Zákon o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 171/2005 účinný od 01.01.2019 do 28.02.2019

Platnosť od: 28.04.2005
Účinnosť od: 01.01.2019
Účinnosť do: 28.02.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Rozpočtové právo, Ochrana spotrebiteľa, Územná samospráva, Správne poplatky, Živnostenské podnikanie, Trestné právo, Lotérie a hazardné hry

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST21JUD861DS18EUPP2ČL0

Zákon o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 171/2005 účinný od 01.01.2019 do 28.02.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 171/2005 s účinnosťou od 01.01.2019 na základe 177/2018

Legislatívny proces k zákonu 177/2018

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1 - Predmet a účel zákona
(1)

Tento zákon upravuje

a)
podmienky prevádzkovania hazardných hier a podmienky propagovania hazardných hier,
b)
práva a povinnosti prevádzkovateľov hazardných hier a hráčov,
c)
podmienky na používanie technických zariadení určených na prevádzkovanie hazardných hier,
d)
niektoré podmienky vzniku a činnosti národnej lotériovej spoločnosti,
e)
pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí v oblasti hazardných hier,
f)
štátny dozor nad prevádzkovaním hazardných hier, propagovaním hazardných hier a nad súvisiacimi činnosťami ...
(2)

Účelom tohto zákona je vo verejnom záujme vytvoriť podmienky na ochranu verejného poriadku pri prevádzkovaní ...

(3)

Tento zákon sa vzťahuje na hazardné hry dostupné na území Slovenskej republiky.

§ 2 - Vymedzenie pojmov

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)

prevádzkovateľom hazardnej hry právnická osoba, ktorej udelil príslušný orgán štátnej správy alebo obec ...

b)

prevádzkovaním hazardnej hry vykonávanie alebo zmluvné zabezpečenie vykonávania činností potrebných ...

c)

herným plánom súbor pravidiel zahŕňajúcich pravidlá hazardnej hry, pravidlá a spôsob prijímania vkladov ...

d)

pravidlami hazardnej hry podmienky účasti na hazardnej hre, spôsob určenia výsledku hazardnej hry, výhercov, ...

e)

hráčom fyzická osoba, ktorá splnila podmienky účasti na hazardnej hre,

f)

licenciou individuálna licencia, všeobecná licencia na žrebové vecné lotérie a tomboly a všeobecná licencia ...

g)

stávkou hráčom určená hodnota, ktorá bude porovnávaná s hodnotou určujúcou výsledok hazardnej hry,

h)

vkladom úhrada peňažných prostriedkov alebo poskytnutie inej majetkovej hodnoty potrebnej na to, aby ...

i)

výhernou istinou suma určená na vyplatenie výhier, ktorá sa rozdelí vyhrávajúcim hráčom podľa pravidiel ...

j)

výhrou výsledok jednej hazardnej hry, na základe ktorej má hráč nárok na vyplatenie výhry v peňažnej ...

k)

prémiovou hrou súčasť hazardnej hry, v ktorej sa hrá o jackpot, ktorý sa vytvára z časti vkladov hráčov ...

l)

štátnou lotériou hazardné hry, ktorými sú číselné lotérie, špeciálne bingo, lotéria dokladov o prijatí ...

m)

žiadateľom právnická osoba, ktorá podala žiadosť o udelenie individuálnej licencie,

n)

finančnou zábezpekou suma ustanovená týmto zákonom, s ktorou musí žiadateľ a prevádzkovateľ hazardnej ...

o)

herňou miestnosť alebo súbor miestností stavebne spolu súvisiacich a prepojených, špeciálne vybavených ...

p)

viacstupňovým hraním spôsob realizácie hazardnej hry, pri ktorom majú hráči popri jednej prípadnej výhre ...

q)

kasínom herňa, v ktorej sa prevádzkujú stolové hry, prípadne výherné prístroje, videohry a hazardné ...

r)

propagovaním hazardnej hry akákoľvek forma informovania alebo podnecovania k účasti na hazardnej hre ...

1.

označenie sídla právnickej osoby, trvalého pobytu fyzickej osoby, označenie prevádzkarne alebo organizačnej ...

2.

označenie listov a obálok obchodným menom alebo ochrannou známkou prevádzkovateľa hazardnej hry, fyzickej ...

3.

označenie produktov alebo ich obalov údajmi, ktoré sa musia na nich uvádzať podľa osobitného predpisu,1aa) ...

4.

zverejnenie výročnej správy o hospodárení, účtovnej závierky, auditu podniku alebo iných informácií ...

s)

informáciou o výhre druh reklamy v písomnej, zvukovej, obrazovej alebo zvukovo-obrazovej forme upozorňujúci ...

t)

hazardnou hrou dostupnou na území Slovenskej republiky hazardná hra, ktorej sa možno zúčastniť na území ...

u)

poskytovaním zakázanej ponuky propagovanie hazardnej hry alebo prevádzkovanie hazardnej hry dostupnej ...

v)

výťažkom rozdiel medzi vkladmi hráčov prijatými v kalendárnom roku a vyplatenými výhrami v tom istom ...

§ 3 - Hazardné hry
(1)

Hazardné hry sú hry, v ktorých hráč po zaplatení vkladu, ak § 4a ods. 5 neustanovuje inak, môže získať ...

(2)

Hazardnými hrami sú

a)
lotériové hry,
b)
hazardné hry v kasíne,
c)
stávkové hry,
d)
hazardné hry prevádzkované prostredníctvom výherných prístrojov,
e)
hazardné hry prevádzkované prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi alebo prevádzkované ...
f)
hazardné hry prevádzkované prostredníctvom internetu,
g)
kartové hry mimo kasína,
h)
charitatívne lotérie,
i)
hry, ktoré nie sú hazardnými hrami podľa písmen a) až h), ak spĺňajú podmienky ustanovené v odseku 1. ...
(3)

Hazardné hry možno prevádzkovať len na základe licencie udelenej alebo vydanej podľa tohto zákona, za ...

(4)

Za hazardné hry sa nepovažujú

a)
športové podujatia podľa osobitného predpisu1ad) vrátane takých, ktoré sa nepovažujú za verejné,1ae)
b)
hry relaxačného alebo športového charakteru, aj keď na účasť na nich je potrebný vklad, ktorý sa účastníkovi ...
c)
zábavné hry o vecné ceny prostredníctvom hracieho zariadenia, ak vklad nepresahuje sumu na úrovni 50 ...
d)
hry prostredníctvom hracieho zariadenia, v ktorých výhrou je ďalšia hra na tom istom hracom zariadení, ...
e)
kvízy spočívajúce v odpovediach na otázky alebo v preukázaní vedomostí a zručnosti, ak je výsledok hry ...
f)
žrebové vecné lotérie a tomboly, ak herná istina neprekročí sumu na úrovni 1 500 eur.
(5)

Za hazardné hry sa nepovažujú ani propagačné súťaže, ktoré nie sú samostatnou podnikateľskou činnosťou ...

(6)

Hry, ktoré nezaručujú všetkým hráčom rovnaké podmienky vrátane možnosti výhry, najmä pyramídové hry ...

(7)

Prevádzkovanie zahraničných hazardných hier a propagovanie zahraničných hazardných hier na území Slovenskej ...

§ 4 - Lotériové hry
(1)

Lotériové hry sú hazardné hry, pri ktorých sa výhry vyhlasujú a rozdeľujú podľa herným plánom vopred ...

a)
uhádnutia určitého čísla, niekoľkých čísel, kombinácie čísel, číselného poradia, znaku, obrázku (ďalej ...
b)
získania kupónu, tiketu, lístka, osvedčenia alebo iného dokumentu, ktoré obsahujú hodnotu, ktorá bude ...
(2)

Hodnota určujúca výsledok lotériovej hry sa stanoví náhodným určením čísla alebo žrebu (ďalej len „žrebovanie“). ...

(3)

Lotériové hry sú najmä

a)
žrebové lotérie,
b)
tomboly,
c)
číselné lotérie,
d)
bingo,
e)
okamžité lotérie,
f)
lotéria pokladničných dokladov.
(4)

Žrebové lotérie sú lotériové hry, pri ktorých prevádzkovateľ hazardnej hry vydá herným plánom určený ...

(5)

Žrebové lotérie sa členia podľa predmetu výhry najmä na žrebové peňažné lotérie, žrebové peňažno-vecné ...

(6)

Tomboly sú lotériové hry, pri ktorých sa do žrebovania zahrnú len predané žreby. Výhry z tombol sa žrebujú ...

(7)

Číselné lotérie sú lotériové hry, pri ktorých je prevádzkovateľ hazardnej hry povinný hráčovi, ak predloží ...

(8)

Číselné lotérie sú najmä loto, keno a doplnková hra, pričom

a)
loto je číselná lotéria, pri ktorej sa výhra vypočítava podľa počtu výhercov a úhrnnej výšky vkladov ...
b)
keno je číselná lotéria, pri ktorej je výhra určená násobkom vkladu podľa pravidiel uvedených v hernom ...
c)
doplnková hra je číselná lotéria, ktorá môže byť prevádzkovaná len spolu s inou číselnou lotériou; na ...
(9)

Bingo je lotériová hra prevádzkovaná v herniach, pri ktorej sa žrebuje vopred neurčený počet čísel z ...

(10)

Okamžité lotérie sú lotériové hry, pri ktorých hráč zistí prípadnú výhru po zakúpení žrebu zotretím ...

§ 4a - Lotéria pokladničných dokladov
(1)

Lotéria pokladničných dokladov je lotériová hra, v ktorej nie je vopred určený počet žrebov.

(2)

V lotérii pokladničných dokladov sa výhry žrebujú podľa schváleného herného plánu, pričom výhercom je ...

(3)

Hráč v lotérii pokladničných dokladov môže získať žreb výlučne na základe údajov z pokladničného dokladu; ...

(4)

Do žrebovania sú zaradené žreby vydané prevádzkovateľom lotérie pokladničných dokladov na základe údajov ...

(5)

V lotérii pokladničných dokladov nie je podmienkou účasti zaplatenie vkladu. Platby uskutočnené na účely ...

§ 5 - Hazardné hry v kasíne
(1)

Hazardné hry v kasíne sú stolové hry, pri ktorých hráči hrajú proti zástupcovi kasína alebo jeden proti ...

(2)

Ruleta je hazardná hra v kasíne, pri ktorej sa určením číselných kombinácií, symbolov alebo iných znakov ...

(3)

Kartové hry a hry s kockami sú hazardné hry v kasíne, pri ktorých je výherca alebo výška výhry určená ...

§ 6 - Stávkové hry
(1)

Stávkové hry sú hazardné hry, pri ktorých výhra závisí od uhádnutia výsledku v športovej stávkovej udalosti ...

(2)

Stávkové hry sú najmä totalizátor, kurzové stávky a dostihové stávky.

(3)

Totalizátor je stávková hra, pri ktorej výška výhry závisí od pomeru počtu výhercov k celkovej výške ...

(4)

Kurzové stávky sú stávkové hry, pri ktorých výška výhry závisí od výherného pomeru a výšky vkladu; výherným ...

(5)

Dostihové stávky sú stávkové hry, pri ktorých výhra závisí od uhádnutia poradia vo výkonnostných skúškach ...

§ 7 - Hazardné hry prevádzkované prostredníctvom výherných prístrojov

Hazardné hry prevádzkované prostredníctvom výherných prístrojov sú hazardné hry, pri prevádzkovaní ktorých ...

§ 8 - Hazardné hry prevádzkované prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi alebo prevádzkované ...
(1)

Pri hazardných hrách prevádzkovaných prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi ...

(2)

Technické zariadenie obsluhované priamo hráčom je také zariadenie, ktoré má najmenej tri hracie miesta ...

(3)

Hazardné hry prevádzkované prostredníctvom telekomunikačných zariadení sú hazardné hry, pri ktorých ...

(4)

Videohra je hazardná hra, pri ktorej sú hráči pripojení terminálom prostredníctvom elektronických komunikačných ...

§ 9 - Hazardné hry prevádzkované prostredníctvom internetu

Hazardné hry prevádzkované prostredníctvom internetu sú hazardné hry, na ktorých sa hráč zúčastňuje ...

§ 9a

Charitatívna lotéria je hazardná hra, ktorá má niektoré znaky hazardných hier podľa § 3 ods. 2 písm. ...

DRUHÁ ČASŤ

REGULÁCIA HAZARDNÝCH HIER

PRVÁ HLAVA
PÔSOBNOSŤ ORGÁNOV ŠTÁTNEJ SPRÁVY A OBCÍ V OBLASTI HAZARDNÝCH HIER

§ 10
(1)

Orgány štátnej správy v oblasti hazardných hier sú:

a)
ministerstvo,
b)
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky,
c)
daňové úrady.
d)
colné úrady.
(2)

Ministerstvo

a)
vykonáva kontrolu podľa osobitného predpisu3) nad dodržiavaním tohto zákona a iných všeobecne záväzných ...
b)
vydáva všeobecnú licenciu a rozhoduje o udelení individuálnej licencie podľa tohto zákona, ak tak ustanovuje ...
c)
rozhoduje o vydaní poverenia na odborné posudzovanie s uvedením jeho rozsahu,
d)
metodicky usmerňuje Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, daňové úrady, colné úrady a obce v oblasti ...
e)
je odvolacím orgánom pre Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky v správnom konaní podľa osobitného ...
f)
ukladá sankcie podľa tohto zákona.
(3)

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

a)
vykonáva činnosti prevádzkovateľa informačného systému v oblasti prevádzkovania hazardných hier,
b)
vedie centrálny register prevádzkovateľov hazardných hier a centrálny register umiestnenia herní a údaje ...
c)
mesačne aktualizuje databázu informačného systému v oblasti prevádzkovania hazardných hier a údaje z ...
d)
metodicky usmerňuje daňové úrady pri prevádzkovaní daňového informačného systému v oblasti prevádzkovania ...
e)
metodicky usmerňuje daňové úrady a colné úrady v oblasti výkonu dozoru,
f)
je odvolacím orgánom pre daňové úrady a colné úrady v správnom konaní podľa osobitného predpisu4) vo ...
g)
ukladá sankcie podľa tohto zákona.
(4)

Daňový úrad

a)
vykonáva správu odvodov do štátneho rozpočtu,
b)
vydáva potvrdenia o zložení finančnej zábezpeky pre žiadateľov a prevádzkovateľov hazardných hier podľa ...
c)
je odvolacím orgánom pre obce v správnom konaní podľa osobitného predpisu4) vo veciach individuálnych ...
d)
ukladá sankcie podľa tohto zákona.
(5)

Obec

a)
rozhoduje o udelení individuálnej licencie podľa tohto zákona,
b)
vykonáva správu odvodov do rozpočtu obce,
c)
ukladá sankcie podľa tohto zákona,
d)
môže za podmienok podľa odseku 6 ustanoviť všeobecne záväzným nariadením, že na jej území nemožno umiestniť ...
(6)

Všeobecne záväzné nariadenie podľa odseku 5 písm. d) môže obec vydať, ak sa obyvatelia obce petíciou ...

DRUHÁ HLAVA
DOZOR

§ 11 - Orgány dozoru a ich pôsobnosť
(1)

Orgánmi dozoru, ak § 58m ods. 7 neustanovuje inak, sú:

a)
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky,
b)
daňové úrady,
c)
colné úrady.
(2)

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

a)
vykonáva dozor nad poskytovaním zakázaných ponúk,
b)
vykonáva dozor nad dodržiavaním povinností podľa § 15b ods. 7 a osobitných predpisov,4c) ktoré súvisia ...
c)
vykonáva dozor, ak § 58m ods. 5 neustanovuje inak, nad
1.
dodržiavaním ustanovení tohto zákona, iných všeobecne záväzných právnych predpisov, podmienok prevádzkovania ...
2.
dodržiavaním ustanovení tohto zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú ...
(3)

Daňový úrad

a)
vykonáva dozor nad
1.
dodržiavaním ustanovení tohto zákona, iných všeobecne záväzných právnych predpisov, podmienok prevádzkovania ...
2.
dodržiavaním ustanovení tohto zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú ...
b)
vydáva poverenia na výkon dozoru pre zamestnancov poverenej skúšobne (ďalej len „prizvaná osoba“), ak ...
(4)

Colný úrad

a)
vykonáva dozor, ak § 58m ods. 5 neustanovuje inak, nad
1.
dodržiavaním ustanovení tohto zákona, iných všeobecne záväzných právnych predpisov, podmienok prevádzkovania ...
2.
dodržiavaním ustanovení tohto zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú ...
b)
ukladá sankcie podľa tohto zákona.
§ 12 - Dozorované subjekty

Dozorovanými subjektmi podľa tohto zákona sú

a)

prevádzkovatelia hazardných hier,

b)

fyzické osoby oprávnené na podnikanie a právnické osoby, ktoré sa podieľajú na prevádzkovaní hazardných ...

c)

fyzické osoby, ktoré na základe pracovného pomeru, obdobného právneho vzťahu alebo iného zmluvného vzťahu ...

d)

fyzické osoby a právnické osoby, ktoré bez licencie podľa tohto zákona prevádzkujú hazardné hry,

e)

fyzické osoby a právnické osoby, ktoré propagujú hazardné hry,

f)

fyzické osoby a právnické osoby, ktoré na základe zmluvného vzťahu alebo obdobného vzťahu vykonávajú ...

g)

fyzické osoby a právnické osoby, ktoré poskytujú zakázanú ponuku,

h)

fyzické osoby a právnické osoby, ktoré bez licencie podľa tohto zákona používajú označenie „kasíno“ ...

i)

fyzické osoby a právnické osoby, ktoré organizujú športové podujatia podľa § 3 ods. 4 písm. a), okrem ...

j)

fyzické osoby a právnické osoby, ktoré prevádzkujú alebo propagujú súťaže, hry alebo kvízy podľa § 3 ...

k)

iné fyzické osoby a právnické osoby v rozsahu ich povinností podľa § 15b ods. 7 a osobitných predpisov,4c) ...

§ 13 - Všeobecné zásady výkonu dozoru
(1)

Dozor sa vykonáva nad dozorovanými subjektmi. Orgán dozoru pri výkone dozoru nad dozorovanými subjektmi ...

(2)

Dozor nad dozorovanými subjektmi je neverejný.

(3)

Pri výkone dozoru patria orgánu dozoru a jeho zamestnancom, ktorí v mene orgánu dozoru vykonávajú dozor ...

(4)

Ak orgán dozoru pri výkone dozoru zistí skutočnosti nasvedčujúce tomu, že bol spáchaný trestný čin alebo ...

(5)

Dozorovaný subjekt, členovia jeho orgánov, jeho zamestnanci a ďalšie osoby, ktorých činnosť súvisí s ...

(6)

Dozorom na mieste je získavanie informácií a podkladov o skutočnostiach, ktoré sa týkajú dozorovaného ...

(7)

Dozorom na diaľku je získavanie a vyhodnocovanie informácií a podkladov, ktoré sa týkajú dozorovaného ...

(8)

Daňový úrad pri výkone dozoru na diaľku nad prevádzkovaním videohier využíva koncové zariadenie umožňujúce ...

(9)

Vyhľadávacou činnosťou je získavanie a vyhodnocovanie informácií a podkladov o skutočnostiach, ktoré ...

(10)

Náklady spojené s dozorom na mieste, dozorom na diaľku a vyhľadávacou činnosťou, ktoré vznikli orgánu ...

§ 14 - Mlčanlivosť
(1)

Osoby poverené výkonom dozoru a prizvané osoby sú povinné zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ...

(2)

Ustanovením odseku 1 nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.6)

(3)

Osoby podľa odseku 1 môže oslobodiť od povinnosti mlčanlivosti vedúci orgánu dozoru.

(4)

Za porušenie mlčanlivosti sa nepovažuje oznámenie alebo sprístupnenie predmetu mlčanlivosti

a)
inému orgánu dozoru alebo inej osobe poverenej výkonom dozoru toho istého orgánu dozoru na účely vykonávania ...
b)
daňovým úradom alebo obciam miestne príslušným podľa sídla prevádzkovateľa hazardnej hry, ktoré vykonávajú ...
c)
orgánom príslušným podľa tohto zákona rozhodovať o opravných prostriedkoch na účely rozhodovania o opravných ...
d)
ministerstvu na účely plnenia úloh podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov,7)
e)
orgánom činným v trestnom konaní, službe kriminálnej polície a službe finančnej polície Policajného ...
f)
orgánom oprávneným vykonávať kontrolu činnosti daňových úradov, obcí a ministerstva alebo jeho nadriadeného ...
g)
súdu na účely súdneho konania,10)
h)
právnickej osobe zriadenej ministerstvom na spracovanie informácií pomocou výpočtovej techniky,
i)
Ministerstvu pôdohospodárstva Slovenskej republiky na účely oznámenia výsledkov dozoru u prevádzkovateľov ...
j)
zástupcovi splnomocnenému na zastupovanie orgánu dozoru v konaní pred súdom,
k)
poverenej skúšobni v prípade, ak vykonáva technickú kontrolu alebo posúdenie zariadenia na žiadosť alebo ...
l)
Národnému bezpečnostnému úradu, Slovenskej informačnej službe, Vojenskému spravodajstvu a Policajnému ...
(5)

Za porušenie mlčanlivosti sa nepovažuje oznámenie alebo sprístupnenie predmetu mlčanlivosti s písomným ...

§ 15 - Postup pri dozore na mieste
(1)

Dozor na mieste môže vykonávať osoba poverená výkonom dozoru, ktorá má služobný preukaz oprávňujúci ...

(2)

Osoba poverená výkonom dozoru a prizvaná osoba je vylúčená z výkonu dozoru na mieste, ak so zreteľom ...

(3)

Dozor na mieste sa začína dňom, keď sa osoba poverená výkonom dozoru preukázala dozorovanému subjektu ...

(4)

Osoba poverená výkonom dozoru je pri výkone dozoru na mieste oprávnená

a)
vstupovať do sídla prevádzkovateľa hazardnej hry, priestorov dozorovaného subjektu, do herní, na pozemky ...
b)
vyžadovať od dozorovaného subjektu a jeho zamestnancov, aby jej v ňou určenej lehote poskytovali
1.
prvopisy dokladov, iné písomnosti, vyjadrenia a informácie vrátane technických nosičov údajov potrebných ...
2.
vysvetlenia, vyjadrenia a iné ústne a písomné informácie k predmetu dozoru a k zisteným nedostatkom,
c)
zaistiť v odôvodnených prípadoch doklady, prípadne výherný prístroj, technické zariadenie, ďalšie zariadenia ...
d)
prizvať prizvanú osobu, ak je súčasťou dozoru aj technická kontrola; prizvaná osoba je povinná sa na ...
(5)

Osoba poverená výkonom dozoru je pri výkone dozoru na mieste povinná

a)
preukázať sa dozorovanému subjektu najneskôr pri začatí svojej účasti na výkone dozoru na mieste služobným ...
b)
vydať dozorovanému subjektu písomné potvrdenie o odňatí prvopisov dokladov, iných písomností, vyjadrení, ...
c)
vypracovať písomnú správu o výsledku dozoru na mieste (ďalej len „správa“), doručiť dozorovanému subjektu ...
d)
určiť a písomne oznámiť, ak je to potrebné, dozorovanému subjektu lehoty, v ktorých je dozorovaný subjekt ...
e)
rešpektovať práva dozorovaného subjektu podľa tohto zákona,
f)
zabezpečiť ochranu informácií a podkladov získaných pri dozore na mieste tak, aby nedošlo k neoprávnenému ...
g)
plniť ďalšie povinnosti ustanovené týmto zákonom.
(6)

Dozorovaný subjekt a jeho zamestnanci, sú oprávnení

a)
byť prítomní osobne alebo prostredníctvom splnomocnenca pri výkone dozoru na mieste,
b)
vyjadriť sa písomne k nedostatkom zisteným pri výkone dozoru na mieste, ktoré im v priebehu výkonu dozoru ...
c)
predložiť v určenej lehote písomné námietky voči údajom uvedeným v správe.
(7)

Dozorovaný subjekt je povinný

a)
vytvárať vhodné materiálne a technické podmienky na výkon dozoru na mieste,
b)
prijať a splniť prijaté opatrenia na odstránenie a nápravu zistených nedostatkov a príčin ich vzniku ...
c)
predložiť bezodkladne orgánu dozoru písomnú správu o splnení opatrení prijatých na odstránenie a nápravu ...
(8)

Dozorovaný subjekt, členovia jeho orgánov, jeho zamestnanci a ďalšie osoby, ktorých činnosť súvisí s ...

a)
umožniť vykonávanie oprávnení, ktoré pri výkone dozoru na mieste patria orgánu dozoru, osobám povereným ...
b)
poskytovať osobám povereným výkonom dozoru a prizvanej osobe nimi požadovanú súčinnosť na účely výkonu ...
c)
zúčastniť sa na požiadanie osôb poverených výkonom dozoru na prerokovaní správy a písomných námietok ...
d)
plniť ďalšie povinnosti ustanovené týmto zákonom.
(9)

Správa obsahuje

a)
názov a sídlo orgánu dozoru a meno a priezvisko osôb poverených výkonom dozoru, ktoré vykonali dozor ...
b)
názov alebo obchodné meno a sídlo dozorovaného subjektu, ak ide o právnickú osobu, alebo meno, priezvisko ...
c)
miesto, dátum začatia a dobu trvania výkonu dozoru na mieste,
d)
predmet vykonaného dozoru na mieste a dozorované obdobie, ak bolo určené,
e)
opis skutkového stavu a nedostatkov zistených pri vykonanom dozore vrátane uvedenia písomných podkladov ...
f)
lehotu určenú pre dozorovaný subjekt na predloženie písomných námietok voči údajom uvedeným v správe, ...
g)
mená, priezviská a podpisy osôb, ktoré vykonali dozor, a meno, priezvisko a podpis fyzickej osoby, ak ...
h)
miesto a dátum vyhotovenia správy.
(10)

Súčasťou správy je doklad o doručení správy dozorovanému subjektu, ako aj prípadné písomné námietky ...

(11)

Dozor na mieste je skončený doručením písomného oznámenia dozorovanému subjektu o výsledku preverenia ...

(12)

Nedostatky v činnosti dozorovaného subjektu uvedené v správe sa považujú za zistené odo dňa skončenia ...

(13)

Správu uchováva orgán dozoru päť rokov po skončení dozoru na mieste.

(14)

Policajný zbor poskytuje osobám povereným výkonom dozoru pri výkone dozoru na mieste ochranu podľa osobitného ...

§ 15a - Postup pri vyhľadávacej činnosti pod utajenou identitou
(1)

Ak sa vykonáva dozor formou vyhľadávacej činnosti pod utajenou identitou, orgán dozoru vydá písomné ...

(2)

Dozor formou vyhľadávacej činnosti pod utajenou identitou začína okamihom, keď osoba poverená výkonom ...

(3)

Osoba poverená výkonom dozoru pod utajenou identitou je oprávnená vykonávať dozor nad dodržiavaním ustanovení ...

(4)

Osoba poverená výkonom dozoru pod utajenou identitou je povinná preukázať sa poverením na výkon dozoru ...

(5)

Všetky plnenia vykonané pri dozore formou vyhľadávacej činnosti pod utajenou identitou sa od začiatku ...

§ 15b - Dozor nad poskytovaním zakázaných ponúk
(1)

Dozorom nad poskytovaním zakázaných ponúk sa rozumie vyhľadávanie poskytovania zakázaných ponúk formou ...

(2)

Zoznam zakázaných webových sídiel zostavuje a zverejňuje Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky ...

(3)

Zoznam zakázaných webových sídiel obsahuje

a)
meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov alebo obchodné meno právnickej osoby, ktorá poskytuje zakázanú ...
b)
adresu webového sídla, prostredníctvom ktorého právnická osoba alebo fyzická osoba poskytuje zakázanú ...
c)
obsah poskytovanej zakázanej ponuky,
d)
číslo účtu, ktoré používa právnická osoba alebo fyzická osoba poskytujúca zakázanú ponuku na účely prijímania ...
e)
dátum, ku ktorému je zoznam zakázaných webových sídiel zostavený.
(4)

Na účely zisťovania údajov podľa odseku 3 písm. a) až d) je osoba poverená výkonom dozoru oprávnená ...

(5)

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky nezaradí do zoznamu zakázaných webových sídiel alebo vyradí ...

(6)

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky je pri výkone dozoru nad poskytovaním zakázaných ponúk oprávnené ...

(7)

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá poskytuje elektronické komunikačné siete10e) a elektronické ...

(8)

Na vydanie príkazu podľa odseku 7 je príslušný sudca súdu príslušného podľa osobitného predpisu.10f) ...

(9)

Žiadosť podľa odseku 7 prvej vety musí byť v písomnej forme a musí obsahovať

a)
označenie osoby, ktorá poskytuje elektronické komunikačné siete10e) a elektronické komunikačné služby,10e) ...
b)
údaje o webovom sídle, ku ktorému sa má zamedziť prístup,
c)
údaje o rozsahu a lehote zamedzenia prístupu k webovému sídlu,
d)
odôvodnenie potreby zamedzenia prístupu k webovému sídlu.
(10)

Príkaz súdu podľa odseku 7 prvej vety musí byť vydaný v písomnej forme v lehote siedmich dní od podania ...

a)
označenie súdu, ktorý príkaz vydal,
b)
označenie osoby, ktorá poskytuje elektronické komunikačné siete10e) a elektronické komunikačné služby,10e) ...
c)
údaje o webovom sídle, ku ktorému sa má zamedziť prístup,
d)
údaje o rozsahu a lehote zamedzenia prístupu k webovému sídlu,
e)
odôvodnenie potreby zamedzenia prístupu k webovému sídlu.
(11)

Žiadosť podľa odseku 7 druhej vety musí byť v písomnej forme a musí obsahovať

a)
označenie osoby, ktorá poskytuje platobné služby,10d)
b)
číslo účtu, ktoré používa osoba poskytujúca zakázanú ponuku na účely prijímania vkladu,
c)
údaje o rozsahu a lehote zamedzenia vykonávania platobnej operácie alebo inej platobnej služby v prospech ...
d)
odôvodnenie potreby zamedzenia vykonávania platobnej operácie alebo inej platobnej služby v prospech ...
(12)

Príkaz súdu podľa odseku 7 druhej vety musí byť vydaný v písomnej forme v lehote siedmich dní odo dňa ...

a)
označenie súdu, ktorý príkaz vydal,
b)
označenie osoby, ktorá poskytuje platobné služby,10d)
c)
číslo účtu, ktoré používa osoba poskytujúca zakázanú ponuku na účely prijímania vkladu,
d)
údaje o rozsahu a lehote zamedzenia vykonávania platobnej operácie alebo inej platobnej služby v prospech ...
e)
odôvodnenie potreby zamedzenia vykonávania platobnej operácie alebo inej platobnej služby v prospech ...
(13)

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky zverejní príkaz súdu podľa odseku 7 na svojom webovom sídle ...

(14)

Ak pominú dôvody na vydanie príkazu súdu podľa odseku 7, Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky ...

TRETIA HLAVA
LICENCIE

§ 16 - Licencie podľa tohto zákona sú:
a)

všeobecná licencia,

b)

individuálne licencie, ktorými sú

1.

licencia na prevádzkovanie lotériových hier,

2.

licencia na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne,

3.

licencia na prevádzkovanie stávkových hier,

4.

licencia na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov,

5.

licencia na prevádzkovanie hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných ...

6.

licencia na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom internetu,

7.

licencia na prevádzkovanie štátnej lotérie,

8.

licencia na prevádzkovanie hazardných hier podľa § 3 ods. 2 písm. i),

9.

licencia na prevádzkovanie charitatívnej lotérie.

§ 17
(1)

Licenciu možno udeliť alebo vydať len pre právnickú osobu so sídlom na území Slovenskej republiky. Ak ...

(2)

Licenciu možno udeliť alebo vydať aj pre založenú právnickú osobu pred jej zápisom do obchodného registra ...

(3)

Licenciu nemožno previesť na inú osobu, a to ani ako súčasť podniku pri prevode podniku alebo jeho časti, ...

(4)

Podmienky na udelenie alebo vydanie licencie musia byť splnené počas celej doby platnosti licencie.

§ 18 - Všeobecná licencia
(1)

Žrebové vecné lotérie, tomboly a kartové hry mimo kasína možno prevádzkovať na základe všeobecnej licencie ...

(2)

Všeobecnú licenciu ministerstvo vydáva pre vopred neurčený počet právnických osôb podľa § 17 ods. 1 ...

(3)

Podmienky uvedené vo všeobecnej licencii na prevádzkovanie žrebových vecných lotérií a tombol sú najmä ...

a)
náležitosti herného plánu,
b)
spôsob a lehota uloženia finančnej zábezpeky podľa § 36,
c)
spôsob a lehota úhrady odvodu podľa § 37,
d)
vecné a obsahové náležitosti žrebu,
e)
podmienky žrebovania,
f)
požiadavky, ktoré musí splniť fyzická osoba zodpovedná za prevádzkovanie hazardnej hry, týkajúce sa ...
g)
spôsob, rozsah a doba archivácie dokladov týkajúcich sa žrebovej vecnej lotérie a tomboly,
h)
náležitosti oznámenia žrebovej vecnej lotérie alebo tomboly.
(4)

Podmienky uvedené vo všeobecnej licencii na prevádzkovanie kartových hier mimo kasína sú najmä

a)
náležitosti herného plánu,
b)
spôsob a lehota uloženia finančnej zábezpeky podľa § 36,
c)
spôsob a lehota úhrady odvodu podľa § 37,
d)
počet stolov s uvedením ich druhu,
e)
spôsob označenia stolov,
f)
typ turnaja a doba trvania turnaja,
g)
výška dotácie turnaja,
h)
počet hráčov,
i)
požiadavky, ktoré musí splniť fyzická osoba zodpovedná za prevádzkovanie hazardnej hry, týkajúce sa ...
j)
spôsob, rozsah a doba archivácie dokladov týkajúcich sa kartových hier mimo kasína,
k)
náležitosti oznámenia kartovej hry mimo kasína.
(5)

Podmienky uvedené vo všeobecnej licencii musia byť zodpovedajúce povahe hazardnej hry, na ktorú sa všeobecná ...

(6)

Návrh všeobecnej licencie ministerstvo zverejní spôsobom podľa osobitného predpisu najmenej 40 dní pred ...

(7)

Ministerstvo vyhlási všeobecnú licenciu zverejnením vo Finančnom spravodajcovi ministerstva. Všeobecná ...

(8)

Odseky 6 a 7 sa použijú primerane aj na zmenu alebo zrušenie všeobecnej licencie.

(9)

V prípade zmeny alebo zrušenia všeobecnej licencie môžu prevádzkovatelia hazardných hier, ktorí splnili ...

§ 19 - Oznamovacia povinnosť
(1)

Právnická osoba, ktorá chce prevádzkovať žrebovú vecnú lotériu, tombolu alebo kartovú hru mimo kasína, ...

(2)

Oznámenie musí byť písomné a obsahuje

a)
názov alebo obchodné meno, sídlo, právnu formu a údaj o zápise právnickej osoby podľa odseku 1 do obchodného ...
b)
meno a priezvisko fyzickej osoby alebo fyzických osôb splnomocnených konať v mene právnickej osoby podľa ...
c)
herný plán hazardnej hry,
d)
termín začatia a ukončenia prevádzkovania hazardnej hry,
e)
výšku odvodu, ak ju je možné určiť pred začatím prevádzkovania hazardnej hry,
f)
ďalšie údaje, ktoré určuje všeobecná licencia.
(3)

Daňový úrad na základe doručenia úplného oznámenia zapíše právnickú osobu podľa odseku 1 do evidencie ...

(4)

Ak chce prevádzkovateľ hazardnej hry pokračovať v prevádzkovaní hazardnej hry na základe všeobecnej ...

(5)

Daňový úrad miestne príslušný podľa sídla prevádzkovateľa kartovej hry mimo kasína, najneskôr do piatich ...

(6)

Prevádzkovanie hazardnej hry právnickou osobou podľa odseku 1 alebo prevádzkovateľom hazardnej hry podľa ...

(7)

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vypracuje k 30. júnu a k 31. decembru ministerstvu zoznam ...

Žiadosť o udelenie individuálnej licencie
§ 20
(1)

Žiadosť o udelenie individuálnej licencie môže podať iba akciová spoločnosť alebo spoločnosť s ručením ...

(2)

Základné imanie žiadateľa musí byť najmenej

a)
331 900 eur pri žrebových peňažných lotériách a žrebových peňažno-vecných lotériách,
b)
331 900 eur pri okamžitých lotériách,
c)
66 300 eur pri hrách bingo okrem špeciálneho binga,
d)
66 300 eur pri hazardných hrách prevádzkovaných prostredníctvom výherných prístrojov,
e)
331 900 eur pri stávkových hrách,
f)
331 900 eur pri hazardných hrách prevádzkovaných prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných ...
g)
1 659 600 eur pri hazardných hrách v kasíne.
(3)

Základné imanie musí byť splatené len peňažným vkladom a musí byť splatené najneskôr v deň podania žiadosti ...

(4)

V žiadosti o udelenie individuálnej licencie žiadateľ uvedie

a)
obchodné meno a sídlo,
b)
identifikačné číslo, ak už bolo žiadateľovi pridelené,
c)
výšku základného imania,
d)
zoznam spoločníkov alebo akcionárov, prípadne upisovateľov akcií, v ktorom sa musí uviesť
1.
obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo alebo meno, priezvisko, trvalé bydlisko a rodné číslo spoločníka ...
2.
počet a celková menovitá hodnota akcií, ktoré vlastní akcionár, prípadne počet a celková menovitá hodnota ...
3.
údaje o hlasovacích právach akcionára alebo spoločníka,
e)
informácie o hlasovacích právach akcionára alebo spoločníka, ktorý má viac ako 10 % hlasovacích práv ...
f)
mená, priezviská a rodné čísla alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, členov predstavenstva, ...
g)
meno, priezvisko a rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, odborne spôsobilej ...
h)
územný rozsah prevádzkovania a umiestnenie hazardnej hry,
i)
opis technického zariadenia, zariadenia využívaného pri prevádzkovaní videohier alebo telekomunikačného ...
j)
opis ďalších zariadení a systémov uvedených v § 30 ods. 2, ak sa budú využívať pri prevádzkovaní hazardnej ...
k)
dobu, počas ktorej bude hazardná hra prevádzkovaná, a predpokladaný termín začatia prevádzkovania hazardnej ...
(5)

Žiadateľ musí preukázať

a)
splatenie základného imania a finančnej zábezpeky v celej výške spôsobom podľa odseku 6 písm. j) a n), ...
b)
prehľadný, dôveryhodný a zákonný pôvod základného imania a finančných prostriedkov predstavujúcich finančnú ...
c)
odbornú spôsobilosť fyzických osôb zodpovedných za prevádzkovanie hazardnej hry, a to priložením odborného ...
d)
materiálno-technické zabezpečenie prevádzkovania hazardnej hry vrátane zabezpečenia elektronického prevodu ...
e)
počet zamestnancov a počet subjektov, s ktorými bude žiadateľ spolupracovať pri prevádzkovaní hazardnej ...
(6)

K žiadosti o udelenie individuálnej licencie žiadateľ priloží

a)
zakladateľskú listinu, zakladateľskú zmluvu alebo spoločenskú zmluvu, ak ide o spoločnosť len založenú, ...
b)
stanovy,
c)
návrh organizačnej štruktúry žiadateľa,
d)
návrh obchodno-finančného plánu týkajúceho sa prevádzkovania hazardnej hry, ktorý musí obsahovať najmä ...
1.
predpokladaný rozsah prevádzkovania hazardnej hry z hľadiska objemu dosahovaných príjmov a možností ...
2.
predpokladané výdavky vynaložené na prevádzkovanie hazardnej hry,
3.
predpokladané finančné zdroje, ktoré bude nevyhnutné vynaložiť pri prevádzkovaní hazardnej hry, a spôsob ...
4.
predpokladaný rozsah záväzkov vznikajúcich v súvislosti s prevádzkovaním hazardnej hry,
e)
písomné vyhlásenie spoločníkov alebo akcionárov, prípadne upisovateľov akcií, že na ich majetok nebol ...
f)
údaje žiadateľa a fyzických osôb zodpovedných za prevádzkovanie hazardnej hry a fyzických osôb, ktoré ...
g)
herný plán v takej forme, aby po jeho schválení mohol byť umiestnený na miestach prevádzkovania hazardnej ...
h)
vyhlásenie žiadateľa, že vykoná opatrenia na to, aby sa osoby mladšie ako 18 rokov nemohli zúčastniť ...
i)
doklad o zaplatení správneho poplatku podľa osobitného predpisu,11)
j)
potvrdenie daňového úradu miestne príslušného podľa sídla žiadateľa, ktorým žiadateľ preukáže, že zložil ...
k)
doklady o odbornom posúdení zariadení a systémov uvedených v § 30 ods. 2, ktoré sa budú používať pri ...
l)
potvrdenie daňového úradu miestne príslušného podľa sídla žiadateľa, ak osobitný predpis11a) neustanovuje ...
m)
písomné vyhlásenie žiadateľa, že na území obce, na ktorom chce prevádzkovať hazardnú hru podľa § 3 ods. ...
n)
písomné vyhlásenie žiadateľa, že na území obce, na ktorom chce umiestniť herňu v budove uvedenej v § ...
o)
výpis z účtu v banke alebo pobočke zahraničnej banky, ktorým žiadateľ preukáže, že splatil sumu zodpovedajúcu ...
(7)

Ak boli doklady uvedené v odseku 5 a v odseku 6 písm. b), c) a d) predložené ministerstvu alebo obci ...

(8)

Za odborne spôsobilú fyzickú osobu sa považuje fyzická osoba, ktorá má úplné stredoškolské vzdelanie, ...

(9)

Za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený pre

a)
hospodársky trestný čin, trestný čin proti poriadku vo verejných veciach alebo trestný čin proti majetku, ...
b)
iný úmyselný trestný čin.
(10)

Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Fyzická osoba, ktorá nemá na území Slovenskej ...

§ 20a
(1)

Žiadosť o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie stávkových hier podľa § 6 ods. 5 môže podať ...

(2)

Výška kmeňového imania žiadateľa musí byť najmenej 330 000 eur.

(3)

V žiadosti o udelenie individuálnej licencie podľa odseku 1 žiadateľ okrem náležitostí podľa § 20 ods. ...

a)
názov a sídlo žiadateľa,
b)
označenie, sídlo a identifikačné číslo zakladateľa,
c)
výšku kmeňového imania,
d)
mená, priezviská a rodné čísla alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, členov dozornej ...
(4)

Žiadateľ musí okrem skutočností uvedených v § 20 ods. 5 písm. c) až e) preukázať aj

a)
výšku kmeňového imania podľa stavu ku dňu podania žiadosti o udelenie individuálnej licencie podľa odseku ...
b)
splatenie finančnej zábezpeky v celej výške priložením potvrdenia daňového úradu miestne príslušného ...
c)
prehľadný, dôveryhodný a zákonný pôvod finančných prostriedkov predstavujúcich finančnú zábezpeku uvedením ...
(5)

Žiadateľ k žiadosti o udelenie individuálnej licencie podľa odseku 1 priloží zakladaciu listinu a doklady ...

§ 20b
(1)

Žiadosť o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie charitatívnej lotérie môže podať len nadácia11aa) ...

a)
nadačné imanie nadácie je najmenej 166 000 eur alebo takúto výšku dosahuje súčet nadačných imaní všetkých ...
b)
za posledných päť rokov poskytla nadácia alebo členovia záujmového združenia spoločne na verejnoprospešné ...
c)
za posledných päť rokov v každom roku preukáže nadácia alebo členovia záujmového združenia vyhotovenie ...
(2)

V žiadosti o udelenie individuálnej licencie podľa odseku 1 žiadateľ okrem náležitostí podľa § 20 ods. ...

a)
názov a sídlo nadácie alebo záujmového združenia,
b)
označenie, sídlo a identifikačné číslo zakladateľa,
c)
výšku nadačného imania nadácie alebo súčet nadačných imaní všetkých členov záujmového združenia,
d)
mená, priezviská a rodné čísla alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, členov správnej ...
(3)

Nadácia alebo záujmové združenie musí okrem skutočností uvedených v § 20 ods. 5 písm. c) až e) preukázať ...

a)
výšku nadačného imania alebo súčet nadačných imaní všetkých členov záujmového združenia podľa stavu ...
b)
splatenie finančnej zábezpeky v celej výške priložením potvrdenia daňového úradu miestne príslušného ...
c)
prehľadný, dôveryhodný a zákonný pôvod finančných prostriedkov predstavujúcich finančnú zábezpeku uvedením ...
(4)

Nadácia alebo záujmové združenie k žiadosti o udelenie individuálnej licencie podľa odseku 1 priloží

a)
nadačnú listinu, zakladateľskú zmluvu alebo zápisnicu o ustanovujúcej členskej schôdzi, ak ide o záujmové ...
b)
písomné vyhlásenie štatutárneho zástupcu nadácie, že na majetok nadácie alebo na majetok záujmového ...
c)
doklady podľa § 20 ods. 6 písm. c), d) a f) až l) a ods. 10,
d)
popis vrátane názvu charitatívnej lotérie,
e)
charakteristiku cieľa charitatívnej lotérie,
f)
popis spôsobu určenia stávky a popis spôsobu preukazovania vykonanej stávky,
g)
popis, označenie a adresu umiestnenia zariadenia, ktoré sa bude používať pri prevádzkovaní hazardnej ...
h)
doklady o splnení skutočností podľa odseku 1 písm. b) a c) a odseku 3 písm. c).
§ 21
(1)

K žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie žrebových peňažných lotérií, žrebových peňažno-vecných ...

a)
vzor žrebu, ktorý spĺňa podmienky uvedené v § 41,
b)
vyhlásenie žiadateľa o udelenie licencie na prevádzkovanie žrebových peňažných lotérií, žrebových peňažno-vecných ...
c)
počet vydaných žrebov, a ak budú vydané viaceré série žrebov, aj presné označenie sérií s uvedením počtu ...
d)
čas predaja žrebov.
(2)

V žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie číselných lotérií musí žiadateľ okrem dokladov a skutočností ...

(3)

K žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie stávkových hier musí žiadateľ okrem dokladov a skutočností ...

a)
predmet a druh stávkovej hry,
b)
výšku manipulačnej prirážky, ktorá nie je súčasťou vkladu, ak ju bude žiadateľ vyžadovať od hráčov,
c)
adresy stávkových kancelárií,
d)
súhlas obce, v ktorej má byť umiestnená stávková kancelária,
e)
čestné vyhlásenie žiadateľa, o tom, že nie je majetkovo, personálne ani inak prepojený so športovými ...
f)
súhlas Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky s prevádzkovaním dostihových stávok týkajúcich ...
(4)

K žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie binga musí žiadateľ okrem dokladov a skutočností uvedených ...

a)
vzor žrebov,
b)
adresu herne, v ktorej sa prevádzkuje bingo,
c)
súhlas obce s prevádzkovaním binga na jej území.
(5)

K žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne musí žiadateľ okrem dokladov ...

a)
druh hazardných hier, ktoré budú prevádzkované v kasíne,
b)
herný plán hazardných hier prevádzkovaných v kasíne,
c)
prevádzkový poriadok kasína,
d)
počet a druh hracích stolov,
e)
počet a druh výherných prístrojov, technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi a terminálov videohier, ...
f)
vzor hracích žetónov,
g)
hernú menu,
h)
adresu kasína,
i)
vyjadrenie obce k umiestneniu kasína na jej území,
j)
projekt monitorovacej techniky na účel kontroly priebehu hazardnej hry a denného vyúčtovania hazardných ...
k)
odborné životopisy fyzických osôb uvedených v odseku 6 s prehľadom ukončeného vzdelania a jazykových ...
(6)

Odbornou spôsobilosťou sa pri fyzických osobách navrhnutých za členov štatutárneho orgánu prevádzkovateľa ...

(7)

K žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom technických zariadení ...

a)
počet takýchto technických zariadení alebo terminálov a zariadení používaných pri prevádzkovaní videohier, ...
b)
adresy miest, v ktorých sa budú takéto technické zariadenia alebo videohry prevádzkovať,
c)
vyjadrenie obce k umiestneniu týchto technických zariadení alebo zariadení používaných pri prevádzkovaní ...
(8)

K žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom telekomunikačných zariadení ...

a)
označenie telekomunikačného zariadenia, ktoré sa bude používať pri prevádzkovaní hazardnej hry,
b)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo poskytovateľa služieb, prostredníctvom ktorých hráč zaplatí ...
(9)

Ak je žiadosť o udelenie individuálnej licencie neúplná, ministerstvo alebo obec najneskôr do desiatich ...

(10)

Žiadateľ, ktorý chce prevádzkovať hazardnú hru podľa § 3 ods. 2 písm. i), v žiadosti o udelenie individuálnej ...

(11)

Ak žiadateľ o udelenie licencie na prevádzkovanie hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom výherných ...

(12)

Prevádzkovateľ hazardnej hry je povinný každú zmenu údajov a skutočností, ktoré nevyžadujú zmenu individuálnej ...

(13)

Prevádzkovateľ hazardnej hry je povinný pri každej plánovanej zmene údajov a skutočností, ktoré sú uvedené ...

(14)

Ak sa zmení tento zákon, iné všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa prevádzkovania hazardných ...

(15)

Platnosť vyjadrenia obce podľa odseku 5 písm. i) a odseku 7 písm. c) je jeden kalendárny rok. Prevádzkovateľ ...

(16)

Žiadateľ o udelenie alebo zmenu individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier, pri ktorých ...

Individuálne licencie
§ 22
(1)

Ak tento zákon neustanovuje inak, hazardné hry možno prevádzkovať na základe individuálnej licencie ...

(2)

Obec udeľuje individuálnu licenciu na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov ...

(3)

Individuálnu licenciu udelí ministerstvo alebo obec žiadateľovi, ktorý predloží úplnú žiadosť o jej ...

(4)

Individuálnu licenciu možno udeliť najviac na

a)
dva roky pri žrebových peňažných a žrebových peňažno-vecných lotériách a pri okamžitých lotériách,
b)
päť rokov pri stávkových hrách,
c)
päť rokov pri bingu okrem špeciálneho binga,
d)
jeden kalendárny rok pri výherných prístrojoch s výnimkou výherných prístrojov prevádzkovaných v kasíne, ...
e)
dva roky pri hazardných hrách prevádzkovaných prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo ...
f)
dva roky pri hazardných hrách podľa § 3 ods. 2 písm. i),
g)
päť rokov pri štátnej lotérii,
h)
dva roky pri hazardných hrách v kasíne,
i)
päť rokov pri charitatívnej lotérii.
§ 23
(1)

Ak tento zákon neustanovuje inak, individuálna licencia sa udelí najneskôr do 15 pracovných dní odo ...

(2)

V rozhodnutí o udelení individuálnej licencie sa okrem náležitostí podľa osobitného predpisu4) uvedie ...

a)
zabezpečil prístupom na viditeľnom mieste počas celej hry informáciu v tomto znení: „Zákaz hrania hazardných ...
b)
zabezpečil prístupom na viditeľnom mieste počas celej hry informáciu o zdravotných rizikách, ktoré prináša ...
c)
zabezpečil prístupom na viditeľnom mieste počas celej hry varovanie v tomto znení: „Hazardné hry predstavujú ...
d)
zabezpečil prístupom na viditeľnom mieste počas celej hry hráča informáciu o dĺžke času jeho hrania,
e)
sa zdržal ponuky a poskytnutia akejkoľvek pôžičky alebo úveru pre hráča pred začatím hry alebo v jej ...
(3)

Ministerstvo alebo obec môže individuálnu licenciu odňať na základe podnetu orgánu dozoru, ak je hazardná ...

§ 24

Prevádzkovateľ hazardnej hry, ktorý je zapísaný v obchodnom registri, je povinný podať príslušnému súdu ...

Licencia na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne
§ 25
(1)

Licenciu na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne udeľuje ministerstvo. Ak sa má udeliť licencia na ...

(2)

Osobitnými podmienkami prevádzkovania hazardných hier v kasíne sú aj spoľahlivosť a verejný záujem. ...

(3)

Spoľahlivá je osoba, ktorá bez porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vykonávala v posledných ...

(4)

Licenciou na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne sa povoľuje prevádzkovanie hazardných hier v kasíne ...

(5)

Označenie „kasíno“, jeho preklady alebo slová, v ktorých základe sa tieto slová vyskytujú, smie používať ...

(6)

Ustanovenie odseku 5 sa nevzťahuje na právnické osoby, ktorých obchodné meno alebo názov je zavedený ...

§ 26
(1)

Ministerstvo udelí žiadateľovi licenciu na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne po predložení úplnej ...

(2)

O žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne rozhodne ministerstvo najneskôr ...

(3)

Ministerstvo žiadosť o udelenie licencie na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne zamietne, ak žiadateľ ...

(4)

V rozhodnutí o udelení licencie na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne sa okrem náležitostí podľa ...

a)
herný plán hazardných hier prevádzkovaných v kasíne,
b)
prevádzkový poriadok kasína,
c)
počet a druh hracích stolov,
d)
vzor hracích žetónov,
e)
herná mena,
f)
adresa kasína,
g)
počet výherných prístrojov, technických zariadení a terminálov videohier.
(5)

Licencia na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne môže obsahovať aj podmienky, ktoré je povinný prevádzkovateľ ...

§ 27

Ministerstvo môže licenciu na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne odňať na základe podnetu orgánu ...

Licencia na prevádzkovanie štátnej lotérie
§ 28
(1)

Licenciu na prevádzkovanie štátnej lotérie možno udeliť len národnej lotériovej spoločnosti.

(2)

Žiadosť o udelenie licencie na prevádzkovanie štátnej lotérie podáva národná lotériová spoločnosť ministerstvu. ...

(3)

V rozhodnutí o udelení licencie na prevádzkovanie štátnej lotérie sa okrem všeobecných náležitostí podľa ...

a)
cieľ prevádzkovania štátnej lotérie,
b)
počet žrebov, cenu jedného žrebu a celkovú výšku hernej istiny, ak sú pred začiatkom prevádzkovania ...
c)
lehotu na predloženie konečného vyúčtovania štátnej lotérie, ktorá nesmie byť dlhšia ako 60 dní odo ...
§ 29
(1)

Rozhodnutie o udelení licencie na prevádzkovanie hazardnej hry prostredníctvom internetu môže obsahovať ...

(2)

V rozhodnutí o udelení licencie na prevádzkovanie hazardnej hry prostredníctvom internetu ministerstvo ...

a)
zabezpečil prístupom na viditeľnom mieste počas celej hry informáciu v tomto znení: „Zákaz hrania hazardných ...
b)
zabezpečil prístupom na viditeľnom mieste počas celej hry informáciu o zdravotných rizikách, ktoré prináša ...
c)
zabezpečil prístupom na viditeľnom mieste počas celej hry varovanie v tomto znení: „Hazardné hry predstavujú ...
d)
zabezpečil prístupom na viditeľnom mieste počas celej hry hráča informáciu o dĺžke času jeho hrania,
e)
zdržal sa ponuky a poskytnutia akejkoľvek pôžičky alebo úveru pre hráča pred začatím hry alebo v jej ...
§ 29a - Licencia na prevádzkovanie charitatívnej lotérie
(1)

Licenciu na prevádzkovanie charitatívnej lotérie možno udeliť len nadácii alebo záujmovému združeniu. ...

(2)

Žiadosť o udelenie licencie na prevádzkovanie charitatívnej lotérie podáva nadácia alebo záujmové združenie ...

(3)

V rozhodnutí o udelení licencie na prevádzkovanie charitatívnej lotérie sa okrem všeobecných náležitostí ...

ŠTVRTÁ HLAVA
ODBORNÉ POSUDZOVANIE

§ 30
(1)

Odborné posudzovanie je činnosť poverenej skúšobne vykonávaná v rozsahu a za podmienok uvedených v poverení ...

(2)

Poverenú skúšobňu možno požiadať písomne o odborné posudzovanie

a)
výherných prístrojov,
b)
technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi,
c)
terminálov a ďalších zariadení využívaných pri prevádzkovaní videohier,
d)
zariadení využívaných pri prevádzkovaní číselných lotérií a binga,
e)
elektronických spojení medzi jednotlivými miestami, na ktorých sa prevádzkujú hazardné hry, a centrálnym ...
f)
prepojenia a zabezpečenia prepojenia na elektronické komunikačné siete, ak sa používajú na prevádzkovanie ...
g)
softvéru, pomocou ktorého sa prevádzkujú hazardné hry podľa § 3 ods. 2 písm. d) a e) a jeho verzie programu. ...
(3)

Žiadateľ je povinný zabezpečiť odborné posudzovanie zariadení a systémov podľa odseku 2 pred podaním ...

(4)

Zariadenia a systémy podľa odseku 2 môže odborne posudzovať len poverená skúšobňa, a to len tie zariadenia ...

(5)

Poverenou skúšobňou môže byť len právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá je na ...

§ 31
(1)

Písomnú žiadosť o vydanie poverenia na odborné posudzovanie môže podať len právnická osoba podľa § 30 ...

(2)

Poverenie podľa odseku 1 vydáva ministerstvo na dobu určitú, najmenej však na dobu piatich rokov; ministerstvo ...

(3)

Na vydanie poverenia na odborné posudzovanie podľa odseku 1 nie je právny nárok.

(4)

Ministerstvo zverejňuje zoznam poverených skúšobní, ktorým bolo udelené poverenie podľa odseku 1 aj ...

(5)

Ak ministerstvo v rámci výkonu kontroly podľa § 10 ods. 2 písm. a) zistí, že poverená skúšobňa

a)
nepredložila register vydaných osvedčení alebo predložila neúplný register vydaných osvedčení v lehote ...
b)
nevydala osvedčenie v lehote podľa § 33 ods. 3, vydala osvedčenie, v ktorom neuviedla náležitosti podľa ...
c)
vydala osvedčenie pred nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o poverení podľa odseku 1 alebo vydala ...
d)
porušila rozsah a podmienky uvedené v poverení na odborné posudzovanie, vydala osvedčenie na zariadenia ...
(6)

Pri ukladaní sankcií podľa odseku 5 postupuje ministerstvo primerane podľa § 54 ods. 2, 7, 9 až 11 a ...

(7)

Ministerstvo môže zmeniť poverenie na odborné posudzovanie podľa odseku 2 z vlastného podnetu, ak došlo ...

§ 32
(1)

Poverená skúšobňa pri odbornom posudzovaní overí a osvedčí, že zariadenia a systémy uvedené v § 30 ods. ...

a)
sú spôsobilé na prevádzkovanie hazardných hier,
b)
sú bezpečné z hľadiska ochrany údajov, ktoré budú prostredníctvom nich prijímané, odosielané a spracúvané, ...
c)
spĺňajú technické požiadavky ustanovené technickými predpismi14) a že
d)
prevádzkovanie hazardnej hry prostredníctvom nich bude v súlade s pravidlami hazardnej hry.
(2)

Pri zariadeniach a systémoch podľa § 30 ods. 2 písm. a) až c) a iných zariadeniach a systémoch, ktoré ...

(3)

Poverená skúšobňa v osvedčení uvedie

a)
označenie prevádzkovateľa hazardnej hry, ktorý bude zariadenie alebo systém podľa § 30 ods. 2 pri prevádzkovaní ...
b)
vlastníka výherného prístroja, iného zariadenia alebo systému podľa § 30 ods. 2,
c)
výrobcu hazardnej hry - programu,
d)
výrobcu výherného prístroja, ak je predmetom odborného posudzovania výherný prístroj,
e)
druh, typ alebo iný opis posudzovaného zariadenia alebo systému podľa § 30 ods. 2 a prípadne jeho výrobné ...
f)
hernú menu,
g)
vyjadrenie ku každej z posudzovaných skutočností podľa odseku 1 alebo 2,
h)
podmienky používania posudzovaného zariadenia alebo systému, ak je ich nevyhnutné dodržiavať na to, ...
i)
schválené pravidlá hry pre typ hry - programu výherného prístroja,
j)
dobu, na ktorú sa osvedčenie vydáva,
k)
dátum vydania osvedčenia,
l)
poradové číslo osvedčenia,
m)
odtlačok pečiatky, názov, sídlo a identifikačné číslo poverenej skúšobne, ktorá osvedčenie vydáva a ...
(4)

Poverená skúšobňa pri posudzovaní skutočností podľa odseku 2 v osvedčení okrem údajov podľa odseku 3 ...

a)
adresu herne, v ktorej sa prémiová hra prevádzkuje,
b)
typ hazardnej hry, typ zariadení a systémov podľa § 30 ods. 2 písm. a) až c) a iných zariadení a systémov, ...
c)
výrobcu prémiovej hry a verzie programu,
d)
počet zariadení a systémov podľa § 30 ods. 2 písm. a) až c) a iných zariadení a systémov, ktoré sú prepojené ...
e)
systém vytvárania prémiovej výhry, spôsob evidencie a vyplácania prémiovej výhry.
(5)

Poverená skúšobňa vykonáva overovanie zariadení a systémov podľa § 30 ods. 2, na ktoré bolo vydané osvedčenie, ...

§ 33
(1)

Poverená skúšobňa vydá osvedčenie na určitú dobu.

(2)

Poverená skúšobňa môže v osvedčení určiť prevádzkovateľovi hazardnej hry povinnosť opätovne nechať odborne ...

(3)

Poverená skúšobňa vydá osvedčenie do 60 dní od predloženia úplnej žiadosti o odborné posudzovanie zariadení ...

§ 34

Poverená skúšobňa vedie register vydaných osvedčení, ktorý predkladá ministerstvu do desiatich dní od ...

TRETIA ČASŤ

ZÁKLADNÉ PODMIENKY PREVÁDZKOVANIA HAZARDNÝCH HIER A OPATRENIA PRE ZODPOVEDNÉ HRANIE

PRVÁ HLAVA
SPOLOČNÉ USTANOVENIA

§ 35
(1)

Prevádzkovateľ hazardnej hry je povinný počas celej doby platnosti licencie dodržiavať podmienky prevádzkovania ...

(2)

Pri prevádzkovaní hazardných hier sa môžu využívať iba zariadenia a systémy podľa § 30 ods. 2 odborne ...

(3)

Prevádzkovateľ hazardnej hry je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci a ďalšie fyzické osoby alebo ...

(4)

Fyzická osoba oprávnená prijímať stávky alebo vklady sa nesmie zúčastňovať ako hráč hazardnej hry, v ...

(5)

Prevádzkovateľ hazardnej hry okrem prevádzkovateľa hazardnej hry, pre ktorého je vydaná všeobecná licencia, ...

(6)

Účasť na hazardných hrách je zakázaná osobám mladším ako 18 rokov. Prevádzkovateľ hazardnej hry je povinný ...

(7)

Účasť na hazardných hrách podľa § 3 ods. 2 písm. b) a d) až g) a § 4 ods. 3 písm. d) a na hazardných ...

(8)

Fyzickým osobám mladším ako 18 rokov a fyzickým osobám zaevidovaným v registri vylúčených osôb je zakázaný ...

(9)

Vklady možno prijímať v hotovosti alebo bezhotovostne.

(10)

Pri splatení základného imania, úhradách súvisiacich s istotou, úhradách odvodu podľa § 37 a ďalších ...

a)
pri bezhotovostných prevodoch z účtu v banke alebo pobočke zahraničnej banky deň, keď sa uskutočnilo ...
b)
pri platbách v hotovosti deň, keď banka, pobočka zahraničnej banky, pošta alebo iná oprávnená osoba ...
(11)

Herný plán hazardnej hry musí byť umiestnený na viditeľnom mieste vo všetkých priestoroch využívaných ...

(12)

Príjem vkladov, príjem stávok, vyplácanie výhier, žrebovanie, iné úkony smerujúce k určeniu výsledku ...

a)
na Veľký piatok, 24. a 25. decembra,
b)
v čase trvania štátneho smútku,
c)
mimo prevádzkového času.
(13)

Herňa nesmie byť umiestnená v školách, školských zariadeniach, zariadeniach sociálnych služieb pre deti ...

(14)

Prevádzkovateľ hazardnej hry a ďalšie fyzické osoby a právnické osoby vykonávajúce akékoľvek úkony pri ...

(15)

Povinnosť zachovávať mlčanlivosť podľa odseku 14 sa nevzťahuje na poskytovanie informácií

a)
súdu na účely súdneho konania,10)
b)
orgánom činným v trestnom konaní, službe kriminálnej polície a službe finančnej polície Policajného ...
c)
Národnému bezpečnostnému úradu, Slovenskej informačnej službe, Vojenskému spravodajstvu a Policajnému ...
d)
daňovým orgánom na účely daňového konania,
e)
príslušným orgánom na účely konania o priestupkoch17) alebo
f)
v prípade, ak hráč zbaví osoby uvedené v odseku 12 povinnosti mlčanlivosti.
(16)

Za škody spôsobené pri prevádzkovaní hazardných hier hráčovi zodpovedá prevádzkovateľ hazardnej hry ...

(17)

Všetky účtovné operácie uskutočňované v súvislosti s prevádzkovaním hazardných hier sa musia viesť oddelene ...

(18)

Prevádzkovateľ hazardných hier pri číselných lotériách, stávkových hrách, pri bingu vrátane špeciálneho ...

(19)

Prevádzkovateľ hazardnej hry prevádzkovanej prostredníctvom výherných prístrojov, hazardnej hry prevádzkovanej ...

(20)

Hazardné hry, ktoré môžu byť zameniteľné alebo podobné štátnej lotérii, sa zakazuje prevádzkovať iným ...

(21)

Lehota na uplatnenie nároku na výhru pri hazardnej hre nesmie byť kratšia ako 30 dní a dlhšia ako 60 ...

(22)

Prevádzkovateľ hazardnej hry musí vyplatiť výhercovi uplatnený nárok na výhru najneskôr do piatich dní ...

(23)

Do hernej istiny sa nezapočítava výška vkladov a výhier, ktoré sa uskutočnili počas overovania podľa ...

(24)

Prevádzkovať hazardné hry prevádzkované prostredníctvom výherných prístrojov, hazardné hry prevádzkované ...

(25)

Informáciu o výhre je zakázané umiestňovať na vonkajšie časti priestorov, v ktorých sú prevádzkované ...

(26)

Prevádzkovatelia hazardných hier podľa § 3 ods. 2 písm. b), d) a e) sú povinní na nimi prevádzkovaných ...

§ 35a - Register vylúčených osôb
(1)

Register vylúčených osôb je informačným systémom18a) verejnej správy, v ktorom sa evidujú všetky fyzické ...

(2)

Fyzické osoby vylúčené z účasti na hazardných hrách sú fyzické osoby, ktoré dovŕšili 18 rokov veku a

a)
ktoré na účely poskytovanej pomoci v hmotnej núdzi tvoria domácnosť,18aa)
b)
ktoré sami požiadali o vylúčenie,
c)
ktorým bola diagnostikovaná choroba patologického hráčstva podľa medzinárodnej klasifikácie chorôb,18ab) ...
d)
ktoré študujú na verejnej vysokej škole, súkromnej vysokej škole alebo štátnej vysokej škole v dennej ...
(3)

Správcom registra vylúčených osôb je ministerstvo, ktoré môže prevádzkou registra písomne poveriť právnickú ...

(4)

Do registra vylúčených osôb sa zapisujú tieto údaje:

a)
meno, priezvisko a titul fyzickej osoby,
b)
rodné číslo, ak je pridelené, alebo dátum narodenia, ak rodné číslo pridelené nie je,
c)
dátum zápisu fyzickej osoby do registra vylúčených osôb,
d)
dôvod zápisu fyzickej osoby do registra vylúčených osôb podľa odseku 2.
(5)

Údaje do registra vylúčených osôb podľa odseku 4 písm. a) a b) o fyzických osobách poberajúcich pomoc ...

(6)

Fyzické osoby, ktoré sami požiadali o vylúčenie z účasti na hazardných hrách zasielajú údaje do registra ...

(7)

Správca registra bezodkladne vykoná výmaz fyzickej osoby z registra vylúčených osôb, ak zistí, že pominuli ...

(8)

Užívateľom údajov podľa odseku 4 je prevádzkovateľ hazardnej hry za podmienok ustanovených v odseku ...

(9)

Správca registra je povinný umožniť prevádzkovateľom hazardných hier na účely porovnania totožnosti ...

§ 36 - Finančná zábezpeka
(1)

Finančná zábezpeka slúži len na vysporiadanie záväzkov prevádzkovateľa hazardnej hry, ktorými sú odvody ...

(2)

Finančnú zábezpeku musí žiadateľ uložiť na účet daňového úradu miestne príslušného podľa sídla žiadateľa. ...

a)
prevádzkovateľovi hazardnej hry uplynula doba platnosti licencie, má vysporiadané všetky záväzky podľa ...
b)
prevádzkovateľovi hazardnej hry bola zrušená alebo odňatá licencia, má vysporiadané všetky záväzky podľa ...
c)
prevádzkovateľ hazardnej hry nemá vysporiadané všetky záväzky podľa odseku 1 a požiada o uvoľnenie finančnej ...
d)
prevádzkovateľ hazardnej hry ukončí prevádzkovanie hazardnej hry na základe všeobecnej licencie, požiada ...
e)
prevádzkovateľ hazardnej hry požiada o zníženie finančnej zábezpeky z dôvodu zníženia počtu kasín, prevádzkovaných ...
f)
prevádzkovateľ hazardnej hry má po dobu viac ako jeden mesiac neuhradené záväzky z odvodov, na vysporiadanie ...
(3)

Zo zloženej finančnej zábezpeky nemá prevádzkovateľ hazardnej hry nárok na úroky.

(4)

Minimálna výška finančnej zábezpeky je pri

a)
žrebových lotériách, okamžitých lotériách a pri tombolách 5 % zo sumy vypočítanej ako súčin počtu vydaných ...
b)
bingu okrem špeciálneho binga 16 500 eur na jednu prevádzku binga,
c)
stávkových hrách okrem kurzových stávok 33 200 eur,
d)
kurzových stávkach 750 000 eur,
e)
výherných prístrojoch za každý výherný prístroj 150 eur, najmenej však 60 000 eur na jedného prevádzkovateľa ...
f)
hazardných hrách v kasíne 500 000 eur na jedno kasíno,
g)
charitatívnych lotériách 200 000 eur,
h)
hazardných hrách uvedených v § 3 ods. 2 písm. e) 750 000 eur,
i)
kartových hrách mimo kasína 1 500 eur na jeden stôl za kalendárny rok.
(5)

Pri hazardných hrách uvedených v § 3 ods. 2 písm. i) určí výšku finančnej zábezpeky ministerstvo, a ...

§ 37 - Odvod
(1)

Prevádzkovateľ hazardnej hry je povinný odvádzať odvod, ktorého výška je pri

a)
žrebových lotériách 15 % z hernej istiny za celé obdobie predaja žrebovej lotérie do štátneho rozpočtu, ...
b)
tombolách 15 % zo sumy vypočítanej ako súčin počtu vydaných žrebov a ceny za jeden žreb do štátneho ...
c)
číselných lotériách 20 % z hernej istiny do štátneho rozpočtu,
d)
okamžitých lotériách 20 % zo sumy vypočítanej ako rozdiel súčinu počtu predaných žrebov a ceny za jeden ...
e)
charitatívnej lotérii a stávkových hrách okrem dostihových stávok 6 % z hernej istiny, pričom pri kurzových ...
f)
bingu 4,5 % z hernej istiny, z toho 4 % z hernej istiny do štátneho rozpočtu a 0,5 % z hernej istiny ...
g)
špeciálnom bingu 4 % z hernej istiny do štátneho rozpočtu,
h)
dostihových stávkach 1 % z hernej istiny do štátneho rozpočtu,
i)
hazardných hrách v kasíne, ktorými sú stolové hry a hazardné hry prevádzkované prostredníctvom technických ...
j)
hazardných hrách prevádzkovaných prostredníctvom výherných prístrojov na základe individuálnej licencie ...
k)
hazardných hrách prevádzkovaných prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi za ...
l)
videohrách za každý terminál vrátane terminálov prevádzkovaných na základe individuálnej licencie na ...
m)
kartových hrách mimo kasína 200 eur na jeden stôl za kalendárny mesiac alebo 1 500 eur na jeden stôl ...
n)
hazardných hrách prevádzkovaných prostredníctvom telekomunikačných zariadení 10 % z hernej istiny do ...
o)
hazardných hrách prevádzkovaných prostredníctvom internetu 27 % z rozdielu medzi prijatými vkladmi a ...
(2)

Pri hazardných hrách, ktoré nie sú uvedené v odseku 1, určí výšku odvodu ministerstvo, pričom pri určovaní ...

(3)

Odvod podľa odseku 1 okrem odvodu podľa odseku 1 písm. a), b), d), j) až m) prevádzkovateľ hazardnej ...

(4)

Prevádzkovateľ hazardných hier, ktorý uhrádza odvod podľa odseku 1 písm. a), b) a d), je povinný predložiť ...

(5)

Prevádzkovateľ výherných prístrojov uhrádza do štátneho rozpočtu odvod po častiach, a to tak, že polovicu ...

(6)

Prevádzkovateľ technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi uhrádza do štátneho rozpočtu odvod ...

(7)

Prevádzkovateľ technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi uhrádza do rozpočtu obce odvod za také ...

(8)

Prevádzkovateľ videohier uhrádza do štátneho rozpočtu odvod za jednotlivé terminály po častiach, a to ...

(9)

Prevádzkovateľ videohier uhrádza do rozpočtu obce odvod za taký jednotlivý terminál videohier za každý ...

(10)

Prevádzkovateľ hazardnej hry, ktorý uhrádza odvod podľa odseku 1 písm. c), e) až o) a odseku 2 do štátneho ...

(11)

Prevádzkovateľ hazardnej hry, ktorý uhrádza odvod podľa odseku 1 písm. e), f), i), k) a l) a odseku ...

(12)

Preplatky prevádzkovateľa hazardnej hry zistené pri ročnom vyúčtovaní odvodov vráti príslušný správca ...

(13)

Ak odvody podľa odsekov 1 a 2 neboli uhradené v lehote splatnosti, príslušný správca odvodu začne nedoplatok ...

(14)

Mesačné preddavky odvodov sa nezaokrúhľujú. V ročnom vyúčtovaní sa odvody zaokrúhľujú na celý eurocent ...

(15)

Príjmami z odvodov podľa odsekov 1 a 2 sa zabezpečuje vykonávanie všeobecne prospešných služieb, ktorými ...

(16)

Obec, ktorá udelila licenciu na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov ...

(17)

Daňový úrad môže rozhodnúť, že výťažok z hazardnej hry prevádzkovanej v jeho územnom obvode fyzickou ...

(18)

Ministerstvo, ktoré udelilo alebo vydalo licenciu a túto licenciu odňalo alebo zrušilo, môže rozhodnúť, ...

(19)

Ministerstvo môže z príjmov z odvodov poskytnúť dotáciu nadácii alebo záujmovému združeniu prevádzkujúcich ...

(20)

Prevádzkovateľ hazardných hier, ktorým je národná lotériová spoločnosť, je povinný uhradiť mimoriadny ...

§ 38 - Herňa
(1)

Ak sa hazardná hra prevádzkuje v herni, prevádzkovateľ hazardnej hry musí vyhotoviť prevádzkové pravidlá ...

a)
prevádzkový čas herne,
b)
práva a povinnosti hráčov,
c)
práva a povinnosti stáleho dohľadu herne,
d)
označenie stáleho dohľadu herne,
e)
označenie prevádzkovateľa hazardnej hry.
(2)

Prevádzkovateľ hazardnej hry musí prevádzkové pravidlá herne umiestniť na viditeľnom mieste v herni.

(3)

Nápisom „herňa“ môže prevádzkovateľ hazardnej hry označiť herňu len, ak je slovo „herňa“ súčasťou jeho ...

(4)

Herňu možno umiestniť len v

a)
hoteloch, moteloch a penziónoch,
b)
budovách pre obchod a služby,
c)
budovách pre kultúru a na verejnú zábavu,
d)
bytových domoch, ak s tým písomne vyjadrí súhlas nadpolovičná väčšina všetkých vlastníkov bytov a nebytových ...

DRUHÁ HLAVA
LOTÉRIOVÉ HRY

§ 39
(1)

Hernou istinou pri tombolách, žrebových lotériách, okamžitých lotériách a iných lotériách, v ktorých ...

(2)

Hernou istinou pri číselných lotériách je suma rovnajúca sa výške prijatých vkladov.

(3)

Hernou istinou pri bingu a špeciálnom bingu je súčin počtu predaných žrebov a ceny za jeden žreb.

(4)

Pravdepodobnosť výhry pri žrebových lotériách, tombolách a okamžitých lotériách nesmie byť nižšia ako ...

(5)

Najnižšia výhra pri tombolách a žrebových lotériách musí mať hodnotu ceny žrebu.

(6)

Úhrnná hodnota výhier pri žrebových lotériách, tombolách a okamžitých lotériách nesmie byť nižšia ako ...

(7)

Úhrnná hodnota výhier v jednej lotériovej hre bingo môže byť najviac 70 % hernej istiny.

§ 40
(1)

Žreby sa nesmú predávať vo verejných dopravných prostriedkoch.

(2)

Žreby možno predávať v priestoroch budovy len so súhlasom vlastníka alebo správcu tejto budovy. Takýto ...

(3)

Pri pouličnom predaji žrebov musí mať predavač pri sebe okrem preukazu totožnosti aj preukaz alebo iný ...

(4)

Pri žrebových vecných lotériách s hernou istinou nepresahujúcou úroveň 5 000 eur a pri tombolách musia ...

§ 41
(1)

Používanie štátnych symbolov na žreboch je zakázané; to neplatí, ak prevádzkovateľom lotériovej hry ...

(2)

Žreb pri žrebových peňažných lotériách, žrebových peňažno-vecných lotériách a okamžitých lotériách musí ...

a)
názov a sídlo prevádzkovateľa hazardnej hry,
b)
číslo individuálnej licencie,
c)
počet vydaných žrebov, cenu jedného žrebu, celkovú výšku hernej istiny alebo spôsob určenia celkovej ...
d)
počet a výšku výhier, prípadne spôsob určenia počtu a výšky výhier,
e)
určenie udalosti alebo okolnosti, ktorá rozhoduje o výhre,
f)
spôsob zverejnenia výhernej listiny, ak to vyžaduje herný plán,
g)
označenie miesta, kde sa vydávajú výhry,
h)
lehotu na prevzatie výhry,
i)
poradové číslo žrebu a číslo série, ak je vydaných viac sérií žrebov,
j)
čas predaja žrebov.
(3)

Pred začatím predaja žrebov je potrebné za účasti orgánu dozoru preskúmať ich počet a správnosť očíslovania ...

(4)

Obsah žrebu, na ktorý sa nevzťahuje odsek 2, určí ministerstvo v licencii.

(5)

Žreb pri okamžitých lotériách musí okrem náležitostí uvedených v odseku 2 obsahovať aj jedinečný kód ...

§ 42
(1)

Žrebovanie lotériovej hry musí byť verejné. Žrebovanie lotérie pokladničných dokladov sa musí vykonať ...

a)
nad 5 000 eur sa musí vykonať za účasti orgánu dozoru,
b)
do 5 000 eur sa musí vykonať za účasti notára.
(2)

Orgán dozoru alebo notár zúčastňujúci sa na žrebovaní podľa odseku 1 osvedčia, že priebeh žrebovania ...

(3)

Za účasť orgánu dozoru sa pri žrebovaní číselnej lotérie s názvom Eurojackpot považuje účasť orgánu ...

§ 43
(1)

Odborne spôsobilá fyzická osoba zodpovedajúca za prevádzkovanie lotériovej hry je povinná určiť zodpovedného ...

(2)

Zodpovedný zástupca zabezpečuje riadny priebeh lotériovej hry. Bez súhlasu zodpovedného zástupcu nesmie ...

(3)

Zodpovedný zástupca je povinný dbať na pokyny orgánu dozoru a oboznamovať ho so všetkými závažnejšími ...

(4)

Zodpovedný zástupca spolu s orgánom dozoru prekontrolujú, či boli do osudia vložené pri

a)
číselnej lotérii všetky čísla podľa herného plánu; to neplatí pri číselnej lotérii s názvom Eurojackpot, ...
b)
žrebovej lotérii všetky vydané žreby,
c)
tombole všetky predané žreby.
(5)

Zodpovedný zástupca musí vykonať všetky opatrenia, aby sa žreby, ktoré sa vrátia poštou alebo iným spôsobom ...

(6)

O priebehu žrebovania spíše zodpovedný zástupca protokol, ktorý obsahuje najmä údaje o priebehu žrebovania ...

(7)

Po skončení žrebovania zodpovedný zástupca zabezpečí výhry, ktoré pripadajú na nepredané žreby pri žrebových ...

(8)

Zodpovedný zástupca pri žrebových lotériách je povinný zverejniť výhernú listinu v tlačenej forme a ...

§ 45

Znehodnotenie nepredaných žrebov sa môže vykonať len za prítomnosti orgánu dozoru najneskôr po uplynutí ...

TRETIA HLAVA
HAZARDNÉ HRY V KASÍNE

§ 46
(1)

Prevádzkovateľ hazardnej hry v kasíne môže v kasíne prevádzkovať len hazardnú hru uvedenú v individuálnej ...

(2)

V kasíne nesmie hrať ten, kto nebol pripustený k hazardnej hre v súlade s herným plánom a prevádzkovým ...

(3)

Osoby zamestnané v kasíne sa nesmú ako hráči zúčastňovať na hazardných hrách v kasíne, v ktorom sú zamestnané. ...

(4)

Hernou menou kasína je mena, ktorú určí ministerstvo v licencii na prevádzkovanie hazardných hier v ...

(5)

V kasíne musí byť zabezpečená preukázateľná evidencia o hracích žetónoch podľa druhov alebo typov žetónov. ...

(6)

V každom kasíne sa používajú osobitne označené žetóny. Len v kasíne prevádzkovanom jedným prevádzkovateľom ...

(7)

Vyúčtovanie žetónov, obslužného pre zamestnancov ukladaného v osobitných schránkach, tržieb pri stoloch ...

(8)

Obslužné je finančný dar hráča určený pre zamestnancov kasína.

(9)

Zamestnanci kasína sú povinní po skončení hazardnej hry odovzdať obslužné do osobitnej schránky; obslužné ...

(10)

Obslužné nie je súčasťou hernej istiny, ak ďalej nie je ustanovené inak. Prevádzkovateľ hazardných hier ...

(11)

Obslužné rozdeľuje prevádzkovateľ hazardných hier v kasíne zamestnancom uvedeným v odseku 10 podľa pravidiel, ...

(12)

Po skončení kalendárneho roka sa nerozdelené obslužné pripočítava k hernej istine za toto obdobie.

(13)

Herná istina pri hrách v kasíne je výška vkladov po odpočítaní vyplatených výhier.

ŠTVRTÁ HLAVA
STÁVKOVÉ HRY

§ 47
(1)

Prevádzkovateľ stávkových hier nesmie uzatvárať zmluvy s tuzemskými právnickými osobami, tuzemskými ...

(2)

Prevádzkovateľ stávkových hier nesmie prijímať stávky na preteky, na ktorých sa zúčastňuje zviera, dopravný ...

(3)

Prevádzkovateľ stávkovej hry nesmie prijímať stávky na

a)
výsledky číselných lotérií,
b)
športové podujatie podľa § 3 ods. 4 písm. a), ak sa koná na území Slovenskej republiky a je určené pre ...
(4)

Prevádzkovateľ stávkovej hry je povinný bezodkladne informovať národný športový zväz príslušného športu ...

(5)

Ak ministerstvo v licencii na prevádzkovanie stávkových hier schváli prevádzkovateľovi kurzových stávok ...

(6)

Herná istina pri stávkových hrách je súčet vkladov.

PIATA HLAVA
VÝHERNÉ PRÍSTROJE

§ 48
(1)

Výherný prístroj podľa § 7 musí spĺňať tieto požiadavky:

a)
vklad sa realizuje mincou, bankovkou alebo kreditným kľúčom,
b)
hodnota vkladu a výplaty sa automaticky eviduje cez počítadlá, ktoré sú v ňom zabudované,
c)
môže fungovať len pri súčasnom zapojení mechanického a elektronického počítadla, pričom pri odpojení ...
d)
má zabudovaný systém najmenej dvojitej nezávislej kontroly vkladov a vyplatených výhier,
e)
čas, ktorý uplynie medzi okamihom začatia a ukončenia jednej hazardnej hry, je najmenej štyri sekundy; ...
f)
od dátumu výroby výherného prístroja, s výnimkou výherných prístrojov prevádzkovaných v kasíne, neuplynulo ...
g)
výherný pomer, ktorým sa na účely prevádzkovania výherných prístrojov rozumie peňažný pomer hodnoty ...
h)
čas, ktorý uplynie od vyplatenia výhry do začatia ďalšej hazardnej hry musí byť najmenej 15 sekúnd; ...
(2)

Vo výhernom prístroji voľba kombinácie pre výhru alebo prehru sa uskutočňuje mechanickým, elektronickomechanickým ...

(3)

Vklad nesmie presiahnuť sumu na úrovni 10 eurocentov na jednu hazardnú hru a výhra v jednej hazardnej ...

(4)

Hráč môže uhradiť viacero vkladov v jednom okamihu, v takom prípade musí mať hráč možnosť kedykoľvek ...

(5)

Jednou hrou sa pri výherných prístrojoch rozumie začatie hazardnej hry spustením mechanického, elektronickomechanického ...

(6)

Poverená skúšobňa je za účasti orgánov dozoru oprávnená vykonávať náhodné kontroly výherného pomeru ...

§ 50 - Prémiová hra
(1)

V herniach s výhernými prístrojmi možno zaviesť systém prémiovej hry založenej na zhromažďovaní určitej ...

(2)

Prevádzkovať prémiovú hru možno najmenej na ôsmich výherných prístrojoch jedného prevádzkovateľa hazardnej ...

(3)

Ak v herni prevádzkujú prémiovú hru viacerí prevádzkovatelia hazardnej hry prostredníctvom výherných ...

(4)

Výška sumy prémiovej výhry musí byť viditeľne uvedená na elektronickej tabuli.

ŠIESTA HLAVA
PREVÁDZKOVANIE HAZARDNÝCH HIER PROSTREDNÍCTVOM TECHNICKÝCH ZARIADENÍ OBSLUHOVANÝCH PRIAMO HRÁČMI, PROSTREDNÍCTVOM TELEKOMUNIKAČNÝCH ZARIADENÍ A PREVÁDZKOVANIE VIDEOHIER

§ 51
(1)

Prevádzkovatelia hazardných hier prostredníctvom telekomunikačných zariadení sú povinní pri zverejňovaní ...

(2)

Minimálna výška vkladu pri prevádzkovaní hazardných hier prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných ...

(3)

Minimálna výška vkladu pri prevádzkovaní videohier sa rovná sume na úrovni 10 eurocentov a maximálna ...

(4)

Pri prevádzkovaní hazardných hier prostredníctvom telekomunikačných zariadení musí poskytovateľ služby, ...

(5)

Herná istina pri hazardných hrách prevádzkovaných prostredníctvom telekomunikačných zariadení je súčet ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

CHARITATÍVNA LOTÉRIA

§ 51a
(1)

Prevádzkovateľ charitatívnej lotérie môže požiadať ministerstvo o poskytnutie dotácie z výdavkov štátneho ...

(2)

Výťažok z prevádzkovania charitatívnej lotérie po úhrade nákladov spojených s jej prevádzkovaním vrátane ...

(3)

Hernou istinou pri charitatívnej lotérii je rozdiel medzi prijatými vkladmi a vyplatenými výhrami.

PIATA ČASŤ

NÁRODNÁ LOTÉRIOVÁ SPOLOČNOSŤ

§ 52
(1)

Národná lotériová spoločnosť je akciová spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorej zakladateľom ...

(2)

Obchodné meno národnej lotériovej spoločnosti musí obsahovať označenie „národná lotériová spoločnosť“ ...

(3)

Prevod akcií národnej lotériovej spoločnosti iným právnickým osobám alebo fyzickým osobám je zakázaný. ...

(4)

Základné imanie národnej lotériovej spoločnosti je najmenej 332 000 eur. Akcie národnej lotériovej spoločnosti ...

(5)

Národná lotériová spoločnosť nemôže vydávať dlhopisy, s ktorými je spojené právo na ich výmenu za akcie ...

(6)

Predaj podniku alebo jeho časti20) národnej lotériovej spoločnosti je možný len inej národnej lotériovej ...

§ 53
(1)

Národná lotériová spoločnosť musí prevádzkovať niektorú z hazardných hier tvoriacich štátnu lotériu. ...

(2)

Činnosti podľa odseku 1 je národná lotériová spoločnosť oprávnená vykonávať až po udelení individuálnej ...

(3)

Individuálnu licenciu na prevádzkovanie hazardných hier podľa § 3 ods. 2 písm. i), ktoré sú zameniteľné ...

ŠIESTA ČASŤ

SANKCIE

§ 54
(1)

Ak orgán dozoru pri výkone dozoru zistí, že dozorovaný subjekt porušil ustanovenia tohto zákona, osobitných ...

a)
opatrenie na odstránenie a nápravu zistených nedostatkov vrátane lehoty na jeho splnenie a povinnosti ...
b)
predkladanie osobitných výkazov, hlásení a správ,
c)
skončenie nepovolenej činnosti alebo zakázanej činnosti,
d)
pozastavenie prevádzkovania hazardnej hry,
e)
pokutu za priestupok podľa § 55,
f)
pokutu za správny delikt podľa § 56.
(2)

Pri ukladaní sankcií orgán dozoru vychádza z povahy, závažnosti, spôsobu, miery zavinenia, dĺžky trvania ...

(3)

Orgán dozoru môže pozastaviť prevádzkovanie technického zariadenia, určeného na prevádzkovanie hazardných ...

a)
nedostatky, ktoré môžu ovplyvniť riadne prevádzkovanie hazardnej hry, a to až do ich odstránenia,
b)
nesplnenie niektorej z podmienok prevádzkovania hazardnej hry ustanovených v tomto zákone alebo určených ...
c)
porušovanie podmienok prevádzkovania hazardnej hry ustanovených v tomto zákone alebo určených v licencii, ...
d)
nedodržanie povinnosti podľa schváleného herného plánu vrátane pravidiel hazardných hier alebo
e)
nedodržanie ustanovení tohto zákona, osobitných zákonov alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ...
(4)

O pozastavení prevádzkovania hazardnej hry vyhotoví orgán dozoru písomný záznam. Pri pozastavení prevádzkovania ...

(5)

Ak prevádzkovateľ hazardnej hry odstráni nedostatky, pre ktoré sa prevádzkovanie hazardnej hry pozastavilo, ...

(6)

Ak orgán dozoru pri výkone dozoru zistí, že dozorovaný subjekt počas obdobia platnosti licencie prevádzkuje ...

(7)

Ak orgán dozoru pri výkone dozoru zistí, že v súvislosti s porušením ustanovení tohto zákona získala ...

(8)

Príslušný správca odvodu uloží prevádzkovateľovi hazardnej hry povinnosť uhradiť úrok z omeškania, ak ...

(9)

Sankcie podľa tohto zákona možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď orgán dozoru alebo príslušný správca ...

(10)

Ak v čase do uplynutia dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty ...

(11)

Pokuta za priestupok alebo pokuta za správny delikt je splatná do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia ...

(12)

Pokuty za priestupky a pokuty za správne delikty, ktoré právoplatne uložil orgán dozoru podľa § 11 ods. ...

§ 55 - Pokuty za priestupky
(1)

Priestupku v oblasti prevádzkovania hazardných hier, propagovania hazardných hier alebo súvisiacich ...

a)
nesplní povinnosť uloženú právoplatným rozhodnutím orgánu dozoru,
b)
marí výkon dozoru podľa tohto zákona,
c)
propaguje hazardnú hru alebo vykonáva činnosti súvisiace s propagovaním hazardnej hry v rozpore s týmto ...
d)
podieľa sa na prevádzkovaní hazardnej hry alebo vykonáva činnosti pre prevádzkovateľa hazardnej hry ...
e)
používa označenie „kasíno“ vrátane z neho odvodených tvarov slov bez licencie podľa tohto zákona,
f)
propaguje hazardnú hru alebo vykonáva činnosti súvisiace s propagovaním hazardnej hry, na ktorú nebola ...
g)
nesplní povinnosť podľa § 15b ods. 7 v súlade s osobitným predpisom,4c)
h)
prevádzkuje hazardnú hru, podieľa sa na prevádzkovaní hazardnej hry alebo vykonáva činnosti pri prevádzkovaní ...
(2)

Orgán dozoru uloží fyzickej osobe podľa odseku 1 pokutu

a)
od 200 eur do 1 000 eur za spáchanie priestupku podľa odseku 1 písm. a),
b)
od 700 eur do 5 000 eur za spáchanie priestupku podľa odseku 1 písm. b),
c)
od 1 000 eur do 10 000 eur za spáchanie priestupku podľa odseku 1 písm. c),
d)
od 2 000 eur do 20 000 eur za spáchanie priestupku podľa odseku 1 písm. d),
e)
od 3 000 eur do 30 000 eur za spáchanie priestupku podľa odseku 1 písm. e),
f)
od 5 000 eur do 50 000 eur za spáchanie priestupku podľa odseku 1 písm. f),
g)
od 10 000 eur do 100 000 eur za spáchanie priestupku podľa odseku 1 písm. g),
h)
od 15 000 eur do 250 000 eur za spáchanie priestupku podľa odseku 1 písm. h).
(3)

Na konanie o priestupkoch sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.17)

§ 56 - Pokuty za správne delikty
(1)

Orgán dozoru uloží za správny delikt pokutu

a)
500 eur právnickej osobe, ktorá je dozorovaným subjektom podľa § 12 písm. a), za nesplnenie povinností ...
b)
od 500 eur do 10 000 eur právnickej osobe, ktorá je dozorovaným subjektom podľa § 12 písm. a), za nesplnenie ...
c)
od 700 eur do 15 000 eur právnickej osobe, ktorá je dozorovaným subjektom podľa § 12, za marenie výkonu ...
d)
od 1 500 eur do 50 000 eur právnickej osobe, ktorá je dozorovaným subjektom podľa § 12 písm. e) a f), ...
e)
od 3 000 eur do 100 000 eur právnickej osobe, ktorá je dozorovaným subjektom podľa § 12 písm. a) a b), ...
f)
od 5 000 do 50 000 eur právnickej osobe, ktorá je dozorovaným subjektom podľa § 12 písm. h), za používanie ...
g)
od 5 000 do 100 000 eur právnickej osobe, ktorá je dozorovaným subjektom podľa § 12 písm. a), za prevádzkovanie ...
h)
od 5 000 eur do 250 000 eur právnickej osobe, ktorá je dozorovaným subjektom podľa § 12 písm. e) až ...
j)
od 10 000 eur do 500 000 eur právnickej osobe, ktorá je dozorovaným subjektom podľa § 12 písm. k), za ...
k)
od 15 000 eur do 500 000 eur právnickej osobe, ktorá je dozorovaným subjektom podľa § 12 písm. b), d), ...
(2)

Príslušný správca odvodu uloží právnickej osobe, ktorá je dozorovaným subjektom podľa § 12 písm. a), ...

SIEDMA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

PRVÁ HLAVA

§ 57 - Spoločné ustanovenia
(1)

Na konanie podľa tohto zákona sa použije všeobecný predpis o správnom konaní,4) ak tento zákon neustanovuje ...

(2)

Všeobecný predpis o správnom konaní sa nevzťahuje na

a)
vydávanie všeobecných licencií podľa § 18,
b)
oznamovaciu povinnosť podľa § 19,
c)
odborné posudzovanie podľa § 30,
d)
pozastavenie prevádzkovania hazardnej hry podľa § 54 ods. 3,
e)
vymáhanie nedoplatkov podľa § 37 ods. 13 a § 54 ods. 8.
f)
výkon dozoru podľa tohto zákona a
g)
zápis fyzických osôb do registra vylúčených osôb a výmaz fyzických osôb z registra vylúčených osôb.
(3)

Na vymáhanie nedoplatkov podľa § 37 ods. 13 a § 54 ods. 8 sa primerane vzťahujú ustanovenia osobitného ...

(4)

Na žiadateľov a prevádzkovateľov hazardných hier sa vzťahuje Obchodný zákonník, ak tento zákon neustanovuje ...

(5)

Ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používa pojem „lotérie a iné podobné hry“, rozumejú ...

§ 57a - Ministerstvo môže vydať všeobecne záväzný právny predpis, ktorý ustanoví
a)

požiadavky na zariadenia a systémy využívané pri prevádzkovaní hazardných hier,

b)

náležitosti žiadosti o odborné posudzovanie zariadení a systémov využívaných pri prevádzkovaní hazardných ...

DRUHÁ HLAVA
PRECHODNÉ USTANOVENIA A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 58 - Prechodné ustanovenia
(1)

Konania o vydanie povolenia na prevádzkovanie lotérie alebo inej podobnej hry začaté do účinnosti tohto ...

(2)

Konania o uložení pokuty začaté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa dokončia podľa doterajších ...

(3)

Povolenia na prevádzkovanie tombol a žrebových vecných lotérií vydané podľa doterajších predpisov sa ...

(4)

Ak tento zákon neustanovuje inak, prevádzkovatelia hazardných hier, na ktoré je podľa tohto zákona potrebná ...

(5)

Žiadatelia, ktorí majú ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona platné povolenie vydané podľa doterajších ...

(6)

Povolenia vydané prevádzkovateľom výherných prístrojov podľa doterajších predpisov zostávajú v platnosti ...

(7)

Prevádzkovatelia lotérie alebo inej podobnej hry, ktorým bolo vydané povolenie podľa doterajších predpisov, ...

(8)

Oprávnenia na prijímanie stávok vydané podľa doterajších predpisov strácajú platnosť k 1. októbru 2005. ...

(9)

Osvedčenia o výherných prístrojoch vydané poverenou skúšobňou pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona ...

(10)

Ministerstvo podľa § 18 ods. 5 zverejní návrh všeobecnej licencie. Až do účinnosti všeobecnej licencie ...

(11)

Poverené skúšobne sú povinné do 30. júna 2005 požiadať ministerstvo o vydanie poverenia na odborné posudzovanie ...

§ 58a - Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2008
(1)

Prevádzkovatelia hazardných hier a poverené skúšobne sú povinní zosúladiť svoje právne vzťahy s týmto ...

(2)

Prevádzkovatelia hazardných hier okrem hazardných hier podľa § 3 ods. 2 písm. d), ktorým bola individuálna ...

(3)

Na účely konaní o udelení individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných ...

(4)

Doklady o odbornom posúdení zariadení a systémov uvedených v § 30 ods. 2, ktorými sú osvedčenia podľa ...

(5)

Platnosť osvedčení vydaných podľa doterajších predpisov zaniká ku dňu zavedenia eura v Slovenskej republike.23) ...

(6)

Na konania podľa odsekov 2 a 3 sa nevzťahujú lehoty podľa doterajších predpisov. Ministerstvo alebo ...

(7)

Konania o udelení individuálnej licencie, ktoré sa začali a právoplatne neskončili pred 1. januárom ...

(8)

Konania o vymáhaní nedoplatkov odvodov podľa § 37 alebo sankcií podľa § 54 ods. 1 písm. e) a f), ktoré ...

(9)

Na prepočet peňažných sadzieb, ktoré sú v tomto zákone uvedené v eurocentoch alebo eurách, na slovenské ...

(10)

Daňový úrad podľa § 24 ods. 1 v znení účinnom od 1. januára 2008 prvýkrát oznámi ministerstvu počet ...

(11)

Na konanie o zrušení vinkulácie finančnej zábezpeky a použití finančnej zábezpeky pri prevádzkovaní ...

§ 58b

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2008

(1)

Ustanovením § 5 ods. 1 v znení účinnom od 1. apríla 2008 nie je dotknuté ustanovenie § 58a ods. 1.

(2)

Ustanovenie § 36 ods. 4 písm. e) v znení účinnom od 1. apríla 2008 sa použije prvýkrát pred podaním ...

(3)

Na účely ročného vyúčtovania odvodov podľa § 37 ods. 3 za celý kalendárny rok 2008 sa pri hazardných ...

§ 58c - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2010
(1)

Individuálne licencie na prevádzkovanie hazardných hier podľa § 3 ods. 2 písm. g) udelené podľa predpisov ...

(2)

Konania o udelení individuálnej licencie, ktoré sa začali a právoplatne neskončili pred 1. januárom ...

(3)

Konania o uvoľnení finančnej zábezpeky, ktoré sa začali a právoplatne neskončili pred 1. januárom 2010, ...

(4)

Odborné posudzovanie zariadení a systémov podľa § 30 ods. 2 v znení účinnom do 31. decembra 2009, ktoré ...

(5)

Ustanovenia § 37 v znení účinnom od 1. januára 2010 sa prvýkrát použijú na úhradu odvodov za mesiac ...

(6)

Ročné vyúčtovanie odvodov prevádzkovateľov hazardných hier za rok 2009 sa vykoná podľa predpisov účinných ...

(7)

Fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré chcú prevádzkovať kartové hry mimo kasína po nadobudnutí ...

(8)

Na konania o uloženie sankcií poverenej skúšobni, ktoré sa začali a právoplatne neskončili pred 1. januárom ...

(9)

Poverené skúšobne sú povinné preukázať splnenie požiadaviek uvedených v § 30 ods. 5 do 30. júna 2010. ...

§ 58d - Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 30. septembra 2010

Úhrada mimoriadneho odvodu podľa § 37 ods. 20 sa vykoná do 10. októbra 2010 s výnimkou časti mimoriadneho ...

§ 58e - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2011

Konania o udelení individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne v rekreačnom komplexe, ...

§ 58f - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. septembra 2011
(1)

Ustanovenia § 37 ods. 1 písm. c), e) a i) v znení účinnom od 1. septembra 2011 sa prvýkrát použijú na ...

(2)

Výkon kontroly alebo dozoru, ktorý sa začal a neskončil sa pred 1. septembrom 2011, sa dokončí podľa ...

(3)

Na konanie o uložení sankcie, ktoré sa začalo a právoplatne sa neskončilo pred 1. septembrom 2011, sa ...

§ 58g - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. septembra 2011
(1)

Osvedčenia o výherných prístrojoch vydané poverenou skúšobňou podľa predpisov účinných do 1. septembra ...

(2)

Konania o udelení alebo zmene individuálnej licencie, ktoré sa začali a právoplatne neskončili pred ...

§ 58h - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. októbra 2012

Ustanovenie § 37 ods. 1 písm. c) v znení účinnom od 1. októbra 2012 sa prvýkrát použije na úhradu odvodov ...

§ 58i - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2013
(1)

Prevádzkovateľ hazardných hier, ktorý prevádzkuje hazardné hry v herni, je povinný upraviť herňu do ...

(2)

Prevádzkovateľ hazardných hier, ktorý prevádzkuje hazardné hry v herni, je povinný najneskôr od 1. apríla ...

(3)

Všeobecne záväzné nariadenia obce podľa § 10 ods. 5 písm. d) vydané podľa predpisov účinných do 31. ...

(4)

Všeobecne záväzné nariadenie obce podľa § 10 ods. 5 písm. d) vydávané podľa predpisov účinných do 31. ...

(5)

Doklady podľa § 20 ods. 6 písm. l) a § 21 ods. 15 v znení účinnom od 1. januára 2013 sa prvýkrát prikladajú ...

(6)

Vyjadrenia obce vydané podľa § 21 ods. 5 písm. i) a ods. 7 písm. c) v znení účinnom do 31. decembra ...

(7)

Prevádzkovateľ hazardných hier je povinný telefónne číslo podľa § 35 ods. 24 umiestniť na ním prevádzkovaných ...

(8)

Ustanovenie § 37 ods. 1 písm. e) v znení účinnom od 1. januára 2013 sa prvýkrát použije na úhradu preddavku ...

(9)

Vymáhanie nedoplatkov z odvodov z prevádzkovania hazardných hier podľa § 37 ods. 13, ktoré začal vymáhať ...

(10)

Konania o udelení individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier, ktoré sa začali a právoplatne ...

(11)

Na individuálne licencie udelené podľa predpisov účinných do 31. decembra 2012 sa vzťahuje ustanovenie ...

§ 58j - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2013

Do lotérie pokladničných dokladov môže byť zaradený žreb vydaný prevádzkovateľom hráčovi po predložení ...

§ 58k - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2015

Ustanovenia § 37 ods. 1 písm. i), j) a l) v znení účinnom od 1. januára 2015 sa prvýkrát použijú na ...

§ 58l - Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júla 2016

V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov ...

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2017
§ 58m
(1)

Konania o udelení alebo zmene individuálnej licencie začaté a neskončené do 31. decembra 2016 sa dokončia ...

(2)

Konania podľa § 19 v znení účinnom do 31. decembra 2016 sa dokončia podľa predpisu účinného do 31. decembra ...

(3)

Konania o uložení sankcií začaté do 31. decembra 2016 sa dokončia podľa predpisu účinného do 31. decembra ...

(4)

Výkon dozoru, ktorý sa neskončil do 31. decembra 2016, sa dokončí podľa predpisu účinného do 31. decembra ...

(5)

V období od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017 môže orgán dozoru, ktorým je

a)
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vykonávať dozor podľa § 11 ods. 2 písm. c) v znení účinnom ...
b)
colný úrad vykonávať dozor podľa § 11 ods. 4 písm. a) v znení účinnom od 1. januára 2017.
(6)

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky začne od 1. júla 2017 vykonávať dozor podľa § 11 ods. 2 písm. ...

(7)

Obec do 31. decembra 2017 vykonáva dozor nad prevádzkovaním hazardných hier podľa predpisov účinných ...

(8)

Prevádzkovatelia videohier sú povinní sprístupniť daňovému úradu miestne príslušnému podľa sídla prevádzkovateľa ...

(9)

Na uvoľnenie finančnej zábezpeky podľa § 36 v znení účinnom do 31. decembra 2016 uloženej na samostatnom ...

(10)

Prevádzkovatelia hazardnej hry a žiadatelia, ktorí majú uloženú finančnú zábezpeku podľa § 36 zákona ...

(11)

Ustanovenie odseku 10 sa nevzťahuje na

a)
prevádzkovateľov hazardnej hry, ktorí majú uloženú finančnú zábezpeku podľa § 36 v znení účinnom do ...
b)
žiadateľov, ktorí majú uloženú finančnú zábezpeku podľa § 36 v znení účinnom do 31. decembra 2016 a ...
(12)

Prevádzkovatelia hazardnej hry sú povinní do 31. januára 2017 upraviť herný plán a predložiť ho na schválenie ...

(13)

Prevádzkovatelia hazardnej hry sú povinní do 31. marca 2017 upraviť vzhľad herne podľa § 38 ods. 3 v ...

(14)

Prevádzkovanie okamžitých lotérií, na ktoré bola udelená individuálna licencia pred 1. januárom 2017 ...

(15)

Register vylúčených osôb sa zriadi s účinnosťou od 1. januára 2019. Prevádzkovatelia hazardných hier ...

(16)

Prevádzkovateľ hazardnej hry, ktorý prevádzkuje výherné prístroje, technické zariadenia obsluhované ...

(17)

Prevádzkovateľ hazardnej hry prevádzkovanej prostredníctvom telekomunikačných zariadení, prevádzkovateľ ...

(18)

Prevádzkovateľovi hazardnej hry, ktorý prevádzkuje výherné prístroje, technické zariadenia obsluhované ...

a)
v školách, školských zariadeniach, zariadeniach sociálnych služieb pre deti a mládež, zariadeniach sociálnoprávnej ...
b)
vo vzdialenosti do 200 metrov od školy, školského zariadenia, zariadenia sociálnych služieb pre deti ...
(19)

Prevádzkovateľ hazardnej hry, ktorý už je zapísaný v obchodnom registri, je povinný podľa § 24 v znení ...

(20)

Všeobecne záväzné nariadenia obce podľa § 10 ods. 5 písm. d) vydané podľa predpisov účinných do 31. ...

(21)

Ak sa o všeobecne záväznom nariadení podľa § 10 ods. 5 písm. d) v znení účinnom do 31. decembra 2016 ...

(22)

Udeliť alebo zmeniť licenciu podľa § 16 písm. b) štvrtého a piateho bodu po 31. decembri 2017 možno ...

(23)

Prevádzkovateľ hazardnej hry prevádzkovanej v herni, ktorému bola udelená individuálna licencia pred ...

(24)

Udeliť alebo zmeniť individuálnu licenciu na prevádzkovanie hazardných hier prevádzkovaných v herni ...

§ 58n

Ustanovenie § 10 ods. 6 v znení účinnom od 1. januára 2017 sa prvýkrát použije na petície vybavené prerokovaním ...

§ 59 - Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa zákon Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení ...

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej ...

1.

V prílohe Sadzobník správnych poplatkov položka 140 znie:

„Položka 140 a) udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie týchto hazardných hier: 1. číselné ...

2.

V prílohe Sadzobník správnych poplatkov položka 141 znie:

„Položka 141 Vydanie poverenia na odborné posudzovanie podľa zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných ...

Čl. III

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení zákona č. 58/1969 Zb., zákona č. 131/1982 Zb., zákona ...

§ 846 znie:

㤠846
Ustanovenie § 845 sa nevzťahuje na hazardné hry podľa osobitného predpisu.7a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:

„7a)
Zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

Čl. V

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 8 odsek 10 znie:

„(10) Výkonu rozhodnutia podľa osobitných predpisov14) nepodliehajú prostriedky poskytnuté zo štátneho ...

2.

V § 24 ods. 11 úvodnej vete sa slovo „uhradí“ nahrádza slovami „uhradí a vysporiada“.

3.

V § 24 sa odsek 11 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) z fondu reprodukcie príspevkovej organizácie, ak nie je možné vysporiadať stratu ani podľa písmena ...

4.

V § 24 ods. 12 sa slová „písm. c)“ nahrádzajú slovami „písm. d)“.

5.

V § 25 sa odsek 4 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e)
úhradu straty z hlavnej činnosti.“.

6.

V § 31 odsek 8 znie:

„(8) Odvod, penále a pokuta za porušenie finančnej disciplíny právnickou osobou alebo fyzickou osobou ...

7.

Za § 37 sa vkladá § 37a, ktorý znie:

„§ 37a Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. mája 2005 (1) Ustanovenie § 31 ods. 8 v znení účinnom ...

Čl. VI

Zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení ...

V § 4 ods. 4 sa slová „15. augusta“ nahrádzajú slovami „31. októbra“.

Čl. VII

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné ...

§ 104 sa dopĺňa odsekmi 11 a 12, ktoré znejú:

„(11) Správca dane je povinný do 31. mája 2005 oznámiť Ministerstvu financií Slovenskej republiky celkovú ...

Čl. VIII

Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona Slovenskej národnej ...

V § 27 ods. 2 prvom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „ak osobitný predpis18aa) neustanovuje inak,“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 18aa znie:

„18aa) Napríklad zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. ...

Čl. IX - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2005.

Ivan Gašparovič v. r. Pavol Hrušovský v. r. Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky

 • 1)  Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona ...
 • 1a)  Napríklad § 21 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 1aa)  Napríklad § 9 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení ...
 • 1aaa)  § 43a ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení ...
 • 1ab)  § 2 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách.
 • 1ac)  Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.
 • 1ad)  § 1 ods. 1 zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení ...
 • 1ae)  § 1 ods. 6 zákona č. 1/2014 Z. z.
 • 1b)  § 3 ods. 1 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách.
 • 2)  § 4 ods. 1 zákona č. 610/2003 Z. z.
 • 3)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších ...
 • 4)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
 • 4a)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení ...
 • 4b)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov.
 • 4c)  § 98a zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 5)  Napríklad Trestný poriadok, zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších ...
 • 5a)  § 5 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 641/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky ...
 • 6)  Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon ...
 • 7)  Napríklad zákon č. 150/2001 Z. z. o daňových orgánoch a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2000 Z. ...
 • 8)  Trestný poriadok v znení neskorších predpisov. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 ...
 • 9)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky ...
 • 10)  Napríklad Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok, zákon č. ...
 • 10a)  § 19 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 10b)  Napríklad § 17 až 20 Obchodného zákonníka v znení zákona č. 249/1994 Z. z., zákon č. 215/2004 Z. z. ...
 • 10c)  § 2 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z.
 • 10d)  § 2 ods. 3 písm. a) až d) zákona č. 492/2009 Z. z. v znení zákona č. 394/2011 Z. z.
 • 10e)  Zákon č. 351/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 10f)  § 4a zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov ...
 • 11)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších ...
 • 11a)  § 6 zákona č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení ...
 • 11aa)  Zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v znení ...
 • 11b)  § 20f až 20j Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • 11c)  § 19 zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 11d)  § 3 ods. 1 a 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných ...
 • 12)  Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení ...
 • 13)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 308/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických ...
 • 13a)  STN EN ISO/IEC 17025 Všeobecné požiadavky na kompetentnosť skúšobných a kalibračných laboratórií. STN ...
 • 14)  § 4 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení zákona č. 436/2001 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky ...
 • 15)  Zákon č. 367/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 16)  § 23 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 547/2011 Z. z.
 • 16a)  § 12 ods. 2 písm. a) prvý bod zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej ...
 • 17)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 18)  Občiansky zákonník.
 • 18a)  Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...
 • 18aa)  § 3 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 18ab)  § 3 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním ...
 • 18ac)  § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 18ad)  § 4 ods. 2 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z.
 • 18ae)  § 31 ods. 4 zákona č. 417/2013 Z. z.
 • 18af)  § 24 ods. 5 až 7 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 386/2016 Z. z.
 • 18ag)  Zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 18ah)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti ...
 • 18b)  § 4 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami.
 • 19)  § 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky ...
 • 19a)  § 94 ods. 2 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 19aa)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní ...
 • 19b)  § 5 ods. 3 zákona č. 34/2002 Z. z.
 • 20)  § 476 až 488 Obchodného zákonníka.
 • 21)  Napríklad Trestný zákon, Zákonník práce, Občiansky zákonník, Obchodný zákonník.
 • 21a)  § 4 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 22)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 23)  Zákon č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 24)  § 9 ods. 7 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore