Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 526/2002 účinný od 01.01.2012

Platnosť od: 14.09.2002
Účinnosť od: 01.01.2012
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Vlastnícke práva, Záväzkové a zmluvné právo, Notárstvo, Zmluvy v obchodnom práve

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUD20DS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 526/2002 účinný od 01.01.2012
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 526/2002 s účinnosťou od 01.01.2012 na základe 563/2009
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení zákona č. 58/1969 Zb., zákona č. 131/1982 ...

1.

§ 106 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Právo na náhradu škody spôsobenú niektorým trestným činom korupcie podľa osobitného ...

2.

V § 142 ods. 1 sa na konci tretej vety dopĺňajú tieto slová: „a na násilné správanie podielového ...

3.

Doterajší text § 146 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Ak sa z dôvodu fyzického alebo psychického násilia alebo hrozby takého násilia vo vzťahu ...

4.

§ 151a až 151m znejú:

„§ 151a Záložné právo slúži na zabezpečenie pohľadávky a jej príslušenstva tým, že záložného ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 3a až 3f znejú:

„3a) Napríklad § 13 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe ...

5.

Za § 151m sa vkladajú § 151ma až 151md, ktoré znejú:

„§ 151ma (1) Ak vzniklo na zálohu viac záložných práv, záložný veriteľ je povinný písomne ...

6.

V § 442 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Pri škode spôsobenej niektorým trestným činom korupcie sa uhrádza aj nemajetková ujma ...

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

7.

V § 540 sa slová „Peňažný ústav" nahrádzajú slovami „Banka a pobočka zahraničnej banky ...

8.

V § 557 sa slová „v bankách a sporiteľniach (ďalej len „peňažný ústav")" nahrádzajú slovami ...

9.

V § 567 odsek 2 znie:

„(2) Peňažný dlh plnený prostredníctvom peňažného ústavu alebo prostredníctvom poštového ...

10.

Za § 705 sa vkladá § 705a, ktorý znie:

„§ 705a Ak sa z dôvodu fyzického násilia alebo psychického násilia, alebo hrozby takýmto násilím ...

11.

V § 712a ods. 8 sa na konci pripája táto veta:

„Ak sa rozvedený manžel za trvania manželstva alebo po rozvode manželstva voči druhému manželovi ...

12.

V § 788 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Poistná zmluva obsahuje najmä a) výšku poistnej sumy, v prípade poistenia osôb výšku ...

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

13.

§ 789 znie:

„§ 789 (1) Osobitný predpis môže ustanoviť, že poistenie vznikne bez uzavretia poistnej zmluvy ...

14.

Za § 792 sa vkladá § 792a, ktorý znie:

„§ 792a (1) Pred uzavretím poistnej zmluvy poisťovateľ poskytne tomu, kto s ním uzaviera poistnú ...

15.

§ 801 znie:

„§ 801 (1) Poistenie zanikne aj tak, že poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné ...

16.

§ 811 sa vypúšťa.

17.

V ôsmej časti sa pätnásta hlava dopĺňa deviatym oddielom, ktorý znie:

„Deviaty oddiel § 828a Poistenie právnej ochrany (1) Poistnou zmluvou pri poistení právnej ochrany ...

18.

V § 879d ods. 1 sa vypúšťa posledná veta.

19.

V deviatej časti sa za ôsmu hlavu vkladá deviata hlava, ktorá vrátane nadpisu znie:

„DEVIATA HLAVA Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2003 § 879e (1) Ustanoveniami ...

Čl. II

Zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) ...

1.

V § 3 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d)
úkony vo veciach notárskych centrálnych registrov (§ 73a až 73i).“.

2.

V § 3 ods. 2 sa za slovo „ustanoví" vkladajú slová „tento zákon alebo".

3.

V § 3 odsek 3 znie:

„(3) Listiny a osvedčovacie doložky (§ 56 ods. 2) vyhotovené v rámci notárskej činnosti (ďalej ...

4.

§ 5 a 6 znejú:

„§ 5 V súvislosti s výkonom notárskej činnosti môže notár fyzickým osobám a právnickým ...

5.

V § 12 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c) zložil peňažnú zábezpeku na účet komory v sume určenej prezídiom komory na zabezpečenie ...

6.

§ 12 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Notár na výkon svojej činnosti podľa § 3 ods. 1 písm. d) musí mať technické a programové ...

7.

V § 29 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5)
Komora je verejná certifikačná autorita.“.

Doterajšie odseky 5 až 8 sa označujú ako odseky 6 až 9.

8.

V § 31 ods. 1 sa za písmeno l) vkladá nové písmeno m), ktoré znie:

„m)
určuje výšku peňažnej zábezpeky podľa § 12 ods. 1 písm. c),“.

Doterajšie písmeno m) sa označuje ako písmeno n).

9.

V § 39 sa odsek 2 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c) predseda súdu vo veciach ďalšej činnosti notára ako súdneho komisára v konaní o dedičstve ...

10.

§ 54 znie:

„§ 54 Ak notár spíše formou notárskej zápisnice závet, listinu o vydedení alebo odvolanie ...

11.

§ 65 sa dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c) peniaze, ak mu boli odovzdané so žiadosťou, aby s nimi nakladal podľa zmluvy alebo podľa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 6ba znie:

„6ba)
§ 151ma Občianskeho zákonníka.“.

12.

V § 67 odsek 4 znie:

„(4) Úschovu závetu notár bez zbytočného odkladu po jeho prijatí zaregistruje v Notárskom centrálnom ...

13.

V § 70 ods. 1 na konci sa bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ktorým môže ...

14.

V § 70 odsek 2 znie:

„(2) Notár počas úschovy uloží peniaze v banke alebo v pobočke zahraničnej banky na osobitný ...

15.

Za § 70 sa vkladá § 70a, ktorý znie:

„§ 70a (1) Ak dá zložiteľ do úschovy peniaze s vyhlásením, že sa vzdáva dispozičného práva ...

16.

V § 71 ods. 1 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „a označenie banky alebo pobočky ...

17.

V § 73 ods. 1 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

„d) označenie banky alebo pobočky zahraničnej banky a čísla účtu príjemcu, na ktorý sa vydané ...

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno e).

18.

Za § 73b sa vkladajú § 73c až 73i, ktoré znejú:

„§ 73c Notársky centrálny register závetov (1) Komora vedie Notársky centrálny register závetov, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 6bb znie:

„6bb)
§ 151a až 151md Občianskeho zákonníka.“.

19.

V § 82 ods. 1 sa slová „Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo")" ...

Čl. III

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 264/1992 Zb., zákona č. 600/1992 ...

1.

V § 117a odsek 2 znie:

„(2) Zmluva o zriadení záložného práva na obchodný podiel musí byť písomná a podpisy na ...

2.

V § 117a ods. 4 druhá a tretia veta znejú:

„Návrh na zápis alebo výmaz záložného práva zriadeného zmluvou je oprávnený podať záložný ...

3.

§ 299 sa vypúšťa.

4.

V § 535 sa slová „zákonné záložné" nahrádzajú slovom „zádržné" a vypúšťa sa druhá ...

5.

V § 608 sa slovo „záložné" nahrádza slovom „zádržné" a vypúšťajú sa slová „alebo ...

6.

V § 628 ods. 1 sa slovo „záložné" nahrádza slovom „zádržné".

7.

V § 628 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

8.

V § 707 sa slovo „záložné" nahrádza slovom „zádržné".

Čl. V

Zákon č. 144/1998 Z. z. o skladiskovom záložnom liste, tovarovom záložnom liste a o doplnení ...

1.

§ 5 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Kým je tovar uložený vo verejnom sklade, nemožno zriadiť k nemu záložné právo podľa ...

2.

V § 14 ods. 2 sa slová „zákonné záložné" nahrádzajú slovom „zádržné" a vypúšťa sa ...

Čl. VI

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2003 okrem ustanovení uvedených v čl. I v trinástom ...

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore