Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka 87/1995 účinný od 01.01.2015

Platnosť od: 01.05.1995
Účinnosť od: 01.01.2015
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Občianske právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Nariadenie vlády 87/1995 s účinnosťou od 01.01.2015 na základe 141/2014
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka

Vláda Slovenskej republiky na vykonanie § 53 ods. 6, § 53c, § 434 ods. 1, § 449 ods. 2, § 517 ods. 2, ...

§ 1
Odplata, ktorú možno od spotrebiteľa požadovať pri poskytnutí peňažných prostriedkov (k § 53 ods. 6)
(1)

Odplatu pri poskytnutí peňažných prostriedkov spotrebiteľovi tvoria úrok, poplatky a akékoľvek iné odplatné ...

(2)

Odplata podľa odseku 1 sa vyjadruje v percentách zo sumy zmluvne dohodnutých peňažných prostriedkov ...

(3)

Odplatu podľa odseku 1 tvoria plnenia vyjadrené v

a)
percentách zo sumy zmluvne dohodnutých peňažných prostriedkov tak, že
1.
opakujúce sa plnenie v percentách za iné obdobie ako jeden rok sa prepočíta na obdobie jedného roka,
2.
jednorazové plnenie v percentách sa považuje za plnenie za rok,
3.
opakujúce sa plnenie v percentách za rok sa považuje za plnenie za rok,
b)
peniazoch prepočítavané na percentá zo sumy zmluvne dohodnutých peňažných prostriedkov tak, že
1.
opakujúce sa plnenie v peniazoch za iné obdobie ako jeden rok sa prepočíta na obdobie jedného roka, ...
2.
jednorazové plnenie v peniazoch sa vydelí sumou zmluvne dohodnutých peňažných prostriedkov a vynásobí ...
3.
opakujúce sa plnenie v peniazoch za rok sa vydelí sumou zmluvne dohodnutých peňažných prostriedkov a ...
c)
percentách z inej sumy, ako je suma zmluvne dohodnutých peňažných prostriedkov tak, že
1.
opakujúce sa plnenie v percentách za iné obdobie ako jeden rok sa prepočíta na obdobie jedného roka ...
2.
jednorazové plnenie v percentách sa vynásobí podielom sumy, z ktorej sa vypočítava plnenie, a sumy zmluvne ...
3.
opakujúce sa plnenie v percentách za rok sa vynásobí podielom sumy, z ktorej sa vypočítava plnenie, ...
(4)

Na účely stanovenia najvyššej prípustnej výšky odplaty podľa § 1a sa použije priemerná hodnota ročnej ...

§ 1a
Najvyššia prípustná výška odplaty (k § 53 ods. 6)
(1)

Ak odseky 2 a 3 neustanovujú inak, odplata pri poskytnutí peňažných prostriedkov spotrebiteľovi nesmie ...

(2)

Ak ide o poskytnutie peňažných prostriedkov spotrebiteľovi na obdobie kratšie ako tri mesiace alebo ...

(3)

Ak ide o poskytnutie peňažných prostriedkov spotrebiteľovi na nájom a kúpu veci, ktorú spotrebiteľ užíva ...

(4)

Najvyššia prípustná výška odplaty sa posudzuje podľa pravidiel uvedených v odsekoch 1 až 3 ku dňu uzavretia ...

(5)

Sumy alebo percentá vypočítané podľa tohto nariadenia vlády sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta nahor. ...

§ 1b
Veľkosť písma v spotrebiteľskej zmluve a súvisiacich dokumentoch (k § 53c)

Ustanovenia spotrebiteľskej zmluvy, ako aj ustanovenia obsiahnuté vo všeobecných obchodných podmienkach ...

§ 1c
Zodpovednosť za škodu spôsobenú na vnesených alebo odložených veciach (k § 434 ods. 1)

Za klenoty, peniaze a iné cennosti sa zodpovedá do výšky 332 eur.

§ 2
Primerané náklady spojené s pohrebom (k § 449 ods. 2)
(1)

Primerané náklady spojené s pohrebom sa určia podľa pracovnoprávnych predpisov upravujúcich zodpovednosť ...

(2)

Náklady na zriadenie pomníka alebo náhrobnej dosky a na úpravu hrobu sa uhrádza do výšky 663,88 eura. ...

Omeškanie s plnením peňažného dlhu (k § 517 ods. 2 a k § 53b ods. 1)
§ 3

Výška úrokov z omeškania je o päť percentuálnych bodov vyššia ako základná úroková sadzba Európskej ...

§ 3a
(1)

Ak je predmetom spotrebiteľskej zmluvy poskytnutie peňažných prostriedkov spotrebiteľovi, sankcie za ...

(2)

Za sankcie podľa odseku 1 sa považujú úroky z omeškania, zmluvné pokuty a akékoľvek iné plnenia za omeškanie ...

(3)

Ak sankcie podľa odseku 1 dosiahnu výšku poskytnutých peňažných prostriedkov, následné sankcie za omeškanie ...

§ 4

Poplatok z omeškania je za každý deň omeškania 0,5 promile dlžnej sumy, najmenej však 0,83 eura za každý ...

Drobné opravy v byte súvisiace s jeho užívaním a náklady spojené s bežnou údržbou bytu (k § 687 ods. 2)
§ 5
(1)

Drobnými opravami v byte súvisiacimi s jeho užívaním (ďalej len „drobné opravy“) sú opravy bytu, miestnosti ...

(2)

Drobnými opravami sú aj opravy bytu, miestnosti neslúžiacej na bývanie, ktorá je súčasťou bytu, ich ...

§ 6

Náklady spojené s bežnou údržbou bytu sú náklady za práce, ktoré sa obvykle vykonávajú pri dlhšom užívaní ...

§ 7

Nájomca neuhrádza náklady na drobné opravy a obvyklé udržiavacie náklady, ak ich potreba vznikla pred ...

§ 8

Ak niet inej dohody, uhrádza nájomcovia bytov so spoločným príslušenstvom náklady na drobné opravy a ...

§ 9

Ustanovenia § 5 až 8 sa vzťahujú aj na byty služobné, byty osobitného určenia a na byty v domoch osobitného ...

Prechodné, zrušovacie a záverečné ustanovenia
§ 10
(1)

Právne vzťahy a nároky z nich vzniknuté pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia sa spravujú ustanoveniami ...

(2)

Ak došlo k omeškaniu s plnením peňažného dlhu pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia, výška úrokov ...

§ 10a
Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2009

Ak došlo k omeškaniu pred 1. januárom 2009, výška úrokov z omeškania sa riadi podľa predpisov účinných ...

§ 10b
Prechodné ustanovenie účinné od 1. júla 2010

Ak došlo k omeškaniu pred 1. júlom 2010, výška sankcie za omeškanie spotrebiteľa sa riadi podľa predpisov ...

§ 10c
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. februára 2013

Ak záväzkový vzťah vznikol pred 1. februárom 2013, výška úrokov z omeškania sa riadi podľa predpisov ...

§ 10d
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júna 2014
(1)

Ak záväzkový vzťah vznikol pred 1. júnom 2014, odplata za poskytnutie peňažných prostriedkov spotrebiteľovi ...

(2)

Ak dôjde k poskytnutiu peňažných prostriedkov spotrebiteľovi v období po 31. máji 2014 a pred 1. septembrom ...

(3)

Ak záväzkový vzťah vznikol pred 1. júnom 2014 alebo vznikne pred 1. januárom 2015, písmo ustanovení ...

§ 11

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva spravodlivosti č. 45/1964 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ...

§ 11a

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.

§ 12
Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. májom 1995.

Vladimír Mečiar v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 Z. z.

  DROBNÉ OPRAVY V BYTE SÚVISIACE S JEHO UŽÍVANÍM

  A.

  Sanitárne zariadenie:

  1.

  upevnenie uvoľneného umývadla, záchodovej misy, mušle, drezu, výlevky, vane, vylievaka, bidetu, záchodovej ...

  2.

  oprava, výmena výtokového ventilu - kohútika,

  3.

  oprava, výmena sifónu a lapača tuku,

  4.

  oprava odpadového a prepadového ventilu,

  5.

  oprava batérie,

  6.

  oprava pevnej alebo hadicovej sprchy,

  7.

  výmena tesnenia,

  8.

  výmena retiazok a zátok k všetkým predmetom,

  9.

  oprava, výmena vešiakov, vaňových držadiel,

  10.

  oprava, výmena dvierok na obmurovanej vani,

  11.

  oprava, výmena podpier, ružíc, ťahadiel,

  12.

  oprava, výmena popolníka, schránky na toaletný papier, výmena galeriek,

  13.

  čistenie zanesených odpadových rúr z bytu len do kanalizačného stúpadla,

  14.

  oprava, výmena násosky splachovača, plavákovej gule s pákou, padákového drôtu a páky, sedacej dosky ...

  15.

  zabrúsenie padákového sedla,

  16.

  výmena tesnenia, prípadne kužeľky na ventily,

  17.

  oprava tlakového splachovača s výmenou jednotlivých drobných súčastí,

  18.

  oprava, výmena ochranných rámov na drezoch a výlevkách.

  B.

  Elektrické zariadenie:

  1.

  oprava, výmena vypínačov všetkých druhov, poistiek a ističov všetkých druhov, zásuviek, tlačidiel, objímok, ...

  2.

  oprava osvetľovacích telies, prípadne výmena ich jednotlivých súčastí.

  C.

  Kuchynské, izbové a kúpeľňové pece (na tuhé palivá):

  1.

  vykonávanie ochranných náterov,

  2.

  výmena roštu,

  3.

  oprava, výmena ťahadla roštu, prípadne roštového lôžka,

  4.

  vymazanie kúreniska peciarskou hlinou alebo šamotom,

  5.

  oprava šamotového povrchu,

  6.

  úprava, vymazanie a vyhladenie kúreniska,

  7.

  výmena a dopĺňanie skrutiek, nitov a ostatných drobných súčiastok na kostre pece a príslušenstva, ...

  8.

  výmena plátov,

  9.

  upevňovanie a oprava ochranných rámov,

  10.

  oprava, výmena dvierok,

  11.

  oprava, výmena popolníka,

  12.

  výmena dymových rúr a kolien,

  13.

  oprava, výmena regulátora ťahu,

  14.

  vymazanie škár,

  15.

  náhrada kruhových platničiek na izbových peciach,

  16.

  výmena sľudy,

  17.

  oprava rúr na pečenie a plechov v kuchynskej peci,

  18.

  oprava ohrievačov vody.

  D.

  Plynové a elektrické sporáky a variče, plynové radiátory a prenosné plynové piecky:

  1.

  oprava horákov,

  2.

  oprava, výmena uzavieracích kohútikov plynu,

  3.

  výmena a dopĺňanie skrutiek, nitov a ostatných drobných súčiastok,

  4.

  oprava, výmena vypínačov elektrického prúdu,

  5.

  oprava platničiek a rúry na pečenie,

  6.

  výmena prívodného kábla alebo hadice,

  7.

  výmena plechu, pekáča a roštu do rúry na pečenie,

  8.

  prečistenie plynovodných prívodiek od plynomeru k spotrebičom.

  E.

  Ohrievače vody, plynové, prietokové a elektrické zásobníky:

  1.

  oprava, výmena membrány, ventilov a páky, tlakového pera, regulačného zariadenia horáka, rúr a kolien ...

  2.

  čistenie,

  3.

  vykonávanie ochranných náterov,

  4.

  oprava výhrevnej patróny,

  5.

  oprava termostatu.

  F.

  Merače spotreby tepla:

  oprava individuálnych meračov spotreby tepla v bytoch.

  G.

  Etážové kúrenie:

  1.

  oprava, výmena napúšťacieho a vypúšťacieho ventilu, tesnenia jednotlivých prírub,

  2.

  oprava, výmena odvzdušňovacieho ventilčeka,

  3.

  vykonávanie ochranných náterov,

  4.

  oprava dvierok,

  5.

  výmena roštu,

  6.

  výmena dymových rúr,

  7.

  tmelenie kotla okolo dvierok a plášťa,

  8.

  vyčistenie kotla od sadzí a popola,

  9.

  nastavenie ventilu alebo kohútika na výhrevných telesách.

  H.

  Chladiace zariadenie:

  1.

  výmena náplne na chladiace zmesi alebo oleje,

  2.

  mazanie a čistenie motora a kompresora,

  3.

  výmena tesnenia,

  4.

  výmena rozbehového kondenzátora,

  5.

  výmena hnacieho remeňa,

  6.

  nastavenie termostatu,

  7.

  oprava, výmena prívodového kábla.

  I.

  Kovanie a zámky:

  oprava, výmena kľuky, olivy, štítka, tlačidla, prizmatického skla, poštovej schránky, nárazníkov, medzidverových ...

  J.

  Okná a dvere:

  1.

  tmelenie okien,

  2.

  menšia oprava, výmena deliacich priečelí a líšt zasklených dverí,

  3.

  zasklievanie jednotlivých okien,

  4.

  menšia oprava, výmena časti obloženia okenných parapetov.

  K.

  Podlahy:

  1.

  oprava uvoľnených dlaždíc do 1,5 m2,

  2.

  upevnenie, výmena prahu,

  3.

  upevnenie, náhrada podlahových líšt.

  L.

  Rolety a žalúzie:

  1.

  oprava, výmena navíjacieho mechanizmu,

  2.

  oprava plátna,

  3.

  výmena šnúry,

  4.

  oprava drevenej zvinovacej rolety (žalúzie),

  5.

  oprava vyklápacieho zariadenia žalúzie,

  6.

  spojenie líšt, výmena pliešku,

  7.

  oprava zámku na nôžkových mrežiach alebo železných roletách,

  8.

  výmena pier na železných roletách.

  M.

  Domáce telefóny:

  1.

  oprava, výmena telefónnej šnúry,

  2.

  oprava, výmena mikrotelefónnej a slúchadlovej vložky,

  3.

  nastavenie domáceho telefónu.

  Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 87/1995 Z. z.

  Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie

  Smernica Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách (Mimoriadne ...

Poznámky

 • 1)  § 49 ods. 1 nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 223/1988 Zb., ktorým sa vykonáva ...
 • 2)  § 17 ods. 1 zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení ...
 • 2a)  § 21 ods. 2 zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov ...
 • 3)  § 1 až 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore