Všetky konsolidované znenia predpisu 40/1964

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.12.2019 394/2019 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 394/2019 účinný od 01.12.2019
2 30.01.2019 25/2019 Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 10/2016 z 10. októbra 2018 vo veci vyslovenia nesúladu § 446 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov s čl. 12 ods. 1 a čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky 25/2019 účinný od 30.01.2019 do 30.11.2019
3 01.01.2019 170/2018 Zákon o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 170/2018 účinný od 01.01.2019 do 29.01.2019
4 05.12.2018 343/2018 Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 343/2018 účinný od 05.12.2018 do 31.12.2018
5 01.10.2018 213/2018 Zákon o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 213/2018 účinný od 01.10.2018 do 04.12.2018
6 01.09.2018 184/2018 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 184/2018 účinný od 01.09.2018 do 30.09.2018
7 01.07.2016 125/2016 Zákon o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov 125/2016 účinný od 01.07.2016 do 31.08.2018
91/2016 Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov 91/2016 účinný od 01.07.2016 do 31.08.2018
8 01.01.2016 39/2015 Zákon o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 39/2015 účinný od 01.01.2016 do 30.06.2016
9 23.12.2015 438/2015 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 438/2015 účinný od 23.12.2015 do 31.12.2015
10 01.11.2015 273/2015 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 273/2015 účinný od 01.11.2015 do 22.12.2015
11 15.10.2015 239/2015 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 239/2015 účinný od 15.10.2015 do 31.10.2015
12 01.10.2015 117/2015 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 117/2015 účinný od 01.10.2015 do 14.10.2015
13 01.04.2015 102/2014 Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov 102/2014 účinný od 01.04.2015 do 30.09.2015
14 01.01.2015 335/2014 Zákon o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 335/2014 účinný od 01.01.2015 do 31.03.2015
15 13.06.2014 102/2014 Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov 102/2014 účinný od 13.06.2014 do 31.12.2014
16 01.06.2014 106/2014 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 106/2014 účinný od 01.06.2014 do 12.06.2014
17 01.10.2013 180/2013 Zákon o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 180/2013 účinný od 01.10.2013 do 31.05.2014
18 01.03.2012 69/2012 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony 69/2012 účinný od 01.03.2012 do 30.09.2013
19 01.07.2011 161/2011 Zákon o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 161/2011 účinný od 01.07.2011 do 29.02.2012
20 30.06.2011 130/2011 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 130/2011 účinný od 30.06.2011 do 30.06.2011
21 01.01.2011 546/2010 Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 546/2010 účinný od 01.01.2011 do 29.06.2011
22 01.06.2010 129/2010 Zákon o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 129/2010 účinný od 01.06.2010 do 31.12.2010
23 01.03.2010 575/2009 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 575/2009 účinný od 01.03.2010 do 31.05.2010
24 01.01.2010 186/2009 Zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 186/2009 účinný od 01.01.2010 do 28.02.2010
25 01.01.2009 477/2008 Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú zákony v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky v oblasti civilného práva v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike 477/2008 účinný od 01.01.2009 do 31.12.2009
214/2008 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov 214/2008 účinný od 01.01.2009 do 31.12.2009
26 01.11.2008 379/2008 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 379/2008 účinný od 01.11.2008 do 31.12.2008
27 01.01.2008 568/2007 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 568/2007 účinný od 01.01.2008 do 31.10.2008
28 01.10.2007 335/2007 Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zrušením krajských úradov 335/2007 účinný od 01.10.2007 do 31.12.2007
29 01.05.2007 209/2007 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 209/2007 účinný od 01.05.2007 do 30.09.2007
30 01.03.2007 84/2007 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 84/2007 účinný od 01.03.2007 do 30.04.2007
31 13.04.2006 188/2006 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 188/2006 účinný od 13.04.2006 do 28.02.2007
32 01.04.2006 118/2006 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení zákona č. 266/2005 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov 118/2006 účinný od 01.04.2006 do 12.04.2006
33 01.08.2005 336/2005 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 336/2005 účinný od 01.08.2005 do 31.03.2006
34 01.07.2005 635/2004 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 635/2004 účinný od 01.07.2005 do 31.07.2005
35 01.05.2005 171/2005 Zákon o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 171/2005 účinný od 01.05.2005 do 30.06.2005
36 01.01.2005 635/2004 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 635/2004 účinný od 01.01.2005 do 30.04.2005
37 01.08.2004 404/2004 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 404/2004 účinný od 01.08.2004 do 31.12.2004
38 01.05.2004 526/2002 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 526/2002 účinný od 01.05.2004 do 31.07.2004
150/2004 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 150/2004 účinný od 01.05.2004 do 31.07.2004
39 01.04.2004 150/2004 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 150/2004 účinný od 01.04.2004 do 30.04.2004
40 01.01.2004 515/2003 Zákon o krajských úradoch a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 515/2003 účinný od 01.01.2004 do 31.03.2004
504/2003 Zákon o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov 504/2003 účinný od 01.01.2004 do 31.03.2004
41 01.01.2003 526/2002 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 526/2002 účinný od 01.01.2003 do 31.12.2003
42 01.06.2002 184/2002 Zákon o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vodný zákon) 184/2002 účinný od 01.06.2002 do 31.12.2002
43 01.05.2002 215/2002 Zákon o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov 215/2002 účinný od 01.05.2002 do 31.05.2002
44 01.03.2002 34/2002 Zákon o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov 34/2002 účinný od 01.03.2002 do 30.04.2002
95/2002 Zákon o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 95/2002 účinný od 01.03.2002 do 30.04.2002
45 07.02.2002 23/2002 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov 23/2002 účinný od 07.02.2002 do 28.02.2002
46 01.10.2001 281/2001 Zákon o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr a o zmene a doplnení Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov 281/2001 účinný od 01.10.2001 do 06.02.2002
47 01.09.2001 261/2001 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 261/2001 účinný od 01.09.2001 do 30.09.2001
48 01.08.2000 218/2000 Zákon, ktorým sa dopĺňa Občiansky zákonník 218/2000 účinný od 01.08.2000 do 31.08.2001
49 11.10.1999 252/1999 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 252/1999 účinný od 11.10.1999 do 31.07.2000
50 30.07.1997 211/1997 Zákon o revitalizácii podnikov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 211/1997 účinný od 30.07.1997 do 10.10.1999
51 20.06.1997 153/1997 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky zákonník 153/1997 účinný od 20.06.1997 do 29.07.1997
52 01.10.1994 249/1994 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o boji proti legalizácii príjmov z najzávažnejších, najmä organizovaných foriem trestnej činnosti a o zmenách niektorých ďalších zákonov 249/1994 účinný od 01.10.1994 do 19.06.1997
53 01.01.1994 278/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správe majetku štátu 278/1993 účinný od 01.01.1994 do 30.09.1994
54 01.01.1993 264/1992 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky zákonník, zrušuje zákon o štátnom notárstve a o konaní pred štátnym notárstvom (notársky poriadok) a menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony 264/1992 účinný od 01.01.1993 do 31.12.1993
55 01.01.1992 509/1991 Zákon, ktorým sa mení, dopĺňa a upravuje Občiansky zákonník 509/1991 účinný od 01.01.1992 do 31.12.1992
56 01.04.1991 87/1991 Zákon o mimosúdnych rehabilitáciách 87/1991 účinný od 01.04.1991 do 31.12.1991
57 01.05.1990 116/1990 Zákon o nájme a podnájme nebytových priestorov 116/1990 účinný od 01.05.1990 do 31.03.1991
105/1990 Zákon o súkromnom podnikaní občanov 105/1990 účinný od 01.05.1990 do 31.03.1991
58 29.03.1990 87/1990 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky zákonník 87/1990 účinný od 29.03.1990 do 30.04.1990
59 01.01.1989 188/1988 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce 188/1988 účinný od 01.01.1989 do 28.03.1990
60 01.07.1988 94/1988 Zákon o bytovom, spotrebnom a výrobnom družstevníctve 94/1988 účinný od 01.07.1988 do 31.12.1988
61 01.04.1983 131/1982 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky zákonník a upravujú sa niektoré ďalšie majetkové vzťahy 131/1982 účinný od 01.04.1983 do 30.06.1988
62 01.01.1983 131/1982 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky zákonník a upravujú sa niektoré ďalšie majetkové vzťahy 131/1982 účinný od 01.01.1983 do 31.03.1983
63 01.07.1969 58/1969 Zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú rozhodnutím orgánu štátu alebo jeho nesprávnym úradným postupom 58/1969 účinný od 01.07.1969 do 31.12.1982
64 01.04.1964 účinný od 01.04.1964 do 30.06.1969
MENU
Hore