Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch 145/1995 účinný od 01.05.2022 do 31.05.2022

Platnosť od: 17.07.1995
Účinnosť od: 01.05.2022
Účinnosť do: 31.05.2022
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Správne poplatky

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST174JUD24DS241EUPP1ČL1

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch 145/1995 účinný od 01.05.2022 do 31.05.2022
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 145/1995 s účinnosťou od 01.05.2022 na základe 111/2022 a 122/2022

Legislatívny proces k zákonu 122/2022
Legislatívny proces k zákonu 111/2022

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

o správnych poplatkoch

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1 - Úvodné ustanovenie

Tento zákon upravuje správne poplatky (ďalej len „poplatky“), ktoré sa platia za úkony a konania orgánov ...

§ 2 - Predmet poplatkov

Predmetom poplatkov sú úkony a konania správnych orgánov, ktoré sú uvedené v sadzobníku správnych poplatkov ...

§ 3 - Poplatník
(1)

Poplatníkom je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá dala podnet na úkon alebo konanie, ak tento ...

(2)

Ak je poplatníkov niekoľko, sú povinní zaplatiť poplatok spoločne a nerozdielne.

§ 4
(1)

Od poplatkov sú oslobodené tieto právnické osoby a fyzické osoby:

a)
štátne orgány, obce, vyššie územné celky a rozpočtové organizácie, s výnimkou položky 10 a 11 sadzobníka, ...
b)
Slovenský pozemkový fond pri úkonoch a konaniach, ktoré vykonáva v mene Slovenskej republiky, s výnimkou ...
c)
diplomatickí zástupcovia poverení v Slovenskej republike, konzuli z povolania a ďalšie osoby, ktoré ...
(2)

Od poplatkov sú okrem osôb uvedených v odseku 1 oslobodené aj súdy, prokuratúra, orgány činné v trestnom ...

(3)

Od poplatkov sú oslobodené úkony súvisiace s vykonávaním všeobecne záväzných právnych predpisov

a)
o sociálnom zabezpečení vrátane dôchodkového zabezpečenia, nemocenského zabezpečenia, sociálneho poistenia, ...
b)
o priestupkoch,3)
c)
o slobodnom prístupe k informáciám.
(4)

Od poplatkov sú oslobodené úkony a konania vykonané a uskutočnené v dôsledku živelnej pohromy.

(5)

Od poplatkov sú ďalej oslobodené úkony, o ktorých tak určuje medzinárodná zmluva alebo medzinárodná ...

(6)

Od poplatkov sú oslobodené konania a úkony, ktorých predmetom je zmena priezviska po uzavretí manželstva; ...

§ 5 - Základ poplatku pri sadzbe poplatku ustanovenej percentom
(1)

Pri sadzbe poplatku ustanovenej percentom je základom poplatku cena predmetu spoplatneného úkonu uvedená ...

(2)

Poplatník je povinný oznámiť cenu predmetu úkonu správnemu orgánu, ktorý poplatok vyberá. Ak poplatník ...

(3)

Základ poplatku sa zaokrúhľuje na celé euro nadol.

§ 6 - Sadzba poplatku
(1)

Sadzba poplatku je určená v sadzobníku pevnou sumou alebo percentuálnou sadzbou zo základu poplatku ...

(2)

Ak sa úkony a konania vykonávajú na základe návrhu podaného elektronickými prostriedkami alebo prostredníctvom ...

(3)

Ak sa sadzba poplatku v sadzobníku určuje za počet začatých strán a úkon sa vykonáva v elektronickej ...

(4)

Ak je sadzba poplatku určená za konanie, rozumie sa tým konanie na jednom stupni.

§ 6a - Zaokrúhľovanie poplatku

Vypočítaný poplatok sa zaokrúhli, ak § 7 ods. 9 neustanovuje inak, s presnosťou na eurocenty tak, že ...

a)
menšia ako 50, poplatok sa zaokrúhli na celé euro nadol,
b)
rovná 50, poplatok sa nezaokrúhli,
c)
väčšia ako 50, poplatok sa zaokrúhli na pol eura nadol.
§ 7 - Platenie poplatkov
(1)

Poplatky sa platia v hotovosti, platobnou kartou, poštovým poukazom alebo prevodom z účtu v banke alebo ...

(2)

Poplatky možno platiť aj prostredníctvom integrovaného obslužného miesta6ab) alebo platobnej brány Štátnej ...

(3)

Správny orgán zapojený do centrálneho systému evidencie poplatkov je povinný na základe zmluvy uzatvorenej ...

(4)

Poplatky za úkony a konania vykonávané obcami a vyššími územnými celkami sa platia prevodom z účtu v ...

(5)

Poplatky za úkony a konania vykonávané Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky sa platia ...

(6)

Poplatky sa platia v eurách, ak tento zákon neustanovuje inak. Platbu poplatku je poplatník povinný ...

(7)

Zastupiteľské úrady vyberajú poplatky v hotovosti, prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej ...

(8)

Poplatník, ktorý je cudzozemcom7), môže platiť poplatky na hraničnom priechode Slovenskej republiky ...

(9)

Prepočet meny euro na cudziu menu a naopak sa vykoná referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným ...

(10)

Ak sa vo veci spoplatneného úkonu alebo konania komunikuje elektronicky prostredníctvom ústredného portálu ...

(11)

Platba vykonaná prostredníctvom integrovaného obslužného miesta podľa osobitného predpisu6ab) sa považuje ...

§ 8 - Vznik poplatkovej povinnosti a splatnosť poplatkov
(1)

Poplatky určené v sadzobníku pevnou sumou sa platia bez výzvy a sú splatné pri podaní, ktoré smeruje ...

(2)

Poplatky určené v sadzobníku percentuálnou sadzbou sa platia pred vykonaním úkonu na základe písomnej ...

§ 9 - Následky nezaplatenia poplatku

Ak poplatky splatné podľa § 8 tohto zákona nebudú zaplatené, správny orgán úkon nevykoná a konanie zastaví. ...

§ 10 - Vrátenie poplatku
(1)

Správny orgán rozhodne o vrátení poplatku v plnej výške, ak sa nemohol vykonať úkon alebo uskutočniť ...

a)
odovzdá spoplatnené vybavenie na poštovú prepravu,
b)
odošle spoplatnené vybavenie elektronicky podľa osobitného predpisu7ab) alebo
c)
odovzdá poplatníkovi spoplatnené vybavenie.
(2)

Správny orgán na základe žiadosti poplatníka rozhodne o vrátení sumy, o ktorú poplatník zaplatil viac, ...

(3)

Poplatok alebo preplatok vráti

a)
správny orgán nezapojený do centrálneho systému evidencie poplatkov, ktorý poplatok vybral, najneskôr ...
b)
prevádzkovateľ systému najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia odpisu právoplatného rozhodnutia o vrátení ...
(4)

Ak správny orgán alebo prevádzkovateľ systému nevráti poplatok alebo preplatok v lehote uvedenej v odseku ...

(5)

Ak sa úkon nevykonal alebo konanie sa neuskutočnilo z dôvodov na strane poplatníka, správny orgán môže ...

(6)

Rozhodnutie o vrátení poplatku alebo preplatku musí obsahovať

a)
označenie správneho orgánu, ktorý o vrátení poplatku alebo preplatku rozhodol,
b)
dátum vydania rozhodnutia,
c)
presné označenie poplatníka,
d)
trvalý pobyt (sídlo) poplatníka,
e)
výrok, ktorý obsahuje rozhodnutie vo veci s uvedením ustanovenia, podľa ktorého sa poplatok alebo preplatok ...
f)
spôsob úhrady poplatku,
g)
evidenčné číslo platby poplatku, ak je pridelené centrálnym systémom evidencie poplatkov,
h)
poplatok alebo preplatok, ktorý sa má vrátiť, prípadne číslo účtu poplatníka v banke alebo v pobočke ...
i)
podpis povereného zamestnanca správneho orgánu s uvedením jeho mena, priezviska a funkcie,
j)
odtlačok úradnej pečiatky.
(7)

Proti rozhodnutiu o vrátení poplatku a preplatku sa nemožno odvolať. Rozhodnutie nadobúda právoplatnosť ...

(8)

Vo veciach Obchodného vestníka podľa osobitného zákona7af) doručí správny orgán rovnopis záznamu o vrátení ...

(9)

Správny orgán rozhodnutie o vrátení poplatku alebo preplatku nevydá, ak suma, ktorá sa má vrátiť, neprevyšuje ...

(10)

Poplatok zaplatený cudzozemcom na hraničnom priechode Slovenskej republiky v cudzej mene vráti do 30 ...

(11)

Nárok na vrátenie poplatku alebo preplatku zaniká uplynutím troch rokov od konca kalendárneho roka, ...

(12)

Nárok na vyplatenie poplatku alebo preplatku na základe odpisu právoplatného rozhodnutia o vrátení poplatku ...

(13)

Na účely vrátenia poplatku možno namiesto odpisu právoplatného rozhodnutia použiť aj elektronické rozhodnutie, ...

(14)

Poplatok alebo preplatok, ktorý neprevyšuje 1,70 eura a ktorý nemožno podľa odseku 9 prvej vety vrátiť, ...

(15)

Ak zanikol nárok na vrátenie poplatku alebo preplatku podľa odseku 11, tento poplatok alebo preplatok ...

§ 12 - Lehoty
(1)

Lehota je zachovaná, ak v posledný deň lehoty

a)
sa poplatok zaplatí na pošte,
b)
sa poplatok zaplatí v hotovosti alebo platobnou kartou na správnom orgáne,
c)
poplatník predloží platné potvrdenie o úhrade poplatku z technického zariadenia prevádzkovateľa systému ...
d)
sa poplatok odpíše z účtu poplatníka v banke alebo v pobočke zahraničnej banky.
(2)

Ak sa poplatok platí prostredníctvom integrovaného obslužného miesta podľa osobitného predpisu,6ab) ...

(3)

Ak v odseku 1 nie je ustanovené inak, platia o lehotách ustanovenia všeobecného predpisu o správnom ...

§ 13 - Zánik práva správneho orgánu a povinnosti poplatníka
(1)

Právo správneho orgánu vybrať a povinnosť poplatníka zaplatiť poplatok zanikne uplynutím troch rokov ...

(2)

Právo správneho orgánu vybrať a povinnosť poplatníka uhradiť rozdiel medzi zaplateným poplatkom a poplatkom ...

(3)

Právo správneho orgánu vymáhať poplatok alebo doplatok zanikne po uplynutí troch rokov od konca kalendárneho ...

(4)

Ak správny orgán vykoná úkon na vybratie poplatku, doplatku alebo na ich vymáhanie a ak o tom upovedomí ...

(5)

Právo správneho orgánu vymáhať poplatok alebo doplatok zanikne najneskôr uplynutím desiatich rokov od ...

§ 14 - Vymáhanie poplatkov

Splatný poplatok alebo splatný doplatok vymáha podľa všeobecného predpisu o správnom konaní7b) ten správny ...

§ 15 - Kontrola poplatkov
(1)

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vykonáva v daňových úradoch a colných úradoch kontrolu7c) ...

(2)

Daňové úrady vykonávajú v správnych orgánoch vo svojej územnej pôsobnosti, okrem odseku 1, kontrolu7c) ...

(3)

Orgány územnej samosprávy vykonávajú kontrolu7d) správnosti a včasnosti vyberania poplatkov, správnosti ...

(4)

Úrad vládneho auditu7e) vykonáva u prevádzkovateľa systému vládny audit evidencie, zúčtovania a vrátenia ...

§ 15a - Evidencia poplatkov
(1)

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vedie centrálnu evidenciu poplatkov, ktoré sú príjmom štátneho ...

(2)

Správne orgány, ktoré sú zapojené do centrálneho systému evidencie poplatkov nearchivujú potvrdenia ...

(3)

Správne orgány, ktoré nie sú zapojené do centrálneho systému evidencie poplatkov, sú povinné viesť priebežnú ...

(4)

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vedie číselník poplatkov orgánom verejnej moci ako štruktúrovanú ...

§ 16 - Pokuty
(1)

Správnemu orgánu, ktorý nedostatky zistené kontrolou v určenej lehote neodstránil, uloží daňový úrad ...

(2)

Na konanie vo veci uloženia pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.8)

(3)

Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

§ 17 - Rozpočtové určenie výnosu poplatkov
(1)

Poplatky sú príjmom štátneho rozpočtu, rozpočtov vyšších územných celkov alebo rozpočtov obcí podľa ...

(2)

Správny orgán, ktorý nie je zapojený do centrálneho systému evidencie poplatkov, je povinný poplatky, ...

(3)

Prevádzkovateľ systému odvádza na príjmový účet štátneho rozpočtu sumy poplatkov vždy do konca nasledujúceho ...

(4)

Ak sa poplatky platia podľa § 7 ods. 4 druhej vety, prevádzkovateľ systému ich odvedie do rozpočtu príslušnej ...

§ 18 - Konanie
(1)

V konaní vo veci poplatkov sa postupuje podľa všeobecného predpisu o správnom konaní,8) ak tento zákon ...

(2)

Ak sú v sadzobníku ustanovené ďalšie oslobodenia, ako sú uvedené v § 4, správny orgán rozhodnutie o ...

(3)

Správny orgán rozhodnutie nevydá, iba ho vyznačí v spise s uvedením dôvodu, ak podľa sadzobníka je splnomocnený ...

a)
upustiť od vybratia poplatku,
b)
znížiť poplatok alebo
c)
zvýšiť poplatok.
§ 18a - Prevádzkovateľ systému
(1)

Prevádzkovateľ systému je povinný

a)
zabezpečiť technické vybavenie a podmienky na vykonanie a spracovanie platieb poplatkov,
b)
zabezpečiť evidenciu platieb poplatkov a na účel identifikácie úkonu alebo konania používať hodnoty ...
c)
zabezpečiť zúčtovanie a prevod peňažných prostriedkov do štátneho rozpočtu, do rozpočtov obcí a vyšších ...
d)
umožniť poplatníkovi kontrolu vykonanej platby a použitie danej platby na požadovaný úkon alebo konanie, ...
e)
zabezpečiť sprístupnenie technického vybavenia a podmienok na vykonanie platby poplatkov podľa osobitného ...
f)
plniť ďalšie úlohy vyplývajúce zo zmluvy uzatvorenej podľa odseku 2.
(2)

Ministerstvo financií Slovenskej republiky a prevádzkovateľ systému uzatvoria zmluvu, v ktorej dohodnú ...

§ 19 - Prechodné ustanovenie

Poplatky za úkony a konania začaté alebo podané pred účinnosťou tohto zákona sa vyberajú a vymáhajú ...

§ 19a

Na poplatky za úkony a konania začaté pred účinnosťou tohto zákona sa vzťahujú doterajšie predpisy.

§ 19b - Prechodné ustanovenie

Na poplatky za úkony a konania začaté pred účinnosťou tohto zákona sa vzťahujú doterajšie predpisy.

§ 19c - Prechodné ustanovenie

Z úkonov a konaní začatých pred 1. januárom 2001 sa vyberajú poplatky podľa doterajších predpisov, i ...

§ 19d - Prechodné ustanovenie

Z úkonov a konaní začatých pred 1. januárom 2004 sa vyberajú poplatky podľa doterajších predpisov, i ...

§ 19e - Prechodné ustanovenie

Ak podnet na úkon alebo konanie bol podaný do 31. decembra 2004, vyberie sa poplatok podľa položky 10 ...

§ 19f - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2009
(1)

Ak je základ poplatku podľa § 5 určený v slovenských korunách, po 1. januári 2009 sa prepočíta konverzným ...

(2)

Ak základ poplatku alebo jeho časť tvoria sumy v slovenských korunách aj v eurách, po 1. januári 2009 ...

(3)

Ak výzva na zaplatenie poplatku bola vydaná pred 1. januárom 2009, po 1. januári 2009 v období duálneho ...

(4)

Ak výzva na zaplatenie poplatku bola vydaná pred 1. januárom 2009, po 1. januári 2009 v období duálneho ...

(5)

Poplatok, ktorý sa vybral v slovenských korunách a má sa vrátiť po 1. januári 2009, sa po 1. januári ...

§ 19g - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2012

Ak sa začali konania vo veciach poplatkov a neboli právoplatne ukončené do 31. decembra 2011 podľa zákona ...

§ 19ga - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. októbra 2012

Ak podnet na úkon alebo konanie bol podaný do 30. septembra 2012, vyberajú sa poplatky podľa predpisov ...

§ 19gb - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. decembra 2013
(1)

Ak bol podnet na úkon alebo konanie podaný podľa predpisov účinných do 30. novembra 2013, vyberajú sa ...

(2)

Právnická osoba so 100 % majetkovou účasťou štátu, ktorá vykonáva distribúciu, predaj, výmenu a odkupovanie ...

(3)

Na kontrolu poplatkov vykonávanú podľa predpisov účinných do 30. novembra 2013 sa od 1. decembra 2013 ...

§ 19h - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2014

Poplatník môže do 31. decembra 2014 poplatok platiť aj kolkovou známkou vydanou do 30. júna 2014 podľa ...

§ 19i - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 2. januára 2015

Ak podnet na úkon alebo konanie bol podaný do 1. januára 2015, vyberajú sa poplatky podľa predpisov ...

§ 19j - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2016
(1)

Ak podnet na úkon alebo na konanie bol podaný podľa predpisov účinných do 31. decembra 2015, poplatky ...

(2)

Na zaokrúhľovanie poplatku, označenie platby poplatku a vrátenie poplatku alebo preplatku sa vzťahujú ...

§ 19k - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. februára 2017
(1)

Ak podnet na úkon alebo konanie bol podaný podľa predpisov účinných do 31. januára 2017, poplatky sa ...

(2)

Pri rozhodnutiach o vrátení poplatku alebo preplatku, ktoré nadobudli právoplatnosť pred 1. februárom ...

§ 19l - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2017
(1)

Z úkonov a konaní začatých do 31. októbra 2017 sa vyberajú poplatky podľa predpisov účinných do 31. ...

(2)

Poplatky zaplatené do 31. októbra 2017 sa prevádzajú do príslušných rozpočtov podľa predpisov účinných ...

(3)

Ministerstvo financií Slovenskej republiky sprístupní funkcionality číselníka poplatkov orgánom verejnej ...

§ 19m - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. augusta 2019
(1)

Ustanovenie § 10 ods. 14 v znení účinnom od 1. augusta 2019 sa použije aj na poplatok a preplatok, ktorý ...

(2)

Ustanovenie § 10 ods. 15 v znení účinnom od 1. augusta 2019 sa použije aj na poplatok a preplatok, pri ...

§ 19n - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2019

Z úkonov a konaní, ktorých predmetom je zmena priezviska po uzavretí manželstva, začatých do 31. augusta ...

§ 19o - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. októbra 2020

Ak podnet na úkon vo veciach Obchodného vestníka bol podaný do 30. septembra 2020, postupuje sa podľa ...

§ 19p - Prechodné ustanovenia v súvislosti s ochorením COVID-19
(1)

Ustanovenia v Sadzobníku správnych poplatkov časti VIII Finančná správa a obchodná činnosť položke 152 ...

(2)

Do 25. mája 2021 je poplatok za vydanie rozhodnutia o povolení klinického skúšania zdravotníckej pomôcky ...

§ 20 - Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa:

1.

zákon Slovenskej národnej rady č. 320/1992 Zb. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej ...

2.

vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 321/1993 Z. z., ktorou sa určujú správne poplatky ...

§ 21 - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augustom 1995.

Michal Kováč v. r.Ivan Gašparovič v. r.Vladimír Mečiar v. r.

Prílohy

  Príloha zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z.

  PREHĽAD

  Časť Položka I. Všeobecná správa 1 až 15 II. Vnútorná správa 16 až 36 III. Pôdohospodárstvo 37 ...

  sadzobníka správnych poplatkov

  SADZOBNÍK SPRÁVNYCH POPLATKOV

  I. ČASŤ

  a) Vyhotovenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického dokumentu, výpisu alebo písomnej ...

  Položka 1

  Položka 2

  Položka 3

  Položka 4

  Položka 5

  Položka 5a

  Položka 6

  Položka 6a

  Položka 8

  Položka 9

  Položka 10

  Položka 11

  Položka 13

  Položka 13a

  Položka 15

  II. ČASŤ

  a) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom15) medzi štátnymi občanmi ...

  Položka 16

  Položka 17

  Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky ........10 eur

  Položka 18

  Položka 19

  Položka 20

  Položka 21

  Položka 22

  Položka 22a

  a)

  Vydanie občianskeho preukazu .............................................................................. ...

  b)

  Vydanie občianskeho preukazu z dôvodu straty alebo odcudzenia občianskeho preukazu vydaného s platnosťou ...

  c)

  Vydanie občianskeho preukazu z dôvodu straty alebo odcudzenia občianskeho preukazu vydaného s platnosťou ...

  d)

  Doručenie občianskeho preukazu na adresu na území Slovenskej republiky službou zriadenou na tento účel ...

  Oslobodenie

  1.

  Od poplatku podľa písmena a) tejto položky sú oslobodení občania, ktorým sa vydáva občiansky preukaz ...

  2.

  Od poplatku podľa písmena a) tejto položky sú oslobodení občania, ktorým sa vydáva občiansky preukaz ...

  3.

  Od poplatku podľa písmena a) tejto položky sú oslobodení občania, ktorým sa vydáva občiansky preukaz ...

  4.

  Od poplatku podľa písmena a) tejto položky sú oslobodení občania, ktorým sa vydáva občiansky preukaz ...

  5.

  Od poplatku podľa písmena a) tejto položky sú oslobodení občania starší ako 15 rokov, ak existuje dôvod ...

  6.

  Od poplatku podľa písmen a) a c) tejto položky sú oslobodení občania starší ako 60 rokov, občania, ktorí ...

  7.

  Od poplatku podľa písmena b) tejto položky sú oslobodení občania, ktorým sa vydáva občiansky preukaz ...

  8.

  Od poplatku podľa písmena c) tejto položky sú oslobodení občania, ktorým sa vydáva občiansky preukaz ...

  Splnomocnenie

  1.

  Správny orgán vyberie poplatok vo výške podľa písmena a) tejto položky za vydanie občianskeho preukazu ...

  2.

  Správny orgán vyberie okrem poplatku podľa písmen a) až d) tejto položky poplatok vo výške 20 eur za ...

  Položka 23

  Položka 24

  Položka 26

  Položka 27

  Položka 28

  Položka 30

  a)

  Žiadosť o vydanie zbrojného preukazu.................................................................. ...

  b)

  Vykonanie skúšky alebo preskúšanie z odbornej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo

  1.

  prvá skúška.......................................................................................................50 ...

  2.

  opakovaná skúška.............................................................................................30 ...

  c)

  Žiadosť o rozšírenie zbrojného preukazu................................................................20 ...

  d)

  Žiadosť o vydanie nového zbrojného preukazu........................................................30 ...

  e)

  Žiadosť o vydanie európskeho zbrojného pasu........................................................20 ...

  f)

  Žiadosť o predĺženie platnosti európskeho zbrojného pasu.......................................4 eurá ...

  g)

  Žiadosť o vydanie zbrojnej licencie.........................................................................400 ...

  h)

  Žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie strelnice........................................400 eur. ...

  Oslobodenie

  1.

  Od poplatkov podľa písmen a) až f) tejto položky je oslobodený profesionálny vojak ozbrojených síl Slovenskej ...

  2.

  Od poplatkov podľa písmen d), e), g) a h) tejto položky je oslobodená osoba, ktorej sa vydáva nový zbrojný ...

  3.

  Od poplatkov podľa písmen a) až f) tejto položky je oslobodený športový reprezentant podľa § 29 ods. ...

  4.

  Od poplatkov podľa písmen a) až f) tejto položky je oslobodená osoba uvedená v bode 1 tohto oslobodenia, ...

  5.

  Od poplatku podľa písmena g) tejto položky je oslobodené múzeum alebo galéria zriadená podľa § 3 ods. ...

  Poznámka

  Poplatky podľa písmen a) až f) tejto položky znížené o 50 % sa vyberajú od osoby, ktorá vykonáva funkciu ...

  a)

  člena stráže prírody podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, ...

  b)

  člena poľnej stráže podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 255/1994 Z. z. o poľnej stráži ...

  c)

  člena vodnej stráže podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady ...

  d)

  člena lesnej stráže podľa zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov,

  e)

  člena poľovníckej stráže podľa zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých ...

  Položka 31

  a)

  Žiadosť o vydanie nákupného povolenia na každú zbraň alebo jej hlavnú časť..............20 eur

  b)

  Žiadosť o vydanie zbrojného sprievodného listu na každú zbraň, jej hlavnú časť alebo strelivo.....................................................................................................................20 ...

  c)

  Žiadosť o vydanie povolenia na znehodnotenie, zničenie, výrobu rezu zbrane a streliva podľa § 58 ods. ...

  d)

  Žiadosť o vydanie povolenia na prepravu zbraní a streliva podnikateľom.....................40 eur

  e)

  Žiadosť o vydanie výnimky na zbraň kategórie A

  1.

  za každú zakázanú zbraň, každý zakázaný doplnok zbrane alebo za každú žiadosť o zakázané strelivo okrem ...

  2.

  držiteľa zbrojnej licencie skupiny A....................................................................100 ...

  f)

  Žiadosť o vydanie povolenia na prevoz zbrane cez územie Slovenskej republiky zamestnancom bezpečnostnej ...

  g)

  Žiadosť o zaevidovanie každej zbrane alebo hlavnej časti zbrane...................................6 ...

  h)

  Žiadosť o vydanie povolenia podľa § 14 ods. 2 zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive ...

  i)

  Žiadosť o posúdenie spoľahlivosti a bezúhonnosti podľa § 19 zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach ...

  Oslobodenie

  1.

  Od poplatkov podľa písmen a) až c), e) a g) tejto položky je oslobodený profesionálny vojak ozbrojených ...

  2.

  Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená osoba, ktorej sa vydáva povolenie, zbrojný sprievodný ...

  3.

  Od poplatkov podľa písmen a) až c), e) a g) tejto položky je oslobodená osoba uvedená v bode 1 tohto ...

  4.

  Od poplatkov podľa písmen a) až c), e) a g) tejto položky je oslobodená osoba, ktorá sa zúčastní na ...

  5.

  Od poplatkov podľa písmen a) až c), e) a g) tejto položky je oslobodené múzeum alebo galéria zriadená ...

  Poznámky

  1.

  Poplatky podľa písmen a) až c) a g) tejto položky znížené o 50 % sa vyberajú od osoby, ktorá vykonáva ...

  a)

  člena stráže prírody podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, ...

  b)

  člena poľnej stráže podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 255/1994 Z. z. o poľnej stráži ...

  c)

  člena vodnej stráže podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady ...

  d)

  člena lesnej stráže podľa zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov,

  e)

  člena poľovníckej stráže podľa zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých ...

  2.

  Poplatok podľa písmena b) tejto položky sa nevyberie, ak sa vyváža zbraň alebo jej hlavná časť a poplatok ...

  Položka 32

  a)

  Úschova každej zbrane, hlavnej časti zbrane alebo streliva do nej za každý aj začatý rok....................................................................................................................20 ...

  b)

  Vydanie povolenia na vystavovanie zbraní a streliva..........................................200 eur

  Oslobodenie

  1.

  Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodený profesionálny vojak ozbrojených síl Slovenskej ...

  2.

  Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodená osoba uvedená v bode 1 tohto oslobodenia, ak ...

  3.

  Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodená úschova po úmrtí držiteľa do siedmich dní od ...

  Poznámka

  Od poplatku podľa písmena b) tejto položky je oslobodené vystavovanie zbraní ozbrojenými silami Slovenskej ...

  Položka 34

  Položka 34a

  Položka 35

  a) verejnej zbierky do registra verejných zbierok vykonávanej na celom území Slovenskej republiky ..... ...

  Zápis

  III. ČASŤ

  a) Rozhodnutie o uznaní poľovného revíru ..... 200 eur b) Rozhodnutie o zmene hraníc uznaného poľovného ...

  Položka 38

  Položka 39

  Položka 40

  Položka 41

  Položka 41a

  Vydanie výpisu z evidencie lesných pozemkov o skutočnostiach zapísaných v evidencii lesných pozemkov ...

  1.

  obhospodarovateľa lesa alebo odborného lesného hospodára za každých, aj začatých päť strán .................................................................................................10 ...

  2.

  vlastníka pozemku v rozsahu jeho vlastníctva za každých, aj začatých päť strán ...........................................................................................................................10 ...

  3.

  fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa alebo právnickej osoby neuvedenej v prvom bode a druhom ...

  Položka 42

  Položka 42a

  Položka 43

  Položka 44

  Položka 45

  Položka 46

  Položka 47

  Položka 48

  Položka 49a

  Položka 52

  IV. ČASŤ

  Vydanie záväzného posudku17a) ........................................................................................... ...

  Položka 56

  V. ČASŤ

  Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny stavieb ...

  Položka 59

  Položka 60

  Položka 60a

  Položka 61

  Položka 62

  Položka 62a

  Položka 62b

  VI. ČASŤ

  a) Podanie žiadosti o vydanie osobitného označenia vozidla a preukazu osobitného označenia vozidla19a)......... ...

  Položka 63

  Položka 63a

  Položka 64

  Oslobodenie: 1. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené povolenie výnimky na používanie ciest ...

  Položka 65

  a)

  Tabuľka č. 1 Výkon motora v kW Sadzba poplatku v eurách nad do 80 vrátane 33 80 86 vrátane ...

  RP = Pkw x RV1-n kde: RP – výška poplatku, Pkw – sadzba poplatku za zápis vozidla v eurách podľa výkonu ...

  b)

  Zápis držiteľa motorového vozidla okrem kategórie vozidiel podľa písmena a) alebo prípojného vozidla ...

  c)

  Zápis držiteľa motorového vozidla, ktorého jediným zdrojom energie je elektrina (elektromobil) do evidencie ...

  d)

  Zápis držiteľa motorového vozidla kategórie L, M1 a N1, okrem kategórie N1 s najviac tromi miestami ...

  Oslobodenie

  1.

  Od poplatku podľa tejto položky je oslobodený zápis držiteľa motorového vozidla alebo prípojného vozidla ...

  2.

  Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodený zápis držiteľa motorového vozidla kategórie ...

  3.

  Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodený zápis držiteľa motorového vozidla kategórie ...

  Poznámky

  1.

  Poplatok podľa tejto položky sa zníži o 50 %, najviac však o 100 eur, pri zápise držiteľa motorového ...

  2.

  Poplatníkom je nový držiteľ motorového vozidla alebo prípojného vozidla.

  3.

  Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa zníži o 50 %, najviac však na 33 eur, pri zápise držiteľa ...

  4.

  Poplatník môže pri zápise motorového vozidla podľa písmena a) tejto položky predložiť znalecký posudok ...

  5.

  Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa zníži o 50 %, najviac však na 33 eur, pri zápise držiteľa ...

  6.

  Ak predmetom podnikania osoby uvedenej v písmene d) je predaj vozidiel na základe zmluvného vzťahu s ...

  Položka 66

  Položka 67

  Podanie návrhu o

  a)

  udelenie typového schválenia EÚ celého vozidla

  1.

  pre kategórie M1, N1, M2, M3, N2, N3, Tb, Cb, L, Ta, Ca ............... 400 eur

  2.

  pre kategórie O3, O4, Rb, Sb .......................................................... 300 eur

  3.

  pre kategórie vozidiel iné ako v prvom a druhom bode .................... 200 eur

  b)

  udelenie viacstupňového typového schválenia EÚ celého vozidla

  1.

  pre kategórie M1, N1, M2, M3, N2, N3, Tb, Cb, L, Ta, Ca ................ 200 eur

  .

  pre kategórie O3, O4, Rb, Sb ........................................................... 150 eur

  3.

  pre kategórie vozidiel iné ako v prvom a druhom bode .................... 100 eur

  c)

  udelenie predbežného typového schválenia EÚ celého vozidla

  1.

  pre kategórie M1, N1, M2, M3, N2, N3, Tb, Cb, L, Ta, Ca ................ 600 eur

  2.

  pre kategórie O3, O4, Rb, Sb .......................................................... 500 eur

  3.

  pre kategórie vozidiel iné ako v prvom a druhom bode .................... 400 eur

  d)

  udelenie typového schválenia EÚ celého vozidla vyrábaného v malej sérií

  1.

  pre kategórie M1, N1, M2, M3, N2, N3, Tb, Cb, L, Ta, Ca ............... 400 eur

  2.

  pre kategórie O3, O4, Rb, Sb ......................................................... 300 eur

  3.

  pre kategórie vozidiel iné ako v prvom a druhom bode ................... 200 eur

  e)

  rozšírenie, zmenu, revíziu, prípadne predĺženie platnosti v udelenom typovom schválení EÚ celého vozidla ...

  1.

  pre kategórie M1, N1, M2, M3, N2, N3, Tb, Cb, L, Ta, Ca ............. 200 eur

  2.

  pre kategórie O3, O4, Rb, Sb ....................................................... 150 eur

  3.

  pre kategórie vozidiel iné ako v prvom a druhom bode ................. 100 eur

  f)

  rozšírenie, zmenu, revíziu, prípadne predĺženie platnosti v udelenom typovom schválení EÚ celého vozidla ...

  1.

  pre kategórie M1, N1, M2, M3, N2, N3, Tb, Cb, L, Ta, Ca ............ 100 eur

  2.

  pre kategórie O3, O4, Rb, Sb ........................................................ 75 eur

  3.

  pre kategórie vozidiel iné ako v prvom a druhom bode .................. 50 eur

  g)

  udelenie vnútroštátneho typového schválenia celého vozidla

  1.

  pre kategórie Ra, Sa, PN, a LS .................................................... 150 eur

  2.

  pre kategórie vozidiel iné ako v prvom bode ................................ 200 eur

  h)

  udelenie viacstupňového vnútroštátneho typového schválenia celého vozidla

  1.

  pre kategórie Ra, Sa, PN, a LS .................................................... 100 eur

  2.

  pre kategórie vozidiel iné ako v prvom bode ................................ 150 eur

  i)

  udelenie predbežného vnútroštátneho typového schválenia celého vozidla

  1.

  pre kategórie Ra, Sa, PN, a LS .................................................... 300 eur

  2.

  pre kategórie vozidiel iné ako v prvom bode ................................ 400 eur

  j)

  udelenie vnútroštátneho typového schválenia celého vozidla vyrábaného v malej sérií

  1.

  pre kategórie Ra, Sa, PN, a LS ..................................................... 150 eur

  2.

  pre kategórie vozidiel iné ako v prvom bode ................................. 200 eur

  k)

  rozšírenie, zmenu, revíziu, prípadne predĺženie platnosti v udelenom vnútroštátnom typovom schválení ...

  l)

  udelenie typového schválenia EÚ vozidla podľa regulačného aktu ......... 200 eur

  m)

  udelenie typového schválenia EÚ systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky podľa regulačného ...

  n)

  rozšírenie, zmenu, revíziu prípadne predĺženie platnosti v udelenom typovom schválení EÚ podľa regulačného ...

  1.

  podľa písmena l) ............................................................................... 100 ...

  2.

  podľa písmena m) ............................................................................... 75 ...

  o)

  vnútroštátne typové schválenie systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky ................................................... ...

  p)

  rozšírenie, zmenu, revíziu, prípadne predĺženie platnosti v udelenom vnútroštátnom typovom schválení ...

  q)

  udelenie typového schválenia EÚ spaľovacieho motora necestných pojazdných strojov ................................................................ ...

  r)

  rozšírenie, zmenu, revíziu prípadne predĺženie platnosti v udelenom typovom schválení EÚ spaľovacieho ...

  s)

  uznanie typového schválenia EÚ celého vozidla ...................... .......... 100 eur

  t)

  uznanie rozšíreného typového schválenia EÚ celého vozidla ............... 50 eur

  u)

  zaslanie žiadosti na Európsku komisiu o povolenie udeliť typové schválenie EÚ pri použití nových technológií ...

  v)

  povolenie hromadnej prestavby typu vozidla ......................................... 50 eur

  w)

  schválenie hromadnej prestavby typu vozidla

  1.

  montážou plynového zariadenia ....................................................... 20 eur

  2.

  pri prestavbe vozidla na prepravu telesne postihnutej osoby ........... 10 eur

  3.

  inou prestavbou ako v prvom a druhom bode ................................. 200 eur

  x)

  rozšírenie, zmenu, predĺženie platnosti hromadnej prestavby typu vozidla

  1.

  montážou plynového zariadenia ........................................................ 20 eur

  2.

  pri prestavbe vozidla na prepravu telesne postihnutej osoby ............ 10 eur

  3.

  inou prestavbou ako v prvom a druhom bode .................................... 50 eur

  y)

  povolenie skúšobnej prevádzky vozidla ................................................. 100 eur

  Splnomocnenie

  Za podanie žiadosti o dodatočné vydanie povolenia podľa písmena v) tejto položky správny orgán vyberie ...

  Poznámky

  1.

  Poplatok podľa tejto položky zahŕňa aj vydanie príslušných dokladov.

  2.

  Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak ide o zmenu z úradného príkazu, napríklad zmenu názvu ...

  Položka 68

  Podanie návrhu o

  a)

  vnútroštátne jednotlivé schválenie jednotlivo vyrobeného vozidla

  1.

  pre kategórie vozidiel O1, O2, Ra, Sa, PN .................................. 100 eur

  2.

  pre kategórie vozidiel iné ako v prvom bode ............................... 200 eur

  b)

  jednotlivé schválenie EÚ jednotlivo vyrobeného vozidla

  1.

  pre kategórie vozidiel O1, O2, Ra, Sa, PN .................................. 200 eur

  2.

  pre kategórie vozidiel iné ako v prvom bode ............................... 400 eur

  c)

  vnútroštátne schválenie jednotlivého vozidla s obmedzenou prevádzkou ................................................................. ...

  d)

  vnútroštátne schválenie jednotlivo dokončovaného vozidla

  1.

  pre kategórie vozidiel O1, O2, Ra, Sa ........................................... 20 eur

  2.

  pre kategórie vozidiel M2, M3 ...................................................... 100 eur

  3.

  pre kategórie vozidiel iné ako v prvom a druhom bode ............... 50 eur

  e)

  vnútroštátne jednotlivé schválenie systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky ..................................................... ...

  f)

  uznanie typového schválenia EÚ jednotlivo dovezeného vozidla alebo uznanie schválenia jednotlivo dovezeného ...

  g)

  jednotlivé schválenie EÚ jednotlivo dovezeného vozidla

  1.

  pre kategórie vozidiel M1 a N1 ...................................................... 500 eur

  2.

  pre kategórie vozidiel iné ako v prvom bode .................................. 300 eur

  h)

  vnútroštátne jednotlivé schválenie jednotlivo dovezeného vozidla

  1.

  pre kategórie vozidiel M1 a N1 ...................................................... 300 eur

  2.

  pre kategórie vozidiel iné ako v prvom bode .................................. 150 eur

  i)

  opätovné schválenie jednotlivého vozidla ............................................. 20 eur

  j)

  dodatočné schválenie jednotlivého vozidla .......................................... 100 eur

  k)

  povolenie prestavby jednotlivého vozidla .............................................. 20 eur

  l)

  schválenie prestavby jednotlivého vozidla

  1.

  montážou plynového zariadenia alebo demontážou plynového zariadenia .................................................... ...

  2.

  pre kategórie vozidiel O1, O2, Ra, Sa ........................................... 100 eur

  3.

  pre iné prestavby ako v prvom a druhom bode ............................. 300 eur

  m)

  zmenu údajov v osvedčení o evidencii časť II alebo v technickom osvedčení vozidla z dôvodu výmeny karosérie ...

  n)

  zmenu údajov v osvedčení o evidencii časť II alebo v technickom osvedčení vozidla z dôvodu výmeny motora ...

  o)

  zmenu údajov v osvedčení o evidencii časť II alebo v technickom osvedčení vozidla z dôvodu inej technickej ...

  p)

  vydanie nového osvedčenia o evidencii časť II alebo nového technického osvedčenia vozidla z dôvodu zápisu ...

  q)

  vydanie duplikátu osvedčenia o evidencii časť II alebo technického osvedčenia vozidla na schvaľovací ...

  r)

  vydanie osvedčenia o evidencii časť II pri výmene technického osvedčenia vozidla alebo vydanie technického ...

  s)

  dočasné povolenie na prevádzku neschváleného jednotlivého vozidla .................................................................................................... ...

  t)

  povolenie, schválenie alebo uznanie podľa písmen a) až l) pre fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ...

  u)

  povolenie alebo schválenie podľa písmen d), j) a l) pre vozidlo na prepravu osôb na invalidnom vozíku ...

  Oslobodenie

  1.

  Od poplatku podľa písmen f) až h) tejto položky sú oslobodené osoby, ktoré mali jednotlivo dovezené ...

  2.

  Od poplatku podľa písmena o) tejto položky sú oslobodené osoby, ktorým sa vydáva osvedčenie o evidencii ...

  3.

  Od poplatku podľa písmena r) tejto položky je oslobodená výmena technického osvedčenia vozidla za osvedčenie ...

  Splnomocnenie

  1.

  Poplatok podľa tejto položky sa znižuje podľa § 6 ods. 2, aj ak osobitný predpis ustanovuje niektoré ...

  2.

  Za podanie návrhu o dodatočné vydanie povolenia podľa písmena k) tejto položky správny orgán vyberie ...

  3.

  Správny orgán vyberie trojnásobok poplatku podľa písmen f) až h), ak poplatník (účastník konania) pri ...

  Poznámky

  1.

  Poplatok podľa tejto položky zahŕňa aj vydanie príslušných dokladov a v prípade písmena s) aj vydanie ...

  2.

  Ak žiadateľ jednou žiadosťou podľa písmen a), b), d) a e) tejto položky požaduje viac schválení, poplatky ...

  Položka 68a

  a)

  Vydanie osvedčenia o evidencii časti I orgánom Policajného zboru vrátane vykonania zmien v týchto dokladoch ...

  b)

  Vydanie osvedčenia o evidencii časti II orgánom Policajného zboru vrátane vykonania zmien v týchto dokladoch ...

  c)

  Vydanie osvedčenia o evidencii časti I orgánom Policajného zboru urýchlene do dvoch pracovných dní na ...

  Oslobodenie

  Od poplatku podľa písmen a) a b) tejto položky sú oslobodené osoby, ktorým sa vydáva osvedčenie o evidencii ...

  Položka 69a

  Povolenie evidencie, uvedenia na trh alebo uvedenia do prevádzky v cestnej premávke nových vozidiel ...

  a)

  kategórie L1e, L2e, L6e, O1, O2, Ra a Sa ............................................. 25 eur

  b)

  ostatných kategórií iných, ako sú uvedené v písmene a) ...................... 50 eur

  Položka 69b

  Položka 70

  Položka 71

  Položka 72

  Podanie návrhu o

  a)

  udelenie osvedčenia výrobcu .............................................................. 20 eur

  b)

  udelenie osvedčenia zástupcu výrobcu ............................................... 30 eur

  c)

  zmenu údajov v osvedčeniach výrobcu alebo o predĺženie ich platnosti ............................................................................................... ...

  d)

  zmenu údajov v osvedčeniach zástupcu výrobcu alebo o predĺženie ich platnosti ................................................................................................ ...

  Poznámky

  1.

  Poplatok podľa tejto položky zahŕňa aj vydanie príslušných dokladov.

  2.

  Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak ide o zmenu z úradného príkazu, napríklad zmenu názvu ...

  Položka 72a

  Podanie návrhu o

  a)

  udelenie poverenia na vykonávanie technickej služby overovania ................... 200 eur

  b)

  zmenu v poverení na vykonávanie technickej služby overovania ..................... 100 eur

  c)

  oznámenie technickej služby overovania v orgánoch Európskej únie .............................................................................. ...

  d)

  doplnenie oznámenia technickej služby overovania v orgánoch Európskej únie .............................................................................. ...

  e)

  oznámenie technickej služby overovania vozidiel v orgánoch Európskej hospodárskej komisie .................................................. ...

  f)

  doplnenie oznámenia technickej služby overovania v orgánoch Európskej hospodárskej komisie .................................................. ...

  g)

  udelenie poverenia na vykonávanie určitých činností podľa dohody ADR ... 200 eur

  h)

  zmenu v poverení na vykonávanie určitých činností podľa dohody ADR .... 100 eur

  Poznámky

  1.

  Poplatok podľa písmen a), b), g) a h) tejto položky zahŕňa aj vydanie príslušných dokladov.

  2.

  Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak ide o zmenu z úradného príkazu, napríklad zmenu názvu ...

  Položka 73

  Podanie návrhu o

  a)

  dočasné vyradenie vozidla, ktoré nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel, z cestnej premávky

  1.

  v lehote do päť rokov ........................................................................ 5 eur

  2.

  v lehote nad päť rokov ..................................................................... 50 eur

  b)

  opätovné uvedenie vozidla do prevádzky ešte pred uplynutím skončenia dočasného vyradenia vozidla ................................................ ...

  c)

  pridelenie náhradného identifikačného čísla vozidla VIN ..................... 20 eur

  d)

  povolenie výnimky z technických požiadaviek pre vozidlá ................... 20 eur

  e)

  vydanie osvedčenia o schválení vozidla na prepravu určitých nebezpečných vecí .............................................................................. ...

  f)

  vydanie súhlasu na vydanie duplikátu osvedčenia o evidencii časti II alebo technického osvedčenia vozidla, ...

  Poznámky

  1.

  Poplatok podľa tejto položky zahŕňa aj vydanie príslušných dokladov.

  2.

  Pri predĺžení dočasného vyradenia vozidla sa poplatok vyberie podľa písmena a), pričom za začiatok lehoty ...

  Položka 73a

  Položka 74

  Položka 75

  Položka 76

  Položka 77

  Položka 77a

  Položka 77b

  Položka 78

  Podanie návrhu o

  a)

  povolenie na zriadenie

  1.

  stanice technickej kontroly

  1a.

  na základe povolenia na zriadenie stanice technickej kontrolynad rámec existujúcej siete ........................................................ ...

  1b.

  v iných prípadoch ako v bode 1a. ........................................ 9 600 eur

  2.

  pracoviska emisnej kontroly ......................................................... 600 eur

  3.

  pracoviska kontroly originality ..................................................... 600 eur

  b)

  udelenie oprávnenia

  1.

  na vykonávanie technickej kontroly ............................................. 600 eur

  2.

  na vykonávanie emisnej kontroly ................................................. 600 eur

  3.

  na vykonávanie kontroly originality ............................................. 600 eur

  4.

  na montáž plynových zariadení ...................................................... 20 eur

  c)

  zmenu rozsahu udeleného oprávnenia

  1.

  na vykonávanie technickej kontroly ............................................. 300 eur

  2.

  na vykonávanie emisnej kontroly ................................................. 300 eur

  3.

  na vykonávanie kontroly originality ............................................. 300 eur

  4.

  na montáž plynových zariadení ...................................................... 20 eur

  d)

  zmenu udeleného oprávnenia inú ako podľa písmena c) ................. 20 eur

  e)

  povolenie na zriadenie

  1.

  stanice technickej kontroly nad rámec existujúcej siete ...................................................................... ...

  2.

  pracoviska emisnej kontroly nad rámec existujúcej siete ....................................................................... ...

  3.

  pracoviska kontroly originality nad rámec existujúcej siete ...................................................................... ...

  Poznámky

  1.

  Ak sa jedným návrhom podľa tejto položky požaduje viac povolení, oprávnení alebo zmien, poplatky sa ...

  2.

  Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak ide o zmenu z úradného príkazu, napríklad zmenu názvu ...

  3.

  Ak sa povolenie na zriadenie stanice technickej kontroly nad rámec existujúcej siete podľa písmena e) ...

  Položka 78a

  Podanie

  a)

  prihlášky o vykonanie skúšky z odbornej spôsobilosti na získanie osvedčenia

  1.

  technika technickej kontroly ......................................................... 100 eur

  2.

  technika emisnej kontroly ............................................................. 100 eur

  3.

  technika kontroly originality ......................................................... 100 eur

  4.

  technika montáže plynových zariadení ........................................... 50 eur

  b)

  návrhu o vydanie osvedčenia

  1.

  technika technickej kontroly .......................................................... 50 eur

  2.

  technika emisnej kontroly .............................................................. 50 eur

  3.

  technika kontroly originality .......................................................... 50 eur

  4.

  technika montáže plynových zariadení .......................................... 10 eur

  c)

  návrhu na zmenu rozsahu osvedčenia

  1.

  technika technickej kontroly .......................................................... 50 eur

  2.

  technika emisnej kontroly .............................................................. 50 eur

  3.

  technika kontroly originality .......................................................... 50 eur

  4.

  technika montáže plynových zariadení .......................................... 10 eur

  d)

  návrhu na inú zmenu ako podľa písmena c) vydaného osvedčenia

  1.

  technika technickej kontroly ......................................................... 25 eur

  2.

  technika emisnej kontroly ............................................................. 25 eur

  3.

  technika kontroly originality ......................................................... 25 eur

  4.

  technika montáže plynových zariadení ..........................................10 eur

  Splnomocnenie

  Pri podaní návrhu na opakovanú skúšku podľa písmen a) sa vyberie poplatok

  a)

  v sadzbe určenej v písmene a) tejto položky, ak sa opakovaná skúška vykonáva v plnom rozsahu alebo

  b)

  v 50 % sadzbe určenej v písmene a) tejto položky, ak sa opakovaná skúška vykonáva v čiastočnom rozsahu. ...

  Poznámka

  Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak ide o zmenu z úradného príkazu, napríklad zmenu názvu ...

  Položka 78b

  Podanie návrhu o

  a)

  schválenie vhodnosti zariadenia používaného pri technickej kontrole, emisnej kontrole alebo kontrole ...

  b)

  zmenu alebo predĺženie platnosti osvedčenia o schválení zariadenia používaného pri technickej kontrole, ...

  c)

  udelenie osvedčenia odborne spôsobilej osoby na kalibráciu zariadení, ak návrh podalo kalibračné laboratórium ...

  d)

  zmenu osvedčenia odborne spôsobilej osoby na kalibráciu zariadení, ak návrh podalo kalibračné laboratórium ...

  Splnomocnenie

  Správny orgán môže v prípade ukončenia výroby zariadenia upustiť od vybratia poplatku podľa písmena ...

  Poznámka

  Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak ide o zmenu z úradného príkazu, napríklad zmenu názvu ...

  Položka 79

  Položka 80

  Vydanie povolenia na zvláštne užívanie diaľnic, ciest a miestnych ciest pri nadrozmernej doprave alebo ...

  a)

  za každú jednotlivú dopravu

  1.

  nadrozmerná doprava pri prekročení najväčšej povolenej šírky, najväčšej povolenej výšky alebo najväčšej ...

  2.

  nadmerná doprava

  2a.

  pri prekročení najväčšej povolenej celkovej hmotnosti, ak hmotnosť vrátane nákladu (vyjadrené v tonách) ...

  2b.

  pri prekročení najväčšej povolenej hmotnosti pripadajúcej na nápravu (nápravové zaťaženie) bez rozdielu, ...

  b)

  za nadmernú dopravu, ak najväčšia povolená celková hmotnosť motorového vozidla alebo jazdnej súpravy ...

  c)

  za nadmernú dopravu, ak najväčšia povolená celková hmotnosť motorového vozidla alebo jazdnej súpravy ...

  d)

  za dopravu nadmerného alebo nadrozmerného stavebného mechanizmu po vlastnej osi alebo na podvozku

  1.

  za každú jednotlivú trasu, ak najväčšia povolená celková hmotnosť stavebného mechanizmu vrátane podvozku ...

  1a.

  neprekročí 60 t alebo šírku 3,1 m, alebo výšku 4,5 m a nie sú prekročené najväčšie povolené hmotnosti ...

  1b.

  prekročí 60 t alebo šírku 3,1 m, alebo výšku 4,5 m alebo sú prekročené najväčšie povolené hmotnosti ...

  2.

  za dopravu viacnásobne opakovanú po jednej alebo viacerých trasách na dobu najviac troch mesiacov

  2a.

  pri splnení podmienok podľa bodu 1a. ................................... 500 eur

  2b.

  pri splnení podmienok podľa bodu 1b. ................................ 1 000 eur

  3.

  za dopravu viacnásobne opakovanú po jednej alebo viacerých trasách na dobu najviac šiestich mesiacov

  3a.

  pri splnení podmienok podľa bodu 1a. ................................... 1 000 eur

  3b.

  pri splnení podmienok podľa bodu 1b. ................................... 2 000 eur

  Splnomocnenie

  1.

  Správny orgán zníži poplatok alebo upustí od jeho vybratia na základe vzájomnosti.

  2.

  Poplatok vyberaný dodatočne rozhodnutím cestného správneho orgánu za nadrozmernú dopravu sa zvýši na ...

  3.

  Pri určení poplatku vyberaného dodatočne rozhodnutím cestného správneho orgánu za nadmernú dopravu, ...

  3a.

  pri prekročení najväčšej povolenej celkovej hmotnosti vrátane nákladu, ak preťaženie (vyjadrené v %) ...

  3b.

  pri prekročení prípustnej hmotnosti na nápravu bez rozdielu, o akú nápravu ide, ak preťaženie (vyjadrené ...

  4.

  Správny orgán môže pri nadmerných dopravách alebo nadrozmerných dopravách organizovaných tuzemskou alebo ...

  Poznámky

  1.

  Poplatok podľa tejto položky na hraničných priechodoch vonkajších hraníc Európskej únie vyberá správca ...

  2.

  Poplatníkom podľa tejto položky je dopravca vykonávajúci dopravu vozidlom alebo jazdnou súpravou, ktoré ...

  3.

  Za základ výpočtu poplatku za nadrozmernosť sa berie najväčší rozmer vozidla alebo jazdnej súpravy, ...

  4.

  Do základu dĺžky súpravy a celkovej hmotnosti súpravy sa započítavajú aj motorové vozidlá určené na ...

  5.

  Pri doprave, pri ktorej sú prekročené dva alebo všetky tri prípustné celkové rozmery [písmeno a) bod ...

  6.

  Prekročenie najväčšej povolenej hmotnosti sa posudzuje pri motorovom vozidle, pri jazdnej súprave, ako ...

  7.

  Pri nadmernej doprave sa hmotnosť jazdnej súpravy určí ako hmotnosť celej súpravy sčítaním hmotností ...

  8.

  Pri určení poplatku za prekročenie najväčšej povolenej hmotnosti pripadajúcej na nápravu sa každá náprava ...

  9.

  Pri špeciálnych prívesoch a návesoch, ktoré majú viac ako tri nápravy, sa každá náprava posudzuje ako ...

  10.

  Pri doprave, pri ktorej je súčasne prekročená najväčšia povolená celková hmotnosť a najväčšie povolené ...

  11.

  Ak ide o dopravu, pri ktorej sú prekročené najväčšie povolené rozmery aj najväčšia povolená hmotnosť, ...

  12.

  Poplatky podľa písmena d) sa použijú, ak dopravcom je vlastník alebo užívateľ stavebného mechanizmu ...

  13.

  Ak sa už čiastočne alebo celkom vykonala doprava podľa písmena b) alebo c) a meraním celkovej hmotnosti, ...

  14.

  Ak sa už čiastočne alebo celkom vykonala doprava podľa písmena d) bez povolenia na zvláštne užívanie, ...

  Položka 80a

  Položka 81

  Položka 82

  Položka 83

  Položka 84

  Položka 85

  Položka 85a

  Podanie žiadosti o udelenie oprávnenia na poskytovanie Európskej služby elektronického výberu mýta25aaa) ...

  Položka 86

  Položka 87

  Položka 88

  Položka 89

  Položka 90

  Položka 91

  Položka 91a

  Položka 91b

  Položka 91c

  Položka 91d

  Položka 92

  a)

  Vykonanie skúšky na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti dopravcu ...........150 eur

  b)

  Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti dopravcu .............................................. 20 ...

  c)

  Vydanie duplikátu osvedčenia o odbornej spôsobilosti dopravcu ............................... 10 eur

  d)

  Zmena údajov v osvedčení o odbornej spôsobilosti dopravcu ................................... 10 eur

  e)

  Vykonanie skúšky bezpečnostného poradcu alebo odborníka ................................. 166 eur

  f)

  Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu alebo odborníka ................................................................................................ ...

  g)

  Vydanie duplikátu osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa písmena f) .................. 10 eur

  h)

  Vykonanie teoretickej skúšky na získanie odbornej spôsobilosti ............................. 166 eur

  i)

  Vykonanie teoretickej skúšky na získanie osobitného povolenia na plavbu pomocou radaru alebo na získanie ...

  j)

  Vykonanie praktickej skúšky alebo opravnej praktickej skúšky na získanie

  1.

  odbornej spôsobilosti lodný kapitán EÚ alebo odborník na skvapalnený zemný plyn ..................................................................................... ...

  2.

  odbornej spôsobilosti odborník na prepravu cestujúcich ..................................... 500 eur

  3.

  osobitného povolenia na plavbu pomocou radaru ............................................... 500 eur ...

  k)

  Vykonanie opravnej teoretickej skúšky podľa

  1.

  písmena h) ........................................................................................................... ...

  2.

  písmena i) ............................................................................................................ ...

  l)

  Vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla ............................... 32 eur

  m)

  Vykonanie opravnej skúšky podľa písmena l) .......................................................... ...

  n)

  Vydanie preukazu odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla .............................. 10 eur

  o)

  Vydanie preukazu odbornej spôsobilosti – lodný kapitán Európskej únie, preukazu odbornej spôsobilosti ...

  p)

  Vydanie služobnej lodníckej knižky Európskej únie alebo služobnej lodníckej knižky ako jediného dokladu ...

  q)

  Vydanie vnútroštátnej služobnej lodníckej knižky ...................................................... ...

  r)

  Vydanie poverenia na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti ..................................... 10 eur ...

  s)

  Vydanie lodného denníka ........................................................................................... ...

  t)

  Schválenie simulátora ................................................................................................100 ...

  u)

  Vydanie poverenia na vykonávanie výcvikového kurzu alebo vydanie poverenia na vykonávanie základného ...

  Oslobodenie

  Od poplatku podľa písmen l) až n) tejto položky sú oslobodení plavební inšpektori. Od poplatku podľa ...

  Poznámka

  Poplatky podľa tejto položky sa vzťahujú iba na vnútrozemskú plavbu.

  Položka 94

  Položka 95

  Položka 96

  Položka 97

  Položka 98

  a) Vydanie dočasného registračného listu ............................................................ ...

  VII. ČASŤ

  a) vydanie rozhodnutia o pridelení čísla27)..... 49,50 eura b) žiadosť o vykonanie zmeny vo vydanom ...

  Položka 99

  Položka 100

  Položka 101

  Položka 102

  Položka 103

  Položka 104

  VIII. ČASŤ

  Podanie žiadosti o vyjadrenie k udeleniu devízového povolenia na investovanie v zahraničí a) fyzická ...

  Položka 133

  Položka 134

  Položka 138

  Položka 140

  a)

  Udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie týchto hazardných hier:

  1.

  štátnej lotérie ............................................................................................... ...

  2.

  okamžitých lotérií ............................................................................................. ...

  3.

  charitatívnych lotérií .................................................................................... ...

  4.

  žrebových peňažných lotérií alebo žrebových peňažno-vecných lotérií .......... 700 eur,

  5.

  stávkových hier okrem kurzových stávok ....................................................... 1 000 ...

  6.

  binga vrátane špeciálneho binga .................................................................... ...

  7.

  hazardných hier na výherných prístrojoch v herni ........................................ 50 000 eur, ...

  8.

  hazardných hier na termináloch videohier v herni ........................................ 50 000 eur, ...

  9.

  hazardných hier na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi v herni ........................................................ ...

  10.

  hazardných hier na iných technických zariadeniach v herni ....................................................................................................... ...

  11.

  kurzových stávok v herni a prevádzkach .................................................... 100 000 ...

  12.

  hazardných hier v kasíne ................................................................. ......... ...

  13.

  hazardných hier na výherných prístrojoch, termináloch videohier, na technických zariadeniach obsluhovaných ...

  14.

  hazardných hier v kasíne a internetových hier v internetovom kasíne ...... 3 000 000 eur,

  15.

  internetových hier v internetovom kasíne ................................................ 3 000 000 ...

  16.

  kurzových stávok v herni, v prevádzkach a v internetovej herni ............... 3 000 000 eur,

  17.

  kurzových stávok v internetovej herni ...................................................... 3 000 000 ...

  18.

  hazardných hier neuvedených v prvom bode až sedemnástom bode ............. 50 000 eur,

  19.

  hazardných hier v kasíne a internetových hier v internetovom kasíne a na prevádzkovanie kurzových stávok ...

  20.

  internetových hier v internetovom kasíne a kurzových stávok v internetovej herni ................................................................................. ...

  21.

  hazardných hier v kasíne a internetových hier v internetovom kasíne a na prevádzkovanie kurzových stávok ...

  22.

  internetových hier v internetovom kasíne a na prevádzkovanie kurzových stávok v herni, v prevádzkach ...

  b)

  oznámenie právnickej osoby alebo prevádzkovateľa o zámere prevádzkovať žrebovú vecnú lotériu, tombolu ...

  c)

  zmena licencie na základe oznámenia alebo požiadania prevádzkovateľa hazardnej hry pri

  1.

  hazardných hrách uvedených v písmene a) prvom až štvrtom bode ................... 500 eur,

  2.

  hazardných hrách uvedených v písmene a) piatom až dvadsiatom druhom bode ......... 1 000 eur,

  d)

  oznámenie prevádzkovateľa žrebovej vecnej lotérie, tomboly alebo kartovej hry mimo kasína o zmenách ...

  e)

  vydanie vyjadrenia k umiestneniu technických zariadení, za každé vyjadrenie ......... 100 eur.

  Položka 141

  Vydanie poverenia na odborné posudzovanie podľa zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene ...

  Položka 142

  Položka 143

  Položka 144

  Položka 146

  Položka 147a

  Položka 148

  Poznámky

  1.

  Na poplatok podľa písmena f) nemá vplyv počet osvedčení o živnostenskom oprávnení, na ktorých sa zmena ...

  2.

  Za zmenu adresy bydliska, miesta podnikania alebo sídla vyznačenú v dôsledku premenovania názvov obcí ...

  3.

  Poplatok podľa písmena a) bodu 1 písm. b), c), f), l) a n) sa nevyberie, ak sa úkony vykonávajú na základe ...

  Položka 149

  Položka 149a

  Zverejnenie údajov v Obchodnom vestníku, ak ide o a) údaje podľa Obchodného zákonníka, zákona č. 566/2001 ...

  Položka 150

  Položka 150a

  Položka 151

  Oslobodenie

  Od poplatkov podľa písmen s) až v) je účastník konania oslobodený, ak predmetom žiadosti je

  1.

  zníženie maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva,

  2.

  zníženie maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za zdravotnícku pomôcku zaradenú v podskupine ...

  3.

  zníženie maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za zdravotnícku pomôcku zaradenú v podskupine ...

  4.

  zníženie maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za jednotku referenčnej dávky dietetickej potraviny, ...

  5.

  zúženie preskripčného obmedzenia,

  6.

  zúženie indikačného obmedzenia,

  7.

  zníženie množstvového limitu alebo

  8.

  zníženie finančného limitu.

  Poznámky

  1.

  Zmena v registrácii podmienená nariadením Európskej komisie sa nespoplatňuje.

  2.

  Poplatok podľa písmena g) až z) musí byť uhradený najneskôr do siedmich dní odo dňa doručenia žiadosti, ...

  3.

  Ak konanie podľa písmen g) až z) bolo zastavené, uhradené poplatky sa nevracajú.

  4.

  Poplatok podľa písmena i) sa zníži o

  a)

  40 %, ak je navrhovaná celková suma úhrad za liek alebo za spoločne posudzované lieky do 400 000 eur ...

  b)

  25 %, ak je navrhovaná celková suma úhrad za liek alebo za spoločne posudzované lieky viac ako 400 000 ...

  5.

  Poplatok podľa písmena k) sa zníži o

  a)

  40 %, ak je navrhovaná celková suma úhrad za liek alebo za spoločne posudzované lieky najviac 400 000 ...

  b)

  25 %, ak je navrhovaná celková suma úhrad za liek alebo za spoločne posudzované lieky viac ako 400 000 ...

  6.

  Poplatok podľa písmen l) až n) sa zníži o

  a)

  75 %, ak je navrhovaná celková suma úhrad za zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu najviac ...

  b)

  50 %, ak je navrhovaná celková suma úhrad za zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu viac ako ...

  7.

  Poplatok podľa písmena w) sa zníži o

  a)

  100 %, ak je reálna celková suma úhrad za liek alebo za spoločne posudzované lieky najviac 10 000 eur ...

  b)

  50 %, ak je reálna celková suma úhrad za liek alebo za spoločne posudzované lieky viac ako 10 000 eur, ...

  8.

  Poplatok podľa písmen x) až z) sa zníži o

  a)

  100 %, ak je reálna celková suma úhrad za zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu najviac 1 ...

  b)

  50 %, ak je reálna celková suma úhrad za zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu viac ako 1 ...

  9.

  Ak suma úhrad zdravotných poisťovní za liek, dietetickú potravinu, zdravotnícku pomôcku za 24 mesiacov ...

  Položka 153

  Položka 153a

  Položka 154

  X. ČASŤ

  Podanie žiadosti o povolenie, zmenu alebo zrušenie výnimky zo zákazov ustanovených osobitným zákonom36p) ...

  Položka 160

  Položka 161

  Položka 161a

  Položka 161b

  Položka 161c

  Položka 161d

  Položka 161e

  Položka 161f

  Položka 162

  Položka 163

  Položka 164

  Položka 165

  Položka 167

  Položka 168

  Položka 169

  Položka 170

  Položka 170a

  Žiadosť o povolenie

  a)

  dočasného vjazdu cestných motorových vozidiel potrebnej pre vjazd do nízkoemisnej zóny pri

  1.

  fyzickej osobe ...........................................................................................................10 ...

  2.

  právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľa ............................................. 50 ...

  b)

  trvalého vjazdu cestných motorových vozidiel potrebnej pre vjazd do nízkoemisnej zóny pri

  1.

  fyzickej osobe .......................................................................................................... ...

  2.

  právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľa ........................................... 100 ...

  Oslobodenie Správny orgán môže od poplatku podľa tejto položky oslobodiť fyzickú osobu s ťažkým zdravotným ...

  Položka 171

  Položka 171a

  Položka 171b

  Položka 171c

  Položka 171d

  Položka 171e

  Položka 171f

  Položka 171l

  Položka 171 m

  Položka 171n

  Položka 171o

  Položka 171p

  XI. ČASŤ

  Vydanie osvedčenia o vhodnosti prírodných horninových štruktúr a podzemných priestorov, ktoré vznikli ...

  Položka 172

  Položka 172a

  Vydanie rozhodnutia o zaradení odkaliska do zodpovedajúcej kategórie39n) .......................... ...

  Položka 172b

  Vydanie rozhodnutia o povolení zriadenia, užívania, zmeny a uzavretia odkaliska39n) .......................... ...

  Položka 172c

  Vydanie súhlasu s uzavretím odkaliska39n).......................... 15 eur ...

  Položka 172d

  Vydanie súhlasu s čerpaním prostriedkov z účelovej finančnej rezervy39n) ......................... ...

  Položka 172e

  Položka 173

  Položka 174

  Položka 175

  Položka 176

  Položka 177

  Položka 178

  Položka 180

  Položka 181

  Položka 182

  Položka 183

  Položka 184

  Položka 185

  Položka 186

  Položka 187

  Položka 188

  Položka 189

  Položka 190

  Položka 191

  Položka 192

  Položka 193

  Položka 194

  Položka 194a

  Položka 194b

  Položka 194c

  Položka 194d

  Položka 194e

  Položka 194f

  Položka 194g

  Položka 194h

  Položka 194i

  Položka 194j

  Položka 194k

  Položka 194l

  Položka 194m

  XIII. ČASŤ

  a) Preskúmanie odbornej spôsobilosti podnikateľa a vydanie oprávnenia podľa osobitných predpisov na ...

  Položka 202

  Položka 203

  Položka 204

  Položka 205

  Položka 206

  Položka 207

  Položka 208

  Položka 209

  XIV. ČASŤ

  Oznámenie koncentrácie.................................................................................................................. ...

  Položka 212

  XV. ČASŤ

  a) Vydanie rozhodnutia o pridelení alebo uznaní zodpovednostnej značky na tovar z drahých kovov..... ...

  Položka 213

  XVI. ČASŤ

  Podanie žiadosti v konaniach podľa tejto časti sadzobníka o a) pokračovanie v konaní....................................................................................................... ...

  Položka 214

  Položka 215

  PATENTY

  Oslobodenie

  Od poplatku podľa písmena b) štvrtého bodu tejto položky sú oslobodené žiadosti podľa zákona č. 92/1991 ...

  Poznámky

  1.

  Úrad vyberie poplatok podľa písmena c) tejto položky vo výške polovice príslušnej sadzby, ak v konaní ...

  2.

  Poplatok podľa písmena d) tejto položky je splatný do dvoch mesiacov odo dňa doručenia výzvy úradu.

  Položka 216a

  Položka 220

  ÚŽITKOVÉ VZORY

  Položka 221

  OslobodenieOd poplatku podľa písmena b) druhého bodu tejto položky sú oslobodené žiadosti podľa zákona ...

  Poznámka

  Ak dôjde k zápisu úžitkového vzoru do registra úžitkových vzorov po uplynutí doby jeho platnosti, poplatok ...

  DIZAJNY

  Položka 224

  Položka 226

  TOPOGRAFIE POLOVODIČOVÝCH VÝROBKOV

  Položka 227

  Položka 228

  OCHRANNÉ ZNÁMKY

  Položka 229

  OslobodenieOd poplatku podľa písmena b) prvého bodu tejto položky sú oslobodené žiadosti podľa zákona ...

  Položka 231

  Položka 232

  OZNAČENIE PÔVODU VÝROBKOV A ZEMEPISNÉ OZNAČENIE VÝROBKOV
  XVII. ČASŤ

  Žiadosť o vydanie rozhodnutia o a) tom, že určené meradlo nepodlieha schváleniu typu, za každý typ ...

  Položka 236

  Položka 237

  a)

  Rozhodnutie o autorizácii podľa osobitného predpisu,47ab) ak prílohu k žiadosti tvoria dokumenty podľa ...

  b)

  Rozhodnutie o autorizácii podľa osobitného predpisu,47ab) ak prílohu k žiadosti tvoria aspoň pre jeden ...

  c)

  Rozhodnutie o autorizácii, ktorým sa predlžuje autorizácia podľa osobitného predpisu47ag) .............................................................................................................. ...

  d)

  Rozhodnutie o autorizácii, ktorým sa zmení autorizácia podľa osobitného predpisu47ah) ..................................................................................................................... ...

  e)

  Rozhodnutie o autorizácii, ktorým sa zmení autorizácia podľa osobitného predpisu47ai) .................................................................................................................... ...

  f)

  Potvrdenie o autorizácii podľa osobitného predpisu47aj) .......................................................................................................................................................................... ...

  Poznámka Sadzba poplatku podľa tejto položky sa neznižuje podľa § 6 ods. 2.

  Položka 238

  a)

  Žiadosť o autorizáciu na výkon overovania určeného meradla alebo na výkon úradného merania podľa osobitného ...

  b)

  Žiadosť o zmenu autorizácie na výkon overovania určeného meradla alebo na výkon úradného merania podľa ...

  c)

  Žiadosť o predĺženie autorizácie na výkon overovania určeného meradla alebo na výkon úradného merania ...

  Položka 239

  XVIII. ČASŤ

  a) Žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel 1. podnikania alebo podľa § 30 ods. 1 písm. a) ...

  SPLNOMOCNENIE K XVIII. ČASTI

  1.

  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a zastupiteľský úrad Slovenskej ...

  2.

  Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky môže vybrať popri poplatku aj náhradu skutočných výdavkov spojených ...

  3.

  Výška poplatku môže byť zmenená alebo môže byť upustené od jeho vybratia, ak tak ustanovuje medzinárodná ...

  Položka 240

  a) Žiadosť o udelenie schengenského víza16b) – sadzbu poplatku ustanovuje osobitný predpis,16b) b) ...

  Položka 241

  Položka 242

  Položka 243

  Položka 244

  Položka 245

  Položka 246

  Položka 247

  Položka 248

  Položka 249

  Položka 250

  Položka 251

  Položka 254

  Položka 255

  Položka 256

  Položka 259

  a)

  Vydanie občianskeho preukazu .................................................................................. ...

  b)

  Vydanie občianskeho preukazu z dôvodu straty, odcudzenia alebo poškodenia občianskeho preukazu vydaného ...

  c)

  Vydanie občianskeho preukazu z dôvodu straty, odcudzenia alebo poškodenia občianskeho preukazu vydaného ...

  Oslobodenie

  1.

  Od poplatku podľa písmena a) tejto položky sú oslobodení občania, ktorým sa vydáva občiansky preukaz ...

  2.

  Od poplatku podľa písmena a) tejto položky sú oslobodení občania, ktorým sa vydáva občiansky preukaz ...

  3.

  Od poplatku podľa písmena a) tejto položky sú oslobodení občania, ktorým sa vydáva občiansky preukaz ...

  4.

  Od poplatku podľa písmena a) tejto položky sú oslobodení občania, ktorým sa vydáva občiansky preukaz ...

  5.

  Od poplatku podľa písmena a) tejto položky sú oslobodení občania starší ako 15 rokov, ak existuje dôvod ...

  6.

  Od poplatku podľa písmen a) a c) tejto položky sú oslobodení občania starší ako 60 rokov, občania, ktorí ...

  7.

  Od poplatku podľa písmena b) tejto položky sú oslobodení občania, ktorým sa vydáva občiansky preukaz ...

  8.

  Od poplatku podľa písmena c) tejto položky sú oslobodení občania, ktorým sa vydáva občiansky preukaz ...

  Splnomocnenie

  Správny orgán vyberie poplatok vo výške podľa písmena a) tejto položky za vydanie občianskeho preukazu ...

  Položka 259a

  Položka 260

  Položka 261

  Položka 262

  Položka 263

  Položka 264

  Položka 264a

  Položka 265

  XX. ČASŤ

  a) Udelenie kvalifikovaného štatútu 665 eur b) Certifikácia 332 eur ...

  Položka 268

  XXI. ČASŤ

  a) Udelenie poštovej licencie........... 33 193,50 eura b) Zmena poštovej licencie na základe ohlásenia ...

  Položka 269

  Položka 270

  XXII. ČASŤ

  Vydanie certifikátu typu mechanického zábranného prostriedku a technického zabezpečovacieho prostriedku ...

  Položka 271

  Položka 272

  XXIII. ČASŤ

  Položka 273

  a)

  Konanie o schválení kódexu správania ..............................................................1 ...

  b)

  Konanie o zmene kódexu správania ..................................................................1 ...

  c)

  Konanie o rozšírení kódexu správania ...............................................................1 ...

  d)

  Konanie o vydaní certifikátu ................................................................................5 ...

  e)

  Konanie o obnove certifikátu ............................................................................... ...

  Konanie o udelení akreditácie ................................................................................. ...

  g)

  Konanie o povolení pre certifikačný subjekt ........................................................... ...

  XXIV. ČASŤ

  a) Poskytnutie asistovanej služby za vyhotovenie výpisu z registra trestov, odpisu registra trestov, ...

  Položka 274

  Položka 275

  XXV. ČASŤ

  Položka 276

  Podanie žiadosti o akreditáciu jednotky pre riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov (jednotky ...

  Podanie žiadosti o certifikáciu produktu .......................................................1 000 ...

  Podanie žiadosti o certifikáciu služby ...........................................................1 ...

  Podanie žiadosti o certifikáciu procesu ........................................................1 000 ...

Poznámky

 • 1)  § 4 ods. 2 písm. a) zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov. ...
 • 1a)  § 16 Civilného mimosporového poriadku.
 • 1aa)  § 3 ods. 2 písm. a) zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií ...
 • 1ab)  § 9a ods. 1 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení zákona č. 273/2015 Z. z.
 • 1b)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti ...
 • 1c)  § 5 ods. 1 zákona č. 460/2007 Z. z. o Slovenskom Červenom kríži a ochrane znaku a názvu Červeného kríža ...
 • 2)  Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 157/1964 Zb. o Viedenskom dohovore o diplomatických stykoch.Vyhláška ...
 • 3)  § 79 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Vyhláška ...
 • 4)  Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 5)  § 7 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene ...
 • 6)  § 6 ods. 10 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...
 • 6a)  § 28 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení zákona č. 659/2007 Z. ...
 • 6ab)  § 41 zákona č. 305/2013 Z. z.
 • 6ac)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších ...
 • 7)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a ...
 • 7a)  § 27 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 527/2003 Z. z.
 • 7aa)  § 43 a 44 zákona č. 305/2013 Z. z.
 • 7ab)  Napríklad § 2 a 8 zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení ...
 • 7ac)  § 6 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 7ad)  § 5 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení zákona č. 273/2015 Z. z.
 • 7ae)  § 7 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 7af)  Zákon č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...
 • 7ag)  § 26 až 28 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 7b)  § 78 zákona č. 71/1967 Zb. v znení zákona č. 527/2003 Z. z.
 • 7c)  § 20 až 27 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 7d)  § 18d zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. ...
 • 7e)  § 4 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 7f)  § 2 ods. 1 písm. r) a f) zákona č. 275/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 8)  Zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 8aa)  § 3 zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 8ab)  § 2 zákona č. 659/2007 Z. z. v znení zákona č. 270 /2008 Z. z.
 • 8ac)  Čl. 106 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Rozhodnutie Komisie (EÚ) č. 2012/21/EÚ z 20. decembra 2011 ...
 • 8ad)  § 5a ods. 8 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 8ae)  § 5 ods. 6 písm. b) a ods. 7 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení zákona č. 238/2017 Z. z.
 • 8b)  Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských ...
 • 8c)  Napríklad zákon č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších ...
 • 9)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii. Zákon Slovenskej ...
 • 10)  Napríklad zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ...
 • 10a)  § 184f ods. 2 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 10b)  Zákon č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 10c)  § 11 ods. 5 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení zákona č. 129/2015 Z. z.§ 11a ods. ...
 • 10d)  § 11 ods. 5 zákona č. 314/2001 Z. z. v znení zákona č. 129/2015 Z. z.§ 11a ods. 9 zákona č. 314/2001 ...
 • 10e)  § 12 ods. 1 zákona č. 314/2001 Z. z. v znení zákona č. 129/2015 Z. z.
 • 10f)  § 11c ods. 12 zákona č. 314/2001 Z. z. v znení zákona č. 129/2015 Z. z.
 • 10g)  § 17 ods. 6 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 11)  Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom ...
 • 12)  § 2 ods. 3 písm. a) a § 3 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne ...
 • 12a)  Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení ...
 • 14)  Napríklad § 45 až 52, § 55 a § 56 až 60 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene ...
 • 14a)  § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových ...
 • 14b)  § 34, 36 a 38 zákona č. 220/2007 Z. z.
 • 15)  § 4 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 16)  § 30 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení zákona č. 14/2006 ...
 • 16a)  § 25 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 16b)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 z 13. júla 2009, ktorým sa ustanovuje vízový ...
 • 16c)  § 2 ods. 5 zákona č. 404/2011 Z. z.
 • 17)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných ...
 • 17a)  § 39 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov.
 • 17aa)  § 42 ods. 3 a § 47 ods. 4 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.§ 17 ods. 2 ...
 • 17ab)  § 42 ods. 3 a 4 a § 47 ods. 4 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.§ 17 ods. ...
 • 17b)  § 31 zákona č. 405/2011 Z. z o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej ...
 • 17c)  § 23 zákona č. 387/2013 Z. z. o pomocných prípravkoch v ochrane rastlín a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 17d)  § 32 zákona č. 193/2005 Z. z.
 • 18)  Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 83/1976 Zb. o všeobecných technických ...
 • 18a)  Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu.
 • 19a)  § 44 ods. 4 a 5 zákona č. 8/2009 Z. z.
 • 19b)  § 140 zákona č. 8/2009 Z. z.
 • 20)  § 15 ods. 4 zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení ...
 • 20a)  Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene ...
 • 20aa)  § 2 ods. 21 písm. a) zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení ...
 • 20ab)  § 2 ods. 21 písm. b) zákona č. 106/2018 Z. z.
 • 20ac)  § 2 ods. 1 písm. a) až c) zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. ...
 • 20ad)  Napríklad § 16 až 18 a § 33 zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene ...
 • 21)  § 83 zákona č. 131/2002 v znení neskorších predpisov.
 • 21b)  Zákon č. 387/2015 Z. z. o jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 22a)  § 41 ods. 1 písm. p) zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave.
 • 22b)  § 42 písm. a) zákona č. 56/2012 Z. z.
 • 22ba)  § 42 písm. c) zákona č. 56/2012 Z. z.
 • 22bb)  § 42 písm. e) zákona č. 56/2012 Z. z. v znení zákona č. 9/2019 Z. z.
 • 22bc)  § 42 písm. d) zákona č. 56/2012 Z. z.
 • 22bd)  § 5 ods. 1 a § 42 písm. a) zákona č. 56/2012 Z. z.
 • 22c)  § 42 písm. b) zákona č. 56/2012 Z. z.
 • 22d)  § 42 písm. f) zákona č. 56/2012 Z. z.
 • 22e)  § 41 písm. m) zákona č. 56/2012 Z. z.
 • 23)  § 41 ods. 1 písm. f) zákona č. 56/2012 Z. z.
 • 25aa)  § 45 ods. 1 písm. c) až e) zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a ...
 • 25ab)  § 23 a 24 zákona č. 143/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov. Nariadenie Komisie (ES) č. 1702/2003 ...
 • 25ac)  § 22 zákona č. 143/1998 Z. z. Nariadenie Komisie (ES) č. 2042/2003 z 20. novembra 2003 o zachovaní letovej ...
 • 25ad)  Príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 z 20. februára 2008 o spoločných ...
 • 25ae)  § 34 až 35 zákona č. 143/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 25af)  § 8 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov. ...
 • 25aaa)  § 14 a 15 zákona č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií ...
 • 26)  § 67 až 67d, § 67f a 77 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení zákona č. 247/2015 ...
 • 27)  § 31 zákona č. 610/2003 Z. z.
 • 27a)  § 31 ods. 6 písm. f) zákona č. 610/2003 Z. z.
 • 27b)  § 32 zákona č. 610/2003 Z. z. v znení zákona č. 117/2006 Z. z.
 • 27c)  § 32 ods. 21 a § 35 ods. 5 zákona č. 610/2003 Z. z. v znení zákona č. 117/2006 Z. z.
 • 27d)  § 35 ods. 4 písm. a) zákona č. 610/2003 Z. z.
 • 27e)  § 37 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení zákona č. 247/2015 Z. z.
 • 27f)  § 14 ods. 3 zákona č. 610/2003 Z. z. v znení zákona č. 117/2006 Z. z.
 • 27g)  § 37 ods. 14 zákona č. 195/2000 Z. z.
 • 27h)  § 38 ods. 3 zákona č. 195/2000 Z. z.
 • 27i)  § 11 ods. 2 písm. c) zákona č. 195/2000 Z. z.
 • 27j)  § 11 ods. 2 písm. b) zákona č. 195/2000 Z. z.
 • 27k)  § 11 ods. 2 zákona č. 195/2000 Z. z.
 • 28)  Zákon č. 248/1992 Zb. o investičných spoločnostiach a investičných fondoch v znení neskorších predpisov. ...
 • 28a)  § 6 ods. 1, § 8 ods. 2 zákona č. 385/1999 Z. z. o kolektívnom investovaní.
 • 28b)  § 8 ods. 4, § 9 ods. 1 zákona č. 385/1999 Z. z.
 • 28c)  § 14 ods. 1 zákona č. 385/1999 Z. z.
 • 28d)  § 9 ods. 2 zákona č. 385/1999 Z. z.
 • 28e)  § 52 ods. 2 zákona č. 385/1999 Z. z.
 • 28f)  § 36 ods. 4 zákona č. 385/1999 Z. z.
 • 28g)  § 25 ods. 2 a 4, § 41 ods. 2, § 48 ods. 2 zákona č. 385/1999 Z. z.
 • 28h)  § 14 ods. 2 zákona č. 385/1999 Z. z.
 • 28i)  § 27 ods. 5 zákona č. 385/1999 Z. z.
 • 28j)  § 38 ods. 1 zákona č. 385/1999 Z. z.
 • 28k)  § 39 ods. 1 zákona č. 385/1999 Z. z.
 • 28l)  § 48 ods. 2 zákona č. 385/1999 Z. z.
 • 28m)  § 47 ods. 2 zákona č. 385/1999 Z. z.
 • 28n)  § 40 ods. 3 písm. b) zákona č. 385/1999 Z. z.
 • 28o)  § 16 ods. 2 zákona č. 385/1999 Z. z.
 • 28p)  § 17 ods. 1, § 18 zákona č. 385/1999 Z. z.
 • 28r)  § 66 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/1999 Z. z.
 • 28s)  § 65 ods. 1 zákona č. 385/1999 Z. z.
 • 28t)  § 65 ods. 5 zákona č. 385/1999 Z. z.
 • 29)  Zákon č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov.
 • 30)  Zákon č. 214/1992 Zb. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov.
 • 31)  § 12c ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve v znení neskorších predpisov. ...
 • 31a)  § 20f ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb.
 • 31b)  § 26 zákona Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb.
 • 31c)  § 9 ods. 2 písm. a) bod 3 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 136/1996 Z. z., ktorou ...
 • 32)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom poistení zamestnancov ...
 • 32a)  Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 32aa)  Zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 33)  § 22 ods. 1 písm. e) zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších ...
 • 33a)  § 66b ods. 4 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 33b)  § 66b ods. 4 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, § 4 ods. 2 písm. b) zákona č. 293/2007 ...
 • 34)  § 32 ods. 3 zákona č. 379/1997 Z. z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností, ...
 • 34a)  § 17 ods. 2 písm. c) zákona č. 379/1997 Z. z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných ...
 • 35)  § 78 ods. 1 zákona č. 379/1997 Z. z.
 • 36)  Napríklad § 10 ods. 6 zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej ...
 • 36a)  § 3 ods. 1, § 7 písm. e) a § 13 ods. 3 až 5 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného ...
 • 36aa)  § 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 547/2011 Z. z.
 • 36b)  § 15 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. 132/2010 Z. z.
 • 36ba)  § 5 ods. 4 písm. o) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. 172/2011 Z. z.
 • 36bb)  § 5 ods. 4 písm. p) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 36bc)  § 9 písm. c) zákona č. 218/2007 Z. z. o zákaze biologických zbraní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 36bd)  § 40 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 36be)   § 5 až 9 zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných ...
 • 36bf)  § 30 zákona č. 538/2005 Z. z.
 • 36bg)  § 9 ods. 3 písm. d) zákona č. 538/2005 Z. z.
 • 36bh)  § 30 ods. 10 zákona č. 538/2005 Z. z.
 • 36bi)  § 11 až 13 zákona č. 538/2005 Z. z.
 • 36bj)  § 15 ods. 5 zákona č. 538/2005 Z. z.
 • 36bk)  § 11 ods. 4 zákona č. 538/2005 Z. z.
 • 36bl)  § 17 ods. 3 zákona č. 538/2005 Z. z.
 • 36bm)  § 17 ods. 4 zákona č. 538/2005 Z. z.
 • 36bn)  § 17 ods. 7 písm. d) zákona č. 538/2005 Z. z.
 • 36bo)  § 23 a 24 zákona č. 538/2005 Z. z. v znení zákona č. 362/2011 Z. z.
 • 36bp)  § 33 a 34 zákona č. 538/2005 Z. z.
 • 36bq)  § 34 ods. 5 zákona č. 538/2005 Z. z.
 • 36br)  § 22 zákona č. 538/2005 Z. z.
 • 36c)  § 53 zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 36ca)  § 48 zákona č. 362/2011 Z. z.
 • 36cb)  § 49 ods. 1 písm. b) zákona č. 362/2011 Z. z.
 • 36cc)  § 49 ods. 1 písm. a) zákona č. 362/2011 Z. z.
 • 36cd)  § 49 ods. 5 zákona č. 362/2011 Z. z.
 • 36ce)  § 49 ods. 14 zákona č. 362/2011 Z. z.
 • 36cf)  § 49 ods. 9 zákona č. 362/2011 Z. z.
 • 36cg)  § 50 ods. 3 zákona č. 362/2011 Z. z.
 • 36ch)  § 50 ods. 1 a 2 zákona č. 362/2011 Z. z.
 • 36ci)  § 64 zákona č. 362/2011 Z. z.
 • 36cj)  § 55 ods. 3 zákona č. 362/2011 Z. z.
 • 36ck)  § 57 zákona č. 362/2011 Z. z.
 • 36cl)  § 53 ods. 8 a 9 zákona č. 362/2011 Z. z.
 • 36cm)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1234/2008 z 24. novembra 2008 o preskúmaní zmien podmienok v povolení na ...
 • 36cn)  § 59 zákona č. 362/2011 Z. z.
 • 36ma)  Kapitola II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 536/2014 zo 16. apríla 2014 o klinickom ...
 • 36mb)  Čl. 2 ods. 2 bod 3 nariadenia (EÚ) č. 536/2014.
 • 36mc)  Čl. 5 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 536/2014.
 • 36md)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1394/2007 z 13. novembra 2007 o liekoch na inovatívnu ...
 • 36me)  Kapitola III nariadenia (EÚ) č. 536/2014.
 • 36mf)  Článok 14 nariadenia (EÚ) č. 536/2014.
 • 36mg)  Kapitola VIII nariadenia (EÚ) č. 536/2014.
 • 36mh)  § 110b ods. 8 zákona č. 362/2011 Z. z.
 • 36mi)  Čl. 70, čl. 78, čl. 82, príloha XV kapitola II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/745 ...
 • 36mj)  Čl. 75, príloha XV kapitola II nariadenia (EÚ) 2017/745.
 • 36mk)  Čl. 74, príloha XV kapitola II nariadenia (EÚ) 2017/745.
 • 36ml)  § 91 zákona č. 362/2011 Z. z. v znení zákona č. 532/2021 Z. z.
 • 36mm)  Čl. 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/6 z 11. decembra 2018 o veterinárnych liekoch ...
 • 36mn)  Čl. 22 nariadenia (EÚ) 2019/6.
 • 36mo)  Čl. 18 nariadenia (EÚ) 2019/6.
 • 36mp)  Čl. 21 nariadenia (EÚ) 2019/6.
 • 36mq)  Čl. 19 nariadenia (EÚ) 2019/6.
 • 36mr)  Čl. 20 nariadenia (EÚ) 2019/6.
 • 36ms)  Čl. 87 nariadenia (EÚ) 2019/6.
 • 36mt)  § 87 zákona č. 362/2011 Z. z. v znení zákona č. 532/2021 Z. z.
 • 36mu)  § 88 zákona č. 362/2011 Z. z. v znení zákona č. 532/2021 Z. z.
 • 36mv)  Čl. 23 nariadenia (EÚ) 2019/6.
 • 36mw)  Čl. 25 a 26 nariadenia (EÚ) 2019/6.
 • 36mx)  § 92 a 143u zákona č. 362/2011 Z. z. v znení zákona č. 532/2021 Z. z.
 • 36my)  Čl. 24 nariadenia (EÚ) 2019/6.
 • 36mz)  Čl. 27 nariadenia (EÚ) 2019/6.
 • 36maa)  Čl. 48 a 49 nariadenia (EÚ) 2019/6.
 • 36mab)  Čl. 51 a 52 nariadenia (EÚ) 2019/6.
 • 36mac)  § 94 ods. 1 zákona č. 362/2011 Z. z. v znení zákona č. 532/2021 Z. z.
 • 36mad)  Čl. 62 a čl. 66 až 68 nariadenia (EÚ) 2019/6.
 • 36mae)  § 97 zákona č. 362/2011 Z. z. v znení zákona č. 532/2021 Z. z.
 • 36maf)  § 95 zákona č. 362/2011 Z. z. v znení zákona č. 532/2021 Z. z.
 • 36mag)  § 78 a 79 zákona č. 362/2011 Z. z. v znení zákona č. 532/2021 Z. z.
 • 36mah)  § 80 zákona č. 362/2011 Z. z. v znení zákona č. 532/2021 Z. z.
 • 36mai)  § 84 ods. 2 zákona č. 362/2011 Z. z. v znení zákona č. 532/2021 Z. z.
 • 36maj)  § 84 ods. 2 písm. d) zákona č. 362/2011 Z. z. v znení zákona č. 532/2021 Z. z.
 • 36mak)  § 84 ods. 2 písm. b) zákona č. 362/2011 Z. z. v znení zákona č. 532/2021 Z. z.
 • 36mal)  § 84 ods. 2 písm. h) zákona č. 362/2011 Z. z. v znení zákona č. 532/2021 Z. z.
 • 36mam)  § 84 ods. 2 písm. a) zákona č. 362/2011 Z. z. v znení zákona č. 532/2021 Z. z.
 • 36man)  § 19b zákona č. 362/2011 Z. z. v znení zákona č. 532/2021 Z. z.
 • 36mao)  § 18 ods. 21 zákona č. 362/2011 Z. z. v znení zákona č. 532/2021 Z. z.
 • 36map)  § 18 ods. 24 zákona č. 362/2011 Z. z. v znení zákona č. 532/2021 Z. z.
 • 36maq)  Čl. 98 nariadenia (EÚ) 2019/6.
 • 36mar)  § 7 zákona č. 17/2018 Z. z. o veterinárnych prípravkoch a veterinárnych technických pomôckach a o zmene ...
 • 36mas)  § 8 zákona č. 17/2018 Z. z
 • 36mat)  § 16 zákona č. 17/2018 Z. z.
 • 36mau)  § 20 zákona č. 17/2018 Z. z.
 • 36mav)  § 11 a 13 zákona č. 17/2018 Z. z.
 • 36maw)  § 12 zákona č. 540/2021 Z. z. o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení ...
 • 36max)  § 13 zákona č. 540/2021 Z. z.
 • 36may)  § 14 zákona č. 540/2021 Z. z.
 • 36n)  Zákon č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov.
 • 36p)  Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
 • 36r)  § 26 ods. 10 zákona č. 163/2001 Z. z.
 • 36s)  § 7 a 8 zákona č. 163/2001 Z. z.
 • 36t)  § 29 ods. 3 zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení zákona č. ...
 • 37)  Napríklad zákon č. 70/1998 Z. z. o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ...
 • 37a)  Nariadenie Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín ...
 • 37aa)  Príloha VII k nariadeniu (ES) č. 865/2006 v platnom znení.
 • 37b)  § 13 zákona č. 151/2002 Z. z.
 • 37c)  § 17 zákona č. 151/2002 Z. z.
 • 37d)  § 21 zákona č. 151/2002 Z. z.
 • 37e)  § 36 zákona č. 151/2002 Z. z.
 • 37f)  § 37 zákona č. 151/2002 Z. z.
 • 37g)  § 8a zákona č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou ...
 • 37h)  § 13a zákona č. 15/2005 Z. z. v znení zákona č. 447/2012 Z. z.
 • 37i)  § 2 ods. 3 zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných ...
 • 37j)  Čl. 9 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014 z 22. októbra 2014 o prevencii ...
 • 37k)  § 28a zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 38)  Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých predpisov.
 • 38a)  § 17 ods. 1 písm. b) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z. z.
 • 38b)  § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 137/2010 Z. z. v znení zákona č. 318/2012 Z. z.
 • 38c)  § 17 ods. 1 písm. d) zákona č. 137/2010 Z. z. v znení zákona č. 318/2012 Z. z.
 • 38d)  § 17 ods. 1 písm. e) zákona č. 137/2010 Z. z.
 • 38e)  § 17 ods. 1 písm. f) zákona č. 137/2010 Z. z.
 • 38f)  § 17 ods. 1 písm. g) zákona č. 137/2010 Z. z. v znení zákona č. 318/2012 Z. z.
 • 38g)  § 18 ods. 9 zákona č. 137/2010 Z. z. v znení zákona č. 318/2012 Z. z.
 • 38h)  § 31 ods. 2 zákona č. 137/2010 Z. z. v znení zákona č. 318/2012 Z. z.
 • 39)  Zákon č. 313/1999 Z. z. o geologických prácach a o štátnej geologickej správe (geologický zákon).
 • 39a)  § 26 ods. 4 zákona č. 313/1999 Z. z. o geologických prácach a o štátnej geologickej správe (geologický ...
 • 39b)  § 26 ods. 5 zákona č. 313/1999 Z. z.
 • 39ba)  § 4 ods. 2 písm. d) zákona č. 258/2011 Z. z. o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia ...
 • 39bb)  § 20 ods. 3 písm. b) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší.
 • 39c)  Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 273/2001 Z. z. o autorizácii, o vydávaní ...
 • 39cb)  § 19 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z.
 • 39cc)  § 20 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z.
 • 39cd)  § 5 ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z.
 • 39d)  § 20 zákona č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 39e)  § 21 zákona č. 128/2015 Z. z.
 • 39f)  § 27 zákona č. 128/2015 Z. z.
 • 39h)  § 2 ods. 4 písm. c) zákona č. 491/2005 Z. z. o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií ...
 • 39i)  Príloha I k nariadeniu Komisie (ES) č. 70/2001 z 12. januára 2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy ...
 • 39j)  § 3 ods. 2 zákona č. 491/2005 Z. z. o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme ...
 • 39k)  § 3 ods. 4 zákona č. 491/2005 Z. z. o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme ...
 • 39l)  Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 39m)  § 3 ods. 3 zákona č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení ...
 • 39n)  § 4 zákona č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 39o)  § 29 ods. 1 zákona č. 359/2007 Z. z.
 • 39oa)  § 8 ods. 1, 6 a 7 zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže ...
 • 39ob)  § 9 ods. 1 zákona č. 409/2011 Z. z.
 • 39p)  § 7 zákona č. 258/2011 Z. z.
 • 39q)  § 10 ods. 2 zákona č. 258/2011 Z. z.
 • 39r)  § 10 ods. 4 zákona č. 258/2011 Z. z.
 • 39s)  § 13 ods. 4 zákona č. 258/2011 Z. z.
 • 39t)  § 8 ods. 8 zákona č. 258/2011 Z. z.
 • 39u)  § 14 ods. 5 zákona č. 258/2011 Z. z.
 • 39v)  § 18 ods. 3 zákona č. 258/2011 Z. z.
 • 40)  § 10 ods. 3 zákona č. 130/1998 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie a o zmene a doplnení zákona ...
 • 41)  § 20 ods. 9 zákona č. 130/1998 Z. z.
 • 42)  § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 ...
 • 42a)  § 7 ods. 3 písm. d) zákona č. 125/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 42b)  § 6 ods. 1 písm. e) zákona č. 125/2006 Z. z.
 • 42c)  § 14 ods. 9, § 21 ods. 14 a § 27 ods. 17 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri ...
 • 46)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy ...
 • 46a)  § 52 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov.
 • 46b)  § 53 zákona č. 656/2004 Z. z.
 • 46c)  § 5 zákona č. 656/2004 Z. z.
 • 46d)  § 9 zákona č. 656/2004 Z. z.
 • 46e)  § 8 zákona č. 656/2004 Z. z.
 • 46f)  § 12 zákona č. 657/2004 Z. z o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov.
 • 46g)  § 12 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 47)  Nariadenie Rady (EHS) č. 1768/92 z 18. júna 1992 o vytvorení dodatkového ochranného osvedčenia na liečivá ...
 • 47a)  § 7 až 9 zákona č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 47aa)  Zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 47ab)  § 14 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a ...
 • 47ac)  § 11 ods. 3 písm. e) prvý a druhý bod zákona č. 56/2018 Z. z.
 • 47ad)  § 11 ods. 2 písm. f) zákona č. 56/2018 Z. z.
 • 47ae)  § 11 ods. 2 písm. g) zákona č. 56/2018 Z. z.
 • 47af)  § 11 ods. 3 písm. e) tretí bod zákona č. 56/2018 Z. z.
 • 47ag)  § 16 zákona č. 56/2018 Z. z. v znení zákona č. 259/2021 Z. z.
 • 47ah)  § 15 ods. 1 písm. a) až d) zákona č. 56/2018 Z. z. v znení zákona č. 259/2021 Z. z.
 • 47ai)  § 15 ods. 1 písm. e) a f) zákona č. 56/2018 Z. z. v znení zákona č. 259/2021 Z. z.
 • 47aj)  § 14 ods. 6 zákona č. 56/2018 Z. z. v znení zákona č. 259/2021 Z. z.
 • 47b)  § 15 zákona č. 507/2001 Z. z. o poštových službách.
 • 48)  Dohoda o Vyšehradskom patentovom inštitúte (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore