Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70791
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
05.04.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony 69/2012 účinný od 01.01.2013


Platnosť od: 24.02.2012
Účinnosť od: 01.01.2013
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Správa daní, Rozpočtové právo, Odmena za prácu, Kontrolný systém, Dane z príjmu, Spotrebné dane, Nehnuteľnosti, Občiansko-právne vzťahy, Sociálne poistenie, Colná správa, Miestne poplatky

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3 JUD25 DS2 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony 69/2012 účinný od 01.01.2013
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 69/2012 s účinnosťou od 01.01.2013 na základe 396/2012

Legislatívny proces k zákonu 396/2012

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „záverečného účtu verejnej správy a“ a na konci sa pripájajú tieto ...

2.

V § 3 ods. 2 druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „v ústrednej správe“ a v tretej vete sa ...

3.

V § 4 ods. 1 písm. a) až c) sa za slová „súhrn rozpočtov ostatných subjektov verejnej správy“ vkladajú ...

4.

V § 4 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

„(6) Súčasťou rozpočtu verejnej správy je aj schválený rozpočet verejnej správy na bežný rozpočtový ...

Doterajšie odseky 6 až 8 sa označujú ako odseky 7 až 9.

5.

V § 6 ods. 4 sa za slovo „rozpočtu“ vkladajú slová „a rozpočtu verejnej správy“.

6.

V § 8 ods. 6 poslednej vete sa slovo „povolí“ nahrádza slovami „môže povoliť“.

7.

V § 8a odsek 6 znie:

„(6) Subjekty, ktoré vydávajú potvrdenia podľa odseku 5, sú povinné na požiadanie vydať tieto potvrdenia ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 14cb znie:

„14cb) § 5 a 6 zákona č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých ...

8.

V § 8a ods. 10 sa za slová „výkon kontroly“ vkladajú slová „alebo vládneho auditu“.

9.

V § 9 sa odsek 1 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:

„m)
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.“.

10.

V § 10 ods. 4 sa slová „záverečného účtu verejnej správy“ nahrádzajú slovami „štátneho záverečného účtu“. ...

11.

V § 11 sa odsek 3 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f) prostriedky Európskej únie a prostriedky štátneho rozpočtu určené na financovanie spoločných programov ...

12.

V § 14 ods. 1 prvej vete sa za slová „východísk rozpočtu verejnej správy“ vkladá čiarka a slová „schválených ...

13.

V § 14 ods. 3 prvej vete sa čiarka nahrádza bodkočiarkou a slová „ak vláda neurčí neskorší termín“ sa ...

14.

V § 14 ods. 6 sa za slová „štátneho rozpočtu“ vkladajú slová „alebo ktoré hospodária s verejnými prostriedkami“. ...

15.

V § 14 ods. 7 druhá veta znie: „Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky je povinné vypracovať ...

16.

§ 15 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Ministerstvo financií zverejňuje na svojom webovom sídle rozpočtové opatrenia, ktorými sa menia ...

17.

§ 17 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Povolené prekročenie limitu výdavkov nemožno vykonať z a) úspor rozpočtovaných výdavkov spojených ...

18.

V § 18 sa odsek 2 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f)
za podmienok podľa osobitného zákona.20a)“.

„20a) Čl. 5 ods. 6 a čl. 12 ods. 5 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti.“. ...

19.

V § 19 ods. 15 sa slová „na stavebné práce, ak hodnota plnenia z tejto zmluvy za stavebné práce, ktoré ...

„24ab)
§ 15 zákona č. 25/2006 Z. z. v znení zákona č. 503/2009 Z. z.“.

20.

V § 20 ods. 9 sa na konci pripája táto veta: „V rovnakej lehote sú povinné oznamovať ministerstvu financií ...

21.

V § 21 ods. 9 písmeno g) znie:

„g) vecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý je rozpočtovej organizácii alebo príspevkovej organizácii ...

22.

V § 23 ods. 4 sa za slová „Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky“ vkladajú čiarka a slová „Ministerstvo ...

23.

Ôsma časť vrátane nadpisu znie:

„ÔSMA ČASŤ ŠTÁTNY ZÁVEREČNÝ ÚČET A SÚHRNNÁ VÝROČNÁ SPRÁVA § 29 Štátny záverečný účet (1) Štátny záverečný ...

„41a) Čl. 1 ods. 5 nariadenia Rady (ES) č. 479/2009 z 25. mája 2009 o uplatňovaní Protokolu o postupe ...

24.

V § 31 ods. 3 sa za slovo „prostriedkov“ vkladá slovo „vrátane“.

25.

V § 31 ods. 6 sa slová „5 000 Sk do 300 000 Sk“ nahrádzajú slovami „200 eur do 10 000 eur“ a slová „5 ...

26.

V § 31 ods. 12 sa na konci pripájajú tieto vety: „Na správu pohľadávky štátu vzniknutej z tohto titulu ...

„48a) § 6a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.“. ...

27.

V § 31 odsek 13 znie:

„(13) Odvod spolu s penále za porušenie finančnej disciplíny, ktoré za kontrolovaný subjekt alebo auditovanú ...

28.

V § 32 sa slová „1 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „40 000 eur“ a slová „§ 8 ods. 11“ sa nahrádzajú slovami ...

29.

V § 32 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „Na správu pohľadávky štátu vzniknutej ...

30.

§ 37 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

„(11) Na účely tohto zákona sa za verejné prostriedky považujú aj príjmy a výdavky súvisiace s vykonávaním ...

31.

Za § 37g sa vkladá § 37h, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 37h Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. marca 2012 (1) Ustanovenia § 29 a 29a v znení účinnom ...

32.

Doterajší text prílohy sa označuje ako prvý bod a dopĺňa sa druhým a tretím bodom, ktoré znejú:

„2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/72/ES z 13. júla 2009 o spoločných pravidlách pre vnútorný ...

Čl. II

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., ...

1.

V § 2 písm. s) druhom bode sa za slová „ods. 1“ vkladajú slová „a nie menej ako tri roky“.

2.

V § 22 sa odsek 6 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f)
technické zhodnotenie hmotného majetku obstarávaného formou finančného prenájmu.“.

3.

V § 22 ods. 11 a 12 sa slová „ods. 6 a 7“ nahrádzajú slovami „ods. 6 až 9“.

4.

V § 26 ods. 2 sa slová „odsekov 6 a 7“ nahrádzajú slovami „odsekov 6 až 9“.

5.

V § 26 odsek 8 znie:

„(8) Hmotný majetok prenajatý formou finančného prenájmu okrem pozemkov odpíše nájomca počas doby trvania ...

6.

V § 26 ods. 9 prvej vete sa slová „odsekov 6 a 7“ nahrádzajú slovami „odsekov 6, 7 a 8“.

7.

V § 26 ods. 10 sa slová „odsekov 6 a 7“ nahrádzajú slovami „odsekov 6, 7 a 8“.

Čl. III

Zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v ...

V § 4 ods. 2 sa slová „finančného riaditeľstva“ nahrádzajú slovami „finančnej správy“.

Čl. IV

Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 3 odsek 2 znie:

„(2) Informačnú činnosť vykonáva povinná osoba, ktorá je správcom alebo prevádzkovateľom informačného ...

2.

V § 3 ods. 5 sa slová „fyzickú osobu alebo právnickú osobu“ nahrádzajú slovami „povinnú osobu, orgán ...

Čl. V

Zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona ...

1.

V § 7 ods. 1 písmeno j) znie:

„j) používaná koncovým odberateľom elektriny v domácnosti7) s výnimkou elektriny určenej na výrobu tepla ...

„15c) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov ...

2.

V § 19 písmeno h) znie:

„h) koncovým odberateľom uhlia v domácnosti7) s výnimkou uhlia určeného na výrobu tepla a ohrev teplej ...

3.

V § 31 ods. 1 písmeno f) znie:

„f) koncovým odberateľom zemného plynu v domácnosti7) s výnimkou zemného plynu určeného na výrobu tepla ...

4.

§ 32 sa dopĺňa odsekom 17, ktorý znie:

„(17) Ak koncový odberateľ zemného plynu v domácnosti,7) ktorý odoberá zemný plyn na výrobu tepla a ...

5.

Za § 48c sa vkladá § 48d, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 48d Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. marca 2012 (1) Ak mala byť v období od 1. januára ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 28 znie:

„28)
§ 154 a 156 zákona č. 563/2009 Z. z.“.

Čl. VI

Zákon č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých ...

V § 5 ods. 3 písmeno i) znie:

„i) zabezpečuje spracovanie individuálnych a konsolidovaných účtovných a ostatných finančných výkazov ...

Čl. VII

Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

§ 26 sa dopĺňa odsekom 16, ktorý znie:

„(16) Sociálna poisťovňa poskytuje zo svojho informačného systému finančnému riaditeľstvu údaje na účely ...

2.

V § 165 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „sankcia sa uloží ...

3.

Doterajší text § 165a sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Ak sa daňový subjekt stal platiteľom dane z pridanej hodnoty po 1. apríli 2012, povinnosť doručovať ...

Čl. VIII

Zákon č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva v znení zákona ...

1.

V § 4 ods. 3 písmeno d) znie:

„d) spravuje informačné systémy finančnej správy;11) zámer vykonať činnosti týkajúce sa vytvárania, ...

2.

V § 4 ods. 3 písm. e) sa vypúšťajú slová „vytvára a vedie centrálny register daňových subjektov a colných ...

3.

V § 4 ods. 3 sa vypúšťa písmeno p).

Doterajšie písmená q) až w) sa označujú ako písmená p) až v).

4.

V § 6 ods. 3 písm. a) sa za slovo „profily“ vkladajú slová „daňových a“.

5.

V § 6 ods. 3 písm. b) sa za slovo „účet“ vkladajú slová „daňového a“.

6.

V § 6 ods. 3 písm. d) sa za slovo „účty“ vkladajú slová „daňových a“.

7.

V § 6 ods. 3 písm. g) sa za slovo „účty“ vkladajú slová „daňových a“.

8.

V § 6 ods. 3 písm. j) sa slovo „subjektoch“ nahrádza slovami „a hospodárskych subjektoch a iných osobách“. ...

9.

V § 6 ods. 3 písm. k) sa slovo „prevádzkuje“ nahrádza slovami „vytvára, rozvíja a prevádzkuje“.

10.

V § 6 ods. 3 sa za písmeno k) vkladá nové písmeno l), ktoré znie:

„l) vytvára a vedie centrálny register hospodárskych subjektov a iných osôb, ktoré sa zaoberajú činnosťami, ...

Doterajšie písmeno l) sa označuje ako písmeno m).

11.

V § 6 ods. 3 sa za písmeno l) vkladá nové písmeno m), ktoré znie:

„m) prideľuje hospodárskemu subjektu alebo inej osobe číslo EORI (číslo registrácie a identifikácie ...

Doterajšie písmeno m) sa označuje ako písmeno n).

Čl. IX

Zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov sa mení a dopĺňa takto:

1.

V § 5 ods. 3 písm. d) sa vypúšťajú slová „sa vyjadruje po 0,5 %, pričom zistený skutočný obsah alkoholu11)“. ...

2.

V 6 ods. 4 písm. d) sa slová „100 %“ nahrádzajú slovami „0 %“ .

3.

V § 6 ods. 4 písm. e) sa slová „100 %“ nahrádzajú slovami „59 %“.

4.

V § 12 odsek 7 znie:

„(7) Na platiteľa dane, ktorému vzniká daňová povinnosť z tichého vína alebo z tichého fermentovaného ...

5.

V § 29 ods. 10 sa slová „žiadosť o vrátenie dane“ nahrádzajú slovami „daňové priznanie alebo dodatočné ...

6.

V § 56 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Prevádzkovateľ daňového skladu uzatvára evidenciu liehu ...

7.

V § 60 odsek 2 znie:

„(2) Od dane je oslobodený aj šumivý fermentovaný nápoj vyrobený na daňovom území malým výrobcom fermentovaného ...

8.

Za § 63 sa vkladá § 63a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 63a Osobitná úprava pre tichý fermentovaný nápoj Ustanovenia § 63 sa použijú pre tichý fermentovaný ...

9.

V § 64 ods. 1 sa vypúšťajú slová „tichý fermentovaný nápoj alebo“.

10.

V § 72 ods. 2 sa nad slovom „predpis“ odkaz „7“ nahrádza odkazom „83a“.

„83a)
Zákon č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

11.

V § 72 odsek 3 znie:

„(3) Na postup colného úradu sa pri zaradení do evidencie podľa § 9, 41, 48 a 52, pri vydávaní povolenia ...

12.

§ 73 sa dopĺňa odsekom 18, ktorý znie:

„(18) Ak bol v období od 1. januára 2012 do 31. decembra 2012 dovozca spotrebiteľského balenia zaradený ...

13.

Za § 76 sa vkladá § 76a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 76a Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. marca 2012 (1) Osoba, ktorá v období od 1. januára ...

„83b)
§ 79 zákona č. 563/2009 Z. z.“.

Čl. X

Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 3 písm. c) sa vypúšťa piaty bod.

2.

V § 3 písm. h) sa za slová „§ 36 ods. 1“ vkladajú slová „a 2“.

3.

V § 9 odsek 1 znie:

„(1) Predbežnou finančnou kontrolou sa so zameraním na hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť ...

„18ag) Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

4.

V § 9 odseky 3 a 4 znejú:

„(3) Vykonanie predbežnej finančnej kontroly potvrdzujú zamestnanci podľa odseku 2 na doklade súvisiacom ...

5.

V § 11 písmeno c) znie:

„c)
dodržiavanie ustanovení § 6 ods. 1 a § 9,“.

6.

V § 35b písm. a) sa za štvrtý bod vkladá nový piaty bod, ktorý znie:

„5.
dodržiavanie ustanovení § 6 ods. 1 a § 9,“.

Doterajšie body 5 až 8 sa označujú ako body 6 až 9.

7.

V § 36 ods. 1 písm. a) sa slová „1 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „100 000 eur“.

8.

V § 36 ods. 1 písm. b) sa slová „30 000 Sk“ nahrádzajú slovami „3 000 eur“.

9.

V § 36 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:

„(2) Ak kontrolovaný subjekt alebo auditovaná osoba nevykoná predbežnú finančnú kontrolu, kontrolný ...

Doterajšie odseky 2 až 6 sa označujú ako odseky 4 až 8.

10.

V § 36 ods. 4 až 7 sa slová „odseku 1“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 a 2“.

11.

V § 37 ods. 1 a 2 sa slová „100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „3 000 eur“.

Čl. XI

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. ...

1.

§ 142 sa dopĺňa odsekmi 7 až 9, ktoré znejú:

„(7) Fyzická osoba a právnická osoba, ktoré sú povinné odvádzať poistné, sú povinné pri platení poistného ...

2.

V § 170 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:

„(7) Sociálna poisťovňa môže poskytovať Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len ...

Doterajšie odseky 7 až 11 sa označujú ako odseky 8 až 12.

„92b)
Exekučný poriadok.“.

3.

V § 215 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „odvolanie proti ...

4.

V § 226 sa odsek 1 dopĺňa písmenom n), ktoré znie:

„n) písomne oznámiť fyzickej osobe a právnickej osobe povinnej odvádzať poistné jej variabilný symbol, ...

5.

V § 228 sa vypúšťa odsek 4.

Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 4 až 6.

6.

V § 228 ods. 4 sa slová „odsekov 1 a 4“ nahrádzajú slovami „ odseku 1“.

7.

V § 228 ods. 5 sa slová „až 4“ nahrádzajú slovami „až 3“ a slová „odseku 5“ sa nahrádzajú slovami „ ...

8.

V § 228 ods. 6 sa slová „odseku 6“ nahrádzajú slovami „odseku 5“.

9.

V § 231 ods. 1 sa vypúšťa písmeno o).

10.

V § 231 ods. 2 a 3 sa slová „až o)“ nahrádzajú slovami „a n)“.

11.

V § 233 ods. 10 sa slová „Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „ministerstvo ...

12.

V § 233 ods. 14 sa slová „Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „ministerstvom ...

13.

§ 233 sa dopĺňa odsekom 15, ktorý znie:

„(15) Ministerstvo spravodlivosti je povinné elektronicky poskytovať Sociálnej poisťovni súčinnosť potrebnú ...

14.

V § 239 sa za slová „ustanovených v“ vkladajú slová „§ 142 ods. 7,“.

15.

V § 241 ods. 1 sa za slová „§ 142 ods. 6“ vkladajú slová „a 7“.

16.

Za § 293cb sa vkladajú § 293cc a 293cd, ktoré vrátane nadpisu znejú:

„Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. marca 2012 § 293cc Číslo pridelené Sociálnou poisťovňou ...

Čl. XII

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení zákona č. 58/1969 Zb., zákona č. 131/1982 Zb., zákona ...

Deviata časť sa dopĺňa osemnástou hlavou, ktorá vrátane nadpisov znie:

„OSEMNÁSTA HLAVA § 879o Prechodné ustanovenia účinné od 1. marca 2012 (1) Ak si oprávnená osoba neuplatnila ...

Čl. XIII

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných ...

Za § 27 sa vkladá § 27a, ktorý znie:

„§ 27a Ustanovenia tohto zákona o úprave platov členov vlády sa použijú, ak osobitný predpis neustanoví ...

„10a)
Ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti.“.

Čl. XIV

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej ...

1.

V § 96 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „na návrh zákona o štátnom ...

„57a)
Ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti.“.

2.

V § 108 ods. 1 prvej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „vláda ...

Čl. XVI

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov ...

„V § 18 sa za odsek 5 vkladajú nové odseky 6 a 7, ktoré znejú:

„(6) Ak vlastník uvedený v odseku 1 nadobudol do vlastníctva spoluvlastnícky podiel na dome alebo na ...

Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 8.

Čl. XVII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2012 okrem ustanovení čl. VIII bodov 3 a 11, ktoré nadobúdajú ...

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Hrušovský v. r.Iveta Radičová v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore