Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 72034
Dôvodové správy: 2581
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
17.04.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 106/2014 účinný od 01.09.2014


Platnosť od: 29.04.2014
Účinnosť od: 01.09.2014
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Ochrana spotrebiteľa, Občianske súdne konanie, Dražby, Exekúcie a výkon rozhodnutí, Záväzkové a zmluvné právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 106/2014 účinný od 01.09.2014
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 106/2014 s účinnosťou od 01.09.2014

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení zákona č. 58/1969 Zb., zákona č. 131/1982 ...

1.

Za § 39 sa vkladá § 39a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 39a Úžera Neplatný je právny úkon urobený fyzickou osobou nepodnikateľom, pri ktorom niekto ...

2.

V § 53 ods. 4 písm. o) sa slová „ktoré oprávňujú“ nahrádzajú slovom „oprávňujú“.

3.

V § 53 odsek 6 znie:

„(6) Ak predmetom spotrebiteľskej zmluvy je poskytnutie peňažných prostriedkov, nesmie odplata ...

4.

V § 53 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý znie:

„(10) Ak záložné právo zabezpečuje záväzok zo spotrebiteľskej zmluvy, môže sa záložný ...

Doterajšie odseky 10 až 14 sa označujú ako odseky 11 až 15.

5.

V § 53b ods. 2 sa slová „§ 53 ods. 11“ nahrádzajú slovami „§ 53 ods. 12“.

6.

V § 53c sa za prvú vetu vkladá druhá veta, ktorá znie: „Ustanovenia spotrebiteľskej zmluvy, ...

7.

Za § 53c sa vkladá § 53d, ktorý znie:

„§ 53d Spotrebiteľská zmluva, ktorá obsahuje neprijateľnú zmluvnú podmienku v znení, ako je ...

8.

V deviatej časti sa za devätnástu hlavu vkladá dvadsiata hlava, ktorá vrátane nadpisu znie:

„DVADSIATA HLAVA PRECHODNÉ USTANOVENIA K ÚPRAVÁM ÚČINNÝM OD 1. JÚNA 2014 § 879r Ustanoveniami ...

Čl. II

Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona č. 36/1967 Zb., zákona č. 158/1969 ...

1.

V § 153 ods. 3 sa na konci pripája bodkočiarka a slová „v takom prípade súd uvedie vo výroku ...

2.

V § 153 ods. 4 sa slová „uvedie túto zmluvnú podmienku vo výroku rozhodnutia“ nahrádzajú ...

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti ...

1.

V § 34 ods. 5 sa za slovo „žiadosť“ vkladajú slová „alebo žiadosť zaslanú elektronickými ...

2.

Doterajší text § 61b sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:

„(2) Exekútor je návrhom na vykonanie exekúcie viazaný a nemôže vykonať exekúciu vo väčšom ...

3.

V § 34 ods. 11 sa na konci pripájajú tieto slová: „a bezodplatne; ustanovenia osobitných predpisov ...

4.

V § 63 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:

„(2) Ak ide o vykonanie exekúcie na vymoženie peňažnej pohľadávky, ktorá bez príslušenstva ...

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 4.

5.

V § 64 sa na konci pripája táto veta: „Spôsob vykonania exekúcie určí exekútor tak, aby bol ...

6.

V § 65 sa na konci pripája táto veta: V prípade zjavného nepomeru vymáhanej povinnosti a hodnoty ...

7.

V § 95 ods. 2 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo prostriedkami elektronickej ...

8.

V § 96 ods. 2 druhá veta znie: „Povinnému sa doručí do vlastných rúk, banke sa doručí do ...

9.

V § 96 ods. 4 poslednej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo prostriedkami elektronickej ...

10.

V § 115 ods. 2 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:

„g) osobné motorové vozidlo, ktoré povinný, ktorým je fyzická osoba, potrebuje na individuálnu ...

Doterajšie písmená g) až i) sa označujú ako písmená h) až j).

11.

V § 129 ods. 1 sa slová „podľa § 115 ods. 2 písm. h)“ nahrádzajú slovami „podľa § 115 ...

12.

V § 200 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 až 4, ktoré znejú:

„(2) Ak ide o drobné exekúcie, trovy exekúcie nesmú presiahnuť a) šesťnásobok výšky pohľadávky ...

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 5 a 6.

13.

Za § 243b sa vkladá § 243c, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 243c Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júna 2014 (1) Ustanovenia § 61b ods. ...

Čl. IV

Zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a ...

§ 4 ods. 2 sa dopĺňa písmenom k), ktoré znie:

„k) vydáva na žiadosť osoby, ktorá je zapísaná v registri veriteľov alebo ktorá má o zápis ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 10b znie:

„10b) § 20 ods. 3 a § 25c ods. 4 zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných ...

Čl. V

Zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady ...

1.

V § 3 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

„(6) Dražiť nemožno nehnuteľné veci, ak hodnota pohľadávky bez jej príslušenstva zabezpečenej ...

Doterajšie odseky 6 až 8 sa označujú ako odseky 7 až 9.

2.

V § 6 ods. 3 sa suma „829 847,97“ nahrádza sumou „2 000 000“.

3.

V § 12 ods. 1 sa slová „ceny obvyklej v mieste a čase konania dražby“ nahrádzajú slovami „všeobecnej ...

4.

§ 12 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6 ktoré znejú:

„(5) Vlastník predmetu dražby je oprávnený do desiatich pracovných dní od doručenia znaleckého ...

5.

V § 16 ods. 6 sa na konci pripája tieto slová: „a ak ide v poradí o prvú dražbu, najnižšie ...

6.

V § 19 ods. 1 písm. b) sa čiarka nahrádza bodkočiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: ...

7.

V § 21 ods. 2 sa za slová „V prípade, ak“ vkladajú slová „sa spochybňuje platnosť záložnej ...

8.

V § 24 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „a návrhy a námietky účastníkov dražby ...

9.

V § 33j odsek 4 znie:

„(4) Ak ministerstvo zistí, že dražobník opakovane porušuje povinnosti podľa odsekov 1 alebo ...

10.

Za § 36a sa vkladá § 36b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 36b Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júna 2014 (1) Dražby, o ktorých vykonaní ...

Čl. VI

Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 ...

1.

Za § 9a sa vkladá § 9b, ktorý znie :

„§ 9b Ustanovenie § 9a sa netýka činnosti advokáta, súdneho exekútora a notára pri výkone ...

2.

§ 24 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) Orgán dozoru rozhodne o zákaze výkonu činnosti predávajúceho, dovozcu, dodávateľa alebo ...

Čl. VII

Zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov ...

1.

V § 1 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Spotrebiteľský úver podľa tohto zákona nemožno ...

2.

§ 11 ods. 1 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) veriteľ spotrebiteľský úver poskytne finančnými prostriedkami v hotovosti.“.

3.

V § 9 ods. 9 sa vypúšťajú slová „alebo jej prílohách“.

4.

§ 9 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

„(11) Veriteľ je povinný informovať spotrebiteľa o tom, že nedošlo k splateniu splátky zo spotrebiteľského ...

5.

§ 18 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Na prekročenie sa vzťahujú ustanovenia o najvyššej prípustnej výške odplaty podľa Občianskeho ...

6.

V § 20 ods. 1 sa slová „odsek 7“ nahrádzajú slovami „odsek 8“.

7.

§ 20 ods. 2 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a trojročnú prax v bankovníctve v oblasti úverových ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 23a znie:

„23a) § 34 ods. 3 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

8.

V § 20 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Na účely zápisu do registra veriteľov musí veriteľ preukázať, že ak mu bola uložená ...

Doterajšie odseky 3 až 29 sa označujú ako odseky 4 až 30.

9.

V § 20 ods. 7 sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 4“.

10.

V § 20 ods. 10 sa písmeno f) dopĺňa bodmi 5 a 6, ktoré znejú:

„5. doklad o stredoškolskom vzdelaní s maturitou na preukázanie splnenia podmienky podľa odseku ...

11.

V § 20 ods. 10 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:

„g) písomné potvrdenie vydané Ústredným inšpektorátom Slovenskej obchodnej inšpekcie preukazujúce ...

Doterajšie písmeno g) sa označuje ako písmeno h).

12.

V § 20 ods. 13 a 16 sa slová „odseku 9“ nahrádzajú slovami „odseku 10“.

13.

V § 20 ods. 22 písm. e) sa slová „odseku 6“ nahrádzajú slovami „odseku 7“.

14.

V § 20 ods. 22 písm. g) sa za slovo „podľa“ vkladajú slová „tohto zákona alebo“ a na konci ...

15.

§ 20 ods. 22 sa dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

„i) veriteľ prestal spĺňať niektorú z podmienok podľa tohto zákona na zápis do registra veriteľov.“. ...

16.

V § 20 ods. 23 a 26 sa slová „odseku 21“ nahrádzajú slovami „odseku 22“.

17.

V § 20 sa za odsek 26 vkladá nový odsek 27, ktorý znie:

„(27) Za dôveryhodného sa na účely odseku 2 nepovažuje ten, a) na koho majetok bol v posledných ...

Doterajšie odseky 27 až 30 sa označujú ako odseky 28 až 31.

18.

V § 20 ods. 28 sa slová „odseku 9“ nahrádzajú slovami „odseku 10“.

19.

V § 20 ods. 29 sa slová „odseku 18“ nahrádzajú slovami „odseku 19“.

20.

V § 23 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Orgán kontroly podľa odseku 1 rozhodne o výmaze z registra veriteľov vždy, ak a) sa veriteľ ...

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.

21.

V § 24 ods. 1 sa slová „ustanovenia § 2,“ nahrádzajú slovami „ustanovenia § 1 ods. 2 druhá ...

22.

V § 24 ods. 1 sa slová „§ 9 ods. 1, 2, 9 a 10“ nahrádzajú slovami „§ 9 ods. 1, 2, 9 až ...

23.

Za § 25b sa vkladá § 25c, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 25c Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júna 2014 (1) Konania o zápis do registra ...

25.

Za § 25c sa vkladá § 25d, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 25d Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2014 Ustanoveniami § 9 ods. ...

Čl. VIII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2014 okrem čl. VII bodov 4, 22 a 25, ktoré nadobúdajú ...

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore