Zákon o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) 566/2001 účinný od 01.05.2022 do 31.05.2022

Platnosť od: 23.12.2001
Účinnosť od: 01.05.2022
Účinnosť do: 31.05.2022
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Cenné papiere

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST71JUD9718DS71EUPP15ČL10

Zákon o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) 566/2001 účinný od 01.05.2022 do 31.05.2022
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 566/2001 s účinnosťou od 01.05.2022 na základe 123/2022

Legislatívny proces k zákonu 123/2022

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 1 - Predmet úpravy

Tento zákon upravuje cenné papiere, investičné služby, niektoré zmluvné vzťahy k cenným papierom, niektoré ...

§ 2
(1)

Cenný papier je peniazmi oceniteľný zápis v zákonom ustanovenej podobe a forme, s ktorým sú spojené ...

(2)

Sústavu cenných papierov tvoria tieto druhy cenných papierov:

a)
akcie,2)
b)
dočasné listy,3)
c)
podielové listy,4)
d)
dlhopisy,5)
e)
vkladové listy,6)
f)
pokladničné poukážky (§ 3),
g)
vkladné knižky,7)
h)
kupóny (§ 4),
i)
zmenky,8)
j)
šeky,8)
k)
cestovné šeky,9)
l)
náložné listy,10)
m)
skladištné listy,11)
n)
skladiskové záložné listy,12)
o)
tovarové záložné listy,12)
p)
družstevné podielnické listy,13)
r)
investičné certifikáty,
s)
vkladové potvrdenky,
t)
certifikáty podľa osobitného predpisu,13a)
u)
iný druh cenného papiera, ktorý za cenný papier vyhlási osobitný predpis.
§ 3 - Pokladničné poukážky
(1)

Pokladničná poukážka je cenný papier so splatnosťou najviac jeden rok od jeho vydania. Výnos z nej sa ...

(2)

Na náležitosti, emisné podmienky a splácanie pokladničných poukážok sa vzťahujú ustanovenia osobitného ...

§ 4 - Kupóny
(1)

Na uplatnenie práva na výnos z akcie, dočasného listu, dlhopisu alebo z podielového listu možno vydávať ...

(2)

Kupóny sa vydávajú v kupónovom hárku. Súčasťou kupónového hárku môže byť talón, s ktorým je spojené ...

(3)

Kupón musí obsahovať údaje o

a)
druhu, emitentovi a číselnom označení cenného papiera, ku ktorému bol vydaný, s výnimkou číselného označenia ...
b)
výnose alebo spôsobe jeho určenia a
c)
dátume a mieste uplatnenia práva na výnos.
§ 4a - Investičné certifikáty
(1)

Investičný certifikát je cenný papier, ktorého hodnota je naviazaná na hodnotu indexov, úrokových mier, ...

a)
prostredníctvom nadobudnutia finančných nástrojov alebo zlata, ktoré sú podkladovým aktívom investičného ...
b)
v hotovosti,
c)
kombináciou spôsobov podľa písmen a) a b).
(2)

Emitentom investičného certifikátu môže byť len banka, zahraničná banka, obchodník s cennými papiermi, ...

(3)

Investičný certifikát musí obsahovať

a)
obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo emitenta a kód LEI, ak mu bol pridelený,
b)
označenie „investičný certifikát“, formu a podobu investičného certifikátu,
c)
názov investičného certifikátu a ISIN,
d)
menovitú hodnotu investičného certifikátu v eurách alebo v inej mene,
e)
spôsob vyrovnania a určenia jeho hodnoty,
f)
informácie o podkladovom aktíve podľa osobitného predpisu,16ab)
g)
termín alebo termíny vyrovnania, ak v emisných podmienkach investičných certifikátov nie je uvedené, ...
h)
údaj o prevoditeľnosti alebo obmedzení prevoditeľnosti investičného certifikátu.
(4)

Investičný certifikát môže obsahovať ďalšie písomné vymedzenie práv a povinností.

(5)

Emisné podmienky investičných certifikátov sú súhrnom práv a povinností emitenta a majiteľa investičných ...

(6)

Za údaje uvedené v emisných podmienkach investičných certifikátov zodpovedá emitent. Emisné podmienky ...

(7)

Kto v emisných podmienkach investičných certifikátov uvedie neúplné alebo nepravdivé údaje alebo údaje ...

(8)

Emitent môže zmeniť emisné podmienky investičných certifikátov, len ak ide o zmenu označenia emitenta, ...

(9)

Emitent je povinný sprístupniť emisné podmienky investičných certifikátov najneskôr v deň začiatku ich ...

a)
nosiči informácií, ktorý umožňuje reprodukciu emisných podmienok investičných certifikátov v nezmenenej ...
b)
webovom sídle emitenta alebo
c)
webovom sídle finančnej inštitúcie umiestňujúcej alebo predávajúcej tieto investičné certifikáty.
(10)

Zmeny emisných podmienok investičných certifikátov a úplné znenie emisných podmienok investičných certifikátov ...

(11)

Emitent je povinný poskytnúť majiteľovi investičných certifikátov na jeho žiadosť úplné znenie emisných ...

(12)

Emitent je povinný predložiť centrálnemu depozitárovi emisné podmienky investičných certifikátov do ...

(13)

Pri investičných certifikátoch, pre ktoré bol vypracovaný na účely verejnej ponuky prospekt cenného ...

(14)

Investičný certifikát, ktorý nadobudne jeho emitent pred dobou jeho splatnosti, nezaniká, ak emitent ...

(15)

Emisiu investičných certifikátov je možné vydávať v lehote pre upisovanie aj postupne po častiach (tranžiach), ...

(16)

Ak nedôjde k vydaniu investičných certifikátov, je emitent povinný do 20 dní po dni skončenia lehoty ...

(17)

Práva z investičných certifikátov sa premlčujú za desať rokov odo dňa termínu vyrovnania.

(18)

Investičný certifikát poskytovaný alebo poskytnutý ako zábezpeka na zabezpečenie obchodu Národnej banky ...

(19)

Ak v emisných podmienkach investičných certifikátov emitent uviedol, že ide o trvalý finančný nástroj ...

§ 4b - Vkladové potvrdenky

Vkladovými potvrdenkami sú cenné papiere, ktoré sú obchodovateľné na kapitálovom trhu, predstavujú vlastníctvo ...

§ 5 - Finančné nástroje
(1)

Finančnými nástrojmi sú

a)
prevoditeľné cenné papiere,
b)
nástroje peňažného trhu,
c)
cenné papiere a majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania,
d)
opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových ...
e)
opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať ...
f)
opcie, futures, swapy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať doručením, ...
g)
opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať ...
h)
derivátové nástroje na presun úverového rizika,
i)
finančné rozdielové zmluvy,
j)
opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa klimatických zmien, dopravných sadzieb, ...
k)
emisné kvóty, ktoré sú tvorené akoukoľvek jednotkou spĺňajúcou požiadavky osobitného predpisu.17a)
(2)

Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktoré sa vyhlasuje uverejnením jeho úplného znenia ...

§ 6 - Investičné služby, investičné činnosti a vedľajšie služby
(1)

Investičné služby a investičné činnosti sú

a)
prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov,
b)
vykonanie pokynu klienta na jeho účet,
c)
obchodovanie na vlastný účet,
d)
riadenie portfólia,
e)
investičné poradenstvo,
f)
upisovanie a umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku,
g)
umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku,
h)
organizovanie mnohostranného obchodného systému,
i)
organizovanie organizovaného obchodného systému.
(2)

Vedľajšie služby sú

a)
úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiacich služieb, ...
b)
poskytovanie úverov alebo pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s jedným alebo viacerými ...
c)
poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a poskytovanie poradenstva ...
d)
vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spojené s poskytovaním investičných služieb,
e)
vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho ...
f)
služby spojené s upisovaním finančných nástrojov,
g)
služby a činnosti podľa odseku 1 a písmen a) až f) týkajúce sa podkladových nástrojov derivátov podľa ...
(3)

Vykonaním pokynu klienta na jeho účet je konanie na účely uzatvorenia zmluvy na nákup alebo predaj jedného ...

(4)

Obchodovaním na vlastný účet je obchodovanie s vlastným majetkom, ktorého výsledkom je uzavretie obchodov ...

(5)

Riadením portfólia je obhospodarovanie portfólia finančných nástrojov v súlade s oprávneniami udelenými ...

(6)

Investičným poradenstvom je poskytovanie osobného odporúčania17b) klientovi na jeho žiadosť alebo na ...

(7)

Upisovaním je nadobudnutie finančných nástrojov od ich emitenta pri ich vydaní na účely ich predaja ...

(8)

Držiteľskou správou je správa, pri ktorej právne úkony potrebné na výkon a zachovanie práv spojených ...

a)
prijatie finančného nástroja v prospech účtu klienta,
b)
dodanie finančného nástroja na ťarchu účtu klienta,
c)
pripisovanie úrokov, dividend a iných plnení plynúcich z držania finančného nástroja na účet klienta. ...
(9)

Držaním finančných nástrojov klienta je výkon úschovy a správy finančných nástrojov klienta v mene obchodníka ...

Vymedzenie základných pojmov

§ 7
(1)

Emitentom je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vydala, vydáva alebo sa rozhodla vydať cenný ...

(2)

Zastupiteľnými cennými papiermi sú cenné papiere rovnakého druhu (§ 2 ods. 2) a formy (§ 11) vydané ...

(3)

Emisiou cenných papierov je súbor zastupiteľných cenných papierov.

(4)

ISIN je označenie cenného papiera podľa medzinárodného systému číslovania na identifikáciu cenných papierov. ...

(5)

Menovitou hodnotou cenného papiera je peňažná suma, na ktorú cenný papier znie.

(6)

Emisným kurzom cenného papiera je cena, za ktorú emitent predáva cenný papier pri jeho vydaní.

(7)

Kurzom cenného papiera je cena cenného papiera určená a zverejnená burzou cenných papierov postupom ...

(8)

Majiteľom cenného papiera podľa § 10 ods. 1 písm. a) je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nadobudla ...

(9)

Majiteľom cenného papiera podľa § 10 ods. 1 písm. b) je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nadobudla ...

(10)

Anonymnými obchodmi sú obchody uzatvorené na burze cenných papierov na základe prijímania návrhov určených ...

(11)

Dlhodobým investičným sporením je investovanie finančných prostriedkov do portfólia vykonávané prostredníctvom ...

a)
cenné papiere a iné finančné nástroje, ktoré sú súčasťou portfólia, sú prijaté na obchodovanie na regulovanom ...
1.
ak sa s cenným papierom alebo s finančným nástrojom prestalo obchodovať na regulovanom trhu alebo na ...
2.
ak cenný papier alebo finančný nástroj nie je prijatý na obchodovanie na regulovanom trhu, ale jeho ...
b)
portfólio bolo zriadené na určité obdobie najmenej 15 rokov a v období 15 rokov od vytvorenia portfólia ...
c)
maximálna výška finančných prostriedkov, ktorú možno investovať za jeden kalendárny rok je najviac v ...
(12)

Systematickým internalizátorom je obchodník s cennými papiermi, ktorý organizovane, často, systematicky ...

(13)

Algoritmickým obchodovaním je obchodovanie s finančnými nástrojmi, pri ktorom počítačový algoritmus ...

(14)

Metódou vysokofrekvenčného algoritmického obchodovania je akákoľvek metóda algoritmického obchodovania, ...

a)
infraštruktúra zameraná na minimalizáciu sieťového a iného oneskorovania vrátane aspoň jedného z týchto ...
1.
služby spoločného umiestnenia,
2.
blízkosť umiestnenia alebo
3.
vysokorýchlostný priamy elektronický prístup,
b)
systém určovania iniciácie, generovania, smerovania alebo vykonania pokynov bez ľudského zásahu pri ...
c)
vysoký počet správ v rámci príslušného dňa, ktoré predstavujú pokyny, kotácie alebo zrušenia.
(15)

Štruktúrovaným vkladom je vklad podľa osobitného predpisu,18b) ktorý je úplne splatný k dátumu splatnosti ...

a)
index alebo kombináciu indexov okrem vkladov s premenlivou sadzbou, ktorých výnos je priamo viazaný ...
b)
finančný nástroj alebo kombinácie finančných nástrojov,
c)
komoditu alebo kombináciu komodít alebo akékoľvek iné nezastupiteľné aktíva alebo
d)
výmenný kurz zahraničnej meny alebo kombináciu výmenných kurzov zahraničných mien.
(16)

Fondom obchodovaným na burze je fond, z ktorého najmenej jedným podielom alebo jednou emisiou cenného ...

(17)

Osobou z nečlenského štátu je osoba, ktorá by bola úverovou inštitúciou poskytujúcou investičné služby ...

(18)

Štátnym emitentom je niektorý z týchto emitentov vydávajúcich dlhové nástroje:

a)
Európska únia,
b)
členský štát vrátane jeho orgánu štátnej správy, agentúry alebo účelovo zriadeného subjektu členského ...
c)
člen federácie, ak ide o federatívny členský štát,
d)
účelovo zriadený subjekt pre niekoľko členských štátov,
e)
medzinárodná finančná inštitúcia zriadená najmenej dvoma členskými štátmi, ktorej účelom je mobilizovať ...
f)
Európska investičná banka.
(19)

Štátnym dlhovým nástrojom je dlhový nástroj vydaný štátnym emitentom.

(20)

Štruktúrovanými finančnými produktmi sú štruktúrované finančné produkty podľa osobitného predpisu.18e) ...

(21)

Derivátmi sú deriváty podľa osobitného predpisu.18f)

(22)

Komoditnými derivátmi sú komoditné deriváty podľa osobitného predpisu.18g)

(23)

Veľkoobchodnými energetickými produktmi sú veľkoobchodné energetické produkty podľa osobitného predpisu.16af) ...

(24)

Derivátmi poľnohospodárskych komodít sú derivátové zmluvy týkajúce sa produktov podľa osobitného predpisu.18h) ...

(25)

Energetickými derivátovými zmluvami sú opcie, futurity, swapy a všetky ostatné derivátové zmluvy podľa ...

(26)

Kódom LEI je dvadsaťmiestny alfanumerický znakový kód podľa medzinárodného systému číslovania na identifikáciu ...

(27)

Zámenou finančného nástroja je predaj finančného nástroja a nákup iného finančného nástroja alebo uplatnenie ...

(28)

Doložkou o splatení v úplnom rozsahu je doložka zameraná na ochranu investora zabezpečením toho, že ...

(29)

Elektronickým formátom je akékoľvek trvanlivé médium iné než v listinnej podobe.

(30)

Prevažne obchodnou skupinou je skupina, pre ktorú nie je hlavným predmetom podnikania poskytovanie investičných ...

§ 8 - Na účely tohto zákona sa rozumie
a)

portfóliom majetok tvorený finančnými nástrojmi, inými cennými papiermi alebo peňažnými prostriedkami ...

b)

dôveryhodnou osobou fyzická osoba, ktorá v posledných desiatich rokoch

1.

nebola právoplatne odsúdená za trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom riadiacej funkcie alebo za ...

2.

nepôsobila vo funkcii uvedenej v § 55 ods. 2 písm. d) u obchodníka s cennými papiermi alebo vo finančnej ...

3.

nepôsobila vo funkcii uvedenej v § 55 ods. 2 písm. d) u obchodníka s cennými papiermi alebo vo finančnej ...

4.

nepôsobila vo funkcii uvedenej v § 55 ods. 2 písm. d) u obchodníka s cennými papiermi alebo vo finančnej ...

5.

nemala právoplatne uloženú pokutu vyššiu ako 50 % sumy, ktorá sa jej mohla uložiť podľa § 144 ods. 7, ...

6.

nebola považovaná za nedôveryhodnú osobu podľa osobitných predpisov21b) v oblasti finančného trhu,

7.

vykonávala svoje funkcie alebo podnikala spoľahlivo, poctivo a bez porušenia všeobecne záväzných právnych ...

c)

finančnou inštitúciou banka, pobočka zahraničnej banky,15) správcovská spoločnosť,22) poisťovňa,23) ...

d)

trvanlivým médiom akýkoľvek nástroj, ktorý umožňuje klientovi uchovávať informácie určené jemu osobne ...

e)

skupinou s úzkymi väzbami dve alebo viac fyzických osôb alebo právnických osôb, kde má jedna z právnických ...

f)

kvalifikovanou účasťou priamy alebo nepriamy podiel na právnickej osobe, ktorý predstavuje 10 % alebo ...

g)

nepriamym podielom podiel držaný sprostredkovane, a to prostredníctvom jednej právnickej osoby alebo ...

h)

kontrolou

1.

priamy alebo nepriamy podiel viac ako 50 % na základnom imaní právnickej osoby alebo na hlasovacích ...

2.

právo vymenúvať alebo odvolávať štatutárny orgán, väčšinu členov štatutárneho orgánu, dozornej rady ...

3.

možnosť vykonávať vplyv na riadení právnickej osoby (ďalej len „rozhodujúci vplyv")

3a.

porovnateľný s vplyvom zodpovedajúcim podielu podľa prvého bodu, a to buď na základe stanov právnickej ...

3b.

na základe vzťahu spoločníka alebo člena právnickej osoby k väčšine členov štatutárneho orgánu, k väčšine ...

3c.

porovnateľný s vplyvom zodpovedajúcim podielu podľa prvého bodu, a to na základe dohody medzi spoločníkmi ...

4.

možnosť vykonávať priamo alebo nepriamo rozhodujúci vplyv iným spôsobom,

i)

dcérskou spoločnosťou právnická osoba, nad ktorou sa vykonáva kontrola podľa písmena h), a tiež akákoľvek ...

j)

materskou spoločnosťou právnická osoba, ktorá vykonáva kontrolu podľa písmena h),

k)

nástrojmi peňažného trhu nástroje, s ktorými sa obvykle obchoduje na peňažnom trhu, najmä pokladničné ...

l)

majetkovou účasťou priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet, ktorý predstavuje najmenej 20 % na ...

m)

prevoditeľnými cennými papiermi cenné papiere, s ktorými sa obvykle obchoduje na kapitálovom trhu, s ...

1.

akcie, dočasné listy a iné cenné papiere, s ktorými sú spojené obdobné práva ako s akciami, vydané v ...

2.

dlhopisy a iné dlhové cenné papiere, ktoré vznikli transformáciou úverov a pôžičiek, vydané v Slovenskej ...

3.

iné cenné papiere ako uvedené v prvom a druhom bode vydané v Slovenskej republike alebo v zahraničí, ...

n)

kapitálovými cennými papiermi

1.

akcie,

2.

iné cenné papiere, s ktorými sú spojené obdobné práva ako s akciami,

3.

prevoditeľné cenné papiere24c) oprávňujúce na získanie akýchkoľvek akcií alebo cenných papierov podľa ...

o)

nekapitálovými cennými papiermi cenné papiere, ktoré nie sú kapitálovými cennými papiermi,

p)

ponukovým programom plán, na ktorého základe sa priebežne alebo opakovane počas určeného obdobia ich ...

1.

nekapitálové cenné papiere rovnakého druhu,

2.

opčné listy,

r)

cennými papiermi vydávanými priebežne alebo opakovane priebežne vydávané emisie cenných papierov alebo ...

s)

významným vplyvom možnosť uplatňovania vplyvu na riadení právnickej osoby porovnateľného s vplyvom zodpovedajúcim ...

t)

zásadami odmeňovania osobitný spôsob motivácie osôb podľa § 71da ods. 1, a to prostredníctvom pohyblivých ...

u)

kapitálovým testom skupiny splnenie požiadaviek podľa osobitného predpisu24d) materskou spoločnosťou ...

v)

riadiacim orgánom štatutárny orgán obchodníka s cennými papiermi alebo poskytovateľa služieb vykazovania ...

w)

vrcholovým manažmentom fyzické osoby, ktoré vykonávajú výkonné funkcie u obchodníka s cennými papiermi ...

x)

priamym elektronickým prístupom mechanizmus, v rámci ktorého člen, účastník alebo klient obchodného ...

1.

priamy prístup na trh, ktorým sa rozumejú opatrenia na používanie infraštruktúry člena, účastníka alebo ...

2.

sponzorovaný prístup, ktorým sa rozumejú opatrenia, pri ktorých sa nepoužíva infraštruktúra alebo systém ...

y)

krížovým predajom ponuka investičnej služby spolu s inou službou alebo produktom ako súčasť balíka alebo ...

z)

podnikom vedľajších služieb podnik, ktorého hlavným predmetom činnosti je vlastníctvo majetku alebo ...

§ 8a - Klienti
(1)

Klientom obchodníka s cennými papiermi sa na účely tohto zákona rozumie fyzická osoba alebo právnická ...

(2)

Profesionálnym klientom sa na účely tohto zákona rozumie klient, ktorý má odborné znalosti, skúsenosti ...

a)
obchodník s cennými papiermi, zahraničný obchodník s cennými papiermi, finančná inštitúcia, obchodník ...
b)
veľká obchodná spoločnosť spĺňajúca podmienky podľa odseku 3,
c)
štátny orgán, vyšší územný celok, štátny orgán alebo vyšší územný celok iného štátu, Agentúra pre riadenie ...
d)
právnická osoba neuvedená v písmenách a) až c), ktorej hlavným predmetom činnosti je investovanie do ...
e)
osoba, s ktorou sa na jej žiadosť môže zaobchádzať ako s profesionálnym klientom, ak sú splnené podmienky ...
(3)

Za veľkú obchodnú spoločnosť sa považuje obchodná spoločnosť spĺňajúca aspoň dve z týchto podmienok ...

a)
celková suma jej majetku je najmenej 20 000 000 eur,
b)
čistý ročný obrat je najmenej 40 000 000 eur,
c)
jej vlastné zdroje sú najmenej 2 000 000 eur.
(4)

Ak osoba podľa odseku 2 písm. a) až d) usúdi, že nie je schopná riadne posúdiť alebo zvládnuť riziká ...

(5)

Ak je klientom osoba podľa odseku 2 písm. a) až d), obchodník s cennými papiermi ju musí informovať ...

(6)

Obchodník s cennými papiermi je oprávnený zaobchádzať s osobou podľa odseku 2 písm. e) ako s profesionálnym ...

a)
obchodník s cennými papiermi posúdi odborné znalosti, skúsenosti a poznatky klienta a vydá písomné vyjadrenie, ...
b)
táto osoba písomne vyhlásila obchodníkovi s cennými papiermi, že žiada, aby sa s ňou zaobchádzalo ako ...
c)
obchodník s cennými papiermi poskytol tejto osobe jednoznačné písomné upozornenie o možnosti straty ...
d)
táto osoba písomne uviedla v dokumente oddelenom od zmluvy, že si je vedomá následkov straty práv podľa ...
(7)

Na účely posudzovania možnosti zaradenia osoby podľa odseku 2 písm. e) do kategórie profesionálny klient ...

a)
táto osoba za predchádzajúce štyri štvrťroky vykonala na príslušnom trhu s finančnými nástrojmi priemerne ...
b)
veľkosť jej portfólia zahŕňajúceho finančné nástroje a peňažné vklady prevyšuje 500 000 eur,
c)
táto osoba najmenej jeden rok vykonáva alebo vykonávala v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania ...
(8)

Obchodník s cennými papiermi je povinný zaviesť príslušné písomné interné pravidlá a postupy členenia ...

(9)

Profesionálny klient je povinný informovať obchodníka s cennými papiermi o každej zmene, ktorá by mohla ...

§ 9
(1)

Ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú na všetky cenné papiere, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

(2)

Na cenné papiere sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka o hnuteľných veciach, ak tento zákon ...

(3)

Právne vzťahy vzniknuté pri uplatňovaní práv spojených s cennými papiermi, ktoré sa môžu uplatňovať ...

§ 10 - Podoba cenného papiera
(1)

Cenný papier môže mať podobu

a)
listiny, na ktorej je zápis podľa § 2 ods. 1 (ďalej len „listinný cenný papier“), alebo
b)
zápisu podľa § 2 ods. 1 v evidencii ustanovenej podľa tohto zákona (ďalej len „zaknihovaný cenný papier“). ...
(2)

O podobe cenných papierov a o zmene ich podoby rozhoduje ich emitent, ak tento zákon alebo osobitný ...

(3)

Akcie na doručiteľa, podielové listy uzavretých podielových fondov, podielové listy otvorených podielových ...

(4)

Evidencia podľa odseku 1 písm. b) je

a)
evidencia vedená centrálnym depozitárom alebo zahraničným centrálnym depozitárom,
b)
pri podielových listoch podielových fondov okrem evidencie podľa písmena a) aj samostatná evidencia ...
c)
pri akciách investičných fondov s premenlivým základným imaním okrem evidencie podľa písmena a) aj samostatná ...
§ 11 - Forma cenného papiera
(1)

Cenný papier môže mať formu cenného papiera na meno, cenného papiera na rad alebo cenného papiera na ...

(2)

O forme cenných papierov rozhoduje ich emitent, ak tento zákon alebo osobitný zákon27) neustanovuje, ...

(3)

Listinné vkladové listy a vkladné knižky môžu mať len formu cenných papierov na meno.

§ 12 - Náležitosti cenných papierov
(1)

Náležitosťou každého cenného papiera je označenie druhu cenného papiera ustanovené zákonom; pri vkladovom ...

(2)

Náležitosťou zaknihovaného cenného papiera nie je

a)
číselné označenie,28)
b)
podpis alebo faksimile podpisu alebo podpisov osôb oprávnených konať v mene emitenta,
c)
údaj o povolení Národnej banky Slovenska na vydanie emisie cenných papierov, ktorej súčasťou je tento ...
(3)

Na náležitosti vkladových listov sa vzťahujú ustanovenia osobitného zákona.16aa) Náležitosťou vkladového ...

(4)

Osobitný zákon môže ustanoviť ďalšie náležitosti cenného papiera.

(5)

Náležitosti jednotlivých druhov cenných papierov musia byť na nich uvedené už pri ich vydaní, ak osobitný ...

(6)

Na postup pri zmene náležitostí cenného papiera sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona a osobitných zákonov. ...

§ 13 - Vydávanie cenného papiera
(1)

Cenný papier je vydaný okamihom, keď má všetky náležitosti ustanovené týmto zákonom alebo osobitným ...

(2)

Na postup pri vydávaní cenných papierov sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona, ak osobitný zákon neustanovuje ...

(3)

Na žiadosť emitenta cenných papierov centrálny depozitár pridelí cennému papieru bezodkladne ISIN.

§ 14 - Zánik cenného papiera
(1)

Cenný papier zaniká

a)
zánikom emitenta cenných papierov s výnimkou, ak emitent zaniká s právnym nástupcom alebo ak záväzok ...
b)
na základe rozhodnutia emitenta, ak osobitný zákon neustanovuje inak, a to dňom určeným emitentom,
c)
na základe právoplatného rozhodnutia súdu, a to dňom uvedeným v tomto rozhodnutí,
d)
splnením iných právnych skutočností, ktoré pre zánik cenného papiera ustanovuje tento zákon alebo osobitný ...
(2)

Cenný papier, oprávňujúci na peňažné plnenie, zaniká aj dňom jeho úplného splatenia alebo dňom jeho ...

(3)

Na postup právnickej osoby alebo fyzickej osoby pri zániku cenného papiera sa vzťahujú ustanovenia tohto ...

(4)

Osoba, ktorá vedie evidenciu zaknihovaných cenných papierov, je povinná pri zániku zaknihovaného cenného ...

(5)

Centrálny depozitár zruší ISIN na žiadosť emitenta alebo na základe rozhodnutia osoby oprávnenej pri ...

Zmena podoby cenného papiera

§ 15
(1)

Zmena podoby cenného papiera je zmena listinného cenného papiera na zaknihovaný cenný papier toho istého ...

(2)

Rozhodnutie o zmene podoby cenného papiera je emitent povinný bezodkladne uverejniť v Obchodnom vestníku ...

(3)

Zmena podoby cenného papiera sa musí vzťahovať na celú emisiu cenných papierov.

(4)

Emitent, ktorý poruší tento zákon pri zmene podoby cenného papiera, zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobil. ...

§ 16
(1)

Ak emitent rozhodne o zmene podoby listinného cenného papiera na zaknihovaný cenný papier, bezodkladne ...

(2)

Lehota na vrátenie menených listinných cenných papierov nesmie byť kratšia ako dva mesiace a dlhšia ...

(3)

Po uplynutí lehoty na vrátenie menených listinných cenných papierov emitent zabezpečí zmenu podoby cenného ...

(4)

Ak boli odovzdané všetky listinné cenné papiere z príslušnej emisie cenných papierov pred uplynutím ...

(5)

Emitent vedie osobitnú evidenciu neodovzdaných listinných cenných papierov, ktorých podoba sa mení.

(6)

V čase od uplynutia lehoty na odovzdanie menených listinných cenných papierov až do vykonania zápisu ...

(7)

Ak je majiteľ listinného cenného papiera na meno v omeškaní s jeho odovzdaním, vyzve ho emitent, aby ...

§ 17
(1)

Centrálny depozitár je povinný do 30 dní odo dňa, keď uzavrie s emitentom písomnú zmluvu o poskytovaní ...

(2)

Centrálny depozitár vykoná výmaz cenného papiera z účtov vedených v centrálnom depozitári a v evidencii ...

(3)

Emitent je povinný postupovať tak, aby odo dňa, keď dostane výpis podľa odseku 1, do dňa vykonania výmazu ...

(4)

Pozastavenie výkonu práva majiteľa nakladať so zaknihovaným cenným papierom (ďalej len „pozastavenie ...

(5)

Ak je ku dňu odovzdania výpisu podľa odseku 1 na cennom papieri, ktorého podoba sa mení, zriadené záložné ...

(6)

Podobu zaknihovaného cenného papiera možno zmeniť až po oznámení podľa odseku 5.

(7)

Ak je majiteľ meneného zaknihovaného cenného papiera v omeškaní s prevzatím listinného cenného papiera, ...

§ 18 - Prechod cenného papiera
(1)

Prechodom cenného papiera je zmena majiteľa cenného papiera na základe právoplatného rozhodnutia o dedičstve, ...

(2)

Zmenu majiteľa zaknihovaného cenného papiera, ku ktorej dochádza prechodom podľa odseku 1 v prospech ...

(3)

Ak sa prevádzajú cenné papiere na základe zmluvy o predaji podniku,33) použijú sa ustanovenia o prechode ...

(4)

Príkaz na registráciu podľa odseku 2 podáva nadobúdateľ cenného papiera alebo ním poverený obchodník ...

(5)

K príkazu podľa odseku 4 treba doložiť aj prvopis alebo úradne overenú kópiu dokladu osvedčujúceho právnu ...

§ 18a - Presun cenného papiera
(1)

Presunom cenného papiera nedochádza k zmene v osobe majiteľa cenného papiera, ale k presunutiu cenného ...

(2)

Presun cenných papierov z jedného účtu majiteľa na druhý účet toho istého majiteľa je centrálny depozitár ...

(3)

Na presun cenného papiera sa primerane vzťahujú ustanovenia o prevode cenného papiera.

§ 18b - Osobitné ustanovenia o nakladaní s cennými papiermi po smrti majiteľa účtu
(1)

Pri nadobudnutí cenných papierov na základe právoplatného rozhodnutia o dedičstve môže dedič okrem postupu ...

(2)

Príkaz na registráciu prevodu podľa odseku 1 podáva dedič cenného papiera aj nadobúdateľ členom, u ktorých ...

(3)

K príkazu na registráciu prevodu podľa odseku 1 musí dedič alebo nadobúdateľ doložiť prvopis alebo úradne ...

(4)

Na príkaz na registráciu prevodu podľa odseku 1 sa primerane vzťahujú ustanovenia o prevode cenného ...

Všeobecné ustanovenia o prevode cenných papierov

§ 19
(1)

Prevodom cenného papiera je zmena majiteľa cenného papiera uskutočnená na základe zmluvy podľa tohto ...

(2)

Prevoditeľnosť cenného papiera možno vylúčiť alebo obmedziť, ak to osobitný zákon34) pripúšťa. Emitent ...

(3)

Ak § 118i odsek 15 a § 159 ods. 3 alebo osobitný zákon neustanovuje inak,35) stáva sa kupujúci majiteľom ...

(4)

Práva spojené s cenným papierom sú samostatne prevoditeľné bez prevodu cenného papiera a môžu byť predmetom ...

§ 20

Záväzok previesť listinný cenný papier je splnený odovzdaním listinného cenného papiera nadobúdateľovi, ...

§ 21
(1)

Na prevod listinného cenného papiera na rad sa vyžaduje aj rubopis. Rubopisom prechádzajú všetky práva ...

(2)

Ak osobitný zákon35) neustanovuje inak, musí rubopis obsahovať podpis prevodcu, obchodné meno, sídlo ...

Registrácia prevodu

§ 22
(1)

Záväzok previesť zaknihovaný cenný papier je splnený registráciou jeho prevodu vykonanou centrálnym ...

(2)

Registráciou prevodu zaknihovaného cenného papiera je vykonanie zápisu v zákonom ustanovenej evidencii ...

§ 23
(1)

Ak tento zákon neustanovuje inak, dávajú príkaz na registráciu prevodu prevodca aj nadobúdateľ členom, ...

(2)

Ak príkazy na registráciu prevodu nie sú obsahovo zhodné, centrálny depozitár alebo člen registráciu ...

(3)

Kto dal neoprávnene príkaz na registráciu prevodu alebo ho dal nesprávne, neúplne alebo oneskorene, ...

§ 24
(1)

Ak kúpu alebo predaj zaknihovaného cenného papiera obstaral obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný ...

(2)

Na zodpovednosť obchodníka s cennými papiermi alebo zahraničného obchodníka s cennými papiermi sa vzťahuje ...

§ 25
(1)

Ak sa uskutočňuje prevod zaknihovaného cenného papiera na základe obchodu uzavretého na burze cenných ...

(2)

Na zodpovednosť burzy cenných papierov sa vzťahuje § 23 ods. 3.

(3)

Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa rovnako vzťahujú aj na obchody uzavreté na mnohostrannom obchodnom systéme ...

§ 27
(1)

Príkaz na registráciu prevodu musí obsahovať identifikačné údaje prevodcu, identifikačné údaje nadobúdateľa, ...

(2)

Ak kúpu alebo predaj zaknihovaného cenného papiera obstaral obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný ...

(3)

Ak príkaz na registráciu prevodu podáva burza cenných papierov, musí príkaz na registráciu prevodu obsahovať ...

(4)

Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa primerane vzťahujú aj na prevody cenných papierov vykonávané obchodníkom ...

§ 28 - Registrácia pozastavenia práva nakladať
(1)

Centrálny depozitár alebo člen zaregistruje pozastavenie práva nakladať na základe príkazu na registráciu ...

(2)

Registráciou pozastavenia práva nakladať sa rozumie vykonanie príslušného zápisu v evidencii centrálneho ...

(3)

Príkaz na registráciu pozastavenia práva nakladať môže dať

a)
majiteľ zaknihovaného cenného papiera,
b)
obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi, ak mu dal majiteľ zaknihovaného ...
c)
burza cenných papierov alebo mnohostranný obchodný systém, ak sa má zaknihovaný cenný papier predať ...
d)
záložný veriteľ, ak to vyplýva zo záložnej zmluvy, Národná banka Slovenska, Európska centrálna banka ...
e)
emitent, najviac na desať dní pred dňom registrácie zmeny alebo zániku cenného papiera,
f)
centrálny depozitár alebo člen, ak bude vykonávať opravu alebo doplnenie vo svojej evidencii podľa § ...
g)
príslušný štátny orgán,
h)
orgán vykonávajúci dohľad podľa tohto zákona alebo podľa osobitných zákonov,41) ak pri výkone dohľadu ...
i)
exekútor, ak sa má exekúcia vykonať predajom cenného papiera,42)
j)
centrálny depozitár alebo člen v nevyhnutnom rozsahu primerane k výške pohľadávky, ak vedie vo svojej ...
k)
navrhovateľ podľa § 118i ods. 1, ktorému Národná banka Slovenska udelila súhlas na uplatnenie práva ...
(4)

Príkaz na registráciu pozastavenia práva nakladať a príkaz na registráciu zrušenia pozastavenia práva ...

(5)

Príkaz na registráciu pozastavenia práva nakladať alebo na registráciu zrušenia tohto práva vzťahujúci ...

a)
identifikačné údaje emitenta v rozsahu podľa § 27 ods. 1 písm. a),
b)
ISIN emisie cenných papierov, na ktorú sa príkaz vzťahuje,
c)
dobu, na ktorú sa pozastavuje právo nakladať.
(6)

Pozastavenie práva nakladať podľa odseku 3 písm. a) až c) možno zaregistrovať len vtedy, ak na cenný ...

(7)

Ak bolo pozastavenie práva nakladať zaregistrované, nie je po dobu tohto pozastavenia majiteľ zaknihovaného ...

(8)

Po dobu zaregistrovania pozastavenia práva nakladať nevykoná centrálny depozitár alebo člen registráciu ...

(9)

Pozastavenie práva nakladať zaniká zápisom jeho zániku v príslušnej evidencii centrálneho depozitára ...

(10)

Ak centrálny depozitár alebo člen vykoná príkaz na zrušenie registrácie pozastavenia práva nakladať, ...

(11)

Kto dal neoprávnene príkaz na registráciu pozastavenia práva nakladať alebo príkaz podľa odseku 9, alebo ...

(12)

Centrálny depozitár je povinný oznámiť burze cenných papierov registráciu pozastavenia práva nakladať ...

(13)

Postup podľa odsekov 1 až 12, ktoré sa týkajú centrálneho depozitára alebo člena, sa s výnimkou odseku ...

§ 29

Na prevody zaknihovaných podielových listov evidovaných v samostatnej evidencii, na pozastavenie práva ...

DRUHÁ ČASŤ

ZMLUVY O CENNÝCH PAPIEROCH

§ 30 - Zmluva o kúpe cenných papierov a zmluva o darovaní cenných papierov
(1)

Zmluva o kúpe cenných papierov sa spravuje ustanoveniami Obchodného zákonníka o kúpnej zmluve, ak tento ...

(2)

Bez určenia kúpnej ceny je zmluva o kúpe cenných papierov platná, len keď strany v tejto zmluve prejavili ...

(3)

Zmluva o kúpe listinného cenného papiera na meno musí mať písomnú formu, a ak tak ustanovuje osobitný ...

(4)

Zmluva o darovaní cenných papierov sa spravuje ustanoveniami Občianskeho zákonníka o darovacej zmluve, ...

Komisionárska zmluva o obstaraní kúpy alebo predaja cenného papiera

§ 31
(1)

Komisionárskou zmluvou o obstaraní kúpy alebo predaja cenného papiera sa zaväzuje komisionár, že zariadi ...

(2)

Komisionárska zmluva o obstaraní kúpy alebo predaja cenného papiera sa spravuje ustanoveniami Obchodného ...

(3)

Ak z komisionárskej zmluvy o obstaraní kúpy alebo predaja cenného papiera nevyplýva niečo iné, musí ...

§ 32
(1)

Ak komitent udelí komisionárovi pokyn na obstaranie kúpy cenného papiera, môže komisionár žiadať preddavok. ...

(2)

Ak komitent udelí komisionárovi pokyn na obstaranie predaja cenného papiera, môže komisionár požadovať, ...

(3)

Po dobu, po ktorú je komisionár viazaný pokynom komitenta na obstaranie predaja cenného papiera, nie ...

§ 33
(1)

Komisionár môže svoj záväzok splniť tak, že komitentovi predá cenný papier zo svojho majetku alebo od ...

(2)

Ak z komisionárskej zmluvy o obstaraní kúpy alebo predaja cenného papiera nevyplýva niečo iné a ak komisionár ...

(3)

Ak nie je určená kúpna cena alebo predajná cena v pokyne komitenta, je komisionár povinný kúpiť cenný ...

§ 34

Cenné papiere zverené komisionárovi na predaj sú majetkom komitenta, pokým ich nenadobudne tretia osoba. ...

§ 35

Cenné papiere, ktoré pre komitenta obstará komisionár, prechádzajú do majetku komitenta v prípade listinných ...

§ 36 - Mandátna zmluva o obstaraní kúpy alebo predaja cenných papierov
(1)

Mandátnou zmluvou o obstaraní kúpy alebo predaja cenných papierov sa zaväzuje mandatár, že v mene mandanta ...

(2)

Mandátna zmluva o obstaraní kúpy alebo predaja cenných papierov sa spravuje ustanoveniami Obchodného ...

§ 37 - Zmluva o sprostredkovaní kúpy alebo predaja cenných papierov
(1)

Zmluvou o sprostredkovaní kúpy alebo predaja cenných papierov sa zaväzuje sprostredkovateľ, že bude ...

(2)

Zmluva o sprostredkovaní kúpy alebo predaja cenných papierov sa spravuje ustanoveniami Obchodného zákonníka ...

§ 38 - Zmluva o pôžičke cenného papiera
(1)

Zmluvou o pôžičke cenného papiera sa zaväzuje veriteľ, že prevedie na dlžníka určitý počet zastupiteľných ...

(2)

Zmluva o pôžičke cenného papiera musí mať písomnú formu. Na platnosť zmluvy o pôžičke cenného papiera ...

(3)

Záväzkové vzťahy z odplatnej zmluvy o pôžičke cenného papiera sa spravujú všeobecnými ustanoveniami ...

Zmluva o úschove listinných cenných papierov

§ 39
(1)

Zmluvou o úschove listinných cenných papierov sa zaväzuje uschovávateľ prevziať listinný cenný papier ...

(2)

Samostatnou úschovou je uloženie listinného cenného papiera jedného zložiteľa oddelene od listinných ...

(3)

Hromadnou úschovou je spoločné uloženie zastupiteľného listinného cenného papiera zložiteľa so zastupiteľnými ...

(4)

Uschovávateľ je povinný viesť evidenciu o listinnom cennom papieri uloženom do úschovy. Evidencia obsahuje ...

(5)

Ak sa listinný cenný papier nenachádza u uschovávateľa v čase uzavretia zmluvy, je uschovávateľ povinný ...

(6)

Uschovávateľ je povinný s vynaložením odbornej starostlivosti chrániť listinný cenný papier pred stratou, ...

(7)

Zložiteľ je oprávnený kedykoľvek požadovať, aby mu uschovávateľ listinný cenný papier odovzdal, a odovzdať ...

(8)

Zmluvu o úschove cenných papierov môže uschovávateľ alebo zložiteľ vypovedať. Ak nie je dohodnutá výpovedná ...

(9)

Ak zo zmluvy o úschove cenných papierov alebo z prejavu vôle zložiteľa nevyplýva v súvislosti s vyzdvihnutím ...

(10)

Uschovávateľ má na zabezpečenie svojich práv zo zmluvy o úschove cenných papierov záložné právo k listinnému ...

(11)

Ak je na majetok uschovávateľa vyhlásený konkurz,21) je správca konkurznej podstaty povinný vykonať ...

§ 40
(1)

Uschovávateľ je oprávnený listinný cenný papier prevzatý na základe zmluvy o úschove cenných papierov ...

(2)

Odovzdaním listinného cenného papiera inému uschovávateľovi nie sú dotknuté práva zložiteľa voči uschovávateľovi, ...

§ 41 - Zmluva o správe cenných papierov
(1)

Zmluvou o správe cenných papierov sa zaväzuje správca, že po dobu trvania zmluvy bude robiť všetky právne ...

(2)

Správcom podľa odseku 1 môže byť len osoba, ktorá je oprávnená túto činnosť vykonávať na základe povolenia ...

(3)

Správca je povinný aj bez pokynov majiteľa cenného papiera urobiť s odbornou starostlivosťou všetky ...

(4)

Správca je povinný plniť pokyny majiteľa cenného papiera; tieto pokyny sa musia dať písomne, ak zmluva ...

(5)

Ak to vyžaduje povaha úkonu, ktorý má správca uskutočniť, je majiteľ cenného papiera povinný odovzdať ...

(6)

Ak správca má vykonávať hlasovacie právo spojené s cenným papierom, je oprávnený od majiteľa tohto cenného ...

(7)

Správca odovzdá prevzatý listinný cenný papier jeho majiteľovi bezodkladne po uskutočnení úkonu, na ...

(8)

Ak sa nedohodlo inak, platí, že odplata za správu cenného papiera zahŕňa aj náklady, ktoré správca vynaložil ...

(9)

Ak zo zmluvy nevyplýva inak, vykonáva správca právne úkony spojené so správou cenného papiera v mene ...

(10)

Na výpoveď zmluvy o správe cenných papierov sa použije obdobne ustanovenie § 39 ods. 8, ak táto zmluva ...

§ 42 - Zmluva o uložení cenných papierov
(1)

Zmluvou o uložení cenných papierov sa opatrovateľ zaväzuje prevziať listinný cenný papier, aby ho uložil ...

(2)

Opatrovateľom podľa odseku 1 môže byť len osoba, ktorá je oprávnená túto činnosť vykonávať na základe ...

(3)

Pre zmluvu o uložení cenných papierov platia primerane ustanovenia upravujúce zmluvu o úschove cenných ...

(4)

Opatrovateľ je povinný uložiteľovi podať každoročne správu o stave uložených listinných cenných papierov. ...

(5)

Ak sa listinný cenný papier odovzdá uložiteľovi na jeho žiadosť, nemá opatrovateľ po dobu, keď sa u ...

(6)

Uložiteľ môže obmedziť záväzok opatrovateľa na povinnosti, ktoré vyplývajú zo zmluvy o úschove cenných ...

(7)

Opatrovateľ môže odovzdať listinný cenný papier do druhotnej úschovy alebo druhotnej úschovy a správy ...

§ 43 - Zmluva o riadení portfólia
(1)

Zmluvou o riadení portfólia sa obhospodarovateľ zaväzuje hospodáriť s portfóliom klienta na základe ...

(2)

Obhospodarovateľom podľa odseku 1 môže byť len osoba, ktorá je oprávnená túto činnosť vykonávať na základe ...

(3)

Obhospodarovateľ je povinný bez pokynov klienta obstarávať kúpu a predaj, ako aj prvé nadobudnutie cenných ...

(4)

Zmluvu o riadení portfólia možno vypovedať. Ak nie je dohodnutá výpovedná lehota, možno túto zmluvu ...

(5)

Ak z povahy veci nevyplýva niečo iné, ustanovenie § 39 ods. 7 sa použije primerane.

(6)

Na zmluvu o riadení portfólia sa primerane použijú ustanovenia o zmluvách podľa § 31 až 36 a § 39 až ...

§ 44 - Imobilizácia cenných papierov
(1)

Zmluvu o hromadnej úschove podľa § 39 ods. 3 môže ako zložiteľ uzavrieť aj emitent týchto cenných papierov. ...

(2)

Na postup podľa odseku 1 sa v prípade už vydaného listinného cenného papiera primerane použije ustanovenie ...

(3)

Majiteľ imobilizovaného cenného papiera má právo požadovať od emitenta, aby mu bezodkladne listinný ...

(4)

Emitent, ktorého cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu alebo na inom obchodnom ...

§ 44a
(1)

Ustanovenia o zmluvách o cenných papieroch podľa § 39 až 42 sa primerane vzťahujú aj na zmluvy o zaknihovaných ...

(2)

Ustanovenia o zmluvách o cenných papieroch podľa § 31 až 44 sa primerane vzťahujú aj na zmluvy o finančných ...

TRETIA ČASŤ

ZABEZPEČOVANIE ZÁVÄZKOV CENNÝMI PAPIERMI

Zmluvné záložné právo

§ 45
(1)

Zmluvné záložné právo k cenným papierom vzniká, ak tento zákon neustanovuje inak, registráciou tohto ...

(2)

Register záložných práv u listinných cenných papierov vedie centrálny depozitár. Register záložných ...

(3)

Pri listinných cenných papieroch centrálny depozitár pri registrácii vzniku zmluvného záložného práva ...

(4)

Na vznik zmluvného záložného práva k listinným cenným papierom, ktoré sú prevoditeľné rubopisom, sa ...

(5)

Ustanovením odseku 4 nie sú dotknuté ustanovenia osobitného zákona.44)

(6)

Zmluvné záložné právo k zaknihovanému cennému papieru v prospech Národnej banky Slovenska vzniká aj ...

§ 46
(1)

Zmluvné záložné právo k cenným papierom sa mení alebo zaniká registráciou zmeny alebo zániku zmluvného ...

(2)

Pri registrácii zmeny alebo zániku zmluvného záložného práva k listinným cenným papierom centrálny depozitár ...

§ 47
(1)

Register záložných práv obsahuje tieto údaje:

a)
obchodné meno alebo názov a sídlo záložcu, ak je právnickou osobou, alebo meno a priezvisko a adresu ...
b)
identifikačné číslo alebo rodné číslo záložcu,
c)
označenie založeného cenného papiera obsahujúce ISIN pri zaknihovanom cennom papieri alebo pri listinnom ...
d)
obchodné meno alebo názov a sídlo záložného veriteľa, ak je právnickou osobou, alebo meno a priezvisko ...
e)
identifikačné číslo alebo rodné číslo záložného veriteľa,
f)
množstvo alebo objem cenných papierov,
g)
výšku pohľadávky, pre ktorú sa zmluvné záložné právo zriadilo, a dobu jej splatnosti,
h)
dátum registrácie zmluvného záložného práva v registri záložných práv.
(2)

Centrálny depozitár je povinný na písomnú žiadosť právnickej osoby alebo fyzickej osoby vydať výpis ...

§ 48
(1)

Zmluva o založení cenných papierov sa spravuje ustanoveniami Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka ...

(2)

Zmluva o založení cenných papierov musí mať písomnú formu.

(3)

Predmetom zmluvy o založení cenných papierov nemôžu byť cenné papiere, ktoré sú založené.

§ 49
(1)

Ak vzniklo zmluvné záložné právo k listinnému cennému papieru, ktorý bol uschovaný alebo uložený, je ...

(2)

Založený listinný cenný papier, ktorý je v samostatnej úschove, sa musí uložiť oddelene od ostatných ...

§ 50 - Registrácia zmluvného záložného práva
(1)

Príkaz na registráciu zmluvného záložného práva k cennému papieru môže dať záložný veriteľ, záložca ...

(2)

Príkaz na registráciu zmluvného záložného práva k cennému papieru sa podáva centrálnemu depozitárovi, ...

(3)

Centrálny depozitár po vykonaní registrácie zmluvného záložného práva v registri záložných práv bezodkladne ...

(4)

Ak nastanú zmeny údajov týkajúce sa zmluvného záložného práva, je osoba, ktorej sa zmena údajov týka, ...

(5)

Záložný veriteľ je povinný podať príkaz na registráciu zániku zmluvného záložného práva bezodkladne ...

(6)

Kto dal neoprávnene príkaz na registráciu zmluvného záložného práva alebo ho dal nesprávne, neúplne ...

§ 51
(1)

Pri nakladaní so založeným cenným papierom pôsobí záložné právo aj voči nadobúdateľovi, ak tento zákon ...

(2)

Pri zmluvnom záložnom práve k cennému papieru môže byť záložcom len majiteľ cenného papiera.

(3)

Po dobu trvania zmluvného záložného práva k cennému papieru sa zmluvné záložné právo vzťahuje aj na ...

(4)

So založenými cennými papiermi nemožno uzatvárať anonymné obchody s výnimkou podľa odseku 5.

(5)

Ak pohľadávka zabezpečená zmluvným záložným právom k cennému papieru nie je riadne a včas splnená, je ...

(6)

Predaj cenných papierov podľa odseku 5, ktoré boli prijaté na trh kótovaných cenných papierov burzy ...

(7)

Predaj cenných papierov podľa odseku 5, ktoré nie sú prijaté na trh kótovaných cenných papierov burzy ...

§ 52 - Zákonné záložné právo
(1)

Zákonné záložné právo k cenným papierom sa riadi ustanoveniami osobitného zákona,46) ak tento zákon ...

(2)

Príkaz na registráciu zákonného záložného práva, jeho zmeny a zániku podáva príslušný štátny orgán47) ...

(3)

Príkaz na registráciu zákonného záložného práva, jeho zmeny alebo zániku musí obsahovať údaje podľa ...

(4)

Ustanovenia § 51 ods. 1, 3 a 4 sa vzťahujú aj na zákonné záložné právo k cenným papierom.

§ 52a - Cenné papiere s pohľadávkou spojenou so záväzkom podriadenosti
(1)

Pohľadávka z cenného papiera spojená so záväzkom podriadenosti sa riadi ustanoveniami osobitných predpisov ...

(2)

Zaknihované cenné papiere s pohľadávkou spojenou so záväzkom podriadenosti eviduje centrálny depozitár ...

§ 53 - Zabezpečovacie prevody cenných papierov
(1)

Zmluva o zabezpečovacom prevode cenných papierov sa spravuje ustanoveniami tohto zákona a Občianskeho ...

(2)

Zabezpečovacie prevody cenných papierov eviduje centrálny depozitár v osobitnej evidencii zabezpečovacích ...

(3)

Na vykonávanie, vznik, zmenu a zánik zabezpečovacích prevodov cenných papierov sa primerane vzťahujú ...

(4)

Kto dal neoprávnene príkaz na registráciu zabezpečovacieho prevodu, alebo ho dal nesprávne, neúplne ...

Osobitné ustanovenia o finančných zábezpekách

§ 53a
(1)

Ustanovenia § 45 ods. 3 a 4, § 46, § 50 ods. 3, § 51 ods. 4 až 7 sa nepoužijú pri záložnom práve k cenným ...

a)
orgány verejnej moci členského štátu,
b)
Národná banka Slovenska alebo centrálna banka iného štátu, Európska centrálna banka, Medzinárodný menový ...
c)
banka, zahraničná banka, obchodník s cennými papiermi, zahraničný obchodník s cennými papiermi, poisťovňa, ...
d)
iná osoba ako osoba podľa písmena c) podliehajúca obozretnému dohľadu, ktorá v rámci svojho podnikania ...
e)
iná osoba ako osoba podľa písmena c) podliehajúca obozretnému dohľadu, ktorej hlavným predmetom podnikania ...
f)
centrálny depozitár, prevádzkovateľ platobného systému,47d) zúčtovací agent,47e) clearingový ústav,47f) ...
g)
iná osoba, ako je uvedená v písmenách a) až f), ak sú splnené tieto podmienky:
1.
druhou zmluvnou stranou je niektorá z osôb uvedených v písmenách a) až d) a f),
2.
záložné právo zabezpečuje pohľadávku zo zmluvy o záverečnom vyrovnaní ziskov a strát alebo pohľadávku ...
(2)

Zmluvné záložné právo podľa odseku 1 k listinnému cennému papieru vzniká jeho odovzdaním záložnému veriteľovi ...

(3)

Zmluvné záložné právo podľa odseku 1 k zaknihovanému cennému papieru vzniká, mení sa alebo zaniká registráciou ...

(4)

Zmluvné záložné právo podľa odseku 1 k zaknihovanému cennému papieru v prospech Národnej banky Slovenska, ...

(5)

Zmluvné záložné právo podľa odseku 1 k zaknihovanému cennému papieru v prospech Národnej banky Slovenska, ...

(5)

Ak Národná banka Slovenska dáva príkaz na registráciu zmluvného záložného práva podľa odseku 4 v prospech ...

(6)

Zmluvné záložné právo podľa odseku 1 k cennému papieru pôsobí voči nadobúdateľovi, ibaže nadobúdateľ ...

§ 53b
(1)

Záložný veriteľ je oprávnený nakladať so založeným cenným papierom podľa § 53a ods. 1 a uplatňovať práva ...

(2)

Ak záložný veriteľ so zálohom nakladal pred tým, ako nastala skutočnosť rozhodná pre výkon záložného ...

(3)

Rovnocenným zálohom sa na účely odseku 2 rozumie zastupiteľný cenný papier alebo iný majetok na základe ...

(4)

Ak pohľadávka zabezpečená zmluvným záložným právom nie je včas a riadne splnená alebo ak nastane iná ...

(5)

O výkone záložného práva k cennému papieru záložný veriteľ nie je povinný vopred informovať záložcu.

(6)

Pri predaji cenného papiera založeného podľa § 53a ods. 1 je záložný veriteľ povinný postupovať s náležitou ...

(7)

Pri nakladaní so založeným zaknihovaným cenným papierom podľa odseku 1, ako aj pri výkone záložného ...

§ 53c

Na vznik, zmenu a zánik zabezpečovacích prevodov cenných papierov sa nevyžaduje písomná forma zmluvy ...

§ 53d

Platnosť, účinnosť a výkon záložného práva k cenným papierom a zabezpečovacieho prevodu cenných papierov, ...

§ 53e
(1)

Ak je na strane záložného veriteľa alebo záložcu viac osôb, z ktorých aspoň jedna nie je osobou podľa ...

(2)

Ak záložné právo vzniklo podľa § 53a ods. 1 a v priebehu jeho trvania dôjde k zmene v osobe záložcu ...

(3)

Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa primerane použijú aj na zabezpečovacie prevody cenných papierov.

§ 53f

Ustanovenia § 53b ods. 1 až 5 sa nepoužijú, ak obmedzenie vymáhania dohôd o finančnej zábezpeke alebo ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

OBCHODNÍK S CENNÝMI PAPIERMI

Povolenie na poskytovanie investičných služieb

§ 54
(1)

Obchodníkom s cennými papiermi je akciová spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorej ...

(2)

Povolením na poskytovanie investičných služieb sa povoľuje vznik obchodníka s cennými papiermi alebo ...

(3)

Iná osoba ako obchodník s cennými papiermi nesmie bez povolenia Národnej banky Slovenska podľa odseku ...

a)
na činnosť účastníkov Európskeho systému centrálnych bánk, Národnej banky Slovenska podľa osobitného ...
b)
pre osoby, ktoré poskytujú investičné služby výhradne pre svoje materské spoločnosti, pre svoje dcérske ...
c)
pre osoby, ktoré poskytujú investičnú službu, ak je táto služba poskytovaná len príležitostne v rámci ...
d)
pre osoby, ktoré neposkytujú žiadne investičné služby ani nevykonávajú žiadne investičné činnosti okrem ...
1.
sú tvorcami trhu,
2.
sú členmi alebo účastníkmi regulovaného trhu alebo sú členmi alebo účastníkmi mnohostranného obchodného ...
3.
používajú metódu vysokofrekvenčného algoritmického obchodovania alebo
4.
obchodujú na vlastný účet vykonávaním pokynov klientov,
e)
pre osoby, ktoré poskytujú investičné služby týkajúce sa výhradne správy zamestnaneckých systémov spoluúčasti, ...
f)
pre osoby, ktoré poskytujú investičné služby týkajúce sa správy zamestnaneckých systémov spoluúčasti ...
g)
pre osoby, ktoré obchodujú na vlastný účet s komoditnými derivátmi alebo emisnými kvótami alebo ich ...
h)
pre osoby, ktoré poskytujú investičné poradenstvo v rámci inej odbornej činnosti, na ktorú sa nevzťahuje ...
i)
pre prevádzkovateľov, ktorí sú povinní dodržiavať ustanovenia osobitného predpisu,17a) ktorí pri obchodovaní ...
j)
pre prevádzkovateľov prenosovej sústavy alebo prepravnej siete podľa osobitných predpisov,49b) iných ...
k)
pre centrálnych depozitárov vykonávajúcich činnosť v rozsahu podľa osobitného predpisu,90)
l)
pre poskytovateľov služieb hromadného financovania podľa osobitného predpisu.49c)
(4)

Zahraničným obchodníkom s cennými papiermi je právnická osoba alebo fyzická osoba so sídlom mimo územia ...

(5)

Pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi je organizačná zložka zahraničného obchodníka s cennými ...

(6)

Zahraničný obchodník s cennými papiermi môže poskytovať investičné služby na území Slovenskej republiky ...

(7)

Obchodník s cennými papiermi alebo pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi nesmie vykonávať ...

(8)

Obchodné meno obchodníka s cennými papiermi s výnimkou banky musí obsahovať označenie „obchodník s cennými ...

(9)

Na obchodníka s cennými papiermi a na pobočku zahraničného obchodníka s cennými papiermi sa vzťahujú ...

(10)

Obchodník s cennými papiermi môže vydať akcie len ako zaknihované cenné papiere na meno; zmena ich podoby ...

(11)

Počiatočný kapitál obchodníka s cennými papiermi, ktorý poskytuje investičné služby alebo vykonáva investičné ...

(12)

Počiatočný kapitál obchodníka s cennými papiermi iného ako uvedeného v odsekoch 11,13 a 14 je najmenej ...

(13)

Počiatočný kapitál obchodníka s cennými papiermi, ktorý poskytuje investičné služby podľa § 6 ods. 1 ...

(14)

Počiatočný kapitál obchodníka s cennými papiermi, ktorý poskytuje investičnú službu podľa § 6 ods. 1 ...

(15)

Na zloženie počiatočného kapitálu obchodníka s cennými papiermi sa vzťahuje osobitný predpis.50a)

§ 54a

Obchodník s cennými papiermi, ktorý má povolenie na organizovanie mnohostranného obchodného systému, ...

§ 54b
(1)

Malým a neprepojeným obchodníkom sa rozumie obchodník s cennými papiermi, ktorý spĺňa podmienky podľa ...

(2)

Na malého a neprepojeného obchodníka sa vzťahujú požiadavky podľa osobitného predpisu,50cb) ak Národná ...

(3)

Na obchodníka s cennými papiermi, ktorý začne spĺňať podmienky podľa osobitného predpisu50ca) a tieto ...

(4)

Ak obchodník s cennými papiermi prestane spĺňať podmienky podľa osobitného predpisu,50ca) oznámi to ...

(5)

Ustanovenia § 71db sa vzťahujú na obchodníka s cennými papiermi, ktorý prestal spĺňať podmienky podľa ...

§ 54c

Na obchodníka s cennými papiermi s osobitnými prudenciálnymi požiadavkami podľa osobitného predpisu50cd) ...

§ 54d
(1)

Národná banka Slovenska môže rozhodnúť v konaní podľa osobitného predpisu,20) že na obchodníka s cennými ...

a)
obchodník s cennými papiermi vykonáva tieto činnosti v takej miere, že jeho zlyhanie alebo problémy ...
b)
obchodník s cennými papiermi je zúčtovacím členom podľa osobitného predpisu,50cr)
c)
Národná banka Slovenska to považuje za opodstatnené vzhľadom na veľkosť obchodníka s cennými papiermi ...
1.
dôležitosť obchodníka s cennými papiermi pre hospodárstvo Európskej únie alebo hospodárstvo domovského ...
2.
význam cezhraničných činností obchodníka s cennými papiermi,
3.
prepojenosť obchodníka s cennými papiermi s finančným systémom.
(2)

Odsek 1 sa nevzťahuje na obchodníka s komoditami a emisnými kvótami,50cs) správcovské spoločnosti22) ...

(3)

Obchodník s cennými papiermi podľa odseku 1 podlieha dohľadu podľa osobitného predpisu.15)

(4)

Národná banka Slovenska je oprávnená rozhodnúť v konaní podľa osobitného predpisu20) o zrušení rozhodnutia ...

(5)

Rozhodnutie podľa odseku 1 sa prestane uplatňovať, ak obchodník s cennými papiermi prestane spĺňať celkovú ...

(6)

Národná banka Slovenska bezodkladne informuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) ...

§ 54e

Povolenie na poskytovanie investičných služieb udelené obchodníkovi s cennými papiermi podľa § 55, ktorý ...

§ 55
(1)

O udelení povolenia na poskytovanie investičných služieb rozhoduje Národná banka Slovenska. Žiadosť ...

(2)

Na udelenie povolenia podľa odseku 1 sa musí preukázať splnenie podmienok, ktoré sa vzťahujú na obchodníka ...

a)
počiatočný kapitál obchodníka s cennými papiermi podľa § 54,
b)
prehľadný a dôveryhodný pôvod splateného základného imania a ďalších finančných zdrojov obchodníka s ...
c)
vhodnosť osôb s kvalifikovanou účasťou na obchodníkovi s cennými papiermi a prehľadnosť vzťahov týchto ...
d)
odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť osôb navrhovaných za členov riadiaceho orgánu a vrcholového manažmentu, ...
e)
prehľadnosť skupiny s úzkymi väzbami, ku ktorej patrí aj akcionár s kvalifikovanou účasťou na obchodníkovi ...
f)
výkonu dohľadu neprekážajú úzke väzby v rámci skupiny podľa písmena e),
g)
výkonu dohľadu neprekáža právny poriadok a spôsob jeho uplatnenia v štáte, na ktorého území má skupina ...
h)
sídlo obchodníka s cennými papiermi a jeho ústredie musia byť na území Slovenskej republiky; ústredím ...
i)
odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť fyzických osôb, ktoré sú členmi štatutárneho orgánu finančnej holdingovej ...
j)
žiadateľ nebol právoplatne odsúdený za trestný čin,
k)
vecné, personálne, technické a organizačné predpoklady vo vzťahu k navrhovanému rozsahu investičných ...
(3)

Náležitosti žiadosti o udelenie povolenia podľa odseku 1 ustanovujú osobitné predpisy.50d)

(4)

O žiadosti podľa odseku 1 rozhodne Národná banka Slovenska v lehote podľa osobitného zákona53) na základe ...

(5)

Národná banka Slovenska žiadosť podľa odseku 1 zamietne, ak žiadateľ nesplní niektorú podmienku uvedenú ...

(6)

Obchodník s cennými papiermi je povinný pred začatím vykonávania povolených činností preukázať Národnej ...

(7)

Výkon činností uvedených v povolení na poskytovanie investičných služieb môže obchodník s cennými papiermi ...

(8)

Podmienky podľa odsekov 2 a 6 musia byť splnené nepretržite počas celej doby platnosti povolenia na ...

(9)

Spôsob preukazovania splnenia podmienok podľa odseku 2 ustanovujú osobitné predpisy.50d) Národná banka ...

(10)

Odbornou spôsobilosťou sa pri osobách navrhnutých za členov riadiaceho orgánu a vrcholového manažmentu ...

(11)

Vhodnosťou akcionárov kontrolujúcich finančnú holdingovú spoločnosť alebo zmiešanú finančnú holdingovú ...

(12)

Národná banka Slovenska je povinná zaviesť a používať primerané metódy monitorovania splnenia podmienok ...

(13)

Národná banka Slovenska udelí obchodníkovi s cennými papiermi povolenie organizovať mnohostranný obchodný ...

(14)

V povolení podľa odseku 13 môže Národná banka Slovenska povoliť členom riadiaceho orgánu zastávať jednu ...

§ 56
(1)

O udelení povolenia na poskytovanie investičných služieb zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi ...

(2)

Na udelenie povolenia podľa odseku 1 sa musia splniť tieto podmienky:

a)
dostatočný objem a prehľadnosť pôvodu finančných zdrojov poskytnutých zahraničným obchodníkom s cennými ...
b)
dôveryhodnosť zahraničného obchodníka s cennými papiermi a jeho finančná schopnosť primeraná rozsahu ...
c)
odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť osôb navrhovaných zahraničným obchodníkom s cennými papiermi na ...
d)
prehľadnosť skupiny s úzkymi väzbami, ku ktorej patrí zahraničný obchodník s cennými papiermi,
e)
úzke väzby v rámci skupiny podľa písmena d) nebránia výkonu dohľadu,
f)
právny poriadok a spôsob jeho uplatňovania v štáte, na ktorého území má skupina podľa písmena d) úzke ...
g)
zahraničný obchodník s cennými papiermi, ktorý chce pôsobiť prostredníctvom pobočky na území Slovenskej ...
h)
právnymi predpismi štátu, v ktorom má sídlo zahraničný obchodník s cennými papiermi, je zabezpečené ...
i)
poskytovanie služieb, pre ktoré zahraničný obchodník s cennými papiermi žiada povolenie, podlieha povoleniu ...
j)
nečlenský štát, v ktorom je usadený zahraničný obchodník s cennými papiermi, uzavrel so Slovenskou republikou ...
k)
Národná banka Slovenska má s príslušnými orgánmi dohľadu nečlenského štátu, v ktorom je usadený zahraničný ...
l)
zahraničný obchodník s cennými papiermi prispieva do Garančného fondu investícií zriadeného podľa § ...
m)
pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi preukáže schopnosť dodržiavať povinnosti podľa odseku ...
(3)

V žiadosti o udelenie povolenia podľa odseku 1 uvedie zahraničný obchodník s cennými papiermi tieto ...

a)
obchodné meno, sídlo a právnu formu zahraničného obchodníka s cennými papiermi a umiestnenie jeho pobočky ...
b)
vecné, personálne a organizačné predpoklady na vykonávanie činnosti podľa odseku 1 na území Slovenskej ...
c)
meno, priezvisko a trvalý pobyt vedúceho pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi a jeho zástupcu, ...
d)
informácie o počiatočnom kapitále, s ktorým môže pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi ...
e)
názov príslušného orgánu, ktorý vykonáva dohľad nad zahraničným obchodníkom s cennými papiermi v jeho ...
(4)

Prílohou žiadosti podľa odseku 1 je

a)
povolenie na poskytovanie služieb v oblasti cenných papierov v poslednom úplnom znení vydané v súlade ...
b)
účtovné závierky za posledné tri roky overené audítorom; ak zahraničný obchodník s cennými papiermi ...
c)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov53b) osôb podľa odseku 2 písm. c); zahraničná ...
d)
údaje o žiadateľovi potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov;53b) zahraničná právnická osoba ...
e)
stručný odborný životopis, doklad o dosiahnutom vzdelaní a o odbornej praxi osôb navrhovaných za vedúceho ...
f)
súhlas príslušného orgánu v štáte, kde má zahraničný obchodník s cennými papiermi sídlo, so zriadením ...
g)
vyjadrenie orgánu dohľadu štátu, v ktorom má zahraničný obchodník s cennými papiermi sídlo, k zriadeniu ...
h)
návrh pravidiel mnohostranného obchodného systému, ak ho zahraničný obchodník s cennými papiermi bude ...
i)
návrh pravidiel organizovaného obchodného systému, ak ho zahraničný obchodník s cennými papiermi bude ...
(5)

Pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi je povinná pred začatím vykonávania povolených činností ...

(6)

O žiadosti podľa odseku 1 Národná banka Slovenska rozhodne do šiestich mesiacov od podania úplnej žiadosti ...

(7)

Národná banka Slovenska žiadosť podľa odseku 1 zamietne, ak žiadateľ nesplní niektorú podmienku uvedenú ...

(8)

Dôvodom na zamietnutie žiadosti o povolenie nemôže byť skutočnosť, že právna forma zahraničného obchodníka ...

(9)

Podmienky podľa odsekov 2 a 5 musia byť splnené nepretržite počas celej doby platnosti povolenia na ...

(10)

Národná banka Slovenska môže spôsob preukazovania splnenia podmienok podľa odseku 2 ustanoviť opatrením, ...

(11)

Odbornou spôsobilosťou sa pri osobách navrhnutých za vedúceho pobočky zahraničného obchodníka s cennými ...

(12)

Na účely preskúmavania a preukazovania skutočností o dôveryhodnosti podľa odseku 4 písm. c) a d) a § ...

(13)

Na poskytnutie investičnej služby alebo vykonávanie investičnej činnosti zahraničným obchodníkom s cennými ...

(14)

Pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi je povinná raz ročne oznámiť Národnej banke Slovenska ...

a)
veľkosť a rozsah investičných služieb a investičných činností podľa § 6 ods. 1 a vedľajších služieb ...
b)
mesačnú minimálnu expozíciu, priemernú expozíciu a maximálnu expozíciu voči protistranám z Európskej ...
c)
celkovú hodnotu finančných nástrojov, ktoré pochádzajú z protistrán z Európskej únie, upísaných alebo ...
d)
obrat a súhrnnú hodnotu aktív investičných služieb a investičných činností a vedľajších služieb podľa ...
e)
podrobný opis opatrení na ochranu investorov, ktoré sú k dispozícii klientom pobočky vrátane práv týchto ...
f)
politiku riadenia rizík a opatrenia uplatňované pri poskytovaní investičných služieb a investičných ...
g)
mechanizmy riadenia a správy vrátane osôb zastávajúcich riadiace funkcie, ak ide o činnosti pobočky,
h)
ďalšie informácie, ktoré Národná banka Slovenska považuje za potrebné na výkon riadneho dohľadu podľa ...
§ 57
(1)

Povolenie na poskytovanie investičných služieb nemožno udeliť, ak by to bolo v rozpore s medzinárodnou ...

(2)

Ak Európska komisia (ďalej len „Komisia") dospela k názoru, že pre činnosť obchodníkov s cennými papiermi ...

(3)

Národná banka Slovenska oznámi Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy) ...

(4)

Národná banka Slovenska na požiadanie oznámi Európskemu orgánu dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere ...

a)
povolenia pre pobočky udelené podľa § 56 a následné zmeny týchto povolení,
b)
veľkosť a rozsah investičných služieb a investičných činností poskytovaných prostredníctvom pobočky ...
c)
obrat a celkové aktíva investičných služieb a investičných činností podľa písmena b),
d)
označenie skupiny zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ku ktorej patrí.
§ 58
(1)

Národná banka Slovenska je povinná konzultovať s príslušným orgánom dohľadu, bankového dohľadu alebo ...

a)
dcérskou spoločnosťou právnickej osoby alebo fyzickej osoby uvedenej v § 65 ods. 1 alebo banky so sídlom ...
b)
dcérskou spoločnosťou materskej spoločnosti právnickej osoby uvedenej v § 65 ods. 1 alebo banky so sídlom ...
c)
kontrolovaná tými istými fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré kontrolujú zahraničného obchodníka ...
d)
dcérskou spoločnosťou banky alebo poisťovne so sídlom na území členského štátu,
e)
dcérskou spoločnosťou materskej spoločnosti banky alebo poisťovne so sídlom na území členského štátu, ...
f)
kontrolovaná tými istými osobami, ktoré kontrolujú banku alebo poisťovňu so sídlom na území členského ...
(2)

Predmetom konzultácie podľa odseku 1 je najmä posúdenie vhodnosti akcionárov obchodníka s cennými papiermi, ...

§ 59
(1)

Povolenie na poskytovanie investičných služieb sa udeľuje na dobu neurčitú a nemožno ho previesť na ...

(2)

Okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia podľa osobitného predpisu54) musí výrok rozhodnutia, ktorým ...

a)
obchodné meno a sídlo obchodníka s cennými papiermi alebo obchodné meno, sídlo a umiestnenie pobočky ...
b)
ktoré investičné služby a vo vzťahu ku ktorým finančným nástrojom alebo derivátom je obchodník s cennými ...
c)
meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo členov predstavenstva a členov dozornej rady alebo vedúceho ...
(3)

Povolenie na poskytovanie investičných služieb musí obsahovať najmenej jednu investičnú službu. Povolenie ...

(4)

Na žiadosť obchodníka s cennými papiermi alebo zahraničného obchodníka s cennými papiermi možno rozhodnutím ...

(5)

Obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi je povinný podať príslušnému ...

(6)

Obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi je povinný oznámiť Národnej ...

§ 60
(1)

Povolenie na poskytovanie investičných služieb zaniká

a)
obchodníkovi s cennými papiermi dňom jeho zrušenia z iného dôvodu ako pre odobratie povolenia na poskytovanie ...
b)
obchodníkovi s cennými papiermi dňom vyhlásenia konkurzu na majetok obchodníka s cennými papiermi podľa ...
c)
pobočke zahraničného obchodníka s cennými papiermi dňom vyhlásenia konkurzu na majetok zahraničného ...
d)
obchodníkovi s cennými papiermi alebo pobočke zahraničného obchodníka s cennými papiermi dňom vrátenia ...
e)
ak obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi nepodal návrh na zápis ...
f)
dňom predaja podniku obchodníka s cennými papiermi alebo pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi,33) ...
g)
pobočke zahraničného obchodníka s cennými papiermi dňom skončenia jej činnosti zahraničným obchodníkom ...
h)
ak obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi neuhradil vstupný príspevok ...
(2)

Obchodník s cennými papiermi, zahraničný obchodník s cennými papiermi a pobočka zahraničného obchodníka ...

§ 61a
(1)

Obchodník s cennými papiermi, zahraničný obchodník s cennými papiermi s povolením podľa § 56, banka ...

(2)

Obchodník s cennými papiermi a banka s oprávnením podľa § 79a ods. 1 môžu využívať na propagáciu nimi ...

(3)

Obchodník s cennými papiermi, zahraničný obchodník s cennými papiermi, banka s oprávnením podľa § 79a ...

(4)

Obchodník s cennými papiermi a banka s oprávnením podľa § 79a ods. 1 sú povinní zabezpečiť, aby viazaný ...

(5)

Obchodník s cennými papiermi a banka s oprávnením podľa § 79a ods. 1 sú povinní sledovať činnosti svojich ...

(6)

Ustanovenia odsekov 2 až 5 sa vzťahujú na zahraničného obchodníka s cennými papiermi podľa § 65 a 67 ...

(7)

Ak zahraničný obchodník s cennými papiermi využíva viazaného investičného agenta so sídlom alebo s miestom ...

(8)

Ak zahraničná banka, ktorá má oprávnenie na poskytovanie investičných služieb, má v úmysle využívať ...

(9)

Ak Národná banka Slovenska nespochybní primeranosť organizačnej štruktúry alebo finančnej situácie zahraničnej ...

(10)

Ak Národná banka Slovenska odmietne oznámiť uvedené informácie príslušnému orgánu hostiteľského členského ...

(11)

Po prijatí oznámenia od príslušného orgánu hostiteľského členského štátu, alebo ak takéto oznámenie ...

§ 62 - Zakladanie pobočiek v zahraničí
(1)

Obchodník s cennými papiermi, ktorý sa rozhodol založiť pobočku alebo má v úmysle využívať viazaných ...

a)
štát, na území ktorého chce založiť pobočku, alebo štát, v ktorom nemá zriadenú pobočku a má v úmysle ...
b)
plán činnosti, ktorý obsahuje výpočet predpokladaných činností vrátane vedľajších činností,
c)
organizačnú štruktúru pobočky, ak je zriadená, vrátane informácie, či bude využívať viazaných investičných ...
d)
opis zamýšľaného využitia viazaných investičných agentov a organizačnú štruktúru vrátane hierarchického ...
e)
adresu umiestnenia pobočky a adresu viazaného investičného agenta, ak ho má v úmysle zahraničný obchodník ...
f)
meno a priezvisko osoby zodpovednej za riadenie pobočky alebo za činnosť viazaného investičného agenta. ...
(2)

Obchodník s cennými papiermi je povinný bezodkladne oznámiť Národnej banke Slovenska udelenie povolenia ...

§ 63
(1)

Obchodník s cennými papiermi je oprávnený v rozsahu povolenia na poskytovanie investičných služieb udeleného ...

(2)

Domovským členským štátom obchodníka s cennými papiermi je, ak ide o

a)
obchodníka s cennými papiermi so sídlom v Slovenskej republike, Slovenská republika,
b)
zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ktorý
1.
je fyzickou osobou, členský štát, v ktorom sa nachádza jeho ústredie,
2.
je právnickou osobou, členský štát, v ktorom sa nachádza jeho sídlo,
3.
nemá podľa svojho vnútroštátneho práva registrované sídlo, členský štát, v ktorom sa nachádza jeho ústredie. ...
(3)

Hostiteľským členským štátom obchodníka s cennými papiermi je členský štát, v ktorom má obchodník s ...

§ 64
(1)

Obchodník s cennými papiermi, ktorý sa rozhodol poskytovať investičné služby, vedľajšie služby alebo ...

(2)

Obchodník s cennými papiermi je povinný v oznámení podľa odseku 1 uviesť

a)
členský štát, na ktorého území sa rozhodol pôsobiť,
b)
plán činnosti obsahujúci najmä povahu a rozsah investičných služieb, investičných činností a vedľajších ...
(3)

Národná banka Slovenska bezodkladne oznámi príslušnému orgánu hostiteľského členského štátu na jeho ...

(4)

Údaje uvedené v oznámení podľa odseku 1 zašle Národná banka Slovenska v lehote do 30 dní od ich získania ...

(5)

Obchodník s cennými papiermi je povinný písomne oznámiť Národnej banke Slovenska každú zmenu v informáciách ...

§ 65
(1)

Zahraničný obchodník s cennými papiermi so sídlom v členskom štáte je oprávnený začať poskytovať investičné ...

(2)

Ak bolo v oznámení podľa odseku 1 uvedené, že zahraničný obchodník s cennými papiermi plánuje využívať ...

§ 66
(1)

Ak obchodník s cennými papiermi v oznámení podľa § 62 ods. 1 uviedol, že sa rozhodol zriadiť pobočku ...

(2)

Ak má Národná banka Slovenska dôvody pochybovať o údajoch uvedených v oznámení podľa § 62 ods. 1 vo ...

(3)

Obchodník s cennými papiermi je oprávnený zriadiť pobočku a začať poskytovať investičné služby a vykonávať ...

(4)

Dohľad nad dodržiavaním pravidiel činnosti pobočkou obchodníka s cennými papiermi vo vzťahu k povinnostiam ...

(5)

Obchodník s cennými papiermi je povinný písomne oznámiť Národnej banke Slovenska každú zmenu v informáciách ...

(6)

Národná banka Slovenska je oprávnená po predchádzajúcom informovaní príslušného orgánu hostiteľského ...

(7)

Obchodník s cennými papiermi je povinný vyhovieť žiadosti príslušného orgánu hostiteľského členského ...

§ 67
(1)

Zahraničný obchodník s cennými papiermi je oprávnený zriadiť pobočku a začať poskytovať investičné služby, ...

(2)

Na pobočku zahraničného obchodníka s cennými papiermi podľa odseku 1 sa pri výkone činnosti na území ...

(3)

Národná banka Slovenska je oprávnená požadovať, aby pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi ...

(4)

Národná banka Slovenska môže na štatistické účely požadovať, aby zahraničný obchodník s cennými papiermi ...

§ 68
(1)

Ak Národná banka Slovenska pri výkone dohľadu zistí, že zahraničný obchodník s cennými papiermi vykonávajúci ...

(2)

Ak napriek opatreniam, ktoré prijme príslušný orgán domovského štátu, alebo ak sa preukáže, že takéto ...

(3)

Ak Národná banka Slovenska zistí, že zahraničný obchodník s cennými papiermi podľa § 65 alebo § 67 pri ...

(4)

Ak zahraničný obchodník s cennými papiermi podľa odseku 3 v určenej lehote neuskutoční nápravu, Národná ...

(5)

Ak napriek opatreniam podľa odseku 4 zahraničný obchodník s cennými papiermi naďalej porušuje právne ...

(6)

O prijatí opatrení podľa odsekov 2 a 5 informuje Národná banka Slovenska Komisiu a Európsky orgán dohľadu ...

(7)

Ak príslušný orgán hostiteľského členského štátu upozorní Národnú banku Slovenska, že obchodník s cennými ...

(8)

Ak obchodník s cennými papiermi pri poskytovaní investičných služieb, vedľajších služieb alebo výkone ...

§ 69
(1)

Národná banka Slovenska informuje Komisiu na jej žiadosť o žiadosti o udelenie povolenia na poskytovanie ...

(2)

Národná banka Slovenska oznámi Komisii a Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere ...

(3)

Národná banka Slovenska informuje Komisiu, Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere ...

(4)

Obchodník s cennými papiermi je povinný zabezpečiť možnosť využívania najmenej jedného mechanizmu mimosúdneho ...

(5)

Národná banka Slovenska informuje Komisiu, Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere ...

(6)

Národná banka Slovenska každoročne oznámi Európskemu orgánu dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere ...

§ 70 - Predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska
(1)

Predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska je podmienkou na

a)
nadobudnutie kvalifikovanej účasti na obchodníkovi s cennými papiermi alebo také ďalšie zvýšenie kvalifikovanej ...
b)
zníženie základného imania obchodníka s cennými papiermi, ak nejde o zníženie z dôvodov straty,
c)
voľbu osôb navrhovaných za členov predstavenstva obchodníka s cennými papiermi, vedúceho pobočky zahraničného ...
d)
zmenu sídla obchodníka s cennými papiermi,
e)
zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie obchodníka s cennými papiermi vrátane zlúčenia inej právnickej ...
f)
predaj podniku obchodníka s cennými papiermi, pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi alebo ...
(2)

Na vydanie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska musia byť primerane splnené podmienky a ...

(3)

Ustanoveniami odseku 1 písm. a), b), e) a f) nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.56)

(4)

Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podávajú

a)
podľa odseku 1 písm. a) fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré sa rozhodli nadobudnúť alebo zvýšiť ...
b)
podľa odseku 1 písm. b) obchodník s cennými papiermi,
c)
podľa odseku 1 písm. c) obchodník s cennými papiermi, pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi ...
d)
podľa odseku 1 písm. d) obchodník s cennými papiermi,
e)
podľa odseku 1 písm. e) obchodník s cennými papiermi, a ak ide o zlúčenie alebo o splynutie, spoločne ...
f)
podľa odseku 1 písm. f) spoločne obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi ...
(5)

Náležitosti žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 ustanoví opatrenie, ktoré vydá ...

(6)

Národná banka Slovenska je povinná do dvoch pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o udelenie predchádzajúceho ...

(7)

O žiadosti o udelení predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. a) rozhodne Národná banka Slovenska ...

(8)

Ak by sa v dôsledku získania podielu podľa odseku 1 písm. a) obchodník s cennými papiermi stal súčasťou ...

(9)

Národná banka Slovenska je pri posudzovaní splnenia podmienok podľa odseku 2 povinná konzultovať s príslušnými ...

a)
zahraničná banka, zahraničný obchodník s cennými papiermi alebo zahraničná správcovská spoločnosť s ...
b)
materská spoločnosť osoby podľa písmena a) alebo
c)
fyzická osoba alebo právnická osoba kontrolujúca osobu podľa písmena a).
(10)

Národná banka Slovenska je povinná konzultovať s príslušnými orgánmi iných členských štátov splnenie ...

(11)

Predmetom konzultácií podľa odsekov 9 a 10 je včasné poskytovanie podstatných informácií alebo potrebných ...

(12)

V rozhodnutí o udelení predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. a) sa uvedú názory alebo výhrady ...

(13)

V rozhodnutí o udelení predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. a), b), e) a f) určí Národná banka ...

Organizácia a riadenie obchodníka s cennými papiermi

§ 71 - Organizácia a riadenie obchodníka s cennými papiermi
(1)

Predstavenstvo obchodníka s cennými papiermi musí mať najmenej dvoch členov. Predstavenstvo ako celok ...

(2)

Členovia predstavenstva obchodníka s cennými papiermi zodpovedajú za stratégie a politiky v oblasti ...

(3)

Členovia predstavenstva obchodníka s cennými papiermi sú povinní poznať, riadiť a kontrolovať výkon ...

(4)

Členovia dozornej rady obchodníka s cennými papiermi sú povinní poznať a kontrolovať výkon povolených ...

(5)

Členovia dozornej rady obchodníka s cennými papiermi sú povinní kontrolovať dodržiavanie zásad odmeňovania, ...

(6)

Obchodník s cennými papiermi je povinný zaviesť primerané metódy a postupy dostatočné na zabezpečenie ...

(7)

Členovia štatutárneho orgánu a členovia dozornej rady obchodníka s cennými papiermi sú po celú dobu ...

a)
jednu výkonnú riadiacu funkciu s dvoma nevýkonnými riadiacimi funkciami,
b)
štyri nevýkonné riadiace funkcie.
(8)

Na účely odseku 7 sa za jednu riadiacu funkciu považuje

a)
jedna alebo viac výkonných riadiacich funkcií alebo nevýkonných riadiacich funkcií v právnickej osobe, ...
b)
jedna alebo viac výkonných riadiacich funkcií alebo nevýkonných riadiacich funkcií
1.
vo finančnej inštitúcii, ktorá je súčasťou toho istého inštitucionálneho systému ochrany podľa osobitného ...
2.
v právnickej osobe, v ktorej má obchodník s cennými papiermi kvalifikovaný podiel.
(9)

Obmedzenia podľa odsekov 7 a 8 pre členov štatutárneho orgánu obchodníka s cennými papiermi alebo dozornej ...

(10)

Obmedzenia podľa odsekov 7 a 8 sa nevzťahujú na členov štatutárnych orgánov obchodníka s cennými papiermi ...

(11)

Obchodník s cennými papiermi pri výbere členov predstavenstva uplatňuje pravidlá podľa osobitného predpisu.56aab) ...

(12)

Obchodník s cennými papiermi je povinný bezodkladne potom, čo zverejní informácie podľa osobitného predpisu,56ab) ...

(13)

Informácie podľa odseku 12 Národná banka Slovenska bezodkladne oznámi Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu ...

(14)

Na účely zabezpečenia účinného a obozretného riadenia obchodníka s cennými papiermi a predchádzania ...

(15)

Národná banka Slovenska je oprávnená overiť, či členovia predstavenstva alebo členovia dozornej rady ...

§ 71a - Algoritmické obchodovanie
(1)

Obchodník s cennými papiermi, ktorý sa zapája do algoritmického obchodovania, je povinný mať zavedené ...

a)
účinné systémy a opatrenia na kontrolu rizík vhodné na činnosť, ktorú vykonáva, s cieľom zabezpečiť, ...
b)
účinné systémy a opatrenia na kontrolu rizík s cieľom zabezpečiť, aby sa systémy obchodovania nemohli ...
c)
účinné opatrenia na zabezpečenie nepretržitosti svojej činnosti na zvládnutie zlyhania jeho systémov ...
(2)

Obchodník s cennými papiermi, ktorý sa zapája do algoritmického obchodovania, je povinný oznámiť túto ...

(3)

Národná banka Slovenska môže od obchodníka s cennými papiermi požadovať, aby predkladal pravidelne alebo ...

(4)

Národná banka Slovenska na žiadosť príslušného orgánu, ktorý vykonáva dohľad nad obchodným miestom, ...

(5)

Obchodník s cennými papiermi, ktorý sa zapája do algoritmického obchodovania, aby realizoval stratégiu ...

a)
vykonáva túto tvorbu trhu nepretržite počas určenej časti obchodných hodín obchodného miesta, okrem ...
b)
uzatvorí záväznú písomnú dohodu s obchodným miestom, ktorá uvádza aspoň záväzky obchodníka s cennými ...
c)
má zavedené účinné systémy a kontroly, aby zabezpečil, že splní svoje záväzky podľa dohody uvedenej ...
(6)

Na účely ustanovení tohto paragrafu, § 75 ods. 9 až 11 a osobitného predpisu56aba) obchodník s cennými ...

(7)

Obchodník s cennými papiermi, ktorý poskytuje priamy elektronický prístup k obchodnému miestu, je povinný ...

(8)

Obchodník s cennými papiermi, ktorý poskytuje priamy elektronický prístup, je povinný zabezpečiť, aby ...

(9)

Obchodník s cennými papiermi, ktorý poskytuje priamy elektronický prístup k obchodnému miestu, túto ...

(10)

Národná banka Slovenska je oprávnená požadovať, aby jej obchodník s cennými papiermi poskytoval pravidelne ...

(11)

Národná banka Slovenska na žiadosť príslušného orgánu, ktorý vykonáva dohľad nad obchodným miestom, ...

(12)

Obchodník s cennými papiermi, ktorý vykonáva činnosť všeobecného zúčtovacieho člena pre iné osoby, je ...

(13)

Ak sa do algoritmického obchodovania ako členovia alebo účastníci regulovaných trhov a mnohostranných ...

§ 71b
(1)

Ak sa na obchodníka s cennými papiermi vzťahuje osobitný predpis,24d) obchodník s cennými papiermi uplatňuje ...

(2)

Ak sa na obchodníka s cennými papiermi vzťahuje osobitný predpis,56acaa) obchodník s cennými papiermi ...

§ 71c - Riadenie rizík
(1)

Obchodník s cennými papiermi je povinný vytvoriť výbor pre riadenie rizík zložený z členov riadiaceho ...

(2)

Obchodník s cennými papiermi je povinný mať zavedené spoľahlivé stratégie, politiky, postupy a systémy ...

a)
významných zdrojov rizík a ich účinkov na klientov a akýkoľvek ich významný vplyv na vlastné zdroje, ...
b)
významných zdrojov rizík a ich účinkov na trh a akýkoľvek ich významný vplyv na vlastné zdroje,
c)
významných zdrojov rizík a ich účinkov na obchodníka s cennými papiermi, a to najmä tých, ktoré môžu ...
d)
rizík likvidity počas primeraného súboru časových horizontov, vrátane vnútrodenného, s cieľom zabezpečiť, ...
(3)

Stratégie, politiky, postupy a systémy podľa odseku 2 musia byť primerané zložitosti, rizikovému profilu, ...

(4)

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri poskytovaní investičných služieb, investičných činností ...

(5)

Obchodník s cennými papiermi je povinný zohľadňovať významné vplyvy na vlastné zdroje, ak nie sú primerane ...

(6)

Malý a neprepojený obchodník uplatňuje požiadavky podľa odseku 2 písm. a), c) a d).

§ 71d
(1)

Obchodník s cennými papiermi je povinný v stanovách upraviť jasnú organizačnú štruktúru s náležite vymedzenou ...

(2)

Vrcholový manažment, a ak to určia stanovy, aj dozorná rada, sú povinní posudzovať, pravidelne skúmať ...

(3)

Obchodník s cennými papiermi je povinný zaviesť primerané metódy a postupy dostatočné na zabezpečenie ...

(4)

Požiadavky podľa odsekov 1 až 3 musia byť vhodné a primerané povahe, rozsahu a zložitosti rizík spojených ...

§ 71da - Zásady odmeňovania u obchodníka s cennými papiermi
(1)

Obchodník s cennými papiermi je povinný uplatňovať tieto zásady odmeňovania:

a)
odmeňovanie je jednoznačne zdokumentované a primerané veľkosti, vnútornej organizácii a povahe, rozsahu ...
b)
odmeňovanie je založené na rovnakej odmene pre mužov a ženy za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty, ...
c)
odmeňovanie je v súlade s riadnym a účinným riadením rizík obchodníka s cennými papiermi a podporuje ...
d)
odmeňovanie je v súlade s obchodnou stratégiou a cieľmi obchodníka s cennými papiermi a zohľadňuje dlhodobé ...
e)
odmeňovanie zahŕňa aj opatrenia na zabránenie konfliktu záujmov a podporuje zodpovedné podnikanie a ...
f)
dozorná rada prijíma a pravidelne skúma zásady odmeňovania a zodpovedá za ich vypracovanie, schválenie ...
g)
uplatňovanie zásad odmeňovania sa aspoň raz ročne podrobí nezávislému preskúmaniu mechanizmom vnútornej ...
h)
zamestnanci s kontrolným funkciami vykonávajú svoju funkciu nezávisle, majú primerané právomoci a sú ...
i)
na odmeňovanie vedúcich zamestnancov zodpovedných za riadenie rizík a vedúcich zamestnancov zodpovedných ...
j)
obchodník s cennými papiermi uplatňuje
1.
zaručenú pevnú zložku celkovej odmeny ako
1a.
základnú zložku mzdy, ak ide o zamestnanca,
1b.
pevnú zložku odmeny, ak ide o člena štatutárneho orgánu obchodníka s cennými papiermi a člena dozornej ...
2.
pohyblivú zložku celkovej odmeny,
k)
zaručená pevná zložka celkovej odmeny predstavuje dostatočne vysoký podiel odmeny, aby bolo možné uplatňovať ...
(2)

Zásady odmeňovania podľa odseku 1 uplatňuje obchodník s cennými papiermi u

a)
všetkých členov štatutárneho orgánu obchodníka s cennými papiermi,
b)
všetkých členov dozornej rady obchodníka s cennými papiermi,
c)
vrcholového manažmentu,
d)
osôb zodpovedných za podstupovanie rizík,
e)
zamestnancov s kontrolnými funkciami,
f)
všetkých zamestnancov, ktorí nie sú uvedení v písmenách a) až e), ktorých profesionálne činnosti majú ...
(3)

Obchodník s cennými papiermi je povinný určiť primeraný pomer medzi pevnou zložkou celkovej odmeny a ...

(4)

Zásady odmeňovania podľa odseku 1 uplatňuje obchodník s cennými papiermi spôsobom, ktorý je primeraný ...

(5)

Ak obchodníkovi s cennými papiermi bolo poskytnuté stabilizačné opatrenie štátu sledujúce zmiernenie ...

a)
členov štatutárneho orgánu a členov dozornej rady sa nepriznajú za hodnotené obdobie,
b)
osoby uvedenej v odseku 2 písm. c) až f) sa obmedzia na časť čistých príjmov, ak nie sú v súlade s obchodnou ...
§ 71db - Pohyblivá zložka celkovej odmeny
(1)

Na pohyblivú zložku celkovej odmeny, ktorú obchodník s cennými papiermi prizná a vyplatí osobám uvedeným ...

(2)

Ak pohyblivá zložka celkovej odmeny závisí od výkonnosti, celková výška pohyblivej zložky celkovej odmeny ...

(3)

Hodnotenie výkonnosti je určené dlhodobou obchodnou stratégiou, ktorá zohľadňuje obchodný cyklus obchodníka ...

(4)

Určenie pohyblivej zložky celkovej odmeny nesmie mať vplyv na schopnosť obchodníka s cennými papiermi ...

(5)

Ak obchodník s cennými papiermi plní povinnosti podľa § 74, osobe uvedenej v § 71da ods. 2, ktorá sa ...

(6)

Zmluvné odstupné poskytované osobe podľa § 71da ods. 2 v súvislosti s predčasným skončením pracovnoprávneho ...

(7)

Vyplatenie kompenzácie v spojitosti s predchádzajúcim zamestnaním osoby uvedenej v § 71da ods. 2 musí ...

(8)

Postup merania výkonnosti na účely výpočtu pohyblivých zložiek celkovej odmeny musí zohľadniť všetky ...

(9)

Pri určení pohyblivej zložky celkovej odmeny zohľadňuje obchodník s cennými papiermi všetky druhy súčasných ...

(10)

Najmenej 50 % pohyblivej zložky celkovej odmeny, ktorá nepredstavuje odmenu za vykonanú prácu poskytovanú ...

a)
akcie alebo rovnocenné majetkové podiely,
b)
akcie alebo rovnocenné bezhotovostné nástroje,
c)
finančné nástroje podľa osobitného predpisu56ae) alebo iné nástroje, ktoré možno plne konvertovať na ...
d)
bezhotovostné nástroje, ktoré zohľadňujú nástroje spravovaných portfólií.
(11)

Ak obchodník s cennými papiermi neemituje nástroje uvedené v odseku 10, Národná banka Slovenska môže ...

(12)

Obchodník s cennými papiermi osobe podľa § 71da ods. 2 odloží najmenej 40 % pohyblivej zložky celkovej ...

(13)

Obchodník s cennými papiermi je povinný zaviesť opatrenia, ktoré mu umožnia odňať priznanie nároku na ...

(14)

Obchodník s cennými papiermi je povinný v rámci zásad odmeňovania určiť kritériá pre dobrovoľné platby ...

(15)

Osoby uvedené v § 71da ods. 2 nemôžu zabezpečiť nevyplatenie svojej pohyblivej zložky celkovej odmeny ...

(16)

Pohyblivá zložka celkovej odmeny nesmie byť vyplatená formou finančných nástrojov alebo spôsobom, ktorý ...

(17)

Cenné papiere a iné finančné nástroje podľa odseku 10 musia byť počas primeraného obdobia podľa zásad ...

(18)

Ustanovenia odsekov 10,12 a odseku 14 druhej vety a tretej vety sa nevzťahujú na

a)
obchodníka s cennými papiermi, ak priemerná hodnota jeho súvahových aktív a podsúvahových aktív nepresahuje ...
b)
osobu, ktorej ročná pohyblivá zložka celkovej odmeny je nižšia ako 50 000 eur a nie je vyššia ako štvrtina ...
§ 71dd - Výbor pre odmeňovanie
(1)

Obchodník s cennými papiermi je povinný zriadiť výbor pre odmeňovanie alebo určiť osobu zodpovednú za ...

a)
zodpovedne a nezávisle posudzuje zásady odmeňovania a ich dopady na riadenie rizika, kapitálu a likvidity, ...
b)
zodpovedá za prípravu rozhodnutí týkajúcich sa odmeňovania vrátane tých, ktoré majú dôsledky na riziká ...
c)
zohľadňuje verejný záujem a dlhodobé záujmy akcionárov, investorov a iných zainteresovaných strán obchodníka ...
(2)

Predseda a členovia výboru pre odmeňovanie musia byť členmi predstavenstva a nesmú vykonávať výkonnú ...

(3)

Výbor pre odmeňovanie môže byť zriadený na úrovni skupiny.

§ 71de
(1)

Obchodník s cennými papiermi je povinný každoročne do 30. júna písomne informovať Národnú banku Slovenska ...

(2)

Ak Národná banka Slovenska požiada obchodníka s cennými papiermi o informácie o celkovej výške odmien ...

(3)

Národná banka Slovenska pri výkone dohľadu na účely porovnávania trendov a postupov v oblasti odmeňovania ...

(4)

Informácie podľa odsekov 1 až 3 a informácie zverejňované podľa § 74b ods. 1 Národná banka Slovenska ...

§ 71df
(1)

Obchodník s cennými papiermi je povinný v stanovách rozdeliť a upraviť právomoci a zodpovednosť za vypracovanie, ...

(2)

Obchodník s cennými papiermi, ktorý nepodlieha dohľadu na konsolidovanom základe alebo ktorý má významný ...

a)
celková hodnota jeho aktív je vyššia ako 30 000 000 000 eur alebo
b)
pomer jeho celkových aktív k hrubému domácemu produktu Slovenskej republiky je vyšší ako 20 %; to neplatí, ...
(3)

Náležitosťami ozdravného plánu sú najmä

a)
zhrnutie hlavných častí ozdravného plánu a zhrnutie celkovej ozdravnej kapacity; na účely tohto zákona ...
b)
zhrnutie podstatných zmien vykonaných v obchodníkovi s cennými papiermi od posledného ozdravného plánu ...
c)
plán komunikácie a poskytovania informácií, v ktorom sa uvedie, aké opatrenia prijme obchodník s cennými ...
d)
rozsah opatrení v oblasti kapitálu a likvidity požadovaných na zachovanie alebo obnovu finančnej situácie ...
e)
odhad časového rámca na realizáciu podstatných aspektov ozdravného plánu,
f)
podrobný opis akýchkoľvek podstatných prekážok účinného a včasného vykonania ozdravného plánu vrátane ...
g)
identifikovanie kritických funkcií obchodníka s cennými papiermi,
h)
podrobný opis postupov určenia hodnoty a možností predaja alebo prevodu hlavných oblastí obchodných ...
i)
podrobný opis toho, ako je plánovanie ozdravenia integrované do systému riadenia obchodníka s cennými ...
j)
opatrenia na zachovanie alebo obnovenie vlastných zdrojov obchodníka s cennými papiermi,
k)
opatrenia na zabezpečenie dostatočného prístupu obchodníka s cennými papiermi k zdrojom núdzového financovania, ...
1.
možných zdrojov likvidity,
2.
dostupnej zábezpeky,
3.
možnosti prevodu likvidity medzi členmi skupiny a oblasťami obchodnej činnosti,
l)
opatrenia na zníženie rizika a finančnej páky,
m)
opatrenia na reštrukturalizáciu záväzkov,
n)
opatrenia na reštrukturalizáciu oblastí obchodnej činnosti,
o)
opatrenia potrebné na zachovanie nepretržitého prístupu k infraštruktúram finančného trhu,
p)
opatrenia potrebné na zachovanie nepretržitého fungovania prevádzkových procesov obchodníka s cennými ...
q)
prípravné opatrenia na zjednodušenie predaja aktív alebo oblastí obchodnej činnosti tak, aby došlo k ...
r)
iné činnosti alebo stratégie riadenia zamerané na obnovenie finančnej stability a predpokladaný finančný ...
s)
prípravné opatrenia, ktoré obchodník s cennými papiermi prijal, alebo plány, ktoré má prijať na zjednodušenie ...
t)
sústava ukazovateľov, na základe ktorých sa určia momenty, v ktorých obchodník s cennými papiermi môže ...
u)
opatrenia, ktoré by mohol prijať obchodník s cennými papiermi, ak sú splnené podmienky podľa § 144 ods. ...
v)
analýza, akým spôsobom a kedy môže obchodník s cennými papiermi na základe okolností uvedených v ozdravnom ...
(4)

Obchodník s cennými papiermi je povinný ukazovatele podľa odseku 3 písm. t) pravidelne sledovať. Ak ...

a)
prijatí opatrenia uvedeného v ozdravnom pláne napriek tomu, že príslušný ukazovateľ nebol dosiahnutý, ...
b)
neprijatí opatrenia uvedeného v ozdravnom pláne napriek tomu, že príslušný ukazovateľ bol dosiahnutý. ...
(5)

Rozhodnutie podľa odseku 4 s odôvodnením obchodník s cennými papiermi bezodkladne oznámi Národnej banke ...

(6)

Ozdravný plán nemôže obsahovať opatrenia spočívajúce v možnosti získania prístupu k mimoriadnej verejnej ...

(7)

Ozdravný plán obsahuje primerané postupy na zabezpečenie včasného uplatnenia jednotlivých opatrení a ...

(8)

Ozdravný plán schvaľuje štatutárny orgán obchodníka s cennými papiermi a obchodník s cennými papiermi ...

(9)

Obchodník s cennými papiermi je povinný aktualizovať svoj ozdravný plán najmenej raz ročne a po každej ...

§ 71dg
(1)

Obchodník s cennými papiermi predloží ozdravný plán Národnej banke Slovenska na posúdenie do piatich ...

a)
ozdravný plán obsahuje náležitosti podľa § 71df ods. 3 a 7,
b)
možno odôvodnene očakávať, že realizácia opatrení uvedených v ozdravnom pláne, s prihliadnutím na prípravné ...
c)
možno odôvodnene očakávať, že ozdravný plán je možné realizovať rýchlo a efektívne, keď sa obchodník ...
(2)

Pri posudzovaní ozdravného plánu Národná banka Slovenska prihliada aj na primeranosť štruktúry kapitálu ...

(3)

Národná banka Slovenska sa k ozdravnému plánu vyjadrí formou stanoviska do šiestich mesiacov od jeho ...

(4)

Národná banka Slovenska do piatich pracovných dní odo dňa predloženia ozdravného plánu podľa § 71df ...

(5)

Ak Národná banka Slovenska zistí, že ozdravný plán nespĺňa podmienky podľa odseku 1, informuje o tom ...

(6)

Ak obchodník s cennými papiermi nedostatky podľa odseku 5 neodstráni, Národná banka Slovenska môže obchodníka ...

(7)

Ak obchodník s cennými papiermi nepredloží Národnej banke Slovenska ozdravný plán v lehote podľa odseku ...

(8)

Ak obchodník s cennými papiermi v určenej lehote nenavrhne zmeny podľa odseku 7 alebo Národná banka ...

a)
znížiť rizikový profil obchodníka s cennými papiermi a riziko likvidity,
b)
vytvoriť predpoklady na včasné prijatie rekapitalizačných opatrení,
c)
vykonať zmeny v stratégii a štruktúre obchodníka s cennými papiermi,
d)
vykonať zmeny v stratégii financovania obchodníka s cennými papiermi s cieľom zlepšiť odolnosť hlavných ...
e)
vykonať zmeny v systéme riadenia obchodníka s cennými papiermi.
(9)

Na uloženie opatrenia a povinností podľa odseku 8 sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.20)

§ 71dh
(1)

Ak je obchodník s cennými papiermi materskou spoločnosťou na úrovni skupiny so sídlom v Európskej únii56baa), ...

(2)

Národná banka Slovenska predloží skupinový ozdravný plán

a)
príslušnému orgánu dohľadu iného členského štátu, ktorý vykonáva dohľad nad dcérskou spoločnosťou, ktorá ...
b)
príslušnému orgánu dohľadu iného členského štátu, v ktorom sa nachádza významná pobočka obchodníka s ...
c)
rezolučnej rade,
d)
príslušným rezolučným orgánom dcérskych spoločností podľa osobitného predpisu.56bb)
(3)

V skupinovom ozdravnom pláne sa určia opatrenia, ktoré vykoná obchodník s cennými papiermi, ktorý je ...

(4)

Skupinový ozdravný plán obsahuje náležitosti podľa § 71df ods. 3 a 7 vo vzťahu k skupine, ako aj k jednotlivým ...

(5)

Pre každý scenár makroekonomických a stresových situácií a finančných stresových situácií sa v skupinovom ...

§ 71di
(1)

Ak je Národná banka Slovenska orgánom dohľadu zodpovedným za výkon dohľadu na konsolidovanom základe, ...

a)
schválení skupinového ozdravného plánu podľa § 71dh ods. 1 a 3,
b)
uložení povinnosti dcérskej spoločnosti, ktorá je zahraničným obchodníkom s cennými papiermi v rámci ...
c)
postupe podľa § 71dg ods. 5,
d)
postupe podľa § 71dg ods. 6,
e)
postupe podľa § 71dg ods. 7,
f)
uložení opatrenia podľa § 71dg ods. 8.
(2)

Na preskúmanie skupinového ozdravného plánu sa rovnako vzťahujú ustanovenia § 71dg ods. 1 a 2 s tým, ...

(3)

Ak v lehote podľa odseku 1 ktorýkoľvek z orgánov dohľadu podľa odseku 1 požiada Európsky orgán dohľadu ...

(4)

Ak sa v lehote podľa odseku 1 nepodarí Národnej banke Slovenska dosiahnuť spoločné rozhodnutie orgánov ...

(5)

Ak je Národná banka Slovenska orgánom dohľadu nad obchodníkom s cennými papiermi, ktorý je dcérskou ...

(6)

Národná banka Slovenska môže vo veciach podľa odseku 1 písm. a) a § 71dg ods. 8 písm. a), b) a d) požiadať ...

(7)

Spoločné rozhodnutie dosiahnuté medzi Národnou bankou Slovenska a orgánmi podľa odseku 1 je záväzné ...

§ 71dj - Ustanovenia o proporcionalite
(1)

Národná banka Slovenska môže aj bez návrhu, s ohľadom na možný vplyv zlyhania obchodníka s cennými papiermi ...

(2)

Národná banka Slovenska informuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) o tom, či ...

§ 71dk - Finančná podpora v rámci skupiny
(1)

Materský obchodník s cennými papiermi, materský obchodník s cennými papiermi v Európskej únii, finančná ...

(2)

Na poskytovanie finančnej podpory v rámci skupiny sa primerane vzťahujú ustanovenia osobitného zákona.56bf) ...

§ 71dl
(1)

Ustanovenia § 71df až 71dl, § 144 ods. 8 písm. f) a ods. 30 a 31 sa vzťahujú len na obchodníka s cennými ...

(2)

Na nútenú správu nad obchodníkom s cennými papiermi, na ktorého sa vzťahuje požiadavka na výšku počiatočného ...

(3)

Na skupinovú nútenú správu nad obchodníkom s cennými papiermi, na ktorého sa vzťahuje požiadavka na ...

§ 71g
(1)

Ak obchodník s cennými papiermi deleguje na inú osobu výkon prevádzkových činností, ktoré sú kľúčové ...

(2)

Predmetom delegovania nemôžu byť úlohy, služby ani činnosti, ktoré vykonáva obchodník s cennými papiermi ...

§ 71h - Ochrana finančných nástrojov a peňažných prostriedkov klienta
(1)

Majetok klienta zverený obchodníkovi s cennými papiermi nie je súčasťou majetku obchodníka s cennými ...

(2)

Obchodník s cennými papiermi je na účely ochrany práv klientov spojených s finančnými nástrojmi a peňažnými ...

a)
viesť záznamy a účty, ktoré sú potrebné na to, aby mohol kedykoľvek a bezodkladne rozlíšiť aktíva držané ...
b)
viesť svoje záznamy a účty tak, aby bola zabezpečená ich presnosť a najmä súvzťažnosť k finančným nástrojom ...
c)
pravidelne vykonávať zosúladenie svojich vnútorných účtov a záznamov s účtami a záznamami iných osôb, ...
d)
prijať opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby finančné nástroje klienta uložené u tretej osoby ...
e)
prijať opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby peňažné prostriedky klienta uložené podľa § 71j ...
f)
zaviesť primerané organizačné opatrenia na minimalizovanie rizika straty alebo znehodnotenia aktív klienta ...
(3)

Ak z dôvodov vyplývajúcich z právnych predpisov štátu, v ktorom sú vedené alebo držané peňažné prostriedky ...

(4)

Ak platné právne predpisy štátu, v ktorom sú držané peňažné prostriedky alebo finančné nástroje klienta, ...

(5)

Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktoré sa vyhlasuje uverejnením jeho úplného znenia ...

(6)

Ak to nevyžadujú príslušné právne predpisy nečlenského štátu, v ktorom sú držané finančné prostriedky ...

(7)

Ak obchodník s cennými papiermi zabezpečil záväzky cennými papiermi, zriadil záložné práva alebo uplatnil ...

(8)

Informácie týkajúce sa finančných nástrojov a finančných prostriedkov klientov je obchodník s cennými ...

a)
príslušné interné účty a záznamy, na základe ktorých sa dajú jednoznačne identifikovať saldá finančných ...
b)
údaje o tom, či finančné prostriedky klienta drží obchodník s cennými papiermi podľa § 71j, ako aj podrobné ...
c)
údaje o tom, či finančné nástroje drží obchodník s cennými papiermi podľa § 71i, ako aj podrobné údaje ...
d)
podrobné údaje o tretích osobách, ktoré uskutočňujú akékoľvek súvisiace externe zabezpečované úlohy, ...
e)
údaje o kľúčových osobách obchodníka s cennými papiermi, ktoré sa podieľajú na súvisiacich procesoch, ...
f)
príslušné dohody pre určenie vlastníctva aktív klientov.
(9)

Obchodník s cennými papiermi vymenuje jedného zamestnanca, ktorý má dostatočné odborné znalosti a oprávnenia, ...

(10)

Obchodník s cennými papiermi nesmie uzatvoriť zmluvy o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva s neprofesionálnymi ...

§ 71i
(1)

Obchodník s cennými papiermi je oprávnený uložiť finančné nástroje svojich klientov na účet alebo účty ...

(2)

Ak úschova finančných nástrojov na účet tretej osoby podlieha osobitnej právnej úprave a dohľadu v štáte, ...

(3)

Obchodník s cennými papiermi nesmie uložiť finančné nástroje držané na účet klientov u tretej osoby ...

a)
povaha finančných nástrojov alebo investičných služieb súvisiacich s týmito nástrojmi si vyžaduje, aby ...
b)
ak sú finančné nástroje držané na účet profesionálneho klienta a tento klient písomne požiada obchodníka ...
(4)

Ustanovenia odsekov 2 a 3 sa uplatňujú, aj ak príslušná tretia osoba zverila ktorúkoľvek zo svojich ...

§ 71j
(1)

Ak obchodník s cennými papiermi prijal peňažné prostriedky klienta, je povinný bezodkladne ich uložiť ...

a)
centrálna banka,
b)
banka alebo zahraničná banka s povolením na činnosť podľa právnych predpisov členských štátov,
c)
banka s povolením na činnosť v nečlenskom štáte,
d)
kvalifikovaný fond peňažného trhu.
(2)

Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na banku ani zahraničnú banku so sídlom v členskom štáte, ak ide ...

(3)

Kvalifikovaným fondom peňažného trhu sa rozumie otvorený fond alebo európsky fond, alebo iný zahraničný ...

a)
hlavným cieľom jeho investovania je udržiavanie čistej hodnoty aktív, a to na rovnakej hodnote investície ...
b)
majetok v kvalifikovanom fonde peňažného trhu sa investuje len do vysokokvalitných nástrojov peňažného ...
c)
musí zaisťovať likviditu vložených peňažných prostriedkov v deň podania žiadosti o ich vyplatenie alebo ...
(4)

Na účely odseku 3 písm. b) sa nástroj peňažného trhu považuje za vysokokvalitný, ak správcovská spoločnosť ...

(5)

Ratingová agentúra sa považuje za uznanú na účely odseku 4, ak prideľuje ratingové hodnotenia týkajúce ...

(6)

Pri výbere a určovaní osoby podľa odseku 1 a uzavieraní zmlúv týkajúcich sa uloženia peňažných prostriedkov ...

(7)

Pred uložením peňažných prostriedkov klienta do kvalifikovaného fondu peňažného trhu je obchodník s ...

(8)

Ak obchodník s cennými papiermi uloží peňažné prostriedky klienta v banke alebo vo fonde peňažného trhu ...

(9)

Obchodník s cennými papiermi nie je povinný obmedzenie podľa odseku 8 dodržať, ak preukáže, že vzhľadom ...

§ 71k
(1)

Obchodník s cennými papiermi nesmie uzatvárať dohody o obchodoch spočívajúcich vo financovaní cenných ...

a)
klient neudelil predchádzajúci výslovný súhlas na použitie finančných nástrojov za presne určených podmienok ...
b)
použitie finančných nástrojov klienta je obmedzené presne určenými podmienkami, s ktorými klient súhlasil. ...
(2)

Obchodník s cennými papiermi nesmie uzatvárať dohody o obchodoch spočívajúcich vo financovaní cenných ...

a)
každý klient, ktorého finančné nástroje sú v držbe spoločne na súhrnnom účte, neudelil predchádzajúci ...
b)
obchodník s cennými papiermi má zavedené systémy a kontrolné mechanizmy, ktoré zabezpečujú, že takto ...
(3)

Záznamy obchodníka s cennými papiermi musia obsahovať podrobné informácie o klientovi, podľa ktorého ...

(4)

Súhrnným účtom sa na účely tohto zákona rozumie držiteľský účet a účty, na ktorých sú držané aktíva ...

(5)

Obchodník s cennými papiermi je povinný prijať primerané opatrenia na zabránenie neoprávnenému používaniu ...

a)
uzavretie dohôd s klientmi o opatreniach, ktoré prijme obchodník s cennými papiermi, ak klient nemá ...
b)
monitorovanie predpokladanej schopnosti obchodníka s cennými papiermi splniť si záväzky ku dňu vyrovnania ...
c)
monitorovanie a urýchlené požiadanie o dodanie cenných papierov nedodaných ku dňu vyrovnania a po tomto ...
(6)

Obchodník s cennými papiermi je povinný prijať osobitné opatrenia pre všetkých klientov s cieľom zabezpečiť, ...

(7)

Obchodník s cennými papiermi je povinný zvážiť použitie dohôd o finančnej záruke s prevodom vlastníckeho ...

(8)

Pri zvažovaní a zdokumentovaní vhodnosti používania dohody o finančnej záruke s prevodom vlastníckeho ...

a)
existuje len nepatrná súvislosť medzi povinnosťou klienta voči obchodníkovi s cennými papiermi a použitím ...
b)
výška finančných prostriedkov alebo finančných nástrojov klienta, na ktoré sa vzťahujú dohody o finančnej ...
c)
sa na všetky finančné nástroje alebo finančné prostriedky klienta začnú uplatňovať dohody o finančnej ...
(9)

Ak obchodník s cennými papiermi využíva dohody o finančnej záruke s prevodom vlastníckeho práva, upozorní ...

§ 71l
(1)

Obchodník s cennými papiermi je povinný prijať všetky primerané opatrenia potrebné na zistenie vzájomného ...

(2)

Ak opatrenia prijaté obchodníkom s cennými papiermi podľa tohto zákona a osobitného predpisu57aa) na ...

(3)

Informácie podľa odseku 2 je obchodník s cennými papiermi povinný poskytnúť klientovi na trvanlivom ...

(4)

Obchodník s cennými papiermi, ktorý poskytuje investičné služby klientom, zabezpečí, aby neodmeňoval ...

Požiadavky na vytváranie finančných nástrojov a ich distribúciu

§ 71m
(1)

Obchodník s cennými papiermi, ktorý vytvára finančný nástroj, je povinný zaviesť, dodržiavať, preskúmavať ...

(2)

Obchodník s cennými papiermi, ktorý vytvára finančné nástroje určené na predaj klientom zabezpečí, že ...

(3)

Obchodník s cennými papiermi je povinný pri postupoch podľa odseku 1

a)
určiť cieľový trh konečných klientov v rámci príslušnej kategórie klientov pre každý finančný nástroj, ...
b)
zabezpečiť, že sú hodnotené všetky príslušné riziká pre určený cieľový trh a
c)
zabezpečiť, že zamýšľaná stratégia distribúcie je v súlade s identifikovaným cieľovým trhom.
(4)

Obchodník s cennými papiermi pravidelne preskúmava finančné nástroje, ktoré ponúka alebo uvádza na trh, ...

(5)

Obchodník s cennými papiermi je povinný zaviesť, udržiavať a uplatňovať postupy a opatrenia na zabezpečenie ...

(6)

Obchodník s cennými papiermi je povinný skúmať možný konflikt záujmov vždy pri vytváraní finančného ...

a)
pozícii, ktorú predtým držal tento obchodník s cennými papiermi alebo
b)
pozícii, ktorú chce tento obchodník s cennými papiermi držať po predaji finančného nástroja.
(7)

Obchodník s cennými papiermi je povinný posúdiť ešte pred prijatím rozhodnutia uviesť finančný nástroj ...

(8)

Obchodník s cennými papiermi je povinný zabezpečiť, že príslušní zamestnanci zapojení do vytvárania ...

(9)

Obchodník s cennými papiermi je povinný zabezpečiť, že riadiaci orgán účinne kontroluje postupy podľa ...

(10)

Obchodník s cennými papiermi je povinný zabezpečiť, že pri výkone funkcie dodržiavania dohliada na vývoj ...

(11)

Ak obchodník s cennými papiermi pri vytváraní finančného nástroja spolupracuje s osobami, ktoré nemajú ...

(12)

Obchodník s cennými papiermi je povinný identifikovať na dostatočnej úrovni potenciálny cieľový trh ...

(13)

Obchodník s cennými papiermi, ktorý vytvára finančný nástroj distribuovaný prostredníctvom iného obchodníka ...

(14)

Obchodník s cennými papiermi je povinný uskutočniť analýzu scenárov výkonnosti ním vytváraného finančného ...

a)
trhové prostredie sa zhoršilo,
b)
emitent alebo tretia osoba zapojená do vytvárania alebo fungovania finančného nástroja má finančné problémy ...
c)
finančný nástroj sa nestane obchodne úspešným alebo
d)
dopyt po finančnom nástroji je oveľa vyšší ako sa predpokladalo, a tým zaťažuje zdroje obchodníka s ...
(15)

Obchodník s cennými papiermi je povinný určiť, či finančný nástroj spĺňa identifikované potreby, charakteristiky ...

a)
profil rizika a výnosu finančného nástroja je v súlade s cieľovým trhom a
b)
či z vytvorenia finančného nástroja má prospech klient a nie obchodný model, ktorého ziskovosť je založená ...
(16)

Obchodník s cennými papiermi zváži štruktúru poplatkov navrhnutú pre vytváraný finančný nástroj, pričom ...

a)
náklady finančného nástroja a poplatky sú v súlade s potrebami, cieľmi a charakteristikami cieľového ...
b)
poplatky nenarušujú očakávanú návratnosť finančného nástroja, najmä či náklady a poplatky sa rovnajú, ...
c)
štruktúra poplatkov finančného nástroja je primerane prehľadná pre cieľový trh, najmä neskrýva poplatky ...
(17)

Obchodník s cennými papiermi je povinný preskúmavať finančné nástroje, ktoré vytvára, v pravidelných ...

(18)

Obchodník s cennými papiermi je povinný preskúmavať finančný nástroj pred každým ďalším vydaním alebo ...

a)
prekročenie prahovej hodnoty, ktorá ovplyvní výnosnosť finančného nástroja alebo
b)
solventnosť niektorých emitentov, ktorých cenné papiere alebo záruky môžu ovplyvniť výkonnosť finančného ...
(19)

Pri výskyte udalostí podľa odseku 18 obchodník s cennými papiermi je povinný prijať primerané opatrenia, ...

a)
poskytnutie všetkých podstatných informácií o udalosti a jej dôsledkoch na finančný nástroj klientovi ...
b)
zmenu schvaľovacieho procesu finančného nástroja,
c)
zastavenie ďalšieho vydávania finančného nástroja,
d)
zmenu finančného nástroja, aby sa zabránilo nevýhodným zmluvným podmienkam,
e)
zváženie vhodnosti spôsobov distribúcie, akými sú finančné nástroje predávané, ak obchodník s cennými ...
f)
kontaktovanie distribútora za účelom prerokovania zmien v distribučnom procese,
g)
ukončenie spolupráce s distribútorom alebo
h)
informovanie Národnej banky Slovenska.
(20)

Obchodník s cennými papiermi je povinný zabezpečiť, že poskytovanie informácií o finančnom nástroji ...

§ 71n
(1)

Obchodník s cennými papiermi, ktorý vytvára finančné nástroje, je povinný sprístupniť každému distribútorovi ...

(2)

Obchodník s cennými papiermi je povinný rozumieť finančným nástrojom, ktoré ponúka alebo odporúča, a ...

(3)

Ak obchodník s cennými papiermi ponúka alebo odporúča finančné nástroje, ktoré sám nevytvára, je povinný ...

(4)

Obchodník s cennými papiermi je povinný zaviesť opatrenia na správu produktov za účelom zabezpečenia ...

(5)

Obchodník s cennými papiermi je povinný pri rozhodovaní o rozsahu finančných nástrojov, ktoré vytvára ...

(6)

Obchodník s cennými papiermi je povinný prijať všetky primerané opatrenia, aby zabezpečil, že získa ...

(7)

Obchodník s cennými papiermi je povinný pri rozhodovaní o rozsahu finančných nástrojov a služieb, ktoré ...

(8)

Obchodník s cennými papiermi je povinný pravidelne preskúmavať a aktualizovať postupy pre vytváranie ...

(9)

Obchodník s cennými papiermi je povinný opätovne preskúmavať finančné nástroje, ktoré distribuuje a ...

(10)

Obchodník s cennými papiermi je povinný zabezpečiť, že pri výkone funkcie dodržiavania dohliada na vývoj ...

(11)

Obchodník s cennými papiermi je povinný zabezpečiť, že jeho riadiaci orgán účinne kontroluje proces ...

(12)

Distribútori finančných nástrojov sú povinní poskytovať osobám, ktoré vytvárajú tieto finančné nástroje, ...

(13)

Ak viacerí obchodníci s cennými papiermi spolupracujú na distribúcii finančného nástroja alebo služby, ...

a)
zabezpečiť, že príslušné informácie o finančnom nástroji sa odovzdávajú od osôb, ktoré vytvárajú finančné ...
b)
umožniť osobám, ktoré vytvárajú finančné nástroje, získať informácie o predaji finančných nástrojov ...
c)
uplatňovať povinnosti v súvislosti s vytváraním finančných nástrojov pre osoby, ktoré vytvárajú finančné ...
§ 71o - Výnimky z požiadaviek na vytváranie finančných nástrojov a ich distribúciu

Na obchodníka s cennými papiermi sa nevzťahujú požiadavky ustanovené v § 71m a 71n, ak sa investičná ...

§ 71p
(1)

Obchodník s cennými papiermi je pri poskytovaní investičných služieb povinný zabezpečiť odbornú spôsobilosť ...

(2)

Odbornou spôsobilosťou zamestnancov podľa odseku 1 je stredný stupeň odbornej spôsobilosti v sektore ...

(3)

Obchodník s cennými papiermi je povinný zabezpečiť overenie odbornej spôsobilosti zamestnancov podľa ...

(4)

Obchodník s cennými papiermi je povinný viesť zoznam zamestnancov podľa odseku 1.

§ 73
(1)

Obchodník s cennými papiermi je povinný

a)
informovať klienta, či sa na požadovaný obchod vzťahuje systém ochrany klientov (§ 80), a o podmienkach ...
b)
zdržať sa použitia informácií o náhradách poskytovaných systémom ochrany klientov pri propagácii investičných ...
(2)

Národná banka Slovenska môže ustanoviť všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti o pravidlách ...

(3)

Obchodník s cennými papiermi je povinný pri každom obchode požadovať preukázanie totožnosti klienta; ...

(4)

Na účely odseku 3 možno totožnosť klientov preukázať dokladom totožnosti klienta alebo podpisom klienta, ...

(5)

Obchodník s cennými papiermi je povinný pri každom obchode najmenej v hodnote 15 000 eur zisťovať vlastníctvo ...

(6)

Obchodník s cennými papiermi a zahraničný obchodník s cennými papiermi sú povinní uschovávať a ochraňovať ...

(7)

Ustanovenia odsekov 1 až 6 sa vzťahujú aj na zahraničného obchodníka s cennými papiermi pri jeho činnosti ...

§ 73a
(1)

Na účely uzatvárania, vykonávania a následnej kontroly obchodov s klientmi, na účel identifikácie klientov ...

a)
poskytnúť
1.
ak ide o fyzickú osobu vrátane fyzickej osoby zastupujúcej právnickú osobu osobné údaje58a) o totožnosti ...
2.
identifikačné údaje v rozsahu názov, identifikačné číslo, ak je pridelené, adresa sídla, adresa umiestnenia ...
3.
kontaktné telefónne číslo, faxové číslo a adresu elektronickej pošty, ak ich má,
4.
doklady a údaje preukazujúce oprávnenie na zastupovanie v prípade zástupcu a splnenie ostatných požiadaviek ...
5.
osobné údaje, ktoré sa týkajú ekonomickej identity klienta na účely tohto zákona,
b)
umožniť získať kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním
1.
osobné údaje58a) o totožnosti z dokladu totožnosti v rozsahu obrazová podobizeň, titul, meno, priezvisko, ...
2.
ďalšie údaje z dokladov preukazujúcich údaje, na ktoré sa vzťahuje písmeno a) druhý až štvrtý bod.
(2)

Na účely uzatvárania, vykonávania a následnej kontroly obchodov s klientmi, na účel identifikácie klientov ...

(3)

Na účely uzatvárania, vykonávania a následnej kontroly obchodov medzi obchodníkom s cennými papiermi ...

(4)

Údaje, na ktoré sa vzťahujú odseky 1 až 3, je obchodník s cennými papiermi povinný aj bez súhlasu a ...

(5)

Údaje, na ktoré sa vzťahujú odseky 1 až 3, je obchodník s cennými papiermi aj bez súhlasu a informovania ...

(6)

Údaje, na ktoré sa vzťahujú odseky 1 až 3, môže obchodník s cennými papiermi sprístupniť alebo poskytnúť ...

(7)

Ustanovenia odsekov 1 až 6 sa vzťahujú aj na zahraničného obchodníka s cennými papiermi pri výkone jeho ...

Pravidlá činnosti obchodníka s cennými papiermi vo vzťahu ku klientom

§ 73b
(1)

Obchodník s cennými papiermi je povinný postupovať pri poskytovaní investičných služieb alebo vedľajších ...

(2)

Za konanie obchodníka s cennými papiermi, ktoré je v rozpore s odsekom 1 a § 71l, sa považuje aj to, ...

a)
je určená na zvýšenie kvality príslušnej služby pre klienta,
b)
nebráni plneniu povinnosti obchodníka s cennými papiermi konať v súlade so zásadami poctivého obchodného ...
(3)

Pred poskytnutím príslušnej investičnej služby alebo vedľajšej služby musí byť klient jednoznačne, vyčerpávajúcim, ...

(4)

Za konanie obchodníka s cennými papiermi, ktoré je v rozpore s odsekom 1 a § 71l sa nepovažuje úhrada ...

a)
umožňujú alebo sú potrebné na poskytnutie investičných služieb, najmä poplatku za úschovu, poplatku ...
b)
nemôžu svojím charakterom viesť k rozporu s povinnosťami obchodníka s cennými papiermi konať v súlade ...
(5)

Poplatok, provízia alebo nepeňažná výhoda sa nepovažujú za prijateľné, ak v ich dôsledku je poskytovanie ...

a)
je odôvodnená poskytnutím dodatočnej služby alebo vyššej úrovne služieb príslušnému klientovi, primerane ...
1.
poskytnutie investičného poradenstva na závislom základe o širokom rozsahu vhodných finančných nástrojov ...
2.
poskytnutie investičného poradenstva na závislom základe kombinovaného s ponukou klientovi minimálne ...
3.
poskytnutie prístupu za konkurencieschopnú cenu k širokému rozsahu finančných nástrojov, u ktorých je ...
b)
neprináša priame výhody obchodníkovi s cennými papiermi, jeho akcionárom, zamestnancom, ktorí ich prijímajú ...
c)
je odôvodnená poskytnutím pretrvávajúcej výhody v prospech príslušného klienta vo vzťahu k pretrvávajúcim ...
(6)

Obchodník s cennými papiermi je povinný plniť podmienky ustanovené v odseku 5 priebežne počas celého ...

(7)

Obchodník s cennými papiermi je povinný, ak je to potrebné, preukázať, že všetky poplatky, provízie ...

a)
viesť interný zoznam všetkých poplatkov, provízií a nepeňažných výhod prijímaných obchodníkom s cennými ...
b)
zaznamenávať ako poplatky, provízie a nepeňažné výhody, ktoré obchodník s cennými papiermi zaplatil ...
(8)

Obchodník s cennými papiermi je povinný v súvislosti s platbou alebo nepeňažnou výhodou, ktoré sú prijaté ...

a)
úhradách alebo výhodách v súlade s odsekom 3, a to pred poskytnutím príslušnej investičnej služby alebo ...
b)
skutočnej sume prijatých platieb alebo plnení alebo uhradených platieb alebo plnení, ak obchodník s ...
c)
skutočnej sume prijatých úhrad alebo plnení obchodníkom s cennými papiermi v súvislosti s investičnými ...
(9)

Ustanovením odseku 8 nie sú dotknuté ustanovenia § 73d ods. 1 písm. d) a osobitného predpisu.58haa) ...

(10)

Poskytnutie investičného prieskumu treťou osobou obchodníkovi s cennými papiermi, ktorý poskytuje investičnú ...

a)
investičný prieskum bol získaný ako protihodnota za priame úhrady obchodníka s cennými papiermi z jeho ...
b)
investičný prieskum bol získaný ako protihodnota za úhrady za investičné prieskumy z osobitného účtu ...
1.
účet na prieskumy je financovaný z osobitného poplatku klienta za investičné prieskumy,
2.
pri zriadení účtu na prieskumy a pri odsúhlasovaní poplatku za investičné prieskumy s klientmi obchodník ...
3.
obchodník s cennými papiermi je zodpovedný za účet na prieskumy,
4.
obchodník s cennými papiermi pravidelne posudzuje kvalitu obstaraných investičných prieskumov na základe ...
c)
obchodník s cennými papiermi, ktorý využije účet na prieskumy, poskytne klientom
1.
informácie o plánovanej sume za investičný prieskum a o sume odhadovaného poplatku určeného pre jednotlivých ...
2.
ročné informácie o celkových nákladoch, ktoré každému klientovi vznikli za investičný prieskum uskutočňovaný ...
(11)

Ak obchodník s cennými papiermi využíva účet na prieskumy, je povinný na požiadanie svojich klientov ...

a)
môže byť založený len na rozpočte na investičné prieskumy, ktorý určil obchodník s cennými papiermi ...
b)
nemôže byť viazaný na objem alebo na hodnotu obchodov vykonávaných v mene klientov.
(12)

Ak obchodník s cennými papiermi osobitný poplatok na investičný prieskum od klienta nevyberá oddelene, ...

(13)

Celková suma prijatých osobitných poplatkov na investičné prieskumy nesmie presiahnuť rozpočet na investičné ...

(14)

Obchodník s cennými papiermi si vo všeobecných obchodných podmienkach alebo v zmluve s klientom dohodne ...

(15)

Na účely odseku 10 písm. b) druhého bodu spravuje rozpočet na investičné prieskumy výhradne obchodník ...

(16)

Obchodník s cennými papiermi môže zveriť tretej osobe nakladanie s účtom na prieskumy, ak tento mechanizmus ...

(17)

Pri posudzovaní kvality obstaraných investičných prieskumov podľa odseku 10 písm. b) štvrtého bodu obchodník ...

(18)

Poskytovanie investičného prieskumu tretími osobami obchodníkovi s cennými papiermi, ktorý poskytuje ...

a)
pred vykonaním pokynov alebo poskytnutím prieskumných služieb bola uzavretá dohoda medzi obchodníkom ...
b)
obchodník s cennými papiermi informuje svojho klienta o spoločných platbách za vykonanie pokynov a investičný ...
c)
investičný prieskum, za ktorý sa uhrádzajú kombinované poplatky alebo spoločné platby, sa vzťahuje na ...
(19)

Na účely tohto paragrafu sa investičným prieskumom rozumie výskumný materiál alebo služby týkajúce sa ...

(20)

Investičný prieskum zahŕňa aj materiál alebo služby, ktoré priamo alebo nepriamo odporúčajú alebo navrhujú ...

(21)

Obchodník s cennými papiermi, ktorý poskytuje investičnú službu vykonávania pokynov, je povinný určiť ...

(22)

Ak je investičná služba ponúkaná spolu s inou službou alebo produktom ako súčasť balíka služieb alebo ...

§ 73c

Všetky informácie vrátane marketingového oznámenia, ktoré adresuje obchodník s cennými papiermi klientom ...

§ 73d
(1)

Obchodník s cennými papiermi je povinný poskytnúť klientom alebo potenciálnym klientom v zrozumiteľnej ...

a)
obchodníkovi s cennými papiermi a ním poskytovaných službách,
b)
finančných nástrojoch a navrhovaných investičných stratégiách vrátane príslušných poučení a upozornení ...
c)
mieste výkonu služby,
d)
všetkých nákladoch a súvisiacich poplatkoch, ktoré musia obsahovať informácie súvisiace s investičnými ...
(2)

Ak je poskytované investičné poradenstvo, obchodník s cennými papiermi je povinný včas pred poskytnutím ...

a)
sa poradenstvo poskytuje na nezávislom základe alebo nie,
b)
je poradenstvo založené na širšej analýze alebo užšej analýze rôznych druhov finančných nástrojov a ...
c)
sa poskytne klientovi pravidelné posúdenie vhodnosti finančných nástrojov odporúčaných obchodníkom s ...
(3)

Ak obchodník s cennými papiermi informuje klienta, že investičné poradenstvo poskytuje na nezávislom ...

a)
je povinný posúdiť dostatočný rozsah finančných nástrojov dostupných na trhu, ktoré musia byť dostatočne ...
1.
samotným obchodníkom s cennými papiermi alebo osobami, ktoré majú úzke väzby s obchodníkom s cennými ...
2.
inými osobami, ktoré majú také úzke právne vzťahy alebo obchodné vzťahy s obchodníkom s cennými papiermi, ...
b)
nesmie prijímať ani si ponechávať poplatky, provízie alebo iné peňažné výhody a nepeňažné výhody zaplatené ...
(4)

Obchodník s cennými papiermi pri poskytovaní investičnej služby riadenie portfólia neakceptuje ani si ...

(5)

Poplatky, provízie alebo iné peňažné plnenia uhradené alebo poskytnuté obchodníkovi s cennými papiermi ...

(6)

Obchodník s cennými papiermi je povinný zaviesť a dodržiavať opatrenia s cieľom dodržiavať povinnosti ...

(7)

Obchodník s cennými papiermi poskytujúci investičné poradenstvo na nezávislom základe alebo vykonávajúci ...

a)
dokumentáciu alebo informácie, ktoré sa týkajú finančného nástroja alebo investičnej služby; táto informácia ...
b)
písomnosti od tretej osoby, ktoré objednal a zaplatil emitent alebo potenciálny emitent, ktorí sú obchodnou ...
c)
účasť na konferenciách, seminároch a iných vzdelávacích podujatiach o výhodách a vlastnostiach určitých ...
d)
stravovanie a ubytovanie v primeranom rozsahu a minimálnej hodnote, najmä strava a nápoje počas obchodných ...
e)
iné malé nepeňažné výhody, ktoré môžu zlepšiť kvalitu služby poskytovanej klientovi a s ohľadom na celkovú ...
(8)

Prijateľné malé nepeňažné výhody musia byť primerané a proporcionálne a musia byť v takom rozsahu, ktorý ...

(9)

Informovanie o malých nepeňažných výhodách sa musí uskutočniť pred poskytnutím príslušných investičných ...

(10)

Informácie o nákladoch a poplatkoch podľa odseku 1 vrátane nákladov a poplatkov v súvislosti s investičnou ...

(11)

Ak sa dohoda o kúpe alebo predaji finančného nástroja uzatvára pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku, ...

a)
obchodník s cennými papiermi umožnil klientovi odložiť uzavretie transakcie, kým klient neprijme tieto ...
b)
klient súhlasil s prijatím informácií bez zbytočného odkladu po ukončení transakcie.
(12)

Obchodník s cennými papiermi je povinný poskytovať informácie podľa tohto zákona klientovi alebo potenciálnemu ...

(13)

Obchodník s cennými papiermi je povinný ponúknuť klientovi pred uzavretím transakcie možnosť získať ...

(14)

Obchodník s cennými papiermi je povinný informovať neprofesionálneho klienta alebo potenciálneho neprofesionálneho ...

(15)

Obchodník s cennými papiermi je povinný informovať existujúcich neprofesionálnych klientov, ktorí prijímali ...

§ 73f
(1)

Pri poskytovaní investičného poradenstva alebo investičnej služby riadenie portfólia je obchodník s ...

(2)

Obchodník s cennými papiermi je povinný poskytovať klientovi príslušné správy o poskytovanej službe ...

(3)

Pri poskytovaní investičného poradenstva je povinný obchodník s cennými papiermi pred uskutočnením transakcie ...

(4)

Ak sa zmluva o kúpe alebo o predaji finančného nástroja uzatvára s použitím prostriedkov komunikácie ...

a)
klient súhlasil s prijatím vyhlásenia o vhodnosti pre klienta bezodkladne po uzatvorení transakcie a
b)
obchodník s cennými papiermi poskytol klientovi možnosť oddialiť transakciu s cieľom vopred prijať vyhlásenie ...
(5)

Ak obchodník s cennými papiermi poskytuje investičnú službu riadenie portfólia alebo informoval klienta, ...

(6)

Séria obchodov, z ktorých každý je vhodný pre klienta, ak sa posudzujú samostatne, môže byť nevhodná ...

(7)

Pri poskytovaní investičného poradenstva alebo investičnej služby riadenie portfólia, ktoré zahŕňajú ...

§ 73g
(1)

Pri poskytovaní iných investičných služieb, ako sú uvedené v § 73f, je obchodník s cennými papiermi ...

(2)

Ak obchodník s cennými papiermi usúdi na základe takto získaných informácií, že finančný nástroj alebo ...

(3)

Ak sa klient alebo potenciálny klient rozhodne neposkytnúť informácie podľa odseku 1 alebo neposkytne ...

§ 73h
(1)

Ustanovenie § 73g sa nepoužije, ak obchodník s cennými papiermi poskytuje investičné služby podľa § ...

a)
poskytované investičné služby sa týkajú
1.
akcií prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, na rovnocennom trhu nečlenského štátu alebo na ...
2.
nástrojov peňažného trhu, okrem tých, ktoré obsahujú derivát alebo ktoré majú takú štruktúru, ktorá ...
3.
dlhopisov alebo iných druhov dlhových cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ...
4.
cenných papierov štandardných fondov a európskych štandardných fondov okrem štruktúrovaných štandardných ...
5.
štruktúrovaných vkladov okrem tých, ktoré majú takú štruktúru, ktorá sťažuje klientovi porozumieť riziku ...
6.
ostatných nekomplexných finančných nástrojov na účely tohto odseku,58hcb)
b)
investičná služba je poskytovaná z podnetu klienta alebo potenciálneho klienta,
c)
klient alebo potenciálny klient bol jasne informovaný, že pri poskytovaní tejto služby sa nevyžaduje, ...
d)
obchodník s cennými papiermi dodržiava povinnosti podľa § 71l.
(2)

Ustanovenia § 73g a 73f sa nepoužijú, ak podmienkou zmluvy o úver, ktorá sa týka nehnuteľného majetku ...

§ 73i

Obchodník s cennými papiermi je povinný viesť evidenciu, ktorá musí obsahovať všetky dokumenty, ktoré ...

§ 73m

Ak sa investičná služba ponúka ako súčasť finančného produktu, ktorý podlieha ustanoveniam osobitného ...

§ 73n
(1)

Ak obchodník s cennými papiermi prijal inštrukciu na vykonávanie investičných alebo vedľajších služieb ...

(2)

Obchodník s cennými papiermi, ktorý prijal inštrukciu na vykonanie investičných služieb alebo vedľajších ...

(3)

Ustanoveniami odsekov 1 a 2 nie je dotknutá zodpovednosť obchodníka s cennými papiermi podľa tohto zákona, ...

§ 73o
(1)

Obchodník s cennými papiermi je povinný prijať dostatočné opatrenia, aby pri vykonávaní pokynov klientov ...

(2)

Ak obchodník s cennými papiermi vykonáva pokyn na účet klienta, najlepší možný výsledok sa určí z hľadiska ...

(3)

Obchodník s cennými papiermi nesmie prijať žiadnu odmenu, zľavu ani nepeňažnú výhodu za smerovanie pokynov ...

(4)

Pri finančných nástrojoch, ktoré podliehajú obchodovacej povinnosti podľa osobitného predpisu,58hf) ...

(5)

Obchodník s cennými papiermi je povinný preukázať svojim klientom na ich žiadosť, že vykonal ich pokyny ...

§ 73p
(1)

Obchodník s cennými papiermi je povinný zaviesť a dodržiavať stratégiu vykonávania pokynov, aby získal ...

(2)

Stratégia vykonávania pokynov musí obsahovať vo vzťahu ku každému druhu finančného nástroja informácie ...

(3)

Obchodník s cennými papiermi je povinný poskytnúť svojim klientom príslušné informácie o svojej stratégii ...

(4)

Ak stratégia vykonávania pokynov umožňuje, aby sa pokyny klienta mohli vykonať mimo regulovaného trhu, ...

(5)

Obchodník s cennými papiermi je povinný monitorovať účinnosť svojich opatrení na vykonávanie pokynov ...

(6)

Obchodník s cennými papiermi je povinný na žiadosť klienta preukázať, že vykonal jeho pokyn v súlade ...

§ 73s

Obchodník s cennými papiermi, ktorý má v povolení na poskytovanie investičných služieb uvedenú investičnú ...

§ 73t

Pri limitovaných pokynoch klientov týkajúcich sa akcií prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu ...

§ 73u
(1)

Obchodník s cennými papiermi, ktorý má v povolení na poskytovanie investičných služieb uvedenú investičnú ...

(2)

Oprávnenou protistranou podľa odseku 1 je

a)
obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi,
b)
banka alebo zahraničná banka,
c)
poisťovňa, zahraničná poisťovňa alebo poisťovňa z iného členského štátu,
d)
správcovská spoločnosť, zahraničná správcovská spoločnosť, podielový fond, európsky fond, zahraničná ...
e)
dôchodková správcovská spoločnosť, doplnková dôchodková spoločnosť, dôchodkový fond, doplnkový dôchodkový ...
f)
iná finančná inštitúcia povolená alebo regulovaná podľa práva Európskej únie alebo členského štátu,
g)
osoba podľa § 54 ods. 3 písm. i) a j),
h)
orgán verejnej moci Slovenskej republiky alebo iného štátu, vrátane Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity ...
i)
Národná banka Slovenska alebo centrálna banka iného štátu, Európska centrálna banka,
j)
medzinárodná organizácia,
k)
profesionálny klient podľa § 8a ods. 2 písm. a) až c), ak už nie je uvedený v písmenách a) až j),
l)
profesionálny klient podľa § 8a ods. 2 písm. e) na jeho žiadosť a len vo vzťahu k investičným službám ...
(3)

Obchodník s cennými papiermi je pred uzavretím obchodu podľa odseku 1 s osobou podľa odseku 2 písm. ...

(4)

Oprávnená protistrana podľa odseku 2 písm. a) až j) má právo požadovať všeobecne alebo pri jednotlivých ...

(5)

Ak sa pri obchode potenciálne protistrany riadia rôznymi právnymi poriadkami, obchodník s cennými papiermi ...

(6)

Obchodník s cennými papiermi je povinný vo vzťahu s oprávnenými protistranami konať čestne, spravodlivo ...

§ 73v - Služby poskytované profesionálnym klientom
(1)

Požiadavky podľa § 73d ods. 1 písm. d) sa nevzťahujú na služby poskytované profesionálnemu klientovi ...

(2)

Požiadavky podľa § 73f ods. 2 až 7 sa nevzťahujú na služby poskytované profesionálnemu klientovi, ak ...

(3)

Obchodník s cennými papiermi je povinný viesť záznamy o žiadostiach podaných v listinnej podobe podľa ...

§ 74

Obchodník s cennými papiermi je povinný sústavne spĺňať požiadavky na vlastné zdroje podľa osobitného ...

§ 74b
(1)

Rozsah a spôsob zverejňovania informácií obchodníkom s cennými papiermi ustanovuje osobitný predpis.58ja) ...

(2)

Národná banka Slovenska je oprávnená požadovať od obchodníka s cennými papiermi, ktorý nie je malým ...

a)
zverejnenie informácií podľa osobitného predpisu58ja) častejšie ako raz ročne a určiť lehotu na ich ...
b)
zverejnenie dokumentov iných ako finančné výkazy prostredníctvom určených médií, najmä na webovom sídle ...
(3)

Národná banka Slovenska je oprávnená požadovať od materského obchodníka s cennými papiermi raz ročne ...

(4)

Obchodník s cennými papiermi, ktorého priemerná hodnota súvahových aktív a podsúvahových aktív presahuje ...

§ 74c
(1)

Obchodník s cennými papiermi, ktorý nie je malým a neprepojeným obchodníkom, je povinný mať zavedené ...

(2)

Obchodník s cennými papiermi je povinný mať zavedené opatrenia, stratégie a postupy podľa odseku 1, ...

(3)

Obchodník s cennými papiermi, ktorý nie je malým a neprepojeným obchodníkom, je povinný pravidelne vykonávať ...

(4)

Malý a neprepojený obchodník je povinný uplatňovať požiadavky podľa odseku 1, ak o to Národná banka ...

§ 74e - Dodatočná požiadavka na vlastné zdroje
(1)

Na základe výsledkov preskúmania a hodnotenia podľa § 135 ods. 8 až 17 a § 144 ods. 1 písm. m) Národná ...

a)
obchodník s cennými papiermi je vystavený rizikám alebo prvkom rizík, ktoré sú významné a ktoré nie ...
b)
obchodník s cennými papiermi nespĺňa požiadavky podľa § 71d a § 74c ods. 1 a nie je pravdepodobné, že ...
c)
úpravy ocenení podľa § 75 sú nedostatočné na to, aby obchodníkovi s cennými papiermi umožnili za normálnych ...
d)
neplnenie požiadaviek na používanie interného modelu podľa § 135 ods. 12 až 16 bude mať pravdepodobne ...
e)
obchodník s cennými papiermi opakovane nezavedie alebo nedodržuje dostatočnú výšku dodatočných vlastných ...
(2)

Na účely odseku 1 písm. a) sa riziká alebo prvky rizík považujú za nekryté alebo nedostatočne kryté ...

(3)

Na účely odseku 2 sa vlastné zdroje považujú za primerané, aj ak zahŕňajú niektoré alebo všetky riziká ...

(4)

Národná banka Slovenska určí výšku dodatočnej požiadavky na vlastné zdroje podľa § 144 ods. 1 písm. ...

(5)

Obchodník s cennými papiermi spĺňa dodatočnú požiadavku na vlastné zdroje, ktorú mu uložila Národná ...

a)
najmenej tri štvrtiny dodatočnej požiadavky na vlastné zdroje tvorí kapitál Tier 1,
b)
najmenej tri štvrtiny kapitálu Tier 1 podľa písmena a) tvorí vlastný kapitál Tier 1,
c)
tieto vlastné zdroje sa nepoužijú na splnenie požiadaviek podľa osobitného predpisu.58jcb)
(6)

Národná banka Slovenska v odôvodnení rozhodnutia o uložení sankcie podľa § 144 ods. 1 písm. m), ktorým ...

(7)

Národná banka Slovenska môže rozhodnúť o uložení dodatočnej požiadavky na vlastné zdroje podľa odsekov ...

(8)

Ak Národná banka Slovenska uloží podľa § 144 ods. 1 písm. m) obchodníkovi s cennými papiermi dodatočnú ...

§ 74f
(1)

Národná banka Slovenska môže od obchodníka s cennými papiermi, ktorý nie je malým a neprepojeným obchodníkom, ...

(2)

Národná banka Slovenska na základe preskúmania vypočítanej výšky vlastných zdrojov podľa odseku 1, oznámi ...

§ 74g - Osobitné požiadavky na likviditu
(1)

Na základe výsledkov preskúmania podľa § 135 ods. 8 až 17 a § 144 ods. 1 písm. af) Národná banka Slovenska ...

a)
obchodník s cennými papiermi je vystavený riziku likvidity alebo prvkom rizika likvidity, ktoré sú závažné ...
b)
obchodník s cennými papiermi nespĺňa požiadavky podľa § 71d a § 74c ods. 1 a nie je pravdepodobné, že ...
(2)

Na účely odseku 1 písm. a) sa riziko likvidity alebo prvky rizika likvidity považujú za nekryté alebo ...

(3)

Národná banka Slovenska určí výšku osobitnej požiadavky na likviditu podľa § 144 ods. 1 písm. af) ako ...

(4)

Obchodník s cennými papiermi spĺňa osobitné požiadavky na likviditu podľa § 144 ods. 1 písm. af) likvidnými ...

(5)

Národná banka Slovenska v odôvodnení rozhodnutia o uložení osobitnej požiadavky na likviditu podľa § ...

Obchodná dokumentácia

§ 75
(1)

Obchodník s cennými papiermi je povinný zabezpečiť uchovávanie záznamov o všetkých poskytnutých investičných ...

(2)

Záznamy podľa odseku 1 musia zahŕňať záznamy telefonických rozhovorov a elektronickej komunikácie, ktoré ...

(3)

Obchodník s cennými papiermi je povinný prijať všetky primerané opatrenia s cieľom zaznamenať príslušné ...

(4)

Obchodník s cennými papiermi nesmie poskytnúť investičné služby a investičné činnosti telefonicky tým ...

(5)

Obchodník s cennými papiermi je povinný prijať všetky primerané opatrenia s cieľom zabrániť zamestnancovi ...

(6)

Obchodník s cennými papiermi je povinný viesť obchodnú knihu, v ktorej denne zaznamenáva pozície v jednotlivých ...

(7)

Ustanovenia odsekov 1 až 6 sa vzťahujú aj na pobočku zahraničného obchodníka s cennými papiermi.

(8)

Obchodník s cennými papiermi, ktorý poskytuje klientom investičné služby v rámci dlhodobého investičného ...

(9)

Obchodník s cennými papiermi je povinný zabezpečiť, aby sa uchovávali záznamy, ktoré sa týkajú skutočností ...

(10)

Obchodník s cennými papiermi, ktorý sa zapája do metódy vysokofrekvenčného algoritmického obchodovania, ...

(11)

Obchodník s cennými papiermi je povinný zabezpečiť, aby sa uchovávali záznamy, ktoré sa týkajú skutočností ...

§ 76
(1)

Obchodník s cennými papiermi zostavuje okrem účtovnej závierky podľa osobitného predpisu59) aj priebežnú ...

(2)

Obchodník s cennými papiermi, ktorý nie je bankou, je povinný písomne oznámiť Národnej banke Slovenska, ...

(3)

Audítor, ktorý overuje účtovnú závierku obchodníka s cennými papiermi, je povinný bezodkladne informovať ...

a)
svedčí o porušení povinností obchodníka s cennými papiermi ustanovenými zákonmi a inými všeobecne záväznými ...
b)
môže ovplyvniť riadny výkon činnosti obchodníka s cennými papiermi alebo
c)
môže viesť k odmietnutiu overenia ročnej účtovnej závierky alebo k vysloveniu výhrady.
(4)

Odsek 3 sa vzťahuje rovnako na audítora, ktorý overuje účtovné závierky osôb, ktoré tvoria s obchodníkom ...

(5)

Za audítora nemožno vybrať osobu, ktorá má k obchodníkovi s cennými papiermi osobitný vzťah podľa § ...

(6)

Audítor alebo audítorská spoločnosť sú povinní na písomné požiadanie Národnej banky Slovenska poskytnúť ...

(7)

Obchodník s cennými papiermi je povinný zabezpečiť, aby jeho audítor predkladal najmenej raz ročne Národnej ...

(8)

Audítor, ktorý overuje individuálnu účtovnú závierku a súlad údajov vo výročnej správe s údajmi v účtovnej ...

Oznamovacia povinnosť obchodníka s cennými papiermi

§ 77
(1)

Obchodník s cennými papiermi a zahraničný obchodník s cennými papiermi sú povinní najneskôr do dvoch ...

(2)

Výročná správa musí obsahovať

a)
účtovnú závierku overenú audítorom,
b)
správu o finančnej situácii, ktorá obsahuje tieto údaje:
1.
porovnávaciu tabuľku s údajmi zo súvahy a z výkazu ziskov a strát z konsolidovaných účtovných závierok ...
2.
prehľad o prijatých bankových úveroch a iných úveroch a údaje o ich splatnosti v členení na krátkodobé ...
3.
druh, formu, podobu, počet a menovitú hodnotu vydaných a nesplatených cenných papierov a opis práv s ...
4.
počet a menovitú hodnotu vydaných dlhopisov, s ktorými je spojené právo požadovať v čase v nich určenom ...
c)
údaje o rozdelení zisku alebo údaje o vyrovnaní straty,
d)
informáciu o očakávanej hospodárskej a finančnej situácii v nasledujúcom kalendárnom roku,
e)
označenie povahy činnosti a geografickú polohu,
f)
výnosy,
g)
počet zamestnancov v pracovnom pomere s neskráteným pracovným časom k dátumu účtovnej závierky,
h)
zisk alebo stratu pred zdanením,
i)
daň z príjmov,
j)
získané subvencie z verejných zdrojov.
(3)

Informácie podľa odseku 2 písm. e) až j) sa členia podľa členského štátu a nečlenského štátu, ak má ...

(4)

Ak nie je v lehote podľa odseku 1 účtovná závierka overená audítorom, obchodník s cennými papiermi alebo ...

(5)

Polročná správa musí obsahovať

a)
účtovnú závierku za uplynulý polrok a výrok audítora, ak účtovnú závierku overil audítor,
b)
správu o finančnej situácii v rozsahu podľa odseku 2 písm. b) za uplynulý polrok,
c)
opis dôležitých faktorov, ktoré ovplyvnili podnikateľskú činnosť emitenta a jeho hospodárske výsledky ...
d)
informáciu o očakávanej hospodárskej a finančnej situácii v nasledujúcom kalendárnom polroku.
(6)

Obchodník s cennými papiermi je povinný bez meškania oznámiť Národnej banke Slovenska každú zmenu vo ...

(7)

Obchodník s cennými papiermi a pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi sú povinní predkladať ...

(8)

Obchodník s cennými papiermi a pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi sú povinní vypracovať ...

(9)

Ministerstvo je na účely výkonu jeho pôsobnosti a plnenia jeho úloh podľa tohto zákona a osobitného ...

§ 78 - Zásady zapájania správcov aktív do výkonu práv akcionárov
(1)

Zásady zapájania správcov aktív do výkonu práv akcionárov (ďalej len „zásady zapájania“) určujú, akým ...

(2)

Správca aktív je povinný

a)
vypracovať, sprístupniť spôsobom podľa odseku 5 a dodržiavať zásady zapájania alebo
b)
sprístupniť spôsobom podľa odseku 5 jasné a odôvodnené vysvetlenie, prečo sa rozhodol nevypracovať zásady ...
(3)

Správcom aktív sa rozumie obchodník s cennými papiermi s povolením na poskytovanie investičnej služby ...

(4)

Správca aktív, ktorý má vypracované zásady zapájania, je povinný raz ročne sprístupniť informácie o ...

(5)

Informácie podľa odsekov 1 až 4 je správca aktív povinný sprístupniť bezplatne na svojom webovom sídle. ...

(6)

Ustanoveniami odsekov 1 až 5 nie sú dotknuté ustanovenia § 71l.

§ 78a
(1)

Správca aktív je povinný poskytnúť raz ročne inštitucionálnemu investorovi, s ktorým uzavrel zmluvu ...

(2)

Ak sú informácie podľa odseku 1 verejne dostupné, správca aktív nie je povinný poskytnúť informácie ...

(3)

Inštitucionálnym investorom sa na účely odsekov 1 a 2 rozumie poisťovňa vykonávajúca činnosť v odvetviach ...

§ 79
(1)

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá sa rozhodla zrušiť kvalifikovanú účasť na obchodníkovi s ...

(2)

Oznámenie podľa odseku 1 musí obsahovať

a)
meno, priezvisko, rodné číslo a miesto trvalého pobytu pri fyzickej osobe, obchodné meno, identifikačné ...
b)
rozsah, v akom chce právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 1 znížiť podiel na základnom imaní ...
(3)

Obchodník s cennými papiermi je povinný informovať Národnú banku Slovenska o každej zmene na jeho základnom ...

(4)

Obchodník s cennými papiermi je povinný predložiť ministerstvu a Národnej banke Slovenska do 31. marca ...

§ 79a
(1)

Banky a zahraničné banky sú oprávnené na poskytovanie investičných služieb, investičných činností a ...

(2)

Ustanovenia § 61a ods. 1, 2, 4 až 9, § 71 až 71n, § 71p, 73 až 73u, 75, 76, 80 až 98, 104, 135, 135a ...

(3)

Práva slobodného poskytovania služieb v rámci európskeho hospodárskeho priestoru sa nevzťahujú na poskytovanie ...

(4)

Ustanovenia § 8a, 71 až 71n, § 71p, 73b až 73u, § 76 ods. 7 a ustanovenia o organizovaní mnohostranného ...

(5)

Ak banka, zahraničná banka, obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi ...

§ 79b
(1)

Činnosť a udelenie povolenia poskytovateľa schváleného mechanizmu zverejňovania (APA) a poskytovateľa ...

(2)

Ak Národná banka Slovenska udelí povolenie a vykonáva dohľad podľa osobitného predpisu60u) nad činnosťou ...

PIATA ČASŤ

GARANČNÝ FOND INVESTÍCIÍ

§ 80
(1)

Zriaďuje sa Garančný fond investícií (ďalej len „fond“), ktorý sústreďuje peňažné príspevky (ďalej len ...

(2)

Fond je právnická osoba a zapisuje sa do obchodného registra. Podrobnosti o činnosti fondu a o jeho ...

(3)

Fond nie je štátnym fondom podľa osobitného zákona.61)

§ 81
(1)

Klientskym majetkom sa na účely tohto zákona rozumejú peňažné prostriedky, štruktúrované vklady a finančné ...

a)
fyzická osoba vrátane fyzickej osoby podnikateľa,
b)
nadácia,62) neinvestičný fond,63) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,64) združenie ...
c)
právnická osoba, ktorá nie je uvedená v písmene b), s výnimkou
1.
banky, poisťovne, doplnkovej dôchodkovej poisťovne, správcovskej spoločnosti vrátane majetku v podielovom ...
2.
slovenskej právnickej osoby neuvedenej v bode1 alebo zahraničnej právnickej osoby, ktorá má čo len čiastočne ...
3.
právnickej osoby neuvedenej v bode 1 alebo 2, ktorá podľa osobitného zákona71) musí mať povinne účtovnú ...
4.
štátu, štátnej rozpočtovej organizácie, štátnej príspevkovej organizácie, štátneho fondu, obce, vyššieho ...
5.
právnickej osoby zriadenej zákonom, na ktorú sa nevzťahujú body 1 až 4,
6.
právnickej osoby, ktorá ovláda obchodníka s cennými papiermi alebo zahraničného obchodníka s cennými ...
(2)

Za klientsky majetok podľa odseku1 sa považuje aj

a)
spoločný klientsky majetok, ktorým je podľa záznamov vykonaných obchodníkom s cennými papiermi alebo ...
b)
notárska úschova uložená u obchodníka s cennými papiermi alebo u zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ...
(3)

Klientsky majetok podľa odsekov 1 a 2 je chránený v rozsahu a za podmienok ustanovených týmto zákonom. ...

(4)

Klientskym majetkom nie sú peňažné prostriedky klienta prijaté obchodníkom s cennými papiermi alebo ...

(5)

Za klientsky majetok sa na účely tohto zákona nepovažuje

a)
klientsky majetok, ktorý podľa záznamov vykonaných obchodníkom s cennými papiermi alebo pobočkou zahraničného ...
1.
meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia a trvalý pobyt klienta v prípade fyzickej osoby,
2.
názov, identifikačné číslo, ak je pridelené, a sídlo klienta v prípade právnickej osoby, ktorého klientsky ...
b)
spoločný klientsky majetok, pri ktorom nie sú splnené podmienky podľa odseku 2 písm. a),
c)
notárska úschova, pri ktorej nie sú splnené podmienky podľa odseku 2 písm. b).
§ 82
(1)

Nedostupným klientskym majetkom je klientsky majetok prijatý

a)
obchodníkom s cennými papiermi alebo zahraničným obchodníkom s cennými papiermi, ktorý bol podľa § 86 ...
b)
obchodníkom s cennými papiermi alebo zahraničným obchodníkom s cennými papiermi, ktorému bolo pozastavené ...
(2)

Za nedostupný klientsky majetok sa nepovažujú cenné papiere a iné finančné nástroje prijaté obchodníkom ...

§ 83 - Účasť na ochrane klientov
(1)

Obchodník s cennými papiermi, ktorému udelila Národná banka Slovenska povolenie na poskytovanie investičných ...

(2)

Zahraniční obchodníci s cennými papiermi sú povinní zúčastniť sa na ochrane klientov a platiť príspevky ...

a)
nie je chránený ani poistený v štáte, v ktorom má zahraničný obchodník s cennými papiermi svoje sídlo, ...
b)
je chránený alebo poistený v menšom rozsahu v štáte, v ktorom má zahraničný obchodník s cennými papiermi ...
(3)

Zahraničný obchodník s cennými papiermi nie je povinný zúčastniť sa na ochrane klientov podľa tohto ...

(4)

Povinnosť zúčastniť sa na ochrane klientov neplatí pre obchodníka s cennými papiermi so sídlom v Slovenskej ...

(5)

Náhrady poskytované za nedostupný klientsky majetok v pobočke zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ...

(6)

Povinnosť zúčastniť sa na ochrane klientov podľa tohto zákona vzniká obchodníkovi s cennými papiermi ...

(7)

Úroveň a rozsah ochrany klientov podľa tohto zákona nesmie byť predmetom hospodárskej súťaže ani predmetom ...

(8)

Ustanovenia tejto časti zákona, ktoré sa vzťahujú na obchodníkov s cennými papiermi, sa rovnako vzťahujú ...

§ 83a
(1)

Obchodník s cennými papiermi, ktorý sa zúčastňuje na systéme ochrany klientov podľa tohto zákona a ktorému ...

(2)

Pred uskutočnením zmeny podľa odseku 1 je obchodník s cennými papiermi povinný vo všetkých svojich prevádzkových ...

a)
o príprave a plánovanom termíne uskutočnenia zmeny účasti tohto obchodníka s cennými papiermi na systéme ...
b)
o systéme ochrany klientov, ktorý po zmene účasti obchodníka s cennými papiermi na systéme ochrany klientov ...
(3)

Obchodník s cennými papiermi, na ktorého sa vzťahuje odsek 1, je pred zmenou svojej účasti na systéme ...

a)
písomne oznámiť fondu a Národnej banke Slovenska presný dátum zmeny svojej účasti na systéme ochrany ...
b)
každému klientovi, na ktorého klientsky majetok sa vzťahuje zmena systému ochrany klientov, doručiť ...
c)
preukázateľne uhradiť fondu neuhradený ročný príspevok alebo neuhradenú časť ročného príspevku za kalendárny ...
d)
preukázateľne uhradiť fondu mimoriadny príspevok vo výške, ktorá sa rovná
1.
hornej hranici rozpätia sadzby mimoriadneho príspevku, ak ku dňu zmeny účasti obchodníka s cennými papiermi ...
2.
polovici rozpätia sadzby mimoriadneho príspevku, ak ku dňu zmeny účasti obchodníka s cennými papiermi ...
(4)

Splnenie povinností obchodníka s cennými papiermi uvedených v odsekoch 1 až 3 je odkladacou podmienkou ...

(5)

Ak členmi orgánov fondu sú zástupcovia obchodníka s cennými papiermi, ktorému zanikla účasť na systéme ...

(6)

Informáciu pre klientov podľa odseku 2 písm. b) je povinný vo všetkých svojich prevádzkových priestoroch ...

§ 83b
(1)

Pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ktorá na území Slovenskej republiky poskytuje investičné ...

(2)

Ak sa pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ktorá na území Slovenskej republiky poskytuje ...

(3)

Ak sa klientsky majetok v pobočke zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ktorý sa dobrovoľne zapojil ...

(4)

Na pobočku zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ktorá na území Slovenskej republiky poskytuje ...

(5)

Účasť pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi v systéme ochrany klientov v Slovenskej republike ...

§ 84 - Príspevky obchodníkov s cennými papiermi do fondu
(1)

Obchodníci s cennými papiermi sú povinní uhradiť do fondu tieto príspevky:

a)
vstupný príspevok,
b)
ročný príspevok,
c)
mimoriadny príspevok.
(2)

Vstupný príspevok je jednorazový príspevok obchodníka s cennými papiermi.

(3)

Ročný príspevok je opakujúci sa príspevok obchodníka s cennými papiermi, ktorý slúži na vytváranie zdrojov ...

(4)

Mimoriadny príspevok je príspevok obchodníka s cennými papiermi, ktorý slúži na doplnenie zdrojov fondu ...

(5)

Výška vstupného príspevku je

a)
150 eur pre obchodníka s cennými papiermi podľa § 54 ods. 13 a obdobného zahraničného obchodníka s cennými ...
b)
350 eur pre obchodníka s cennými papiermi podľa § 54 ods. 12 a obdobného zahraničného obchodníka s cennými ...
c)
2 000 eur pre ostatných obchodníkov s cennými papiermi a zahraničných obchodníkov s cennými papiermi. ...
(6)

Ročný príspevok na príslušný rok určuje fond vopred na celý rok najneskôr do 20. decembra predchádzajúceho ...

a)
obchodníkovi s cennými papiermi podľa § 54 ods. 13 a obdobnému zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi ...
b)
obchodníkovi s cennými papiermi podľa § 54 ods. 12 a obdobnému zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi ...
1.
v rozpätí od 0,5 % do 2 % z ročnej sumy poplatkov účtovaných klientom za poskytované investičné služby ...
2.
v rozpätí od 0,01 % do 2 % z hodnoty klientskeho majetku určenej ako aritmetický priemer hodnôt tohto ...
3.
suma 390 eur zvýšená za každého klienta, ktorému patrí náhrada z fondu v rozpätí od 1 do 20 eur,
c)
ostatným obchodníkom s cennými papiermi a zahraničným obchodníkom s cennými papiermi
1.
v rozpätí od 1 % do 3 % z ročnej sumy poplatkov účtovaných klientom za poskytované investičné služby ...
2.
v rozpätí od 0,01 % do 2 % z hodnoty klientskeho majetku určenej ako aritmetický priemer hodnôt tohto ...
3.
suma 2 300 eur zvýšená za každého klienta, ktorému patrí náhrada z fondu v rozpätí od 1 do 20 eur.
(7)

Fond určuje ročný príspevok za rovnakých podmienok pre všetkých obchodníkov s cennými papiermi v rámci ...

(8)

Výška ročného príspevku na roky, počas ktorých fond spláca úver slúžiaci na zabezpečenie výplaty náhrad ...

(9)

Výšku mimoriadneho príspevku určuje Národná banka Slovenska pre všetkých obchodníkov s cennými papiermi ...

§ 85
(1)

Vstupný príspevok je obchodník s cennými papiermi povinný uhradiť do 30 dní odo dňa zápisu povolených ...

(2)

Ročný príspevok je obchodník s cennými papiermi povinný uhradiť v pravidelných štvrťročných splátkach ...

(3)

Mimoriadne príspevky sú obchodníci s cennými papiermi povinní uhradiť v lehotách určených rozhodnutím ...

(4)

Obchodníci s cennými papiermi uhrádzajú príspevky v eurách. Pri ochrane klientov za záväzky obchodníkov ...

(5)

Obchodník s cennými papiermi, ktorého klientsky majetok sa stal nedostupným podľa § 82 ods. 1, nie je ...

(6)

Obchodník s cennými papiermi, ktorý neuhradil riadne a včas príspevok fondu, je povinný z dlžnej sumy ...

(7)

Obchodník s cennými papiermi, ktorý neuhradil príspevok do fondu v lehote podľa odsekov 2 a 3, nesmie ...

§ 86
(1)

Ak obchodník s cennými papiermi aj napriek použitiu svojich likvidných prostriedkov nie je schopný plniť ...

(2)

Ak je zavedená nútená správa nad obchodníkom s cennými papiermi a nastanú skutočnosti uvedené v odseku ...

(3)

Národná banka Slovenska vyhlási obchodníka s cennými papiermi za neschopného plniť záväzky voči klientom ...

(4)

Na vyhlásenie obchodníka s cennými papiermi, ktorý je bankou, alebo pobočky zahraničného obchodníka ...

(5)

Na postup pri rozhodovaní a rozhodnutie o vyhlásení obchodníka s cennými papiermi za neschopného plniť ...

(6)

Rozhodnutie o vyhlásení podľa odseku 3 Národná banka Slovenska doručí obchodníkovi s cennými papiermi ...

(7)

Dňom, ktorým sa klientsky majetok stal nedostupným podľa § 82 ods. 1, sa až do skončenia vyplácania ...

(8)

Klient obchodníka s cennými papiermi je dňom, ktorým sa klientsky majetok stal nedostupným podľa § 82 ...

§ 87 - Náhrada za nedostupný klientsky majetok
(1)

Za nedostupný klientsky majetok má klient právo na náhradu z fondu v eurách a fond je povinný zaň poskytnúť ...

(2)

Za chránený klientsky majetok poskytuje fond náhradu vo výške nedostupného klientskeho majetku; v súhrne ...

(3)

Na účely výpočtu výšky náhrady za chránený klientsky majetok sa spočítava nedostupný klientsky majetok ...

(4)

Na určenie hodnoty klientskeho majetku sú určujúce hodnoty, ktoré ku dňu, keď sa klientsky majetok stal ...

(5)

Ak nie je hodnoverne preukázaná iná hodnota klientskeho majetku alebo záväzku klienta voči obchodníkovi ...

(6)

Klientovi patrí náhrada podľa odsekov 1 a 2 aj vtedy, keď jeho finančný nástroj nie je splatný do konca ...

(7)

Náhrada nepatrí za premlčané finančné nástroje77) a vklady78) a za klientsky majetok klientov, ktorí ...

(8)

Za osoby, ktoré majú osobitný vzťah k obchodníkovi s cennými papiermi, sa na účely tohto zákona považujú ...

a)
členovia štatutárneho orgánu obchodníka s cennými papiermi, vedúci zamestnanci obchodníka s cennými ...
b)
členovia dozornej rady obchodníka s cennými papiermi,
c)
právnické osoby alebo fyzické osoby majúce kontrolu nad obchodníkom s cennými papiermi, členovia štatutárnych ...
d)
osoby blízke83) členom predstavenstva obchodníka s cennými papiermi, dozornej rady obchodníka s cennými ...
e)
právnické osoby, v ktorých niektoré z osôb uvedených v písmenách a), b), c) alebo d) majú kvalifikovanú ...
f)
akcionári s významným vplyvom na obchodníkovi s cennými papiermi a akákoľvek právnická osoba, ktorá ...
g)
právnické osoby kontrolované obchodníkom s cennými papiermi,
h)
audítor alebo fyzická osoba, ktorý vykonáva v mene audítorskej spoločnosti audítorskú činnosť,
i)
člen štatutárneho orgánu iného obchodníka s cennými papiermi a vedúci pobočky zahraničného obchodníka ...
j)
vedúci pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi a jeho zástupca.
(9)

Náhrada z fondu nepatrí klientom, ktorí

a)
svojou trestnou činnosťou, za ktorú boli súdom v trestnom konaní právoplatne odsúdení, čiastočne alebo ...
b)
nadobudli finančné nástroje a peňažné prostriedky v súvislosti s legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, ...
(10)

Fond pozastaví výplatu náhrad klientom, proti ktorým je vedené trestné konanie v súvislosti s trestnou ...

(11)

Za klientsky majetok klientov podľa odsekov 7 a 9 sú obchodníci s cennými papiermi povinní prispievať ...

(12)

O sporoch súvisiacich s náhradami a s ich vyplácaním podľa tohto zákona rozhoduje súd.

§ 88 - Vyplácanie náhrad
(1)

Fond najneskôr do piatich pracovných dní, keď sa klientsky majetok u obchodníka s cennými papiermi stal ...

(2)

Vyplácanie náhrad sa musí skončiť najneskôr do troch mesiacov od vyhlásenia podľa § 86 ods. 3 alebo ...

(3)

Obchodník s cennými papiermi je povinný údaje podľa odseku 1 spolu s vyhlásením podľa § 86 ods. 3 alebo ...

(4)

Fond vypláca náhrady za nedostupný klientsky majetok prostredníctvom banky, ktorú fond na tento účel ...

(5)

Osoba, ktorá má a uplatňuje si právo na náhradu, musí preukázať podľa druhu klientskeho majetku, že ...

a)
platným občianskym preukazom84) alebo
b)
platným cestovným pasom,85) diplomatickým pasom, služobným pasom, a ak ide o cudzinca, povolením na ...
(6)

V oznámení fondu podľa odseku 1 sa môže určiť, za akých podmienok sa náhrada vyplatí bezhotovostným ...

(7)

Ak má klient u obchodníka s cennými papiermi klientsky majetok, ktorého súhrnná výška prevyšuje výšku ...

(8)

Výška náhrady za klientsky majetok tvorený finančnými nástrojmi a peňažnými prostriedkami v cudzej mene ...

(9)

Ak nemohol klient alebo iná osoba podľa § 87 ods. 6 uplatniť právo na náhradu v lehote podľa odsekov ...

(10)

Osoba a zástupca osoby, ktorá si uplatňuje právo na náhradu za nedostupný klientsky majetok, sú v rámci ...

a)
osobné údaje87a) o totožnosti z dokladu totožnosti v rozsahu: obrazová podobizeň, titul, meno, priezvisko, ...
b)
identifikačné údaje v rozsahu podľa § 81 ods. 5 písm. a) druhého bodu, ak ide o právnickú osobu,
c)
kontaktné telefónne číslo, faxové číslo a adresu elektronickej pošty, ak ich má,
d)
doklady a údaje o klientskom majetku a iných pohľadávkach a záväzkoch voči obchodníkovi s cennými papiermi ...
(11)

Náhrada za nedostupný klientsky majetok sa nesmie poskytnúť a vyplatiť, ak osoba alebo zástupca osoby, ...

§ 89 - Vznik a zánik niektorých práv
(1)

Dňom vyplatenia náhrady fondu vzniká pohľadávka a fond sa stáva veriteľom voči obchodníkovi s cennými ...

(2)

Fond si môže uplatniť voči obchodníkovi s cennými papiermi alebo pobočke zahraničného obchodníka s cennými ...

(3)

Ak tento zákon neustanovuje inak, právne vzťahy medzi fondom a obchodníkom s cennými papiermi, za ktorého ...

(4)

Výplata náhrady za nedostupný klientsky majetok, výška úrokov a iných majetkových výhod zistených podľa ...

(5)

Poskytnutím náhrady z fondu nie je dotknuté právo klienta alebo inej oprávnenej osoby vymáhať si od ...

(6)

Na účel zabezpečovania činnosti fondu, sústreďovania príspevkov obchodníkov s cennými papiermi do fondu, ...

(7)

Na účely uvedené v odseku 6 sú obchodníci s cennými papiermi povinní aj bez súhlasu a informovania dotknutých ...

(8)

Osobné údaje a doklady vymedzené v odseku 6 je fond aj bez súhlasu a informovania dotknutých osôb oprávnený ...

§ 90 - Práva a povinnosti fondu a povinnosti obchodníkov s cennými papiermi
(1)

Fond môže žiadať od obchodníka s cennými papiermi na plnenie svojich funkcií informácie priamo súvisiace ...

(2)

Fond môže informácie podľa odseku 1 získať so súhlasom Národnej banky Slovenska aj vlastným zisťovaním ...

(3)

Fond vydá všeobecné podmienky vyplácania náhrad a ich zmeny po predchádzajúcom súhlase Národnej banky ...

(4)

Fond má právo vykonávať kontrolu správnosti plnenia ustanovení tohto zákona, všeobecných podmienok vyplácania ...

(5)

Všetky dokumenty o vyplatených náhradách za nedostupné finančné nástroje uschované, spravované, obhospodarované ...

(6)

Obchodníci s cennými papiermi sú povinní

a)
platiť fondu príspevky v stanovených lehotách a v stanovenom rozsahu,
b)
poskytovať fondu informácie podľa odseku 1 v lehote určenej fondom a spôsobom stanoveným fondom,
c)
uverejniť vo svojich prevádzkových priestoroch v slovenskom jazyku informáciu o ochrane klientov podľa ...
d)
neodkladne predložiť fondu a Národnej banke Slovenska vykonateľné rozhodnutie súdu podľa § 82 ods. 1 ...
e)
vo svojom informačnom systéme osobitne evidovať klientsky majetok, na ktorý sa vzťahuje systém ochrany ...
(7)

Obchodníci s cennými papiermi nesmú zverejňovať informácie o ochrane klientov podľa tohto zákona inak ...

(8)

Fond je v rozsahu potrebnom na zabezpečenie plnenia svojich úloh podľa tohto zákona oprávnený spolupracovať ...

§ 91 - Zdroje fondu a použitie prostriedkov fondu
(1)

Zdrojmi fondu sú

a)
príspevky podľa § 84,
b)
výnosy z použitia peňažných prostriedkov podľa odseku 4 vrátane príjmov z predaja štátnych cenných papierov ...
c)
úvery podľa odseku 3,
d)
prostriedky získané na základe uplatnenia práv, ktoré nadobudol fond podľa § 89,
e)
iné príjmy podľa osobitného predpisu.
(2)

Zdrojmi fondu môžu byť návratné finančné výpomoci a dotácie zo štátnych finančných aktív v rozsahu a ...

(3)

Fond môže požiadať Fond ochrany vkladov, Národnú banku Slovenska,88b) banky alebo pobočky zahraničných ...

(4)

Peňažné prostriedky fondu sú uložené na osobitných účtoch v Národnej banke Slovenska alebo na osobitných ...

(5)

Fond môže zo svojich finančných prostriedkov vytvárať osobitný fond na poskytovanie náhrad za nedostupný ...

a)
nákup štátnych cenných papierov so splatnosťou do troch rokov odo dňa nákupu,
b)
splátky úverov podľa odseku 3,
c)
splátky návratných finančných výpomocí podľa odseku 2,
d)
poskytnutie úveru Fondu ochrany vkladov, najviac do výšky 10 % prostriedkov fondu,
e)
úhradu nákladov nevyhnutných na zabezpečenie činnosti fondu.
(6)

Podrobnosti o použití prostriedkov fondu upravia stanovy fondu v súlade s týmto zákonom.

(7)

Fond je povinný viesť účtovníctvo a zostavovať účtovnú závierku podľa osobitného predpisu.59)

(8)

Účtovnú závierku fondu overuje audítor.

§ 92 - Orgány fondu

Orgány fondu sú:

a)
rada fondu,
b)
prezídium fondu,
c)
dozorná rada fondu.
§ 93 - Rada fondu
(1)

Rada fondu je najvyšším orgánom fondu.

(2)

Rada fondu sa skladá z deviatich členov. Ich funkčné obdobie je štvorročné.

(3)

Dvoma členmi rady fondu sú zástupcovia ministerstva, ktorých zo zamestnancov ministerstva vymenúva a ...

(4)

Člen rady fondu má právo na náhradu výdavkov, ktoré mu vznikli v súvislosti s výkonom jeho funkcie.

(5)

Rada fondu

a)
volí a odvoláva členov prezídia fondu,
b)
volí a odvoláva členov dozornej rady fondu s výnimkou podľa § 95 ods. 2,
c)
volí a odvoláva predsedu rady fondu a podpredsedu rady fondu,
d)
schvaľuje rokovací poriadok rady fondu a rokovací poriadok prezídia fondu,
e)
schvaľuje stanovy fondu,
f)
schvaľuje rozpočet fondu; súčasťou rozpočtu fondu je aj rozpočet nákladov fondu podľa § 91 ods. 5 písm. ...
g)
schvaľuje ročnú účtovnú závierku fondu,
h)
schvaľuje výročnú správu o činnosti fondu za predchádzajúci rok, ktorá sa uloží do verejnej časti registra ...
i)
rozhoduje o výplate náhrad z fondu v súlade s týmto zákonom a určuje spôsob výplaty náhrad,
j)
schvaľuje použitie zdrojov fondu,
k)
určuje výšku ročných príspevkov obchodníkov s cennými papiermi a lehotu splatnosti mimoriadnych príspevkov, ...
l)
schvaľuje pravidlá postupu fondu vrátane postupu jeho orgánov a postupu ďalších osôb pri zabezpečovaní ...
m)
schvaľuje zásady odmeňovania zamestnancov fondu a odmeňovanie členov orgánov fondu,
n)
schvaľuje všeobecné podmienky vyplácania náhrad za nedostupný klientsky majetok u obchodníkov s cennými ...
o)
rozhoduje o ďalších záležitostiach v pôsobnosti fondu, ktoré nie sú v pôsobnosti iných orgánov fondu. ...
(6)

Rozhodnutia rady fondu podpisujú najmenej dvaja členovia rady fondu, z ktorých aspoň jeden je predsedom ...

§ 94 - Prezídium fondu
(1)

Prezídium fondu sa skladá z predsedu prezídia fondu a ďalších dvoch členov prezídia fondu, ktorých volí ...

(2)

Predseda prezídia fondu a ďalší členovia prezídia fondu sú zamestnancami fondu.

(3)

Prezídium fondu je štatutárnym orgánom fondu. Prezídium fondu koná v mene fondu v rozsahu vymedzenom ...

§ 95 - Dozorná rada fondu
(1)

Dozorná rada fondu má siedmich členov, ich funkčné obdobie je štvorročné.

(2)

Troch členov dozornej rady fondu volí a odvoláva rada fondu na návrh obchodníkov s cennými papiermi ...

(3)

Dozorná rada fondu volí zo svojich členov predsedu a podpredsedu.

(4)

Členmi dozornej rady fondu nemôžu byť členovia rady fondu ani iní zamestnanci fondu.

(5)

Dozorná rada fondu dohliada na činnosť a hospodárenie fondu a rady fondu a na to, či ich činnosť a hospodárenie ...

(6)

Členovia dozornej rady fondu sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov týkajúcich sa činnosti fondu ...

(7)

Dozorná rada fondu predkladá rade fondu a Národnej banke Slovenska o svojich zisteniach správu raz za ...

(8)

Člen dozornej rady fondu má právo na náhradu výdavkov, ktoré mu vznikli v súvislosti s výkonom jeho ...

§ 96 - Kancelária fondu

Úlohy spojené s odborným, organizačným, administratívnym a technickým zabezpečením činnosti a bežného ...

§ 97 - Povinnosť mlčanlivosti
(1)

Členovia rady fondu, členovia dozornej rady fondu, zamestnanci fondu, zamestnanci banky, ktorej prostredníctvom ...

(2)

Rada fondu môže oslobodiť od povinnosti mlčanlivosti členov rady fondu, dozornej rady fondu alebo prezídia ...

§ 98 - Zmluvné poistenie obchodníkov s cennými papiermi

Nad rozsah ochrany klientov podľa tohto zákona môžu obchodníci s cennými papiermi poisťovať finančné ...

ŠIESTA ČASŤ

CENTRÁLNY DEPOZITÁR

§ 99
(1)

Centrálny depozitár je právnickou osobou so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorej bolo udelené ...

(2)

Zahraničný centrálny depozitár je právnickou osobou so sídlom v inom členskom štáte, ktorej bolo udelené ...

(3)

Povolenie na činnosť udeľuje Národná banka Slovenska.

(4)

Na žiadosť o povolenie na činnosť, postup pri udelení povolenia na činnosť, podmienky udelenia povolenia ...

(5)

Ustanovenia o vedení evidencie zaknihovaných cenných papierov podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu89b) ...

(6)

Iná osoba ako centrálny depozitár alebo zahraničný centrálny depozitár môže v Slovenskej republike poskytovať ...

(7)

Systém vyrovnania transakcií s cennými papiermi tvoria najmenej traja účastníci okrem jeho prevádzkovateľa, ...

(8)

Centrálny depozitár určí časový rozvrh vyrovnania transakcií s cennými papiermi vrátane určenia okamihu ...

(9)

Centrálny depozitár má právo na poskytnutie všetkých podkladov nevyhnutných na výkon jeho činnosti, ...

(10)

Obchodné meno centrálneho depozitára musí obsahovať označenie „centrálny depozitár cenných papierov“. ...

(11)

Na organizáciu a riadenie a na pravidlá činnosti vo vzťahu ku klientom centrálneho depozitára sa vzťahujú ...

(12)

Centrálny depozitár je povinný pri poskytovaní služieb požadovať preukázanie totožnosti klienta; pri ...

(13)

Na účely podľa odseku 12 možno totožnosť klienta preukázať

a)
dokladom totožnosti klienta podľa osobitných predpisov o dokladoch totožnosti,89g) pričom prostredníctvom ...
b)
podpisom klienta, ak je tento klient osobne známy a ak je jeho podpis bez akýchkoľvek pochybností zhodný ...
c)
dokladom totožnosti89g) zákonného zástupcu maloletého klienta, ktorý nemá doklad totožnosti, pričom ...
1.
predloženie dokladu, z ktorého je zrejmé oprávnenie zástupcu na zastupovanie maloletého klienta, a rodného ...
2.
získanie preukázateľných elektronických údajov z úradnej evidencie, z ktorých je zrejmé a nepochybné ...
d)
kvalifikovaným elektronickým podpisom,89i) ak klient bol identifikovaný podľa písmena a) alebo písmena ...
e)
pri poskytovaní služieb prostredníctvom technických zariadení osobitným identifikačným číslom alebo ...
(14)

Pri preukazovaní totožnosti klienta s použitím úradného autentifikátora89h) podľa odseku 13 môže centrálny ...

(15)

Na účely zisťovania, preverenia a kontroly identifikácie klientov a ich zástupcov, na účely poskytovania ...

(16)

Podrobnosti o spôsobe poskytovania a technické podmienky poskytovania údajov z registra fyzických osôb89m) ...

(17)

Centrálny depozitár je povinný pri každom obchode najmenej v hodnote 15 000 eur zisťovať vlastníctvo ...

(18)

Za účelom synchronizácie a aktualizácie údajov referencovaním89o) je centrálny depozitár oprávnený aj ...

(19)

Účastníkom systému vyrovnania môže byť len

a)
banka alebo zahraničná banka,
b)
obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi,
c)
centrálna protistrana,89r) alebo zúčtovací člen centrálnej protistrany s povolením podľa osobitného ...
d)
orgán verejnej moci,
e)
obchodná spoločnosť, ktorej štát poskytol záruku v súvislosti s jej účasťou v systéme vyrovnania alebo ...
f)
centrálny depozitár, ktorý sa stal účastníkom systému vyrovnania prevádzkovaného centrálnym depozitárom ...
(20)

Národná banka Slovenska poskytuje krajským súdom, Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky a Najvyššiemu ...

(21)

Prevádzkovanie systému vyrovnania sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, ak sa účastníci systému ...

(22)

Centrálny depozitár je povinný oznámiť Národnej banke Slovenska alebo príslušnému orgánu členského štátu, ...

(23)

Dva alebo viac systémov vyrovnania alebo systémy vyrovnania, ktoré príslušné orgány členských štátov ...

(24)

Pravidlá podľa odseku 26 určujú najmä

a)
systémy vyrovnania v prepojenom systéme a ich prevádzkovateľov,
b)
okamih prijatia príkazu systémom vyrovnania v súvislosti s neodvolateľnosťou a nezrušiteľnosťou príkazu ...
c)
pravidlá vykonávania príkazov na registráciu prevodov medzi systémami vyrovnania v prepojenom systéme, ...
d)
práva a povinnosti prevádzkovateľov systémov vyrovnania v prepojenom systéme,
e)
podrobnosti o ďalších povinnostiach a pravidlách ustanovených týmto zákonom.
(25)

Akékoľvek prepojenie medzi systémami vyrovnania alebo platobnými systémami nevytvára systém vyrovnania ...

(26)

Účastník systému vyrovnania je povinný poskytnúť informácie o tom, v ktorých systémoch vyrovnania je ...

§ 101 - Vzdanie sa povolenia na činnosť
(1)

Centrálny depozitár oznamuje Národnej banke Slovenska úmysel vzdať sa povolenia na činnosť podľa osobitného ...

(2)

Pred vydaním rozhodnutia o odňatí povolenia na činnosť Národná banka Slovenska preverí plnenie povinností ...

(3)

Centrálny depozitár prevádza aktíva na iného centrálneho depozitára ako oprávneného nadobúdateľa podľa ...

(4)

Po ukončení prevodu aktív a súvisiacej evidencie a registrov na oprávneného nadobúdateľa podľa osobitného ...

(5)

Odňatím povolenia na činnosť podľa odseku 4 nie je dotknutá dôveryhodnosť osôb podľa tohto zákona alebo ...

§ 103 - Prevádzkový poriadok
(1)

Prevádzkový poriadok upravuje pravidlá a postupy pri vykonávaní činností a poskytovaní služieb centrálneho ...

(2)

Prevádzkový poriadok upravuje rozsah príkazov na iné zápisy, ktoré je člen oprávnený vykonávať vo vzťahu ...

(3)

Centrálny depozitár je povinný prevádzkový poriadok vrátane jeho zmien sprístupniť verejnosti v písomnej ...

(4)

Prevádzkový poriadok je záväzný pre centrálneho depozitára, členov, obchodníka s cennými papiermi, ktorý ...

§ 104 - Člen
(1)

Členom centrálneho depozitára môže byť len účastník systému vyrovnania prevádzkovaného centrálnym depozitárom ...

(2)

Člen vykonáva tieto činnosti:

a)
eviduje majiteľov zaknihovaných cenných papierov a ich zmeny, ako aj ďalšie údaje, ktoré sa týchto majiteľov ...
b)
eviduje údaje podľa tohto zákona na účtoch majiteľov,
c)
podáva príkazy centrálnemu depozitárovi na vykonanie účtovného zápisu v prospech alebo na ťarchu klientskeho ...
d)
podáva príkazy centrálnemu depozitárovi a inému členovi na registráciu prevodu v súlade s § 22 a 23,
e)
podáva centrálnemu depozitárovi ďalšie príkazy okrem príkazov uvedených v písmenách c) a d) na vykonanie ...
(3)

Člen vykonáva činnosti podľa odseku 2 v rámci systému pre technické spracovanie údajov centrálneho depozitára ...

(4)

Centrálny depozitár je oprávnený požadovať od člena poskytovanie údajov nevyhnutných na plnenie povinností ...

a)
vydávaní zaknihovaných cenných papierov podľa § 13,
b)
zmene podoby cenných papierov podľa § 16 ods. 3 a § 17 ods. 2,
c)
zmene náležitostí zaknihovaných cenných papierov podľa § 12,
d)
zániku zaknihovaných cenných papierov podľa § 14 ods. 4,
e)
vykonaní opravy alebo doplnenia v evidencii člena na základe námietky emitenta podľa § 108 ods. 1,
f)
registrácii prechodu akcií podľa § 118i ods. 8.
(5)

Člen je oprávnený požadovať od centrálneho depozitára poskytovanie údajov nevyhnutných na plnenie povinností ...

(6)

Centrálny depozitár je oprávnený spracúvať štatistické údaje aj z evidencií cenných papierov vedených ...

§ 105 - Účet majiteľa
(1)

Účet majiteľa obsahuje najmä

a)
číselné označenie účtu majiteľa a dátum jeho zriadenia,
b)
tieto údaje o majiteľovi účtu:
1.
obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo a sídlo, ak je právnickou osobou,
2.
meno a priezvisko, rodné číslo a trvalý pobyt, ak je fyzickou osobou,
c)
údaje o jednotlivých cenných papieroch, a to najmä
1.
druh cenného papiera, jeho bližšie určenie z hľadiska jeho zastupiteľnosti, ISIN a ďalšie náležitosti ...
2.
počet kusov cenného papiera príslušnej emisie a ich podiel z takejto emisie,
3.
obchodné mená alebo názvy, identifikačné čísla, spolumajiteľov cenného papiera, ak sú právnickými osobami, ...
4.
údaj o registrácii pozastavenia práva nakladať a obmedzení výkonu tohto práva,
5.
obchodné meno a sídlo obchodníka s cennými papiermi, ktorý cenný papier spravuje podľa § 41 alebo s ...
6.
údaj o tom, či je cenný papier predmetom záložného práva, a identifikačné údaje záložného veriteľa,
d)
identifikačné údaje podľa písmena b) osôb oprávnených nakladať s cennými papiermi evidovanými na účte ...
e)
identifikačné údaje podľa písmena b) osôb oprávnených požadovať údaje o týchto cenných papieroch a rozsah ...
f)
dátum a čas vykonania príslušného účtového zápisu na tomto účte majiteľa.
(2)

Centrálny depozitár zriadi na žiadosť účet majiteľa aj centrálnemu depozitárovi, členovi, štátnemu orgánu ...

(3)

Pre iné právnické osoby ako osoby podľa odseku 2 alebo pre fyzické osoby môže zriadiť účet majiteľa ...

(4)

Číselné označenie účtu majiteľa oznámi centrálny depozitár alebo člen iba osobe, ktorej tento účet majiteľa ...

(5)

Právne vzťahy medzi členom, ktorému bol účet majiteľa zriadený, a centrálnym depozitárom a právny vzťah ...

(6)

Člen je povinný zapísať do ním vedenej evidencie údaje podľa odseku 1 písm. c) bodu 4 na pokyn centrálneho ...

(7)

Centrálny depozitár alebo člen je povinný poskytnúť majiteľovi účtu výpis z tohto účtu bezodkladne po ...

(8)

Výpis z účtu majiteľa podľa odseku 1 pri vykonaní účtovného zápisu v prospech alebo na ťarchu tohto ...

(9)

Ak je cenný papier v podielovom spoluvlastníctve viacerých majiteľov, centrálny depozitár alebo člen ...

a)
podľa zmluvy,
b)
podľa právoplatného rozhodnutia o dedičstve,
c)
na základe právoplatného rozhodnutia iného štátneho orgánu alebo
d)
na základe iných právnych skutočností.
(10)

Člen nesmie viesť účet majiteľa sám pre seba.

(11)

Centrálny depozitár na žiadosť majiteľa účtu vyhradí účet majiteľa v prospech Národnej banky Slovenska, ...

§ 105a - Držiteľský účet
(1)

Držiteľský účet je účet osoby podľa odseku 3, na ktorom eviduje centrálny depozitár údaje o cenných ...

(2)

Držiteľský účet obsahuje

a)
číselné označenie tohto držiteľského účtu a dátum jeho zriadenia,
b)
obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo a sídlo osoby podľa odseku 3, pre ktorú bol držiteľský ...
c)
údaje o jednotlivých cenných papieroch, a to najmä
1.
druh cenného papiera, jeho bližšie určenie z hľadiska jeho zastupiteľnosti, ISIN a ďalšie náležitosti ...
2.
počet kusov cenného papiera príslušnej emisie a ich podiel z takejto emisie,
3.
iné údaje o cennom papieri, údaj o registrácii pozastavenia práva nakladať pre celú emisiu zaknihovaných ...
d)
dátum a čas príslušného účtového zápisu na tomto držiteľskom účte.
(3)

Centrálny depozitár môže zriadiť držiteľský účet len pre Národnú banku Slovenska, centrálneho depozitára ...

(4)

Centrálny depozitár zriadi držiteľský účet na základe písomnej žiadosti osoby podľa odseku 3 a v súlade ...

(5)

Po zriadení držiteľského účtu oznámi centrálny depozitár bezodkladne osobe podľa odseku 3 číselné označenie ...

(6)

Právne vzťahy medzi osobou podľa odseku 3, na základe žiadosti ktorej bol držiteľský účet zriadený, ...

(7)

Centrálny depozitár je povinný odovzdať osobe podľa odseku 3 výpis z držiteľského účtu bezodkladne vždy ...

(8)

Výpis z držiteľského účtu pri vykonaní účtového zápisu v prospech alebo na ťarchu tohto držiteľského ...

(9)

Pri úkonoch vyžadujúcich uvedenie údajov o majiteľovi cenného papiera v evidencii cenných papierov podľa ...

(10)

Ak sú údaje o cenných papieroch evidované na držiteľskom účte, v prípade zákonom stanovených informačných ...

§ 105b - Technický účet
(1)

Technický účet je účet centrálneho depozitára, na ktorom centrálny depozitár eviduje údaje o cenných ...

(2)

Technický účet obsahuje

a)
číselné označenie tohto technického účtu a dátum jeho zriadenia,
b)
obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo a sídlo centrálneho depozitára,
c)
údaje o jednotlivých cenných papieroch, a to najmä
1.
druh cenného papiera, jeho bližšie určenie z hľadiska jeho zastupiteľnosti, ISIN a ďalšie náležitosti ...
2.
počet kusov cenného papiera príslušnej emisie a ich podiel z takejto emisie,
3.
iné údaje o cennom papieri, najmä údaj o registrácii pozastavenia práva nakladať pre celú emisiu zaknihovaných ...
d)
dátum a čas príslušného účtového zápisu na tomto technickom účte.
(3)

Výpis z technického účtu obsahuje množstvo alebo objem cenných papierov podľa druhov, emitentov a emisií ...

(4)

Pri úkonoch vyžadujúcich uvedenie údajov o majiteľovi cenného papiera v evidencii cenných papierov podľa ...

(5)

Ak sú údaje o cenných papieroch evidované na technickom účte, ak ide o zákonom stanovené informačné ...

§ 105c - Prepojenie centrálnych depozitárov
(1)

Účet majiteľa, klientský účet alebo držiteľský účet, ktorý podľa § 105, 105a a 106 zriadil centrálny ...

(2)

Právne vzťahy týkajúce sa účtu, ktorý je pre centrálneho depozitára zriadený a vedený v inom členskom ...

§ 106 - Klientsky účet člena
(1)

Klientsky účet člena je účet člena, na ktorom eviduje centrálny depozitár údaje o cenných papieroch, ...

(2)

Klientsky účet člena obsahuje

a)
číselné označenie tohto klientskeho účtu člena a dátum jeho zriadenia,
b)
obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo a sídlo člena,
c)
údaje o jednotlivých cenných papieroch, a to najmä
1.
druh cenného papiera, jeho bližšie určenie z hľadiska jeho zastupiteľnosti, ISIN a ďalšie náležitosti ...
2.
počet kusov cenného papiera príslušnej emisie a ich podiel z takejto emisie,
3.
iné údaje o cennom papieri, najmä údaj o registrácii pozastavenia práva nakladať,
d)
dátum a čas príslušného účtového zápisu na tomto klientskom účte člena.
(3)

Centrálny depozitár môže zriadiť členovi na základe jeho žiadosti klientsky účet člena.

(4)

Po zriadení klientskeho účtu člena oznámi centrálny depozitár bezodkladne členovi číselné označenie ...

(5)

Právne vzťahy medzi členom, na základe žiadosti ktorého bol klientsky účet člena zriadený, a centrálnym ...

(6)

Centrálny depozitár je povinný odovzdať členovi výpis z klientskeho účtu člena bezodkladne vždy po tom, ...

(7)

Výpis z klientskeho účtu člena pri vykonaní účtovného zápisu v prospech alebo na ťarchu tohto klientskeho ...

§ 107 - Register emitenta
(1)

Centrálny depozitár zriadi na žiadosť emitenta register emitenta.

(2)

Centrálny depozitár vedie emitentovi iba jeden register emitenta.

(3)

Právny vzťah medzi emitentom a centrálnym depozitárom pri vedení registra sa spravuje týmto zákonom ...

(4)

Register emitenta obsahuje

a)
číselné označenie registra emitenta a dátum jeho založenia,
b)
tieto údaje o emitentovi:
1.
obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo, kód LEI a sídlo, ak je právnickou osobou,
2.
meno a priezvisko, rodné číslo a trvalý pobyt, ak je fyzickou osobou; ak ide o fyzickú osobu zapísanú ...
c)
údaje o jednotlivých cenných papieroch v rozsahu podľa § 105 ods. 1 písm. c) prvého a druhého bodu,
d)
dátum a čas vykonania príslušného zápisu v tomto registri emitenta.
(5)

Centrálny depozitár je povinný odovzdať emitentovi výpis z jeho registra emitenta

a)
vždy pri vydaní, zmene alebo zrušení emisie cenného papiera,
b)
vždy pri premene podoby cenného papiera,
c)
na žiadosť emitenta.
(6)

Emitent je v prípade podľa odseku 5 písm. c) oprávnený na účel vedenia zoznamu akcionárov89) splnomocniť ...

(7)

Vedenie osobitnej evidencie cenných papierov, ktoré centrálny depozitár neeviduje v registri emitenta, ...

(8)

Pri zaknihovaných akciách evidencia zaknihovaných cenných papierov vedená centrálnym depozitárom podľa ...

(9)

Emitent listinných akcií na meno je povinný uzavrieť s centrálnym depozitárom zmluvu o vedení zoznamu ...

(10)

Centrálny depozitár je povinný na žiadosť emitenta odovzdať mu zoznam majiteľov cenných papierov príslušného ...

(11)

Centrálny depozitár môže na požiadanie poskytnúť žiadateľovi zoznam majiteľov cenných papierov emisie ...

(12)

Ak je záložný veriteľ zastupovaný podľa § 53a ods. 5 Národnou bankou Slovenska, centrálny depozitár ...

(13)

Emitent môže požiadať o presun emisie cenných papierov z registra emitenta v evidencii centrálneho depozitára ...

(14)

Presun emisie cenných papierov centrálni depozitári vykonajú tak, aby nedošlo k obmedzeniu práv súvisiacich ...

(15)

Emitent listinných akcií na meno môže požiadať o presun vedenia zoznamu akcionárov listinných akcií ...

(16)

Žiadosť podaná emitentom podľa odseku 15 sa vzťahuje na všetky zoznamy akcionárov listinných akcií na ...

(17)

Za vedenie zoznamu majiteľov listinných akcií na meno zodpovedá ten centrálny depozitár, v ktorého evidencii ...

(18)

Centrálny depozitár je povinný v prevádzkovom poriadku upraviť podrobnejšie podmienky zmeny vedenia ...

§ 107a - Neodvolateľnosť príkazu na registráciu prevodu
(1)

Od okamihu určeného v prevádzkovom poriadku nesmie účastník systému vyrovnania ani žiadna tretia osoba ...

(2)

Vyhlásením konkurzu alebo povolením reštrukturalizácie na majetok účastníka systému vyrovnania alebo ...

(3)

Vyhlásením konkurzu alebo povolením reštrukturalizácie na majetok účastníka systému vyrovnania alebo ...

a)
pred okamihom vyhlásenia konkurzu alebo povolenia reštrukturalizácie,
b)
v okamihu vyhlásenia konkurzu alebo povolenia reštrukturalizácie a po tomto okamihu, ak príkazy na registráciu ...
(4)

Spätné prepočítanie vzájomných pohľadávok a záväzkov účastníkov systému vyrovnania v tomto systéme vyrovnania ...

(5)

Vyhlásením konkurzu alebo povolením reštrukturalizácie na majetok účastníka systému vyrovnania alebo ...

(6)

Zábezpeky, ktoré účastník systému vyrovnania poskytol inému účastníkovi systému vyrovnania alebo inej ...

(7)

Ak je centrálnemu depozitárovi doručené oznámenie súdu o vyhlásení konkurzu alebo povolení reštrukturalizácie ...

(8)

Povinnosť podľa odseku 7 má centrálny depozitár aj v prípade doručenia oznámenia o vyhlásení konkurzu ...

(9)

Ak je centrálnemu depozitárovi doručené oznámenie o vyhlásení konkurzu alebo povolení reštrukturalizácie ...

§ 107b
(1)

Ak sa systém vyrovnania spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky, právnym poriadkom Slovenskej ...

(2)

Právnym poriadkom štátu, v ktorom je zábezpeka evidovaná, sa spravujú právne vzťahy zo zábezpeky poskytnutej ...

a)
poskytnutá na zabezpečenie práv
1.
účastníka systému vyrovnania, a to v súvislosti s účasťou tohto účastníka v tomto systéme vyrovnania, ...
2.
Národnej banky Slovenska, Európskej centrálnej banky, centrálnej banky niektorého z iných členských ...
b)
zaevidovaná v prospech osoby uvedenej v písmene a) alebo v prospech tretej osoby konajúcej na účet osoby ...
(3)

Voľba iného právneho poriadku v právnych vzťahoch podľa odsekov 1 a 2 je vylúčená.

§ 107c - Agent emisie
(1)

Agent emisie je oprávnený na základe zmluvy s emitentom zastupovať emitenta voči centrálnemu depozitárovi ...

(2)

Centrálny depozitár a člen sú povinní sprístupniť agentovi emisie rovnaké údaje ako emitentovi, ak agenta ...

(3)

Činnosť agenta emisie môže vykonávať člen centrálneho depozitára, obchodník s cennými papiermi alebo ...

§ 107d - Register akcionárov jednoduchej spoločnosti na akcie
(1)

Register akcionárov jednoduchej spoločnosti na akcie je zoznam zákonom ustanovených údajov o zákonom ...

(2)

Register akcionárov obsahuje tieto údaje

a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo emitenta,
b)
ISIN, druh a menovitú hodnotu akcií, počet kusov akcií danej emisie a dátum vydania emisie, osobitne ...
c)
údaje o akcionárovi
1.
obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo a sídlo, ak je právnickou osobou,
2.
meno a priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, a trvalý pobyt, ...
3.
meno a priezvisko, ak sa líši od obchodného mena, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo ...
d)
u každého akcionára osobitne údaj o ISIN, druhu, menovitej hodnote a počte kusov akcií, ktorých je majiteľom, ...
(3)

Vedenie registra akcionárov, aktualizáciu a zverejňovanie zapísaných údajov zabezpečuje centrálny depozitár, ...

(4)

Prvotný zápis, ako aj aktualizáciu zapísaných údajov zabezpečuje centrálny depozitár na základe informácií ...

(5)

Centrálny depozitár je povinný na písomnú žiadosť právnickej osoby alebo fyzickej osoby vydať aktuálny ...

(6)

Centrálny depozitár je povinný na písomnú žiadosť právnickej osoby alebo fyzickej osoby vydať úplný ...

(7)

Aktuálny výpis z registra akcionárov a úplný výpis z registra akcionárov obsahuje údaje, ktoré sa zverejňujú. ...

Register práv akcionárov jednoduchej spoločnosti na akcie

§ 107e

Právo pridať sa k prevodu akcií a právo požadovať prevod akcií možno registrovať iba vo vzťahu k akciám ...

Register práv pridať sa k prevodu akcií

§ 107f
(1)

Právo pridať sa k prevodu akcií vzniká registráciou tohto práva v osobitnej evidencii akcií, na ktoré ...

(2)

Register práv pridať sa k prevodu akcií vedie centrálny depozitár, ktorý vedie register emitenta.

(3)

Registráciou práva pridať sa k prevodu akcií sa rozumie vykonanie príslušného zápisu v registri práv ...

(4)

Právo pridať sa k prevodu akcií sa mení registráciou zmeny práva pridať sa k prevodu akcií v registri ...

(5)

Právo pridať sa k prevodu akcií zaniká v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka.

§ 107g
(1)

Register práv pridať sa k prevodu akcií obsahuje tieto údaje:

a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo emitenta,
b)
údaje o povinnom a oprávnenom z práva pridať sa k prevodu akcií v rozsahu zapísanom v registri akcionárov, ...
c)
čas, na ktorý sa právo pridať sa k prevodu akcií zriaďuje, alebo údaj o tom, že sa zriaďuje na neurčitý ...
d)
dátum registrácie práva pridať sa k prevodu akcií v registri práv pridať sa k prevodu akcií.
(2)

Údaje zapísané v registri práv pridať sa k prevodu akcií okrem rodného čísla a dátumu narodenia akcionára ...

(3)

Centrálny depozitár je povinný na písomnú žiadosť

a)
právnickej osoby alebo fyzickej osoby vydať jej aktuálny výpis z registra práv pridať sa k prevodu akcií, ...
b)
jednoduchej akciovej spoločnosti, ktorej sa výpis týka alebo akcionára jednoduchej akciovej spoločnosti, ...
§ 107h - Registrácia práva pridať sa k prevodu akcií
(1)

Centrálny depozitár zaregistruje právo pridať sa k prevodu akcií na základe príkazu na registráciu práva ...

(2)

Príkaz na registráciu práva pridať sa k prevodu akcií môže dať

a)
oprávnený z práva pridať sa k prevodu akcií,
b)
povinný z práva pridať sa k prevodu akcií.
(3)

Príkaz na registráciu práva pridať sa k prevodu akcií musí obsahovať tieto údaje:

a)
označenie centrálneho depozitára alebo člena, ktorému sa príkaz dáva,
b)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo emitenta,
c)
údaje o povinnom a oprávnenom z práva pridať sa k prevodu akcií v rozsahu zapísanom v registri akcionárov, ...
d)
označenie ISIN, druhu, menovitej hodnoty a počtu kusov akcií danej emisie a dátumu vydania emisie akcií ...
e)
čas, na ktorý sa právo pridať sa k prevodu akcií zriaďuje, alebo údaj o tom, že sa zriaďuje na neurčitý ...
(4)

Prílohou príkazu na registráciu práva pridať sa k prevodu akcií je písomné potvrdenie o obsahu dohody ...

(5)

Ak príkaz na registráciu práva pridať sa k prevodu akcií neobsahuje údaje uvedené v odseku 3 alebo nebola ...

(6)

Príkaz na registráciu práva pridať sa k prevodu akcií sa podáva centrálnemu depozitárovi, ak sú údaje ...

(7)

Centrálny depozitár po vykonaní registrácie práva pridať sa k prevodu akcií v registri práv pridať sa ...

(8)

Ak nastanú zmeny údajov týkajúce sa práva pridať sa k prevodu akcií, osoba, ktorej sa zmena údajov týka, ...

(9)

Po zániku práva pridať sa k prevodu akcií centrálny depozitár vykoná výmaz práva z registra práv pridať ...

(10)

Ak cenný papier zanikol a bol vymazaný z evidencie ustanovenej podľa § 10 ods. 4 písm. a), centrálny ...

(11)

Kto dal neoprávnene príkaz na registráciu práva pridať sa k prevodu akcií, jeho zmenu alebo zánik alebo ...

§ 107i - Registrácia prevodu akcií zapísaných v registri práv pridať sa k prevodu akcií
(1)

Na registráciu prevodu akcií zapísaných v registri práv pridať sa k prevodu akcií sa primerane vzťahujú ...

(2)

Príkaz na registráciu prevodu akcií zapísaných v registri práv pridať sa k prevodu akcií podaný prevodcom, ...

a)
písomné vyhlásenie podpísané oprávneným z práva pridať sa k prevodu akcií, v ktorom oprávnený z práva ...
b)
písomné vyhlásenie podpísané oprávneným z práva pridať sa k prevodu akcií, v ktorom oprávnený z práva ...
c)
písomné vyhlásenie podpísané povinným z práva pridať sa k prevodu akcií, v ktorom povinný vyhlasuje, ...
(3)

V prípade písomného vyhlásenia obsahujúceho súhlas oprávneného z práva pridať sa k prevodu akcií zostáva ...

(4)

Prevod akcií zapísaných v registri práv pridať sa k prevodu akcií zapíše centrálny depozitár do registra ...

(5)

Kto dal neoprávnene príkaz na registráciu práva požadovať prevod akcií, jeho zmenu alebo zánik alebo ...

Register práv požadovať prevod akcií

§ 107j
(1)

Právo požadovať prevod akcií vzniká registráciou tohto práva v osobitnej evidencii akcií, na ktoré sa ...

(2)

Register práv požadovať prevod akcií vedie centrálny depozitár, ktorý vedie register emitenta.

(3)

Registráciou práva požadovať prevod akcií sa rozumie vykonanie príslušného zápisu v registri práv požadovať ...

(4)

Právo požadovať prevod akcií sa mení registráciou zmeny práva požadovať prevod akcií v registri práv ...

(5)

Právo požadovať prevod akcií zaniká v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka.

§ 107k
(1)

Register práv požadovať prevod akcií obsahuje tieto údaje:

a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo emitenta,
b)
údaje o povinnom a oprávnenom z práva požadovať prevod akcií v rozsahu zapísanom v registri akcionárov, ...
c)
čas, na ktorý sa právo požadovať prevod akcií zriaďuje, alebo údaj o tom, že sa zriaďuje na neurčitý ...
d)
dátum registrácie práva požadovať prevod akcií v registri práv požadovať prevod akcií.
(2)

Údaje zapísané v registri práv požadovať prevod akcií okrem rodného čísla a dátumu narodenia akcionára ...

(3)

Centrálny depozitár je povinný na písomnú žiadosť

a)
právnickej osoby alebo fyzickej osoby vydať jej aktuálny výpis z registra práv požadovať prevod akcií, ...
b)
jednoduchej akciovej spoločnosti, ktorej sa výpis týka, alebo akcionára jednoduchej akciovej spoločnosti, ...
§ 107l - Registrácia práva požadovať prevod akcií
(1)

Centrálny depozitár zaregistruje právo požadovať prevod akcií na základe príkazu na registráciu práva ...

(2)

Príkaz na registráciu práva požadovať prevod akcií môže dať

a)
oprávnený z práva požadovať prevod akcií,
b)
povinný z práva požadovať prevod akcií.
(3)

Príkaz na registráciu práva požadovať prevod akcií musí obsahovať tieto údaje:

a)
označenie centrálneho depozitára alebo člena, ktorému sa príkaz dáva,
b)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo emitenta,
c)
údaje o povinnom a oprávnenom z práva požadovať prevod akcií v rozsahu zapísanom v registri akcionárov, ...
d)
označenie ISIN, druhu, menovitej hodnoty a počtu kusov akcií danej emisie a dátumu vydania emisie akcií ...
e)
čas, na ktorý sa právo požadovať prevod akcií zriaďuje, alebo údaj o tom, že sa zriaďuje na neurčitý ...
(4)

Prílohou príkazu na registráciu práva požadovať prevod akcií je písomné potvrdenie o obsahu dohody akcionárov, ...

(5)

Ak príkaz na registráciu práva požadovať prevod akcií neobsahuje údaje uvedené v odseku 3 alebo nebola ...

(6)

Príkaz na registráciu práva požadovať prevod akcií sa podáva centrálnemu depozitárovi, ak sú údaje o ...

(7)

Centrálny depozitár po vykonaní registrácie práva požadovať prevod akcií v registri práv požadovať prevod ...

(8)

Ak nastanú zmeny údajov týkajúce sa práva požadovať prevod akcií, osoba, ktorej sa zmena údajov týka, ...

(9)

Po zániku práva požadovať prevod akcií centrálny depozitár vykoná výmaz práva z registra práv požadovať ...

(10)

Ak cenný papier zanikol a bol vymazaný z evidencie ustanovenej podľa § 10 ods. 4 písm. a), centrálny ...

(11)

Kto dal neoprávnene príkaz na registráciu práva požadovať prevod akcií, jeho zmenu alebo zánik alebo ...

§ 107m - Registrácia prevodu akcií zapísaných v registri práv požadovať prevod akcií
(1)

Na registráciu prevodu akcií zapísaných v registri práv požadovať prevod akcií sa primerane vzťahujú ...

(2)

Príkaz na registráciu prevodu akcií zapísaných v registri práv požadovať prevod akcií môže oprávnený ...

(3)

Prevod akcií zapísaných v registri práv požadovať prevod akcií zapíše centrálny depozitár do registra ...

(4)

Kto dal neoprávnene príkaz na registráciu práva požadovať prevod akcií, jeho zmenu alebo zánik alebo ...

§ 107n - Spoločné ustanovenia k akciám jednoduchej spoločnosti na akcie, registru akcionárov a registrom práv ...
(1)

Údaje o akciách vydaných jednoduchou akciovou spoločnosťou môže centrálny depozitár viesť iba na účte ...

(2)

Zapísané údaje sú účinné voči tretím osobám ich zverejnením. To neplatí, ak zapísaná osoba preukáže, ...

(3)

Ak je nesúlad medzi zapísanými a zverejnenými údajmi, nemožno voči tretím osobám namietať zverejnené ...

(4)

Tretie osoby sa vždy môžu odvolávať na obsah údajov, ktoré ešte neboli zapísané do registra akcionárov, ...

(5)

Ak je nesúlad medzi údajmi zverejnenými o zahraničnej osobe v Slovenskej republike a údajmi zverejnenými ...

§ 107o - Osobitné ustanovenia o identifikácii a informovaní akcionárov
(1)

Sprostredkovateľ je povinný bezodkladne poskytnúť emitentovi na jeho žiadosť alebo na žiadosť ním poverenej ...

a)
meno a priezvisko a kontaktné údaje, vrátane úplnej adresy, a ak je k dispozícii, adresy elektronickej ...
b)
počet držaných akcií,
c)
kategórie alebo druhy akcií, ktoré drží, alebo dátum, od ktorého akcie drží, ak niektorú z týchto informácií ...
(2)

Sprostredkovateľom na účely tohto paragrafu sa rozumie

a)
centrálny depozitár alebo zahraničný centrálny depozitár,
b)
účastník centrálneho depozitára,
c)
obchodník s cennými papiermi alebo banka s oprávnením na poskytovanie vedľajšej služby podľa § 6 ods. ...
d)
zahraničný obchodník s cennými papiermi alebo zahraničná banka s oprávnením na poskytovanie obdobnej ...
(3)

Ak je v evidencii sprostredkovateľa ako akcionár uvedený ďalší sprostredkovateľ, sprostredkovateľ bezodkladne ...

(4)

Emitent alebo ním poverená osoba je oprávnená požiadať centrálneho depozitára, ktorý vedie register ...

(5)

Sprostredkovateľ je na žiadosť emitenta alebo ním poverenej osoby povinný bezodkladne poskytnúť údaje ...

(6)

Sprostredkovateľ je povinný bezodkladne postúpiť od emitenta akcionárovi vedenému v jeho evidencii alebo ...

a)
informácie, ktoré je emitent povinný poskytnúť akcionárovi, aby mohol vykonávať práva akcionára vyplývajúce ...
b)
oznámenie, v ktorom uvedie, kde na webovom sídle emitenta možno nájsť uvedené informácie, ak sú informácie ...
(7)

Emitent je povinný bezodkladne a štandardizovanej forme poskytnúť sprostredkovateľovi informácie alebo ...

(8)

Emitent nie je povinný postupovať podľa odseku 7, ak informácie alebo oznámenie podľa odseku 6 zasiela ...

(9)

Sprostredkovateľ je povinný bezodkladne podľa pokynov akcionára postupovať emitentovi informácie prijaté ...

(10)

Ak je v evidencii sprostredkovateľa ako akcionár uvedený ďalší sprostredkovateľ, informácie podľa odsekov ...

(11)

Sprostredkovateľ je povinný zabezpečiť zjednodušenie výkonu práv akcionára vrátane práva zúčastniť sa ...

a)
vykoná potrebné dojednania, aby boli akcionár alebo tretia osoba určená akcionárom schopní vykonávať ...
b)
vykonáva práva akcionára vyplývajúce z akcií v prospech akcionára na základe výslovného oprávnenia a ...
(12)

Ak sprostredkovateľ dostane potvrdenie podľa § 188 ods. 5 a § 190d ods. 7 Obchodného zákonníka, bezodkladne ...

(13)

Sprostredkovateľ je povinný zverejniť výšku poplatkov za služby poskytované podľa odsekov 1 až 12, a ...

(14)

Poplatky za služby poskytnuté podľa odsekov 1 až 12, ktoré sprostredkovateľ vyberá od akcionárov, emitentov ...

(15)

Emitent a sprostredkovateľ sú oprávnení uchovávať osobné údaje akcionárov získané v súlade s odsekmi ...

(16)

Emitentom sa na účely odsekov 1 až 15 rozumie akciová spoločnosť so sídlom v Slovenskej republike alebo ...

(17)

Ustanovenia odsekov 1 až 15 sa vzťahujú na sprostredkovateľov, ak poskytujú služby akcionárom alebo ...

(18)

Národná banka Slovenska informuje Komisiu o významných praktických problémoch pri presadzovaní odsekov ...

(19)

Na rozsah, formu, lehoty a spôsob informácie a jej odovzdávanie podľa tohto paragrafu sa vzťahuje osobitný ...

§ 108 - Zmeny v evidencii centrálneho depozitára a člena
(1)

Centrálny depozitár je povinný na základe námietky majiteľa účtu majiteľa, člena, burzy cenných papierov ...

(2)

Člen je povinný na základe námietky majiteľa účtu majiteľa, burzy cenných papierov alebo centrálneho ...

(3)

Centrálny depozitár alebo člen je oprávnený postupovať podľa odsekov 1 a 2 aj z vlastného podnetu, ak ...

(4)

Centrálny depozitár zašle všetkým osobám, na ktorých účte majiteľa, klientskom účte člena, držiteľskom ...

(5)

Člen zašle všetkým osobám, na ktorých účte majiteľa vykonal opravy alebo doplnenia, výpis z ich účtu ...

(6)

Kto podal neoprávnene príkaz alebo ho dal nesprávne, neúplne alebo oneskorene, zodpovedá za škodu, ktorú ...

(7)

Centrálny depozitár alebo člen, ktorý nesprávne alebo oneskorene zaeviduje zadaný príkaz, zodpovedá ...

(8)

Centrálny depozitár, ktorý nesprávne alebo oneskorene zaeviduje zadaný príkaz, zodpovedá za škodu, ktorú ...

§ 109 - Ochrana údajov
(1)

Údaje o majiteľoch cenných papierov a akcionároch listinných akcií na meno, údaje o cenných papieroch, ...

(2)

Okrem údajov poskytovaných pri plnení informačnej povinnosti podľa § 105, 107 a 108 poskytuje centrálny ...

(3)

Centrálny depozitár môže poskytnúť údaje podľa odseku 1, údaje o aktívach, súvisiacej evidencii a registroch ...

§ 110
(1)

Centrálny depozitár, člen a obchodník s cennými papiermi je povinný podať informáciu o chránených skutočnostiach ...

a)
súdu,
b)
orgánu činnému v trestnom konaní na účely trestného konania,92)
c)
Národnej banke Slovenska na účely ňou vykonávaného dohľadu, vykonávania operácií a plnenia jej ďalších ...
d)
službe kriminálnej polície, inšpekčnej službe a službe finančnej polície Policajného zboru na účely ...
e)
daňovému orgánu vo veciach daňového konania95) alebo colnému orgánu vo veciach colného konania, ktorého ...
f)
ministerstvu pri výkone kontroly ustanovenej osobitným predpisom,96)
g)
ministerstvu alebo iným ministerstvám pri riadení a kontrole poskytovania prostriedkov z fondov Európskej ...
h)
orgánu štátnej správy na účely výkonu rozhodnutia podľa osobitného predpisu,97)
i)
postupníkovi pri postúpení pohľadávky podľa § 110a,
j)
Národnému bezpečnostnému úradu, Policajnému zboru, Slovenskej informačnej službe, Vojenskému spravodajstvu ...
k)
Slovenskej informačnej službe a Vojenskému spravodajstvu na účely plnenia ich úloh podľa osobitných ...
l)
rezolučnej rade na účely plnenia jej pôsobnosti podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu,47i)
m)
riadiacemu orgánu a orgánu auditu pri výkone kontroly alebo auditu finančných nástrojov,97ba)
n)
príslušnému orgánu Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu97bb) pri plnení oznamovacej povinnosti, ...
o)
Národnému bezpečnostnému úradu na účely zabezpečovania podkladov pre rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej ...
(2)

Na účely podľa odseku 1, na účely podľa § 105 ods. 7 tretej vety, na účely podľa § 107 ods. 6 a na účely ...

(3)

Správu podľa odseku 1 podá centrálny depozitár alebo člen alebo obchodník s cennými papiermi iba na ...

(4)

Za podanie správy podľa odseku 1 písm. a) patrí centrálnemu depozitárovi alebo členovi úhrada nákladov. ...

(5)

Ustanovením odseku 1 nie je dotknutá osobitným zákonom uložená povinnosť prekaziť alebo oznámiť spáchanie ...

(6)

Porušením povinnosti podľa § 109 ods. 1 nie je poskytnutie údajov z evidencie centrálneho depozitára ...

(7)

Porušením povinnosti podľa § 109 ods. 1 nie je zverejňovanie údajov o emisii zaknihovaných cenných papierov, ...

(8)

Porušením povinnosti podľa § 109 ods. 1 nie je poskytovanie údajov centrálnym depozitárom, členom alebo ...

§ 110a
(1)

Centrálny depozitár môže svoju pohľadávku postúpiť písomnou zmluvou inej osobe (ďalej len „postupník“) ...

(2)

Na účely podľa odseku 1 je centrálny depozitár oprávnený postupníkovi poskytnúť informáciu o iných záväzkových ...

(3)

Ak je klient centrálneho depozitára nepretržite dlhšie ako 14 kalendárnych dní v omeškaní so splnením ...

§ 110b
(1)

Centrálny depozitár je povinný na žiadosť právnickej osoby podľa osobitného predpisu90ab) zaslať fyzickým ...

(2)

Centrálnemu depozitárovi alebo členovi patrí za činnosť podľa odseku 1 úhrada nákladov, ktorú poskytuje ...

§ 111 - Informačná povinnosť centrálneho depozitára
(1)

Centrálny depozitár je povinný bezodkladne zverejniť na svojom webovom sídle

a)
údaje o vydaných, zmenených alebo zrušených emisiách cenných papierov prijatých na trh burzy cenných ...
1.
obchodného mena, sídla a identifikačného čísla emitenta, ak emitent je právnickou osobou, alebo mena ...
2.
druhu cenného papiera,
3.
ISIN,
4.
dátumu vydania, zmeny alebo zrušenia emisie,
5.
formy, podoby, menovitej hodnoty a počtu cenných papierov emisie,
b)
údaje o vzniku a zániku pozastavenia práva nakladať s celou emisiou cenných papierov prijatých na trh ...
1.
obchodného mena, sídla a identifikačného čísla emitenta, ak emitent je právnickou osobou, alebo mena ...
2.
druhu cenného papiera,
3.
ISIN,
4.
dátumu vzniku a zániku pozastavenia práva nakladať s cenným papierom.
(2)

Centrálny depozitár je povinný údaje podľa odseku 1 poskytnúť burze cenných papierov, Národnej banke ...

SIEDMA ČASŤ

OCHRANA FINANČNÉHO TRHU

§ 112
(1)

Emitent pri plnení povinností vyplývajúcich z tohto zákona a pri propagácii vydávania svojich cenných ...

(2)

Člen štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie ...

(3)

Člen štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu emitenta akcií prijatých na trh kótovaných cenných papierov ...

(4)

Burza cenných papierov je povinná bezodkladne uverejniť informáciu podľa odseku 3.

§ 114 - Ponuka na prevzatie
(1)

Ak tento zákon neustanovuje inak, ponukou na prevzatie sa rozumie verejný návrh na uzatvorenie zmluvy ...

(2)

Cieľovou spoločnosťou sa rozumie obchodná spoločnosť, ktorej akcie sú predmetom ponuky na prevzatie. ...

(3)

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá prijala rozhodnutie o tom, že uskutoční ponuku na prevzatie ...

(4)

Navrhovateľ môže zverejniť oznámenie o ponuke na prevzatie podľa § 115 ods. 1, v rámci ktorej ponúka ...

(5)

Ponuku na prevzatie podľa tohto zákona možno uskutočniť len na regulovanom trhu.

(6)

Na účely ponuky na prevzatie sa osobou konajúcou v zhode rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, ...

(7)

Cieľová spoločnosť nesmie byť vo svojej činnosti ponukou na prevzatie obmedzovaná po dlhšiu ako nevyhnutnú ...

§ 115 - Oznámenie o ponuke na prevzatie
(1)

Navrhovateľ je povinný rozhodnutie o tom, že uskutoční ponuku na prevzatie alebo vznik povinnosti uskutočniť ...

(2)

Bezodkladne po doručení oznámenia podľa odseku 1

a)
predstavenstvo cieľovej spoločnosti oboznámi s jeho obsahom dozornú radu cieľovej spoločnosti,
b)
predstavenstvo cieľovej spoločnosti a príslušné orgány navrhovateľa, ak je právnickou osobou, oboznámia ...
(3)

Členovia predstavenstva a dozornej rady cieľovej spoločnosti sú povinní zachovávať mlčanlivosť vo vzťahu ...

§ 116 - Návrh ponuky na prevzatie
(1)

Navrhovateľ je povinný do desiatich pracovných dní odo dňa zverejnenia oznámenia podľa § 115 ods. 1 ...

(2)

Návrh ponuky na prevzatie obsahuje

a)
obchodné meno alebo názov, sídlo a právnu formu navrhovateľa, ak je právnickou osobou, alebo meno, priezvisko, ...
b)
obchodné meno a sídlo cieľovej spoločnosti,
c)
obchodné meno a sídlo obchodníka s cennými papiermi alebo zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ...
d)
lehotu platnosti ponuky na prevzatie, ktorá nemôže byť kratšia ako 30 kalendárnych dní a dlhšia ako ...
e)
počet, druh, formu, podobu, menovitú hodnotu a ISIN akcií, na ktoré sa ponuka na prevzatie vzťahuje,
f)
počet, druh, formu, podobu a menovitú hodnotu akcií cieľovej spoločnosti, s ktorými sú spojené hlasovacie ...
g)
určenie počtu cenných papierov, ktoré sa navrhovateľ zaväzuje nadobudnúť, vrátane údaja o tom, či sa ...
h)
informáciu, či navrhovateľ uplatňuje podmienku minimálneho počtu akcií, ktoré sa zaväzuje nadobudnúť; ...
i)
protiplnenie ponúkané za akcie cieľovej spoločnosti; ak sa navrhuje odkúpenie akcií cieľovej spoločnosti, ...
j)
metódy použité na určenie kúpnej ceny alebo výmenného pomeru podľa písmena i) vrátane uvedenia údajov ...
k)
údaje o zdrojoch a spôsobe financovania záväzkov navrhovateľa vyplývajúcich z ponuky na prevzatie a ...
l)
spôsob, akým možno prijať ponuku na prevzatie, vrátane postupu a spôsobu uzatvorenia zmluvy o kúpe akcií ...
m)
pravidlá pre odvolanie prijatia ponuky na prevzatie alebo pre odstúpenie od zmluvy o kúpe akcií alebo ...
n)
ciele a zámery navrhovateľa vo vzťahu k cieľovej spoločnosti; vždy sa uvedú tie ciele a zámery, ktoré ...
o)
náhradu ponúkanú za neuplatnenie práv podľa § 118h, ak sa na cieľovú spoločnosť režim neuplatnenia práv ...
p)
meno, priezvisko a bydlisko osoby, ktorá koná v zhode s navrhovateľom alebo s cieľovou spoločnosťou, ...
q)
právo štátu, ktorým sa budú riadiť zmluvy o kúpe akcií alebo zmluvy o výmene akcií za iné cenné papiere ...
r)
ďalšie údaje a skutočnosti, ktoré môžu mať vplyv na rozhodnutie akcionárov cieľovej spoločnosti o ponuke ...
(3)

Čiastočnú ponuku na prevzatie možno vyhlásiť, len ak sa navrhovateľ súčasne zaviaže, že ak v dôsledku ...

(4)

Podmienky ponuky na prevzatie musia byť pre všetkých majiteľov zastupiteľných akcií cieľovej spoločnosti ...

(5)

Údaje uvedené v návrhu ponuky na prevzatie musia byť úplné a pravdivé, vypracované s odbornou starostlivosťou, ...

(6)

Pred schválením návrhu ponuky na prevzatie Národnou bankou Slovenska navrhovateľ nesmie tento návrh ...

§ 117 - Konanie o návrhu ponuky na prevzatie
(1)

Návrh ponuky na prevzatie, ktorý je v rozpore s týmto zákonom, Národná banka Slovenska v lehote desiatich ...

(2)

Návrh ponuky na prevzatie, ktorý nebol doplnený alebo opravený podľa odseku 1 alebo bol predložený po ...

(3)

Návrh ponuky na prevzatie, ktorý je v súlade s týmto zákonom, Národná banka Slovenska schváli v lehote ...

(4)

Proti rozhodnutiu podľa odseku 1, ktorým Národná banka Slovenska uložila navrhovateľovi, aby doplnil ...

(5)

Konanie o návrhu ponuky na prevzatie je možné prerušiť podľa osobitného zákona.20)

(6)

Zamietnutím návrhu ponuky na prevzatie nezaniká povinnosť podľa § 118g a § 119 v spojení s § 170 ods. ...

§ 118
(1)

Ponuku na prevzatie schválenú Národnou bankou Slovenska navrhovateľ bezodkladne doručí cieľovej spoločnosti ...

(2)

Bezodkladne po zverejnení schválenej ponuky na prevzatie predstavenstvo cieľovej spoločnosti a príslušný ...

(3)

Po zverejnení ponuky na prevzatie je navrhovateľ povinný najmenej raz týždenne zverejňovať stav svojho ...

(4)

Po uplynutí lehoty platnosti ponuky na prevzatie je navrhovateľ povinný zverejniť výsledok ponuky na ...

§ 118a - Odvolanie ponuky na prevzatie a jej zmeny
(1)

Ak tento zákon neustanovuje inak, ponuku na prevzatie možno odvolať, len ak je to v nej výslovne uvedené, ...

(2)

Ponuku na prevzatie možno zmeniť, a to aj opakovane, len ak je to v nej výslovne uvedené, sú splnené ...

(3)

Odvolanie ponuky na prevzatie a zmena ponuky na prevzatie podliehajú schváleniu Národnej banky Slovenska. ...

(4)

Zmenu ponuky na prevzatie alebo odvolanie ponuky na prevzatie vrátane údaja týkajúceho sa ich schválenia ...

(5)

Zmena ponuky na prevzatie, ktorá zlepšuje podmienky pôvodnej ponuky na prevzatie, sa vzťahuje aj na ...

(6)

Ak po zverejnení ponuky na prevzatie a pred uplynutím lehoty jej platnosti navrhovateľ alebo osoba konajúca ...

(7)

Lehota na poskytnutie protiplnenia nemôže byť dlhšia ako lehota obvyklá na regulovanom trhu, kde sa ...

§ 118b - Výsledky ponuky na prevzatie
(1)

Ak bol pri čiastočnej ponuke na prevzatie prekročený určený počet akcií, platí, že sa uzatvorená zmluva ...

(2)

Ak bola ponuka na prevzatie podmienená nadobudnutím určitého minimálneho počtu akcií, oznámi navrhovateľ ...

(3)

Výšku pomerného uspokojenia podľa odseku 1, splnenie alebo nesplnenie podmienky podľa odseku 2 navrhovateľ ...

(4)

Ak navrhovateľ pri čiastočnej ponuke na prevzatie neoznámi osobám, ktoré ju prijali, výšku pomerného ...

(5)

Navrhovateľ nesmie oznámiť uzatvorenie zmluvy pred uplynutím lehoty platnosti ponuky na prevzatie.

(6)

Bezodkladne po splnení oznamovacích povinností voči osobám, ktoré prijali ponuku na prevzatie, alebo ...

§ 118c - Odstúpenie od zmluvy
(1)

Od zmluvy uzatvorenej v dôsledku prijatia ponuky na prevzatie môže ten, kto ponuku na prevzatie prijal, ...

(2)

Od zmluvy uzatvorenej v dôsledku prijatia čiastočnej ponuky na prevzatie môže ten, kto ponuku na prevzatie ...

§ 118d - Povinnosti orgánov cieľovej spoločnosti
(1)

Členovia predstavenstva cieľovej spoločnosti, dozornej rady cieľovej spoločnosti a členovia výkonných ...

(2)

Postup podľa odseku 1 sa uplatní aj v prípade opatrení a úkonov, o ktorých sa rozhodlo pred začiatkom ...

(3)

Orgány cieľovej spoločnosti alebo osoby podľa odseku 1, v ktorých pôsobnosti je prijatie príslušného ...

a)
rozhodnúť o zvýšení základného imania,
b)
rozhodnúť o vydaní dlhopisov, s ktorými je spojené prednostné právo na upísanie akcií cieľovej spoločnosti, ...
c)
rozhodnúť o kúpe vlastných akcií,
d)
zaviazať spoločnosť na plnenie bez primeranej protihodnoty,
e)
uskutočniť právne úkony, v dôsledku ktorých sa podstatne zmenia majetkové pomery cieľovej spoločnosti. ...
(4)

Členovia predstavenstva cieľovej spoločnosti v spolupráci s členmi dozornej rady cieľovej spoločnosti ...

a)
či je ponuka na prevzatie v súlade so záujmami akcionárov, zamestnancov a veriteľov cieľovej spoločnosti ...
b)
k dôsledkom, ktoré prinesie realizácia ponuky na prevzatie vo vzťahu k záujmom cieľovej spoločnosti, ...
c)
k strategickým plánom navrhovateľa týkajúcim sa cieľovej spoločnosti a ich predpokladanému dopadu na ...
(5)

Stanovisko musí ďalej obsahovať aj

a)
prípadné rozdielne názory jeho spracovateľov,
b)
upozornenie na prípadné právne vady alebo faktické vady ponuky na prevzatie,
c)
údaje o prípadnom konflikte záujmov spracovateľov stanoviska a záujmu cieľovej spoločnosti alebo akcionárov ...
(6)

Spracovatelia stanoviska oboznámia s jeho obsahom zástupcov zamestnancov cieľovej spoločnosti, alebo ...

(7)

Stanovisko k ponuke na prevzatie je predstavenstvo cieľovej spoločnosti povinné do dvoch pracovných ...

§ 118e - Konkurenčná ponuka na prevzatie
(1)

Konkurenčnou ponukou na prevzatie je ponuka na prevzatie, ktorú v lehote platnosti inej ponuky na prevzatie, ...

(2)

Konkurenčnú ponuku na prevzatie nemôže vyhlásiť osoba konajúca v zhode s navrhovateľom, a to od doby ...

(3)

Cieľová spoločnosť je povinná zaobchádzať rovnako so všetkými vzájomne si konkurujúcimi navrhovateľmi. ...

(4)

Predstavenstvo cieľovej spoločnosti je povinné bezodkladne písomne informovať navrhovateľa pôvodnej ...

(5)

Konkurenčná ponuka na prevzatie musí byť zverejnená aspoň päť pracovných dní pred skončením platnosti ...

(6)

Ak by sa mala lehota platnosti konkurenčnej ponuky na prevzatie skončiť neskôr ako lehota platnosti ...

(7)

Navrhovateľ pôvodnej ponuky na prevzatie môže najneskôr päť pracovných dní pred uplynutím lehoty jej ...

(8)

Ak navrhovateľ v lehote podľa odseku 7 nezverejní oznámenie o odvolaní ponuky na prevzatie, má sa za ...

(9)

Akcionári cieľovej spoločnosti, ktorí prijali pôvodnú ponuku na prevzatie, môžu do uplynutia lehoty ...

§ 118f - Spolupráca v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru
(1)

Návrh ponuky na prevzatie schválený podľa tohto zákona platí v každom členskom štáte, v ktorom sú akcie ...

(2)

Navrhovateľ je povinný návrh ponuky na prevzatie preložiť do jazyka požadovaného právnymi predpismi ...

(3)

Ak návrh ponuky na prevzatie vo vzťahu k cieľovej spoločnosti alebo spoločnosti, ktorej akcie sú prijaté ...

§ 118g - Povinná ponuka na prevzatie
(1)

Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá sama alebo spolu s osobami konajúcimi s ňou v zhode dosiahne ...

(2)

Povinnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na

a)
fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorá nadobudla kontrolný podiel v cieľovej spoločnosti v dôsledku ...
b)
právneho nástupcu, ktorý vstupuje do všetkých práv a záväzkov akcionára cieľovej spoločnosti, ak tento ...
c)
fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorá nadobúda akcie cieľovej spoločnosti kúpou podniku alebo jeho ...
d)
fyzickú osobu alebo právnickú osobu konajúcu v zhode s inou fyzickou alebo právnickou osobou, ak sa ...
(3)

Ak k dosiahnutiu alebo prekročeniu kontrolného podielu v cieľovej spoločnosti zakladajúceho povinnosť ...

(4)

Protiplnenie pri povinnej ponuke na prevzatie môže byť vo forme peňažného protiplnenia, vo forme cenných ...

(5)

Protiplnenie pri povinnej ponuke na prevzatie musí byť primerané hodnote akcií cieľovej spoločnosti; ...

(6)

Za primerané sa považuje protiplnenie, ktoré nie je nižšie ako najvyššie protiplnenie, ktoré navrhovateľ ...

(7)

Výber znalca na určenie výšky protiplnenia vykoná Národná banka Slovenska zo zoznamu vedeného podľa ...

(8)

Na účely stanovenia výšky protiplnenia možno použiť aj znalecký posudok vypracovaný pred vznikom povinnosti ...

(9)

Do zverejnenia povinnej ponuky na prevzatie nesmie osoba podľa odseku 1 vykonávať hlasovacie práva v ...

(10)

Na povinnú ponuku na prevzatie sa primerane použijú ustanovenia tohto zákona o ponuke na prevzatie, ...

(11)

Osoba, ktorá plní povinnosť podľa odseku 1, nesmie vyhlásiť čiastočnú ponuku na prevzatie ani podmienenú ...

(12)

Návrh povinnej ponuky na prevzatie obsahuje okrem náležitostí podľa § 116 ods. 2 aj deň vzniku povinnosti ...

(13)

Povinnú ponuku na prevzatie nemožno odvolať.

§ 118h - Neuplatnenie určitých práv
(1)

Valné zhromaždenie cieľovej spoločnosti môže rozhodnúť o tom, že spoločnosť uplatňuje odseky 4 až 6. ...

(2)

Rozhodnutie valného zhromaždenia podľa odseku 1 a odvolanie tohto rozhodnutia sa prijíma a vyhotovuje ...

(3)

Predstavenstvo cieľovej spoločnosti rozhodnutie valného zhromaždenia podľa odseku 1 bezodkladne zverejní ...

(4)

Na základe rozhodnutia podľa odseku 1 od zverejnenia ponuky na prevzatie do uplynutia lehoty platnosti ...

(5)

Na základe rozhodnutia podľa odseku 1 sa pri rozhodovaní valného zhromaždenia cieľovej spoločnosti o ...

(6)

Ak navrhovateľ po zverejnení výsledkov ponuky na prevzatie, poprípade po oznámení pomerného uspokojenia ...

a)
obmedzenia prevoditeľnosti akcií podľa odseku 4,
b)
obmedzenia hlasovacích práv podľa odseku 5,
c)
osobitné práva spojené s akciami cieľovej spoločnosti vyplývajúce z jej stanov, ktoré spočívajú v práve ...
(7)

Neúčinnosť obmedzení hlasovacích práv podľa odsekov 5 a 6 nenastáva, ak je obmedzenie hlasovacích práv ...

(8)

Osoby, ktorých práva boli obmedzené v súlade s odsekmi 1 až 6, majú nárok na primeranú náhradu. Táto ...

(9)

Neprimeranosť náhrady nespôsobuje neplatnosť zmluvy uzatvorenej prijatím ponuky na prevzatie. Jej príjemca ...

§ 118i - Právo výkupu
(1)

Navrhovateľ, ktorý uskutočnil ponuku na prevzatie, ktorá nebola čiastočná ani podmienená podľa § 116 ...

(2)

Pri výpočte podielu na hlasovacích právach podľa odseku 1 sa postupuje ako pri výpočte podielu na hlasovacích ...

(3)

Navrhovateľ, ktorý sa rozhodol, že uplatní právo výkupu, je povinný toto rozhodnutie vrátane skutočností, ...

(4)

Právo výkupu je voči zostávajúcim akcionárom cieľovej spoločnosti účinné len po udelení predchádzajúceho ...

(5)

Navrhovateľ je oprávnený požadovať, aby predstavenstvo cieľovej spoločnosti zvolalo valné zhromaždenie ...

a)
údaje o výške protiplnenia v rozsahu podľa § 116 ods. 2 písm. i) vrátane odôvodnenia tejto výšky protiplnenia, ...
b)
vyjadrenie predstavenstva k primeranosti navrhovanej výšky protiplnenia,
c)
informáciu o udelení predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska na uplatnenie práva výkupu podľa ...
(6)

Na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o prechode akcií všetkých zostávajúcich akcionárov na ...

(7)

Navrhovateľ do desiatich dní po uskutočnení valného zhromaždenia písomne zašle všetkým zostávajúcim ...

a)
úplné znenie rozhodnutia valného zhromaždenia cieľovej spoločnosti,
b)
údaje o výške protiplnenia v rozsahu podľa § 116 ods. 2 písm. i) vrátane odôvodnenia tejto výšky protiplnenia, ...
c)
čas a spôsob úhrady protiplnenia,
d)
lehotu a postup pri vykonaní prechodu cenných papierov,
e)
informáciu o udelení predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska na uplatnenie práva výkupu podľa ...
f)
poučenie o možnosti zostávajúcich akcionárov namietať navrhovanú výšku protiplnenia.
(8)

Po uplynutí 30 dní od zápisu rozhodnutia valného zhromaždenia podľa odseku 6 do obchodného registra ...

(9)

Protiplnenie pri uplatnení práva výkupu môže byť vo forme peňažného protiplnenia, vo forme cenných papierov ...

(10)

Ponúkané protiplnenie musí byť primerané hodnote akcií cieľovej spoločnosti. Pri povinnej ponuke na ...

(11)

Výplatu protiplnenia vykoná osoba poverená navrhovateľom podľa odseku 13 do troch dní odo dňa prechodu ...

a)
banka,
b)
obchodník s cennými papiermi,
c)
centrálny depozitár, alebo
d)
zahraničná osoba s oprávnením na výkon obdobných činností na území Slovenskej republiky ako osoby podľa ...
(12)

Navrhovateľ zloží u poverenej osoby peňažné prostriedky vo výške potrebnej na poskytnutie celého protiplnenia ...

(13)

Poverená osoba poskytne protiplnenie tomu akcionárovi, ktorý bol majiteľom akcií cieľovej spoločnosti ...

(14)

Na účely uplatnenia práva výkupu akcií cieľovej spoločnosti je predstavenstvo cieľovej spoločnosti povinné ...

(15)

Ak bol podaný návrh na súd na určenie neplatnosti rozhodnutia valného zhromaždenia o prechode akcií ...

(16)

Akcionári, ktorých akcie prešli na navrhovateľa, môžu u tohto navrhovateľa namietať neprimeranosť protiplnenia ...

(17)

Právoplatné a vykonateľné rozhodnutie súdu, ktorým sa rozhodlo o podaní podľa odseku 15 alebo ktorým ...

(18)

Cieľová spoločnosť zverejní rozhodnutie súdu o priznaní dorovnania, jeho výške a lehote na výplatu dorovnania ...

(19)

Ustanovenie odseku 17 sa uplatňuje obdobne aj vtedy, ak navrhovateľ najmenej s jedným z akcionárov, ...

§ 118j - Právo na odkúpenie
(1)

Ak nastali okolnosti podľa § 118i ods. 1, je akcionár, ktorý vlastní zostávajúce akcie cieľovej spoločnosti, ...

(2)

Právo podľa odseku 1 môže zostávajúci akcionár uplatniť najneskôr v lehote troch mesiacov od uplynutia ...

a)
požadované primerané peňažné protiplnenie alebo primerané protiplnenie v cenných papieroch,
b)
lehotu na prijatie návrhu zmluvy,
c)
lehotu a postup pri realizácii prevodu cenných papierov.
(3)

Povinná osoba podľa odseku 1 prijme návrh zmluvy v lehote uvedenej v návrhu, inak v lehote desiatich ...

(4)

Povinná osoba podľa odseku 1 môže bezodkladne od doručenia návrhu zmluvy požiadať súd, aby primeranosť ...

(5)

Ustanovenia § 118i sa uplatnia primerane.

§ 118k - Splnomocňovacie ustanovenie

Opatrením, ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, sa môžu ustanoviť ...

§ 118l
(1)

Ustanovenia tohto zákona týkajúce sa ponuky na prevzatie sa nevzťahujú na cenné papiere vydané centrálnymi ...

(2)

Na účely posudzovania, či ide o otvorené subjekty kolektívneho investovania, sa opatrenia prijaté týmito ...

(3)

Ustanovenia tohto zákona týkajúce sa ponúk na prevzatie sa nevzťahujú na obchodné spoločnosti, na ktoré ...

§ 118m - Rozhodné právo
(1)

Otázky vo veciach poskytovania informácií zamestnancom cieľovej spoločnosti a otázky vo veciach práva ...

(2)

Otázky v iných veciach súvisiacich s ponukou na prevzatie, najmä vo veciach súvisiacich s protiplnením ...

(3)

Na výpočet kontrolného podielu na hlasovacích právach v cieľovej spoločnosti a spôsob jeho výpočtu v ...

§ 119
(1)

Ak valné zhromaždenie akcionárov emitenta kótovaných akcií rozhodne, že akcie vydané týmto emitentom ...

(2)

Rozhodnutie valného zhromaždenia o tom, že akcie vydané týmto emitentom prestanú byť kótované, musí ...

(3)

Povinnosť podľa odseku 1 sa pokladá za splnenú, ak povinnú ponuku na prevzatie na kúpu všetkých kótovaných ...

(4)

Predstavenstvo spoločnosti je povinné bezodkladne po prijatí rozhodnutia podľa odseku 1 valným zhromaždením ...

(5)

Burza cenných papierov je povinná skončiť obchodovanie s akciami na trhu kótovaných cenných papierov ...

(6)

Povinná ponuka na prevzatie uskutočnená podľa odseku 1 a § 170 ods. 3 môže predchádzať uplatneniu práva ...

§ 120 - Prospekt
(1)

Príslušným orgánom na vykonávanie oprávnení vo vzťahu k prospektu16aba) je Národná banka Slovenska.

(2)

Povinnosť zverejniť prospekt102ab) sa nevzťahuje na verejné ponuky cenných papierov, ak celková hodnota ...

(3)

Za údaje uvedené v prospekte zodpovedá emitent,102ac) vyhlasovateľ verejnej ponuky cenných papierov, ...

(4)

Ak osoba zodpovedná za údaje uvádzané v prospekte uviedla nesprávne údaje alebo nepravdivé údaje, zodpovedá ...

(5)

Osoba zodpovedná za súhrn prospektu102ad) alebo jeho preklad zodpovedá len za škodu, ktorá vznikla v ...

(6)

Za informácie uvedené v registračnom dokumente alebo v univerzálnom registračnom dokumente zodpovedajú ...

(7)

Národná banka Slovenska je oprávnená zakázať alebo pozastaviť na desať pracovných dní zverejnenie oznámenia, ...

§ 131
(1)

Ak má byť ročná alebo polročná správa emitenta kótovaných akcií uverejnená v Slovenskej republike a ...

(2)

Národná banka Slovenska koordinuje svoju činnosť s príslušným orgánom v tomto členskom štáte, aby sa ...

§ 132o - Ratingové agentúry
(1)

Príslušným orgánom na vykonávanie oprávnení národného orgánu dohľadu vo vzťahu k ratingovým agentúram ...

(2)

Národná banka Slovenska je povinná spolupracovať s príslušnými orgánmi členských štátov pri vykonávaní ...

§ 132p - Centrálne protistrany a protistrany pri mimoburzových derivátoch
(1)

Príslušným orgánom na vykonávanie oprávnení vo vzťahu k centrálnym protistranám podľa osobitného predpisu107cb) ...

(2)

Finančné protistrany a nefinančné protistrany pri mimoburzových derivátoch, centrálne protistrany, osoby ...

(3)

Na konanie a rozhodovanie o udelení povolenia a odňatí povolenia na činnosť centrálnej protistrany a ...

§ 132r - Niektoré pravidlá pre predaj nakrátko a swapy na úverové zlyhanie
(1)

Príslušným orgánom na vykonávanie oprávnení vo vzťahu k pravidlám predaja nakrátko a swapov na úverové ...

(2)

Osoby, ktoré majú čisté krátke pozície alebo uzatvárajú swapové transakcie na úverové zlyhanie sú povinné ...

§132s - Indexy používané ako referenčné hodnoty vo finančných nástrojoch a finančných zmluvách

Príslušným orgánom na vykonávanie oprávnení vo vzťahu k indexom používaným ako referenčné hodnoty vo ...

§ 132t - Poskytovatelia služieb hromadného financovania
(1)

Príslušným orgánom na vykonávanie oprávnení vo vzťahu k poskytovateľom služieb hromadného financovania107ce) ...

(2)

Za údaje uvedené v dokumente kľúčových investičných informácií107cf) zodpovedá vlastník projektu107cg) ...

(3)

Za údaje uvedené v dokumente kľúčových investičných informácií na úrovni platformy107ci) zodpovedá poskytovateľ ...

§ 133 - Konflikt záujmov
(1)

Zamestnanec centrálneho depozitára nesmie byť zároveň zamestnancom ani v inom pracovnom pomere u obchodníka ...

(2)

Člen vlády Slovenskej republiky, vedúci ústredného orgánu štátnej správy, ktorý nie je členom vlády ...

§ 134 - Povinnosť mlčanlivosti
(1)

Členovia štatutárnych a dozorných orgánov, zamestnanci, prokuristi, likvidátori, správcovia konkurznej ...

(2)

Povinnosť mlčanlivosti podľa odseku 1 trvá aj po skončení pracovného pomeru alebo iného právneho vzťahu. ...

(3)

Za porušenie povinnosti mlčanlivosti podľa odseku 1 sa nepovažuje, ak sa informácia poskytne

a)
osobám povereným výkonom dohľadu na účely výkonu dohľadu,20)
b)
súdu,
c)
orgánu činnému v trestnom konaní na účely trestného konania,92)
d)
Národnej banke Slovenska na účely ňou vykonávaného dohľadu,93)
e)
službe kriminálnej polície a službe finančnej polície Policajného zboru na účely plnenia úloh ustanovených ...
f)
daňovým orgánom na účely daňového konania,95)
g)
Úradu na ochranu osobných údajov,107d)
h)
Slovenskej informačnej službe na účely plnenia úloh ustanovených osobitnými predpismi,107e)
i)
Vojenskému spravodajstvu na účely plnenia úloh ustanovených osobitnými predpismi,107f)
j)
príslušnému orgánu Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu97bb) pri plnení oznamovacej povinnosti, ...
k)
Národnému bezpečnostnému úradu na účely vykonávania bezpečnostných previerok a zabezpečovania podkladov ...
(4)

Ustanoveniami odsekov 1 až 3 nie je dotknutá osobitným zákonom uložená povinnosť prekaziť alebo oznámiť ...

ÔSMA ČASŤ

DOHĽAD

§ 135 - Predmet dohľadu
(1)

Dohľad podľa tohto zákona sa vykonáva nad činnosťou centrálneho depozitára, osobou s riadiacou zodpovednosťou ...

(2)

Predmetom dohľadu Národnej banky Slovenska nad dohliadanými subjektmi uvedenými v odseku 1 je zisťovanie ...

(3)

Dohľad podľa odseku 1 vykonáva Národná banka Slovenska.

(4)

Obchodník s cennými papiermi, zahraničný obchodník s cennými papiermi a centrálny depozitár sú povinní ...

(5)

Doplňujúci dohľad nad finančnými konglomerátmi (ďalej len „doplňujúci dohľad") nenahrádza dohľad na ...

(6)

Výkon dohľadu na konsolidovanom základe alebo výkon doplňujúceho dohľadu nezakladá povinnosť Národnej ...

(7)

Národná banka Slovenska úzko spolupracuje s príslušnými orgánmi dohľadu subjektov, ktoré sú súčasťou ...

(8)

Národná banka Slovenska pri výkone dohľadu nad obchodníkom s cennými papiermi preskúmava a hodnotí opatrenia, ...

a)
riziká podľa § 71c,
b)
geografické umiestnenie expozícií obchodníka s cennými papiermi,
c)
obchodný model obchodníka s cennými papiermi,
d)
systémové riziko a meranie systémového rizika podľa osobitného predpisu,110fa)
e)
riziká pre bezpečnosť informačných sietí a systémov obchodníka s cennými papiermi s cieľom zabezpečiť ...
f)
expozíciu obchodníka s cennými papiermi voči úrokovému riziku vyplývajúcemu z činností zaznamenaných ...
g)
organizáciu riadenia obchodníka s cennými papiermi a schopnosť členov predstavenstva plniť svoje povinnosti, ...
h)
poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri poskytovaní investičných služieb, investičných činností ...
(9)

Národná banka Slovenska určí frekvenciu a intenzitu preskúmania a hodnotenia podľa odseku 8 primerane ...

(10)

Národná banka Slovenska môže rozhodnúť o vykonaní preskúmania a hodnotenia podľa odseku 8 u malého a ...

(11)

Na účely preskúmania a hodnotenia podľa odseku 8 písm. g) je obchodník s cennými papiermi povinný sprístupniť ...

(12)

Podmienky, za ktorých bol obchodníkovi s cennými papiermi udelený predchádzajúci súhlas na používanie ...

(13)

Ak Národná banka Slovenska zistí nedostatky v krytí rizika v rámci interných modelov obchodníka s cennými ...

(14)

Ak obchodník s cennými papiermi prekračuje viaceré hodnoty multiplikačného koeficientu110h) v takom ...

(15)

Ak obchodník s cennými papiermi nespĺňa podmienky, za ktorých mu bol udelený predchádzajúci súhlas na ...

(16)

Ak je predpoklad, že obchodník s cennými papiermi nesplní podmienky podľa odseku 15, Národná banka Slovenska ...

(17)

Národná banka Slovenska zverejňuje na svojom webovom sídle

a)
všeobecne záväzné právne predpisy, metodické usmernenia a odporúčania súvisiace s dohľadom nad finančným ...
b)
spôsob uplatňovania národnej voľby v súvislosti s preberaním právne záväzných aktov Európskej únie a ...
c)
všeobecné hodnotiace kritériá a metodiku, ktoré Národná banka Slovenska používa pri preskúmaní a hodnotení ...
d)
súhrnné štatistické údaje podľa § 144 ods. 26.
(18)

Národná banka Slovenska zverejňuje na svojom webovom sídle informácie podľa odseku 17 v jednotnom formáte ...

§ 135a
(1)

Národná banka Slovenska je povinná spolupracovať s príslušnými orgánmi členských štátov zodpovednými ...

(2)

Ak príslušný orgán členského štátu požiada Národnú banku Slovenska o informácie na účely podľa odseku ...

(3)

Národná banka Slovenska je oprávnená odmietnuť poskytnutie informácií podľa odseku 1, vykonanie dohľadu ...

a)
už v Slovenskej republike sa začalo súdne konanie s ohľadom na tie isté aktivity a voči tým istým osobám, ...
b)
už v Slovenskej republike bol vynesený konečný rozsudok voči týmto osobám pre tie isté aktivity, ktorých ...
(4)

Ak Národná banka Slovenska dostala upozornenie príslušného orgánu členského štátu alebo Európskeho orgánu ...

(5)

Ak príslušný orgán členského štátu požiada Národnú banku Slovenska o vykonanie dohľadu na mieste na ...

(6)

Národná banka Slovenska je oprávnená požiadať príslušný orgán členského štátu o informácie na účely ...

(7)

Ak má Národná banka Slovenska dôvodné podozrenie, že na území iného členského štátu sa koná alebo konalo ...

(8)

Národná banka Slovenska je oprávnená požiadať príslušný orgán členského štátu o vykonanie dohľadu na ...

(9)

Informácie, ktoré prijala Národná banka Slovenska od príslušného orgánu členského štátu, môže použiť ...

(10)

Na informácie, ktoré prijala Národná banka Slovenska od príslušného orgánu členského štátu, sa rovnako ...

(11)

Ak žiadosť Národnej banky Slovenska podľa odsekov 6 až 8 príslušný orgán členského štátu zamietne alebo ...

(12)

Národná banka Slovenska vytvorí s príslušným orgánom iného členského štátu vhodný systém spolupráce ...

(13)

Ak sa Národná banka Slovenska pri výkone dohľadu nad regulovaným trhom obrátila priamo na zahraničného ...

(14)

Národná banka Slovenska je oprávnená využiť svoje právomoci na účely spolupráce aj v prípadoch, aj keď ...

(15)

Národná banka Slovenska je oprávnená spolupracovať s príslušnými orgánmi iných členských štátov pri ...

(16)

Národná banka Slovenska je povinná spolupracovať s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, ...

(17)

Národná banka Slovenska je povinná spolupracovať a vymieňať si informácie so Štátnou veterinárnou a ...

(18)

Ak Národná banka Slovenska podľa odseku 3 odmietne poskytnúť informácie, vykonať dohľad alebo konzultácie, ...

(19)

Národná banka Slovenska informuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) o

a)
postupe preskúmania a hodnotenia podľa § 135 ods. 8 až 11,
b)
metodike používanej na prijímanie rozhodnutí podľa § 74e, § 74f a § 144,
c)
výške sankcií podľa § 144.
§ 135b
(1)

Národná banka Slovenska je povinná spolupracovať s príslušnými orgánmi dohľadu členských štátov a vymieňať ...

(2)

Ak Národná banka Slovenska zistí, že emitent alebo osoba zodpovedná za uskutočnenie verejnej ponuky ...

(3)

Ak emitent alebo osoba zodpovedná za uskutočnenie verejnej ponuky cenných papierov napriek opatreniam ...

(4)

Ak príslušný orgán dohľadu hostiteľského členského štátu emitenta oznámi Národnej banke Slovenska, že ...

(5)

Ak emitent alebo osoba zodpovedná za verejnú ponuku cenných papierov pri činnosti na území hostiteľského ...

(6)

Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) je oprávnený zúčastniť sa dohľadu na ...

(7)

Ak žiadosť Národnej banky Slovenska o spoluprácu podľa odseku 1 týkajúcu sa najmä výmeny informácií ...

§ 135c
(1)

Národná banka Slovenska je povinná spolupracovať s príslušnými orgánmi dohľadu iných členských štátov ...

(2)

Národná banka Slovenska vykonáva dohľad nad ponukou na prevzatie v prípade cieľovej spoločnosti so sídlom ...

(3)

Ak akcie cieľovej spoločnosti so sídlom v Slovenskej republike nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom ...

(4)

Ak sú akcie cieľovej spoločnosti so sídlom v Slovenskej republike, ktoré sú predmetom ponuky na prevzatie, ...

a)
Národná banka Slovenska, ak boli akcie cieľovej spoločnosti prijaté na obchodovanie najskôr na regulovanom ...
b)
príslušný orgán dohľadu tohto iného členského štátu, ak boli akcie cieľovej spoločnosti prijaté na obchodovanie ...
(5)

Ak sú akcie cieľovej spoločnosti so sídlom v Slovenskej republike, ktoré sú predmetom ponuky na prevzatie, ...

(6)

Národná banka Slovenska vykonáva dohľad nad ponukou na prevzatie aj vtedy, ak sú akcie cieľovej spoločnosti ...

a)
iba na regulovanom trhu v Slovenskej republike a nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu ...
b)
súčasne na regulovanom trhu v Slovenskej republike a v inom členskom štáte, ktorý nie je štátom jej ...
c)
súčasne na regulovanom trhu v Slovenskej republike a v inom členskom štáte, ktorý nie je štátom jej ...
(7)

Národná banka Slovenska informuje Komisiu o tom, že je orgánom príslušným na výkon dohľadu nad vykonávaním ...

§ 135d
(1)

Národná banka Slovenska spolupracuje s orgánmi dohľadu iných členských štátov na účely tohto zákona ...

a)
štruktúre riadenia a vlastníckej štruktúre obchodníka s cennými papiermi,
b)
plnení požiadaviek na vlastné zdroje obchodníka s cennými papiermi,
c)
plnení požiadaviek týkajúcich sa rizika koncentrácie a požiadaviek na likviditu obchodníka s cennými ...
d)
administratívnych postupoch a účtovných postupoch a mechanizmoch vnútornej kontroly obchodníka s cennými ...
e)
faktoroch, ktoré môžu ovplyvniť riziko obchodníka s cennými papiermi.
(2)

Národná banka Slovenska poskytuje príslušnému orgánu hostiteľského členského štátu informácie a zistenia ...

a)
dohľadu nad dohliadanými subjektmi pri kontrole a monitorovaní dodržiavania podmienok týkajúcich sa ...
b)
uplatňovania sankcií podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov,110k)
c)
konaní o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam Národnej banky Slovenska,
d)
súdnych konaní o preskúmavaní rozhodnutí Národnej banky Slovenska alebo iných súdnych konaní súvisiacich ...
(3)

Ak príslušný orgán dohľadu členského štátu poskytne informácie a zistenia Národnej banke Slovenska týkajúce ...

(4)

Ak Národná banka Slovenska poskytne informácie a zistenia príslušnému orgánu dohľadu členského štátu ...

(5)

Národná banka Slovenska môže požiadať príslušný orgán zúčtovacieho člena domovského členského štátu ...

§ 136
(1)

Predmetom dohľadu nie je rozhodovanie sporov zo zmluvných vzťahov obchodníkov s cennými papiermi alebo ...

(2)

Na základe dohody uzavretej medzi Národnou bankou Slovenska a orgánom dohľadu iného štátu môže orgán ...

(3)

Národná banka Slovenska môže vykonávať dohľad nad pobočkami obchodníka s cennými papiermi, ktoré pôsobia ...

(4)

Ak to Národná banka Slovenska považuje za potrebné z dôvodu finančnej stability v Slovenskej republike, ...

(5)

Národná banka Slovenska môže uzavrieť dohody o spolupráci, ktoré zabezpečujú výmenu informácií s orgánmi ...

a)
dohľad nad subjektmi finančného trhu,
b)
konkurz a likvidáciu obchodníkov s cennými papiermi a podobné konania, ktoré sa týkajú zahraničných ...
c)
vykonávanie povinných auditov účtovníctva obchodníkov s cennými papiermi a iných finančných inštitúcií, ...
d)
dohľad nad osobami, ktoré sa zúčastňujú na konkurze a likvidácii obchodníkov s cennými papiermi a na ...
e)
dohľad nad osobami poverenými vykonávaním povinných auditov účtovníctva poisťovní, bánk, obchodníkov ...
f)
dohľad nad osobami, ktoré pôsobia na trhoch s emisnými kvótami, na účel zaistenia konsolidovaného prehľadu ...
g)
dohľad nad osobami, ktoré pôsobia na trhoch s poľnohospodárskymi komoditnými derivátmi,110jd) na účel ...
(6)

Národná banka Slovenska môže uzavrieť dohody o spolupráci, ktoré zabezpečujú výmenu informácií s príslušnými ...

(7)

Národná banka Slovenska zabezpečuje prenos osobných údajov príslušnému orgánu dohľadu v nečlenskom štáte ...

§ 137
(1)

Pri výkone dohľadu podľa § 135 ods. 1 formou dohľadu na mieste sa vzťahy medzi Národnou bankou Slovenska ...

(2)

Osoby podliehajúce dohľadu podľa § 135 ods. 1, dohľadu na konsolidovanom základe a doplňujúcemu dohľadu ...

(3)

Národná banka Slovenska je oprávnená zverejniť údaje, doklady a informácie podľa § 137 ods. 2, ak tak ...

Dohľad na konsolidovanom základe

§ 138
(1)

Dohľadom na konsolidovanom základe sa rozumie dohľad na základe konsolidovanej situácie podľa osobitného ...

(2)

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)
materským obchodníkom s cennými papiermi v Európskej únii materský obchodník s cennými papiermi podľa ...
b)
materskou investičnou holdingovou spoločnosťou v Európskej únii materská investičná holdingová spoločnosť ...
c)
materskou zmiešanou finančnou holdingovou spoločnosťou v Európskej únii materská zmiešaná finančná holdingová ...
d)
investičnou holdingovou spoločnosťou investičná holdingová spoločnosť podľa osobitného predpisu,110lf) ...
e)
zmiešanou finančnou holdingovou spoločnosťou materská spoločnosť iná ako regulovaná osoba, ktorá spolu ...
f)
holdingová spoločnosť so zmiešanou činnosťou materská spoločnosť iná ako finančná holdingová spoločnosť, ...
g)
finančnou holdingovou spoločnosťou finančná holdingová spoločnosť podľa osobitného predpisu,110lg)
h)
materskou finančnou holdingovou spoločnosťou materská finančná holdingová spoločnosť podľa osobitného ...
i)
materskou finančnou holdingovou spoločnosťou v Európskej únii materská finančná holdingová spoločnosť ...
(3)

Ak skupinu obchodníkov s cennými papiermi110lh) riadi materský obchodník s cennými papiermi v Európskej ...

(4)

Ak materskou spoločnosťou obchodníka s cennými papiermi je materská investičná holdingová spoločnosť ...

(5)

Ak materskou spoločnosťou dvoch alebo viacerých obchodníkov s cennými papiermi alebo zahraničných obchodníkov ...

(6)

Ak materskými spoločnosťami dvoch alebo viacerých obchodníkov s cennými papiermi alebo zahraničných ...

(7)

Ak materskou spoločnosťou dvoch alebo viacerých obchodníkov s cennými papiermi alebo zahraničných obchodníkov ...

(8)

Ak sa Národná banka Slovenska dohodne s príslušnými orgánmi iných členských štátov, môže na základe ...

(9)

Na základe spoločnej dohody s príslušnými orgánmi dohľadu iných členských štátov môže byť Národná banka ...

(10)

Rozhodnutie podľa odseku 8 oznámi Národná banka Slovenska Európskej komisii a Európskemu orgánu dohľadu ...

(11)

Dohľad nad dodržiavaním súladu s kapitálovým testom skupiny sa vykonáva aj nad investičnou holdingovou ...

(12)

Národná banka Slovenska môže na účely dohľadu nad obchodníkom s cennými papiermi, ktorého materskou ...

(13)

Ak materskou spoločnosťou obchodníka s cennými papiermi je holdingová spoločnosť so zmiešanou činnosťou, ...

(14)

Národná banka Slovenska na požiadanie príslušného orgánu dohľadu iného členského štátu zodpovedného ...

(15)

Príslušný orgán dohľadu iného členského štátu je oprávnený zúčastniť sa preverovania vykonávaného Národnou ...

§ 139
(1)

Ak dvaja alebo viacerí obchodníci s cennými papiermi alebo zahraniční obchodníci s cennými papiermi, ...

(2)

Ak Národná banka Slovenska podľa odseku 1 zistí, že nad obchodníkom s cennými papiermi sa nevykonáva ...

§ 140

Ak je Národná banka Slovenska orgánom dohľadu zodpovedným za výkon dohľadu na konsolidovanom základe ...

§ 141
(1)

Ak je Národná banka Slovenska orgánom dohľadu zodpovedným za výkon dohľadu na konsolidovanom základe ...

(2)

Národná banka Slovenska zriadi a zabezpečuje fungovanie kolégia podľa odseku 1 na základe písomných ...

a)
vedie zasadnutia kolégia,
b)
vopred úplne informuje každého člena kolégia a Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) ...
c)
včas podáva všetkým členom kolégia úplné informácie o rozhodnutiach prijatých na zasadnutiach alebo ...
d)
prihliada pri svojom rozhodovaní na dôležitosť činnosti dohľadu, ktorá sa má plánovať alebo koordinovať, ...
(3)

Národná banka Slovenska prostredníctvom kolégia zabezpečuje

a)
plnenie úloh podľa § 140,
b)
koordináciu žiadosti o informácie na uľahčenie dohľadu na konsolidovanom základe v súlade s osobitným ...
c)
koordináciu žiadostí o informácie, ak viaceré príslušné orgány obchodníkov s cennými papiermi, ktorí ...
d)
výmenu informácií medzi Národnou bankou Slovenska, Európskym orgánom dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) ...
e)
dosiahnutie prípadnej dohody o dobrovoľnom zverení úloh a dobrovoľnom delegovaní povinností medzi Národnou ...
f)
zvýšenie efektívnosti dohľadu zabránením zbytočnej duplicite požiadaviek dohľadu.
(4)

Národná banka Slovenska môže zriadiť kolégium, ak dcérske spoločnosti skupiny obchodníkov s cennými ...

(5)

Ak je Národná banka Slovenska členom kolégia zriadeného príslušným orgánom dohľadu iného členského štátu, ...

§ 142
(1)

Národná banka Slovenska v rámci výkonu dohľadu na konsolidovanom základe spolupracuje s príslušnými ...

a)
právnej štruktúre, štruktúre správy a riadenia skupiny obchodníkov s cennými papiermi a organizačnej ...
b)
postupoch získavania a overovania informácií od obchodníkov s cennými papiermi alebo zahraničných obchodníkov ...
c)
akomkoľvek nepriaznivom vývoji u obchodníka s cennými papiermi, zahraničného obchodníka s cennými papiermi ...
d)
všetkých uložených závažných sankciách a opatreniach prijatých v súlade s týmto zákonom alebo s príslušným ...
e)
uložení osobitnej požiadavky na vlastné zdroje podľa § 144 ods. 1 písm. m) alebo podľa príslušného právneho ...
(2)

Národná banka Slovenska sa môže obrátiť na Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo), ...

(3)

Národná banka Slovenska je pred vydaním svojho rozhodnutia povinná rokovať s príslušnými orgánmi dohľadu ...

a)
povoľuje zmena akcionárskej štruktúry obchodníka s cennými papiermi alebo zmena riadiacej štruktúry ...
b)
udeľuje závažná sankcia podľa § 144,
c)
ukladá osobitná požiadavka na vlastné zdroje podľa § 144 ods. 1 písm. m).
(4)

Národná banka Slovenska pri postupe podľa odseku 3 spolupracuje vždy s príslušným orgánom dohľadu iného ...

Doplňujúci dohľad

§ 143a

Doplňujúcim dohľadom je sledovanie a regulácia rizík finančných konglomerátov, ktorých súčasťou sú obchodníci ...

§ 143b - Na účely tohto zákona sa rozumie
a)

finančným konglomerátom

1.

skupina, ak

1a.

je ovládaná regulovanou osobou,

1b.

regulovaná osoba podľa bodu 1a je materskou spoločnosťou osoby vo finančnom sektore alebo je osobou, ...

1c.

aspoň jedna z osôb v skupine je zo sektora poisťovníctva a aspoň jedna z bankového sektora alebo zo ...

1d.

konsolidované činnosti alebo súhrn činností osôb v skupine v sektore poisťovníctva a konsolidované činnosti, ...

2.

skupina, ak

2a.

aspoň jedna z osôb v skupine je regulovanou osobou,

2b.

nie je ovládaná regulovanou osobou a činnosť skupiny sa sústreďuje vo finančnom sektore podľa § 143e ...

2c.

aspoň jedna z osôb v skupine je zo sektora poisťovníctva a aspoň jedna z bankového sektora alebo zo ...

2d.

konsolidované činnosti alebo súhrn činností osôb v skupine v sektore poisťovníctva a konsolidované činnosti, ...

3.

podskupina iného finančného konglomerátu, ktorá spĺňa podmienky podľa prvého a druhého bodu,

b)

finančným sektorom sektor, v ktorom pôsobí jedna právnická osoba alebo viaceré z týchto právnických ...

1.

banka, iná finančná inštitúcia60aaa) alebo podnik pomocných bankových služieb; tieto tvoria bankový ...

2.

poisťovňa, zaisťovňa110b) alebo poisťovacia holdingová spoločnosť podľa osobitného predpisu;23) tieto ...

3.

obchodník s cennými papiermi alebo iná právnická osoba podľa prvého bodu; tieto tvoria sektor investičných ...

c)

skupinou skupina osôb navzájom prepojených vzťahom ovládania podľa písmena d) vrátane podskupiny,

d)

ovládaním sa na účely doplňujúceho dohľadu rozumie vzťah v skupine osôb, v ktorej

1.

jedna osoba kontroluje inú osobu,

2.

jedna osoba má majetkovú účasť v inej osobe alebo

3.

osoby sú navzájom prepojené vzťahom vyjadrujúcim vplyv na riadení porovnateľný s vplyvom zodpovedajúcim ...

e)

regulovanou osobou obchodník s cennými papiermi, banka, inštitúcia elektronických peňazí, poisťovňa, ...

§ 143c
(1)

Národná banka Slovenska vykonáva doplňujúci dohľad, ak

a)
finančný konglomerát je ovládaný obchodníkom s cennými papiermi,
b)
finančný konglomerát je ovládaný zmiešanou finančnou holdingovou spoločnosťou, ktorá je materskou spoločnosťou ...
c)
materskou spoločnosťou obchodníka s cennými papiermi je zmiešaná finančná holdingová spoločnosť a finančný ...
d)
finančný konglomerát je ovládaný viac ako jednou zmiešanou finančnou holdingovou spoločnosťou so sídlom ...
e)
finančný konglomerát je ovládaný zmiešanou finančnou holdingovou spoločnosťou so sídlom v Slovenskej ...
f)
finančný konglomerát nie je ovládaný materskou spoločnosťou alebo je ovládaný inak, ako je uvedené v ...
(2)

Národná banka Slovenska môže na základe dohody s príslušnými orgánmi dohľadu členských štátov, ktoré ...

(3)

Národná banka Slovenska môže na základe dohody s príslušnými orgánmi dohľadu členských štátov, ktoré ...

§ 143d
(1)

Národná banka Slovenska v spolupráci s príslušnými orgánmi dohľadu členských štátov, ktoré zodpovedajú ...

(2)

Národná banka Slovenska oznámi príslušným orgánom dohľadu členských štátov, ktoré zodpovedajú za dohľad ...

(3)

Národná banka Slovenska oznámi právnickej osobe, ktorá ovláda finančný konglomerát podľa § 143c ods. ...

(4)

Národná banka Slovenska oznámi Výboru pre finančné konglomeráty pri Komisii princípy, ktoré uplatňuje ...

(5)

Národná banka Slovenska zverejňuje na svojom webovom sídle odkaz na zoznam finančných konglomerátov ...

§ 143e
(1)

Činnosti skupiny sa považujú za sústredené vo finančnom sektore, ak podiel celkových aktív regulovaných ...

(2)

Činnosti v rôznych finančných sektoroch sú významné, ak priemer z hodnôt podielov za každý finančný ...

a)
z podielu celkových aktív jedného finančného sektora k celkovým aktívam osôb finančného sektora v skupine ...
b)
z podielu minimálnej výšky vlastných zdrojov jedného finančného sektora k súčtu minimálnej výšky vlastných ...
(3)

Najmenší finančný sektor vo finančnom konglomeráte je finančný sektor, ktorého priemer z podielov podľa ...

(4)

Ak skupina nedosiahne hodnotu priemeru z podielov podľa odseku 2, ale celkové aktíva najmenšieho finančného ...

(5)

Rozhodnutia Národnej banky Slovenska prijaté podľa odseku 4 Národná banka Slovenska oznámi aj príslušným ...

(6)

Národná banka Slovenska je oprávnená po dohode s príslušnými orgánmi dohľadu iných členských štátov, ...

a)
ktorá má sídlo na území štátu, ktorý nie je členským štátom a právny poriadok tohto štátu neumožňuje ...
b)
ktorá má zanedbateľný význam na účely výkonu doplňujúceho dohľadu,
c)
ktorej zaradenie do finančného konglomerátu je nevhodné z hľadiska cieľov doplňujúceho dohľadu.
(7)

Národná banka Slovenska je oprávnená po vyjadrení príslušných orgánov dohľadu členských štátov, ktoré ...

(8)

Národná banka Slovenska je oprávnená v osobitne odôvodnených prípadoch a po vyjadrení príslušných orgánov ...

(9)

Ak hodnota podielu podľa odseku 1 klesne pod 40 % alebo hodnota priemeru z podielov podľa odseku 2 klesne ...

(10)

Ak v prípade skupiny, nad ktorou sa už vykonáva doplňujúci dohľad, celkové aktíva najmenšieho finančného ...

(11)

Národná banka Slovenska môže so súhlasom príslušných orgánov dohľadu členských štátov, ktoré zodpovedajú ...

(12)

Výpočty týkajúce sa celkových aktív sa robia súhrnom celkových aktív osôb v skupine z ich ročných účtovných ...

(13)

Minimálnou výškou vlastných zdrojov obchodníkov s cennými papiermi na účely doplňujúceho dohľadu sa ...

(14)

Požiadavky na minimálnu výšku vlastných zdrojov regulovaných osôb iných ako obchodník s cennými papiermi, ...

(15)

Národná banka Slovenska každoročne vyhodnocuje odchýlky z uplatňovania doplňujúceho dohľadu a posudzuje ...

§ 143f
(1)

Obchodník s cennými papiermi, ktorý je súčasťou finančného konglomerátu, je povinný dodržiavať podmienky ...

a)
ovláda finančný konglomerát,
b)
jeho materskou spoločnosťou je zmiešaná finančná holdingová spoločnosť, ktorej sídlo sa nachádza v členskom ...
c)
je prepojený s právnickou osobou iného finančného sektora vzťahom ovládania podľa § 143b písm. d) tretieho ...
d)
jeho materská spoločnosť je regulovaná osoba alebo zmiešaná finančná holdingová spoločnosť so sídlom ...
(2)

Ak je finančný konglomerát podskupinou iného finančného konglomerátu, ktorého súčasťou je obchodník ...

(3)

Obchodník s cennými papiermi, ktorého materská spoločnosť je regulovanou osobou alebo zmiešanou finančnou ...

(4)

Národná banka Slovenska preverí, či nad finančným konglomerátom podľa odseku 3 je vykonávaný doplňujúci ...

(5)

Ak právnické osoby majú majetkovú účasť v jednej regulovanej osobe alebo vo viacerých regulovaných osobách ...

§ 143g
(1)

Obchodník s cennými papiermi, ktorý je súčasťou finančného konglomerátu, je povinný zabezpečiť, aby ...

(2)

Obchodník s cennými papiermi, ktorý je súčasťou finančného konglomerátu, je povinný vykonávať výpočty ...

(3)

Národná banka Slovenska po vyjadrení príslušných orgánov dohľadu členských štátov, ktoré zodpovedajú ...

(4)

Obchodník s cennými papiermi, ktorý ovláda finančný konglomerát, je povinný polročne, ako aj na žiadosť ...

(5)

Do výpočtu dostatočnej výšky vlastných zdrojov na úrovni finančného konglomerátu sa zahŕňajú požiadavky ...

(6)

Národná banka Slovenska môže rozhodnúť, že sa do výpočtu požiadaviek na dostatočnú výšku vlastných zdrojov ...

a)
ktorá má sídlo v štáte, ktorý nie je členským štátom a právny poriadok tohto štátu neumožňuje výmenu ...
b)
ktorá má zanedbateľný význam na účely doplňujúceho dohľadu nad regulovanými osobami tvoriacimi finančný ...
c)
ktorej zaradenie by bolo nevhodné alebo neprimerané z hľadiska cieľov doplňujúceho dohľadu.
(7)

Národná banka Slovenska nezaradenie právnickej osoby podľa odseku 6 písm. c) prerokuje s príslušnými ...

(8)

Ustanovením odseku 4 nie je dotknutá povinnosť dotknutých osôb poskytovať informácie na účely výkonu ...

(9)

Opatrenie, ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, ustanoví na účely ...

a)
čo tvorí vlastné zdroje na úrovni finančného konglomerátu a spôsob ich výpočtu vrátane vlastných zdrojov ...
b)
čo sa rozumie minimálnou výškou vlastných zdrojov osôb v skupine a spôsob ich výpočtu,
c)
metódy výpočtu dostatočnej výšky vlastných zdrojov na úrovni finančného konglomerátu.
§ 143h
(1)

Obchodník s cennými papiermi, ktorý ovláda finančný konglomerát, je povinný polročne, ako aj na žiadosť ...

(2)

Koncentráciou rizík finančného konglomerátu na účely doplňujúceho dohľadu sa rozumie každá činnosť osôb ...

(3)

Ak finančný konglomerát ovláda obchodník s cennými papiermi, vzťahujú sa na koncentráciu rizík finančného ...

(4)

Ak finančný konglomerát ovláda zmiešaná finančná holdingová spoločnosť a ak je najdôležitejším finančným ...

(5)

Opatrenie, ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, ustanoví na účely ...

a)
majetkovej angažovanosti finančného konglomerátu a jej výpočte,
b)
majetkovej angažovanosti sektora investičných služieb a jej výpočte,
c)
majetkovej angažovanosti zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti a jej výpočte,
d)
koncentrácii rizík finančného konglomerátu a spôsobe ich výpočtu.
§ 143i
(1)

Obchodník s cennými papiermi, ktorý ovláda finančný konglomerát, je povinný polročne, ako aj na žiadosť ...

(2)

Vnútroskupinovým obchodom sa na účely tohto zákona rozumie obchod, v ktorom regulované osoby tvoriace ...

(3)

Významným vnútroskupinovým obchodom sa na účely doplňujúceho dohľadu rozumie vnútroskupinový obchod, ...

(4)

Pri významných vnútroskupinových obchodoch s osobami s osobitným vzťahom sa postupuje podľa osobitného ...

(5)

Ak finančný konglomerát ovláda zmiešaná finančná holdingová spoločnosť a ak je najdôležitejším finančným ...

§ 143j
(1)

Obchodník s cennými papiermi, ktorý je súčasťou finančného konglomerátu, je povinný vytvoriť systém ...

(2)

Systém riadenia rizík na účely doplňujúceho dohľadu zahŕňa

a)
vhodný systém riadenia zabezpečujúci na úrovni finančného konglomerátu schvaľovanie a pravidelnú kontrolu ...
b)
postupy na zabezpečenie dostatočnej výšky vlastných zdrojov, ktoré zahŕňajú možný vplyv podnikateľskej ...
c)
postupy na sledovanie rizík a opatrenia zabezpečujúce sledovanie a kontrolu rizík na úrovni finančného ...
d)
opatrenia s cieľom prípravy a rozvíjania vhodných plánov a postupov na ozdravenie a riadenú likvidáciu; ...
(3)

Systém vnútornej kontroly na účely doplňujúceho dohľadu zahŕňa hodnotenie postupov

a)
na identifikáciu a meranie rizík ovplyvňujúcich plnenie ustanovení o dostatočnej výške vlastných zdrojov ...
b)
účtovania a poskytovania informácií, ktoré slúžia na zisťovanie, meranie, sledovanie a kontrolu vnútroskupinových ...
(4)

Obchodník s cennými papiermi, ktorý je súčasťou finančného konglomerátu, je povinný na úrovni finančného ...

a)
poskytovať Národnej banke Slovenska informácie o svojej právnej forme, riadiacej a organizačnej štruktúre, ...
b)
zverejňovať popis svojej právnej formy, riadiacej a organizačnej štruktúry.
§ 143k
(1)

Národná banka Slovenska pri výkone doplňujúceho dohľadu

a)
zabezpečuje koordináciu zhromažďovania a rozširovania informácií potrebných na sledovanie činnosti finančného ...
b)
zhromažďuje informácie potrebné na zhodnotenie finančnej situácie finančného konglomerátu na účely výkonu ...
c)
sleduje dodržiavanie ustanovení o dostatočnej výške vlastných zdrojov, koncentráciách rizík a o vnútroskupinových ...
d)
sleduje štruktúru finančného konglomerátu, jeho organizáciu a funkčnosť systému riadenia rizík a funkčnosť ...
e)
plánuje a koordinuje výkon doplňujúceho dohľadu za akejkoľvek situácie v spolupráci s príslušnými orgánmi ...
f)
plní ďalšie úlohy potrebné na výkon doplňujúceho dohľadu.
(2)

Národná banka Slovenska je povinná v spolupráci s príslušnými orgánmi dohľadu iných štátov, ktoré zodpovedajú ...

(3)

Informácie potrebné na výkon doplňujúceho dohľadu, ktoré už boli poskytnuté príslušnému orgánu dohľadu ...

(4)

Na účely koordinácie a spolupráce Národnej banky Slovenska s príslušnými orgánmi dohľadu iných členských ...

§ 143l
(1)

Národná banka Slovenska pri výkone doplňujúceho dohľadu spolupracuje s príslušnými orgánmi dohľadu členských ...

(2)

Národná banka Slovenska je povinná na žiadosť príslušných orgánov dohľadu členských štátov, ktoré zodpovedajú ...

(3)

Spolupráca a výmena informácií podľa odsekov 1 a 2 sa týka najmä

a)
právnej, riadiacej a organizačnej štruktúry finančného konglomerátu vrátane všetkých regulovaných osôb ...
b)
stratégie a zamerania finančného konglomerátu,
c)
finančnej situácie finančného konglomerátu, najmä dostatočnej výšky vlastných zdrojov, vnútroskupinových ...
d)
akcionárov s kvalifikovanou účasťou v osobách tvoriacich súčasť finančného konglomerátu a členov štatutárnych ...
e)
organizácie, riadenia rizík a systému vnútornej kontroly na úrovni finančného konglomerátu,
f)
postupov zberu informácií od osôb, ktoré tvoria finančný konglomerát, a preverovania týchto informácií, ...
g)
nepriaznivého vývoja v regulovaných osobách alebo v iných osobách vo finančnom konglomeráte, ktorý by ...
h)
závažných sankcií a mimoriadnych opatrení prijatých Národnou bankou Slovenska, príslušnými orgánmi dohľadu ...
(4)

Národná banka Slovenska je povinná prerokovať s príslušnými orgánmi dohľadu členských štátov, ktoré ...

a)
vydanie rozhodnutia o predchádzajúcom súhlase podľa § 70 ods. 1 písm. a), c) a e), ak by zmeny v akcionárskej ...
b)
uloženie sankcií alebo prijatie opatrení voči regulovaným osobám vo finančnom konglomeráte, ktoré by ...
(5)

Národná banka Slovenska nie je povinná prerokovať skutočnosti podľa odseku 4, ak toto prerokovanie môže ...

(6)

Národná banka Slovenska je pri výkone doplňujúceho dohľadu oprávnená vyzvať príslušný orgán dohľadu ...

(7)

Ustanovenia odsekov 1 až 6 sa vzťahujú aj na spoluprácu Národnej banky Slovenska s orgánmi dohľadu štátov, ...

(8)

Ustanovením odseku 7 nie je dotknuté oprávnenie uzavrieť dohodu o podmienkach výkonu dohľadu nad finančnými ...

§ 143m
(1)

Národná banka Slovenska na požiadanie príslušného orgánu dohľadu členského štátu, ktorý zodpovedá za ...

(2)

Národná banka Slovenska môže požiadať príslušný orgán dohľadu členského štátu, ktorý zodpovedá za dohľad ...

§ 143n

Osoby, ktoré tvoria finančný konglomerát, sú povinné poskytovať si navzájom informácie potrebné na plnenie ...

§ 143o
(1)

Zmiešané finančné holdingové spoločnosti podľa § 143c sú povinné vypracúvať a predkladať Národnej banke ...

(2)

Údaje a iné informácie uvedené vo výkazoch, hláseniach a iných správach musia byť zrozumiteľné, prehľadné, ...

Sankcie

§ 144
(1)

Ak Národná banka Slovenska zistí nedostatky v činnosti obchodníka s cennými papiermi alebo pobočky zahraničného ...

a)
uložiť obchodníkovi s cennými papiermi alebo zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi opatrenia ...
b)
uložiť obchodníkovi s cennými papiermi alebo zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi predložiť ...
c)
uložiť obchodníkovi s cennými papiermi alebo zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi predkladať ...
d)
uložiť obchodníkovi s cennými papiermi alebo zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi skončiť nepovolenú ...
e)
uložiť pokutu obchodníkovi s cennými papiermi alebo zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi do ...
1.
10 % celkového ročného obratu obchodníka s cennými papiermi alebo zahraničného obchodníka s cennými ...
2.
dvojnásobok sumy obohatenia v súvislosti s porušením týchto ustanovení, ak je túto sumu možné určiť,
3.
10 % celkového čistého ročného obratu obchodníka s cennými papiermi alebo zahraničného obchodníka s ...
f)
obmedziť alebo pozastaviť obchodníkovi s cennými papiermi alebo zahraničnému obchodníkovi s cennými ...
g)
odobrať obchodníkovi s cennými papiermi alebo zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi povolenie ...
h)
uložiť opravu účtovnej alebo inej evidencie podľa zistení Národnej banky Slovenska alebo audítora,
i)
uložiť uverejnenie opravy neúplnej, nesprávnej alebo nepravdivej informácie, ktorú obchodník s cennými ...
j)
uložiť zúčtovanie strát z hospodárenia so základným imaním po zúčtovaní strát s nerozdeleným ziskom ...
k)
zaviesť nútenú správu nad obchodníkom s cennými papiermi z dôvodov uvedených v § 147,
l)
odobrať povolenie na poskytovanie investičných služieb z dôvodov uvedených v § 156,
m)
uložiť obchodníkovi s cennými papiermi dodatočnú požiadavku na vlastné zdroje podľa § 74e alebo upraviť ...
n)
uložiť obchodníkovi s cennými papiermi uplatňovať osobitné postupy zohľadňovania znehodnotenia majetku ...
o)
uložiť obchodníkovi s cennými papiermi alebo pobočke zahraničného obchodníka s cennými papiermi znížiť ...
p)
uložiť obchodníkovi s cennými papiermi, aby obmedzil poskytovanie pohyblivej zložky celkovej odmeny ...
q)
uložiť obchodníkovi s cennými papiermi, aby použil zisk na udržiavanie hodnoty vlastných zdrojov vo ...
r)
uložiť obchodníkovi s cennými papiermi povinnosť uskutočniť opatrenie uvedené v ozdravnom pláne tak, ...
s)
uložiť obchodníkovi s cennými papiermi povinnosť vykonať aktualizáciu ozdravného plánu,
t)
uložiť obchodníkovi s cennými papiermi povinnosť zvolať valné zhromaždenie obchodníka s cennými papiermi ...
u)
uložiť obchodníkovi s cennými papiermi povinnosť odvolať v určitej lehote člena predstavenstva, člena ...
v)
uložiť obchodníkovi s cennými papiermi povinnosť vypracovať plán rokovaní o reštrukturalizácii dlhu ...
w)
uložiť obchodníkovi s cennými papiermi povinnosť vykonať zmeny v obchodnej stratégii obchodníka s cennými ...
x)
uložiť obchodníkovi s cennými papiermi povinnosť vykonať zmeny v organizačnej štruktúre obchodníka s ...
y)
uložiť obchodníkovi s cennými papiermi povinnosť predložiť rezolučnej rade všetky informácie, ktoré ...
z)
pozastaviť uvádzanie na trh alebo predaj finančných nástrojov alebo štruktúrovaných vkladov, ak obchodník ...
aa)
nariadiť povinnosť uhradiť náhradu, ktorá sa rovná hodnote majetkového prospechu tej osobe, na úkor ...
ab)
dočasne zakázať obchodníkovi s cennými papiermi členstvo na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom ...
ac)
uložiť obchodníkovi s cennými papiermi uplatňovať osobitné postupy tvorby rezerv alebo zaobchádzania ...
ad)
uložiť obchodníkovi s cennými papiermi povinnosť zverejniť dodatočné informácie určené Národnou bankou ...
ae)
obmedziť alebo zakázať rozdeľovanie výnosov alebo vyplácanie úrokov akcionárom obchodníka s cennými ...
af)
uložiť obchodníkovi s cennými papiermi povinnosť splniť osobitné požiadavky na likviditu podľa § 74g, ...
ag)
uložiť obchodníkovi s cennými papiermi povinnosť znížiť riziko bezpečnosti sietí a informačných systémov ...
(2)

Ak Národná banka Slovenska zistí nedostatky v činnosti centrálneho depozitára spočívajúce v nedodržiavaní ...

(3)

Ak Národná banka Slovenska zistí nedostatky v činnosti poskytovateľa služieb vykazovania údajov podľa ...

(4)

Ak Národná banka Slovenska zistí nedostatky v činnosti emitenta cenných papierov, vyhlasovateľa verejnej ...

a)
uložiť emitentovi, vyhlasovateľovi verejnej ponuky cenných papierov, osobe žiadajúcej o prijatie na ...
b)
pozastaviť emitentovi cenných papierov, vyhlasovateľovi verejnej ponuky cenných papierov alebo vyhlasovateľovi ...
c)
zakázať emitentovi cenných papierov, vyhlasovateľovi verejnej ponuky cenných papierov alebo vyhlasovateľovi ...
d)
prijať opatrenia podľa osobitných predpisov,111a)
e)
uložiť ratingovej agentúre sankcie podľa odseku 1 písm. e),
f)
uložiť sankcie v rozsahu a za podmienok podľa osobitného predpisu,111b)
g)
pozastaviť skúmanie prospektu alebo obmedziť verejnú ponuku alebo prijatie cenných papierov na regulovaný ...
(5)

Ak Národná banka Slovenska zistí nedostatky v činnosti navrhovateľa ponuky na prevzatie, konkurenčnej ...

a)
uložiť sankcie podľa odseku 1 písm. a), e) a i),
b)
pozastaviť ponuku na prevzatie, konkurenčnú ponuku na prevzatie, povinnú ponuku na prevzatie a uplatnenie ...
c)
zakázať vyhlásenie ponuky na prevzatie, konkurenčnej ponuky na prevzatie, povinnej ponuky na prevzatie ...
d)
uložiť členom štatutárnych orgánov cieľovej spoločnosti sankcie podľa odseku 7.
(6)

Ak Národná banka Slovenska zistí porušenie tohto zákona fondom, môže navrhnúť odvolanie členov orgánov ...

(7)

Národná banka Slovenska môže uložiť členovi štatutárneho orgánu alebo členovi dozornej rady obchodníka ...

(8)

Opatreniami na ozdravenie obchodníka s cennými papiermi sa rozumie

a)
predloženie ozdravného programu, ktorý musí obsahovať
1.
plán udržiavania vlastných zdrojov obchodníka s cennými papiermi vo vzťahu k hodnotám zodpovedajúcim ...
2.
plán projekcie súčasného a predpokladaného vývoja ekonomickej situácie obchodníka s cennými papiermi ...
3.
iné informácie, ktoré Národná banka Slovenska považuje za nevyhnutné,
b)
obmedzenie alebo pozastavenie vyplácania dividend,112) tantiém113) a iných podielov na zisku, odmien ...
c)
obmedzenie alebo pozastavenie zvyšovania miezd členom predstavenstva, členom dozornej rady a všetkým ...
d)
zavedenie denného sledovania vývoja finančnej situácie obchodníka s cennými papiermi,
e)
obmedzenie alebo pozastavenie rozširovania nových obchodov obchodníka s cennými papiermi; tieto obchody ...
f)
predloženie analýzy nedostatkov v činnosti obchodníka s cennými papiermi a záväzného plánu vrátane časového ...
(9)

Národná banka Slovenska je povinná vyzvať obchodníka s cennými papiermi, aby prijal opatrenia na jeho ...

(10)

Predstavenstvo obchodníka s cennými papiermi, ktorý neplní povinnosti podľa § 74, je povinné predložiť ...

(11)

Ak pominuli dôvody, pre ktoré bol obchodníkovi s cennými papiermi, zahraničnému obchodníkovi s cennými ...

(12)

Ak Národná banka Slovenska zistí porušenie tohto zákona fyzickou osobou alebo právnickou osobou, ktorá ...

(13)

Uložením sankcií podľa odsekov 1 až 7 alebo odseku 12 nie je dotknutá zodpovednosť podľa iných právnych ...

(14)

Sankcie podľa odsekov 1 až 12 a 15 až 34 možno ukladať súbežne a opakovane. Uložená pokuta je splatná ...

(15)

Opatrenia na nápravu a pokuty možno uložiť do troch rokov od zistenia nedostatkov, najneskôr však do ...

(16)

Na nútenú správu nad centrálnym depozitárom sa primerane vzťahujú ustanovenia osobitného zákona o nútenej ...

(17)

Národná banka Slovenska je oprávnená aj mimo konania o uložení sankcie prerokovať nedostatky v činnosti ...

(18)

O každej sankcii podľa odseku 1 udelenej zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi Národná banka ...

(19)

Sankcie podľa tohto zákona možno uložiť aj za porušenie právne záväzných aktov Európskej únie upravujúcich ...

(20)

Za duplicitnú informáciu sa považuje akákoľvek informácia, ktorú Národná banka Slovenska môže zostaviť ...

(21)

Národná banka Slovenska poskytne raz ročne Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere ...

a)
zákazu manipulácie s trhom alebo zákazu využívania dôverných informácií,
b)
ustanovení tohto zákona alebo osobitného predpisu114b) týkajúcich sa poskytovania investičných služieb ...
(22)

Ak Národná banka Slovenska podľa osobitného predpisu54) zverejní administratívne opatrenie alebo sankciu ...

(23)

Ak Národná banka Slovenska zistí porušenie ustanovení osobitných predpisov,114c) je oprávnená uložiť ...

(24)

Ak obchodník s cennými papiermi alebo pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi informuje114d) ...

(25)

Za porušenie ustanovení § 54 ods. 8, § 55 ods. 2 a § 70 môže Národná banka Slovenska uložiť pokutu

a)
do 10 % celkového čistého ročného obratu v predchádzajúcom kalendárnom roku vrátane hrubého príjmu pozostávajúceho ...
b)
do 5 000 000 eur, ak ide o fyzickú osobu, alebo
c)
do dvojnásobku sumy obohatenia vyplývajúcej z porušenia týchto ustanovení, ak je túto sumu možné určiť. ...
(26)

Informácie o opatreniach na nápravu a pokutách podľa odsekov 1, 7, 12, 25, § 145 ods. 1, § 145a ods. ...

(27)

Národná banka Slovenska podľa odseku 26 zverejňuje najmä informácie o druhu uloženého opatrenia na nápravu ...

(28)

Ak Národná banka Slovenska považuje zverejnenie identifikačných údajov právnických osôb alebo osobných ...

a)
odložiť zverejnenie informácie podľa odseku 27 až dovtedy, kým pominú dôvody na nezverejnenie,
b)
zverejniť informácie podľa odseku 27 anonymne spôsobom, ktorý zabezpečí účinnú ochranu príslušných osobných ...
c)
upustiť od zverejnenia informácií podľa odseku 27, ak možnosti podľa písmen a) a b) považuje za nedostatočné ...
1.
ochrana stability finančných trhov,
2.
primeranosť zverejnenia informácií podľa odseku 27 vo vzťahu k závažnosti porušenia.
(29)

Informácie o uložených opatreniach na nápravu a pokutách podľa odseku 27 za nedodržanie prudenciálnych ...

a)
fyzickú osobu a zverejnenie osobných údajov je neprimerané,
b)
odôvodnené riziko ohrozenia stability finančných trhov alebo prebiehajúceho vyšetrovania podľa osobitného ...
c)
odôvodnené riziko spôsobenia neprimeranej škody obchodníkovi s cennými papiermi alebo fyzickým osobám ...
(30)

Národná banka Slovenska je oprávnená uložiť povinnosť podľa odseku 1 písm. e) aj vtedy, ak sa finančná ...

(31)

Národná banka Slovenska bezodkladne po vydaní rozhodnutia podľa odseku 1 alebo po prijatí opatrenia ...

(32)

Národná banka Slovenska postupuje pri odložení zverejňovania a nezverejňovania informácií o sankciách ...

(33)

Národná banka Slovenska postupuje pri zverejňovaní sankcií podľa osobitného predpisu.114ha)

(34)

Národná banka Slovenska oznámi Európskemu orgánu dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) informáciu ...

(35)

Národná banka Slovenska pri určovaní druhu a výšky sankcií zohľadňuje

a)
závažnosť a trvanie porušenia,
b)
mieru zodpovednosti osoby,
c)
finančnú situáciu zodpovednej osoby podľa celkového ročného obratu zodpovednej právnickej osoby alebo ...
d)
výšku ziskov, ktoré zodpovedná osoba dosiahla, alebo výšku strát, ktorým zabránila, ak je možné ich ...
e)
straty tretích osôb spôsobené porušením, ak je možné ich určiť,
f)
úroveň spolupráce zodpovednej osoby s Národnou bankou Slovenska,
g)
predchádzajúce porušenia, ktorých sa dopustila zodpovedná osoba,
h)
opatrenia prijaté po porušení osobou zodpovednou za porušenie, aby sa zabránilo jeho opakovaniu.
(36)

Pri zverejňovaní sankcií za porušenie ustanovení osobitného predpisu47i) Národná banka Slovenska postupuje ...

(37)

Národná banka Slovenska oznámi Európskemu orgánu dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) informáciu ...

(38)

Sankcie podľa odseku 1 môže Národná banka Slovenska uložiť investičnej holdingovej spoločnosti, zmiešanej ...

§ 145
(1)

Národná banka Slovenska môže právnickej osobe, ktorá je zahrnutá do konsolidovaného celku, nad ktorým ...

a)
neumožní vykonať dohľad na mieste,
b)
neposkytne požadované výkazy, hlásenia a iné správy na účely výkonu dohľadu na konsolidovanom základe, ...
c)
poskytne nesprávne, nepravdivé alebo neúplné výkazy, hlásenia a iné správy, prípadne nedodrží termíny ...
d)
nesplní povinnosť podľa § 138 až 142.
(2)

Na pokuty podľa odseku 1 sa vzťahujú ustanovenia § 144 ods. 12 až 15.

§ 145a
(1)

Národná banka Slovenska môže osobe tvoriacej súčasť finančného konglomerátu, nad ktorým vykonáva doplňujúci ...

a)
neumožní vykonať dohľad na mieste,
b)
neposkytne požadované výkazy, hlásenia a iné správy na účely výkonu doplňujúceho dohľadu,
c)
poskytne nesprávne, nepravdivé alebo neúplné výkazy, hlásenia a iné správy, prípadne nedodrží termíny ...
d)
nesplní povinnosti podľa § 143g až 143j.
(2)

Ak je ohrozená platobná schopnosť finančného konglomerátu alebo ak je ohrozené dodržanie dostatočnej ...

a)
uložiť opatrenia na ozdravenie finančného konglomerátu podľa § 144 ods. 8,
b)
obmedziť alebo pozastaviť výkon niektorých vnútroskupinových obchodov.
(3)

Ak je súčasťou finančného konglomerátu osoba, nad ktorou podľa § 135 ods. 1 vykonáva dohľad Národná ...

(4)

Ak Národná banka Slovenska udelila sankciu osobe podľa § 135 ods. 1 tvoriacej súčasť finančného konglomerátu ...

§ 146
(1)

Fyzickej osobe a právnickej osobe, ktorá vykonala úkon, ktorým došlo k porušeniu § 70 ods. 1 písm. a), ...

(2)

Obchodník s cennými papiermi je povinný predložiť Národnej banke Slovenska výpis z jeho registra emitenta ...

(3)

Konanie o pozastavení výkonu práv uvedených v odseku 1 je začaté, ak Národná banka Slovenska na výpise ...

(4)

Predbežné opatrenie115) vo veci pozastavenia výkonu práv uvedených v odseku 1 doručí Národná banka Slovenska ...

(5)

Obchodník s cennými papiermi nesmie na svojom valnom zhromaždení pripustiť účasť osoby označenej Národnou ...

(6)

Akcie, s ktorými sú spojené pozastavené práva uvedené v odseku 1, počas pozastavenia týchto práv sa ...

(7)

Ak pominú dôvody pozastavenia výkonu práv uvedených v odseku 1, Národná banka Slovenska ich pozastavenie ...

(8)

Národná banka Slovenska je oprávnená podať súdu návrh na vyhlásenie rozhodnutia valného zhromaždenia ...

§ 146a
(1)

Národná banka Slovenska je povinná zachovať anonymitu zamestnanca, vedúceho zamestnanca, člena štatutárneho ...

(2)

Obchodník s cennými papiermi, burza cenných papierov, mnohostranný obchodný systém alebo organizovaný ...

(3)

Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa vzťahujú aj na pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi a pobočky ...

Nútená správa nad obchodníkom s cennými papiermi

§ 147
(1)

Nútená správa je reorganizačné a reštrukturalizačné opatrenie, ktorým môžu byť dotknuté existujúce práva ...

a)
odstránenie najvážnejších nedostatkov v riadení a činnosti obchodníka s cennými papiermi s cieľom zastaviť ...
b)
pozastavenie výkonu funkcií orgánom obchodníka s cennými papiermi zodpovedným za zhoršujúcu sa hospodársku ...
c)
zistenie skutočného stavu, v akom sa obchodník s cennými papiermi nachádza vo všetkých oblastiach jeho ...
d)
ochrana finančných nástrojov uschovaných, spravovaných, obhospodarovaných alebo držaných obchodníkmi ...
e)
prijatie ozdravného programu, ak možno odôvodnene predpokladať, že jeho prijatím sa zabezpečí ekonomické ...
f)
zabezpečenie podmienok na uplatnenie nárokov klientov vyplývajúcich zo systému ochrany klientov,
g)
vykonanie nevyhnutných úkonov smerujúcich k vyhláseniu konkurzu alebo vstúpeniu do likvidácie, ak to ...
(2)

Národná banka Slovenska je povinná zaviesť nútenú správu nad obchodníkom s cennými papiermi, ak obchodník ...

(3)

Nútenú správu nad obchodníkom s cennými papiermi nemožno zaviesť nad pobočkou zahraničného obchodníka ...

(4)

Nútená správa nad obchodníkom s cennými papiermi sa zavádza okamihom doručenia rozhodnutia o nútenej ...

(5)

Výrok rozhodnutia o zavedení nútenej správy nad obchodníkom s cennými papiermi Národná banka Slovenska ...

(6)

Národná banka Slovenska je povinná bezodkladne informovať príslušné orgány dohľadu iných členských štátov, ...

(7)

Na nútenú správu nad pobočkou zahraničného obchodníka s cennými papiermi, nad ktorým možno zaviesť nútenú ...

§ 148
(1)

Nútenú správu nad obchodníkom s cennými papiermi vykonáva nútený správca obchodníka s cennými papiermi ...

(2)

Núteným správcom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba uvedená v odseku 4, zástupcom môže byť ...

(3)

Núteným správcom a zástupcom núteného správcu nesmie byť osoba, ktorá

a)
bola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin spáchaný z nedbanlivosti pri ...
b)
kedykoľvek v období posledných troch rokov vykonávala v obchodníkovi s cennými papiermi, nad ktorým ...
c)
má k obchodníkovi s cennými papiermi, nad ktorým bola zavedená nútená správa, osobitný vzťah podľa § ...
d)
je dlžníkom alebo veriteľom obchodníka s cennými papiermi, nad ktorým bola zavedená nútená správa,
e)
kedykoľvek v období posledného roka poskytovala obchodníkovi s cennými papiermi, nad ktorým bola zavedená ...
f)
ktorá je zamestnancom alebo členom štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby, ktorá ...
g)
ktorá je členom predstavenstva alebo dozorného orgánu iného obchodníka s cennými papiermi alebo vedúcim ...
h)
je zamestnancom Národnej banky Slovenska alebo ktorá bola zamestnancom Národnej banky Slovenska kedykoľvek ...
(4)

Núteným správcom, ak je ním právnická osoba, môže byť len právnická osoba, ktorá je zriadená na spoločný ...

(5)

Nútený správca je oprávnený riadiť obchodníka s cennými papiermi a jeho zamestnancov. Kompetencie núteného ...

(6)

Zástupca núteného správcu je zodpovedný za núteným správcom zverenú oblasť činnosti obchodníka s cennými ...

(7)

V súvislosti s výkonom nútenej správy nad obchodníkom s cennými papiermi je nútený správca po predchádzajúcom ...

(8)

Ustanovenia § 55 ods. 10 sa primerane vzťahujú na odbornú spôsobilosť odborného poradcu.

(9)

Výkon funkcie núteného správcu a jeho zástupcov sa skončí dňom skončenia nútenej správy nad obchodníkom ...

(10)

Nútený správca a zástupca núteného správcu pri výkone nútenej správy na území iného členského štátu ...

(11)

Osoba vykonávajúca zahraničné reštrukturalizačné opatrenie a jej zástupca majú pri výkone tohto zahraničného ...

§ 149
(1)

Zavedením nútenej správy nad obchodníkom s cennými papiermi sa pozastavuje výkon funkcie všetkých orgánov ...

(2)

Nútený správca je oprávnený zvolať valné zhromaždenie obchodníka s cennými papiermi, riadiť jeho priebeh ...

(3)

Nútený správca je oprávnený urobiť opatrenia nevyhnutné na postupnú stabilizáciu obchodníka s cennými ...

(4)

Nútený správca je povinný najneskôr do 30 dní od zavedenia nútenej správy nad obchodníkom s cennými ...

(5)

Ak to vyžaduje situácia obchodníka s cennými papiermi, môže nútený správca po predchádzajúcom súhlase ...

(6)

Na základe predchádzajúceho súhlasu valného zhromaždenia môže nútený správca podať návrh na vyrovnanie.117) ...

(7)

Nútený správca môže podať po predchádzajúcom súhlase Národnej banky Slovenska návrh na vyhlásenie konkurzu,118) ...

(8)

Nútený správca je povinný bezodkladne oznámiť Národnej banke Slovenska, ak zistí skutočnosti podľa § ...

§ 150
(1)

Nútený správca, zástupca núteného správcu a pribratý odborný poradca sú povinní vykonávať svoje funkcie ...

(2)

Nútený správca, zástupca núteného správcu a pribratý odborný poradca nesmú zneužívať informácie, ktoré ...

(3)

Nútený správca, zástupca núteného správcu a pribratý odborný poradca sú povinní zachovávať mlčanlivosť ...

§ 151
(1)

Národná banka Slovenska uzatvorí s núteným správcom mandátnu zmluvu o výkone činnosti núteného správcu, ...

(2)

Pribratie odborných poradcov podľa § 148 ods. 7 sa uskutoční na základe zmluvy uzatvorenej s núteným ...

(3)

Výšku odmeny núteného správcu a zástupcu núteného správcu za výkon funkcie určí Národná banka Slovenska. ...

(4)

Náklady spojené s výkonom nútenej správy nad obchodníkom s cennými papiermi vrátane odmien núteného ...

§ 152
(1)

Členovia predstavenstva, členovia dozornej rady, vedúci zamestnanci51) a zamestnanci zodpovední za výkon ...

(2)

Nútený správca je oprávnený členom predstavenstva, vedúcim zamestnancom51) a zamestnancom zodpovedným ...

(3)

V dôsledku zavedenia nútenej správy nad obchodníkom s cennými papiermi nemôže byť členom predstavenstva ...

§ 153
(1)

Účinky zavedenia nútenej správy nad obchodníkom s cennými papiermi, ktorý má zriadenú pobočku v inom ...

a)
pracovné zmluvy a pracovnoprávne vzťahy, sa spravujú právnym poriadkom členského štátu, ktorým sa spravuje ...
b)
kúpne zmluvy a nájomné zmluvy týkajúce sa nehnuteľnosti, sa spravujú právnym poriadkom členského štátu, ...
c)
práva týkajúce sa nehnuteľnosti, lode alebo lietadla, ktoré musia byť evidované v katastri nehnuteľností ...
d)
vlastnícke alebo iné práva k finančným nástrojom, ktoré musia byť evidované vo verejnom registri cenných ...
e)
zmluvy o urovnaní alebo iné obdobné dohody, ktorých účelom je nahradenie alebo zmena celkového rozdielu ...
(2)

Od zavedenia nútenej správy nemožno počas šiestich mesiacov postupovať pohľadávky voči obchodníkovi ...

(3)

Nútený správca môže odporovať právnemu úkonu120) podľa osobitného zákona.

(4)

Zavedením nútenej správy alebo zahraničného reštrukturalizačného opatrenia v inom členskom štáte nie ...

(5)

Zavedením nútenej správy nad obchodníkom s cennými papiermi kupujúcim aktívum alebo zahraničného reštrukturalizačného ...

(6)

Zavedenie nútenej správy nad obchodníkom s cennými papiermi predávajúcim aktívum alebo zahraničného ...

(7)

Zavedenie nútenej správy alebo zahraničného reštrukturalizačného opatrenia v inom členskom štáte a ustanovenia ...

(8)

Zavedením nútenej správy nad obchodníkom s cennými papiermi nie je dotknutá platnosť, účinnosť a výkon ...

§ 154
(1)

Zavedenie nútenej správy nad obchodníkom s cennými papiermi, údaje o nútenom správcovi a jeho zástupcovi, ...

(2)

Do obchodného registra sa zapisuje meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu a rodné číslo núteného správcu ...

(3)

Nútený správca môže navrhnúť, aby nútená správa bola zapísaná v obchodnom registri alebo obdobnom verejnom ...

(4)

Zavedenie zahraničného reštrukturalizačného opatrenia nad zahraničným obchodníkom s cennými papiermi ...

§ 155
(1)

Nútená správa nad obchodníkom s cennými papiermi sa skončí

a)
doručením rozhodnutia Národnej banke Slovenska o skončení nútenej správy nad obchodníkom s cennými papiermi, ...
b)
vyhlásením konkurzu na obchodníka s cennými papiermi,
c)
uplynutím 12 mesiacov od zavedenia nútenej správy nad obchodníkom s cennými papiermi alebo
d)
odobratím, alebo zánikom povolenia na vznik a činnosť obchodníka s cennými papiermi.
(2)

Oznámenie o skončení nútenej správy podľa odseku 1 Národná banka Slovenska bezodkladne uverejní aspoň ...

(3)

Bezodkladne po skončení nútenej správy nad obchodníkom s cennými papiermi je obchodník s cennými papiermi ...

Odobratie povolenia

§ 156
(1)

Národná banka Slovenska je povinná odobrať povolenie na poskytovanie investičných služieb, ak

a)
obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi nezačne do 12 mesiacov od ...
b)
obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi získal povolenie na základe ...
c)
ide o pobočku zahraničného obchodníka s cennými papiermi a tento zahraničný obchodník s cennými papiermi ...
d)
obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi v lehote podľa § 85 ods. ...
e)
bol obchodník s cennými papiermi vyhlásený za neschopného plniť záväzky voči klientom podľa § 86 ods. ...
(2)

Národná banka Slovenska môže odobrať povolenie na poskytovanie investičných služieb pri vzniku závažných ...

a)
obchodník s cennými papiermi neplní podmienky podľa § 55 ods. 2 alebo zahraničný obchodník s cennými ...
b)
obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi neplní povinnosti podľa § ...
c)
obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi nedodržiava pravidlá činnosti ...
d)
obchodník s cennými papiermi zmenil sídlo bez predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska,
e)
obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi nesplnil podmienky na začatie ...
f)
obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi opakovane alebo po uložení ...
g)
sankcie uložené podľa tohto zákona alebo osobitného zákona121aa) neviedli k náprave zistených nedostatkov, ...
h)
obchodník s cennými papiermi závažne a systematicky porušuje ustanovenia tohto zákona alebo osobitných ...
§ 157
(1)

Od okamihu doručenia rozhodnutia o odobratí povolenia na poskytovanie investičných služieb alebo odo ...

(2)

Právnická osoba, ktorej bolo odobraté povolenie na poskytovanie investičných služieb alebo ktorej zaniklo ...

(3)

Rozhodnutie o odobratí povolenia na poskytovanie investičných služieb zašle Národná banka Slovenska ...

(4)

Právoplatné rozhodnutie o odobratí povolenia na poskytovanie investičných služieb zahraničnému obchodníkovi ...

(5)

Odobratie povolenia na poskytovanie investičných služieb sa zapisuje do obchodného registra; to sa nevzťahuje ...

(6)

Bezodkladne po právoplatnosti rozhodnutia o odobratí povolenia na poskytovanie investičných služieb ...

(7)

Konanie o odobratí povolenia na poskytovanie investičných služieb sa zastaví na základe právoplatného ...

§ 158 - Likvidácia obchodníka s cennými papiermi
(1)

Na likvidáciu obchodníka s cennými papiermi sa použijú ustanovenia Obchodného zákonníka, ak tento zákon ...

(2)

Ak sa obchodník s cennými papiermi, ktorý nie je bankou, zrušuje likvidáciou, návrh na vymenovanie a ...

(3)

Likvidátor nesmie byť osoba, ktorá má alebo mala osobitný vzťah k obchodníkovi s cennými papiermi, ktorá ...

(4)

S prihliadnutím na rozsah činnosti likvidátora Národná banka Slovenska určí výšku a splatnosť jeho odmeny. ...

(5)

Osoby, ktoré sa podieľajú na likvidácii obchodníka s cennými papiermi, sú povinné zachovávať mlčanlivosť ...

(6)

Likvidátor predkladá Národnej banke Slovenska bezodkladne účtovné výkazy a doklady spracúvané v priebehu ...

DEVIATA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 158a

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

§ 159
(1)

Zodpovednosť za škodu spôsobenú porušením povinností podľa tohto zákona sa spravuje úpravou náhrady ...

(2)

Majetok klienta zverený obchodníkovi s cennými papiermi a centrálnemu depozitárovi, veci, majetkové ...

(3)

Bez predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa § 70 a § 118i ods. 4 je každý právny úkon, ...

§ 159a
(1)

Poradca pre hlasovanie je povinný zverejniť odkaz na kódex správania, ktorý uplatňuje a podávať správy ...

(2)

Ak poradca pre hlasovanie neuplatňuje kódex správania, je povinný poskytnúť jasné a odôvodnené vysvetlenie. ...

(3)

Informácie podľa odsekov 1 a 2 je poradca pre hlasovanie povinný sprístupniť bezplatne na svojom webovom ...

(4)

Poradca pre hlasovanie je povinný na účely primeraného informovania svojich klientov o správnosti a ...

a)
základné vlastnosti metodík a modelov, ktoré uplatňuje,
b)
hlavné zdroje informácií, ktoré používa,
c)
postupy zavedené na zabezpečenie kvality analýz, rád a odporúčaní o hlasovaní a kvalifikácie príslušných ...
d)
či a ako zohľadňuje podmienky na vnútroštátnom trhu, právne podmienky, regulačné podmienky a špecifické ...
e)
kľúčové vlastnosti politík hlasovania, ktoré uplatňuje na každom trhu,
f)
či vedie rokovania s akciovými spoločnosťami, ktoré sú predmetom ich analýz, poradenstva alebo odporúčaní ...
g)
politiku týkajúcu sa predchádzania a riadenia potenciálnych konfliktov záujmov.
(5)

Informácie podľa odseku 4 je poradca pre hlasovanie povinný sprístupniť bezplatne na svojom webovom ...

(6)

Poradca pre hlasovanie je povinný identifikovať a bezodkladne poskytnúť svojim klientom informácie o ...

(7)

Ustanovenia odsekov 1 až 6 sa vzťahujú na poradcu pre hlasovanie, ktorý

a)
má sídlo v Slovenskej republike,
b)
má ústredie v Slovenskej republike a nemá sídlo v inom členskom štáte alebo
c)
vykonáva svoju činnosť prostredníctvom prevádzkarne v Slovenskej republike a nemá sídlo ani ústredie ...
(8)

Na poradcov pre hlasovanie sa nevzťahujú ustanovenia § 135 až 158.

§ 160
(1)

Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje osobitný predpis,20) ak tento zákon neustanovuje inak.

(2)

Ak tento zákon požaduje uvedenie identifikačného čísla alebo rodného čísla, tieto čísla sa neuvádzajú ...

§ 160a
(1)

Národná banka Slovenska vykonáva v Slovenskej republike pôsobnosť a právomoci príslušného orgánu dohľadu123a) ...

(2)

Národná banka Slovenska ako príslušný orgán dohľadu123a) vykonáva národné voľby vyplývajúce z osobitného ...

(3)

Opatrením, ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, sa ustanovujú ...

§ 161

Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj právne vzťahy vzniknuté pred nadobudnutím účinnosti tohto ...

§ 162

Právnické osoby a fyzické osoby sú povinné najneskôr do 30. júna 2002 zosúladiť svoju činnosť s ustanoveniami ...

§ 163
(1)

Stredisko, ktoré vykonávalo k 1. januáru 2002 činnosť podľa doterajších predpisov, je povinné do 31. ...

(2)

V žiadosti podľa odseku 1 sa uvedie

a)
obchodné meno a sídlo centrálneho depozitára,
b)
základné imanie,
c)
návrh, v akom rozsahu bude centrálny depozitár vykonávať činnosť,
d)
meno a priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo členov predstavenstva, dozornej rady a prokuristu,
e)
vecné, personálne, organizačné a technické predpoklady na činnosť centrálneho depozitára,
f)
vyhlásenie štatutárneho orgánu, že predložené údaje sú úplné a pravdivé.
(3)

Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 sú

a)
stanovy,
b)
návrh prevádzkového poriadku,
c)
odborný životopis členov predstavenstva, dozornej rady a prokuristu,
d)
doklad o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi člena predstavenstva, dozornej rady a prokuristu,
e)
výpis z registra trestov člena predstavenstva, dozornej rady a prokuristu nie starší ako tri mesiace, ...
f)
čestné vyhlásenie člena predstavenstva, dozornej rady a prokuristu o tom, že spĺňa požiadavky ustanovené ...
g)
doklad o splatení základného imania.
(4)

Žiadosť podľa odseku 1 podáva Národnej banke Slovenska štatutárny orgán strediska.

(5)

Na rozhodovanie o žiadosti podľa odseku 1 sa primerane vzťahuje § 100.

(6)

Stredisko, ktoré vykonávalo k 1. januáru 2002 činnosť podľa doterajších predpisov, je povinné pokračovať ...

(7)

Do dňa právoplatnosti prvého rozhodnutia o udelení povolenia na vznik a činnosť centrálneho depozitára ...

(8)

Do dňa právoplatnosti prvého rozhodnutia o udelení povolenia na vznik a činnosť centrálneho depozitára ...

§ 163a
(1)

Stredisko, ktoré vykonáva činnosť podľa § 163 ods. 6, je povinné pokračovať v činnosti podľa doterajších ...

(2)

Do uplynutia 60 dní od udelenia členstva prvému členovi prvým centrálnym depozitárom zriadeným podľa ...

(3)

Do uplynutia 60 dní od udelenia členstva prvému členovi prvým centrálnym depozitárom zriadeným podľa ...

§ 164
(1)

Ak má prevodca účet majiteľa zriadený podľa doterajších predpisov, od udelenia členstva prvému členovi ...

(2)

Dňom uplynutia lehoty 60 dní odo dňa udelenia členstva prvým centrálnym depozitárom zriadeným podľa ...

(3)

Účet majiteľa zriadený podľa doterajších predpisov sa pokladá za evidenciu podľa § 99 ods. 3. Účet majiteľa ...

§ 164a
(1)

Ak má prevodca účet majiteľa zriadený podľa doterajších predpisov, dáva tento prevodca príkaz na registráciu ...

(2)

Centrálny depozitár vykoná účtový zápis v prospech účtu majiteľa zriadeného podľa doterajších predpisov, ...

(3)

Účet majiteľa zriadený podľa doterajších predpisov sa považuje za evidenciu podľa § 99 ods. 3, ktorú ...

(4)

Centrálny depozitár je oprávnený, z dôvodu potreby vykonania úprav v systéme pre technické spracovanie ...

(5)

Na činnosť uvedenú v odseku 4 sa nevzťahujú ustanovenia § 18 až 27. Po presunutí cenných papierov z ...

(6)

Ak centrálny depozitár postupoval podľa odseku 4, je povinný uverejniť spôsob, ktorým priradil číselné ...

§ 165
(1)

Konania o uloženie pokút alebo iných sankcií začaté a právoplatne neskončené pred nadobudnutím účinnosti ...

(2)

Na lehoty, ktoré sa v deň nadobudnutia účinnosti tohto zákona ešte neskončili, vzťahujú sa ustanovenia ...

§ 166
(1)

Obchodník s cennými papiermi, ktorý vykonával ku dňu účinnosti tohto zákona činnosť podľa doterajších ...

(2)

V žiadosti podľa odseku 1 obchodník s cennými papiermi uvedie

a)
obchodné meno a sídlo,
b)
identifikačné číslo,
c)
výšku základného imania,
d)
zoznam akcionárov s kvalifikovanou účasťou na obchodníkovi s cennými papiermi; v zozname sa uvedie meno, ...
e)
návrh, v akom rozsahu bude obchodník s cennými papiermi poskytovať investičné služby a vo vzťahu ku ...
f)
vecné, personálne a organizačné predpoklady na výkon činností obchodníka s cennými papiermi,
g)
meno a priezvisko, miesto trvalého pobytu a rodné číslo členov predstavenstva, členov dozornej rady, ...
h)
vyhlásenie štatutárneho orgánu, že predložené údaje sú úplné a pravdivé.
(3)

Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 je

a)
výpis z obchodného registra,
b)
stanovy,
c)
organizačná štruktúra, návrh pravidiel činnosti a obchodnej stratégie obchodníka s cennými papiermi,
d)
stručný odborný životopis, doklad o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi osôb členov predstavenstva ...
e)
písomné vyhlásenie obchodníka s cennými papiermi, že na jeho majetok nebol vyhlásený konkurz ani povolené ...
f)
doklad o splatení základného imania.
(4)

Žiadosť podľa odseku 1 podáva Národnej banke Slovenska štatutárny orgán obchodníka s cennými papiermi. ...

(5)

Na rozhodovanie o žiadosti podľa odseku 1 sa primerane vzťahuje § 55.

§ 167
(1)

Zahraničný obchodník s cennými papiermi, ktorý vykonával ku dňu účinnosti tohto zákona činnosť podľa ...

(2)

V žiadosti podľa odseku 1 zahraničný obchodník s cennými papiermi uvedie údaje podľa § 56 ods. 3 a 4. ...

(3)

Na rozhodovanie o žiadosti podľa odseku 1 sa primerane vzťahuje § 56.

§ 168

Odborná skúška vykonaná podľa predpisov platných do 1. januára 2002 sa považuje za odbornú skúšku vykonanú ...

§ 169
(1)

Ustanovujúcu schôdzu rady zvolá Národná banka Slovenska do 30 dní od nadobudnutia účinnosti tohto zákona. ...

(2)

Obchodníci s cennými papiermi, ktorí sú povinní zúčastniť sa na ochrane investorov podľa tohto zákona, ...

(3)

Prvú splátku ročného príspevku sú obchodníci s cennými papiermi povinní uhradiť na účet fondu do 20 ...

(4)

Za zákonom chránený klientsky majetok, ktorý sa stal nedostupným podľa § 82 ods. 1 predo dňom, keď uplynuli ...

a)
10 000 eur, ak nárok klienta na náhradu vznikol v čase od 1. januára 2004 do 31. decembra 2004,
b)
13 000 eur, ak nárok klienta na náhradu vznikol v čase od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005,
c)
16 000 eur, ak nárok klienta na náhradu vznikol v čase od 1. januára 2006 do dňa, keď uplynuli tri roky ...
(5)

Odseky 2 a 3 sa vzťahujú aj na zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, ktorým vznikla povinnosť ...

§ 170
(1)

Cenné papiere, ktoré boli k 1. januáru 2002 verejne obchodovateľné podľa doterajších predpisov a neboli ...

(2)

Do uplynutia 60 dní od udelenia členstva prvému členovi prvým centrálnym depozitárom zriadeným podľa ...

(3)

Emitent cenných papierov podľa odseku 1 a emitent, ktorého cenné papiere boli prijaté na obchodovanie ...

§ 171

Súd môže na návrh Národnej banky Slovenska alebo aj bez návrhu Národnej banky Slovenska zrušiť akciovú ...

§ 172
(1)

Ak práva spojené

a)
s cennými papiermi povinne uloženými podľa dekrétu prezidenta republiky č. 95/1945 Zb. o prihlásení ...
b)
s tuzemskými papiermi vydanými po roku 1945,

zanikli k 1. júnu 1953 podľa ustanovení zákona č. 41/1953 Zb. o peňažnej reforme, ministerstvo je oprávnené ...

(2)

Ustanovenie odseku 1 sa na cenné papiere a práva s nimi spojené, ak boli dotknuté medzinárodnými zmluvami ...

§ 173

Cenné papiere vydané podľa doterajších predpisov alebo podľa tohto zákona, alebo podľa osobitných zákonov ...

§ 173a
(1)

Do dňa nadobudnutia právoplatnosti prvého rozhodnutia o schválení zmeny prevádzkového poriadku centrálneho ...

(2)

Doplňujúci dohľad sa začne vykonávať pri zohľadnení finančnej situácie a výsledku hospodárenia v priebehu ...

§ 173b - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2006
(1)

Povolenia, schválenia a predchádzajúce súhlasy vydané Úradom pre finančný trh pred 1. januárom 2006, ...

(2)

Konania začaté a právoplatne neskončené pred 1. januárom 2006 sa procesne dokončia podľa tohto zákona ...

(3)

Vydávanie všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré boli pred 1. januárom 2006 vydané na vykonanie ...

§ 173c

Konania o nútenej správe začaté a právoplatne neukončené pred 1. júlom 2005 a výkon nútenej správy začatý ...

§ 173d

Emitenti, ktorí majú sídlo v nečlenskom štáte a ktorých cenné papiere už boli prijaté na obchodovanie ...

§ 173e

Na prospekty schválené podľa doterajších predpisov a prospekty, ktoré boli predložené na schválenie ...

§ 173f - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2007
(1)

Ustanovenia § 74 ods. 1 až 10 sa do 31. decembra 2014 nevzťahujú na obchodníka s cennými papiermi, ktorý ...

(2)

Obchodník s cennými papiermi, na ktorého sa nevzťahuje § 74 ods. 12 a ktorého celkové pozície v obchodnej ...

a)
požiadavka podľa § 74 ods. 5 písm. d),
b)
12/88 z vyššej z nasledujúcich
1.
súčet požiadaviek na vlastné zdroje podľa § 74 ods. 5 písm. a) až c) a
2.
požiadavka na vlastné zdroje podľa § 74 ods. 6, bez ohľadu na skutočnosť, či sa uplatňuje výnimka podľa ...
(3)

Ak sa uplatňuje odsek 2 písm. b) druhý bod, uplatní sa dodatočné zvýšenie podľa § 74 ods. 6 najmenej ...

(4)

Na uplatnenie výnimky podľa odseku 2 sa vyžaduje predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska.

(5)

Obchodník s cennými papiermi, na ktorého sa vzťahuje možnosť prekročenia limitov majetkovej angažovanosti ...

a)
obchodník s cennými papiermi poskytuje investičné služby a investičné činnosti týkajúce sa opcií, futures, ...
b)
obchodník s cennými papiermi neposkytuje takéto investičné služby alebo činnosti pre alebo v mene retailových ...
c)
nedodržanie limitov podľa § 74a vzniká v súvislosti s expozíciami vyplývajúcimi zo zmlúv, ktoré sú finančnými ...
d)
obchodník s cennými papiermi má zdokumentovanú stratégiu riadenia a predovšetkým kontroly a obmedzenia ...
(6)

Ak obchodník s cennými papiermi prekročí vnútorné limity určené v súlade so stratégiou podľa odseku ...

(7)

Obchodník s cennými papiermi, ktorý počíta hodnotu rizikovo vážených expozícií použitím prístupu interných ...

(8)

Hodnota vlastných zdrojov podľa odseku 7 počas prvého kalendárneho roka je 95 %, druhého kalendárneho ...

(9)

Do 31. decembra 2007 môže obchodník s cennými papiermi namiesto štandardizovaného prístupu pre kreditné ...

(10)

Ak obchodník s cennými papiermi postupuje podľa odseku 9,

a)
kreditné deriváty sa zahŕňajú do zoznamu plne rizikových položiek, a tým sa im priradí 100 % kreditná ...
b)
hodnoty kreditných ekvivalentov pre derivátové nástroje sa vypočítavajú podľa doterajších predpisov ...
(11)

Ak obchodník s cennými papiermi postupuje podľa odseku 9, vo vzťahu k expozíciám, pre ktoré sa používa ...

(12)

Ak obchodník s cennými papiermi postupuje podľa odseku 9, požiadavka na vlastné zdroje na operačné riziko ...

(13)

Ak obchodník s cennými papiermi postupuje podľa odseku 9, vzťahujú sa na jeho majetkovú angažovanosť ...

(14)

Ak obchodník s cennými papiermi postupuje podľa odseku 9, všetky odkazy týkajúce sa štandardizovaného ...

(15)

Ak obchodník s cennými papiermi postupuje podľa odseku 9, pred 1. januárom 2008 sa neuplatňujú ustanovenia ...

(16)

Ak obchodník s cennými papiermi postupuje podľa odseku 9, vzťahujú sa na výpočet jeho rizík vyplývajúcich ...

(17)

Národná banka Slovenska môže

a)
pre banky žiadajúce o používanie prístupu interných ratingov do 31. decembra 2009 schváliť skrátenie ...
b)
pre obchodníka s cennými papiermi žiadajúceho o používanie vlastných odhadov straty v prípade zlyhania ...
c)
do 31. decembra 2012 umožniť obchodníkovi s cennými papiermi naďalej uplatňovať na účasti podľa osobitného ...
d)
do 31. decembra 2017 oslobodiť od uplatňovania prístupu interných ratingov niektoré kapitálové pohľadávky ...
(18)

Do 31. decembra 2010 expozíciami vážená priemerná strata v prípade zlyhania pre všetky retailové expozície, ...

(19)

Obchodník s cennými papiermi, ktorému nebolo povolené používať vlastné odhady straty v prípade zlyhania ...

(20)

Ak ide o akcie cieľovej spoločnosti, ktoré sú predmetom ponuky na prevzatie a ktoré boli k 1. januáru ...

(21)

Národná banka Slovenska vykonáva dohľad nad ponukou na prevzatie aj vtedy, ak predmetom ponuky na prevzatie ...

(22)

Ponuky na prevzatie vyhlásené do 1. januára 2007 sa dokončia podľa doterajších predpisov.

(23)

Práva ustanovené v § 118i a 118j je možné uplatniť len v prípade ponúk na prevzatie vyhlásených po 1. ...

§ 173g - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. mája 2007

Spôsob vedenia účtov majiteľa je centrálny depozitár povinný upraviť do 1. novembra 2007 podľa § 164 ...

§ 173h - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. novembra 2007
(1)

Právnické osoby a fyzické osoby sú povinné najneskôr do 1. mája 2008 zosúladiť svoju činnosť s ustanoveniami ...

(2)

Zmena už vydaných povolení na poskytovanie investičných služieb sa nevyžaduje. Povolenie na poskytovanie ...

(3)

Konania o udelení povolenia na poskytovanie investičných služieb začaté pred 1. novembrom 2007 sa dokončia ...

(4)

Obchodník s cennými papiermi môže po 1. novembri 2007 vykonávať činnosť na území iného členského štátu ...

(5)

Ak právne predpisy členského štátu, v ktorom má sídlo zahraničný obchodník s cennými papiermi, ktorému ...

(6)

Oznámenia v súvislosti s voľným poskytovaním služieb v európskom hospodárskom priestore vykonané podľa ...

(7)

Sprostredkovateľ investičných služieb, ktorý k 1. novembru 2007 nemal v obchodnom registri zapísané ...

§ 173i - Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2008
(1)

V rámci prípravy na zavedenie eura v Slovenskej republike a prechodu zo slovenskej meny na euro sú emitenti ...

(2)

Cenné papiere znejúce na slovenskú menu sa odo dňa zavedenia eura považujú za cenné papiere znejúce ...

(3)

Centrálny depozitár je povinný bezodkladne, najneskôr do troch mesiacov po dni zavedenia eura, vykonať ...

§ 173j - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2009
(1)

Na pokladničné poukážky vydané do 31. decembra 2008 sa vzťahujú predpisy účinné do 31. decembra 2008. ...

(2)

Konania o predchádzajúcich súhlasoch podľa § 70 ods. 1 písm. a), ktoré sa začali a právoplatne neskončili ...

(3)

Za klientsky majetok chránený podľa tohto zákona, ktorý sa stal neodstupným predo dňom účinnosti tohto ...

§ 173k - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. februára 2009

Centrálny register krátkodobých cenných papierov, ktorý viedla Národná banka Slovenska podľa doterajších ...

§ 173l - Prechodné ustanovenie k § 52a a § 103 ods. 2 písm. t)

Centrálny depozitár je povinný zriadiť evidenciu podľa § 52a a § 103 ods. 2 písm. t) a zosúladiť prevádzkový ...

§ 173m - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2011
(1)

Obchodníci s cennými papiermi, ktorí počítajú hodnotu rizikovo vážených expozícií použitím prístupu ...

(2)

Hodnota vlastných zdrojov podľa odseku 1 je 80 % z celkovej minimálnej požiadavky na vlastné zdroje ...

(3)

Hodnota vlastných zdrojov podľa odseku 1 je 80 % z celkovej minimálnej požiadavky na vlastné zdroje ...

(4)

Do 31. decembra 2012 expozíciami vážená priemerná strata v prípade zlyhania pre všetky retailové expozície, ...

§ 173n - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 30. júna 2011

Na príkaz na registráciu prevodu, ktorý bol prijatý pred 30. júnom 2011 a ktorý nebol vyrovnaný pred ...

§ 173o - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. decembra 2011
(1)

Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj právne vzťahy upravené týmto zákonom, ktoré vznikli pred 1. ...

(2)

Každý obchodník s cennými papiermi je povinný najneskôr do 31. júla 2012 zaviesť a uplatňovať zásady ...

(3)

Každý obchodník s cennými papiermi a iné osoby podľa § 71da ods. 1 sú najneskôr do 31. júla 2012 povinní ...

§ 173p - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 31. decembra 2011
(1)

Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj právne vzťahy upravené týmto zákonom, ktoré vznikli pred 31. ...

(2)

Konania začaté a právoplatne neskončené pred 31. decembrom 2011 sa dokončia podľa tohto zákona. Právne ...

§ 173r - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 10. júna 2013
(1)

Ustanoveniami tohto zákona sa od 10. júna 2013 spravujú aj právne vzťahy upravené týmto zákonom, ktoré ...

(2)

Konania začaté a právoplatne neskončené pred 10. júnom 2013 sa dokončia podľa tohto zákona a osobitného ...

(3)

Dohľad na mieste začatý a neskončený pred 10. júnom 2013 sa dokončí postupom podľa tohto zákona a osobitného ...

§ 173s - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 22. júla 2013
(1)

Vyhlasovateľ verejnej ponuky majetkových hodnôt, ktorý vykonával činnosť podľa predpisov účinných do ...

a)
požiadať o príslušné povolenie alebo požiadať o zápis do registra správcov podľa osobitného zákona,126) ...
b)
ukončiť činnosť ako vyhlasovateľ verejnej ponuky majetkových hodnôt a vyplatiť investorom od nich zhromaždené ...
(2)

Ak Národná banka Slovenska zamietne žiadosť o povolenie alebo registráciu podľa odseku 1 písm. a), je ...

(3)

Vyhlasovateľ verejnej ponuky majetkových hodnôt nemôže od 22. júla 2013 verejne ponúkať majetkové hodnoty. ...

(4)

Na vyhlasovateľa verejnej ponuky majetkových hodnôt sa vzťahujú ustanovenia predpisov účinných do 21. ...

§ 173t - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. augusta 2014
(1)

Ustanoveniami tohto zákona sa od 1. augusta 2014 spravujú aj právne vzťahy upravené týmto zákonom, ktoré ...

(2)

Obchodník s cennými papiermi udržiava vankúš na zachovanie kapitálu podľa osobitného predpisu127) vo ...

(3)

Každý obchodník s cennými papiermi a iné osoby podľa § 71da ods. 1 sú najneskôr do 30. novembra 2014 ...

§ 173u - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2016

Obchodník s cennými papiermi udržiava vankúš pre G-SII na konsolidovanom základe podľa osobitného zákona129) ...

a)

25 % tohto vankúša od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016,

b)

50 % tohto vankúša od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017,

c)

75 % tohto vankúša od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018,

d)

100 % tohto vankúša od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019.

§ 173v - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. októbra 2015
(1)

Účet majiteľa zriadený u centrálneho depozitára do 30. septembra 2015 pre fyzickú osobu alebo právnickú ...

(2)

Príkaz na registráciu prevodu zaknihovaného cenného papiera a príkazy na iné zápisy na nezaradený účet ...

(3)

Nezaradený účet majiteľa zaniká okamihom, keď na ňom nie je evidovaný žiadny zaknihovaný cenný papier. ...

(4)

Na žiadosť majiteľa nezaradeného účtu majiteľa predloženú členovi sú centrálny depozitár a člen povinní ...

§ 173w

Do doby, kým nie je vytvorený a uvedený do prevádzky systém pre technické spracovanie údajov na účely ...

§ 173x - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2016

V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov ...

§ 173y - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. decembra 2016
(1)

Pri právnych vzťahov, ktoré vznikli do 30. novembra 2016, na základe ktorých centrálny depozitár vykonával ...

(2)

Do právoplatnosti povolenia na činnosť podľa osobitného predpisu90) sa na výkon činnosti centrálneho ...

§ 173z - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2017
(1)

Ustanoveniami tohto zákona sa od 1. novembra 2017 spravujú aj právne vzťahy upravené týmto zákonom, ...

(2)

Konania začaté a právoplatne neskončené pred 1. novembrom 2017 sa dokončia podľa tohto zákona a osobitného ...

(3)

Povinnosť evidovať kód LEI v registri emitenta podľa § 107 ods. 4 v znení účinnom od 1. novembra 2017 ...

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 3. januára 2018

§ 173za
(1)

Ustanoveniami tohto zákona sa od 3. januára 2018 spravujú aj právne vzťahy upravené týmto zákonom, ktoré ...

(2)

Konania začaté a právoplatne neskončené pred 3. januárom 2018 sa dokončia podľa tohto zákona a osobitného ...

(3)

Dohľad na mieste začatý a neskončený pred 3. januárom 2018 sa dokončí postupom podľa tohto zákona a ...

§ 173zb
(1)

V období od 3. januára 2018 do 3. júla 2021 zúčtovacia povinnosť ustanovená osobitným predpisom130) ...

(2)

Na energetické derivátové zmluvy, pri ktorých sa uplatňuje prechodný režim podľa odseku 1, sa vzťahujú ...

(3)

Oprávnenie uplatňovať prechodný režim podľa odseku 1 udeľuje Národná banka Slovenska; Národná banka ...

§ 173zc - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2019

Na právne vzťahy, ktoré sa týkajú práva výkupu vzniknutého pred 1. januárom 2019, sa vzťahujú ustanovenia ...

§ 173zd

Podmienkou vydania rozhodnutia Národnej banky Slovenska podľa § 101 ods. 4 centrálnemu depozitárovi, ...

§ 173ze
(1)

Centrálny depozitár, ktorý nadobudol evidenciu týkajúcu sa vedenia nezaradených účtov podľa § 173zd, ...

(2)

Centrálny depozitár, ktorý vedie nezaradené účty majiteľa podľa odseku 1, je povinný pred plánovaným ...

(3)

Majiteľ zaknihovaného cenného papiera evidovaného na nezaradenom účte majiteľa je oprávnený po oznámení ...

§ 173zf - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 26. júna 2021
(1)

Povolenia udelené Národnou bankou Slovenska podľa § 54 ods. 12 druhej vety v znení účinnom do 25. júna ...

(2)

Ustanovenie § 56 ods. 13 sa uplatňuje najneskôr do 31. decembra 2021.

§ 173zg - Prechodné ustanovenie k uplatňovaniu § 73o ods. 4

Požiadavka na sprístupnenie údajov verejnosti podľa § 73o ods. 4 sa neuplatňuje v období od 28. februára ...

§ 174 - Zrušovacie ustanovenia

Zrušujú sa

1.

§ 1 až 99f a § 102 zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení zákona Národnej rady Slovenskej ...

2.

vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 64/1993 Z. z. o technickom vyhotovení verejne ...

3.

vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 108/2001 Z. z. o obsahu a spôsobe vykonania odbornej ...

§ 174a - Zrušovacie ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2007

Zrušujú sa:

1.

vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 558/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah, ...

2.

vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 559/2002 Z. z. o primeranosti vlastných zdrojov ...

3.

vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 631/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti ...

§ 174b - Zrušovacie ustanovenia k úpravám účinným od 1. decembra 2016

Zrušujú sa:

1.

vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 92/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti ...

2.

opatrenie Národnej banky Slovenska č. 1/2013 z 19. marca 2013, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti ...

§ 174c - Zrušovacie ustanovenia k úpravám účinným od 3. januára 2018

Zrušujú sa:

1.

opatrenie Národnej banky Slovenska č. 378/2007 Z. z. o poskytovaní informácií klientom alebo potenciálnym ...

2.

opatrenie Národnej banky Slovenska č. 12/2008 z 20. mája 2008, ktorým sa ustanovuje spôsob preukazovania ...

§ 174d - Zrušovacie ustanovenie účinné od 21. júla 2019

Zrušuje sa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 2/2014 o náležitostiach žiadosti o schválenie prospektu ...

Čl. IV

Zákon č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách v znení ...

V § 17e odsek 4 znie:

„(4) Podielnické listy odkúpené družstvom podľa odsekov 2 a 3 a podielnické listy premenené na členské ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 12kk a 12l znejú:

„12kk) Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých ...

Čl. VI

Zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky ...

1.

V § 3 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „ak ide o verejne obchodovateľné dlhopisy,“.

2.

V § 6 ods. 2 sa za slová „do jedného roka, je“ vkladajú slová „na ich vydanie na území Slovenskej republiky“. ...

3.

§ 8 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Emitenti podľa § 6 ods. 1 písm. a) a b), ktorí vydali dlhopisy v zahraničí, sú povinní najneskôr ...

4.

V § 14 ods. 1 sa vypúšťajú slová „verejne obchodovateľný“.

5.

V § 16 ods. 3 sa slová „60 % hodnoty“ nahrádzajú slovami „osobitným zákonom3ba) ustanovenú časť z hodnoty“. ...

„3ba) § 72 ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. ...

6.

V § 17 ods. 1 sa vypúšťajú slová „verejne obchodovateľné“.

7.

V § 20 ods. 3 sa vypúšťajú slová „verejne obchodovateľný“.

Čl. VIII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2002 s výnimkou ustanovení čl. I § 58, 63 až 69, § 70 ods. ...

Rudolf Schuster v. r.Jozef Migaš v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 566/2001 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/9/ES z 3. marca 1997 o systémoch náhrad pre investorov (Ú. ...

  2.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/26/ES z 19. mája 1998 o konečnom zúčtovaní v platobných systémoch ...

  3.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/34/ES z 28. mája 2001 o prijímaní cenných papierov na kótovanie ...

  4.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/47/ES zo 6. júna 2002 o dohodách o finančných zárukách (Ú. ...

  5.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/87/ES zo 16. decembra 2002 o doplnkovom dohľade nad úverovými ...

  6.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/25/ES z 21. apríla 2004 o ponukách na prevzatie (Ú. v. EÚ ...

  7.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/109/ES z 15. decembra 2004 o harmonizácii požiadaviek na ...

  8.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/1/ES z 9. marca 2005, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice ...

  9.

  Smernica Komisie 2006/73/ES z 10. augusta 2006, ktorou sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a ...

  10.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/36/ES z 11. júla 2007 o výkone určitých práv akcionárov spoločností ...

  11.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/111/ES zo 16. septembra 2009, ktorou sa menia a dopĺňajú ...

  12.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/44/ES zo 6. mája 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 98/26/ES ...

  13.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/73/EÚ z 24. novembra 2010, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice ...

  14.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/89/EÚ zo 16. novembra 2011, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice ...

  15.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií ...

  16.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ z 15. mája 2014, ktorou sa stanovuje rámec pre ozdravenie ...

  17.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/51/EÚ zo 16. apríla 2014, ktorou sa menia smernice 2003/71/ES ...

  18.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/50/EÚ z 22. októbra 2013, ktorou sa mení smernica Európskeho ...

  19.

  Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2015/2392 zo 17. decembra 2015 o nariadení Európskeho parlamentu a ...

  20.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou ...

  21.

  Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2017/593 zo 7. apríla 2016, ktorou sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu ...

  22.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/828 zo 17. mája 2017, ktorou sa mení smernica 2007/36/ES, ...

  23.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/878 z 20. mája 2019, ktorou sa mení smernica 2013/36/EÚ, ...

  24.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/879 z 20. mája 2019, ktorou sa mení smernica 2014/59/EÚ, ...

  25.

  Smernica Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2034 z 27. novembra 2019 o prudenciálnom dohľade nad ...

  26.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2177 z 18. decembra 2019, ktorou sa mení smernica 2009/138/ES ...

  27.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1504 zo 7. októbra 2020, ktorou sa mení smernica 2014/65/EÚ ...

  28.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/338 zo 16. februára 2021, ktorou sa mení smernica 2014/65/EÚ, ...

Poznámky

 • 1)  Napríklad zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov, § 155 až 159 Obchodného zákonníka ...
 • 2)  § 155 až 159 a § 220h a 220i Obchodného zákonníka.
 • 3)  § 176 Obchodného zákonníka.
 • 4)  § 40 zákona č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 5)  Zákon č. 530/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 6)  § 786 ods. 2 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.
 • 7)  § 781 až 785 Občianskeho zákonníka.
 • 8)  Zákon č. 191/1950 Zb.
 • 9)  § 720 Obchodného zákonníka.
 • 10)  Napríklad § 612 Obchodného zákonníka.
 • 11)  § 528 Obchodného zákonníka.
 • 12)  Zákon č. 144/1998 Z. z. o skladiskovom záložnom liste, tovarovom záložnom liste a o doplnení niektorých ...
 • 13)  Zákon č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách v znení ...
 • 13a)  Čl. 2 ods. 1 bod 27 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 z 15. mája 2014 o trhoch ...
 • 14)  § 2 ods. 2 a § 3 ods. 1 písm. c) a ods. 2 zákona č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách ...
 • 15)  Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 16)  § 535 až 539 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.
 • 16a)  § 51 zákona č. 429/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 16aa)  § 3, 8, 12,18 a 19 zákona č. 530/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 16ab)  Príloha č. 17 Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/980 zo 14. marca 2019, ktorým sa dopĺňa nariadenie ...
 • 16aba)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1129 zo 14. júna 2017 o prospekte, ktorý sa má uverejniť ...
 • 16ac)  § 18 až 24 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení ...
 • 16ad)  Kapitoly 4 a 6 prílohy I usmernenia Európskej centrálnej banky č. ECB/2011/14 (2011/817/EÚ) z 20. septembra ...
 • 16ae)  Nariadenie (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení. Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 241/2014 zo 7. januára ...
 • 16af)  Čl. 2 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1227/2011 z 25. októbra 2011 o integrite ...
 • 16b)  Čl. 38 nariadenia Komisie (ES) č. 1287/2006/ES z 10. augusta 2006, ktorým sa vykonáva smernica 2004/39/ES ...
 • 17a)  Zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 17b)  Čl. 9 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/565 z 25. apríla 2016, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho ...
 • 18)  § 15 ods. 1 písm. b) zákona č. 330/2000 Z. z. o burze cenných papierov.
 • 18a)  § 27 ods. 3 a 6 zákona č. 203/2011 Z. z. v znení zákona č. 206/2013 Z. z.
 • 18b)  § 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 18e)  Čl. 2 ods. 1 bod 28 nariadenia (EÚ) č. 600/2014.
 • 18f)  Čl. 2 ods. 1 bod 29 nariadenia (EÚ) č. 600/2014.
 • 18g)  Čl. 2 ods. 1 bod 30 nariadenia (EÚ) č. 600/2014.
 • 18h)  Čl. 1 a príloha I časti I až XX a XXIV oddiel 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 ...
 • 18i)  § 2 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 19)  § 13 ods. 1 až 6 a § 14 ods. 3 písm. f) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení ...
 • 20)  Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 21)  Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 21a)  § 85 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 21b)  Napríklad § 7 ods. 15 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 4 ods. 11 zákona č. 429/2002 ...
 • 22)  § 27 zákona č. 203/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 23)  Zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. ...
 • 24)  Zákon č. 650/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 24a)  Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 24aa)  § 41 a 42 zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov.
 • 24aaa)  Napríklad čl. 4 ods. 1 bod 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2033 z 27. novembra ...
 • 24b)  § 31 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení zákona č. 149/2001 Z. ...
 • 24c)  § 535 Občianskeho zákonníka.
 • 24d)  Čl. 8 nariadenia (EÚ) 2019/2033 v platnom znení.
 • 24e)  Čl. 2 ods. 1 bod 36a nariadenia (EÚ) č. 600/2014 v platnom znení.
 • 25)  Napríklad § 2 ods. 6 zákona č. 483/2001 Z. z.
 • 26a)  § 40 ods. 5 zákona č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 27)  Napríklad § 22 ods. 1 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení ...
 • 28)  Napríklad § 155 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • 29)  § 6 ods. 2 zákona č. 530/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, § 25 ods. 4 a § 36 zákona č. 594/2003 ...
 • 30)  Napríklad § 168 ods. 3 Obchodného zákonníka.
 • 31)  Napríklad § 12 ods. 5 zákona č. 530/1990 Zb. v znení zákona č. 361/1999 Z. z.
 • 31a)  Napríklad Trestný poriadok, zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení ...
 • 31b)  Zákon č. 312/2020 Z. z. o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku a o zmene ...
 • 32)  Napríklad § 69 Obchodného zákonníka v znení zákona č. 500/2001 Z. z.
 • 33)  § 476 až 488 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • 34)  Napríklad § 4 ods. 4 zákona č. 530/1990 Zb. v znení zákona č. 600/1992 Zb., § 13 zákona Národnej rady ...
 • 35)  Napríklad § 16 zákona č. 191/1950 Zb., § 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. ...
 • 36)  § 13 ods. 3 zákona č. 530/1990 Zb.
 • 37)  Napríklad § 12, 18 a 19 zákona č. 191/1950 Zb.
 • 38)  § 21 ods. 2 Obchodného zákonníka.
 • 39)  Napríklad § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 483/2001 Z. z.
 • 39a)  Zákon č. 289/2016 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 40)  Napríklad zákon č. 289/2016 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií.
 • 41)  Napríklad zákon č. 594/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 43/2004 Z. z. v znení neskorších ...
 • 42)  § 131 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej ...
 • 43)  § 261 až 408 Obchodného zákonníka.
 • 44)  Napríklad § 19 zákona č. 191/1950 Zb.
 • 45)  Napríklad § 18, 19 a 24 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších ...
 • 45a)  Napríklad § 56 ods. 1 prvá veta a tretia veta Obchodného zákonníka, § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 530/2003 ...
 • 46)  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave ...
 • 47)  Civilný sporový poriadok.
 • 47a)  § 2 písm. l) opatrenia Národnej banky Slovenska zo 16. januára 2004 č. 4/2004 o primeranosti vlastných ...
 • 47aa)  § 408a Obchodného zákonníka.§ 46 a § 95 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii ...
 • 47b)  § 2 ods. 2 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 47c)  Napríklad zákon č. 594/2003 Z. z.
 • 47d)  Zákon č. 510/2002 Z. z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 47e)  § 39 zákona č. 510/2002 Z. z.
 • 47f)  § 32 ods. 4 zákona č. 510/2002 Z. z.
 • 47g)  § 180 zákona č. 7/2005 Z. z. v znení zákona č. 117/2015 Z. z.
 • 47h)  § 18, 19 a 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. ...
 • 47i)  Zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 48)  Napríklad zákon č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...
 • 49)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 49a)  Zákon č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. ...
 • 49b)  Napríklad zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 49c)  Čl. 2 ods. 1 písm. e) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1503 zo 7. októbra 2020 o európskych ...
 • 50)  § 21 a 28 ods. 3 Obchodného zákonníka v znení zákona č. 500/2001 Z. z.
 • 50a)  Čl. 9 nariadenia (EÚ) 2019/2033 v platnom znení.
 • 50aa)  Napríklad zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení ...
 • 50aaa)  Zákon č. 492/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 50aab)  Napríklad čl. 31 nariadenia (EÚ) č. 600/2014 v platnom znení.
 • 50c)  § 56 zákona č. 429/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 50ca)  Čl. 12 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2019/2033 v platnom znení.
 • 50cb)  Nariadenie (EÚ) 2019/2033 v platnom znení.
 • 50cc)  Čl. 5 a 6 nariadenia (EÚ) 2019/2033 v platnom znení.
 • 50cd)  Čl. 1 ods. 2 a 5 nariadenia (EÚ) 2019/2033 v platnom znení.
 • 50ce)  § 6 ods. 13, 28 a 29 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 50cf)  § 6 ods. 14 až 17 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 50cg)  § 27 ods. 7 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 50ch)  § 23 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 50ci)  § 23a až 23e zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 50cj)  § 27 ods. 1 až 6 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 50ck)  § 30 a 31 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 50cl)  § 6 ods. 31 písm. e), § 31 ods. 4 a § 31a zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. Opatrenie ...
 • 50cm)  § 6 a § 37 ods. 6 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. Opatrenie Národnej banky Slovenska ...
 • 50cn)  § 6, § 16, § 27 ods. 9, § 29a až 29c, § 33, § 39, § 46 ods.1 a 4 a § 47 ods. 9 zákona č. 483/2001 Z. ...
 • 50co)  § 44 až 49 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 50cp)  § 33a až 33n zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 50cq)  Nariadenie (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
 • 50cr)  Čl. 4 ods. 1 bod 3 nariadenia (EÚ) 2019/2033 v platnom znení.
 • 50cs)  Čl. 4 ods. 1 bod 150 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
 • 50ct)  Čl. 4 ods. 1 bod 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
 • 50cu)  § 7b zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 209/2021 Z. z.
 • 50d)  Napríklad delegované nariadenie (EÚ) 2017/565, delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/571 z 2. júna ...
 • 51)  § 9 ods. 3 Zákonníka práce v znení zákona č. 257/2011 Z. z.
 • 52)  § 30 zákona č. 328/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 53)  § 29 zákona č. 747/2004 Z. z.
 • 53a)  § 52 ods. 5 až 8 a § 55 zákona č. 429/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. Čl. 3 až 26 nariadenia ...
 • 53b)  § 10 ods. 4 a 5 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 53c)  § 34a ods. 1 a 2 a § 34b zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších ...
 • 54)  § 27 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 54a)  § 8 zákona č. 483/2001 Z. z.
 • 54b)  § 7 a 8 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení ...
 • 54c)  § 13 zákona č. 186/2009 Z. z.
 • 54d)  § 11 ods. 1 a 2 zákona č. 483/2001 Z. z.
 • 54e)  §12 zákona č. 186/2009 Z. z.
 • 54f)  Čl. 14 až 26 nariadenia (EÚ) č. 600/2014.
 • 54g)  Napríklad zákon č. 335/2014 Z. z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 55)  § 66b Obchodného zákonníka.
 • 55a)  Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním ...
 • 56)  Zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej ...
 • 56a)  Čl. 21 až 43 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/565.
 • 56aa)  Čl. 113 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
 • 56aaa)  Medzinárodný účtovný štandard 28 Prílohy nariadenia Komisie (ES) č. 1126/2008 z 3. novembra 2008, ktorým ...
 • 56aab)  Čl. 435 ods. 2 písm. b) a c) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
 • 56ab)  Čl. 48 nariadenia (EÚ) 2019/2033 v platnom znení.
 • 56aba)  § 14 a 38a zákona č. 429/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 56abb)  Napríklad § 18 a 52 zákona č. 429/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 56abc)  Antidiskriminačný zákon.
 • 56ac)  § 34 zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve ...
 • 56aca)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 604/2014 zo 4. marca 2014, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho ...
 • 56acaa)  Čl. 7 nariadenia (EÚ) 2019/2033 v platnom znení.
 • 56acab)  Čl. 11 nariadenia (EÚ) 2019/2033 v platnom znení.
 • 56ad)  Tretia a piata časť nariadenia (EÚ) 2019/2033 v platnom znení.
 • 56ae)  Čl. 52 alebo 63 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
 • 56af)  Čl. 51 písm. c) a d) nariadenia (EÚ) 2019/2033 v platnom znení.
 • 56b)  Čl. 8 ods. 1 písm. l) a čl. 76 ods. 4 nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. ...
 • 56ba)  § 3 ods. 1 zákona č. 371/2014 Z. z.
 • 56baa)  § 2 písm. f) zákona č. 371/2014 Z. z. v znení zákona č. 39/2015 Z. z.
 • 56bb)  § 2 zákona č. 371/2014 Z. z.
 • 56bc)  Čl. 31 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 v platnom znení.
 • 56bd)  Čl. 113 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
 • 56be)  § 33t až 33y zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 371/2014 Z. z.
 • 56bf)  § 33t až 33v zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 371/2014 Z. z.
 • 56bg)  § 62a zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 371/2014 Z. z.
 • 57)  Čl. 2 bod 10 nariadenia Komisie (ES) č. 1287/2006/ES.
 • 57a)  § 21 ods. 3 písm. b) zákona č. 186/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 57aa)  Čl. 33 a 34 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/565.
 • 57b)  § 22 zákona č. 186/2009 Z. z.
 • 57c)  Čl. 2 bod 1 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/565 v platnom znení.
 • 57d)  Čl. 22 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/565 v platnom znení.
 • 58)  § 65 Obchodného zákonníka.
 • 58a)  § 3 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
 • 58b)  Napríklad zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 3a ...
 • 58c)  Napríklad zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 58d)  § 4 ods. 5 a § 7 ods. 3 zákona č. 428/2002 Z. z.
 • 58e)  § 4 ods. 1 písm. a), b) a c), § 7 ods. 3, ods. 5 druhá veta a ods. 6 druhá veta, § 8 ods. 2 a § 10 ods. ...
 • 58f)  § 7 ods. 6 zákona č. 428/2002 Z. z.
 • 58g)  Napríklad § 12 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z.
 • 58h)  § 23 a 55 zákona č. 428/2002 Z. z.
 • 58ha)  Čl. 54 a 55 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/565 v platnom znení.
 • 58haa)  Čl. 50 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/565.
 • 58hb)  § 90 zákona č. 594/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 58hc)  § 4 zákona č. 429/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 58hca)  Čl. 36 nariadenia Komisie (EÚ) č. 583/2010 z 1. júla 2010, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu ...
 • 58hcb)  Čl. 57 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/565.
 • 58hcc)  Zákon č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...
 • 58he)  Zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 258/2001 Z. z. o spotrebiteľských úveroch ...
 • 58hea)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/575 z 8. júna 2016, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu ...
 • 58hf)  Čl. 23 a 28 nariadenia (EÚ) č. 600/2014.
 • 58hfa)  Čl. 4 nariadenia (EÚ) č. 600/2014 v platnom znení.
 • 58hfb)  Delegované nariadenie (EÚ) 2017/565.
 • 58hfc)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/576 z 8. júna 2016, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu ...
 • 58hg)  Čl. 61 a 71 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/565.
 • 58ja)  Čl. 46 nariadenia (EÚ) 2019/2033 v platnom znení.
 • 58jaa)  Čl. 46 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2019/2033 v platnom znení.
 • 58jb)  Čl. 52 nariadenia (EÚ) 2019/2033 v platnom znení.
 • 58jc)  Tretia alebo štvrtá časť nariadenia (EÚ) 2019/2033 v platnom znení.
 • 58jca)  Tretia a štvrtá časť nariadenia (EÚ) 2019/2033 v platnom znení.
 • 58jcb)  Čl. 11 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) 2019/2033 v platnom znení.
 • 58jd)  Tretia časť nariadenia (EÚ) 2019/2033 v platnom znení.
 • 58je)  Čl. 43 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2019/2033 v platnom znení.
 • 58jea)  Piata časť nariadenia (EÚ) 2019/2033 v platnom znení.
 • 58jeb)  Čl. 43 nariadenia (EÚ) 2019/2033 v platnom znení.
 • 58jf)  Napríklad čl. 72 až 76 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/565.
 • 58k)  § 39 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 58l)  § 8 ods. 14 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 253/2015 Z. z.
 • 58la)  Čl. 59 a 60 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/565.
 • 59)  § 17 až 20 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 562/2003 Z. z.
 • 60)  Čl. 12 ods. 12.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky ...
 • 60a)  § 19 ods. 1 zákona č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení ...
 • 60aa)  § 23 zákona č. 431/2002 Z. z.
 • 60aaa)  Čl. 4 ods. 1 bod 26 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
 • 60ab)  § 32c ods. 2 písm. b) zákona č. 650/2004 Z. z. v znení zákona č. 156/2019 Z. z.§ 64a ods. 4 zákona č. ...
 • 60b)  Článok 15 nariadenia Komisie (ES) č. 1287/2006/ES.
 • 60d)  Článok 14 nariadenia Komisie (ES) č. 1287/2006/ES.
 • 60e)  Článok 13 nariadenia Komisie (ES) č. 1287/2006/ES.
 • 60f)  Článok 12 nariadenia Komisie (ES) č. 1287/2006/ES.
 • 60g)  Článok 30 nariadenia Komisie (ES) č. 1287/2006/ES.
 • 60h)  Článok 22 nariadenia Komisie (ES) č. 1287/2006/ES.
 • 60i)  Článok 23 nariadenia Komisie (ES) č. 1287/2006/ES.
 • 60j)  Článok 24 nariadenia Komisie (ES) č. 1287/2006/ES.
 • 60k)  Článok 33 nariadenia Komisie (ES) č. 1287/2006/ES.
 • 60l)  Články 29 a 32 nariadenia Komisie (ES) č. 1287/2006/ES.
 • 60m)  Článok 26 nariadenia Komisie (ES) č. 1287/2006/ES.
 • 60n)  Článok 25 nariadenia Komisie (ES) č. 1287/2006/ES.
 • 60o)  Články 30 a 32 nariadenia Komisie (ES) č. 1287/2006/ES.
 • 60r)  § 13, 18a, 20, § 21 ods. 1, § 22a, 23 a 39a zákona č. 429/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 60s)  § 11 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 214/2006 Z. z.
 • 60t)  Čl. 27a až 27i nariadenia (EÚ) č. 600/2014 v platnom znení.
 • 60u)  Čl. 2 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 600/2014 v platnom znení.
 • 60ua)  Čl. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2175 z 18. decembra 2019, ktorým sa mení nariadenie ...
 • 61)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 61a)  § 2 Obchodného zákonníka.
 • 62)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. o nadáciách v znení zákona č. 147/1997 Z. ...
 • 63)  Zákon č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch.
 • 64)  Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby.
 • 65)  Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
 • 66)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov ...
 • 66a)  Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 67)  Zákon č. 229/1992 Zb. o komoditných burzách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 ...
 • 68)  Zákon č. 222/1946 Zb. o pošte (poštový zákon).
 • 69)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších ...
 • 70)  Zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
 • 71)  Napríklad § 21 zákona č. 431/2002 Z. z.
 • 72)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 73)  Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 73a)  § 11 a 75 zákona č. 594/2003 Z. z.
 • 74)  § 492 a § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.§ 3 nariadenia vlády Slovenskej ...
 • 75)  § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. v znení zákona č. 154/1999 Z. z.
 • 76a)  § 7 písmeno h) Správneho súdneho poriadku.
 • 77)  Napríklad § 23 zákona č. 530/1990 Zb.
 • 78)  § 5 písm. a) zákona č. 483/2001 Z. z.§ 397 Obchodného zákonníka.§ 101 a 785 Občianskeho zákonníka v ...
 • 79)  Napríklad zákon č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 562/2003 Z. z., vyhláška Ministerstva financií Slovenskej ...
 • 80)  § 20 ods. 1 zákona č. 330/2000 Z. z.
 • 81)  § 781 ods. 2 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.
 • 82)  Napríklad § 325 ods. 2 písm. c) Civilného sporového poriadku, § 179 a § 180 Civilného mimosporového ...
 • 83)  § 116 Občianskeho zákonníka.
 • 84)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1993 Z. z. o občianskych preukazoch v znení neskorších ...
 • 85)  Zákon č. 381/1997 Z. z. o cestovných dokladoch.
 • 86)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 73/1995 Z. z. o pobyte cudzincov na území Slovenskej republiky ...
 • 87)  Napríklad § 784 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.
 • 87a)  § 7 ods. 3 a § 10 ods. 1 písm. d) zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
 • 87b)  Napríklad zákon č. 431/2002 Z. z.
 • 88)  Napríklad zákon č. 563/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 88a)  § 8 ods. 1 písm. i) a ods. 2 a § 13 ods. 1 písm. e) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách ...
 • 88b)  § 18, 19, 23 a 27 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších ...
 • 89)  Čl. 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 909/2014 z 23. júla 2014 o zlepšení vyrovnania ...
 • 89a)  Čl. 16 až 21, 54 až 57 a čl. 69 ods. 2, 4 a 5 nariadenia (EÚ) č. 909/2014.
 • 89b)  Napríklad zákon č. 203/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 89c)  Čl. 23 a 25 nariadenia (EÚ) č. 909/2014.
 • 89d)  § 10 zákona č. 203/2011 Z. z. v znení zákona č. 206/2013 Z. z.
 • 89e)  Čl. 31 a príloha oddiel A prvý a druhý bod nariadenia (EÚ) č. 909/2014.
 • 89f)  Oddiel A a B prílohy nariadenia (EÚ) č. 909/2014 v platnom znení.
 • 89g)  Napríklad zákon č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...
 • 89h)  § 21 ods. 1 písm. a) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej ...
 • 89i)  Čl. 3 ods. 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej identifikácii ...
 • 89j)  Napríklad delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/389 z 27. novembra 2017, ktorým sa dopĺňa smernica ...
 • 89k)  § 19 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 89l)  § 10 ods. 5 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 89m)  § 23a zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej ...
 • 89n)  § 15 zákona č. 224/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 89o)  § 49 ods. 1 písm. h) zákona č. 305/2013 Z. z. v znení zákona č. 273/2015 Z. z.
 • 89p)  § 3 a 3a zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci ...
 • 89q)  § 10 ods. 11 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 89r)  Čl. 2 bod 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 o mimoburzových ...
 • 89s)  Čl. 17 nariadenia (EÚ) č. 648/2012 v platnom znení.
 • 90)  Nariadenie (EÚ) č. 909/2014.
 • 90a)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon ...
 • 90aa)  § 45 zákona č. 492/2009 Z. z.
 • 90ab)  Čl. 20 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 909/2014.
 • 90ac)  Čl. 20 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 909/2014.
 • 90b)  § 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (notársky poriadok) v znení ...
 • 91)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1212 z 3. septembra 2018, ktorým sa stanovujú minimálne požiadavky ...
 • 92)  Trestný poriadok v znení neskorších predpisov.
 • 93)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 747/2004 ...
 • 94)  § 2 ods. 1 písm. b), c), e) a l) a § 76 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. ...
 • 95)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 96)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z. v znení zákona č. 409/2000 Z. z., ...
 • 96a)  Napríklad zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 97)  § 71 až 80 zákona č. 71/1967 Zb.
 • 97a)  Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...
 • 97b)  § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení ...
 • 97ba)  Napríklad § 35a zákona č. 502/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, čl. 125 a 127 nariadenia Európskeho ...
 • 97bb)  Zákon č. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní a ...
 • 97bc)  § 4 zákona č. 123/2022 Z. z. o centrálnom registri účtov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 97c)  § 6 zákona č. 375/2015 Z. z.
 • 98)  § 159 Obchodného zákonníka v znení zákona č. 500/2001 Z. z.
 • 99)  § 276 až 279 Obchodného zákonníka.
 • 100)  § 187 ods. 2 Obchodného zákonníka.
 • 100aa)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 100ab)  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej ...
 • 100ac)  § 2 ods. 5 Obchodného zákonníka.
 • 101)  Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty ...
 • 102)  Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 102a)  § 4 ods. 6 zákona č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní.
 • 102aa)  § 229 Civilného sporového poriadku.
 • 102ab)  Čl. 3 nariadenia (EÚ) 2017/1129.
 • 102ac)  Čl. 11 nariadenia (EÚ) 2017/1129.
 • 102ad)  Čl. 7 a čl. 15 nariadenia (EÚ) 2017/1129.
 • 102ae)  § 34 a 35 zákona č. 429/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 102b)  Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 103)  Zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov.
 • 103a)  Delegované nariadenie (EÚ) 2019/980.
 • 107ca)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 zo 16. septembra 2009 o ratingových agentúrach ...
 • 107cb)  Nariadenie (EÚ) č. 648/2012 v platnom znení.
 • 107cc)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 236/2012 zo 14. marca 2012 o predaji nakrátko a určitých ...
 • 107cd)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1011 z 8. júna 2016 o indexoch používaných ako referenčné ...
 • 107ce)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1503 zo 7. októbra 2020 o európskych poskytovateľoch ...
 • 107cf)  Čl. 23 nariadenia (EÚ) 2020/1503.
 • 107cg)  Čl. 2 ods. 1 písm. h) a čl. 23 ods. 9 nariadenia (EÚ) 2020/1503.
 • 107ch)  Čl. 23 ods. 10 nariadenia (EÚ) 2020/1503.
 • 107ci)  Čl. 24 nariadenia (EÚ) 2020/1503.
 • 107cj)  Čl. 2 ods. 1 písm. e) a čl. 24. ods. 4 nariadenia (EÚ) 2020/1503.
 • 107ck)  Čl. 24 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2020/1503.
 • 107d)  § 33 zákona č. 428/2002 Z. z.
 • 107e)  § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení ...
 • 107f)  § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 75 zákona ...
 • 107g)  Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2365 z 25. novembra 2015 o transparentnosti ...
 • 108)  § 23, 26, 27 a § 29 písm. a) a d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení ...
 • 108a)  Zákon č. 428/2002 Z. z.
 • 108b)  Čl. 21 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje ...
 • 109)  Civilný sporový poriadok.
 • 110)  § 13 zákona č. 329/2000 Z. z.
 • 110b)  § 2 zákona č. 8/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 110ba)  Čl. 54 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010. Čl. 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 ...
 • 110bb)  § 29 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 110c)  Napríklad zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 95/2002 Z. z. v znení neskorších ...
 • 110ca)  Čl. 19 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010. Čl. 19 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010. Čl. 19 nariadenia (EÚ) č. ...
 • 110d)  § 35 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 603/2003 Z. z.
 • 110da)  Čl. 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1092/2010 z 24. novembra 2010 o makroprudenciálnom ...
 • 110daa)  § 44 ods. 3 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 110e)  Napríklad zákon č. 367/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 13 až 15 zákona č. 659/2007 Z. z. ...
 • 110ea)  § 6 ods. 20 písm. c) zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 110ea)  Čl. 316 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
 • 110f)  Nariadenie (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení. Nariadenie (EÚ) č. 600/2014 v platnom znení. Nariadenie ...
 • 110fa)  Nariadenie (EÚ) č. 1093/2010 v platnom znení.
 • 110g)  Čl. 22 nariadenia (EÚ) 2019/2033 v platnom znení.
 • 110h)  Čl. 366 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
 • 110i)  Čl. 15 nariadenia (EÚ) 1093/2010 v platnom znení.
 • 110ja)  Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu ...
 • 110jb)  Čl. 25 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 596/2014.
 • 110jc)  § 17 zákona č. 414/2012 Z. z. v znení zákona č. 399/2014 Z. z.
 • 110jd)  Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013.
 • 110je)  Čl. 20 ods. 8 nariadenia (EÚ) 2017/1129.
 • 110k)  Napríklad zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších ...
 • 110l)  Čl. 19 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010.
 • 110la)  Čl. 63 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 909/2014.
 • 110laa)  Čl. 23 ods. 1 prvý pododsek písm. c) nariadenia (EÚ) 2019/2033 v platnom znení.
 • 110lb)  Čl. 4 ods. 1 bod 11 nariadenia (EÚ) 2019/2033 v platnom znení.
 • 110lc)  Čl. 4 ods. 1 bod 56 nariadenia (EÚ) 2019/2033 v platnom znení.
 • 110ld)  Čl. 4 ods. 1 bod 57 nariadenia (EÚ) 2019/2033 v platnom znení.
 • 110le)  Čl. 4 ods. 1 bod 58 nariadenia (EÚ) 2019/2033 v platnom znení.
 • 110lf)  Čl. 4 ods. 1 bod 23 nariadenia (EÚ) 2019/2033 v platnom znení.
 • 110lg)  § 33a zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 110lh)  Čl. 4 ods. 1 bod 25 nariadenia (EÚ) 2019/2033 v platnom znení.
 • 110li)  Čl. 1 až 8 nariadenia (EÚ) 2019/2033 v platnom znení.
 • 110lj)  Čl. 18 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 v platnom znení.
 • 110lk)  Čl. 23 ods. 1 prvý pododsek písm. c) a čl. 23 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2019/2033 v platnom znení.
 • 110ll)  Čl. 21 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 v platnom znení.
 • 110lm)  Čl. 21 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010 v platnom znení.
 • 110ln)  Čl. 19 ods. 1 druhý pododsek nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 v platnom znení.
 • 110m)  Napríklad čl. 30 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 596/2014 v platnom znení, čl. 22 nariadenia (EÚ) 2015/2365, ...
 • 110n)  Napríklad čl. 30 ods. 2 a čl. 31 nariadenia (EÚ) č. 596/2014 v platnom znení, čl. 22 a 23 nariadenia ...
 • 111)  Napríklad Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ...
 • 111a)  Čl. 24 a 25 nariadenia (ES) č. 1060/2009 v platnom znení. Čl. 32 nariadenia (EÚ) 2017/1129.
 • 111b)  Čl. 38 nariadenia (EÚ) 2017/1129.
 • 112)  § 178 ods. 1 a 2 a § 187 písm. e) Obchodného zákonníka.
 • 113)  § 178 ods. 3 a § 187 písm. e) Obchodného zákonníka.
 • 114)  Napríklad Trestný zákon v znení neskorších predpisov, Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon ...
 • 114a)  § 53 až 62 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 114aa)  § 10 ods. 5 zákona č. 747/2004 Z. z.
 • 114ab)  § 19 ods. 4 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 114b)  § 1 až 24, 39a, 39b, § 59 až 64 zákona č. 429/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 114c)  Nariadenie (EÚ) č. 648/2012, nariadenie (EÚ) č. 236/2012.
 • 114d)  Čl. 377 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
 • 114e)  § 37 ods. 3 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení zákona č. 276/2009 Z. z.
 • 114f)  § 27 ods. 7 zákona č. 747/2004 Z. z. Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení ...
 • 114g)  Napríklad Trestný poriadok v znení neskorších predpisov.
 • 114ga)  § 10 ods. 2 zákona č. 371/2014 Z. z. v znení zákona č. 437/2015 Z. z.
 • 114gb)  § 34 ods. 6 zákona č. 371/2014 Z. z. v znení zákona č. 373/2018 Z. z.
 • 114gc)  § 8 a § 54 ods. 2 zákona č. 371/2014 Z. z. v znení zákona č. 437/2015 Z. z.
 • 114h)  Čl. 62 nariadenia (EÚ) č. 909/2014 v platnom znení. Čl. 42 nariadenia (EÚ) 2017/1129.
 • 114ha)  Čl. 37 nariadenia (EÚ) 2017/2402.
 • 114hb)  § 98 ods. 7 písm. a) zákona č. 371/2014 Z. z. v znení zákona č. 437/2015 Z. z.
 • 114i)  § 156a Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • 115)  § 25 zákona č. 747/2004 Z. z.
 • 115a)  § 14, 15 a 27 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom ...
 • 116)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v ...
 • 117)  § 46 až 66 zákona č. 328/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 118)  § 4 až 33 zákona č. 328/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 119)  Napríklad zákon č. 530/1990 Zb.
 • 120)  § 42a a 42b Občianskeho zákonníka.
 • 120a)  § 151me Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.§ 180 zákona č. 7/2005 Z. z.
 • 121)  § 31 ods. 4 Obchodného zákonníka v znení zákona č. 500/2001 Z. z.
 • 121a)  § 38 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 121aa)  Zákon č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 121ab)  Nariadenie (EÚ) č. 600/2014 v platnom znení.
 • 122)  § 68 ods. 7 Obchodného zákonníka v znení zákona č. 500/2001 Z. z.
 • 123a)  Napríklad čl. 4 ods. 1 bod 40 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
 • 123b)  Napríklad nariadenie (EÚ) č. 575/2013.
 • 123c)  Napríklad čl. 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010.
 • 123d)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon ...
 • 124)  § 6 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 149/1975 Zb. o archívnictve v znení neskorších predpisov. ...
 • 125)  Zákon č. 659/2007 Z. z.
 • 126)  § 28a a 31b zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení zákona č. 206/2013 Z. z.
 • 127)  § 33b ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 128)  Čl. 92 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
 • 129)  § 33d ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 130)  Čl. 4 nariadenia (EÚ) č. 648/2012.
 • 131)  Čl. 11 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 648/2012.
 • 132)  Čl. 10 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 648/2012.
 • 133)  Čl. 10 nariadenia (EÚ) č. 648/2012.
Načítavam znenie...