Zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) 305/2013 účinný od 30.12.2020

Platnosť od: 08.10.2013
Účinnosť od: 30.12.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Konkurz a reštrukturalizácia, Trestné právo procesné, Štatistiky, archivníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST21JUD14DS15EUPP4ČL14

Zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) 305/2013 účinný od 30.12.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 305/2013 s účinnosťou od 30.12.2020 na základe 416/2020

Legislatívny proces k zákonu 416/2020

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1 - Predmet zákona

Tento zákon upravuje

a)

niektoré informačné systémy pre výkon pôsobnosti orgánov verejnej moci v elektronickej podobe (ďalej ...

b)

elektronické podanie, elektronický úradný dokument a niektoré podmienky a spôsob výkonu verejnej moci ...

c)

elektronické schránky a elektronické doručovanie,

d)

identifikáciu osôb a autentifikáciu osôb,

e)

autorizáciu,

f)

zaručenú konverziu,

g)

spôsob vykonania úhrady orgánu verejnej moci,

h)

referenčné registre.

§ 2 - Pôsobnosť zákona
(1)

Tento zákon sa vzťahuje na výkon verejnej moci elektronicky v rozsahu právomocí orgánu verejnej moci ...

(2)

Tento zákon sa nevzťahuje na

a)
výkon verejnej moci elektronicky a elektronickú komunikáciu orgánov verejnej moci navzájom, ak sú ich ...
b)
výkon verejnej moci elektronicky Národnou bankou Slovenska a Radou pre riešenie krízových situácií,2a) ...
c)
informačné systémy verejnej správy,3) ktoré sa týkajú zabezpečenia obrany Slovenskej republiky, bezpečnosti ...
d)
informačné systémy verejnej správy,3) ktoré obsahujú údaje spracúvané na účely poskytovania zdravotnej ...
e)
informačné systémy zriadené medzinárodnými organizáciami alebo podľa predpisov medzinárodného práva ...
f)
doručovanie zverejnením v úradnej evidencii,4)
g)
podávanie a vybavovanie žiadostí o sprístupnenie informácií podľa osobitného predpisu4a) okrem postúpenia ...
h)
výkon verejnej moci elektronicky súvisiaci so štátnou službou príslušníkov Policajného zboru, Hasičského ...
i)
výkon verejnej moci elektronicky súvisiaci so sociálnym zabezpečením príslušníkov Policajného zboru, ...
(3)

Ak ide o postup orgánu verejnej moci pri výkone verejnej moci a ak ide o náležitosti návrhu na začatie ...

(4)

Ak ide o referenčné registre, použijú sa na ich vytváranie, prevádzku, využívanie a rozvoj, na správu, ...

(5)

Tento zákon sa použije aj na právne vzťahy, o ktorých to ustanoví osobitný predpis.

(6)

Na zodpovednosť za prevádzku a riadne fungovanie informačných systémov verejnej správy3) podľa tohto ...

(7)

Na povinnosti a postup orgánov verejnej moci podľa tohto zákona sa vzťahujú osobitné predpisy o štandardoch ...

§ 3 - Vymedzenie základných pojmov

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)

výkonom verejnej moci konanie orgánu verejnej moci v rozsahu podľa osobitných predpisov, vo veciach ...

b)

výkonom verejnej moci elektronicky výkon verejnej moci prostredníctvom elektronickej úradnej komunikácie, ...

c)

elektronickou komunikáciou prenos elektronických správ elektronickými prostriedkami medzi komunikujúcimi ...

d)

elektronickou úradnou komunikáciou elektronická komunikácia, pri ktorej je prenášaná elektronická úradná ...

e)

elektronickou správou logicky usporiadaný celok údajov obsahujúci identifikáciu odosielateľa a adresáta, ...

f)

elektronickou úradnou správou elektronická správa tvorená jedným elektronickým podaním alebo elektronickým ...

g)

elektronickým dokumentom číselne kódovaná ľubovoľná neprázdna postupnosť znakov zaznamenaných pomocou ...

h)

formátom elektronického dokumentu spôsob číselného kódovania znakov obsiahnutých v elektronickom dokumente, ...

i)

elektronickým formulárom elektronický dokument obsahujúci automatizovane spracovateľné pravidlá, prostredníctvom ...

j)

elektronickým podaním údaje vyplnené podľa elektronického formulára, ktoré na účely výkonu verejnej ...

k)

elektronickým úradným dokumentom údaje vyplnené podľa elektronického formulára,

1.

ktorý je výsledkom konania orgánu verejnej moci pri výkone verejnej moci elektronicky,

2.

ktorý pri výkone verejnej moci elektronicky alebo na účely jeho začatia zasiela orgán verejnej moci ...

3.

ktorým orgán verejnej moci vyznačuje právne skutočnosti týkajúce sa elektronického úradného dokumentu, ...

l)

elektronickou schránkou elektronické úložisko, v ktorom sú uchovávané elektronické správy a notifikácie, ...

m)

identifikáciou deklarovanie identity objektu vrátane osoby, a to najmä pri prístupe k informačnému systému ...

n)

identifikátorom osoby, ak ide o

1.

fyzickú osobu, jej rodné číslo6) v spojení s menom a priezviskom alebo iný identifikátor, ak tak ustanoví ...

2.

orgán verejnej moci, identifikačné číslo organizácie,

3.

právnickú osobu, fyzickú osobu podnikateľa alebo podnikateľa, ktorý nie je právnickou osobou ani fyzickou ...

4.

organizačnú zložku právnickej osoby alebo podnikateľa, ktorá nemá právnu subjektivitu a nie je podnikateľom, ...

o)

autorizáciou úkonu vyjadrenie súhlasu s obsahom právneho úkonu a s vykonaním tohto právneho úkonu,

p)

autentifikáciou preukazovanie identity identifikovaného objektu, spravidla prostredníctvom autentifikátora. ...

DRUHÁ ČASŤ

INFORMAČNÉ SYSTÉMY PRE PODPORU VÝKONU VEREJNEJ MOCI ELEKTRONICKY A ELEKTRONICKÉ SCHRÁNKY

§ 4 - Základné ustanovenie
(1)

Na účely výkonu verejnej moci elektronicky zabezpečujú orgány verejnej moci, v rozsahu svojej pôsobnosti ...

a)
prístupových miest,
b)
spoločných modulov a
c)
agendových systémov.
(2)

Prístupové miesta sú komunikačné rozhrania, ktorých prostredníctvom je možné vykonávať elektronickú ...

(3)

Spoločné moduly sú informačnými systémami verejnej správy,3) a ak sa delia na časti, sú informačnými ...

(4)

Agendové systémy sú informačné systémy verejnej správy3) v správe orgánov verejnej moci, ktoré slúžia ...

(5)

Orgány verejnej moci zabezpečujú, aby prístupové miesta a funkcionality spoločných modulov v ich správe ...

§ 5 - Prístupové miesta
(1)

Prístupovými miestami sú

a)
ústredný portál verejnej správy (ďalej len „ústredný portál“),
b)
špecializované portály,
c)
integrované obslužné miesta,
d)
ústredné kontaktné centrum.
(2)

Ústredný portál je informačný systém verejnej správy,3) prostredníctvom ktorého je možné centrálne vykonávať ...

(3)

Špecializovaný portál je informačný systém verejnej správy,3) prostredníctvom ktorého je možné vykonávať ...

(4)

Integrované obslužné miesto slúži na asistovanú elektronickú úradnú komunikáciu fyzických osôb a právnických ...

(5)

Ústredné kontaktné centrum slúži na poskytovanie informácií o výkone verejnej moci elektronicky a o ...

(6)

Správca ústredného portálu, správca špecializovaného portálu a správca informačného systému integrovaného ...

a)
vytváranie elektronických správ odosielaných prostredníctvom ústredného portálu, špecializovaného portálu ...
b)
sprístupnenie potrebných technických alebo programových prostriedkov na vykonanie platby správneho poplatku10) ...
c)
sprístupnenie technických a programových prostriedkov potrebných na vykonanie úhrady podľa osobitných ...
(7)

Formát správ podľa odseku 6 písm. a) musí byť najmä v rozsahu komunikácie s verejnosťou spracovateľný ...

(8)

Správcovia ústredného portálu a informačného systému integrovaného obslužného miesta na účely elektronickej ...

§ 6 - Ústredný portál
(1)

Správcom ústredného portálu je ministerstvo investícií.

(2)

Správca ústredného portálu, okrem povinností správcu informačného systému verejnej správy,3) tiež zabezpečuje ...

a)
prevádzku a riadne fungovanie ústredného portálu a jeho dostupnosť,
b)
vytvorenie komunikačného rozhrania a jednotnej formy na účely plnenia povinností orgánov verejnej moci ...
c)
riadnu technickú realizáciu elektronickej komunikácie prostredníctvom ústredného portálu.
(3)

Orgány verejnej moci sú v súlade so štandardmi informačných systémov verejnej správy vydanými podľa ...

a)
prostredníctvom komunikačného rozhrania a podľa odseku 2 písm. c) zabezpečiť tvorbu informačného obsahu ...
b)
na účely výkonu verejnej moci elektronicky umožniť elektronickú komunikáciu s nimi prostredníctvom ústredného ...
c)
umožniť využívanie elektronickej služby verejnej správy8aa) prostredníctvom ústredného portálu, a to ...
(4)

Správca ústredného portálu zabezpečuje na ústrednom portáli zverejnenie zoznamu všetkých orgánov verejnej ...

(5)

Správca ústredného portálu je povinný bezodplatne umožniť orgánom verejnej moci na účely elektronickej ...

(6)

Ministerstvo investícií koordinuje prepojenie informačných systémov s ústredným portálom.

(7)

Osobitný predpis môže ustanoviť, že niektoré činnosti ústredného portálu a spoločných modulov v správe ...

Integrované obslužné miesto

§ 7
(1)

Prostredníctvom integrovaného obslužného miesta je možné vykonávať zaručenú konverziu (§ 35 ods. 2) ...

(2)

Integrované obslužné miesto

a)
prevádzkuje obec alebo mestská časť v Bratislave a Košiciach, ktoré sú matričným úradom,8a)
b)
môže prevádzkovať iný orgán verejnej moci, ako je uvedený v písmene a), alebo poštový podnik poskytujúci ...
(3)

Miesto, na ktorom prevádzkovateľ integrovaného obslužného miesta prevádzkuje integrované obslužné miesto ...

(4)

Prevádzkovať integrované obslužné miesto podľa odseku 2 písm. b) je možné len v prevádzkarni integrovaného ...

(5)

Do registra prevádzkarní integrovaných obslužných miest sa zapisujú tieto údaje o integrovaných obslužných ...

a)
obchodné meno alebo názov a sídlo alebo miesto podnikania prevádzkovateľa integrovaného obslužného miesta, ...
b)
identifikátor osoby prevádzkovateľa integrovaného obslužného miesta,
c)
adresa a iné kontaktné údaje prevádzkarne integrovaného obslužného miesta.
(6)

Prevádzkovateľ integrovaného obslužného miesta zabezpečuje, aby každá prevádzkareň integrovaného obslužného ...

(7)

Ministerstvo investícií vyčiarkne z registra prevádzkarní integrovaných obslužných miest prevádzkareň ...

a)
ktorá nespĺňa podmienky prevádzky, ak prevádzkovateľ nevykonal v určenej lehote nápravu nedostatkov ...
b)
o ktorej vyčiarknutie požiadal prevádzkovateľ integrovaného obslužného miesta,
c)
ktorej prevádzkovateľ zanikol, zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho.
(8)

Vyčiarknutie podľa odseku 7 písm. a) alebo písm. b) je ministerstvo investícií povinné bezodkladne písomne ...

(9)

Prevádzkareň integrovaného obslužného miesta musí byť označená. Označenie možno použiť iba na mieste, ...

(10)

Osoba, v prospech ktorej sa prostredníctvom integrovaného obslužného miesta vykonávajú činnosti podľa ...

a)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“), správny poplatok za poskytnutie ...
b)
iný prevádzkovateľ než ministerstvo vnútra, odmenu a hotové výdavky spojené s činnosťou integrovaného ...
§ 8
(1)

Fyzická osoba, ktorá na základe právneho vzťahu s prevádzkovateľom integrovaného obslužného miesta zabezpečuje ...

(2)

Ak je elektronický dokument autorizovaný pracovníkom integrovaného obslužného miesta a súčasne aj autorizovaný ...

(3)

Prevádzkovateľ integrovaného obslužného miesta zabezpečuje, aby sa autorizácia podľa odseku 1 vykonala ...

(4)

Pracovník integrovaného obslužného miesta je oprávnený na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou ...

(5)

Ak o to žiadateľ požiada, pracovník integrovaného obslužného miesta je povinný vyhotoviť mu kópiu odoslaného ...

(6)

Ak vznikne spor, či boli dodržané podmienky postupu podľa odsekov 1 až 4, je prevádzkovateľ integrovaného ...

§ 9
(1)

Prevádzkovateľ integrovaného obslužného miesta vedie v členení podľa prevádzkarní integrovaného obslužného ...

a)
identifikátor osoby, ktorej je prostredníctvom integrovaného obslužného miesta poskytnutá služba vrátane ...
b)
dátum, hodina a minúta vykonania úkonu,
c)
údaj o úkone v rozsahu umožňujúcom jeho určenie a orgán verejnej moci, voči ktorému bol úkon vykonaný, ...
d)
vlastnoručne podpísaný súhlas osoby s autorizáciou pracovníkom integrovaného obslužného miesta podľa ...
e)
súhlas osoby s prístupom a disponovaním s elektronickou schránkou udelený pracovníkovi integrovaného ...
f)
identifikátor osoby pracovníka integrovaného obslužného miesta, ktorý vykonal úkon v rámci poskytovania ...
(2)

Osobitný predpis môže ustanoviť ďalšie podmienky poskytovania služieb a elektronickej komunikácie s ...

§ 9a - Informačný systém dátového centra obcí
(1)

Informačným systémom dátového centra obcí (ďalej len „dátové centrum“) je nadrezortný informačný systém ...

(2)

Po dohode so správcom dátového centra, a ak tomu nebránia technické dôvody, sú obce oprávnené využívať ...

(3)

Správca dátového centra zabezpečuje pre obce miesto na sprístupňovanie údajov súvisiacich s výkonom ...

(4)

Na účely využívania dátového centra obcami na zabezpečenie výkonu verejnej moci elektronicky a prevádzkovanie ...

(5)

Správa a prevádzka dátového centra a plnenie úloh správcu dátového centra podľa zákona sú výkonom verejnej ...

(6)

Ministerstvo financií a Združenie miest a obcí Slovenska prispievajú v súlade s osobitnými predpismi9b) ...

(7)

Obec, ktorá využíva dátové centrum alebo zabezpečuje prevádzkovanie informačných systémov verejnej správy3) ...

§ 10 - Spoločné moduly
(1)

Správca ústredného portálu zverejňuje na ústrednom portáli komunikačné rozhrania určené na zabezpečenie ...

(2)

Orgány verejnej moci sú pri výkone verejnej moci elektronicky na zabezpečenie činností, ktoré predmetné ...

(3)

Spoločnými modulmi sú:

a)
modul elektronických schránok,
b)
autentifikačný modul,
c)
platobný modul,
d)
modul centrálnej elektronickej podateľne,
e)
modul elektronických formulárov,
f)
modul elektronického doručovania,
g)
notifikačný modul,
h)
modul procesnej integrácie a integrácie údajov, a
i)
modul dlhodobého uchovávania.
(4)

Modul elektronických schránok je modul určený pre správu elektronických schránok a zabezpečenie fungovania ...

(5)

Autentifikačný modul na základe identifikátora osoby a autentifikátora podľa § 21 ods. 1 zabezpečuje ...

(6)

Platobný modul slúži na sprostredkovanie vykonania úhrady a poskytnutie informácie o úhrade na účely ...

(7)

Modul centrálnej elektronickej podateľne zabezpečuje funkcie elektronickej podateľne podľa osobitného ...

(8)

Správcom modulu elektronických formulárov je ministerstvo investícií. Modul elektronických formulárov ...

a)
programové nástroje na tvorbu elektronických formulárov,
b)
vedenie platných elektronických formulárov, ako aj elektronických formulárov so zrušenou platnosťou,
c)
sprístupňovanie elektronických formulárov podľa požiadaviek na typ elektronického formulára a dobu platnosti, ...
d)
funkcie spojené s riadením životného cyklu elektronických formulárov, najmä evidenciu elektronického ...
e)
zverejnenie elektronického formulára a
f)
zrušenie jeho platnosti.
(9)

Modul elektronického doručovania zabezpečuje elektronické doručovanie podľa tohto zákona a jeho prostredníctvom ...

(10)

Notifikačný modul zabezpečuje zasielanie notifikácií. Správcom notifikačného modulu je ministerstvo ...

(11)

Modul procesnej integrácie a integrácie údajov zabezpečuje prostredie pre elektronickú komunikáciu medzi ...

a)
jednotné pripojenie a interakciu prístupových miest,
b)
procesné riadenie a realizáciu elektronickej úradnej komunikácie s orgánmi verejnej moci na účely výkonu ...
c)
výmenu elektronických správ medzi orgánmi verejnej moci,
d)
jednotný prístup informačných systémov k informačným systémom orgánu verejnej moci na účely výkonu verejnej ...
e)
integráciu údajov, synchronizáciu údajov pri referencovaní a jednotný spôsob poskytovania údajov z informačných ...
f)
evidenciu oprávnení na získavanie dokumentov a údajov.
(12)

Modul dlhodobého uchovávania zabezpečuje dlhodobé uchovávanie elektronických dokumentov a elektronických ...

(13)

S predchádzajúcim písomným súhlasom ministerstva investícií môže orgán verejnej moci splniť povinnosť ...

(14)

S predchádzajúcim písomným súhlasom ministerstva investícií môže správca špecializovaného portálu na ...

§ 10a - Vládny cloud
(1)

Vládny cloud je cloud computing podľa štandardov informačných systémov verejnej správy, vydaných podľa ...

(2)

Vládnou cloudovou službou je cloudová služba, ktorá je zapísaná v evidencii vládnych cloudových služieb. ...

(3)

Ministerstvo investícií zapíše cloudovú službu do evidencie vládnych cloudových služieb na žiadosť poskytovateľa ...

(4)

Zápis podľa odseku 3 sa vykonáva vždy s platnosťou na dva roky a poskytovateľ vládnej cloudovej služby ...

(5)

Na účely výkonu verejnej moci môže orgán verejnej moci odoberať a využívať len cloudové služby, ktoré ...

(6)

Odberateľom vládnych cloudových služieb môže byť len orgán verejnej moci. Orgán verejnej moci je povinný ...

(7)

Poskytovateľom cloudovej služby a prevádzkovateľom cloudovej služby v časti privátneho cloudu v modeli ...

(8)

Ministerstvo investícií koordinuje poskytovanie a používanie vládnych cloudových služieb a na tento ...

a)
kontroluje splnenie a dodržiavanie podmienok na zaradenie cloudovej služby do evidencie vládnych cloudových ...
b)
usmerňuje orgány verejnej moci pri poskytovaní a používaní vládnych cloudových služieb a pri správe ...
c)
vypracúva plán implementácie, rozvoja a centralizácie datacentier podľa odseku 7 a dohliada na jeho ...
d)
vyhodnocuje požiadavky na vládne cloudové služby, ich používanie a stav ich poskytovania,
e)
štandardizuje kategorizácie cloudových služieb podľa úrovne bezpečnosti v nadväznosti na kategorizáciu ...
(9)

Zmluvy o používaní vládnej cloudovej služby musia obsahovať náležitosti podľa osobitného predpisu,12e) ...

§ 11 - Elektronické schránky
(1)

Elektronické schránky sa zriaďujú orgánu verejnej moci, právnickej osobe, fyzickej osobe, podnikateľovi, ...

(2)

Správca modulu elektronických schránok zabezpečuje, aby

a)
bola elektronická schránka dostupná,
b)
bol prístup a disponovanie umožnené výlučne osobám oprávneným na prístup a disponovanie s príslušnou ...
c)
bola zabezpečená možnosť aktivácie, zmeny a zrušenia oprávnení k elektronickej schránke,
d)
bolo umožnené uchovávanie elektronických správ a elektronických dokumentov s obsahom totožným, v akom ...
e)
bol zaznamenaný dátum a čas každého úkonu podľa odseku 3 písm. b) a c).
(3)

Správca modulu elektronických schránok v module elektronických schránok vedie ku každej aj zrušenej ...

a)
identifikátor elektronickej schránky,
b)
dátum a čas zriadenia, aktivácie, deaktivácie a zrušenia elektronickej schránky a dátum a čas zmeny ...
c)
dátum a čas každého prístupu do elektronickej schránky, dátum a čas odoslania a prijatia elektronickej ...
d)
údaje o majiteľovi elektronickej schránky v rozsahu
1.
identifikátor osoby a identifikátor osoby fyzickej osoby oprávnenej konať v jej mene, ak ide o orgán ...
2.
identifikátor osoby, ak ide o fyzickú osobu,
e)
identifikátor osoby každej fyzickej osoby, ktorá bola alebo je, okrem majiteľa elektronickej schránky, ...
(4)

Údaje podľa odseku 3 možno sprístupniť okrem majiteľa elektronickej schránky len orgánu verejnej moci ...

(5)

Postup pri zriadení elektronickej schránky, podmienky zriadenia a prevádzkovania elektronickej schránky ...

(6)

Údaje podľa odseku 3 písm. a), b), d) a e) vedie správca modulu elektronických schránok od zriadenia ...

§ 12 - Zriadenie elektronickej schránky
(1)

Elektronická schránka sa zriaďuje bezodplatne.

(2)

Každému je možné zriadiť len jednu elektronickú schránku pre jedno právne postavenie. Ak je majiteľ ...

(3)

Každý, komu bola zriadená elektronická schránka, je jej majiteľom. Elektronická schránka nie je predmetom ...

(4)

Elektronickú schránku zriadi správca modulu elektronických schránok

a)
bezodkladne po tom, ako sa dozvie o vzniku orgánu verejnej moci, právnickej osoby a zapísanej organizačnej ...
b)
bezodkladne po tom, ako sa dozvie o vzniku oprávnenia na podnikanie fyzickej osoby, ak ide o elektronickú ...
c)
v deň, keď fyzická osoba, ktorá je občanom Slovenskej republiky, dosiahne18. rok veku, ak ide o elektronickú ...
d)
do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o zriadenie elektronickej schránky, ak ide o
1.
subjekt medzinárodného práva,
2.
právnickú osobu, ktorá nemá sídlo na území Slovenskej republiky,
3.
fyzickú osobu, ktorá nie je štátnym občanom Slovenskej republiky alebo je občanom Slovenskej republiky ...
4.
elektronickú schránku toho, o kom to ustanoví osobitný predpis,
e)
do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak ide o zriadenie elektronickej schránky osoby ...
(5)

Vzor žiadosti podľa odseku 4 písm. d) a e) zverejňuje správca modulu elektronických schránok v module ...

(6)

Ak má majiteľ elektronickej schránky, ktorý je orgánom verejnej moci, organizačnú zložku alebo ak má ...

(7)

Ak ide o elektronickú schránku podľa odseku 6, oprávnenia jej majiteľa vykonáva orgán verejnej moci, ...

(8)

Správca modulu elektronických schránok zverejňuje na ústrednom portáli zoznam adries elektronických ...

(9)

Správca modulu elektronických schránok sprístupňuje orgánom verejnej moci zoznam adries všetkých elektronických ...

§ 13 - Aktivácia a prístup do elektronickej schránky
(1)

Aktiváciou je, ak ide o

a)
elektronickú schránku orgánu verejnej moci, právnickej osoby a zapísanej organizačnej zložky, proces, ...
b)
inú elektronickú schránku ako podľa písmena a), úkon správcu modulu elektronických schránok, ktorým ...
(2)

Úkon v procese aktivácie podľa odseku 1 písm. a) vykoná správca modulu elektronických schránok súčasne ...

(3)

Aktiváciu podľa odseku 1 písm. b) vykoná správca modulu elektronických schránok na žiadosť majiteľa ...

(4)

Na účely prístupu do elektronickej schránky sa používajú identifikátor osoby v spojení s autentifikátorom, ...

a)
fyzickej osoby je fyzická osoba, pre ktorú bola elektronická schránka zriadená,
b)
fyzickej osoby podnikateľa je fyzická osoba podnikateľ, pre ktorú bola elektronická schránka zriadená, ...
c)
právnickej osoby je právnická osoba, ktorej bola elektronická schránka zriadená, jej štatutárny orgán ...
d)
orgánu verejnej moci je orgán verejnej moci, pre ktorý bola elektronická schránka zriadená, a vedúci ...
e)
zapísanej organizačnej zložky je vedúci tejto organizačnej zložky a štatutárny orgán právnickej osoby ...
f)
je oprávnená osoba, ktorej toto oprávnenie vyplýva zo zákona alebo z rozhodnutia orgánu verejnej moci, ...
g)
je okrem osôb podľa písmen a) až e), ak ide o elektronickú schránku
1.
fyzickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa, osoba poverená osobou, pre ktorú bola elektronická ...
2.
právnickej osoby, osoba poverená štatutárnym orgánom právnickej osoby alebo členom štatutárneho orgánu ...
3.
orgánu verejnej moci, osoba určená vedúcim orgánu verejnej moci, pre ktorý bola elektronická schránka ...
4.
zapísanej organizačnej zložky, osoba poverená vedúcim tejto organizačnej zložky alebo štatutárnym orgánom ...
5.
zriadenú podľa osobitného predpisu osoba poverená majiteľom takejto elektronickej schránky.
(5)

Oprávnené osoby podľa odseku 4 sú povinné

a)
používať elektronickú schránku spôsobom, ktorý neohrozuje bezpečnosť elektronickej schránky,
b)
bezodkladne po tom, ako sa dozvedia o možnosti zneužitia elektronickej schránky, informovať o tejto ...
(6)

Udelenie oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou a zmena v oprávneniach na prístup ...

(7)

Udelenie oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou a zmenu v oprávneniach na prístup ...

(8)

Ak ide o osobu podľa odseku 4 písm. f), oprávnenie na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou ...

(9)

Na prístup k elektronickej správe a jej obsahu v elektronickej schránke je oprávnený aj orgán verejnej ...

§ 14 - Deaktivácia elektronickej schránky
(1)

Deaktiváciou elektronickej schránky je úkon, ktorým sa zabezpečí, aby elektronickú schránku nebolo možné ...

(2)

Deaktiváciu elektronickej schránky zabezpečuje správca modulu elektronických schránok, pričom ju vykoná ...

a)
smrti fyzickej osoby,
b)
uvedenému v právoplatnom rozhodnutí o vyhlásení za mŕtveho ako deň smrti fyzickej osoby,
c)
právoplatnosti rozhodnutia o pozbavení spôsobilosti na právne úkony alebo rozhodnutia o obmedzení spôsobilosti ...
d)
zániku právnickej osoby alebo orgánu verejnej moci bez právneho nástupcu, skončenia výkonu činnosti ...
e)
uvedenému v žiadosti
1.
majiteľa elektronickej schránky o deaktiváciu elektronickej schránky, najskôr však tretí pracovný deň ...
2.
ústavu na výkon väzby, ústavu na výkon trestu odňatia slobody, ústavu na výkon trestu odňatia slobody ...
(3)

Správca modulu elektronických schránok opätovne aktivuje elektronickú schránku, ak nedošlo k zrušeniu ...

a)
odseku 2 písm. a) alebo písm. b), ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, na žiadosť osoby oprávnenej podľa ...
b)
odseku 2 písm. b), ak súd zistí, že ten, kto bol vyhlásený za mŕtveho, je nažive a rozhodnutie o vyhlásení ...
c)
odseku 2 písm. c) na žiadosť tejto osoby, ak pominuli dôvody deaktivácie, a to ku dňu uvedenému v žiadosti, ...
d)
odseku 2 písm. e) na žiadosť tejto osoby, a to ku dňu uvedenému v žiadosti, najskôr tretí pracovný deň ...
(4)

Požiadať o opätovnú aktiváciu elektronickej schránky deaktivovanej podľa odseku 2 písm. e) možno

a)
najskôr po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa poslednej deaktivácie,
b)
najskôr po uplynutí 12 mesiacov odo dňa poslednej deaktivácie, ak bola elektronická schránka deaktivovaná ...
(5)

Žiadosť podľa odseku 2 písm. e) a odseku 3 sa podáva prostredníctvom na to určenej funkcie elektronickej ...

(6)

Opätovnú aktiváciu elektronickej schránky vykoná správca modulu elektronických schránok bezodplatne ...

(7)

Ak je elektronická schránka deaktivovaná, elektronické správy, ktoré neboli doručené do okamihu jej ...

§ 15 - Zrušenie elektronickej schránky

Správca modulu elektronických schránok zruší elektronickú schránku a vymaže jej obsah

a)
po uplynutí troch rokov odo dňa, keď sa dozvie o smrti jej majiteľa, vyhlásení jej majiteľa za mŕtveho ...
b)
ak ide o elektronickú schránku podľa § 12 ods. 6, na žiadosť orgánu verejnej moci, ktorého organizačnej ...
§ 16 - Spoločné ustanovenia k elektronickým schránkam
(1)

Orgán verejnej moci,

a)
ktorý vedie register fyzických osôb,12c) je povinný sprístupniť správcovi modulu elektronických schránok ...
1.
dosiahnutie 18. roku veku fyzickej osoby bezodkladne po tom, ako táto skutočnosť nastane, spolu s uvedením ...
2.
dátum úmrtia fyzickej osoby bezodkladne po tom, ako sa o ňom dozvie, spolu s uvedením identifikátora ...
3.
deň smrti fyzickej osoby, ktorá bola vyhlásená za mŕtvu, spolu s uvedením identifikátora osoby,
4.
adresu trvalého pobytu, titul, dátum narodenia a rodné priezvisko spolu s uvedením identifikátora osoby ...
5.
každú zmenu identifikátora osoby fyzickej osoby podľa bodu 1,
6.
štátnu príslušnosť cudzinca s uvedením jeho identifikátora osoby a každú ich zmenu, a to na základe ...
b)
ktorý vedie register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci,12d) je povinný sprístupniť ...
1.
na základe ktorého vznikli alebo zanikli,
2.
ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, na základe ktorého získala alebo stratila oprávnenie na podnikanie, ...
3.
ktorej údaje sa povinne zapisujú do zákonom ustanovenej evidencie na základe rozhodnutia orgánu verejnej ...
c)
podľa písmena b) je povinný uvádzať spolu s údajmi podľa písmena b) aj údaje o účinnosti zápisu a identifikátor ...
d)
podľa písmen a) a b) je povinný sprístupniť správcovi modulu elektronických schránok každú zmenu údajov ...
(2)

Sprístupnenie podľa odseku 1 sa vykoná tak, že orgán verejnej moci zabezpečí technickú dostupnosť hodnôt ...

(3)

Správca modulu elektronických schránok

a)
zabezpečuje pre každú elektronickú schránku rovnakú základnú úložnú kapacitu; elektronické schránky ...
b)
upovedomí pri dosiahnutí určenej úrovne naplnenia úložnej kapacity majiteľa elektronickej schránky o ...
(4)

Majiteľ elektronickej schránky môže požiadať správcu modulu elektronických schránok o zvýšenie úložnej ...

(5)

Správca modulu elektronických schránok prostredníctvom modulu elektronických schránok zabezpečuje trvalú ...

(6)

Správca modulu elektronických schránok môže na účely autorizácie žiadosti o zriadenie, aktiváciu, zmenu ...

(7)

Po predchádzajúcom súhlase správcu modulu elektronických schránok je orgán verejnej moci oprávnený prevádzkovať ...

a)
orgán verejnej moci plní namiesto správcu modulu elektronických schránok povinnosť zabezpečiť, aby
1.
bola elektronická schránka dostupná,
2.
boli prístup a disponovanie s elektronickou schránkou umožnené výlučne osobám na to oprávneným,
3.
bola umožnená zmena a zrušenie oprávnení k elektronickej schránke,
4.
bolo umožnené uchovávanie elektronických správ a elektronických dokumentov s obsahom totožným, v akom ...
5.
boli zaznamenané dátum a čas každého úkonu podľa § 11 ods. 3 písm. c) a tieto boli uchovávané po dobu ...
b)
orgán verejnej moci je ďalej povinný zabezpečiť, aby bola
1.
elektronická schránka integrovaná s modulom elektronických schránok a
2.
zabezpečená možnosť správcu modulu elektronických schránok plniť vo vzťahu k elektronickým schránkam ...
c)
správca modulu elektronických schránok v súčinnosti s orgánom verejnej moci zabezpečí presun obsahu ...
(8)

Orgán verejnej moci, ktorý prevádzkuje elektronickú schránku podľa odseku 7, je oprávnený po predchádzajúcom ...

(9)

Na postup pri zriadení, aktivácii, deaktivácii a zrušení elektronickej schránky zriadenej tomu, o kom ...

TRETIA ČASŤ

VÝKON VEREJNEJ MOCI ELEKTRONICKY

§ 17 - Základné ustanovenia
(1)

Orgán verejnej moci je povinný uplatňovať výkon verejnej moci elektronicky podľa tohto zákona, pričom ...

a)
o ktorých osobitný predpis výslovne ustanovuje, že ich orgán verejnej moci vykonáva výlučne v listinnej ...
b)
ktoré osobitný predpis ukladá alebo umožňuje vykonať ústne, konkludentným prejavom vôle alebo predložením ...
c)
ktoré spočívajú vo výkone činnosti, akou je ústne pojednávanie, miestne zisťovanie, výkon kontroly alebo ...
(2)

Ak pri výkone verejnej moci elektronicky vzájomne komunikujú orgány verejnej moci, pričom nie sú navzájom ...

(3)

Ak osobitný predpis neustanovuje pre konkrétne konanie o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach ...

(4)

Ak z technických dôvodov nie je orgán verejnej moci objektívne schopný vykonať právny úkon pri výkone ...

(5)

Ak zákon ukladá povinnosť predložiť orgánu verejnej moci na účely konania o právach, právom chránených ...

a)
na tento účel nemožno použiť hodnotu referenčného údaja a nie sú známe orgánu verejnej moci z jeho činnosti, ...
b)
je to nevyhnutné pre bezpečnosť informačného systému alebo
c)
vznikne oprávnená pochybnosť o úplnosti hodnoty referenčného údaja alebo o tom, či zodpovedá skutočnosti, ...
(6)

Ak zákon ustanovuje orgánu verejnej moci povinnosť získavať alebo použiť na účely výkonu verejnej moci ...

(7)

Ak je v module procesnej integrácie a integrácie údajov evidované oprávnenie orgánu verejnej moci používať ...

§ 18 - Notifikácie
(1)

Orgány verejnej moci sú povinné zasielať notifikácie, ak tak ustanovuje zákon. Orgány verejnej moci ...

(2)

Notifikáciou je na účely tohto zákona právne nezáväzná informácia, ktorú zasiela orgán verejnej moci ...

(3)

Každý, kto má záujem prijímať notifikácie, je povinný zaregistrovať sa na účely zasielania notifikácií ...

(4)

Na vykonanie registrácie podľa odseku 3 je osoba povinná úspešne sa autentifikovať. Pri registrácii ...

(5)

Notifikácia sa zasiela vždy aj do elektronickej schránky adresáta.

(6)

Ak je zasielanie notifikácie zvoleným spôsobom spojené s nákladmi, orgán verejnej moci, ktorý notifikáciu ...

(7)

Správca notifikačného modulu prostredníctvom notifikačného modulu umožňuje orgánom verejnej moci uskutočňovať ...

§ 19 - Elektronická identita osoby a jej preukazovanie
(1)

Elektronickou identitou osoby je súbor atribútov, ktoré sú zaznamenateľné v elektronickej podobe a ktoré ...

(2)

Pri prístupe osoby, o ktorej právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach orgán verejnej moci ...

(3)

Pri elektronickej úradnej komunikácii prostredníctvom prístupového miesta alebo spoločného modulu sa ...

(4)

Ak ide o identifikáciu právnickej osoby, deklaruje sa identita podľa odseku 2

a)
identifikátorom osoby tejto právnickej osoby a identifikátorom osoby fyzickej osoby, ktorá má k právnickej ...
b)
identifikátorom osoby tejto právnickej osoby uvedeným v autentifikačnom certifikáte.
(5)

Pri prístupe osoby do informačného systému verejnej správy prostredníctvom prístupového miesta zabezpečuje ...

a)
autentifikačný modul, ak ide o autentifikátor podľa § 21 ods. 1 písm. a) alebo písm. b),
b)
správca komunikačnej časti autentifikačného modulu, ak ide o autentifikátor podľa § 21 ods. 1 písm. ...
c)
správca špecializovaného portálu, ak ide o autentifikáciu podľa § 21 ods. 6 a elektronické prostriedky ...
(6)

Pri elektronickej úradnej komunikácii sa autentifikácia vykonáva overením pravdivosti deklarovanej identity ...

(7)

Osobitný predpis môže ustanoviť alebo správca informačného systému môže určiť, že na autentifikáciu ...

(8)

Úspešná autentifikácia je podmienkou pre prístup osoby k elektronickej úradnej komunikácii prostredníctvom ...

§ 20 - Identifikácia osoby
(1)

Orgány verejnej moci sú povinné umožniť osobe, o ktorej právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach ...

(2)

Orgány verejnej moci sú oprávnené, na účely podľa odseku 1, zaviesť a používať v informačných systémoch ...

a)
spôsob obojsmernej transformácie identifikátora osoby podľa tohto zákona na spôsob identifikácie, ktorý ...
b)
možnosť identifikácie osoby na účely podľa odseku 1 aj prostredníctvom identifikátora osoby.

Autentifikátor

§ 21
(1)

Na účely autentifikácie je možné použiť autentifikátor, ktorým je

a)
úradný autentifikátor, ktorým sú občiansky preukaz s elektronickým čipom a bezpečnostný osobný kód podľa ...
b)
alternatívny autentifikátor, ktorý ustanoví všeobecne záväzný právny predpis,
c)
autentifikačný certifikát, ak ide o autentifikáciu pri prístupe k informačnému systému alebo pri elektronickej ...
d)
prostriedok elektronickej identifikácie vydaný v rámci schémy elektronickej identifikácie,15b) ktorý ...
(2)

Vydanie občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobným kódom upravuje osobitný predpis.15) ...

(3)

Na účely vykonania autentifikácie správcovia podľa odseku 4 zabezpečujú vytvorenie a zachovanie väzby ...

a)
vedenie údajov o väzbe medzi každým zrušeným alebo zmeneným identifikátorom osoby a každým zneplatneným ...
b)
zverejnenie informácie o zodpovedajúcej úrovni zabezpečenia podľa osobitného predpisu20a) na ústrednom ...
(4)

Povinnosti podľa odseku 3 plní správca

a)
autentifikačnej časti autentifikačného modulu, ak ide o autentifikátor podľa odseku 1 písm. a) a b),
b)
komunikačnej časti autentifikačného modulu, ak ide o autentifikátor podľa odseku 1 písm. c) a d); ak ...
c)
informačného systému registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci,12d) ak ide o identifikáciu ...
d)
modulu elektronických schránok, ak ide o identifikáciu fyzickej osoby, ktorá je oprávnená pristupovať ...
(5)

Na účely a v rozsahu nevyhnutnom na splnenie povinnosti podľa odseku 3 sú správcovia podľa odseku 4 ...

(6)

Orgány verejnej moci sú oprávnené zaviesť a používať podľa odseku 1 pre špecializované portály, ktoré ...

§ 22
(1)

Alternatívny autentifikátor vydáva a zneplatňuje ministerstvo vnútra. Použitie alternatívneho autentifikátora ...

(2)

Alternatívny autentifikátor sa vydáva na žiadosť fyzickej osoby, ktorá obsahuje identifikátor osoby, ...

(3)

Vydanie a prevzatie alternatívneho autentifikátora sa vykoná spôsobom, ktorý zabezpečí, že sa s ním ...

(4)

Každý, komu bol alternatívny autentifikátor vydaný, je povinný ho chrániť pred stratou, odcudzením, ...

(5)

Ak vznikne možnosť alebo riziko zneužitia alternatívneho autentifikátora, je ho možné zneplatniť aj ...

(6)

Zneplatnenie alternatívneho autentifikátora je bezodplatné. Ak je v priebehu piatich rokov z dôvodu ...

(7)

Ministerstvo vnútra zasiela v dohodnutom intervale správcovi zdrojového registra pre register právnických ...

§ 22a - Autentifikačný certifikát
(1)

Autentifikačný certifikát je elektronický dokument, ktorý preukazuje elektronickú identitu toho, komu ...

(2)

Správca komunikačnej časti autentifikačného modulu vedie, na účely zabezpečenia identifikácie a autentifikácie ...

(3)

Správca komunikačnej časti autentifikačného modulu eviduje v registri autentifikačných certifikátov ...

a)
údaje potrebné na vykonanie identifikácie a autentifikácie s jeho použitím, a to počas celej doby jeho ...
b)
identifikáciu aplikačného rozhrania podľa § 25 ods. 7, údaje o programovom prostriedku, ktorý má byť ...
(4)

Autentifikačný certifikát do registra autentifikačných certifikátov zapíše a zápis zruší správca komunikačnej ...

(5)

Úspešnú autentifikáciu autentifikačným certifikátom je možné vykonať, len ak je autentifikačný certifikát ...

§ 23 - Autorizácia a preukazovanie oprávnenia konať v mene inej osoby
(1)

Orgán verejnej moci vykoná pri výkone verejnej moci autorizáciu elektronického podania alebo elektronického ...

a)
ak sa podľa zákona podáva v elektronickej podobe a zákon neustanovuje iný spôsob autorizácie alebo ak ...
1.
kvalifikovaným elektronickým podpisom17) alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou,18)
2.
použitím na to určenej funkcie informačného systému prístupového miesta a po úspešnej autentifikácii ...
3.
uznaným spôsobom autorizácie, ak to osobitný predpis nezakazuje,
b)
kvalifikovaným elektronickým podpisom,17) ktorého kvalifikovaný certifikát obsahuje minimálny súbor ...
(2)

Uznaný spôsob autorizácie je taký spôsob autorizácie, ktorý zabezpečuje spoľahlivú identifikáciu osoby, ...

(3)

Ak tento zákon alebo osobitný predpis20b) vyžaduje autorizáciu konkrétnou osobou alebo osobou v konkrétnom ...

(4)

Ak nie je preukázaný opak, na účely elektronickej komunikácie je oprávnenie osoby konať za inú osobu ...

a)
konajúca osoba použije na autorizáciu platný mandátny certifikát podľa osobitného predpisu,20) z ktorého ...
b)
prostriedok, ktorý konajúca osoba použije na autorizáciu, zodpovedá najmenej úrovni zabezpečenia „vysoká“ ...
(5)

Okrem spôsobu podľa odseku 4 sa oprávnenie konať v mene inej osoby, na účely elektronickej komunikácie, ...

a)
elektronickým dokumentom obsahujúcim jednoznačnú identifikáciu konajúcej osoby, osoby, v mene ktorej ...
1.
splnomocniteľom, ak oprávnenie konať vzniká udelením splnomocnenia, alebo
2.
príslušným orgánom verejnej moci, ak oprávnenie konať vzniká rozhodnutím orgánu verejnej moci,
b)
elektronickým odpisom z informačného systému verejnej správy21) nie starším ako jeden mesiac, ak sa ...
c)
identifikátorom osoby, v mene ktorej sa koná, ak konajúca osoba je zákonným zástupcom osoby, v mene ...
(6)

Orgán verejnej moci je povinný zabezpečiť aktuálnu evidenciu údajov preukazujúcich oprávnenie konať ...

(7)

Ak orgán verejnej moci eviduje oprávnenie osoby konať v mene inej osoby podľa odseku 6 alebo ak takéto ...

(8)

Ak orgán verejnej moci prijme elektronické podanie, ktoré je autorizované kvalifikovaným elektronickým ...

§ 23a - Centrálny register elektronických plnomocenstiev
(1)

Zriaďuje sa centrálny register elektronických plnomocenstiev, ktorý je informačným systémom verejnej ...

(2)

Elektronickým plnomocenstvom sa na účely vedenia v centrálnom registri elektronických plnomocenstiev ...

(3)

Pre elektronické plnomocenstvo vytvára elektronický formulár elektronického plnomocenstva správca centrálneho ...

(4)

Správca centrálneho registra elektronických plnomocenstiev zabezpečí každému

a)
splnomocniteľovi po úspešnej autentifikácii možnosť uloženia a odvolania elektronického plnomocenstva ...
b)
splnomocnencovi po úspešnej autentifikácii možnosť vypovedania elektronického plnomocenstva,
c)
splnomocniteľovi, splnomocnencovi a orgánu verejnej moci, ktorý koná vo veci, ktorej sa elektronické ...
(5)

Uloženie, odvolanie, vypovedanie a sprístupnenie elektronického plnomocenstva sú bezodplatné a vykonávajú ...

(6)

Správca centrálneho registra elektronických plnomocenstiev sprístupní elektronické formuláre elektronických ...

(7)

Ak je elektronické plnomocenstvo uložené v centrálnom registri elektronických plnomocenstiev, orgán ...

Elektronické podanie a elektronický úradný dokument

§ 24
(1)

Elektronický formulár pre elektronické podanie je platný, ak je sprístupnený v module elektronických ...

(2)

Ústredný orgán štátnej správy je na účely konaní v oblastiach, v ktorých vykonáva ústrednú štátnu správu ...

a)
prezentovať elektronický formulár na vyplnenie údajov; prezentačná schéma nemusí byť súčasťou elektronického ...
b)
pri jeho vypĺňaní doň vkladať údaje, ktorými osoba disponuje,
c)
získavať automatizovaným spôsobom referenčné údaje, ak sú na vyplnenie potrebné; táto podmienka nemusí ...
d)
zvoliť si možnosť zasielania notifikácií vo veci, ktorej sa elektronické podanie týka, ak sa v danej ...
e)
vytlačiť elektronické podanie v listinnej podobe,
f)
uložiť, aj neúplné, elektronické podanie na pamäťovom médiu.
(3)

Správca ústredného portálu, špecializovaného portálu a informačného systému integrovaného obslužného ...

a)
vytvoriť elektronické podanie a k elektronickému podaniu pripojiť iné elektronické dokumenty ako prílohy ...
b)
autorizovať elektronické podanie a pripojené dokumenty,
c)
vytlačiť elektronické podanie v listinnej podobe,
d)
uložiť, aj neúplné, elektronické podanie na pamäťovom médiu,
e)
zobraziť elektronické podanie spolu s uvedením zoznamu príloh, ak osobitný predpis ustanovuje povinnosť ...
(4)

Ústredný orgán štátnej správy je na účely konaní v oblastiach, v ktorých vykonáva ústrednú štátnu správu ...

(5)

Obsahovými náležitosťami elektronického formulára pre elektronické podanie sú obsahové náležitosti návrhu ...

(6)

Vo veciach, v ktorých podľa osobitných predpisov vykonáva pôsobnosť vyšší územný celok alebo obec a ...

(7)

Správca modulu elektronických formulárov v module elektronických formulárov vedie ku každému elektronickému ...

a)
označenie orgánu verejnej moci, v konaní s ktorým sa používa,
b)
označenie konania, v ktorom sa používa,
c)
údaj, či elektronický formulár nemá zrušenú platnosť, s uvedením začiatku a konca platnosti.
(8)

Orgán verejnej moci je oprávnený vytvoriť a sprístupniť prostredníctvom špecializovaného portálu alebo ...

(9)

Modul elektronických formulárov je v časti obsahujúcej elektronické formuláre pre elektronické podania ...

§ 25
(1)

Ak osobitný predpis na účely konania o právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach osôb ukladá ...

(2)

Ak osobitný predpis ustanovuje pre návrh na začatie konania, žalobu, žiadosť, sťažnosť, vyjadrenie, ...

(3)

Prílohy k elektronickému podaniu sa pripájajú vždy ako samostatný elektronický dokument, pričom ak príloha ...

(4)

Pripojenie príloh k elektronickému podaniu sa vykoná vložením elektronického podania spolu s prílohami ...

(5)

Ak osoba v konaní o právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach komunikuje elektronickým podaním, ...

(6)

Pri elektronickom podaní prostredníctvom prístupového miesta môže byť odosielateľom iná osoba, než osoba ...

(7)

Správca ústredného portálu a správca špecializovaného portálu vytvoria verejne dostupné aplikačné rozhranie ...

§ 26
(1)

Elektronický formulár pre elektronický úradný dokument je platný, ak je sprístupnený v module elektronických ...

(2)

Ústredný orgán štátnej správy je na účely konaní v oblastiach, v ktorých vykonáva ústrednú štátnu správu ...

(3)

Ústredný orgán štátnej správy je na účely konaní v oblastiach, v ktorých vykonáva ústrednú štátnu správu ...

(4)

Obsahovými náležitosťami elektronického formulára pre elektronický úradný dokument sú obsahové náležitosti ...

(5)

Vo veciach, v ktorých podľa osobitných predpisov vykonáva pôsobnosť vyšší územný celok alebo obec a ...

(6)

Správca modulu elektronických formulárov v module elektronických formulárov plní k elektronickému formuláru ...

(7)

Orgán verejnej moci je oprávnený vytvoriť elektronický úradný dokument aj prostredníctvom funkcionality ...

(8)

Modul elektronických formulárov je v časti obsahujúcej elektronické formuláre pre elektronické úradné ...

§ 27
(1)

Ak osobitný predpis na účely konania o právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach osôb ukladá ...

(2)

Prílohy k elektronickému úradnému dokumentu sa pripájajú vždy ako samostatný elektronický dokument, ...

(3)

Ustanovenia § 25 ods. 4 a 5 sa na elektronický úradný dokument použijú primerane.

§ 28
(1)

Elektronické podanie, vrátane príloh, má rovnaké právne účinky ako návrh na začatie konania, žaloba, ...

(2)

Elektronický úradný dokument, vrátane príloh, má rovnaké právne účinky ako rozhodnutie, žiadosť, vyjadrenie, ...

(3)

Ak ide o elektronický úradný dokument podľa § 3 písm. k) tretieho bodu, na účely preukázania právnych ...

(4)

Správca modulu elektronických formulárov zabezpečuje prístup k elektronickým formulárom pre elektronické ...

(5)

Elektronické formuláre pre elektronické podanie a elektronické formuláre pre elektronický úradný dokument ...

(6)

Ak obsah elektronického úradného dokumentu nie je možné alebo účelné vytvárať výlučne podľa elektronického ...

(7)

Orgán verejnej moci nie je povinný elektronické podanie a elektronický úradný dokument, na účely vedenia ...

Elektronické doručovanie

§ 29
(1)

Elektronické podanie a elektronický úradný dokument sa doručuje elektronicky, pričom miestom na elektronické ...

(2)

Do vlastných rúk sa elektronicky doručujú elektronické dokumenty, ktoré sú podľa tohto zákona z hľadiska ...

(3)

Doručením do vlastných rúk sa na účely elektronického doručovania rozumie doručenie, pri ktorom sa vyžaduje ...

§ 30
(1)

Elektronickou doručenkou sa rozumie elektronický dokument obsahujúci údaj o dni, hodine, minúte a sekunde ...

(2)

Ak je adresátom orgán verejnej moci, elektronickú doručenku vytvára a potvrdzuje tento orgán prostredníctvom ...

(3)

Prijímateľ potvrdzuje elektronickú doručenku prostredníctvom funkcie určenej na tento účel.

(4)

Elektronická doručenka sa zasiela do elektronickej schránky odosielateľa príslušnej elektronickej úradnej ...

(5)

Údaje uvedené v elektronickej doručenke, ktorá bola potvrdená podľa odseku 3, sa považujú za pravdivé, ...

(6)

Elektronická doručenka sa vytvára a potvrdzuje pri každom elektronickom doručení, pričom ak nejde o ...

(7)

Orgán verejnej moci je povinný prijímať elektronicky doručované elektronické úradné správy každodenne. ...

§ 31
(1)

Ak ide o elektronické doručovanie podľa tohto zákona, ktoré sa nevykonáva do vlastných rúk, alebo o ...

(2)

Ustanovenia o elektronickom doručovaní sa nepoužijú a doručovanie sa spravuje ustanoveniami o doručovaní ...

a)
osobitný predpis ustanovuje, že sa doručuje výlučne v listinnej podobe, alebo
b)
sa doručuje osobám vo výkone trestu odňatia slobody, vo väzbe, osobám umiestneným v zariadeniach pre ...
§ 31a
(1)

Orgán verejnej moci za podmienok podľa odsekov 11 a 12 odošle elektronický úradný dokument prostredníctvom ...

(2)

Listinným rovnopisom elektronického úradného dokumentu je vyhotovenie elektronického úradného dokumentu, ...

(3)

Listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu má rovnaké právne účinky ako elektronický úradný ...

(4)

Správca modulu elektronického doručovania môže zabezpečiť vyhotovenie listinného rovnopisu elektronického ...

(5)

Orgán verejnej moci zodpovedá za obsah elektronického úradného dokumentu do momentu jeho odoslania správcovi ...

(6)

Ak ide o doručovanie podľa odseku 1, poštový podnik potvrdzuje doručenie formou informácie o výsledku ...

(7)

Ak sa podľa osobitného predpisu vyžaduje vytvorenie osobitnej listinnej písomnosti, potvrdzujúcej doručenie, ...

(8)

Ak osobitný predpis ustanovuje lehotu na odoslanie dokumentu alebo jeho odovzdanie na poštovú prepravu, ...

(9)

Ak ide o doručovanie listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu platí, že orgán verejnej ...

(10)

Ak poštovú zásielku s listinným rovnopisom elektronického úradného dokumentu nemožno dodať adresátovi, ...

(11)

Orgán verejnej moci, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou, je povinný postupovať podľa odseku 1. ...

(12)

Orgán verejnej moci, ktorý nie je štátnou rozpočtovou organizáciou, môže postupovať podľa odseku 1, ...

(13)

Na účely doručovania listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu podľa odseku 1 sa použije ...

(14)

Ak sa má doručovať do zahraničia, poštový podnik doručuje listinný rovnopis len ako doporučenú zásielku ...

(15)

Správca modulu elektronického doručovania zverejní na ústrednom portáli podrobný popis používania funkcionality ...

§ 32
(1)

Uložením elektronickej úradnej správy sa rozumie okamih, odkedy je elektronická úradná správa objektívne ...

(2)

Úložnou lehotou na účely tohto zákona je lehota, počas ktorej je uložená elektronická úradná správa ...

(3)

Ak si adresát zvolil možnosť zasielania notifikácií, bezodkladne po uložení elektronickej úradnej správy ...

(4)

Ak sa elektronicky doručuje do vlastných rúk, prijímateľ je povinný potvrdiť doručenie elektronickej ...

(5)

Elektronická úradná správa, vrátane všetkých elektronických dokumentov, sa považuje za doručenú,

a)
ak je adresátom orgán verejnej moci, uložením elektronickej úradnej správy,
b)
ak nie je adresátom orgán verejnej moci a doručuje sa do vlastných rúk, dňom, hodinou, minútou a sekundou ...
c)
ak nie je adresátom orgán verejnej moci a nedoručuje sa do vlastných rúk, deň bezprostredne nasledujúci ...
(6)

Ustanovenie odseku 5 písm. b) a c) sa nepoužije, ak

a)
medzi okamihom odoslania elektronickej úradnej správy a okamihom márneho uplynutia úložnej lehoty bola ...
b)
orgán verejnej moci rozhodne, že elektronické doručenie je neúčinné; to neplatí, ak osobitný predpis ...
(7)

Ak nastane skutočnosť podľa

a)
odseku 6 písm. a), odosielateľ vykoná opätovné doručovanie podľa ustanovení o doručovaní podľa osobitných ...
b)
odseku 6 písm. b), odosielateľ vykoná opätovné elektronické doručenie podľa tohto zákona; ustanovenia ...
(8)

Po doručení elektronickej úradnej správy zostáva elektronická úradná správa, vrátane všetkých elektronických ...

(9)

Ak k elektronickému doručeniu dôjde v deň štátneho sviatku alebo v deň pracovného pokoja, lehota na ...

§ 33
(1)

Ak osobitný predpis neustanovuje iný postup na rozhodovanie o neúčinnosti elektronického doručenia alebo ...

a)
objektívne nemohol prevziať elektronickú úradnú správu z dôvodu, ktorý nenastal na jeho strane alebo ...
b)
na jeho strane nastali také dôvody, ktoré mu objektívne neznemožnili prevziať elektronickú úradnú správu, ...
(2)

Návrh podľa odseku 1 je potrebné podať do 15 dní odo dňa, keď sa adresát s obsahom elektronickej úradnej ...

(3)

Návrh podľa odseku 1 musí okrem všeobecných náležitostí podľa osobitného predpisu, ktorý konanie, v ...

(4)

Ak osobitný predpis umožňuje vylúčiť účinky náhradného doručenia a zároveň neustanovuje iný postup na ...

a)
môže začať konanie o neúčinnosti elektronického doručenia aj bez návrhu, ak je podľa obsahu spisu zrejmé, ...
b)
začne konanie o neúčinnosti elektronického doručenia aj bez návrhu, ak mu správca modulu elektronických ...
(5)

Orgán verejnej moci, ktorý rozhoduje o neúčinnosti elektronického doručenia, môže rozhodnúť o odklade ...

(6)

Návrh podľa odseku 1 nie je možné podať po tom, ako nadobudol právoplatnosť rozsudok o rozvode, ktorým ...

(7)

Orgán verejnej moci v konaní o neúčinnosti elektronického doručenia umožní účastníkovi konania prevziať ...

(8)

Ak orgán verejnej moci rozhodol, že elektronické doručenie je neúčinné, elektronická úradná správa vrátane ...

(9)

Proti rozhodnutiu o neúčinnosti elektronického doručenia je možné podať odvolanie alebo rozklad podľa ...

§ 34 - Elektronická úradná tabuľa
(1)

Elektronická úradná tabuľa je elektronické úložisko, na ktoré sú zasielané a na ktorom sú zverejňované ...

(2)

Orgán verejnej moci zverejní na elektronickej úradnej tabuli

a)
elektronický úradný dokument, ktorý je podľa tohto zákona z hľadiska právnych účinkov totožný s takým ...
b)
iný elektronický dokument než podľa písmena a), o ktorom osobitný predpis21a) ustanovuje, že sa zverejňuje ...
(3)

Zverejnenie na elektronickej úradnej tabuli nenahrádza povinnosť zverejnenia či vyvesenia podľa osobitných ...

(4)

Orgán verejnej moci vykoná zverejnenie na elektronickej úradnej tabuli v rovnaký deň, ako zverejní elektronický ...

(5)

Správca modulu elektronického doručovania zabezpečuje

a)
prostredníctvom modulu elektronického doručovania na ústrednom portáli sprístupnenie elektronickej úradnej ...
b)
každému orgánu verejnej moci prístup k elektronickej úradnej tabuli na účely podľa tohto zákona,
c)
sprístupnenie elektronických úradných dokumentov zverejnených na elektronickej úradnej tabuli každému, ...
d)
prostredníctvom notifikačného modulu zaslanie notifikácie o zverejnení elektronického úradného dokumentu ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

KONVERZIA

§ 35 - Konverzia a zaručená konverzia
(1)

Konverzia je postup, pri ktorom je celý, bežne zmyslami vnímateľný, informačný obsah pôvodného

a)
elektronického dokumentu transformovaný do novovzniknutého dokumentu v listinnej podobe,
b)
dokumentu v listinnej podobe transformovaný do novovzniknutého elektronického dokumentu,
c)
elektronického dokumentu transformovaný do novovzniknutého elektronického dokumentu.
(2)

Zaručenou konverziou je konverzia s cieľom zachovania právnych účinkov pôvodného dokumentu a jeho použiteľnosti ...

(3)

Osobou oprávnenou vykonávať zaručenú konverziu (ďalej len „osoba vykonávajúca konverziu“) sa rozumie

a)
orgán verejnej moci, advokát a notár,
b)
poštový podnik poskytujúci univerzálnu službu, ak je prevádzkovateľom integrovaného obslužného miesta, ...
c)
patentový zástupca, ak nejde o konverziu verejnej listiny, a
d)
právnická osoba so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu, ktorej predmetom podnikania je konsolidácia ...
e)
Slovenský pozemkový fond, ak ide o zaručenú konverziu dokumentov pre vlastnú potrebu na účely výkonu ...
(4)

Osoba vykonávajúca konverziu podľa odseku 3 písm. b) môže vykonávať zaručenú konverziu len v prevádzkarni ...

§ 36 - Postup pre zaručenú konverziu
(1)

Osoba vykonávajúca konverziu je oprávnená vykonať zaručenú konverziu iba takým postupom a iba takým ...

a)
informačný obsah pôvodného dokumentu je zachovaný do takej miery, že spätnou transformáciou novovzniknutého ...
b)
v novovzniknutom dokumente je možné jednoznačne odlíšiť údaje, ktoré vznikli transformáciou informačného ...
c)
bezpečnostné prvky pôvodného dokumentu sú zachované alebo nahradené bezpečnostnými prvkami, ktoré novovzniknutému ...
(2)

Osoba vykonávajúca konverziu pri zaručenej konverzii podľa § 35 ods. 1 písm. a)

a)
overí platnosť autorizácie, ak bol pôvodný elektronický dokument autorizovaný,
b)
overí platnosť časovej pečiatky,19) ak bola k pôvodnému elektronickému dokumentu pripojená časová pečiatka,19) ...
c)
transformuje pôvodný elektronický dokument na dokument v listinnej podobe,
d)
vytvorí osvedčovaciu doložku v listinnej podobe a neoddeliteľne ju spojí s novovzniknutým dokumentom ...
e)
vytvorí záznam o vykonanej zaručenej konverzii.
(3)

Osoba vykonávajúca konverziu pri zaručenej konverzii podľa § 35 ods. 1 písm. b)

a)
transformuje pôvodný dokument v listinnej podobe na elektronický dokument,
b)
vytvorí osvedčovaciu doložku vo forme elektronického dokumentu,
c)
autorizuje osvedčovaciu doložku a novovzniknutý elektronický dokument spoločne a pripojí časovú pečiatku,19) ...
d)
vytvorí záznam o vykonanej zaručenej konverzii.
(4)

Osoba vykonávajúca konverziu pri zaručenej konverzii podľa § 35 ods. 1 písm. c)

a)
overí platnosť autorizácie, ak bol pôvodný elektronický dokument autorizovaný,
b)
overí platnosť časovej pečiatky,19) ak bola na pôvodnom elektronickom dokumente pripojená časová pečiatka,19) ...
c)
transformuje pôvodný elektronický dokument na novovzniknutý elektronický dokument,
d)
vytvorí osvedčovaciu doložku vo forme elektronického dokumentu,
e)
autorizuje osvedčovaciu doložku a novovzniknutý elektronický dokument spoločne a pripojí časovú pečiatku,19) ...
f)
vytvorí záznam o vykonanej zaručenej konverzii.
(5)

Osoba vykonávajúca konverziu je povinná vyžiadať si pred začatím vykonávania zaručenej konverzie evidenčné ...

(6)

Ak je novovzniknutý dokument neoddeliteľne spojený s osvedčovacou doložkou a je možné spoľahlivo určiť ...

(7)

Osoba, ktorá žiada o vykonanie zaručenej konverzie, môže z formátov elektronických dokumentov, ktoré ...

§ 37 - Osvedčovacia doložka
(1)

Osvedčovacia doložka obsahuje údaje o pôvodnom dokumente a jeho autorizácii a použitých bezpečnostných ...

(2)

Ak sa zaručená konverzia vykonáva automatizovaným spôsobom, neuvádzajú sa údaje o fyzickej osobe, ktorá ...

(3)

V osvedčovacej doložke sa uvádzajú osobné údaje v rozsahu identifikátor osoby a meno, priezvisko, funkcia ...

(4)

Vzor osvedčovacej doložky ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo investícií. ...

§ 38 - Obmedzenie konverzie
(1)

Konvertovať nemožno

a)
dokument v listinnej podobe, z ktorého nie je podľa osobitných predpisov možné vyhotoviť úradne osvedčenú ...
b)
dokument v listinnej podobe, ktorého jedinečnosť nie je možné konverziou nahradiť, najmä občiansky preukaz,15) ...
c)
ak nejde o konverziu podľa § 35 ods. 1 písm. c), elektronický dokument, ktorý je audio súborom alebo ...
(2)

Na účely zaručenej konverzie je možné použiť len taký

a)
elektronický dokument, ktorého formát zabezpečuje splnenie podmienok podľa § 36 ods. 1,
b)
dokument v listinnej podobe, ktorý je možné transformovať pri splnení podmienok podľa § 36 ods. 1,
c)
dokument v listinnej podobe, ktorý je originálom alebo úradne osvedčenou kópiou.
§ 39 - Spoločné ustanovenia o zaručenej konverzii
(1)

Novovzniknutý dokument zo zaručenej konverzie, ktorý je neoddeliteľne spojený s osvedčovacou doložkou, ...

(2)

Novovzniknutý dokument zo zaručenej konverzie verejnej listiny, ktorý je neoddeliteľne spojený s osvedčovacou ...

(3)

Ak sa vykonáva zaručená konverzia dokumentu, ktorý vznikol zaručenou konverziou, pôvodným dokumentom ...

(4)

Osoba vykonávajúca konverziu, ktorá vykonala zaručenú konverziu, zodpovedá za dodržanie podmienok zaručenej ...

(5)

Osoba vykonávajúca konverziu vedie evidenciu záznamov o vykonanej zaručenej konverzii s uvedením evidenčného ...

(6)

Ministerstvo investícií vedie centrálnu evidenciu záznamov o vykonanej zaručenej konverzii, ktorá je ...

(7)

Ak osoba vykonávajúca konverziu použije na výkon zaručenej konverzie postupy, technické prostriedky ...

(8)

Ak orgán verejnej moci vydal elektronický dokument vo formáte elektronického dokumentu, ktorý nie je ...

(9)

Advokát, notár, patentový zástupca a poštový podnik poskytujúci univerzálnu službu majú za výkon zaručenej ...

(10)

Orgán verejnej moci môže odmietnuť zabezpečiť vykonanie zaručenej konverzie dokumentu, ktorého nie je ...

PIATA ČASŤ

ÚHRADY ORGÁNOM VEREJNEJ MOCI

§ 40 - Základné pojmy

Na účely tejto časti sa rozumie

a)

úhradou suma súdneho poplatku, správneho poplatku alebo inej platby, ktorú je poplatník povinný vykonať ...

b)

poplatníkom osoba, ktorá je podľa osobitných predpisov alebo na ich základe povinná vykonať úhradu,

c)

príjemcom orgán verejnej moci, v ktorého rozpočte je príjem z úhrady rozpočtovaný, ak osobitný predpis ...

d)

hromadnou úhradou vykonanie viacerých úhrad naraz, ktorú vykoná prevádzkovateľ integrovaného obslužného ...

e)

príkazom na úhradu elektronický dokument obsahujúci jednoznačný identifikátor úhrady, identifikáciu ...

f)

informáciou o úhrade informácia obsahujúca identifikátor príkazu na úhradu a údaje uvedené v príkaze ...

§ 41 - Pôsobnosť

Ustanovenia tejto časti sa použijú na vykonanie úhrady, ak osobitný predpis23) ustanoví, že sa úhrada ...

§ 42 - Príkaz na úhradu
(1)

Ak povinnosť vykonať úhradu vzniká na základe výzvy alebo vykonateľného rozhodnutia orgánu verejnej ...

(2)

Ak povinnosť vykonať úhradu vzniká inak ako podľa odseku 1, vytvorenie príkazu na úhradu zabezpečí správca ...

a)
identifikátor úhrady, identifikáciu platobného účtu, na ktorý sa má úhrada vykonať, identifikáciu príjemcu ...
b)
iné náležitosti príkazu na úhradu ako podľa písmena a) určí na základe typu úkonu alebo konania, a ak ...
(3)

Súčasne s vytvorením príkazu na úhradu podľa

a)
odseku 1 orgán verejnej moci doručí príkaz na úhradu poplatníkovi a orgánu verejnej moci, ktorý spoplatnené ...
b)
odseku 2 správca alebo prevádzkovateľ prístupového miesta zabezpečuje sprístupnenie príkazu na úhradu ...
(4)

Ak je príjemcom úhrady vyšší územný celok alebo obec a nejde o prenesený výkon štátnej správy, údaje ...

(5)

Ak príjemca úhrady nie je orgánom verejnej moci, ktorý spoplatnené konanie alebo úkon vykonáva, a na ...

§ 43 - Vykonanie úhrady prostredníctvom integrovaného obslužného miesta
(1)

Prostredníctvom integrovaného obslužného miesta je možné vykonať úhradu v hotovosti, bezhotovostným ...

(2)

Poplatník na základe údajov v príkaze na úhradu vykoná úhradu v prospech prevádzkovateľa integrovaného ...

(3)

Prevádzkovateľ integrovaného obslužného miesta zabezpečuje, aby bezodkladne po vykonaní úhrady odoslal ...

(4)

Správca komunikačnej časti platobného modulu prostredníctvom funkcionality platobného modulu zabezpečí ...

(5)

Okamihom odoslania informácie o úhrade podľa odseku 3 vzniká záväzok prevádzkovateľa integrovaného obslužného ...

(6)

Orgán verejnej moci overí súlad údajov z príkazu na úhradu, okrem výšky úhrady, s údajmi v informácii ...

(7)

Prevádzkovateľ integrovaného obslužného miesta je povinný splniť záväzok podľa odseku 5 do desiatich ...

(8)

Ak sa úhrada vykonáva priamo v prospech platobného účtu právnickej osoby so 100-percentnou majetkovou ...

§ 44 - Povinnosti správcu komunikačnej časti platobného modulu, správcu administratívnej časti platobného modulu ...
(1)

Správca komunikačnej časti platobného modulu a správca administratívnej časti platobného modulu, každý ...

a)
poskytnúť poplatníkovi vždy pred autorizáciou úhrady informáciu o nákladoch spojených s vykonaním úhrady, ...
b)
sprístupniť v platobnom module všetky podporované spôsoby vykonania úhrady,
c)
umožniť v rámci jednotlivých podporovaných spôsobov vykonania úhrady poplatníkovi zadať všetky informácie ...
d)
zabezpečiť vedenie evidencie prijatých informácií od integrovaného obslužného miesta podľa tejto časti ...
e)
umožniť prevádzkovateľom integrovaného obslužného miesta a orgánu verejnej moci, ktorého sa úhrada týka, ...
(2)

Správca komunikačnej časti platobného modulu zverejňuje na ústrednom portáli komunikačné rozhranie platobného ...

(3)

Orgán verejnej moci, ktorého sa úhrada týka, je povinný viesť evidenciu prijatých informácií o úhrade; ...

(4)

Správca komunikačnej časti platobného modulu a správca administratívnej časti platobného modulu sú povinní ...

(5)

Orgány verejnej moci sú povinné oznámiť správcovi administratívnej časti platobného modulu identifikáciu ...

(6)

Orgány verejnej moci sú povinné poskytnúť správcovi komunikačnej časti platobného modulu potrebné informácie ...

(7)

Prevádzkovateľ integrovaného obslužného miesta môže vykonať hromadnú úhradu len vtedy, ak uzatvoril ...

(8)

Orgán verejnej moci a prevádzkovateľ integrovaného obslužného miesta sú oprávnení na účely plnenia povinností ...

ŠIESTA ČASŤ

REFERENČNÉ REGISTRE

Základné ustanovenia

§ 49
(1)

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)
registrom miesto elektronického uchovávania objektov evidencie, ktoré vytvára, uchováva a vykonáva vo ...
b)
objektom evidencie množina údajov o subjekte evidencie, ktorá je predmetom evidovania orgánom verejnej ...
c)
subjektom evidencie osoba, vec, právo, povinnosť alebo skutočnosť, údaje o ktorých sú predmetom evidovania ...
d)
referenčným údajom údaj objektu evidencie, ktorý je uvedený v zozname referenčných údajov,
e)
zdrojovým údajom údaj objektu evidencie, ktorý je vedený v zdrojovom registri, je vo vzťahu k subjektu ...
f)
zdrojovým registrom register ustanovený osobitným predpisom, ak obsahuje aspoň jeden zdrojový údaj,
g)
hodnotou údaja je neprázdna a konečná postupnosť znakov, ktoré údaj obsahuje alebo prázdny údaj,
h)
referencovaním použitie údaja objektu evidencie v podobe, ktorá je zhodná s podobou, v ktorej je referenčný ...
i)
správcom registra orgán verejnej moci, ktorý podľa osobitného predpisu5) register vedie,
j)
registrátorom orgán verejnej moci, ktorý je podľa osobitného predpisu5) oprávnený zapisovať, meniť a ...
(2)

Pri používaní hodnôt údajov, zápise, zmene, výmaze a poskytovaní zdrojového údaja, oprave hodnôt údajov ...

§ 50
(1)

Ak osobitný predpis neustanovuje inak, hodnota referenčného údaja sa považuje za úplnú a zodpovedajúcu ...

(2)

Proti osobe, ktorá sa v dobrej viere spolieha na hodnotu referenčného údaja, nemôže iná osoba namietať, ...

§ 51 - Referenčný register a zoznam referenčných údajov
(1)

Referenčným registrom je register, ktorý je uvedený v zozname referenčných údajov.

(2)

Zoznam referenčných údajov vedie ministerstvo investícií a tento zoznam obsahuje ku každému referenčnému ...

a)
názov referenčného registra,
b)
správcu referenčného registra a registrátora referenčného registra,
c)
označenie referenčných údajov z tohto referenčného registra,
d)
údaj o tom, ktoré referenčné údaje sú získavané zo zdrojových registrov,
e)
oprávnenie správcu referenčného registra na udeľovanie prístupu k referenčným registrom.
(3)

Zoznam referenčných údajov obsahuje ako referenčné údaje také údaje objektu evidencie, ktoré sú vo vzťahu ...

(4)

Zmeny v zozname referenčných údajov vykonáva ministerstvo investícií v štruktúrovanej podobe a podľa ...

§ 52 - Používanie hodnôt referenčných údajov
(1)

Registrátor registra, v ktorom sa evidujú medzi údajmi objektu evidencie aj také údaje, ktoré sú referenčnými ...

(2)

Registrátor referenčného registra nereferencuje hodnoty referenčných údajov, ktoré sú vedené v referenčnom ...

(3)

Registrátor zdrojového registra nereferencuje hodnoty tých referenčných údajov, ktoré sú referenčným ...

(4)

Ak pri zápise, zmene alebo výmaze zdrojového údaja vykonal referencovanie registrátor zdrojového registra, ...

(5)

Referencovanie sa vykoná automatizovaným spôsobom, pričom na účely referencovania sa nepoužijú ustanovenia ...

(6)

Ak referencovaním dôjde k zmene alebo k výmazu hodnôt údajov objektu evidencie, registrátor je povinný ...

(7)

Ak sa pri výkone verejnej moci zisťujú, preukazujú alebo inak spracúvajú údaje, ktoré sú referenčnými ...

§ 53 - Oprava hodnôt referenčných údajov a zdrojových údajov
(1)

Oprava hodnôt referenčných údajov a zdrojových údajov sa vykoná, ak

a)
sú hodnoty údajov v rozpore so skutočným stavom alebo s verejnou listinou alebo iným dokumentom, na ...
b)
bola chybným postupom orgánu verejnej moci zapísaná rovnaká hodnota údaja vo vzťahu k viacerým odlišným ...
c)
ide o odstránenie chýb v písaní alebo počítaní alebo sú údaje chybné z dôvodu chyby v písaní alebo počítaní ...
(2)

Ak orgán verejnej moci pri svojej činnosti zistí, že je odôvodnený predpoklad na opravu hodnôt referenčných ...

(3)

Ak ide o referenčné údaje, ktoré boli v referenčnom registri zapísané, zmenené alebo vymazané na základe ...

(4)

Opravu hodnôt údajov vykonáva registrátor, a to aj bez návrhu na zápis, zmenu alebo výmaz údaja podľa ...

(5)

Registrátor je povinný pred vykonaním opravy riadne a úplne zistiť skutkový stav a orgány verejnej moci ...

(6)

Ak ide o opravu z dôvodov podľa odseku 1 písm. a) alebo c), registrátor oznámi vykonanie opravy osobe, ...

(7)

Ak ide o opravu z dôvodu podľa odseku 1 písm. b), registrátor

a)
pred vykonaním opravy oznámi osobe, ktorej sa chybný údaj týka, dôvod na opravu údaja a vyzve ju, aby ...
b)
pred vykonaním opravy oznámi osobe, ktorej sa chybný údaj týka, spôsob, akým bude oprava vykonaná, a
c)
vykoná opravu najskôr šesť mesiacov po doručení oznámenia podľa písmena b), ak osoba podľa písmena b) ...
§ 54 - Povinnosti správcu a registrátora referenčného registra a zdrojového registra
(1)

Správca referenčného registra okrem povinností podľa osobitných predpisov5)

a)
zabezpečuje správu a prevádzku registra a zodpovedá za bezpečnosť a ochranu pred neoprávneným prístupom ...
b)
zabezpečuje dostupnosť registra a poskytovanie jeho funkcií a bezodplatné sprístupnenie údajov orgánom ...
c)
vedie záznamy o udalostiach súvisiacich s prevádzkou registra, a to najmä o bezpečnostných incidentoch, ...
d)
zabezpečuje technickú dostupnosť hodnôt referenčných údajov objektu evidencie ostatným informačným systémom ...
e)
zverejňuje na ústrednom portáli informáciu o spôsobe a periodicite plnenia povinnosti podľa písmena ...
f)
uchováva najmenej po dobu desiatich rokov údaje o čase a spôsobe vzniku, zmeny a zániku hodnôt referenčných ...
(2)

Registrátor referenčného registra zodpovedá od okamihu, ked sú hodnoty referenčných údajov v jeho dispozícii, ...

a)
na podnet oprávnenej osoby podľa osobitného predpisu,5) zodpovedá registrátor referenčného registra ...
b)
na základe poskytnutých zdrojových údajov, zodpovedá registrátor referenčného registra podľa prvej vety ...
(3)

Ak sú zdrojové údaje po zápise, zmene či výmaze zo zdrojového registra poskytované spôsobom a v lehotách ...

a)
správca zdrojového registra je povinný zabezpečiť, aby hodnoty zdrojových údajov poskytnutých referenčnému ...
b)
na účely poskytovania údajov zo zdrojového registra referenčnému registru sa na správcu zdrojového registra ...
c)
správca zdrojového registra a registrátor referenčného registra sú vo vzájomnej súčinnosti povinní zabezpečiť, ...
(4)

Správca referenčného registra a správca zdrojového registra sú povinní zabezpečiť, aby pri vytváraní ...

§ 54a - Stotožnenie údajov
(1)

Stotožnením údajov sa na účely tohto zákona rozumie jednoznačné priradenie hodnôt údajov k subjektu ...

(2)

Stotožnenie údajov zabezpečuje v období jedného roka odo dňa ustanovenia registra za referenčný register ...

(3)

Na účely stotožnenia údajov si správca registra a správca referenčného registra poskytujú nevyhnutnú ...

(4)

Ak je to na stotožnenie údajov nevyhnutné a informácie nie je možné získať iným spôsobom, správca registra ...

(5)

Ak ide o subjekt evidencie, ktorým je právnická osoba alebo podnikateľ, vo vzťahu ku ktorým nebolo možné ...

(6)

Vyznačenie v registri podľa odseku 5 je dôvodom na zrušenie právnickej osoby podľa osobitného predpisu ...

§ 55 - Poskytovanie hodnôt údajov z registrov
(1)

Správca registra je povinný poskytnúť orgánu verejnej moci na účely výkonu verejnej moci a plnenia jeho ...

(2)

Orgánu verejnej moci sa v rozsahu a na účely plnenia úloh podľa osobitných predpisov poskytujú hodnoty ...

(3)

Ak osobitný predpis5) upravuje poskytovanie hodnôt údajov z registrov

a)
v elektronickej podobe, považujú sa elektronický odpis a výstup z informačného systému verejnej správy ...
b)
v listinnej podobe vo forme odpisu, výpisu alebo inej obdobnej forme (ďalej len „listinný výstup“), ...
(4)

Výstup z informačného systému verejnej správy28) a elektronický odpis21) sú verejnou listinou.

(5)

Na postup pri vydávaní elektronického odpisu a výstupu z informačného systému verejnej správy sa vzťahuje ...

SIEDMA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 56 - Správne delikty
(1)

Ministerstvo investícií uloží pokutu

a)
od 1 000 eur do 25 000 eur správcovi informačného systému verejnej správy,3) ktorý poruší povinnosť ...
b)
od 1 000 eur do 35 000 eur prevádzkovateľovi integrovaného obslužného miesta, ak prevádzkareň integrovaného ...
c)
od 1 000 eur do 5 000 eur orgánu verejnej moci, ktorý poruší povinnosť
1.
používať spoločné moduly podľa § 10 ods. 2,
2.
poskytovať údaje podľa § 16 ods. 1 alebo ods. 2,
3.
používať na elektronické doručovanie elektronickú schránku podľa § 29 ods. 1,
d)
od 1 000 eur do 15 000 eur orgánu verejnej moci, ktorý poruší povinnosť
1.
vytvoriť formuláre pre elektronické podanie v súlade s podmienkami podľa § 24 ods. 2,
2.
zabezpečiť funkcionality podľa § 24 ods. 3,
3.
zverejniť formuláre pre elektronické podanie podľa § 24 ods. 4,
4.
sprístupniť elektronické prostriedky podľa § 24 ods. 8,
5.
prijímať elektronické úradné správy podľa § 30 ods. 7,
6.
referencovať hodnoty referenčných údajov podľa § 52,
7.
poskytovať hodnoty údajov z registrov podľa § 55,
e)
od 1 000 eur do 25 000 eur orgánu verejnej moci, ktorý požaduje od účastníkov konania dokumenty, údaje ...
f)
od 1 000 eur do 25 000 eur orgánu verejnej moci, ktorý poruší povinnosť
1.
používať len vládne cloudové služby podľa § 10a ods. 5,
2.
uplatňovať výkon verejnej moci elektronicky podľa § 17 ods. 1,
3.
poskytnúť inému orgánu verejnej moci dokumenty, údaje alebo skutočnosti podľa § 17 ods. 6,
4.
evidovať oprávnenia podľa § 23 ods. 6 alebo požaduje preukázanie oprávnenia v rozpore s § 23 ods. 7,
5.
získať informácie o rozsahu oprávnenia podľa § 23a ods. 7,
g)
od 250 eur do 1 000 eur orgánu verejnej moci, ktorý závažným spôsobom poruší inú povinnosť podľa tohto ...
(2)

Pri ukladaní pokuty ministerstvo investícií prihliadne najmä na závažnosť, spôsob, trvanie, následky ...

(3)

Pokuta je splatná do 15 dní odo dňa, keď rozhodnutie o jej uložení nadobudlo právoplatnosť. Výnosy pokút ...

(4)

Pokutu možno uložiť do troch rokov odo dňa porušenia povinnosti.

§ 56a - Kontrola

Ministerstvo investícií kontroluje dodržiavanie povinností ustanovených týmto zákonom. Na výkon kontroly ...

§ 56b - Výkladové stanoviská

Ministerstvo investícií vydáva výkladové stanoviská k uplatňovaniu tohto zákona a zverejňuje ich na ...

§ 57 - Postupy

Na postupy podľa tohto zákona sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní30) okrem konania podľa ...

§ 58 - Ochrana osobných údajov

Na spracúvanie osobných údajov podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o ochrane osobných údajov.31) ...

§ 59 - Splnomocňovacie ustanovenia
(1)

Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý sa v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlasuje uverejnením ...

a)
jednotný formát elektronických správ vytváraných a odosielaných prostredníctvom ústredného portálu, ...
b)
podrobnosti o spôsobe plnenia povinností orgánov verejnej moci podľa § 6 ods. 3,
c)
sadzobník úhrad za činnosť ústredného portálu a spoločných modulov podľa § 6 ods. 5,
d)
funkcionality ústredného portálu a spoločných modulov nad rámec funkcionalít ustanovených zákonom,
e)
obsah žiadosti o zápis do registra prevádzkarní integrovaných obslužných miest, podrobnosti o zriaďovaní, ...
f)
sadzobník úhrad za činnosť integrovaného obslužného miesta podľa § 7 ods. 10,
g)
podrobnosti o technických podmienkach a bezpečnostných zásadách prístupu do elektronickej schránky,
h)
podrobnosti o úložnej kapacite elektronickej schránky podľa § 16 ods. 3 písm. a) a o postupe pri odstraňovaní ...
i)
podrobnosti o formáte a obsahu autentifikačných certifikátov, spôsobe vydávania autentifikačných certifikátov ...
j)
podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach rovnopisu a formáty elektronických dokumentov príloh, ...
k)
na účely zaručenej konverzie
1.
formáty elektronických dokumentov, ktoré je možné použiť na účely zaručenej konverzie,
2.
podrobnosti o spôsobe posudzovania úrovne záruk poskytnutých bezpečnostnými prvkami,
3.
vzor osvedčovacej doložky a podrobnosti o spôsobe jej vyhotovenia,
4.
podrobnosti o spôsobe vyžiadania a o prideľovaní evidenčného čísla záznamu o vykonanej zaručenej konverzii, ...
5.
podrobnosti o obsahu, forme a spôsobe vedenia evidencie záznamov o vykonanej zaručenej konverzii, dátovej ...
6.
podrobnosti o osvedčení zhody postupov, technických prostriedkov a programových prostriedkov vykonávania ...
7.
sadzobník úhrad za zaručenú konverziu,
l)
rozsah údajov podľa § 9a ods. 3 a podrobnosti o integrácii podľa § 9a ods. 3,
m)
uznané spôsoby autorizácie podľa § 23 ods. 2.
(2)

Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý sa v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlasuje uverejnením ...

a)
alternatívny autentifikátor podľa § 21 ods. 1 písm. b) a podrobnosti o technických podmienkach a bezpečnostných ...
b)
podrobnosti o vydaní a prevzatí alternatívneho autentifikátora a podmienenosť jeho vydania vydaním občianskeho ...
c)
podrobnosti o zneplatnení alternatívneho autentifikátora podľa § 22 ods. 4 a 5.
§ 60 - Prechodné ustanovenia
(1)

Ak osobitné predpisy neustanovujú orgánu verejnej moci povinnosť uplatňovať výkon verejnej moci elektronicky, ...

(2)

Orgán verejnej moci je tri roky odo dňa účinnosti tohto zákona oprávnený pri výkone verejnej moci postupovať ...

(3)

Ústredný portál verejnej správy zriadený podľa doterajších predpisov je ústredným portálom podľa tohto ...

(4)

Integrované obslužné miesto podľa doterajších predpisov je integrovaným obslužným miestom podľa tohto ...

(5)

Prevádzkovateľ integrovaného obslužného miesta podľa doterajších predpisov je oprávnený prevádzkovať ...

(6)

Spoločné moduly zriadené podľa doterajších predpisov sú spoločnými modulmi podľa tohto zákona. Právne ...

(7)

Orgán verejnej moci je povinný splniť podmienky podľa § 4 ods. 5 do 1. marca 2017.

(8)

Orgán verejnej moci nie je tri roky odo dňa účinnosti tohto zákona povinný postupovať podľa § 10 ods. ...

(9)

Správca modulu elektronických schránok zriadi elektronické schránky orgánom verejnej moci a osobám podľa ...

(10)

Správca modulu elektronických schránok aktivuje elektronickú schránku orgánu verejnej moci zriadenú ...

(11)

Ústredný orgán štátnej správy, obec a vyšší územný celok nie sú povinné postupovať podľa § 24 ods. 2, ...

(12)

Ústredný orgán štátnej správy, obec a vyšší územný celok sú do 31. januára 2018 oprávnené vytvárať a ...

(13)

Počas jedného mesiaca odo dňa vytvorenia časti platobného modulu určenej na administráciu nemá orgán ...

(14)

Orgán verejnej moci, ktorý nemá pridelené identifikačné číslo organizácie, je na účely identifikácie ...

(15)

Úrad vlády počas troch rokov odo dňa účinnosti tohto zákona zverejňuje na ústrednom portáli informatívny ...

§ 60a - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2015
(1)

Obce sú povinné postupovať podľa § 9a ods. 3 od 1. novembra 2017.

(2)

Orgány verejnej moci, ktoré na účely používania referenčných údajov a základných číselníkov vybudovali ...

(3)

Ak ide o právnické osoby alebo zapísané organizačné zložky, pri ktorých došlo k splneniu podmienky na ...

(4)

Orgány verejnej moci, ktoré počas doby podľa osobitného predpisu32) nie sú povinné poskytovať údaje ...

a)
ak na základe ich rozhodnutia vzniká alebo zaniká postavenie fyzickej osoby alebo právnickej osoby ako ...
b)
ak zapisujú do zákonom ustanovenej evidencie právnickú osobu, zapísanú organizačnú zložku alebo fyzickú ...
1.
na základe ktorého právnická osoba alebo zapísaná organizačná zložka vznikla alebo zanikla,
2.
na základe ktorého fyzická osoba podnikateľ získala alebo stratila oprávnenie na podnikanie,
3.
osoby alebo zapísanej organizačnej zložky, ktorej údaje sa povinne zapisujú do zákonom ustanovenej evidencie ...
c)
spolu s údajmi podľa písmena b) uvádzať aj údaj o účinnosti zápisu a identifikátor osoby vrátane identifikátora ...
d)
oznámiť správcovi modulu elektronických schránok každú zmenu údajov podľa písmen a) a c), a to bezodkladne ...
(5)

Ak právnická osoba, zapísaná organizačná zložka alebo fyzická osoba podnikateľ nie sú pri vzniku či ...

(6)

Ak orgány verejnej moci a osoby, ktoré nie sú orgánom verejnej moci, elektronicky komunikujú prostredníctvom ...

(7)

Do 1. novembra 2016 je možné používať autentifikačný certifikát podľa § 22aa len na prístup alebo disponovanie ...

(8)

Do zriadenia registra autentifikačných certifikátov podľa § 22b, najneskôr však do 1. novembra 2016, ...

(9)

Orgány verejnej moci sú povinné prvýkrát splniť povinnosť podľa § 48 ods. 7 do 1. júla 2016.

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným dňom vyhlásenia

§ 60b
(1)

Orgán verejnej moci, ktorý prevádzkuje špecializovaný portál, nie je do 31. januára 2018 povinný prepojiť ...

(2)

Orgán verejnej moci je od 1. novembra 2016 do 31. januára 2018 oprávnený pri výkone verejnej moci elektronicky ...

(3)

Ak ide o právnické osoby, ktoré nemajú aktivovanú elektronickú schránku a nie sú zapísané v obchodnom ...

§ 60d - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. marca 2017
(1)

Úrad podpredsedu vlády zriadi centrálnu evidenciu záznamov o vykonanej zaručenej konverzii a začne prideľovať ...

(2)

Osoba vykonávajúca konverziu je povinná zaslať úradu podpredsedu vlády údaje z evidencie záznamov o ...

§ 60e - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 31. decembra 2016

Ustanovenia § 13 ods. 1 písm. a) a ods. 2 sa vzťahujú aj na aktiváciu elektronickej schránky, ktorá ...

§ 60f - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2017
(1)

Orgány verejnej moci, ktoré k 1. novembru 2017 na účely zabezpečenia funkcií elektronickej podateľne ...

(2)

Orgány verejnej moci, ktoré k 1. novembru 2017 na účely výkonu verejnej moci odoberajú cloudové služby, ...

(3)

Orgány verejnej moci nie sú do 31. decembra 2018 povinné, podľa § 17 ods. 3 ako účastník konania na ...

(4)

Orgány verejnej moci, ktoré sú štátnou rozpočtovou organizáciou, sú povinné postupovať podľa § 31a ods. ...

(5)

Sociálna poisťovňa je do 31. decembra 2022 oprávnená vytvárať a aktualizovať elektronický formulár elektronického ...

(6)

Správca špecializovaného portálu alebo agendového systému slúžiaceho na elektronickú úradnú komunikáciu ...

(7)

Ak ide o doručovanie elektronických úradných správ orgánmi finančnej správy v colnom konaní alebo inom ...

(8)

Správca špecializovaného portálu a správca informačného systému integrovaného obslužného miesta zabezpečia ...

§ 60g - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2019
(1)

V súvislosti s prechodom kompetencií z Úradu vlády Slovenskej republiky na úrad podpredsedu vlády prechádzajú ...

(2)

Všeobecne záväzný právny predpis vydaný podľa § 59 ods. 2 v znení účinnom do 31. decembra 2018 zostáva ...

§ 60h - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. augusta 2019
(1)

Orgán verejnej moci je povinný plniť povinnosť podľa § 6 ods. 3 písm. c) najneskôr od 1. januára 2020. ...

(2)

Správca modulu elektronických schránok umožní zriaďovanie elektronických schránok pre maloletých najneskôr ...

(3)

Správca komunikačnej časti autentifikačného modulu zriadi evidenciu podľa § 22a ods. 3 písm. b) najneskôr ...

(4)

Orgán verejnej moci je povinný vykonávať autorizáciu spôsobom podľa § 23 ods. 3 poslednej vety najneskôr ...

(5)

Povinnosť overiť súlad údajov uvedených v osvedčovacej doložke s údajmi v centrálnej evidencii záznamov ...

(6)

Úrad podpredsedu vlády zriadi centrálnu evidenciu záznamov o vykonanej zaručenej konverzii a začne prideľovať ...

(7)

Osoba vykonávajúca konverziu je povinná zaslať úradu podpredsedu vlády údaje z evidencie záznamov o ...

§ 60i - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2020

Ak ide o aplikačné rozhranie pre vytvorenie a podanie elektronického podania automatizovaným spôsobom ...

§ 61 - Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 53/2012 Z. z. o integrovaných obslužných ...

Čl. II

Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. ...

V § 27 odsek 4 znie:

„(4) Orgánom verejnej moci, ktoré nemajú pridelené identifikačné číslo, organizačným zložkám bez právnej ...

Čl. III

Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V § 1 odsek 1 znie:

„(1) Tento zákon upravuje vzťahy vznikajúce v súvislosti s vyhotovovaním a používaním elektronického ...

2.

§ 2 vrátane nadpisu znie:

„§ 2 Vymedzenie niektorých pojmov Na účely tohto zákona sa rozumie a) dokumentom ľubovoľná konečná neprázdna ...

3.

Za § 3 sa vkladá § 3a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 3a Elektronická pečať (1) Elektronická pečať je informácia pripojená alebo inak logicky spojená s ...

4.

V § 4 ods. 1 úvodnej vete sa na konci vypúšťa dvojbodka a pripájajú sa tieto slová: „a zároveň“.

5.

V § 4 ods. 1 písm. a) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „súkromný ...

6.

V § 4 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „podľa § 2 písm. h)“.

7.

Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 4a Zaručená elektronická pečať (1) Zaručená elektronická pečať je elektronická pečať, ktorá musí ...

8.

§ 5 vrátane nadpisu znie:

„§ 5 Používanie elektronického podpisu a elektronickej pečate (1) V styku s orgánmi verejnej moci sa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:

„2a) § 10 ods. 11 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej ...

9.

V § 6 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

„(6) Systémový certifikát je certifikát, a) ktorý je vydaný pre právnickú osobu alebo orgán verejnej ...

Doterajšie odseky 6 až 10 sa označujú ako odseky 7 až 11.

10.

V § 6 ods. 10 sa číslovka „7“ nahrádza číslovkou „8“.

11.

V § 6 ods. 11 sa slová „7 až 9“ nahrádzajú slovami „8 až 10“.

12.

V § 7 odseky 3 až 8 znejú:

„(3) Mandátny certifikát je kvalifikovaný certifikát vydaný fyzickej osobe oprávnenej zo zákona alebo ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 2d sa vypúšťa.

13.

§ 7 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9) Formát a obsah kvalifikovaných certifikátov a podrobnosti o ich správe ustanoví všeobecne záväzný ...

14.

V § 9 ods. 1 písm. d) sa vypúšťajú slová „podľa § 2 písm. x)“.

15.

V § 10 odsek 2 znie:

„(2) Úrad a) vykonáva kontrolu dodržiavania tohto zákona (§ 11), b) posudzuje žiadosti certifikačných ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 2e a 2f znejú:

„2e) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 2g sa vypúšťa.

16.

Za § 10 sa vkladajú § 10a a 10b, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 10a Zoznam oprávnení (1) Zoznam oprávnení je informačný systém verejnej správy,1) ktorého správcom ...

17.

V § 12 odsek 2 znie:

„(2) Poskytovanie akreditovaných certifikačných služieb je podnikaním;4) to sa nevzťahuje na poskytovanie ...

18.

V § 14 ods. 1 písm. g) sa vypúšťajú slová „pre elektronický podpis“ a za slovo „podpisu“ sa vkladajú ...

19.

V § 14 ods. 1 písm. h) sa za slovo „podpisu“ vkladajú slová „a elektronickej pečate“.

20.

V § 14 ods. 3 písm. c) sa slová „§ 10 ods. 2 písm. j)“ nahrádzajú slovami „§ 10 ods. 2 písm. i)“ a slová ...

21.

V § 14 ods. 3 písm. d) v úvodnej vete sa slová „§ 17 ods. 1 písm. b)“ nahrádzajú slovami „§ 17 ods. ...

22.

V § 14 ods. 3 písm. d) treťom bode sa slová „produkty a procedúry elektronického podpisu na vyhotovenie ...

23.

V § 14 ods. 3 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:

„e) pri vydávaní mandátneho certifikátu overiť pravdivosť, aktuálnosť a úplnosť údajov v predložených ...

24.

V § 15 ods. 1 písmeno g) znie:

„g) ide o mandátny certifikát a o zrušenie požiada 1. mandant, 2. mandatár, 3. orgán verejnej moci ...

25.

§ 17 vrátane nadpisu znie:

„§ 17 Uznávanie zahraničných certifikátov (1) Kvalifikovaný certifikát vydaný poskytovateľom certifikačných ...

26.

V § 18 ods. 1 písm. a) sa slová „zo zákona a z predpisov s ním súvisiacich“ nahrádzajú slovami „z tohto ...

27.

V § 21 ods. 1 sa vypúšťajú slová „podľa § 2 písm. s)“.

28.

§ 24 vrátane nadpisu znie:

„§ 24 Požiadavky na produkty (1) Na uchovávanie súkromných kľúčov na vyhotovovanie zaručených elektronických ...

29.

V § 26a ods. 1 písmeno h) znie:

„h) do 33 100 eur mandantovi alebo osobe, u ktorej mandatár vykonáva činnosť podľa osobitného predpisu2b) ...

30.

V § 26a ods. 3 sa za slová „elektronického podpisu“ vkladajú slová „alebo elektronickej pečate“.

31.

§ 27 vrátane nadpisu znie:

„§ 27 Splnomocňovacie ustanovenie Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad, ustanoví podrobnosti ...

32.

V § 30 sa slová „preberá právny akt Európskych spoločenstiev a“ nahrádzajú slovami „preberajú právne ...

33.

Názov prílohy znie: „Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie“.

Čl. IV

Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V § 16a odsek 6 znie:

„(6) Pôvodca registratúry, ktorý je orgánom verejnej správy, uskutočňuje zmenu formátu elektronického ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 30b a 30ba znejú:

„30b) § 35 ods. 2 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej ...

2.

V § 16a ods. 7 sa slová „elektronickým podpisom30c)“ nahrádzajú slovami „elektronickým podpisom alebo ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 30c znie:

„30c)
§ 4 a 4a zákona č. 215/2002 Z. z. v znení zákona č. 305/2013 Z. z.“.

3.

V § 17 ods. 1 písm. d) sa za slovo „podpisu“ vkladá čiarka a slová „zaručenej elektronickej pečate“.

4.

V § 34a sa slová „preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a“ nahrádzajú slovami „preberajú právne ...

5.

Názov prílohy č. 2 znie: „Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie“.

Čl. V

Zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 606/2003 Z. ...

V § 52 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Právne úkony vykonávané orgánom verejnej moci v konaní ...

„22aa) § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov ...

Čl. VI

Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

Za § 204 sa vkladá § 204a, ktorý znie:

„§ 204a Právne úkony vykonávané orgánom verejnej moci podľa tohto zákona sa vykonávajú výlučne v listinnej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 33a znie:

„33a) § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov ...

Čl. VII

Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z., ...

Za § 66 sa vkladá § 66a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 66a Doručovanie elektronickými prostriedkami Na doručovanie elektronickými prostriedkami podľa tohto ...

Čl. VIII

Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 1 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).

2.

V § 2 sa vypúšťajú písmená g) až j).

Doterajšie písmená k) až ad) sa označujú ako písmená g) až z).

3.

V § 2 písmeno i) znie:

„i) centrálnou informačnou infraštruktúrou nadrezortné informačné systémy v správe úradu vlády a zároveň ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1aa znie:

„1aa) § 7 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a ...

4.

V § 2 sa vypúšťajú písmená o) a p).

Doterajšie písmená q) až z) sa označujú ako písmená o) až x).

5.

Doterajší text § 2 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2)
Register1b) je informačným systémom verejnej správy.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1b znie:

„1b)
§ 49 písm. a) zákona č. 305/2013 Z. z.“.

6.

V § 3 ods. 4 písm. j) sa vypúšťa slovo „základné“.

7.

V § 4 ods. 1 písm. g) sa vypúšťa slovo „kontroluje,“ a nad slovo „miest.“ sa umiestňuje odkaz 4aa.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4aa znie:

„4aa)
§ 7 zákona č. 305/2013 Z. z.“.

8.

V § 4 ods. 2 sa vypúšťa písmeno g).

9.

V § 4a ods. 1 sa vypúšťajú slová „a ústredného portálu“.

10.

§ 5 sa vypúšťa.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4b sa vypúšťa.

11.

V § 6 ods. 2 písm. b) sa nad slovo „moduly“ umiestňuje odkaz 4d.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4d znie:

„4d)
§ 10 zákona č. 305/2013 Z. z.“.

12.

V § 6 ods. 2 písm. c) sa nad slovo „registre“ umiestňuje odkaz 1b.

13.

V § 6 ods. 3 sa nad slovo „modulov“ umiestňuje odkaz 4d.

14.

V § 7 ods. 2 sa slovo „podpisom5)“ nahrádza slovami „podpisom alebo zaručenou elektronickou pečaťou5)“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:

„5) § 4 a 4a zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

15.

V § 7 ods. 4 sa nad slovo „miesta.“ umiestňuje odkaz 4aa.

16.

V § 7 sa vypúšťa odsek 7.

17.

V § 8 ods. 3 sa za slovo „podpisom“ vkladajú slová „alebo zaručenou elektronickou pečaťou“.

18.

V § 9 ods. 3 sa za slová „elektronickým podpisom“ vkladajú slová „alebo zaručenou elektronickou pečaťou“ ...

19.

§ 9a sa vypúšťa.

20.

V § 10 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „a v § 5 ods. 3 písm. a) a b)“.

21.

V § 10 ods. 1 písm. c) sa vypúšťa štvrtý bod.

Doterajší piaty bod sa označuje ako štvrtý bod.

22.

Za § 12a sa vkladá § 12b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 12b Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. novembra 2013 Konania o uložení pokuty za porušenie ...

23.

V § 13 ods. 1 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená b) a c).

Čl. IX

Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 151/2010 ...

Za § 120 sa vkladá § 120a, ktorý znie:

„§ 120a Orgán verejnej moci vykonáva úkony vo veci zvyšovania príplatku za štátnu službu k dôchodku ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 70 znie:

„70) § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov ...

Čl. X - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2013.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Poznámky

 • 1)  § 2 písm. a) zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 2)  § 11 ods. 1 písm. i) zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení ...
 • 2a)  § 3 zákona č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 3)  § 2 písm. b) zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení ...
 • 4)  Napríklad § 2 ods. 2 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 4a)  Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon ...
 • 4b)  Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, ...
 • 4c)  Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 5)  Napríklad zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov ...
 • 5a)  § 3 ods. 1 zákona č. 275/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 6)  § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 301/1995 Z. z. o rodnom čísle.
 • 7)  § 27 ods. 4 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení zákona č. 55/2010 Z. z.
 • 7a)  § 9 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z ...
 • 7b)  § 6 ods. 10 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...
 • 8)  § 6 a § 13 ods. 1 zákona č. 275/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 8a)  § 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov. ...
 • 8aa)  § 3 písm. l) zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení ...
 • 9)  Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 9a)  § 2 ods. 1 písm. p) zákona č. 275/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 9b)  § 20h ods. 1 Občianskeho zákonníka.§ 21 ods. 10 a § 26 ods. 8 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových ...
 • 9c)  § 2 ods. 1 písm. h) zákona č. 275/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 10)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších ...
 • 11)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov ...
 • 11a)  Napríklad § 6 ods. 10 zákona č. 291/2002 Z. z. v znení zákona č. 211/2019 Z. z.
 • 12)  § 15 zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu ...
 • 12a)  Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.
 • 12c)  § 23a zákona č. 253/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 12d)  § 2 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene ...
 • 12e)  § 8 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 12f)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších ...
 • 12g)  § 11 ods. 9 až 11 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. v znení zákona č. 444/2015 ...
 • 13)  Napríklad § 52 ods. 1 zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 14)  Napríklad § 91 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 15)  Zákon č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 15a)  Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 15b)  Čl. 3 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej identifikácii ...
 • 15c)  Čl. 9 nariadenia (EÚ) č. 910/2014 v platnom znení.
 • 15d)  Čl. 6 nariadenia (EÚ) č. 910/2014 v platnom znení.
 • 16)  § 5 až 7a zákona č. 224/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 16a)  § 73 a 73a zákona č. 404/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 17)  Čl. 3 ods. 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej identifikácii ...
 • 18)  Čl. 3 ods. 27 nariadenia (EÚ) č. 910/2014.
 • 19)  Čl. 3 ods. 34 nariadenia (EÚ) č. 910/2014.
 • 20)  § 8 zákona č. 272/2016 Z. z.
 • 20a)  Čl. 8 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 910/2014.
 • 20aa)  Bod 1 prílohy vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1501 z 8. septembra 2015 o rámci interoperability ...
 • 20b)  Napríklad § 222 Civilného sporového poriadku.
 • 20c)  Napríklad § 47 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších ...
 • 20d)  Zákon č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 20e)  Zákon č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 21)  § 7 ods. 2 zákona č. 275/2006 Z. z. v znení zákona č. 305/2013 Z. z.
 • 21a)  Napríklad § 23 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení ...
 • 21b)  Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení ...
 • 22)  Zákon č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 22a)  § 29 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 23)  Napríklad zákon č. 71/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky ...
 • 24)  § 15a ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. v znení zákona č. 342/2016 Z. z.§ 15a ods. ...
 • 25)  § 23b ods. 4 zákona č. 253/1998 Z. z. v znení zákona č. 211/2019 Z. z.
 • 28)  § 7 ods. 3 zákona č. 275/2006 Z. z.
 • 29)  § 7 až 9 zákona č. 275/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 29a)  Druhá časť zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v ...
 • 30)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
 • 31)  Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 32)  § 12 ods. 1 zákona č. 272/2015 Z. z.
 • 33)  Čl. 3 ods. 30 nariadenia (EÚ) č. 910/2014.
 • 34)  § 24 zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 35)  Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 36)  § 2 zákona č. 214/2014 Z. z. o správe, prevádzke a používaní informačného systému Centrálny elektronický ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore