Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 394/2019 účinný od 01.12.2019

Platnosť od: 27.11.2019
Účinnosť od: 01.12.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Rodinné právo, Ochrana spotrebiteľa, Zodpovednosť v občianskom práve, Občianske súdne konanie, Poisťovníctvo, Dedičské právo, Dražby, Hnuteľné veci, Nehnuteľnosti, Občiansko-právne vzťahy, Osobné práva, Právo duševného vlastníctva, Rozhodcovské konanie, Vecné práva, Záväzkové a zmluvné právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 394/2019 účinný od 01.12.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 394/2019 s účinnosťou od 01.12.2019

Legislatívny proces k zákonu 394/2019

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení zákona č. 58/1969 Zb., zákona č. 131/1982 Zb., zákona ...

1.

Za § 445 sa vkladá § 446, ktorý znie:

„§ 446 Náhrada straty na zárobku počas pracovnej neschopnosti poškodeného sa uhrádza peňažným dôchodkom ...

2.

§ 447 znie:

„§ 447 Náhrada straty na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite sa uhrádza ...

3.

§ 447b a 448 znejú:

„§ 447b Ak o to požiada poškodený a je na to dôležitý dôvod, prizná súd namiesto peňažného dôchodku ...

4.

V deviatej časti sa za dvadsiatu štvrtú hlavu vkladá dvadsiata piata hlava, ktorá vrátane nadpisu znie: ...

„DVADSIATA PIATA HLAVA Prechodné ustanoveniek úpravám účinným od 1. decembra 2019 § 879w Ustanoveniami ...

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2019.

Zuzana Čaputová v. r. Andrej Danko v. r. Peter Pellegrini v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore