Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69678
Dôvodové správy: 2172
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
19.09.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 245/2008 účinný od 01.09.2019 do 31.12.2020


Platnosť od: 02.07.2008
Účinnosť od: 01.09.2019
Účinnosť do: 31.12.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Školstvo a vzdelávanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST29 JUD659 DS21 EU PP31 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 245/2008 účinný od 01.09.2019 do 31.12.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 245/2008 s účinnosťou od 01.09.2019 na základe 209/2018 a 221/2019

Legislatívny proces k zákonu 221/2019
Legislatívny proces k zákonu 209/2018
Legislatívny proces k zákonu 209/2018

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet úpravy

Tento zákon ustanovuje

a)

princípy, ciele, podmienky, rozsah, obsah, formy a organizáciu výchovy a vzdelávania v školách ...

b)

dĺžku a plnenie povinnej školskej dochádzky,

c)

vzdelávacie programy na štátnej úrovni a výchovno-vzdelávacie programy na školskej úrovni,

d)

sústavu škôl a školských zariadení,

e)

práva a povinnosti škôl a školských zariadení,

f)

práva a povinnosti detí a žiakov,

g)

práva a povinnosti rodičov alebo inej fyzickej osoby než rodiča, ktorá má dieťa zverené do osobnej ...

§ 2
Základné pojmy

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)

dieťaťom fyzická osoba, ktorá sa zúčastňuje na výchovno-vzdelávacom procese v materskej škole, ...

b)

školskou spôsobilosťou súhrn psychických, fyzických a sociálnych schopností, ktorý dieťaťu ...

c)

žiakom fyzická osoba, ktorá sa zúčastňuje na výchovno-vzdelávacom procese v základnej škole, ...

d)

uchádzačom fyzická osoba, ktorá má záujem o výchovu a vzdelávanie v škole alebo v školskom ...

e)

absolventom fyzická osoba, ktorá ukončila príslušný stupeň vzdelania,

f)

výchovou komplexný proces učenia a socializácie zameraný na dieťa alebo žiaka s cieľom rozvíjať ...

g)

vzdelávaním cielene organizovaný a realizovaný proces výchovného a vzdelávacieho pôsobenia a ...

h)

výchovno-vzdelávacou potrebou požiadavka na zabezpečenie podmienok, organizácia a realizácia výchovno-vzdelávacieho ...

i)

špeciálnou výchovno-vzdelávacou potrebou požiadavka na úpravu podmienok, obsahu, foriem, metód ...

j)

dieťaťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími ...

k)

dieťaťom so zdravotným znevýhodnením alebo žiakom so zdravotným znevýhodnením dieťa so zdravotným ...

l)

dieťaťom so zdravotným postihnutím alebo žiakom so zdravotným postihnutím dieťa alebo žiak ...

m)

dieťaťom chorým alebo zdravotne oslabeným alebo žiakom chorým alebo zdravotne oslabeným dieťa ...

n)

dieťaťom s vývinovými poruchami alebo žiakom s vývinovými poruchami dieťa alebo žiak s poruchou ...

o)

dieťaťom s poruchou správania alebo žiakom s poruchou správania dieťa alebo žiak s narušením ...

p)

dieťaťom zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia ...

q)

dieťaťom s nadaním alebo žiakom s nadaním dieťa alebo žiak, ktorý má nadpriemerné schopnosti ...

r)

poslucháčom fyzická osoba, ktorá sa zúčastňuje vzdelávania v jazykovej škole,

s)

školskou integráciou výchova a vzdelávanie detí alebo žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími ...

t)

kompetenciou preukázaná schopnosť využívať vedomosti, zručnosti, postoje, hodnotovú orientáciu ...

u)

vzdelávacou oblasťou okruh, do ktorého patrí problematika príbuzných školských predmetov rámcového ...

v)

odborom vzdelávania alebo skupinami odborov vzdelávania ucelená forma vzdelávania v oblasti poznania, ...

w)

stupňom vzdelania štátom uznaná úroveň vedomostí, zručností a schopností dosiahnutá úspešným ...

x)

školou alebo školským zariadením výchovno-vzdelávacia inštitúcia zriadená podľa osobitného ...

y)

informovaným súhlasom písomný súhlas fyzickej osoby, v ktorom sa okrem jej vlastnoručného podpisu ...

z)

katalógom cieľových požiadaviek dokument, ktorý určuje požiadavky na vedomosti, zručnosti a ...

aa)

profilovým predmetom odborný umelecký predmet, ktorého obsah vzdelávania najviac zodpovedá cieľovým ...

§ 3
Princípy výchovy a vzdelávania

Výchova a vzdelávanie podľa tohto zákona sú založené na princípoch

a)

bezplatnosti vzdelania v materských školách jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, ...

b)

bezplatnosti vzdelania v základných školách a v stredných školách zriadených orgánom miestnej ...

c)

rovnoprávnosti prístupu k výchove a vzdelávaniu so zohľadnením výchovno-vzdelávacích potrieb ...

d)

zákazu všetkých foriem diskriminácie a obzvlášť segregácie,

e)

rovnocennosti a neoddeliteľnosti výchovy a vzdelávania vo výchovno-vzdelávacom procese,

f)

celoživotného vzdelávania,

g)

výchovného poradenstva podľa § 130,

h)

slobodnej voľby vzdelávania s prihliadnutím na očakávania a predpoklady detí a žiakov v súlade ...

i)

zdokonaľovania procesu výchovy a vzdelávania podľa výsledkov dosiahnutých v oblasti vedy, výskumu ...

j)

prípravy na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia a znášanlivosti, rovnosti ...

k)

kontroly a hodnotenia kvality výchovy a vzdelávania a kvality výchovno-vzdelávacej sústavy,

l)

integrácie výchovno-vzdelávacej sústavy Slovenskej republiky do európskeho vzdelávacieho priestoru ...

m)

posilnenia výchovnej stránky výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom všetkých vyučovacích ...

n)

vyváženého rozvoja všetkých stránok osobnosti dieťaťa a žiaka v školskom vzdelávaní,

o)

zákazu poskytovania alebo sprístupňovania informácií alebo zneužívania informačných prostriedkov, ...

p)

rovnoprávnosti postavenia škôl a školských zariadení bez rozdielu zriaďovateľa,

q)

rovnocennosti vzdelania získaného v štátnych školách, v školách zriadených štátom uznanou ...

r)

zákazu používania všetkých foriem telesných trestov a sankcií vo výchove a vzdelávaní.

§ 4
Ciele výchovy a vzdelávania

Cieľom výchovy a vzdelávania je umožniť dieťaťu alebo žiakovi

a)

získať vzdelanie podľa tohto zákona,

b)

získať kompetencie, a to najmä v oblasti komunikačných schopností, ústnych spôsobilostí a písomných ...

c)

ovládať anglický jazyk a aspoň jeden ďalší cudzí jazyk a vedieť ich používať,

d)

naučiť sa správne identifikovať a analyzovať problémy a navrhovať ich riešenia a vedieť ich ...

e)

rozvíjať manuálne zručnosti, tvorivé, umelecké psychomotorické schopnosti, aktuálne poznatky ...

f)

posilňovať úctu k rodičom a ostatným osobám, ku kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám ...

g)

získať a posilňovať úctu k ľudským právam a základným slobodám a zásadám ustanoveným v ...

h)

pripraviť sa na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti, v duchu porozumenia a znášanlivosti, ...

i)

naučiť sa rozvíjať a kultivovať svoju osobnosť a celoživotne sa vzdelávať, pracovať v skupine ...

j)

naučiť sa kontrolovať a regulovať svoje správanie, starať sa a chrániť svoje zdravie vrátane ...

k)

získať všetky informácie o právach dieťaťa a spôsobilosť na ich uplatňovanie.

DRUHÁ ČASŤ

VÝCHOVA A VZDELÁVANIE

Prvý oddiel
Výchovno-vzdelávacie programy

§ 5
(1)

Výchova a vzdelávanie v školách a v školských zariadeniach sa uskutočňuje podľa výchovno-vzdelávacích ...

(2)

Výchovno-vzdelávacie programy podľa odseku 1 sú

a)
výchovno-vzdelávacie programy pre školy (ďalej len „vzdelávací program“),
b)
výchovno-vzdelávacie programy pre školské zariadenia (ďalej len „výchovný program“).
(3)

Podľa vzdelávacích programov sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie, ktoré poskytuje stupeň vzdelania ...

(4)

Vzdelávací program je

a)
štátny vzdelávací program,
b)
školský vzdelávací program.
(5)

Podľa výchovného programu sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie, ktoré neposkytuje stupeň vzdelania ...

§ 6
Štátne vzdelávacie programy
(1)

Štátne vzdelávacie programy vymedzujú povinný obsah výchovy a vzdelávania v školách podľa ...

(2)

Štátne vzdelávacie programy pre odborné vzdelávanie a prípravu vydáva ministerstvo školstva ...

(3)

Štátne vzdelávacie programy pre odbory vzdelávania v školách v pôsobnosti iných ústredných ...

(4)

Štátne vzdelávacie programy obsahujú

a)
názov vzdelávacieho programu, ktorý je súčasne názvom odboru vzdelávania; v stredných odborných ...
b)
konkrétne ciele výchovy a vzdelávania, ktoré sú v súlade s § 4,
c)
stupeň vzdelania, ktorý sa dosiahne absolvovaním vzdelávacieho programu alebo jeho ucelenej časti, ...
d)
profil absolventa,
e)
vzdelávacie oblasti,
f)
charakteristiku odboru vzdelávania, jeho dĺžku, formu výchovy a vzdelávania a podmienky prijímania ...
g)
vzdelávacie štandardy,
h)
formy praktickej výučby,
i)
rámcové učebné plány,
j)
vyučovací jazyk podľa § 12,
k)
organizačné podmienky na výchovu a vzdelávanie v jednotlivých formách výchovy a vzdelávania ...
l)
spôsob, podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a vydávanie dokladu o získanom vzdelaní,
m)
povinné personálne zabezpečenie,
n)
povinné materiálno-technické a priestorové zabezpečenie,
o)
podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní,
p)
osobitosti a podmienky na výchovu a vzdelávanie detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími ...
q)
zásady a podmienky pre vypracovanie školských vzdelávacích programov.
(5)

Štátne vzdelávacie programy podľa odseku 4 pre zdravotnícke študijné odbory obsahujú aj požiadavky ...

(6)

Pre príslušný odbor vzdelávania je štátny vzdelávací program záväzný pre

a)
vypracovanie školského vzdelávacieho programu,
b)
tvorbu a posudzovanie učebníc, učebných textov a pracovných zošitov,
c)
hodnotenie škôl a pre hodnotenie výsledkov dosiahnutých deťmi alebo žiakmi.
§ 7
Školský vzdelávací program
(1)

Školský vzdelávací program je základným dokumentom školy, podľa ktorého sa uskutočňuje výchova ...

(2)

Školský vzdelávací program vydáva riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy a ...

(3)

Školský vzdelávací program musí byť vypracovaný v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania ...

(4)

Školský vzdelávací program obsahuje

a)
názov vzdelávacieho programu,
b)
vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy a vzdelávania,
c)
stupeň vzdelania, ktorý sa dosiahne absolvovaním školského vzdelávacieho programu alebo jeho ucelenej ...
d)
vlastné zameranie školy; v stredných odborných školách aj profil absolventa,
e)
dĺžku štúdia a formy výchovy a vzdelávania,
f)
učebné osnovy,
g)
učebný plán okrem materských škôl,
h)
vyučovací jazyk podľa § 12,
i)
spôsob, podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a vydávanie dokladu o získanom vzdelaní,
j)
materiálno-technické a priestorové podmienky,
k)
vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí a žiakov,
l)
vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy.
(5)

Ak škola vzdeláva začlenené deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo žiakov ...

(6)

Školským vzdelávacím programom môže byť aj medzinárodný program, ktorý sa uskutočňuje po ...

(7)

Súlad školského vzdelávacieho programu so štátnym vzdelávacím programom, cieľmi a princípmi ...

(8)

Ak ide o novozriaďovanú školu, odborné vypracovanie školského vzdelávacieho programu zabezpečí ...

(9)

Školský vzdelávací program zverejní riaditeľ školy na verejne prístupnom mieste.

(10)

Školským vzdelávacím programom môže byť aj program, ktorý je výsledkom experimentálneho overovania, ...

§ 8
Výchovný program
(1)

Výchovný program je základným dokumentom školského zariadenia, podľa ktorého sa uskutočňuje ...

(2)

Výchovný program vydáva a zverejňuje riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia po ...

(3)

Výchovný program musí byť vypracovaný v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania ...

(4)

Výchovný program obsahuje

a)
názov programu,
b)
vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy,
c)
formy výchovy a vzdelávania,
d)
tematické oblasti výchovy,
e)
výchovný plán,
f)
výchovný jazyk,
g)
materiálno-technické priestorové podmienky,
h)
vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí a žiakov,
i)
vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školského zariadenia.
(5)

Súlad výchovného programu s cieľmi a princípmi výchovy a vzdelávania ustanovenými týmto zákonom ...

(6)

Ak ide o novozriadené školské zariadenie, odborné vypracovanie výchovného programu školského ...

(7)

Výchovný program vydáva a zverejní riaditeľ školského zariadenia na verejne prístupnom mieste. ...

(8)

Ak je školské zariadenie súčasťou školy, výchovný program vypracuje, vydáva a zverejní riaditeľ ...

§ 9
Vzdelávacie štandardy, učebné plány, učebné osnovy
(1)

Vzdelávacie štandardy obsahujú súbor požiadaviek na osvojenie si vedomostí, zručností a schopností, ...

(2)

Vzdelávacie štandardy pre deti a žiakov sa členia na

a)
výkonové štandardy, ktoré určujú kritériá úrovne zvládnutia vedomostí, zručností a schopností, ...
b)
obsahové štandardy, ktoré určujú rozsah požadovaných vedomostí a zručností.
(3)

Rámcové učebné plány sú súčasťou štátnych vzdelávacích programov, obsahujú vzdelávacie ...

(4)

Učebné plány sú súčasťou školských vzdelávacích programov a rozpracúvajú rámcové učebné ...

(5)

Učebné osnovy sú súčasťou školských vzdelávacích programov. Vymedzujú výchovno-vzdelávacie ...

(6)

Jednotlivé druhy a typy škôl vypracujú učebné osnovy najmenej v rozsahu ustanovenom vzdelávacím ...

(7)

Rozsah úprav učebných plánov a vypracovanie učebných osnov musí byť v súlade s príslušným ...

§ 10
Výchovné štandardy, výchovné plány, výchovné osnovy
(1)

Výchovné štandardy obsahujú súbor požiadaviek na osvojenie si vedomostí, zručností a schopností, ...

(2)

Výchovné štandardy pre deti sa členia na

a)
výkonové štandardy, ktoré určujú kritériá úrovne zvládnutia obsahových štandardov,
b)
obsahové štandardy, ktoré určujú, akú vedomosť, zručnosť a schopnosť majú deti ovládať ...
(3)

Výchovné plány obsahujú zoznam oblastí výchovy s vymedzením najmenšieho počtu vyučovacích ...

(4)

Výchovné plány sú súčasťou výchovných programov a určujú celkovú skladbu výchovných oddelení ...

(5)

Výchovné osnovy sú súčasťou výchovných programov. Vymedzujú výchovno-vzdelávacie ciele, obsah ...

(6)

Jednotlivé školské zariadenia vypracujú výchovné osnovy najmenej v rozsahu ustanovenom výchovným ...

(7)

Rozsah úprav výchovných plánov a vypracovanie výchovných osnov musí byť v súlade s príslušným ...

§ 11
Pedagogická dokumentácia a ďalšia dokumentácia
(1)

Pedagogická dokumentácia školy alebo školského zariadenia je súbor písomných dokumentov, ktorými ...

(2)

Pedagogická dokumentácia sa v školách a v školských zariadeniach vedie v štátnom jazyku.9) V ...

(3)

Pedagogickú dokumentáciu tvoria

a)
triedna kniha,
b)
triedny výkaz,
c)
katalógový list žiaka,
d)
osobný spis dieťaťa,
e)
denník evidencie odborného výcviku,
f)
protokol o maturitnej skúške,
g)
protokol o záverečnej skúške,
h)
protokol o absolutóriu,
i)
protokol o komisionálnych skúškach,
j)
denný záznam školského zariadenia,
k)
protokol o štátnej jazykovej skúške,
l)
denník výchovnej skupiny,
m)
rozvrh hodín,
n)
školský poriadok.
(4)

Pedagogická dokumentácia školy alebo školského zariadenia uvedená v odseku 3 písm. a) až k) ...

(5)

Pedagogická dokumentácia školy alebo školského zariadenia je súčasťou registratúry podľa osobitného ...

(6)

Školy alebo školské zariadenia majú právo získavať a spracúvať osobné údaje11)

a)
o deťoch a žiakoch v rozsahu
1.
meno a priezvisko,
2.
dátum a miesto narodenia,
3.
adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta, kde sa dieťa alebo žiak obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava ...
4.
rodné číslo,
5.
štátna príslušnosť,
6.
národnosť,
7.
fyzického zdravia a duševného zdravia,
8.
mentálnej úrovne vrátane výsledkov pedagogicko-psychologickej a špeciálnopedagogickej diagnostiky, ...
b)
o identifikácii zákonných zástupcov dieťaťa alebo žiaka v rozsahu
1.
meno a priezvisko a adresa trvalého pobytu,
2.
adresa miesta, kde sa zákonný zástupca obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu ...
(7)

Osoby, ktoré pri plnení svojich pracovných povinností prichádzajú do styku s osobnými údajmi ...

(8)

Ďalšia dokumentácia školy alebo školského zariadenia je súbor dokumentov, ktorými sa zabezpečuje ...

(9)

Ďalšiu dokumentáciu tvorí najmä

a)
návrh na vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v ...
b)
správa z diagnostického vyšetrenia dieťaťa alebo žiaka a písomné vyjadrenie školského zariadenia ...
c)
organizačný poriadok.
(10)

Ďalšia dokumentácia podľa odseku 9 písm. a) sa vedie podľa vzorov schválených a zverejnených ...

(11)

Ďalšia dokumentácia podľa odseku 9 je súčasťou registratúry podľa osobitného predpisu.10)

§ 12
Výchovno-vzdelávací jazyk
(1)

Výchovno-vzdelávacím jazykom podľa tohto zákona je vyučovací jazyk a výchovný jazyk.

(2)

Vyučovacím jazykom v školách a výchovným jazykom v školských zariadeniach je štátny jazyk,9) ...

(3)

Deťom a žiakom občanov patriacim k národnostným menšinám a etnickým skupinám sa zabezpečuje ...

(4)

Nepočujúcim deťom a žiakom sa zaručuje aj právo na výchovu a vzdelávanie primárne v slovenskom ...

(5)

Podľa odseku 3 sa pre deti a žiakov občanov patriacim k národnostným menšinám výchova a vzdelávanie ...

a)
v školách a v triedach, v ktorých sa výchova a vzdelávanie uskutočňuje v jazyku príslušnej ...
b)
v školách a v triedach, v ktorých je jedným z vyučovacích predmetov jazyk národnostnej menšiny ...
c)
v školských zariadeniach, v ktorých sa výchova uskutočňuje v jazyku národnostnej menšiny.
(6)

Výchova a vzdelávanie sa môže uskutočňovať aj v cudzom jazyku (ďalej len „bilingválne vzdelávanie“). ...

(7)

Cudzím jazykom sa na účely tohto zákona rozumie jazyk iného štátu, s ktorým Slovenská republika ...

(8)

V školách alebo v triedach s bilingválnym vzdelávaním je súčasťou vzdelávania povinný vyučovací ...

(9)

Vyučovací jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje, je zároveň aj jazykom, v ktorom sa skúška vykonáva, ...

§ 13
Učebnice, učebné texty a pracovné zošity
(1)

Na vzdelávanie v školách podľa tohto zákona sa používajú učebnice schválené ministerstvom ...

(2)

V súlade s právom detí a žiakov patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám na ...

a)
geografické názvy, ktoré sú vžité a zaužívané v jazyku národnostnej menšiny, sa uvádzajú ...
b)
kartografické diela sa uvádzajú v štátnom jazyku,
c)
na konci učebnice sa uvedie súhrnný prehľad geografických názvov vo forme slovníka v jazyku národnostnej ...
(3)

Schválená učebnica, učebný text a pracovný zošit obsahujú schvaľovaciu doložku, ktorú vydáva ...

(4)

Pre školy v pôsobnosti ministerstva zdravotníctva schvaľuje učebnice, učebné texty, pracovné ...

(5)

Súčasťou schvaľovacej doložky podľa odsekov 3 a 4 je aj určenie lehoty platnosti schvaľovacej ...

(6)

Schválené učebnice, schválené učebné texty a schválené pracovné zošity vrátane učebníc, ...

(7)

Schválené učebnice, schválené učebné texty a schválené pracovné zošity vrátane učebníc, ...

a)
správy základnej školy alebo strednej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti orgánu miestnej štátnej ...
b)
vlastníctva
1.
obce alebo vyššieho územného celku a do správy nimi zriadenej základnej školy alebo strednej ...
2.
základnej školy alebo strednej školy, ktorá je právnickou osobou a nie je zriadená obcou, vyšším ...
3.
zriaďovateľa základnej školy, ktorá nie je právnickou osobou.
(8)

Pri prevode správy alebo vlastníctva schválených učebníc, schválených učebných textov, schválených ...

(9)

Na vzdelávanie v školách, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie, ...

(10)

Ministerstvo školstva vedie register schválených učebníc, schválených učebných textov, schválených ...

(11)

Ministerstvo školstva vypracúva a schvaľuje edičný plán na príslušný školský rok, ktorý ...

a)
zoznam schválených učebníc, schválených učebných textov, schválených pracovných zošitov ...
b)
zoznam schválených učebníc, schválených učebných textov, schválených pracovných zošitov, ...
§ 13a
Používanie učebníc, pracovných zošitov a učebných textov
(1)

Školy podľa § 27 ods. 3 vedú evidenciu schválených učebníc, schválených učebných textov, ...

(2)

Údaje z evidencie schválených učebníc, schválených učebných textov, schválených pracovných ...

(3)

Školy podľa § 27 ods. 3 poskytujú žiakom učebnice, učebné texty, pracovné zošity a učebné ...

(4)

Žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka zodpovedá za učebnice, učebné texty, pracovné ...

(5)

Finančné prostriedky, ktoré škola získa ako náhradu za stratené, zničené alebo poškodené ...

(6)

Ak žiak prestupuje do inej školy, je povinný vrátiť škole učebnice, učebné texty, pracovné ...

(7)

Podrobnosti o spôsobe používania schválených učebníc, schválených učebných textov, schválených ...

§ 14
Experimentálne overovanie
(1)

Predmetom experimentálneho overovania sú predovšetkým

a)
ciele, metódy a prostriedky vzdelávania,
b)
vzdelávacie programy odborov vzdelávania alebo ich častí,
c)
výchovné programy,
d)
formy a prostriedky hodnotenia a klasifikácie žiakov,
e)
koncepcia práce s nadanými alebo slabo prospievajúcimi žiakmi,
f)
koncepcia práce so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
g)
spôsob riadenia škôl a školských zariadení,
h)
preventívne a rozvojové programy.
(2)

Cieľom experimentálneho overovania je získať alebo overovať v praxi poznatky, skúsenosti, podnety, ...

(3)

Experimentálne overovanie v školách a školských zariadeniach podľa tohto zákona riadi ministerstvo ...

(4)

Návrh na experimentálne overovanie predkladá zriaďovateľ školy alebo školského zariadenia na ...

(5)

Návrh na experimentálne overovanie obsahuje

a)
ciele, predmet a hypotézy overovania,
b)
teoretické východiská overovania,
c)
garanta,
d)
časový harmonogram a metodiku overovania,
e)
finančné, materiálne a personálne zabezpečenie overovania,
f)
dohodu medzi realizátorom a garantom experimentálneho overovania,
g)
ďalšie údaje, ktoré s overovaním bezprostredne súvisia.
(6)

Ministerstvo školstva alebo ministerstvo zdravotníctva rozhoduje o návrhu na experimentálne overovanie ...

(7)

Personálne, priestorové a materiálno-technické podmienky pre experimentálne overovanie zabezpečuje ...

(8)

Experimentálne overovanie organizačne zabezpečuje zriaďovateľ školy alebo zriaďovateľ školského ...

(9)

Náklady na experimentálne overovanie zabezpečí vo svojom rozpočte garant alebo po vzájomnej dohode ...

(10)

Garantom experimentálneho overovania podľa odseku 4 môže byť vysoká škola s akreditovaným študijným ...

(11)

Garant hodnotí experimentálne overovanie priebežne za každý školský rok najneskôr mesiac po ...

(12)

Záverečné hodnotenie experimentálneho overovania predloží garant ministerstvu školstva do troch ...

§ 15
Vyučovanie náboženskej výchovy a náboženstva
(1)

V školách podľa tohto zákona okrem základných umeleckých škôl a jazykových škôl sa vyučuje ...

(2)

Vyučovanie náboženskej výchovy alebo náboženstva zabezpečujú registrované cirkvi a náboženské ...

(3)

Náboženská výchova sa vyučuje ako jeden z povinne voliteľných predmetov v alternácii s etickou ...

(4)

Predmet náboženská výchova vyučovaný na iných ako cirkevných školách zodpovedá predmetu náboženstvo ...

(5)

Vyučovanie náboženskej výchovy a náboženstva vykonáva pedagogický zamestnanec s odbornou a pedagogickou ...

(6)

V cirkevných školách sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie podľa výchovno-vzdelávacích programov ...

Druhý oddiel
Stupne vzdelania

§ 16
(1)

Úspešným absolvovaním príslušného vzdelávacieho programu podľa § 6 a 7 alebo jeho ucelenej ...

(2)

Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru ...

(3)

Základné vzdelanie sa člení na

a)
primárne vzdelanie, ktoré získa žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka ucelenej časti ...
b)
nižšie stredné vzdelanie, ktoré získa žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka ucelenej ...
(4)

Stredné vzdelanie sa člení na

a)
nižšie stredné odborné vzdelanie (nižšie sekundárne), ktoré získa žiak úspešným absolvovaním ...
b)
stredné odborné vzdelanie (sekundárne), ktoré získa žiak úspešným absolvovaním posledného ...
c)
úplné stredné všeobecné vzdelanie (vyššie sekundárne), ktoré získa žiak úspešným absolvovaním ...
d)
úplné stredné odborné vzdelanie (vyššie sekundárne), ktoré získa žiak úspešným absolvovaním ...
(5)

Vyššie odborné vzdelanie (postsekundárne), ktoré získa žiak úspešným absolvovaním

a)
najmenej dvojročného a najviac trojročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v strednej ...
b)
posledného ročníka súvislého šesťročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v konzervatóriu, ...
c)
najmenej dvojročného a najviac trojročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v škole ...
1.
dvojročný vzdelávací program, titul „diplomovaný špecialista umenia“ so skratkou „DiS.art“; ...
2.
trojročný vzdelávací program, titul „diplomovaný špecialista“ so skratkou „DiS.“; titul ...
§ 17
Stupne základného umeleckého vzdelania a stupne jazykového vzdelania
(1)

Základné umelecké vzdelanie môže žiak získať úspešným absolvovaním vzdelávacieho programu ...

a)
primárne umelecké vzdelanie, ktoré získa žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho ...
b)
nižšie sekundárne umelecké vzdelanie, ktoré získa žiak úspešným absolvovaním posledného ...
(2)

Stupeň základného umeleckého vzdelania nenahrádza stupeň vzdelania podľa § 16.

(3)

Jazykové vzdelanie môže poslucháč získať úspešným absolvovaním vzdelávacieho programu odboru ...

a)
primárne jazykové vzdelanie, ktoré získa poslucháč úspešným absolvovaním posledného ročníka ...
b)
sekundárne jazykové vzdelanie, ktoré získa poslucháč úspešným absolvovaním posledného ročníka ...
c)
postsekundárne jazykové vzdelanie, ktoré získa poslucháč úspešným absolvovaním posledného ...
(4)

Stupeň jazykového vzdelania nenahrádza stupeň vzdelania podľa § 16.

§ 18
Doklady o získanom vzdelaní
(1)

Doklady o získanom vzdelaní podľa tohto zákona môžu vydávať školy, ktoré sú zaradené do ...

(2)

Dokladom o získanom vzdelaní je

a)
osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania,
b)
vysvedčenie,
c)
osvedčenie o absolvovaní časti vzdelávacieho programu,
d)
osvedčenie o zaškolení,
e)
osvedčenie o zaučení,
f)
vysvedčenie o záverečnej skúške,
g)
vysvedčenie o maturitnej skúške,
h)
vysvedčenie o záverečnej pomaturitnej skúške,
i)
vysvedčenie o absolventskej skúške a absolventský diplom,
j)
vysvedčenie s doložkou,
k)
vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške.
(3)

Doklady o získanom vzdelaní sa vedú v štátnom jazyku. V školách, v ktorých sa výchova a vzdelávanie ...

(4)

Doklady o získanom vzdelaní sa vydávajú na predpísaných tlačivách schválených ministerstvom ...

(5)

Údaje na dokladoch o získanom vzdelaní sa musia zhodovať s údajmi o dieťati, žiakovi alebo poslucháčovi ...

(6)

Podpisy na dokladoch o získanom vzdelaní musia byť vlastnoručné.

(7)

V dokladoch o získanom vzdelaní je zakázané opravovať údaje.

(8)

Vysvedčenie z príslušného ročníka vzdelávacieho programu, po absolvovaní ktorého žiak získa ...

(9)

K vysvedčeniu o záverečnej skúške, k vysvedčeniu o maturitnej skúške, k vysvedčeniu o záverečnej ...

(10)

Doklady o získanom vzdelaní podľa odseku 2 sú verejné listiny.

Tretí oddiel
Povinná školská dochádzka a jej plnenie

§ 19
Povinná školská dochádzka
(1)

Nikoho nemožno oslobodiť od plnenia povinnej školskej dochádzky.

(2)

Povinná školská dochádzka je desaťročná a trvá najviac do konca školského roka, v ktorom žiak ...

(3)

Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa ...

(4)

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľ školy rozhodne19) ...

(5)

Ak sa u žiaka prvého ročníka základnej školy, ktorý nemal odložený začiatok povinnej školskej ...

(6)

Nultý ročník základnej školy je určený pre deti, ktoré k 1. septembru dosiahli fyzický vek ...

(7)

Ak dieťa ani po odložení začiatku povinnej školskej dochádzky alebo po dodatočnom odložení ...

(8)

Ak zákonný zástupca dieťaťa požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne ...

(9)

Žiakovi so zdravotným znevýhodnením, ktorý je oslobodený od povinnosti dochádzať do školy a ...

§ 20
Plnenie povinnej školskej dochádzky
(1)

Povinná školská dochádzka sa plní v základných školách, v stredných školách a v školách ...

(2)

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky ...

(3)

Miesto a čas zápisu podľa odseku 2 určí

a)
obec všeobecne záväzným nariadením,20)
b)
orgán miestnej štátnej správy v školstve,21)
c)
zriaďovateľ cirkevnej školy,
d)
zriaďovateľ súkromnej školy.
(4)

Základná škola vyžaduje pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky osobné údaje ...

(5)

Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode,22) v ktorom má trvalý ...

(6)

Riaditeľ spádovej školy je povinný prednostne prijať na plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov, ...

(7)

Žiak umiestnený v školskom zariadení alebo v inom zariadení na základe rozhodnutia súdu alebo ...

(8)

Žiak podľa odseku 7 môže so súhlasom riaditeľa školského zariadenia alebo zariadenia, v ktorom ...

(9)

Žiak, ktorý nemá trvalé bydlisko, plní povinnú školskú dochádzku v spádovej škole, ktorú ...

§ 21
Plnenie povinnej školskej dochádzky v strednej škole
(1)

Žiak, ktorý bol v priebehu plnenia povinnej školskej dochádzky prijatý do strednej školy alebo ...

(2)

Žiaka, ktorý plní povinnú školskú dochádzku v strednej škole podľa odseku 1, možno podľa ...

(3)

Žiaka podľa odseku 2 možno preradiť do inej než spádovej základnej školy len s písomným súhlasom ...

§ 22
Skončenie plnenia povinnej školskej dochádzky
(1)

Žiak skončil plnenie povinnej školskej dochádzky, ak od začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky ...

(2)

Žiakovi ôsmeho ročníka vzdelávacieho programu základnej školy, ktorý dovŕšil 16 rokov veku, ...

(3)

Žiakovi s ťažkým zdravotným postihnutím26) môže riaditeľ školy umožniť vzdelávanie v základnej ...

Štvrtý oddiel
Osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky

§ 23
Formy osobitného spôsobu plnenia školskej dochádzky

Formy osobitného spôsobu plnenia školskej dochádzky sú

a)

individuálne vzdelávanie, ktoré sa uskutočňuje bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v škole ...

b)

vzdelávanie v školách mimo územia Slovenskej republiky,

c)

vzdelávanie v školách zriadených iným štátom na území Slovenskej republiky so súhlasom zastupiteľského ...

d)

vzdelávanie v školách, v ktorých sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie podľa medzinárodných ...

e)

individuálne vzdelávanie v zahraničí pre žiakov základnej školy,

f)

podľa individuálneho učebného plánu,

g)

vzdelávanie v Európskych školách.26a)

§ 24
Individuálne vzdelávanie
(1)

O povolení individuálneho vzdelávania rozhoduje riaditeľ školy, do ktorej bol žiak prijatý (ďalej ...

(2)

O povolení individuálneho vzdelávania rozhoduje riaditeľ školy v rámci rozhodovania o oslobodení ...

a)
žiakovi školy, ktorému jeho zdravotný stav neumožňuje účasť na vzdelávaní v škole,
b)
žiakovi prvého stupňa základnej školy,
c)
žiakovi, ktorý bol vzatý do väzby alebo je vo výkone trestu odňatia slobody, ktorému nemožno ...
(3)

K žiadosti o povolenie individuálneho vzdelávania podľa odseku 2 písm. a) zákonný zástupca alebo ...

(4)

Vzdelávanie žiaka, ktorému bolo povolené individuálne vzdelávanie podľa odseku 2 písm. b), zabezpečuje ...

(5)

Žiadosť zákonného zástupcu o povolenie individuálneho vzdelávania podľa odseku 2 písm. b) obsahuje ...

a)
meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a miesto trvalého pobytu žiaka,
b)
ročník, prípadne polrok a obdobie, na ktoré sa má individuálne vzdelávanie povoliť,
c)
dôvody na povolenie individuálneho vzdelávania,
d)
individuálny vzdelávací program, ktorého princípy a ciele vzdelávania musia byť v súlade s princípmi ...
e)
popis priestorového a materiálno-technického zabezpečenia a podmienok ochrany zdravia individuálne ...
f)
meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá bude uskutočňovať individuálne vzdelávanie žiaka, ktorému ...
g)
zoznam učebníc a učebných textov, ktoré budú pri individuálnom vzdelávaní žiaka používané, ...
h)
ďalšie skutočnosti, ktoré majú vplyv na individuálne vzdelávanie žiaka.
(6)

Žiak, ktorému bolo povolené individuálne vzdelávanie, koná komisionálne skúšky v kmeňovej ...

(7)

Pri rozhodovaní o komisionálnej skúške podľa odseku 6 riaditeľ školy zohľadňuje zdravotný ...

(8)

Žiak, ktorému bolo povolené individuálne vzdelávanie podľa odseku 2 písm. a) na základe odporúčania ...

(9)

Na konanie komisionálnych skúšok podľa odseku 6 sa vzťahujú ustanovenia § 57.

(10)

Kontrolu úrovne kvality výchovy a vzdelávania pri individuálnom vzdelávaní vykonáva Štátna ...

(11)

Povolenie individuálneho vzdelávania žiaka riaditeľ školy zruší

a)
na základe žiadosti zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka,
b)
ak zákonný zástupca žiaka neplní podmienky individuálneho vzdelávania podľa tohto zákona,
c)
ak žiak na konci hodnotiaceho obdobia neprospel,
d)
na návrh hlavného školského inšpektora,
e)
na základe odôvodneného návrhu zamestnávateľa, u ktorého sa žiak pripravuje v systéme duálneho ...
(12)

Riaditeľ školy rozhodne o zrušení povolenia individuálneho vzdelávania do 30 dní od začatia ...

(13)

O povolenie individuálneho vzdelávania žiaka podľa odseku 2 písm. c) môže požiadať aj príslušný ...

(14)

Zákonný zástupca uhrádza fyzickej osobe, ktorá uskutočňuje individuálne vzdelávanie žiaka ...

§ 25
(1)

O povolení vzdelávania podľa § 23 písm. b), c) alebo e) rozhoduje riaditeľ kmeňovej školy na ...

(2)

V žiadosti zákonný zástupca alebo plnoletý žiak uvedie

a)
meno, priezvisko a bydlisko žiaka,
b)
rodné číslo žiaka,
c)
adresu bydliska v zahraničí,
d)
názov a adresu školy, ktorú bude žiak v zahraničí navštevovať, ak je vopred známa, alebo názov ...
(3)

Ak ide o vzdelávanie podľa § 23 písm. b), zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak do 30 ...

(4)

Kmeňová škola poskytuje žiakovi na základe žiadosti zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka ...

(5)

Žiak, ktorý vykonáva osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky podľa § 23 písm. b) a c), ...

(6)

Žiaci, ktorí vykonávajú osobitný spôsob školskej dochádzky podľa § 23 písm. e), vykonajú ...

(7)

Žiak môže zo závažných dôvodov, najmä sťaženej dostupnosti ku kmeňovej škole, vykonať skúšku ...

(8)

Žiak, ktorý vykonáva osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky podľa § 23 písm. e), alebo ...

(9)

Žiak, ktorý nepožiadal o vykonanie komisionálnych skúšok podľa odseku 5, vykoná komisionálne ...

§ 26
Individuálny učebný plán
(1)

Vzdelávanie podľa individuálneho učebného plánu môže na žiadosť zákonného zástupcu žiaka ...

(2)

Vzdelávanie podľa individuálneho učebného plánu môže riaditeľ školy povoliť žiakovi s nadaním ...

(3)

Súčasne s povolením vzdelávania podľa individuálneho učebného plánu dohodne riaditeľ školy ...

(4)

Individuálny učebný plán vypracuje škola v spolupráci s pedagogickými zamestnancami a odbornými ...

(5)

O povolenie vzdelávania podľa individuálneho učebného plánu môže požiadať aj príslušný ...

TRETIA ČASŤ

SÚSTAVA ŠKÔL

§ 27
(1)

Školy zaradené do siete škôl a školských zariadení podľa osobitného predpisu,2) ktoré zabezpečujú ...

(2)

Sústavu škôl tvoria tieto druhy škôl:

a)
materská škola,
b)
základná škola,
c)
gymnázium,
d)
stredná odborná škola,
e)
stredná športová škola,
f)
škola umeleckého priemyslu,
g)
konzervatórium,
h)
školy pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
i)
základná umelecká škola,
j)
jazyková škola.
(3)

Vzdelávanie v školách podľa odseku 2 písm. b) až h) sa považuje za sústavnú prípravu na povolanie ...

(4)

Školy sa môžu spájať splynutím do jednej právnickej osoby, ktorou je základná škola s materskou ...

(5)

Druhy škôl podľa odseku 2 písm. b) až d) a g) až i) sa členia na typy. Typ školy bližšie určuje, ...

(6)

Školy podľa odseku 2 písm. b) až i) sú právnickými osobami, v právnych vzťahoch vystupujú ...

Prvý oddiel
Materská škola

§ 28
(1)

Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, ...

(2)

Materská škola sa zriaďuje spravidla pri počte desať detí. Materská škola zabezpečuje výchovu ...

(3)

Vzdelávanie v materských školách sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu okrem materských škôl ...

(4)

Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej orgánom miestnej štátnej správy v školstve prispieva ...

(5)

Výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa ...

(6)

Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa,

a)
ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b)
ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom ...
c)
ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.
(7)

Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa,

a)
ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych ...
b)
ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka ...
(8)

Deti, ktoré majú v nasledujúcom roku plniť povinnú školskú dochádzku, sa obvykle zaraďujú ...

(9)

Najvyšší počet detí v triede materskej školy je

a)
20 v triede pre troj- až štvorročné deti,
b)
21 v triede pre štvor- až päťročné deti,
c)
22 v triede pre päť- až šesťročné deti,
d)
21 v triede pre troj- až šesťročné deti.
(10)

Ak sú splnené požiadavky podľa osobitného predpisu,32a) najvyšší počet detí v triede podľa ...

a)
zmeny trvalého pobytu dieťaťa,
b)
zaradenia dieťaťa len na adaptačný pobyt alebo len na diagnostický pobyt v materskej škole,
c)
odkladu plnenia povinnej školskej dochádzky alebo dodatočného odkladu plnenia povinnej školskej ...
d)
zvýšeného záujmu zákonných zástupcov detí o výchovu a vzdelávanie v materskej škole.
(11)

Pri určovaní počtu detí v triede podľa odseku 10 sa môže zohľadniť počet detí v triede mladších ...

(12)

O zaradení dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami rozhodne riaditeľ na základe ...

(13)

Ak riaditeľ materskej školy alebo príslušné školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie ...

(14)

V materskej škole môže pôsobiť aj asistent učiteľa.

(15)

Predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa môže uskutočňovať so súhlasom riaditeľa aj s ...

(16)

Materská škola môže organizovať pobyty detí v škole v prírode, výlety, exkurzie, saunovanie, ...

(17)

Riaditeľ materskej školy ďalej

a)
určuje, po prerokovaní so zákonným zástupcom, zaradenie dieťaťa do triedy a dĺžku adaptačného ...
b)
rozhoduje o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy33) na základe písomnej žiadosti ...
(18)

Ministerstvo školstva ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom ďalšie spôsoby organizácie ...

Druhý oddiel
Základná škola

§ 29
(1)

Základná škola v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania tohto zákona podporuje rozvoj ...

(2)

Základná škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie prostredníctvom vzdelávacích programov, ktoré ...

(3)

Základné školy sa členia na tieto typy:

a)
základnú školu so všetkými ročníkmi (ďalej len „plnoorganizovaná základná škola“),
b)
základnú školu, ktorá nemá všetky ročníky (ďalej len „neplnoorganizovaná základná škola“). ...
(4)

Základná škola má spravidla deväť ročníkov s možnosťou zriadenia nultého ročníka. Člení ...

(5)

Najvyšší počet žiakov v triede základnej školy je

a)
16 žiakov v triede nultého ročníka,
b)
24 žiakov v triede, v ktorej sú žiaci viacerých ročníkov prvého stupňa základnej školy,
c)
22 žiakov v triede prvého ročníka,
d)
25 žiakov v triede druhého až štvrtého ročníka,
e)
29 žiakov v triede piateho až deviateho ročníka.
(6)

Triedu podľa charakteru vzdelávacieho programu možno deliť na skupiny.

(7)

Do nultého ročníka môže byť zaradené dieťa len s informovaným súhlasom zákonného zástupcu ...

(8)

Najnižší počet žiakov v triede základnej školy je

a)
osem žiakov v triede nultého ročníka; šesť žiakov v triede nultého ročníka v neplnoorganizovanej ...
b)
12 žiakov v triede, v ktorej sú žiaci viacerých ročníkov prvého stupňa základnej školy,
c)
11 žiakov v triede prvého ročníka,
d)
13 žiakov v triede druhého až štvrtého ročníka,
e)
15 žiakov v triede piateho až deviateho ročníka.
(9)

V škole možno po súhlase zriaďovateľa zriadiť triedu pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími ...

(10)

Do triedy základnej školy možno začleniť žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. ...

(11)

V základnej škole možno so súhlasom zriaďovateľa zriadiť špecializovanú triedu. V špecializovanej ...

(12)

V triede základnej školy pre žiakov vzatých do väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody je ...

(13)

Ak sú splnené požiadavky podľa osobitného predpisu,32a) najvyšší počet žiakov v triede podľa ...

a)
zmeny trvalého pobytu žiaka,
b)
opakovania ročníka žiakom,
c)
prestupu žiaka z inej školy,
d)
osobitného spôsobu plnenia školskej dochádzky žiaka podľa § 23 písm. a) až e),
e)
preradenia žiaka do vyššieho ročníka bez absolvovania predchádzajúceho ročníka alebo
f)
preradenia žiaka do základnej školy.
(14)

Ak riaditeľ základnej školy povolil plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia Slovenskej ...

(15)

Ak je na území obce zriadená základná škola, v ktorej sa výchova a vzdelávanie uskutočňuje ...

(16)

Zriaďovateľ základnej školy môže určiť v osobitných prípadoch aj nižší počet žiakov v ...

a)
znížená dostupnosť žiakov do školy; za zníženú dostupnosť žiakov do školy sa považuje dĺžka ...
b)
vzdelávanie žiakov v jazyku národnostnej menšiny, ak v okruhu 6 kilometrov od miesta trvalého pobytu ...
c)
vzdelávanie žiakov v štátnom jazyku, ak v okruhu 6 kilometrov od miesta trvalého pobytu žiaka ...
d)
vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, ak je z celkového počtu žiakov školy ...
e)
ďalšie prípady hodné osobitného zreteľa.
(17)

Ustanovenie odseku 8 písm. a) až d) sa nevzťahuje na triedy základných škôl zriadených len s ...

(18)

Ustanovenie odseku 8 sa nevzťahuje na triedy základných škôl s vyučovacím jazykom národnostnej ...

§ 30
(1)

Základnú školu len s ročníkmi prvého stupňa zriaďovateľ zriadi, ak je predpoklad, že sa do ...

(2)

Vzdelávanie v základnej škole na prvom stupni sa môže organizovať aj v triede, v ktorej sú žiaci ...

(3)

Základnú školu s prvým až deviatym ročníkom zriaďovateľ zriadi, ak je predpoklad, že sa do ...

(4)

V osobitných prípadoch, najmä ak je najbližšia základná škola ťažko dostupná, môže zriaďovateľ ...

(5)

Pre fyzické osoby, ktoré nezískali nižšie stredné vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. b), môže ...

(6)

V základnej škole môže pôsobiť aj asistent učiteľa.

(7)

Základná škola môže organizovať výlety, exkurzie, jazykové kurzy, športový výcvik, pobyty ...

(8)

Ministerstvo školstva ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom organizáciu základnej školy, ...

§ 31
(1)

V priebehu plnenia povinnej školskej dochádzky v základnej škole môže žiak základnej školy ...

(2)

Ak riaditeľ základnej školy prijme žiaka podľa odseku 1, je povinný bez zbytočného odkladu zaslať ...

(3)

Riaditeľ základnej školy môže na základe návrhu triedneho učiteľa a žiadosti zákonného zástupcu ...

(4)

Na základe žiadosti zákonného zástupcu žiaka a odporučenia praktického lekára pre deti a dorast ...

Tretí oddiel
Stredné školy

§ 32
Stredné školy sú:
a)

gymnázium,

b)

stredná odborná škola,

c)

stredná športová škola,

d)

škola umeleckého priemyslu,

e)

konzervatórium.

§ 33
(1)

V strednej škole sa zriaďujú triedy denného štúdia s počtom žiakov najviac 31.

(2)

Ak sú splnené požiadavky podľa osobitného predpisu,32a) najvyšší počet žiakov v triede podľa ...

a)
zmeny trvalého pobytu žiaka,
b)
opakovania ročníka žiakom,
c)
pokračovania štúdia žiaka po prerušení štúdia,
d)
prestupu žiaka z inej školy,
e)
osobitného spôsobu plnenia školskej dochádzky žiaka podľa § 23 písm. a) až e),
f)
prijatia žiaka do vyššieho ročníka,
g)
preradenia žiaka do vyššieho ročníka bez absolvovania predchádzajúceho ročníka alebo
h)
zmeny študijného odboru alebo učebného odboru žiakom.
(3)

Stredná škola môže pre osoby vykonávajúce trest odňatia slobody a osoby vo výkone väzby organizovať ...

(4)

V priebehu štúdia na strednej škole sa umožňuje žiakom

a)
prerušenie štúdia,
b)
zmena študijného alebo učebného odboru,
c)
prestup na inú strednú školu,
d)
preradenie do základnej školy,
e)
opakovanie ročníka,
f)
postup do vyššieho ročníka,
g)
zanechanie štúdia,
h)
štúdium podľa individuálneho učebného plánu,
i)
štúdium na zahraničnej škole obdobného typu.
(5)

Riaditeľ strednej školy môže po posúdení učebných plánov a po prerokovaní v pedagogickej rade ...

(6)

Ak riaditeľ strednej školy povolil absolvovať časť štúdia v škole obdobného typu v zahraničí, ...

(7)

Najnižší počet žiakov v triede strednej školy je

a)
17 žiakov v triede strednej školy v dennej forme štúdia,
b)
8 žiakov v triede strednej školy v externej forme štúdia.
(8)

Zriaďovateľ strednej školy môže určiť v osobitnom prípade aj nižší počet žiakov v triede, ...

a)
zaradenie študijného odboru alebo učebného odboru do zoznamu študijných odborov a učebných odborov ...
b)
výchova a vzdelávanie vo vzdelávacom programe nižšieho stredného odborného vzdelávania,
c)
výchova a vzdelávanie žiakov vo výkone trestu odňatia slobody,
d)
stredná škola, v ktorej sa výchova a vzdelávanie uskutočňuje v štátnom jazyku a súčasne v ...
e)
ďalšie prípady hodné osobitného zreteľa.
(9)

Triedu podľa charakteru vzdelávacieho programu možno deliť na skupiny.

(10)

V stredných odborných školách možno zriadiť spoločnú triedu pre niekoľko príbuzných študijných ...

(11)

V konzervatóriách a v školách umeleckého priemyslu možno zriadiť spoločnú triedu pre niekoľko ...

(12)

Stredná škola organizuje kurz na ochranu života a zdravia a môže organizovať kurz pohybových ...

§ 34
Prerušenie štúdia a zmena študijného alebo učebného odboru
(1)

Riaditeľ strednej školy môže povoliť prerušenie štúdia žiakovi, ktorý splnil povinnú školskú ...

(2)

Zmenu študijného odboru alebo učebného odboru povoľuje riaditeľ strednej školy spravidla na začiatku ...

(3)

Prerušenie štúdia žiaka, ktorý sa pripravuje v systéme duálneho vzdelávania, alebo zmenu študijného ...

§ 35
Prestup na inú strednú školu
(1)

Prestup žiaka do inej strednej školy na ten istý alebo iný študijný odbor alebo učebný odbor ...

(2)

Prestup žiaka, ktorý navštevuje strednú školu s osemročným štúdiom, do strednej odbornej školy ...

(3)

Podmienkou prestupu žiaka do inej strednej školy je úspešné vykonanie rozdielovej skúšky. Ak ...

(4)

Ak riaditeľ strednej školy, do ktorej chce žiak prestúpiť, rozhodne o prijatí žiaka,35) je povinný ...

(5)

Riaditeľovi strednej školy, na ktorú žiak prestúpil, zašle riaditeľ strednej školy, z ktorej ...

(6)

Prestup žiaka do inej strednej školy sa len vo výnimočných prípadoch umožňuje aj v priebehu ...

(7)

Riaditeľ strednej školy môže povoliť žiakovi štúdium na obdobnej škole v zahraničí.

§ 36
Preradenie žiaka zo strednej školy do základnej školy
(1)

Žiak, ktorý navštevuje prvý až štvrtý ročník osemročného vzdelávacieho programu v strednej ...

a)
ak sa mu nepovolí opakovať ročník,36)
b)
ak stratí zdravotnú spôsobilosť,
c)
ak stratí športovú výkonnosť,
d)
na žiadosť zákonného zástupcu žiaka.
(2)

Žiak, ktorý bol preradený do základnej školy podľa odseku 1, pokračuje v plnení povinnej školskej ...

(3)

Ak riaditeľ strednej školy rozhodne o preradení žiaka do základnej školy,19) zákonný zástupca ...

§ 37
Opakovanie ročníka
(1)

Riaditeľ strednej školy rozhoduje o opakovaní ročníka žiaka na základe posúdenia jeho vzdelávacích ...

(2)

Ak riaditeľ strednej školy nepovolí žiakovi, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku, opakovať ...

(3)

Ak riaditeľ strednej školy nepovolí žiakovi prvého až štvrtého ročníka osemročného vzdelávacieho ...

§ 38
Postup do vyššieho ročníka strednej školy
(1)

Do vyššieho ročníka strednej školy postupuje žiak po absolvovaní príslušného ročníka vzdelávacieho ...

(2)

Nadaného žiaka môže riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy preradiť ...

§ 39
Zanechanie štúdia
(1)

Ak žiak, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku, chce zanechať štúdium, oznámi to písomne ...

(2)

Žiak prestáva byť žiakom strednej školy dňom, ktorý nasleduje po dni, keď riaditeľovi strednej ...

§ 41
Gymnázium

Gymnázium je všeobecnovzdelávacia, vnútorne diferencovaná stredná škola, ktorá pripravuje žiakov ...

§ 42
Stredná odborná škola
(1)

Stredná odborná škola je vnútorne diferencovaná stredná škola, ktorá poskytuje žiakom odborné ...

(2)

Stredná odborná škola poskytuje žiakom odborné vzdelávanie a prípravu v členení na teoretické ...

(3)

Stredná odborná škola poskytuje po úspešnom absolvovaní príslušného vzdelávacieho programu ...

(4)

Pre fyzické osoby, ktoré nezískali nižšie stredné vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. b), môže ...

(5)

Žiak, ktorý už vykonal maturitnú skúšku v inom študijnom odbore, študuje v strednej odbornej ...

§ 42a
Stredná športová škola
(1)

Stredná športová škola je vnútorne diferencovaná stredná škola, ktorá pripravuje žiakov so ...

(2)

Vzdelávacie programy strednej športovej školy sú zamerané na prípravu žiakov so športovým nadaním ...

(3)

Neoddeliteľnou súčasťou výchovy a vzdelávania v strednej športovej škole je športová príprava ...

(4)

Stredná športová škola zabezpečuje športovú prípravu najmenej v piatich športových odvetviach, ...

(5)

Športovej prípravy organizovanej strednou športovou školou počas hlavných školských prázdnin ...

(6)

Stredná športová škola poskytuje

a)
stredné odborné vzdelanie,
b)
úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo
c)
úplné stredné odborné vzdelanie.
(7)

Žiak, ktorý už vykonal maturitnú skúšku v inom študijnom odbore, študuje v strednej športovej ...

§ 42b
Škola umeleckého priemyslu
(1)

Škola umeleckého priemyslu je vnútorne diferencovaná stredná škola, ktorá poskytuje žiakom komplexné ...

(2)

Výchova a vzdelávanie v škole umeleckého priemyslu sa uskutočňuje ako teoretické vyučovanie ...

(3)

Škola umeleckého priemyslu poskytuje

a)
úplné stredné odborné vzdelanie alebo
b)
vyššie odborné vzdelanie.
(4)

Škola umeleckého priemyslu neposkytuje kvalifikačné pomaturitné štúdium.

(5)

Žiak, ktorý už vykonal maturitnú skúšku v inom študijnom odbore, študuje v škole umeleckého ...

§ 44
Konzervatórium
(1)

Konzervatórium poskytuje komplexné umelecké a umelecko-pedagogické vzdelanie. Pripravuje žiakov ...

(2)

Typom konzervatória je hudobné a dramatické konzervatórium a tanečné konzervatórium. Hudobné ...

(3)

Výchova a vzdelávanie v konzervatóriu sa uskutočňuje individuálne, v skupinách alebo kolektívne. ...

(4)

Žiakom sa zapožičiavajú bezplatne hudobné nástroje, notový materiál, audiovizuálne nahrávky ...

(5)

Výchova a vzdelávanie v konzervatóriu sa uskutočňuje podľa šesťročného vzdelávacieho programu, ...

(6)

Konzervatórium pre odbor tanec sa zriaďuje ako škola s celodennou starostlivosťou alebo ako internátna ...

(7)

Konzervatórium poskytuje

a)
nižšie stredné vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. b) úspešným skončením štvrtého ročníka ...
b)
úplné stredné odborné vzdelanie podľa § 16 ods. 4 písm. d) úspešným vykonaním maturitnej ...
c)
vyššie odborné vzdelanie podľa § 16 ods. 5 písm. b) úspešným vykonaním absolventskej skúšky. ...
(8)

Žiak, ktorý už vykonal maturitnú skúšku v inom študijnom odbore, študuje na konzervatóriu len ...

§ 45
Nadväzujúce formy odborného vzdelávania a prípravy

Nadväzujúce formy odborného vzdelávania a prípravy sú

a)
nadstavbové štúdium,
b)
pomaturitné štúdium,
c)
skrátené štúdium.
§ 46
Nadstavbové štúdium
(1)

Nadstavbové štúdium sa organizuje v odboroch vzdelávania stredných odborných škôl, ktoré nadväzujú ...

(2)

Nadstavbové štúdium poskytuje vyššiu úroveň všeobecného a široko profilovaného odborného ...

a)
zdokonaľujú pre kvalifikovaný výkon povolania a špecializujú sa na výkon niektorých technicko-hospodárskych ...
b)
pripravujú na ďalšie vzdelávanie.
§ 47
Pomaturitné štúdium
(1)

Pomaturitné štúdium sa organizuje na stredných odborných školách v záujme zvyšovania a prehlbovania ...

(2)

Stredné odborné školy môžu organizovať pomaturitné štúdium vo vzdelávacích programoch, ktoré ...

(3)

Pomaturitné štúdium sa člení na tieto druhy:

a)
zdokonaľovacie štúdium alebo inovačné štúdium, v ktorom si žiaci zdokonaľujú alebo inovujú ...
b)
kvalifikačné štúdium, v ktorom žiaci získavajú odbornú kvalifikáciu v inom odbore vzdelania, ...
c)
špecializačné štúdium, v ktorom žiaci získavajú špeciálne vedomosti a zručnosti vrátane ...
d)
vyššie odborné štúdium, v ktorom žiaci získavajú všeobecné vzdelanie a špeciálne vedomosti ...
§ 47a
Skrátené štúdium
(1)

Skrátené štúdium sa organizuje v učebných odboroch v strednej odbornej škole s cieľom rozšírenia ...

(2)

Skrátené štúdium je určené pre uchádzačov, ktorí v predchádzajúcom vzdelávaní získali ...

(3)

Stredná odborná škola môže organizovať skrátené štúdium v

a)
jednoročnom vzdelávacom programe odboru vzdelávania alebo
b)
dvojročnom vzdelávacom programe odboru vzdelávania.
(4)

Žiak v skrátenom štúdiu študuje len odborné vyučovacie predmety.

(5)

Skrátené štúdium v jednoročnom vzdelávacom programe odboru vzdelávania sa ukončuje záverečnou ...

(6)

Skrátené štúdium v dvojročnom vzdelávacom programe odboru vzdelávania sa ukončuje záverečnou ...

§ 48
(1)

Ministerstvo školstva ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti organizácie ...

(2)

Druhy vzdelávania a dĺžku vzdelávania v jednotlivých odboroch vzdelávania a ich nadväznosť na ...

Štvrtý oddiel
Základná umelecká škola

§ 49
(1)

Základná umelecká škola zabezpečuje umeleckú výchovu a vzdelávanie podľa vzdelávacieho programu ...

(2)

Základná umelecká škola poskytuje základné umelecké vzdelanie podľa § 17, pripravuje na štúdium ...

(3)

V základných umeleckých školách sa môžu zriaďovať hudobné, výtvarné, tanečné a literárno-dramatické ...

(4)

Výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základných umeleckých ...

(5)

Zriaďovateľ základnej umeleckej školy môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku ...

§ 50
Ukončovanie štúdia v základnej umeleckej škole
(1)

Základné štúdium a štúdium pre dospelých sa ukončuje záverečnou skúškou.

(2)

Riaditeľ základnej umeleckej školy môže rozhodnúť o predčasnom ukončení štúdia, ak

a)
žiak sústavne alebo závažným spôsobom porušuje školský poriadok,
b)
žiak alebo zákonný zástupca žiaka neuhrádza čiastočnú úhradu nákladov podľa § 49 ods. 4. ...
§ 51
Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu v základných umeleckých školách
(1)

Základná umelecká škola organizuje prípravné štúdium, základné štúdium, štúdium s rozšíreným ...

(2)

Prípravné štúdium má najviac dva ročníky. Je určené pre žiakov prvého stupňa základnej ...

(3)

Základné štúdium sa člení na dva stupne. Prvý stupeň má najviac deväť ročníkov a druhý ...

(4)

Rozšírené štúdium je určené žiakom, ktorí v základnom štúdiu preukážu mimoriadne nadanie ...

(5)

V skrátenom štúdiu sa žiaci pripravujú na štúdium na stredných školách, konzervatóriách ...

(6)

Štúdium pre dospelých má najviac štyri ročníky.

(7)

Vyučovanie je individuálne a skupinové. Počty žiakov v jednotlivých vyučovacích predmetoch určujú ...

(8)

Riaditeľ základnej umeleckej školy môže prerušiť štúdium žiakovi na jeho žiadosť alebo na ...

§ 52
Prijímanie žiakov na štúdium v základných umeleckých školách
(1)

Do prípravného štúdia prijíma riaditeľ školy žiakov na základe posúdenia predpokladov na štúdium ...

(2)

Do základného štúdia, skráteného štúdia a štúdia pre dospelých prijíma riaditeľ školy ...

(3)

Na posúdenie študijných predpokladov uchádzačov na štúdium zriaďuje riaditeľ školy trojčlennú ...

(4)

Na základe odporúčania prijímacej komisie môže uchádzačov, ktorí prekročili odporúčaný ...

(5)

Do rozšíreného štúdia zaraďuje riaditeľ školy na návrh triedneho učiteľa žiakov, ktorí ...

(6)

Ministerstvo školstva ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom spôsob organizácie výchovno-vzdelávacieho ...

Piaty oddiel
Jazyková škola

§ 53
(1)

Jazyková škola poskytuje jazykové vzdelávanie v cudzích jazykoch podľa vzdelávacieho programu, ...

(2)

Absolvovaním vzdelávacích programov v jazykovej škole môže absolvent získať vzdelanie podľa ...

(3)

Vzdelávací program jazykovej školy sa môže skončiť vykonaním štátnej jazykovej skúšky na ...

(4)

Ak sa vzdelávací program ukončuje podľa odseku 3, skúška sa koná pred trojčlennou skúšobnou ...

(5)

Úhrada nákladov na štúdium pozostáva z príspevku na úhradu ročných nákladov (ďalej len „školné“) ...

(6)

Výšku úhrady nákladov na štúdium v jazykových školách zriadených obcou31) a samosprávnym ...

(7)

Výšku zápisného určí zriaďovateľ. Zriaďovateľ jazykovej školy môže znížiť alebo odpustiť ...

(8)

Ak poslucháč jazykovej školy do 30. septembra alebo do 28. februára preukáže, že sa zo závažných ...

(9)

Jazyková škola vráti školné za príslušný polrok poslucháčom zrušeného kurzu, ak takýchto ...

(10)

Štátna jazyková skúška sa vykonáva za úhradu. Výšku úhrady za vykonanie štátnych jazykových ...

(11)

Ministerstvo školstva ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom spôsob prijímania do jazykových ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

FORMY ORGANIZÁCIE VÝCHOVY A VZDELÁVANIA, HODNOTENIE A KLASIFIKÁCIA VÝCHOVY A VZDELÁVANIA

§ 54
Formy organizácie výchovy a vzdelávania
(1)

Výchova a vzdelávanie sa v školách podľa tohto zákona organizuje dennou formou štúdia alebo ...

(2)

Denná forma štúdia sa uskutočňuje ako poldenná, celodenná, týždenná alebo nepretržitá.

(3)

Externá forma štúdia sa uskutočňuje ako večerná, diaľková alebo dištančná.

(4)

Vzdelávanie sa môže uskutočňovať aj formou individuálneho vzdelávania podľa individuálneho ...

(5)

Poldenné vzdelávanie je organizované len v dopoludňajších alebo len v odpoludňajších hodinách ...

(6)

Celodenné vzdelávanie je organizované v dopoludňajších aj v odpoludňajších hodinách v rozsahu ...

(7)

Týždenné vzdelávanie je výchova a vzdelávanie podľa odseku 6 so zabezpečením ubytovania a stravovania. ...

(8)

Večerné vzdelávanie je organizované pravidelne niekoľkokrát v týždni v rozsahu 10 až 15 hodín ...

(9)

Diaľkové vzdelávania je organizované spravidla raz týždenne v rozsahu šesť až sedem konzultačných ...

(10)

Dištančné vzdelávania je diaľkové vzdelávanie prostredníctvom korešpondencie, telekomunikačných ...

(11)

V stredných školách možno dennú formu štúdia kombinovať s externou formou štúdia (ďalej len ...

(12)

Pre žiakov, ktorí plnia povinnú školskú dochádzku, sa vzdelávanie organizuje dennou formou štúdia ...

(13)

Dĺžka externej formy štúdia alebo kombinovaného štúdia je najviac o jeden rok dlhšia ako denná ...

(14)

Vzdelanie získané vo všetkých formách štúdia je rovnocenné.

Hodnotenie a klasifikácia prospechu a správania žiakov a opatrenia vo výchove v základných školách a stredných školách

§ 55
(1)

Hodnotenie žiaka sa v rámci vzdelávania podľa tohto zákona vykonáva podľa úrovne dosiahnutých ...

a)
slovným hodnotením,
b)
klasifikáciou,
c)
kombináciou klasifikácie a slovného hodnotenia.
(2)

Predmety, ktoré sa neklasifikujú, sú určené v školskom vzdelávacom programe.

(3)

Prospech žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch nultého ročníka, prípravného ročníka ...

a)
dosiahol veľmi dobré výsledky,
b)
dosiahol dobré výsledky,
c)
dosiahol uspokojivé výsledky,
d)
dosiahol neuspokojivé výsledky.
(4)

Pri hodnotení a klasifikácii žiaka s vývinovými poruchami alebo žiaka so zdravotným postihnutím ...

(5)

Prospech žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa klasifikuje týmito stupňami:

a)
1 – výborný,
b)
2 – chválitebný,
c)
3 – dobrý,
d)
4 – dostatočný,
e)
5 – nedostatočný.
(6)

Správanie žiaka sa klasifikuje týmito stupňami:

a)
1 – veľmi dobré,
b)
2 – uspokojivé,
c)
3 – menej uspokojivé,
d)
4 – neuspokojivé.
(7)

Celkové hodnotenie žiaka nultého ročníka, prípravného ročníka, prvého ročníka základnej ...

a)
prospel,
b)
neprospel.
(8)

Celkové hodnotenie žiaka druhého až deviateho ročníka základnej školy a žiaka strednej školy, ...

a)
prospel s vyznamenaním,
b)
prospel veľmi dobre,
c)
prospel,
d)
neprospel.
(9)

Celkové hodnotenie žiaka na konci prvého a druhého polroku vyjadruje výsledky jeho klasifikácie ...

(10)

V posledný vyučovací deň prvého polroka školského roka triedny učiteľ vydá žiakovi výpis ...

(11)

V posledný vyučovací deň školského roka sa vydáva žiakom vysvedčenie, ktoré obsahuje hodnotenie ...

(12)

Žiak hodnotený slovne prospel s vyznamenaním, ak ani v jednom povinnom vyučovacom predmete nedosiahol ...

(13)

Žiak prospel s vyznamenaním, ak ani v jednom povinnom vyučovacom predmete nemá stupeň prospechu ...

(14)

Žiak hodnotený slovne prospel veľmi dobre, ak ani v jednom povinnom vyučovacom predmete nedosiahol ...

(15)

Žiak prospel veľmi dobre, ak ani v jednom povinnom vyučovacom predmete nemá stupeň prospechu horší ...

(16)

Žiak hodnotený slovne prospel, ak ani v jednom povinnom vyučovacom predmete nebol hodnotený ako ...

(17)

Žiak prospel, ak nemá stupeň prospechu nedostatočný ani v jednom povinnom vyučovacom predmete.

(18)

Žiak hodnotený slovne neprospel, ak z niektorého povinného vyučovacieho predmetu aj po opravnej ...

(19)

Žiak neprospel, ak má z niektorého povinného vyučovacieho predmetu aj po opravnej skúške stupeň ...

(20)

Žiak, ktorý bol na konci druhého polroka hodnotený stupňom prospechu nedostatočný alebo dosiahol ...

(21)

Ročník opakuje aj žiak, ktorého nebolo možné klasifikovať ani v náhradnom termíne zo závažných ...

(22)

Žiak, ktorý sa vzdeláva podľa medzinárodných programov podľa § 7 ods. 6, je hodnotený podľa ...

(23)

Žiak s mentálnym postihnutím, žiak s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami, ...

§ 56
(1)

Ak nemožno žiaka vyskúšať a klasifikovať v riadnom termíne v prvom polroku, žiak sa za prvý ...

(2)

Ak nemožno žiaka vyskúšať a klasifikovať v riadnom termíne v druhom polroku, žiak je skúšaný ...

(3)

Žiak, ktorý má na konci druhého polroka prospech nedostatočný najviac z dvoch povinných vyučovacích ...

(4)

Opravnú skúšku môže vykonať aj žiak, ktorého prospech na konci prvého polroka je nedostatočný ...

(5)

Termín opravných skúšok určí riaditeľ školy tak, aby sa opravné skúšky

a)
podľa odseku 3 vykonali najneskôr do 31. augusta; žiakovi, ktorý zo závažných dôvodov nemôže ...
b)
podľa odseku 4 vykonali najneskôr do klasifikačnej porady za druhý polrok.
(6)

Žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na opravnú skúšku, sa klasifikuje z vyučovacieho ...

(7)

Žiak nadväzujúcej formy odborného vzdelávania a prípravy a externej formy štúdia sa neklasifikuje ...

§ 57
Komisionálne skúšky v základných a stredných školách
(1)

Žiak sa klasifikuje podľa výsledkov komisionálnej skúšky

a)
ak vykonáva rozdielovú skúšku v stredných školách,
b)
ak je skúšaný v náhradnom termíne,
c)
ak žiak alebo zákonný zástupca požiada o preskúšanie žiaka,
d)
ak sa preskúšanie koná na podnet riaditeľa školy,
e)
ak vykonáva opravné skúšky,
f)
v štúdiu podľa individuálneho učebného plánu v stredných školách,
g)
v prípade oslobodenia žiaka od povinnosti dochádzať do školy,
h)
pri praktických skúškach a skúškach z hlavného odboru štúdia na konci prvého a druhého polroka ...
i)
pri plnení osobitného spôsobu školskej dochádzky,
j)
pri individuálnom vzdelávaní podľa § 24,
k)
vo vzdelávaní v základných školách na získanie nižšieho stredného vzdelania podľa § 30 ods. ...
l)
vo vzdelávaní v stredných odborných školách na získanie nižšieho stredného vzdelania podľa ...
(2)

Komisia pre komisionálne skúšky má najmenej troch členov. Komisia sa skladá z predsedu, ktorým ...

(3)

Ak žiak alebo zákonný zástupca žiaka má pochybnosti o správnosti klasifikácie na konci prvého ...

(4)

O možnosti vykonať komisionálnu skúšku podľa odseku 1 rozhodne riaditeľ školy.44) Riaditeľ ...

§ 58
Opatrenia vo výchove
(1)

Za vzorné správanie, za vzorné plnenie povinností alebo za statočný čin možno žiakovi udeliť ...

(2)

Ak sa žiak previní proti školskému poriadku, možno mu uložiť napomenutie alebo pokarhanie od ...

(3)

Ak žiak svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov, ostatných ...

a)
zákonného zástupcu,
b)
zdravotnú pomoc,45)
c)
Policajný zbor.46)
(4)

Ochranné opatrenie slúži na upokojenie žiaka. O dôvodoch a priebehu ochranného opatrenia vyhotoví ...

PIATA ČASŤ

PRIJÍMANIE NA VÝCHOVU A VZDELÁVANIE

Prvý oddiel
Prijímanie na predprimárne vzdelávanie

§ 59
(1)

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich ...

(2)

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku, dieťa ...

(3)

Riaditeľ materskej školy po dohode so zriaďovateľom určí miesto a termín na podávanie žiadosti ...

(4)

Riaditeľ materskej školy rozhoduje o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie podľa osobitného ...

(5)

O prijatí dieťaťa so zdravotným postihnutím rozhoduje riaditeľ materskej školy po vyjadrení ...

(6)

Do materskej školy pri zdravotníckom zariadení prijíma riaditeľ materskej školy dieťa, ktoré ...

(7)

Dieťa môže byť prijaté na predprimárne vzdelávanie aj v priebehu školského roka.

Druhý oddiel
Prijímanie na základné vzdelávanie

§ 60
(1)

Na základné vzdelávanie sa prijíma dieťa, ktoré splnilo podmienky na začatie plnenia povinnej ...

(2)

O prijatí dieťaťa na základné vzdelávanie rozhodne riaditeľ školy34) do 15. júna, ktorý predchádza ...

(3)

Do prvého ročníka základnej školy sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a dosiahlo ...

(4)

Do nultého ročníka základnej školy sa prijíma dieťa zo sociálne znevýhodneného prostredia, ...

(5)

Ak nemožno umiestniť dieťa do základnej školy, riaditeľ tejto školy informuje zákonného zástupcu ...

§ 61
(1)

O prijatí dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami rozhoduje riaditeľ školy ...

(2)

Do základnej školy pri zdravotníckom zariadení prijíma riaditeľ školy žiaka, ktorý nastúpil ...

(3)

Ak sa počas dochádzky žiaka do základnej školy so vzdelávacím programom pre žiakov so špeciálnymi ...

Tretí oddiel
Prijímanie na vzdelávanie v stredných školách

§ 62
Predpoklady prijatia na vzdelávanie
(1)

Do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu v gymnáziách môže byť prijatý uchádzač, ...

(2)

Do prvého ročníka osemročného vzdelávacieho programu v gymnáziách alebo osemročného vzdelávacieho ...

(3)

Do prvého ročníka päťročného vzdelávacieho programu bilingválneho vzdelávania môže byť ...

(4)

Do prvého ročníka vzdelávacieho programu nižšieho stredného odborného vzdelávania môže byť ...

(5)

Do prvého ročníka vzdelávacieho programu stredného odborného vzdelávania môže byť prijatý ...

(6)

Do prvého ročníka vzdelávacieho programu úplného stredného odborného vzdelávania môže byť ...

(7)

Do prvého ročníka vzdelávacieho programu v strednej športovej škole môže byť prijatý uchádzač, ...

(8)

Do prvého ročníka šesťročného vzdelávacieho programu vyššieho odborného vzdelávania v konzervatóriu ...

(9)

Do prvého ročníka nadstavbového štúdia môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal stredné ...

(10)

Do prvého ročníka vzdelávacieho programu pomaturitného zdokonaľovacieho štúdia môže byť prijatý ...

(11)

Do prvého ročníka vzdelávacieho programu pomaturitného kvalifikačného štúdia môže byť prijatý ...

(12)

Do prvého ročníka vzdelávacieho programu vyššieho odborného vzdelávania v strednej odbornej ...

(13)

Podmienkou prijatia uchádzača na vzdelávanie je, že uchádzač nie je žiakom inej strednej školy. ...

(14)

Predpokladom prijatia na zdravotnícke študijné odbory vzdelávania je splnenie kritérií na zdravotnú ...

(15)

Ministerstvo školstva ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom zoznam študijných odborov ...

§ 63
Prihlášky na vzdelávanie
(1)

Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže podať dve prihlášky na vzdelávanie ...

(2)

Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača podáva prihlášku riaditeľovi základnej ...

a)
do 28. februára na štúdium v odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, ...
b)
do 20. apríla na ostatné odbory vzdelávania.
(3)

Uchádzač, ktorý nie je žiakom základnej školy, podáva prihlášku priamo na strednú školu v ...

(4)

Termíny podľa odseku 2 sa nevzťahujú na uchádzača, ktorý je mladistvým odsúdeným vo výkone ...

(5)

Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške vyjadrenie všeobecného lekára o ...

(6)

Na prihláške na vzdelávanie sa vyžadujú tieto osobné údaje:

a)
meno a priezvisko, rodné číslo, vyučovací jazyk, štátne občianstvo, potvrdenie o zdravotnej ...
b)
meno a priezvisko, adresa a telefónny kontakt zákonných zástupcov.
(7)

Uchádzač môže k prihláške pripojiť doklad o úspešnej účasti v predmetovej olympiáde alebo ...

(8)

Ak uchádzač podáva prihlášku na štúdium v študijnom odbore alebo v učebnom odbore, v ktorom ...

(9)

Ak uchádzač podáva prihlášku na štúdium v strednej športovej škole, pripojí k prihláške ...

Organizácia prijímacieho konania

§ 64
(1)

Predmety, z ktorých pozostáva prijímacie konanie na prijímacích skúškach, určí ministerstvo ...

(2)

Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy a v rade školy predloží zriaďovateľovi ...

(3)

Orgán miestnej štátnej správy v školstve rozhodne do 30. septembra o počte tried prvého ročníka ...

(4)

Počet žiakov prvého ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom pre nasledujúce ...

(5)

Zriaďovateľ gymnázia s osemročným vzdelávacím programom doručí orgánu miestnej štátnej správy ...

(6)

Zriaďovateľ môže podať ministerstvu školstva voči návrhu rozpisu odôvodnené námietky do siedmich ...

(7)

Rozpis počtu žiakov pre jednotlivé gymnáziá s osemročným vzdelávacím programom pre nasledujúci ...

(8)

Počet žiakov prvého ročníka príslušného gymnázia s osemročným vzdelávacím programom sa ...

a)
predbežného záujmu zákonných zástupcov žiakov z daného populačného ročníka,
b)
udržateľnosti počtu žiakov v piatom ročníku až ôsmom ročníku tried príslušného gymnázia, ...
c)
počtu žiakov prvého ročníka príslušného gymnázia k 15. septembru v predchádzajúcom školskom ...
d)
výsledkov hodnotenia externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej ...
e)
výsledkov z celoslovenských kôl súťaží alebo predmetových olympiád a výsledkov medzinárodných ...
f)
účasti žiakov príslušného gymnázia v medzinárodných projektoch alebo v medzinárodných programoch, ...
g)
zamerania školského vzdelávacieho programu príslušného gymnázia alebo školského vzdelávacieho ...
§ 65
(1)

Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy, po vyjadrení rady školy a so ...

a)
do 1. februára na štúdium v odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, ...
b)
do 31. marca na ostatné odbory vzdelávania.
(2)

Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy určí formu prijímacej skúšky, ...

(3)

Ak ide o prijímanie do študijného odboru alebo do učebného odboru, v ktorom sa odborné vzdelávanie ...

(4)

Riaditeľ strednej odbornej školy môže po prerokovaní v pedagogickej rade školy určiť kritériá ...

(5)

Pri prijímaní žiaka, ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základnej školy ...

(6)

Kritériá podľa odsekov 4 a 5 oznámi riaditeľ školy najneskôr v termíne podľa odseku 1.

(7)

Riaditeľ strednej školy odošle rozhodnutie o prijatí žiaka bez prijímacej skúšky podľa odseku ...

a)
uchádzačov, ktorí boli prijatí na štúdium v študijnom odbore alebo v učebnom odbore, v ktorom ...
b)
ostatných uchádzačov.
(8)

Do odborov vzdelávania, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo ...

(9)

Do osemročného vzdelávacieho programu študijného odboru v gymnáziu možno prijať uchádzača ...

§ 66
Prijímacia skúška
(1)

Prijímacia skúška pozostáva z overenia vedomostí z predmetov podľa 64 ods. 1 alebo z overenia ...

(2)

V školách s vyučovacím jazykom národnostných menšín sú predmety určené podľa § 64 ods. ...

(3)

Ak sa žiak základnej školy s vyučovacím jazykom národnostných menšín prihlási na štúdium ...

a)
zo slovenského jazyka a literatúry v rozsahu učiva určeného štátnym vzdelávacím programom odboru ...
b)
z ďalšieho predmetu v jazyku, v akom si ho na základnej škole osvojoval, ak zákonný zástupca ...
(4)

Ak sa žiak základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským prihlási na strednú školu s vyučovacím ...

(5)

Orgán miestnej štátnej správy v školstve zabezpečí, aby riaditelia stredných škôl v jeho územnej ...

(6)

Prijímacie skúšky do stredných škôl okrem skúšok podľa odseku 5 sa konajú v dvoch termínoch ...

(7)

Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy rozhodne o tom, či sa na škole ...

(8)

Riaditeľ strednej školy pozve uchádzačov na prijímacie skúšky najneskôr päť dní pred termínom ...

(9)

Uchádzačovi, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na prijímacej skúške v riadnych ...

(10)

Výsledky prijímacej skúšky do prvého ročníka strednej školy platia len v školskom roku, pre ...

Rozhodovanie o prijatí

§ 67
(1)

O prijatí uchádzača na strednú školu rozhodne35) riaditeľ strednej školy na základe výsledkov ...

(2)

Riaditeľ strednej školy pri rozhodovaní o prijatí prihliada aj na zdravotnú spôsobilosť na štúdium ...

(3)

Riaditeľ strednej školy prednostne prijme uchádzača, ktorý má zmenenú pracovnú schopnosť, pred ...

(4)

Riaditeľ strednej odbornej školy na základe výsledkov prijímacieho konania prijíma samostatne

a)
uchádzačov, ktorí boli prijatí na štúdium v študijnom odbore alebo v učebnom odbore, v ktorom ...
b)
ostatných uchádzačov.
(5)

Riaditeľ strednej školy pri rozhodovaní o prijatí zohľadní, že uchádzač je úspešným riešiteľom ...

§ 68
(1)

Riaditeľ strednej školy zverejní zoznam uchádzačov na výveske školy podľa výsledkov prijímacieho ...

(2)

Riaditeľ strednej školy rozhodne a odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí najneskôr v lehote ...

(3)

Uchádzačovi, ktorý bol prijatý na štúdium, oznámi stredná škola termín, miesto a spôsob zápisu ...

(4)

Proti rozhodnutiu riaditeľa strednej školy o neprijatí sa môže uchádzač alebo zákonný zástupca ...

(5)

Riaditeľ strednej školy umožní na základe žiadosti nazrieť do písomných alebo iných prác ...

§ 69
Prijímanie na externú formu štúdia, kombinovanú formu štúdia a na nadväzujúce formy odborného ...
(1)

O počte tried prvého ročníka externej formy štúdia alebo kombinovanej formy štúdia v stredných ...

(2)

O počte žiakov v triedach dennej formy štúdia nadväzujúcej formy odborného vzdelávania a prípravy ...

(3)

Prihlášku na štúdium podáva uchádzač riaditeľovi strednej školy, na ktorú sa hlási, do 31. ...

(4)

Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy určí formu prijímacej skúšky, ...

(5)

Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy môže určiť kritériá na prijatie ...

(6)

Riaditeľ strednej školy pozve uchádzačov na prijímacie skúšky najneskôr desať dní pred termínom ...

(7)

Prijímacia skúška sa koná v dvoch termínoch. Prvým termínom je posledný úplný júnový týždeň ...

(8)

Overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania uchádzačov, ak sa takéto overenie vyžaduje, ...

(9)

Riaditeľ strednej školy rozhodne o prijatí uchádzača na štúdium na základe výsledkov prijímacieho ...

(10)

Riaditeľ strednej odbornej školy prijíma samostatne

a)
uchádzačov, ktorí boli prijatí na štúdium v študijnom odbore alebo v učebnom odbore, v ktorom ...
b)
ostatných uchádzačov.
§ 70
Prijímanie do vyšších ročníkov stredných škôl
(1)

Do vyššieho ročníka strednej školy možno prijať uchádzača, ktorý nie je žiakom inej strednej ...

(2)

Termín, obsah, rozsah a formu prijímacej skúšky určí riaditeľ strednej školy, na ktorú sa uchádzač ...

(3)

Do vyššieho ročníka odboru vzdelávania v strednej škole, ktorých štúdium sa končí maturitnou ...

(4)

Odseky 1 až 3 sa nevzťahujú na prijímanie uchádzača, ktorý sa bude pripravovať v systéme duálneho ...

§ 71
(1)

Riaditeľ základnej školy poskytne orgánu miestnej štátnej správy v školstve a samosprávnemu ...

(2)

Riaditeľ strednej školy poskytne zriaďovateľovi a orgánu miestnej štátnej správy v školstve ...

(3)

Žiakom, ktorí neboli ani po termíne prijímacej skúšky podľa § 66 ods. 7 prijatí na štúdium ...

(4)

Zoznam škôl, v ktorých budú žiaci podľa odseku 3 plniť povinnú školskú dochádzku, určí ...

ŠIESTA ČASŤ

UKONČOVANIE VÝCHOVY A VZDELÁVANIA V STREDNÝCH ŠKOLÁCH

§ 72
Spôsoby ukončovania

Výchova a vzdelávanie v stredných školách môže byť ukončené

a)

záverečnou skúškou,

b)

maturitnou skúškou,

c)

záverečnou pomaturitnou skúškou,

d)

absolventskou skúškou.

§ 73
Záverečná skúška
(1)

Cieľom záverečnej skúšky je overenie vedomostí a zručností žiakov v rozsahu učiva určeného ...

(2)

Žiak môže konať záverečnú skúšku, ak úspešne ukončil posledný ročník vzdelávacieho programu ...

(3)

Záverečná skúška sa člení na písomnú časť, praktickú časť a ústnu časť. Praktická ...

(4)

Záverečná skúška sa koná v riadnom skúšobnom období alebo v mimoriadnom skúšobnom období. ...

(5)

Riadne skúšobné obdobie trvá od 16. júna do 30. júna príslušného školského roka. Ak si to ...

(6)

Mimoriadne skúšobné obdobie je v septembri alebo vo februári nasledujúceho školského roka; termín ...

(7)

Pred začiatkom konania záverečnej skúšky sa žiak tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni nezúčastňuje ...

§ 74
Maturitná skúška
(1)

Cieľom maturitnej skúšky je overenie vedomostí a zručností žiakov v rozsahu učiva určeného ...

(2)

Maturitná skúška v strednej odbornej škole, konzervatóriu, strednej športovej škole a škole ...

(3)

Maturitná skúška z jednotlivých predmetov môže pozostávať z externej časti a internej časti. ...

(4)

Žiak môže vykonať internú časť maturitnej skúšky okrem jej písomnej formy podľa § 76 ods. ...

(5)

Žiak môže konať maturitnú skúšku len z vyučovacích predmetov okrem výchovných vyučovacích ...

(6)

Maturitnú skúšku z cudzích jazykov vykoná žiak podľa úrovní jazykovej náročnosti Spoločného ...

(7)

Žiak môže dobrovoľne konať maturitnú skúšku aj z ďalších predmetov. Vykonaním dobrovoľnej ...

(8)

V školách alebo v triedach s bilingválnym vzdelávaním, v ktorých sa vzdelávanie riadi medzinárodnou ...

(9)

V školách alebo v triedach, v ktorých sa vyučuje podľa medzinárodných programov podľa § 7 ods. ...

(10)

Žiak podľa § 42 ods. 5, žiak podľa § 42a ods. 7, žiak podľa § 42b ods. 5 a žiak podľa § ...

(11)

Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky žiaka, ktorý sa pripravoval v systéme duálneho ...

§ 75
Prihlásenie žiaka na maturitnú skúšku
(1)

Žiak posledného ročníka príslušného vzdelávacieho programu študijného odboru v strednej škole ...

(2)

Žiak posledného ročníka príslušného vzdelávacieho programu študijného odboru v strednej škole ...

(3)

Zmenu predmetov alebo zmenu spôsobov vykonania maturitnej skúšky alebo dodatočné prihlásenie podľa ...

§ 76
Externá a interná časť maturitnej skúšky
(1)

Externú časť maturitnej skúšky tvorí písomný test, ktorý zadáva a vyhodnocuje Národný ústav ...

(2)

Pre žiaka, ktorý ukončuje štúdium podľa § 74 ods. 8, nie je záväzné vykonanie externej časti ...

(3)

Externú časť maturitnej skúšky a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky z predmetu ...

(4)

Interná časť maturitnej skúšky v jednotlivých predmetoch maturitnej skúšky sa môže konať ...

a)
ústnou,
b)
praktickou,
c)
predvedením komplexnej úlohy alebo umeleckého výkonu,
d)
obhajoby komplexnej odbornej práce alebo projektu alebo úspešnej súťažnej práce,
e)
realizácie a obhajoby experimentu,
f)
kombinácie foriem podľa písmen a) až e).
(5)

Písomnú formu internej časti maturitnej skúšky tvorí súbor tém alebo zadaní, ktoré zadáva ...

(6)

Interná časť maturitnej skúšky je verejná okrem jej písomnej formy podľa odseku 5.

(7)

Žiak môže vykonať v jeden deň internú časť maturitnej skúšky okrem písomnej formy internej ...

(8)

Žiak vykoná internú časť maturitnej skúšky okrem písomnej formy a praktickej časti odbornej ...

(9)

Žiak vykoná maturitnú skúšku v jazyku, v ktorom sa predmet vyučoval. Ak si žiak bilingválneho ...

(10)

Ak sa externá časť maturitnej skúšky alebo písomná forma internej časti maturitnej skúšky ...

(11)

Pred začiatkom konania internej časti maturitnej skúšky okrem jej písomnej formy podľa odseku ...

§ 77
Termíny konania maturitnej skúšky
(1)

Maturitná skúška sa koná v riadnom skúšobnom období alebo v mimoriadnom skúšobnom období. ...

(2)

Termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky podľa ...

(3)

Termín internej časti maturitnej skúšky, okrem jej písomnej formy podľa § 76 ods. 5, určí na ...

(4)

Mimoriadne skúšobné obdobie slúži žiakom na vykonanie náhradnej maturitnej skúšky alebo opravnej ...

(5)

Náhradná maturitná skúška z externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti ...

(6)

Deň konania náhradnej maturitnej skúšky a deň konania opravnej maturitnej skúšky externej časti ...

(7)

Na opravnú skúšku externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej ...

(8)

Miesto konania náhradnej maturitnej skúšky a opravnej maturitnej skúšky externej časti maturitnej ...

§ 78
Záverečná pomaturitná skúška
(1)

Žiak môže konať záverečnú pomaturitnú skúšku, ak úspešne ukončil posledný ročník štúdia. ...

(2)

Záverečná pomaturitná skúška je odborná skúška, v ktorej sa overuje úroveň zdokonalenia alebo ...

(3)

Záverečná pomaturitná skúška sa skladá z teoretickej časti a praktickej časti. Podľa charakteru ...

(4)

Záverečná pomaturitná skúška sa koná v riadnom skúšobnom období v júni, v mimoriadnom skúšobnom ...

§ 79
Absolventská skúška
(1)

Žiak môže konať absolventskú skúšku, ak úspešne ukončil posledný ročník štúdia.

(2)

Absolventská skúška je komplexná odborná skúška, ktorou sa overuje úroveň špecifických vedomostí ...

a)
na konzervatóriu absolventské výkony z hlavného odboru štúdia alebo hlavných odborov štúdia, ...
b)
na tanečnom konzervatóriu absolventský výkon z hlavného odboru štúdia a súbornú skúšku z ...
c)
na škole umeleckého priemyslu praktickú skúšku vrátane obhajoby absolventskej písomnej práce, ...
d)
na strednej zdravotníckej škole komplexnú teoreticko-praktickú skúšku z príslušného študijného ...
e)
na ostatných stredných odborných školách písomnú absolventskú prácu, jej obhajobu a komplexnú ...
(3)

Absolventská skúška sa koná v riadnom skúšobnom období alebo v mimoriadnom skúšobnom období. ...

(4)

Riadne skúšobné obdobie je v júni príslušného školského roka. Absolventské výkony podľa ...

(5)

Mimoriadne skúšobné obdobie je v septembri alebo vo februári nasledujúceho školského roka; termín ...

Maturitné komisie

§ 80
(1)

Organizáciu a priebeh maturitnej skúšky a záverečnej pomaturitnej skúšky zabezpečujú tieto ...

a)
ústredná maturitná komisia,
b)
školská maturitná komisia,
c)
predmetová maturitná komisia.
(2)

Ústredná maturitná komisia plní tieto úlohy:

a)
vyjadruje sa k harmonogramu maturitných skúšok,
b)
vyjadruje sa k požiadavkám a obsahu externej časti maturitnej skúšky,
c)
vyjadruje sa k požiadavkám a obsahu písomnej formy internej časti maturitnej skúšky,
d)
vyjadruje sa ku skutočnostiam uvedeným v § 76 ods. 10,
e)
predkladá ministerstvu školstva výročnú správu o priebehu a realizácii maturitnej skúšky.
(3)

Predsedu a ostatných členov ústrednej maturitnej komisie vymenúva a odvoláva minister školstva. ...

(4)

Dohľad nad priebehom maturitných skúšok vykonáva predseda školskej maturitnej komisie. Školskú ...

(5)

Maturitné skúšky sa z jednotlivých vyučovacích predmetov konajú pred predmetovými maturitnými ...

(6)

Odborná zložka maturitnej skúšky v študijnom odbore sa koná pred predmetovou maturitnou komisiou ...

(7)

Predmetovú maturitnú komisiu pre odbornú zložku maturitnej skúšky tvorí predseda, skúšajúci ...

(8)

Predmetovú maturitnú komisiu pre odbornú zložku maturitnej skúšky žiaka, ktorý sa pripravuje ...

(9)

Predsedu školskej maturitnej komisie a predsedu predmetovej maturitnej komisie vymenúva do 1. marca ...

(10)

V triedach s bilingválnym vzdelávaním, ktoré vznikli na základe medzinárodnej dohody, školskú ...

(11)

Predsedu školskej maturitnej komisie v triedach s bilingválnym vzdelávaním, ktoré vznikli na základe ...

(12)

Podpredseda školskej maturitnej komisie v triedach s bilingválnym vzdelávaním, ktoré vznikli na ...

(13)

Skúšajúcich predmetovej maturitnej komisie vymenúva do 30. apríla riaditeľ školy z pedagogických ...

(14)

Skúšajúceho predmetovej maturitnej komisie, ktorého delegovala stavovská organizácia a skúšajúceho ...

(15)

V jednom skúšobnom období môže byť v škole ustanovených aj viac predmetových maturitných komisií. ...

§ 81
(1)

Predsedom školskej maturitnej komisie a predsedom predmetovej maturitnej komisie, okrem predsedu ústrednej ...

(2)

Predsedom predmetovej maturitnej komisie môže byť len pedagogický zamestnanec, ktorý spĺňa kvalifikačné ...

(3)

Predsedu školskej maturitnej komisie a predsedu predmetovej maturitnej komisie nemožno vymenovať ...

(4)

Predsedom školskej maturitnej komisie v triedach s bilingválnym vzdelávaním môže byť len pedagogický ...

a)
kvalifikačné predpoklady a má štátnu jazykovú skúšku z druhého vyučovacieho jazyka alebo
b)
kvalifikačné predpoklady a druhý vyučovací jazyk je jeho materinský jazyk.
(5)

Predsedom predmetovej maturitnej komisie v triedach s bilingválnym vzdelávaním v predmetoch, z ktorých ...

a)
spĺňa kvalifikačné predpoklady na vyučovanie daného predmetu a úspešne vykonal štátnu jazykovú ...
b)
spĺňa kvalifikačné predpoklady na vyučovanie daného predmetu a druhý vyučovací jazyk je jeho ...
c)
úspešne vykonal štátnu jazykovú skúšku z druhého vyučovacieho jazyka alebo druhý vyučovací ...
(6)

Skúšajúcim predmetovej maturitnej komisie môže byť len pedagogický zamestnanec, ktorý spĺňa ...

(7)

Skúšajúci predmetovej maturitnej komisie v triedach s bilingválnym vzdelávaním v predmetoch, ktorých ...

(8)

Skúšajúci zástupca stavovskej organizácie a skúšajúci zástupca zamestnávateľa, u ktorého ...

a)
má najmenej úplné stredné odborné vzdelanie v príslušnom študijnom odbore alebo v príbuznom ...
b)
vykonával najmenej päť rokov povolanie alebo odborné činnosti v rozsahu učiva odborných vyučovacích ...
§ 82
(1)

Predseda školskej maturitnej komisie

a)
kontroluje pripravenosť a organizáciu maturitnej skúšky,
b)
kontroluje správnosť protokolu o maturitnej skúške,
c)
podpisuje vysvedčenie o maturitnej skúške,
d)
vypracuje správu o priebehu a celkovej úrovni maturitnej skúšky, ktorú odosiela príslušnému ...
(2)

Predseda predmetovej maturitnej komisie

a)
riadi prácu predmetovej maturitnej komisie,
b)
kontroluje pripravenosť maturitnej skúšky z príslušného predmetu,
c)
zodpovedá za priebeh a hodnotenie externej časti maturitných skúšok z predmetu maturitnej skúšky, ...
d)
zodpovedá za správnosť protokolu o externej časti maturitných skúšok,
e)
schvaľuje do 30. apríla maturitné zadania alebo témy ústnej formy internej časti maturitnej skúšky ...
f)
kontroluje hodnotenie písomnej formy internej časti maturitných skúšok,
g)
podieľa sa na skúšaní a klasifikácii žiaka,
h)
zodpovedá za klasifikáciu žiaka,
i)
vypracuje správu o priebehu a celkovej úrovni maturitnej skúšky z predmetu maturitnej skúšky, ...
(3)

Ak predseda školskej maturitnej komisie nemôže z vážnych dôvodov funkciu vykonávať, zastúpi ...

(4)

Ak predseda predmetovej maturitnej komisie nemôže z vážnych dôvodov funkciu vykonávať, zastúpi ...

(5)

Riaditeľ školy môže na odbornú zložku maturitnej skúšky prizvať so súhlasom predsedu predmetovej ...

Skúšobná komisia pre záverečnú skúšku a skúšobná komisia pre absolventskú skúšku

§ 83
(1)

Organizáciu a priebeh záverečnej skúšky zabezpečuje skúšobná komisia pre záverečnú skúšku. ...

(2)

Skúšobná komisia pre záverečnú skúšku má stálych členov a ďalších členov.

(3)

Stálymi členmi skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku sú

a)
predseda,
b)
podpredseda,
c)
triedny učiteľ.
(4)

Ďalšími členmi skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku sú

a)
majster odbornej výchovy a učiteľ teoretických odborných vyučovacích predmetov alebo učiteľ ...
b)
skúšajúci zástupca zamestnávateľa, u ktorého sa žiak pripravuje v systéme duálneho vzdelávania, ...
c)
skúšajúci zástupca stavovskej organizácie, ak ho stavovská organizácia deleguje; to neplatí, ...
(5)

Predsedom skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku a podpredsedom skúšobnej komisie pre záverečnú ...

(6)

Člen skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku podľa odseku 4 písm. b) a c) musí spĺňať tieto ...

a)
má najmenej stredné odborné vzdelanie v príslušnom učebnom odbore alebo v príbuznom učebnom ...
b)
vykonával najmenej päť rokov povolanie alebo odborné činnosti v rozsahu učiva odborných vyučovacích ...
(7)

Riaditeľ školy môže so súhlasom predsedu skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku prizvať ...

§ 84
(1)

Organizáciu a priebeh absolventskej skúšky zabezpečuje skúšobná komisia pre absolventskú skúšku. ...

(2)

Skúšobná komisia pre absolventskú skúšku má stálych členov a ďalších členov.

(3)

Stálymi členmi skúšobnej komisie pre absolventskú skúšku sú

a)
v strednej odbornej škole
1.
predseda,
2.
podpredseda,
3.
triedny učiteľ,
b)
v konzervatóriu
1.
predseda,
2.
podpredseda,
3.
vedúci oddelenia,
c)
v škole umeleckého priemyslu
1.
predseda,
2.
podpredseda,
3.
vedúci odboru.
(4)

Ďalšími členmi skúšobnej komisie pre absolventskú skúšku sú

a)
v strednej odbornej škole
1.
učiteľ odborných vyučovacích predmetov,
2.
prísediaci učiteľ,
3.
skúšajúci zástupca alebo zástupcovia zamestnávateľa, u ktorého sa žiak pripravuje v systéme ...
4.
skúšajúci zástupca stavovskej organizácie, ak ho stavovská organizácia deleguje; to neplatí, ...
b)
v konzervatóriu a v škole umeleckého priemyslu
1.
učiteľ odborných vyučovacích predmetov,
2.
prísediaci učiteľ.
(5)

Predsedom skúšobnej komisie pre absolventskú skúšku môže byť pedagogický zamestnanec, ktorý ...

(6)

Podpredsedom skúšobnej komisie pre absolventskú skúšku môže byť pedagogický zamestnanec, ktorý ...

(7)

Člen skúšobnej komisie pre absolventskú skúšku podľa odseku 4 písm. a) tretieho a štvrtého ...

a)
má najmenej vyššie odborné vzdelanie v príslušnom študijnom odbore alebo v príbuznom študijnom ...
b)
vykonával najmenej päť rokov povolanie alebo odborné činnosti v rozsahu učiva odborných vyučovacích ...
(8)

Prísediaci učiteľ musí spĺňať kvalifikačné predpoklady podľa osobitného predpisu.51)

(9)

Riaditeľ školy môže so súhlasom predsedu skúšobnej komisie pre absolventskú skúšku prizvať ...

§ 85
(1)

Predsedu skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku vymenúva do 15. apríla príslušný orgán ...

(2)

Predsedu skúšobnej komisie pre absolventskú skúšku v strednej odbornej škole vymenúva do 15. ...

(3)

Návrhy na predsedu skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku a návrhy na predsedu skúšobnej ...

(4)

Predsedu skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku a predsedu skúšobnej komisie pre absolventskú ...

(5)

Predsedom skúšobnej komisie pre opravnú skúšku v mimoriadnom skúšobnom období je riaditeľ školy ...

(6)

Členov skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku podľa § 83 ods. 3 písm. b) a c) a ods. 4 písm. ...

(7)

Členov skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku podľa § 83 ods. 4 písm. b) a c) a členov skúšobnej ...

(8)

O počte skúšobných komisií pre záverečnú skúšku, o mieste a dátume konania záverečnej skúšky ...

(9)

O počte skúšobných komisií pre absolventskú skúšku v stredných odborných školách, o mieste ...

(10)

Predseda skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku a predseda skúšobnej komisie pre absolventskú ...

(11)

Ak predseda skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku alebo predseda skúšobnej komisie pre absolventskú ...

Klasifikácia a hodnotenie ukončovania štúdia

§ 86
(1)

Klasifikácia žiaka na maturitnej skúške alebo na záverečnej pomaturitnej skúške sa vyjadruje ...

(2)

Výsledky klasifikácie externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej ...

(3)

Žiak, zákonný zástupca žiaka alebo ním poverená osoba alebo zástupca zariadenia, v ktorom je ...

a)
písomnej formy internej časti maturitnej skúšky podľa § 76 ods. 5 do ôsmich dní odo dňa, keď ...
b)
ďalších foriem internej časti maturitnej skúšky alebo praktickej časti odbornej zložky maturitnej ...
c)
teoretickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky alebo praktickej časti odbornej zložky maturitnej ...
(4)

Ak je opodstatnená námietka voči hodnoteniu

a)
písomnej formy internej časti maturitnej skúšky podľa § 76 ods. 5, môže Štátna školská inšpekcia ...
b)
ďalších foriem internej časti maturitnej skúšky alebo praktickej časti odbornej zložky maturitnej ...
c)
teoretickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky alebo praktickej časti odbornej zložky maturitnej ...
(5)

Skúška sa koná pred predmetovou maturitnou komisiou v pôvodnom zložení.

(6)

Žiak úspešne vykonal maturitnú skúšku, ak úspešne vykonal maturitnú skúšku zo všetkých ...

(7)

Ak žiak neuspel na maturitnej skúške z dobrovoľného predmetu maturitnej skúšky, táto skutočnosť ...

§ 87
(1)

Klasifikácia žiaka na záverečnej skúške je vyjadrená stupňom prospechu.

(2)

Klasifikáciu žiaka z písomnej časti záverečnej skúšky, praktickej časti záverečnej skúšky ...

(3)

Celkové hodnotenie žiaka na záverečnej skúške je určené na základe klasifikácie písomnej ...

(4)

Celkové hodnotenie záverečnej skúšky vrátane klasifikácie jednotlivých častí záverečnej ...

§ 87a
(1)

Klasifikácia žiaka na absolventskej skúške je vyjadrená stupňom prospechu.

(2)

Klasifikáciu žiaka z jednotlivých častí absolventskej skúšky podľa § 79 ods. 2 schvaľuje skúšobná ...

(3)

Celkové hodnotenie žiaka na absolventskej skúške je určené na základe klasifikácie jednotlivých ...

(4)

Celkové hodnotenie absolventskej skúšky vrátane klasifikácie jednotlivých častí absolventskej ...

§ 88
Opravná skúška
(1)

Ak žiak gymnázia na maturitnej skúške z niektorých, najviac však z dvoch predmetov, neúspešne ...

(2)

Ak žiak strednej odbornej školy na maturitnej skúške alebo záverečnej pomaturitnej skúške, žiak ...

(3)

Ak bol žiak na záverečnej skúške alebo na absolventskej skúške z jednej časti tejto skúšky ...

(4)

Žiak môže opravnú skúšku konať na jeho žiadosť najneskôr do troch rokov od ukončenia posledného ...

(5)

Ak žiak na opravnej skúške z niektorých predmetov neúspešne vykonal maturitnú skúšku alebo ...

(6)

Žiak môže druhú opravnú skúšku konať na jeho žiadosť najneskôr do troch rokov od ukončenia ...

(7)

Žiakovi strednej školy, ktorý neúspešne vykonal maturitnú skúšku z viac ako dvoch predmetov ...

(8)

Žiakovi, ktorý bol na záverečnej skúške alebo na absolventskej skúške klasifikovaný stupňom ...

(9)

Záverečnú skúšku, maturitnú skúšku, záverečnú pomaturitnú skúšku alebo absolventskú skúšku ...

Spoločné ustanovenia o ukončovaní štúdia

§ 89
(1)

Záverečnú skúšku, maturitnú skúšku, záverečnú pomaturitnú skúšku alebo absolventskú skúšku ...

(2)

Žiak, ktorý pre vážne, najmä zdravotné dôvody, sa nezúčastní na záverečnej skúške, maturitnej ...

(3)

Ak žiak svoju neúčasť na záverečnej skúške, maturitnej skúške, záverečnej pomaturitnej skúške ...

(4)

Ak sa žiak správa na záverečnej skúške, maturitnej skúške, záverečnej pomaturitnej skúške ...

(5)

Ak skúšku preruší predseda predmetovej maturitnej komisie, predseda skúšobnej komisie pre záverečnú ...

(6)

Ak skúšku preruší pedagogický zamestnanec, ktorý vykonáva dozor, a predseda predmetovej maturitnej ...

(7)

Žiak môže skladať maturitnú skúšku z cudzieho jazyka aj ako štátnu jazykovú skúšku.

§ 90
(1)

Žiakovi, ktorý úspešne vykonal maturitnú skúšku, sa vydá vysvedčenie o maturitnej skúške ...

(2)

Žiakovi triedy s bilingválnym vzdelávaním podľa § 74 ods. 8, ktorý úspešne vykonal maturitnú ...

(3)

Žiakovi, ktorý úspešne vykonal záverečnú skúšku, sa vydá vysvedčenie o záverečnej skúške ...

(4)

Žiakovi strednej odbornej školy, a ak ide o odborné vzdelávanie a prípravu v strednej športovej ...

(5)

Žiakovi strednej odbornej školy sa po úspešnom vykonaní záverečnej pomaturitnej skúšky vydá ...

(6)

Žiakovi sa po úspešnom vykonaní absolventskej skúšky vydá vysvedčenie o absolventskej skúške ...

(7)

Činnosť predsedu školskej maturitnej komisie, predsedu predmetovej maturitnej komisie a jej členov, ...

a)
vysielajúcej škole náklady na zastupovanie, odmenu57) a cestovné náhrady58) pre predsedov a členov ...
b)
odborníkom z praxe cestovné náhrady58) a odmenu.59)
(8)

Náklady na zastupovanie zamestnancov škôl sa určia v závislosti od počtu dní strávených na ...

(9)

Náklady na odmeny sa určia v závislosti od počtu odskúšaných žiakov a náročnosti práce člena ...

(10)

Vysielajúcej škole a odborníkom z praxe patrí úhrada nákladov podľa odseku 7 vzniknutých počas ...

(11)

Výška nákladov na zastupovanie zamestnancov vysielajúcej školy je najmenej 23,50 eura a najviac ...

§ 91
(1)

Dňom nasledujúcim po dni, keď žiak vykonal úspešne záverečnú skúšku, maturitnú skúšku, ...

(2)

Ak žiak strednej odbornej školy alebo žiak strednej športovej školy nevykonal v určenom termíne ...

(3)

Ak žiak strednej školy nevykonal v určenom termíne maturitnú skúšku, záverečnú pomaturitnú ...

(4)

Zánikom práv a povinností žiaka podľa odsekov 2 a 3 nie je dotknutá možnosť vykonať záverečnú ...

(5)

Ak žiak šesťročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v konzervatóriu nevykonal v určenom ...

§ 92
(1)

Žiakom prestáva byť aj žiak,

a)
ktorý zanechá štúdium,
b)
ktorému nebolo povolené opakovať ročník alebo záverečnú skúšku, maturitnú skúšku, záverečnú ...
c)
ktorý je zo štúdia vylúčený.
(2)

Ak žiakovi bolo štúdium prerušené, prestáva byť žiakom po dobu prerušenia štúdia.

§ 93

Ministerstvo školstva ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom zoznam predmetov maturitnej ...

SIEDMA ČASŤ

ŠKOLY PRE DETI ALEBO ŽIAKOV SO ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍMI POTREBAMI

Prvý oddiel
Výchova a vzdelávanie detí so zdravotným znevýhodnením a žiakov so zdravotným znevýhodnením

§ 94
(1)

Výchova a vzdelávanie detí so zdravotným znevýhodnením a žiakov so zdravotným znevýhodnením ...

a)
v školách pre deti so zdravotným znevýhodnením a žiakov so zdravotným znevýhodnením; tieto ...
b)
v ostatných školách podľa tohto zákona
1.
v špeciálnych triedach, ktoré sa zriaďujú spravidla pre deti s rovnakým druhom zdravotného znevýhodnenia ...
2.
v triedach alebo výchovných skupinách spolu s ostatnými deťmi alebo žiakmi školy; ak je to potrebné, ...
(2)

Pri výchove a vzdelávaní detí so zdravotným znevýhodnením alebo žiakov so zdravotným znevýhodnením ...

a)
deti a žiakov s mentálnym postihnutím,
b)
deti a žiakov so sluchovým postihnutím,
c)
deti a žiakov so zrakovým postihnutím,
d)
deti a žiakov s telesným postihnutím,
e)
deti a žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou,
f)
deti a žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami,
g)
deti a žiakov chorých a zdravotne oslabených,
h)
deti a žiakov hluchoslepých,
i)
žiakov s vývinovými poruchami učenia,
j)
žiakov s poruchami aktivity a pozornosti,
k)
deti a žiakov s viacnásobným postihnutím,
l)
deti a žiakov s poruchami správania.

Vzdelávacie programy podľa písmen a) až l) sú súčasťou štátnych vzdelávacích programov.

(3)

Ak zdravotné znevýhodnenie dieťaťu alebo žiakovi špeciálnej triedy alebo špeciálnej školy ...

(4)

V základných školách a stredných školách, ktoré nie sú špeciálnou školou, pôsobí školský ...

§ 95
(1)

Výchova a vzdelávanie detí so zdravotným znevýhodnením alebo žiakov so zdravotným znevýhodnením ...

a)
materská škola,
b)
základná škola,
c)
stredné školy,
d)
praktická škola,
e)
odborné učilište.
(2)

Základná škola, v ktorej sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie podľa vzdelávacích programov ...

(3)

Deti alebo žiaci sa do škôl podľa odseku 1 prijímajú na základe ich zdravotného znevýhodnenia ...

(4)

Výchova a vzdelávanie v školách podľa odseku 1 sa uskutočňuje s využitím špeciálnych učebných ...

(5)

Školy podľa odseku 1 sa zriaďujú aj ako internátne.

(6)

Výchova a vzdelávanie detí a žiakov v školách podľa odseku 1 sa prispôsobuje ich špeciálnym ...

(7)

Ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa primerane ustanovenia tohto zákona o materskej škole, ...

(8)

Špeciálne triedy sa v školách podľa odseku 1 nezriaďujú.

(9)

Deťom alebo žiakom podľa odseku 1 bariéry vyplývajúce z ich zdravotného znevýhodnenia pomáhajú ...

§ 96
Materská škola pre deti so zdravotným znevýhodnením
(1)

Materská škola pre deti so zdravotným znevýhodnením uskutočňuje výchovu a vzdelávanie podľa ...

(2)

Materskú školu pre deti so zdravotným znevýhodnením možno zriadiť pre najmenej desať detí; ...

(3)

Materská škola pre deti so zdravotným znevýhodnením sa vnútorne člení na triedy, do ktorých ...

§ 97
Základná škola pre žiakov so zdravotným znevýhodnením
(1)

V základnej škole pre žiakov so zdravotným znevýhodnením podľa § 95 ods. 1 písm. b) sa uskutočňuje ...

(2)

V základnej škole pre žiakov so zdravotným znevýhodnením podľa § 95 ods. 1 písm. b) možno ...

(3)

Základná škola pre žiakov so zdravotným znevýhodnením má spravidla deväť až jedenásť ročníkov ...

(4)

Základná škola so vzdelávacím programom podľa § 94 ods. 2 písm. g) sa zriaďuje pri zdravotníckom ...

(5)

Základná škola podľa § 94 ods. 2 písm. a), ktorá vzdeláva žiakov s mentálnym postihnutím ...

a)
variant A pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia,
b)
variant B pre žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia,
c)
variant C pre žiakov s ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia alebo pre žiakov ...
(6)

Základná škola podľa § 95 ods. 1 písm. b) sa spravidla zriaďuje pre najmenej desať žiakov s ...

§ 98
Stredné školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením
(1)

V strednej škole pre žiakov so zdravotným znevýhodnením sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie ...

(2)

V stredných školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením možno predĺžiť dĺžku vzdelávania ...

(3)

Stredná škola pre žiakov so zdravotným znevýhodnením podľa odseku 1 sa spravidla zriaďuje pre ...

§ 99
Praktická škola
(1)

Praktická škola je typ školy, v ktorej vzdelávacie programy poskytujú vzdelávanie a prípravu ...

(2)

V praktických školách je neoddeliteľnou súčasťou odborného vzdelávania a prípravy praktické ...

(3)

Praktická škola sa zriaďuje pre najmenej desať žiakov a zriaďovateľ ju zruší, ak počet žiakov ...

(4)

V triede praktickej školy môže byť najviac desať žiakov a najmenej štyria žiaci; v triede s ...

(5)

V triedach praktickej školy pre žiakov s viacnásobným postihnutím je spravidla na výchovno-vzdelávacom ...

(6)

Praktická škola má tri ročníky; žiaci viacerých ročníkov sa môžu vzdelávať v jednej triede. ...

(7)

Praktická príprava na výkon jednoduchých pracovných činností žiakov sa vykonáva činnosťou ...

(8)

O organizácii prípravy žiakov podľa odseku 7 na pracovisku mimo školy rozhoduje riaditeľ praktickej ...

(9)

Praktická škola môže vzdelávať aj iné fyzické osoby s mentálnym postihnutím alebo s mentálnym ...

(10)

Pri vyučovaní odborno-praktických a profilujúcich predmetov sa žiaci delia na skupiny.

(11)

Na praktickú školu sa primerane vzťahujú ustanovenia tohto zákona upravujúce nižšie stredné ...

§ 100
Odborné učilištia
(1)

Odborné učilište je typ školy, ktorej vzdelávacie programy odborov výchovy a vzdelávania poskytujú ...

(2)

V odborných učilištiach je neoddeliteľnou súčasťou odborného vzdelávania a prípravy praktické ...

(3)

Odborné učilište sa zriaďuje pre najmenej desať žiakov a zriaďovateľ ho zruší, ak počet žiakov ...

(4)

Úspešným absolvovaním vzdelávacieho programu odborov výchovy a vzdelávania v odbornom učilišti ...

a)
zaškolenie; dokladom o získanom vzdelaní je vysvedčenie a osvedčenie o zaškolení,
b)
zaučenie; dokladom o získanom vzdelaní je vysvedčenie a osvedčenie o zaučení,
c)
vyučenie; dokladom o získanom vzdelaní a odbornej kvalifikácii je vysvedčenie o záverečnej skúške ...
(5)

Odborné učilište môže poskytovať prípravu na výkon jednoduchých pracovných činností žiakov ...

(6)

Odborné učilište má podľa vzdelávacích programov príslušných odborov výchovy a vzdelávania ...

(7)

Prípravný ročník v odbornom učilišti je určený pre žiakov s mentálnym postihnutím, ktorých ...

(8)

V triede odborného učilišťa môže byť najviac 14 žiakov a najmenej štyria žiaci; riaditeľ ...

(9)

V odborných učilištiach možno zriadiť spoločnú triedu pre niekoľko učebných odborov.

§ 101
Prijímanie do odborného učilišťa a do praktickej školy
(1)

Do odborného učilišťa sa prijímajú žiaci s mentálnym postihnutím alebo žiaci s mentálnym ...

(2)

Do praktickej školy sa prijímajú žiaci s mentálnym postihnutím alebo žiaci s mentálnym postihnutím ...

(3)

Do praktickej školy sa prijímajú aj iné fyzické osoby s mentálnym postihnutím alebo dospelí ...

(4)

Na prijímanie žiakov do odborného učilišťa alebo do praktickej školy sa primerane vzťahujú ...

§ 102

Ministerstvo školstva ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti o organizácii, ...

Druhý oddiel

§ 103
Výchova a vzdelávanie detí s nadaním alebo žiakov s nadaním
(1)

Výchova a vzdelávanie detí s nadaním alebo žiakov s nadaním sa uskutočňuje v školách podľa ...

a)
intelektového nadania detí a žiakov
1.
všeobecného intelektového nadania,
2.
špecifického intelektového nadania,
b)
umeleckého nadania detí alebo žiakov,
c)
športového nadania detí alebo žiakov.
(2)

Intelektovým nadaním detí a žiakov sa rozumie vysoko nadpriemerne rozvinuté poznávacie schopnosti ...

(3)

Umelecké nadanie detí alebo žiakov sa prejavuje v niektorej z umeleckých oblastí, a to najmä vo ...

(4)

Športové nadanie detí alebo žiakov sa prejavuje v niektorej z oblastí individuálneho alebo kolektívneho ...

(5)

Výchova a vzdelávanie detí s nadaním alebo žiakov s nadaním sa uskutočňuje prostredníctvom ...

(6)

V školách so zameraním podľa odseku 1 sa vytvárajú podmienky pre rozvoj príslušného nadania ...

(7)

Pre rozvíjanie nadania vytvárajú

a)
inštitucionálne podmienky zriaďovatelia,
b)
individuálne podmienky školy.
(8)

Pod inštitucionálnymi podmienkami pre rozvíjanie nadania sa rozumie zriaďovanie tried alebo škôl ...

(9)

Individuálne podmienky pre rozvíjanie nadania sa deťom s nadaním alebo žiakom s nadaním vytvárajú ...

a)
vzdelávať sa v predmetoch vzdelávacieho programu základnej školy v materskej škole,
b)
prijatie do školy pred dosiahnutím šiesteho roku veku,
c)
rozšírené vyučovanie predmetov, v ktorých prejavujú nadanie, v základnej škole a strednej škole, ...
d)
preradenie do vyššieho ročníka bez absolvovania predchádzajúceho ročníka,
e)
absolvovanie viacerých ročníkov počas jedného školského roka,
f)
absolvovanie jedného alebo viacerých predmetov vo vyššom ročníku,
g)
získať príslušný stupeň vzdelania poskytovaného strednou školou za dobu kratšiu ako určuje ...
h)
súčasne študovať predmety alebo odbory vzdelávania stredných škôl, v ktorých prejavujú nadanie, ...
i)
vzdelávať sa v základnej škole podľa individuálneho učebného plánu alebo programu,
j)
vzdelávať sa v strednej škole podľa individuálneho učebného plánu,
k)
diferencované vzdelávanie skupiny žiakov s nadaním v triede alebo mimo triedy.
(10)

Podmienky podľa odseku 9 možno vytvárať aj v školách a triedach pre deti s nadaním a žiakov ...

(11)

Inštitucionálny rozvoj nadania detí alebo žiakov podporujú aj základná umelecká škola, jazyková ...

§ 104
Školy a triedy pre deti s nadaním alebo žiakov s nadaním
(1)

Školou pre deti s nadaním alebo žiakov s nadaním je len škola, ktorá zabezpečuje vzdelávanie ...

a)
materské školy,
b)
základné školy,
c)
stredné školy.
(2)

Triedy na rozvíjanie nadania detí alebo žiakov sa môžu zriadiť v materských školách, v základných ...

(3)

V triedach podľa odseku 2 sa vytvárajú primerané podmienky pre rozvoj ich nadania uplatňovaním ...

(4)

Rozšírené vyučovanie predmetov je súčasťou príslušného vzdelávacieho programu.

(5)

Pre deti alebo žiakov podľa § 103 ods. 1 sa môžu zriadiť školy alebo triedy.

(6)

Školy alebo triedy pre deti alebo žiakov so špecifickým intelektovým nadaním sú školy alebo ...

(7)

Školy alebo triedy pre deti alebo žiakov so všeobecným intelektovým nadaním sú školy alebo triedy, ...

(8)

Vzdelávanie intelektovo nadaného žiaka môže zabezpečovať aj asistent učiteľa, ak je intelektovo ...

(9)

V triede pre všeobecne intelektovo nadaných žiakov je v prvom až štvrtom ročníku základnej školy ...

(10)

Triedy pre deti a žiakov so športovým nadaním sú športové triedy. Športovú triedu nemožno ...

(11)

Športová trieda sa zriaďuje spravidla pre kolektívne športy. Pre niekoľko športov možno zriadiť ...

(12)

Športové triedy v základnej škole sa zriaďujú spravidla na druhom stupni základnej školy. Pre ...

§ 105
Prijímanie detí s nadaním alebo žiakov s nadaním
(1)

Do škôl alebo tried pre deti s nadaním alebo žiakov s nadaním sa prijímajú deti alebo žiaci, ...

(2)

Do škôl alebo tried pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním sú prijímaní žiaci na základe ...

(3)

Do športovej triedy sa okrem podmienok podľa odseku 1 prijímajú žiaci aj na základe zdravotnej ...

(4)

Kritériá na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania detí alebo žiakov vydá ...

§ 106
Organizácia výchovy a vzdelávania detí s nadaním alebo žiakov s nadaním
(1)

Riaditeľ školy upraví v školskom vzdelávacom programe organizáciu výchovy a vzdelávania tak, ...

(2)

Škola zabezpečuje rozšírené vyučovanie určených predmetov súvisiacich s rozvojom nadania.

(3)

Predmet športová príprava sa zabezpečuje formou športových tréningov, sústredení a účasťou ...

(4)

Umeleckej alebo športovej prípravy organizovanej školou počas hlavných školských prázdnin sa ...

(5)

Riaditeľ školy môže rozhodnúť o preradení alebo o vylúčení dieťaťa alebo žiaka zo vzdelávacieho ...

(6)

Ministerstvo školstva ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti o diagnostike, ...

Tretí oddiel

§ 107
Výchova a vzdelávanie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia a žiakov zo sociálne znevýhodneného ...
(1)

Výchova a vzdelávanie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia a žiakov zo sociálne znevýhodneného ...

a)
úprava organizácie výchovy a vzdelávania,
b)
úprava prostredia, v ktorom sa výchova a vzdelávanie uskutočňuje, alebo
c)
uplatnenie špecifických metód a foriem výchovy a vzdelávania.
(2)

Dieťa alebo žiak, ktorého špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby vyplývajú výlučne z jeho ...

(3)

Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia ...

a)
do nultého ročníka základnej školy s informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo
b)
do špecializovanej triedy podľa § 29 ods. 11.
§ 108
(1)

Ak sa špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby dieťaťa alebo žiaka prejavia po jeho prijatí do ...

(2)

Materské školy, základné školy a stredné školy pre deti so zdravotným znevýhodnením a žiakov ...

(3)

Ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na školy podľa § 95 ods. 1 a § 104 ods. 1 ustanovenia ...

ÔSMA ČASŤ

ŠKOLY V PÔSOBNOSTI ÚSTREDNÝCH ORGÁNOV ŠTÁTNEJ SPRÁVY

§ 109
Školy v pôsobnosti ústredných orgánov štátnej správy sú
a)

policajné školy,

b)

školy požiarnej ochrany.

§ 110
Policajné školy
(1)

Policajné školy sú policajné stredné odborné školy.

(2)

Policajné školy zriaďuje, riadi a zrušuje ministerstvo vnútra podľa siete policajných škôl;63) ...

(3)

Pôsobnosť vo veciach výchovy a vzdelávania v stredných odborných školách, ktorú má ministerstvo ...

(4)

Služobné pomery žiakov a pedagogických zamestnancov policajných škôl upravuje osobitný predpis.64) ...

(5)

Na policajné školy sa nevzťahujú ustanovenia § 7 ods. 5 až 10, § 8 a 10, § 12 ods. 3 až 8, ...

(6)

Ustanovenia § 2, § 7 ods. 1 až 4, § 9, 13, 14, 35, § 54, § 55 ods. 1 až 9 a ods. 11 až 22, § ...

(7)

Ministerstvo vnútra po dohode s ministerstvom školstva ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom ...

§ 111
Školy požiarnej ochrany
(1)

Školy požiarnej ochrany sú stredné odborné školy.

(2)

Školy požiarnej ochrany zriaďuje, riadi a zrušuje ministerstvo vnútra; vo veciach všeobecne vzdelávacích ...

(3)

Pôsobnosť vo veciach stredných odborných škôl, ktorú má ministerstvo školstva alebo iné orgány ...

(4)

Služobné pomery žiakov a pedagogických zamestnancov škôl požiarnej ochrany ustanovuje osobitný ...

(5)

Na školy požiarnej ochrany sa nevzťahujú ustanovenia § 15, 17, 19, § 28 až 31, § 41, 44, § ...

(6)

Ustanovenia § 1 až 14, § 16, 18, § 20 až 26, § 32 až 39, § 42, § 45 až 48, § 54, § 55 ods. ...

(7)

Ministerstvo vnútra po dohode s ministerstvom školstva ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom ...

DEVIATA ČASŤ

SÚSTAVA ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ

§ 112
(1)

Sústavu školských zariadení tvoria

a)
školské výchovno-vzdelávacie zariadenia,
b)
špeciálne výchovné zariadenia,
c)
školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
d)
školské účelové zariadenia.
(2)

Školské zariadenie podľa odseku 1 je právnická osoba, ak tak určí zriaďovateľ.

Prvý oddiel
Školské výchovno-vzdelávacie zariadenia

§ 113
Školskými výchovno-vzdelávacími zariadeniami sú:
a)

školský klub detí,

b)

centrum voľného času,

c)

školský internát.

§ 114
Školský klub detí
(1)

Školský klub detí je súčasťou školy, ktorá zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú ...

(2)

Školský klub detí sa člení na oddelenia spravidla podľa veku detí, pričom počet detí v oddelení ...

(3)

Výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského ...

(4)

Riaditeľ školy, ktorej je školský klub detí súčasťou, môže rozhodnúť o znížení alebo ...

(5)

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením v školskom klube ...

(6)

Výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí, ...

(7)

Zriaďovateľ školského klubu detí môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku podľa ...

§ 116
Centrum voľného času
(1)

Centrum voľného času zabezpečuje podľa výchovného programu školského zariadenia výchovno-vzdelávaciu, ...

(2)

Centrum voľného času usmerňuje rozvoj záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb, utvára ...

(3)

Centrum voľného času môže poskytovať metodickú a odbornú pomoc v oblasti práce s deťmi v ich ...

a)
školám a školským zariadeniam,
b)
občianskym združeniam vykonávajúcim činnosť zameranú na deti,
c)
ďalším právnickým osobám alebo fyzickým osobám, ktoré o ňu požiadajú.
(4)

Centrum voľného času sa zriaďuje ako zariadenie s celoročnou prevádzkou.

(5)

Centrum voľného času sa spravidla člení podľa záujmových oblastí na oddelenia a na záujmové ...

(6)

Výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času, ...

(7)

Zriaďovateľ centra voľného času môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku podľa ...

§ 117
Školský internát
(1)

Školský internát zabezpečuje deťom materských škôl a žiakom základných škôl a stredných ...

(2)

Školský internát svojím výchovným programom školského zariadenia nadväzuje na výchovno-vzdelávaciu ...

(3)

Zriaďovateľ školského internátu je povinný zabezpečiť náhradné ubytovanie deťom alebo žiakom, ...

(4)

Školský internát sa člení na výchovné skupiny podľa veku žiakov, pričom ich počet vo výchovnej ...

(5)

Výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním v školskom ...

(6)

Riaditeľ školského internátu alebo riaditeľ školy, ktorej je školský internát súčasťou, ...

(7)

Výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním v školskom ...

(8)

Zriaďovateľ školského internátu môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku podľa ...

(9)

Školský internát môže poskytovať deťom a žiakom ubytovanie a stravovanie aj v čase pracovného ...

(10)

Ministerstvo školstva ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom organizáciu výchovno-vzdelávacieho ...

§ 119

Ministerstvo školstva ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom spôsob organizácie a prevádzky ...

Druhý oddiel
Špeciálne výchovné zariadenia

§ 120
Špeciálnymi výchovnými zariadeniami sú:
a)

diagnostické centrum,

b)

reedukačné centrum,

c)

liečebno-výchovné sanatórium.

§ 121
Diagnostické centrum
(1)

Diagnostické centrum poskytuje diagnostickú, psychologickú, psychoterapeutickú, výchovno-vzdelávaciu ...

a)
žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa,
b)
dohody so zariadením, v ktorom sa vykonáva rozhodnutie súdu,66)
c)
neodkladného opatrenia súdu podľa osobitného predpisu,67)
d)
rozhodnutia súdu o uložení výchovného opatrenia.68)
(2)

Diagnostické centrum najmä

a)
zabezpečuje diagnostiku deťom s narušeným alebo ohrozeným psychosociálnym vývinom s cieľom určenia ...
b)
poskytuje poradenské služby zariadeniam, v ktorých sa vykonáva ústavná starostlivosť alebo ochranná ...
c)
vypracúva diagnostické správy o dieťati, ktoré slúžia ako vstupný podklad zariadeniu, v ktorom ...
d)
vypracúva odporúčanie o umiestnení dieťaťa po ukončení pobytu v diagnostickom centre s ohľadom ...
(3)

Pobyt dieťaťa v diagnostickom centre trvá nevyhnutne potrebný čas na stanovenie diagnostiky, spravidla ...

(4)

V diagnostickom centre sa zriaďuje záchytné oddelenie. V záchytnom oddelení riaditeľ umiestni ...

(5)

Súčasťou záchytného oddelenia je karanténna miestnosť.

(6)

Základnou organizačnou jednotkou diagnostického centra je diagnostická skupina, ktorá sa zriadi ...

(7)

Na plnenie diagnostických úloh sa v diagnostickom centre zriaďujú diagnostické triedy škôl podľa ...

(8)

Diagnostické centrum sa podľa vnútornej organizácie môže diferencovať na

a)
diagnostické centrum pre deti do 15. roku veku,
b)
diagnostické centrum pre deti od 15. rokov veku.

Do diagnostických centier sa spravidla prijímajú deti obidvoch pohlaví.

(9)

Diagnostické centrum sa zriaďuje pre najviac šesť diagnostických skupín ako internátne zariadenie ...

§ 122
Reedukačné centrum
(1)

Reedukačné centrum na základe výchovno-vzdelávacieho programu a individuálneho reedukačného ...

(2)

Do reedukačného centra sa prijímajú deti na základe

a)
žiadosti zákonného zástupcu,
b)
dohody so zariadením, v ktorom sa vykonáva rozhodnutie súdu,66)
c)
neodkladného opatrenia súdu podľa osobitného predpisu,67)
d)
rozhodnutia súdu o uložení ochrannej výchovy,69)
e)
rozhodnutia súdu o uložení výchovného opatrenia,68)
f)
rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti.1)
(3)

Reedukačné centrá sa podľa vnútornej organizácie môžu diferencovať na

a)
reedukačné centrá pre deti do 15. rokov veku, prípadne do ukončenia povinnej školskej dochádzky ...
b)
reedukačné centrá pre deti od 15. rokov veku,
c)
reedukačné centrá pre deti do ukončenia ich prípravy na povolanie.

Do reedukačných centier sa spravidla prijímajú deti oboch pohlaví.

(4)

Základnou organizačnou jednotkou reedukačného centra je výchovná skupina, ktorá sa zriaďuje ...

(5)

Reedukačné centrum sa zriaďuje pre najviac šesť výchovných skupín, ak má výchovné skupiny ...

(6)

V reedukačnom centre sa môžu zriaďovať podľa potreby oddelenia

a)
pre deti vyžadujúce zvýšenú starostlivosť,
b)
s ochranným režimom,
c)
s otvoreným režimom,
d)
pre maloleté matky s deťmi.
(7)

Ak sa reedukačné centrum zriadi tak, že sa vo všetkých výchovných skupinách bude postupovať ...

a)
reedukačné centrum pre deti vyžadujúce zvýšenú starostlivosť,
b)
reedukačné centrum s ochranným režimom,
c)
reedukačné centrum s otvoreným režimom,
d)
reedukačné centrum pre matky s deťmi.
(8)

Oddelenie podľa odseku 6 písm. a) poskytuje starostlivosť deťom, ktorých zdravotné znevýhodnenie ...

(9)

Oddelenie podľa odseku 6 písm. b) poskytuje starostlivosť deťom, ktorých prevýchova si vyžaduje ...

(10)

Oddelenie podľa odseku 6 písm. c) poskytuje starostlivosť deťom, ktoré sa vzdelávajú v základnej ...

(11)

Reedukačné centrum vytvára individuálny reedukačný program pre každé dieťa, ktorý vychádza ...

§ 123
Liečebno-výchovné sanatórium
(1)

Liečebno-výchovné sanatórium poskytuje psychologickú, psychoterapeutickú starostlivosť a výchovu ...

a)
žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa,
b)
dohody so zariadením, v ktorom sa vykonáva rozhodnutie súdu,66)
c)
právoplatného rozhodnutia súdu o uložení výchovného opatrenia,68)
d)
právoplatného rozhodnutia súdu alebo príslušného orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej ...
(2)

Základnou organizačnou jednotkou liečebno-výchovného sanatória je výchovná skupina, ktorá sa ...

(3)

Liečebno-výchovné sanatórium sa zriaďuje ako denné alebo internátne zariadenie s celoročnou ...

(4)

Pobyt dieťaťa v liečebno-výchovnom sanatóriu trvá spravidla tri až dvanásť mesiacov.

(5)

Liečebno-výchovné sanatórium poskytuje odborné služby a pomoc formou individuálnych alebo skupinových ...

§ 124
Zdravotná starostlivosť v špeciálnych výchovných zariadeniach
(1)

Zariadenia uvedené v § 120 môžu okrem poskytovania výchovno-vzdelávacej činnosti

a)
vytvárať organizačné a iné podmienky na poskytovanie zdravotnej starostlivosti71) a
b)
poskytovať v zariadení zdravotnú starostlivosť podľa odsekov 2 až 5.
(2)

V zariadeniach podľa § 120 možno poskytovať zdravotnú starostlivosť, ak fyzická osoba alebo právnická ...

a)
získala povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia podľa osobitného predpisu72) alebo ...
b)
uzatvorila zmluvný vzťah s fyzickou osobou alebo právnickou osobou, ktorá je držiteľom povolenia ...
c)
uzatvorila zmluvný vzťah s fyzickou osobou, ktorá je držiteľom licencie na výkon samostatnej praxe ...
d)
zamestnáva v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom vzťahu74) zdravotníckych pracovníkov ...
(3)

Minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie, materiálno-technické vybavenie pre poskytovanie ...

(4)

Výber zdravotných výkonov z katalógu zdravotných výkonov,76) ktoré v zariadeniach zamestnávajúcich ...

(5)

Na zariadenia podľa § 120, ktoré poskytujú aj zdravotnú starostlivosť podľa odseku 2, sa vzťahujú ...

§ 125
Výchovné opatrenia a ochranné opatrenia v špeciálnych výchovných zariadeniach
(1)

V špeciálnych výchovných zariadeniach možno v záujme odstránenia porúch v psychosociálnom vývine ...

a)
výchovné opatrenia podľa odsekov 2 až 4 so zameraním na motiváciu dieťaťa zlepšovať svoje ...
b)
ochranné opatrenia podľa odsekov 5 a 6 zamerané na predchádzanie ohrozeniu zdravia dieťaťa jeho ...
(2)

Dieťa má právo udržiavať styk s oboma rodičmi alebo inými zákonnými zástupcami. Ak je to v ...

a)
len za prítomnosti pedagogického zamestnanca alebo ďalšieho odborného zamestnanca,
b)
na určenom mieste v priestoroch zariadenia,
c)
na území obce, v ktorej má zariadenie sídlo.
(3)

Ak je to v záujme dieťaťa, má právo stretávať sa s inými osobami ako rodičmi po súhlase príslušného ...

(4)

Zariadenie môže povoliť dieťaťu

a)
tráviť voľný čas mimo zariadenia bez prítomnosti pedagogického zamestnanca, zákonného zástupcu ...
b)
pobyt mimo zariadenia v mieste bydliska zákonného zástupcu na určitý čas, a to najmä v čase ...
(5)

Ak dieťa svojím správaním ohrozuje zdravie a život seba alebo iných osôb alebo môže svojím ...

a)
vykonanie kontroly obsahu doručeného balíka za prítomnosti dieťaťa; opakované kontroly balíka ...
b)
prevzatie a uloženie do úschovy tých predmetov dieťaťa, ktoré nie sú vnútorným poriadkom zariadenia ...
c)
prevzatie so súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa do úschovy cennosti a sumy peňazí, ktoré ...
d)
neodkladné privolanie zdravotnej pomoci,45)
e)
privolanie Policajného zboru.46)
(6)

V záujme dieťaťa a jeho ochrany alebo v záujme ochrany iných osôb na odporúčanie psychológa ...

(7)

Ochranná miestnosť, ktorá sa zriaďuje v reedukačnom centre, slúži na ochranu a upokojenie dieťaťa, ...

(8)

O dôvodoch a priebehu pobytu dieťaťa v ochrannej miestnosti sa vedie písomný záznam, v ktorom ...

§ 126
Úhrada nákladov za pobyt v špeciálnych výchovných zariadeniach
(1)

Mesačnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v špeciálnom výchovnom zariadení tvorí 30-násobok ...

(2)

Mesačnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v zariadeniach podľa odseku 1 je povinný platiť zákonný ...

(3)

Povinný neplatí úhrady za pobyt dieťaťa v zariadení podľa odseku 1, ak jeho príjem a príjem ...

(4)

Mesačnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v zariadení určí zariadenie v sume, ktorá sa rovná ...

§ 127
Finančné a hmotné zabezpečenie detí v špeciálnych výchovných zariadeniach
(1)

V špeciálnych výchovných zariadeniach sa poskytuje mesačné vreckové a vecné dary podľa tohto ...

(2)

Mesačné vreckové je

a)
pre deti vo veku do 15 rokov 10 % sumy životného minima podľa osobitného predpisu,29)
b)
pre deti vo veku nad 15 rokov 15 % sumy životného minima podľa osobitného predpisu.29)
(3)

Pri nepovolenom pobyte dieťaťa mimo zariadenia, v ktorom sa vykonáva ústavná starostlivosť alebo ...

(4)

Vecné dary sa poskytujú deťom, ktorým bola nariadená ochranná výchova a ktoré ju vykonávajú ...

§ 128
(1)

Vzdelávanie detí umiestnených v špeciálnych výchovných zariadeniach sa uskutočňuje v školách ...

(2)

Na dokladoch o vzdelaní získanom v škole zriadenej pri špeciálnom výchovnom zariadení sa uvádza ...

(3)

Špeciálne výchovné zariadenia vedú štvrťročnú evidenciu o počte v nich umiestnených detí. ...

§ 129

Ministerstvo školstva ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti o organizácii ...

Tretí oddiel
Školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie

§ 130
(1)

V školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie sa vykonáva najmä psychologická,79) ...

(2)

Základnými zložkami systému výchovného poradenstva a prevencie sú zariadenia výchovného, psychologického ...

a)
centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie,
b)
centrum špeciálno-pedagogického poradenstva.
(3)

K ďalším zložkám systému výchovného poradenstva a prevencie patrí

a)
výchovný poradca,
b)
kariérový poradca,
c)
školský psychológ,
d)
školský špeciálny pedagóg,
e)
liečebný pedagóg,
f)
sociálny pedagóg,
g)
koordinátor prevencie.
(4)

Jednotlivé zložky systému výchovného poradenstva a prevencie podľa odsekov 2 a 3 spolupracujú ...

(5)

Výchovný poradca, psychológ alebo školský psychológ, školský špeciálny pedagóg, liečebný ...

(6)

Ministerstvo školstva metodicky usmerňuje činnosť poradenských zariadení. Ministerstvo školstva ...

(7)

Poradenské zariadenia uvedené v odseku 2 metodicky usmerňujú činnosť ďalších zložiek systému ...

(8)

Poradenské zariadenie uvedené v odseku 2 vykonáva činnosti

a)
diagnostické,
b)
poradenské,
c)
terapeutické,
d)
preventívne,
e)
rehabilitačné.
(9)

Poradenské zariadenie možno zriadiť pri najmenšom počte troch odborných zamestnancov.

(10)

Príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve vyberie poradenské zariadenie, ktoré poverí ...

(11)

Poradenské zariadenia, ktorých zriaďovateľom je orgán miestnej štátnej správy v školstve, poskytujú ...

§ 131
Činnosti výchovného a psychologického poradenstva
(1)

Psychologická činnosť je zameraná najmä na

a)
skúmanie, výklad, ovplyvňovanie a prognostické hodnotenie správania detí alebo ich skupín psychologickými ...
b)
psychologické poradenstvo v školských, výchovných, preventívnych a poradenských zariadeniach,
c)
psychoterapiu v školských, výchovných, preventívnych a poradenských zariadeniach,
d)
používanie psychodiagnostických metód a testov v podmienkach školských, výchovných, preventívnych ...
(2)

Špeciálnopedagogickú činnosť v školách podľa § 27 ods. 2 písm. a) až g) a školských zariadeniach ...

(3)

Špeciálnopedagogická činnosť je zameraná najmä na

a)
špeciálnopedagogické pôsobenie na zvyšovanie úrovne výchovného a vzdelávacieho prospievania ...
b)
používanie špeciálnopedagogických diagnostických metód,
c)
špeciálnopedagogické korektívne a reedukačné postupy.
(4)

Sociálna činnosť je zameraná najmä na

a)
sledovanie a hodnotenie správania detí metódami, technikami a postupmi zodpovedajúcimi súčasným ...
b)
sociálne poradenstvo,
c)
socioterapiu,
d)
používanie diagnostických metód sociálnej pedagogiky.
(5)

Kariérové poradenstvo je zamerané najmä na zosúlaďovanie kariérového vývinu žiaka s jeho individuálnymi ...

(6)

Kariérové poradenstvo sa vykonáva najmä

a)
diagnostickou činnosťou na zisťovanie individuálnych predpokladov žiaka dôležitých pre kariérový ...
b)
výchovnou činnosťou zameranou na usmerňovanie kariérového vývinu žiaka a rozvoj zručnosti pre ...
c)
poradenskou a informačnou činnosťou pre žiaka, zákonného zástupcu a zástupcu zariadenia,
d)
koordinačnou činnosťou pri poskytovaní a výmene informácií medzi žiakom, rodičom, zástupcom ...
§ 132
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
(1)

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie poskytuje komplexnú psychologickú, špeciálnopedagogickú, ...

(2)

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v spolupráci s rodinou, školou a školským ...

(3)

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie na zabezpečenie svojich úloh využíva ...

(4)

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie vykonáva okrem činností uvedených v ...

a)
preventívno-výchovné a odborno-preventívne,
b)
metodicko-odborné,
c)
tvorbu preventívnych programov.
(5)

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie sa môže členiť na oddelenia

a)
poradenstva osobnostného vývinu,
b)
poradenstva vzdelávacieho vývinu,
c)
poradenstva sociálneho vývinu a prevencie,
d)
poradenstva v kariérovom vývine,
e)
psychoterapie,
f)
metodiky výchovného poradenstva,
g)
špeciálnopedagogického poradenstva.
(6)

Oddelenia možno podľa špecifických regionálnych podmienok a personálneho zabezpečenia zlučovať. ...

§ 133
Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
(1)

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva poskytuje komplexnú špeciálnopedagogickú činnosť, ...

(2)

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva spolupracuje so zákonnými zástupcami detí podľa ...

(3)

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva vyhľadáva a vedie evidenciu detí podľa odseku 1.

(4)

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva sa podieľa na zabezpečovaní kompenzačných, reedukačných ...

(5)

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva poskytuje ambulantnú poradenskú činnosť pre deti ...

(6)

Odborno-metodickú a materiálno-technickú pomoc odborným zamestnancom centier špeciálno-pedagogického ...

§ 134
Výchovné poradenstvo
(1)

Výchovné poradenstvo sa poskytuje deťom, zákonným zástupcom a zamestnancom škôl v školách ...

(2)

Úlohou výchovného poradenstva je vykonávanie poradenstva pri riešení osobnostných, vzdelávacích, ...

(3)

Výchovný poradca v prípade potreby sprostredkuje deťom a ich zákonným zástupcom pedagogické, ...

(4)

Odborno-metodickú pomoc v oblasti výchovného poradenstva poskytuje poradenské zariadenie spravidla ...

§ 135
Psychologické poradenstvo
(1)

Psychologické poradenstvo sa poskytuje deťom, zákonným zástupcom a zamestnancom škôl v školách ...

(2)

Psychologické poradenstvo poskytuje odborné psychologické služby79) deťom, zákonným zástupcom ...

(3)

Odborno-metodickú pomoc v oblasti psychologického poradenstva poskytuje poradenské zariadenie spravidla ...

§ 135a
Kariérové poradenstvo
(1)

Kariérové poradenstvo v škole podľa § 27 ods. 2 písm. a) až g) a v školskom zariadení podľa ...

(2)

Kariérové poradenstvo v centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie je zamerané najmä ...

§ 136

Ministerstvo školstva ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom spôsob organizácie poradenských ...

Štvrtý oddiel
Školské účelové zariadenia

§ 137
Školské účelové zariadenia sú:
a)

škola v prírode,

b)

zariadenia školského stravovania,

c)

stredisko služieb škole.

§ 138
Škola v prírode
(1)

Škola v prírode je účelové zariadenie, ktorého poslaním je umožniť deťom a žiakom posilňovať ...

(2)

Škola v prírode sa zriaďuje v ekologicky čistom prostredí, pričom spĺňa požadované hygienické, ...

(3)

Výdavky spojené s pobytom detí alebo žiakov v škole v prírode sa uhrádzajú aj z príspevku zákonného ...

(4)

Vysielajúca škola alebo školské zariadenie uhrádza pedagogickým zamestnancom a zdravotníckemu ...

(5)

Ministerstvo školstva ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom spôsob organizácie, činnosti, ...

Zariadenia školského stravovania

§ 139
(1)

Zariadenia školského stravovania zabezpečujú školské stravovanie. Zariadenia školského stravovania ...

(2)

Zariadenia školského stravovania sú:

a)
školská jedáleň,
b)
výdajná školská jedáleň.
§ 140
Školská jedáleň
(1)

Školská jedáleň sa zriaďuje na prípravu, výdaj, konzumáciu jedál a nápojov pre stravníkov ...

(2)

Školská jedáleň môže poskytovať svoje služby pre deti, žiakov a zamestnancov škôl a školských ...

(3)

Stravníkom v školskej jedálni môžu byť deti, žiaci, zamestnanci škôl a školských zariadení; ...

(4)

Školská jedáleň pripravuje a poskytuje jedlá a nápoje pre stravníkov podľa odporúčaných výživových ...

(5)

V školskej jedálni sa môžu pripravovať diétne jedlá pre deti a žiakov, u ktorých podľa posúdenia ...

(6)

Školská jedáleň je školské zariadenie s jednozmennou prevádzkou; ak je zriadená pri školách ...

(7)

Školská jedáleň môže pripravovať jedlá a nápoje podľa odseku 4 pre viac výdajných školských ...

(8)

Školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je orgán miestnej štátnej správy v školstve, poskytuje ...

(9)

Školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je obec alebo samosprávny kraj, poskytuje stravovanie deťom ...

(10)

Výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšku príspevku na režijné náklady a podmienky ...

(11)

Riaditeľ školskej jedálne, riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia, ktorého je školská ...

(12)

Zriaďovateľ školskej jedálne môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku podľa ...

(13)

Ministerstvo školstva zverejní na svojej internetovej stránke finančné pásma určujúce rozpätie ...

§ 141
Výdajná školská jedáleň
(1)

Výdajná školská jedáleň sa zriaďuje na výdaj, konzumáciu jedál a nápojov pre stravníkov ...

(2)

Výdajná školská jedáleň môže poskytovať svoje služby pre deti, žiakov a zamestnancov škôl ...

(3)

Stravníkom vo výdajnej školskej jedálni môžu byť deti, žiaci, zamestnanci škôl a školských ...

(4)

Výdajná školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je orgán miestnej štátnej správy v školstve, ...

(5)

Výdajná školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je obec alebo samosprávny kraj, poskytuje stravovanie ...

(6)

Výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výšku príspevku na režijné náklady vo výdajnej ...

(7)

Riaditeľ výdajnej školskej jedálne, riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia, ktorého ...

(8)

Zriaďovateľ výdajnej školskej jedálne môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku ...

(9)

Ministerstvo školstva zverejní na svojej internetovej stránke finančné pásma určujúce rozpätie ...

§ 142

Ministerstvo školstva ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom spôsob organizácie a prevádzky ...

§ 142a

Zriaďovateľ je povinný znížiť úhradu zákonného zástupcu dieťaťa v zariadení školského ...

§ 143
Stredisko služieb škole
(1)

Stredisko služieb škole poskytuje odbornú, technickú, metodickú a materiálnu pomoc školám a ...

(2)

Stredisko služieb škole poskytuje investorské a dodávateľské služby školám a školským zariadeniam ...

DESIATA ČASŤ

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

§ 144
Práva a povinnosti dieťaťa, žiaka a jeho zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia
(1)

Dieťa alebo žiak má právo na

a)
rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu,
b)
bezplatné vzdelanie v základných školách a v stredných školách,80)
c)
bezplatné vzdelanie pre päťročné deti pred začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky v materských ...
d)
vzdelanie v štátnom jazyku a materinskom jazyku v rozsahu ustanovenom týmto zákonom,
e)
individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav v rozsahu ...
f)
bezplatné zapožičiavanie učebníc a učebných textov na povinné vyučovacie predmety,
g)
úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti,
h)
poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním,
i)
výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí,
j)
organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému stavu ...
k)
úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu, ...
l)
na slobodnú voľbu voliteľných a nepovinných predmetov v súlade so svojimi možnosťami, záujmami ...
m)
na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov,
n)
na individuálne vzdelávanie za podmienok ustanovených týmto zákonom podľa § 24,
o)
náhradu škody, ktorá mu vznikla pri výchove a vzdelávaní alebo v priamej súvislosti s nimi; toto ...
(2)

Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími ...

(3)

Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími ...

(4)

Dieťa alebo žiak je povinný

a)
neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania, ...
b)
dodržiavať školský poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy školy alebo školského zariadenia, ...
c)
chrániť pred poškodením majetok školy alebo školského zariadenia a majetok, ktorý škola alebo ...
d)
chrániť pred poškodením učebnice, učebné texty a učebné pomôcky, ktoré im boli bezplatne ...
e)
pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní a riadne sa vzdelávať, ak tento zákon neustanovuje ...
f)
konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb ...
g)
ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy alebo školského zariadenia, ...
h)
rešpektovať pokyny zamestnancov školy alebo školského zariadenia, ktoré sú v súlade so všeobecne ...
(5)

Zákonný zástupca má právo vybrať pre svoje dieťa školu alebo školské zariadenie, ktoré poskytuje ...

(6)

Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka alebo zástupca zariadenia má právo

a)
žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole alebo v školskom zariadení poskytovali ...
b)
oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy alebo školského zariadenia a školským ...
c)
byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,
d)
na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa,
e)
zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy alebo školského ...
f)
vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy alebo školského zariadenia prostredníctvom ...
g)
byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase riaditeľa ...
(7)

Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka alebo zástupca zariadenia je povinný

a)
vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie školských ...
b)
dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom, ...
c)
dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie ...
d)
informovať školu alebo školské zariadenie o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho ...
e)
nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil.
(8)

Zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej ...

(9)

Ak sa dieťa alebo žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole alebo v školskom ...

(10)

Neprítomnosť maloletého dieťaťa alebo žiaka, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie ...

(11)

Plnoletý žiak sa ospravedlňuje sám spôsobom uvedeným v odsekoch 8 až 10.

(12)

Ustanovenia v odsekoch 1 až 11 sa vzťahujú na osoby vo výkone väzby a osoby vo výkone trestu odňatia ...

§ 145
(1)

Práva ustanovené týmto zákonom sa zaručujú rovnako každému uchádzačovi, dieťaťu, žiakovi ...

(2)

Výkon práv a povinností vyplývajúcich z tohto zákona musí byť v súlade s dobrými mravmi. Nikto ...

(3)

Uchádzač, dieťa, žiak a poslucháč, ktorý sa domnieva, že jeho práva alebo právom chránené ...

(4)

Škola alebo školské zariadenie podľa tohto zákona nesmie uchádzača, dieťa, žiaka a poslucháča ...

(5)

Zamestnávateľ, ktorý je materskou školou, základnou školou, základnou umeleckou školou, strednou ...

§ 146
Vzdelávanie cudzincov
(1)

Cudzinci sú na účely tohto zákona deti

a)
osôb, ktoré sú občanmi iného štátu alebo osôb bez štátnej príslušnosti, s povoleným pobytom ...
b)
žiadateľov o udelenie azylu na území Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu,82)
c)
Slovákov žijúcich v zahraničí,
d)
ako žiadatelia o udelenie azylu podľa osobitného predpisu,82)
e)
ako cudzinci, ktorí sa nachádzajú na území Slovenskej republiky bez sprievodu zákonného zástupcu.83) ...
(2)

Deťom cudzincov s povoleným pobytom na území Slovenskej republiky a deťom žiadateľov o udelenie ...

(3)

Pre deti cudzincov sa na odstránenie jazykových bariér organizujú základné a rozširujúce jazykové ...

(4)

Deti žiadateľov o udelenie azylu, deti azylantov, deti cudzincov, ktorým sa poskytla doplnková ochrana,82) ...

(5)

Pre deti žiadateľov o udelenie azylu v azylových zariadeniach, ktorých školská dochádzka podľa ...

(6)

Jazykové kurzy pre deti cudzincov môže organizovať aj iná právnická osoba alebo fyzická osoba ...

(7)

Pre deti cudzincov s povoleným pobytom na území Slovenskej republiky možno zriaďovať iné ako ...

(8)

Odseky 2 až 7 sa primerane vzťahujú na osoby, ktoré majú priznané postavenie osoby podľa odseku ...

(9)

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov, ktorí vzdelávajú deti cudzincov podľa odseku 1, odborne, ...

Výmenný program

§ 147
(1)

Výmenný program sa uskutočňuje medzi strednou školou Slovenskej republiky a strednou školou iného ...

(2)

Žiak, ktorý je štátnym občanom Slovenskej republiky, občanom iného členského štátu Európskej ...

(3)

Výmenný program sa uskutočňuje na základe pravidiel výmenného programu, ktoré si každá škola ...

(4)

Výmenný program podľa odseku 1 je zameraný najmä na

a)
získanie nových vedomostí v príslušnom študijnom odbore alebo učebnom odbore,
b)
získanie praktických skúseností a zručností v príslušnom študijnom odbore alebo učebnom odbore, ...
c)
skvalitnenie jazykových znalostí.
(5)

Škola, ktorá uskutočňuje výmenu žiakov v rámci výmenného programu, preberá zodpovednosť za ...

a)
ubytovanie a stravovanie,
b)
vzdelávanie,
c)
zdravotnú starostlivosť,
d)
náklady na cestu späť.
(6)

Škola podľa odseku 1 je povinná zabezpečiť pedagogický a odborný dohľad po celý čas výmenného ...

(7)

Zdrojmi financovania výmenného programu sú najmä

a)
prostriedky zo štátneho rozpočtu,
b)
prostriedky z podnikateľskej činnosti školy,
c)
dary a príspevky od tuzemských a zahraničných právnických osôb a fyzických osôb,
d)
prostriedky zriaďovateľov škôl,
e)
prostriedky Európskej únie.
§ 148
(1)

Výmenný program podľa § 147 ods. 1 sa uskutočňuje na základe dohody zúčastnených stredných ...

(2)

Dohoda o výmennom programe obsahuje najmä

a)
názvy a adresy sídiel škôl a názvy štátov, na ktorých území sa uskutočňujú výmenné programy, ...
b)
zameranie výmenného programu podľa § 147 ods. 4,
c)
deň začatia a deň skončenia výmenného programu,
d)
spôsob dopravy žiakov výmenného programu,
e)
spôsob ukončenia výmenného programu,
f)
zabezpečenie dohľadu nad bezpečnosťou žiakov po dobu celého výmenného programu žiakov zo strany ...
g)
spôsob finančného zabezpečenia žiakov v rámci výmenného programu žiakov,
h)
podpis a odtlačok pečiatky štatutárnych orgánov škôl.
(3)

Súčasťou dohody o výmennom programe je zoznam žiakov, ktorí sa zúčastňujú výmenného programu. ...

a)
meno a priezvisko žiaka,
b)
dátum narodenia žiaka,
c)
adresu trvalého pobytu žiaka,
d)
súhlas zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka.
(4)

Na výmennom programe sa môže zúčastniť žiak, ktorý dosiahol vek najmenej pätnásť rokov a ...

(5)

Výmenný program žiaka nesmie presiahnuť obdobie jedného školského roka.

(6)

Žiak v rámci výmenného programu môže byť ubytovaný iba v rodine, ktorá mu vytvára podmienky ...

(7)

Zdravotné poistenie žiaka, ktorý sa zúčastňuje výmenného programu, zabezpečuje vysielajúca ...

(8)

Vysielajúca škola zodpovedá za uzatvorenie poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone ...

(9)

Dokladom o ukončení výmenného programu môže byť osvedčenie alebo certifikát o ukončení výmenného ...

(10)

Doklad o ukončení výmenného programu sa vydáva v štátnom jazyku Slovenskej republiky a v úradnom ...

§ 149
Štipendium
(1)

Štipendium možno poskytnúť žiakovi, ktorý je žiakom denného štúdia strednej školy, odborného ...

a)
ktorým sa poskytuje dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného ...
b)
u ktorých jedna dvanástina príjmu86) za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom ...
(2)

Štipendium sa poskytuje od začiatku školského roka na príslušný školský rok v období školského ...

(3)

Štipendium sa poskytuje na základe písomnej žiadosti podanej žiakom alebo jeho zákonným zástupcom ...

(4)

Ak žiadateľ požiada o štipendium počas školského roka, štipendium sa poskytne v príslušnom ...

(5)

Prílohou k žiadosti o štipendium, ktoré žiakovi možno poskytnúť podľa odseku 1 písm. a), je ...

(6)

Štipendium sa neposkytuje žiakovi, ktorý bol podmienečne vylúčený, a to od prvého dňa kalendárneho ...

(7)

Podmienkou poskytnutia štipendia je písomný záväzok žiadateľa, že

a)
bezodkladne písomne oznámi riaditeľovi školy všetky skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na ...
b)
vráti štipendium poskytnuté na základe ním uvedených nepravdivých údajov alebo neoznámenej ...
(8)

Ak dôjde k zmene skutočností rozhodujúcich na priznanie štipendia, zmena sa uskutoční, ak je

a)
v prospech žiaka, od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom nastala, ak bola oznámená najneskôr ...
b)
v neprospech žiaka, od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, ...
(9)

Štipendium sa neposkytuje, ak bolo priznané žiakovi na základe nepravdivých údajov alebo za obdobie, ...

(10)

Štipendium sa poskytuje žiakovi mesačne vo výške

a)
50 % sumy životného minima určeného osobitným predpisom29) pri priemernom prospechu žiaka do 2,0 ...
b)
35 % sumy životného minima určeného osobitným predpisom29) pri priemernom prospechu žiaka horšom ...
c)
25 % sumy životného minima určeného osobitným predpisom29) pri priemernom prospechu žiaka horšom ...
(11)

Priemerný prospech žiaka sa určí ako priemer stupňov prospechu z jednotlivých vyučovacích predmetov ...

(12)

Ak je žiak hodnotený len slovným hodnotením prospel, výška štipendia sa určí primerane podľa ...

(13)

Priemerný prospech žiaka v prvom polroku prvého ročníka sa určí podľa vysvedčenia za druhý ...

(14)

Štipendiá sa vyplácajú v termínoch určených školou.90)

(15)

O priznaní štipendia rozhoduje90) riaditeľ školy.

§ 150
Organizácia školského roka
(1)

Školský rok sa začína 1. septembra a končí sa 31. augusta nasledujúceho kalendárneho roka.

(2)

Školský rok sa člení na obdobie školského vyučovania, po ktorého skončení nasleduje obdobie ...

(3)

Obdobie školského vyučovania sa končí 30. júna príslušného kalendárneho roka; po ňom nasledujúce ...

(4)

Obdobie školského vyučovania sa člení na školské polroky. Prvý školský polrok sa končí 31. ...

(5)

V období školského vyučovania môže riaditeľ školy poskytnúť žiakom zo závažných dôvodov, ...

(6)

Ministerstvo školstva ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom termíny školských prázdnin ...

(7)

Ministerstvo školstva každoročne do 31. mája zverejní termíny školských prázdnin v období ...

§ 151
Ďalšie podmienky výchovy a vzdelávania
(1)

Školy a školské zariadenia podľa tohto zákona môžu vykonávať podnikateľskú činnosť.91) ...

(2)

V školách a v školských zariadeniach sa zakazuje činnosť politických strán a politických hnutí ...

(3)

V školách a v školských zariadeniach sa nepovoľuje reklama, ktorá je v rozpore s princípmi a ...

(4)

V školách a v školských zariadeniach sa zakazuje poskytovanie alebo sprístupňovanie informácií ...

§ 152
Bezpečnosť a ochrana zdravia vo výchove a vzdelávaní

Školy a školské zariadenia sú pri výchove a vzdelávaní, pri činnostiach priamo súvisiacich ...

a)

prihliadať na základné fyziologické potreby detí a žiakov,

b)

vytvárať podmienky na zdravý vývin detí a žiakov a na predchádzanie sociálnopatologickým javom, ...

c)

zaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia detí a žiakov,

d)

poskytnúť nevyhnutné informácie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov,

e)

viesť evidenciu školských úrazov detí a žiakov, ku ktorým prišlo počas výchovno-vzdelávacieho ...

§ 153
Školský poriadok
(1)

Riaditeľ školy alebo školského zariadenia vydá školský poriadok po prerokovaní s orgánmi školskej ...

a)
výkone práv a povinností detí, žiakov a ich zákonných zástupcov v škole alebo v školskom zariadení, ...
b)
prevádzke a vnútornom režime školy alebo školského zariadenia,
c)
podmienkach na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov a ich ochrany pred sociálnopatologickými ...
d)
podmienkach nakladania s majetkom, ktorý škola alebo školské zariadenie spravuje, ak tak rozhodne ...
(2)

Deťom a žiakom sa so súhlasom riaditeľa školy alebo školského zariadenia umožňuje účasť ...

(3)

Školský poriadok zverejní riaditeľ na verejne prístupnom mieste v škole alebo v školskom zariadení ...

§ 154
Monitorovanie a hodnotenie kvality výchovy a vzdelávania
(1)

Monitorovanie a hodnotenie kvality výchovy a vzdelávania plní úlohy v oblasti sledovania najmä

a)
kontinuálnych procesov zlepšenia alebo zhoršenia výsledkov vzdelávania,
b)
dosahovania výkonnostných a kvalitatívnych cieľov a podnetov,
c)
externého a interného hodnotenia a porovnávania škôl a školských zariadení,
d)
dosahov rozhodnutí.
(2)

Na uskutočňovanie monitorovania a hodnotenia kvality výchovy a vzdelávania na úrovni štátnych ...

(3)

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania

a)
zodpovedá za prípravu a metodické riadenie priebehu externých častí skúšok a testovanie žiakov ...
b)
určuje obsah externých častí skúšok alebo testovania zadávaných ministerstvom školstva,
c)
vydáva osvedčenie o spôsobilosti na výkon funkcie predsedu školskej maturitnej komisie, predsedu ...
(4)

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania je rozpočtová organizácia, ktorá je svojimi ...

(5)

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania v školách a v školských zariadeniach podľa ...

a)
zabezpečuje externú časť skúšky a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky zadávanej ...
b)
stanovuje požiadavky na odbornú prípravu pedagogických zamestnancov pre výkon funkcie predsedu ...
c)
zabezpečuje výrobu, doručenie a vyhodnocovanie úloh alebo testov pre externé skúšky alebo testovanie ...
d)
vedie evidenciu výsledkov externých skúšok alebo testovania,
e)
vedie evidenciu pedagogických zamestnancov, ktorí majú oprávnenie vykonávať funkciu predsedu školskej ...
(6)

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania plní tiež úlohy pre zabezpečovanie medzinárodných ...

(7)

Na účely plnenia úloh podľa odsekov 5 a 6 Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania ...

a)
žiakovi v rozsahu
1.
meno a priezvisko,
2.
dátum narodenia,
3.
rodné číslo,
4.
trieda, ktorú navštevuje,
5.
ročník, do ktorého je zaradený,
6.
názov školy, ktorú navštevuje,
7.
špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby,
b)
pedagogickom zamestnancovi v rozsahu
1.
meno a priezvisko,
2.
dátum a miesto narodenia,
3.
adresa zamestnávateľa,
4.
adresa bydliska a druh pobytu.
(8)

Monitorovanie a hodnotenie kvality výchovy a vzdelávania ďalej uskutočňuje

a)
škola alebo školské zariadenie,
b)
Štátna školská inšpekcia,
c)
ministerstvo zdravotníctva pre odbornú zložku prípravy vzdelávania pre zdravotnícke odbory na ...
§ 155
Externé testovanie žiakov základnej školy
(1)

Externé testovanie žiakov základnej školy sa uskutočňuje za účelom celoslovenského zisťovania ...

(2)

Externé testovanie žiakov základnej školy sa uskutočňuje podľa vzdelávacích štandardov štátneho ...

(3)

Príslušný ročník a vyučovacie predmety, v ktorých sa má externé testovanie žiakov základnej ...

(4)

Externé testovanie žiakov základnej školy sa uskutočňuje každoročne v jeden deň na všetkých ...

(5)

Externého testovania žiakov základnej školy sa zúčastňujú všetci žiaci základných škôl ...

(6)

Žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa primerane upravia podmienky na vykonanie ...

(7)

Ak sa žiak 9. ročníka základnej školy z objektívneho dôvodu nezúčastní externého testovania ...

(8)

Externé testovanie žiakov 9. ročníka základnej školy sa uskutočňuje aj na všetkých gymnáziách ...

§ 156
(1)

Pri vypracovaní, preprave a vyhodnocovaní externej časti skúšky a externého testovania žiakov ...

(2)

Ak ministerstvo školstva, Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania alebo príslušný ...

Registrácia detí, žiakov a poslucháčov

§ 157
Centrálny register
(1)

Centrálny register je zoznam osobných údajov o deťoch, žiakoch a poslucháčoch, ktorí sa zúčastňujú ...

(2)

Centrálny register je informačným systémom verejnej správy,92) ktorého správcom a prevádzkovateľom11) ...

(3)

V centrálnom registri sa vedú tieto osobné údaje:

a)
ak ide o dieťa, žiaka alebo poslucháča,
1.
titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko,
2.
dátum, miesto, okres a štát narodenia,
3.
dátum a miesto úmrtia alebo údaj o vyhlásení za mŕtveho alebo zrušení vyhlásenia za mŕtveho, ...
4.
rodné číslo,
5.
pohlavie,
6.
národnosť,
7.
štátne občianstvo,
8.
spôsobilosť na právne úkony,
9.
rodinný stav,
10.
adresa bydliska a druh pobytu,
11.
zákaz pobytu,
12.
kontakt na účely komunikácie,
13.
adresa bydliska, z ktorého dochádza do školy,
14.
skutočnosti podľa § 144 ods. 7 písm. d),
15.
dátum prijatia, študijný odbor, zameranie študijného odboru, učebný odbor alebo zameranie učebného ...
16.
učebná zmluva podľa osobitného predpisu,92a)
17.
zmluva o budúcej pracovnej zmluve podľa osobitného predpisu,92b)
18.
dosiahnutý stupeň vzdelania a dosiahnuté výsledky vzdelávania,
19.
počet vyučovacích hodín, ktoré neabsolvoval bez ospravedlnenia, a to za každý kalendárny mesiac ...
b)
ak ide o zákonného zástupcu dieťaťa, žiaka alebo poslucháča,
1.
osobné údaje v rozsahu podľa písmena a) prvého až dvanásteho bodu,
2.
dosiahnuté vzdelanie.
(4)

Ministerstvo školstva je oprávnené po zmene osobných údajov v centrálnom registri spracúvať ...

(5)

Ministerstvo školstva zabezpečí všetky technické rozhrania v rozsahu potrebnom na plnenie povinností ...

(6)

Osobné údaje spracúvané v centrálnom registri sú rozhodujúce pre potreby škôl, školských ...

(7)

Centrálny register je neverejný a ministerstvo školstva spracúva a poskytuje osobné údaje z centrálneho ...

a)
zabezpečovania a kontroly financovania výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach, ...
b)
overovania dokladov o vzdelaní a dosiahnutom stupni vzdelania podľa osobitného predpisu,93a)
c)
overovania dokladov o vzdelaní a o získanom stupni vzdelania alebo kvalifikácii na účel poskytovania ...
d)
štatistických spracovaní údajov vrátane medzinárodných porovnaní a na rozpočtové účely,
e)
zabezpečovania výkonu zdravotného poistenia, sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia ...
f)
plánovania a zabezpečovania úloh na úseku verejnej dopravy.
(8)

Ministerstvo školstva sprístupní osobné údaje v centrálnom registri pre

a)
školy a školské zariadenia, ktoré sa ich týkajú alebo ktoré sa týkajú žiakov, detí a poslucháčov, ...
b)
zriaďovateľov, ktoré sa týkajú nimi zriadených škôl a školských zariadení,
c)
orgány štátnej správy v školstve v rozsahu ich pôsobnosti podľa osobitných predpisov,
d)
iné orgány štátnej správy, orgány územnej samosprávy, Štatistický úrad Slovenskej republiky, ...
(9)

Ministerstvo školstva sprístupňuje údaje z centrálneho registra na žiadosť orgánu verejnej moci ...

(10)

Školy, školské zariadenia a orgány miestnej štátnej správy v školstve sú oprávnené spracúvať ...

(11)

Na spracúvanie osobných údajov v centrálnom registri a osobných údajov podľa odseku 10 sa vzťahuje ...

(12)

Osobné údaje podľa odseku 3 možno v centrálnom registri spracúvať najdlhšie do jedného roka ...

(13)

Údaje v centrálnom registri môžu spracúvať len osobitne poverení zamestnanci subjektov uvedených ...

§ 158
(1)

Školy a školské zariadenia poskytujú do centrálneho registra osobné údaje v rozsahu podľa § ...

(2)

Ak ide o poskytovanie osobných údajov v rozsahu podľa § 157 ods. 3, vo vzťahu ku ktorým došlo ...

(3)

Povinnosť podľa odseku 1 plní škola a školské zariadenie priamym vložením údajov do centrálneho ...

(4)

Ak technické podmienky školy alebo školského zariadenia neumožňujú splnenie povinnosti podľa ...

(5)

Ministerstvo školstva zabezpečuje porovnanie osobných údajov poskytovaných do centrálneho registra ...

(6)

Zriaďovateľ alebo orgán miestnej štátnej správy v školstve je povinný na základe požiadania ...

§ 159
Kurikulárna rada

Kurikulárna rada je odborným, iniciačným a poradným orgánom ministra školstva v kľúčových ...

§ 160
Rozsah pôsobnosti
(1)

Na cirkevné školy a cirkevné školské zariadenia sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona okrem ustanovení ...

(2)

Na súkromné školy a súkromné školské zariadenia sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona okrem ...

JEDENÁSTA ČASŤ

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 161
Prechodné ustanovenia
(1)

Štátna školská inšpekcia môže na žiadosť zriaďovateľa povoliť vyšší počet detí a žiakov ...

(2)

Orgán miestnej štátnej správy v školstve stanoví postupný prechod počtu tried a počtu žiakov ...

(3)

Ustanovenia o maximálnych počtoch detí a maximálnych počtoch skupín v diagnostických centrách ...

(4)

Žiaci, ktorí ukončili 9. ročník základnej školy, od školského roku 2008/2009 sa na účely ...

(5)

Žiaci, ktorí ukončili 4. ročník základnej školy, od roku 2008/2009 sa na účely prijímacieho ...

(6)

Žiaci, ktorí v školskom roku 2008/2009 navštevujú druhý až štvrtý ročník základnej školy, ...

(7)

Žiaci, ktorí v školskom roku 2008/2009 navštevujú šiesty až deviaty ročník základnej školy, ...

(8)

Žiaci, ktorí v školskom roku 2008/2009 začnú vzdelávanie v prvom ročníku základnej školy, ...

(9)

Žiaci, ktorí v školskom roku 2012/2013 ukončia deviaty ročník základnej školy, získajú nižšie ...

(10)

Žiaci, ktorí v školskom roku 2011/2012 ukončia štvrtý ročník základnej školy, získajú primárne ...

(11)

Žiaci, ktorí v školskom roku 2008/2009 navštevujú druhý až šiesty ročník stredných škôl ...

(12)

Žiaci, ktorí v školskom roku 2008/2009 navštevujú druhý až ôsmy ročník stredných škôl s ...

(13)

Stupne vzdelania získané podľa doterajších všeobecne záväzných právnych predpisov zostávajú ...

(14)

Experimentálne overovanie schválené pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa až do ukončenia ...

(15)

Predškolské zariadenie zriadené podľa doterajších predpisov ako školské zariadenie je školou ...

(16)

Jazyková škola alebo štátna jazyková škola zriadená podľa doterajších predpisov ako školské ...

(17)

Združená stredná škola, stredné odborné učilište a učilište zriadené podľa doterajších ...

(18)

Žiaci gymnázia so šesťročným štúdiom, ktorí začali študovať podľa doterajších predpisov, ...

(19)

Domov mládeže podľa doterajších predpisov je školským internátom podľa tohto zákona. Škola, ...

(20)

Pedagogicko-psychologická poradňa a pedagogicko-psychologická poradňa s centrom výchovnej a psychologickej ...

(21)

Špeciálnopedagogická poradňa a detské integračné centrum podľa doterajších predpisov je centrom ...

(22)

Reedukačný domov podľa doterajších predpisov je reedukačným centrom podľa tohto zákona.

(23)

Školská kuchyňa a školská jedáleň podľa doterajších predpisov je školskou jedálňou.

(24)

Výdajná školská kuchyňa a školská jedáleň podľa doterajších predpisov je výdajnou školskou ...

(25)

Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti podľa § 124 sa do 31. decembra 2010 postupuje podľa doterajších ...

(26)

Ustanovenie § 149 ods. 6 sa vzťahuje aj na žiakov, ktorým bolo podmienečné vylúčenie uložené ...

(27)

Podľa vzdelávacích programov sa vzdelávajú deti materských škôl, deti a žiaci škôl pre deti ...

(28)

Podľa výchovného programu sa postupuje v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v špeciálnych ...

§ 161a

Zriaďovateľ gymnázia s osemročným štúdiom môže požiadať orgán miestnej štátnej správy ...

§ 161b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2013
(1)

Školské stredisko záujmovej činnosti zriadené podľa predpisov účinných do 31. decembra 2012 ...

(2)

Žiak alebo iná fyzická osoba, ktorá sa prihlásila na skúšku z jednotlivých vyučovacích predmetov ...

(3)

Najvyšší počet detí v triede materskej školy, najvyšší počet žiakov v triede základnej školy ...

(4)

Stupeň vzdelania získaný absolvovaním tretieho ročníka vzdelávacieho programu praktickej školy ...

§ 161c
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2014

Zriaďovateľ gymnázia s osemročným štúdiom môže požiadať orgán miestnej štátnej správy ...

§ 161d
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. marca 2014

O žiadosti o uznanie jazykového certifikátu ako náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka podanej ...

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2015

§ 161da

Školské hospodárstvo a stredisko odbornej praxe zriadené podľa predpisov účinných do 31. marca ...

§ 161db

Absolvent, ktorý získal vyššie odborné vzdelanie do 31. augusta 2008 a nebolo mu priznané právo ...

§ 161e
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. septembra 2015
(1)

Na počty žiakov v triede šiesteho až deviateho ročníka základnej školy zriadené do 31. augusta ...

(2)

Na počty žiakov v triede druhého až ôsmeho ročníka strednej školy trojročného až osemročného ...

(3)

Právo používať titul „diplomovaný umelec“ priznané podľa predpisov účinných do 31. augusta ...

§ 161f
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2016

V školskom roku 2015/2016 sa príspevok na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia poskytuje ...

§ 161g
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2016

Na najnižšie počty žiakov v triede druhého až štvrtého ročníka základnej školy zriadené ...

§ 161ga
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 15. marca 2018

Pre prijímacie konanie pre školský rok 2018/2019 určený počet žiakov prvého ročníka v gymnáziách ...

§ 161gb
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2018

Stredná umelecká škola a škola úžitkového výtvarníctva v prijímacom konaní pre školský ...

§ 161gc
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. septembra 2019
(1)

Stredná umelecká škola, stredná odborná škola umeleckopriemyselná a škola úžitkového výtvarníctva ...

(2)

Žiak strednej umeleckej školy, strednej odbornej školy umeleckopriemyselnej a školy úžitkového ...

§ 161h
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2019
(1)

Gymnáziá zaradené do siete škôl a školských zariadení podľa osobitného predpisu8) s názvom ...

(2)

Žiak gymnázia podľa odseku 1, ktorý začal štúdium podľa predpisov účinných do 31. decembra ...

(3)

Žiak športovej triedy v gymnáziu alebo v strednej odbornej škole, ktorý začal štúdium podľa ...

(4)

Ustanovenia o predložení potvrdenia národného športového zväzu, že uchádzač je uvedený v ...

§ 161i
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2019
(1)

Športové stredné odborné školy zaradené do siete škôl a školských zariadení podľa osobitného ...

(2)

Žiak športovej strednej odbornej školy podľa odseku 1, ktorý začal štúdium podľa predpisov ...

Záverečné ustanovenia

§ 162

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

§ 163
Zrušovacie ustanovenia

Zrušujú sa:

1.

Zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení zákona ...

2.

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach v znení zákona ...

3.

Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 99/1978 Zb. o zriaďovaní a prevádzke predškolských ...

4.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 282/1994 Z. z. o používaní učebníc a učebných textov. ...

5.

Vyhláška ministerstiev školstva a zdravotníctva a Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia č. ...

6.

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 119/1980 Zb. o výkone ústavnej ...

7.

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 143/1984 Zb. o základnej ...

8.

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 86/1986 Zb. o združení rodičov ...

9.

Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej socialistickej republiky ...

10.

Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 477/1990 Zb. o základných ...

11.

Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva ...

12.

Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 80/1991 Zb. o stredných ...

13.

Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 212/1991 Zb. o špeciálnych ...

14.

Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 261/1991 Zb., ktorou ...

15.

Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 262/1991 Zb. o postupe ...

16.

Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 358/1991 Zb. o finančnom ...

17.

Vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 245/1993 Z. z. o finančnom a hmotnom ...

18.

Vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 196/1994 Z. z. o domovoch mládeže ...

19.

Vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 280/1994 Z. z. o súkromných školách. ...

20.

Vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 291/1994 Z. z. o centrách voľného ...

21.

Vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 295/1994 Z. z. o škole v prírode. ...

22.

Vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 351/1994 Z. z. o školských strediskách ...

23.

Vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 352/1994 Z. z. o školských výpočtových ...

24.

Vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 353/1994 Z. z. o predškolských zariadeniach ...

25.

Vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 28/1995 Z. z. o školských kluboch ...

26.

Vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 85/1995 Z. z. o školských hospodárstvach. ...

27.

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 139/1995 Z. z. o Štátnom stenografickom ...

28.

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 167/1995 Z. z. o strediskách služieb škole. ...

29.

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 14/1996 Z. z. o podmienkach poskytovania ...

30.

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 43/1996 Z. z. o podrobnostiach o výchovnom ...

31.

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 44/1996 Z. z. o jazykových školách a štátnych ...

32.

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 145/1996 Z. z. o prijímaní na štúdium ...

33.

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 279/1996 Z. z. o strediskách odbornej praxe. ...

34.

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 145/2002 Z. z. o stredných školách požiarnej ...

35.

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 311/2004 Z. z. o poskytovaní štipendií ...

36.

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 510/2004 Z. z. o ukončovaní štúdia na ...

37.

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 376/2005 Z. z., ktorou sa upravujú podrobnosti ...

38.

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 361/2007 Z. z. o podrobnostiach organizácie ...

39.

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 366/2007 Z. z. o podrobnostiach o činnosti ...

40.

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 319/2008 Z. z. o uznávaní náhrady maturitnej ...

41.

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 649/2008 Z. z. o účele použitia príspevku ...

Čl. II

Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení ...

1.

V § 3 odsek 2 znie:

„(2) Ak je zriaďovateľom orgán podľa ustanovenia § 2 ods. 1 písm. b) až d), vymenúva riaditeľa ...

2.

V § 3 odsek 4 znie:

„(4) Riaditeľa školy alebo riaditeľa školského zariadenia, pri ktorom sa rada školy nezriaďuje ...

3.

V § 3 sa odsek 7 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e)
na návrh hlavného školského inšpektora [§ 12 ods. 3 písm. f)].“.

4.

V § 3 ods. 8 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).

5.

V § 3 ods. 9 sa slová „odseku 8 písm. b) až d)“ nahrádzajú slovami „odseku 8 písm. b) a ...

6.

§ 3 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:

„(12) Zriaďovateľ cirkevnej školy alebo zriaďovateľ súkromnej školy vymenúva riaditeľa na ...

„13a) Čl. 1 ods. 2 Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o katolíckej výchove a ...

7.

V § 4 ods. 2 sa za prvú vetu vkladá nová veta, ktorá znie: „Organizačné zabezpečenie výberového ...

8.

V § 4 odsek 3 znie:

„(3) Rada školy vyzve príslušný krajský školský úrad a Štátnu školskú inšpekciu na delegovanie ...

9.

V § 5 odsek 2 znie:

„(2) Riaditeľ zodpovedá za a) dodržiavanie štátnych vzdelávacích programov určených pre školu, ...

10.

V § 5 sa odsek 3 dopĺňa písmenami k) až n), ktoré znejú:

„k) individuálnom vzdelávaní žiaka, l) vzdelávaní žiaka v školách zriadených iným štátom ...

11.

V § 5 ods. 4 písm. a) sa na konci vypúšťajú tieto slová: „alebo učilište“.

12.

Poznámka pod čiarou k odkazu 17 sa vypúšťa.

13.

V § 5 sa odsek 4 dopĺňa písmenami o) až r), ktoré znejú:

„o) uznaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka, p) individuálnom vzdelávaní žiaka, r) vzdelávaní ...

14.

V § 5 ods. 7 písmeno c) znie:

„c)
návrh školského vzdelávacieho programu a výchovného programu,“.

15.

§ 5 sa dopĺňa odsekmi 12 až 14, ktoré znejú:

„(12) Riaditeľ jazykovej školy rozhoduje o a) prijatí na štúdium, b) prerušení štúdia, c) predčasnom ...

„18) § 53 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene ...

16.

V § 6 sa odsek 2 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

„i)
školské internáty.“.

17.

V § 6 sa odsek 8 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:

„j)
prerokuje školský vzdelávací program a výchovný program.23a)“.

„23a)
§ 7 ods. 2 a § 8 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z.“.

18.

V § 6 ods. 12 písmeno b) znie:

„b) poskytuje na základe žiadosti zriaďovateľa z finančných prostriedkov poukázaných podľa ...

„30b) § 27 ods. 2 písm. a), § 95 ods. 1 písm. a) a § 104 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2008 ...

19.

§ 6 sa dopĺňa odsekmi 23 a 24, ktoré znejú:

„(23) Obec vykonáva hodnotenie riaditeľa školy alebo riaditeľa školského zariadenia, ktorých ...

20.

V § 8 ods. 7 sa slová „špeciálnych základných škôl“ nahrádzajú slovami „základných ...

21.

V § 9 ods. 1 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).

22.

V § 9 odsek 2 znie:

„(2) Samosprávny kraj pri výkone samosprávy36) zriaďuje a zrušuje podľa siete a) základné ...

23.

V § 9 ods. 8 písm. g) sa vypúšťajú slová „stredných odborných učilíšť,“ a slová „združených ...

24.

V § 9 sa odsek 8 dopĺňa písmenom n), ktoré znie:

„n)
prerokuje školský vzdelávací program a výchovný program.23a)“.

25.

V § 9 ods. 12 písmeno b) znie:

„b) poskytuje na základe žiadosti zriaďovateľa z finančných prostriedkov poukázaných podľa ...

„30c)
§ 138 zákona č. 245/2008 Z. z.“.

26.

§ 9 sa dopĺňa odsekmi 18 a 19, ktoré znejú:

„(18) Samosprávny kraj vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti vykonáva hodnotenie riaditeľa školy ...

27.

V § 10 odsek 5 znie:

„(5) Krajský školský úrad zriaďuje a zrušuje podľa siete a) základné školy, ak to vyžadujú ...

28.

§ 10 sa dopĺňa odsekom 16, ktorý znie:

„(16)
Vedie územný školský register detí a žiakov.41a)“.

„41a)
§ 157 ods. 3 písm. b) zákona č. 245/2008 Z. z.“.

29.

§ 10 sa dopĺňa odsekom 17, ktorý znie:

„(17) Krajský školský úrad v spolupráci s orgánmi územnej samosprávy organizačne a finančne ...

30.

V § 13 ods. 7 písm. g) sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem rozhodovania riaditeľa školy ...

31.

V § 13 ods. 7 písm. h) sa slová „37 ods. 2 a 3“ nahrádzajú slovami „37a ods. 2 a 3“.

32.

V § 13 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:

„(13) Štátna školská inšpekcia pri výkone školskej inšpekcie ďalej a) kontroluje súlad školského ...

„47a) § 7 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. 47b) § 8 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. 47c) § ...

33.

Za § 13 sa vkladá § 13a, ktorý znie:

„§ 13a (1) Do výchovného a vzdelávacieho procesu v školách a školských zariadeniach môžu ...

34.

V § 14 ods. 2 písm. b) sa slová „§ 29 ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 11 zákona č. 245/2008 ...

35.

V § 14 ods. 6 písm. a) sa slovo „schvaľuje“ nahrádza slovom „spravuje“.

36.

V § 14 ods. 6 písm. l) sa slová „[§ 3 ods. 8 písm. d)]“ nahrádzajú slovami „[§ 3 ods. ...

37.

V § 14 sa odsek 6 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:

„m)
vedie štátny register detí a žiakov.50a)“.

„50a)
§ 157 ods. 3 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z.“.

38.

§ 14 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Ministerstvo vo verejnom záujme na žiadosť zamestnávateľských zväzov, podnikateľov a ...

39.

V § 16 ods. 1 písm. k) sa za slová „ak ide o“ vkladajú slová „materské školy, jazykové ...

40.

V § 16 ods. 1 písm. l) sa za slová „ak ide o“ vkladajú slová „jazykové školy,“.

41.

V § 16 ods. 2 úvodnej vete sa za prvé slovo „alebo“ vkladá slovo „iná“.

42.

V § 17 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo na základe kontrolných zistení podľa ...

43.

§ 18 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Pri zmene adresy zriaďovateľa, zmene súpisného čísla školy alebo školského zariadenia, ...

44.

V § 19 sa vypúšťa odsek 5.

Doterajšie odseky 6 až 8 sa označujú ako odseky 5 až 7.

45.

V § 21 odsek 12 znie:

„(12) Na vonkajšom označení budovy školy sa uvádza názov školy bez uvedenia názvu ulice, popisného ...

46.

V § 25 odseky 5 a 6 znejú:

„(5) Členmi rady školy alebo školského zariadenia, ktorej zriaďovateľom je obec, sú dvaja zvolení ...

47.

V § 25 sa vypúšťa odsek 7.

Doterajšie odseky 8 až 16 sa označujú ako odseky 7 až 15.

48.

V § 25 ods. 13 písm. c) sa číslovka „12“ nahrádza číslovkou „11“ a v § 25 ods. 15 sa ...

49.

§ 25 sa dopĺňa odsekmi 16 a 17, ktoré znejú:

„(16) Na účely výberového konania na vymenovanie riaditeľa (§ 4) pre školy podľa § 6 ods. ...

50.

§ 27 až 30 a § 36 sa vypúšťajú vrátane poznámok pod čiarou k odkazom 69 až 76.

51.

§ 37 vrátane nadpisu znie:

„§ 37 Priestupky (1) Priestupku sa dopustí zákonný zástupca dieťaťa, ktorý ohrozuje jeho výchovu ...

„79a) Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.“. ...

52.

Za § 37 sa vkladá § 37a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 37a Správne delikty (1) Obec uloží pokutu do 10 000 Sk zákonnému zástupcovi dieťaťa, ktorý ...

53.

V § 38 odsek 2 znie:

„(2) Na cirkevné školy a cirkevné školské zariadenia sa nevzťahujú ustanovenia § 2 ods. 1 ...

54.

V § 38 odsek 3 znie:

„(3) Na súkromné školy a súkromné školské zariadenia sa nevzťahujú ustanovenia § 2 ods. ...

55.

V § 38 ods. 4 sa za slová „podmienečného vylúčenia“ vkladá čiarka a slovo „pochvaly“. ...

Čl. III

Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení ...

1.

V § 1 odsek 1 znie:

„(1) Tento zákon upravuje financovanie a) škôl, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú ...

V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa citácia „§ 2 ods. 1 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 2 sa vypúšťa.

„2a) § 95 ods. 1 písm. a) a § 104 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z. 2b) § 27 ods. 2 ...

V poznámke pod čiarou k odkazu 4 sa citácia „§ 1 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky ...

„5a)
§ 19 zákona č. 245/2008 Z. z.“.

2.

V § 1 odsek 3 znie:

„(3) Zo štátneho rozpočtu sa zabezpečuje financovanie škôl1) zriadených štátom uznanými ...

3.

V § 1 odsek 4 znie:

„(4) Zo štátneho rozpočtu sa prispieva na financovanie školských zariadení podľa osobitného ...

V poznámke pod čiarou k odkazu 10 sa citácia „§ 10 ods. 5 písm. c), h), j) až m) zákona č. ...

4.

V § 1 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Zo štátneho rozpočtu sa zabezpečuje financovanie príspevku na výchovu a vzdelávanie zriaďovateľom ...

Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 6 a 7.

5.

V § 1 ods. 6 sa slovo „neštátnych“ nahrádza slovami „cirkevných školách a súkromných“. ...

6.

V § 1 odsek 7 znie:

„(7) Tento zákon sa nevzťahuje na školy v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 7 až 9 a 11 sa vypúšťajú.

7.

V § 2 ods. 1 úvodná veta znie: „Zdroje financovania štátnych škôl, štátnych materských škôl ...

8.

V poznámke pod čiarou k odkazu 13 sa citácia „§ 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky ...

9.

V § 2 ods. 2 sa slovo „neštátnych“ nahrádza slovami „cirkevných škôl a súkromných“.

10.

V nadpise pod § 3 sa vypúšťajú slová „na regionálne školstvo“.

11.

V § 3 ods. 1 prvá veta znie: „Financovanie regionálneho školstva, príspevku na výchovu a vzdelávanie ...

12.

V § 3 ods. 2 písm. a) sa za slová „štátnych škôl“ vkladá čiarka a slová „štátnych ...

13.

V § 3 ods. 2 písm. c) sa slovo „neštátnych“ nahrádza slovami „cirkevných škôl a súkromných“. ...

14.

V § 3 sa odsek 2 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h)
príspevok na výchovu a vzdelávanie.“.

15.

V § 3 odsek 3 znie:

„(3) Finančné prostriedky na účely podľa odseku 2 písm. a) a d) prideľuje ministerstvo zriaďovateľom ...

16.

V § 3 odsek 6 znie:

„(6) Finančné prostriedky z kapitoly ministerstva poskytnuté zriaďovateľom štátnych škôl ...

17.

V § 4 ods. 7 sa slová „očakávaný počet žiakov školy v novom školskom“ nahrádzajú slovami ...

18.

V § 4 odsek 8 znie:

„(8) Krajský školský úrad oznámi najneskôr do 30. októbra bežného roka zriaďovateľovi štátnej ...

19.

V § 4 sa vypúšťajú odseky 13 až 16.

Doterajšie odseky 17 až 19 sa označujú ako odseky 13 až 15.

V poznámke pod čiarou k odkazu 21 sa citácia „§ 198 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce ...

20.

V § 4 ods. 13 sa slová „podľa odsekov 1 až 16“ nahrádzajú slovami „podľa odsekov 1 až ...

21.

V § 4 ods. 14 sa slová „špeciálnych škôl“ nahrádzajú slovami „škôl pre deti a žiakov ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 22a znie:

„22a)
§ 95 ods. 1 a § 104 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z.“.

22.

Za § 4 sa vkladajú § 4a až 4d, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 4a Financovanie špecifík (1) Ministerstvo môže prideliť v rámci rezervy kapitoly ministerstva ...

„22b) § 8 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. § 29 ods. 10 zákona č. 245/2008 ...

23.

§ 5 a 6 vrátane nadpisov znejú:

„§ 5 Financovanie štátnych materských škôl a štátnych školských zariadení (1) Rozpis finančných ...

§ 6
Financovanie cirkevných škôl
(1)

Pri financovaní cirkevných škôl, ktoré sa uskutočňuje z kapitoly ministerstva, sa postupuje podľa ...

(2)

Podmienkou na pridelenie finančných prostriedkov podľa odseku 1 pre cirkevné školy na nasledujúci ...

(3)

Zriaďovateľ cirkevnej školy je povinný použiť finančné prostriedky pridelené podľa § 4 na ...

V poznámke pod čiarou k odkazu 23 sa citácia „§ 5 a 7 zákona č. 279/1993 Z. z. v znení neskorších ...

„23a) § 117 a 139 zákona č. 245/2008 Z. z. 23b) § 139 zákona č. 245/2008 Z. z. 23c) § 27 ...

24.

Za § 6 sa vkladajú § 6a a 6b, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 6a Financovanie súkromných škôl (1) Pri financovaní súkromných škôl, ktoré sa uskutočňuje ...

„23e) § 12 a 13 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. 23f) § 29 ods. 5, § ...

25.

V § 7 ods. 1 druhej vete sa slová „do 15. mája“ nahrádzajú slovami „do 15. apríla“.

26.

V § 7 ods. 1 tretej vete sa slová „neštátnej školy“ nahrádzajú slovami „cirkevnej školy ...

27.

V § 7 ods. 2 písm. b) sa slová „neštátne školy“ nahrádzajú slovami „cirkevné školy a ...

28.

V § 7 odsek 4 znie:

„(4) Zriaďovatelia24a) škôl1) sú povinní oznámiť do 30. septembra kalendárneho roka príslušnému ...

V poznámke pod čiarou k odkazu 24a sa citácia „§ 6 ods. 1 a § 9 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. ...

29.

V § 7 ods. 5 sa za slová „v štátnych školách“ vkladá čiarka a slová „a neštátnych školách“ ...

30.

V § 7 ods. 6 sa slová „podľa § 4 až 6“ nahrádzajú slovami „podľa § 4 až 6b“.

31.

V § 7 sa vypúšťa odsek 7.

Doterajšie odseky 8 až 10 sa označujú ako odseky 7 až 9.

32.

V § 7 ods. 7 sa slová „podľa § 4 ods. 12 až 16 a § 8a ods. 2“ nahrádzajú slovami „podľa ...

33.

V § 7 ods. 8 druhá a tretia veta znejú: „Vzdelávací poukaz reprezentuje osobitný ročný príspevok ...

„24b)
§ 27 ods. 2 a § 112 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z.“.

34.

V § 7 odsek 9 znie:

„(9) Vláda nariadením ustanoví a) podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov vrátane spôsobu ...

35.

§ 7 sa dopĺňa odsekmi 10 a 11, ktoré znejú:

„(10) Ministerstvo môže prideliť v rámci rezervy kapitoly ministerstva krajskému školskému ...

36.

V § 8 odsek 2 znie:

„(2) Ministerstvo pri výkone dohľadu sleduje najmä prehľadnosť financovania a kontroluje správnosť ...

37.

V § 8a sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

38.

Za § 8a sa vkladajú § 8b a 8c, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 8b Sankcie (1) Ministerstvo uloží zriaďovateľovi a) za nedodržanie lehoty určenej na rozpis ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 25a a 25b znejú:

„25a) § 90 ods. 7 až 11 zákona č. 245/2008 Z. z. 25b) § 4 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných ...

39.

V § 9 ods. 3 sa slovo „obciam“ nahrádza slovom „zriaďovateľom“.

40.

Za § 9 sa vkladá § 9a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 9a Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. septembra 2008 Počas obdobia od 1. septembra ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 26 znie:

„26)
§ 2 písm. p) zákona č. 245/2008 Z. z.“.

41.

Poznámky pod čiarou k odkazom 15 až 19 znejú:

„15) § 26 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. 16) § 19 ods. 7 zákona č. ...

Čl. IV

Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej ...

§ 31 sa vypúšťa.

Čl. V

Zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky ...

1.

V § 11 ods. 6 sa slová „s výnimkou ustanovenia podľa odseku 7“ nahrádzajú slovami „ak tento ...

2.

V § 13 ods. 10 prvej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: ...

3.

Za § 18h sa vkladá nový § 18i, ktorý znie:

„§ 18i Správca môže so súhlasom zriaďovateľa bezodplatne previesť hnuteľný majetok vo vlastníctve ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 29 a 30 znejú:

„29) § 15 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o ...

Čl. VI - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2008 okrem čl. I § 107 ods. 4 až 6, ktoré nadobúdajú ...

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 245/2008 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Rady 77/486/EHS z 25. júla 1977 o vzdelávaní detí migrujúcich pracovníkov (Mimoriadne ...

  2.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/801 z 11. mája 2016 o podmienkach vstupu a pobytu ...

  3.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/93/EÚ z 13. decembra 2011 o boji proti sexuálnemu zneužívaniu ...

  4.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/95/EÚ z 13. decembra 2011 o normách pre oprávnenie štátnych ...

  5.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/98/EÚ z 13. decembra 2011 o jednotnom postupe vybavovania ...

  6.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/33/EÚ z 26. júna 2013, ktorou sa stanovujú normy pre ...

Poznámky

 • 1)  § 54 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 2)  Napríklad § 19 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve ...
 • 3)  § 372 Trestného zákona.
 • 4)  § 424 Trestného zákona.
 • 5)  Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 209/1992 Zb. o dojednaní Dohovoru o ochrane ...
 • 5a)  § 28 ods. 2 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 6)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 742/2004 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho ...
 • 6aa)  Zákon č. 61/2015 Z. z.
 • 7)  § 13 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 8)  § 16 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 9)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky ...
 • 9a)  Čl. 3 ods. 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej ...
 • 9b)  § 8 zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom ...
 • 9c)  Čl. 3 ods. 27 nariadenia (EÚ) č. 910/2014.
 • 9d)  Čl. 3 ods. 34 nariadenia (EÚ) č. 910/2014.
 • 10)  § 2 ods. 14 zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov ...
 • 11)  Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 • 12)  § 18 zákona č. 428/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 13)  § 49 ods. 5 písm. c) zákona č. 428/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 14)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 149/1995 Z. z. o posunkovej reči nepočujúcich osôb. ...
 • 14a)  § 4ad zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských ...
 • 14b)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších ...
 • 15)  § 14 ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 596/2003 Z. z. v znení zákona č. 475/2005 Z. z.
 • 16)  Zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností ...
 • 17)  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 394/2004 Z. z. o uzavretí Zmluvy ...
 • 17a)  § 4 ods. 2 zákona č. 61/2015 Z. z.
 • 18)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 12/2008 Z. z. o používaní profesijných titulov a ich ...
 • 19)  § 5 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 20)  § 6 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších ...
 • 21)  § 10 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 21a)  § 11 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a ...
 • 22)  § 8 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 23)  § 49, 50, 62 a 63 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele ...
 • 24)  § 8 ods. 4 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 25)  § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 26)  § 57 ods. 3 zákona č. 195/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 26a)  Dohovor, ktorým sa definuje štatút Európskych škôl (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí ...
 • 27)  § 5 ods. 3 písm. d) a ods. 4 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 28)  Napríklad zákon č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení zákona č. 127/2008 Z. z., zákon č. ...
 • 29)  § 2 písm. c) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 30)  § 5 ods. 13 písm. e) zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 31)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 32)  Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 32a)  Napríklad zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení ...
 • 32b)  § 29 ods. 2 písm. a) zákona č. 61/2015 Z. z.
 • 33)  § 5 ods. 13 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 34)  § 5 ods. 3 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 34a)  § 16 ods. 2 písm. c) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 35)  § 5 ods. 4 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 36)  § 5 ods. 4 písm. i) zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 37)  § 8 ods. 3 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 38)  § 5 ods. 10 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 39)  § 5 ods. 4 písm. l) zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 42)  Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) ...
 • 44)  § 5 ods. 4 písm. k) zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 45)  Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 46)  § 72 zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
 • 47)  § 5 ods. 13 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 47a)  § 19 ods. 2 písm. d) a e) zákona č. 596/2003 Z. z.
 • 47aa)  § 17 zákona č. 61/2015 Z. z.
 • 47b)  § 9 zákona č. 61/2015 Z. z.
 • 48)  Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou ...
 • 49)  § 11 ods. 6 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 49a)  § 2 ods. 2 písm. c) zákona č. 184/2009 Z. z. v znení zákona č. 324/2012 Z. z.
 • 49a)  § 28 ods. 2 písm. c) zákona č. 61/2015 Z. z.
 • 50)  § 10 odsek 14 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 51)  § 7 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene ...
 • 52)  § 13 ods. 11 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 45 ods. 1 písm. f) zákona ...
 • 53)  § 13 ods. 7 písm. f) zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 54)  § 13 ods. 7 písm. e) zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 56)  § 136 ods. 1 Zákonníka práce.
 • 57)  § 20 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom ...
 • 58)  § 4 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
 • 59)  § 226 ods. 2 Zákonníka práce.
 • 60)  § 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 199/1994 Z. z. o psychologickej činnosti a Slovenskej ...
 • 62)  Zákon č. 601/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 63)  § 142 ods. 3 zákona č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 64)  Zákon č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 65)  Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov.
 • 66)  Napríklad § 103 Trestného zákona, § 54 zákona č. 36/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 67)  § 360 a 365 Civilného mimosporového poriadku.
 • 68)  § 37 ods. 2 zákona č. 36/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 69)  § 102 Trestného zákona.
 • 70)  § 37 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 12 zákona č. 305/2005 Z. ...
 • 71)  Zákon č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 72)  § 11 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, ...
 • 73)  § 4 písm. b) zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 74)  § 3 ods. 4 písm. a) zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 75)  § 27 a 31 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 76)  § 3 ods. 1 a 10 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. Nariadenie vlády Slovenskej ...
 • 77)  Napríklad zákon č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 578/2004 Z. z. v znení ...
 • 78)  § 67 až 69 zákona č. 305/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 79)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 199/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 79a)  § 4 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a ...
 • 80)  Čl. 42 Ústavy Slovenskej republiky.
 • 80a)  § 17 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
 • 81)  Napríklad zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...
 • 82)  Zákon č. 480/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 83)  § 2 písm. a) bod 3 zákona č. 305/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 84)  Zákon č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky ...
 • 85)  § 10 až 14 zákona č. 599/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 86)  § 4 ods. 1 a 2 zákona č. 601/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 87)  § 2 a 5 zákona č. 601/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 88)  § 25 ods. 4 zákona č. 599/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 89)  § 451 a 458 Občianskeho zákonníka.
 • 90)  § 5 ods. 4 písm. m) zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 91)  § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.
 • 92)  Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 92a)  § 19 zákona č. 61/2015 Z. z.
 • 92b)  § 53 Zákonníka práce.
 • 93)  Napríklad zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov, zákon ...
 • 93a)  § 31 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení zákona č. 5/2005 Z. z.
 • 93b)  Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním ...
 • 93c)  § 10 ods. 3 písm. h) a ods. 11 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 94)  Zákon č. 395/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 95)  Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej ...
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore