapitoly a návrh záverečného účtu kapitoly predkladá Slovenská akadémia vied ...

§ 10
Rozpočtové rezervy
(1)

Na krytie nepredvídaných výdavkov nevyhnutných na zabezpečenie rozpočtového hospodárenia alebo ...

(2)

Rozpočtové rezervy tvorí najmä

a)
rozpočtová rezerva vlády,
b)
rozpočtová rezerva predsedu vlády,
c)
rezerva na prostriedky Európskej únie a odvody Európskej únii.
(3)

Výšku rozpočtových rezerv schvaľuje národná rada zákonom o štátnom rozpočte na príslušný ...

(4)

O hospodárení s rozpočtovými rezervami podáva vláda informáciu národnej rade v rámci návrhu ...

§ 11
Rozpočtové provizórium
(1)

Ak nie je vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na nasledujúci rozpočtový rok schválený ...

(2)

Rozpočtové hospodárenie Slovenskej republiky a vzťahy medzi štátom a inými subjektmi sa počas ...

(3)

Výdavky štátneho rozpočtu v každom kalendárnom mesiaci rozpočtového provizória podľa odseku ...

a)
výdavky spojené so správou schodku štátneho rozpočtu a štátneho dlhu a výdavky na úhradu výnosov ...
b)
výdavky na splácanie úrokov z prijatých úverov alebo pôžičiek a poplatkov súvisiacich s prijatými ...
c)
úhrady dávok a príspevkov, na ktoré majú právnické osoby alebo fyzické osoby právny nárok ...
d)
poistné a príspevky do poisťovní za zamestnancov štátnych rozpočtových organizácií a štátnych ...
e)
odvody do rozpočtu Európskej únie,
f)
prostriedky Európskej únie a prostriedky štátneho rozpočtu určené na financovanie spoločných ...
(4)

Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória sa zúčtujú so štátnym ...

§ 12
Vojnový štátny rozpočet

Po vypovedaní vojny alebo po vyhlásení vojnového stavu16) vypracúva ministerstvo financií návrh ...

§ 13
Štátne finančné aktíva a štátne finančné pasíva
(1)

Štátne finančné aktíva sú

a)
peňažné prostriedky štátu vytvorené z výsledkov rozpočtového hospodárenia štátneho rozpočtu ...
b)
peňažné prostriedky štátu zo splácania istín poskytnutých návratných výpomocí a úverov ...
c)
majetkové účasti štátu,
d)
cenné papiere vo vlastníctve štátu,
e)
pohľadávky štátu z poskytnutých návratných finančných výpomocí a úverov a pôžičiek,
f)
ďalšie peňažné prostriedky na základe rozhodnutia vlády alebo národnej rady.
(2)

Súčasťou štátnych finančných aktív sú aj peňažné prostriedky v pokladnici a na bežných ...

(3)

Štátne finančné pasíva sú záväzky štátu vzniknuté z prijatých úverov vlády, z vydaných ...

(4)

Súčasťou štátnych finančných pasív sú aj záväzky štátnych príspevkových organizácií ...

(5)

Správou štátnych finančných aktív a štátnych finančných pasív sa rozumie evidencia, analýza, ...

(6)

Štátne finančné aktíva vytvorené z výsledkov hospodárenia štátneho rozpočtu z minulých rokov ...

(7)

Finančné operácie so štátnymi finančnými aktívami a iné operácie, ktoré ovplyvňujú stav ...

(8)

Správu štátnych finančných aktív podľa odseku 1 písm. a), b), e) a f) a štátnych finančných ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

ROZPOČTOVÝ PROCES VEREJNEJ SPRÁVY

§ 14
Všeobecné ustanovenia
(1)

Ministerstvo financií riadi práce a usmerňuje vypracovanie návrhu rozpočtu verejnej správy, osobitne ...

(2)

Ministerstvo financií vypracúva návrh rozpočtu verejnej správy v štruktúre podľa § 4 ods. 1 ...

(3)

Návrh rozpočtu verejnej správy predkladá ministerstvo financií vláde a Najvyššiemu kontrolnému ...

(4)

Pri prerokúvaní návrhu štátneho rozpočtu na rokovaní vlády nemožno schváliť návrhy, ktorých ...

(5)

Subjekty verejnej správy a právnické osoby a fyzické osoby, ktorým sa poskytujú prostriedky štátneho ...

(6)

Sociálna poisťovňa a Slovenský pozemkový fond sú povinné prerokovať s ministerstvom financií ...

(7)

Správca kapitoly je povinný predkladať ministerstvu financií na jeho žiadosť návrhy rozpočtov ...

(8)

Návrhy rozpočtov subjektov verejnej správy sa predkladajú v súlade s osobitnými predpismi19) na ...

§ 15
Rozpočtové opatrenia v štátnom rozpočte
(1)

Vláda alebo na základe jej splnomocnenia minister financií môže v rozsahu a za podmienok ustanovených ...

(2)

Úprava záväzných ukazovateľov kapitoly Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky schválených ...

(3)

Rozpočtové opatrenia sú

a)
presuny rozpočtových prostriedkov,
b)
povolené prekročenie limitu výdavkov,
c)
viazanie rozpočtových prostriedkov.
(4)

Štátna rozpočtová organizácia a štátna príspevková organizácia sú povinné viesť operatívnu ...

(5)

Ministerstvo financií zverejňuje na svojom webovom sídle rozpočtové opatrenia, ktorými sa menia ...

§ 16
Presuny rozpočtových prostriedkov

Ak na úhradu nevyhnutného výdavku neboli v rozpočte kapitoly zabezpečené potrebné prostriedky, ...

§ 17
Povolené prekročenie limitu výdavkov
(1)

Ak by prekročenie limitu výdavkov s výnimkou podľa odseku 4 ovplyvnilo záväzné ukazovatele rozpočtu ...

(2)

Ak má dôjsť z dôvodu delimitácie alebo prechodu úloh k prekročeniu limitu výdavkov, orgány ...

(3)

Povolené prekročenie limitu výdavkov nemožno vykonať z

a)
úspor rozpočtovaných výdavkov spojených so správou štátneho dlhu rozpočtovaných v kapitole ...
b)
dôvodu dosiahnutia vyšších ako rozpočtovaných daňových príjmov.
(4)

Rozpočtová organizácia rozpočtuje aj príjmy, ktoré predpokladá, že získa z rozdielu medzi výnosmi ...

§ 18
Viazanie rozpočtových prostriedkov
(1)

Viazanie rozpočtových prostriedkov je časové a vecné obmedzenie ich použitia.

(2)

Ministerstvo financií viaže v rozpočte kapitoly rozpočtové prostriedky

a)
z dôvodu delimitácie alebo prechodu úloh na iný subjekt,
b)
v prípade povoleného prekročenia limitu výdavkov na ťarchu ďalšieho záväzného ukazovateľa, ...
c)
na základe rozhodnutia vlády, najmä v prípade nesúladu medzi príjmami a výdavkami štátneho ...
d)
na základe potvrdenia o započítaní záväzku rozpočtovej organizácie podľa osobitného predpisu,20) ...
e)
na základe oznámenia podľa § 8 ods. 6,
f)
za podmienok podľa osobitného zákona.20a)
(3)

Návrh na viazanie rozpočtových prostriedkov podľa odseku 2 písm. c), ktorý sa týkal viazania ...

(4)

Správca kapitoly je povinný v rozpočte kapitoly viazať rozpočtové prostriedky, ak

a)
o viazaní rozpočtových prostriedkov rozhodla vláda alebo na základe jej splnomocnenia minister ...
b)
v rozpočte mal zabezpečené prostriedky na vykonanie úloh, ktorých plnenie prešlo na iné kapitoly, ...
c)
neplní rozpočtovaný príjem, o ktorom zákon o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok ...
(5)

Rozpočtová organizácia je povinná vo svojom rozpočte viazať rozpočtové prostriedky, ak

a)
tieto prostriedky boli určené na úlohy, ktoré sa vôbec alebo sčasti nebudú realizovať,
b)
neplní rozpočtované príjmy; ak vyrovnanie úbytku príjmov nemôže rozpočtová organizácia zabezpečiť ...
(6)

Viazané rozpočtové prostriedky nemožno použiť bez ich uvoľnenia orgánom, ktorý o ich viazaní ...

PIATA ČASŤ

PRAVIDLÁ ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA

§ 19
(1)

Verejné prostriedky možno použiť na účely, ktoré sú v súlade s osobitnými predpismi.19) Prostriedky ...

(2)

Verejné prostriedky rozpočtované na príslušný rozpočtový rok možno použiť do konca rozpočtového ...

(3)

Právnické osoby a fyzické osoby, ktorým sa poskytujú verejné prostriedky, zodpovedajú za hospodárenie ...

(4)

Štatutárny orgán subjektu verejnej správy19) je povinný zabezpečiť, aby sa verejné prostriedky ...

(5)

Subjekt verejnej správy nie je oprávnený zaväzovať sa v bežnom rozpočtovom roku na také úhrady, ...

(6)

Verejné prostriedky sa môžu používať na krytie nevyhnutných potrieb a opatrení vyplývajúcich ...

(7)

Subjekt verejnej správy môže tvoriť osobitné fondy, len ak tak ustanovuje tento alebo osobitný ...

(8)

Subjekt verejnej správy môže poskytovať preddavky, ak boli vopred v zmluve o dodávke výkonov a ...

(9)

Subjekt verejnej správy môže okrem preddavkov podľa odseku 8 poskytnúť na základe písomnej zmluvy ...

a)
preddavok pri obstaraní vojenského materiálu, špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení a hudobných ...
b)
trvalú zálohu pri vydaní medzinárodnej platobnej karty, ak je jej vydanie nevyhnutné na zabezpečenie ...
c)
akreditív v prospech zahraničných osôb pri dodávkach výkonov a tovarov,
d)
preddavok na úhradu zdravotnej starostlivosti,
e)
trvalú zálohu na poskytnutie poštových služieb,
f)
zábezpeku pri obstaraní výkonov a tovarov; tým nie je dotknuté poskytovanie zábezpeky podľa osobitného ...
(10)

Preddavky poskytnuté podľa odseku 8 musia byť finančne vyporiadané najneskôr do konca rozpočtového ...

(11)

Ustanovenia odsekov 8 až 10 sa nepoužijú na poskytovanie preddavkov obci a vyššiemu územnému ...

(12)

Subjekt verejnej správy s výnimkou obce a vyššieho územného celku môže prijímať úvery, pôžičky ...

(13)

Subjekt verejnej správy môže vstupovať do úverových alebo pôžičkových vzťahov ako ručiteľ ...

(14)

Subjekt verejnej správy môže poskytovať úvery alebo pôžičky len v súlade s týmto alebo osobitným ...

(15)

Subjekt verejnej správy s výnimkou subjektu verejnej správy, ktorým je obec, vyšší územný celok ...

(16)

Fyzickej osobe a právnickej osobe, ktorá nie je subjektom verejnej správy podľa § 3 ods. 1, ktorá ...

ŠIESTA ČASŤ

FINANČNÉ VZŤAHY S EURÓPSKOU ÚNIOU

§ 20
(1)

Prostriedky Európskej únie sa vedú na osobitných účtoch ministerstva financií v Štátnej pokladnici; ...

(2)

Z výdavkov podľa § 8 ods. 3 sa poskytujú prostriedky prostredníctvom príslušného orgánu štátnej ...

(3)

Štátny orgán a rozpočtová organizácia, ktoré sústreďujú odvody Európskej únii, vedú tieto ...

(4)

Výnosy z prostriedkov Európskej únie sú majetkom Európskej únie.24aa)

(5)

Prostriedkami Európskej únie a odvodmi Európskej únii nemožno zabezpečovať záväzky Slovenskej ...

(6)

Ak Európska únia požiada o vrátenie prostriedkov Európskej únie, vyporiadajú sa tieto prostriedky ...

(7)

Slovenská republika zaplatí Európskej únii úrok z omeškania v prípade oneskoreného vrátenia ...

(8)

Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré prijali finančnú pomoc priamo z Európskej únie, sú povinné ...

§ 20a
(1)

Prostriedky dočasnej finančnej pomoci24b) (ďalej len „prechodné prostriedky") a prostriedky štátneho ...

(2)

Prostriedky podľa odseku 1 prijaté rozpočtovou organizáciou z osobitných účtov podľa odseku ...

(3)

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej bol uložený odvod, penále a pokuta za porušenie finančnej ...

(4)

Ak Európska únia požiada o vrátenie prechodných prostriedkov, odvedú sa tieto prostriedky vrátane ...

(5)

Slovenská republika zaplatí Európskej únii úrok z omeškania v prípade oneskoreného vrátenia ...

SIEDMA ČASŤ

ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE A PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE

§ 21
Zriaďovanie, zmena a zrušovanie rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
(1)

Rozpočtová organizácia je právnická osoba štátu, obce alebo vyššieho územného celku, ktorá ...

(2)

Príspevková organizácia je právnická osoba štátu, obce alebo vyššieho územného celku, ktorá ...

(3)

Rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie možno zriadiť na plnenie úloh štátu, obce ...

(4)

Rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie môžu vo vlastnom mene nadobúdať práva a ...

(5)

Rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu možno zriadiť

a)
zákonom,
b)
rozhodnutím zriaďovateľa, ktorým je ústredný orgán štátnej správy, ak osobitný predpis neustanovuje ...
(6)

Funkciu zriaďovateľa vo vzťahu k ústrednému orgánu štátnej správy ako rozpočtovej organizácii ...

(7)

Ak rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia bola zriadená zákonom, zriaďovateľskú ...

(8)

Zriaďovateľ môže zriadiť na plnenie svojich úloh v rozsahu svojej pôsobnosti rozpočtovú organizáciu ...

(9)

Zriaďovateľ podľa odseku 5 písm. b) vydá o zriadení rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej ...

a)
označenie zriaďovateľa,
b)
názov rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie vylučujúci možnosť zámeny s názvom ...
c)
formu hospodárenia,
d)
dátum zriadenia rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie,
e)
vymedzenie predmetu činnosti,
f)
označenie štatutárneho orgánu,
g)
vecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý je rozpočtovej organizácii alebo príspevkovej organizácii ...
h)
určenie doby, na ktorú sa rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia zriaďuje.
(10)

Rozpočtová organizácia a príspevková organizácia s výnimkou rozpočtovej organizácie, ktorou ...

(11)

Rozpočtové organizácie alebo príspevkové organizácie zriadené rozhodnutím zriaďovateľa podľa ...

(12)

Zriaďovateľ príspevkovej organizácie je povinný ju zrušiť k 31. decembru roka, v ktorom zistí, ...

(13)

Ak k zániku rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie dochádza rozdelením, zlúčením ...

(14)

Zriaďovateľ s výnimkou obce a vyššieho územného celku je povinný do siedmich dní oznámiť ...

(15)

Na príspevkové organizácie sa vzťahujú práva a povinnosti subjektov verejnej správy uvedené ...

§ 22
Hospodárenie rozpočtových organizácií
(1)

Rozpočtová organizácia hospodári s rozpočtovými prostriedkami vrátane prostriedkov prijatých ...

(2)

Zriaďovateľ určí, ktoré vnútorné organizačné jednotky v rámci rozpočtovej organizácie v ...

(3)

Vzájomné započítanie príjmov a výdavkov je v rozpočtovej organizácii prípustné, ak ide o dodatočnú ...

(4)

Rozpočtová organizácia sústreďuje všetky príjmy svojho rozpočtu s výnimkou príjmov uvedených ...

(5)

Príjem z prenájmu majetku štátu v správe štátnej rozpočtovej organizácie je príjmom štátneho ...

(6)

Rozpočtová organizácia môže uzatvárať zmluvu o nájme veci s právom kúpy prenajatej veci,29) ...

§ 24
Hospodárenie príspevkových organizácií
(1)

Príspevková organizácia hospodári podľa svojho rozpočtu príjmov a výdavkov. Jej rozpočet zahŕňa ...

(2)

Príspevková organizácia je povinná dosahovať príjmy určené svojím rozpočtom.

(3)

Príspevková organizácia sústreďuje všetky príjmy a realizuje všetky výdavky prostredníctvom ...

(4)

Príspevková organizácia môže uzatvárať zmluvu o nájme veci s právom kúpy prenajatej veci,29) ...

(5)

Príspevková organizácia môže uzatvoriť zmluvu podľa odseku 4 po vyhodnotení ponúk najmenej ...

(6)

Finančný vzťah medzi zriaďovateľom a príspevkovou organizáciou je určený záväznými ukazovateľmi ...

(7)

Príspevková organizácia uhrádza výdavky na prevádzku, opravy a údržbu hmotného majetku, ako ...

(8)

Ak vlastné zdroje na obstaranie hmotného a nehmotného majetku nekryjú potreby príspevkovej organizácie, ...

(9)

Príspevková organizácia vykoná po uplynutí rozpočtového roka zúčtovanie finančných vzťahov ...

(10)

Ak je výsledok hospodárenia kladný, tento nemôže byť dosiahnutý nesplnením úloh, obmedzovaním ...

§ 25
Tvorba a použitie rezervného fondu

Rezervný fond príspevkovej organizácie sa tvorí z výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie. ...

Práva a povinnosti rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií

§ 26
(1)

Ak osobitný predpis neustanovuje inak, rozpočtová organizácia a príspevková organizácia poskytujú ...

(2)

Rozpočtová organizácia a príspevková organizácia nie sú oprávnené ručiť za zaplatenie zmenky, ...

(3)

Ak ide o úhrady výdavkov z prostriedkov štátneho rozpočtu, rozpočtu obce alebo rozpočtu vyššieho ...

a)
výplatu miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní vrátane náhrad platov ...
b)
odvod poistného a príspevkov do poistných fondov z platov a miezd podľa písmena a),
c)
odvod poistného a príspevkov za osoby, za ktoré poistné a príspevok platí štát,
d)
úhrady dávok sociálnej pomoci, peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého ...
(4)

Príspevková organizácia uhrádza výdavky podľa odseku 3 v nasledujúcom roku zo svojho bežného ...

(5)

Ak sa výdavky podľa odsekov 3 a 4 nevyčerpajú do konca februára, odvedú sa do troch dní po vyúčtovaní ...

(6)

Rozpočtová organizácia a príspevková organizácia ako nájomca alebo vypožičiavateľ môžu použiť ...

(7)

Rozpočtová organizácia, ktorou je ministerstvo financií, môže prijímať alebo poskytovať úvery ...

(8)

Rozpočtová organizácia a príspevková organizácia môžu použiť prostriedky svojho rozpočtu ...

(9)

Rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie vedú účtovníctvo, zostavujú a predkladajú ...

(10)

Rozpočtová organizácia nemôže tvoriť osobitné fondy, iba ak tak ustanoví osobitný predpis.39) ...

(11)

Štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie môžu obstarať osobný automobil39a) ...

§ 27
Združovanie prostriedkov
(1)

Rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia môže združovať prostriedky podľa osobitného ...

(2)

Rozpočtová organizácia a príspevková organizácia uskutočňujú platby podľa uzavretej zmluvy ...

(3)

Rozpočtová organizácia a príspevková organizácia vyporiadajú majetok získaný výkonom spoločnej ...

§ 28
Podnikateľská činnosť rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie
(1)

Rozpočtová organizácia nemôže vykonávať podnikateľskú činnosť, ak osobitný predpis neustanovuje ...

(2)

Príspevková organizácia môže vykonávať so súhlasom zriaďovateľa podnikateľskú činnosť ...

(3)

Ak je hospodárskym výsledkom podnikateľskej činnosti k 30. septembru rozpočtového roka strata, ...

ÔSMA ČASŤ

ŠTÁTNY ZÁVEREČNÝ ÚČET A SÚHRNNÁ VÝROČNÁ SPRÁVA

§ 29
Štátny záverečný účet
(1)

Štátny záverečný účet je správou o rozpočtovom hospodárení Slovenskej republiky, ktorá obsahuje ...

(2)

Štátny záverečný účet obsahuje

a)
údaje o príjmoch, výdavkoch a výsledku rozpočtového hospodárenia subjektov verejnej správy a ...
b)
vyhodnotenie zamerania a opatrení rozpočtovej politiky,
c)
údaje o príjmoch, výdavkoch a výsledku rozpočtového hospodárenia štátneho rozpočtu,
d)
iné údaje o plnení rozpočtu verejnej správy.
(3)

Ministerstvo financií usmerňuje práce na vypracovaní záverečných účtov kapitol a záverečných ...

(4)

Správca kapitoly je povinný vypracovať záverečný účet kapitoly za príslušný rozpočtový ...

(5)

Návrh štátneho záverečného účtu vrátane návrhu na použitie prebytku štátneho rozpočtu ...

(6)

Vláda predkladá návrh štátneho záverečného účtu národnej rade a Najvyššiemu kontrolnému ...

(7)

Štátny záverečný účet zverejňuje ministerstvo financií do desiatich dní po schválení národnou ...

§ 29a
Súhrnná výročná správa
(1)

Súhrnná výročná správa je súhrnný dokument, ktorý obsahuje

a)
údaje o príjmoch, výdavkoch a výsledku rozpočtového hospodárenia subjektov verejnej správy a ...
b)
súhrnnú účtovnú závierku verejnej správy Slovenskej republiky,41b)
c)
údaje ustanovené osobitným predpisom,42)
d)
ďalšie údaje o hospodárení Slovenskej republiky.
(2)

Návrh súhrnnej výročnej správy za príslušný rozpočtový rok predkladá ministerstvo financií ...

(3)

Vláda predkladá súhrnnú výročnú správu za príslušný rozpočtový rok na informáciu národnej ...

(4)

Súhrnnú výročnú správu ukladá ministerstvo financií do verejnej časti registra účtovných ...

DEVIATA ČASŤ

ZODPOVEDNOSŤ ZA HOSPODÁRENIE, PORUŠENIE FINANČNEJ DISCIPLÍNY

§ 30
Zodpovednosť za hospodárenie
(1)

Vláda zodpovedá národnej rade za hospodárenie s prostriedkami štátneho rozpočtu; s výnimkou ...

(2)

Za hospodárenie s verejnými prostriedkami zodpovedá štatutárny orgán subjektu verejnej správy.19) ...

§ 30a
Osobitné ustanovenia o vyrovnanom rozpočte verejnej správy
(1)

Rozpočet verejnej správy má byť vyrovnaný alebo prebytkový. Rozpočet verejnej správy sa považuje ...

(2)

Pri výraznom odchýlení sa42af) od strednodobého cieľa alebo postupu vedúcemu k tomuto cieľu podľa ...

(3)

Povinnosť uplatňovať korekčný mechanizmus sa nevzťahuje na obdobie trvania výnimočných okolností.42ai) ...

(4)

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť posudzuje a zverejňuje vyhodnotenie uplatňovania alebo neuplatňovania ...

§ 31
Porušenie finančnej disciplíny
(1)

Porušením finančnej disciplíny je

a)
poskytnutie alebo použitie verejných prostriedkov v rozpore s určeným účelom,
b)
poskytnutie alebo použitie verejných prostriedkov nad rámec oprávnenia, ktorým dôjde k vyššiemu ...
c)
neodvedenie prostriedkov subjektu verejnej správy v ustanovenej alebo určenej lehote a rozsahu,
d)
neodvedenie výnosu z verejných prostriedkov do rozpočtu subjektu verejnej správy podľa tohto alebo ...
e)
prekročenie lehoty ustanovenej alebo určenej na použitie verejných prostriedkov,
f)
prekročenie rozsahu splnomocnenia na prevzatie záväzkov podľa § 19 ods. 5,
g)
umožnenie bezdôvodného obohatenia získaním finančného prospechu z verejných prostriedkov,
h)
konanie v rozpore s § 15 až 18,
i)
použitie verejných prostriedkov na financovanie, založenie alebo zriadenie právnickej osoby v rozpore ...
j)
nehospodárne, neefektívne a neúčinné vynakladanie verejných prostriedkov,21)
k)
nedodržanie ustanoveného alebo určeného spôsobu nakladania s verejnými prostriedkami,
l)
úhrada preddavku z verejných prostriedkov v rozpore s týmto zákonom alebo v rozpore s podmienkami ...
m)
porušenie pravidiel a podmienok pri poskytovaní prostriedkov z rozpočtu verejnej správy subjektom ...
n)
porušenie pravidiel a podmienok, za ktorých boli verejné prostriedky poskytnuté.
(2)

Za porušenie finančnej disciplíny podľa odseku 1 písm. a) sa nepovažuje taká realizácia výdavkov, ...

(3)

Za porušenie finančnej disciplíny podľa odseku 1 písm. a) sa ukladá odvod vo výške porušenia ...

(4)

Za porušenie finančnej disciplíny podľa odseku 1 písm. b) sa ukladá odvod vo výške porušenia ...

(5)

Za porušenie finančnej disciplíny podľa odseku 1 písm. e) sa ukladá penále vo výške 0,1 % zo ...

(6)

Za porušenie finančnej disciplíny podľa odseku 1 písm. f) až i) sa ukladá pokuta. Pokuta za porušenie ...

(7)

Subjekt verejnej správy, ktorý porušil finančnú disciplínu podľa odseku 1 písm. a) až n), je ...

(8)

Odvod, penále a pokuta za porušenie finančnej disciplíny právnickou osobou alebo fyzickou osobou ...

(9)

Odvod, penále a pokutu za porušenie finančnej disciplíny pri nakladaní s verejnými prostriedkami ...

(10)

Ak porušenie finančnej disciplíny, za ktoré sa ukladá odvod a penále podľa tohto zákona a ukladá ...

(11)

Odvod, penále a pokutu za to isté porušenie finančnej disciplíny možno uložiť len raz.

(12)

Ukladanie a vymáhanie odvodu, penále a pokuty sa riadi všeobecnými predpismi o správnom konaní.48) ...

(13)

Odvod spolu s penále za porušenie finančnej disciplíny, ktoré za kontrolovaný subjekt alebo povinnú ...

(14)

Odvod, penále a pokutu za porušenie finančnej disciplíny možno uložiť do piatich rokov odo dňa ...

(15)

Na postup pri úhrade odvodu za porušenie finančnej disciplíny pri hospodárení s prostriedkami ...

(16)

Ak je porušenie finančnej disciplíny podľa odseku 1 písm. a) až i) aj porušením povinností ...

§ 32

Ministerstvo financií môže subjektu, ktorému vyplývajú povinnosti z tohto zákona, uložiť za ...

DESIATA ČASŤ

VŠEOBECNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 33
Zisťovanie rozpočtových dôsledkov právnych predpisov a iných opatrení
(1)

Pri návrhoch zákonov a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov, opatrení ústredných ...

(2)

Navrhovatelia sú povinní rozpočtové dôsledky návrhov právnych predpisov podľa odseku 1 vopred ...

(3)

Návrhy právnych predpisov a iných opatrení podľa odseku 1 predložené na rokovanie vlády v priebehu ...

§ 34

Subjekt verejnej správy je oprávnený uhrádzať zo svojho rozpočtu v nevyhnutnom rozsahu aj výdavky ...

§ 35

Zodpovednosť za porušenie finančnej disciplíny rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, ...

§ 35a

Na účely tohto zákona sa za verejné prostriedky považujú aj finančné prostriedky, ktoré poskytuje ...

§ 36

Podrobnosti o hospodárení s verejnými prostriedkami a o hospodárení rozpočtových organizácií ...

§ 37
(1)

Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2005 až 2007 sa zostaví s prihliadnutím na platné ustanovenia ...

(2)

Ak sa upravuje rozpočtová klasifikácia na nasledujúci rozpočtový rok, návrh rozpočtu verejnej ...

(3)

Na konania začaté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa vzťahujú doterajšie predpisy. ...

(4)

Ustanovenie § 35 sa použije aj pri porušení rozpočtovej disciplíny podľa doterajších predpisov. ...

(5)

Ministerstvo financií, obec a vyšší územný celok aj po nadobudnutí účinnosti tohto zákona ...

(6)

Právne pomery príspevkových organizácií zriadených podľa doterajších predpisov, ktoré sa nevykazujú ...

(7)

Na účely tohto zákona sa prostriedky Európskych spoločenstiev poskytnuté Slovenskej republike ...

(8)

Na zostavenie štátneho záverečného účtu za rok 2004 sa vzťahuje doterajší predpis.

(9)

Výnimky poskytnuté podľa § 54 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. ...

(10)

Na účely tohto zákona sa za verejné prostriedky považujú aj príjmy a výdavky súvisiace s vykonávaním ...

§ 37a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. mája 2005
(1)

Ustanovenie § 31 ods. 8 v znení účinnom po 1. máji 2005 sa vzťahuje na odvod, penále a pokutu ...

(2)

Ustanovenie § 37 ods. 7 sa vzťahuje aj na hospodárenie, postup používania a poskytovanie prostriedkov ...

§ 37b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2006

Súhlas zriaďovateľa so zaplatením členského príspevku podľa doterajších predpisov sa považuje ...

§ 37c
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2007

Na konania o uložení odvodu, penále a pokuty za porušenie finančnej disciplíny začaté a právoplatne ...

§ 37d
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2009
(1)

Ustanovenie § 8 ods. 4 v znení účinnom od 1. januára 2009 sa prvýkrát uplatní na použitie kapitálových ...

(2)

Kapitálové výdavky rozpočtované na rozpočtové roky 2005, 2006, 2007 a 2008 možno použiť do ...

(3)

Právne vzťahy pri poskytovaní dotácií podľa doterajších predpisov musia byť zosúladené s ...

(4)

Na konania o uložení odvodu, penále a pokuty za porušenie finančnej disciplíny, ku ktorému došlo ...

§ 37e

Subjekt verejnej správy, ktorým je právnická osoba so 100 % majetkovou účasťou štátu, môže ...

§ 37f
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. novembra 2010

Ustanovenie § 9 ods. 7 sa prvýkrát použije na rozpočet verejnej správy na roky 2011 až 2013.

§ 37g

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

§ 37h
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. marca 2012
(1)

Ustanovenia § 29 a 29a v znení účinnom od 1. marca 2012 sa prvýkrát uplatnia pri vypracovaní ...

(2)

Konanie o uložení odvodu, penále a pokuty právoplatne neukončené k 29. februáru 2012 sa ukončí ...

§ 37i
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2016

Za porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. j) pri nakladaní s prostriedkami Európskej ...

§ 37j
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2017

Ustanovenie § 8 ods. 5 v znení účinnom od 1. januára 2017 sa prvýkrát uplatní na bežné výdavky ...

§ 38

Zrušuje sa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách ...

Čl. II

Zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

V § 2 odseky 1 a 2 znejú:

„(1) Systémom Štátnej pokladnice sa rozumie sústava činností, ktorými sa zabezpečuje centralizácia ...

„1) § 3 ods. 1 a 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene ...

2.

Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:

„9) Napríklad § 21 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých ...

3.

V § 6 ods. 1 písm. h) v časti vety za bodkočiarkou sa za slová „účet v slovenskej mene“ vkladajú ...

4.

V § 6 ods. 1 písmeno j) znie:

„j) úročí na zmluvnom základe priebežný kreditný zostatok na účte Sociálnej poisťovne, ...

5.

V § 6 ods. 1 písm. k) časť vety za bodkočiarkou znie: „Štátna pokladnica môže dočasne voľnými ...

6.

V § 6 ods. 1 písm. n) sa na konci pripájajú tieto slová: „banky a pobočky zahraničnej banky ...

7.

V § 6 sa odsek 1 dopĺňa písmenom za), ktoré znie:

„za) Štátna pokladnica úročí na zmluvnom základe priebežný debetný zostatok na vybraných ...

8.

V § 6 ods. 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „Slovenskej televízie, Slovenského rozhlasu,“.

9.

V § 7 ods. 4 písmeno b) znie:

„b)
vyšší územný celok, je transfer zo štátneho rozpočtu,“.

10.

V § 8 ods. 1 sa vypúšťajú slová „vyšší územný celok, rozpočtová organizácia vyššieho ...

11.

V § 8 ods. 2 prvej vete sa vypúšťajú slová „vyšší územný celok, rozpočtová organizácia ...

12.

V § 8 ods. 6 prvej vete sa za slovo „klient“ vkladá čiarka a slová „s výnimkou klienta, ktorým ...

13.

V § 8 sa vypúšťa odsek 10.

14.

V § 9 ods. 1 sa za slová „Slovenskej republiky“ vkladá čiarka a slová „vyšší územný ...

15.

V § 9 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „s výnimkou vyššieho územného celku, ktorý ...

16.

V § 11 odsek 5 znie:

„(5) Štátna pokladnica sústreďuje výnosy získané z úročenia prostriedkov podľa odseku 3 ...

17.

§ 11 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Štátna pokladnica je oprávnená vyplatiť z osobitného účtu podľa odseku 5 úroky podľa ...

18.

V § 12 ods. 1 sa vypúšťa písmeno g).

Doterajšie písmená h) a i) sa označujú ako písmená g) a h).

19.

V § 12 ods. 3 sa nad slovo „jednotka“ umiestňuje odkaz 9.

20.

V § 12 ods. 8 písm. c) sa slová „odpisovať podľa odseku 1 písm. g)“ nahrádzajú slovami „tento ...

21.

V § 13 ods. 1 sa číslica „4“ nahrádza číslicou „5“.

22.

V § 17 písm. o) sa vypúšťa slovo „dočasného“ a slová „v rozpočtovom roku“.

23.

§ 21a sa vypúšťa.

24.

V § 23a ods. 2 sa za slovom „škola“ vypúšťa čiarka a slová „príspevková organizácia ...

25.

Slová „verejný rozpočet“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami ...

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení zákona č. 196/2000 ...

§ 12 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Ak predávajúci, ktorým je rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, poskytuje ...

„10a) § 26 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene ...

Čl. IV

Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení zákona č. 92/1992 ...

1.

V § 27 ods. 2 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Fond je povinný predložiť ...

2.

§ 29 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10) Fond nemôže prijímať úvery alebo pôžičky ani vstupovať do úverových alebo pôžičkových ...

Čl. V

Zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového ...

1.

V § 34a ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Pozemkový fond je povinný ...

2.

V § 34a sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Pozemkový fond nemôže prijímať úvery alebo pôžičky ani vstupovať do úverových alebo ...

Doterajšie odseky 2 až 7 sa označujú ako odseky 3 až 8.

Čl. VI

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 ...

1.

V § 122 ods. 2 písm. d) sa za slová „tento návrh“ vkladajú slová „na schválenie vláde ...

2.

V § 122 ods. 5 sa slová „vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda")“ nahrádzajú slovom ...

3.

§ 157 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Sociálna poisťovňa nemôže prijímať úvery alebo pôžičky ani vstupovať do úverových ...

4.

V § 168 sa odsek 3 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) odvod, penále a pokuta za porušenie finančnej disciplíny podľa osobitného predpisu.91a)“. ...

„91a) § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení ...

5.

V § 248 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Ustanovenie odseku 1 sa neuplatní v prípade porušenia finančnej disciplíny podľa osobitného ...

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.

Čl. VII

Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

V § 16 sa vypúšťa odsek 6.

2.

V § 41 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).

Čl. VIII

Zákon č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení zákona č. 411/2002 Z. z., zákona č. ...

1.

V § 27 ods. 5 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ktorá je zapojená ...

2.

V § 27 sa vypúšťa odsek 6.

Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 6.

Čl. IX

Zákon č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

V § 9 odsek 3 znie:

„(3) Kancelária súdnej rady je rozpočtová organizácia, ktorá je zapojená na štátny rozpočet ...

Čl. XII

Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení ...

1.

V § 3 ods. 1 druhej vete sa vypúšťajú slová „a kapitole Súhrnný finančný vzťah“.

2.

V § 3 ods. 6 sa vypúšťa druhá veta.

3.

V § 3 sa vypúšťa odsek 7.

Čl. XIII

Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej ...

1.

V § 27 ods. 5 a 6 sa slová „1. októbra 2004“ nahrádzajú slovami „1. júla 2006“.

2.

V § 29 sa slová „1. októbra 2004“ nahrádzajú slovami „1. júla 2006“ a slová „1. septembra ...

Čl. XV - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia s výnimkou čl. I. § 1 až 3, § 4 ods. 1 až ...

Ivan Gašparovič v. r. Pavol Hrušovský v. r. Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 523/2004 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. júna 2009, ktorou sa stanovujú minimálne ...

  2.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/72/ES z 13. júla 2009 o spoločných pravidlách pre vnútorný ...

  3.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/73/ES z 13. júla 2009 o spoločných pravidlách pre vnútorný ...

Poznámky

 • 1)  Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy ...
 • 1a)  Napríklad zákon č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory ...
 • 2)  § 9 zákona č. 528/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov,§ 9 zákona č. 292/2014 Z. z.
 • 3)  § 19 až 21 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike.
 • 4)  Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 5)  Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
 • 6)  Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 195/2003 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická ...
 • 7)  § 4 ods. 2 a 3 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení ...
 • 8)  Napríklad zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
 • 9)  § 16 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 177/2004 Z. z.
 • 10)  Napríklad § 7 ods. 1 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení ...
 • 11)  Napríklad § 8 ods. 5 zákona č. 401/1998 Z. z. v znení zákona č. 478/2002 Z. z.
 • 12)  Napríklad zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších ...
 • 12a)  § 2c zákona č. 291/2002 Z. z. v znení zákona č. 659/2005 Z. z.
 • 12aa)  Napríklad § 28 zákona č. 528/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 42 a 43 zákona č. ...
 • 13)  Nariadenie Rady (ES) č. 318/2006 z 20. februára 2006 o spoločnej organizácii trhov v sektore cukru ...
 • 13a)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona ...
 • 13aa)  Čl. 8 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z.
 • 13ab)  § 2 písm. c) zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra ...
 • 13b)  Zákon č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve ...
 • 14)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej ...
 • 14a)  Napríklad zákon č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení neskorších predpisov, zákon č. ...
 • 14b)  Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 14ba)  § 18 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 14bb)  Zákon č. 315/2016 Z. z.
 • 14c)  § 7 ods. 3 písm. n) zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. ...
 • 14ca)  § 2 ods. 5 zákona č. 82/2005 Z. z. v znení zákona č. 223/2011 Z. z.
 • 14caa)  § 5 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 14cab)  § 10 ods. 4 písm. b) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 14cb)  § 5 a 6 zákona č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 15)  Napríklad zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.
 • 16)  Čl. 2 a 3 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, ...
 • 17)  Napríklad zákon č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa ...
 • 18)  Zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 18a)  Čl. 3 a 4 nariadenia Rady (ES) č. 1466/97 zo 7. júla 1997 o posilnení dohľadu nad stavmi rozpočtov ...
 • 18b)  § 27 ods. 2 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej ...
 • 19)  Napríklad zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 92/1991 Zb. v znení ...
 • 19a)  § 92 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 11 ods. 3 zákona č. 544/2002 Z. ...
 • 19b)  Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 19c)  § 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie ...
 • 20)  § 88 zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov.§ 63a zákona ...
 • 20a)  Čl. 5 ods. 6 a čl. 12 ods. 5 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti. ...
 • 21)  Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 22)  Napríklad zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej ...
 • 22a)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, ...
 • 22aa)  Napríklad § 36 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 22aaa)  Zákon č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 8 ods. 2 zákona č. 396/2012 Z. z. o Fonde ...
 • 22ab)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 258/1993 Z. z. o Železniciach Slovenskej republiky v ...
 • 22ac)  § 20f až 20j Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.
 • 22b)  Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, ...
 • 22ba)  § 2 ods. 2 zákona č. 375/2015 Z. z. o zrušení Fondu národného majetku Slovenskej republiky a ...
 • 23)  Zákon č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 24)  Napríklad zákon č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov, ...
 • 24a)  Napríklad § 12 a 15 zákona č. 528/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 16 a 25 zákona ...
 • 24aa)  
 • 24ab)  § 4, § 31 a 56 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 24ac)  § 5 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie č. 118/2018 Z. ...
 • 24b)  Článok 34 ods. 1 Aktu o podmienkach pristúpenia pripojeného k Zmluve o pristúpení Slovenskej republiky ...
 • 25)  § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. Opatrenie Ministerstva financií ...
 • 26)  Napríklad zákon č. 575/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve ...
 • 27)  Napríklad zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, Obchodný zákonník. ...
 • 28)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších ...
 • 28a)  § 3 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
 • 28b)  § 829 až 841 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.
 • 28c)  Napríklad § 152 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov, § 140 a 141 zákona č. 245/2008 ...
 • 29)  § 489 až 496 Obchodného zákonníka.
 • 35a)  § 8 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou ...
 • 36)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. ...
 • 37)  Zákon č. 191/1950 Zb. zákon zmenkový a šekový.
 • 37a)  § 15a zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 38)  Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
 • 39)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 39a)  § 2 písm. a) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 384/2004 Z. z. o dostupnosti spotrebiteľských ...
 • 40)  Napríklad zákon č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 41)  Napríklad § 43 zákona č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení ...
 • 41a)  Čl. 1 ods. 5 nariadenia Rady (ES) č. 479/2009 z 25. mája 2009 o uplatňovaní Protokolu o postupe ...
 • 41b)  § 22a zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 198/2007 Z. z.
 • 42)  Čl. 9 ods. 5 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z.
 • 42a)  Napríklad zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení ...
 • 42aa)  Napríklad § 3 písm. d) zákona č. 607/2003 Z. z. v znení zákona č. 349/2007 Z. z., § 5 ods. ...
 • 42ab)  § 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 42ac)  Čl. 3 ods. 1 písm. b) Zmluvy o stabilite, koordinácii a správe v hospodárskej a menovej únii medzi ...
 • 42ad)  Čl. 5 ods. 2 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z.
 • 42ae)  Čl. 2 písm. a) ústavného zákona č. 493/2011 Z. z.
 • 42af)  Čl. 6 nariadenia (ES) č. 1466/97.
 • 42ag)  Čl. 5 a 6 nariadenia (ES) č. 1466/97. Čl. 3 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1467/97.
 • 42ah)  Čl. 3 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z.
 • 42ai)  Čl. 3 ods. 3 písm. b) Zmluvy o stabilite, koordinácii a správe v hospodárskej a menovej únii (oznámenie ...
 • 43)  Napríklad zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, zákon č. 400/2009 Z. z. v znení neskorších ...
 • 44)  Napríklad § 246 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 2 zákona č. 357/2015 ...
 • 45)  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon ...
 • 47)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade ...
 • 48)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (úplné ...
 • 48a)  § 6a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 48aa)  § 2 písm. h) zákona č. 357/2015 Z. z.
 • 48b)  Napríklad § 33 ods. 2 zákona č. 292/2014 Z. z.
 • 49)  Napríklad zákon č. 13/2002 Z. z. o podmienkach premeny niektorých rozpočtových organizácií a ...
 • 50)  Napríklad zákon č. 416/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore