Zákon o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov 527/2002 účinný od 01.02.2017

Platnosť od: 14.09.2002
Účinnosť od: 01.02.2017
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Vlastnícke práva, Dražby, Notárstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST8JUD10942DS7EUPPČL1

Zákon o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov 527/2002 účinný od 01.02.2017
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 527/2002 s účinnosťou od 01.02.2017 na základe 315/2016
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet úpravy
(1)

Tento zákon upravuje dobrovoľné dražby (ďalej len „dražba"), kontrolu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej ...

(2)

Ustanovenia tohto zákona sa nevzťahujú na dražby, ktoré upravuje osobitný predpis.1)

§ 2
Vymedzenie základných pojmov

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)

dražbou verejné konanie, ktorého účelom je prechod vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby, ...

b)

dražobnou zábezpekou zabezpečenie budúcich záväzkov účastníkov dražby v ustanovenej výške a forme,

c)

vyvolávaním vyhlásenie licitátora o predmete dražby (§ 20 ods. 6) a výzva účastníkom dražby na podávanie ...

d)

otvorením dražby vyvolanie licitátora o začiatku dražby alebo spoločnej dražby, ak nie je ustanovené ...

e)

podaním ponuka účastníka dražby urobená v priebehu dražby aspoň vo výške najnižšieho podania; ďalšie ...

f)

príklepom úkon licitátora spočívajúci v klepnutí kladivkom, čím dochádza za ustanovených podmienok k ...

g)

vydražiteľom účastník dražby, ktorému bol udelený príklep,

h)

výťažkom dražby suma dosiahnutá vydražením a jej prípadné príslušenstvo,

i)

nákladom dražby odmena dražobníka a náklady účelne vynaložené dražobníkom na materiálne a organizačné ...

j)

zmarením dražby neuhradenie ceny vydraženého predmetu dražby vydražiteľom v ustanovenej lehote,

k)

Notárskym centrálnym registrom dražieb (ďalej len „register dražieb") miesto, kde sú vo verejne prístupnom ...

l)

správcom registra dražieb Notárska komora Slovenskej republiky organizujúca za poplatok uverejnenie ...

§ 3
Predmet dražby
(1)

Predmetom dražby môže byť vec, právo, iná majetková hodnota, ktorá je prevoditeľná, súbor vecí, práv ...

(2)

Podľa tohto zákona nemožno dražiť predmet dražby, s ktorým navrhovateľ dražby alebo dražobník na základe ...

(3)

Podľa tohto zákona nie je možné dražiť cenné papiere.

(4)

Predmetom dražby nemôže byť majetok, ktorý môže byť iba vo vlastníctve štátu, obce alebo určených právnických ...

(5)

Dražiť nie je možné nehnuteľné veci, ktorých vlastníctvo je obmedzené predkupným právom zapísaným v ...

(6)

Dražiť nemožno nehnuteľné veci, ak hodnota pohľadávky bez jej príslušenstva zabezpečenej záložným právom ...

(7)

Dražiť nie je možné veci, na ktoré bolo uplatnené zádržné právo.

(8)

Dražiť nie je možné veci, na ktorých viazne zákonné predkupné právo podľa osobitných predpisov.3)

(9)

Navrhovateľ, ktorý nie je záložným veriteľom, nemôže bez súhlasu záložného veriteľa navrhnúť dražbu ...

§ 4
Označenie osôb a vecí

Osoby a veci musia byť označované spôsobom vylučujúcim ich zámenu.

§ 5
Účastník dražby
(1)

Účastníkom dražby je osoba prítomná na dražbe, ktorá sa dostavila s cieľom urobiť podanie a spĺňa podmienky ...

(2)

Účastníkom dražby je osoba spôsobilá na právne úkony. To neplatí, ak ide o maloletých alebo o osoby, ...

(3)

Účastníkom dražby môže byť štát, a to aj vtedy, ak by iná osoba bola z dražby vylúčená.

(4)

Účastníkom dražby nemôže byť osoba, ktorá nemôže nadobúdať vlastnícke právo a iné práva k predmetom ...

(5)

Účastníkom dražby nemôže byť osoba, u ktorej by v dôsledku nadobudnutia vlastníctva predmetu dražby ...

(6)

Účastníkom dražby nemôže byť osoba, ktorá nezložila dražobnú zábezpeku, ak je požadovaná, a v opakovanej ...

(7)

Účastníkom dražby nemôže byť dražobník a zamestnanci dražobníka. Účastníkom dražby nemôže byť ani

a)
osoba dražobníkovi a zamestnancovi blízka,6)
b)
právnická osoba, ktorú ovláda7) dražobník alebo osoba uvedená v písmene a) v čase, keď sa uskutočňuje ...
c)
právnická osoba, v ktorej je dražobník alebo jeho zamestnanec, alebo osoba uvedená písmene a) štatutárnym ...
d)
právnická osoba, ktorú ovláda7) osoba uvedená v písmene c) v čase, keď sa uskutočňuje dražba.

Nikto nesmie dražiť za osoby uvedené v tomto odseku.

(8)

Ak je dražobník právnickou osobou, nemôže byť účastníkom dražby ani

a)
jeho štatutárny orgán, člen jeho štatutárneho orgánu, jeho prokurista alebo spoločník,
b)
osoba blízka osobe uvedenej v písmene a),
c)
právnická osoba, ktorú dražobník alebo osoba uvedená v písmenách a) a b) ovláda v čase, keď sa uskutočňuje ...
d)
právnická osoba, v ktorej je osoba uvedená v písmenách a) a b) štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho ...
e)
právnická osoba, ktorá je ovládaná osobou uvedenou v písmene d) v čase, keď sa uskutočňuje dražba,
f)
právnická osoba ovládajúca dražobníka v čase, keď sa uskutočňuje dražba.

Nikto nesmie dražiť za osoby uvedené v tomto odseku.

(9)

Účastníkom dražby nemôže byť dlžník a manžel dlžníka; nikto nemôže dražiť v ich mene.

§ 6
Dražobník
(1)

Dražobníkom je osoba, ktorá organizuje dražbu a spĺňa podmienky ustanovené týmto a osobitným zákonom8) ...

(2)

Dražobníkom môže byť osoba, ktorá má vysokoškolské vzdelanie a tri roky praxe alebo úplné stredné vzdelanie ...

(3)

Dražobník je povinný uzatvoriť zmluvu o poistení svojej zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť ...

(4)

Ak je dražobníkom územný samosprávny celok alebo orgán štátnej správy, nevzťahujú sa na naň podmienky ...

§ 7
Navrhovateľ dražby
(1)

Navrhovateľom dražby je vlastník predmetu dražby, osoba, ktorá vykonáva záložné právo (ďalej len „záložný ...

(2)

Navrhovateľ dražby je povinný písomne vyhlásiť, že predmet dražby je možné dražiť. Ak je navrhovateľom ...

(3)

Ak je predmetom dražby nehnuteľnosť, je navrhovateľ dražby povinný predložiť dražobníkovi list vlastníctva ...

(4)

Navrhovateľ dražby je povinný označiť osoby, ktoré majú predkupné právo k predmetu dražby alebo ktoré ...

§ 8
Archivačná povinnosť
(1)

Dražobník je povinný viesť riadnu spisovú evidenciu a zabezpečiť účelné a bezpečné uloženie písomností ...

(2)

Dražobník je povinný umožniť nazretie do písomností súvisiacich s dražbou navrhovateľovi dražby, vlastníkovi ...

§ 9
Licitátor
(1)

Licitátorom môže byť len fyzická osoba, ktorá má plnú spôsobilosť na právne úkony, je zdravotne spôsobilá ...

(2)

Licitátor je zamestnancom dražobníka.

(3)

Licitátor najmä otvára dražbu, vyzýva účastníkov, aby urobili podanie, udeľuje príklep a vykonáva žrebovanie ...

DRUHÁ ČASŤ

DRAŽBA

§ 10
Zasielanie a doručovanie písomností a zasielanie peňažných čiastok
(1)

Písomnosti sa doručujú poštou formou listovej zásielky do vlastných rúk, a ak to nie je možné alebo ...

(2)

Peňažné čiastky sa skladajú v hotovosti alebo zasielajú poštou formou peňažnej zásielky doručovanej ...

§ 11
Ďalšie podmienky postupu pri dražbách
(1)

Miesto, dátum a čas začatia dražby musia byť určené dražobníkom po dohode s navrhovateľom dražby tak, ...

(2)

Spôsob úhrady ceny, podmienky predaja predmetu dražby vydražiteľovi a minimálne prihodenie musia byť ...

(3)

Ak je predmetom dražby nehnuteľnosť, dražobník je povinný doplniť zasielané písomnosti o údaje a doklady ...

(4)

Ak je predmetom dražby byt, dom, iná nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, dražobník je povinný najmenej ...

(5)

Dražobník umiestni na predmet dražby podľa odseku 4 najmenej 15 dní pred konaním dražby označenie podľa ...

(6)

Účastníci dražby a ostatní prítomní na dražbe sú v priebehu jej konania povinní nerušiť priebeh dražby ...

(7)

Dražba je prístupná verejnosti. Na dražbe môže byť prítomná každá osoba, ktorá zaplatila vstupné. Vstupné ...

§ 12
Ohodnotenie predmetu dražby
(1)

Dražobník zaistí ohodnotenie predmetu dražby podľa všeobecnej hodnoty v mieste a čase konania dražby. ...

(2)

Vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má predmet dražby v držbe, alebo nájomca sú povinní po ...

(3)

Ak osoba, ktorá má predmet dražby v držbe, neumožní vykonanie ohodnotenia predmetu dražby, ohodnotenie ...

(4)

Ak je navrhovateľom dražby záložný veriteľ, dražobník zašle vlastníkovi predmetu dražby znalecký posudok,11a) ...

(5)

Vlastník predmetu dražby je oprávnený do desiatich pracovných dní od doručenia znaleckého posudku podľa ...

(6)

Na účely ohodnotenia predmetu dražby sa použije znalecký posudok podľa odsekov 1, 3 alebo 5, ktorým ...

§ 13
Obhliadka predmetu dražby
(1)

Pred začatím dražby musí byť umožnená účastníkom dražby v termíne uvedenom v oznámení o dražbe obhliadka ...

(2)

Ak najnižšie podanie presahuje 16 500 eur alebo ak je predmetom dražby nehnuteľnosť, podnik alebo jeho ...

(3)

S obhliadkou predmetu dražby nie je možné s výnimkou preukázania totožnosti spájať ďalšie podmienky; ...

§ 13a
(1)

Vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má predmet dražby v držbe, alebo nájomca sú povinní bez ...

(2)

Veriteľ je povinný na žiadosť dražobníka poskytnúť potrebnú súčinnosť na zistenie pravosti a výšky pohľadávky. ...

§ 13b
(1)

Dražobník je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa pri výkone svojej ...

(2)

Povinnosti zachovávať mlčanlivosť môže dražobníka zbaviť dotknutá osoba, ak ide o údaj, ktorý sa týka ...

(3)

Povinnosť zachovávať mlčanlivosť podľa odseku 1 trvá aj po zániku oprávnenia na vykonávanie dražobnej ...

§ 14
Dražobná zábezpeka
(1)

Ak dražobník vyžaduje zloženie dražobnej zábezpeky, je účastník dražby povinný zložiť dražobníkovi alebo ...

(2)

Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky sa končí otvorením dražby.

(3)

Dražobná zábezpeka nesmie presiahnuť 30 % z najnižšieho podania; nesmie však presiahnuť sumu 49 790,88 ...

§ 15
Vrátenie dražobnej zábezpeky a listín
(1)

Dražobník bez zbytočného odkladu po skončení dražby vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, ...

(2)

Listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky predloženú účastníkom dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, ...

(3)

Listiny, ktorými oprávnené osoby preukázali svoje práva k predmetu dražby alebo vznik pohľadávok, vráti ...

(4)

V prípade upustenia od dražby vráti dražobník zložené dražobné zábezpeky bez zbytočného odkladu.

§ 16
Zmluva o vykonaní dražby
(1)

Dražbu je možné vykonať len na základe písomnej zmluvy o vykonaní dražby, ktorú uzavrie navrhovateľ ...

(2)

Zmluva o vykonaní dražby musí obsahovať označenie navrhovateľa dražby, dražobníka, predmetu dražby, ...

(3)

Ak navrhovateľom dražby je záložný veriteľ, zmluva o vykonaní dražby musí ďalej obsahovať dôvod konania ...

(4)

Ak v záložnej zmluve bola dohodnutá suma ako najnižšie podanie pre prípad konania dobrovoľnej dražby, ...

(5)

Ak sa navrhuje výkon záložného práva predajom spoluvlastníckeho podielu k veci, musia byť v zmluve uvedené ...

(6)

Vo veciach zákonného záložného práva a v prípadoch, ak je predmetom dražby alebo opakovanej dražby byt ...

(7)

V zmluve možno dohodnúť aj oprávnenie licitátora znížiť najnižšie podanie a zároveň sa uvedie suma, ...

(8)

Ak je navrhovateľom dražby osoba, ktorá je povinná pri zadávaní zákaziek postupovať podľa osobitného ...

(9)

Výšku odmeny dražobníka, ktorá bola dohodnutá v zmluve o vykonaní dražby, nie je možné dodatočne zvýšiť. ...

(10)

Ak zmluva uzavretá medzi navrhovateľom dražby a dražobníkom neobsahuje náležitosti ustanovené týmto ...

§ 17
Oznámenie o dražbe
(1)

Dražobník vyhlási konanie dražby oznámením o dražbe, v ktorom uvedie

a)
označenie dražobníka a navrhovateľa dražby,
b)
miesto, dátum a čas otvorenia dražby,
c)
či ide o opakovanú dražbu,
d)
označenie a opis predmetu dražby a jeho príslušenstva, práv a záväzkov na predmete dražby viaznucich ...
e)
najnižšie podanie a minimálne prihodenie, ktoré môže účastník dražby urobiť,
f)
ak požaduje zloženie dražobnej zábezpeky, spôsob a lehotu na jej zloženie, číslo účtu a adresu miesta, ...
g)
ak je prípustný aj iný spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením ako úhrada v hotovosti, uvedenie tohto ...
h)
dátum a čas vykonania obhliadky predmetu dražby, pri hnuteľných veciach tiež miesto konania obhliadky ...
i)
pri spoločnej dražbe poradie, v akom budú jednotlivé predmety dražby dražené,
j)
podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi,
k)
meno, priezvisko a sídlo notára, ktorý bude priebeh dražby osvedčovať notárskou zápisnicou, ak to vyžaduje ...
l)
poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6.
(2)

Oznámenie o dražbe uverejní dražobník v registri dražieb najmenej 15 dní pred otvorením dražby, ak tento ...

(3)

Ak je predmetom dražby byt, dom, iná nehnuteľnosť, podnik alebo jeho organizačná zložka alebo ak najnižšie ...

(4)

Pre predmety dražby podliehajúce skaze je dražobník oprávnený lehotu na uverejnenie oznámenia o dražbe ...

(5)

V lehotách ustanovených v odsekoch 2 až 4 zašle dražobník oznámenie o dražbe

a)
navrhovateľovi dražby, dlžníkovi záložného veriteľa, vlastníkovi predmetu dražby, ak nie je totožný ...
b)
osobám, ktoré majú podľa oznámenia navrhovateľa dražby k predmetu dražby záložné alebo iné právo zapísané ...
c)
ak je predmetom dražby byt, dom alebo iná nehnuteľnosť, osobám, ktoré majú podľa oznámenia navrhovateľa ...
d)
ak je predmetom dražby hnuteľná vec, osobám, ktoré majú podľa oznámenia navrhovateľa dražby predkupné ...
e)
ak je predmetom dražby spoluvlastnícky podiel k veci, ostatným spoluvlastníkom k tejto veci oznámeným ...
f)
ak je predmetom dražby nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, správcovi dane príslušnému podľa miesta ...
g)
ak je predmetom dražby podnik alebo jeho časť, Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky,
h)
ak je predmetom dražby majetok právnickej osoby, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je štát, aj ...
i)
notárovi, ktorý bude priebeh dražby osvedčovať notárskou zápisnicou [(ods. 1 písm. k)].
(6)

Ak sa má doručiť oznámenie o dražbe podielovým spoluvlastníkom v bytovom dome alebo spoločenstvu vlastníkov ...

(7)

Oznámenie o dražbe spolu s dodatkami (§ 18) je dražobník povinný pred začatím dražby vyvesiť vo verejne ...

(8)

Rovnopis oznámenia o dražbe uložený u dražobníka musí byť podpísaný navrhovateľom dražby; podpis navrhovateľa ...

(9)

Dražobník je povinný na žiadosť dlžníka alebo vlastníka predmetu dražby oznámiť výšku pohľadávky s vyčísleným ...

§ 18
Zmeny v oznámení o dražbe
(1)

Podmienky a údaje, ktoré dražobník v oznámení o dražbe uviedol, nie je možné dodatočne meniť. Ak dôjde ...

(2)

Ak bolo oznámenie o dražbe zverejnené v Obchodnom vestníku podľa § 17 ods. 3, dražobník v ňom bez zbytočného ...

§ 19
Upustenie od dražby
(1)

Dražobník je povinný upustiť od dražby najneskôr do jej začatia

a)
na základe písomnej žiadosti navrhovateľa dražby,
b)
ak je dražobníkovi preukázané vykonateľným rozhodnutím, že navrhovateľ dražby nie je oprávnený navrhnúť ...
c)
ak je podľa vykonateľného rozhodnutia súdu zmluva o vykonaní dražby neplatná, ak dôjde k odstúpeniu ...
d)
ak neboli splnené podmienky ustanovené v § 13 a 17,
e)
ak bol na majetok vlastníka predmetu dražby vyhlásený konkurz alebo ak bola povolená reštrukturalizácia ...
f)
ak je navrhovateľom dražby vlastník predmetu dražby a ak bol na predmet dražby alebo jeho časť nariadený ...
g)
ak je navrhovateľom dražby záložný veriteľ a na predmet dražby zaťažený jeho záložným právom bol nariadený ...
h)
ak bolo navrhovateľovi dražby alebo dražobníkovi vykonateľným rozhodnutím súdu alebo vykonateľným rozhodnutím ...
i)
ak zaniklo živnostenské oprávnenie dražobníka,
j)
ak dražobník nemá uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu,
k)
ak je navrhovateľom dražby záložný veriteľ a dlžník alebo vlastník predmetu dražby pred dražbou zloží ...
(2)

Ak je dražobníkom orgán štátnej správy alebo územný samosprávny celok, nevzťahujú sa naň povinnosti ...

(3)

O upustení od dražby a o dôvodoch upustenia od dražby vyrozumie dražobník písomne bez zbytočného odkladu ...

(4)

Ak bolo oznámenie o dražbe zverejnené v Obchodnom vestníku podľa § 17 ods. 3, dražobník v ňom bez zbytočného ...

§ 20
Priebeh dražby
(1)

Prístup do priestorov, v ktorých bude prebiehať dražba, musí byť účastníkom dražby umožnený najmenej ...

(2)

Účastník dražby je povinný na vyzvanie dražobníka alebo osoby ním písomne poverenej preukázať svoju ...

(3)

S výnimkou podmienok uvedených v tomto zákone alebo v osobitnom predpise nie je možné od účastníkov ...

(4)

Prístup do priestorov, v ktorých bude prebiehať dražba, musí byť verejnosti umožnený najmenej desať ...

(5)

Tomu, kto sa dostaví na zápis na dražbu pred jej začatím a preukáže, že spĺňa podmienky stať sa účastníkom ...

(6)

Dražba sa otvára vyvolaním. Obsahom vyvolania je označenie a opis predmetu dražby a jeho odhadnutá alebo ...

(7)

Draží sa, ak účastníci dražby robia vyššie podanie. Ak nebolo cez dvojitú výzvu a vyhlásenie licitátora: ...

(8)

Ak urobí niekoľko účastníkov dražby súčasne rovnaké podanie v rámci toho istého vyvolania a ak nebolo ...

(9)

Ak má niektorý z účastníkov dražby predkupné právo k predmetu dražby a ak to preukáže dražobníkovi pred ...

(10)

Ak nebolo urobené najnižšie podanie, zníži licitátor najnižšie podanie o čiastku dohodnutú v zmluve ...

(11)

Udelením príklepu je dražba ukončená.

(12)

Ak nebolo pri dražbe urobené ani najnižšie podanie alebo ak nebolo urobené najnižšie podanie ani po ...

(13)

Ak ide o dražbu bytu, domu, inej nehnuteľnosti, podniku alebo jeho časti alebo ak najnižšie podanie ...

§ 21
Zmarenie a neplatnosť dražby
(1)

O zmarení dražby vyrozumie dražobník bez zbytočného odkladu osoby uvedené v § 17 ods. 5. Oznámenie o ...

(2)

V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia tohto zákona, ...

(3)

Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť príslušnému okresnému úradu začatie ...

(4)

Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa odseku 2 sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, ...

(5)

Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu. ...

(6)

Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného ...

(7)

O neplatnosti dražby dražobník bez zbytočného odkladu vyrozumie osoby uvedené v § 17 ods. 5. Oznámenie ...

§ 22
Opakovaná dražba
(1)

Opakovaná dražba sa uskutoční na základe zmluvy o vykonaní opakovanej dražby uzavretej medzi navrhovateľom ...

(2)

Opakovanú dražbu nie je možné vykonať, ak dražobník upustil od dražby alebo ak bola dražba neplatná.

(3)

Uzavretie zmluvy o vykonaní opakovanej dražby nie je podmienkou na vykonanie opakovanej dražby, ak ide ...

(4)

Ak bolo oznámenie o dražbe uverejnené v registri dražieb, uverejní dražobník oznámenie o konaní opakovanej ...

§ 23
Spoločná dražba
(1)

Ak ide o dražbu hnuteľných vecí a najnižšie podanie pri žiadnej z nich nepresahuje 16 596,96 eura, je ...

(2)

Otvorením spoločnej dražby je vyhlásenie licitátora, že otvára spoločnú dražbu.

(3)

Spoločná dražba sa končí udelením príklepu pri predmete dražby, ktorý je v poradí posledný, alebo tým, ...

§ 24
Zápisnica o vykonaní dražby
(1)

Po ukončení dražby vyhotoví dražobník bez zbytočného odkladu zápisnicu o vykonaní dražby, ak sa priebeh ...

(2)

V zápisnici o vykonaní dražby dražobník uvedie

a)
dátum, miesto a čas vykonania dražby; ak ide o opakovanú dražbu, uvedie i túto skutočnosť,
b)
označenie predmetu dražby a jeho príslušenstva, práv a záväzkov na predmete dražby viaznucich a s ním ...
c)
označenie navrhovateľa dražby a označenie bývalého vlastníka predmetu dražby,
d)
najnižšie podanie,
e)
označenie dražobníka a licitátora (licitátorov),
f)
označenie vydražiteľa,
g)
cenu dosiahnutú vydražením,
h)
námietky proti priebehu dražby,
i)
poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6.
(3)

Súčasťou zápisnice je podpísaný rovnopis oznámenia o dražbe (§ 17 ods. 8) a jeho prípadné dodatky (§ ...

(4)

Zápisnicu o vykonanej dražbe podpíše dražobník, licitátor, osoba, ktorá vzniesla námietky proti priebehu ...

(5)

Ak sa skončí dražba, pretože nebolo urobené ani najnižšie podanie, vyhotoví dražobník bez zbytočného ...

(6)

Pri spoločnej dražbe vyhotovuje dražobník o priebehu dražby jednu zápisnicu; vydražiteľom jednotlivých ...

(7)

Zápisnicu o vykonanej dražbe zašle dražobník do piatich dní odo dňa konania dražby osobám uvedeným v ...

(8)

Ak sa priebeh dražby osvedčuje notárskou zápisnicou, na obsah notárskej zápisnice platia ustanovenia ...

(9)

Ak bolo oznámenie o dražbe uverejnené v registri dražieb, uverejní tam dražobník aj údaje podľa odseku ...

§ 25
Výťažok dražby a úhrada nákladov
(1)

Ak nie je v zmluve o vykonaní dražby dohodnuté inak, náklady dražby sa hradia z výťažku dražby. Ak je ...

(2)

Ak je navrhovateľom dražby záložný veriteľ, vlastník predmetu dražby znáša odmenu dražobníka najviac ...

(3)

Ak za náklady dražby nezodpovedá iná osoba ako navrhovateľ dražby, uhradí ich dražobníkovi navrhovateľ ...

(4)

Ak je dražba zmarená vydražiteľom, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva ...

(5)

Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov ...

(6)

Ak neplatnosť dražby spôsobil dražobník, znáša náklady dražby; ustanovenie § 33 ods. 3 tým nie je dotknuté. ...

§ 26
Úhrada ceny dosiahnutej vydražením
(1)

Cenu dosiahnutú dražbou nie je možné dodatočne znížiť.

(2)

Ak je vlastníkom predmetu dražby územný samosprávny celok alebo orgán štátnej správy, cena dosiahnutá ...

(3)

Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením.

(4)

Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú ...

(5)

Ak je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú ...

(6)

V prípade spoločnej dražby je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením, ak nie je vyššia ...

(7)

Ak bola vydražiteľom zložená dražobná zábezpeka vo forme listiny preukazujúcej vydanie bankovej záruky, ...

(8)

Cenu dosiahnutú vydražením nie je možné zaplatiť započítaním. Platba zmenkou je neprípustná.

§ 27
Nadobudnutie vlastníctva alebo iného práva
(1)

Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke ...

(2)

Ak ide o podnik, prechádzajú na vydražiteľa všetky práva a záväzky spolu s právami a povinnosťami vyplývajúcimi ...

(3)

Ak ide o vydraženie podniku alebo jeho časti, ručí vlastník podniku za splnenie záväzkov, ktoré prešli ...

§ 28
Potvrdenie o nadobudnutí vlastníctva
(1)

Ak sa nespisuje notárska zápisnica osvedčujúca priebeh dražby, dražobník vydá bez zbytočného odkladu ...

(2)

Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť alebo o hnuteľnú vec, kde najnižšie podanie presiahne ...

(3)

Ak ide o byt, dom alebo inú nehnuteľnosť, zašle dražobník po zaplatení ceny predmetu dražby jedno vyhotovenie ...

(4)

Súčasťou rovnopisu potvrdenia o vydražení je rovnopis zápisnice o dražbe vrátane podpísaného rovnopisu ...

§ 29
Odovzdanie predmetu dražby
(1)

Ak nadobudol vydražiteľ vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby, je dražobník povinný podľa ...

(2)

Ak ide o predmet dražby podľa § 20 ods. 13, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby ...

(3)

Ak ide o prechod práv voči tretím osobám, je dražobník povinný podľa podmienok uvedených v oznámení ...

(4)

Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíšu predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a ...

(5)

Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa ...

(6)

Nebezpečenstvo škody na predmete dražby prechádza z navrhovateľa dražby na vydražiteľa dňom odovzdania ...

§ 30
Vecné bremená a predkupné práva

Práva osôb vyplývajúce z vecných bremien viaznucich na predmete dražby nie sú dotknuté prechodom vlastníckeho ...

§ 31
Práva zabezpečujúce pohľadávky

Ak osobitný zákon neustanovuje inak, prechodom vlastníctva alebo iného práva k predmetu dražby nezanikajú ...

§ 32
Odovzdanie výťažku dražby
(1)

Výťažok dražby po uhradení nákladov dražby, po uspokojení pohľadávok záložného veriteľa a po zaplatení ...

(2)

Ak predchádzajúci vlastník predmet dražby neodovzdal vydražiteľovi, dražobník mu zloží sumu určenú podľa ...

(3)

Ak je dražba neplatná, každá osoba, ktorá prevzala výťažok dražby podľa odseku 1, je povinná vrátiť ...

(4)

Ak je dražba neplatná a predchádzajúci vlastník a vydražiteľ si majú navzájom vrátiť plnenia, môže sa ...

§ 33
Osobitná zodpovednosť
(1)

Navrhovateľ dražby zodpovedá za vady predmetu dražby, ktoré mu boli alebo mali byť pri podaní návrhu ...

(2)

Navrhovateľ dražby zodpovedá sa správnosť vyhlásenia o tom, že predmet dražby je možné dražiť (§ 7 ods. ...

(3)

Dražobník zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil porušením ustanovení tohto zákona. Tejto zodpovednosti ...

(4)

Navrhovateľ dražby zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil porušením ustanovení tohto zákona. Tejto zodpovednosti ...

(5)

Navrhovateľ dražby zodpovedá aj za škodu spôsobenú neoznámením osôb podľa § 17 ods. 5 písm. b) až e); ...

(6)

Ak vykonala dražbu osoba, ktorá na to nebola oprávnená, zodpovedá za škodu spôsobenú uskutočnením dražby; ...

(7)

Notár zodpovedá za škodu spôsobenú svojím pochybením pri uverejnení informácií v Notárskom centrálnom ...

(8)

Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu spôsobenú omeškaním s odovzdaním ...

TRETIA ČASŤ

KONTROLA A SPRÁVNE DELIKTY

§ 33a
(1)

Kontrolu dodržiavania podmienok organizovania a priebehu dražieb vykonáva ministerstvo. Na výkon kontroly ...

(2)

Ministerstvo uverejní na svojej internetovej stránke zoznam dražobníkov a údaje o nich v rozsahu verejnej ...

§ 33b
Kontrola sa vykonáva
a)

pravidelnými, náhodnými alebo účelovými previerkami dodržiavania zákonnosti a správnosti postupov a ...

b)

preskúmavaním podnetov na postup pri výkone činnosti dražobníkov.

§ 33c
(1)

Kontrolu vykonáva ministerstvom poverený zamestnanec ministerstva (ďalej len „poverená osoba").

(2)

Poverenie ministerstva na vykonanie kontroly má písomnú formu a obsahuje označenie kontrolovaného dražobníka, ...

§ 33d
(1)

Poverená osoba je z výkonu kontroly vylúčená, ak so zreteľom na jej pomer k veci, ku kontrolovanému ...

(2)

Ak sa poverená osoba dozvie skutočnosti nasvedčujúce, že je z výkonu kontroly vylúčená, je povinná bezodkladne ...

(3)

Ak má kontrolovaný dražobník pochybnosti o nezaujatosti poverenej osoby, môže podať ministerstvu odôvodnené ...

(4)

O vylúčení poverenej osoby z výkonu kontroly rozhodne do troch dní od oznámenia alebo podania námietok ...

§ 33e
(1)

Poverená osoba je pri výkone kontroly oprávnená

a)
vstupovať do objektov, zariadení, na pozemky a do iných priestorov kontrolovaných dražobníkov, ak bezprostredne ...
b)
nahliadať do spisu, účtovníctva a iných záznamov kontrolovaného dražobníka a robiť z nich kópie a odpisy, ...
c)
v odôvodnených prípadoch odoberať písomnosti a iné záznamy kontrolovaného dražobníka,
d)
vyžadovať od kontrolovaného dražobníka, jeho zamestnancov, prípadne jeho spoločníkov všetky informácie ...
e)
vyžadovať od kontrolovaného dražobníka, jeho zamestnancov, prípadne jeho spoločníkov aj inú súčinnosť ...
(2)

Poverená osoba je pri výkone kontroly povinná preukázať sa kontrolovanému dražobníkovi pri začatí kontroly ...

§ 33f
(1)

Pri výkone kontroly sú dražobník, jeho zamestnanci, prípadne spoločníci povinní poskytovať poverenej ...

(2)

Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa neporuší poskytnutím súčinnosti podľa odseku 1.

§ 33g
(1)

O výsledku vykonanej kontroly poverená osoba vyhotoví protokol, ktorého odpis doručia kontrolovanému ...

(2)

Protokol obsahuje označenie kontrolovaného dražobníka, miesto a čas vykonania kontroly, predmet kontroly, ...

§ 33h

Poverená osoba, ktorá sa dozvedela o skutočnostiach súvisiacich s kontrolou, je povinná zachovávať mlčanlivosť ...

§ 33i

Trovy ministerstva spojené s kontrolou uhrádza ministerstvo a trovy kontrolovaného dražobníka spojené ...

§ 33j
(1)

Za porušenie alebo obchádzanie povinností ustanovených v § 11 ods. 1, 2 a 3, § 12 ods. 1 a 4, § 13 ods. ...

(2)

Za porušenie alebo obchádzanie povinností ustanovených v § 13b, § 15 a v § 17 ods. 9 ministerstvo uloží ...

(3)

Za porušenie iných povinností ako tých, ktoré sú uvedené v odsekoch 1 a 2, ministerstvo uloží dražobníkovi ...

(4)

Ak ministerstvo zistí, že dražobník opakovane porušuje povinnosti podľa odsekov 1 alebo 3, rozhodne ...

(5)

Porušenie povinností dražobníka upustiť od dražby, ak tak bol povinný urobiť, alebo povinnosti dohodnúť ...

(6)

Ak ministerstvo zistí, že dražobník porušuje povinnosti podľa odseku 5, dá podnet príslušnému orgánu ...

§ 33k
(1)

Konanie o uložení pokuty možno začať do jedného roka od zistenia porušenia povinnosti, najneskôr do ...

(2)

Výnos pokuty je príjmom štátneho rozpočtu.

(3)

Na konanie o uložení pokuty podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.14c)

ŠTVRTÁ ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 34
(1)

Na právne vzťahy upravené v tomto zákone sa vzťahujú ustanovenia osobitného zákona,9) ak tento zákon ...

(2)

Ak predmetom dražby je vec nadobudnutá prevodom na zabezpečenie pohľadávky,18) na navrhovateľa dražby ...

§ 35

Dražby hnuteľných vecí začaté do 31. decembra 2002 sa dokončia podľa doterajších predpisov.

§ 36

Osoby oprávnené na vykonávanie dražieb hnuteľných vecí okrem vykonania rozhodnutí podľa doterajších ...

§ 36a
Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2008

Dražby, o ktorých vykonaní bola uzavretá zmluva pred 1. januárom 2008, ako i vzťahy s nimi súvisiace ...

§ 36b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júna 2014
(1)

Dražby, o ktorých vykonaní bola uzavretá zmluva pred 1. júnom 2014, sa dokončia podľa predpisov účinných ...

(2)

Rozsah poistenia zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s činnosťou dražobníka, ...

§ 37

Zrušuje sa zákon č. 174/1950 Zb. o dražbách mimo exekúcie v znení zákona č. 513/1991 Zb.

Čl. II

Zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v ...

1.

V § 3 ods. 1 písm. d) sa text v zátvorke „73i" nahrádza textom „73j".

2.

Za § 73i sa vkladá § 73j, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 73j Notársky centrálny register dražieb (1) Komora vedie Notársky centrálny register dražieb, ktorý ...

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2003.

Rudolf Schuster v. r. Jozef Migaš v. r. Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 527/2002 Z. z. v znení zákona č. 568/2007 Z. z.

  OZNAČENIE PREDMETU DRAŽBY

  ...

  Páska

Poznámky

 • 1)  Napríklad Občiansky súdny poriadok, zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, ...
 • 2)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení ...
 • 3)  Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu.
 • 4)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a ...
 • 5)  Zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej ...
 • 6)  § 116 Občianskeho zákonníka.
 • 7)  § 66a Obchodného zákonníka.
 • 8)  Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. ...
 • 9)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových ...
 • 10)  Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.
 • 11)  § 45 až 50 Občianskeho súdneho poriadku.
 • 11a)  Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty ...
 • 11b)  § 34 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene ...
 • 12)  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave ...
 • 12a)  Napríklad Trestný poriadok, Občiansky súdny poriadok, zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ...
 • 12a)  § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 12b)  § 3 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej ...
 • 13)  Zákon č. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti ...
 • 13a)  § 151ma ods. 5 Občianskeho zákonníka.
 • 14)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v ...
 • 14a)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších ...
 • 14b)  § 60b ods. 3 a 6 zákona č. 455/1991 Zb. v znení zákona č. 358/2007 Z. z.
 • 14c)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
 • 15)  Napríklad Obchodný zákonník, zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach ...
 • 16)  Napríklad Občiansky súdny poriadok, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákon ...
 • 17)  Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 18)  § 553 až 553c Občianskeho zákonníka.
Načítavam znenie...
MENU
Hore