Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 252/1999 účinný od 01.01.2002

Platnosť od: 11.10.1999
Účinnosť od: 01.01.2002
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Bankovníctvo a peňažníctvo, Zodpovednosť v občianskom práve, Nehnuteľnosti, Vecné práva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUD2DSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 252/1999 účinný od 01.01.2002
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 252/1999 s účinnosťou od 01.01.2002 na základe 483/2001
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov a o zmene ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. II

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení zákona č. 58/1969 Zb., zákona č. 131/1982 ...

1.

V § 151b odsek 5 znie:

„(5) Záložné právo možno zriadiť aj na vec, byt alebo nebytový priestor alebo na zabezpečenie ...

2.

Doterajší text § 853 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Podľa odseku 1 nemožno použiť ustanovenia o ochrane nájmu bytov podľa § 711 až 712c ani ...

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov ...

V § 15 ods. 3 sa vypúšťajú slová „po uspokojení pohľadávok daní a poplatkov pred ostatnými ...

Čl. IV

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ...

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore