Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71096
Dôvodové správy: 2416
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
11.07.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 184/2018 účinný od 31.10.2019


Platnosť od: 26.06.2018
Účinnosť od: 31.10.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Občianske právo, Veterinárna starostlivosť

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 184/2018 účinný od 31.10.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 184/2018 s účinnosťou od 31.10.2019

Legislatívny proces k zákonu 184/2018

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 99/2008 Z. z., zákona ...

1.

V § 1 ods. 1 písm. b) sa za slová „odvodených produktov2) (ďalej len „živočíšny vedľajší ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 2aa znie:

„2aa) Čl. 3 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ...

2.

V § 1 ods. 1 písm. d) sa za slová „fyzických osôb“ vkladá čiarka a slová „fyzických osôb ...

3.

V § 2 písm. a) sa za slová „Európskej únie“ vkladajú slová „alebo štátmi, ktoré sú ...

4.

V § 2 písmeno d) znie:

„d) farmovým chovom trvalo ohradené miesto, kde sa chová inak voľne žijúca zver na účely rozmnožovania, ...

5.

V § 3 písm. d) sa za slová „vedľajších produktov“ vkladá čiarka a slovo „krmív“ a na ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:

„4a) § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 271/2005 Z. z. o výrobe, uvádzaní na trh a používaní ...

6.

V § 3 písm. f) sa za slová „vedľajších produktov“ vkladá čiarka a slovo „krmív“.

7.

V poznámke pod čiarou k odkazu 5 sa slová „nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003 ...

8.

Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:

„9) Čl. 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 178/2002.“.

9.

V § 4 ods. 3 písm. b) sa slová „osobitným predpisom,12)“ nahrádzajú slovami „osobitnými ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 12 znie:

„12) Zákon č. 271/2005 Z. z. Nariadenie (ES) č. 183/2005.Príloha IV nariadenia (ES) č. 999/2001“. ...

10.

V § 4 sa odsek 3 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e)
pri ochrane zvierat.“.

11.

V § 4 ods. 4 sa odkaz 14 nad slovami „slobodných skladoch“ umiestňuje nad slová „slobodných ...

12.

V § 5 písmeno j) znie:

„j) zriaďuje počítačovú databázu pre centrálny register hospodárskych zvierat, zabezpečuje ...

13.

V § 6 ods. 2 písm. h) prvom bode sa slovo „y)“ nahrádza slovom „z)“ a slovo „an)“ sa ...

14.

V § 6 ods. 2 písm. h) druhom bode sa slová „vzťahuje osobitný predpis,31)“ nahrádzajú slovami ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 31 znie:

„31) Nariadenie (ES) č. 853/2004.Nariadenie (ES) č. 1069/2009.“.

15.

V § 6 ods. 2 sa písmeno h) dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:

„3. zdravia zvierat, identifikácie zvierat, registrácie zvierat a ochrany zvierat u vlastníkov ...

16.

V § 6 ods. 2 písmená i) a j) znejú:

„i) vydáva, pozastavuje a zrušuje rozhodnutie o schválení pre 1. hraničné inšpekčné stanice ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 32a a 32b znejú:

„32a) Čl. 24 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1069/2009. 32b) Čl. 2 nariadenia Komisie (ES) ...

17.

V § 6 ods. 2 písm. k) sa slová „ods. 2“ nahrádzajú slovami „ods. 3“.

18.

V § 6 ods. 2 písmeno o) znie:

„o) vydáva a zrušuje certifikáty o dodržaní veterinárnych požiadaviek podľa § 3 po vykonaní ...

19.

Poznámka pod čiarou k odkazu 37 znie:

„37) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 577/2013 z 28. júna 2013 o vzorových identifikačných ...

20.

V § 6 ods. 2 písm. w) sa za slovo „prideľuje“ vkladajú slová „a odníma“.

21.

V § 6 ods. 2 písmeno aa) znie:

„aa)
povoľuje a zrušuje povolenie výnimiek podľa osobitného predpisu,39)“.

22.

V § 6 ods. 2 písm. ab) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo živočíšne vedľajšie produkty,“. ...

23.

V § 6 ods. 2 písm. al) sa za slovo „vydáva“ vkladá čiarka a slová „pozastavuje a zrušuje“. ...

24.

V § 6 ods. 2 sa vypúšťa písmeno am).

Doterajšie písmená an) až av) sa označujú ako písmená am) až au).

25.

V § 6 ods. 2 písm. ap) sa slová „ods. 4“ nahrádzajú slovami „ods. 5“.

26.

V § 6 sa odsek 2 dopĺňa písmenami av) až be), ktoré znejú:

„av) vydáva a zrušuje rozhodnutie o schválení odchytu túlavých zvierat na obdobie piatich rokov ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 50d až 50g znejú:

„50d) Čl. 12 až 22 nariadenia (ES) č. 1005/2008. 50e) Nariadenie (ES) č. 1005/2008. 50f) Čl. ...

27.

§ 6 ods. 5 písm. a) sa dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:

„4. nariadiť použitie zakázaného spôsobu lovu zveri alebo nesprávneho spôsobu lovu zveri podľa ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 50h a 50i znejú:

„50h) § 65 ods. 2 a 3 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých ...

28.

V § 6 ods. 5 písm. f) sa vypúšťajú slová „podľa osobitného predpisu51)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 51 sa vypúšťa.

29.

V § 8 ods. 3 písm. a) úvodnej vete sa za slovo „lekárov“ vkladajú slová „a úradných veterinárnych ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 53 znie:

„53) Čl. 2 ods. 1 písm. h) nariadenia (ES) č. 854/2004.“.

30.

V § 8 ods. 3 písm. a) prvom bode sa slová „u) a v)“ nahrádzajú slovami „t) a u)“.

31.

V § 8 ods. 3 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „a 2“.

32.

Poznámka pod čiarou k odkazu 69 znie:

„69) Čl. 24 ods. 1 písm. b) až j) nariadenia (ES) č. 1069/2009.“.

33.

V § 8 ods. 3 písm. j) sa za slovo „vydáva“ vkladajú slová „a zrušuje“.

34.

V § 8 ods. 3 písm. k) sa vypúšťa slovo „hospodárskych“.

35.

V § 8 ods. 3 písm. n) sa slová „písm. e)“ nahrádzajú slovami „písm. f)“.

36.

Poznámka pod čiarou k odkazu 72 znie:

„72) Čl. 16 písm. g) a čl. 18 nariadenia (ES) č. 1069/2009.“.

37.

V § 8 ods. 3 písm. u) sa za slovo „povoľuje“ vkladajú slová „a zrušuje povolenie na“.

38.

V poznámke pod čiarou k odkazu 78a sa na konci dopĺňa nový riadok, ktorý znie: „Čl. 7 nariadenia ...

39.

V § 8 ods. 3 písm. z) tretí bod znie:

„3. vykonávanie činností súvisiacich so sprostredkovaním nákupu a predaja zvierat právnickými ...

40.

V § 8 ods. 3 písm. z) piaty bod a šiesty bod znejú:

„5. rozrábkarne na odstraňovanie špecifikovaného rizikového materiálu, ktorý má pôvod v členskom ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 78aa znie:

„78aa) § 45 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.“. ...

41.

V § 8 ods. 3 písm. z) siedmom bode sa za slovo „zariadenia“ vkladajú slová „fyzických osôb,“. ...

42.

V § 8 ods. 3 písm. z) deviatom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „ak nejde o zariadenie ...

43.

Poznámka pod čiarou k odkazu 78c znie:

„78c) Čl. 19 ods. 1 písm. a), b), d) a f) nariadenia (ES) č. 1069/2009.“.

44.

V § 8 ods. 3 písmeno ah) znie:

„ah) vykonáva identifikačnú kontrolu a fyzickú kontrolu zabezpečenia systému osvedčovania úlovkov ...

45.

V § 8 sa odsek 3 dopĺňa písmenami aj) až an), ktoré znejú:

„aj) povoľuje a zrušuje výnimky z povinnosti označovať vajcia podľa osobitného predpisu,78j) ak) povoľuje ...

Poznámky pod čiarkou k odkazom 78j a 78k znejú:

„78j) Príloha VII časť VI nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra ...

46.

V § 9 odsek 2 znie:

„(2) Ústav kontroly veterinárnych liečiv a) schvaľuje prevádzkareň na prípravu a uvádzanie ...

47.

V § 10 ods. 11 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „v odbore včelár, včelárka alebo“. ...

48.

V § 10 sa za odsek 11 vkladá nový odsek 12, ktorý znie:

„(12) Odborný veterinárny lekár, ktorý vykonáva odborné veterinárne činnosti a služby podľa ...

Doterajšie odseky 12 až 15 sa označujú ako odseky 13 až 16.

49.

V § 12 ods. 1 písm. g) sa slová „písm. h)“ nahrádzajú slovami „písm. i) a j)“.

50.

V § 12 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h) poskytnúť údaje o existencii exemplárov druhov voľne žijúcich živočíchov podľa osobitného ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 87a a 87b znejú:

„87a) Nariadenie Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov ...

51.

V § 12 ods. 2 písmená a) a b) znejú:

„a) vstupovať pri výkone veterinárnej kontroly na pozemok, do stavby, do prevádzkarne, do zariadenia, ...

52.

V § 12 ods. 2 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

„c) požadovať od kontrolovanej osoby, od jej zamestnancov alebo od osoby, ktorá v mene kontrolovanej ...

Doterajšie písmená c) až i) sa označujú ako písmená d) až j).

53.

V § 12 ods. 2 písm. d) sa slová „fotografickú dokumentáciu“ nahrádzajú slovami „obrazové ...

54.

V § 13 sa odsek 1 dopĺňa písmenami h) až k), ktoré znejú:

„h) zadať do centrálneho registra spoločenských zvierat údaje o identifikovanom psovi a jeho ...

55.

V § 13 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) vyžadovať od vlastníka zvieraťa preukázanie totožnosti preukazom totožnosti pri zadávaní ...

56.

Poznámka pod čiarou k odkazu 89 znie:

„89) Čl. 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 576/2013“.

57.

V § 13 ods. 4 písmeno b) znie:

„b) zadať údaje z pasu spoločenského zvieraťa podľa osobitného predpisu89a) do centrálneho ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 89a a 89b znejú:

„89a) Čl. 3 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 576/2013. 89b) Čl. 21 ods. 1 písm. a) až d), písm. ...

58.

V § 13 ods. 4 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „a predložiť ju na požiadanie orgánom ...

59.

V § 13 ods. 4 písmeno d) znie:

„d) zaznamenať údaje a výsledok sérologického testu v pase spoločenského zvieraťa vykonaného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 89c znie:

„89c) Rozhodnutie Rady z 20. marca 2000, ktorým sa určuje osobitný inštitút zodpovedný za stanovenie ...

60.

V § 13 ods. 4 písmeno g) znie:

„g) bezodkladne zaslať výrobcovi pasov pas spoločenského zvieraťa, ktorému skončila platnosť ...

61.

§ 13 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Ustanovenia odseku 4 písm. c) až e) sa vzťahujú aj na pas vydaný v inom členskom štáte.“. ...

62.

V § 14 ods. 1 písm. g) sa vypúšťajú slová „v kŕmnom zariadení“.

63.

V § 14 ods. 1 písm. i) sa slová „pôvodu a patogénov“ nahrádzajú slovami „pôvodu, patogénov ...

64.

V § 14 ods. 2 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo dočasné umiestnenie zvierat ...

65.

V § 14 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Vlastníkom zhabaných zvierat, násadových vajec, zárodočných produktov, produktov živočíšneho ...

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.

66.

V § 15 odseky 1 a 2 znejú:

„(1) Štátny veterinárny a potravinový ústav zriadený ministerstvom ako príspevková organizácia ...

67.

V § 15 ods. 3 písmeno d) znie:

„d) môže poskytovať služby laboratórnej diagnostiky, vyšetrovania, analýz alebo skúšania ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 96 znie:

„96) Čl. 19 ods. 1 a 3 nariadenia (ES) č. 178/2002.Čl. 3 ods. 1 písm. d) nariadenia (ES) č. 882/2004.“. ...

68.

§ 15 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Ak právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ vykonávajúca analýzu vzoriek zistí, ...

69.

Za § 15 sa vkladá § 15a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 15a Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 98a a 98b znejú:

„98a) Napríklad príloha I oddiel III kapitola IV nariadenia (ES) č. 854/2004, čl. 6 nariadenia ...

70.

V § 16 ods. 1 sa slová „zboru a colné orgány sú povinní“ nahrádzajú slovami „zboru, colné ...

71.

§ 16 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

„(11) Štátna veterinárna a potravinová správa poskytuje súčinnosť orgánu štátnej správy ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 99b znie:

„99b) § 20 zákona č. 15/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

72.

V § 17 ods. 1 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

„c)
africký mor ošípaných (Pestis suum africana),“.

Doterajšie písmená c) až i) sa označujú ako písmená d) až j).

73.

V § 17 sa odsek 1 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:

„k)
transmisívne spongiformné encefalopatie (TSE).“.

74.

V § 17 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

„(6) Odsek 5 sa nevzťahuje na kožušinové zvieratá, ktoré sa a) narodili rodičovskému páru ...

Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7.

75.

V § 17 ods. 7 sa na konci pripájajú tieto slová: „a potvrdenie o tomto vyšetrení bezodkladne ...

76.

V § 19 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.

77.

V § 19 ods. 2 písmeno c) znie:

„c)
údaje z pasov hovädzieho dobytka a koňovitých zvierat,“.

78.

V § 19 ods. 3 prvá veta znie: „Spoločenské zviera podľa osobitného predpisu,101) ktoré je predmetom ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 101 znie:

„101) Príloha I časť A nariadenia (EÚ) č. 576/2013.“.

79.

V § 19 odsek 4 znie:

„(4) Centrálny register spoločenských zvierat obsahuje a) individuálnu identifikáciu spoločenského ...

80.

V § 19 odsek 6 znie:

„(6) Osoba poverená ministerstvom, ak ide o údaje z centrálneho registra hospodárskych zvierat, ...

81.

V § 19 odsek 8 znie:

„(8) Označiť zviera transpondérom môže len súkromný veterinárny lekár; koňovité zviera ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 101a znie:

„101a) Čl. 18 ods. 3 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/262 zo 17. februára 2015, ktorým ...

82.

§ 19 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9) Vlastník psa je povinný zabezpečiť trvalé označenie psa chovaného na území Slovenskej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 102 znie:

„102) Príloha II nariadenia (EÚ) č. 576/2013.“.

83.

§ 19 sa dopĺňa odsekmi 10 a 11, ktoré znejú:

„(10) Ak bola vlastníkovi psa uložená pokuta podľa § 48 ods. 1, uhradením pokuty prechádza ...

84.

Poznámka pod čiarou k odkazu 105 znie:

„105) Napríklad nariadenie (EÚ) č. 576/2013, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 290/2003 ...

85.

V § 21 odsek 2 znie:

„(2) Ak ide o zvieratá, násadové vajcia alebo zárodočné produkty, ktorých zdravotné požiadavky ...

86.

§ 22 vrátane nadpisu znie:

„§ 22 Ochrana zvierat (1) Vlastník zvieraťa alebo držiteľ zvieraťa je povinný pri chove zvieraťa ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 106 až 106c znejú:

„106) Zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

87.

V § 23 odsek 1 znie:

„(1) Hovädzí dobytok, ošípané, ovce, kozy a zver z farmového chovu možno zabíjať u chovateľa, ...

88.

V § 23 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.

89.

V nadpise § 25 a v § 25 ods. 1 sa za slová „vedľajších produktov“ vkladá čiarka a slovo ...

90.

V § 25 odsek 2 znie:

„(2) Ak ide o produkty živočíšneho pôvodu, živočíšne vedľajšie produkty, krmivá a vybrané ...

91.

V § 29 ods. 5 sa za slovo „zabezpečiť“ vkladajú slová „na svoje náklady“.

92.

Poznámka pod čiarou k odkazu 115 znie:

„115) Čl. 21 nariadenia (ES) č. 1069/2009.“.

93.

V § 29 ods. 6 písm. a) sa vypúšťajú slová „hlásiť výskyt a“.

94.

V § 29 sa odsek 6 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) elektronicky nahlásiť štátnej veterinárnej a potravinovej správe každoročne do 31. januára ...

95.

V § 29 odsek 7 znie:

„(7) Správca komunikácie alebo užívateľ poľovného revíru podľa osobitného predpisu106) je ...

96.

V § 29 ods. 8 úvodnej vete sa slová „spracovateľský závod“ nahrádzajú slovami „schválené ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 112 znie:

„112) Čl. 24 ods. 1 písm. a) až j) nariadenia (ES) č. 1069/2009.“.

97.

V § 29 sa odsek 8 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) elektronicky nahlásiť štátnej veterinárnej a potravinovej správe každoročne do 31. januára ...

98.

V § 29 ods. 9 sa slová „spracovateľskému závodu alebo technickému zariadeniu na spracovanie ...

99.

V § 29 ods. 10 sa slová „spracovateľský závod“ nahrádzajú slovami „schválené zariadenie ...

100.

Za § 29 sa vkladá § 29a, ktorý znie:

„§ 29a (1) Ten, kto zistí na nehnuteľnosti umiestnenie živočíšnych vedľajších produktov, ...

101.

V § 30 ods. 1 sa za slovo „trh,“ vkladajú slová „skladovaní medikovaných krmív,“.

102.

V § 30 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Regionálna veterinárna a potravinová správa vykonáva kontrolu sprievodných certifikátov ...

Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 6 až 8.

103.

§ 31 vrátane nadpisu znie:

„§ 31 Všeobecné požiadavky na používanie krmív Osoba, ktorá zabezpečuje kŕmenie zvierat, ...

104.

V § 32 ods. 2 písm. b) a ods. 5 sa za slová „vedľajších produktov“ vkladá čiarka a slovo ...

105.

V § 32 ods. 8 sa za slová „vedľajších produktov“ vkladajú slová „a krmív“, slová „cez ...

106.

V § 33 odsek 3 znie:

„(3) Príjemca v mieste určenia zásielky produktu živočíšneho pôvodu z iného členského štátu ...

107.

V § 33 ods. 7 sa slová „cez územie“ nahrádzajú slovami „na území“ a slovo „prevozu“ ...

108.

Nadpis § 35 znie:

„Veterinárna kontrola pri dovoze a prevoze zvierat, násadových vajec, zárodočných produktov, ...

109.

V § 35 odsek 1 znie:

„(1) Zvieratá, násadové vajcia, zárodočné produkty, produkty živočíšneho pôvodu, živočíšne ...

110.

V § 35 ods. 2 sa za slová „vedľajších produktov“ vkladá čiarka a slová „a vybraných produktov ...

111.

V § 35 ods. 3 sa za slová „vedľajších produktov“ vkladá čiarka a slová „a vybraných produktov ...

112.

V § 35 ods. 4 sa za slová „vedľajších produktov“ vkladá čiarka a slová „a vybrané produkty ...

113.

V § 35 ods. 5 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „zvierat, násadových vajec, zárodočných ...

114.

V § 35 ods. 5 písm. a) druhom bode sa slová „produkty a produkty živočísneho pôvodu“ nahrádzajú ...

115.

V § 35 ods. 5 písm. b) druhý bod znie:

„2. či zvieratá, násadové vajcia, zárodočné produkty, produkty živočíšneho pôvodu, živočíšne ...

116.

V § 35 ods. 6 písm. b) úvodná veta a prvý bod znejú:

„b) ak ide o produkty živočíšneho pôvodu a živočíšne vedľajšie produkty, 1. spätný dovoz ...

117.

V § 35 sa odsek 6 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) ak ide o krmivá, opatrenia na zabránenie šíreniu infekčných chorôb alebo opatrenia na zabránenie ...

118.

V § 35 ods. 7 sa za slová „živočíšneho pôvodu“ vkladá čiarka a slová „živočíšne ...

119.

V § 35 ods. 8 sa za slovo „bode“ vkladajú slová „a písm. d) a e)“.

120.

V nadpise § 36 sa vypúšťajú slová „zvierat, násadových vajec a živočíšnych produktov“. ...

121.

V § 36 ods. 1 sa za slová „živočíšnych vedľajších produktov“ vkladá čiarka a slovo „krmív“. ...

122.

V nadpise § 37 sa slová „pôvodu alebo živočíšnymi vedľajšími produktmi“ nahrádzajú slovami ...

123.

V § 37 ods. 1 písm. a) sa slová „u) a v)“ nahrádzajú slovami „t) a u)“ a slová „zabíjanie ...

124.

V § 37 ods. 1 písm. b) tretí bod a štvrtý bod znejú:

„3. umožniť vstupovať pri výkone veterinárnej kontroly na pozemok, do stavby, do prevádzkarne, ...

125.

V § 37 sa odsek 1 dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú:

„d) ohlásiť regionálnej veterinárnej a potravinovej správe podujatie na predvádzanie a vystavovanie ...

126.

V § 37 ods. 2 písm. a) prvom bode sa za slovo „zvieraťa“ vkladajú slová „s podozrením na ...

127.

V § 37 ods. 2 písm. b) tretí a štvrtý bod znejú:

„3. zabezpečiť na svoje náklady identifikáciu a registráciu spoločenských zvierat podľa osobitného ...

128.

V § 37 ods. 2 sa písmeno b) dopĺňa piatym až ôsmym bodom, ktoré znejú:

„5. nahlásiť úhyn registrovaného psa do 21 dní do centrálneho registra spoločenských zvierat ...

129.

V § 37 ods. 2 písm. e) druhý bod znie:

„2. strpieť obmedzenie alebo zákaz premiestňovania zvieraťa, uvádzanie zvieraťa na trh, zhabanie ...

130.

V § 37 ods. 3 úvodná veta znie:

„Pri obchode so zvieratami, násadovými vajcami, zárodočnými produktmi, produktmi živočíšneho ...

131.

V § 37 ods. 4 úvodnej vete sa za slová „vedľajších produktov“ vkladá čiarka a slovo „krmív“. ...

132.

§ 37 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10) Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá vyváža zvieratá, násadové ...

133.

V § 37a ods. 1 a 5 sa slovo „as)“ nahrádza slovom „ar)“.

134.

§ 37a sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Povinnosť absolvovať vzdelávací program a vykonať záverečnú skúšku sa nevzťahuje na ...

135.

V § 39 odsek 1 znie:

„(1) Fyzická osoba, fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba je povinná pred začatím ...

136.

V § 39 ods. 2 sa vypúšťajú slová „fyzickej osoby – podnikateľa alebo právnickej“.

137.

V § 39 ods. 3 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová:

„a meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a rodné číslo, ak ide o fyzickú osobu“.

138.

V § 39 sa vypúšťa odsek 6.

Doterajšie odseky 7 až 13 sa označujú ako odseky 6 až 12.

139.

V § 39 ods. 7 sa slová „odseku 6“ nahrádzajú slovami „odseku 1“, slová „odseku 9“ sa ...

140.

V § 39 ods. 8 sa slová „odseku 8“ nahrádzajú slovami „odseku 7“ a slová „odseku 6“ ...

141.

V § 39 ods. 12 sa slová „nevzťahujú ustanovenia odsekov 1 až 6“ nahrádzajú slovami „nevzťahuje ...

142.

V § 39a ods. 3 sa za slovom „registráciu“ vypúšťa čiarka a vkladajú sa slová „a po splnení ...

143.

§ 39a sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4)
Na zrušenie registrácie sa primerane vzťahuje § 42 ods. 1, 2, 4 a 5.“.

144.

V § 39b ods. 3 sa slová „ods. 13 a 20“ nahrádzajú slovami „ods. 11, ods. 12 písm. a) prvý ...

145.

§ 39c vrátane nadpisu znie:

„§ 39c Pozastavenie a zrušenie schválenia a pozastavenie a zrušenie povolenia (1) Odvolanie proti ...

146.

Za § 39c sa vkladá § 39d, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 39d Uvádzanie medikovaných krmív na trh a schvaľovanie prevádzkarní na prípravu medikovaných ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 126c a 126d znejú:

„126c) § 4 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 41/2004 Z. z. 126d) § 4 ods. 2 a 4 ...

147.

V § 40 ods. 3 písm. e) druhom bode sa slová „písm. u)“ nahrádzajú slovami „písm. t)“.

148.

V § 40 ods. 3 sa písmeno e) dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:

„3. rozrábanie mäsa, výrobu mletého mäsa, výrobu mäsových prípravkov, výrobu mäsových ...

149.

V § 40 sa odsek 3 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h) výrobcov mlieka alebo mliečnych výrobkov zo surového mlieka alebo tepelne ošetreného mlieka ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 131a znie:

„131a) § 9 písm. a) prvý bod nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 360/2011 Z. z., ktorým ...

150.

Za § 40 sa vkladá § 40a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 40a Registrácia chovu hospodárskych zvierat (1) Vlastník hospodárskych zvierat, držiteľ ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 131b znie:

„131b) Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 735/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú ...

151.

Poznámky pod čiarou k odkazom 132 a 133 znejú:

„132) Čl. 4 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 853/2004. 133) Čl. 4 ods. 2 nariadenia (ES) č. ...

152.

V § 41 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Pri schvaľovaní bitúnkov podľa odseku 5 písm. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 134a znie:

„134a) Čl. 14 ods. 1 a príloha II nariadenia (ES) č. 1099/2009.“.

153.

V § 41 ods. 4 sa na konci druhej vety pripájajú tieto slová: „a ak ide o bitúnky, aj splnenie ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 128 a 134c znejú:

„128) Nariadenie (ES) č. 852/2004.Nariadenie (ES) č. 853/2004. 134c) Nariadenie (ES) č. 1099/2009.“. ...

154.

V § 41 ods. 5 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „a osobitných predpisov126)“.

155.

V § 41 ods. 5 sa vypúšťa písmeno t).

Doterajšie písmená u) a v) sa označujú ako písmená t) a u).

156.

V § 41 odseky 7 a 8 znejú:

„(7) Regionálna veterinárna a potravinová správa vydá rozhodnutie, ktorým schváli prevádzkareň, ...

157.

V § 41 ods. 12 písmeno a) znie:

„a) schválenie prevádzkarne alebo jej časti na činnosť podľa odsekov 3 a 4, ak pri 1. osobitnej ...

158.

V § 41 ods. 12 písm. b) sa za slová „požiadaviek podľa odseku 10“ vkladajú slová „alebo ...

159.

V § 41 sa odsek 12 dopĺňa písmenami c) a d), ktoré znejú:

„c) schválenie prevádzkarne, ak prevádzkovateľ nepožiada o predĺženie podmienečného schválenia ...

160.

V § 41 ods. 13 sa vypúšťa slovo „posudzovaných“.

161.

V § 41 sa vypúšťa odsek 19.

Doterajší odsek 20 sa označuje ako odsek 19.

162.

V § 41 ods. 19 sa slová „ods. 8“ v celom texte nahrádzajú slovami „ods. 7“.

163.

§ 41 sa dopĺňa odsekmi 20 až 23, ktoré znejú:

„(20) Naliehavé zabitie zvierat podľa osobitného predpisu143a) môže uskutočniť len spôsobilá ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 143a až 143c znejú:

„143a) Príloha III oddiel 1 kapitola VI nariadenia (ES) č. 853/2004. 143b) Čl. 7 ods. 1 nariadenia ...

164.

V § 42 ods. 1 sa za slová „zistí, že“ vkladajú slová „fyzická osoba,“.

165.

V § 42 odsek 2 znie:

„(2) Ak fyzická osoba, fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba v určenej lehote neodstráni ...

166.

V § 43 ods. 5 sa číslica „24“ nahrádza číslicou „12“.

167.

V § 44 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) výrobu, spracúvanie alebo skladovanie potravín živočíšneho pôvodu okrem maloobchodných ...

168.

V § 47 ods. 1 písmeno a) znie:

„a) vlastníci, držitelia alebo osoby oprávnené disponovať so zvieratami, násadovými vajcami, ...

169.

V § 47 ods. 1 písmeno c) znie:

„c) dovozcovia alebo osoby zodpovedné za zásielku zvierat, násadových vajec, zárodočných produktov, ...

170.

V § 47 ods. 1 písmeno e) znie:

„e) vlastník zvierat a držiteľ zvierat alebo osoba oprávnená disponovať so zvieratami, násadovými ...

171.

V § 47 ods. 3 sa slová „písm. h“ nahrádzajú slovami „písm. i“.

172.

V § 47 odsek 5 znie:

„(5) Výdavky na opatrenia pri nedodržaní veterinárnych požiadaviek podľa § 6 ods. 2 písm. ...

173.

V § 48 sa vkladá nový odsek 1, ktorý znie:

„(1) Orgán veterinárnej správy uloží fyzickej osobe pokutu 50 eur, ak nezabezpečí na svoje ...

Doterajšie odseky 1 až 9 sa označujú ako odseky 2 až 10.

174.

V § 48 ods. 2 písmeno a) znie:

„a)
neoznámi nezákonné umiestnenie podľa § 29a ods. 2,“.

175.

V § 48 ods. 2 písmeno d) znie:

„d) nezašle hlásenie zmien v chove alebo doklad o premiestení hospodárskeho zvieraťa do centrálneho ...

176.

V § 48 sa odsek 2 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g) neumožní úradnému veterinárnemu lekárovi pri výkone veterinárnej kontroly vstup podľa ...

177.

V § 48 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Orgán veterinárnej správy uloží fyzickej osobe pokutu od 100 eur do 400 eur, ak a) nezabezpečí ...

Doterajšie odseky 3 až 10 sa označujú ako odseky 4 až 11.

178.

V § 48 ods. 4 písmeno d) znie:

„d) nestrpí obmedzenie alebo poruší zákaz premiestňovania zvierat, alebo obmedzenie alebo zákaz ...

179.

V § 48 ods. 4 písmeno j) znie:

„j) nezabezpečí na svoje náklady identifikáciu a registráciu spoločenského zvieraťa podľa ...

180.

V § 48 ods. 4 písmeno m) znie:

„m) nenahlási regionálnej veterinárnej a potravinovej správe do elektronického systému podľa ...

181.

V § 48 sa odsek 4 dopĺňa písmenami t) a u), ktoré znejú:

„t) použije na kŕmenie zvierat krmivo, ktoré nespĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu,117) u) zabije ...

182.

V § 48 ods. 5 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo bezodkladne nedoručí potvrdenie ...

183.

V § 48 ods. 5 písmeno h) znie:

„h) opustí zviera s úmyslom zbaviť sa ho alebo nezabezpečí opatrenia na zabránenie úniku zvieraťa ...

184.

V § 48 ods. 5 písmeno m) znie:

„m) neohlási zabíjanie zvierat určených na súkromnú domácu spotrebu chovateľa podľa § 23 ...

185.

V § 48 ods. 5 písmeno p) znie:

„p)
poruší zákaz podľa § 22 ods. 2 alebo 4,“.

186.

V § 48 ods. 7 sa slová „1 až 4“ nahrádzajú slovami „2 až 5“.

187.

V § 48 odsek 8 znie:

„(8) Orgán veterinárnej správy môže opatrením nariadiť obmedzenie chovu hospodárskych zvierat ...

188.

V § 48 ods. 10 druhá veta znie:

„V rozkaznom konaní možno uložiť za priestupok podľa odseku 2 pokutu do 250 eur a za priestupok ...

189.

V § 48 odsek 11 znie:

„(11) Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu, okrem pokuty uloženej podľa odseku 1, ktorá je ...

190.

V § 49 ods. 1 písmeno c) znie:

„c) potrebnú súčinnosť, najmä neumožní vstupovať pri výkone veterinárnej kontroly na pozemok, ...

191.

V § 49 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e)
potrebnú súčinnosť, najmä na výzvu nepreukáže svoju totožnosť.“.

192.

V § 50 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo chová hospodárske zvieratá ...

193.

V § 50 ods. 1 písm. b) sa slová „u) a v)“ nahrádzajú slovami „t) a u)“.

194.

V § 50 ods. 1 písmeno j) znie:

„j) nepredloží na požiadanie orgánu veterinárnej správy certifikáty alebo doklady, ktoré sa ...

195.

V § 50 ods. 1 písmeno y) znie:

„y) nenahlási regionálnej veterinárnej a potravinovej správe do elektronického systému podľa ...

196.

V § 50 sa odsek 1 dopĺňa písmenami af) až aw), ktoré znejú:

„af) nezabezpečí na svoje náklady identifikáciu a registráciu psa alebo identifikáciu a registráciu ...

ag)

nenahlási pri zmene vlastníka psa údaje o novom vlastníkovi psa do centrálneho registra spoločenských ...

ah)

použije na kŕmenie zvieraťa krmivo, ktoré nespĺňa požiadavky osobitného predpisu,117)

ai)

zabije bez povolenia zviera rituálnym spôsobom alebo usmrtí zviera iným spôsobom podľa osobitného ...

aj)

neoznámi hraničnej inšpekčnej stanici, do ktorej sa majú zvieratá pri dovoze z tretích krajín ...

ak)

neplní ako fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba vykonávajúca analýzu vzoriek povinnosť ...

al)

neohlási orgánu veterinárnej správy podujatie na predvádzanie zvierat alebo vystavovanie verejnosti, ...

am)

nenahlási štátnej veterinárnej a potravinovej správe počet rituálne zabitých zvierat podľa ...

an)

neoznámi elektronicky regionálnej veterinárnej a potravinovej správe najmenej tri pracovné dni ...

ao)

nezašle hlásenie zmien v chove alebo doklad o premiestení hospodárskych zvierat do centrálneho ...

ap)

nepožiada regionálnu veterinárnu a potravinovú správu o registráciu chovného zariadenia, ak ide ...

aq)

neplní povinnosti podľa § 22 ods. 10 až 16,

ar)

neohlási zabíjanie zveri z farmového chovu a hovädzieho dobytka chovaného pod šírym nebom strelnou ...

as)

neoznámi nezákonné umiestnenie podľa § 29a ods. 2,

at)

nezabezpečí na svoje náklady identifikáciu hospodárskych zvierat,

au)

neohlási identifikačné údaje prevádzkovateľovi centrálneho registra hospodárskych zvierat,

av)

nevedie register chovu hospodárskych zvierat podľa § 19 ods. 2 písm. d),

aw)

nezašle hlásenie zmien v chove alebo doklad o premiestení hospodárskeho zvieraťa do centrálneho ...

197.

V § 50 ods. 2 písmeno a) znie:

„a) neposkytne orgánu veterinárnej správy potrebnú súčinnosť tým, že neumožní výkon veterinárnej ...

198.

V § 50 ods. 2 písmeno e) znie:

„e) nestrpí obmedzenie alebo zákaz premiestňovania zvierat, alebo ich uvádzania na trh alebo zhabanie, ...

199.

V § 50 ods. 2 písm. j) slová „ods. 12“ nahrádzajú slovami „ods. 11“.

200.

V § 50 ods. 2 písmeno l) znie:

„l)
poruší zákaz podľa § 22 ods. 2 alebo 4,“.

201.

V § 50 ods. 2 písm. o) sa slová „u) a v)“ nahrádzajú slovami „t) a u)“.

202.

V § 50 ods. 3 sa vypúšťa písmeno i).

Doterajšie písmená j) až ah) sa označujú ako písmená i) až ag).

203.

V § 50 ods. 3 písmeno p) znie:

„p) opustí zviera s úmyslom zbaviť sa ho alebo nezabezpečí opatrenia na zabránenie úniku zvieraťa, ...

204.

V § 50 ods. 4 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo bezodkladne nedoručí potvrdenie ...

205.

V § 51 odsek 3 znie:

„(3) Orgán veterinárnej správy môže opatrením nariadiť obmedzenie chovu hospodárskych zvierat ...

206.

V § 52 sa odsek 1 dopĺňa písmenami t) až v), ktoré znejú:

„t) určenie veterinárnych požiadaviek pri dovoze, u) registráciu podľa § 40 a 40a, v) povolenie ...

207.

V § 53 písmeno b) znie:

„b) ochrane spoločenských zvierat, požiadavkách na odchyt túlavých zvierat a požiadavkách ...

208.

V § 53 písm. g) sa na konci pripájajú tieto slová: „a požiadavky na kvalifikovanú osobu podľa ...

209.

§ 53 sa dopĺňa písmenami h) a i), ktoré znejú:

„h) podmienkach zabíjania zveri z farmového chovu a hovädzieho dobytka chovaného pod šírym nebom ...

210.

Doterajší text § 53 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Obec môže ustanoviť všeobecne záväzným nariadením podrobnosti o územných podmienkach ...

211.

V § 54 odsek 13 znie:

„(13) Na vedenie centrálneho registra spoločenských zvierat podľa § 19 ods. 3 a 9 a na vedenie ...

212.

Slová „mor hydiny“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „vtáčia ...

213.

Slová „slobodný sklad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona vypúšťajú.

214.

Slová „Európske spoločenstvo“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami ...

215.

Za § 54f sa vkladá § 54g, ktorý vrátane nadpisu znie

㤠54g
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. septembra 2018
(1)

Konania začaté a právoplatne neskončené do 31. augusta 2018 sa dokončia podľa doterajších predpisov. ...

(2)

Vlastník psa narodeného do 31. augusta 2018 je povinný zabezpečiť označenie psa podľa § 19 ods. ...

(3)

Vlastník zvieraťa alebo držiteľ zvieraťa chovaného vo farmovom chove pred 31. augustom 2018 je ...

(4)

Chov hospodárskych zvierat registrovaný podľa doterajších predpisov sa považuje za chov registrovaný ...

(5)

Ustanovenia § 41 ods. 2 druhá veta, ods. 7 písm. b) a ods. 12 písm. a) druhý bod sa nevzťahujú ...

(6)

Pokutu podľa § 48 ods. 1 je možné uložiť vlastníkovi psa narodeného do 31. augusta 2018 až ...

Čl. II

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení zákona č. 58/1969 Zb., zákona č. 131/1982 ...

1.

V § 118 ods. 1 sa za slovo „veci,“ vkladajú slová „živé zvieratá,“.

2.

§ 119 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Živé zviera má osobitný význam a hodnotu ako živý tvor, ktorý je schopný vnímať vlastnými ...

Čl. III

Zákon č. 491/2001 Z. z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami v znení ...

V § 7 odsek 8 znie:

„(8) Regionálna veterinárna a potravinová správa uloží prevádzkovateľovi bitúnka na mieste ...

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2018 okrem čl. I. bodu 26 § 6 ods. 2 písm. aw), ktorý ...

Andrej Kiska v. r.Andrej Danko v. r.Peter Pellegrini v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore