Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69445
Dôvodové správy: 2150
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
17.08.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov 527/2002 účinný od 01.02.2017


Platnosť od: 14.09.2002
Účinnosť od: 01.02.2017
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Vlastnícke práva, Dražby, Notárstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST8 JUD24323 DS8 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov 527/2002 účinný od 01.02.2017
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 527/2002 s účinnosťou od 01.02.2017 na základe 315/2016

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet úpravy
(1)

Tento zákon upravuje dobrovoľné dražby (ďalej len „dražba"), kontrolu Ministerstva spravodlivosti ...

(2)

Ustanovenia tohto zákona sa nevzťahujú na dražby, ktoré upravuje osobitný predpis.1)

§ 2
Vymedzenie základných pojmov

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)

dražbou verejné konanie, ktorého účelom je prechod vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu ...

b)

dražobnou zábezpekou zabezpečenie budúcich záväzkov účastníkov dražby v ustanovenej výške ...

c)

vyvolávaním vyhlásenie licitátora o predmete dražby (§ 20 ods. 6) a výzva účastníkom dražby ...

d)

otvorením dražby vyvolanie licitátora o začiatku dražby alebo spoločnej dražby, ak nie je ustanovené ...

e)

podaním ponuka účastníka dražby urobená v priebehu dražby aspoň vo výške najnižšieho podania; ...

f)

príklepom úkon licitátora spočívajúci v klepnutí kladivkom, čím dochádza za ustanovených ...

g)

vydražiteľom účastník dražby, ktorému bol udelený príklep,

h)

výťažkom dražby suma dosiahnutá vydražením a jej prípadné príslušenstvo,

i)

nákladom dražby odmena dražobníka a náklady účelne vynaložené dražobníkom na materiálne ...

j)

zmarením dražby neuhradenie ceny vydraženého predmetu dražby vydražiteľom v ustanovenej lehote, ...

k)

Notárskym centrálnym registrom dražieb (ďalej len „register dražieb") miesto, kde sú vo verejne ...

l)

správcom registra dražieb Notárska komora Slovenskej republiky organizujúca za poplatok uverejnenie ...

§ 3
Predmet dražby
(1)

Predmetom dražby môže byť vec, právo, iná majetková hodnota, ktorá je prevoditeľná, súbor ...

(2)

Podľa tohto zákona nemožno dražiť predmet dražby, s ktorým navrhovateľ dražby alebo dražobník ...

(3)

Podľa tohto zákona nie je možné dražiť cenné papiere.

(4)

Predmetom dražby nemôže byť majetok, ktorý môže byť iba vo vlastníctve štátu, obce alebo ...

(5)

Dražiť nie je možné nehnuteľné veci, ktorých vlastníctvo je obmedzené predkupným právom zapísaným ...

(6)

Dražiť nemožno nehnuteľné veci, ak hodnota pohľadávky bez jej príslušenstva zabezpečenej záložným ...

(7)

Dražiť nie je možné veci, na ktoré bolo uplatnené zádržné právo.

(8)

Dražiť nie je možné veci, na ktorých viazne zákonné predkupné právo podľa osobitných predpisov.3) ...

(9)

Navrhovateľ, ktorý nie je záložným veriteľom, nemôže bez súhlasu záložného veriteľa navrhnúť ...

§ 4
Označenie osôb a vecí

Osoby a veci musia byť označované spôsobom vylučujúcim ich zámenu.

§ 5
Účastník dražby
(1)

Účastníkom dražby je osoba prítomná na dražbe, ktorá sa dostavila s cieľom urobiť podanie ...

(2)

Účastníkom dražby je osoba spôsobilá na právne úkony. To neplatí, ak ide o maloletých alebo ...

(3)

Účastníkom dražby môže byť štát, a to aj vtedy, ak by iná osoba bola z dražby vylúčená. ...

(4)

Účastníkom dražby nemôže byť osoba, ktorá nemôže nadobúdať vlastnícke právo a iné práva ...

(5)

Účastníkom dražby nemôže byť osoba, u ktorej by v dôsledku nadobudnutia vlastníctva predmetu ...

(6)

Účastníkom dražby nemôže byť osoba, ktorá nezložila dražobnú zábezpeku, ak je požadovaná, ...

(7)

Účastníkom dražby nemôže byť dražobník a zamestnanci dražobníka. Účastníkom dražby nemôže ...

a)
osoba dražobníkovi a zamestnancovi blízka,6)
b)
právnická osoba, ktorú ovláda7) dražobník alebo osoba uvedená v písmene a) v čase, keď sa ...
c)
právnická osoba, v ktorej je dražobník alebo jeho zamestnanec, alebo osoba uvedená písmene a) ...
d)
právnická osoba, ktorú ovláda7) osoba uvedená v písmene c) v čase, keď sa uskutočňuje dražba. ...

Nikto nesmie dražiť za osoby uvedené v tomto odseku.

(8)

Ak je dražobník právnickou osobou, nemôže byť účastníkom dražby ani

a)
jeho štatutárny orgán, člen jeho štatutárneho orgánu, jeho prokurista alebo spoločník,
b)
osoba blízka osobe uvedenej v písmene a),
c)
právnická osoba, ktorú dražobník alebo osoba uvedená v písmenách a) a b) ovláda v čase, keď ...
d)
právnická osoba, v ktorej je osoba uvedená v písmenách a) a b) štatutárnym orgánom alebo členom ...
e)
právnická osoba, ktorá je ovládaná osobou uvedenou v písmene d) v čase, keď sa uskutočňuje ...
f)
právnická osoba ovládajúca dražobníka v čase, keď sa uskutočňuje dražba.

Nikto nesmie dražiť za osoby uvedené v tomto odseku.

(9)

Účastníkom dražby nemôže byť dlžník a manžel dlžníka; nikto nemôže dražiť v ich mene. ...

§ 6
Dražobník
(1)

Dražobníkom je osoba, ktorá organizuje dražbu a spĺňa podmienky ustanovené týmto a osobitným ...

(2)

Dražobníkom môže byť osoba, ktorá má vysokoškolské vzdelanie a tri roky praxe alebo úplné ...

(3)

Dražobník je povinný uzatvoriť zmluvu o poistení svojej zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla ...

(4)

Ak je dražobníkom územný samosprávny celok alebo orgán štátnej správy, nevzťahujú sa na naň ...

§ 7
Navrhovateľ dražby
(1)

Navrhovateľom dražby je vlastník predmetu dražby, osoba, ktorá vykonáva záložné právo (ďalej ...

(2)

Navrhovateľ dražby je povinný písomne vyhlásiť, že predmet dražby je možné dražiť. Ak je ...

(3)

Ak je predmetom dražby nehnuteľnosť, je navrhovateľ dražby povinný predložiť dražobníkovi ...

(4)

Navrhovateľ dražby je povinný označiť osoby, ktoré majú predkupné právo k predmetu dražby ...

§ 8
Archivačná povinnosť
(1)

Dražobník je povinný viesť riadnu spisovú evidenciu a zabezpečiť účelné a bezpečné uloženie ...

(2)

Dražobník je povinný umožniť nazretie do písomností súvisiacich s dražbou navrhovateľovi dražby, ...

§ 9
Licitátor
(1)

Licitátorom môže byť len fyzická osoba, ktorá má plnú spôsobilosť na právne úkony, je zdravotne ...

(2)

Licitátor je zamestnancom dražobníka.

(3)

Licitátor najmä otvára dražbu, vyzýva účastníkov, aby urobili podanie, udeľuje príklep a vykonáva ...

DRUHÁ ČASŤ

DRAŽBA

§ 10
Zasielanie a doručovanie písomností a zasielanie peňažných čiastok
(1)

Písomnosti sa doručujú poštou formou listovej zásielky do vlastných rúk, a ak to nie je možné ...

(2)

Peňažné čiastky sa skladajú v hotovosti alebo zasielajú poštou formou peňažnej zásielky doručovanej ...

§ 11
Ďalšie podmienky postupu pri dražbách
(1)

Miesto, dátum a čas začatia dražby musia byť určené dražobníkom po dohode s navrhovateľom ...

(2)

Spôsob úhrady ceny, podmienky predaja predmetu dražby vydražiteľovi a minimálne prihodenie musia ...

(3)

Ak je predmetom dražby nehnuteľnosť, dražobník je povinný doplniť zasielané písomnosti o údaje ...

(4)

Ak je predmetom dražby byt, dom, iná nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, dražobník je povinný ...

(5)

Dražobník umiestni na predmet dražby podľa odseku 4 najmenej 15 dní pred konaním dražby označenie ...

(6)

Účastníci dražby a ostatní prítomní na dražbe sú v priebehu jej konania povinní nerušiť ...

(7)

Dražba je prístupná verejnosti. Na dražbe môže byť prítomná každá osoba, ktorá zaplatila ...

§ 12
Ohodnotenie predmetu dražby
(1)

Dražobník zaistí ohodnotenie predmetu dražby podľa všeobecnej hodnoty v mieste a čase konania ...

(2)

Vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má predmet dražby v držbe, alebo nájomca sú povinní ...

(3)

Ak osoba, ktorá má predmet dražby v držbe, neumožní vykonanie ohodnotenia predmetu dražby, ohodnotenie ...

(4)

Ak je navrhovateľom dražby záložný veriteľ, dražobník zašle vlastníkovi predmetu dražby znalecký ...

(5)

Vlastník predmetu dražby je oprávnený do desiatich pracovných dní od doručenia znaleckého posudku ...

(6)

Na účely ohodnotenia predmetu dražby sa použije znalecký posudok podľa odsekov 1, 3 alebo 5, ktorým ...

§ 13
Obhliadka predmetu dražby
(1)

Pred začatím dražby musí byť umožnená účastníkom dražby v termíne uvedenom v oznámení ...

(2)

Ak najnižšie podanie presahuje 16 500 eur alebo ak je predmetom dražby nehnuteľnosť, podnik alebo ...

(3)

S obhliadkou predmetu dražby nie je možné s výnimkou preukázania totožnosti spájať ďalšie ...

§ 13a
(1)

Vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má predmet dražby v držbe, alebo nájomca sú povinní ...

(2)

Veriteľ je povinný na žiadosť dražobníka poskytnúť potrebnú súčinnosť na zistenie pravosti ...

§ 13b
(1)

Dražobník je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa pri výkone ...

(2)

Povinnosti zachovávať mlčanlivosť môže dražobníka zbaviť dotknutá osoba, ak ide o údaj, ktorý ...

(3)

Povinnosť zachovávať mlčanlivosť podľa odseku 1 trvá aj po zániku oprávnenia na vykonávanie ...

§ 14
Dražobná zábezpeka
(1)

Ak dražobník vyžaduje zloženie dražobnej zábezpeky, je účastník dražby povinný zložiť dražobníkovi ...

(2)

Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky sa končí otvorením dražby.

(3)

Dražobná zábezpeka nesmie presiahnuť 30 % z najnižšieho podania; nesmie však presiahnuť sumu ...

§ 15
Vrátenie dražobnej zábezpeky a listín
(1)

Dražobník bez zbytočného odkladu po skončení dražby vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet ...

(2)

Listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky predloženú účastníkom dražby, ktorý predmet dražby ...

(3)

Listiny, ktorými oprávnené osoby preukázali svoje práva k predmetu dražby alebo vznik pohľadávok, ...

(4)

V prípade upustenia od dražby vráti dražobník zložené dražobné zábezpeky bez zbytočného ...

§ 16
Zmluva o vykonaní dražby
(1)

Dražbu je možné vykonať len na základe písomnej zmluvy o vykonaní dražby, ktorú uzavrie navrhovateľ ...

(2)

Zmluva o vykonaní dražby musí obsahovať označenie navrhovateľa dražby, dražobníka, predmetu ...

(3)

Ak navrhovateľom dražby je záložný veriteľ, zmluva o vykonaní dražby musí ďalej obsahovať ...

(4)

Ak v záložnej zmluve bola dohodnutá suma ako najnižšie podanie pre prípad konania dobrovoľnej ...

(5)

Ak sa navrhuje výkon záložného práva predajom spoluvlastníckeho podielu k veci, musia byť v zmluve ...

(6)

Vo veciach zákonného záložného práva a v prípadoch, ak je predmetom dražby alebo opakovanej ...

(7)

V zmluve možno dohodnúť aj oprávnenie licitátora znížiť najnižšie podanie a zároveň sa uvedie ...

(8)

Ak je navrhovateľom dražby osoba, ktorá je povinná pri zadávaní zákaziek postupovať podľa osobitného ...

(9)

Výšku odmeny dražobníka, ktorá bola dohodnutá v zmluve o vykonaní dražby, nie je možné dodatočne ...

(10)

Ak zmluva uzavretá medzi navrhovateľom dražby a dražobníkom neobsahuje náležitosti ustanovené ...

§ 17
Oznámenie o dražbe
(1)

Dražobník vyhlási konanie dražby oznámením o dražbe, v ktorom uvedie

a)
označenie dražobníka a navrhovateľa dražby,
b)
miesto, dátum a čas otvorenia dražby,
c)
či ide o opakovanú dražbu,
d)
označenie a opis predmetu dražby a jeho príslušenstva, práv a záväzkov na predmete dražby viaznucich ...
e)
najnižšie podanie a minimálne prihodenie, ktoré môže účastník dražby urobiť,
f)
ak požaduje zloženie dražobnej zábezpeky, spôsob a lehotu na jej zloženie, číslo účtu a adresu ...
g)
ak je prípustný aj iný spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením ako úhrada v hotovosti, uvedenie ...
h)
dátum a čas vykonania obhliadky predmetu dražby, pri hnuteľných veciach tiež miesto konania obhliadky ...
i)
pri spoločnej dražbe poradie, v akom budú jednotlivé predmety dražby dražené,
j)
podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi,
k)
meno, priezvisko a sídlo notára, ktorý bude priebeh dražby osvedčovať notárskou zápisnicou, ...
l)
poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6.
(2)

Oznámenie o dražbe uverejní dražobník v registri dražieb najmenej 15 dní pred otvorením dražby, ...

(3)

Ak je predmetom dražby byt, dom, iná nehnuteľnosť, podnik alebo jeho organizačná zložka alebo ...

(4)

Pre predmety dražby podliehajúce skaze je dražobník oprávnený lehotu na uverejnenie oznámenia ...

(5)

V lehotách ustanovených v odsekoch 2 až 4 zašle dražobník oznámenie o dražbe

a)
navrhovateľovi dražby, dlžníkovi záložného veriteľa, vlastníkovi predmetu dražby, ak nie je ...
b)
osobám, ktoré majú podľa oznámenia navrhovateľa dražby k predmetu dražby záložné alebo iné ...
c)
ak je predmetom dražby byt, dom alebo iná nehnuteľnosť, osobám, ktoré majú podľa oznámenia ...
d)
ak je predmetom dražby hnuteľná vec, osobám, ktoré majú podľa oznámenia navrhovateľa dražby ...
e)
ak je predmetom dražby spoluvlastnícky podiel k veci, ostatným spoluvlastníkom k tejto veci oznámeným ...
f)
ak je predmetom dražby nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, správcovi dane príslušnému podľa ...
g)
ak je predmetom dražby podnik alebo jeho časť, Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky,
h)
ak je predmetom dražby majetok právnickej osoby, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je štát, ...
i)
notárovi, ktorý bude priebeh dražby osvedčovať notárskou zápisnicou [(ods. 1 písm. k)].
(6)

Ak sa má doručiť oznámenie o dražbe podielovým spoluvlastníkom v bytovom dome alebo spoločenstvu ...

(7)

Oznámenie o dražbe spolu s dodatkami (§ 18) je dražobník povinný pred začatím dražby vyvesiť ...

(8)

Rovnopis oznámenia o dražbe uložený u dražobníka musí byť podpísaný navrhovateľom dražby; ...

(9)

Dražobník je povinný na žiadosť dlžníka alebo vlastníka predmetu dražby oznámiť výšku pohľadávky ...

§ 18
Zmeny v oznámení o dražbe
(1)

Podmienky a údaje, ktoré dražobník v oznámení o dražbe uviedol, nie je možné dodatočne meniť. ...

(2)

Ak bolo oznámenie o dražbe zverejnené v Obchodnom vestníku podľa § 17 ods. 3, dražobník v ňom ...

§ 19
Upustenie od dražby
(1)

Dražobník je povinný upustiť od dražby najneskôr do jej začatia

a)
na základe písomnej žiadosti navrhovateľa dražby,
b)
ak je dražobníkovi preukázané vykonateľným rozhodnutím, že navrhovateľ dražby nie je oprávnený ...
c)
ak je podľa vykonateľného rozhodnutia súdu zmluva o vykonaní dražby neplatná, ak dôjde k odstúpeniu ...
d)
ak neboli splnené podmienky ustanovené v § 13 a 17,
e)
ak bol na majetok vlastníka predmetu dražby vyhlásený konkurz alebo ak bola povolená reštrukturalizácia ...
f)
ak je navrhovateľom dražby vlastník predmetu dražby a ak bol na predmet dražby alebo jeho časť ...
g)
ak je navrhovateľom dražby záložný veriteľ a na predmet dražby zaťažený jeho záložným právom ...
h)
ak bolo navrhovateľovi dražby alebo dražobníkovi vykonateľným rozhodnutím súdu alebo vykonateľným ...
i)
ak zaniklo živnostenské oprávnenie dražobníka,
j)
ak dražobník nemá uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu,
k)
ak je navrhovateľom dražby záložný veriteľ a dlžník alebo vlastník predmetu dražby pred dražbou ...
(2)

Ak je dražobníkom orgán štátnej správy alebo územný samosprávny celok, nevzťahujú sa naň ...

(3)

O upustení od dražby a o dôvodoch upustenia od dražby vyrozumie dražobník písomne bez zbytočného ...

(4)

Ak bolo oznámenie o dražbe zverejnené v Obchodnom vestníku podľa § 17 ods. 3, dražobník v ňom ...

§ 20
Priebeh dražby
(1)

Prístup do priestorov, v ktorých bude prebiehať dražba, musí byť účastníkom dražby umožnený ...

(2)

Účastník dražby je povinný na vyzvanie dražobníka alebo osoby ním písomne poverenej preukázať ...

(3)

S výnimkou podmienok uvedených v tomto zákone alebo v osobitnom predpise nie je možné od účastníkov ...

(4)

Prístup do priestorov, v ktorých bude prebiehať dražba, musí byť verejnosti umožnený najmenej ...

(5)

Tomu, kto sa dostaví na zápis na dražbu pred jej začatím a preukáže, že spĺňa podmienky stať ...

(6)

Dražba sa otvára vyvolaním. Obsahom vyvolania je označenie a opis predmetu dražby a jeho odhadnutá ...

(7)

Draží sa, ak účastníci dražby robia vyššie podanie. Ak nebolo cez dvojitú výzvu a vyhlásenie ...

(8)

Ak urobí niekoľko účastníkov dražby súčasne rovnaké podanie v rámci toho istého vyvolania ...

(9)

Ak má niektorý z účastníkov dražby predkupné právo k predmetu dražby a ak to preukáže dražobníkovi ...

(10)

Ak nebolo urobené najnižšie podanie, zníži licitátor najnižšie podanie o čiastku dohodnutú ...

(11)

Udelením príklepu je dražba ukončená.

(12)

Ak nebolo pri dražbe urobené ani najnižšie podanie alebo ak nebolo urobené najnižšie podanie ...

(13)

Ak ide o dražbu bytu, domu, inej nehnuteľnosti, podniku alebo jeho časti alebo ak najnižšie podanie ...

§ 21
Zmarenie a neplatnosť dražby
(1)

O zmarení dražby vyrozumie dražobník bez zbytočného odkladu osoby uvedené v § 17 ods. 5. Oznámenie ...

(2)

V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia tohto zákona, ...

(3)

Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť príslušnému okresnému ...

(4)

Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa odseku 2 sú navrhovateľ dražby, dražobník, ...

(5)

Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ...

(6)

Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou ...

(7)

O neplatnosti dražby dražobník bez zbytočného odkladu vyrozumie osoby uvedené v § 17 ods. 5. ...

§ 22
Opakovaná dražba
(1)

Opakovaná dražba sa uskutoční na základe zmluvy o vykonaní opakovanej dražby uzavretej medzi ...

(2)

Opakovanú dražbu nie je možné vykonať, ak dražobník upustil od dražby alebo ak bola dražba ...

(3)

Uzavretie zmluvy o vykonaní opakovanej dražby nie je podmienkou na vykonanie opakovanej dražby, ak ...

(4)

Ak bolo oznámenie o dražbe uverejnené v registri dražieb, uverejní dražobník oznámenie o konaní ...

§ 23
Spoločná dražba
(1)

Ak ide o dražbu hnuteľných vecí a najnižšie podanie pri žiadnej z nich nepresahuje 16 596,96 ...

(2)

Otvorením spoločnej dražby je vyhlásenie licitátora, že otvára spoločnú dražbu.

(3)

Spoločná dražba sa končí udelením príklepu pri predmete dražby, ktorý je v poradí posledný, ...

§ 24
Zápisnica o vykonaní dražby
(1)

Po ukončení dražby vyhotoví dražobník bez zbytočného odkladu zápisnicu o vykonaní dražby, ...

(2)

V zápisnici o vykonaní dražby dražobník uvedie

a)
dátum, miesto a čas vykonania dražby; ak ide o opakovanú dražbu, uvedie i túto skutočnosť,
b)
označenie predmetu dražby a jeho príslušenstva, práv a záväzkov na predmete dražby viaznucich ...
c)
označenie navrhovateľa dražby a označenie bývalého vlastníka predmetu dražby,
d)
najnižšie podanie,
e)
označenie dražobníka a licitátora (licitátorov),
f)
označenie vydražiteľa,
g)
cenu dosiahnutú vydražením,
h)
námietky proti priebehu dražby,
i)
poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6.
(3)

Súčasťou zápisnice je podpísaný rovnopis oznámenia o dražbe (§ 17 ods. 8) a jeho prípadné ...

(4)

Zápisnicu o vykonanej dražbe podpíše dražobník, licitátor, osoba, ktorá vzniesla námietky proti ...

(5)

Ak sa skončí dražba, pretože nebolo urobené ani najnižšie podanie, vyhotoví dražobník bez ...

(6)

Pri spoločnej dražbe vyhotovuje dražobník o priebehu dražby jednu zápisnicu; vydražiteľom jednotlivých ...

(7)

Zápisnicu o vykonanej dražbe zašle dražobník do piatich dní odo dňa konania dražby osobám uvedeným ...

(8)

Ak sa priebeh dražby osvedčuje notárskou zápisnicou, na obsah notárskej zápisnice platia ustanovenia ...

(9)

Ak bolo oznámenie o dražbe uverejnené v registri dražieb, uverejní tam dražobník aj údaje podľa ...

§ 25
Výťažok dražby a úhrada nákladov
(1)

Ak nie je v zmluve o vykonaní dražby dohodnuté inak, náklady dražby sa hradia z výťažku dražby. ...

(2)

Ak je navrhovateľom dražby záložný veriteľ, vlastník predmetu dražby znáša odmenu dražobníka ...

(3)

Ak za náklady dražby nezodpovedá iná osoba ako navrhovateľ dražby, uhradí ich dražobníkovi ...

(4)

Ak je dražba zmarená vydražiteľom, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva ...

(5)

Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť ...

(6)

Ak neplatnosť dražby spôsobil dražobník, znáša náklady dražby; ustanovenie § 33 ods. 3 tým ...

§ 26
Úhrada ceny dosiahnutej vydražením
(1)

Cenu dosiahnutú dražbou nie je možné dodatočne znížiť.

(2)

Ak je vlastníkom predmetu dražby územný samosprávny celok alebo orgán štátnej správy, cena ...

(3)

Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením.

(4)

Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu ...

(5)

Ak je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu ...

(6)

V prípade spoločnej dražby je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením, ak nie ...

(7)

Ak bola vydražiteľom zložená dražobná zábezpeka vo forme listiny preukazujúcej vydanie bankovej ...

(8)

Cenu dosiahnutú vydražením nie je možné zaplatiť započítaním. Platba zmenkou je neprípustná. ...

§ 27
Nadobudnutie vlastníctva alebo iného práva
(1)

Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke ...

(2)

Ak ide o podnik, prechádzajú na vydražiteľa všetky práva a záväzky spolu s právami a povinnosťami ...

(3)

Ak ide o vydraženie podniku alebo jeho časti, ručí vlastník podniku za splnenie záväzkov, ktoré ...

§ 28
Potvrdenie o nadobudnutí vlastníctva
(1)

Ak sa nespisuje notárska zápisnica osvedčujúca priebeh dražby, dražobník vydá bez zbytočného ...

(2)

Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť alebo o hnuteľnú vec, kde najnižšie podanie presiahne ...

(3)

Ak ide o byt, dom alebo inú nehnuteľnosť, zašle dražobník po zaplatení ceny predmetu dražby ...

(4)

Súčasťou rovnopisu potvrdenia o vydražení je rovnopis zápisnice o dražbe vrátane podpísaného ...

§ 29
Odovzdanie predmetu dražby
(1)

Ak nadobudol vydražiteľ vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby, je dražobník povinný ...

(2)

Ak ide o predmet dražby podľa § 20 ods. 13, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet ...

(3)

Ak ide o prechod práv voči tretím osobám, je dražobník povinný podľa podmienok uvedených v ...

(4)

Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíšu predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ ...

(5)

Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť ...

(6)

Nebezpečenstvo škody na predmete dražby prechádza z navrhovateľa dražby na vydražiteľa dňom ...

§ 30
Vecné bremená a predkupné práva

Práva osôb vyplývajúce z vecných bremien viaznucich na predmete dražby nie sú dotknuté prechodom ...

§ 31
Práva zabezpečujúce pohľadávky

Ak osobitný zákon neustanovuje inak, prechodom vlastníctva alebo iného práva k predmetu dražby ...

§ 32
Odovzdanie výťažku dražby
(1)

Výťažok dražby po uhradení nákladov dražby, po uspokojení pohľadávok záložného veriteľa ...

(2)

Ak predchádzajúci vlastník predmet dražby neodovzdal vydražiteľovi, dražobník mu zloží sumu ...

(3)

Ak je dražba neplatná, každá osoba, ktorá prevzala výťažok dražby podľa odseku 1, je povinná ...

(4)

Ak je dražba neplatná a predchádzajúci vlastník a vydražiteľ si majú navzájom vrátiť plnenia, ...

§ 33
Osobitná zodpovednosť
(1)

Navrhovateľ dražby zodpovedá za vady predmetu dražby, ktoré mu boli alebo mali byť pri podaní ...

(2)

Navrhovateľ dražby zodpovedá sa správnosť vyhlásenia o tom, že predmet dražby je možné dražiť ...

(3)

Dražobník zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil porušením ustanovení tohto zákona. Tejto zodpovednosti ...

(4)

Navrhovateľ dražby zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil porušením ustanovení tohto zákona. Tejto ...

(5)

Navrhovateľ dražby zodpovedá aj za škodu spôsobenú neoznámením osôb podľa § 17 ods. 5 písm. ...

(6)

Ak vykonala dražbu osoba, ktorá na to nebola oprávnená, zodpovedá za škodu spôsobenú uskutočnením ...

(7)

Notár zodpovedá za škodu spôsobenú svojím pochybením pri uverejnení informácií v Notárskom ...

(8)

Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu spôsobenú omeškaním s ...

TRETIA ČASŤ

KONTROLA A SPRÁVNE DELIKTY

§ 33a
(1)

Kontrolu dodržiavania podmienok organizovania a priebehu dražieb vykonáva ministerstvo. Na výkon ...

(2)

Ministerstvo uverejní na svojej internetovej stránke zoznam dražobníkov a údaje o nich v rozsahu ...

§ 33b
Kontrola sa vykonáva
a)

pravidelnými, náhodnými alebo účelovými previerkami dodržiavania zákonnosti a správnosti postupov ...

b)

preskúmavaním podnetov na postup pri výkone činnosti dražobníkov.

§ 33c
(1)

Kontrolu vykonáva ministerstvom poverený zamestnanec ministerstva (ďalej len „poverená osoba"). ...

(2)

Poverenie ministerstva na vykonanie kontroly má písomnú formu a obsahuje označenie kontrolovaného ...

§ 33d
(1)

Poverená osoba je z výkonu kontroly vylúčená, ak so zreteľom na jej pomer k veci, ku kontrolovanému ...

(2)

Ak sa poverená osoba dozvie skutočnosti nasvedčujúce, že je z výkonu kontroly vylúčená, je ...

(3)

Ak má kontrolovaný dražobník pochybnosti o nezaujatosti poverenej osoby, môže podať ministerstvu ...

(4)

O vylúčení poverenej osoby z výkonu kontroly rozhodne do troch dní od oznámenia alebo podania ...

§ 33e
(1)

Poverená osoba je pri výkone kontroly oprávnená

a)
vstupovať do objektov, zariadení, na pozemky a do iných priestorov kontrolovaných dražobníkov, ...
b)
nahliadať do spisu, účtovníctva a iných záznamov kontrolovaného dražobníka a robiť z nich ...
c)
v odôvodnených prípadoch odoberať písomnosti a iné záznamy kontrolovaného dražobníka,
d)
vyžadovať od kontrolovaného dražobníka, jeho zamestnancov, prípadne jeho spoločníkov všetky ...
e)
vyžadovať od kontrolovaného dražobníka, jeho zamestnancov, prípadne jeho spoločníkov aj inú ...
(2)

Poverená osoba je pri výkone kontroly povinná preukázať sa kontrolovanému dražobníkovi pri začatí ...

§ 33f
(1)

Pri výkone kontroly sú dražobník, jeho zamestnanci, prípadne spoločníci povinní poskytovať ...

(2)

Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa neporuší poskytnutím súčinnosti podľa odseku 1.

§ 33g
(1)

O výsledku vykonanej kontroly poverená osoba vyhotoví protokol, ktorého odpis doručia kontrolovanému ...

(2)

Protokol obsahuje označenie kontrolovaného dražobníka, miesto a čas vykonania kontroly, predmet ...

§ 33h

Poverená osoba, ktorá sa dozvedela o skutočnostiach súvisiacich s kontrolou, je povinná zachovávať ...

§ 33i

Trovy ministerstva spojené s kontrolou uhrádza ministerstvo a trovy kontrolovaného dražobníka spojené ...

§ 33j
(1)

Za porušenie alebo obchádzanie povinností ustanovených v § 11 ods. 1, 2 a 3, § 12 ods. 1 a 4, ...

(2)

Za porušenie alebo obchádzanie povinností ustanovených v § 13b, § 15 a v § 17 ods. 9 ministerstvo ...

(3)

Za porušenie iných povinností ako tých, ktoré sú uvedené v odsekoch 1 a 2, ministerstvo uloží ...

(4)

Ak ministerstvo zistí, že dražobník opakovane porušuje povinnosti podľa odsekov 1 alebo 3, rozhodne ...

(5)

Porušenie povinností dražobníka upustiť od dražby, ak tak bol povinný urobiť, alebo povinnosti ...

(6)

Ak ministerstvo zistí, že dražobník porušuje povinnosti podľa odseku 5, dá podnet príslušnému ...

§ 33k
(1)

Konanie o uložení pokuty možno začať do jedného roka od zistenia porušenia povinnosti, najneskôr ...

(2)

Výnos pokuty je príjmom štátneho rozpočtu.

(3)

Na konanie o uložení pokuty podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.14c) ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 34
(1)

Na právne vzťahy upravené v tomto zákone sa vzťahujú ustanovenia osobitného zákona,9) ak tento ...

(2)

Ak predmetom dražby je vec nadobudnutá prevodom na zabezpečenie pohľadávky,18) na navrhovateľa ...

§ 35

Dražby hnuteľných vecí začaté do 31. decembra 2002 sa dokončia podľa doterajších predpisov. ...

§ 36

Osoby oprávnené na vykonávanie dražieb hnuteľných vecí okrem vykonania rozhodnutí podľa doterajších ...

§ 36a
Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2008

Dražby, o ktorých vykonaní bola uzavretá zmluva pred 1. januárom 2008, ako i vzťahy s nimi súvisiace ...

§ 36b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júna 2014
(1)

Dražby, o ktorých vykonaní bola uzavretá zmluva pred 1. júnom 2014, sa dokončia podľa predpisov ...

(2)

Rozsah poistenia zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s činnosťou dražobníka, ...

§ 37

Zrušuje sa zákon č. 174/1950 Zb. o dražbách mimo exekúcie v znení zákona č. 513/1991 Zb.

Čl. II

Zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) ...

1.

V § 3 ods. 1 písm. d) sa text v zátvorke „73i" nahrádza textom „73j".

2.

Za § 73i sa vkladá § 73j, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 73j Notársky centrálny register dražieb (1) Komora vedie Notársky centrálny register dražieb, ...

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2003.

Rudolf Schuster v. r. Jozef Migaš v. r. Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 527/2002 Z. z. v znení zákona č. 568/2007 Z. z.

  OZNAČENIE PREDMETU DRAŽBY

  ...

  Páska

Poznámky

 • 1)  Napríklad Občiansky súdny poriadok, zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších ...
 • 2)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v ...
 • 3)  Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu.
 • 4)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa ...
 • 5)  Zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej ...
 • 6)  § 116 Občianskeho zákonníka.
 • 7)  § 66a Obchodného zákonníka.
 • 8)  Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. ...
 • 9)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových ...
 • 10)  Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.
 • 11)  § 45 až 50 Občianskeho súdneho poriadku.
 • 11a)  Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej ...
 • 11b)  § 34 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a ...
 • 12)  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách ...
 • 12a)  Napríklad Trestný poriadok, Občiansky súdny poriadok, zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ...
 • 12a)  § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 12b)  § 3 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov ...
 • 13)  Zákon č. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii ...
 • 13a)  § 151ma ods. 5 Občianskeho zákonníka.
 • 14)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) ...
 • 14a)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení ...
 • 14b)  § 60b ods. 3 a 6 zákona č. 455/1991 Zb. v znení zákona č. 358/2007 Z. z.
 • 14c)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. ...
 • 15)  Napríklad Obchodný zákonník, zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach ...
 • 16)  Napríklad Občiansky súdny poriadok, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., ...
 • 17)  Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 18)  § 553 až 553c Občianskeho zákonníka.
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore