Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69224
Dôvodové správy: 2115
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
16.07.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon Slovenskej národnej rady o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) 323/1992 účinný od 01.01.2019


Platnosť od: 26.06.1992
Účinnosť od: 01.01.2019
Autor: Slovenská národná rada
Oblasť: Notárstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST24 JUD4497 DS17 EU PP10 ČL1
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon Slovenskej národnej rady o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) 323/1992 účinný od 01.01.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 323/1992 s účinnosťou od 01.01.2019 na základe 177/2018

Legislatívny proces k zákonu 177/2018

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Slovenskej národnej rady

o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok)

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1
Tento zákon upravuje
a)

postavenie a činnosť notárov,

b)

samosprávu notárov.

§ 2
(1)

Notár je štátom určenou osobou vykonávať notársku činnosť a ďalšiu činnosť podľa tohto ...

(2)

Notári svojím postavením a svojou činnosťou dbajú o usporiadanie a istotu v právnych vzťahoch ...

(3)

Notársky úrad predstavuje súbor právomocí udelených na dobu neurčitú štátom notárovi ako ...

§ 3
(1)

Notárskou činnosťou je

a)
spisovanie a vydávanie listín o právnych úkonoch (§ 46 až 54),
b)
osvedčovanie právne významných skutočností (§ 56 až 64),
c)
konanie vo veciach notárskych úschov (ďalej len "úschov") (§ 65 až 68),
d)
konanie vo veciach notárskych centrálnych registrov (§ 73a až 73k),
e)
činnosť osvedčujúcej osoby.1)
(2)

Ak tak ustanoví tento zákon alebo osobitný zákon,1a) notár vykonáva aj ďalšie činnosti.

(3)

Ak tento zákon alebo osobitný zákon neustanovuje inak, notár môže ako svoju osobitnú činnosť ...

(4)

Listiny a osvedčovacie doložky (§ 56 ods. 2) vyhotovené v rámci notárskej činnosti (ďalej len ...

§ 4
(1)

Notársku činnosť a ďalšiu činnosť podľa § 3 ods. 2 (ďalej len „notárska činnosť“) môže ...

(2)

Pri výkone svojej činnosti postupuje notár nestranne a nezávisle. Je viazaný len Ústavou Slovenskej ...

(3)

Pri výkone notárskej činnosti má notár postavenie verejného činiteľa.1c)

(4)

Vykonávanie notárskej činnosti je výkonom verejnej moci.

§ 5
V súvislosti s výkonom notárskej činnosti môže notár fyzickým osobám a právnickým osobám ...
a)

poskytovať právne rady,

b)

spisovať iné listiny,

c)

vykonávať správu majetku a zastupovať ich v súvislosti so správou ich majetku, ak zákon neustanovuje ...

d)

poskytnúť zastupovanie v katastrálnom konaní.

§ 6
(1)

Výkon notárskej činnosti je nezlučiteľný so štátnozamestnaneckým pomerom, s pracovným pomerom ...

(2)

Výkon notárskej činnosti je zlučiteľný so správou majetku notára a majetku jemu blízkych osôb,1d) ...

§ 7
(1)

Notár môže zamestnávať zamestnancov (§ 20 až 28).

(2)

Za úkony svojich zamestnancov vykonané na základe poverenia notára zodpovedá notár.

§ 8

Orgánom samosprávy notárov je Notárska komora Slovenskej republiky (ďalej len „komora“) (§ ...

§ 9

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len "minister")

a)
vymenúva notára do notárskeho úradu a odvoláva notára z notárskeho úradu,
b)
určuje počet notárskych úradov každého súdu prvého stupňa (počet miest notárov) a ich prípadnú ...
c)
zriaďuje a ruší notársky úrad,
d)
na návrh komory môže navzájom preložiť notárov s ich súhlasom do notárskeho úradu v obvode ...

DRUHÁ ČASŤ

NOTÁR

PRVÝ DIEL
NOTÁR A NOTÁRSKY ÚRAD

§ 10
(1)

Notára vymenuje minister na základe výsledkov výberového konania, a to spravidla do sídla v obvode ...

(2)

Komora vyhlási výberové konanie spravidla do 31. januára kalendárneho roka na všetky notárske ...

(3)

Komora uskutoční výberové konanie podľa odseku 2 a skončí ho spravidla do 30. júna príslušného ...

(4)

Do výberového konania sa môže prihlásiť každý občan členského štátu Európskej únie alebo ...

(5)

Všetci účastníci výberového konania majú rovné postavenie. Výberové konanie sa uskutočňuje ...

§ 11
(1)

Za notára môže byť vymenovaný občan členského štátu Európskej únie alebo iného zmluvného ...

a)
je plne spôsobilý na právne úkony,
b)
získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte ...
c)
je bezúhonný,
d)
vykonal právnu prax v dĺžke päť rokov, z toho najmenej dva roky notársku prax,
e)
zložil notársku skúšku,
f)
nemá uložené disciplinárne opatrenie zbavenia notárskeho úradu podľa § 91 ods. 2 písm. d),
g)
nemá uložené disciplinárne opatrenie vyčiarknutia zo zoznamu advokátov, disciplinárne opatrenie ...
(2)

Notárskou praxou sa rozumie prax notára, notárskeho koncipienta a notárskeho kandidáta podľa tohto ...

(3)

Notárskou skúškou sa rozumie notárska skúška podľa tohto zákona a notárska skúška podľa ...

(4)

Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný ...

(5)

Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom registra trestov;2c) na tento účel je občan členského štátu ...

§ 12
(1)

Notár môže vykonávať notársku činnosť, len ak

a)
zložil sľub (§ 13),
b)
uzavrel zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s vykonávaním ...
c)
zložil peňažnú zábezpeku na účet komory v sume určenej prezídiom komory na zabezpečenie pripojenia ...
(2)

Notár pri svojej činnosti používa úradnú pečiatku, ktorá obsahuje

a)
jeho meno, priezvisko, prípadne akademický titul,
b)
označenie „notár“,
c)
sídlo notára,
d)
štátny znak Slovenskej republiky. Vzor úradnej pečiatky notára je v prílohe č. 1.
(3)

Notár na výkon svojej činnosti musí mať technické a programové vybavenie na prepojenie notárskeho ...

§ 13

Notár skladá do rúk ministra tento sľub:

„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že sa budem spravovať Ústavou a ostatnými zákonmi, ako ...

§ 14
(1)

Výkon notárskeho úradu zaniká

a)
smrťou notára,
b)
vyhlásením notára za mŕtveho,
c)
odvolaním notára ministrom,
d)
ku dňu 31. decembra kalendárneho roka, v ktorom notár dosiahne vek 67 rokov,
e)
vzájomným preložením notárov; výkon notárskeho úradu zaniká v notárskom úrade, z ktorého ...
(2)

Minister odvolá notára

a)
na žiadosť notára,
b)
ak notár stratí štátne občianstvo členského štátu Európskej únie alebo iného zmluvného ...
c)
ak je notár právoplatným rozhodnutím súdu pozbavený alebo obmedzený v spôsobilosti na právne ...
d)
ak bol notár právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, alebo za trestný čin súvisiaci ...
e)
na základe disciplinárneho opatrenia o zbavení notárskeho úradu,
f)
ak zanikne jeho poistenie zodpovednosti za škodu a notár ho ani po upozornení komory v určenej lehote ...
g)
ak si notár do troch mesiacov po zložení sľubu bez vážnych dôvodov neotvorí vo svojom sídle ...
h)
ak notár vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku nie je trvale spôsobilý riadne ...
(3)

Notár, ktorý podal žiadosť o odvolanie, alebo bol vymenovaný za notára do obvodu iného súdu ...

(4)

Ak bol notár odvolaný podľa odseku 2 písm. a) a disciplinárne konanie vedené proti nemu bolo prerušené ...

(5)

Ak má komora za to, že notár je trvale nespôsobilý na vykonávanie notárskeho úradu pre zlý ...

§ 15
(1)

Sídlom notára je sídlo notárskeho úradu, do ktorého bol notár vymenovaný; spravidla je ním ...

(2)

Notár môže so súhlasom komory určiť si úradné dni na vykonávanie svojej činnosti aj mimo sídla ...

§ 16
(1)

Notár vykonáva svoju činnosť vlastným menom a na vlastnú zodpovednosť.

(2)

Notár vykonáva svoju činnosť v kancelárii, ktorá sa označí podľa prílohy č. 2. Rovnako sa ...

(3)

Ak notár mimo svojej kancelárie vykonáva úkon, na ktorom sa okrem žiadateľa zúčastňuje aj iný ...

(4)

Notári, ktorí boli vymenovaní do notárskych úradov so sídlom v obvode toho istého súdu prvého ...

(5)

Spoločníci sú oprávnení na vzájomné zastupovanie vo svojich notárskych úradoch. To neplatí, ...

(6)

Pri zastupovaní sa spoločník podpisuje svojím menom a priezviskom, používa svoju úradnú pečiatku ...

§ 16a
(1)

Výkon notárskeho úradu sa prerušuje dňom, keď sa notár ujal výkonu verejnej funkcie, ktorá ...

(2)

V oznámení podľa odseku 1 notár uvedie dôvod prerušenia výkonu notárskeho úradu a jeho predpokladanú ...

(3)

Notár, ktorému bol prerušený výkon notárskeho úradu, môže vo výkone notárskeho úradu pokračovať ...

(4)

Počas prerušenia výkonu notárskeho úradu zastupuje notára zástupca podľa § 17.

(5)

Prerušenie výkonu notárskeho úradu nebráni začatiu a pokračovaniu v disciplinárnom konaní vedenom ...

DRUHÝ DIEL
ZASTUPOVANIE NOTÁRA

Zástupca notára
§ 17
(1)

Ak notár nevykonáva alebo nebude môcť vykonávať notársky úrad viac ako 30 dní z dôvodu choroby, ...

(2)

Notár informuje komoru o dôvodoch podľa odseku 1 a podá návrh na ustanovenie zástupcu bez zbytočného ...

(3)

Komora ustanoví notárovi zástupcu bez zbytočného odkladu po tom, čo sa dozvie o dôvodoch pre ...

(4)

Komora ustanoví notárovi zástupcu aj vtedy, ak ide o pozastavenie alebo prerušenie výkonu notárskeho ...

(5)

Odmena zastupovanému notárovi nepatrí, ak má prerušený výkon notárskeho úradu z dôvodu výkonu ...

(6)

Komora ustanoví notárovi iného zástupcu, ak ustanovený zástupca požiada o uvoľnenie z funkcie ...

(7)

Ak zastupovanie trvá, nemôže zastupovaný notár vykonávať notársku činnosť.

(8)

Zastupovaný notár oznámi komore zánik dôvodov, pre ktoré zastupovanie vzniklo.

(9)

Zastupovanie končí

a)
dňom, ktorý určí komora na základe oznámenia podľa odseku 8,
b)
smrťou zastupovaného notára alebo jeho vyhlásením za mŕtveho.
(10)

Komora ustanoví zástupcu z notárov v rámci obvodu toho istého súdu prvého stupňa.

§ 18
(1)

Zástupca notára vykonáva úkony, ktoré neznesú odklad.

(2)

Notárske listiny zástupca notára podpisuje svojím menom a priezviskom a súčasne uvedie meno a ...

(3)

Zástupca notára používa pri zastupovaní svoju úradnú pečiatku.

§ 19
Náhradník notára
(1)

Po zániku výkonu notárskeho úradu ustanoví komora náhradníka notára. Za náhradníka notára ...

(2)

Náhradník notára vykonáva úkony spojené so zánikom výkonu notárskeho úradu. Je povinný najmä ...

(3)

Notárske listiny podpisuje náhradník notára svojím menom a priezviskom a súčasne uvedie meno ...

(4)

Náhradníkovi notára patrí za úkony spojené so zánikom výkonu notárskeho úradu odmena vo výške ...

TRETÍ DIEL
ZAMESTNANCI NOTÁRA

Notársky koncipient
§ 20
(1)

Notársky koncipient (ďalej len „koncipient“) je zamestnanec notára v pracovnom pomere zapísaný ...

(2)

Zoznam koncipientov vedie komora.

§ 21
(1)

Na návrh notára zapíše komora do zoznamu koncipientov občana členského štátu Európskej únie ...

a)
je plne spôsobilý na právne úkony,
b)
získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte ...
c)
je bezúhonný,
d)
je v pracovnom pomere u notára.
(2)

Zápis podľa odseku 1 vykoná komora do dvoch mesiacov odo dňa doručenia návrhu. Vykonanie zápisu ...

(3)

Ten, kto nebol v určenej lehote zapísaný do zoznamu koncipientov, má právo domáhať sa vykonania ...

§ 22

Koncipienta môže notár písomne poveriť vykonávaním jednotlivých úkonov, ktoré sú predmetom ...

§ 23
(1)

Zo zoznamu koncipientov vyčiarkne komora toho,

a)
kto zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
b)
kto stratil štátne občianstvo členského štátu Európskej únie alebo iného zmluvného štátu ...
c)
kto bol pozbavený alebo obmedzený v spôsobilosti na právne úkony,
d)
kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo trestný čin súvisiaci s notárskou ...
e)
kto písomne požiadal komoru o vyčiarknutie zo zoznamu koncipientov,
f)
komu skončil pracovný pomer u notára,
g)
kto bol zapísaný do zoznamu notárskych kandidátov.
(2)

Vyčiarknutie zo zoznamu koncipientov oznámi komora koncipientovi a notárovi, u ktorého je alebo ...

(3)

Ten, kto bol zo zoznamu koncipientov vyčiarknutý, má právo domáhať sa ochrany návrhom na súde. ...

Notársky kandidát
§ 24
(1)

Na základe písomnej žiadosti notára zapíše komora do dvoch mesiacov odo dňa jej doručenia do ...

a)
vykonal právnu prax v dĺžke troch rokov, z toho najmenej dva roky notársku prax,
b)
zložil notársku skúšku,
c)
súhlasí so zápisom do zoznamu kandidátov,
d)
spĺňa podmienky ustanovené v § 21 ods. 1.
(2)

Vykonanie notárskej skúšky musí byť umožnené každému, kto spĺňa podmienky uvedené v odseku ...

(3)

Komora vykoná zápis podľa odseku 1 a oznámi deň vykonania zápisu kandidátovi a notárovi, u ktorého ...

(4)

Ten, kto nebol v ustanovenej lehote zapísaný do zoznamu kandidátov, má právo domáhať sa vykonania ...

§ 25
(1)

Kandidáta môže notár písomne poveriť vykonávaním všetkých úkonov, ktoré sú predmetom notárskej ...

(2)

Notárske listiny podpisuje kandidát svojím menom a priezviskom a súčasne uvedie meno a priezvisko ...

§ 26
(1)

Komora vyčiarkne kandidáta zo zoznamu kandidátov z dôvodov uvedených v § 23 ods. 1 písm. a) až ...

(2)

Vyčiarknutie oznámi kandidátovi a notárovi, u ktorého je alebo bol kandidát v pracovnom pomere. ...

(3)

Ten, kto bol zo zoznamu kandidátov vyčiarknutý, má právo domáhať sa ochrany návrhom na súde. ...

Ďalší zamestnanci notára
§ 27
(1)

Notár môže zamestnávať v pracovnoprávnom vzťahu ďalších zamestnancov.

(2)

Zamestnanca môže notár písomne poveriť vykonávaním jednotlivých úkonov, ktoré sú predmetom ...

§ 28

Úkony vykonané na základe poverenia notárom podpisuje zamestnanec notára svojím menom a priezviskom ...

TRETIA ČASŤ

SAMOSPRÁVA NOTÁROV

§ 29
Notárska komora Slovenskej republiky
(1)

Zriaďuje sa Notárska komora Slovenskej republiky (§ 8) so sídlom v Bratislave. Komora je právnická ...

(2)

Komora je samosprávnou stavovskou organizáciou, ktorá združuje všetkých notárov a vedie ich zoznam. ...

(3)

Poslaním komory a jej orgánov je chrániť záujmy notárskeho stavu, dohliadať na činnosť notárov ...

(4)

Komora vedie Centrálny informačný systém a zodpovedá za jeho plynulú a bezpečnú prevádzku. ...

(5)

Komora je verejná certifikačná autorita.

(6)

Príjmy komory tvoria členské príspevky, dary a iné príjmy. Členské príspevky sú notári povinní ...

(7)

Orgánmi komory sú

a)
konferencia notárov,
b)
prezídium komory,
c)
revízna komisia,
d)
disciplinárna komisia,
e)
vzdelávacia komisia.
(8)

Volebné obdobie členov orgánov komory je trojročné.

(9)

Funkcie v orgánoch komory sú čestné. Za ich výkon notárom patrí iba náhrada za stratu času ...

(10)

Komora spracúva osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na účely tohto zákona podľa osobitného predpisu.2da) ...

(11)

Komora je oprávnená získavať a spracúvať osobné údaje nevyhnutné na účely tohto zákona kopírovaním, ...

§ 30
Konferencia notárov
(1)

Konferencia notárov je najvyšší orgán komory, ktorý tvoria notári zapísaní v zozname notárov. ...

(2)

Konferenciu notárov zvoláva prezídium komory spravidla raz za rok, najmenej raz za tri roky. Ak o ...

(3)

Konferencia notárov je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina notárov zapísaných ...

(4)

Konferencia notárov najmä

a)
volí a odvoláva členov prezídia komory a členov ostatných jej orgánov,
b)
schvaľuje organizačný, volebný, disciplinárny poriadok, etický kódex notárov a sadzobník odmien ...
c)
zrušuje alebo mení rozhodnutia prezídia komory,
d)
schvaľuje ročný členský príspevok notárov na činnosť komory,
e)
zriaďuje účelové fondy, schvaľuje pravidlá ich tvorby a zásady použitia,
f)
schvaľuje výšku náhrady za stratu času pri výkone funkcií v orgánoch komory,
g)
prerokúva a schvaľuje správu o činnosti ostatných orgánov komory,
h)
určuje počet zamestnancov komory a ich platy,
i)
uznáša sa o ďalších veciach, ktoré si sama vyhradí.

Prezídium komory

§ 31
(1)

Prezídium komory riadi činnosť komory medzi konferenciami notárov, najmä

a)
zastupuje komoru v styku s ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy, inštitúciami, ...
b)
zastupuje, chráni a presadzuje záujmy notárov,
c)
podáva ministrovi návrhy tam, kde to tento zákon ustanovuje,
d)
uskutočňuje výberové konanie podľa tohto zákona,
e)
vedie zoznamy notárov, kandidátov, koncipientov a vykonáva v nich zápisy,
f)
vykonáva dohľad nad činnosťou notárov, ich zástupcov a náhradníkov notárov,
g)
vykonáva sprostredkovateľskú činnosť pri sporoch medzi notármi,
h)
predkladá návrh kancelárskeho poriadku ministrovi,
i)
hospodári s majetkom komory,
j)
uzatvára a rozväzuje pracovný pomer so zamestnancami komory,
k)
schvaľuje skúšobný poriadok notárskej skúšky a poriadok vedenia notárskych registrov,
l)
vyjadruje sa k návrhom právnych predpisov týkajúcich sa postavenia alebo činnosti notárov,
m)
určuje výšku peňažnej zábezpeky podľa § 12 ods. 1 písm. c),
n)
vykonáva ďalšiu činnosť podľa tohto zákona.
(2)

Prezídium má 11 členov vrátane prezidenta komory.

(3)

Prezídium komory volí a odvoláva zo svojich členov prezidenta a viceprezidenta komory. Prezident ...

(4)

Zasadnutia prezídia komory zvoláva prezident komory spravidla raz za mesiac, najmenej raz za tri mesiace. ...

(5)

Členstvo v prezídiu komory je nezlučiteľné s členstvom v revíznej alebo disciplinárnej komisii. ...

§ 32
Prezídium komory vyčiarkne zo zoznamu notárov toho,
a)

kto zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,

b)

koho odvolal minister z notárskeho úradu,

c)

kto dosiahol vek 67 rokov k 31. decembru kalendárneho roka.

§ 33
Revízna komisia
(1)

Revízna komisia má päť členov.

(2)

Členovia revíznej komisie volia zo svojich členov predsedu revíznej komisie.

(3)

Revízna komisia

a)
preskúmava hospodárenie komory a podáva správu o výsledku hospodárenia konferencii notárov,
b)
vyjadruje sa k návrhu rozpočtu komory,
c)
schvaľuje ročný záverečný účet komory.
§ 34
Disciplinárna komisia
(1)

Disciplinárna komisia má päť členov.

(2)

Členovia disciplinárnej komisie volia zo svojich členov predsedu disciplinárnej komisie.

(3)

Disciplinárna komisia koná a rozhoduje v trojčlennom senáte. Konanie a rozhodovanie disciplinárnej ...

§ 35
Vzdelávacia komisia
(1)

Vzdelávacia komisia má päť členov.

(2)

Členovia vzdelávacej komisie volia zo svojich členov predsedu vzdelávacej komisie.

(3)

Vzdelávacia komisia organizuje

a)
odbornú výchovu notárov, kandidátov, koncipientov a zabezpečuje publikačnú, študijnú, dokumentačnú ...
b)
notárske skúšky podľa skúšobného poriadku.

ŠTVRTÁ ČASŤ

NOTÁRSKA ČINNOSŤ

PRVÝ DIEL
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 36
(1)

Notár je povinný postupovať pri notárskej činnosti s odbornou starostlivosťou. Notár je povinný ...

(2)

Notár môže odmietnuť vykonať požadovaný úkon, ak žiadateľ nezloží primeraný preddavok na ...

(3)

Notár môže odmietnuť vyhotoviť notársku zápisnicu, ak mu účastník zmluvy alebo jeho zástupca ...

(4)

Ak ide o notársku zápisnicu o odplatnom právnom úkone, notár upozorní účastníkov zmluvy na ...

(5)

Notár spracúva osobné údaje klientov a iných fyzických osôb v rozsahu nevyhnutnom na účely ...

(6)

Notár je oprávnený získavať a spracúvať osobné údaje nevyhnutné na účely výkonu notárskeho ...

§ 37

Notár nesmie spisovať a vydávať verejné listiny vo veciach, v ktorých je účastníkom on alebo ...

§ 38
(1)

Okrem prípadov uvedených v § 36 a § 37 notár nesmie odmietnuť žiadosť o vykonanie úkonu notárskej ...

(2)

Ten, komu notár odmietol vykonať požadovaný úkon, môže podať sťažnosť na prezídium komory. ...

§ 39
(1)

Notár a jeho zamestnanci sú povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých ...

(2)

Povinnosti zachovávať mlčanlivosť môže notára zbaviť

a)
účastník alebo jeho právni nástupcovia písomným vyhlásením alebo
b)
minister vo veciach podľa § 3 ods. 1 písm. a) až d) na účely trestného konania,
c)
predseda okresného súdu, v obvode ktorého mal notár sídlo, vo veciach činnosti notára ako súdneho ...
(3)

Zbavenie notára povinnosti zachovávať mlčanlivosť sa vzťahuje aj na všetkých jeho zamestnancov. ...

(4)

Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahuje na prípady, ak ide o poskytnutie všeobecnej informácie ...

(5)

Povinnosť zachovať mlčanlivosť podľa odseku 1 trvá i po zániku výkonu notárskeho úradu a po ...

(6)

Ustanovenia odsekov 1 až 5 sa primerane vzťahujú aj na činnosť notára v orgánoch komory.

§ 40
(1)

Ak osobitný zákon3a) neustanovuje inak, notár zodpovedá za škodu tomu, komu ju spôsobil on alebo ...

(2)

Spoločníci zodpovedajú za škodu spôsobenú ich zamestnancami spoločne a nerozdielne.

(3)

Ak tento zákon neustanovuje inak, notár sa zbaví zodpovednosti podľa odseku 1, ak preukáže, že ...

(4)

Notár sa zbaví zodpovednosti podľa odseku 1, ak preukáže, že poškodená osoba vedela o skutočnosti, ...

§ 41

Notárske listiny sa spisujú v štátnom jazyku.4) Pokiaľ sa spisuje listina s účastníkom, ktorý ...

§ 42
(1)

Pri spisovaní notárskych listín sa nemôžu používať skratky, ktoré nie sú všeobecne známe ...

(2)

Dátum spísania notárskej listiny, číselné údaje týkajúce sa lehôt a číselné údaje vyjadrujúce ...

§ 43
(1)

Znenie notárskej listiny nemožno dodatočne meniť.

(2)

Ak sa zistí chyba v písaní, počítaní alebo iná zrejmá nesprávnosť až po spísaní listiny, ...

(3)

Opravu notárskej listiny vydanej notárom, ktorého výkon notárskeho úradu už zanikol, vykoná ...

§ 44
(1)

Z notárskej listiny musí byť zrejmé číselné označenie jednotlivých strán, a ak listina má ...

(2)

Účastníci a svedkovia sa podpisujú pod text znenia listiny, pred podpisom notára. Notár vedľa ...

(3)

Ak notársku listinu tvorí niekoľko listov alebo hárkov, musia byť zošité šnúrou, ktorej voľné ...

(4)

Ak nie je ustanovené inak, uschováva sa prvopis listiny u notára, ktorý ju spísal. Účastníkom ...

§ 45
(1)

Notár môže zapožičať prvopis verejnej listiny len súdu a prezídiu komory na ich písomnú žiadosť. ...

(2)

Notár založí namiesto zapožičaného prvopisu ním osvedčený odpis s pripojenou žiadosťou, na ...

(3)

V dobe zapožičania prvopisu môže notár vydávať osvedčené odpisy z tohto osvedčeného odpisu, ...

DRUHÝ DIEL
NOTÁRSKE ZÁPISNICE O PRÁVNYCH ÚKONOCH

§ 46

Notári spisujú účastníkom na základe ich vyhlásenia notárske zápisnice o zmluvách, závetoch ...

§ 47
(1)

Notárska zápisnica musí obsahovať

a)
miesto, deň, mesiac a rok podpísania notárskej zápisnice,
b)
meno, priezvisko a sídlo notára,
c)
meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, ak je pridelené, a trvalé bydlisko účastníka, ...
d)
vyhlásenie účastníkov, že sú spôsobilí na právne úkony,
e)
údaj o tom, ako bola preukázaná totožnosť účastníkov a svedkov, najmä druh a číslo platného ...
f)
ak je účastníkom právnická osoba, údaj o tom, ako bola preukázaná jej existencia, a oprávnenie ...
g)
obsah právneho úkonu,
h)
údaj o tom, že zápisnica bola po prečítaní účastníkmi schválená,
i)
podpisy účastníkov alebo ich zástupcov, a ak boli prizvaní, tiež svedkov, dôverníkov a osoby, ...
j)
odtlačok úradnej pečiatky notára a jeho podpis.
(2)

Ak sa notárska zápisnica spisuje s účastníkom, ktorý je zastúpený na základe plnomocenstva, ...

§ 48
(1)

Ak notár nepozná účastníkov, svedkov úkonu, dôverníkov alebo osobu, ktorá ovláda jazyk účastníka ...

(2)

Ak notár vyhotovuje notársku zápisnicu a napriek postupu podľa odseku 1 nemá istotu o totožnosti ...

(3)

Svedkovia totožnosti pripoja svoje podpisy buď na záver notárskej zápisnice, alebo za záznamom ...

§ 49

Ak spisuje notár notársku zápisnicu s osobou, ktorá nemôže čítať alebo písať, priberie dvoch ...

§ 50

Svedkami totožnosti a svedkami úkonu nemôžu byť osoby, ktoré nie sú spôsobilé na právne úkony ...

§ 51
(1)

Ak je účastník hluchý alebo nemý, ak však môže čítať a písať, musí si zápisnicu sám ...

(2)

Ak je účastník hluchý alebo nemý a nemôže čítať alebo písať, musí byť okrem svedkov úkonu ...

(3)

Dôverník musí mať vlastnosti spôsobilého svedka, môže ním však byť i osoba blízka účastníkovi. ...

§ 52
(1)

Ak treba k spísaniu notárskej zápisnice pribrať svedkov úkonu, uvedie sa v závere zápisnice doložka ...

(2)

Obdobne musí notárska zápisnica obsahovať v závere vyhlásenie dôverníka o tom, že s obsahom ...

(3)

V úvode notárskej zápisnice sa presne uvedie dôvod pribratia svedkov úkonu, prípadne dôverníka. ...

§ 53
(1)

Ak účastník, svedok úkonu alebo dôverník neovláda jazyk, v ktorom sa notárska zápisnica spisuje ...

(2)

Ak notár alebo jeho zamestnanec ovláda jazyk, akým hovorí účastník, svedok úkonu alebo dôverník, ...

(3)

V závere notárskej zápisnice notár uvedie doložku o tom, že účastníkovi bol obsah notárskej ...

(4)

Odmenu osoby, ktorá bola pribratá podľa odseku 1, a náhradu jej hotových výdavkov hradí účastník. ...

§ 54

Ak notár spíše formou notárskej zápisnice závet, listinu o vydedení, vyhlásenie o voľbe práva ...

TRETÍ DIEL

§ 56
Osvedčovanie právne významných skutočností
(1)

Na žiadosť účastníka notár osvedčuje skutočnosti, ktoré by mohli byť podkladom pre uplatnenie ...

a)
o správnosti odpisu alebo fotokópie (ďalej len „odpis“) listiny (vidimácia),
b)
o pravosti podpisu na listine (legalizácia),
c)
o tom, že bola predložená listina a kedy sa tak stalo,
d)
o protestácii zmeniek,
e)
o priebehu valných zhromaždení a zasadaní právnických osôb,
f)
o tom, že je niekto nažive,
g)
o vyhlásení o vydržaní,
h)
o splnení podmienok ustanovených osobitným predpisom,
i)
o iných skutočnostiach.
(2)

O osvedčení skutočností uvedených v odseku 1 písm. a), b) a c) pripojí notár osvedčovaciu doložku ...

(3)

O osvedčení iných skutočností spíše notár notársku zápisnicu, pre ktorú platia primerane ...

§ 57
Vidimácia
(1)

Notár osvedčí správnosť odpisu listiny, ak môže spoľahlivo posúdiť obsah listiny v jazyku, ...

(2)

Správnosť odpisu listiny osvedčuje notár alebo ním poverený zamestnanec notára. Osvedčenie listín, ...

a)
či odpis súhlasí doslovne s listinou, z ktorej bol vyhotovený, a či táto listina je originálom ...
b)
počet listov alebo hárkov, ktoré odpis obsahuje,
c)
či ide o odpis úplný alebo čiastočný,
d)
údaj, či sú v predloženej listine zmeny, doplnky, vsuvky alebo škrty, ktoré by mohli oslabiť ...
e)
údaj, či boli na odpise vykonané opravy nezhôd s predloženou listinou,
f)
miesto a dátum vydania,
g)
podpis osvedčujúceho notára alebo ním povereného zamestnanca a odtlačok úradnej pečiatky notára. ...
(3)

Notár vykonaním úkonu neosvedčuje pravdivosť skutočností uvádzaných v listine.

(4)

Ak sa skladá osvedčený odpis z viac listov (hárkov) alebo ak má prílohy, postupuje sa podľa § ...

§ 58
Legalizácia
(1)

Legalizáciou notár alebo ním poverený zamestnanec osvedčuje, že osoba, ktorej podpis má byť ...

(2)

Osvedčenie pravosti podpisu sa vyznačí na listine vo forme osvedčovacej doložky, ktorá obsahuje ...

a)
poradové číslo knihy osvedčenia pravosti podpisov (osvedčovacia kniha),
b)
meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, ak je pridelené, a trvalé bydlisko účastníka, ...
c)
údaj, ako bola zistená totožnosť účastníka, najmä druh a číslo platného dokladu totožnosti ...
d)
konštatovanie, že účastník listinu vlastnoručne podpísal pred notárom alebo že uznal podpis ...
e)
miesto a dátum osvedčenia,
f)
podpis notára a odtlačok úradnej pečiatky.
(3)

Ak sa skladá listina, na ktorej sa podpis osvedčuje, z niekoľkých listov (hárkov), alebo ak má ...

(4)

Notár legalizáciou neosvedčuje pravdivosť skutočností uvádzaných v listine.

(5)

Osvedčovanie pravosti podpisu na listinách, ktoré majú byť použité v cudzine, vykonáva len notár ...

§ 59
Osvedčenie času predloženia listiny
(1)

Osvedčenie o čase, kedy bola listina notárovi predložená, pripojí notár k predloženej listine ...

(2)

Ak sa listina skladá z viac listov (hárkov) alebo ak má prílohy, postupuje sa podľa § 44 ods. ...

§ 60
Osvedčenie o proteste zmenky a šeku

Pri spisovaní protestov zmeniek a šekov sa postupuje podľa osobitného predpisu.5)

§ 61
Osvedčenie o priebehu valných zhromaždení a zasadaní právnických osôb
(1)

Ak ide o osvedčenie priebehu valných zhromaždení akciových alebo iných spoločností, spolkov ...

(2)

Notársku zápisnicu spísanú podľa odseku 1 podpisuje okrem notára aj predseda valného zhromaždenia ...

§ 62
Osvedčenie o tom, že je niekto nažive

Osvedčenie o tom, že je niekto nažive, vydá notár len vtedy, ak mu je taká osoba osobne známa ...

a)

potvrdenie, že sa notár osobne presvedčil o tom, že osoba, ktorej sa osvedčenie týka, žije,

b)

deň, mesiac, rok a hodinu, kedy sa tak stalo,

c)

údaj o tom, ako bola totožnosť tejto osoby zistená.

§ 63
Osvedčenie vyhlásenia o vydržaní
(1)

Osvedčenie vyhlásenia o vydržaní vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo o vydržaní práva ...

a)
vyhlásenie účastníka, že splnil podmienky vydržania podľa osobitného predpisu,6) najmä okolnosti ...
1.
vyjadrenia osôb, ktorým posledný zápis v katastri nehnuteľností preukazuje vlastnícke právo ...
2.
vyjadrenie obce, v ktorej katastrálnom území sa nehnuteľnosť nachádza, že vznikom vlastníckeho ...
3.
vyjadrenie právnickej osoby, ktorá je príslušná na správu nehnuteľností podľa osobitného predpisu6a) ...
b)
označenie dôkazov, ktoré boli notárovi predložené na potvrdenie osvedčovaných skutočností,
c)
uvedenie dňa, ktorým účastník nadobudol vydržaním vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo právo ...
(2)

Účastník nemôže urobiť vyhlásenie podľa odseku 1 v zastúpení.

(3)

Ak obec vo svojom vyjadrení podľa odseku 1 písm. a) druhého bodu dotknuté záujmy neoznačí alebo ...

(4)

Ak sa právnická osoba podľa odseku 1 písm. a) tretieho bodu nevyjadrí do troch mesiacov od doručenia ...

§ 63a
Osvedčenie o splnení podmienok ustanovených osobitným predpisom

Notár formou notárskej zápisnice na základe predložených listín osvedčí splnenie podmienok ...

§ 64
Osvedčovanie iných skutočností
(1)

Notár je oprávnený osvedčiť aj iné skutočnosti, najmä priebeh losovania alebo predloženie vecí, ...

(2)

Za tým účelom spíše notár notársku zápisnicu, ktorá musí obsahovať presný opis deja, ktorý ...

(3)

Ak sú splnené podmienky podľa § 48, môže byť do zápisnice pojaté tiež potvrdenie totožnosti ...

ŠTVRTÝ DIEL
Konanie vo veciach úschov

§ 65
(1)

V konaniach vo veciach úschov notár na žiadosť zložiteľa prijme do úschovy

a)
závet,
b)
inú listinu, listinný cenný papier (ďalej len „listina“),
c)
peniaze,
d)
hnuteľnú vec, ak ide o úschovu na účely splnenia záväzku.
(2)

Notár prijme do úschovy listinu, aby s ňou nakladal

a)
podľa príkazu zložiteľa,
b)
podľa dohody uzavretej medzi zložiteľom a príjemcom alebo
c)
na účely splnenia záväzku.
(3)

Notár prijme do úschovy peniaze, aby s nimi nakladal

a)
podľa príkazu zložiteľa,
b)
podľa dohody uzavretej medzi zložiteľom a príjemcom,
c)
podľa osobitného predpisu6ba) alebo
d)
na účely splnenia záväzku.
(4)

V konaniach vo veciach úschov notár spíše zápisnicu o úschove so zložiteľom; zápisnicu spíše ...

(5)

Ak sa zápisnica o úschove spisuje len so zložiteľom a s predmetom úschovy sa má nakladať podľa ...

(6)

Počas trvania úschovy notár môže nakladať s predmetom úschovy len spôsobom zabezpečujúcim ...

§ 66
Úschova závetu
(1)

Zápisnica o úschove závetu musí okrem náležitostí podľa § 47 obsahovať

a)
označenie miesta a času prijatia závetu,
b)
údaj, o aký závet ide,
c)
údaj o tom, že závet bol notárom prijatý do úschovy,
d)
údaj o vykonanom poučení o formálnych a obsahových náležitostiach závetu,
e)
meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a trvalé bydlisko závetcu, miesto a dátum podpísania ...
(2)

Notár spíše zápisnicu o úschove závetu so závetcom alebo so splnomocneným zástupcom závetcu ...

(3)

Notár vydá závet z úschovy len podľa osobitného predpisu.6bc) O vydaní závetu z úschovy podľa ...

(4)

Notár vráti závet z úschovy len závetcovi alebo splnomocnenému zástupcovi závetcu na základe ...

§ 67
Úschova listiny
(1)

Zápisnica o úschove listiny musí okrem náležitostí podľa § 47 obsahovať

a)
označenie miesta a času prijatia listiny,
b)
popis listiny v rozsahu umožňujúcom jej určenie,
c)
údaj o tom, že listina bola notárom prijatá do úschovy,
d)
príkaz zložiteľa alebo dohodu uzavretú medzi zložiteľom a príjemcom o tom, po splnení akých ...
(2)

Ak zložiteľ vyhlási, že sa vzdáva dispozičného práva nakladať s listinou, ktorá je predmetom ...

(3)

Notár vydá listinu z úschovy príjemcovi bezodkladne po splnení podmienok na vydanie listiny uvedených ...

(4)

Notár vráti listinu z úschovy zložiteľovi bezodkladne po splnení podmienok na vrátenie listiny ...

(5)

Vydanie listiny alebo vrátenie listiny z úschovy notár bezodkladne oznámi zložiteľovi aj príjemcovi. ...

§ 68
Úschova peňazí
(1)

Zápisnica o úschove peňazí musí okrem náležitostí podľa § 47 obsahovať

a)
údaj o výške peňažnej sumy a menovej jednotke peňazí, ktoré majú byť predmetom úschovy,
b)
údaj o tom, že peniaze boli zložiteľom zložené na účet notára a notárom prijaté do úschovy, ...
c)
označenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, názov účtu a číslo účtu notára, na ktorom ...
d)
označenie účelu úschovy uvedeného zložiteľom,
e)
príkaz zložiteľa alebo dohodu uzavretú medzi zložiteľom a príjemcom, ako má notár naložiť ...
f)
vyhlásenie zložiteľa, že sa vzdáva dispozičného práva nakladať s peniazmi, ktoré sú predmetom ...
g)
označenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, názov účtu a číslo účtu zložiteľa a príjemcu, ...
(2)

Ak v čase spísania zápisnice o úschove peniaze ešte nie sú zložené na účte notára, notár ...

(3)

Pri nakladaní s peniazmi, ktoré sú predmetom úschovy, je notár povinný postupovať podľa príkazu ...

(4)

Notár vydá peniaze z úschovy príjemcovi bezodkladne po splnení podmienok na vydanie peňazí príjemcovi ...

(5)

Notár vráti peniaze z úschovy zložiteľovi bezodkladne po splnení podmienok na vrátenie peňazí ...

(6)

Vydanie peňazí alebo vrátenie peňazí z úschovy notár bezodkladne oznámi zložiteľovi aj príjemcovi. ...

(7)

Ak boli peniaze prijaté do úschovy ako výťažok z predaja zálohu podľa osobitného predpisu,6ba) ...

§ 68a
Úschova na účely splnenia záväzku
(1)

Notár na žiadosť zložiteľa prijme do úschovy listinu, peniaze a hnuteľnú vec na účely splnenia ...

(2)

Do úschovy na účely splnenia záväzku nemožno prijať vec, ktorá sa nehodí na úschovu, najmä ...

(3)

Prijatie predmetu do úschovy na účely splnenia záväzku notár bezodkladne zverejní na webovom ...

(4)

Zápisnica o úschove na účely splnenia záväzku musí obsahovať aj vyhlásenie zložiteľa, že ...

(5)

Zápisnica o úschove hnuteľnej veci na účely splnenia záväzku musí okrem všeobecných náležitostí ...

a)
miesto a čas prijatia veci,
b)
popis veci tak, aby sa vylúčila jej zámena,
c)
údaj o tom, že vec bola notárom prijatá do úschovy a na akom mieste bude uložená,
d)
označenie účelu úschovy uvedeného zložiteľom.
(6)

Pri vydaní predmetu úschovy zloženej na účely splnenia záväzku notár postupuje podľa osobitného ...

(7)

O vydaní predmetu úschovy zloženej na účely splnenia záväzku notár vydá zložiteľovi a príjemcovi ...

(8)

Ustanovenia § 67 a 68 sa na úschovu na účely splnenia záväzku použijú primerane.

PIATY DIEL
NOTÁRSKE CENTRÁLNE REGISTRE

§ 73a
(1)

Notárske centrálne registre sú verejnými zoznamami vedenými komorou v elektronickej podobe, do ...

(2)

Údaje zapísané v notárskych centrálnych registroch sú účinné voči každému odo dňa, ku ktorému ...

(3)

Z údajov zapísaných v notárskych centrálnych registroch notár vydáva potvrdenia a výpisy, ktoré ...

§ 73aa

Notár môže vydávať odpisy z údajov zapísaných v osobitných registroch, ak osobitný zákon ...

§ 73b
Notársky centrálny register určených právnických osôb
(1)

Pri zápise do registra určených právnických osôb postupuje notár podľa osobitného predpisu.2d) ...

(2)

O vykonaní zápisu vydá notár žiadateľovi osvedčenie (§ 64).

§ 73c
Notársky centrálny register závetov
(1)

Komora vedie Notársky centrálny register závetov, ktorý obsahuje evidenciu nevyhlásených závetov ...

(2)

Komora oznámi súdu alebo notárovi, ktorý bol ako súdny komisár poverený vykonaním úkonov v ...

Notársky centrálny register záložných práv
§ 73d
(1)

Komora vedie register záložných práv, ktorý obsahuje:

a)
meno a priezvisko (obchodné meno), adresu trvalého pobytu (sídlo) a dátum narodenia (identifikačné ...
b)
dátum a čas registrácie záložného práva,
c)
určenie pohľadávky zabezpečenej záložným právom, dátum jej splatnosti, ak je určený, a určenie ...
d)
určenie zálohu tak, aby kedykoľvek počas trvania záložného práva bolo možné určiť vec, právo ...
e)
meno a priezvisko (obchodné meno), adresu trvalého pobytu (sídlo) a dátum narodenia (identifikačné ...
f)
meno a priezvisko (obchodné meno), adresu trvalého pobytu (sídlo) a dátum narodenia (identifikačné ...
g)
začiatok výkonu záložného práva,
h)
výmaz záložného práva,
i)
určenie notára, ktorý zápis vykonal.
(2)

V poznámkach o záložnom práve možno registrovať ďalšie zákonom ustanovené údaje týkajúce ...

a)
čas, na ktorý bolo záložné právo zriadené, ak sa záložné právo zriaďuje na určitý čas, ...
b)
poradie rozhodujúce na uspokojenie záložných práv, ak je odlišné od času registrácie záložných ...
c)
ďalšie skutočnosti, ak to ustanovuje zákon.
(3)

Ustanovenie § 73a ods. 2 sa na register záložných práv nevzťahuje.

§ 73e
(1)

Registráciu záložného práva, zmien údajov o záložnom práve, začatia výkonu záložného práva ...

(2)

Osoba, ktorá podáva žiadosť o registráciu podľa odseku 1, je povinná preukázať notárovi svoju ...

§ 73f
(1)

Osoba, ktorá podáva žiadosť o registráciu záložného práva, je povinná poskytnúť notárovi ...

(2)

Notár pred registráciou záložného práva v registri záložných práv zisťuje

a)
totožnosť osoby, ktorá podáva návrh na registráciu; ak žiadosť podáva iná ako oprávnená ...
b)
či žiadosť o registráciu záložného práva obsahuje všetky údaje podľa § 73d ods. 1 písm. ...
(3)

Ak sa záložné právo zriadilo rozhodnutím súdu alebo správneho orgánu, vykoná notár registráciu ...

§ 73g
(1)

Osoba, ktorá podáva žiadosť na registráciu zmeny údajov o záložnom práve, je povinná poskytnúť ...

(2)

Notár pred registráciou zmeny údajov o záložnom práve v registri záložných práv zisťuje

a)
totožnosť osoby, ktorá podáva návrh na registráciu; ak žiadosť podáva iná ako oprávnená ...
b)
či žiadosť na registráciu zmeny údajov o záložnom práve obsahuje všetky zákonom ustanovené ...
(3)

Notár vykoná registráciu zmien údajov o záložnom práve, ktoré sa zriadilo rozhodnutím súdu ...

(4)

Na výmaz záložného práva z registra záložných práv sa použijú odseky 1 až 3 primerane.

§ 73h
(1)

Registráciu záložného práva, zmien údajov o záložnom práve, začatia výkonu záložného práva ...

(2)

O vykonaní registrácie podľa odseku 1 vydá notár žiadateľovi potvrdenie o registrácii.

§ 73i
(1)

Každý má právo nahliadať do registra záložných práv a požadovať z neho výpisy. Na požiadanie ...

(2)

Podrobnosti o registri záložných práv, jeho vedení, udržiavaní, aktualizácii, kontrole a o spôsobe ...

§ 73j
Notársky centrálny register dražieb
(1)

Komora vedie Notársky centrálny register dražieb, ktorý obsahuje zoznam vyhlásených dražieb.

(2)

Zoznam vyhlásených dražieb musí obsahovať najmä predmet dražby, dražobníka, navrhovateľa dražby, ...

(3)

Notár na žiadosť oprávnenej osoby zabezpečí zaregistrovanie zákonom ustanovených údajov o dobrovoľnej ...

§ 73k
Notársky centrálny register listín
(1)

Komora vedie Notársky centrálny register listín (ďalej len „register listín"), ktorý obsahuje ...

(2)

Notár zabezpečí uloženie notárskej zápisnice v elektronickej podobe do registra listín v deň ...

(3)

Notár na žiadosť fyzickej osoby alebo právnickej osoby zabezpečí uloženie prvopisu listiny v ...

(4)

Každý notár môže vydať z registra listín osvedčený odpis notárskej zápisnice za podmienok ...

ŠIESTY DIEL
VYDÁVANIE ODPISOV, VÝPISOV A POTVRDENÍ

§ 74
(1)

Z notárskych zápisníc, s výnimkou zápisníc o závete, sa vydávajú osvedčené odpisy.

(2)

Ak nie je v notárskej zápisnici uvedené inak, môžu byť osvedčené odpisy vydané účastníkom ...

§ 75
(1)

Odpis notárskej zápisnice musí súhlasiť doslovne s prvopisom. Musí obsahovať tiež odpisy plnomocenstiev ...

(2)

Každý odpis musí notár osvedčiť. Doložka o osvedčení obsahuje potvrdenie o tom, že odpis sa ...

§ 76

Ak obsahuje notárska listina niekoľko samostatných právnych úkonov, môže byť účastníkom vydaný ...

§ 77

Osvedčený odpis notárskej zápisnice môže vydať každý notár z Notárskeho centrálneho registra ...

§ 79

Pri vydávaní odpisov, výpisov a potvrdení o skutočnostiach známych zo spisov a iných listín ...

PIATA ČASŤ

MANIPULÁCIA SO SPISMI A ICH ÚSCHOVA

PRVÝ DIEL

§ 80
Manipulácia so spismi
(1)

Ak nie sú spisy ukončené, musia byť uložené v kancelárii notára tak, aby boli notárovi i kontrolným ...

(2)

O manipulácii s notárskymi zápisnicami platia primerane ustanovenia § 81 až 83, ak zákon neustanovuje ...

Nazeranie do spisov
§ 81
(1)

Oprávnené osoby a orgány uvedené v § 82 môžu nazerať do spisov, ktoré nie sú uložené v notárskom ...

(2)

Na odôvodnenú žiadosť oprávnených osôb a orgánov uvedených v § 82 možno spis zaslať doporučene ...

(3)

Do spisov týkajúcich sa činnosti podľa § 5 môže nazerať len účastník, iné osoby môžu nazrieť ...

(4)

Oprávnené osoby a oprávnené orgány uvedené v § 82 môžu nazerať aj do registrov za podmienok ...

§ 82
(1)

Oprávnenými orgánmi uvedenými v § 81 sú v rozsahu svojej pôsobnosti prezídium komory, minister ...

(2)

Oprávnenými osobami uvedenými v § 81 sú osoby, vo veciach ktorých sa v spise konalo (účastníci), ...

(3)

Do notárskej zápisnice o závete má právo za života závetcu nazerať len on sám.

§ 83
Požičiavanie spisov
(1)

Notár svoje spisy požičia na odôvodnenú písomnú žiadosť iným notárom, orgánom uvedeným ...

(2)

Notárska zápisnica o závete nesmie byť za života závetcu zapožičaná nikomu.

(3)

Spisy týkajúce sa činnosti podľa § 5 možno zapožičať len so súhlasom účastníka.

§ 84
Rekonštrukcia spisov
(1)

Notár vykonáva rekonštrukciu spisov, ktoré boli celkom alebo sčasti zničené alebo stratené, ...

(2)

Notár vyhotoví osvedčené odpisy písomností, ktoré si zapožičia od účastníkov alebo ich právnych ...

(3)

Notár môže tiež vykonať potrebné zisťovanie obsahu listiny, najmä vypočutím účastníkov, ...

DRUHÝ DIEL
ÚSCHOVA UKONČENÝCH SPISOV

§ 85
(1)

Ukončené spisy sa ukladajú oddelene podľa jednotlivých druhov agendy a sú uschované v kancelárii ...

(2)

Ukončené spisy zostávajú po celú dobu výkonu notárskeho úradu uschované v kancelárii u notára, ...

TRETÍ DIEL
NOTÁRSKY ARCHÍV

§ 86
(1)

V notárskom archíve sa uschovávajú spisy, registre a úradné pečiatky notárov, ktorých výkon ...

(2)

Notársky archív vedie súd prvého stupňa, v obvode ktorého notár vykonával svoj notársky úrad. ...

§ 87
(1)

Po zrušení notárskeho úradu a zániku výkonu notárskeho úradu sa spisy, registre a úradná pečiatka ...

(2)

O odovzdaní spisov, registrov a úradnej pečiatky sa spíše zápisnica.

§ 88
(1)

Po uložení spisov do notárskeho archívu sa na ich evidenciu a úschovu vzťahujú právne predpisy ...

(2)

Výpisy, odpisy a potvrdenia z notárskych spisov uložených v notárskom archíve vydáva na žiadosť ...

ŠIESTA ČASŤ

DOHĽAD NAD ČINNOSŤOU NOTÁROV A VÝKON DISCIPLINÁRNEJ PRÁVOMOCI

§ 89
(1)

Štátny dohľad nad činnosťou notárov podľa § 3 ods. 1 a komory vykonáva ministerstvo.

(2)

Komora vykonáva dohľad nad činnosťou notárov podľa § 3 ods. 1 a nad vedením notárskych úradov. ...

(3)

Sťažnosti na notárov vybavuje komora. Sťažnosti na komoru vybavuje ministerstvo.

(4)

Pri výkone štátneho dohľadu podľa odseku 1 a dohľadu podľa odseku 2 je notár povinný umožniť ...

§ 90
(1)

Notárovi, ktorý porušuje povinnosti vyplývajúce z notárskeho úradu alebo sa správa spôsobom ...

(2)

O uložení poriadkových opatrení rozhoduje prezídium komory.

(3)

Opravný prostriedok proti rozhodnutiu o uložení poriadkového opatrenia nie je prípustný.

§ 91
(1)

Disciplinárnym previnením je zavinené závažné alebo opätovné porušenie povinností pri výkone ...

(2)

Za disciplinárne previnenie možno uložiť disciplinárne opatrenie.

(3)

Disciplinárnymi opatreniami sú:

a)
písomné pokarhanie,
b)
peňažná pokuta až do výšky 3 300 eur,
c)
pozastavenie výkonu notárskeho úradu na dobu najmenej dvoch mesiacov a najviac 24 mesiacov,
d)
zbavenie notárskeho úradu.
(4)

Kandidátovi, ktorý je ustanovený zástupcom alebo kandidátom notára, je možné uložiť disciplinárne ...

(5)

Pokuty podľa odseku 3 písm. b) pripadajú komore.

§ 92

Návrh na začatie disciplinárneho konania môže podať minister, predseda krajského súdu a prezident ...

§ 92a
(1)

Každý je povinný podať disciplinárnej komisii nevyhnutné vysvetlenia na preverenie návrhu na ...

(2)

Kto je povinný v disciplinárnom konaní vypovedať ako svedok, musí vypovedať pravdivo a nesmie ...

(3)

Svedok môže odoprieť výpoveď, ak by svojou výpoveďou sprístupnil utajovanú skutočnosť, bankové ...

(4)

Výpoveď môže odoprieť aj ten, kto by ňou spôsobil nebezpečenstvo trestného stíhania sebe alebo ...

(5)

Disciplinárna komisia poučí svedka pred výsluchom o možnosti odoprieť výpoveď a o jeho povinnosti ...

(6)

Tomu, kto sťažuje postup disciplinárneho konania, najmä tým, že sa bez závažných dôvodov nedostaví ...

§ 93
(1)

Disciplinárne opatrenia ukladá disciplinárna komisia prostredníctvom svojich senátov.

(2)

Rozhodnutie o disciplinárnom opatrení odošle disciplinárna komisia v lehote 30 dní odo dňa vydania ...

(3)

Proti rozhodnutiu o disciplinárnom opatrení nie je možné podať opravný prostriedok. Proti rozhodnutiu ...

(4)

Disciplinárne konanie sa prerušuje, ak bol disciplinárne obvinený odvolaný z výkonu notárskeho ...

(5)

Ak je disciplinárne konanie prerušené, lehoty podľa tohto zákona neplynú.

§ 94
(1)

Minister môže po prerokovaní s komorou pozastaviť výkon notárskeho úradu, ak

a)
bolo proti notárovi začaté trestné konanie za úmyselný trestný čin, alebo za trestný čin súvisiaci ...
b)
bolo začaté konanie o spôsobilosti notára na právne úkony, a to až do právoplatnosti rozhodnutia ...
(2)

Minister pozastaví výkon notárskeho úradu notárovi na čas výkonu trestu odňatia slobody, ak ...

(3)

Ak pozastavenie výkonu notárskeho úradu trvá, nesmie notár vykonávať notársku činnosť.

SIEDMA ČASŤ

ODMENA NOTÁRA

§ 95
(1)

Za činnosť podľa tohto zákona patrí notárovi odmena, náhrada hotových výdavkov a náhrada za ...

(2)

Notár je pred vykonaním úkonu notárskej činnosti povinný informovať účastníka o predpokladanej ...

(3)

Notár môže požadovať primeraný preddavok na odmenu a na náhradu hotových výdavkov.

(4)

Výšku odmeny notára a spôsob jej určenia ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym ...

§ 96

Platiteľom je ten, kto žiada o vykonanie notárskeho úkonu. Ak žiadajú o vykonanie notárskeho ...

§ 97

Spôsob odmeňovania notára za činnosť súdneho komisára upraví osobitný predpis.7)

ÔSMA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 97a

Podrobnosti o správe notárskeho úradu, o úprave listín a ich podpisovaní, o tvorbe a obehu spisov ...

§ 98

Notárom podľa tohto zákona sa stáva ten, kto bol vo funkcii štátneho notára ku dňu zrušenia ...

§ 99

Do začatia činnosti komory vykonáva jej funkciu ministerstvo, ktoré zvolá ustanovujúcu konferenciu ...

§ 100
(1)

Súd prvého stupňa, v obvode ktorého pôsobilo štátne notárstvo, prevezme dňom účinnosti tohto ...

(2)

Súd prvého stupňa ďalej prevezme tiež všetky úschovy štátneho notárstva uložené v kovovej ...

(3)

Dňom účinnosti tohto zákona sa prevádza úschova notárskych depozít a bežné účty zriadené ...

§ 100a

Za vysokoškolské vzdelanie podľa § 11 ods. 1 písm. b) a § 21 ods. 1 písm. b) sa považuje aj ...

§ 100b
Prechodné ustanovenie účinné od 1. septembra 2003
(2)

Ak komora nepodá v lehote podľa odseku 1 návrh na odvolanie notára, minister môže po uplynutí ...

§ 100c
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2009

Na notárske zápisnice vyhotovené do 31. augusta 2009 sa vzťahujú ustanovenia zákona v znení účinnom ...

§ 100d
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2014

Notárovi, ktorý ku dňu 31. decembra 2013 dosiahol vek 67 rokov, zaniká výkon notárskeho úradu ...

§ 100e
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. decembra 2015

Notár, ktorého pracovnoprávne vzťahy so zamestnancami vznikli pred 1. decembrom 2015 a nespĺňajú ...

Čl. III

Zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového ...

V § 41 ods. 3 sa vypúšťajú slová „štátne notárstva“.

Čl. IV

Zákon Slovenskej národnej rady č. 293/1992 Zb. o úprave niektorých vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam ...

1.

Slová „štátne notárstvo“ sa nahrádzajú slovom „notár“ s výnimkou § 17.

2.

§ 22 sa vypúšťa.

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1993.

F. Mikloško v. r.J. Čarnogurský v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 zákona SNR č. 323/1992 Zb.

  Vzor úradnej pečiatky notára:

  ...

  Príloha č. 2 zákona SNR č. 323/1992 Zb.

  Označenie kancelárie notára:

  ...

Poznámky

 • 1)  § 7 a 9 zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení ...
 • 1a)  Napríklad Občiansky súdny poriadok.
 • 1aa)  Zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. ...
 • 1b)  Zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení zákona č. 521/2005 Z. z.
 • 1c)  § 128 ods. 1 Trestného zákona.
 • 1d)  § 116 Občianskeho zákonníka.
 • 1e)  Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou ...
 • 2)  § 2 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 2a)  Zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom ...
 • 2b)  Trestný zákon v znení neskorších predpisov.
 • 2c)  Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 2ca)  § 13 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 2d)  Napríklad § 48 zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení zákona č. 561/2001 Z. z. ...
 • 2da)  Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 2e)  Napríklad § 11 ods. 1 a 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe ...
 • 3a)  Zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene ...
 • 4)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky ...
 • 4a)  Čl. 22 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 650/2012 zo 4. júla 2012 o právomoci, rozhodnom ...
 • 5)  Zákon č. 191/1950 Zb. zákon zmenkový a šekový.
 • 6)  § 134 Občianskeho zákonníka.
 • 6a)  Napríklad § 11 zákona č. 61/1977 Zb. o lesoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky ...
 • 6b)  Napríklad § 34 ods. 2 druhá veta zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. v znení zákona ...
 • 6ba)  Napríklad § 151ma ods. 5 Občianskeho zákonníka, § 14 a 32 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných ...
 • 6baa)  Napríklad nariadenie Rady (ES) č. 2157/2001 z 8. októbra 2001 o stanovách európskej spoločnosti ...
 • 6bab)  § 345 až 351 Civilného mimosporového poriadku.
 • 6bac)  § 568 Občianskeho zákonníka.
 • 6bad)  § 335 až 344 Civilného mimosporového poriadku.
 • 6bb)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej ...
 • 6bc)  § 176 až 178 Civilného mimosporového poriadku.
 • 6c)  Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení zákona č. 289/2012 Z. z.
 • 7)  Občiansky súdny poriadok.
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore