Zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú rozhodnutím orgánu štátu alebo jeho nesprávnym úradným postupom 58/1969 účinný od 01.07.1990 do 30.06.2004

Platnosť od: 18.06.1969
Účinnosť od: 01.07.1990
Účinnosť do: 30.06.2004
Autor: Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky
Oblasť: Štátne orgány, Zodpovednosť v občianskom práve, Osobné práva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú rozhodnutím orgánu štátu alebo jeho nesprávnym úradným postupom 58/1969 účinný od 01.07.1990 do 30.06.2004
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 58/1969 s účinnosťou od 01.07.1990 na základe 119/1990
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o zodpovednosti za škodu spôsobenú rozhodnutím orgánu štátu alebo jeho nesprávnym úradným ...

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ ROZHODNUTÍM

PRVÁ HLAVA
ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ NEZÁKONNÝM ROZHODNUTÍM

Zásady zodpovednosti
§ 1
(1)

Štát zodpovedá za škodu spôsobenú nezákonným rozhodnutím, ktoré v občianskom súdnom konaní ...

(2)

Zodpovednosti podľa odseku 1 sa nemožno zbaviť.

(3)

V hospodárskoprávnych vzťahoch nezodpovedá štát podľa tohto zákona v prípadoch, v ktorých ...

§ 2

Právo na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím majú tí, ktorí sú účastníkmi ...

Podmienky uplatnenie nároku
§ 3

Ak nejde o prípady hodné osobitného zreteľa, možno nárok na náhradu škody spôsobenej nezákonným ...

§ 4
(1)

Nárok na náhradu škody nemožno uplatniť, dokiaľ právoplatné rozhodnutie, ktorým bola škoda ...

(2)

Ako výnimku z ustanovenia odseku 1 možno uplatniť nárok na náhradu škody spôsobenej nezákonným ...

DRUHÁ HLAVA
ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ ROZHODNUTÍM O VÄZBE ALEBO TRESTE

§ 5
Náhrada škody spôsobenej rozhodnutím o väzbe
(1)

Právo na náhradu škody spôsobenej rozhodnutím o väzbe má voči štátu ten, na kom bola väzba ...

(2)

Právo na náhradu škody nemá ten,

a)

kto si väzbu zavinil sám, najmä tým, že pokusom o útek alebo iným svojím konaním dal príčinu ...

b)

kto bol spod obžaloby oslobodený alebo proti komu bolo trestné stíhanie zastavené len preto, že ...

(3)

Za väzbu nariadenú v konaní o vydanie do cudziny sa náhrada škody podľa predchádzajúcich ustanovení ...

§ 6
Náhrada škody spôsobenej rozhodnutím o treste
(1)

Právo na náhradu škody spôsobenej rozhodnutím o treste má voči štátu ten, na kom bol úplne ...

(2)

Právo na náhradu škody má i ten, kto bol v neskoršom konaní odsúdený na miernejší trest, než ...

(3)

Právo na náhradu škody podľa predchádzajúcich odsekov nemá ten,

a)

kto si privodil svoje odsúdenie úmyselne alebo

b)

proti komu bolo neskoršie trestné stíhanie zastavené len preto, že mu bola udelená milosť alebo ...

§ 7

Ak bol na odsúdenom vykonaný trest smrti, majú za podmienok § 5 a 6 právo na náhradu nákladov ...

§ 8

Zodpovednosti podľa ustanovení § 5 a 6 sa nemožno zbaviť.

TRETIA HLAVA
PREDBEŽNÉ PREROKOVANIE NÁROKU

§ 9
(1)

Nárok na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím, ako aj nárok na náhradu škody spôsobenej ...

a)

ak ide o vec patriacu do pôsobnosti Československej socialistickej republiky, federálny ústredný ...

b)

ak ide o vec patriacu do pôsobnosti Českej alebo Slovenskej socialistickej republiky, ústredný orgán ...

(2)

Ak bola žiadosť o predbežné prerokovanie podaná na ústrednom orgáne, ktorý nie je príslušný, ...

§ 10

Ak ústredný orgán neuspokojí nárok poškodeného do šiestich mesiacov odo dňa podania žiadosti, ...

§ 11

Dohoda o nároku na náhradu škody (§ 9 ods. 1) je prípustná len pri predbežnom prerokovaní tohto ...

ŠTVRTÁ HLAVA
PRÁVO NA ÚHRADU (REGRES)

§ 12
(1)

Ak štát nahradil podľa ustanovení tohto zákona škodu spôsobenú nezákonným rozhodnutím, má ...

(2)

Ak nezákonné rozhodnutie vydal orgán spoločenskej organizácie, má štát právo požadovať úhradu ...

(3)

Ak ide o nezákonné rozhodnutie niekoľkých orgánov, sú povinné plniť rovnakým dielom.

§ 13
(1)

Štátny orgán alebo ústredný orgán spoločenskej organizácie, proti ktorým štát s úspechom ...

(2)

Právo požadovať úhradu od osoby uvedenej v odseku 1 má za rovnakých podmienok štát, ak štátny ...

(3)

Ak zodpovedá štátnemu orgánu, ústrednému orgánu spoločenskej organizácie alebo štátu niekoľko ...

Rozsah úhrady
§ 14

Ak štát uplatnil nárok na úhradu podľa § 12, je oprávnený požadovať úhradu zaplatenej sumy ...

§ 15

Ak štát uplatnil nárok na úhradu podľa § 13 ods. 2 proti osobe, u ktorej účasť na rozhodovaní ...

§ 16

S výnimkou škody spôsobenej úmyselne súd v prípadoch hodných osobitného zreteľa úhradu zníži, ...

§ 17

Ak uplatní štátny orgán alebo ústredný orgán spoločenskej organizácie podľa § 13 ods. 1 právo ...

DRUHÁ ČASŤ

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ NESPRÁVNYM ÚRADNÝM POSTUPOM

§ 18
Zásady zodpovednosti
(1)

Štát zodpovedá za škodu spôsobenú v rámci plnenia úloh štátnych orgánov a orgánov spoločenskej ...

(2)

Zodpovednosti podľa odseku 1 sa nemožno zbaviť.

§ 19
Právo štátu na úhradu (regres)
(1)

Ak štát nahradí škodu spôsobenú nesprávnym úradným postupom, má právo požadovať úhradu ...

(2)

Ustanovenia § 13 ods. 3, § 15 a 16 platia obdobne.

TRETIA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

PRVÁ HLAVA
SPOLOČNÉ USTANOVENIA

Vzťah k Občianskemu zákonníku
§ 20

Pokiaľ nie je ustanovené inak, spravujú sa právne vzťahy upravené v tomto zákone Občianskym ...

§ 21

Strata na zárobku sa uhrádza, aj keď nejde o škodu na zdraví. Ustanovenia § 447 ods. 2 Občianskeho ...

§ 22
(1)

Právo na náhradu škody podľa tohto zákona sa premlčí za tri roky odo dňa, keď sa poškodený ...

(2)

Najneskôr sa toto právo premlčí za desať rokov odo dňa, keď poškodenému bolo doručené (oznámené) ...

(3)

Ak je potrebné nárok predbežne prerokovať na ústrednom orgáne (§ 9 ods. 1), premlčacia doba ...

§ 23

Právo na náhradu škody podľa prvej časti druhej hlavy sa premlčí za rok odo dňa, keď nadobudlo ...

§ 24
(1)

Právo štátu na úhradu podľa § 12 a 19 sa premlčí za rok odo dňa, keď bola zaplatená náhrada ...

(2)

Právo štátu na úhradu podľa § 13 ods. 2 sa premlčí za rok odo dňa, keď bola zaplatená náhrada ...

(3)

V dobách uvedených v odseku 2 sa premlčí právo štátneho orgánu alebo ústredného orgánu spoločenskej ...

§ 25
Štát a orgány vystupujúce v jeho mene
(1)

Za škodu spôsobenú rozhodnutím zodpovedá podľa tohto zákona Československá socialistická republika, ...

(2)

V právnych vzťahoch upravených v tomto zákone vystupuje v mene štátu ústredný orgán uvedený ...

§ 26
Právomoc súdu

O nárokoch podľa tohto zákona rozhodujú súdy. O nárokoch na úhradu (regres), ktoré podľa tohto ...

DRUHÁ HLAVA
PRECHODNÉ USTANOVENIA

§ 27

Zodpovednosť podľa tohto zákona sa vzťahuje na náhradu škody spôsobenej rozhodnutiami, ktoré ...

§ 28
(1)

O nárokoch na náhradu škody spôsobenej rozhodnutím o väzbe a treste vydaným do dňa účinnosti ...

(2)

Podľa doterajších predpisov (§ 421 Občianskeho zákonníka) sa taktiež rozhodne o nárokoch na ...

§ 29
(1)

Do dňa, keď nadobudne účinnosť ústavný zákon Federálneho zhromaždenia o súdoch a prokuratúre, ...

(2)

Ustanovenie odseku 1 platí aj vtedy, ak ide o škodu spôsobenú nesprávnym úradným postupom.

TRETIA HLAVA
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 30
Osobitná úprava ochrany práv poškodeného na prechodný čas
(1)

Generálny prokurátor je povinný podať sťažnosť pre porušenie zákona proti rozhodnutiu vydanému ...

(2)

Rovnaké povinnosti má krajský prokurátor v prípadoch uvedených v § 19 ods. 1 písm. c) zákona ...

Zrušovacie ustanovenie a účinnosť zákona
§ 31
Zrušujú sa
a)

ustanovenie § 426 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb.,

b)

ustanovenie § 371 až 374 zákona č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestného poriadku) ...

§ 32

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júlom 1969.

Svoboda v. r.

Dr. Dubček v. r.

Ing. Černík v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore