Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 575/2009 účinný od 01.03.2010

Platnosť od: 24.12.2009
Účinnosť od: 01.03.2010
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Občianske súdne konanie, Ochrana spotrebiteľa, Osobné práva, Záväzkové a zmluvné právo, Náhrada škody a bezdôvodné obohatenie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD17DS2EU2PPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 575/2009 účinný od 01.03.2010
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 575/2009 s účinnosťou od 01.03.2010
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení zákona č. 58/1969 Zb., zákona č. 131/1982 ...

1.

V § 53 ods. 1 druhá veta znie: „To neplatí, ak ide o zmluvné podmienky, ktoré sa týkajú hlavného ...

2.

§ 53 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9) Neprijateľnosť zmluvných podmienok sa hodnotí so zreteľom na povahu tovaru alebo služieb, ...

3.

Za § 53 sa vkladá § 53a, ktorý znie:

„§ 53a (1) Ak súd určil niektorú zmluvnú podmienku v spotrebiteľskej zmluve, ktorá sa uzatvára ...

4.

§ 54 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) V pochybnostiach o význame zmluvnej podmienky sa výklad priaznivejší pre spotrebiteľa neuplatní, ...

5.

V deviatej časti sa za štrnástu hlavu vkladá pätnásta hlava, ktorá vrátane nadpisu znie:

„PÄTNÁSTA HLAVA PRECHODNÉ USTANOVENIA K ÚPRAVÁM ÚČINNÝM OD 1. MARCA 2010 § 879l Ustanoveniami ...

Čl. II

Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona č. 36/1967 Zb., zákona č. 158/1969 ...

1.

§ 153 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Ak súd určil niektorú zmluvnú podmienku v spotrebiteľskej zmluve16ab) alebo všeobecných ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 16ab znie:

„16ab)
§ 53a Občianskeho zákonníka.“.

2.

V § 238 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „alebo ak ide ...

3.

§ 243d sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Právoplatné rozhodnutia dovolacieho súdu môžu byť označované popri číselnom označení ...

4.

§ 246c sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Právoplatné rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky môžu byť označované popri ...

5.

Za § 372r sa vkladá § 372s, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 372s Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. marca 2010 Na konania začaté do 28. ...

6.

Doterajší text prílohy sa označuje ako bod 1 a príloha sa dopĺňa bodom 2, ktorý znie:

„2. Smernica Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách ...

Čl. III

Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 ...

1.

§ 4 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10) Ak napriek upozorneniu združenia predávajúci porušuje povinnosť uloženú súdom alebo ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 12a až 12c znejú:

„12a) § 53a Občianskeho zákonníka. 12b) § 53 Občianskeho zákonníka. 12c) § 58 zákona č. ...

Doterajší odkaz 12a sa označuje ako odkaz 12d.

2.

V § 26a ods. 1 sa za slovo „zmluvách9)“ vkladajú slová „a nekalých obchodných praktík predávajúcich“. ...

3.

V § 26a ods. 2 sa za slovo „právo“ vkladajú slová „podať podnet príslušným štátnym orgánom ...

4.

V § 27 sa za slovo „§ 21“ vkladajú slová „a § 26a“.

5.

Za § 29 sa vkladá § 29a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 29a Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. marca 2010 Ustanovenie § 4 ods. 10 sa ...

6.

Príloha č. 2 sa dopĺňa bodom 7, ktorý znie:

„7. Smernica Rady č. 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách ...

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2010.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore