Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71252
Dôvodové správy: 2425
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
21.09.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Národnej banke Slovenska 566/1992 účinný od 01.09.2019


Platnosť od: 11.12.1992
Účinnosť od: 01.09.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Bankovníctvo a peňažníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST25 JUD21 DS12 EU PP127 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Národnej banke Slovenska 566/1992 účinný od 01.09.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 566/1992 s účinnosťou od 01.09.2019 na základe 221/2019

Legislatívny proces k zákonu 221/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Národnej rady Slovenskej republiky

o Národnej banke Slovenska

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1
(1)

Zriaďuje sa Národná banka Slovenska ako nezávislá centrálna banka Slovenskej republiky. Národná banka ...

(2)

Národná banka Slovenska je právnickou osobou so sídlom v Bratislave; nezapisuje sa do obchodného registra. ...

(3)

Národná banka Slovenska v rozsahu svojej pôsobnosti vydáva všeobecne záväzné právne predpisy, ak to ...

(4)

Národná banka Slovenska má v majetkovoprávnych vzťahoch pri nakladaní s vlastným majetkom postavenie ...

§ 2
(1)

Hlavným cieľom Národnej banky Slovenska je udržiavanie cenovej stability. Za tým účelom Národná banka ...

a)
podieľa sa na spoločnej menovej politike, ktorú určuje Európska centrálna banka pre eurozónu (ďalej ...
b)
vydáva eurobankovky a euromince podľa osobitných predpisov platných v eurozóne pre vydávanie eurobankoviek ...
c)
podporuje plynulé a hospodárne fungovanie platobných systémov, riadi, koordinuje a zabezpečuje peňažný ...
d)
udržiava devízové rezervy, disponuje s nimi a uskutočňuje devízové operácie, pričom pri uskutočňovaní ...
e)
vykonáva ďalšie činnosti podľa tohto zákona a osobitných zákonov.1)
(2)

Národná banka Slovenska na účel zabezpečovania svojho hlavného cieľa podľa odseku 1 vykonáva aj pôsobnosť, ...

(3)

Národná banka Slovenska v oblasti finančného trhu prispieva k stabilite finančného systému ako celku, ...

a)
dohľad nad finančným trhom podľa tohto zákona a podľa osobitných predpisov,1b)
b)
ďalšie činnosti v oblasti finančného trhu podľa tohto zákona a osobitných predpisov.1b)
§ 3
(1)

Národná banka Slovenska zverejňuje informácie a správy Európskej centrálnej banky o činnosti Európskeho ...

(2)

Národná banka Slovenska predkladá a zverejňuje správy o stave a vývoji finančného trhu podľa osobitného ...

§ 4
(1)

Národná banka Slovenska zastupuje Slovenskú republiku na základe poverenia vlády Slovenskej republiky ...

(2)

Národná banka Slovenska môže zastupovať Slovenskú republiku v operáciách na medzinárodných finančných ...

(3)

Národná banka Slovenska plní úlohy v oblasti medzinárodnej spolupráce pri výkone dohľadu nad finančným ...

(4)

Ustanoveniami odsekov 1 a 2 nie je dotknutá pôsobnosť a právomoci Európskej centrálnej banky ani iných ...

DRUHÁ ČASŤ

ORGÁNY A ORGANIZÁCIA NÁRODNEJ BANKY SLOVENSKA

Banková rada Národnej banky Slovenska

§ 6
(1)

Najvyšším riadiacim orgánom Národnej banky Slovenska je Banková rada Národnej banky Slovenska (ďalej ...

a)
zásady postupu Národnej banky Slovenska a jej organizačných zložiek pri uskutočňovaní spoločnej európskej ...
b)
zásady výkonu a organizáciu výkonu dohľadu nad finančným trhom a vo veciach dohľadu zvereného Národnej ...
(2)

Banková rada ďalej najmä

a)
ustanovuje zásady činnosti a obchodov Národnej banky Slovenska,
b)
schvaľuje rozpočet Národnej banky Slovenska, schvaľuje účtovné závierky Národnej banky Slovenska, ročné ...
c)
ustanovuje organizačné usporiadanie Národnej banky Slovenska,
d)
určuje podľa osobitného predpisu1e) výšku ročných príspevkov dohliadaných subjektov finančného trhu,
e)
rozhoduje o postupe Národnej banky Slovenska a jej organizačných zložiek pri vydávaní eurobankoviek ...
f)
ustanovuje platové a iné požitky guvernéra, viceguvernérov a ďalších členov bankovej rady,
g)
rozhoduje o zabezpečení výkonu činností zverených Národnej banke Slovenska týmto zákonom a osobitnými ...
h)
schvaľuje rokovací poriadok bankovej rady,
i)
zriaďuje výkonné, koordinačné a ďalšie orgány Národnej banky Slovenska, a organizačné zložky Národnej ...
j)
schvaľuje všeobecne záväzné právne predpisy vydávané Národnou bankou Slovenska na základe tohto zákona ...
k)
schvaľuje návrhy dohôd o vzájomnej spolupráci, súčinnosti a poskytovaní informácií a podkladov medzi ...
l)
rozhoduje o ďalších záležitostiach vyhradených alebo zverených do pôsobnosti bankovej rady.1g)
(3)

Banková rada je pri výkone svojich právomocí a pôsobnosti podľa odsekov 1 a 2 povinná rešpektovať pravidlá ...

§ 7
(1)

Banková rada má šesť členov. Členmi bankovej rady sú guvernér, dvaja viceguvernéri a traja ďalší členovia. ...

(2)

Guvernéra a viceguvernérov vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky na návrh vlády schválený ...

(3)

Troch ďalších členov bankovej rady vymenúva a odvoláva vláda na návrh guvernéra Národnej banky Slovenska. ...

(4)

Funkčné obdobie členov bankovej rady je šesťročné; tým nie sú dotknuté ustanovenia odseku 8. Funkčné ...

(5)

Člen bankovej rady je povinný vykonávať svoju funkciu s náležitou odbornou starostlivosťou, v súlade ...

(6)

Funkcia člena bankovej rady je nezlučiteľná s funkciou prezidenta Slovenskej republiky, poslanca Národnej ...

(7)

Členovia bankovej rady nesmú v súvislosti s výkonom svojej funkcie alebo s činnosťou Národnej banky ...

(8)

Funkcia člena bankovej rady zaniká

a)
dňom uplynutia funkčného obdobia; guvernérovi však funkcia zaniká až dňom účinnosti vymenovania nového ...
b)
vzdaním sa funkcie, a to dňom doručenia písomného oznámenia člena bankovej rady o vzdaní sa jeho funkcie ...
c)
odvolaním z funkcie z dôvodov uvedených v odseku 9,
d)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho,2b)
e)
dňom účinnosti vymenovania člena bankovej rady do inej funkcie v bankovej rade s jeho predchádzajúcim ...
(9)

Člena bankovej rady možno z jeho funkcie odvolať len vtedy, ak člen bankovej rady prestal spĺňať ustanovené ...

(10)

O sporoch súvisiacich s odvolaním člena bankovej rady z jeho funkcie rozhoduje súd v konaní podľa osobitného ...

(11)

Národná banka Slovenska uzatvorí s každým členom bankovej rady písomnú zmluvu o výkone funkcie člena ...

§ 8
(1)

Rokovaniu bankovej rady predsedá guvernér, v jeho neprítomnosti ním poverený viceguvernér alebo iný ...

(2)

Rokovací poriadok bankovej rady môže ustanoviť prípady, kedy je na prijatie rozhodnutia potrebný súhlas ...

(3)

Člen bankovej rady nemôže splnomocniť iného člena bankovej rady, aby ho zastupoval na rokovaní a hlasovaní ...

(4)

Rokovanie bankovej rady je neverejné. Na rokovaní bankovej rady sa okrem jej členov môže zúčastniť člen ...

(5)

Rokovací poriadok bankovej rady schválený podľa § 6 ods. 2 písm. h) vydá guvernér.

§ 9
(1)

Národnú banku Slovenska zastupuje navonok jej guvernér, ktorý koná v jej mene,2i) ak zákon neustanovuje ...

(2)

O neodkladných veciach, ktoré inak podliehajú schváleniu bankovej rady, môže rozhodnúť guvernér spolu ...

(3)

Rozhodnutia prijaté podľa odseku 2 prerokuje na svojom nasledujúcom zasadnutí banková rada.

§ 10

Úlohy pri dohľade nad dohliadanými subjektmi v rámci finančného trhu v rozsahu a spôsobom podľa osobitného ...

TRETIA ČASŤ

VZŤAH K VLÁDE

§ 12
(1)

Plnenie svojich úloh zabezpečuje Národná banka Slovenska nezávisle od pokynov štátnych orgánov, orgánov ...

(2)

O záveroch rokovania a o prijatých rozhodnutiach bankovej rady informuje vládu guvernér alebo ním poverený ...

§ 13
(1)

Národná banka Slovenska zaujíma stanovisko k návrhom predkladaným na rokovanie vlády, ktoré sa dotýkajú ...

(2)

Národná banka Slovenska plní poradné funkcie voči vláde v oblastiach svojej pôsobnosti.

ŠTVRTÁ ČASŤ

EMISIA BANKOVIEK A MINCÍ

§ 15
(1)

Národná banka Slovenska má v súlade s osobitnými predpismi1aa) právo vydávať eurobankovky a euromince ...

(2)

Národná banka Slovenska pri vydávaní eurobankoviek a euromincí postupuje podľa osobitných predpisov ...

§ 16

Národná banka Slovenska má v Slovenskej republike výhradné právo vydávať obchodné mince a zabezpečovať ...

§ 16a

Okrem vydávania eurobankoviek a euromincí v súlade s osobitnými predpismi1aa) a vydávania obchodných ...

§ 17
(1)

Národná banka Slovenska podľa osobitných predpisov platných pre eurobankovky a euromince3) riadi v Slovenskej ...

(2)

Národná banka Slovenska môže služby v oblasti hotovostného peňažného obehu poskytovať za odplatu.

(3)

Národná banka Slovenska plní funkcie a úlohy národných centier pre falzifikáty a pre analýzu, monitorovanie ...

§ 17a
(1)

Pri peňažných platbách v hotovosti je v Slovenskej republike zakázané bez zákonného dôvodu odmietnuť ...

(2)

Právnické osoby a fyzické osoby v Slovenskej republike sú pri peňažných platbách povinné prijímať zákonné ...

(3)

Národná banka Slovenska, ako aj banky, iné úverové inštitúcie, pobočky zahraničných bánk, pobočky iných ...

(4)

Zberateľské mince, pamätné mince, bankovky a mince v osobitnom vyhotovení určené na zberateľské účely, ...

§ 17b
(1)

Zakázané je vedome poškodzovať zákonné platidlá vrátane ich ničenia alebo znehodnocovania bez zákonného ...

(2)

Znehodnotené, necelé alebo inak poškodené eurobankovky a euromince sa v Slovenskej republike vymieňajú ...

(3)

Národná banka Slovenska a banky sú v Slovenskej republike povinné uskutočňovať výmenu znehodnotených, ...

(4)

Národná banka Slovenska a banky na požiadanie vykonávajú aj bankové obchody spočívajúce vo výmene nepoškodených ...

(5)

Národná banka Slovenska môže v súlade s právnymi aktmi Európskej únie3g) vydať všeobecne záväzný právny ...

§ 17c
(1)

Ak príslušná inštitúcia alebo orgán Európskej únie3e) prijme rozhodnutie o stiahnutí určitej nominálnej ...

(2)

Národná banka Slovenska a banky sú v Slovenskej republike povinné počas určeného obdobia na výmenu a ...

§ 17d
(1)

Zhotovovanie a používanie reprodukcií eurobankoviek a euromincí alebo ich častí upravujú osobitné predpisy.3h) ...

(2)

Ustanoveniami odseku 1 nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov o reprodukciách slovenských ...

§ 17e
(1)

Platné bankovky a mince, bankovky a mince nevydané, ale určené na vydanie do peňažného obehu, a počas ...

(2)

Falšované bankovky a mince alebo pozmenené bankovky a mince v akejkoľvek mene a bankovky a mince, pri ...

(3)

Oprávnená osoba o každom odobratí vyhotoví písomné potvrdenie o okolnostiach odobratia, jeden rovnopis ...

(4)

Ak Národná banka Slovenska pri kontrole odovzdaných bankoviek a mincí zistí, že ide o falšované bankovky ...

(5)

Národná banka Slovenska vydá všeobecne záväzný právny predpis, ktorý ustanoví postup oprávnených osôb ...

§ 17f
(1)

Bankovky a mince môžu v Slovenskej republike spracovávať pre iné osoby Národná banka Slovenska, banky ...

(2)

Spracovávaním bankoviek a mincí sa rozumie ich triedenie podľa pravosti a kvality, podľa počtu a nominálnej ...

(3)

O udelení povolenia na spracovávanie bankoviek a mincí rozhoduje Národná banka Slovenska na základe ...

a)
spracovateľ je právnickou osobou, ktorá podľa osobitných predpisov povinne vytvára základné imanie, ...
1.
splatený peňažný vklad do základného imania spracovateľa musí byť najmenej v hodnote 250 000 eur, alebo ...
2.
spracovateľ musí byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu s poistným plnením pri každej poistnej ...
b)
ostatné činnosti spracovateľa slúžia len na zabezpečenie vykonávania činností bánk v oblasti hotovostného ...
c)
náležitá odborná spôsobilosť vedúcich zamestnancov spracovateľa, do funkčnej náplne ktorých patrí riadenie ...
d)
dôveryhodnosť a bezúhonnosť fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom spracovateľa, alebo fyzických ...
e)
materiálno-technická, organizačná a personálna pripravenosť, vybavenosť a schopnosť spracovateľa vo ...
f)
ďalšie požiadavky a podmienky podľa pravidiel platných v eurozóne pre spracovávanie eurobankoviek a ...
g)
spracovateľ nebol právoplatne odsúdený pre trestný čin podľa písmena d); táto skutočnosť sa preukazuje ...
(4)

Spracovateľ je podmienky podľa odseku 3 povinný nepretržite a trvalo dodržiavať počas celej doby platnosti ...

(5)

Eurobankovky prijaté z peňažného obehu možno v Slovenskej republike dávať do bankomatov, len ak boli ...

(6)

Spracovatelia a osoby podieľajúce sa na spracovávaní bankoviek a mincí podliehajú dohľadu, ktorý vykonáva ...

(7)

Ak Národná banka Slovenska zistí nedostatky v činnosti spracovateľa, spočívajúce najmä v nedodržiavaní, ...

a)
uložiť opatrenie na nápravu a odstránenie zistených nedostatkov v určenej lehote,
b)
uložiť spracovateľovi skončiť nepovolenú činnosť,
c)
uložiť peňažnú pokutu v platnej menovej jednotke až do hodnoty 30 000 eur a pri opakovanom alebo závažnom ...
d)
obmedziť alebo pozastaviť výkon činností alebo niektorej činnosti podľa povolenia na spracovávanie bankoviek ...
e)
odobrať povolenie na spracovávanie bankoviek a mincí.
(8)

Opatrenia na nápravu a sankcie podľa odseku 7 možno ukladať súbežne a opakovane; opatrenia na nápravu ...

(9)

Ak tento zákon neustanovuje inak, na výkon dohľadu vrátane konania a rozhodovania vo veciach spracovateľov ...

(10)

Národná banka Slovenska vydá všeobecne záväzný právny predpis, ktorý ustanoví podrobné pravidlá, za ...

§ 17g

Pri postupe podľa § 17a až 17f nie sú dotknuté povinnosti podľa osobitných predpisov3n) o zisťovaní ...

§ 17h
(1)

Národná banka Slovenska uverejňuje nominálne hodnoty, vzhľad, technické parametre, základné ochranné ...

(2)

Národná banka Slovenska ustanovuje všeobecne záväzným právnym predpisom hodnoty, technické parametre, ...

PIATA ČASŤ

OBCHODY NÁRODNEJ BANKY SLOVENSKA

Všeobecné ustanovenia o obchodoch Národnej banky Slovenska

§ 18

Národná banka Slovenska je oprávnená vykonávať s bankami, so zahraničnými bankami a s inými finančnými ...

§ 19
(1)

Národná banka Slovenska je povinná pri všetkých svojich obchodoch dodržiavať zákaz menového financovania ...

(2)

Národná banka Slovenska je povinná pri všetkých svojich obchodoch dodržiavať zákaz zvýhodneného prístupu ...

§ 20

Národná banka Slovenska podľa pravidiel platných pre Eurosystém vykonáva činnosti, ktoré súvisia s určovaním ...

§ 21

Národná banka Slovenska je podľa pravidiel platných pre Eurosystém oprávnená ukladať a uplatňovať aj ...

Obchody s bankami

§ 22

Národná banka Slovenska je oprávnená obchodovať s cennými papiermi a inými majetkovými hodnotami, ktoré ...

§ 23

Národná banka Slovenska je oprávnená vykonávať úverové obchody, pričom poskytnutie úveru Národnou bankou ...

§ 24
(1)

Národná banka Slovenska môže výnimočne poskytnúť banke4af) krátkodobý úver na dočasnú podporu likvidity, ...

(2)

Národná banka Slovenska môže Fondu ochrany vkladov,4ah) Garančnému fondu investícií4ai) Rade pre riešenie ...

Obchody so Slovenskou republikou

§ 25
(1)

Národná banka Slovenska môže v rámci svojich obchodov so Slovenskou republikou

a)
viesť účty Štátnej pokladnici podľa osobitného predpisu,4b)
b)
poskytovať ďalšie služby Štátnej pokladnici podľa osobitného predpisu,4b)
c)
spolupracovať so Štátnou pokladnicou podľa osobitného predpisu.4b)
(2)

Národná banka Slovenska môže vykonávať platby z účtov Štátnej pokladnice len do výšky kreditného zostatku ...

§ 26

Národná banka Slovenska môže v rámci svojich obchodov so Slovenskou republikou

a)

poskytovať služby Agentúre pre riadenie dlhu a likvidity podľa osobitného predpisu,4ca)

b)

spolupracovať s Agentúrou pre riadenie dlhu a likvidity podľa osobitného predpisu.4ca)

Iné obchody Národnej banky Slovenska

§ 27
(1)

Národná banka Slovenska je oprávnená vydávať cenné papiere a obchodovať s nimi; pričom postupuje podľa ...

(2)

Národná banka Slovenska je oprávnená uzatvárať a uskutočňovať bankové obchody s právnickými osobami ...

(3)

Národná banka Slovenska je oprávnená viesť svojim klientom podľa tohto zákona termínované vkladové účty. ...

§ 27a

Národná banka Slovenska je oprávnená uzatvárať a vykonávať bankové obchody s členmi bankovej rady a ...

§ 27b
(1)

Pri overovaní totožnosti klientov Národnej banky Slovenska v rámci vykonávania jej bankových obchodov ...

(2)

Národná banka Slovenska je povinná uchovávať doklady o bankových obchodoch uskutočnených v Národnej ...

ŠIESTA ČASŤ

PRÁVOMOC NÁRODNEJ BANKY SLOVENSKA V DEVÍZOVEJ OBLASTI

§ 28
(1)

Národná banka Slovenska má v úschove a spravuje devízové rezervy v zlate a v devízových hodnotách, disponuje ...

(2)

Národná banka Slovenska môže určovať a vyhlasovať referenčné výmenné kurzy eura k cudzím menám, s ktorými ...

§ 29
Národná banka Slovenska
a)

určuje podmienky pre usmerňovanie platobnej bilancie Slovenskej republiky a vyhlasuje ich opatrením ...

b)

môže vydávať cenné papiere znejúce na cudziu menu,

c)

môže v Slovenskej republike koordinovať a usmerňovať vykonávanie platobných operácií so zahraničím podľa ...

d)

môže viesť účty svojim klientom podľa tohto zákona v cudzej mene.

SIEDMA ČASŤ

ĎALŠIE ČINNOSTI A OPRÁVNENIA NÁRODNEJ BANKY SLOVENSKA

§ 30
(1)

Národná banka Slovenska predkladá vláde návrhy zákonov v oblasti peňažného obehu.

(2)

Národná banka Slovenska spolu s Ministerstvom financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo") ...

(3)

Ustanoveniami odsekov 1 a 2 nie je dotknutá pôsobnosť a právomoci inštitúcií a orgánov Európskej únie ...

§ 31

Národná banka Slovenska zbiera štatistické údaje a iné údaje na zabezpečenie plnenia svojho hlavného ...

§ 32
(1)

Národná banka Slovenska vedie zoznam bánk podľa osobitného zákona.5d)

(2)

Národná banka Slovenska vedie zoznam zastúpení zahraničných bánk a obdobných finančných inštitúcií podľa ...

(3)

Národná banka Slovenska vedie register bankových úverov a záruk podľa osobitného zákona.5f)

§ 33
(1)

Národná banka Slovenska uzaviera v rámci svojej pôsobnosti platobné a iné dohody so zahraničnými bankami ...

(2)

Národná banka Slovenska sa podieľa na spolupráci so zahraničnými ratingovými agentúrami pri určovaní ...

§ 34

Národná banka Slovenska koordinuje rozvoj bankového informačného systému v Slovenskej republike. Za ...

§ 34a
(1)

Štátne orgány, orgány územnej samosprávy a iné orgány verejnej moci a právnické osoby a fyzické osoby ...

(2)

Orgány verejnej moci a iné osoby podľa odseku 1 sú povinné bezplatne sprístupňovať a poskytovať Národnej ...

(3)

Národná banka Slovenska je oprávnená v rozsahu potrebnom na zabezpečenie vykonávania svojich úloh podľa ...

(4)

Dožiadaný orgán alebo dožiadaná osoba môže odoprieť sprístupnenie a poskytnutie požadovaných informácií ...

§ 34b
(1)

Osoby a orgány, ktoré majú zákonom uloženú povinnosť poskytnúť informácie Národnej banke Slovenska alebo ...

a)
osobné údaje5i) o totožnosti z dokladu totožnosti a rodného listu v rozsahu obrazová podobizeň, titul, ...
b)
identifikačné údaje v rozsahu názov, identifikačné číslo, ak ho má pridelené, adresa sídla, adresa umiestnenia ...
c)
kontaktné telefónne číslo, faxové číslo a adresu elektronickej pošty, ak ich má, a údaje a doklady slúžiace ...
d)
iné informácie, doklady, hlásenia, výkazy, podklady a vysvetlenia vyžiadané alebo vymedzené na základe ...
(2)

Na účely identifikácie osôb podľa odseku 1 a zachovania možnosti následnej kontroly tejto identifikácie ...

(3)

Údaje, na ktoré sa vzťahujú odseky 1 a 2 a § 40, je Národná banka Slovenska aj bez súhlasu a informovania ...

(4)

Údaje, na ktoré sa vzťahujú odseky 1 a 2 a § 40, môže Národná banka Slovenska sprístupniť alebo poskytnúť ...

§ 35

Národná banka Slovenska je oprávnená vykonávať investičnú a obchodnú činnosť v rozsahu potrebnom na ...

§ 35a
(1)

Národná banka Slovenska je oprávnená zabezpečovať vlastnú ozbrojenú ochranu6) svojich objektov, majetku ...

(2)

Zamestnanec Národnej banky Slovenska poverený výkonom vlastnej ochrany (ďalej len „osoba poverená výkonom ...

a)
vyžadovať preukázanie totožnosti u osôb, ktoré vstupujú do chráneného objektu alebo na chránené miesto ...
b)
zaznamenávať technickými prostriedkami vstup a výstup osôb a dopravných prostriedkov do chráneného objektu ...
c)
viesť evidenciu o vstupe a výstupe osôb a dopravných prostriedkov do chráneného objektu alebo na chránené ...
d)
vyžadovať preukázanie totožnosti u osoby, ktorá je pristihnutá pri páchaní protiprávnej činnosti súvisiacej ...
e)
zakázať na nevyhnutný čas každej osobe vstup do určeného chráneného objektu alebo na chránené miesto, ...
f)
zakázať vstup do chráneného objektu alebo na chránené miesto osobám, ktoré majú pri sebe zbraň, ak je ...
g)
presvedčiť sa zrakom, hmatom alebo technickými prostriedkami, či osoba, ktorá vstupuje do chráneného ...
h)
presvedčiť sa, či osoba, ktorá s dopravným prostriedkom vstupuje do chráneného objektu alebo na chránené ...
i)
držať alebo nosiť zbraň, ak je držiteľom zbrojného preukazu vydaného podľa osobitného predpisu,6a)
j)
vyzvať každú osobu, aby upustila od protiprávneho konania alebo hrozby protiprávneho konania súvisiaceho ...
k)
na nevyhnutný čas, do príchodu policajta, predviesť na strážne stanovisko osobu, ktorá v súvislosti ...
l)
obmedziť osobnú slobodu6b) osoby, ktorá bola pristihnutá pri trestnom čine alebo bezprostredne po spáchaní ...
(3)

Výzve osoby poverenej výkonom vlastnej ochrany na vykonanie úkonov podľa odseku 2 je povinný vyhovieť ...

(4)

Na mieste, o ktorom sa predpokladá, že bol na ňom spáchaný trestný čin, na mieste, kde došlo k dopravnej ...

a)
neodkladne prostredníctvom svojich nadriadených ohlásiť udalosť najbližšiemu útvaru Policajného zboru, ...
b)
chrániť stopy pred zničením, poškodením alebo odstránením,
c)
zamedziť prístupu nepovolaných osôb na také miesto,
d)
zabrániť vnášaniu alebo vynášaniu predmetov z takého miesta,
e)
zamedziť ďalším škodlivým následkom udalosti.

ÔSMA ČASŤ

DOHĽAD VYKONÁVANÝ NÁRODNOU BANKOU SLOVENSKA

§ 36

Národná banka Slovenska vykonáva dohľad nad finančným trhom podľa tohto zákona a osobitných predpisov.1b) ...

§ 37

Národná banka Slovenska vykonáva aj devízový dohľad podľa osobitných predpisov,7) dohľad nad poskytovaním ...

DEVIATA ČASŤ

ÚČTOVNÍCTVO A HOSPODÁRENIE NÁRODNEJ BANKY SLOVENSKA

§ 38
(1)

Národná banka Slovenska vedie účtovníctvo a zostavuje účtovnú závierku podľa osobitných predpisov platných ...

(2)

Účtovnú závierku Národnej banky Slovenska overuje nezávislý externý audítor odporúčaný a schválený podľa ...

(3)

Národná banka Slovenska zostavuje a zverejňuje svoje výročné správy podľa osobitných predpisov platných ...

(4)

Národná banka Slovenska spracúva a poskytuje na zverejnenie bilanciu aktív a pasív Národnej banky Slovenska. ...

§ 39
(1)

Národnej banke Slovenska patrí podiel na kapitáli Európskej centrálnej banky v rozsahu a za podmienok ...

(2)

Národná banka Slovenska prevádza do Európskej centrálnej banky devízové rezervy v rozsahu a za podmienok ...

(3)

Aktíva a pasíva Národnej banky Slovenska, ktoré spadajú pod Eurosystém, sa vedú a vykazujú podľa osobitných ...

(4)

Výsledkom hospodárenia Národnej banky Slovenska za účtovné obdobie je vytvorený zisk alebo strata. Národná ...

(5)

Národná banka Slovenska predkladá ročnú správu o výsledku svojho hospodárenia na prerokovanie Národnej ...

DESIATA ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 40
Bankové tajomstvo

Na všetky bankové operácie Národnej banky Slovenska včítane stavov na účtoch, ktoré vedie, sa vzťahuje ...

§ 41
Služobné tajomstvo

Členovia bankovej rady a ostatní zamestnanci Národnej banky Slovenska a prizvané osoby sú povinní zachovávať ...

§ 41a
(1)

Národná banka Slovenska ako súčasť Eurosystému podporuje všeobecné hospodárske politiky v Európskej ...

(2)

Národná banka Slovenska ako súčasť Eurosystému koná v súlade s usmerneniami a pokynmi Európskej centrálnej ...

JEDENÁSTA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 42

Vydávanie cenných papierov a činnosti Národnej banky Slovenska podľa tohto zákona nepodliehajú dohľadu, ...

§ 42a

Národná banka Slovenska je oprávnená určovať odplatu a ďalšie podmienky vykonávania služieb Národnej ...

§ 43
(1)

Pre zamestnancov Národnej banky Slovenska platia ustanovenia Zákonníka práce,10) ak tento zákon neustanovuje ...

(2)

Národná banka Slovenska je oprávnená vyžadovať bezúhonnosť fyzickej osoby uchádzajúcej sa o zamestnanie ...

(3)

Na účely obmedzenia zárobkovej činnosti zamestnanca Národnej banky Slovenska sa za zárobkovú činnosť, ...

§ 44

Národná banka Slovenska vydáva Vestník Národnej banky Slovenska (ďalej len „vestník"), v ktorom zverejňuje ...

a)

opatrenia Národnej banky Slovenska vydané na vykonanie tohto zákona alebo osobitného zákona,1) ktoré ...

b)

rozhodnutia bankovej rady o určení výšky ročných príspevkov dohliadaných subjektov finančného trhu na ...

c)

výrok vykonateľného rozhodnutia alebo odôvodnenie rozhodnutia Národnej banky Slovenska alebo ich časti, ...

d)

metodické usmernenia a odporúčania vysvetľujúce uplatňovanie tohto zákona, osobitných zákonov1) a iných ...

e)

ďalšie skutočnosti ustanovené osobitným predpisom,1)

f)

iné dôležité oznámenia Národnej banky Slovenska.

§ 44a

Národná banka Slovenska je pre webové sídla a mobilné aplikácie vo svojej správe povinná zabezpečovať ...

§ 45
(1)

Tomu, kto porušil týmto zákonom uloženú povinnosť poskytnúť Národnej banke Slovenska informácie, ktoré ...

(2)

Na postup Národnej banky Slovenska vo veciach podľa odseku 1 sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona a ...

§ 45a

Ustanovenia tohto zákona sa nepoužijú na vzťahy, ktoré inak upravia právne záväzné akty inštitúcií a ...

§ 46

Opatrenia zabezpečujúce prechod česko-slovenskej meny na slovenskú menu budú ustanovené osobitným predpisom. ...

§ 47

Prechod majetku, práv a záväzkov zo Štátnej banky česko-slovenskej na Národnú banku Slovenska sa uskutoční ...

§ 48

Až do uskutočnenia prechodu česko-slovenskej meny na slovenskú menu sa vzťahujú na emisiu bankoviek ...

§ 49

Až do uskutočnenia prechodu česko-slovenskej meny na slovenskú menu sa pokuta podľa § 36 ods. 4 písm. ...

§ 49a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2001
(1)

Ustanovenia tohto zákona o emisii bankoviek a mincí (§ 16 až 17g) sa od 1. mája 2001 vzťahujú aj na ...

(2)

Dĺžka funkčného obdobia člena bankovej rady sa riadi právnymi predpismi platnými v čase jeho vymenovania ...

§ 49aa
Spoločné a prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. decembra 2005
(1)

Národná banka Slovenska zabezpečuje vykonávanie prípravných činností na zavedenie eura ako peňažnej ...

(2)

Ustanovenia tohto zákona o pravidlách členstva v bankovej rade a o funkčných obdobiach a vymenúvaní ...

(3)

Ustanovenie § 7 ods. 6 prvej vety o nezlučiteľnosti funkcie člena bankovej rady s inou funkciou, povolaním, ...

§ 49ab
Spoločné a prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2008
(1)

Ustanovenia § 7 až 9 o členoch bankovej rady v znení účinnom od 1. januára 2008 sa od 1. januára 2008 ...

(2)

Rozhodnutia o udelení predchádzajúceho súhlasu na spracúvanie bankoviek a mincí pre iné osoby, ktoré ...

(3)

Dohľad na mieste a konania vo veciach spracovateľov alebo spracovávania bankoviek a mincí, ktoré sa ...

(4)

Na prepočet sadzieb ustanovených v § 17f ods. 7 písm. c) a § 45 ods. 1 na slovenské koruny sa v období ...

(5)

Národná banka Slovenska v rozsahu svojej pôsobnosti zabezpečuje vykonávanie činností súvisiacich s prípravou ...

(6)

Odo dňa zavedenia eura v Slovenskej republike výlučná právomoc určovať menovú politiku a nástroje menovej ...

(7)

Rozdiel medzi úhrnom nominálnych hodnôt slovenských bankoviek a slovenských mincí v slovenských korunách ...

(8)

Vypracúvanie, predkladanie, prerokúvanie a zverejňovanie správ a informácií o menovom vývoji za obdobia ...

§ 49ac
Prechodné ustanovenia účinné od 1. decembra 2009

Ustanovenia § 7 o pravidlách členstva v bankovej rade a o funkčných obdobiach a vymenúvaní členov bankovej ...

§ 49ad
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2015
(1)

Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj právne vzťahy upravené týmto zákonom, ktoré vznikli pred 1. ...

(2)

Ustanovenia § 7 v znení účinnom od 1. januára 2015 o členoch bankovej rady a pravidlách členstva v bankovej ...

(3)

Konania začaté a právoplatne neskončené pred 1. januárom 2015 sa dokončia podľa tohto zákona a osobitného ...

(4)

Dohľad na mieste začatý a neskončený pred 1. januárom 2015 sa dokončí postupom podľa tohto zákona a ...

§ 49ae
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2016

V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov ...

§ 49af
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2019
(1)

Ak ide o webové sídlo Národnej banky Slovenska, ktoré bolo uverejnené pred 1. májom 2019, povinnosti ...

(2)

Národná banka Slovenska je povinná zabezpečiť prístupnosť mobilných aplikácií podľa § 44a najneskôr ...

§ 49b

Zrušujú sa:

1.

zákon č. 22/1992 Zb. o Štátnej banke česko-slovenskej,

2.

zákon č. 76/1976 Zb. o razbe československých dukátov.

§ 49c

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

§ 50

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1993, okrem ustanovení § 15 až 17 a § 28 písm. a), ktoré nadobudnú ...

I. Gašparovič v. r.V. Mečiar v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2102 z 26. októbra 2016 o prístupnosti webových sídel ...

Poznámky

 • 1)  Napríklad zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 1a)  Napríklad zákon č. 492/2009 Z. z.
 • 1aa)  Napríklad čl. 128 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 326, 26. 10. 2012), čl. 16 Protokolu ...
 • 1ab)  Napríklad čl. 12 ods. 12.1, čl. 14 ods. 14.3, čl. 17 až 24 a čl. 31 Protokolu o Štatúte Európskeho systému ...
 • 1ac)  Čl. 105 ods. 1 Zmluvy o založení Európskej únie v platnom znení. Čl. 2 Protokolu o Štatúte Európskeho ...
 • 1ad)  Napríklad čl. 8, 101, 102 a čl. 105 až 124 Zmluvy o založení Európskej únie v platnom znení, Protokol ...
 • 1ae)  Čl. 104 ods. 9 a 11, čl. 105 ods. 1, 2, 3 a 5, čl. 106 a 110 a čl. 122 ods. 1 a 3 Zmluvy o založení ...
 • 1b)  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov, ...
 • 1c)  Zákon č. 747/2004 Z. z.
 • 1ca)  Napríklad čl. 111 ods. 4 a 5, čl. 249 až 256 Zmluvy o založení Európskej únie v platnom znení, čl. 6 ...
 • 1cb)  Napríklad usmernenie Európskej centrálnej banky č. ECB/2000/7 (2000/776/ES) z 31. augusta 2000 o nástrojoch ...
 • 1d)  § 4 ods. 3 zákona č. 747/2004 Z. z.
 • 1e)  § 40 zákona č. 747/2004 Z. z.
 • 1f)  Napríklad § 87 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 5 a 6 zákona Slovenskej národnej ...
 • 1g)  Napríklad § 5 ods. 1 písm. d) zákona č. 747/2004 Z. z., § 8 ods. 3 a 4 zákona Národnej rady Slovenskej ...
 • 2)  § 136 ods. 1 a § 137 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení zákona č. 210/2003 Z. z. ...
 • 2a)  § 10 ods. 4 a 5 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 2aa)  Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. ...
 • 2ab)  Napríklad § 2 ods. 1 a 2 a § 56 až 260 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • 2ac)  § 3 ods. 1 a § 4 zákona č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a ...
 • 2b)  § 7 ods. 2 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.§ 220 až 230 Civilného mimosporového poriadku. ...
 • 2ba)  Čl. 14 ods. 14.2 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky. ...
 • 2c)  Civilný sporový poriadok.
 • 2ca)  § 7, 14, 31 a 32 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom o zmene a doplnení niektorých ...
 • 2d)  § 162 ods. 1 písm. c) Civilného sporového poriadku. Čl. 234 Zmluvy o založení Európskej únie v platnom ...
 • 2e)  Napríklad čl. 14 ods. 14.2 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej ...
 • 2f)  § 566 až 576 Obchodného zákonníka.
 • 2g)  Napríklad čl. 4 a 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.
 • 2h)  § 1 ods. 2 písm. a) zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.
 • 2i)  Napríklad § 20 ods. 1 Občianskeho zákonníka, § 9 ods. 1 prvá veta Zákonníka práce, § 16 ods. 2 a § 20 ...
 • 2j)  Napríklad § 5 ods. 2 a § 27 ods. 5 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 20 ods. ...
 • 2k)  Napríklad rozhodnutie Rady (ES) č. 98/415/ES z 29. júna 1998 o poradení sa vnútroštátnych orgánov s ...
 • 3)  Napríklad čl. 106 Zmluvy o založení Európskej únie v platnom znení, čl. 16 a čl. 44 Protokolu o Štatúte ...
 • 3a)  Napríklad nariadenie Rady (ES) č. 1338/2001 z 28. júna 2001 stanovujúce opatrenia nevyhnutné na ochranu ...
 • 3b)  § 273 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon.
 • 3c)  Napríklad čl. 106 Zmluvy o založení Európskej únie v platnom znení, čl. 16 a 44 Protokolu o Štatúte ...
 • 3d)  Čl. 10 a 11 nariadenia Rady (ES) č. 974/98 z 3. mája 1998 o zavedení eura v platnom znení.
 • 3e)  Napríklad nariadenie Rady (ES) č. 974/98 z 3. mája 1998 o zavedení eura v platnom znení, nariadenie ...
 • 3f)  § 10 ods. 1 a 8 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok.
 • 3g)  Napríklad nariadenie Rady (ES) č. 975/98 z 3. mája 1998 o nominálnych hodnotách a technických špecifikáciách ...
 • 3h)  Napríklad nariadenie Rady (ES) č. 2182/2004 zo 6. decembra 2004 o medailách a žetónoch podobných eurominciam ...
 • 3i)  Napríklad § 5 zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení ...
 • 3j)  Napríklad § 17, § 270 až 273 a § 280 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon, Medzinárodný dohovor o ...
 • 3k)  § 2 ods. 2 písm. p), § 2 ods. 3 až 5, § 7 ods. 1, § 8 ods. 1 a § 11 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení ...
 • 3ka)  § 10 ods. 1, 5 až 7, 10 a 11 a § 12 zákona č. 330/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 3l)  Napríklad čl. 106 ods. 2 Zmluvy o založení Európskej únie v platnom znení, čl. 16 a 44 Protokolu o Štatúte ...
 • 3m)  Napríklad § 2 a 3, § 6 až 35 a 38 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 3n)  Napríklad § 89 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 297/2008 Z. z. v znení ...
 • 3o)  Napríklad § 1 ods. 2 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov ...
 • 3p)  Napríklad § 4 ods. 2 a 3 a § 6 ods. 3 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a ...
 • 4)  Napríklad čl. 12 ods. 12.1, čl. 14 ods. 14.3, čl. 17 až 24, čl. 31 a čl. 43 ods. 43.1 Protokolu o Štatúte ...
 • 4a)  Čl. 101 Zmluvy o založení Európskej únie v platnom znení. Nariadenie Rady (ES) č. 3603/93 z 13. decembra ...
 • 4aa)  Čl. 3 nariadenia Rady (ES) č. 3603/93 Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 10/zv. 01; (Ú. v. ES L 332, ...
 • 4ab)  Čl. 7 nariadenia Rady (ES) č. 3603/93 Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 10/zv. 01; (Ú. v. ES L 332, ...
 • 4ac)  Čl. 102 Zmluvy o založení Európskej únie v platnom znení. Nariadenie Rady (ES) č. 3604/93 z 13. decembra ...
 • 4ad)  Napríklad čl. 9 ods. 9.2, čl. 12 ods. 12.1, čl. 14 ods. 14.3 a čl. 19, 20 a 42 Protokolu o Štatúte Európskeho ...
 • 4ae)  Napríklad čl. 17 a 18 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej ...
 • 4af)  Napríklad § 2 ods. 1 a § 61 zákona č. 483/2001 Z. z.
 • 4ag)  Napríklad § 179 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 4ah)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 4ai)  § 80 až 98 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 4b)  § 6, § 11, § 12 ods. 4, § 19 ods. 2 a § 21 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a ...
 • 4c)  § 2c ods. 5, § 11 a 21 zákona č. 291/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 4ca)  § 17, § 19 ods. 2 a § 21 ods. 5 zákona č. 291/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 4cb)  § 2 ods. 1 a ods. 3 písm. e) zákona č. 492/2009 Z. z.
 • 4d)  § 89 ods. 1, 2 a 4 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 4e)  Napríklad čl. 23 a 31 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej ...
 • 4f)  Čl. 111 ods. 1 až 3 Zmluvy o založení Európskej únie v platnom znení. Čl. 12 ods. 12.1 Protokolu o Štatúte ...
 • 5)  Napríklad čl. 5, čl. 106, čl. 107 ods. 5 a 6, čl. 110 ods. 1 a 2, čl. 122 ods. 2, čl. 123 ods. 4 a 5 ...
 • 5d)  § 2 ods. 1, 3, 5 a 8 a § 7 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z.
 • 5e)  § 22 zákona č. 483/2001 Z. z.
 • 5f)  § 38 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 430/2002 Z. z.
 • 5g)  Napríklad čl. 5 ods. 5.1 a 5.2 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej ...
 • 5ga)  Napríklad zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 5gb)  Napríklad § 27 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom ...
 • 5h)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon ...
 • 5i)  § 3 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
 • 5k)  § 4 ods. 5 a § 7 ods. 3 zákona č. 428/2002 Z. z.
 • 5j)  Napríklad zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 3a ...
 • 5l)  Napríklad § 2 ods. 1 písm. e), f) a g), § 4 ods. 1 písm. a), b) a c), § 7 ods. 3, ods. 4 písm. b), f) ...
 • 5m)  § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 301/1995 Z. z. o rodnom čísle.
 • 5n)  § 7 ods. 3 a 6 zákona č. 428/2002 Z. z. v znení zákona č. 90/2005 Z. z.
 • 5o)  Napríklad § 6 ods. 13 prvá veta zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 5p)  § 23 a 55 zákona č. 428/2002 Z. z.
 • 6)  Napríklad zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a ...
 • 6a)  Napríklad zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 6b)  § 85 ods. 2 Trestného poriadku.
 • 7)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 7d)  Napríklad čl. 26 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, ...
 • 8)  Čl. 27 ods. 27.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky ...
 • 8a)  Čl. 28, 29, 48 a 49 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky. ...
 • 8b)  Čl. 30 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky.
 • 9)  Čl. 26, 32 a 33 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky. ...
 • 9a)  § 91 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 9aa)  Čl. 10 ods. 10.4 a čl. 38 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej ...
 • 9aaa)  Napríklad Protokol o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, rozhodnutie ...
 • 9ab)  Čl. 14 ods. 14.3 a čl. 43 ods. 43.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej ...
 • 9b)  Zákon č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.Zákon č. 566/2001 ...
 • 10)  Napríklad § 81 až 83 Zákonníka práce.
 • 10a)  Napríklad nariadenie Rady (EÚ) č. 1024/2013 z 15. októbra 2013, ktorým sa Európska centrálna banka poveruje ...
 • 10b)  § 83 a 83a Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.
 • 10c)  § 24 ods. 1 písm. b) a § 31 písm. k) zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej ...
 • 11)  § 451 až 459 Občianskeho zákonníka.
 • 12)  § 2 až 4, § 6 až 35 a 38 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 12a)  Napríklad čl. 7 ods. 2 a 5 Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení ústavného zákona č. 90/2001 ...
 • 12aa)  § 10 ods. 5 a 6 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení zákona č. 394/2011 Z. z.
 • 12ab)  § 19 ods. 4 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 12ac)  § 34 a § 35h ods. 3 druhá veta zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 13)  § 3 ods. 6 písm. i) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch ...
 • 14)  § 2 zákona č. 96/2002 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...
 • 15)  Napríklad zákon č. 659/2007 Z. z., usmernenie Európskej centrálnej banky č. ECB/2006/9 (2006/525/ES) ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore