Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 84/2007 účinný od 01.01.2010

Platnosť od: 01.03.2007
Účinnosť od: 01.01.2010
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Občianske súdne konanie, Obchodné záväzkové vzťahy, Osobné práva, Autorské právo a práva príbuzné autorskému právu, Priemyselné právo, Exekučné konanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUD31DS3EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 84/2007 účinný od 01.01.2010
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 84/2007 s účinnosťou od 01.01.2010 na základe 506/2009
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) ...

1.

V § 4 písm. b) sa slová „vysielateľa a vydavateľa“ nahrádzajú slovami „vysielateľa alebo vydavateľa“. ...

2.

V § 5 ods. 2 na konci prvej vety sa bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „originálom ...

3.

V § 5 ods. 14 sa za slovo „zahŕňa“ vkladá slovo „aj“.

4.

V § 5 ods. 20 sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „výrobca originálu ...

5.

V § 5 odsek 25 znie:

„(25) Zvukový záznam je len záznam zvukov vnímateľný sluchom bez ohľadu na to, akým spôsobom a na akom ...

6.

V § 10 sa vypúšťa odsek 3.

7.

V § 15 ods. 2 sa na konci vypúšťajú slová „a sú ako predmety autorského práva v ňom obsiahnuté“.

8.

V § 18 ods. 7 sa slová „zvukovo-obrazového záznamu tohto diela“ nahrádzajú slovami „originálu audiovizuálneho ...

9.

§ 19 vrátane nadpisu znie:

„§ 19 Právo na odmenu pri ďalšom predaji originálu diela výtvarného umenia (1) Ak sa originál diela ...

10.

V § 21 ods. 2 sa slová „spojenom diele, ktoré bolo vytvorené “ nahrádzajú slovami „spojených dielach ...

11.

V § 23 ods. 1 sa slová „pre územie Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „pre územie členského štátu ...

12.

V § 24 odseky 6 až 9 znejú:

„(6) Náhradu odmeny podľa odsekov 4 a 5 prostredníctvom organizácie kolektívnej správy (§ 79) uhradí ...

13.

V § 30 ods. 1 písm. b) sa pred slovo „pri“ vkladá slovo „diela“.

14.

V § 33 ods. 1 písm. a) sa za slovom „prostriedku“ vypúšťa čiarka a slová „najmä o aktuálnych ekonomických, ...

15.

§ 45 vrátane nadpisu znie:

„§ 45 Odmena (1) Dohodnutá odmena musí zodpovedať spôsobu, rozsahu, účelu a času použitia diela. (2) Ak ...

16.

Doterajší text § 54 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Ak dielo nie je označené menom alebo pseudonymom podľa odseku 1 alebo takýto spôsob označenia diela ...

„9a) Napríklad § 24 ods. 1 písm. k) a § 31 ods. 2 písm. l) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 ...

17.

§ 55 vrátane nadpisu znie:

„§ 55 Audiovizuálne dielo (1) Vyhlásenie o audiovizuálnom diele a o právach k tomuto dielu vrátane práv ...

18.

§ 56 a 57 znejú:

„§ 56 (1) Autor, do ktorého práva sa neoprávnene zasiahlo alebo ktorého právu hrozí neoprávnený zásah, ...

„9b)
Občiansky zákonník.“.

19.

V § 58 ods. 2 sa za slovo „dovoz“ vkladajú slová „alebo príjem“.

20.

V § 63 ods. 3 sa slová „Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „členského štátu alebo zmluvného štátu“. ...

21.

V § 63 ods. 4 sa vypúšťa slovo „vopred“.

22.

V § 63 ods. 5 sa slová „Pri nakladaní“ nahrádzajú slovami „Ak nie je dohodnuté inak, pri nakladaní“.

23.

V § 64 ods. 3 sa slová „Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „členského štátu alebo zmluvného štátu“. ...

24.

V § 64 odsek 5 znie:

„(5) Práva výrobcu zvukového záznamu podľa odsekov 1 a 2 trvajú 50 rokov od vyhotovenia zvukového záznamu. ...

25.

V § 66 ods. 3 sa slová „Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „členského štátu alebo zmluvného štátu“. ...

26.

V § 68 ods. 3 sa slová „Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „členského štátu alebo zmluvného štátu“. ...

27.

V § 69 ods. 1 sa slová „§ 28 ods. 1, 3 a 4 , § 30 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3, § 31, § 33 ods. 1 písm. ...

28.

V § 71 ods. 1 sa slová „§ 39 až 49, § 53, 54, 56 až 61“ nahrádzajú slovami „§ 39 až 51, § 53 až 61“.

29.

V § 71 ods. 2 sa za slová „§ 39 až 49,“ vkladajú slová „§ 51,“ a slová „§ 53, 54, 56 až 61“ sa nahrádzajú ...

30.

V § 78 ods. 2 písm. b) sa za slová „§ 50“ vkladajú slová „a 55“.

31.

V § 78 ods. 2 sa na konci pripája veta, ktorá znie: „Kolektívnou správou nie je dočasné zastupovanie ...

32.

V § 78 ods. 3 písm. e) sa za slovo „právo“ vkladajú slová „autora alebo výkonného umelca“.

33.

§ 78 ods. 3 sa dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f) právo autora a výkonného umelca na primeranú odmenu za vypožičanie (§ 18 ods. 7 a § 63 ods. 4).“. ...

34.

§ 78 ods. 4 sa dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

„i)
použitie predmetu ochrany, za ktoré sa uhrádza primeraná odmena.“.

35.

Nadpis pod § 80 znie: „Udelenie a zánik oprávnenia“.

36.V § 80 ods. 3 písmeno b) znie:

„b) doklad preukazujúci členstvo alebo prísľub členstva v medzinárodnej organizácii a písomné vyjadrenie ...

37.

V § 80 ods. 3 sa za písmeno d) vkladajú nové písmená e) a f), ktoré znejú:

„e) vzorový návrh zmluvy o zastupovaní nositeľov práv pri výkone kolektívnej správy, f) návrh odmien ...

Doterajšie písmená e) a f) sa označujú ako písmená g) a h).

38.

V § 80 ods. 7 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b) ktorý žiada o oprávnenie k právam a k takému predmetu týchto práv, a ak ide o diela, k takému ich ...

Doterajšie písmeno b) sa označuje ako písmeno c).

39.

§ 80 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10) Oprávnenie zaniká zánikom právnickej osoby, ktorej sa oprávnenie udelilo, alebo na základe rozhodnutia ...

40.

V § 81 ods. 1 písm. h) druhom bode sa za slovo „odmenu“ vkladá čiarka a slová „primeranú odmenu“.

41.

V § 81 ods. 1 písm. j) sa za slovo „odmeny,“ vkladajú slová „primerané odmeny,“.

42.

V § 81 ods. 1 písm. k) sa za slová „vybraných odmien,“ vkladajú slová „primeraných odmien,“ a za slová ...

43.

V § 81 ods. 1 písm. m) sa za slová „vybraných odmien,“ vkladajú slová „primeraných odmien,“.

44.

V § 81 ods. 1 písm. o) sa za slová „účtovnú závierku“ vkladajú slová „overenú audítorom“.

45.

V § 81 ods. 1 písm. p) sa slová „§ 5“ nahrádzajú slovami „§ 80“.

46.

V § 81 ods. 1 písm. r) prvom bode sa slová „§ 80 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 80 ods. 3 a 4“.

47.

V § 81 ods. 1 písm. s) sa na konci pripájajú slová „a primeraných odmien“.

48.

V § 81 ods. 4 tretej vete za slová „zmlúv uzatvorených s ňou pri výkone kolektívnej správy“ sa vkladá ...

49.

V § 81 odseky 5 a 6 znejú:

„(5) Ak prevádzkovateľ prevádzky alebo iného priestoru poskytne svoju prevádzku alebo iný priestor usporiadateľovi ...

50.

V § 82 ods. 7 sa slová „Ak práva k niektorým predmetom ochrany“ nahrádzajú slovami „Ak niektoré z práv ...

51.

V § 82 ods. 8 sa slová „nahrádza písomné potvrdenie preukazujúce uzatvorenie zmluvy s organizáciou kolektívnej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 12 znie:

„12) § 16 písm. f), § 17 ods. 1 písm. c), § 46 ods. 2 písm. d), § 57 ods. 2 písm. d) zákona č. 308/2000 ...

52.

§ 83 vrátane nadpisu znie:

„§ 83 Dohľad ministerstva (1) Ministerstvo vykonáva dohľad nad výkonom kolektívnej správy preverovaním ...

53.

V § 85 ods. 3 sa vypúšťajú slová „podľa § 83 ods. 1 písm. c)“.

54.

Nad § 86 sa vkladá nadpis šiestej časti, ktorý znie:

„ŠIESTA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA“.

55.

§ 86 vrátane nadpisu znie:

„§ 86 Spoločné ustanovenia (1) Práva priznané podľa tohto zákona občanom Slovenskej republiky sa vzťahujú ...

56.

Nad § 87 sa vypúšťa nadpis

„ŠIESTA ČASŤ PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA“. 57. Za § 87 sa vkladá § 87a, ktorý znie: § 87a (1) Ustanoveniami ...

Čl. II

Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona č. 36/1967 Zb., zákona č. 158/1969 Zb., ...

1.

V § 75 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:

„Návrh podľa odseku 9 musí obsahovať aj výšku zábezpeky na náhradu ujmy.“.

2.

§ 75 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9) Navrhovateľ predbežného opatrenia podľa § 76 ods. 1 písm. h) môže navrhnúť, aby ten, kto porušuje ...

3.

V § 76 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h)
sa zdržal konania, ktorým porušuje alebo ohrozuje právo duševného vlastníctva.“.

4.

§ 77 sa dopĺňa odsekmi 4 až 6, ktoré znejú:

„(4) Ak ide o predbežné opatrenie vydané podľa § 75 ods. 9, zo zloženej zábezpeky sa uspokojí právoplatne ...

5.

Za § 78a sa vkladajú § 78b až 78h, ktoré vrátane nadpisu znejú:

„Zabezpečenie dôkazu vo veciach týkajúcich sa práva duševného vlastníctva § 78b (1) Pred začatím konania ...

6.

Za § 89a sa vkladá § 89b, ktorý znie:

„§ 89b Súd, ktorý je príslušný na zabezpečenie dôkazného prostriedku, ak ide o zabezpečenie dôkazu vo ...

7.

§ 102 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Po začatí konania môže súd na návrh zabezpečiť dôkaz vo veciach týkajúcich sa práva duševného vlastníctva; ...

8.

V § 155 ods. 3 sa za slová „nekalým súťažným konaním“ vkladajú slová „vo veciach týkajúcich sa práva ...

9.

V § 210a sa za slová „§ 43 ods. 2“ vkladá čiarka a slová „§ 78c ods. 3“.

10.

V § 239 ods. 3 sa za slovo „tlmočnom“ vkladá čiarka a slová „o odmietnutí návrhu na zabezpečenie predmetu ...

11.

Nadpis nad § 373 znie: „Spoločné ustanovenia“.

12.

Za § 374b sa vkladá § 374c, ktorý znie:

„§ 374c Týmto zákonom sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedený v prílohe.“. ...

13.

Zákon sa dopĺňa prílohou, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha k zákonu č. 99/1963 Zb. v znení zákona č. 84/2007 Z. z. ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH ...

Čl. III

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení zákona č. 58/1969 Zb., zákona č. 131/1982 Zb., zákona ...

1.

V § 1 odsek 3 znie:

„(3) Občiansky zákonník upravuje aj právne vzťahy z duševného vlastníctva, ak tieto vzťahy neupravujú ...

2.

Za § 442 sa vkladá § 442a, ktorý znie:

„§ 442a (1) Pri porušení alebo ohrození práva duševného vlastníctva sa uhrádza aj nemajetková ujma v ...

3.

Za § 458 sa vkladá § 458a, ktorý znie:

„§ 458a Ak pri porušení alebo ohrození práva duševného vlastníctva nemožno určiť bezdôvodné obohatenie ...

4.

V § 672 ods. 2 sa slová „súdnym vykonávateľom“ nahrádzajú slovami „osobou poverenou súdom“.

5.

V prílohe sa dopĺňa piaty bod, ktorý znie:

„5. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožiteľnosti práv duševného ...

Čl. IV

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 264/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona ...

1.

V § 12 odseky 1 a 2 znejú:

„(1) Koho práva boli dotknuté alebo ohrozené neoprávneným používaním obchodného mena, môže sa proti ...

2.

V § 12 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Koho práva boli dotknuté alebo ohrozené neoprávneným používaním obchodného mena, môže požadovať ...

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

3.

V prílohe sa dopĺňa ôsmy bod, ktorý znie:

„8. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožiteľnosti práv duševného ...

Čl. V

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti ...

1.

§ 193 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d)
vykonávať úkony, na ktoré ho rozhodnutím poverí súd.“.

2.

Za § 240 sa vkladá § 241, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 241 Záverečné ustanovenie účinné od 1. marca 2007 Týmto zákonom sa preberá právny akt Európskych ...

3.

Zákon sa dopĺňa prílohou č. 3, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 3 k zákonu č. 233/1995 Z. z. v znení zákona č. 84/2007 Z. z. ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH ...

Čl. VIII

Zákon č. 146/2000 Z. z. o ochrane topografií polovodičových výrobkov sa mení a dopĺňa takto:

1.

§ 14 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) V prípade neoprávneného zásahu do práv chránených týmto zákonom alebo ohrozenia týchto práv patria ...

2.

Nadpis nad § 19 znie: „Porušovanie práv a prejednávanie sporov“.

3.

§ 19 znie:

„§ 19 (1) V prípade neoprávneného zásahu do práv chránených týmto zákonom alebo ohrozenia týchto práv ...

„8a)
Občiansky zákonník.“.

4.

Za § 19 sa vkladá § 19a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 19a Právo na informácie (1) V prípade neoprávneného zásahu do práv chránených týmto zákonom alebo ...

5.

§ 20 znie:

„§ 20 (1) Spory o práva podľa tohto zákona prejednávajú a rozhodujú súdy, ak tento zákon neustanovuje ...

6.

Za § 36 sa vkladá § 36a, ktorý znie:

„§ 36a Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe.“. ...

7.

Zákon sa dopĺňa prílohou, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha k zákonu č. 146/2000 Z. z. v znení zákona č. 84/2007 Z. z. ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV ...

Čl. IX

Zákon č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej ...

1.

V § 6 sa odsek 3 dopĺňa písmenami o) a p), ktoré znejú:

„o) uzatvára s príslušnou organizáciou kolektívnej správy7a) hromadnú licenčnú zmluvu7b) na rozširovanie ...

„7a) § 79 zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský ...

2.

V poznámke pod čiarou k odkazu 12 sa citácia „§ 24 zákona č. 383/1997 Z. z. Autorský zákon a zákon, ...

Čl. X

Zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 1 sa čiarka za slovom „prihlášky“ nahrádza slovom „alebo“ a vypúšťajú sa slová „alebo dodatkového ...

2.

V § 2 písm. a) sa čiarka za slovami „[§ 3 písm. e)]“ nahrádza slovom „a“ a vypúšťajú sa slová „a na ...

3.

V § 2 písm. b) sa čiarka za slovom „patent“ nahrádza slovom „a“ a vypúšťajú sa slová „a na dodatkové ...

4.

V § 2 písm. c) sa vypúšťajú slová „žiadateľa o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia a na jeho ...

5.

V § 2 písm. d) sa čiarka za slovom „patentu“ nahrádza slovom „alebo“ a vypúšťajú sa slová „alebo k dodatkovému ...

6.

§ 24 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) V prípade neoprávneného zásahu do práv chránených týmto zákonom alebo ohrozenia týchto práv patria ...

7.

V § 32 sa vypúšťa odsek 2. Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.

8.

V § 32 ods. 2 veta druhá znie: „Ak bola zásahom do práv podľa odseku 1 alebo ohrozením týchto práv spôsobená ...

„13a)
Občiansky zákonník.“.

9.

V § 32 ods. 3 sa slová „podľa odseku 3“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 2“.

10.

Za § 32 sa vkladá § 32a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 32a Právo na informácie (1) V prípade neoprávneného zásahu do práv chránených týmto zákonom alebo ...

11.

§ 33 znie:

„§ 33 (1) Spory o práva podľa tohto zákona prerokúvajú a rozhodujú súdy, ak tento zákon neustanovuje ...

12.

Piata časť sa vypúšťa.

Poznámky pod čiarou k odkazom 23 až 25 sa vypúšťajú.

13.

V § 79 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Na vznik, zmenu a zánik právnych vzťahov, predmetom ktorých je osvedčenie podľa osobitných predpisov,22a) ...

Doterajšie odseky 4 až 9 sa označujú ako odseky 5 až 10.

„22a) Nariadenie Rady (EHS) č. 1768/92 z 18. júna 1992 o vytvorení dodatkového ochranného osvedčenia ...

14.

V § 79 odsek 9 znie:

„(9) Za úkony podľa tohto zákona, za udržiavanie platnosti patentu, európskeho patentu a za podanie ...

15.

V § 80 sa vypúšťa písmeno h).

Doterajšie písmená i) až p) sa označujú ako písmená h) až o).

16.

V § 80 písm. h) znie:

„h) podrobnosti o spôsobe podania a náležitostiach návrhu o zrušenie osvedčenia podľa osobitného predpisu22a) ...

17.

V § 80 písm. m) sa za slovo „osvedčení“ vkladajú slová „podľa osobitného predpisu22a)“.

18.

Za § 85 sa vkladá § 85a, ktorý znie:

„§ 85a Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe.“. ...

19.

Zákon sa dopĺňa prílohou, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha k zákonu č. 435/2001 Z. z. v znení zákona č. 84/2007 Z. z. ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV ...

Čl. XI

Zákon č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch v znení zákona č. 344/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.

§ 24 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) V prípade neoprávneného zásahu do práv chránených týmto zákonom alebo ohrozenia týchto práv patria ...

2.

V § 27 sa vypúšťa odsek 2. Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.

3.

V § 27 ods. 2 veta druhá znie: „Ak bola zásahom do práv podľa odseku 1 alebo ohrozením týchto práv spôsobená ...

„5a)
Občiansky zákonník.“.

4.

V § 27 ods. 3 sa slová „podľa odseku 3“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 2“.

5.

Za § 27 sa vkladá § 27a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 27a Právo na informácie (1) V prípade zásahu do práv chránených týmto zákonom alebo ohrozenia týchto ...

6.

§ 28 znie:

„§ 28 (1) Spory o práva podľa tohto zákona prerokúvajú a rozhodujú súdy, ak tento zákon neustanovuje ...

7.

Za § 51 sa vkladá § 51a, ktorý znie:

„§ 51a Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe.“. ...

8.

Zákon sa dopĺňa prílohou, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha k zákonu č. 444/2002 Z. z. v znení zákona č. 84/2007 Z. z. ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV ...

Čl. XII

Zákon č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a ...

1.

§ 9 sa dopĺňa nadpisom, ktorý znie: „Porušovanie práv“.

2.

V § 9 sa vypúšťa odsek 2. Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.

3.

V § 9 ods. 2 tretia veta znie: „Ak bola zásahom do práv chránených týmto zákonom alebo ohrozením týchto ...

„1a)
Občiansky zákonník.“.

4.

Za § 9 sa vkladá § 9a, ktorým vrátane nadpisu znie:

„§ 9a Právo na informácie (1) V prípade neoprávneného zásahu do práv chránených týmto zákonom alebo ...

5.

§ 10 znie:

„§ 10 (1) Spory o práva podľa tohto zákona prejednávajú a rozhodujú súdy, ak tento zákon neustanovuje ...

6.

Za § 38 sa vkladá § 38a, ktorý znie:

„§ 38a Týmto zákonom sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedený v prílohe.“. ...

7.

Zákon sa dopĺňa prílohou, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha k zákonu č. 469/2003 Z. z. v znení zákona č. 84/2006 Z. z. ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV ...

Čl. XIII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2007.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore