Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69447
Dôvodové správy: 2150
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
21.08.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby 213/1997 účinný od 01.01.2019


Platnosť od: 01.08.1997
Účinnosť od: 01.01.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia, Ochrana životného prostredia, Zdravotníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST14 JUD121 DS9 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby 213/1997 účinný od 01.01.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 213/1997 s účinnosťou od 01.01.2019 na základe 177/2018 a 346/2018

Legislatívny proces k zákonu 177/2018

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÝ ODDIEL

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet úpravy

Tento zákon upravuje založenie, vznik, zrušenie, zánik, postavenie orgánov a hospodárenie neziskových ...

Nezisková organizácia a všeobecne prospešné služby

§ 2
(1)

Nezisková organizácia je právnická osoba založená podľa tohto zákona, ktorá poskytuje všeobecne ...

(2)

Všeobecne prospešné služby sú najmä

a)
poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
b)
poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
c)
tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
d)
ochrana ľudských práv a základných slobôd,
e)
vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
f)
výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
g)
tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
h)
služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
i)
zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.
§ 3

Nezisková organizácia môže poskytovať služby len vtedy, ak spĺňa podmienky na ich poskytovanie ...

§ 4
Názov neziskovej organizácie

Názvom neziskovej organizácie sa rozumie názov, pod ktorým je nezisková organizácia zapísaná ...

DRUHÝ ODDIEL

ZALOŽENIE A VZNIK NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE

§ 5
Založenie neziskovej organizácie
(1)

Neziskovú organizáciu môže založiť fyzická osoba, právnická osoba alebo štát (ďalej len ...

(2)

Nezisková organizácia sa zakladá zakladacou listinou podpísanou všetkými zakladateľmi. Pravosť ...

(3)

Zakladaciu listinu môže uzavrieť aj splnomocnenec, ktorý má na to plnomocenstvo. Plnomocenstvo ...

Zakladacia listina

§ 6
Zakladacia listina obsahuje
a)

názov a sídlo neziskovej organizácie,

b)

dobu, na akú sa nezisková organizácia zakladá, ak nie je založená na dobu neurčitú,

c)

druh všeobecne prospešných služieb (§ 2 ods. 2),

d)

meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, rodné číslo fyzickej osoby alebo ...

e)

meno, priezvisko, rodné číslo a adresu trvalého pobytu prvých členov správnej rady, dozornej ...

f)

peňažné vklady jednotlivých zakladateľov, nepeňažné vklady jednotlivých zakladateľov a ich ...

§ 7
Zakladacia listina môže ustanoviť, že
a)

určitý počet členov správnej rady, prípadne dozornej rady je volený na návrh vopred určeného ...

b)

určitý majetok vložený pri založení nie je možné scudziť,

c)

určitý okruh poskytovaných všeobecne prospešných služieb nie je možné v priebehu ustanoveného ...

§ 8
Štatút
(1)

Zakladateľ vydá štatút, ktorý upraví podrobnosti o organizačnej štruktúre, činnosti a hospodárení ...

(2)

Štatút obsahuje najmä

a)
názov a sídlo neziskovej organizácie,
b)
druh všeobecne prospešných služieb (§ 2 ods. 2),
c)
spôsob zverejnenia podmienok poskytovania jednotlivých druhov všeobecne prospešných služieb,
d)
orgány neziskovej organizácie a vymedzenie ich pôsobnosti,
e)
počet členov, spôsob voľby a dĺžku funkčného obdobia správnej rady, dozornej rady (revízora) ...
f)
čas uschovávania zápisníc zo zasadnutí orgánov neziskovej organizácie,
g)
spôsob majetkového vyporiadania pri zrušení neziskovej organizácie.
(3)

Každý je oprávnený nazerať do štatútu a robiť si z neho výpisy alebo odpisy. Nezisková organizácia ...

(4)

Zmenu v štatúte neziskovej organizácie je riaditeľ povinný ohlásiť okresnému úradu v sídle ...

Vznik neziskovej organizácie

§ 9

Nezisková organizácia vzniká dňom, keď rozhodnutie registrového úradu o registrácii nadobudlo ...

§ 10
(1)

Písomný návrh na zápis neziskovej organizácie do registra musí podať zakladateľ alebo osoba ...

(2)

Súčasťou návrhu na zápis je zakladacia listina, štatút, písomné vyhlásenie zakladateľa o ...

(3)

Ak má nezisková organizácia poskytovať služby upravené osobitnými predpismi,2) je povinná do ...

§ 11
(1)

Registrový úrad vydá rozhodnutie o registrácii a vykoná zápis do registra, ak zakladacia listina ...

(2)

Zoznam údajov, ktoré sa zapisujú do registra, upravuje osobitný predpis.3aaa)

(3)

Do registra sa zapíše bez zbytočného odkladu aj zmena alebo zánik zapisovaných skutočností.

(4)

Identifikačné číslo prideľuje neziskovej organizácii Štatistický úrad Slovenskej republiky ...

(5)

Zápis do registra sa vykoná ku dňu určenému v návrhu na zápis. Ak sa rozhodnutie o vykonaní ...

(6)

Na konanie a rozhodovanie o registrácii sa vzťahujú ustanovenia všeobecných predpisov o správnom ...

§ 12
Registrový úrad zamietne registráciu, ak z predložených listín vyplýva, že
a)

nejde o neziskovú organizáciu podľa tohto zákona,

b)

nejde o poskytovanie všeobecne prospešných služieb,

c)

zakladacia listina a štatút nie sú v súlade s týmto zákonom,

d)

zakladateľ neziskovej organizácie je súčasne zakladateľom alebo členom orgánu neziskovej organizácie, ...

§ 13
(1)

Do vzniku neziskovej organizácie konajú vo veciach súvisiacich so vznikom neziskovej organizácie ...

(2)

Zo záväzkov, ktoré prevzali zakladatelia alebo niektorý z nich za neziskovú organizáciu do dňa ...

(3)

Záväzky vzniknuté podľa odseku 2 prechádzajú na neziskovú organizáciu dňom jej vzniku, ak ich ...

TRETÍ ODDIEL

ZRUŠENIE A ZÁNIK NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE

Zrušenie neziskovej organizácie

§ 14
Nezisková organizácia sa zrušuje
a)

uplynutím času, na aký bola založená,

b)

dňom uvedeným v rozhodnutí správnej rady o zrušení neziskovej organizácie, inak dňom, keď bolo ...

c)

rozhodnutím správnej rady o zlúčení, splynutí alebo rozdelení neziskovej organizácie,

d)

dňom uvedeným v rozhodnutí súdu o zrušení neziskovej organizácie, inak dňom, keď toto rozhodnutie ...

e)

vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku.

§ 15
(1)

Súd na návrh štátneho orgánu alebo osoby, ktorá osvedčí právny záujem, rozhodne o zrušení ...

a)
nezisková organizácia neposkytuje všeobecne prospešné služby uvedené v zakladacej listine alebo ...
b)
nezisková organizácia nespĺňa podmienky na poskytovanie služieb ustanovené osobitnými predpismi ...
c)
výdavky (náklady) neziskovej organizácie sú neprimerane vysoké voči rozsahu poskytovaných všeobecne ...
(2)

Ak bola nezisková organizácia zrušená z dôvodu podľa odseku 1 písm. c), môžu osoby, ktoré ...

(3)

Súd môže na návrh štátneho orgánu alebo osoby, ktorá osvedčí právny záujem, rozhodnúť ...

a)
v uplynulých 24 mesiacoch sa nekonalo ani jedno zasadanie správnej rady,
b)
do uplynutia 12 mesiacov po skončení funkčného obdobia neboli zvolené nové orgány neziskovej ...
c)
nezisková organizácia používa príjmy zo svojej činnosti a zverený majetok v rozpore s týmto ...
d)
nezisková organizácia porušuje ustanovenie § 30,
e)
nezisková organizácia porušuje povinnosť podľa § 10 ods. 3,
f)
nezisková organizácia neuloží v lehote určenej v rozhodnutí o uložení pokuty podľa § 34a ods. ...
(4)

Súd pred rozhodnutím o návrhu na zrušenie neziskovej organizácie podľa odseku 3 určí lehotu ...

§ 16
Zlúčenie a splynutie
(1)

Správna rada môže rozhodnúť o zlúčení alebo splynutí neziskovej organizácie s inou neziskovou ...

(2)

Pri zlúčení prechádza majetok zrušenej neziskovej organizácie na neziskovú organizáciu alebo ...

(3)

Pri splynutí prechádza majetok neziskovej organizácie na neziskovú organizáciu alebo nadáciu vzniknutú ...

(4)

Zmeny, ktoré zo zlúčenia alebo zo splynutia vyplývajú a sú predmetom zápisu do registra, oznámi ...

§ 17
Zánik a likvidácia
(1)

Nezisková organizácia zaniká ku dňu výmazu z registra. Jej zániku predchádza zrušenie s likvidáciou ...

(2)

Likvidácia sa nevyžaduje, ak majetok neziskovej organizácie prechádza na inú neziskovú organizáciu ...

(3)

Likvidačný zostatok môže byť prevedený len na inú neziskovú organizáciu alebo nadáciu.

(4)

Prioritný majetok podľa § 31a je likvidátor povinný ponúknuť štátu alebo inej neziskovej organizácii. ...

(5)

Odmenu likvidátora určí ten, kto likvidátora vymenoval.

(6)

Náklady likvidácie sa uhradia z majetku neziskovej organizácie.

(7)

Na zrušenie neziskovej organizácie s likvidáciou alebo bez likvidácie a na zánik neziskovej organizácie ...

ŠTVRTÝ ODDIEL

ORGÁNY NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE A ICH PRÁVOMOCI

§ 18
Orgány neziskovej organizácie

Orgány neziskovej organizácie sú

a)

správna rada,

b)

riaditeľ,

c)

dozorná rada (revízor),

d)

ďalšie orgány, ak to určí štatút.

Správna rada

§ 19
(1)

Správna rada je najvyšší orgán neziskovej organizácie. Prvých členov správnej rady vymenúva ...

(2)

Správna rada najmä

a)
schvaľuje rozpočet neziskovej organizácie,
b)
schvaľuje ročnú účtovnú závierku a výročnú správu o činnosti a hospodárení (ďalej len ...
c)
rozhoduje o použití zisku a úhrade strát vrátane určenia spôsobu ich vyporiadania najneskôr ...
d)
rozhoduje o zrušení, zlúčení, splynutí alebo rozdelení neziskovej organizácie (§ 14),
e)
podáva návrhy na zmeny zapisovaných skutočností v registri,
f)
volí a odvoláva riaditeľa a určuje jeho plat,7)
g)
volí a odvoláva členov správnej rady, ak štatút neustanovuje inak, a volí a odvoláva členov ...
h)
schvaľuje právne úkony týkajúce sa nehnuteľného majetku,
i)
rozhoduje o zmenách v štatúte s výnimkou ustanovení, ktoré si zakladateľ vyhradil v zakladateľskej ...
j)
rozhoduje o obmedzení práva riaditeľa konať v mene neziskovej organizácie.
(3)

Správna rada rozhoduje aj o ďalších skutočnostiach v rozsahu a za podmienok určených v štatúte. ...

(4)

Správna rada zodpovedá za hospodárenie s majetkom neziskovej organizácie.

(5)

Členovia správnej rady sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou, ...

(6)

Členovia správnej rady, ktorí porušili svoje povinnosti pri výkone svojej pôsobnosti, sú povinní ...

(7)

Člen správnej rady nezodpovedá za škodu, ak preukáže, že postupoval pri výkone svojej pôsobnosti ...

(8)

Ustanovenia odsekov 4 až 7 sa vzťahujú na člena správnej rady neziskovej organizácie, ktorá hospodári ...

§ 20
(1)

Správna rada má najmenej troch členov. Členom správnej rady môže byť iba fyzická osoba, ktorá ...

(2)

Na účely tohto zákona sa fyzická osoba považuje za bezúhonnú, ak nebola právoplatne odsúdená ...

§ 21
(1)

Správna rada volí zo svojich členov predsedu správnej rady, prípadne podpredsedu správnej rady. ...

(2)

Predseda správnej rady zvoláva, pripravuje a riadi schôdze správnej rady.

(3)

Správna rada sa schádza podľa potreby, najmenej však dvakrát ročne. Správna rada musí byť zvolaná ...

(4)

Na platné rozhodnutie správnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny jej členov, ak ...

(5)

Členstvo v správnej rade je dobrovoľnou a neplatenou funkciou. Členom správnej rady patrí náhrada ...

§ 22
Členstvo v správnej rade zaniká
a)

uplynutím funkčného obdobia,

b)

odstúpením,

c)

odvolaním, ak člen správnej rady poruší ustanovenia tohto zákona alebo ak sa bez náležitého ...

d)

smrťou.

Riaditeľ

§ 23
(1)

Riaditeľ je štatutárny orgán, ktorý riadi činnosť neziskovej organizácie a koná v jej mene. ...

(2)

Rozhodnutie správnej rady alebo štatút, alebo zakladacia listina môže obmedziť právo riaditeľa ...

(3)

Riaditeľ je oprávnený zúčastňovať sa na rokovaniach správnej rady s hlasom poradným.

(4)

Za riaditeľa môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná; ...

(5)

Riaditeľ zodpovedá za hospodárenie s majetkom neziskovej organizácie.

(6)

Riaditeľ je povinný vykonávať svoju pôsobnosť s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami ...

(7)

Riaditeľ je povinný nahradiť škodu, ktorú spôsobil neziskovej organizácii porušením svojich ...

(8)

Riaditeľ nezodpovedá za škodu, ak preukáže, že postupoval pri výkone svojej pôsobnosti s odbornou ...

(9)

Dohody medzi neziskovou organizáciou a riaditeľom, ktoré vylučujú alebo obmedzujú zodpovednosť ...

(10)

Nároky neziskovej organizácie na náhradu škody voči riaditeľovi môže uplatniť vo svojom mene ...

§ 24
(1)

Riaditeľa volí a odvoláva správna rada.

(2)

Riaditeľa správna rada odvolá, ak

a)
bol právoplatne odsúdený za trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom funkcie riaditeľa ...
b)
vykonáva činnosť uvedenú v § 27,
c)
o to sám požiada.
(3)

Riaditeľa môže správna rada odvolať, ak

a)
nie je schopný podľa lekárskeho posudku zo zdravotných dôvodov vykonávať túto funkciu dlhšie ...
b)
koná v rozpore s ustanoveniami tohto zákona, zakladacou listinou alebo štatútom,
c)
to navrhla dozorná rada (revízor) alebo člen správnej rady.
(4)

Na zvolenie a odvolanie riaditeľa je potrebný súhlas aspoň dvojtretinovej väčšiny hlasov všetkých ...

Dozorná rada (revízor)

§ 25
(1)

Dozorná rada (revízor) je kontrolný orgán neziskovej organizácie, ktorý dohliada na činnosť ...

(2)

Dozorná rada musí byť zriadená, ak majetok neziskovej organizácie je vyšší ako 165 969 eur alebo ...

(3)

Ak nie je zriadená dozorná rada, jej pôsobnosť vykonáva revízor.

(4)

Členovia dozornej rady (revízor) sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich ...

(5)

Dozorná rada (revízor) najmä

a)
preskúmava ročnú účtovnú závierku a výročnú správu a predkladá svoje vyjadrenie správnej ...
b)
kontroluje vedenie účtovníctva a iných dokladov,
c)
upozorňuje správnu radu na zistené nedostatky a podáva návrhy na ich odstránenie.
(6)

Dozorná rada (revízor) je oprávnená

a)
navrhnúť zvolanie mimoriadneho rokovania správnej rady, ak si to vyžaduje záujem neziskovej organizácie, ...
b)
podávať správnej rade návrh na odvolanie riaditeľa,
c)
navrhnúť obmedzenie práva riaditeľa konať v mene neziskovej organizácie,
d)
zúčastniť sa prostredníctvom svojich členov na rokovaní správnej rady s hlasom poradným,
e)
upozorniť správnu radu na zistené porušenie právnych predpisov, zakladacej listiny alebo štatútu. ...
§ 26
(1)

Dozorná rada má najmenej troch členov. Revízorom alebo členom dozornej rady môže byť iba fyzická ...

(2)

Členov dozornej rady (revízora) volí a odvoláva správna rada (§ 19).

(3)

Členstvo v dozornej rade je dobrovoľná a neplatená funkcia. Členom dozornej rady (revízorovi) ...

§ 27
Zákaz konkurencie

Člen správnej rady, riaditeľ a člen dozornej rady (revízor) nesmie

a)

vo vlastnom mene ani na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s činnosťou neziskovej ...

b)

sprostredkúvať pre iné osoby obchody neziskovej organizácie.

§ 28
Zápisnice o schôdzach orgánov

Zo schôdzí orgánov neziskovej organizácie sa vyhotovujú zápisnice, ktoré nezisková organizácia ...

PIATY ODDIEL

HOSPODÁRENIE NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE A ÚČTOVNÍCTVO

Hospodárenie neziskovej organizácie

§ 29
(1)

Nezisková organizácia zabezpečuje svoju činnosť a hospodári so svojím majetkom a môže užívať ...

(2)

Majetok neziskovej organizácie tvoria

a)
vklady zakladateľov,
b)
príjmy z vlastnej činnosti,
c)
príjmy z podnikateľskej činnosti po zdanení,
d)
dedičstvo,
e)
dary od fyzických osôb a právnických osôb.
(3)

Neziskovej organizácii možno poskytnúť aj dotácie zo štátneho rozpočtu, rozpočtu štátneho ...

(4)

Dotácie zo štátneho rozpočtu a rozpočtov štátnych fondov môžu byť neziskovej organizácii ...

§ 30
(1)

Nezisková organizácia môže podnikať podľa osobitných predpisov11) za podmienky, že touto činnosťou ...

(2)

Nezisková organizácia sa nemôže zúčastňovať na podnikaní iných osôb a nemôže uzatvárať ...

(3)

Príjmy z činnosti neziskovej organizácie podliehajú daňovým povinnostiam podľa platných daňových ...

(4)

Prostriedky neziskovej organizácie nesmú byť použité na financovanie činnosti politických strán ...

(5)

Nezisková organizácia nesmie viazať poskytovanie svojich všeobecne prospešných služieb na poskytovanie ...

§ 31
(1)

Majetok neziskovej organizácie sa môže použiť len v súlade s podmienkami určenými v zakladacej ...

(2)

Ak fyzická osoba alebo právnická osoba poskytla neziskovej organizácii dar alebo príspevok na konkrétny ...

§ 31a
Prioritný majetok
(1)

Prioritný majetok na účely tohto zákona je tá časť majetku štátu, ktorú vkladá štát ako ...

(2)

Prioritný majetok nemožno založiť ani ho inak použiť na zabezpečenie záväzkov neziskovej organizácie ...

(3)

Prioritný majetok nie je predmetom likvidácie.

(4)

K nehnuteľnostiam, ktoré sú prioritným majetkom, vzniká v prospech štátu právo zodpovedajúce ...

§ 32
Rozpočet neziskovej organizácie
(1)

Nezisková organizácia hospodári podľa schváleného rozpočtu.

(2)

Rozpočet neziskovej organizácie obsahuje všetky rozpočtované príjmy a výdavky, pričom sa zostavuje ...

(3)

Návrh rozpočtu predkladá na schválenie správnej rade riaditeľ najneskôr jeden mesiac pred začiatkom ...

Účtovníctvo a výročná správa

§ 33
(1)

Nezisková organizácia vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu.9)

(2)

Nezisková organizácia musí viesť vo svojom účtovníctve oddelene výnosy a náklady spojené s ...

(3)

Nezisková organizácia je povinná mať účtovnú závierku a výročnú správu overenú štatutárnym ...

a)
príjem12b) verejných prostriedkov a podielov zaplatenej dane v účtovnom období, za ktoré je účtovná ...
b)
všetky príjmy neziskovej organizácie v účtovnom období, za ktoré je účtovná závierka zostavená, ...
(4)

Nezisková organizácia uloží ročnú účtovnú závierku overenú štatutárnym audítorom podľa ...

§ 34
(1)

Nezisková organizácia vypracuje výročnú správu v termíne určenom správnou radou alebo zakladacou ...

(2)

Výročná správa obsahuje

a)
prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku s uvedením vzťahu k účelu založenia neziskovej ...
b)
ročnú účtovnú závierku a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých,
c)
výrok štatutárneho audítora k ročnej účtovnej závierke, ak ju štatutárny audítor overoval, ...
d)
prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch,
e)
prehľad rozsahu príjmov (výnosov) v členení podľa zdrojov,
f)
stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie,
g)
zmeny a nové zloženie orgánov neziskovej organizácie, ku ktorým došlo v priebehu roka,
h)
ďalšie údaje určené správnou radou.
(3)

Nezisková organizácia uloží výročnú správu do verejnej časti registra účtovných závierok4) ...

(4)

Výročná správa musí byť pre verejnosť prístupná v sídle neziskovej organizácie.

§ 34a
Pokuty
(1)

Ak nezisková organizácia neuloží výročnú správu do verejnej časti registra účtovných závierok ...

(2)

Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. ...

(3)

V rozhodnutí o uložení pokuty registrový úrad určí primeranú lehotu na uloženie výročnej ...

(4)

Na konanie o uložení pokuty sa vzťahujú ustanovenia správneho poriadku.

ŠIESTY ODDIEL

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 35
Dohľad
(1)

Registrový úrad dohliada, či nezisková organizácia plní účel a poskytuje všeobecne prospešné ...

(2)

Registrové úrady pri registrácii neziskových organizácií a výkone dohľadu riadi Ministerstvo ...

(3)

Kontrolné oprávnenia orgánov podľa osobitných predpisov nie sú týmto zákonom dotknuté, ak nezisková ...

§ 36
Poskytovanie informácií

Každý má právo na prístup k informáciám o nakladaní s majetkom neziskovej organizácie.

§ 37
Zahraničné neziskové organizácie

Právnická osoba so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ktorá je neziskovou organizáciou podľa ...

§ 37a
Prechodné ustanovenia
(1)

Zakladateľ neziskovej organizácie, ktorá vznikla podľa doterajších predpisov, alebo osoba na to ...

(2)

Ak sa nepodá návrh podľa odseku 1 alebo ak orgán príslušný na registráciu návrh odmietne, ministerstvo ...

§ 37aa
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. novembra 2018

Nezisková organizácia, ktorá vznikla do 31. októbra 2018, je povinná do 31. decembra 2019 podať ...

§ 37ab
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2018
(1)

Ustanovenie § 33 ods. 3 v znení účinnom od 1. mája 2018 sa prvýkrát použije pri overení účtovnej ...

(2)

Ustanovenie § 33 ods. 4 v znení účinnom od 1. mája 2018 sa prvýkrát použije pri ukladaní ročnej ...

§ 37ac
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2019

Do uvedenia registra do prevádzky12d) sa údaje zapisujú do registra neziskových organizácií poskytujúcich ...

§ 37b
Spoločné ustanovenie

Ustanovenia tohto zákona sa použijú, ak osobitný predpis13) neustanovuje inak.

§ 37c

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

§ 38
Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Michal Kováč v. r.Ivan Gašparovič v. r.Vladimír Mečiar v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 213/1997 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu ...

Poznámky

 • 1)  § 73a zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.§ 1 zákona ...
 • 2)  Napríklad zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 ...
 • 2a)  Zákon č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení ...
 • 3)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení ...
 • 3a)  § 9 ods. 3 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej ...
 • 3aaa)  § 3 zákona č. 346/2018 Z. z.
 • 4)  § 23 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 547/2011 Z. z.
 • 5)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
 • 6)  § 68 až 75 Obchodného zákonníka.
 • 7)  Zákon č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku v znení neskorších ...
 • 8)  Zákon č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
 • 8a)  § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 9)  Zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1996 ...
 • 10)  § 13 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu ...
 • 11)  Napríklad Obchodný zákonník, zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský ...
 • 12)  Zákon č. 13/2002 Z. z. o podmienkach premeny niektorých rozpočtových organizácií a príspevkových ...
 • 12a)  Zákon č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o ...
 • 12b)  § 2 ods. 4 písm. f) zákona č. 431/2002 Z. z.
 • 12c)  § 19 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 12d)  § 7 zákona č. 346/2018 Z. z.
 • 13)  § 100b a 100c zákona č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. 8/2010 Z. z.
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore