Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70776
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
30.03.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky 435/2010 účinný od 01.09.2019


Platnosť od: 17.11.2010
Účinnosť od: 01.09.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna hospodárska politika, Bezpečnosť a obrana štátu, Štátne fondy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3 JUD4 DS3 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 435/2010 s účinnosťou od 01.09.2019 na základe 221/2019

Legislatívny proces k zákonu 221/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1
Predmet úpravy

Tento zákon ustanovuje účel, podmienky, rozsah, spôsob a kontrolu poskytovania dotácií v pôsobnosti ...

§ 2
Účel poskytovania dotácií

Ministerstvo môže dotáciu poskytnúť na

a)

vzdelávacie aktivity, športové podujatia, brannošportové podujatia, kultúrne podujatia alebo spoločenské ...

1.

podporu výchovy občanov Slovenskej republiky k vlastenectvu,

2.

informovanie verejnosti o Severoatlantickej aliancii a Európskej únii,

3.

prípravu občanov na obranu Slovenskej republiky (ďalej len „obrana štátu“),

4.

prezentáciu ozbrojených síl Slovenskej republiky,

5.

podporu kultúrnych, duchovných a sociálnych potrieb profesionálnych vojakov, vojakov v zálohe a vojnových ...

6.

podporu starostlivosti o športové talenty a podporu vrcholového športu a výkonnostného športu,

b)

podporu procesu personálneho doplňovania ozbrojených síl Slovenskej republiky,

c)

ochranu a rozvoj historického a kultúrneho dedičstva so zameraním na vojenské dejiny,

d)

úhradu nákladov súvisiacich s účasťou na aktivitách organizovaných medzinárodnými organizáciami odborne ...

e)

výskum a vývoj1) na účely podpory obrany štátu,2)

f)

demonštračné činnosti na účely podpory obrany štátu,2)

g)

organizovanie konferencií a seminárov, školení a kurzov v oblasti obrany štátu,

h)

organizačné a administratívne zabezpečenie projektu výskumu a vývoja na účely podpory obrany štátu,2) ...

i)

vypracovanie vedeckých štúdií3) na účely podpory obrany štátu,2)

j)

zabezpečenie účasti zástupcov Slovenskej republiky v medzinárodných organizáciách výskumu a vývoja v ...

k)

na riešenie projektov na účely obrany organizácií Severoatlantickej aliancie, Európskej únie a štátov, ...

l)

úhradu zvýšených nákladov na poľnohospodársku výrobu a hospodárenie v lesoch z dôvodu výcviku ozbrojených ...

m)

akcie a činnosti na dosiahnutie a udržanie ekologickej stability,5) priaznivého stavu životného prostredia ...

1.

odstraňovanie inváznych druhov,6)

2.

vypracovanie a realizácia ekologických projektov a programov starostlivosti o lesy,

3.

údržba protipožiarnych pásov a opatrenie protipovodňovej ochrany,

4.

meliorácia pozemkov a rekultivačné opatrenia,

5.

odstraňovanie následkov požiarov, zosuvov, lesných kalamít a povodní,

6.

správa a výkony verejnoprospešného charakteru na drobných vodných tokoch a zarybňovanie rybárskych revírov,7) ...

7.

realizácia mechanických, chemických a biologických opatrení na zmiernenie a zastavenie podkôrnikovej ...

8.

vyhotovenie leteckého snímkovania lesných pozemkov pred vyhotovením programov starostlivosti o lesy,

9.

ochrana povrchových vôd a podzemných vôd, ochrana vodných zdrojov, výstavba priepustov, pevných brodov, ...

10.

výstavba a rekonštrukcia čistiarní odpadových vôd, žúmp, záchytných nádrží a protipožiarnych vodných ...

11.

revitalizácia vodných tokov, lesných pozemkov, lesných porastov a iných ekosystémov, realizácia opatrení ...

12.

zabezpečovanie priaznivého stavu osobitne chránenej časti prírody a krajiny, územia európskeho významu ...

13.

zabezpečovanie a realizácia technológií zameraných na prevenciu, monitorovanie a obmedzovanie poškodzovania ...

14.

trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch.9a)

§ 3
Podmienky a rozsah poskytovania dotácií
(1)

Dotáciu možno poskytnúť po splnení podmienok podľa tohto zákona a podľa osobitných predpisov10) žiadateľovi, ...

a)
občianske združenie11) so sídlom na území Slovenskej republiky,
b)
nadácia12) alebo záujmové združenie právnických osôb13) so sídlom na území Slovenskej republiky,
c)
neinvestičný fond14) so sídlom na území Slovenskej republiky,
d)
nezisková organizácia15) poskytujúca všeobecne prospešné služby so sídlom na území Slovenskej republiky, ...
e)
obec,
f)
právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie ...
g)
Vojenské lesy a majetky SR – štátny podnik.
(2)

Dotáciu podľa tohto zákona, ktorá je štátnou pomocou,16) možno poskytnúť len v súlade s osobitnými predpismi ...

(3)

Dotáciu na účely podľa § 2 písm. a) až d) možno poskytnúť žiadateľovi, ak má zabezpečené financovanie ...

(4)

Dotáciu na účely podľa § 2 písm. e) až k) možno poskytnúť na krytie oprávnených nákladov18) na projekt ...

a)
do výšky 100 % oprávnených nákladov,18) ak žiadateľom je právnická osoba podľa odseku 1 písm. f), ktorá ...
b)
najviac do výšky podľa osobitného predpisu,20) ak žiadateľom je právnická osoba alebo fyzická osoba ...
(5)

Dotáciu na účely podľa § 2 písm. m) možno poskytnúť žiadateľovi podľa odseku 1 písm. g) aj na lesný ...

(6)

Dotáciu na účely podľa § 2 písm. m) štrnásteho bodu možno poskytnúť žiadateľovi podľa odseku 1 písm. ...

a)
nie je starší ako sedem rokov od vzniku holiny,
b)
vznikol po náhodnej ťažbe,
c)
je obhospodarovaný podľa programu starostlivosti o lesy a zabezpečený.
§ 4
Spôsob poskytovania dotácií
(1)

Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi na základe písomnej žiadosti o poskytnutie dotácie (ďalej len „žiadosť“) ...

(2)

Žiadosť predkladá žiadateľ ministerstvu do 31. marca príslušného rozpočtového roka, v ktorom sa dotácia ...

(3)

Žiadosť na účely podľa § 2 písm. e) až k) žiadateľ predkladá ministerstvu podľa osobitného predpisu21) ...

(4)

Žiadosť na účely podľa § 2 písm. m) piateho a štrnásteho bodu žiadateľ predkladá ministerstvu na základe ...

(5)

K žiadosti na účely podľa § 2 písm. a) až d) žiadateľ okrem dokladov uvedených v osobitnom predpise22) ...

a)
doklad, ktorý identifikuje štatutárny orgán žiadateľa, ak údaje v ňom obsiahnuté nie je možné získať ...
b)
rozpočet účelu dotácie a komentár k rozpočtu,
c)
doklad o zriadení účtu žiadateľa v banke23) alebo v pobočke zahraničnej banky,24)
d)
doklad preukazujúci financovanie podľa § 3 ods. 3.
(6)

Ministerstvo poskytne dotáciu na základe písomnej zmluvy o poskytnutí dotácie, ktorá musí obsahovať

a)
identifikačné údaje zmluvných strán,
b)
predmet zmluvy,
c)
účel poskytnutia dotácie,
d)
sumu poskytnutej dotácie,
e)
číslo účtu v banke23) alebo v pobočke zahraničnej banky,24) na ktorý sa dotácia poukazuje,
f)
podmienky použitia dotácie,
g)
práva a povinnosti zmluvných strán,
h)
termín a spôsob vyúčtovania dotácie,
i)
číslo účtu v Štátnej pokladnici, na ktorý sa poukazujú nepoužité finančné prostriedky a výnosy z prostriedkov ...
j)
sankcie za porušenie finančnej disciplíny,25)
k)
meno, priezvisko, funkciu a podpis osoby oprávnenej konať za zmluvnú stranu.
§ 5
Vyhodnocovanie žiadostí
(1)

Žiadosti vyhodnocuje najmenej trojčlenná komisia, ktorú zriaďuje ministerstvo. Člen komisie nesmie byť ...

(2)

Komisia je pri vyhodnocovaní žiadostí nezávislá a vyhodnocuje ich podľa kritérií uvedených vo výzve ...

(3)

Podrobnosti o zložení, rozhodovaní komisie, organizácie práce, postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí ...

§ 6
Zverejňovanie informácií
(1)

Ministerstvo zverejňuje spôsobom umožňujúcim hromadný prístup

a)
úplné znenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich poskytovanie dotácií v jeho pôsobnosti, ...
b)
schválený rozpočet na dotácie podľa ich účelu pre daný rozpočtový rok a predpoklad na nasledujúce dva ...
c)
najmenej dva mesiace pred termínom predkladania žiadostí výzvu na predkladanie žiadostí, ktorá obsahuje ...
1.
základný cieľ a kritériá, podľa ktorých sa budú vyhodnocovať žiadosti, a ich váhu,
2.
formulár žiadosti v elektronickej podobe,
3.
okruh oprávnených subjektov,
4.
disponibilný objem zdrojov na danú výzvu,
5.
najvyššiu a najnižšiu výšku jednej dotácie,
6.
spôsob odstraňovania formálnych nedostatkov,
7.
termín postupu vyhodnocovania,
8.
zloženie komisie,
9.
návrh zmluvy o poskytnutí dotácie,
d)
všetky schválené žiadosti aj so sumami žiadaných a poskytnutých zdrojov vrátane dátumu schválenia, výšky ...
e)
všetky neschválené žiadosti vrátane dátumu a dôvodu neschválenia žiadosti, a to do 30 dní od neschválenia ...
f)
vyhodnotenie výsledkov už poskytnutých dotácií, ak ich má ministerstvo k dispozícii,
g)
často kladené otázky súvisiace s dotáciami.
(2)

Ustanovenia osobitného predpisu27) o obmedzení prístupu k informáciám nie sú dotknuté.

§ 7
Kontrola

Ministerstvo vykonáva kontrolu dodržiavania podmienok podľa tohto zákona, kontrolu podľa osobitného ...

§ 8
Spoločné ustanovenia
(1)

Na dotáciu nie je právny nárok.

(2)

Neúplnú žiadosť alebo žiadosť, ktorá neobsahuje prílohy podľa § 4 ods. 5, ministerstvo neposudzuje.

§ 8a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2013

Žiadateľ podľa § 3 ods. 1 písm. g) predkladá v roku 2013 najneskôr do 15. novembra ministerstvu žiadosť ...

a)

§ 2 písm. l), okrem žiadosti na úhradu zvýšených nákladov na poľnohospodársku výrobu z dôvodu výcviku ...

b)

§ 2 písm. m), okrem piateho a štrnásteho bodu, na lesný majetok vo vlastníctve štátu, ktorý spravuje ...

§ 9
Zrušovacie ustanovenia

Zrušujú sa:

1.

výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 20. septembra 2005 č. SELP/K-15/3-487 o poskytovaní ...

2.

výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 29. mája 2007 č. SEOPMVL-104-81/2007-OdL o poskytovaní ...

§ 10
Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2011.

Ivan Gašparovič v. r.Richard Sulík v. r.Iveta Radičová v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 435/2010 Z. z.

  VZOR

  Prevziať prílohu - Vzor

  Žiadosť o poskytnutie dotácie

Poznámky

 • 1)  § 11 ods. 2 písm. c) zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení ...
 • 2)  § 26 ods. 1 a 4 zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení zákona č. 330/2003 Z. ...
 • 3)  § 17 ods. 1 písm. e) zákona č. 172/2005 Z. z.
 • 4)  § 11 ods. 4 zákona č. 172/2005 Z. z.
 • 5)  Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
 • 6)  § 7 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení zákona č. 454/2007 Z. z.
 • 7)  § 6 ods. 1 zákona č. 139/2002 Z. z. o rybárstve.
 • 8)  § 3 zákona č. 543/2002 Z. z.
 • 9)  § 5 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení zákona č. 117/2010 Z. z.
 • 9a)  § 2 písm. i) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch.
 • 10)  Napríklad zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 11)  § 2 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov.
 • 12)  § 2 ods. 1 zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. ...
 • 13)  § 20f Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.
 • 14)  § 2 ods. 1 zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej ...
 • 15)  § 2 ods. 1 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby ...
 • 16)  Čl. 107 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 83, 30. 3. 2010).
 • 17)  Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov. Nariadenie Komisie (ES) č. 800/2008 ...
 • 18)  Čl. 31 ods. 5 nariadenia (ES) č. 800/2008.§ 17 zákona č. 172/2005 Z. z.
 • 19)  Čl. 30 ods. 1 nariadenia (ES) č. 800/2008.
 • 20)  Čl. 6 ods. 1 písm. e) a čl. 31 ods. 2 až 4 nariadenia (ES) č. 800/2008.
 • 20a)  § 50 ods. 4 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení zákona č. 360/2007 Z. z.
 • 20b)  § 20 ods. 6 a 7 zákona č. 326/2005 Z. z.
 • 21)  § 18 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení zákona č. 233/2008 Z. z.
 • 22)  § 8a ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z.
 • 22a)  Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných ...
 • 23)  § 2 ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 24)  § 2 ods. 8 zákona č. 483/2001 Z. z.
 • 25)  § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 26)  § 116 Občianskeho zákonníka.
 • 27)  § 8 až 13 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 28)  Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore