Zákon o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby 213/1997 účinný od 01.11.2021 do 30.12.2021

Platnosť od: 01.08.1997
Účinnosť od: 01.11.2021
Účinnosť do: 30.12.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia, Ochrana životného prostredia, Zdravotníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST18JUD81DS12EUPPČL1

Zákon o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby 213/1997 účinný od 01.11.2021 do 30.12.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 213/1997 s účinnosťou od 01.11.2021 na základe 368/2021
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÝ ODDIEL

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1 - Predmet úpravy

Tento zákon upravuje založenie, vznik, zrušenie, zánik, postavenie orgánov a hospodárenie neziskových ...

Nezisková organizácia a všeobecne prospešné služby

§ 2
(1)

Nezisková organizácia je právnická osoba založená podľa tohto zákona, ktorá poskytuje všeobecne prospešné ...

(2)

Všeobecne prospešné služby sú najmä

a)
poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
b)
poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
c)
tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
d)
ochrana ľudských práv a základných slobôd,
e)
vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
f)
výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
g)
tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
h)
služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
i)
zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.
§ 3

Nezisková organizácia môže poskytovať služby len vtedy, ak spĺňa podmienky na ich poskytovanie upravené ...

§ 4 - Názov neziskovej organizácie

Názvom neziskovej organizácie sa rozumie názov, pod ktorým je nezisková organizácia zapísaná v registri ...

DRUHÝ ODDIEL

ZALOŽENIE A VZNIK NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE

§ 5 - Založenie neziskovej organizácie
(1)

Neziskovú organizáciu môže založiť fyzická osoba, právnická osoba alebo štát (ďalej len „zakladateľ“), ...

(2)

Nezisková organizácia sa zakladá zakladacou listinou podpísanou všetkými zakladateľmi. Pravosť podpisov ...

(3)

Zakladaciu listinu môže uzavrieť aj splnomocnenec, ktorý má na to plnomocenstvo. Plnomocenstvo s úradne ...

Zakladacia listina

§ 6 - Zakladacia listina obsahuje
a)

názov a sídlo neziskovej organizácie,

b)

dobu, na akú sa nezisková organizácia zakladá, ak nie je založená na dobu neurčitú,

c)

druh všeobecne prospešných služieb (§ 2 ods. 2),

d)

meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, rodné číslo fyzickej osoby alebo identifikačné ...

e)

meno, priezvisko, rodné číslo a adresu trvalého pobytu prvých členov správnej rady, dozornej rady (revízora), ...

f)

peňažné vklady jednotlivých zakladateľov, nepeňažné vklady jednotlivých zakladateľov a ich peňažnú hodnotu ...

§ 7 - Zakladacia listina môže ustanoviť, že
a)

určitý počet členov správnej rady, prípadne dozornej rady je volený na návrh vopred určeného okruhu ...

b)

určitý majetok vložený pri založení nie je možné scudziť,

c)

určitý okruh poskytovaných všeobecne prospešných služieb nie je možné v priebehu ustanoveného času alebo ...

§ 8 - Štatút
(1)

Zakladateľ vydá štatút, ktorý upraví podrobnosti o organizačnej štruktúre, činnosti a hospodárení neziskovej ...

(2)

Štatút obsahuje najmä

a)
názov a sídlo neziskovej organizácie,
b)
druh všeobecne prospešných služieb (§ 2 ods. 2),
c)
spôsob zverejnenia podmienok poskytovania jednotlivých druhov všeobecne prospešných služieb,
d)
orgány neziskovej organizácie a vymedzenie ich pôsobnosti,
e)
počet členov, spôsob voľby a dĺžku funkčného obdobia správnej rady, dozornej rady (revízora) alebo ďalšieho ...
f)
čas uschovávania zápisníc zo zasadnutí orgánov neziskovej organizácie,
g)
spôsob majetkového vyporiadania pri zrušení neziskovej organizácie.
(3)

Každý je oprávnený nazerať do štatútu a robiť si z neho výpisy alebo odpisy. Nezisková organizácia je ...

(4)

Zmenu v štatúte neziskovej organizácie je riaditeľ povinný ohlásiť okresnému úradu v sídle kraja príslušnému ...

Vznik neziskovej organizácie

§ 9

Nezisková organizácia vzniká dňom, keď rozhodnutie registrového úradu o registrácii nadobudlo právoplatnosť. ...

§ 10
(1)

Písomný návrh na zápis neziskovej organizácie do registra musí podať zakladateľ alebo osoba na to ním ...

(2)

Súčasťou návrhu na zápis je zakladacia listina, štatút, písomné vyhlásenie zakladateľa o konečnom užívateľovi ...

(3)

Ak má nezisková organizácia poskytovať služby upravené osobitnými predpismi,2) je povinná do 30 dní ...

§ 11
(1)

Registrový úrad vydá rozhodnutie o registrácii a vykoná zápis do registra, ak zakladacia listina a štatút ...

(2)

Zoznam údajov, ktoré sa zapisujú do registra, upravuje osobitný predpis.3b)

(3)

Do registra sa zapíše bez zbytočného odkladu aj zmena alebo zánik zapisovaných skutočností.

(4)

Identifikačné číslo prideľuje neziskovej organizácii Štatistický úrad Slovenskej republiky na žiadosť ...

(5)

Zápis do registra sa vykoná ku dňu určenému v návrhu na zápis. Ak sa rozhodnutie o vykonaní zápisu vydá ...

(6)

Na konanie a rozhodovanie o registrácii sa vzťahujú ustanovenia všeobecných predpisov o správnom konaní,5) ...

§ 12 - Registrový úrad zamietne registráciu, ak z predložených listín vyplýva, že
a)

nejde o neziskovú organizáciu podľa tohto zákona,

b)

nejde o poskytovanie všeobecne prospešných služieb,

c)

zakladacia listina a štatút nie sú v súlade s týmto zákonom,

d)

zakladateľ neziskovej organizácie je súčasne zakladateľom alebo členom orgánu neziskovej organizácie, ...

§ 13
(1)

Do vzniku neziskovej organizácie konajú vo veciach súvisiacich so vznikom neziskovej organizácie jej ...

(2)

Zo záväzkov, ktoré prevzali zakladatelia alebo niektorý z nich za neziskovú organizáciu do dňa jej vzniku, ...

(3)

Záväzky vzniknuté podľa odseku 2 prechádzajú na neziskovú organizáciu dňom jej vzniku, ak ich do troch ...

TRETÍ ODDIEL

ZRUŠENIE A ZÁNIK NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE

Zrušenie neziskovej organizácie

§ 14 - Nezisková organizácia sa zrušuje
a)

uplynutím času, na aký bola založená,

b)

dňom uvedeným v rozhodnutí správnej rady o zrušení neziskovej organizácie, inak dňom, keď bolo toto ...

c)

rozhodnutím správnej rady o zlúčení, splynutí alebo rozdelení neziskovej organizácie,

d)

dňom uvedeným v rozhodnutí súdu o zrušení neziskovej organizácie, inak dňom, keď toto rozhodnutie nadobudlo ...

e)

vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku.

§ 15
(1)

Súd na návrh štátneho orgánu alebo osoby, ktorá osvedčí právny záujem, rozhodne o zrušení neziskovej ...

a)
nezisková organizácia neposkytuje všeobecne prospešné služby uvedené v zakladacej listine alebo v štatúte ...
b)
nezisková organizácia nespĺňa podmienky na poskytovanie služieb ustanovené osobitnými predpismi (§ 3), ...
c)
výdavky (náklady) neziskovej organizácie sú neprimerane vysoké voči rozsahu poskytovaných všeobecne ...
(2)

Ak bola nezisková organizácia zrušená z dôvodu podľa odseku 1 písm. c), môžu osoby, ktoré boli jej zakladateľmi ...

(3)

Súd môže na návrh štátneho orgánu alebo osoby, ktorá osvedčí právny záujem, rozhodnúť o zrušení neziskovej ...

a)
v uplynulých 24 mesiacoch sa nekonalo ani jedno zasadanie správnej rady,
b)
do uplynutia 12 mesiacov po skončení funkčného obdobia neboli zvolené nové orgány neziskovej organizácie, ...
c)
nezisková organizácia používa príjmy zo svojej činnosti a zverený majetok v rozpore s týmto zákonom,
d)
nezisková organizácia porušuje ustanovenie § 30,
e)
nezisková organizácia porušuje povinnosť podľa § 10 ods. 3,
f)
nezisková organizácia neuloží v lehote určenej v rozhodnutí o uložení pokuty podľa § 34a ods. 3 výročnú ...
(4)

Súd pred rozhodnutím o návrhu na zrušenie neziskovej organizácie podľa odseku 3 určí lehotu na odstránenie ...

§ 16 - Zlúčenie a splynutie
(1)

Správna rada môže rozhodnúť o zlúčení alebo splynutí neziskovej organizácie s inou neziskovou organizáciou ...

(2)

Pri zlúčení prechádza majetok zrušenej neziskovej organizácie na neziskovú organizáciu alebo nadáciu, ...

(3)

Pri splynutí prechádza majetok neziskovej organizácie na neziskovú organizáciu alebo nadáciu vzniknutú ...

(4)

Zmeny, ktoré zo zlúčenia alebo zo splynutia vyplývajú a sú predmetom zápisu do registra, oznámi riaditeľ ...

§ 17 - Zánik a likvidácia
(1)

Nezisková organizácia zaniká ku dňu výmazu z registra. Jej zániku predchádza zrušenie s likvidáciou ...

(2)

Likvidácia sa nevyžaduje, ak majetok neziskovej organizácie prechádza na inú neziskovú organizáciu alebo ...

(3)

Likvidačný zostatok môže byť prevedený len na inú neziskovú organizáciu alebo nadáciu.

(4)

Prioritný majetok podľa § 31a je likvidátor povinný ponúknuť štátu alebo inej neziskovej organizácii. ...

(5)

Odmenu likvidátora určí ten, kto likvidátora vymenoval.

(6)

Náklady likvidácie sa uhradia z majetku neziskovej organizácie.

(7)

Na zrušenie neziskovej organizácie s likvidáciou alebo bez likvidácie a na zánik neziskovej organizácie ...

ŠTVRTÝ ODDIEL

ORGÁNY NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE A ICH PRÁVOMOCI

§ 18 - Orgány neziskovej organizácie

Orgány neziskovej organizácie sú

a)

správna rada,

b)

riaditeľ,

c)

dozorná rada (revízor),

d)

ďalšie orgány, ak to určí štatút.

Správna rada

§ 19
(1)

Správna rada je najvyšší orgán neziskovej organizácie. Prvých členov správnej rady vymenúva zakladateľ, ...

(2)

Správna rada najmä

a)
schvaľuje rozpočet neziskovej organizácie,
b)
schvaľuje ročnú účtovnú závierku a výročnú správu o činnosti a hospodárení (ďalej len „výročnú správu“), ...
c)
rozhoduje o použití zisku a úhrade strát vrátane určenia spôsobu ich vyporiadania najneskôr do skončenia ...
d)
rozhoduje o zrušení, zlúčení, splynutí alebo rozdelení neziskovej organizácie (§ 14),
e)
podáva návrhy na zmeny zapisovaných skutočností v registri,
f)
volí a odvoláva riaditeľa a určuje jeho plat,7)
g)
volí a odvoláva členov správnej rady, ak štatút neustanovuje inak, a volí a odvoláva členov dozornej ...
h)
schvaľuje právne úkony týkajúce sa nehnuteľného majetku,
i)
rozhoduje o zmenách v štatúte s výnimkou ustanovení, ktoré si zakladateľ vyhradil v zakladateľskej zmluve, ...
j)
rozhoduje o obmedzení práva riaditeľa konať v mene neziskovej organizácie.
(3)

Ustanovenie odseku 2 písm. g) sa nevzťahuje na neziskovú organizáciu založenú štátom, ak vklad štátu ...

(4)

Odsek 3 sa vzťahuje aj na neziskovú organizáciu, ktorá vznikne splynutím alebo zlúčením dvoch alebo ...

(5)

Správna rada rozhoduje aj o ďalších skutočnostiach v rozsahu a za podmienok určených v štatúte.

(6)

Správna rada zodpovedá za hospodárenie s majetkom neziskovej organizácie.

(7)

Členovia správnej rady sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou, ktorá zahŕňa ...

(8)

Členovia správnej rady, ktorí porušili svoje povinnosti pri výkone svojej pôsobnosti, sú povinní spoločne ...

(9)

Člen správnej rady nezodpovedá za škodu, ak preukáže, že postupoval pri výkone svojej pôsobnosti s odbornou ...

(10)

Ustanovenia odsekov 6 až 9 sa vzťahujú na člena správnej rady neziskovej organizácie, ktorá hospodári ...

§ 20
(1)

Správna rada má najmenej troch členov. Členom správnej rady môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá ...

(2)

Na účely tohto zákona sa fyzická osoba považuje za bezúhonnú, ak nebola právoplatne odsúdená za úmyselný ...

§ 21
(1)

Správna rada volí zo svojich členov predsedu správnej rady, prípadne podpredsedu správnej rady.

(2)

Predseda správnej rady zvoláva, pripravuje a riadi schôdze správnej rady.

(3)

Správna rada sa schádza podľa potreby, najmenej však dvakrát ročne. Správna rada musí byť zvolaná do ...

(4)

Na platné rozhodnutie správnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny jej členov, ak tento zákon ...

(5)

Členstvo v správnej rade je dobrovoľnou a neplatenou funkciou. Členom správnej rady patrí náhrada preukázaných ...

§ 22 - Členstvo v správnej rade zaniká
a)

uplynutím funkčného obdobia,

b)

odstúpením,

c)

odvolaním, ak člen správnej rady poruší ustanovenia tohto zákona alebo ak sa bez náležitého ospravedlnenia ...

d)

smrťou.

Riaditeľ

§ 23
(1)

Riaditeľ je štatutárny orgán, ktorý riadi činnosť neziskovej organizácie a koná v jej mene. Rozhoduje ...

(2)

Rozhodnutie správnej rady alebo štatút, alebo zakladacia listina môže obmedziť právo riaditeľa konať ...

(3)

Riaditeľ je oprávnený zúčastňovať sa na rokovaniach správnej rady s hlasom poradným.

(4)

Za riaditeľa môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná; bezúhonnosť ...

(5)

Riaditeľ zodpovedá za hospodárenie s majetkom neziskovej organizácie.

(6)

Riaditeľ je povinný vykonávať svoju pôsobnosť s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami neziskovej ...

(7)

Riaditeľ je povinný nahradiť škodu, ktorú spôsobil neziskovej organizácii porušením svojich povinností ...

(8)

Riaditeľ nezodpovedá za škodu, ak preukáže, že postupoval pri výkone svojej pôsobnosti s odbornou starostlivosťou ...

(9)

Dohody medzi neziskovou organizáciou a riaditeľom, ktoré vylučujú alebo obmedzujú zodpovednosť riaditeľa, ...

(10)

Nároky neziskovej organizácie na náhradu škody voči riaditeľovi môže uplatniť vo svojom mene a na vlastný ...

§ 24
(1)

Riaditeľa volí a odvoláva správna rada.

(2)

Riaditeľa správna rada odvolá, ak

a)
bol právoplatne odsúdený za trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom funkcie riaditeľa alebo za úmyselný ...
b)
vykonáva činnosť uvedenú v § 27,
c)
o to sám požiada.
(3)

Riaditeľa môže správna rada odvolať, ak

a)
nie je schopný podľa lekárskeho posudku zo zdravotných dôvodov vykonávať túto funkciu dlhšie ako šesť ...
b)
koná v rozpore s ustanoveniami tohto zákona, zakladacou listinou alebo štatútom,
c)
to navrhla dozorná rada (revízor) alebo člen správnej rady.
(4)

Na zvolenie a odvolanie riaditeľa je potrebný súhlas aspoň dvojtretinovej väčšiny hlasov všetkých členov ...

Dozorná rada (revízor)

§ 25
(1)

Dozorná rada (revízor) je kontrolný orgán neziskovej organizácie, ktorý dohliada na činnosť neziskovej ...

(2)

Dozorná rada musí byť zriadená, ak majetok neziskovej organizácie je vyšší ako 165 969 eur alebo ak ...

(3)

Ak nie je zriadená dozorná rada, jej pôsobnosť vykonáva revízor.

(4)

Členovia dozornej rady (revízor) sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa ...

(5)

Dozorná rada (revízor) najmä

a)
preskúmava ročnú účtovnú závierku a výročnú správu a predkladá svoje vyjadrenie správnej rade,
b)
kontroluje vedenie účtovníctva a iných dokladov,
c)
upozorňuje správnu radu na zistené nedostatky a podáva návrhy na ich odstránenie.
(6)

Dozorná rada (revízor) je oprávnená

a)
navrhnúť zvolanie mimoriadneho rokovania správnej rady, ak si to vyžaduje záujem neziskovej organizácie, ...
b)
podávať správnej rade návrh na odvolanie riaditeľa,
c)
navrhnúť obmedzenie práva riaditeľa konať v mene neziskovej organizácie,
d)
zúčastniť sa prostredníctvom svojich členov na rokovaní správnej rady s hlasom poradným,
e)
upozorniť správnu radu na zistené porušenie právnych predpisov, zakladacej listiny alebo štatútu.
§ 26
(1)

Dozorná rada má najmenej troch členov. Revízorom alebo členom dozornej rady môže byť iba fyzická osoba, ...

(2)

Členov dozornej rady (revízora) volí a odvoláva správna rada (§ 19).

(3)

Členstvo v dozornej rade je dobrovoľná a neplatená funkcia. Členom dozornej rady (revízorovi) patrí ...

§ 27 - Zákaz konkurencie

Člen správnej rady, riaditeľ a člen dozornej rady (revízor) nesmie

a)

vo vlastnom mene ani na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s činnosťou neziskovej organizácie, ...

b)

sprostredkúvať pre iné osoby obchody neziskovej organizácie.

§ 28 - Zápisnice o schôdzach orgánov

Zo schôdzí orgánov neziskovej organizácie sa vyhotovujú zápisnice, ktoré nezisková organizácia uschováva ...

PIATY ODDIEL

HOSPODÁRENIE NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE A ÚČTOVNÍCTVO

Hospodárenie neziskovej organizácie

§ 29
(1)

Nezisková organizácia zabezpečuje svoju činnosť a hospodári so svojím majetkom a môže užívať aj majetok ...

(2)

Majetok neziskovej organizácie tvoria

a)
vklady zakladateľov,
b)
príjmy z vlastnej činnosti,
c)
príjmy z podnikateľskej činnosti po zdanení,
d)
dedičstvo,
e)
dary od fyzických osôb a právnických osôb.
(3)

Neziskovej organizácii možno poskytnúť aj dotácie zo štátneho rozpočtu, rozpočtu štátneho fondu a rozpočtu ...

(4)

Dotácie zo štátneho rozpočtu a rozpočtov štátnych fondov môžu byť neziskovej organizácii poskytnuté ...

§ 30
(1)

Nezisková organizácia môže podnikať podľa osobitných predpisov11) za podmienky, že touto činnosťou sa ...

(2)

Nezisková organizácia sa nemôže zúčastňovať na podnikaní iných osôb a nemôže uzatvárať zmluvu o tichom ...

(3)

Príjmy z činnosti neziskovej organizácie podliehajú daňovým povinnostiam podľa platných daňových zákonov. ...

(4)

Prostriedky neziskovej organizácie nesmú byť použité na financovanie činnosti politických strán a politických ...

(5)

Nezisková organizácia nesmie viazať poskytovanie svojich všeobecne prospešných služieb na poskytovanie ...

§ 31
(1)

Majetok neziskovej organizácie sa môže použiť len v súlade s podmienkami určenými v zakladacej listine ...

(2)

Ak fyzická osoba alebo právnická osoba poskytla neziskovej organizácii dar alebo príspevok na konkrétny ...

§ 31a - Prioritný majetok
(1)

Prioritný majetok na účely tohto zákona je tá časť majetku štátu, ktorú vkladá štát ako zakladateľ alebo ...

(2)

Prioritný majetok nemožno založiť ani ho inak použiť na zabezpečenie záväzkov neziskovej organizácie ...

(3)

Prioritný majetok nie je predmetom likvidácie.

(4)

K nehnuteľnostiam, ktoré sú prioritným majetkom, vzniká v prospech štátu právo zodpovedajúce vecnému ...

§ 32 - Rozpočet neziskovej organizácie
(1)

Nezisková organizácia hospodári podľa schváleného rozpočtu.

(2)

Rozpočet neziskovej organizácie obsahuje všetky rozpočtované príjmy a výdavky, pričom sa zostavuje a ...

(3)

Návrh rozpočtu predkladá na schválenie správnej rade riaditeľ najneskôr jeden mesiac pred začiatkom ...

Účtovníctvo a výročná správa

§ 33
(1)

Nezisková organizácia vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu.9)

(2)

Nezisková organizácia musí viesť vo svojom účtovníctve oddelene výnosy a náklady spojené s všeobecne ...

(3)

Nezisková organizácia je povinná mať účtovnú závierku a výročnú správu overenú štatutárnym audítorom,12a) ...

a)
príjem12b) verejných prostriedkov a podielov zaplatenej dane v účtovnom období, za ktoré je účtovná ...
b)
všetky príjmy neziskovej organizácie v účtovnom období, za ktoré je účtovná závierka zostavená, presiahnu ...
(4)

Nezisková organizácia uloží ročnú účtovnú závierku overenú štatutárnym audítorom podľa odseku 3 vo verejnej ...

§ 34
(1)

Nezisková organizácia vypracuje výročnú správu v termíne určenom správnou radou alebo zakladacou listinou ...

(2)

Výročná správa obsahuje

a)
prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku s uvedením vzťahu k účelu založenia neziskovej organizácie, ...
b)
ročnú účtovnú závierku a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých,
c)
výrok štatutárneho audítora k ročnej účtovnej závierke, ak ju štatutárny audítor overoval,
d)
prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch,
e)
prehľad rozsahu príjmov (výnosov) v členení podľa zdrojov,
f)
stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie,
g)
zmeny a nové zloženie orgánov neziskovej organizácie, ku ktorým došlo v priebehu roka,
h)
ďalšie údaje určené správnou radou.
(3)

Nezisková organizácia uloží výročnú správu do verejnej časti registra účtovných závierok4) do 15. júla. ...

(4)

Výročná správa musí byť pre verejnosť prístupná v sídle neziskovej organizácie.

§ 34a - Pokuty
(1)

Ak nezisková organizácia neuloží výročnú správu do verejnej časti registra účtovných závierok podľa ...

(2)

Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. Pokuta ...

(3)

V rozhodnutí o uložení pokuty registrový úrad určí primeranú lehotu na uloženie výročnej správy do verejnej ...

(4)

Na konanie o uložení pokuty sa vzťahujú ustanovenia správneho poriadku.

ŠIESTY ODDIEL

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 35 - Dohľad
(1)

Registrový úrad dohliada, či nezisková organizácia plní účel a poskytuje všeobecne prospešné služby, ...

(2)

Registrové úrady pri registrácii neziskových organizácií a výkone dohľadu riadi Ministerstvo vnútra ...

(3)

Kontrolné oprávnenia orgánov podľa osobitných predpisov nie sú týmto zákonom dotknuté, ak nezisková ...

§ 36 - Poskytovanie informácií

Každý má právo na prístup k informáciám o nakladaní s majetkom neziskovej organizácie.

§ 37 - Zahraničné neziskové organizácie

Právnická osoba so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ktorá je neziskovou organizáciou podľa práva ...

§ 37a - Prechodné ustanovenia
(1)

Zakladateľ neziskovej organizácie, ktorá vznikla podľa doterajších predpisov, alebo osoba na to ním ...

(2)

Ak sa nepodá návrh podľa odseku 1 alebo ak orgán príslušný na registráciu návrh odmietne, ministerstvo ...

§ 37aa - Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. novembra 2018

Nezisková organizácia, ktorá vznikla do 31. októbra 2018, je povinná do 31. decembra 2019 podať návrh ...

§ 37ab - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2018
(1)

Ustanovenie § 33 ods. 3 v znení účinnom od 1. mája 2018 sa prvýkrát použije pri overení účtovnej závierky ...

(2)

Ustanovenie § 33 ods. 4 v znení účinnom od 1. mája 2018 sa prvýkrát použije pri ukladaní ročnej účtovnej ...

§ 37ac - Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2019

Do uvedenia registra do prevádzky12d) sa údaje zapisujú do registra neziskových organizácií poskytujúcich ...

§ 37ad - Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. novembra 2021

Doterajšie funkčné obdobie členov správnej rady, vrátane predsedu správnej rady neziskovej organizácie ...

§ 37b - Spoločné ustanovenie

Ustanovenia tohto zákona sa použijú, ak osobitný predpis13) neustanovuje inak.

§ 37c

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

§ 38 - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Michal Kováč v. r.Ivan Gašparovič v. r.Vladimír Mečiar v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 213/1997 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného ...

Poznámky

 • 1)  § 73a zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.§ 1 zákona Slovenskej ...
 • 2)  Napríklad zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. ...
 • 2a)  Zákon č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 3)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení zákona ...
 • 3a)  § 3 ods. 4 zákona č. 346/2018 Z. z.
 • 3b)  § 3 zákona č. 346/2018 Z. z.
 • 3c)  § 9 ods. 3 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci ...
 • 4)  § 23 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 547/2011 Z. z.
 • 5)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
 • 7)  Zákon č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku v znení neskorších ...
 • 7a)  § 1 ods. 1 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním ...
 • 7b)  § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 8)  Zákon č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
 • 9)  Zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1996 Z. ...
 • 10)  § 13 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení ...
 • 11)  Napríklad Obchodný zákonník, zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v ...
 • 12)  Zákon č. 13/2002 Z. z. o podmienkach premeny niektorých rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií ...
 • 12a)  Zákon č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve ...
 • 12b)  § 2 ods. 4 písm. f) zákona č. 431/2002 Z. z.
 • 12c)  § 19 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 12d)  § 7 zákona č. 346/2018 Z. z.
 • 13)  § 100b a 100c zákona č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. 8/2010 Z. z.
Načítavam znenie...
MENU
Hore