Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 568/2007 účinný od 11.06.2010

Platnosť od: 06.12.2007
Účinnosť od: 11.06.2010
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Dražby

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUD394DS2EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 568/2007 účinný od 11.06.2010
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 568/2007 s účinnosťou od 11.06.2010 na základe 129/2010
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 ...

1.

V § 1 ods. 1 sa za slová „(ďalej len „dražba")“ vkladá čiarka a slová „kontrolu Ministerstva spravodlivosti ...

2.

V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa vypúšťa citácia „zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v ...

3.

V § 3 odsek 2 znie:

„(2) Podľa tohto zákona nemožno dražiť predmet dražby, s ktorým navrhovateľ dražby alebo dražobník na ...

4.

§ 5 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9)
Účastníkom dražby nemôže byť dlžník a manžel dlžníka; nikto nemôže dražiť v ich mene.“.

5.

V § 6 sa vypúšťa odsek 4.

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.

6.

V § 7 odsek 1 znie:

„(1) Navrhovateľom dražby je vlastník predmetu dražby, osoba, ktorá vykonáva záložné právo (ďalej len ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:

„9) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových ...

7.

V § 7 ods. 2 sa slovo „sumu“ nahrádza slovom „výšku“.

8.

V § 8 odsek 2 znie:

„(2) Dražobník je povinný umožniť nazretie do písomností súvisiacich s dražbou navrhovateľovi dražby, ...

9.

V § 10 odsek 1 znie:

„(1) Písomnosti sa doručujú poštou formou listovej zásielky do vlastných rúk, a ak to nie je možné alebo ...

10.

V poznámke pod čiarou k odkazu 11 sa citácia „§ 47 Občianskeho súdneho poriadku“ nahrádza citáciou „§ ...

11.

V § 11 odsek 4 znie:

„(4) Ak je predmetom dražby byt, dom, iná nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, dražobník je povinný ...

12.

V § 11 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Dražobník umiestni na predmet dražby podľa odseku 4 najmenej 15 dní pred konaním dražby označenie ...

Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 6 a 7.

13.

V § 12 ods. 1 sa nad slovo „posudkom“ umiestňuje odkaz 11a.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:

„11a) Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej ...

14.

§ 12 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:

„(3) Ak osoba, ktorá má predmet dražby v držbe, neumožní vykonanie ohodnotenia predmetu dražby, ohodnotenie ...

15.

V poznámke pod čiarou k odkazu 12 sa citácia „Zákon č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností ...

16.

Za § 13 sa vkladajú § 13a a 13b, ktoré znejú:

„§ 13a (1) Vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má predmet dražby v držbe, alebo nájomca sú ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:

„12a) Napríklad Trestný poriadok, Občiansky súdny poriadok, zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ...

17.

V § 16 odsek 3 znie:

„(3) Ak navrhovateľom dražby je záložný veriteľ, zmluva o vykonaní dražby musí ďalej obsahovať dôvod ...

18.

V § 16 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 až 6, ktoré znejú:

„(4) Ak v záložnej zmluve bola dohodnutá suma ako najnižšie podanie pre prípad konania dobrovoľnej dražby, ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 12a a 12b znejú:

„12a) § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov. 12b) § ...

Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 7 až 10.

19.

V § 16 odsek 7 znie:

„(7) V zmluve možno dohodnúť aj oprávnenie licitátora znížiť najnižšie podanie a zároveň sa uvedie suma, ...

20.

V poznámke pod čiarou k odkazu 13 sa citácia „Zákon č. 263/1999 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene ...

21.

§ 17 vrátane nadpisu znie:

„§ 17 Oznámenie o dražbe (1) Dražobník vyhlási konanie dražby oznámením o dražbe, v ktorom uvedie a) označenie ...

22.

§ 18 vrátane nadpisu znie:

„§ 18 Zmeny v oznámení o dražbe (1) Podmienky a údaje, ktoré dražobník v oznámení o dražbe uviedol, ...

23.

V § 19 odsek 1 znie:

„(1) Dražobník je povinný upustiť od dražby najneskôr do jej začatia a) na základe písomnej žiadosti ...

24.

§ 19 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Ak bolo oznámenie o dražbe zverejnené v Obchodnom vestníku podľa § 17 ods. 3, dražobník v ňom bez ...

25.

V § 20 sa vypúšťa odsek 7.

Doterajšie odseky 8 až 14 sa označujú ako odseky 7 až 13.

26.

V § 20 odsek 13 znie:

„(13) Ak ide o dražbu bytu, domu, inej nehnuteľnosti, podniku alebo jeho časti alebo ak najnižšie podanie ...

27.

§ 21 vrátane nadpisu znie:

„§ 21 Zmarenie a neplatnosť dražby (1) O zmarení dražby vyrozumie dražobník bez zbytočného odkladu osoby ...

28.

V § 22 ods. 4 sa za prvú vetu vkladá táto veta:

„Ak sa oznámenie o dražbe zverejnilo v Obchodnom vestníku podľa § 17 ods. 3, dražobník v ňom bez zbytočného ...

29.

V § 24 ods. 2 písm. c) sa za slovom „dražby“ vypúšťa čiarka a slová „ak je možné, aj“.

30.

§ 24 ods. 2 sa dopĺňa písmenami h) a i), ktoré znejú:

„h)
námietky proti priebehu dražby,

i)
poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6.“.

31.

V § 24 odseky 3 a 4 znejú:

„(3) Súčasťou zápisnice je podpísaný rovnopis oznámenia o dražbe (§ 17 ods. 8) a jeho prípadné dodatky ...

32.

V § 24 ods. 8 sa slová „2 až 6“ nahrádzajú slovami „2 až 7“.

33.

V § 24 ods. 9 sa na konci pripája táto veta:

„Rovnaké údaje dražobník zverejní aj v Obchodnom vestníku, ak v ňom bolo zverejnené oznámenie o dražbe ...

34.

V § 25 odsek 1 znie:

„(1) Ak nie je v zmluve o vykonaní dražby dohodnuté inak, náklady dražby sa hradia z výťažku dražby. ...

35.

V § 25 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Ak je navrhovateľom dražby záložný veriteľ, vlastník predmetu dražby znáša odmenu dražobníka najviac ...

Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.

36.

V § 25 odsek 3 znie:

„(3) Ak za náklady dražby nezodpovedá iná osoba ako navrhovateľ dražby, uhradí ich dražobníkovi navrhovateľ ...

37.

§ 25 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Ak neplatnosť dražby spôsobil dražobník, znáša náklady dražby; ustanovenie § 33 ods. 3 tým nie ...

38.

V § 26 ods. 3 sa vypúšťa druhá veta.

39.

V § 26 ods. 7 sa slová „3 až 5“ nahrádzajú slovami „4 až 5“.

40.

V § 27 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:

„Ku dňu zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom zaniká pohľadávka veriteľa v rozsahu uspokojenia ...

41.

V § 28 odsek 3 znie:

„(3) Ak ide o byt, dom alebo inú nehnuteľnosť, zašle dražobník po zaplatení ceny predmetu dražby jedno ...

42.

V § 28 ods. 4 sa slová „(§ 17 ods. 7)“ nahrádzajú slovami „(§ 17 ods. 8)“.

43.

V § 29 ods. 2 prvá veta znie:

„Ak ide o predmet dražby podľa § 20 ods. 13, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby ...

44.

V § 29 ods. 4 sa na konci pripája táto veta:

„Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici ...

45.

§ 32 vrátane nadpisu znie:

„§ 32 Odovzdanie výťažku dražby (1) Výťažok dražby po uhradení nákladov dražby, po uspokojení pohľadávok ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:

„13a)
§ 151ma ods. 5 Občianskeho zákonníka.“.

46.

Za § 33 sa vkladá nová tretia časť, ktorá znie:

„TRETIA ČASŤ KONTROLA A SPRÁVNE DELIKTY § 33a (1) Kontrolu dodržiavania podmienok organizovania a priebehu ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 14a až 14c znejú:

„14a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení ...

Doterajšia tretia časť sa označuje ako štvrtá časť.

47.

Doterajší text § 34 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Ak predmetom dražby je vec nadobudnutá prevodom na zabezpečenie pohľadávky,18) na navrhovateľa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 18 znie:

„18)
§ 553 až 553c Občianskeho zákonníka.“.

48.

Za § 36 sa vkladá § 36a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 36a Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2008 Dražby, o ktorých vykonaní bola uzavretá zmluva ...

49.

Zákon sa dopĺňa prílohou, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha k zákonu č. 527/2002 Z. z. v znení zákona č. 568/2007 Z. z.

OZNAČENIE PREDMETU DRAŽBY

Páska

."

Čl. II

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení zákona č. 58/1969 Zb., zákona č. 131/1982 Zb., zákona ...

1.

§ 52 znie:

㤠52
(1)

Spotrebiteľskou zmluvou je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom. ...

(2)

Ustanovenia o spotrebiteľských zmluvách, ako aj všetky iné ustanovenia upravujúce právne vzťahy, ktorých ...

(3)

Dodávateľ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej ...

(4)

Spotrebiteľ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej ...

2.

Za § 52 sa vkladá § 52a, ktorý znie:

„§ 52a (1) Ak sú uzavreté viaceré spotrebiteľské zmluvy pri tom istom rokovaní alebo sú zahrnuté do ...

3.

§ 53 znie:

„§ 53 (1) Spotrebiteľské zmluvy nesmú obsahovať ustanovenia, ktoré spôsobujú značnú nerovnováhu v právach ...

4.

§ 151l sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Ak je záložné právo zapísané v katastri nehnuteľností, záložný veriteľ je povinný jedno vyhotovenie ...

5.

V § 151m ods. 6 sa slová „Pri predaji zálohu" nahrádzajú slovami „Pri výkone záložného práva".

6.

V § 151md sa odsek 1 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

„i)
ak sa vykonalo bez ohľadu na rozsah uspokojenia veriteľa.“.

7.

§ 151o sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Ak nie je vlastník stavby zároveň vlastníkom priľahlého pozemku a prístup vlastníka k stavbe nemožno ...

8.

Za § 545 sa vkladá § 545a, ktorý znie:

„§ 545a Neprimerane vysokú zmluvnú pokutu môže súd znížiť s prihliadnutím na hodnotu a význam zabezpečovanej ...

9.

§ 553 vrátane nadpisu znie:

„Zabezpečovací prevod práva § 553 (1) Splnenie záväzku možno zabezpečiť dočasným prevodom práva dlžníka ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 3fa znie:

„3fa) Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých ...

10.

Za § 553 sa vkladajú § 553a až 553e, ktoré znejú:

„§ 553a (1) Zmluva o zabezpečovacom prevode práva sa musí uzatvoriť písomne. (2) Zmluva o zabezpečovacom ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 3g znie:

„3g) § 44 ods. 1 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 79/1996 Z. ...

11.

§ 554 vrátane nadpisu znie:

„§ 554 Zabezpečovacie postúpenie pohľadávky Pohľadávku možno zabezpečiť postúpením pohľadávky dlžníka ...

12.

V § 562 sa za slová „plní tomu" vkladá čiarka a slová „kto je oprávnený prijať podľa osobitného zákona ...

13.

Doterajší text § 566 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Pri čiastočnom plnení peňažného dlhu sa plnenie dlžníka započítava najprv na istinu a potom na ...

14.

V deviatej časti sa za dvanástu hlavu vkladá nová trinásta hlava, ktorá vrátane nadpisu znie:

„TRINÁSTA HLAVA PRECHODNÉ USTANOVENIA K ÚPRAVÁM ÚČINNÝM OD 1. JANUÁRA 2008 § 879j Ustanoveniami tohto ...

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti ...

V § 193 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „a mimosúdne písomnosti, ak to ustanovuje osobitný ...

Čl. IV

Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení ...

V § 13 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky vykonáva v zákonom ustanovenom rozsahu kontrolu ...

Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 5 až 7.

Čl. VI

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych ...

Doterajší text § 43 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Ak ide o dražbu podľa osobitného zákona,10ab) ktorej predmetom je byt, dom alebo iná nehnuteľnosť, ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 10ab a 10ac znejú:

„10ab) Zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady ...

Čl. VII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2008.

Ivan Gašparovič v. r. Pavol Paška v. r. Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore