Články k predpisu 40/1964

Takzvaná vzájomná námietka premlčania v režime § 107 ods. 3 OZ

Abstrakt
Záväzkové vzťahy, ktoré nadväzujú na neplatnosť alebo zrušenie zmluvy, sú nezriedka zaťažené pomerne komplikovaným spôsobom vysporiadania vzájomných práv a povinností. Občiansky zákonník pritom v § 457 obsahuje jednoduchú a zrozumiteľnú formuláciu, podľa ktorej ak je zmluva neplatná alebo ak bola zrušená, je každý z účastníkov povinný vrátiť druhému všetko, čo podľa nej dostal.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
zodpovednosť za škodu a za bezdôvodné obohatenie
Priradené k predpisu:
40/1964 paragrafy: 456, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 442a, 443, 444, 445, 446, 447, 447a, 447b, 448, 449, 449a, 450, 451, 452 - 453, 453, 453a, 454, 455, 457, 458, 458a, 459, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 420a, 421, 421a


Vydané: 01.02.2023
Autor: JUDr., František Sedlačko, PhD., LL.M.
Zdroj: Bulletin advokácie SAK


Zobraziť všetky články autora JUDr., František Sedlačko, PhD., LL.M.

Premlčanie pri strate výhody splátok v spotrebiteľských vzťahoch

Abstrakt
Takzvaná strata výhody splátok je štandardným hmotnoprávnym inštitútom, ktorý je súčasťou civilného kódexu od jeho vzniku (pôvodne v §80 OZ a od 1.1.1992 v §565 OZ). Ide o právny stav, keď sa v dôsledku omeškania dlžníka s plnením niektorej zo splátok stane naraz splatným celý zvyšok pohľadávky, čím sa negujú účinky rozloženia dlhu na jednotlivé splátky. Samotná strata výhody splátok podľa § 565 OZ nastane iba v prípade, ak veriteľ dlžníka na zaplatenie celej neuspokojenej pohľadávky vyzve, a to najneskôr do splatnosti najbližšie nasledujúcej splátky. Dohodu o podmienkach straty výhody splátok obsahujú predovšetkým kontrakty vo finančnom sektore, najmä úverové zmluvy, leasingové zmluvy a pod., ktoré umožňujú tzv. predčasné alebo mimoriadne zosplatnenie.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
plnenie v splátkach
Priradené k predpisu:
40/1964 paragrafy: 565


Vydané: 01.01.2023
Autor: JUDr., František Sedlačko, PhD., LL.M.
Zdroj: Bulletin advokácie SAK


Zobraziť všetky články autora JUDr., František Sedlačko, PhD., LL.M.

Účinky dohody o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov v katastrálnej praxi

Abstrakt
Autorka v článku poukázala na účastníctvo v konaní o návrhu na vklad, ako aj na nutnosť rozlišovania uzatvorenia dohody o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov v lehote 3 rokov od zániku manželstva a po uplynutí tejto lehoty. Uplynutie tejto prekluzívnej lehoty má vplyv na to, či správny orgán na úseku katastra nehnuteľností rozhoduje o vyporiadaní bezpo- dielového spoluvlastníctva manželov alebo podielového spoluvlastníctva.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
80%
bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
Priradené k predpisu:
40/1964 paragrafy: 143, 143a, 144, 145, 146, 147, 148, 148a, 149, 149a, 150, 151


Vydané: 01.01.2023
Autor: JUDr., Lucia Filagová
Zdroj: Bulletin advokácie SAK


Zobraziť všetky články autora JUDr., Lucia Filagová

K odporovateľnosti súdom schválenej dohody o vyporiadaní BSM

Abstrakt
Cieľom článku je bližší pohľad na konkrétne aspekty súdom schválenej dohody o vyporiadaní BSM. Autori sa snažia poskytnúť odpoveď na otázku, či je možné odporovať vyporiadaniu BSM aj v prípade, keď bol (potenciálne ukracujúci) právny úkon uskutočnený v rámci konania o vyporiadanie BSM a túto dohodu následne schválil súd vo forme uznesenia o schválení súdneho zmieru. Jednoznačné zodpovedanie otázky o prípustnosti odporovacej žaloby voči dohode o vyporiadaní BSM, ktorá bola schválená v konaní o vyporiadaní BSM v podobe súdneho zmieru považujeme za zásadnú pre ochranu práv potenciálne dotknutých veriteľov v prípade nerovnomerného vyporiadanie BSM stranami sporu. Riešenie tejto právnej otázky s ohľadom na identifikované (čiastočne) odporujúce si právne názory všeobecných súdov by si zasluhovalo zjednotenie zo strany najvyššieho súdu.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
70%
bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
Priradené k predpisu:
40/1964 paragrafy: 143, 143a, 144, 145, 146, 147, 148, 148a, 149, 149a, 150, 151


Vydané: 01.01.2023
Autor: doc. JUDr., Peter Molnár, PhD.
Zdroj: Bulletin advokácie SAK


Zobraziť všetky články autora doc. JUDr., Peter Molnár, PhD.

VPLYV HODNÔT TRESTNÉHO ZÁKONA, OBSIAHNUTÝCH V ZÁSADÁCH UKLADANIA TRESTOV, NA ADMINISTRATÍVNE TRESTANIE

Abstrakt
Zákon č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok okrem iného zakotvuje súdne konanie o žalobách vo veciach správneho trestania. Odkazuje aj na dodržanie zásad ukladania trestov podľa Trestného zákona, ktoré je potrebné použiť aj na ukladanie sankcií v rámci správneho trestania. Toto odkazujúce ustanovenie právnej normy má zásadný vplyv na konanie o administratívnych sankciách. Zvláštnosťou je, že Správny súdny poriadok ako civilný súdno-procesný predpis odkazuje na použitie konkretizovaných ustanovení trestnoprávnych predpisov vsankčných správnych konaniach v oblasti verejnej správy. Príspevok rieši potenciálny aj reálny dopad zákonnej požiadavky, podľa ktorej trest má postihovať iba páchateľa, tak aby bol zabezpečený čo najmenší vplyv na jeho rodinu a jemu blízke osoby. V kontexte správneho trestania to znamená požiadavku, aby sankcia postihla iba páchateľa a mala čo najmenší vplyv na jeho rodinu a jemu blízke osoby, a to pri ukladaní administratívnej sankcie v administratívnom trestaní administratívnych deliktov. Autor uzatvára, že pri doslovnom výklade analyzovanej trestnoprávnej zásady by vždy musela byť páchateľovi správneho deliktu uložená najnižšia možná výmera sankcie, čo však, ad absurdum, môže spôsobovať evidentný rozpor s požiadavkou individuálnej aj generálnej prevencie protiprávneho konania.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
50%
blízke osoby
Priradené k predpisu:
40/1964 paragrafy: 116, 117


Vydané: 19.12.2022
Autor: JUDr., Tibor Seman, PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora JUDr., Tibor Seman, PhD.

SPOR O VLASTNÍCKE PRÁVO K POZEMKU ZASTAVANOM POĽNOHOSPODÁRSKOU STAVBOU V KONTEXTE VYBRANÝCH ZÁKONOV[1]

Abstrakt
Článok sa zaoberá právnymi postupmi, ktoré možno aplikovať pri spore o vlastnícke právo k pozemku zastavanom stavbou poľnohospodárskeho podniku, ktorý slúžil poľnohospodárskej výrobe do 24. júna 1991. Článok definuje i práva a povinnosti vlastníka stavby a vlastníka pozemku, ktoré im vyplývajú z vybraných právnych predpisov Slovenskej republiky za predpokladu, že nastal spor o vlastnícke právo k pozemku zastavanom takouto stavbou. Vybranými predpismi sú zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
usporiadanie pomerov medzi vlastníkom pozemku a vlastníkom stavby
Priradené k predpisu:
40/1964 paragrafy: 135c


Vydané: 12.09.2022
Autor: Mgr., Viera Jakušová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta


Zobraziť všetky články autora Mgr., Viera Jakušová

KDE SÚ HRANICE MEDZI URČENÍM OBSAHU VLASTNÍCKÉHO PRÁVA A JEHO OBMEDZENÍM?

Abstrakt
Zámerom autora je teoreticko-právne vymedzenie rozdielu medzi obmedzením vlastníckeho práva a určením jeho obsahu, a to na príklade tzv. zákonných vecných bremien. Zameriava sa na dôvody potreby takéhoto rozlíšenia, a to s dôrazom na procesnú ochranu vlastníckych práv, ústavno-právne východiská, existujúce právno-teoretické názory na riešenie tejto otázky, pričom taktiež predkladá vlastné návrhy kritérií určenia, kedy dochádza k obmedzeniu vlastníckeho práva a nie k určeniu jeho obsahu.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
neoprávnené zásahy do vlastníckeho práva
Priradené k predpisu:
40/1964 paragrafy: 127


Vydané: 12.09.2022
Autor: Mgr., Marek Kováč
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta


Zobraziť všetky články autora Mgr., Marek Kováč

ZODPOVEDNOSŤ ZA PORUŠENIE PRÁVNYCH PREDPISOV V OBLASTI NAKLADANIA S VYHORETÝM JADROVÝM PALIVOM[1]

Abstrakt
Príspevok je zameraný na analýzu právnej úpravy vyvodzovania zodpovednosti za porušovanie právnych predpisov jadrového práva, a to najmä nakladania s vyhoretým jadrovým palivom vpodmienkach Slovenskej republiky. Okrem iného sa príspevok venuje aj kontrolnej a inšpekčnej činnosti ústredného orgánu štátnej správy – Úradu jadrového dozoru SR.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
80%
všeobecná zodpovednosť
Priradené k predpisu:
40/1964 paragrafy: 420, 420a


Vydané: 12.09.2022
Autor: Mgr., Jana Šmelková, PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta


Zobraziť všetky články autora Mgr., Jana Šmelková, PhD.

MOŽNOSTI PRIESKUMU ROZHODNUTÍ OBLIGATÓRNYCH ORGÁNOV PRÁVNICKÝCH OSÔB – TERAZ A POTOM

Abstrakt
Príspevok sa zameriava na stále diskutovanú problematiku možnosti prieskumu rozhodnutí obligatórnych orgánov právnických osôb, ktorá ani po toľkých rokoch platnosti a účinnosti Obchodného zákonníka nie je úplne vyriešená. Autor sa vo svojej analýze úmyselne zameriava len na obligatórne orgány, nakoľko fakultatívne orgány budú predmetom osobitného spracovania. V rámci príspevku sa autor snaží prepojiť aktuálne nahliadanie na problematiku spolu s navrhovaným riešením podľa pripravovanej rekodifikácie občianskeho (a obchodného) práva.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
70%
absolútna neplatnosť právneho úkonu
Priradené k predpisu:
40/1964 paragrafy: 37, 38, 39, 39a, 40


Vydané: 12.09.2022
Autor: JUDr., Juraj Valentovič
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta


Zobraziť všetky články autora JUDr., Juraj Valentovič

PRACOVNÉ PRÁVO A VÝVOJ CHÁPANIA ZMLUVNEJ SLOBODY

Abstrakt
Pracovné právo, hoci je inherentnou súčasťou súkromného práva, vykazuje oproti iným oblastiam súkromného práva určité špecifiká. V dôsledku ochrany zamestnanca ako slabšej zmluvnej strany majú (a mali) v pracovnom práve silný podiel kogentné ustanovenia limitujúce (aj) zmluvnú slobodu účastníkov pracovnoprávnych vzťahov. Chápanie zmluvnej slobody v pracovnom práve, ako aj miery, do akej je potrebné ju obmedziť, sa v priebehu rokov menil a do dnešného dňa je kľúčovou otázkou pracovného práva. S poukazom na historický vývoj chápania zmluvnej slobody v pracovnom práve v tomto článku nastoľujeme aj otázky ohľadom jej obmedzenia do budúcna.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
zmluva, ktorá nie je osobitne upravená
Priradené k predpisu:
40/1964 paragrafy: 51


Vydané: 12.09.2022
Autor: Mgr., Ida Budayová Kuklišová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta


Zobraziť všetky články autora Mgr., Ida Budayová Kuklišová

Paradox úpravy predkupného práva v činnosti Slovenského pozemkového fondu

Abstrakt
Príspevok sa zaoberá špecifickou právnou úpravou pri realizácii oprávnení Slovenského pozemkového fondu ako správcu poľnohospodárskych pozemkov štátu a neznámych vlast- níkov, a síce vylúčením aplikácie zákonného predkupného práva podľa § 140 Občianskeho zákonníka pri prevodoch realizovaných Slovenským pozemkovým fondom. Na jednej strane – v prípade prevodov Slovenského pozemkového fondu ako zástupcu podielového spoluvlastníka pozemku sa aplikácia predkupného práva vylučuje (hoci na to nie je legitímny dôvod), na druhej strane – v prípade prevodov známych spoluvlastníkov je povin- nosť podiel ponúknuť v rámci predkupného práva aj neznámym spoluvlastníkom zastúpeným Slovenským pozemkovým fondom. Paradox je v tom, že Slovenský pozemkový fond prak- ticky nemôže predkupné právo využiť, pretože by musel využiť vlastné finančné prostriedky (resp. finančné prostriedky štátu) na rozšírenie cudzieho majetku. Takáto možnosť je podľa právnych predpisov o správe majetku štátu vylúčená. Súčasne platný stav teda nedôvodne zvýhodňuje Slovenský pozemkový fond pri jeho činnosti a tiež nedôvodne znevýhodňuje známych spoluvlastníkov, ktorí musia realizovať zbytočné ponuky na využitie predkupného práva neznámym spoluvlastníkom. Ponuka nemôže byť využitá, avšak môže byť uplatnená relatívna neplatnosť prevodu.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
80%
predkupné právo spoluvlastníkov
Priradené k predpisu:
40/1964 paragrafy: 140


Vydané: 01.07.2022
Autor: JUDr., Peter Gabrik
Zdroj: Bulletin advokácie SAK


Zobraziť všetky články autora JUDr., Peter Gabrik

SMRŤ DLŽNÍKA V PROCESE ODDLŽENIA FYZICKEJ OSOBY

Abstrakt
Právna doktrína chápe smrť fyzickej osoby ako ultimatívnu právnu skutočnosť, pri ktorej je objektívne nespochybniteľné, že v budúcnosti nastane. Smrťou zaniká ex lege spôsobilosť fyzickej osoby mať práva a povinnosti, a teda jej právna subjektivita. Smrť fyzickej osoby – dlžníka má nesporne veľký význam na priebeh oddlženia fyzickej osoby podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení. Predkladaný článok analyzuje právnu úpravu, ako aj postup príslušných orgánov v prípade smrti dlžníka počas procesu oddlženia fyzickej osoby, ako aj vplyv prebiehajúceho insolvenčného konania na dedičské konanie.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
zodpovednosť dediča za dlhy poručiteľa
Priradené k predpisu:
40/1964 paragrafy: 470


Vydané: 20.06.2022
Autor: Mgr., Jakub Dzimko
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora Mgr., Jakub Dzimko

ELEKTRONICKÉ PRÁVNE ÚKONY A NÁSLEDKY ICH NEPLATNOSTI[1]

Abstrakt
Príspevok sa zameriava na elektronické právne úkony v prípade ich neplatnosti resp. na zákonnú úpravu neplatných elektronických úkonov. V spojitosti s elektronickými právnymi úkonmi sa článok venuje taktiež forme právnych úkonov vzmysle súkromnoprávnej úpravy. Porovnáva vlastnoručný a elektronický podpis ako prejav vôle subjektov, ich plusy amínusy. Konkrétnejšie sa okrem iných ustanovení týkajúcich sa elektronických úkonov OZ, zameriava na výklad ust. § 40 OZ, ktorý sa doplnil o ods. 5, vktorom je upravená problematika overenia pravosti elektronického podpisu. Vzávere príspevku, nachádzame samotné zhodnotenie zákonnej úpravy a judikatúry, venujúcej sa elektronizácii ako takej a elektronickým úkonom samotným.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
neplatný právny úkon
Priradené k predpisu:
40/1964 paragrafy: 37, 38, 39, 39a, 40, 40a, 41, 41a, 42


Vydané: 20.06.2022
Autor: JUDr., Martina Kerekešová
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora JUDr., Martina Kerekešová

NÁHRADA ŠKODY NA ZDRAVÍ VO SVETLE PREBIEHAJÚCEJ REKODIFIKÁCIE SÚKROMNÉHO PRÁVA

Abstrakt
Príspevok približuje úpravu náhrady škody na zdraví v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v pripravovanom rekodifikovanom Občianskom zákonníku a poukazuje na zmeny v porovnaní so súčasnou právnou úpravou. Osobitne sa venuje aj dlho diskutovanému § 421a Občianskeho zákonníka o absolútnej objektívnej zodpovednosti.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
pojem škoda
Priradené k predpisu:
40/1964 paragrafy: 442


Vydané: 20.06.2022
Autor: JUDr., Vladimíra Houdek Běhalová
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora JUDr., Vladimíra Houdek Běhalová

LIMITY ÚPRAVY STYKU BIOLOGICKÉHO OTCA DIEŤAŤA AKO BLÍZKEJ OSOBY[1]

Abstrakt
Model rodiny, ktorý poznáme zminulosti bol vzásade homogénny, založený na vzťahu otca, matky a detí. Moderná spoločnosť sa ale vyvíja a mení, je konfrontovaná s no- vými situáciami, ktoré exaktne zákon neupravuje, ale správnou interpretáciou právnej normy je možné ich pokryť. Takou je aj situácia existencie právneho, resp. sociálneho otca, ktorý nie je zároveň biologickým otcom. Je možné, aby v živote dieťaťa relevantne vystupovali obaja títo muži? Aké práva možno priznať biologickému otcovi, pri rešpektovaní právneho otcovstva iného muža? Odpovede na tieto, ale aj ďalšie súvisiace otázky sú obsahom príspevku, ktorý analyzuje aktuálnu právnu úpravu zákona o rodine v kontexte ochrany práv a záujmov zainteresovaných subjektov a hľadania spravodlivej rovnováhy medzi nimi.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
blízke osoby
Priradené k predpisu:
40/1964 paragrafy: 116, 117


Vydané: 20.06.2022
Autor: doc. JUDr., Alexandra Löwy, PhD., LL.M.
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora doc. JUDr., Alexandra Löwy, PhD., LL.M.

SÚDNA OCHRANA KNOW-HOW

Abstrakt
Predmetom tohto príspevku je rámcové vymedzenie prostriedkov právnej ochrany know-how. Autor analyzuje vybrané prostriedky právnej ochrany know-how s poukazom na osobitosti ochrany know-how napĺňajúceho kvalifikačné znaky obchodného tajomstva.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
60%
právo na vydanie bezdôvodného obohatenia
Priradené k predpisu:
40/1964 paragrafy: 451


Vydané: 20.06.2022
Autor: JUDr., Štefan Varholík
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora JUDr., Štefan Varholík

LEKÁRSKY POSUDOK AKO DÔKAZNÝ PROSTRIEDOK V MEDICÍNSKYCH SPOROCH

Abstrakt
Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti majú v rámci svojej činnosti v rukách najdôležitejšie právne statky, a to zdravie a život svojich pacientov. V prípade pochybení zdravotníckych pracovníkov, v dôsledku ktorých dôjde k vzniku škody je potrebné, aby existovala zodpovedajúca miera odškodnenia prípadného poškodenia zdravia pacientov. Vzhľadom na špecifické postavenie zdravotnej starostlivosti zákonodarca stanovil presné podmienky spôsobu odškodňovania poškodených pacientov. V tejto súvislosti môžeme škodu deliť na škodu nemajetkovú (náhrada za bolesť a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia) a majetkovú (náhrada straty na zárobku počas pracovnej neschopnosti, náhrada straty na zárobku po pracovnej neschopnosti, náhrada za stratu na dôchodku, náhrada účelne vynaložených nákladov spojených s liečením, náhrada pozostalostnej úrazovej renty, náhrada primeraných nákladov na pohreb). V tomto príspevku sa budeme venovať preukazovaniu výšky nemajetkovej škody (náhrada za bolesť a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia) ako súčasti náhrady škody na zdraví.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčové výrazy
Relevancia k §
90%
odškodnenie sťaženia spoločenského uplatnenia
Priradené k predpisu:
40/1964 paragrafy: 444


Relevancia k §
90%
škoda na zdraví
Priradené k predpisu:
40/1964 paragrafy: 444
381/2001 paragrafy: 4


Vydané: 20.06.2022
Autor: JUDr., Katarína Tomková
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora JUDr., Katarína Tomková

OCHRANA ĽUDSKÝCH HODNÔT PO SMRTI ICH TVORCOV[1]

Abstrakt
Autor sa v článku zameral na posmrtnú ochranu ľudských hodnôt, ktoré boli vytvorené tvorivou duševnou činnosťou autorov autorských diel, výkonnými umelcami torbou umeleckých výkonov ale aj pôvodcami predmetov priemyselného vlastníctva, ako sú vynálezy, úžitkové vzory, dizajny. Zaoberá sa jednak ochranou ktorú možno po smrti tvorcov uplatňovať subjektmi ktorým to priznáva právny predpis ako aj ochranou ktorú môžu uplatňovať dedičia zdedených práv. Rozoberá a odlišuje dedenie hmotných substrátov na ktorých resp. vktorých sú zhmotnené autorské diela, výkony výkonných umelcov ana dedenie autorských práv, ktoré umožňujú dedičom disponovať počas doby ochrany s právami k dielam alebo umeleckým výkonom. V práci poukazuje na odlišnosť dedenia absolútnych a relatívnych majetkových práv. Poukazuje na možnosť dedenia predmetov priemyselného vlastníctva oosobitne na možnosť dedenia, know-how, loga alebo obchodného mena. Osobitnú časť venuje dedeniu nehmotného majetku, ktoré tvoria aj výsledky tvorivých hodnôt a to v rámci dedenia podniku. V závere poukazuje na zásadné odlišnosti v dedičskom práve v Českej republike.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
70%
bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
Priradené k predpisu:
40/1964 paragrafy: 143, 143a, 144, 145, 146, 147, 148, 148a, 149, 149a, 150, 151


Vydané: 20.06.2022
Autor: prof. JUDr., Peter Vojčík, CSc.
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora prof. JUDr., Peter Vojčík, CSc.

POSTAVENIE ŽALOBCOV V SPOROCH PROTI POSKYTOVATEĽOM ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI[1]

Abstrakt
Obsahom nasledujúceho príspevku bude analýza postavenia žalobcov, ktorí svoj nárok voči poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti odvodzujú od tvrdeného non lege artis poskytnutia zdravotnej starostlivosti, v dôsledku ktorého sa domáhajú náhrady škody na zdraví a/alebo náhrady nemajetkovej ujmy. Cieľom príspevku autoriek je analyzovať postavenie žalobcov vtzv. medicínskom spore za účelom potvrdenia alebo vyvrátenia hypotézy, či v zmysle de lege lata právnej úpravy je status žalobcov, ako „štandardných“ sporových strán pri uplatňovaní ich nárokov vyhovujúci, s prihliadnutím na princíp rovnosti strán. Uvedené budeme skúmať jednak v kontexte poslaneckého návrhu zákona, ktorým bol zámer novelizovať CSP tak, aby sa spory sochranou slabšej strany rozšírili ožalobu o náhradu škody a nemajetkovej ujmy v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ako aj vo svetle aktuálnej rozhodovacej činnosti všeobecných súdov pri prejednaní a rozhodovaní týchto sporov.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
zodpovednosť za škodu
Priradené k predpisu:
40/1964 paragrafy: 420, 420a


Vydané: 20.06.2022
Autor: JUDr., Miroslava Kušníriková, PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora JUDr., Miroslava Kušníriková, PhD.

Subsidiarita Občianskeho zákonníka a jej vplyv na neplatnosť právnych úkonov v pracovnom práve (historický vývoj a súčasnosť)

Abstrakt
Autor sa v tomto príspevku snaží priblížiť historický vývoj právnej úpravy, ktorá determinovala vzájomný vzťah občianskeho práva a pracovného práva s osobitným zreteľom na vzájomný vzťah Občianskeho zákonníka a Zákonníka práce v rôznych „historických verziách“. Po predostretí právneho vývoja uvádza súčasný stav právnej úpravy a predkladá návrhy de lege ferenda smerujúce ku potrebnej zmene právnej úpravy. V nadväznosti na tieto skutočnosti jadro tohto príspevku uzatvára posúdením osobitostí vzájomného vzťahu Občianskeho zákonníka a Zákonníka práce vo vzťahu ku neplatnosti právnych úkonov v pracovnom práve.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
neplatnosť právneho úkonu v zmysle OZ
Priradené k predpisu:
40/1964 paragrafy: 37, 38, 39, 39a, 40, 40a, 41, 41a, 42


Vydané: 22.04.2022
Autor: Mgr., Matúš Ridzoň
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora Mgr., Matúš Ridzoň
MENU
Hore