Občiansky zákonník 40/1964 účinný od 01.12.2019

Platnosť od: 05.03.1964
Účinnosť od: 01.12.2019
Autor: Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky
Oblasť: Rodinné právo, Občianske právo, Ochrana spotrebiteľa, Zodpovednosť v občianskom práve, Občianske súdne konanie, Poisťovníctvo, Dedičské právo, Dražby, Exekúcie a výkon rozhodnutí, Hnuteľné veci, Nehnuteľnosti, Občiansko-právne vzťahy, Osobné práva, Právo duševného vlastníctva, Rozhodcovské konanie, Vecné práva, Záväzkové a zmluvné právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST64JUD>999>999DS40EUPP88ČL311

Občiansky zákonník 40/1964 účinný od 01.12.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 40/1964 s účinnosťou od 01.12.2019 na základe 394/2019

Legislatívny proces k zákonu 394/2019

RUŠÍ PREDPIS:
41/1964 Zb. Zákon o hospodárení s bytmi 41/1964 účinný od 01.04.1964 do 31.12.1991
53/1955 Zb. Nariadenie, ktorým sa doplňuje a mení vládne nariadenie č. 1983/1947 Zb., ktorým určujú poľnohospodárske výrobne oblasti 53/1955 účinný od 03.12.1955 do 31.03.1964
63/1951 Zb. Zákon o zodpovednosti za škody spôsobené dopravnými prostriedkami 63/1951 účinný od 01.01.1957 do 31.03.1964
65/1951 Zb. Zákon o prevodoch nehnuteľností a o prenájmoch poľnohospodárskej a lesnej pôdy 65/1951 účinný od 29.08.1951 do 31.03.1964
179/1950 Zb. Nariadenie o dôležitých dôvodoch na výpoveď chránených nájmov alebo na ich zrušenie bez výpovede 179/1950 účinný od 01.01.1951 do 31.03.1964
189/1950 Zb. Zákon o poistnej smluve 189/1950 účinný od 01.07.1951 do 31.12.1991
207/1948 Zb. Zákon o ochraně pachtýřů zemědělských podniků a pachtýřů zemědělských pozemků. 207/1948 účinný od 06.08.1948 do 31.03.1964
183/1947 Zb. Nařízení, jímž se určují zemědělské výrobní oblasti. 183/1947 účinný od 03.12.1955 do 31.03.1964
MENÍ:
52/1966 Zb. Zákon o osobnom vlastníctve 52/1966 účinný od 01.01.1993 do 31.08.1993
41/1957 Zb. Zákon o využití nerastného bohatstva (banský zákon) 41/1957 účinný od 01.04.1964 do 30.06.1988
47/1956 Zb. Zákon o civilnom letectve (letecký zákon) 47/1956 účinný od 15.10.1990 do 30.06.1998
MENENÝ:
25/2019 Z. z. Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 10/2016 z 10. októbra 2018 vo veci vyslovenia nesúladu § 446 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov s čl. 12 ods. 1 a čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky 25/2019 účinný od 30.01.2019
394/2019 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 394/2019 účinný od 01.12.2019
170/2018 Z. z. Zákon o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 170/2018 účinný od 01.02.2024
184/2018 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 184/2018 účinný od 31.10.2019
213/2018 Z. z. Zákon o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 213/2018 účinný od 01.01.2022
343/2018 Z. z. Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 343/2018 účinný od 05.12.2018
125/2016 Z. z. Zákon o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov 125/2016 účinný od 01.01.2017
91/2016 Z. z. Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov 91/2016 účinný od 01.03.2024
117/2015 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 117/2015 účinný od 01.07.2017
239/2015 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 239/2015 účinný od 31.05.2016
273/2015 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 273/2015 účinný od 01.04.2018
39/2015 Z. z. Zákon o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 39/2015 účinný od 01.03.2024
438/2015 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 438/2015 účinný od 01.07.2016
102/2014 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov 102/2014 účinný od 01.01.2019
106/2014 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 106/2014 účinný od 01.09.2014
106/2014 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 106/2014 účinný od 01.09.2014
335/2014 Z. z. Zákon o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 335/2014 účinný od 01.01.2019
180/2013 Z. z. Zákon o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 180/2013 účinný od 01.06.2017
69/2012 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony 69/2012 účinný od 01.01.2013
130/2011 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 130/2011 účinný od 30.06.2011
161/2011 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 161/2011 účinný od 25.07.2023
129/2010 Z. z. Zákon o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 129/2010 účinný od 01.03.2024
546/2010 Z. z. Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 546/2010 účinný od 01.01.2011
186/2009 Z. z. Zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 186/2009 účinný od 01.01.2022
575/2009 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 575/2009 účinný od 01.03.2010
214/2008 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov 214/2008 účinný od 01.01.2009
379/2008 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 379/2008 účinný od 01.11.2008
477/2008 Z. z. Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú zákony v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky v oblasti civilného práva v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike 477/2008 účinný od 01.01.2009
209/2007 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 209/2007 účinný od 01.07.2011
335/2007 Z. z. Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zrušením krajských úradov 335/2007 účinný od 01.07.2015
568/2007 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 568/2007 účinný od 11.06.2010
84/2007 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 84/2007 účinný od 01.01.2010
118/2006 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení zákona č. 266/2005 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov 118/2006 účinný od 13.06.2014
188/2006 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 188/2006 účinný od 13.04.2006
171/2005 Z. z. Zákon o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 171/2005 účinný od 01.01.2019 do 28.02.2019
336/2005 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 336/2005 účinný od 01.08.2005
150/2004 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 150/2004 účinný od 01.05.2004
404/2004 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 404/2004 účinný od 01.08.2004
635/2004 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 635/2004 účinný od 01.07.2011
504/2003 Z. z. Zákon o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov 504/2003 účinný od 01.07.2023
515/2003 Z. z. Zákon o krajských úradoch a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 515/2003 účinný od 01.01.2013 do 30.09.2013
184/2002 Z. z. Zákon o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vodný zákon) 184/2002 účinný od 01.01.2004 do 30.06.2004
215/2002 Z. z. Zákon o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov 215/2002 účinný od 01.07.2016 do 17.10.2016
23/2002 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov 23/2002 účinný od 01.05.2005
34/2002 Z. z. Zákon o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov 34/2002 účinný od 01.10.2020
526/2002 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 526/2002 účinný od 01.01.2012
95/2002 Z. z. Zákon o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 95/2002 účinný od 01.04.2008
261/2001 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 261/2001 účinný od 01.09.2001
281/2001 Z. z. Zákon o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr a o zmene a doplnení Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov 281/2001 účinný od 01.06.2010 do 31.12.2018
218/2000 Z. z. Zákon, ktorým sa dopĺňa Občiansky zákonník 218/2000 účinný od 01.08.2000
252/1999 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 252/1999 účinný od 01.01.2002
153/1997 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky zákonník 153/1997 účinný od 20.06.1997
211/1997 Z. z. Zákon o revitalizácii podnikov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 211/1997 účinný od 01.01.2000
249/1994 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o boji proti legalizácii príjmov z najzávažnejších, najmä organizovaných foriem trestnej činnosti a o zmenách niektorých ďalších zákonov 249/1994 účinný od 01.01.2012
278/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správe majetku štátu 278/1993 účinný od 01.04.2025
264/1992 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky zákonník, zrušuje zákon o štátnom notárstve a o konaní pred štátnym notárstvom (notársky poriadok) a menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony 264/1992 účinný od 01.04.2005
509/1991 Zb. Zákon, ktorým sa mení, dopĺňa a upravuje Občiansky zákonník 509/1991 účinný od 01.01.1992
87/1991 Zb. Zákon o mimosúdnych rehabilitáciách 87/1991 účinný od 01.01.2016
105/1990 Zb. Zákon o súkromnom podnikaní občanov 105/1990 účinný od 10.03.1992
116/1990 Zb. Zákon o nájme a podnájme nebytových priestorov 116/1990 účinný od 01.07.2004
87/1990 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky zákonník 87/1990 účinný od 29.03.1990
188/1988 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce 188/1988 účinný od 01.09.2008
94/1988 Zb. Zákon o bytovom, spotrebnom a výrobnom družstevníctve 94/1988 účinný od 01.07.1988 do 31.05.1990
131/1982 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky zákonník a upravujú sa niektoré ďalšie majetkové vzťahy 131/1982 účinný od 01.04.1983
58/1969 Zb. Zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú rozhodnutím orgánu štátu alebo jeho nesprávnym úradným postupom 58/1969 účinný od 01.07.1990 do 30.06.2004
VYKONÁVACIE PREDPISY:
141/2014 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov 141/2014 účinný od 01.01.2015
20/2013 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov 20/2013 účinný od 01.02.2013
281/2010 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 586/2008 Z. z. 281/2010 účinný od 01.07.2010
586/2008 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka 586/2008 účinný od 01.01.2009
268/2003 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite 268/2003 účinný od 01.10.2003
388/2002 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite 388/2002 účinný od 01.10.2002
310/2001 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite 310/2001 účinný od 01.10.2001
277/2000 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite 277/2000 účinný od 01.09.2000
19/1999 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška ministerstiev zdravotníctva a spravodlivosti, Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia a ústrednej rady odborov č. 32/1965 Zb. o odškodňovaní bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia v znení neskorších predpisov 19/1999 účinný od 01.04.1999 do 31.07.2004
220/1999 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite 220/1999 účinný od 01.09.1999
312/1997 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite 312/1997 účinný od 29.11.1997
47/1995 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška ministerstiev zdravotníctva a spravodlivosti, Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia a Ústrednej rady odborov č. 32/1965 Zb. o odškodňovaní bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia v znení neskorších predpisov 47/1995 účinný od 01.04.1995 do 31.07.2004
87/1995 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka 87/1995 účinný od 01.01.2015
208/1994 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o nájme poľnohospodárskych a lesných nehnuteľností a o nájme poľnohospodárskeho podniku 208/1994 účinný od 01.08.2001 do 31.12.2003
128/1992 Zb. Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite 128/1992 účinný od 03.04.1992
462/1992 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy č. 127/1964 Zb. o mestskom prepravnom poriadku v znení neskorších predpisov 462/1992 účinný od 01.12.1992 do 31.08.1996
124/1991 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva hospodárstva, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 101/1973 Zb. o projektových súťažiach 124/1991 účinný od 01.05.1991 do 31.12.1991
337/1991 Zb. Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky č. 11/1983 Sb., o pojistných podmínkách pro pojištění majetku, vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky č. 12/1983 Sb., o pojistných podmínkách pro pojištění odpovědnosti za škody, a vyhláška ministerstva financí č. 49/1964 Sb., o pojistných podmínkách pro pojištění osob, ve znění vyhlášky ministerstva financí České socialistické republiky č. 55/1979 Sb.
364/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa zrušujú vyhlášky upravujúce poistné podmienky zmluvného poistenia 364/1991 účinný od 01.11.1991
386/1991 Zb. Vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej o platobnom styku a zúčtovaní 386/1991 účinný od 01.10.1991 do 31.12.1991
440/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška o odplate za ústredné (diaľkové) vykurovanie a za dodávku teplej vody
73/1991 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej republiky, Ministerstva financií Slovenskej republiky a Štátnej banky česko-slovenskej, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky a predsedu Štátnej banky československej č. 136/1985 Zb. o finančnej, úverovej a inej pomoci družstevnej a individuálnej bytovej výstavbe a modernizácii rodinných domčekov v osobnom vlastníctve v znení vyhlášky č. 74/1989 Zb. 73/1991 účinný od 01.03.1991 do 26.05.1993
146/1990 Zb. Vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej, Ministerstva financií, cien a miezd Českej republiky a Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií č. 47/1964 Zb. o peňažných službách občanom v znení neskorších predpisov 146/1990 účinný od 01.05.1990
74/1989 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií a miezd Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky a predsedu Štátnej banky československej, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky a predsedu Štátnej banky československej č. 136/1985 Zb. o finančnej, úverovej a inej pomoci družstevnej a individuálnej bytovej výstavbe a modernizácii rodinných domčekov v osobnom vlastníctve 74/1989 účinný od 01.03.1991 do 26.05.1993
164/1988 Zb. Vyhláška Ministerstva obchodu a cestovného ruchu Slovenskej socialistickej republiky o zmene a doplnení vyhlášky Ministerstva obchodu Slovenskej socialistickej republiky č. 100/1982 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1981 Zb. o vnútornom obchode 164/1988 účinný od 26.10.1988 do 25.06.1992
2/1988 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o predaji tovaru a poskytovaní iných služieb občanmi na základe povolenia národného výboru 2/1988 účinný od 01.02.1988 do 30.04.1990
136/1985 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky a predsedu Štátnej banky československej o finančnej, úverovej a inej pomoci družstevnej individuálnej bytovej výstavbe a modernizácii rodinných domčekov v osobnom vlastníctve 136/1985 účinný od 01.08.1992 do 26.05.1993
35/1985 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 3/1977 Zb. o prepravnom poriadku lanových dráh 35/1985 účinný od 01.06.1985 do 31.12.2005
44/1985 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy č. 127/1964 Zb. o mestskom prepravnom poriadku v znení neskorších predpisov 44/1985 účinný od 01.07.1985 do 31.08.1996
74/1985 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 132/1964 Zb. o železničnom prepravnom poriadku, v znení neskorších predpisov, vyhláška č. 126/1964 Zb. o styku medzi celoštátnymi dráhami a vlečkami a o vzťahoch medzi zúčastnenými organizáciami (vlečkové podmienky) v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 9/1984 Zb. o kontejnerovom prepravnom poriadku 74/1985 účinný od 01.01.2006
106/1984 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy č. 133/1964 Zb. o cestnom prepravnom poriadku 1) 106/1984 účinný od 01.01.1985 do 31.08.1996
23/1984 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 134/1964 Zb. o prepravnom poriadku vodnej dopravy v znení vyhlášky č. 31/1982 Zb. 23/1984 účinný od 01.04.1984 do 31.12.2000
64/1984 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o poskytovaní dočasného ubytovania v súkromí so súhlasom národného výboru 64/1984 účinný od 01.08.1984 do 30.04.1990
13/1983 Zb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky o poistných podmienkach pre poistenie majetku 13/1983 účinný od 01.04.1983 do 31.10.1991
14/1983 Zb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky o poistných podmienkach pre poistenie zodpovednosti za škody 14/1983 účinný od 01.04.1983 do 31.10.1991
152/1983 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 132/1964 Zb. o železničnom prepravnom poriadku v znení neskorších predpisov 152/1983 účinný od 01.01.1984 do 31.12.2005
159/1983 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky a predsedu Štátnej banky československej, ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky a predsedu Štátnej banky československej č. 1/1982 Zb. o finančnej, úverovej a inej pomoci družstevnej a individuálnej bytovej výstavbe 159/1983 účinný od 01.01.1984 do 31.12.1985
160/1983 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, Českého cenového úradu a Slovenského cenového úradu ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, Českého cenového úradu a Slovenského cenového úradu č. 47/1978 Zb. o predaji bytov z národného majetku občanom a o finančnej pomoci pri modernizácii zakúpených bytov v znení vyhlášky č. 2/1982 Zb. 160/1983 účinný od 01.01.1984 do 31.08.1993
17/1983 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o úprave niektorých náhrad za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite 17/1983 účinný od 01.04.1983
1/1982 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky a predsedu Štátnej banky československej z 18. decembra 1981 o finančnej, úverovej a inej pomoci družstevnej a individuálnej bytovej výstavbe 1/1982 účinný od 01.01.1984 do 31.12.1985
100/1982 Zb. Vyhláška Ministerstva obchodu Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1981 Zb. o vnútornom obchode 100/1982 účinný od 01.05.1990 do 25.06.1992
158/1982 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o poskytovaní služieb občanmi na základe povolenia národného výboru
159/1982 Zb. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti č. 45/1964 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka, v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky č. 67/1973 Zb. 159/1982 účinný od 01.04.1983 do 30.04.1995
2/1982 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, Českého cenového úradu a Slovenského cenového úradu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, Českého cenového úradu a Slovenského cenového úradu č. 47/1978 Zb. o predaji bytov z národného majetku občanom a o finančnej pomoci pri modernizácii zakúpených bytov 2/1982 účinný od 15.01.1982 do 31.08.1993
31/1982 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 134/1964 Zb. o prepravnom poriadku vodnej dopravy 31/1982 účinný od 01.04.1982 do 31.12.2000
35/1982 Zb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií č. 47/1964 Zb. o peňažných službách občanom v znení vyhlášky Federálneho ministerstva financií č. 136/1969 Zb. 35/1982 účinný od 01.05.1982
69/1982 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 122/1980 Zb. o jednorazovom príspevku na opatrenie náhradného bývania občanom, ktorí uvoľnia byt v objekte spravovanom štátnou socialistickou organizáciou 69/1982 účinný od 01.07.1982 do 31.08.1993
121/1980 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky o finančnej pomoci pri prevode skupinových rodinných domčekov z družstevného do osobného vlastníctva 121/1980 účinný od 01.10.1980 do 31.08.1993
122/1980 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky o jednorazovom príspevku na opatrenie náhradného bývania občanom, ktorí uvoľnia byt v objekte spravovanom štátnou socialistickou organizáciou 122/1980 účinný od 01.07.1982 do 31.08.1993
56/1979 Zb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií č. 49/1964 Zb. o poistných podmienkach pre poistenie osôb 56/1979 účinný od 01.07.1979 do 31.10.1991
67/1979 Zb. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky, Ministerstva obchodu Slovenskej socialistickej republiky, Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky, Ministerstva stavebníctva Slovenskej socialistickej republiky a Slovenského cenového úradu, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka upravujúce poskytovanie služieb občanom 67/1979 účinný od 01.09.1979 do 31.12.1991
47/1978 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, Českého cenového úradu a Slovenského cenového úradu o predaji bytov z národného majetku občanom a o finančnej pomoci pri modernizácii zakúpených 47/1978 účinný od 01.01.1993 do 31.08.1993
3/1977 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o prepravnom poriadku lanových dráh 3/1977 účinný od 01.06.1985 do 31.12.2005
160/1976 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky a predsedu Štátnej banky československej o finančnej a úverovej pomoci družstevnej a individuálnej bytovej výstavbe 160/1976 účinný od 01.01.1981 do 14.01.1982
4/1976 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 132/1964 Zb. o železničnom dopravnom poriadku v znení vyhlášky č. 98/1966 Zb. 4/1976 účinný od 01.04.1976 do 31.12.2005
8/1976 Zb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií č. 48/1964 Zb. o poistných podmienkach pre poistenie majetku 8/1976 účinný od 01.04.1976 do 31.03.1983
101/1973 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o projektových súťažiach 101/1973 účinný od 01.05.1991 do 31.12.1991
118/1973 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy č. 127/1964 Zb. o mestskom prepravnom poriadku v znení vyhlášky č. 151/1971 Zb. 118/1973 účinný od 01.11.1973 do 31.08.1996
66/1973 Zb. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Českej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti č. 45/1964 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka
67/1973 Zb. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti č. 45/1964 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka 67/1973 účinný od 01.07.1973 do 31.03.1983
15/1971 Zb. Vyhláška Ministerstva dopravy, ktorou sa dopĺňa vyhláška ministerstva dopravy č. 17/1966 Zb. o leteckom prepravnom poriadku 15/1971 účinný od 17.03.1971 do 30.06.1998
151/1971 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa mení vyhláška NInisterstva dopravy č. 127/1964 Zb. o mestskom prepravnom poriadku
137/1968 Zb. Vyhláška Ministerstva financií o finančnej, úverovej a inej pomoci družstevnej a individuálnej bytovej výstavbe 137/1968 účinný od 15.04.1969 do 31.12.1976
124/1967 Zb. Vyhláška ministerstiev školstva a zdravotníctva a Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia o čiastočnej úhrade nákladov na starostlivosť poskytovanú v niektorých zariadeniach pre mládež 124/1967 účinný od 01.10.1988 do 31.08.2008
84/1967 Zb. Vyhláška ministerstiev zdravotníctva a spravodlivosti, Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia a Ústrednej rady odborov, ktorou sa mení vyhláška č. 32/1965 Zb. o odškodňovaní bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia 84/1967 účinný od 01.09.1967 do 31.07.2004
17/1966 Zb. Vyhláška Ministerstva dopravy o leteckom prepravnom poriadku 17/1966 účinný od 17.03.1971 do 30.06.1998
18/1965 Zb. Vyhláška Ministerstva všeobecného strojárstva a Ústrednej správy pre rozvoj miestneho hospodárstva o podmienkach údržby a opráv cestných vozidiel pre motorovú dopravu v majetku občanov a nesocialistických organizácií 18/1965 účinný od 12.03.1965
23/1965 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry o súťažnom poriadku pre diela výtvarných umení 23/1965 účinný od 23.03.1965 do 31.05.1992
45/1964 Zb. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka 45/1964 účinný od 21.03.1995 do 30.04.1995
47/1964 Zb. Vyhláška Ministerstva financií o peňažných službách občanom 47/1964 účinný od 01.10.1991
Načítavam znenie...
MENU
Hore