Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70698
Dôvodové správy: 2311
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
19.01.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy

Články k predpisu 40/1964

Dlhy ešte pred manželstvom? Splácať ich budete sami

Prejsť na článok

Chcú sa zosobášiť, ale budúca manželka má pôžičku. A tiež postavený dom, ktorý kúpila ešte za slobodna. Obáva sa, či im môže pri prípadnom nesplácaní dlhov exekútor siahnuť na spoločný majetok.Zdroj: HN Online

Darovanie vs. dedenie medzi rodinnými príslušníkmi – pre a proti

Prejsť na článok

Výhodou darovania pre obdarovaného je predovšetkým to, že s výnimkou možnosti vrátenia daru a právnej neúčinnosti darovania voči veriteľom darcu, obdarovaný o tento dar už nemôže prísť – v prípade ponechania na dedenie sa situácia môže rôznymi spôsobmi modifikovať, pričom vlastník môže do svojej smrti s týmto majetkom disponovať, t.j. previesť ho inú osobu, príp. zaťažiť, môže dôjsť taktiež k rozšíreniu okruhu dedičov, vydedeniu, odkázania závetom inému dedičovi a pod. Práve z týchto dôvodov budú mať potomkovia záujem na nadobudnutí majetku ešte za života poručiteľa. V tomto kontexte je nevýhodou dedenia to, že do času smrti poručiteľa môžu vzniknúť tomuto poručiteľovi dlhy, ktoré môžu zredukovať hodnotu dedičstva.
Zdroj: Ulpianus

PRÁVO NA OCENENIE SÚHLASU ŠPORTOVÉHO KLUBU S PRESTUPOM ŠPORTOVCA – MÁME TU OPÄŤ ZNEUŽÍVANIE PRÁVA?

Prejsť na článok

Predstavme si potencionálnu situáciu, ak by sa v podmienkach nižších súťaží stalo, že športový klub X sa v ligovej sezóne Y/Z – lepšie povedané pred jej štartom – ako klasický účastník nižších ligových súťaží pod váhou subjektívnych rozhodnutí neprihlási do tejto súťaže.

V tomto momente má na základe registračného vzťahu „pod svojimi krídlami“ niekoľko športovcov – futbalistov. Títo v tomto športovom klube sú, prípadne pred štartom ligovej sezóny prišli aby im športový klub zabezpečil účasť v ligovej súťaži a aby im vytváral podmienky pre výkon športovej činnosti (teda aby si plnil svoje zákonné povinnosti).Zdroj: ucps.sk

Je prípustná dohoda o čiastočnom vyporiadaní BSM?

Prejsť na článok

Predmetom vyporiadania BSM je spravidla všetok majetok, ktorý existuje ku dňu zániku BSM a ktorý manželia nadobudli spoločne, pričom nejde o individuálny majetok jednotlivých manželov. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že individuálnym majetkom je aj taký majetok, ktorý bol získaný jedným z manželov počas trvania BSM výmenou za vec alebo prostriedky, ktoré boli výlučným vlastníctvom jedného z manželov (R 42/1972) – nejde tu totiž o nadobudnutie nového majetku ani rozmnoženie doterajšieho majetku za trvania BSM, ale iba o jeho zmenu, ktorá nemá vplyv na povahu týchto vecí ako individuálneho majetku (ide o transformáciu druhu individuálneho majetku – napr. výlučne z finančných prostriedkov jedného manžela, ktoré nadobudol ešte pred uzavretím manželstva kúpi tento manžel počas trvania manželstva auto, tak toto auto bude v jeho výlučnom vlastníctve).Zdroj: Ulpianus

Niekoľko poznámok k pojmu „bez zbytočného odkladu“

Prejsť na článok

Pojem "bez zbytočného odkladu" sa v ustálenej právnej praxi vykladá podľa objektívnych možností splnenia stanovenej povinnosti, a keď odvolací súd vyslovil, že lehota „bez zbytočného odkladu“ je doba zodpovedajúca 8 dňom, nemožno ustáliť názor, že by to bolo v rozpore s právnym predpisom. Pod pojmom „bez zbytočného odkladu“ je potrebné rozumieť rozhodne kratší časový úsek, čo vyplýva aj z gramatického výkladu tohto slovného spojenia.Zdroj: Ulpianus

NA NOTÁRSKU NÔTU: BSM a modifikačné dohody manželov

Prejsť na článok

Problematika bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM), predovšetkým jeho rozsahu, je veľmi frekventovanou a v právnej praxi často spornou otázkou.

Základný právny rámec rozsahu BSM predstavuje § 143 Občianskeho zákonníka (OZ), podľa ktorého „V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka“. Zjednodušene teda môžeme povedať, že do BSM patrí všetko, čo nadobudol, ktorýkoľvek z manželov za trvania manželstva, okrem vecí síce nadobudnutých za trvania manželstva, ale výslovne uvedených v § 143 OZ.

Rozsah BSM stanovený v § 143 OZ nie je ale definitívnym a už nasledujúci § 143a pripúšťa manželom možnosť upraviť si rozsah svojho BSM odchylne od zákona tzv. modifikačnými dohodami.

Existencia BSM je zásadne viazaná na existenciu manželstva. BSM vzniká zároveň so vznikom manželstva a zaniká jeho zánikom. BSM vzniká aj pri neplatnom manželstve, nevznikne ale pri domnelom tzv. putatívnom manželstve (§ 16 a § 17 Zákona o rodine).

V praxi sa často krát objavuje požiadavka klienta o zrušenie, resp. zúženie BSM (najmä z dôvodu ochrany jedného z manželov). Treba povedať, že zrušiť BSM za trvania manželstva je možné len rozhodnutím súdu a to z dvoch dôvodov. V zmysle § 148 ods. 2 OZ, zo závažných dôvodov (pôjde napr. o prípady gamblerstva, alkoholizmu a pod.), najmä ak by ďalšie trvanie bezpodielového spoluvlastníctva odporovalo dobrým mravom, môže súd na návrh niektorého z manželov toto spoluvlastníctvo zrušiť i za trvania manželstva. Podľa § 148a ods. 2 OZ, súd na návrh zruší bezpodielové spoluvlastníctvo manželov v prípade, že jeden z manželov získal oprávnenie na podnikateľskú činnosť. Návrh môže podať ten z manželov, ktorý nezískal oprávnenie na podnikateľskú činnosť. Pokiaľ toto oprávnenie majú obaja manželia, môže návrh podať ktorýkoľvek z nich.

Napriek viacerým snahám a zavedenie tzv. manželských zmlúv, do dnešného dňa takýto inštitút náš právny poriadok nepozná. V obmedzenom rozsahu ho možno čiastočne prirovnať práve k dohodám podľa §143a OZ. Podľa odseku 1 tohto ustanovenia, manželia môžu dohodou rozšíriť alebo zúžiť zákonom určený rozsah bezpodielového spoluvlastníctva. Obdobne sa môžu dohodnúť aj o správe spoločného majetku. Podľa odseku 2 tohto ustanovenia, manželia sa môžu dohodnúť, že vyhradia vznik bezpodielového spoluvlastníctva ku dňu zániku manželstva.

Na platnosť týchto dohôd sa vyžaduje forma notárskej zápisnice a manželia sa môžu voči inej osobe na túto dohodu odvolať len vtedy, ak jej je táto dohoda známa (§ 143a ods. 3 OZ).

Modifikačnú dohodu môžu uzavrieť len manželia (a to až do momentu nadobudnutia právoplatnosti rozvádzacieho rozsudku, resp. rozsudku, ktorým bolo manželstvo vyhlásené za neplatné) a nemôžu ju podľa súčasnej právnej úpravy uzatvoriť napr. snúbenci.

Napriek tomu, že to v texte zákona výslovne uvedené nie je, dohodu o zúžení alebo rozšírení zákonného rozsahu BSM je možné uzatvoriť len s účinkami ex nunc, teda do budúcna a nemožno ňou obsiahnuť majetok, ktorý už do BSM bol nadobudnutý (takýto majetok je možné platne vyporiadať až po zániku BSM, resp. jeho prevodom na inú osobu). Takisto notárska zápisnica s obsahom zúženia/rozšírenia rozsahu BSM by mala byť spísaná ešte pred samotným nadobúdacím titulom, teda napr. pred zmluvou o prevode nehnuteľností alebo pred úverovou zmluvou. Zúženie rozsahu BSM musí byť konkrétne, v jednej notárskej zápisnici môže byť zúžený rozsah v niekoľkých smeroch, napr. byt a úver. Myslím si, že nie je ale prípustné, aby bolo zúženie rozsahu BSM univerzálne, t.j. že všetko od momentu spísania notárskej zápisnice už nebude patriť do BSM, ale bude patriť len jednému z manželov. Ide totiž to o obchádzanie zákona, a účinky takéhoto úkony by sa rovnali účinkom súdneho zrušenia BSM. Obsahom zúženia rozsahu BSM môže byť samozrejme aj to, aby manželia nenadobudli vec do BSM ale do svojho podielového spoluvlastníctva.

V súvislosti so zúžením rozsahu BSM o úverový záväzok (čo je veľmi častá požiadavka), teda, ak sa manželia dohodnú, že sa úver a s ním spojené práva a povinnosti budú vzťahovať len na jedného z manželov, treba podotknúť, že manžel, ktorý nebude dlžníkom z úverového vzťahu, nemôže očakávať absolútnu ochranu. Predovšetkým podľa § 147 OZ, pohľadávka veriteľa len jedného z manželov, ktorá vznikla za trvania manželstva, môže byť pri výkone rozhodnutia uspokojená i z majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. To neplatí, ak ide o pohľadávku veriteľa jedného z manželov, ktorí sa dohodli podľa ustanovení § 143a OZ, pokiaľ táto pohľadávka vznikla pri používaní majetku, ktorý nepatrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.....zobraziť celý článokZdroj: Ulpianus

Niekoľko slov k (občianskoprávnej) zodpovednosti športovca za úraz spôsobený pri výkone športu: návrhy de lege ferenda

Prejsť na článok

Právny výklad predpisov súkromného práva, rozhodnutia súdov, alebo vytváranie novej občianskoprávnej zodpovednosti športovca za škodu / úraz spôsobený pri športe ktorý by minimalizoval, či dokonca vylučoval fyzické súboje, kontaktnosť športu nie sú na mieste a pri teste ich normatívnej sily nemôžu uspieť. Prístup, ktorý zohľadňuje špecifickosť športu, ktorá je v každom druhu športu rozdielna odôvodňuje - mimo iného – aj znenie zakladajúcich dokumentov Európskej únie. Zmluva o fungovaní Európskej únie vo svojom čl. 165 ustanovuje, že je nutné prihliadať na špecifickosť športu, ktorú rešpektuje aj samotná Európska únia. Tento poznatok tvorí základné východisko pre chápanie športu ako celku, ale aj - vzhľadom na obsah a zámer predkladaného príspevku - základné východisko chápania občianskoprávnej zodpovednosti športovca za škodu spôsobenú pri športe. Nie je možné mechanicky – rýdzo pozitivisticky – aplikovať ustanovenia právneho poriadku na „športové“ situácie in concreto, nakoľko – ako budeme vidieť aj v tomto príspevku – to na mnohých miestach môže viesť k nelogickým a právne neudržateľným záverom.


Zdroj: ucps.sk

PODPORA ŠPORTU Z INÝCH AKO VEREJNÝCH ZDROJOV

Prejsť na článok

Reklama je podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov daňovým výdavkom, ktorý však možno uplatniť len v rozsahu a za podmienok ustanovených v zákone, pokiaľ ide o výdavky na reklamu vynaložené na účel prezentácie podnikateľskej činnosti daňovníka, tovaru, služieb, nehnuteľností, obchodného mena, ochrannej známky, obchodného označenia výrobkov a iných práv a záväzkov súvisiacich s činnosťou daňovníka so zámerom dosiahnutia, zabezpečenia, udržania alebo zvýšenia príjmov daňovníka. Zmluva o reklame ako druhý možný model financovania je teda síce relatívne výhodná pre podnikateľa, avšak len za predpokladu, že daňovému úradu preukáže, že cieľom reklamy bolo „uplatnenie jeho produktu na trhu“. Pre klub je príjem z reklamy predmetom dane, pričom na vykonávanie reklamnej činnosti je potrebná živnosť. Problémom pri reklame je tiež subjektívne posudzovanie, zakotvené v ust. § 21 ods. 1 písm. e) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, podľa ktorého daňovými výdavkami nie sú výdavky (náklady) vynaložené v rozpore o.i. so zákonom o reklame.


Zdroj: ucps.sk

Splnomocnenie možno kedykoľvek odvolať

Prejsť na článok

Udelenie splnomocnenia predstavuje právo splnomocniteľa. Tak ako ho môže kedykoľvek udeliť, môže ho kedykoľvek odvolať. Vyjadruje sa tým tzv. dispozičná zásada.


Zdroj: pravnarevue.sk

Sloboda prejavu a jej hranice

Prejsť na článok

Sloboda prejavu ako základné ľudské a osobné právo a jeho kolízia s osobnostnými právami iných subjektov. Sankcie ako hranice slobody prejavu.


Zdroj: otvorenepravo.sk

Mobbing, história a príčiny vzniku

Prejsť na článok

Definícia pojmu mobbing, určenie útočiacej osoby (mobéra), určenie obete mobbingu a možnosti ako sa proti nemu brániť.


Zdroj: otvorenepravo.sk

Konanie podnikateľa - zastúpenie, plnomocenstvo, prokúra

Prejsť na článok

Vznik zastúpenia na základe zákona alebo dohody o plnomocenstve. Charakteristika plnomocenstva a prokúry a ich vzájomné odlíšenie.


Zdroj: podnikajte.sk

Náhrada nemajetkovej ujmy: ako určiť jej výšku?

Prejsť na článok

Stanovenie hornej hranice výšky priznanej náhrady nemajetkovej ujmy a povinnosť súdu prihliadať na osobu a jej majetkové pomery, ktorá spôsobila neoprávnený zásah.


Zdroj: otvorenepravo.sk
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore