Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 68580
Dôvodové správy: 1770
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
14.12.2018
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch 145/1995 účinný od 01.11.2018


Platnosť od: 17.07.1995
Účinnosť od: 01.11.2018
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Správne poplatky

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST141 JUD31 DS206 EU PP1 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch 145/1995 účinný od 01.11.2018
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 145/1995 s účinnosťou od 01.11.2018 na základe 52/2018

Legislatívny proces k dôvodovej správe na základe 52/2018

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

o správnych poplatkoch

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1
Úvodné ustanovenie

Tento zákon upravuje správne poplatky (ďalej len „poplatky“), ktoré sa platia za úkony a konania ...

§ 2
Predmet poplatkov

Predmetom poplatkov sú úkony a konania správnych orgánov, ktoré sú uvedené v sadzobníku správnych ...

§ 3
Poplatník
(1)

Poplatníkom je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá dala podnet na úkon alebo konanie, ak ...

(2)

Ak je poplatníkov niekoľko, sú povinní zaplatiť poplatok spoločne a nerozdielne.

§ 4
(1)

Od poplatkov sú oslobodené tieto právnické osoby a fyzické osoby:

a)
štátne orgány, obce, vyššie územné celky a rozpočtové organizácie, s výnimkou položky 10 ...
b)
Slovenský pozemkový fond pri úkonoch a konaniach, ktoré vykonáva v mene Slovenskej republiky, s ...
c)
diplomatickí zástupcovia poverení v Slovenskej republike, konzuli z povolania a ďalšie osoby, ktoré ...
(2)

Od poplatkov sú okrem osôb uvedených v odseku 1 oslobodené aj súdy, prokuratúra, orgány činné ...

(3)

Od poplatkov sú oslobodené úkony súvisiace s vykonávaním všeobecne záväzných právnych predpisov ...

a)
o sociálnom zabezpečení vrátane dôchodkového zabezpečenia a nemocenského poistenia (zabezpečenia), ...
b)
o priestupkoch,3)
c)
o slobodnom prístupe k informáciám.
(4)

Od poplatkov sú oslobodené úkony a konania vykonané a uskutočnené v dôsledku živelnej pohromy. ...

(5)

Od poplatkov sú ďalej oslobodené úkony, o ktorých tak určuje medzinárodná zmluva alebo medzinárodná ...

§ 5
Základ poplatku pri sadzbe poplatku ustanovenej percentom
(1)

Pri sadzbe poplatku ustanovenej percentom je základom poplatku cena predmetu spoplatneného úkonu ...

(2)

Poplatník je povinný oznámiť cenu predmetu úkonu správnemu orgánu, ktorý poplatok vyberá. Ak ...

(3)

Základ poplatku sa zaokrúhľuje na celé euro nadol.

§ 6
Sadzba poplatku
(1)

Sadzba poplatku je určená v sadzobníku pevnou sumou alebo percentuálnou sadzbou zo základu poplatku. ...

(2)

Ak sa úkony a konania vykonávajú na základe návrhu podaného elektronickými prostriedkami alebo ...

(3)

Ak sa sadzba poplatku v sadzobníku určuje za počet začatých strán a úkon sa vykonáva v elektronickej ...

(4)

Ak je sadzba poplatku určená za konanie, rozumie sa tým konanie na jednom stupni.

§ 6a
Zaokrúhľovanie poplatku

Vypočítaný poplatok sa zaokrúhli, ak § 7 ods. 9 neustanovuje inak, s presnosťou na eurocenty tak, ...

a)
menšia ako 50, poplatok sa zaokrúhli na celé euro nadol,
b)
rovná 50, poplatok sa nezaokrúhli,
c)
väčšia ako 50, poplatok sa zaokrúhli na pol eura nadol.
§ 7
Platenie poplatkov
(1)

Poplatky sa platia v hotovosti, platobnou kartou, poštovým poukazom alebo prevodom z účtu v banke ...

(2)

Poplatky možno platiť aj prostredníctvom integrovaného obslužného miesta alebo akreditovaného ...

(3)

Správny orgán zapojený do centrálneho systému evidencie poplatkov je povinný na základe zmluvy ...

(4)

Poplatky za úkony a konania vykonávané obcami a vyššími územnými celkami sa platia prevodom ...

(5)

Poplatky za úkony a konania vykonávané Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky a ...

(6)

Poplatky sa platia v eurách, ak tento zákon neustanovuje inak. Platbu poplatku je poplatník povinný ...

(7)

Zastupiteľské úrady vyberajú poplatky v hotovosti, prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej ...

(8)

Poplatník, ktorý je cudzozemcom7), môže platiť poplatky na hraničnom priechode Slovenskej republiky ...

(9)

Prepočet meny euro na cudziu menu a naopak sa vykoná referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným ...

(10)

Ak sa vo veci spoplatneného úkonu alebo konania komunikuje elektronicky prostredníctvom ústredného ...

(11)

Platba vykonaná prostredníctvom integrovaného obslužného miesta alebo akreditovaného platiteľa ...

§ 8
Vznik poplatkovej povinnosti a splatnosť poplatkov
(1)

Poplatky určené v sadzobníku pevnou sumou sa platia bez výzvy a sú splatné pri podaní, ktoré ...

(2)

Poplatky určené v sadzobníku percentuálnou sadzbou sa platia pred vykonaním úkonu na základe ...

§ 9
Následky nezaplatenia poplatku

Ak poplatky splatné podľa § 8 tohto zákona nebudú zaplatené, správny orgán úkon nevykoná a ...

§ 10
Vrátenie poplatku
(1)

Správny orgán rozhodne o vrátení poplatku v plnej výške, ak sa nemohol vykonať úkon alebo uskutočniť ...

a)
odovzdá spoplatnené vybavenie na poštovú prepravu,
b)
odošle spoplatnené vybavenie elektronicky podľa osobitného predpisu7ab) alebo
c)
odovzdá poplatníkovi spoplatnené vybavenie.
(2)

Správny orgán na základe žiadosti poplatníka rozhodne o vrátení sumy, o ktorú poplatník zaplatil ...

(3)

Poplatok alebo preplatok vráti

a)
správny orgán nezapojený do centrálneho systému evidencie poplatkov, ktorý poplatok vybral, najneskôr ...
b)
prevádzkovateľ systému najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia odpisu právoplatného rozhodnutia ...
(4)

Ak správny orgán alebo prevádzkovateľ systému nevráti poplatok alebo preplatok v lehote uvedenej ...

(5)

Ak sa úkon nevykonal alebo konanie sa neuskutočnilo z dôvodov na strane poplatníka, správny orgán ...

(6)

Rozhodnutie o vrátení poplatku alebo preplatku musí obsahovať

a)
označenie správneho orgánu, ktorý o vrátení poplatku alebo preplatku rozhodol,
b)
dátum vydania rozhodnutia,
c)
presné označenie poplatníka,
d)
trvalý pobyt (sídlo) poplatníka,
e)
výrok, ktorý obsahuje rozhodnutie vo veci s uvedením ustanovenia, podľa ktorého sa poplatok alebo ...
f)
spôsob úhrady poplatku,
g)
evidenčné číslo platby poplatku, ak je pridelené centrálnym systémom evidencie poplatkov,
h)
poplatok alebo preplatok, ktorý sa má vrátiť, prípadne číslo účtu poplatníka v banke alebo ...
i)
podpis povereného zamestnanca správneho orgánu s uvedením jeho mena, priezviska a funkcie,
j)
odtlačok úradnej pečiatky.
(7)

Proti rozhodnutiu o vrátení poplatku a preplatku sa nemožno odvolať. Rozhodnutie nadobúda právoplatnosť ...

(8)

Vo veciach Obchodného vestníka môže po predchádzajúcom súhlase poplatníka a po jeho oboznámení ...

(9)

Správny orgán rozhodnutie o vrátení poplatku alebo preplatku nevydá, ak suma, ktorá sa má vrátiť, ...

(10)

Poplatok zaplatený cudzozemcom na hraničnom priechode Slovenskej republiky v cudzej mene vráti do ...

(11)

Nárok na vrátenie poplatku alebo preplatku zaniká uplynutím troch rokov od konca kalendárneho roka, ...

(12)

Nárok na vyplatenie poplatku alebo preplatku na základe odpisu právoplatného rozhodnutia o vrátení ...

(13)

Na účely vrátenia poplatku možno namiesto odpisu právoplatného rozhodnutia použiť aj elektronické ...

§ 12
Lehoty
(1)

Lehota je zachovaná, ak v posledný deň lehoty

a)
sa poplatok zaplatí na pošte,
b)
sa poplatok zaplatí v hotovosti alebo platobnou kartou na správnom orgáne,
c)
poplatník predloží platné potvrdenie o úhrade poplatku z technického zariadenia prevádzkovateľa ...
d)
sa poplatok odpíše z účtu poplatníka v banke alebo v pobočke zahraničnej banky.
(2)

Ak sa poplatok platí prostredníctvom integrovaného obslužného miesta alebo akreditovaného platiteľa ...

(3)

Ak v odseku 1 nie je ustanovené inak, platia o lehotách ustanovenia všeobecného predpisu o správnom ...

§ 13
Zánik práva správneho orgánu a povinnosti poplatníka
(1)

Právo správneho orgánu vybrať a povinnosť poplatníka zaplatiť poplatok zanikne uplynutím troch ...

(2)

Právo správneho orgánu vybrať a povinnosť poplatníka uhradiť rozdiel medzi zaplateným poplatkom ...

(3)

Právo správneho orgánu vymáhať poplatok alebo doplatok zanikne po uplynutí troch rokov od konca ...

(4)

Ak správny orgán vykoná úkon na vybratie poplatku, doplatku alebo na ich vymáhanie a ak o tom upovedomí ...

(5)

Právo správneho orgánu vymáhať poplatok alebo doplatok zanikne najneskôr uplynutím desiatich ...

§ 14
Vymáhanie poplatkov

Splatný poplatok alebo splatný doplatok vymáha podľa všeobecného predpisu o správnom konaní7b) ...

§ 15
Kontrola poplatkov
(1)

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vykonáva v daňových úradoch a colných úradoch kontrolu7c) ...

(2)

Daňové úrady vykonávajú v správnych orgánoch vo svojej územnej pôsobnosti, okrem odseku 1, ...

(3)

Orgány územnej samosprávy vykonávajú kontrolu7d) správnosti a včasnosti vyberania poplatkov, ...

(4)

Úrad vládneho auditu7e) vykonáva u prevádzkovateľa systému vládny audit evidencie, zúčtovania ...

§ 15a
Evidencia poplatkov
(1)

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vedie centrálnu evidenciu poplatkov, ktoré sú príjmom ...

(2)

Správne orgány, ktoré sú zapojené do centrálneho systému evidencie poplatkov nearchivujú potvrdenia ...

(3)

Správne orgány, ktoré nie sú zapojené do centrálneho systému evidencie poplatkov, sú povinné ...

(4)

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vedie číselník poplatkov orgánom verejnej moci ako štruktúrovanú ...

§ 16
Pokuty
(1)

Správnemu orgánu, ktorý nedostatky zistené kontrolou v určenej lehote neodstránil, uloží daňový ...

(2)

Na konanie vo veci uloženia pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.8)

(3)

Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

§ 17
Rozpočtové určenie výnosu poplatkov
(1)

Poplatky sú príjmom štátneho rozpočtu, rozpočtov vyšších územných celkov alebo rozpočtov ...

(2)

Správny orgán, ktorý nie je zapojený do centrálneho systému evidencie poplatkov, je povinný poplatky, ...

(3)

Prevádzkovateľ systému odvádza na príjmový účet štátneho rozpočtu sumy poplatkov vždy do ...

(4)

Ak sa poplatky platia podľa § 7 ods. 4 druhej vety, prevádzkovateľ systému ich odvedie do rozpočtu ...

§ 18
Konanie
(1)

V konaní vo veci poplatkov sa postupuje podľa všeobecného predpisu o správnom konaní,8) ak tento ...

(2)

Ak sú v sadzobníku ustanovené ďalšie oslobodenia, ako sú uvedené v § 4, správny orgán rozhodnutie ...

(3)

Správny orgán rozhodnutie nevydá, iba ho vyznačí v spise s uvedením dôvodu, ak podľa sadzobníka ...

a)
upustiť od vybratia poplatku,
b)
znížiť poplatok alebo
c)
zvýšiť poplatok.
§ 18a
Prevádzkovateľ systému
(1)

Prevádzkovateľ systému je povinný

a)
zabezpečiť technické vybavenie a podmienky na vykonanie a spracovanie platieb poplatkov,
b)
zabezpečiť evidenciu platieb poplatkov a na účel identifikácie úkonu alebo konania používať ...
c)
zabezpečiť zúčtovanie a prevod peňažných prostriedkov do štátneho rozpočtu, do rozpočtov ...
d)
umožniť poplatníkovi kontrolu vykonanej platby a použitie danej platby na požadovaný úkon alebo ...
e)
zabezpečiť sprístupnenie technického vybavenia a podmienok na vykonanie platby poplatkov podľa ...
f)
plniť ďalšie úlohy vyplývajúce zo zmluvy uzatvorenej podľa odseku 2.
(2)

Ministerstvo financií Slovenskej republiky a prevádzkovateľ systému uzatvoria zmluvu, v ktorej dohodnú ...

§ 19
Prechodné ustanovenie

Poplatky za úkony a konania začaté alebo podané pred účinnosťou tohto zákona sa vyberajú a ...

§ 19a

Na poplatky za úkony a konania začaté pred účinnosťou tohto zákona sa vzťahujú doterajšie ...

§ 19b
Prechodné ustanovenie

Na poplatky za úkony a konania začaté pred účinnosťou tohto zákona sa vzťahujú doterajšie ...

§ 19c
Prechodné ustanovenie

Z úkonov a konaní začatých pred 1. januárom 2001 sa vyberajú poplatky podľa doterajších predpisov, ...

§ 19d
Prechodné ustanovenie

Z úkonov a konaní začatých pred 1. januárom 2004 sa vyberajú poplatky podľa doterajších predpisov, ...

§ 19e
Prechodné ustanovenie

Ak podnet na úkon alebo konanie bol podaný do 31. decembra 2004, vyberie sa poplatok podľa položky ...

§ 19f
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2009
(1)

Ak je základ poplatku podľa § 5 určený v slovenských korunách, po 1. januári 2009 sa prepočíta ...

(2)

Ak základ poplatku alebo jeho časť tvoria sumy v slovenských korunách aj v eurách, po 1. januári ...

(3)

Ak výzva na zaplatenie poplatku bola vydaná pred 1. januárom 2009, po 1. januári 2009 v období ...

(4)

Ak výzva na zaplatenie poplatku bola vydaná pred 1. januárom 2009, po 1. januári 2009 v období ...

(5)

Poplatok, ktorý sa vybral v slovenských korunách a má sa vrátiť po 1. januári 2009, sa po 1. ...

§ 19g
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2012

Ak sa začali konania vo veciach poplatkov a neboli právoplatne ukončené do 31. decembra 2011 podľa ...

§ 19ga
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. októbra 2012

Ak podnet na úkon alebo konanie bol podaný do 30. septembra 2012, vyberajú sa poplatky podľa predpisov ...

§ 19gb
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. decembra 2013
(1)

Ak bol podnet na úkon alebo konanie podaný podľa predpisov účinných do 30. novembra 2013, vyberajú ...

(2)

Právnická osoba so 100 % majetkovou účasťou štátu, ktorá vykonáva distribúciu, predaj, výmenu ...

(3)

Na kontrolu poplatkov vykonávanú podľa predpisov účinných do 30. novembra 2013 sa od 1. decembra ...

§ 19h
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2014

Poplatník môže do 31. decembra 2014 poplatok platiť aj kolkovou známkou vydanou do 30. júna 2014 ...

§ 19i
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 2. januára 2015

Ak podnet na úkon alebo konanie bol podaný do 1. januára 2015, vyberajú sa poplatky podľa predpisov ...

§ 19j
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2016
(1)

Ak podnet na úkon alebo na konanie bol podaný podľa predpisov účinných do 31. decembra 2015, poplatky ...

(2)

Na zaokrúhľovanie poplatku, označenie platby poplatku a vrátenie poplatku alebo preplatku sa vzťahujú ...

§ 19k
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. februára 2017
(1)

Ak podnet na úkon alebo konanie bol podaný podľa predpisov účinných do 31. januára 2017, poplatky ...

(2)

Pri rozhodnutiach o vrátení poplatku alebo preplatku, ktoré nadobudli právoplatnosť pred 1. februárom ...

§ 19l
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2017
(1)

Z úkonov a konaní začatých do 31. októbra 2017 sa vyberajú poplatky podľa predpisov účinných ...

(2)

Poplatky zaplatené do 31. októbra 2017 sa prevádzajú do príslušných rozpočtov podľa predpisov ...

(3)

Ministerstvo financií Slovenskej republiky sprístupní funkcionality číselníka poplatkov orgánom ...

§ 20
Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa:

1.

zákon Slovenskej národnej rady č. 320/1992 Zb. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej ...

2.

vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 321/1993 Z. z., ktorou sa určujú správne ...

§ 21
Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augustom 1995.

Michal Kováč v. r.Ivan Gašparovič v. r.Vladimír Mečiar v. r.

Prílohy

  Príloha zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z.

  PREHĽAD

  Časť Položka I. Všeobecná správa 1 až 15 II. Vnútorná správa 16 až 36 III. Pôdohospodárstvo ...

  sadzobníka správnych poplatkov

  SADZOBNÍK SPRÁVNYCH POPLATKOV

  I. ČASŤ

  Návrh na obnovu konania alebo podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania na orgáne ...

  Položka 1

  Položka 2

  Položka 3

  Položka 4

  Položka 5

  Položka 5a

  Položka 6

  Položka 6a

  Položka 8

  Položka 9

  Položka 10

  Položka 11

  Položka 13

  Položka 13a

  Položka 15

  II. ČASŤ

  Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík.......................................................................................... ...

  Položka 16

  Položka 17

  Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky ........10 eur

  Položka 18

  Položka 19

  Položka 20

  Položka 21

  Položka 22

  Položka 22a

  Položka 23

  Položka 24

  Položka 26

  Položka 27

  Položka 28

  Položka 30

  Položka 31

  Položka 32

  Položka 33

  Položka 34

  Položka 34a

  Položka 35

  Položka 36a) verejnej zbierky do registra verejných zbierok vykonávanej na celom území Slovenskej ...

  Zápis

  III. ČASŤ

  Vydanie rybárskeho lístka a) týždenný ..... 1,50 eura b) mesačný ..... 3 eurá c) ročný ...

  Položka 38

  Položka 39

  Položka 40

  Položka 41

  Položka 42

  Položka 42a

  Položka 43

  Položka 44

  Položka 45

  Položka 46

  Položka 47

  Položka 48

  Položka 49

  Položka 49a

  Položka 50

  Položka 51

  Položka 52

  IV. ČASŤ

  Vydanie záväzného posudku17a) ........................................................................................... ...

  Položka 56

  V. ČASŤ

  a) Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia alebo rozhodnutia ...

  Položka 59

  Položka 60

  Položka 60a

  Položka 61

  Položka 62

  Položka 62a

  Položka 62b

  VI. ČASŤ

  Vydanie vodičského preukazu alebo medzinárodného vodičského preukazu ..... 6,50 eura Splnomocnenie ...

  Položka 63

  Položka 63a

  Položka 64

  Oslobodenie: 1. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené povolenie výnimky na používanie ...

  Položka 65

  a)

  Zápis držiteľa motorového vozidla kategórie L, M1 a N1, okrem kategórie N1 s najviac tromi miestami ...

  RP = Pkw x RV1-n kde: RP – výška poplatku, Pkw – sadzba poplatku za zápis vozidla v eurách podľa ...

  b)

  Zápis držiteľa motorového vozidla okrem kategórie vozidiel podľa písmena a) alebo prípojného ...

  c)

  Zápis držiteľa motorového vozidla, ktorého jediným zdrojom energie je elektrina (elektromobil) ...

  d)

  Zápis držiteľa motorového vozidla kategórie L, M1 a N1, okrem kategórie N1 s najviac tromi miestami ...

  Oslobodenie

  1.

  Od poplatku podľa tejto položky je oslobodený zápis držiteľa motorového vozidla alebo prípojného ...

  2.

  Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodený zápis držiteľa motorového vozidla kategórie ...

  3.

  Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodený zápis držiteľa motorového vozidla kategórie ...

  Poznámky

  1.

  Poplatok podľa tejto položky sa zníži o 50 %, najviac však o 100 eur, pri zápise držiteľa motorového ...

  2.

  Poplatníkom je nový držiteľ motorového vozidla alebo prípojného vozidla.

  3.

  Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa zníži o 50 %, najviac však na 33 eur, pri zápise držiteľa ...

  4.

  Poplatník môže pri zápise motorového vozidla podľa písmena a) tejto položky predložiť znalecký ...

  5.

  Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa zníži o 50 %, najviac však na 33 eur, pri zápise držiteľa ...

  6.

  Ak predmetom podnikania osoby uvedenej v písmene d) je predaj vozidiel na základe zmluvného vzťahu ...

  Položka 66

  Položka 67

  Podanie návrhu o

  a)

  udelenie typového schválenia EÚ celého vozidla

  1.

  pre kategórie M1, N1, M2, M3, N2, N3, Tb, Cb, L, Ta, Ca ............... 400 eur

  2.

  pre kategórie O3, O4, Rb, Sb .......................................................... 300 eur

  3.

  pre kategórie vozidiel iné ako v prvom a druhom bode .................... 200 eur

  b)

  udelenie viacstupňového typového schválenia EÚ celého vozidla

  1.

  pre kategórie M1, N1, M2, M3, N2, N3, Tb, Cb, L, Ta, Ca ................ 200 eur

  .

  pre kategórie O3, O4, Rb, Sb ........................................................... 150 eur

  3.

  pre kategórie vozidiel iné ako v prvom a druhom bode .................... 100 eur

  c)

  udelenie predbežného typového schválenia EÚ celého vozidla

  1.

  pre kategórie M1, N1, M2, M3, N2, N3, Tb, Cb, L, Ta, Ca ................ 600 eur

  2.

  pre kategórie O3, O4, Rb, Sb .......................................................... 500 eur

  3.

  pre kategórie vozidiel iné ako v prvom a druhom bode .................... 400 eur

  d)

  udelenie typového schválenia EÚ celého vozidla vyrábaného v malej sérií

  1.

  pre kategórie M1, N1, M2, M3, N2, N3, Tb, Cb, L, Ta, Ca ............... 400 eur

  2.

  pre kategórie O3, O4, Rb, Sb ......................................................... 300 eur

  3.

  pre kategórie vozidiel iné ako v prvom a druhom bode ................... 200 eur

  e)

  rozšírenie, zmenu, revíziu, prípadne predĺženie platnosti v udelenom typovom schválení EÚ celého ...

  1.

  pre kategórie M1, N1, M2, M3, N2, N3, Tb, Cb, L, Ta, Ca ............. 200 eur

  2.

  pre kategórie O3, O4, Rb, Sb ....................................................... 150 eur

  3.

  pre kategórie vozidiel iné ako v prvom a druhom bode ................. 100 eur

  f)

  rozšírenie, zmenu, revíziu, prípadne predĺženie platnosti v udelenom typovom schválení EÚ celého ...

  1.

  pre kategórie M1, N1, M2, M3, N2, N3, Tb, Cb, L, Ta, Ca ............ 100 eur

  2.

  pre kategórie O3, O4, Rb, Sb ........................................................ 75 eur

  3.

  pre kategórie vozidiel iné ako v prvom a druhom bode .................. 50 eur

  g)

  udelenie vnútroštátneho typového schválenia celého vozidla

  1.

  pre kategórie Ra, Sa, PN, a LS .................................................... 150 eur

  2.

  pre kategórie vozidiel iné ako v prvom bode ................................ 200 eur

  h)

  udelenie viacstupňového vnútroštátneho typového schválenia celého vozidla

  1.

  pre kategórie Ra, Sa, PN, a LS .................................................... 100 eur

  2.

  pre kategórie vozidiel iné ako v prvom bode ................................ 150 eur

  i)

  udelenie predbežného vnútroštátneho typového schválenia celého vozidla

  1.

  pre kategórie Ra, Sa, PN, a LS .................................................... 300 eur

  2.

  pre kategórie vozidiel iné ako v prvom bode ................................ 400 eur

  j)

  udelenie vnútroštátneho typového schválenia celého vozidla vyrábaného v malej sérií

  1.

  pre kategórie Ra, Sa, PN, a LS ..................................................... 150 eur

  2.

  pre kategórie vozidiel iné ako v prvom bode ................................. 200 eur

  k)

  rozšírenie, zmenu, revíziu, prípadne predĺženie platnosti v udelenom vnútroštátnom typovom ...

  l)

  udelenie typového schválenia EÚ vozidla podľa regulačného aktu ......... 200 eur

  m)

  udelenie typového schválenia EÚ systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky podľa ...

  n)

  rozšírenie, zmenu, revíziu prípadne predĺženie platnosti v udelenom typovom schválení EÚ podľa ...

  1.

  podľa písmena l) ............................................................................... 100 ...

  2.

  podľa písmena m) ............................................................................... 75 ...

  o)

  vnútroštátne typové schválenie systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky ................................................... ...

  p)

  rozšírenie, zmenu, revíziu, prípadne predĺženie platnosti v udelenom vnútroštátnom typovom ...

  q)

  udelenie typového schválenia EÚ spaľovacieho motora necestných pojazdných strojov ................................................................ ...

  r)

  rozšírenie, zmenu, revíziu prípadne predĺženie platnosti v udelenom typovom schválení EÚ spaľovacieho ...

  s)

  uznanie typového schválenia EÚ celého vozidla ...................... .......... 100 eur

  t)

  uznanie rozšíreného typového schválenia EÚ celého vozidla ............... 50 eur

  u)

  zaslanie žiadosti na Európsku komisiu o povolenie udeliť typové schválenie EÚ pri použití nových ...

  v)

  povolenie hromadnej prestavby typu vozidla ......................................... 50 eur

  w)

  schválenie hromadnej prestavby typu vozidla

  1.

  montážou plynového zariadenia ....................................................... 20 eur

  2.

  pri prestavbe vozidla na prepravu telesne postihnutej osoby ........... 10 eur

  3.

  inou prestavbou ako v prvom a druhom bode ................................. 200 eur

  x)

  rozšírenie, zmenu, predĺženie platnosti hromadnej prestavby typu vozidla

  1.

  montážou plynového zariadenia ........................................................ 20 eur

  2.

  pri prestavbe vozidla na prepravu telesne postihnutej osoby ............ 10 eur

  3.

  inou prestavbou ako v prvom a druhom bode .................................... 50 eur

  y)

  povolenie skúšobnej prevádzky vozidla ................................................. 100 eur

  Splnomocnenie

  Za podanie žiadosti o dodatočné vydanie povolenia podľa písmena u) tejto položky správny orgán ...

  Poznámky

  1.

  Poplatok podľa tejto položky zahŕňa aj vydanie príslušných dokladov.

  2.

  Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak ide o zmenu z úradného príkazu, napríklad zmenu ...

  Položka 68

  Podanie návrhu o

  a)

  vnútroštátne jednotlivé schválenie jednotlivo vyrobeného vozidla

  1.

  pre kategórie vozidiel O1, O2, Ra, Sa, PN .................................. 100 eur

  2.

  pre kategórie vozidiel iné ako v prvom bode ............................... 200 eur

  b)

  jednotlivé schválenie EÚ jednotlivo vyrobeného vozidla

  1.

  pre kategórie vozidiel O1, O2, Ra, Sa, PN .................................. 200 eur

  2.

  pre kategórie vozidiel iné ako v prvom bode ............................... 400 eur

  c)

  vnútroštátne schválenie jednotlivo vyrobeného vozidla s obmedzenou prevádzkou ................................................................. ...

  d)

  vnútroštátne schválenie jednotlivo dokončovaného vozidla

  1.

  pre kategórie vozidiel O1, O2, Ra, Sa ........................................... 20 eur

  2.

  pre kategórie vozidiel M2, M3 ...................................................... 100 eur

  3.

  pre kategórie vozidiel iné ako v prvom a druhom bode ............... 50 eur

  e)

  vnútroštátne jednotlivé schválenie systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky ..................................................... ...

  f)

  uznanie typového schválenia EÚ jednotlivo dovezeného vozidla alebo uznanie schválenia jednotlivo ...

  g)

  jednotlivé schválenie EÚ jednotlivo dovezeného vozidla

  1.

  pre kategórie vozidiel M1 a N1 ...................................................... 500 eur

  2.

  pre kategórie vozidiel iné ako v prvom bode .................................. 300 eur

  h)

  vnútroštátne jednotlivé schválenie jednotlivo dovezeného vozidla

  1.

  pre kategórie vozidiel M1 a N1 ...................................................... 300 eur

  2.

  pre kategórie vozidiel iné ako v prvom bode .................................. 150 eur

  i)

  opätovné schválenie jednotlivého vozidla ............................................. 20 eur

  j)

  dodatočné schválenie jednotlivého vozidla .......................................... 100 eur

  k)

  povolenie prestavby jednotlivého vozidla .............................................. 20 eur

  l)

  schválenie prestavby jednotlivého vozidla

  1.

  montážou plynového zariadenia .................................................... 20 eur

  2.

  pre kategórie vozidiel O1, O2, Ra, Sa ........................................... 100 eur

  3.

  pre iné prestavby ako v prvom a druhom bode ............................. 300 eur

  m)

  zmenu údajov v osvedčení o evidencii časť II alebo v technickom osvedčení vozidla z dôvodu výmeny ...

  n)

  zmenu údajov v osvedčení o evidencii časť II alebo v technickom osvedčení vozidla z dôvodu výmeny ...

  o)

  zmenu údajov v osvedčení o evidencii časť II alebo v technickom osvedčení vozidla z dôvodu inej ...

  p)

  vydanie duplikátu osvedčenia o evidencii časť II alebo technického osvedčenia vozidla na schvaľovací ...

  q)

  vydanie osvedčenia o evidencii časť II pri výmene technického osvedčenia vozidla alebo vydanie ...

  r)

  dočasné povolenie na prevádzku neschváleného jednotlivého vozidla .................................................................................................... ...

  s)

  povolenie, schválenie alebo uznanie podľa písmen a) až l) pre fyzické osoby s ťažkým zdravotným ...

  t)

  povolenie alebo schválenie podľa písmen d), j) a l) pre vozidlo na prepravu osôb na invalidnom vozíku ...

  Oslobodenie

  Od poplatku podľa písmen f) až h) tejto položky sú oslobodené osoby, ktoré mali jednotlivo dovezené ...

  Splnomocnenie

  1.

  Poplatok podľa tejto položky sa znižuje podľa § 6 ods. 2, aj ak osobitný predpis ustanovuje niektoré ...

  2.

  Za podanie návrhu o dodatočné vydanie povolenia podľa písmena k) tejto položky správny orgán ...

  3.

  Správny orgán vyberie trojnásobok poplatku podľa písmen f) až h), ak poplatník (účastník konania) ...

  Poznámky

  1.

  Poplatok podľa tejto položky zahŕňa aj vydanie príslušných dokladov.

  2.

  Ak žiadateľ jednou žiadosťou podľa písmen a), b), d) a e) tejto položky požaduje viac schválení, ...

  Položka 68a

  a)

  Vydanie osvedčenia o evidencii časti I orgánom Policajného zboru vrátane vykonania zmien v týchto ...

  b)

  Vydanie osvedčenia o evidencii časti II orgánom Policajného zboru vrátane vykonania zmien v týchto ...

  c)

  Vydanie osvedčenia o evidencii časti I orgánom Policajného zboru urýchlene do dvoch pracovných ...

  Oslobodenie

  Od poplatku podľa písmen a) a b) tejto položky sú oslobodené osoby, ktorým sa vydáva osvedčenie ...

  Položka 69a

  Povolenie evidencie, uvedenia na trh alebo uvedenia do prevádzky v cestnej premávke nových vozidiel ...

  a)

  kategórie L1e, L2e, L6e, O1, O2, Ra a Sa ............................................. 25 eur

  b)

  ostatných kategórií iných, ako sú uvedené v písmene a) ...................... 50 eur

  Položka 69b

  Položka 70

  Položka 71

  Položka 72

  Podanie návrhu o

  a)

  udelenie osvedčenia výrobcu .............................................................. 20 eur

  b)

  udelenie osvedčenia zástupcu výrobcu ............................................... 30 eur

  c)

  zmenu údajov v osvedčeniach výrobcu alebo o predĺženie ich platnosti ............................................................................................... ...

  d)

  zmenu údajov v osvedčeniach zástupcu výrobcu alebo o predĺženie ich platnosti ................................................................................................ ...

  Poznámky

  1.

  Poplatok podľa tejto položky zahŕňa aj vydanie príslušných dokladov.

  2.

  Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak ide o zmenu z úradného príkazu, napríklad zmenu ...

  Položka 72a

  Podanie návrhu o

  a)

  udelenie poverenia na vykonávanie technickej služby overovania ................... 200 eur

  b)

  zmenu v poverení na vykonávanie technickej služby overovania ..................... 100 eur

  c)

  oznámenie technickej služby overovania v orgánoch Európskej únie .............................................................................. ...

  d)

  doplnenie oznámenia technickej služby overovania v orgánoch Európskej únie .............................................................................. ...

  e)

  oznámenie technickej služby overovania vozidiel v orgánoch Európskej hospodárskej komisie .................................................. ...

  f)

  doplnenie oznámenia technickej služby overovania v orgánoch Európskej hospodárskej komisie .................................................. ...

  Poznámky

  1.

  Poplatok podľa písmen a) a b) tejto položky zahŕňa aj vydanie príslušných dokladov.

  2.

  Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak ide o zmenu z úradného príkazu, napríklad zmenu ...

  Položka 73

  Podanie návrhu o

  a)

  dočasné vyradenie vozidla, ktoré nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel, z cestnej premávky ...

  1.

  v lehote do päť rokov ........................................................................ 5 eur ...

  2.

  v lehote nad päť rokov ..................................................................... 50 eur ...

  b)

  opätovné uvedenie vozidla do prevádzky ešte pred uplynutím skončenia dočasného vyradenia vozidla ...

  c)

  pridelenie náhradného identifikačného čísla vozidla VIN ..................... 20 eur

  d)

  povolenie výnimky z technických požiadaviek pre vozidlá ................... 20 eur

  e)

  vydanie osvedčenia o schválení vozidla na prepravu určitých nebezpečných vecí .............................................................................. ...

  f)

  vydanie súhlasu na vydanie duplikátu osvedčenia o evidencii časti II alebo technického osvedčenia ...

  Poznámky

  1.

  Poplatok podľa tejto položky zahŕňa aj vydanie príslušných dokladov.

  2.

  Pri predĺžení dočasného vyradenia vozidla sa poplatok vyberie podľa písmena a), pričom za začiatok ...

  Položka 73a

  Položka 74

  Položka 75

  Položka 76

  Položka 77

  Položka 77a

  Položka 77b

  Položka 78

  Podanie návrhu o

  a)

  povolenie na zriadenie

  1.

  stanice technickej kontroly ........................................................... 600 eur

  2.

  pracoviska emisnej kontroly ......................................................... 600 eur

  3.

  pracoviska kontroly originality ..................................................... 600 eur

  b)

  udelenie oprávnenia

  1.

  na vykonávanie technickej kontroly ............................................. 600 eur

  2.

  na vykonávanie emisnej kontroly ................................................. 600 eur

  3.

  na vykonávanie kontroly originality ............................................. 600 eur

  4.

  na montáž plynových zariadení ...................................................... 20 eur

  c)

  zmenu rozsahu udeleného oprávnenia

  1.

  na vykonávanie technickej kontroly ............................................. 300 eur

  2.

  na vykonávanie emisnej kontroly ................................................. 300 eur

  3.

  na vykonávanie kontroly originality ............................................. 300 eur

  4.

  na montáž plynových zariadení ...................................................... 20 eur

  d)

  zmenu udeleného oprávnenia inú ako podľa písmena c) ................. 20 eur

  e)

  povolenie na zriadenie

  1.

  stanice technickej kontroly nad rámec existujúcej siete ...................................................................... ...

  2.

  pracoviska emisnej kontroly nad rámec existujúcej siete ....................................................................... ...

  3.

  pracoviska kontroly originality nad rámec existujúcej siete ...................................................................... ...

  Poznámky

  1.

  Ak sa jedným návrhom podľa tejto položky požaduje viac povolení, oprávnení alebo zmien, poplatky ...

  2.

  Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak ide o zmenu z úradného príkazu, napríklad zmenu ...

  Položka 78a

  Podanie

  a)

  prihlášky o vykonanie skúšky z odbornej spôsobilosti na získanie osvedčenia

  1.

  technika technickej kontroly ......................................................... 100 eur

  2.

  technika emisnej kontroly ............................................................. 100 eur

  3.

  technika kontroly originality ......................................................... 100 eur

  4.

  technika montáže plynových zariadení ........................................... 50 eur

  b)

  návrhu o vydanie osvedčenia

  1.

  technika technickej kontroly .......................................................... 50 eur

  2.

  technika emisnej kontroly .............................................................. 50 eur

  3.

  technika kontroly originality .......................................................... 50 eur

  4.

  technika montáže plynových zariadení .......................................... 10 eur

  c)

  návrhu na zmenu rozsahu osvedčenia

  1.

  technika technickej kontroly .......................................................... 50 eur

  2.

  technika emisnej kontroly .............................................................. 50 eur

  3.

  technika kontroly originality .......................................................... 50 eur

  4.

  technika montáže plynových zariadení .......................................... 10 eur

  d)

  návrhu na inú zmenu ako podľa písmena c) vydaného osvedčenia

  1.

  technika technickej kontroly ......................................................... 25 eur

  2.

  technika emisnej kontroly ............................................................. 25 eur

  3.

  technika kontroly originality ......................................................... 25 eur

  4.

  technika montáže plynových zariadení ..........................................10 eur

  Splnomocnenie

  Pri podaní návrhu na opakovanú skúšku podľa písmen a) sa vyberie poplatok

  a)

  v sadzbe určenej v písmene a) tejto položky, ak sa opakovaná skúška vykonáva v plnom rozsahu ...

  b)

  v 50 % sadzbe určenej v písmene a) tejto položky, ak sa opakovaná skúška vykonáva v čiastočnom ...

  Poznámka

  Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak ide o zmenu z úradného príkazu, napríklad zmenu ...

  Položka 78b

  Podanie návrhu o

  a)

  schválenie vhodnosti zariadenia používaného pri technickej kontrole, emisnej kontrole alebo kontrole ...

  b)

  zmenu alebo predĺženie platnosti osvedčenia o schválení zariadenia používaného pri technickej ...

  c)

  udelenie osvedčenia odborne spôsobilej osoby na kalibráciu zariadení, ak návrh podalo kalibračné ...

  d)

  zmenu osvedčenia odborne spôsobilej osoby na kalibráciu zariadení, ak návrh podalo kalibračné ...

  Splnomocnenie

  Správny orgán môže v prípade ukončenia výroby zariadenia upustiť od vybratia poplatku podľa ...

  Poznámka

  Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak ide o zmenu z úradného príkazu, napríklad zmenu ...

  Položka 79

  Položka 80

  Vydanie povolenia na zvláštne užívanie diaľnic, ciest a miestnych komunikácií pri nadrozmernej ...

  a)

  za každú jednotlivú dopravu

  1.

  nadrozmerná doprava pri prekročení najväčšej povolenej šírky, najväčšej povolenej výšky ...

  2.

  nadmerná doprava

  2a.

  pri prekročení najväčšej povolenej celkovej hmotnosti, ak hmotnosť vrátane nákladu (vyjadrené ...

  2b.

  pri prekročení najväčšej povolenej hmotnosti pripadajúcej na nápravu (nápravové zaťaženie) ...

  b)

  za nadmernú dopravu, ak najväčšia povolená celková hmotnosť motorového vozidla alebo jazdnej ...

  c)

  za nadmernú dopravu, ak najväčšia povolená celková hmotnosť motorového vozidla alebo jazdnej ...

  d)

  za dopravu nadmerného alebo nadrozmerného stavebného mechanizmu po vlastnej osi alebo na podvozku

  1.

  za každú jednotlivú trasu, ak najväčšia povolená celková hmotnosť stavebného mechanizmu vrátane ...

  1a.

  neprekročí 60 t alebo šírku 3,1 m, alebo výšku 4,5 m a nie sú prekročené najväčšie povolené ...

  1b.

  prekročí 60 t alebo šírku 3,1 m, alebo výšku 4,5 m alebo sú prekročené najväčšie povolené ...

  2.

  za dopravu viacnásobne opakovanú po jednej alebo viacerých trasách na dobu najviac troch mesiacov ...

  2a.

  pri splnení podmienok podľa bodu 1a. ................................... 500 eur

  2b.

  pri splnení podmienok podľa bodu 1b. ................................ 1 000 eur

  3.

  za dopravu viacnásobne opakovanú po jednej alebo viacerých trasách na dobu najviac šiestich mesiacov ...

  3a.

  pri splnení podmienok podľa bodu 1a. ................................... 1 000 eur

  3b.

  pri splnení podmienok podľa bodu 1b. ................................... 2 000 eur

  Splnomocnenie

  1.

  Správny orgán zníži poplatok alebo upustí od jeho vybratia na základe vzájomnosti.

  2.

  Poplatok vyberaný dodatočne rozhodnutím cestného správneho orgánu za nadrozmernú dopravu sa zvýši ...

  3.

  Pri určení poplatku vyberaného dodatočne rozhodnutím cestného správneho orgánu za nadmernú ...

  3a.

  pri prekročení najväčšej povolenej celkovej hmotnosti vrátane nákladu, ak preťaženie (vyjadrené ...

  3b.

  pri prekročení prípustnej hmotnosti na nápravu bez rozdielu, o akú nápravu ide, ak preťaženie ...

  4.

  Správny orgán môže pri nadmerných dopravách alebo nadrozmerných dopravách organizovaných tuzemskou ...

  Poznámky

  1.

  Poplatok podľa tejto položky na hraničných priechodoch vonkajších hraníc Európskej únie vyberá ...

  2.

  Poplatníkom podľa tejto položky je dopravca vykonávajúci dopravu vozidlom alebo jazdnou súpravou, ...

  3.

  Za základ výpočtu poplatku za nadrozmernosť sa berie najväčší rozmer vozidla alebo jazdnej súpravy, ...

  4.

  Do základu dĺžky súpravy a celkovej hmotnosti súpravy sa započítavajú aj motorové vozidlá ...

  5.

  Pri doprave, pri ktorej sú prekročené dva alebo všetky tri prípustné celkové rozmery [písmeno ...

  6.

  Prekročenie najväčšej povolenej hmotnosti sa posudzuje tak pri jazdnej súprave, ako aj pri jednotlivom ...

  7.

  Pri nadmernej doprave sa hmotnosť jazdnej súpravy určí ako hmotnosť celej súpravy sčítaním ...

  8.

  Pri určení poplatku za prekročenie najväčšej povolenej hmotnosti pripadajúcej na nápravu sa ...

  9.

  Pri špeciálnych prívesoch a návesoch, ktoré majú viac ako tri nápravy, sa každá náprava posudzuje ...

  10.

  Pri doprave, pri ktorej je súčasne prekročená najväčšia povolená celková hmotnosť a najväčšie ...

  11.

  Ak ide o dopravu, pri ktorej sú prekročené najväčšie povolené rozmery aj najväčšia povolená ...

  12.

  Poplatky podľa písmena d) sa použijú, ak dopravcom je vlastník alebo užívateľ stavebného mechanizmu ...

  13.

  Ak sa už čiastočne alebo celkom vykonala doprava podľa písmena b) alebo c) a meraním celkovej ...

  14.

  Ak sa už čiastočne alebo celkom vykonala doprava podľa písmena d) bez povolenia na zvláštne užívanie, ...

  Položka 80a

  Položka 81

  Položka 82

  Položka 83

  Položka 84

  Položka 85

  Položka 85a

  Podanie žiadosti o udelenie oprávnenia na poskytovanie Európskej služby elektronického výberu ...

  Položka 86

  Položka 87

  Položka 88

  Položka 89

  Položka 90

  Položka 91

  Položka 91a

  Položka 91b

  Položka 91c

  Položka 91d

  Položka 92

  Položka 93

  Položka 94

  Položka 95

  Položka 96

  Položka 97

  Položka 98

  a) Vydanie dočasného registračného listu ............................................................ ...

  VII. ČASŤ

  Podanie návrhu na rozhodnutie sporu26) a) o prístupe alebo prepojení, o prístupe k existujúcej ...

  Položka 99

  Položka 100

  Položka 101

  Položka 102

  Položka 103

  Položka 104

  VIII. ČASŤ

  Žiadosť a) o udelenie povolenia na zriadenie doplnkovej dôchodkovej poisťovne32) ..... 165,50 ...

  Položka 133

  Položka 134

  Položka 138

  Položka 140

  Položka 141

  Položka 142

  Položka 143

  Položka 144

  Položka 146

  Položka 147a

  Položka 148

  Poznámky

  1.

  Na poplatok podľa písmena f) nemá vplyv počet osvedčení o živnostenskom oprávnení, na ktorých ...

  2.

  Za zmenu adresy bydliska, miesta podnikania alebo sídla vyznačenú v dôsledku premenovania názvov ...

  3.

  Poplatok podľa písmena a) bodu 1 písm. b), c), f), l) a n) sa nevyberie, ak sa úkony vykonávajú ...

  Položka 149

  Položka 149a

  Zverejnenie údajov v Obchodnom vestníku, ak ide o a) údaje podľa Obchodného zákonníka, zákona ...

  Položka 150

  Položka 150a

  Položka 151

  Položka 152

  Položka 153

  Položka 153a

  Položka 154

  X. ČASŤ

  Podanie žiadosti o vydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu podľa osobitného zákona36p) 1. fyzická ...

  Položka 160

  Položka 161

  Položka 161a

  Položka 161b

  Položka 161c

  Položka 161d

  Položka 161e

  Položka 162

  Položka 163

  Položka 164

  Položka 165

  Položka 167

  Položka 168

  Položka 169

  Položka 170

  Položka 170a

  Žiadosť o povolenie

  a)

  dočasného vjazdu cestných motorových vozidiel potrebnej pre vjazd do nízkoemisnej zóny pri

  1.

  fyzickej osobe ...........................................................................................................10 ...

  2.

  právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľa ............................................. ...

  b)

  trvalého vjazdu cestných motorových vozidiel potrebnej pre vjazd do nízkoemisnej zóny pri

  1.

  fyzickej osobe .......................................................................................................... ...

  2.

  právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľa ........................................... ...

  Oslobodenie Správny orgán môže od poplatku podľa tejto položky oslobodiť fyzickú osobu s ťažkým ...

  Položka 171

  Položka 171a

  Položka 171b

  Položka 171c

  Položka 171d

  Položka 171e

  Položka 171f

  Položka 171l

  Položka 171 m

  Položka 171n

  Položka 171o

  Položka 171p

  XI. ČASŤ

  Vydanie rozhodnutia o a) určení alebo zmene chráneného ložiskového územia ..... 16,50 eura b) ...

  Položka 172

  Položka 172a

  Vydanie rozhodnutia o zaradení odkaliska do zodpovedajúcej kategórie39n) .......................... ...

  Položka 172b

  Vydanie rozhodnutia o povolení zriadenia, užívania, zmeny a uzavretia odkaliska39n) .......................... ...

  Položka 172c

  Vydanie súhlasu s uzavretím odkaliska39n).......................... 15 eur

  Položka 172d

  Vydanie súhlasu s čerpaním prostriedkov z účelovej finančnej rezervy39n) ......................... ...

  Položka 172e

  Položka 173

  Položka 174

  Položka 175

  Položka 176

  Položka 177

  Položka 178

  Položka 180

  Položka 181

  Položka 182

  Položka 183

  Položka 184

  Položka 185

  Položka 186

  Položka 187

  Položka 188

  Položka 189

  Položka 190

  Položka 191

  Položka 192

  Položka 193

  Položka 194

  Položka 194a

  Položka 194b

  Položka 194c

  Položka 194d

  Položka 194e

  Položka 194f

  Položka 194g

  Položka 194h

  Položka 194i

  Položka 194j

  Položka 194k

  Položka 194l

  Položka 194m

  XIII. ČASŤ

  a) Vydanie oprávnenia na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení42) 995,50 ...

  Položka 202

  Položka 203

  Položka 204

  Položka 205

  Položka 206

  Položka 207

  Položka 208

  Položka 209

  XIV. ČASŤ

  Oznámenie koncentrácie.................................................................................................................. ...

  Položka 212

  XV. ČASŤ

  a) Vydanie rozhodnutia o pridelení alebo uznaní zodpovednostnej značky na tovar z drahých kovov..... ...

  Položka 213

  XVI. ČASŤ

  a) Vydanie druhopisu, výpisu z registrov zo spisov alebo úradných listín uvedených v tejto časti ...

  Položka 214

  Položka 215

  PATENTY

  Oslobodenie

  Od poplatku podľa písmena b) štvrtého bodu tejto položky sú oslobodené žiadosti podľa zákona ...

  Poznámky

  1.

  Úrad vyberie poplatok podľa písmena c) tejto položky vo výške polovice príslušnej sadzby, ak ...

  2.

  Poplatok podľa písmena d) tejto položky je splatný do dvoch mesiacov odo dňa doručenia výzvy ...

  Položka 216a

  Položka 220

  ÚŽITKOVÉ VZORY

  Položka 221

  OslobodenieOd poplatku podľa písmena b) druhého bodu tejto položky sú oslobodené žiadosti podľa ...

  Poznámka

  Ak dôjde k zápisu úžitkového vzoru do registra úžitkových vzorov po uplynutí doby jeho platnosti, ...

  DIZAJNY

  Položka 224

  Položka 226

  TOPOGRAFIE POLOVODIČOVÝCH VÝROBKOV

  Položka 227

  Položka 228

  OCHRANNÉ ZNÁMKY

  Položka 229

  OslobodenieOd poplatku podľa písmena b) prvého bodu tejto položky sú oslobodené žiadosti podľa ...

  Položka 231

  Položka 232

  OZNAČENIE PÔVODU VÝROBKOV A ZEMEPISNÉ OZNAČENIE VÝROBKOV
  XVII. ČASŤ

  Prihláška na registráciu opravára alebo montážnika určených meradiel alebo prevádzkovateľa ...

  Položka 236

  Položka 237

  a) Rozhodnutie o autorizácii podľa osobitného predpisu,47ab) ak prílohu k žiadosti tvoria dokumenty ...

  Položka 238

  a)

  Žiadosť o autorizáciu na výkon overovania určeného meradla alebo na výkon úradného merania ...

  b)

  Žiadosť o zmenu autorizácie na výkon overovania určeného meradla alebo na výkon úradného merania ...

  c)

  Žiadosť o predĺženie autorizácie na výkon overovania určeného meradla alebo na výkon úradného ...

  Položka 239

  XVIII. ČASŤ

  a) Žiadosť o udelenie schengenského víza16b) 60 eur, b) žiadosť o udelenie schengenského víza ...

  SPLNOMOCNENIE K XVIII. ČASTI

  1.

  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a zastupiteľský ...

  2.

  Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky môže vybrať popri poplatku aj náhradu skutočných výdavkov ...

  3.

  Výška poplatku môže byť zmenená alebo môže byť upustené od jeho vybratia, ak tak ustanovuje ...

  Položka 240

  Položka 241

  Položka 242

  Položka 243

  Položka 244

  Položka 245

  Položka 246

  Položka 247

  Položka 248

  Položka 249

  Položka 250

  Položka 251

  Položka 252

  Položka 254

  Položka 255

  Položka 256

  Položka 257

  Položka 258

  Položka 259

  Položka 259a

  Položka 260

  Položka 261

  Položka 262

  Položka 263

  Položka 264

  Položka 265

  XX. ČASŤ

  a) Udelenie kvalifikovaného štatútu 665 eur b) Certifikácia 332 eur

  Položka 268

  XXI. ČASŤ

  a) Registrácia poštového podniku...... 100,– eur b) Zmena registrovaných údajov poštového ...

  Položka 269

  Položka 270

  XXII. ČASŤ

  Vykonanie bezpečnostnej previerky podnikateľa na stupeň utajeniaa) Vyhradené ..... 200 eur b) Dôverné ...

  Položka 271

  Položka 272

  XXIII. ČASŤ

  Položka 273

  a)

  Konanie o schválení kódexu správania ..............................................................1 ...

  b)

  Konanie o zmene kódexu správania ..................................................................1 ...

  c)

  Konanie o rozšírení kódexu správania ...............................................................1 ...

  d)

  Konanie o vydaní certifikátu .............................................................................5 ...

  e)

  Konanie o obnove certifikátu ........................................................................... ...

  Konanie o udelení akreditácie ............................................................................ ...

  g)

  Konanie o povolení pre certifikačný subjekt ......................................................... ...

  XXIV. ČASŤ

  a) Zrušenie deaktivácie elektronickej schránky ................... 10 eur b) Druhé a ďalšie vydanie ...

  Položka 274

  Položka 275

Poznámky

 • 1)  § 4 ods. 2 písm. a) zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých ...
 • 1a)  § 16 Civilného mimosporového poriadku.
 • 1aa)  § 3 ods. 2 písm. a) zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných ...
 • 1b)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti ...
 • 1c)  § 5 ods. 1 zákona č. 460/2007 Z. z. o Slovenskom Červenom kríži a ochrane znaku a názvu Červeného ...
 • 2)  Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 157/1964 Zb. o Viedenskom dohovore o diplomatických stykoch.Vyhláška ...
 • 3)  § 79 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. ...
 • 4)  Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 5)  § 7 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a ...
 • 6a)  § 28 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení zákona č. 659/2007 ...
 • 6aa)  § 4 ods. 4 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 6ab)  § 41 zákona č. 305/2013 Z. z.
 • 6ac)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších ...
 • 7)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa ...
 • 7a)  § 27 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 527/2003 ...
 • 7aa)  § 43 a 44 zákona č. 305/2013 Z. z.
 • 7ab)  Napríklad § 2 a 8 zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene ...
 • 7ac)  § 6 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 7ad)  § 5 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení zákona č. 273/2015 Z. z.
 • 7ae)  § 7 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 7ag)  § 26 až 28 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 7b)  § 78 zákona č. 71/1967 Zb. v znení zákona č. 527/2003 Z. z.
 • 7c)  Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 7d)  § 18d zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších ...
 • 7e)  § 4 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 7f)  § 2 ods. 1 písm. r) a f) zákona č. 275/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 8)  Zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 8aa)  § 3 zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 8ab)  § 2 zákona č. 659/2007 Z. z. v znení zákona č. 270 /2008 Z. z.
 • 8ac)  Čl. 106 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Rozhodnutie Komisie (EÚ) č. 2012/21/EÚ z 20. decembra ...
 • 8ad)  § 5a ods. 8 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení ...
 • 8ae)  § 5 ods. 6 písm. b) a ods. 7 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení zákona č. 238/2017 Z. z.
 • 8b)  Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, ...
 • 8c)  Napríklad zákon č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších ...
 • 9)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii. Zákon Slovenskej ...
 • 10)  Napríklad zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 10a)  § 129 a 132 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 10b)  Zákon č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 10c)  § 11 ods. 5 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení zákona č. 129/2015 Z. z.§ ...
 • 10d)  § 11 ods. 5 zákona č. 314/2001 Z. z. v znení zákona č. 129/2015 Z. z.§ 11a ods. 9 zákona č. ...
 • 10e)  § 12 ods. 1 zákona č. 314/2001 Z. z. v znení zákona č. 129/2015 Z. z.
 • 10f)  § 11c ods. 12 zákona č. 314/2001 Z. z. v znení zákona č. 129/2015 Z. z.
 • 10g)  § 17 ods. 6 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 11)  Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o ...
 • 12)  § 2 ods. 3 písm. a) a § 3 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich ...
 • 12a)  Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku ...
 • 14)  Napríklad § 45 až 52, § 55 a § 56 až 60 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii ...
 • 14a)  § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných ...
 • 14b)  § 34, 36 a 38 zákona č. 220/2007 Z. z.
 • 15)  § 4 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 16)  § 30 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení zákona č. ...
 • 16a)  § 25 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 16b)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 z 13. júla 2009, ktorým sa ustanovuje vízový ...
 • 16c)  § 2 ods. 5 zákona č. 404/2011 Z. z.
 • 17)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných ...
 • 17a)  § 39 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov.
 • 17aa)  § 42 ods. 3 a § 47 ods. 4 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.§ 17 ...
 • 17ab)  § 42 ods. 3 a 4 a § 47 ods. 4 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.§ ...
 • 17b)  § 31 zákona č. 405/2011 Z. z o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady ...
 • 17c)  § 23 zákona č. 387/2013 Z. z. o pomocných prípravkoch v ochrane rastlín a o zmene a doplnení ...
 • 17d)  § 32 zákona č. 193/2005 Z. z.
 • 18)  Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 83/1976 Zb. o všeobecných ...
 • 18a)  Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu.
 • 19)  § 72 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných ...
 • 19a)  § 44 ods. 4 a 5 zákona č. 8/2009 Z. z.
 • 20)  § 15 ods. 4 zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene ...
 • 20a)  Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia ...
 • 20aa)  § 2 ods. 21 písm. a) zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene ...
 • 20ab)  § 2 ods. 21 písm. b) zákona č. 106/2018 Z. z.
 • 20ac)  § 2 ods. 1 písm. a) až c) zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení ...
 • 20ad)  Napríklad § 16 až 18 a § 33 zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch ...
 • 20ae)  § 3 písm. i) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z.
 • 20af)  § 3 písm. j) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z.
 • 20ag)  Dohoda o prijatí jednotných podmienok pre homologáciu (overovanie zhodnosti) a o vzájomnom uznávaní ...
 • 20ah)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 79/2009 zo 14. januára 2009 o typovom schvaľovaní ...
 • 21)  § 83 zákona č. 131/2002 v znení neskorších predpisov.
 • 21b)  Zákon č. 387/2015 Z. z. o jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave a o zmene a doplnení ...
 • 22a)  § 41 ods. 1 písm. p) zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave.
 • 22b)  § 42 písm. a) zákona č. 56/2012 Z. z.
 • 22ba)  § 42 písm. c) zákona č. 56/2012 Z. z.
 • 22bb)  § 28 ods. 4 zákona č. 56/2012 Z. z.
 • 22bc)  § 42 písm. d) zákona č. 56/2012 Z. z.
 • 22bd)  § 5 ods. 1 a § 42 písm. a) zákona č. 56/2012 Z. z.
 • 22c)  § 42 písm. b) zákona č. 56/2012 Z. z.
 • 22d)  § 42 písm. f) zákona č. 56/2012 Z. z.
 • 22e)  § 41 písm. m) zákona č. 56/2012 Z. z.
 • 23)  § 41 ods. 1 písm. f) zákona č. 56/2012 Z. z.
 • 25aa)  § 45 ods. 1 písm. c) až e) zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene ...
 • 25ab)  § 23 a 24 zákona č. 143/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov. Nariadenie Komisie (ES) č. 1702/2003 ...
 • 25ac)  § 22 zákona č. 143/1998 Z. z. Nariadenie Komisie (ES) č. 2042/2003 z 20. novembra 2003 o zachovaní ...
 • 25ad)  Príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 z 20. februára 2008 o spoločných ...
 • 25ae)  § 34 až 35 zákona č. 143/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 25af)  § 8 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších ...
 • 25aaa)  § 14 a 15 zákona č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných ...
 • 25b)  § 39 zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 26)  § 67 až 67d, § 67f a 77 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení zákona ...
 • 27)  § 31 zákona č. 610/2003 Z. z.
 • 27a)  § 31 ods. 6 písm. f) zákona č. 610/2003 Z. z.
 • 27b)  § 32 zákona č. 610/2003 Z. z. v znení zákona č. 117/2006 Z. z.
 • 27c)  § 32 ods. 21 a § 35 ods. 5 zákona č. 610/2003 Z. z. v znení zákona č. 117/2006 Z. z.
 • 27d)  § 35 ods. 4 písm. a) zákona č. 610/2003 Z. z.
 • 27e)  § 37 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení zákona č. 247/2015 Z. ...
 • 27f)  § 14 ods. 3 zákona č. 610/2003 Z. z. v znení zákona č. 117/2006 Z. z.
 • 27g)  § 37 ods. 14 zákona č. 195/2000 Z. z.
 • 27h)  § 38 ods. 3 zákona č. 195/2000 Z. z.
 • 27i)  § 11 ods. 2 písm. c) zákona č. 195/2000 Z. z.
 • 27j)  § 11 ods. 2 písm. b) zákona č. 195/2000 Z. z.
 • 27k)  § 11 ods. 2 zákona č. 195/2000 Z. z.
 • 28)  Zákon č. 248/1992 Zb. o investičných spoločnostiach a investičných fondoch v znení neskorších ...
 • 28a)  § 6 ods. 1, § 8 ods. 2 zákona č. 385/1999 Z. z. o kolektívnom investovaní.
 • 28b)  § 8 ods. 4, § 9 ods. 1 zákona č. 385/1999 Z. z.
 • 28c)  § 14 ods. 1 zákona č. 385/1999 Z. z.
 • 28d)  § 9 ods. 2 zákona č. 385/1999 Z. z.
 • 28e)  § 52 ods. 2 zákona č. 385/1999 Z. z.
 • 28f)  § 36 ods. 4 zákona č. 385/1999 Z. z.
 • 28g)  § 25 ods. 2 a 4, § 41 ods. 2, § 48 ods. 2 zákona č. 385/1999 Z. z.
 • 28h)  § 14 ods. 2 zákona č. 385/1999 Z. z.
 • 28i)  § 27 ods. 5 zákona č. 385/1999 Z. z.
 • 28j)  § 38 ods. 1 zákona č. 385/1999 Z. z.
 • 28k)  § 39 ods. 1 zákona č. 385/1999 Z. z.
 • 28l)  § 48 ods. 2 zákona č. 385/1999 Z. z.
 • 28m)  § 47 ods. 2 zákona č. 385/1999 Z. z.
 • 28n)  § 40 ods. 3 písm. b) zákona č. 385/1999 Z. z.
 • 28o)  § 16 ods. 2 zákona č. 385/1999 Z. z.
 • 28p)  § 17 ods. 1, § 18 zákona č. 385/1999 Z. z.
 • 28r)  § 66 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/1999 Z. z.
 • 28s)  § 65 ods. 1 zákona č. 385/1999 Z. z.
 • 28t)  § 65 ods. 5 zákona č. 385/1999 Z. z.
 • 29)  Zákon č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov.
 • 30)  Zákon č. 214/1992 Zb. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov.
 • 31)  § 12c ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve v znení neskorších ...
 • 31a)  § 20f ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb.
 • 31b)  § 26 zákona Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb.
 • 31c)  § 9 ods. 2 písm. a) bod 3 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 136/1996 Z. z., ...
 • 32)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom poistení zamestnancov ...
 • 32a)  Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 32aa)  Zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších ...
 • 33)  § 22 ods. 1 písm. e) zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) ...
 • 33a)  § 66b ods. 4 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 33b)  § 66b ods. 4 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, § 4 ods. 2 písm. b) zákona ...
 • 34)  § 32 ods. 3 zákona č. 379/1997 Z. z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných ...
 • 34a)  § 17 ods. 2 písm. c) zákona č. 379/1997 Z. z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb ...
 • 35)  § 78 ods. 1 zákona č. 379/1997 Z. z.
 • 36)  Napríklad § 10 ods. 6 zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona ...
 • 36a)  § 3 ods. 1, § 7 písm. e) a § 13 ods. 3 až 5 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji ...
 • 36aa)  § 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 547/2011 Z. z.
 • 36b)  § 15 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. 132/2010 Z. z.
 • 36ba)  § 5 ods. 4 písm. o) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. 172/2011 Z. z.
 • 36bb)  § 5 ods. 4 písm. p) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 36bc)  § 9 písm. c) zákona č. 218/2007 Z. z. o zákaze biologických zbraní a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 36bd)  § 40 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 36be)   § 5 až 9 zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných ...
 • 36bf)  § 30 zákona č. 538/2005 Z. z.
 • 36bg)  § 9 ods. 3 písm. d) zákona č. 538/2005 Z. z.
 • 36bh)  § 30 ods. 10 zákona č. 538/2005 Z. z.
 • 36bi)  § 11 až 13 zákona č. 538/2005 Z. z.
 • 36bj)  § 15 ods. 5 zákona č. 538/2005 Z. z.
 • 36bk)  § 11 ods. 4 zákona č. 538/2005 Z. z.
 • 36bl)  § 17 ods. 3 zákona č. 538/2005 Z. z.
 • 36bm)  § 17 ods. 4 zákona č. 538/2005 Z. z.
 • 36bn)  § 17 ods. 7 písm. d) zákona č. 538/2005 Z. z.
 • 36bo)  § 23 a 24 zákona č. 538/2005 Z. z. v znení zákona č. 362/2011 Z. z.
 • 36bp)  § 33 a 34 zákona č. 538/2005 Z. z.
 • 36bq)  § 34 ods. 5 zákona č. 538/2005 Z. z.
 • 36br)  § 22 zákona č. 538/2005 Z. z.
 • 36c)  § 53 zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 36ca)  § 48 zákona č. 362/2011 Z. z.
 • 36cb)  § 49 ods. 1 písm. b) zákona č. 362/2011 Z. z.
 • 36cc)  § 49 ods. 1 písm. a) zákona č. 362/2011 Z. z.
 • 36cd)  § 49 ods. 5 zákona č. 362/2011 Z. z.
 • 36ce)  § 49 ods. 14 zákona č. 362/2011 Z. z.
 • 36cf)  § 49 ods. 9 zákona č. 362/2011 Z. z.
 • 36cg)  § 50 ods. 3 zákona č. 362/2011 Z. z.
 • 36ch)  § 50 ods. 1 a 2 zákona č. 362/2011 Z. z.
 • 36ci)  § 64 zákona č. 362/2011 Z. z.
 • 36cj)  § 55 ods. 3 zákona č. 362/2011 Z. z.
 • 36ck)  § 57 zákona č. 362/2011 Z. z.
 • 36cl)  § 53 ods. 8 a 9 zákona č. 362/2011 Z. z.
 • 36cm)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1234/2008 z 24. novembra 2008 o preskúmaní zmien podmienok v povolení ...
 • 36cn)  § 59 zákona č. 362/2011 Z. z.
 • 36k)  § 6 ods. 2 zákona č. 17/2018 Z. z. o veterinárnych prípravkoch a veterinárnych technických pomôckach. ...
 • 36l)  § 16 ods. 2 zákona č. 17/2018 Z. z.
 • 36m)  § 8 ods. 1 zákona č. 17/2018 Z. z.
 • 36ma)  § 8 ods. 2 zákona č. 17/2018 Z. z.
 • 36n)  Zákon č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov. ...
 • 36p)  Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
 • 36r)  § 26 ods. 10 zákona č. 163/2001 Z. z.
 • 36s)  § 7 a 8 zákona č. 163/2001 Z. z.
 • 36t)  § 29 ods. 3 zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení zákona ...
 • 36u)  § 3 ods. 1 písm. d) zákona č. 262/2014 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy vo veciach ...
 • 37)  Napríklad zákon č. 70/1998 Z. z. o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom ...
 • 37a)  Nariadenie Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov ...
 • 37aa)  Príloha VII k nariadeniu (ES) č. 865/2006 v platnom znení.
 • 37b)  § 13 zákona č. 151/2002 Z. z.
 • 37c)  § 17 zákona č. 151/2002 Z. z.
 • 37d)  § 21 zákona č. 151/2002 Z. z.
 • 37e)  § 36 zákona č. 151/2002 Z. z.
 • 37f)  § 37 zákona č. 151/2002 Z. z.
 • 37g)  § 8a zákona č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich ...
 • 37h)  § 13a zákona č. 15/2005 Z. z. v znení zákona č. 447/2012 Z. z.
 • 38)  Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých predpisov.
 • 38a)  § 17 ods. 1 písm. b) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z. z.
 • 38b)  § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 137/2010 Z. z. v znení zákona č. 318/2012 Z. z.
 • 38c)  § 17 ods. 1 písm. d) zákona č. 137/2010 Z. z. v znení zákona č. 318/2012 Z. z.
 • 38d)  § 17 ods. 1 písm. e) zákona č. 137/2010 Z. z.
 • 38e)  § 17 ods. 1 písm. f) zákona č. 137/2010 Z. z.
 • 38f)  § 17 ods. 1 písm. g) zákona č. 137/2010 Z. z. v znení zákona č. 318/2012 Z. z.
 • 38g)  § 18 ods. 9 zákona č. 137/2010 Z. z. v znení zákona č. 318/2012 Z. z.
 • 38h)  § 31 ods. 2 zákona č. 137/2010 Z. z. v znení zákona č. 318/2012 Z. z.
 • 39)  Zákon č. 313/1999 Z. z. o geologických prácach a o štátnej geologickej správe (geologický zákon). ...
 • 39a)  § 26 ods. 4 zákona č. 313/1999 Z. z. o geologických prácach a o štátnej geologickej správe (geologický ...
 • 39b)  § 26 ods. 5 zákona č. 313/1999 Z. z.
 • 39ba)  § 4 ods. 2 písm. d) zákona č. 258/2011 Z. z. o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického ...
 • 39bb)  § 20 ods. 3 písm. b) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší.
 • 39c)  Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 273/2001 Z. z. o autorizácii, ...
 • 39cb)  § 19 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z.
 • 39cc)  § 20 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z.
 • 39cd)  § 5 ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z.
 • 39d)  § 20 zákona č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení ...
 • 39e)  § 21 zákona č. 128/2015 Z. z.
 • 39f)  § 27 zákona č. 128/2015 Z. z.
 • 39h)  § 2 ods. 4 písm. c) zákona č. 491/2005 Z. z. o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií ...
 • 39i)  Príloha I k nariadeniu Komisie (ES) č. 70/2001 z 12. januára 2001 o uplatňovaní článkov 87 a ...
 • 39j)  § 3 ods. 2 zákona č. 491/2005 Z. z. o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v ...
 • 39k)  § 3 ods. 4 zákona č. 491/2005 Z. z. o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v ...
 • 39l)  Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 39m)  § 3 ods. 3 zákona č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a ...
 • 39n)  § 4 zákona č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení ...
 • 39o)  § 29 ods. 1 zákona č. 359/2007 Z. z.
 • 39oa)  § 8 ods. 1, 6 a 7 zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej ...
 • 39ob)  § 9 ods. 1 zákona č. 409/2011 Z. z.
 • 39p)  § 7 zákona č. 258/2011 Z. z.
 • 39q)  § 10 ods. 2 zákona č. 258/2011 Z. z.
 • 39r)  § 10 ods. 4 zákona č. 258/2011 Z. z.
 • 39s)  § 13 ods. 4 zákona č. 258/2011 Z. z.
 • 39t)  § 8 ods. 8 zákona č. 258/2011 Z. z.
 • 39u)  § 14 ods. 5 zákona č. 258/2011 Z. z.
 • 39v)  § 18 ods. 3 zákona č. 258/2011 Z. z.
 • 40)  § 10 ods. 3 zákona č. 130/1998 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie a o zmene a doplnení ...
 • 41)  § 20 ods. 9 zákona č. 130/1998 Z. z.
 • 42)  § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. ...
 • 42a)  § 7 ods. 3 písm. d) zákona č. 125/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 42b)  § 6 ods. 1 písm. e) zákona č. 125/2006 Z. z.
 • 42c)  § 14 ods. 9, § 21 ods. 14 a § 27 ods. 17 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia ...
 • 46)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy ...
 • 46a)  § 52 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov.
 • 46b)  § 53 zákona č. 656/2004 Z. z.
 • 46c)  § 5 zákona č. 656/2004 Z. z.
 • 46d)  § 9 zákona č. 656/2004 Z. z.
 • 46e)  § 8 zákona č. 656/2004 Z. z.
 • 46f)  § 12 zákona č. 657/2004 Z. z o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov.
 • 46g)  § 12 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 47)  Nariadenie Rady (EHS) č. 1768/92 z 18. júna 1992 o vytvorení dodatkového ochranného osvedčenia ...
 • 47a)  § 7 až 9 zákona č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 47aa)  Zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 47ab)  Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene ...
 • 47ac)  § 11 ods. 3 písm. a) alebo písm. b) zákona č. 264/1999 Z. z.
 • 47ad)  § 11 ods. 3 písm. c) zákona č. 264/1999 Z. z.
 • 47ae)  § 16 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku ...
 • 47af)  § 15 ods. 1 písm. a) až d) zákona č. 56/2018 Z. z.
 • 47ag)  § 15 ods. 1 písm. e) a f) zákona č. 56/2018 Z. z.
 • 47b)  § 15 zákona č. 507/2001 Z. z. o poštových službách.
 • 48)  Dohoda o Vyšehradskom patentovom inštitúte (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych ...
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.