Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70354
Dôvodové správy: 2215
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
20.11.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 526/2002 účinný od 01.01.2012


Platnosť od: 14.09.2002
Účinnosť od: 01.01.2012
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Vlastnícke práva, Záväzkové a zmluvné právo, Notárstvo, Zmluvy v obchodnom práve

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3 JUD243 DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 526/2002 účinný od 01.01.2012
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 526/2002 s účinnosťou od 01.01.2012 na základe 563/2009

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení zákona č. 58/1969 Zb., zákona č. 131/1982 ...

1.

§ 106 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Právo na náhradu škody spôsobenú niektorým trestným činom korupcie podľa osobitného ...

2.

V § 142 ods. 1 sa na konci tretej vety dopĺňajú tieto slová: „a na násilné správanie podielového ...

3.

Doterajší text § 146 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Ak sa z dôvodu fyzického alebo psychického násilia alebo hrozby takého násilia vo vzťahu ...

4.

§ 151a až 151m znejú:

„§ 151a Záložné právo slúži na zabezpečenie pohľadávky a jej príslušenstva tým, že záložného ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 3a až 3f znejú:

„3a) Napríklad § 13 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe ...

5.

Za § 151m sa vkladajú § 151ma až 151md, ktoré znejú:

„§ 151ma (1) Ak vzniklo na zálohu viac záložných práv, záložný veriteľ je povinný písomne ...

6.

V § 442 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Pri škode spôsobenej niektorým trestným činom korupcie sa uhrádza aj nemajetková ujma ...

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

7.

V § 540 sa slová „Peňažný ústav" nahrádzajú slovami „Banka a pobočka zahraničnej banky ...

8.

V § 557 sa slová „v bankách a sporiteľniach (ďalej len „peňažný ústav")" nahrádzajú slovami ...

9.

V § 567 odsek 2 znie:

„(2) Peňažný dlh plnený prostredníctvom peňažného ústavu alebo prostredníctvom poštového ...

10.

Za § 705 sa vkladá § 705a, ktorý znie:

„§ 705a Ak sa z dôvodu fyzického násilia alebo psychického násilia, alebo hrozby takýmto násilím ...

11.

V § 712a ods. 8 sa na konci pripája táto veta:

„Ak sa rozvedený manžel za trvania manželstva alebo po rozvode manželstva voči druhému manželovi ...

12.

V § 788 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Poistná zmluva obsahuje najmä a) výšku poistnej sumy, v prípade poistenia osôb výšku ...

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

13.

§ 789 znie:

„§ 789 (1) Osobitný predpis môže ustanoviť, že poistenie vznikne bez uzavretia poistnej zmluvy ...

14.

Za § 792 sa vkladá § 792a, ktorý znie:

„§ 792a (1) Pred uzavretím poistnej zmluvy poisťovateľ poskytne tomu, kto s ním uzaviera poistnú ...

15.

§ 801 znie:

„§ 801 (1) Poistenie zanikne aj tak, že poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné ...

16.

§ 811 sa vypúšťa.

17.

V ôsmej časti sa pätnásta hlava dopĺňa deviatym oddielom, ktorý znie:

„Deviaty oddiel § 828a Poistenie právnej ochrany (1) Poistnou zmluvou pri poistení právnej ochrany ...

18.

V § 879d ods. 1 sa vypúšťa posledná veta.

19.

V deviatej časti sa za ôsmu hlavu vkladá deviata hlava, ktorá vrátane nadpisu znie:

„DEVIATA HLAVA Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2003 § 879e (1) Ustanoveniami ...

Čl. II

Zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) ...

1.

V § 3 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d)
úkony vo veciach notárskych centrálnych registrov (§ 73a až 73i).“.

2.

V § 3 ods. 2 sa za slovo „ustanoví" vkladajú slová „tento zákon alebo".

3.

V § 3 odsek 3 znie:

„(3) Listiny a osvedčovacie doložky (§ 56 ods. 2) vyhotovené v rámci notárskej činnosti (ďalej ...

4.

§ 5 a 6 znejú:

„§ 5 V súvislosti s výkonom notárskej činnosti môže notár fyzickým osobám a právnickým ...

5.

V § 12 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c) zložil peňažnú zábezpeku na účet komory v sume určenej prezídiom komory na zabezpečenie ...

6.

§ 12 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Notár na výkon svojej činnosti podľa § 3 ods. 1 písm. d) musí mať technické a programové ...

7.

V § 29 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5)
Komora je verejná certifikačná autorita.“.

Doterajšie odseky 5 až 8 sa označujú ako odseky 6 až 9.

8.

V § 31 ods. 1 sa za písmeno l) vkladá nové písmeno m), ktoré znie:

„m)
určuje výšku peňažnej zábezpeky podľa § 12 ods. 1 písm. c),“.

Doterajšie písmeno m) sa označuje ako písmeno n).

9.

V § 39 sa odsek 2 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c) predseda súdu vo veciach ďalšej činnosti notára ako súdneho komisára v konaní o dedičstve ...

10.

§ 54 znie:

„§ 54 Ak notár spíše formou notárskej zápisnice závet, listinu o vydedení alebo odvolanie ...

11.

§ 65 sa dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c) peniaze, ak mu boli odovzdané so žiadosťou, aby s nimi nakladal podľa zmluvy alebo podľa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 6ba znie:

„6ba)
§ 151ma Občianskeho zákonníka.“.

12.

V § 67 odsek 4 znie:

„(4) Úschovu závetu notár bez zbytočného odkladu po jeho prijatí zaregistruje v Notárskom centrálnom ...

13.

V § 70 ods. 1 na konci sa bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ktorým môže ...

14.

V § 70 odsek 2 znie:

„(2) Notár počas úschovy uloží peniaze v banke alebo v pobočke zahraničnej banky na osobitný ...

15.

Za § 70 sa vkladá § 70a, ktorý znie:

„§ 70a (1) Ak dá zložiteľ do úschovy peniaze s vyhlásením, že sa vzdáva dispozičného práva ...

16.

V § 71 ods. 1 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „a označenie banky alebo pobočky ...

17.

V § 73 ods. 1 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

„d) označenie banky alebo pobočky zahraničnej banky a čísla účtu príjemcu, na ktorý sa vydané ...

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno e).

18.

Za § 73b sa vkladajú § 73c až 73i, ktoré znejú:

„§ 73c Notársky centrálny register závetov (1) Komora vedie Notársky centrálny register závetov, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 6bb znie:

„6bb)
§ 151a až 151md Občianskeho zákonníka.“.

19.

V § 82 ods. 1 sa slová „Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo")" ...

Čl. III

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 264/1992 Zb., zákona č. 600/1992 ...

1.

V § 117a odsek 2 znie:

„(2) Zmluva o zriadení záložného práva na obchodný podiel musí byť písomná a podpisy na ...

2.

V § 117a ods. 4 druhá a tretia veta znejú:

„Návrh na zápis alebo výmaz záložného práva zriadeného zmluvou je oprávnený podať záložný ...

3.

§ 299 sa vypúšťa.

4.

V § 535 sa slová „zákonné záložné" nahrádzajú slovom „zádržné" a vypúšťa sa druhá ...

5.

V § 608 sa slovo „záložné" nahrádza slovom „zádržné" a vypúšťajú sa slová „alebo ...

6.

V § 628 ods. 1 sa slovo „záložné" nahrádza slovom „zádržné".

7.

V § 628 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

8.

V § 707 sa slovo „záložné" nahrádza slovom „zádržné".

Čl. V

Zákon č. 144/1998 Z. z. o skladiskovom záložnom liste, tovarovom záložnom liste a o doplnení ...

1.

§ 5 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Kým je tovar uložený vo verejnom sklade, nemožno zriadiť k nemu záložné právo podľa ...

2.

V § 14 ods. 2 sa slová „zákonné záložné" nahrádzajú slovom „zádržné" a vypúšťa sa ...

Čl. VI

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2003 okrem ustanovení uvedených v čl. I v trinástom ...

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore