Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69288
Dôvodové správy: 2115
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
23.07.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov 504/2003 účinný od 01.07.2019


Platnosť od: 02.12.2003
Účinnosť od: 01.07.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Poľnohospodárstvo a potravinárstvo, Lesy a lesné hospodárstvo, Nehnuteľnosti, Záväzkové a zmluvné právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST13 JUD412 DS11 EU PP2 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 504/2003 s účinnosťou od 01.07.2019 na základe 158/2019

Legislatívny proces k zákonu 158/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

NÁJOM POZEMKU NA POĽNOHOSPODÁRSKE ÚČELY

§ 1
(1)

Nájomná zmluva o nájme pozemku na poľnohospodárske účely sa spravuje ustanoveniami Občianskeho ...

(2)

Pozemok na poľnohospodárske účely podľa tohto zákona je taký pozemok alebo jeho časť, ktorý ...

a)
poľnohospodárskou pôdou,2)
b)
evidovaný v katastri nehnuteľností v registri „C“ ako zastavaná plocha a nádvorie, slúžiaci ...
c)
iný pozemok prenechaný na poľnohospodárske účely; ustanovenia osobitného predpisu9) tým nie ...
(3)

Obvyklou výškou nájomného za užívanie poľnohospodárskej pôdy pri prevádzkovaní podniku (ďalej ...

§ 2

Nájomca pozemku prenechaného na poľnohospodárske účely2) je oprávnený brať z neho aj úžitky. ...

§ 3

Ak nie je dohodnuté inak, obvyklé náklady pri bežnom užívaní prenajatého pozemku spojené s ...

§ 4

Ak nie je dohodnuté inak, nájomné z pozemkov prenajatých na poľnohospodárske účely sa platí ...

§ 5

Ak ide o mimoriadne okolnosti najmä následky prírodných pomerov, ktoré nájomca nespôsobil, a ...

§ 6

Zmluvu o nájme pozemku na poľnohospodárske účely dohodnutú na neurčitý čas možno vypovedať ...

DRUHÁ ČASŤ

NÁJOM POZEMKU NA POĽNOHOSPODÁRSKE ÚČELY PRI PREVÁDZKOVANÍ PODNIKU

§ 7
(1)

Ak prenajatý pozemok slúži na vykonávanie poľnohospodárskej činnosti pri prevádzkovaní podniku3) ...

(2)

Ustanovenia tejto časti sa primerane použijú, aj keď je nájomcom právnická osoba založená alebo ...

(3)

V zmluve o nájme pozemkov na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku možno dohodnúť, ...

§ 8
(1)

Pozemok sa nájomcovi na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku prenajíma najmenej ...

(2)

Zmluvu o nájme pozemku na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku na určitý čas možno ...

a)
najviac na 25 rokov, ak ide o založenie alebo obnovu ovocného sadu,
b)
najviac na 30 rokov, ak ide o založenie alebo obnovu škôlky pre ovocné dreviny alebo okrasné dreviny, ...
c)
najviac na 15 rokov, ak ide o založenie alebo obnovu porastu špargle, alebo porastu drobného ovocia, ...
d)
najmenej na 50 rokov, ak ide o zriadenie repozitória, ktoré je registrované,6)
e)
najmenej na desať rokov, ak ide o zriadenie riešiteľského pracoviska, ktoré je registrované.7)
§ 9
(1)

Nájomca je oprávnený využívať prenajatý pozemok riadnym spôsobom8) na poľnohospodárske účely ...

(2)

Nájomca môže vykonať zmenu druhu pozemku alebo inú zmenu na pozemku len s písomným súhlasom ...

§ 10
(1)

Na vznik zmluvy o nájme pozemku podľa § 1 ods. 2 písm. a) alebo písm. c) na poľnohospodárske ...

(2)

Na vznik zmluvy o nájme pozemku podľa § 1 ods. 2 písm. b) na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní ...

(3)

Ak priemerné ceny poľnohospodárskych výrobkov, ktoré sú predmetom regulácie trhu s poľnohospodárskymi ...

(4)

Nájomca je oprávnený dať prenajatú vec do podnájmu, ak zmluva neurčuje inak. Spôsob a čas podnájmu ...

(5)

Ustanovenie odseku 4 sa nevzťahuje na postupy podľa § 12a až § 12c.

(6)

Ak je vypočítaná výška nájomného podľa odseku 1 nižšia ako dve eurá, môže sa prenajímateľ ...

(7)

Pozemky v správe a nakladaní Slovenského pozemkového fondu (ďalej len „fond“) nemožno dať ...

§ 11
(1)

Ak nemohol nájomca dosiahnuť žiaden výnos z dôvodu, že v dôsledku podstatnej zmeny hospodárskych ...

(2)

Nájomca má právo požadovať primerané zníženie nájomného, ak opatreniami podľa osobitného ...

§ 12
(1)

Ak ide o zmluvu o nájme pozemku na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku dohodnutú ...

(2)

Ak na pozemok nie je prístup, nájom sa neskončí skôr, než sa vykonajú pozemkové úpravy podľa ...

(3)

Ak ide o pozemok, ktorý je užívaný bez nájomnej zmluvy, doručí jeho vlastník užívateľovi ...

(4)

Ak užívateľ, ktorý pozemok užíva bez nájomnej zmluvy, preukáže, že vlastníkovi jej uzatvorenie ...

(5)

Ak ide o pozemok, ktorý je užívaný bez nájomnej zmluvy a ktorý je neprístupný alebo ho nemožno ...

(6)

Ak počas nájmu pozemku na poľnohospodárske účely dôjde k predaju podniku, k predaju väčšinového ...

§ 12a
(1)

Ak nájomca užíva pozemok, kde sa nájom skončil alebo sa má skončiť alebo je pozemok užívaný ...

(2)

Nájomca je povinný uzatvoriť s doterajším prenajímateľom podnájomnú zmluvu podľa odseku 1 ...

(3)

Podnájomnú zmluvu podľa odseku 1 na účel jej zápisu do evidencie podnájomných zmlúv doručí ...

(4)

Doterajší prenajímateľ začne užívať pozemky podľa odseku 2 po zbere úrody, ak sa nájomca ...

(5)

Náklady spojené s vyčlenením podnájomného pozemku v teréne a vyhotovením rozdeľovacieho plánu ...

(6)

Doterajší prenajímateľ je povinný uhradiť nájomcovi ním zaplatenú daň z pozemkov, ak bola ...

(7)

Za podmienok uvedených v odsekoch 1 až 6 je nájomca povinný uzatvoriť podnájomnú zmluvu aj s ...

(8)

Ak si nájomca nesplní povinnosť uzavrieť s doterajším prenajímateľom podnájomnú zmluvu podľa ...

(9)

Rozhodnutie podľa odseku 8 stráca platnosť dňom

a)
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o schválení vykonania projektu pozemkových úprav12e) alebo ...
b)
výmazu podniku z obchodného registra bez právneho nástupcu,
c)
právoplatnosti rozhodnutia o odňatí pozemku z poľnohospodárskej pôdy.12f)
(10)

Doterajší prenajímateľ, ktorý požiada okresný úrad o vydanie rozhodnutia podľa odseku 8, k ...

a)
zoznam poľnohospodárskych pozemkov vrátane názvu katastrálneho územia, ktoré sú v jeho vlastníctve ...
b)
žiadosť o uzatvorenie podnájomnej zmluvy podľa odseku 1 preukázateľne doručenú nájomcovi,
c)
zmluvu o nájme a doklad o tom, že zmluvný vzťah sa skončil alebo sa má skončiť,
d)
návrh na umiestnenie pozemku, na ktorý má vzniknúť podnájomný vzťah.
(11)

Okresný úrad určí, či návrh podľa odseku 10 písm. d) spĺňa podmienky primeranosti. Okresný ...

(12)

Rozhodnutie podľa odseku 8 okrem všeobecných náležitostí obsahuje

a)
určenie času platnosti rozhodnutia,
b)
označenie pozemku, na ktorý vzniká podnájomný vzťah,
c)
príslušnú sumu nákladov spojených s vyčlenením podnájomného pozemku v teréne a vyhotovením ...
d)
najneskoršiu lehotu, do ktorej má nájomca povinnosť vypratať pozemky.
(13)

Účastníkom konania podľa odseku 8 je doterajší prenajímateľ a nájomca. Rozhodnutie podľa odseku ...

(14)

Okresný úrad vedie evidenciu právoplatných rozhodnutí s rozdeľovacími plánmi.

(15)

Podnájomný vzťah vzniknutý podľa odseku 1 alebo odseku 8 je nájomca povinný oznámiť vlastníkovi ...

(16)

Ak o postup podľa odseku 1 alebo odseku 8 žiada doterajší prenajímateľ, ktorý je podielovým ...

(17)

Ak ide o pozemok doterajšieho prenajímateľa podľa odseku 1 s výmerou menšou ako 2 000 m2, nepostupuje ...

(18)

Podľa odsekov 1 až 17 môže postupovať aj osoba, ktorá má s doterajším prenajímateľom uzatvorenú ...

(19)

Postup podľa tohto paragrafu sa nepoužije v obvode projektu pozemkových úprav, ak bolo schválené ...

(20)

Postup podľa toho paragrafu môže použiť aj nájomca.

§ 12b
(1)

Ak rozhodnutie o schválení zjednodušeného rozdeľovacieho plánu vykonania urýchleného usporiadania ...

a)
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o schválení vykonania projektu pozemkových úprav12e) alebo ...
b)
výmazu podniku z obchodného registra bez právneho nástupcu,
c)
právoplatnosti rozhodnutia o odňatí pozemku z poľnohospodárskej pôdy12f) alebo
d)
prevodu alebo prechodu vlastníctva pozemku, za ktorý bol vyčlenený doterajší náhradný pozemok. ...
(2)

Vlastník, ktorý podal návrh podľa odseku 1 (ďalej len „navrhovateľ“), v návrhu uvedie

a)
názov katastrálneho územia,
b)
doterajšie rozhodnutie, ktorým mu bol doterajší náhradný pozemok vyčlenený do užívania,
c)
označenie lokality a ďalšie jemu známe údaje o doterajšom náhradnom pozemku.
(3)

Prílohou k návrhu podľa odseku 1 je

a)
zoznam poľnohospodárskych pozemkov vo vlastníctve navrhovateľa, na ktoré nemá uzavretú nájomnú ...
b)
čestné vyhlásenie o neuzavretí nájomnej zmluvy na pozemky podľa písmena a).
(4)

Okresný úrad rozhodne, že vzniká podnájomný vzťah podľa odseku 1, ak sa preukáže, že

a)
navrhovateľ je osobou, ktorej bol vyčlenený doterajší náhradný pozemok,
b)
doterajšie rozhodnutie nestratilo platnosť,12g)
c)
navrhovateľ vlastní v katastrálnom území poľnohospodársku pôdu podľa odseku 3 písm. a) najmenej ...
d)
doterajší náhradný pozemok je identifikovateľný v teréne a identický so zjednodušeným rozdeľovacím ...
(5)

Ak sa nepreukážu skutočnosti podľa odseku 4, okresný úrad rozhodne, že nevzniká podnájomný ...

(6)

Rozhodnutie podľa odseku 4 okrem všeobecných náležitostí obsahuje označenie pozemku, ku ktorému ...

(7)

Dňom právoplatnosti rozhodnutí podľa odsekov 4 a 5 doterajšie rozhodnutie stráca platnosť.

(8)

Účastníkom konania podľa odseku 1 je navrhovateľ. Rozhodnutia podľa odsekov 4 a 5 sa doručujú ...

(9)

Okresný úrad vedie evidenciu rozhodnutí podľa odseku 4 a odseku 12, navrhovateľov a doterajších ...

(10)

Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má s vlastníkom, ktorému bol vyčlenený doterajší ...

(11)

Ak po právoplatnosti rozhodnutia podľa odseku 4 dôjde k prevodu alebo prechodu vlastníctva pozemku, ...

(12)

Okresný úrad rozhodne, že nadobúdateľovi vzniká podnájomný vzťah podľa odseku 11 na čas podľa ...

(13)

Na konanie podľa odsekov 1 až 12 sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,12h) ak tento ...

§ 12c
(1)

Ak doterajšie rozhodnutie stratilo platnosť len z dôvodu prevodu alebo prechodu vlastníctva k pozemku, ...

a)
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o schválení vykonania projektu pozemkových úprav12e) alebo ...
b)
výmazu podniku z obchodného registra bez právneho nástupcu,
c)
právoplatnosti rozhodnutia o odňatí pozemku z poľnohospodárskej pôdy,12f) alebo
d)
prevodu alebo prechodu vlastníctva pozemku, za ktorý bol vyčlenený doterajší náhradný pozemok. ...
(2)

Nadobúdateľ, ktorý podal návrh podľa odseku 1, v návrhu uvedie

a)
názov katastrálneho územia,
b)
údaje právneho predchodcu nadobúdateľa, ktorému bol doterajší náhradný pozemok vyčlenený ...
c)
doterajšie rozhodnutie, ktorým bol právnemu predchodcovi nadobúdateľa doterajší náhradný pozemok ...
d)
označenie lokality a ďalšie jemu známe údaje o doterajšom náhradnom pozemku.
(3)

Prílohou návrhu podľa odseku 1 je:

a)
zoznam poľnohospodárskych pozemkov vo vlastníctve nadobúdateľa, ktorý podal návrh podľa odseku ...
b)
čestné vyhlásenie o neuzavretí nájomnej zmluvy na pozemky podľa písmena a).
(4)

Okresný úrad rozhodne, že vzniká podnájomný vzťah podľa odseku 1, ak sa preukáže, že

a)
na nadobúdateľa, ktorý podal návrh podľa odseku 1, prevodom alebo prechodom prešlo vlastnícke ...
b)
doterajšie rozhodnutie stratilo platnosť z dôvodu prevodu alebo prechodu vlastníctva k pozemku, ...
c)
nadobúdateľ, ktorý podal návrh podľa odseku 1, vlastní v katastrálnom území poľnohospodársku ...
d)
doterajší náhradný pozemok je identifikovateľný v teréne a identický so zjednodušeným rozdeľovacím ...
(5)

Ak sa nepreukážu skutočnosti podľa odseku 4, okresný úrad rozhodne, že nevzniká podnájomný ...

(6)

Rozhodnutie podľa odseku 4 okrem všeobecných náležitostí obsahuje označenie pozemku, ku ktorému ...

(7)

Účastníkom konania podľa odseku 1 je nadobúdateľ, ktorý podal návrh podľa odseku 1. Rozhodnutia ...

(8)

Ak po právoplatnosti rozhodnutia podľa odseku 4 dôjde k prevodu alebo prechodu vlastníctva pozemku, ...

(9)

Okresný úrad rozhodne, že novému nadobúdateľovi vzniká podnájomný vzťah podľa odseku 8 na ...

(10)

Okresný úrad vedie evidenciu rozhodnutí podľa odseku 4 a odseku 9, navrhovateľov a doterajších ...

(11)

Na konanie podľa odsekov 1 až 10 sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,12h) ak tento ...

§ 13
(1)

Ak nájomca vynaložil nevyhnutné náklady na udržiavanie pozemku v stave spôsobilom na riadne poľnohospodárske ...

(2)

Ak nájomca riadne a včas plní svoje záväzky zo zmluvy, má právo na prednostné uzavretie novej ...

(3)

Ak nájomca najskôr rok a najneskôr dva mesiace pred uplynutím času, na ktorý bol nájom dohodnutý, ...

(4)

Ak ide o pozemky, s ktorými fond nakladá podľa osobitného predpisu,11b) má ich nájomca, ktorý ...

(5)

Prednostné právo na nájom pozemkov podľa odseku 4 nevzniká k pozemkom, o ktorých nájom prejaví ...

(6)

Ak fond postupuje podľa odseku 5, môže znížiť doterajšiemu nájomcovi výmeru pozemkov vhodných ...

a)
101 až 500 ha najviac o 4 %,
b)
501 až 700 ha najviac o 7 %,
c)
701 až 1 500 ha najviac o 9 %,
d)
1 501 ha a viac najviac o 12 %.
(7)

Mladý poľnohospodár alebo poľnohospodár spĺňajúci podmienky malého podniku alebo mikropodniku ...

(8)

Ak špeciálnu rastlinnú výrobu alebo živočíšnu výrobu v rozsahu podľa osobitného predpisu ...

(9)

Ak mladý poľnohospodár alebo poľnohospodár spĺňajúci podmienky malého podniku alebo mikropodniku ...

(10)

Prednostné právo na nájom pozemkov podľa odseku 3 nevzniká ani doterajšiemu nájomcovi, ktorý ...

§ 14
(1)

Zmluva o nájme pozemku na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku, ako aj všetky úkony ...

(2)

Nájomca je povinný viesť evidenciu pozemkov, ktoré má prenajaté a pozemkov, ktoré sám vlastní ...

(3)

Nájomca je povinný viesť a uchovávať evidenciu o dohodnutom a zaplatenom nájomnom za pozemky podľa ...

(4)

Podrobnosti o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania evidencií podľa odsekov 2 a 3, ako aj stanovenia ...

(5)

Okresný úrad vedie

a)
evidenciu podnájomných vzťahov na základe podnájomných zmlúv podľa § 12a ods. 3,
b)
evidenciu podnájomných vzťahov na základe rozhodnutí o vzniku podnájomného vzťahu podľa § ...
c)
evidenciu podnájomných vzťahov na základe rozhodnutí o vzniku podnájomného vzťahu podľa § ...
d)
evidenciu podnájomných vzťahov na základe rozhodnutí o vzniku podnájomného vzťahu podľa § ...
e)
evidenciu ostatných užívacích vzťahov okrem nájomných vzťahov,
f)
evidenciu obvyklej výšky nájomného.

TRETIA ČASŤ

NÁJOM PODNIKU NA POĽNOHOSPODÁRSKU VÝROBU

§ 15

Nájomná zmluva o nájme podniku na poľnohospodársku výrobu (ďalej len „podnik“) sa spravuje ...

§ 16
(1)

Nájomcom podniku môže byť len podnikateľ, ktorý je zapísaný v obchodnom registri alebo v inom ...

(2)

Zmluvou o nájme podniku sa prenajímateľ zaväzuje prenechať svoj podnik nájomcovi, aby ho prevádzkoval ...

(3)

Zmluva o nájme podniku sa musí uzavrieť v písomnej forme.

(4)

O odovzdaní podniku do nájmu účastníci spíšu zápisnicu.

§ 17
(1)

Nájomca je povinný prenajatý podnik prevádzkovať vo svojom mene, na vlastné náklady a s odbornou ...

(2)

Ak nie je v zmluve dohodnuté inak, veci určené na to, aby sa počas dohodnutého času nájmu pri ...

(3)

Ak nie je v zmluve dohodnuté inak, prevzaté zvieratá a iné druhovo určené hnuteľné veci na prevádzkovanie ...

§ 18
(1)

Práva prenajímateľa, ktoré slúžia alebo majú slúžiť na prevádzkovanie podniku, a záväzky ...

(2)

O ručení prenajímateľa za záväzky, ktoré prešli na nájomcu platnosťou zmluvy, a o právach ...

§ 19

Ustanovenia tejto časti zákona sa použijú aj na nájom časti podniku na prevádzkovanie poľnohospodárskej ...

PIATA ČASŤ

SPOLOČNÉ A PRECHODNÉ USTANOVENIA

§ 22

Ak nájomca zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho, prechádzajú práva a povinnosti z nájmu obdobne ...

§ 23

Ustanoveniami tohto zákona sa spravuje aj nájomný vzťah, ktorý vznikol na základe osobitného ...

§ 24
(1)

Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj právne vzťahy vzniknuté pred nadobudnutím účinnosti ...

(2)

Tento zákon sa nevzťahuje na nájom pozemkov, na ktorý bol uplatnený nárok podľa osobitného predpisu.21) ...

§ 24a
Prechodné ustanovenie účinné k 1. novembru 2009

Ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú aj na pozemky, na ktoré bol uplatnený nárok podľa osobitného ...

§ 24b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2015
(1)

Fond postup podľa § 13 ods. 4 a 5 nepoužije na nájomné zmluvy uzavreté do 31. decembra 2014.

(2)

Návrhy nájomných zmlúv, ktoré neboli prerokované radou fondu do 31. decembra 2014, fond posúdi ...

§ 24c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. septembra 2017
(1)

Návrh podľa § 12b ods. 1 možno podať do 28. februára 2018.

(2)

Konanie o návrhu podľa § 12b ods. 1 začne uplynutím lehoty podľa odseku 1. Okresný úrad rozhodne ...

§ 24d
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2018
(1)

Konania o vzniku podnájomného vzťahu podľa § 12a začaté a právoplatne neskončené do 30. apríla ...

(2)

Doterajší prenajímatelia doručia podnájomné zmluvy podľa § 12a ods. 1 účinné k 30. aprílu ...

(3)

Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj právne vzťahy vzniknuté pred nadobudnutím účinnosti ...

§ 24e
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. februára 2019
(1)

Návrh podľa § 12c ods. 1 možno podať do 31. júla 2019.

(2)

Konanie o návrhu podľa § 12c ods. 1 začne uplynutím lehoty podľa odseku 1. Okresný úrad zverejní ...

(3)

Okresný úrad rozhodne o návrhu podľa § 12c ods. 1 do 31. júla 2021.

(4)

Ak okresný úrad po 1. februári 2019 počas konania podľa § 12b zistí, že návrh spĺňa podmienky ...

(5)

Rozhodnutia o vzniku podnájomného vzťahu podľa § 12a ods. 8, § 12b ods. 4 a 12 a §12c ods. 4 ...

(6)

Ustanovenie § 126 Občianskeho zákonníka sa primerane vzťahuje aj na vypratanie pozemku, o ktorom ...

§ 24f
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júla 2019

Nájomné zmluvy k lesným pozemkom uzatvorené podľa zákona účinného do 30. júna 2019 sa považujú ...

§ 25

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 208/1994 Z. z. o nájme poľnohospodárskych ...

Čl. II

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení zákona č. 58/1969 Zb., zákona č. 131/1982 ...

1.

V § 673 sa za slovami „určeniu veci“ čiarka nahrádza bodkou a vypúšťajú sa slová „alebo ...

2.

V § 674 sa vypúšťajú slová „alebo ak pri nájme poľnohospodárskych alebo lesných pozemkov ...

3.

V § 677 odsek 2 znie:

„(2) Ak osobitný zákon neustanovuje inak, nájomnú zmluvu možno vypovedať pri nájmoch nehnuteľností ...

Čl. III

Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku ...

1.

V § 2 ods. 2 sa v druhej vete vypúšťajú slová „iných než trvalých“.

2.

V § 22 ods. 2 sa vypúšťa druhá veta.

3.

V § 22 sa vypúšťajú odseky 6, 8 a 9.

Doterajšie odseky 7 a 10 sa označujú ako odseky 6 a 7.

Čl. IV - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2004.

Rudolf Schuster v. r.Pavol Hrušovský v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky

 • 2)  Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 ...
 • 2a)  Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 79/1996 Z. z., ktorou sa ...
 • 3)  § 5 Obchodného zákonníka.
 • 4)  § 4 zákona č. 139/2002 Z. z. o rybárstve.
 • 5)  Zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 6)  § 8 ods. 1 zákona č. 215/2001 Z. z. o ochrane genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo. ...
 • 7)  § 9 ods. 1 zákona č. 215/2001 Z. z.
 • 8)  § 665 ods. 1 Občianskeho zákonníka.
 • 9)  § 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise ...
 • 10)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti ...
 • 11)  Napríklad § 3 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. ...
 • 11a)  § 43 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. v znení zákona č. 549/2004 Z. z. ...
 • 11b)  § 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie ...
 • 11c)  Čl. 2 ods. 1 písm. n) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra ...
 • 11d)  Čl. 2 ods. 2 prílohy I nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých ...
 • 11e)  Čl. 2 ods. 3 prílohy I nariadenia (EÚ) č. 651/2014.
 • 11f)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 238/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach ...
 • 11g)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 499/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory podľa ...
 • 12)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového ...
 • 12a)  § 7 ods. 4 zákona č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov ...
 • 12b)  § 2 ods. 2 písm. a) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a ...
 • 12ba)  § 5 ods. 4 písm. j) zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 12c)  § 34 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. ...
 • 12ca)  § 12a ods. 2 zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov. ...
 • 12d)  § 15 zákona č. 330/1991 Zb. v znení zákona č. 549/2004 Z. z.
 • 12e)  § 14 zákona č. 330/1991 Zb.
 • 12f)  § 17 zákona č. 220/2004 Z. z.
 • 12g)  § 42i zákona č. 330/1991 Zb.
 • 12h)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. ...
 • 13)  § 10 zákona č. 280/ 2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka ...
 • 14)  Obchodný zákonník.
 • 19)  § 13 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších ...
 • 19a)  Napríklad čl. 4 písm. c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 zo 17. decembra ...
 • 20)  § 22 ods. 1 a 2 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu ...
 • 21)  Zákon č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona Národnej ...
 • 22)  § 79 ods. 4 a 5 zákona č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore