Zákon o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) 566/2001 účinný od 01.06.2024 do 31.12.2024

Platnosť od: 23.12.2001
Účinnosť od: 01.06.2024
Účinnosť do: 31.12.2024
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Cenné papiere
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST79JUD9719DS76EUPP50ČL12

Zákon o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) 566/2001 účinný od 01.06.2024 do 31.12.2024
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 566/2001 s účinnosťou od 01.06.2024 na základe 107/2024

Legislatívny proces k zákonu 107/2024

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch)

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 1 - Predmet úpravy

Tento zákon upravuje cenné papiere, investičné služby, niektoré zmluvné vzťahy k cenným papierom, niektoré vzťahy súvisiace s činnosťou osôb poskytujúcich investičné služby a s činnosťou centrálneho depozitára cenných papierov (ďalej len „centrálny depozitár“), niektoré vzťahy súvisiace s pôsobením iných subjektov v oblasti finančného trhu a dohľad nad kapitálovým trhom (ďalej len „dohľad“) v rozsahu podľa tohto zákona.

§ 2
(1)

Cenný papier je peniazmi oceniteľný zápis v zákonom ustanovenej podobe a forme, s ktorým sú spojené práva podľa tohto zákona a práva podľa osobitných zákonov,1) najmä oprávnenie požadovať určité majetkové plnenie alebo vykonávať určité práva voči zákonom určeným osobám.

(2)

Sústavu cenných papierov tvoria tieto druhy cenných papierov:

a)

akcie,2)

b)

dočasné listy,3)

c)

podielové listy,4)

d)

dlhopisy,5)

e)

vkladové listy,6)

f)

pokladničné poukážky (§ 3),

g)

vkladné knižky,7)

h)

kupóny (§ 4),

i)

zmenky,8)

j)

šeky,8)

k)

cestovné šeky,9)

l)

náložné listy,10)

m)

skladištné listy,11)

n)

skladiskové záložné listy,12)

o)

tovarové záložné listy,12)

p)

družstevné podielnické listy,13)

r)

investičné certifikáty,

s)

vkladové potvrdenky,

t)

certifikáty podľa osobitného predpisu,13a)

u)

iný druh cenného papiera, ktorý za cenný papier vyhlási osobitný predpis.

§ 3 - Pokladničné poukážky
(1)

Pokladničná poukážka je cenný papier so splatnosťou najviac jeden rok od jeho vydania. Výnos z nej sa určuje rozdielom medzi menovitou hodnotou pokladničnej poukážky a jej emisným kurzom. Pokladničná poukážka potvrdzuje právo majiteľa pokladničnej poukážky požadovať pri jej splatnosti výplatu peňažných prostriedkov vo výške menovitej hodnoty pokladničnej poukážky. Pokladničnú poukážku môže bez uvedenia dôvodu záväzku aj na svoj vlastný rad vydať Európska centrálna banka v súčinnosti s Národnou bankou Slovenska, Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) za Slovenskú republiku,14) banka alebo zahraničná banka prostredníctvom pobočky umiestnenej na území Slovenskej republiky;15) na pokladničnú poukážku sa vzťahujú ustanovenia osobitného zákona,16) ak tento zákon alebo osobitný zákon14) neustanovuje inak.

(2)

Na náležitosti, emisné podmienky a splácanie pokladničných poukážok sa vzťahujú ustanovenia osobitného zákona.16aa)

§ 4 - Kupóny
(1)

Na uplatnenie práva na výnos z akcie, dočasného listu, dlhopisu alebo z podielového listu možno vydávať kupóny ako listinné cenné papiere na meno alebo na rad.

(2)

Kupóny sa vydávajú v kupónovom hárku. Súčasťou kupónového hárku môže byť talón, s ktorým je spojené právo na vydanie nového kupónového hárku. Talón nie je cenný papier.

(3)

Kupón musí obsahovať údaje o

a)

druhu, emitentovi a číselnom označení cenného papiera, ku ktorému bol vydaný, s výnimkou číselného označenia zaknihovaného cenného papiera,

b)

výnose alebo spôsobe jeho určenia a

c)

dátume a mieste uplatnenia práva na výnos.

§ 4a - Investičné certifikáty
(1)

Investičný certifikát je cenný papier, ktorého hodnota je naviazaná na hodnotu indexov, úrokových mier, akcií, dlhových cenných papierov, výmenných kurzov, komodít, prípadne iných podkladových aktív, alebo ich kombinácie. S investičným certifikátom je spojené právo na vyrovnanie

a)

prostredníctvom nadobudnutia finančných nástrojov alebo zlata, ktoré sú podkladovým aktívom investičného certifikátu,

b)

v hotovosti,

c)

kombináciou spôsobov podľa písmen a) a b).

(2)

Emitentom investičného certifikátu môže byť len banka, zahraničná banka, obchodník s cennými papiermi, ktorý spĺňa požiadavky na výšku počiatočného kapitálu najmenej v rozsahu podľa § 54 ods. 12, alebo obdobný zahraničný obchodník s cennými papiermi.

(3)

Investičný certifikát musí obsahovať

a)

obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo emitenta a kód LEI, ak mu bol pridelený,

b)

označenie „investičný certifikát“, formu a podobu investičného certifikátu,

c)

názov investičného certifikátu a ISIN,

d)

menovitú hodnotu investičného certifikátu v eurách alebo v inej mene,

e)

spôsob vyrovnania a určenia jeho hodnoty,

f)

informácie o podkladovom aktíve podľa osobitného predpisu,16ab)

g)

termín alebo termíny vyrovnania, ak v emisných podmienkach investičných certifikátov nie je uvedené, že ide o trvalý finančný nástroj bez povinnosti jeho vyrovnania,

h)

údaj o prevoditeľnosti alebo obmedzení prevoditeľnosti investičného certifikátu.

(4)

Investičný certifikát môže obsahovať ďalšie písomné vymedzenie práv a povinností.

(5)

Emisné podmienky investičných certifikátov sú súhrnom práv a povinností emitenta a majiteľa investičných certifikátov.

(6)

Za údaje uvedené v emisných podmienkach investičných certifikátov zodpovedá emitent. Emisné podmienky investičných certifikátov musia obsahovať vyhlásenie emitenta o tom, že údaje v nich sú úplné, pravdivé a sú v súlade s náležitosťami investičných certifikátov podľa odsekov 3 a 4.

(7)

Kto v emisných podmienkach investičných certifikátov uvedie neúplné alebo nepravdivé údaje alebo údaje v rozpore s náležitosťami investičných certifikátov podľa odsekov 3 a 4, zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobil.

(8)

Emitent môže zmeniť emisné podmienky investičných certifikátov, len ak ide o zmenu označenia emitenta, zmenu sídla emitenta, zmenu platobného miesta alebo o opravu chýb v písaní, počítaní alebo iných zrejmých nesprávností.

(9)

Emitent je povinný sprístupniť emisné podmienky investičných certifikátov najneskôr v deň začiatku ich vydávania na

a)

nosiči informácií, ktorý umožňuje reprodukciu emisných podmienok investičných certifikátov v nezmenenej podobe a ich uchovanie tak, aby mohli byť využívané aspoň do splatnosti investičných certifikátov,

b)

webovom sídle emitenta alebo

c)

webovom sídle finančnej inštitúcie umiestňujúcej alebo predávajúcej tieto investičné certifikáty.

(10)

Zmeny emisných podmienok investičných certifikátov a úplné znenie emisných podmienok investičných certifikátov je emitent povinný sprístupniť bezodkladne po ich vykonaní spôsobom, akým boli sprístupnené pôvodné emisné podmienky investičných certifikátov.

(11)

Emitent je povinný poskytnúť majiteľovi investičných certifikátov na jeho žiadosť úplné znenie emisných podmienok investičných certifikátov.

(12)

Emitent je povinný predložiť centrálnemu depozitárovi emisné podmienky investičných certifikátov do 15 dní odo dňa začatia ich vydávania. Centrálny depozitár sprístupní na žiadosť majiteľa alebo držiteľa investičného certifikátu emisné podmienky týchto investičných certifikátov. Pri zmene emisných podmienok investičných certifikátov je emitent povinný bezodkladne predložiť centrálnemu depozitárovi zmeny emisných podmienok investičných certifikátov a úplné znenie emisných podmienok investičných certifikátov.

(13)

Pri investičných certifikátoch, pre ktoré bol vypracovaný na účely verejnej ponuky prospekt cenného papiera podľa osobitného predpisu,16aba) môže emitent nahradiť emisné podmienky investičných certifikátov samostatnou časťou prospektu cenného papiera, ktorá obsahuje výlučne úplné znenie emisných podmienok investičných certifikátov, pričom Centrálnemu depozitárovi sa v tomto prípade predkladá samostatná časť prospektu cenného papiera obsahujúca emisné podmienky investičných certifikátov; tým nie sú dotknuté ustanovenia odsekov 5 až 8, 10 a 11.

(14)

Investičný certifikát, ktorý nadobudne jeho emitent pred dobou jeho splatnosti, nezaniká, ak emitent nerozhodne inak. Práva a záväzky spojené s investičnými certifikátmi, ktoré sú v majetku emitenta, zanikajú v deň splatnosti investičného certifikátu, ak k ich zániku nedošlo skôr na základe rozhodnutia emitenta.

(15)

Emisiu investičných certifikátov je možné vydávať v lehote pre upisovanie aj postupne po častiach (tranžiach), ak je táto možnosť uvedená v emisných podmienkach investičných certifikátov.

(16)

Ak nedôjde k vydaniu investičných certifikátov, je emitent povinný do 20 dní po dni skončenia lehoty pre upisovanie vrátiť upisovateľovi ním upísanú a splatenú sumu vrátane úroku vo výške váženého priemeru základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky za obdobie od dátumu splatenia emisného kurzu.

(17)

Práva z investičných certifikátov sa premlčujú za desať rokov odo dňa termínu vyrovnania.

(18)

Investičný certifikát poskytovaný alebo poskytnutý ako zábezpeka na zabezpečenie obchodu Národnej banky Slovenska16ac) musí spĺňať požiadavky a podmienky ustanovené osobitnými predpismi.16ad)

(19)

Ak v emisných podmienkach investičných certifikátov emitent uviedol, že ide o trvalý finančný nástroj bez povinnosti jeho vyrovnania alebo je v nich uvedená skutočnosť, ktorá trvalo alebo dočasne znižuje hodnotu investičného certifikátu a umožňuje jeho konverziu na nástroje vlastného kapitálu Tier 1 podľa osobitného predpisu,16ae) takéto investičné certifikáty môžu byť predmetom ponuky len pre profesionálnych klientov podľa § 8a ods. 2.

§ 4b - Vkladové potvrdenky

Vkladovými potvrdenkami sú cenné papiere, ktoré sú obchodovateľné na kapitálovom trhu, predstavujú vlastníctvo iných cenných papierov zahraničného emitenta a ktoré môžu byť prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, pričom sa s nimi môže obchodovať nezávisle od týchto cenných papierov zahraničného emitenta.

§ 5 - Finančné nástroje
(1)

Finančnými nástrojmi sú

a)

prevoditeľné cenné papiere,

b)

nástroje peňažného trhu,

c)

cenné papiere a majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania,

d)

opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, emisných kvót alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti,

e)

opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán inak ako z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy,

f)

opcie, futures, swapy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať doručením, ak sa s nimi obchoduje na regulovanom trhu, na mnohostrannom obchodnom systéme16a) alebo na organizovanom obchodnom systéme,16a) okrem veľkoobchodných energetických produktov,16af) s ktorými sa obchoduje na organizovanom obchodnom systéme a ktoré sa musia vyrovnať doručením,

g)

opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať doručením, neuvedené v písmene f), ktoré neslúžia na podnikateľské účely a majú charakter iných derivátových finančných nástrojov,

h)

derivátové nástroje na presun úverového rizika,

i)

finančné rozdielové zmluvy,

j)

opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa klimatických zmien, dopravných sadzieb, miery inflácie alebo iných úradných hospodárskych štatistík, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán z iného dôvodu ako z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy, ako aj iné derivátové zmluvy týkajúce sa aktív, práv, záväzkov, indexov a iných faktorov, neuvedené v tomto odseku, ktoré majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a obchoduje sa s nimi na regulovanom trhu, na mnohostrannom obchodnom systéme alebo na organizovanom obchodnom systéme,

k)

emisné kvóty, ktoré sú tvorené akoukoľvek jednotkou spĺňajúcou požiadavky osobitného predpisu.17a)

(2)

Za finančné nástroje sa považujú finančné nástroje podľa odseku 1 aj vtedy, keď sú tieto nástroje vydávané prostredníctvom technológie distribuovanej databázy transakcií.17aa)

(3)

Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktoré sa vyhlasuje uverejnením jeho úplného znenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky (ďalej len „zbierka zákonov"), podrobnosti o tom, čo sa rozumie finančnými nástrojmi podľa odseku 1.

§ 6 - Investičné služby, investičné činnosti a vedľajšie služby
(1)

Investičné služby a investičné činnosti sú

a)

prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov,

b)

vykonanie pokynu klienta na jeho účet,

c)

obchodovanie na vlastný účet,

d)

riadenie portfólia,

e)

investičné poradenstvo,

f)

upisovanie a umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku,

g)

umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku,

h)

organizovanie mnohostranného obchodného systému,

i)

organizovanie organizovaného obchodného systému.

(2)

Vedľajšie služby sú

a)

úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek,

b)

poskytovanie úverov alebo pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ak je poskytovateľ úveru alebo pôžičky zapojený do tohto obchodu,

c)

poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a poskytovanie poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku,

d)

vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spojené s poskytovaním investičných služieb,

e)

vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi,

f)

služby spojené s upisovaním finančných nástrojov,

g)

služby a činnosti podľa odseku 1 a písmen a) až f) týkajúce sa podkladových nástrojov derivátov podľa § 5 ods. 1 písm. e) až g) a j), ak sú spojené s poskytovaním investičných služieb alebo vedľajších služieb pre tieto deriváty.

(3)

Vykonaním pokynu klienta na jeho účet je konanie na účely uzatvorenia zmluvy na nákup alebo predaj jedného alebo viacerých finančných nástrojov na účet klienta a zahŕňa uzavretie zmlúv na predaj finančných nástrojov vydaných obchodníkom s cennými papiermi alebo bankou v čase ich vydania. Investičná služba prijatie a postúpenie pokynu týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov zahŕňa aj sprostredkovanie vykonania obchodov s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi.

(4)

Obchodovaním na vlastný účet je obchodovanie s vlastným majetkom, ktorého výsledkom je uzavretie obchodov s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi; obchodovaním na vlastný účet nie je spravovanie vlastného majetku.

(5)

Riadením portfólia je obhospodarovanie portfólia finančných nástrojov v súlade s oprávneniami udelenými klientmi na základe voľnej úvahy obhospodarovateľa.

(6)

Investičným poradenstvom je poskytovanie osobného odporúčania17b) klientovi na jeho žiadosť alebo na základe podnetu poskytovateľa investičnej služby v súvislosti s jedným alebo viacerými obchodmi s finančnými nástrojmi.

(7)

Upisovaním je nadobudnutie finančných nástrojov od ich emitenta pri ich vydaní na účely ich predaja tretím osobám. Umiestňovaním sa rozumie zabezpečovanie predaja finančných nástrojov pre emitenta pri ich vydaní. Pevným záväzkom sa rozumie záväzok zabezpečiť predaj finančných nástrojov za vopred dohodnutú cenu vrátane záväzku odkúpiť od emitenta nepredané finančné nástroje.

(8)

Držiteľskou správou je správa, pri ktorej právne úkony potrebné na výkon a zachovanie práv spojených s finančným nástrojom pre majiteľa finančného nástroja voči tretím osobám vykonáva vo svojom mene a na účet klienta správca, najmä

a)

prijatie finančného nástroja v prospech účtu klienta,

b)

dodanie finančného nástroja na ťarchu účtu klienta,

c)

pripisovanie úrokov, dividend a iných plnení plynúcich z držania finančného nástroja na účet klienta.

(9)

Držaním finančných nástrojov klienta je výkon úschovy a správy finančných nástrojov klienta v mene obchodníka s cennými papiermi na účet klienta; držaním sa rozumie aj nakladanie s finančnými nástrojmi prijatými od klienta na zabezpečenie vykonania iných investičných služieb a investičných činností.

Vymedzenie základných pojmov

§ 7
(1)

Emitentom je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vydala, vydáva alebo sa rozhodla vydať cenný papier podľa tohto zákona alebo podľa osobitných zákonov.

(2)

Zastupiteľnými cennými papiermi sú cenné papiere rovnakého druhu (§ 2 ods. 2) a formy (§ 11) vydané jedným emitentom, ak sú s nimi spojené rovnaké práva.

(3)

Emisiou cenných papierov je súbor zastupiteľných cenných papierov.

(4)

ISIN je označenie cenného papiera podľa medzinárodného systému číslovania na identifikáciu cenných papierov.

(5)

Menovitou hodnotou cenného papiera je peňažná suma, na ktorú cenný papier znie.

(6)

Emisným kurzom cenného papiera je cena, za ktorú emitent predáva cenný papier pri jeho vydaní.

(7)

Kurzom cenného papiera je cena cenného papiera určená a zverejnená burzou cenných papierov postupom podľa burzových pravidiel.18)

(8)

Majiteľom cenného papiera podľa § 10 ods. 1 písm. a) je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nadobudla cenný papier na základe zmluvy splnením záväzku podľa § 20 alebo nadobudla cenný papier na základe inej právnej skutočnosti ustanovenej zákonom, ak tento zákon neustanovuje inak.

(9)

Majiteľom cenného papiera podľa § 10 ods. 1 písm. b) je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nadobudla cenný papier na základe zmluvy alebo na základe inej právnej skutočnosti ustanovenej zákonom a je zapísaná ako majiteľ cenného papiera v evidencii podľa § 10 ods. 4, ak tento zákon neustanovuje inak.

(10)

Anonymnými obchodmi sú obchody uzatvorené na burze cenných papierov na základe prijímania návrhov určených vopred neurčenému okruhu právnických osôb alebo fyzických osôb.

(11)

Dlhodobým investičným sporením je investovanie finančných prostriedkov do portfólia vykonávané prostredníctvom obchodníkov s cennými papiermi, pobočiek zahraničných obchodníkov s cennými papiermi a iných finančných inštitúcií oprávnených podľa tohto zákona a osobitného predpisu 18a) na poskytovanie investičných služieb riadenia portfólia a vykonávanie pokynov klienta na jeho účet, ak sú splnené tieto podmienky:

a)

portfólio bolo zriadené na obdobie najmenej 15 rokov a v období 15 rokov od vytvorenia portfólia z neho nebolo klientovi vyplatené plnenie; vyplatenie plnenia z dôvodu presunu portfólia k inej finančnej inštitúcií sa nepovažuje za vyplatenie plnenia, ak sa takýto presun uskutoční do troch mesiacov od zrušenia portfólia v pôvodnej finančnej inštitúcii,

b)

maximálna výška finančných prostriedkov, ktorú možno investovať za jeden kalendárny rok, je najviac v sume 6 000 eur, pričom do tejto sumy sa nezapočítavajú reinvestície v rámci portfólia.

(12)

Systematickým internalizátorom je obchodník s cennými papiermi, ktorý organizovane, často, systematicky a významne obchoduje na vlastný účet vykonávaním pokynov klientov mimo regulovaného trhu, mnohostranného obchodného systému alebo organizovaného obchodného systému bez toho, aby organizoval mnohostranný systém; to platí, len ak sa prekročia vopred určené limity, a to limit pre početnosť a systematickosť a limit pre významnosť, alebo ak si obchodník s cennými papiermi zvolí režim systematického internalizátora. Početnosť a systematickosť sa meria na základe počtu mimoburzových obchodov s finančným nástrojom, ktoré uskutoční obchodník s cennými papiermi na vlastný účet vykonávaním pokynov klientov. Významnosť sa určuje buď na základe objemu mimoburzových obchodov, ktoré uskutoční obchodník s cennými papiermi vo vzťahu k celkovému objemu obchodov obchodníka s cennými papiermi s konkrétnym finančným nástrojom, alebo na základe objemu mimoburzových obchodov, ktoré uskutoční obchodník s cennými papiermi vo vzťahu k celkovému objemu obchodov s konkrétnym finančným nástrojom v Európskej únii.

(13)

Algoritmickým obchodovaním je obchodovanie s finančnými nástrojmi, pri ktorom počítačový algoritmus automaticky s obmedzeným ľudským zásahom alebo aj bez neho, určuje individuálne parametre pokynov, vrátane zadania pokynu, jeho načasovania, ceny alebo jeho objemu alebo spôsob nakladania s pokynom po jeho podaní; algoritmickým obchodovaním nie je systém, ktorý sa používa len na účel smerovania pokynov na jedno obchodné miesto alebo na viaceré obchodné miesta, na spracovanie pokynov bez akéhokoľvek určovania obchodných parametrov, na potvrdenie pokynov alebo na poobchodné spracovanie vykonaných transakcií.

(14)

Metódou vysokofrekvenčného algoritmického obchodovania je akákoľvek metóda algoritmického obchodovania, ktorú charakterizuje

a)

infraštruktúra zameraná na minimalizáciu sieťového a iného oneskorovania vrátane aspoň jedného z týchto nástrojov algoritmického vstupu pokynov:

1.

služby spoločného umiestnenia,

2.

blízkosť umiestnenia alebo

3.

vysokorýchlostný priamy elektronický prístup,

b)

systém určovania iniciácie, generovania, smerovania alebo vykonania pokynov bez ľudského zásahu pri jednotlivých obchodoch alebo pokynoch a

c)

vysoký počet správ v rámci príslušného dňa, ktoré predstavujú pokyny, kotácie alebo zrušenia.

(15)

Štruktúrovaným vkladom je vklad podľa osobitného predpisu,18b) ktorý je úplne splatný k dátumu splatnosti za podmienok, za ktorých sa akýkoľvek úrok alebo prémia zaplatí alebo je podmienená vzorcom, ktorý zahŕňa faktory ako

a)

index alebo kombináciu indexov okrem vkladov s premenlivou sadzbou, ktorých výnos je priamo viazaný na index úrokovej miery, ako je Euribor alebo Libor,

b)

finančný nástroj alebo kombinácie finančných nástrojov,

c)

komoditu alebo kombináciu komodít alebo akékoľvek iné nezastupiteľné aktíva alebo

d)

výmenný kurz zahraničnej meny alebo kombináciu výmenných kurzov zahraničných mien.

(16)

Fondom obchodovaným na burze je fond, z ktorého najmenej jedným podielom alebo jednou emisiou cenného papiera sa počas dňa obchoduje najmenej na jednom obchodnom mieste a najmenej jedným tvorcom trhu, ktorý prijme opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby sa cena jeho cenných papierov na obchodnom mieste výrazne neodchýlila od jeho čistej hodnoty aktív a podľa okolností od jeho indikatívnej čistej hodnoty aktív.

(17)

Osobou z nečlenského štátu je osoba, ktorá by bola úverovou inštitúciou poskytujúcou investičné služby alebo vykonávajúcou investičnú činnosť alebo zahraničným obchodníkom s cennými papiermi, ak by mala ústredie alebo registrované sídlo v Európskej únii.

(18)

Štátnym emitentom je niektorý z týchto emitentov vydávajúcich dlhové nástroje:

a)

Európska únia,

b)

členský štát vrátane jeho orgánu štátnej správy, agentúry alebo účelovo zriadeného subjektu členského štátu,

c)

člen federácie, ak ide o federatívny členský štát,

d)

účelovo zriadený subjekt pre niekoľko členských štátov,

e)

medzinárodná finančná inštitúcia zriadená najmenej dvoma členskými štátmi, ktorej účelom je mobilizovať finančné prostriedky a poskytovať finančnú pomoc v prospech svojich členov, ktorí majú vážne finančné problémy alebo ktorým hrozia vážne finančné problémy alebo

f)

Európska investičná banka.

(19)

Štátnym dlhovým nástrojom je dlhový nástroj vydaný štátnym emitentom.

(20)

Štruktúrovanými finančnými produktmi sú štruktúrované finančné produkty podľa osobitného predpisu.18e)

(21)

Derivátmi sú deriváty podľa osobitného predpisu.18f)

(22)

Komoditnými derivátmi sú komoditné deriváty podľa osobitného predpisu.18g)

(23)

Veľkoobchodnými energetickými produktmi sú veľkoobchodné energetické produkty podľa osobitného predpisu.16af)

(24)

Derivátmi poľnohospodárskych komodít sú derivátové zmluvy týkajúce sa produktov podľa osobitného predpisu.18h)

(25)

Energetickými derivátovými zmluvami sú opcie, futurity, swapy a všetky ostatné derivátové zmluvy podľa § 5 ods. 1 písm. f) súvisiace s uhlím alebo ropou, ktoré sa obchodujú v organizovanom obchodnom systéme a musia byť vyrovnané doručením.

(26)

Kódom LEI je dvadsaťmiestny alfanumerický znakový kód podľa medzinárodného systému číslovania na identifikáciu právneho subjektu.

(27)

Zámenou finančného nástroja je predaj finančného nástroja a nákup iného finančného nástroja alebo uplatnenie práva na zámenu existujúceho finančného nástroja.

(28)

Doložkou o splatení v úplnom rozsahu je doložka zameraná na ochranu investora zabezpečením toho, že pri predčasnom splatení dlhopisu je emitent povinný zaplatiť majiteľovi dlhopisu sumu rovnajúcu sa súčtu čistej súčasnej hodnoty zostávajúcich výplat kupónov očakávaných do splatnosti a istiny dlhopisu, ktorý sa má splatiť.

(29)

Elektronickým formátom je akékoľvek trvanlivé médium iné než v listinnej podobe.

(30)

Prevažne obchodnou skupinou je skupina, pre ktorú nie je hlavným predmetom podnikania poskytovanie investičných služieb podľa tohto zákona, vykonávanie akejkoľvek činnosti uvedenej v osobitnom zákone18i) alebo konanie ako tvorca trhu vo vzťahu ku komoditným derivátom.

(31)

Faktormi udržateľnosti sú faktory udržateľnosti podľa osobitného predpisu.18j)

§ 8 - Na účely tohto zákona sa rozumie
a)

portfóliom majetok tvorený finančnými nástrojmi, inými cennými papiermi alebo peňažnými prostriedkami určenými na kúpu finančných nástrojov alebo iných cenných papierov,

b)

dôveryhodnou osobou fyzická osoba, ktorá v posledných desiatich rokoch

1.

nebola právoplatne odsúdená za trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom riadiacej funkcie alebo za úmyselný trestný čin; tieto skutočnosti sa preukazujú odpisom z registra trestov19) alebo, ak ide o cudzinca, obdobným dokladom o bezúhonnosti nie starším ako tri mesiace a vydaným príslušným orgánom štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, alebo vydaným príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo orgánom štátu, kde sa obvykle zdržiava,

2.

nepôsobila vo funkcii uvedenej v § 55 ods. 2 písm. d) u obchodníka s cennými papiermi alebo vo finančnej inštitúcii podľa písmena c), ktorej bolo odobraté povolenie, alebo vo funkcii uvedenej v § 56 ods. 2 písm. c) v pobočke zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ktorému bolo odobraté povolenie, na výkon činnosti zahraničného obchodníka s cennými papiermi na území Slovenskej republiky, a to kedykoľvek v období jedného roka pred odobratím povolenia; to neplatí, ak z povahy veci vyplýva, že z hľadiska pôsobenia vo funkcii uvedenej v § 55 ods. 2 písm. d) alebo § 56 ods. 2 písm. c) nemohla táto osoba ovplyvniť činnosť obchodníka s cennými papiermi, finančnej inštitúcie podľa písmena c) alebo zahraničného obchodníka s cennými papiermi a spôsobiť následky, ktoré viedli k odobratiu tohto povolenia, a Národná banka Slovenska v konaní20) o udelení povolenia podľa tohto zákona túto osobu uznala za dôveryhodnú,

3.

nepôsobila vo funkcii uvedenej v § 55 ods. 2 písm. d) u obchodníka s cennými papiermi alebo vo finančnej inštitúcii podľa písmena c), nad ktorou bola zavedená nútená správa, a to kedykoľvek v období jedného roka pred zavedením nútenej správy; to neplatí, ak z povahy veci vyplýva, že z hľadiska pôsobenia vo funkcii uvedenej v § 55 ods. 2 písm. d) nemohla táto osoba ovplyvniť činnosť obchodníka s cennými papiermi alebo finančnej inštitúcie podľa písmena c) a spôsobiť následky, ktoré viedli k zavedeniu nútenej správy a Národná banka Slovenska v konaní o udelení povolenia podľa tohto zákona uznala túto osobu za dôveryhodnú,

4.

nepôsobila vo funkcii uvedenej v § 55 ods. 2 písm. d) u obchodníka s cennými papiermi alebo vo finančnej inštitúcii podľa písmena c), na ktorú bol vyhlásený konkurz21) alebo ktorá vstúpila do likvidácie, a to kedykoľvek v období jedného roka pred vyhlásením konkurzu alebo pred vstupom do likvidácie; to neplatí, ak z povahy veci vyplýva, že z hľadiska pôsobenia vo funkcii uvedenej v § 55 ods. 2 písm. d) nemohla táto osoba ovplyvniť činnosť obchodníka s cennými papiermi alebo finančnej inštitúcie podľa písmena c) a spôsobiť následky, ktoré viedli k vyhláseniu konkurzu alebo k vstupu do likvidácie a Národná banka Slovenska v konaní o udelenie povolenia podľa tohto zákona túto osobu uznala za dôveryhodnú a ani v prípade, ak pôsobila vo funkcii uvedenej v § 55 ods. 2 písm. d) v doplnkovej dôchodkovej poisťovni, ktorá vstúpila do likvidácie z dôvodu jej transformácie podľa osobitného zákona,21a)

5.

nemala právoplatne uloženú pokutu vyššiu ako 50 % sumy, ktorá sa jej mohla uložiť podľa § 144 ods. 7,

6.

nebola považovaná za nedôveryhodnú osobu podľa osobitných predpisov21b) v oblasti finančného trhu,

7.

vykonávala svoje funkcie alebo podnikala spoľahlivo, poctivo a bez porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov a so zreteľom na tieto skutočnosti poskytuje záruku, že bude spoľahlivo, poctivo a bez porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vykonávať navrhovanú funkciu vrátane plnenia povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, zo stanov obchodníka s cennými papiermi alebo zahraničného obchodníka s cennými papiermi, prípadne z vnútorných právnych predpisov a aktov riadenia; to neplatí pri postupe podľa tohto bodu, ak posudzovaná osoba so zreteľom na povahu celej veci a z hľadiska času pôsobenia vo funkcii pri zistení porušenia, na ktoré sa vzťahuje tento bod, poskytuje záruku, že bude spoľahlivo, poctivo a bez porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vykonávať navrhovanú funkciu vrátane plnenia povinností uvedených v tomto bode,

c)

finančnou inštitúciou banka, pobočka zahraničnej banky,15) správcovská spoločnosť,22) poisťovňa,23) doplnková dôchodková poisťovňa alebo doplnková dôchodková spoločnosť,24) centrálny depozitár a subjekty so sídlom mimo územia Slovenskej republiky s obdobným predmetom činnosti a dôchodková správcovská spoločnosť,24a) ak osobitný predpis24aaa) neustanovuje inak,

d)

trvanlivým médiom akýkoľvek nástroj, ktorý umožňuje klientovi uchovávať informácie určené jemu osobne spôsobom dostupným pre budúce použitie na čas zodpovedajúci účelu týchto informácií a umožňuje nezmenenú reprodukciu uložených informácií,

e)

skupinou s úzkymi väzbami dve alebo viac fyzických osôb alebo právnických osôb, kde má jedna z právnických osôb alebo fyzických osôb na druhej právnickej osobe priamy alebo nepriamy podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach najmenej 20 % alebo túto právnickú osobu priamo či nepriamo kontroluje, alebo akýkoľvek vzťah dvoch alebo viacerých právnických osôb kontrolovaných tou istou právnickou osobou alebo fyzickou osobou,

f)

kvalifikovanou účasťou priamy alebo nepriamy podiel na právnickej osobe, ktorý predstavuje 10 % alebo viac percent na jej základnom imaní alebo na hlasovacích právach vypočítaných podľa osobitného predpisu,24aa) alebo podiel, ktorý umožňuje vykonávať významný vplyv na riadenie tejto právnickej osoby,

g)

nepriamym podielom podiel držaný sprostredkovane, a to prostredníctvom jednej právnickej osoby alebo viacerých právnických osôb, nad ktorými osoba vykonáva kontrolu,

h)

kontrolou

1.

priamy alebo nepriamy podiel viac ako 50 % na základnom imaní právnickej osoby alebo na hlasovacích právach v právnickej osobe,

2.

právo vymenúvať alebo odvolávať štatutárny orgán, väčšinu členov štatutárneho orgánu, dozornej rady alebo riaditeľa právnickej osoby,

3.

možnosť vykonávať vplyv na riadení právnickej osoby (ďalej len „rozhodujúci vplyv")

3a.

porovnateľný s vplyvom zodpovedajúcim podielu podľa prvého bodu, a to buď na základe stanov právnickej osoby, alebo zmluvy uzavretej medzi právnickou osobou a jej spoločníkom alebo členom,

3b.

na základe vzťahu spoločníka alebo člena právnickej osoby k väčšine členov štatutárneho orgánu, k väčšine členov dozornej rady alebo k väčšine osôb tvoriacich iný riadiaci, dozorný alebo kontrolný orgán právnickej osoby, ktorý vznikol na základe ich ustanovenia príslušným spoločníkom alebo členom právnickej osoby, pričom takýto vzniknutý vzťah kontroly trvá do zostavenia najbližšej konsolidovanej účtovnej závierky po zániku práva podľa druhého bodu príslušnému spoločníkovi alebo členovi právnickej osoby,

3c.

porovnateľný s vplyvom zodpovedajúcim podielu podľa prvého bodu, a to na základe dohody medzi spoločníkmi právnickej osoby alebo

4.

možnosť vykonávať priamo alebo nepriamo rozhodujúci vplyv iným spôsobom,

i)

dcérskou spoločnosťou právnická osoba, nad ktorou sa vykonáva kontrola podľa písmena h), a tiež akákoľvek dcérska spoločnosť dcérskej spoločnosti,

j)

materskou spoločnosťou právnická osoba, ktorá vykonáva kontrolu podľa písmena h),

k)

nástrojmi peňažného trhu nástroje, s ktorými sa obvykle obchoduje na peňažnom trhu, najmä pokladničné poukážky a vkladové listy; nástrojmi peňažného trhu nie sú platobné prostriedky,24b)

l)

majetkovou účasťou priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet, ktorý predstavuje najmenej 20 % na základnom imaní právnickej osoby alebo na hlasovacích právach v právnickej osobe, alebo možnosť uplatňovania vplyvu na riadení tejto právnickej osoby porovnateľného s vplyvom zodpovedajúcim tomuto podielu,

m)

prevoditeľnými cennými papiermi cenné papiere, s ktorými sa obvykle obchoduje na kapitálovom trhu, s výnimkou platobných prostriedkov, najmä

1.

akcie, dočasné listy a iné cenné papiere, s ktorými sú spojené obdobné práva ako s akciami, vydané v Slovenskej republike alebo v zahraničí a poukážky24c) zastupujúce akcie vydané v Slovenskej republike alebo v zahraničí,

2.

dlhopisy a iné dlhové cenné papiere, ktoré vznikli transformáciou úverov a pôžičiek, vydané v Slovenskej republike alebo v zahraničí a poukážky24c) zastupujúce takéto cenné papiere vydané v Slovenskej republike alebo v zahraničí,

3.

iné cenné papiere ako uvedené v prvom a druhom bode vydané v Slovenskej republike alebo v zahraničí, s ktorými je spojené právo nadobudnúť alebo predať cenné papiere podľa prvého alebo druhého bodu alebo ktoré umožňujú vyrovnanie v hotovosti určené na základe prevoditeľných cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, komodít, iných indexov alebo ukazovateľov,

n)

kapitálovými cennými papiermi

1.

akcie,

2.

iné cenné papiere, s ktorými sú spojené obdobné práva ako s akciami,

3.

prevoditeľné cenné papiere24c) oprávňujúce na získanie akýchkoľvek akcií alebo cenných papierov podľa bodu 2 z dôvodu ich výmeny alebo uplatnenia práv s nimi spojených, ak sú tieto prevoditeľné cenné papiere vydané emitentom týchto akcií alebo cenných papierov podľa bodu 2 alebo osobou patriacou k skupine (§ 138) tohto emitenta,

o)

nekapitálovými cennými papiermi cenné papiere, ktoré nie sú kapitálovými cennými papiermi,

p)

ponukovým programom plán, na ktorého základe sa priebežne alebo opakovane počas určeného obdobia ich vydávania vydávajú

1.

nekapitálové cenné papiere rovnakého druhu,

2.

opčné listy,

r)

cennými papiermi vydávanými priebežne alebo opakovane priebežne vydávané emisie cenných papierov alebo opakovane vydávané najmenej dve samostatné emisie cenných papierov rovnakého druhu za obdobie 12 mesiacov,

s)

významným vplyvom možnosť uplatňovania vplyvu na riadení právnickej osoby porovnateľného s vplyvom zodpovedajúcim podielu 10 % alebo viac percent na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v právnickej osobe,

t)

zásadami odmeňovania osobitný spôsob motivácie osôb podľa § 71da ods. 1, a to prostredníctvom pohyblivých zložiek odmeňovania, ktorých výška a poskytovanie je viazané na výsledky presadzovania dlhodobých záujmov obchodníka s cennými papiermi,

u)

kapitálovým testom skupiny splnenie požiadaviek podľa osobitného predpisu24d) materskou spoločnosťou v skupine obchodníkov s cennými papiermi,

v)

riadiacim orgánom štatutárny orgán obchodníka s cennými papiermi alebo poskytovateľa služieb vykazovania údajov podľa osobitného predpisu24e) splnomocnený určiť stratégiu, ciele a celkové smerovanie obchodníka s cennými papiermi alebo poskytovateľa služieb vykazovania údajov podľa osobitného predpisu,24e) ako aj orgán vykonávajúci kontrolu a monitoring nad rozhodovaním manažmentu; za riadiaci orgán sa považuje aj iná osoba alebo orgán odlišný od štatutárneho orgánu, ak skutočne vykonáva riadiacu činnosť,

w)

vrcholovým manažmentom fyzické osoby, ktoré vykonávajú výkonné funkcie u obchodníka s cennými papiermi alebo poskytovateľa služieb vykazovania údajov podľa osobitného predpisu24e) a ktoré sú zodpovedné riadiacemu orgánu za každodenné riadenie vrátane vykonávania politík týkajúcich sa distribúcie služieb a produktov klientom,

x)

priamym elektronickým prístupom mechanizmus, v rámci ktorého člen, účastník alebo klient obchodného miesta umožní určitej osobe používať svoj kód pre obchodovanie, aby táto osoba mohla elektronicky zasielať pokyny týkajúce sa finančného nástroja priamo obchodnému miestu, a to ako

1.

priamy prístup na trh, ktorým sa rozumejú opatrenia na používanie infraštruktúry člena, účastníka alebo klienta obchodného miesta touto osobou alebo akéhokoľvek prepojovacieho systému zabezpečovaného členom, účastníkom alebo klientom obchodného miesta na zasielanie pokynov, alebo

2.

sponzorovaný prístup, ktorým sa rozumejú opatrenia, pri ktorých sa nepoužíva infraštruktúra alebo systém pripojenia podľa prvého bodu na zasielanie pokynov,

y)

krížovým predajom ponuka investičnej služby spolu s inou službou alebo produktom ako súčasť balíka alebo ako podmienka v rámci tej istej dohody alebo balíka,

z)

podnikom vedľajších služieb podnik, ktorého hlavným predmetom činnosti je vlastníctvo majetku alebo správa majetku, riadenie služieb spracovania údajov alebo iná podobná činnosť, ktorá je doplnkom hlavnej činnosti jedného alebo viacerých obchodníkov s cennými papiermi.

§ 8a - Klienti
(1)

Klientom obchodníka s cennými papiermi sa na účely tohto zákona rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej obchodník s cennými papiermi poskytuje investičnú službu alebo vedľajšiu službu.

(2)

Profesionálnym klientom sa na účely tohto zákona rozumie klient, ktorý má odborné znalosti, skúsenosti a poznatky na uskutočňovanie vlastných rozhodnutí o investíciách a na riadne posudzovanie rizík, ktoré sú s tým spojené. Za profesionálneho klienta sa považuje

a)

obchodník s cennými papiermi, zahraničný obchodník s cennými papiermi, finančná inštitúcia, obchodník s komoditami a komoditnými derivátmi, osoba podľa § 54 ods. 3 písm. j) a osoba, ktorá na vykonávanie svojej činnosti na finančnom trhu má povolenie príslušného orgánu alebo jej činnosť je osobitne upravená všeobecne záväznými právnymi predpismi,

b)

veľká obchodná spoločnosť spĺňajúca podmienky podľa odseku 3,

c)

štátny orgán, vyšší územný celok, štátny orgán alebo vyšší územný celok iného štátu, Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity, orgán iného štátu poverený alebo podieľajúci sa na správe štátneho dlhu, Národná banka Slovenska, centrálna banka iného štátu, Medzinárodný menový fond, Európska centrálna banka, Európska investičná banka a iné podobné medzinárodné organizácie,

d)

právnická osoba neuvedená v písmenách a) až c), ktorej hlavným predmetom činnosti je investovanie do finančných nástrojov, vrátane právnickej osoby, ktorá vykonáva transformáciu úverov a pôžičiek na cenné papiere alebo iné obchody na účely financovania,

e)

osoba, s ktorou sa na jej žiadosť môže zaobchádzať ako s profesionálnym klientom, ak sú splnené podmienky podľa odseku 6.

(3)

Za veľkú obchodnú spoločnosť sa považuje obchodná spoločnosť spĺňajúca aspoň dve z týchto podmienok na individuálnej báze:

a)

celková suma jej majetku je najmenej 20 000 000 eur,

b)

čistý ročný obrat je najmenej 40 000 000 eur,

c)

jej vlastné zdroje sú najmenej 2 000 000 eur.

(4)

Ak osoba podľa odseku 2 písm. a) až d) usúdi, že nie je schopná riadne posúdiť alebo zvládnuť riziká spojené s príslušnou investičnou službou alebo vedľajšou službou, môže požadovať, aby sa s ňou zaobchádzalo rovnako ako s klientom, ktorý nie je profesionálnym klientom (ďalej len „neprofesionálny klient"). Také zaobchádzanie sa poskytne na základe písomnej zmluvy medzi klientom a obchodníkom s cennými papiermi, v ktorej sa uvedie, že s takouto osobou sa nebude zaobchádzať ako s profesionálnym klientom pri uplatňovaní pravidiel pri výkone činnosti vo vzťahu ku klientom; v tejto zmluve sa zároveň uvedie, či sa vzťahuje na jednu alebo viaceré investičné služby alebo vedľajšie služby alebo obchody alebo na jeden alebo viaceré druhy finančných nástrojov alebo obchodov.

(5)

Ak je klientom osoba podľa odseku 2 písm. a) až d), obchodník s cennými papiermi ju musí informovať pred poskytnutím akejkoľvek služby o tom, že na základe jemu dostupných informácií ju považuje za profesionálneho klienta a bude s ňou takto zaobchádzať, ak sa nedohodnú inak. Zároveň obchodník s cennými papiermi musí informovať klienta aj o tom, že pri uzatváraní akýchkoľvek zmlúv môže požadovať, aby sa s ním zaobchádzalo rovnako ako s neprofesionálnym klientom.

(6)

Obchodník s cennými papiermi je oprávnený zaobchádzať s osobou podľa odseku 2 písm. e) ako s profesionálnym klientom, ak táto osoba spĺňa podmienky podľa odseku 7 a ak

a)

obchodník s cennými papiermi posúdi odborné znalosti, skúsenosti a poznatky klienta a vydá písomné vyjadrenie, že tie poskytujú primeranú záruku, že vzhľadom na povahu plánovaných obchodov alebo poskytovanie investičných služieb alebo vedľajších služieb je klient schopný uskutočňovať vlastné rozhodnutia o investíciách a rozumie príslušným rizikám s tým spojeným,

b)

táto osoba písomne vyhlásila obchodníkovi s cennými papiermi, že žiada, aby sa s ňou zaobchádzalo ako s profesionálnym klientom, a to vo vzťahu k jednej alebo viacerým investičným službám alebo vedľajším službám alebo obchodom alebo k jednému alebo viacerým druhom finančných nástrojov alebo obchodov,

c)

obchodník s cennými papiermi poskytol tejto osobe jednoznačné písomné upozornenie o možnosti straty práv na ochranu a práv na náhradu,

d)

táto osoba písomne uviedla v dokumente oddelenom od zmluvy, že si je vedomá následkov straty práv podľa písmena c).

(7)

Na účely posudzovania možnosti zaradenia osoby podľa odseku 2 písm. e) do kategórie profesionálny klient postupom podľa odseku 6 musia byť splnené aspoň dve z týchto podmienok:

a)

táto osoba za predchádzajúce štyri štvrťroky vykonala na príslušnom trhu s finančnými nástrojmi priemerne desať významných obchodov s finančnými nástrojmi za štvrťrok,

b)

veľkosť jej portfólia zahŕňajúceho finančné nástroje a peňažné vklady prevyšuje 500 000 eur,

c)

táto osoba najmenej jeden rok vykonáva alebo vykonávala v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania alebo funkcie činnosť v oblasti finančného trhu na pozícii, ktorá si vyžaduje znalosti obchodov alebo investičných služieb poskytovaných alebo ktoré sa majú poskytovať pre túto osobu.

(8)

Obchodník s cennými papiermi je povinný zaviesť príslušné písomné interné pravidlá a postupy členenia klientov do jednotlivých kategórií klientov.

(9)

Profesionálny klient je povinný informovať obchodníka s cennými papiermi o každej zmene, ktorá by mohla ovplyvniť jeho súčasné zaradenie do kategórie profesionálny klient. Ak obchodník s cennými papiermi získa informáciu, že klient už nespĺňa počiatočné podmienky, ktoré ho oprávňovali na zaradenie do kategórie profesionálny klient, je povinný prijať potrebné opatrenia na jeho preradenie do inej kategórie.

§ 9
(1)

Ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú na všetky cenné papiere, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

(2)

Na cenné papiere sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka o hnuteľných veciach, ak tento zákon alebo osobitný zákon neustanovuje inak.

(3)

Právne vzťahy vzniknuté pri uplatňovaní práv spojených s cennými papiermi, ktoré sa môžu uplatňovať len voči emitentovi alebo voči inej zákonom určenej právnickej osobe alebo fyzickej osobe, sa spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka alebo Občianskeho zákonníka o záväzkových právnych vzťahoch, ak tento zákon alebo osobitný zákon neustanovuje inak.

§ 10 - Podoba cenného papiera
(1)

Cenný papier môže mať podobu

a)

listiny, na ktorej je zápis podľa § 2 ods. 1 (ďalej len „listinný cenný papier“), alebo

b)

zápisu podľa § 2 ods. 1 v evidencii ustanovenej podľa tohto zákona (ďalej len „zaknihovaný cenný papier“).

(2)

O podobe cenných papierov a o zmene ich podoby rozhoduje ich emitent, ak tento zákon alebo osobitný zákon25) neustanovuje, že cenný papier môže mať len niektorú z podôb uvedených v odseku 1.

(3)

Akcie na doručiteľa, podielové listy uzavretých podielových fondov, podielové listy otvorených podielových fondov na doručiteľa, dlhopisy na doručiteľa, investičné certifikáty a pokladničné poukážky môžu mať len podobu zaknihovaných cenných papierov.

(4)

Evidencia podľa odseku 1 písm. b) je

a)

evidencia vedená centrálnym depozitárom alebo zahraničným centrálnym depozitárom,

b)

pri podielových listoch podielových fondov okrem evidencie podľa písmena a) aj samostatná evidencia zaknihovaných podielových listov podielového fondu vedená správcovskou spoločnosťou a depozitárom podielového fondu v súlade s osobitným zákonom;26a) na základe žiadosti emitenta môže túto evidenciu viesť aj centrálny depozitár a na jej vedenie sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona alebo

c)

pri akciách investičných fondov s premenlivým základným imaním okrem evidencie podľa písmena a) aj samostatná evidencia zaknihovaných akcií investičného fondu s premenlivým základným imaním vedená správcovskou spoločnosťou a depozitárom investičného fondu s premenlivým základným imaním podľa osobitného predpisu;26a) na základe žiadosti emitenta môže túto evidenciu viesť aj centrálny depozitár a na jej vedenie sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona.

§ 11 - Forma cenného papiera
(1)

Cenný papier môže mať formu cenného papiera na meno, cenného papiera na rad alebo cenného papiera na doručiteľa.

(2)

O forme cenných papierov rozhoduje ich emitent, ak tento zákon alebo osobitný zákon27) neustanovuje, že cenný papier môže mať len niektorú z foriem uvedených v odseku 1.

(3)

Listinné vkladové listy a vkladné knižky môžu mať len formu cenných papierov na meno.

§ 12 - Náležitosti cenných papierov
(1)

Náležitosťou každého cenného papiera je označenie druhu cenného papiera ustanovené zákonom; pri vkladovom liste možno namiesto názvu vkladový list použiť označenie vkladový certifikát alebo označenie depozitný certifikát. Náležitosťou zaknihovaného cenného papiera je aj jeho ISIN; to neplatí pre pokladničné poukážky vydané ministerstvom, podielové listy otvoreného podielového fondu vedené v samostatnej evidencii a pokladničné poukážky vydané Európskou centrálnou bankou v súčinnosti s Národnou bankou Slovenska. ISIN môže byť pridelený aj pre iný finančný nástroj, ak o to požiada právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá finančný nástroj vydala. Náležitosťou nekapitálového cenného papiera s pohľadávkou, s ktorou je spojený záväzok podriadenosti, je aj informácia, že s pohľadávkou z tohto cenného papiera je spojený záväzok podriadenosti.

(2)

Náležitosťou zaknihovaného cenného papiera nie je

a)

číselné označenie,28)

b)

podpis alebo faksimile podpisu alebo podpisov osôb oprávnených konať v mene emitenta,

c)

údaj o povolení Národnej banky Slovenska na vydanie emisie cenných papierov, ktorej súčasťou je tento cenný papier, ak sa na vydanie týchto cenných papierov vyžaduje povolenie podľa osobitného zákona.29)

(3)

Na náležitosti vkladových listov sa vzťahujú ustanovenia osobitného zákona.16aa) Náležitosťou vkladového listu je aj záväzok emitenta vyplácať dohodnuté výnosy v určených termínoch, spôsob týchto výplat a určenie platobného miesta.

(4)

Osobitný zákon môže ustanoviť ďalšie náležitosti cenného papiera.

(5)

Náležitosti jednotlivých druhov cenných papierov musia byť na nich uvedené už pri ich vydaní, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

(6)

Na postup pri zmene náležitostí cenného papiera sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona a osobitných zákonov.

§ 13 - Vydávanie cenného papiera
(1)

Cenný papier je vydaný okamihom, keď má všetky náležitosti ustanovené týmto zákonom alebo osobitným zákonom a keď sa zákonom ustanoveným spôsobom stane majetkom prvého majiteľa alebo ak je v prípade zaknihovaného cenného papiera pripísaný na účet majiteľa, klientsky účet alebo držiteľský účet, a to aj vtedy, ak sa stane majetkom emitenta alebo ak je v prípade zaknihovaného cenného papiera pripísaný na účet emitenta.

(2)

Na postup pri vydávaní cenných papierov sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

(3)

Na žiadosť emitenta cenných papierov centrálny depozitár pridelí cennému papieru bezodkladne ISIN.

§ 14 - Zánik cenného papiera
(1)

Cenný papier zaniká

a)

zánikom emitenta cenných papierov s výnimkou, ak emitent zaniká s právnym nástupcom alebo ak záväzok spojený s cenným papierom neprešiel na inú právnickú osobu alebo fyzickú osobu, a to dňom jeho zániku,

b)

na základe rozhodnutia emitenta, ak osobitný zákon neustanovuje inak, a to dňom určeným emitentom,

c)

na základe právoplatného rozhodnutia súdu, a to dňom uvedeným v tomto rozhodnutí,

d)

splnením iných právnych skutočností, ktoré pre zánik cenného papiera ustanovuje tento zákon alebo osobitný zákon, a to dňom splnenia tej právnej skutočnosti, ktorej splnenie nastane skôr.

(2)

Cenný papier, oprávňujúci na peňažné plnenie, zaniká aj dňom jeho úplného splatenia alebo dňom jeho predčasného splatenia, ak možnosť predčasného splatenia vyplýva z emisných podmienok alebo z dohody emitenta a majiteľa cenného papiera. Ak osobitný zákon neustanovuje inak, cenný papier oprávňujúci na iné majetkové plnenie ako peňažné plnenie zaniká dňom splnenia všetkých záväzkov vyplývajúcich z cenného papiera. Za úplné splatenie cenného papiera sa považuje splatenie cenného papiera vrátane vyplatenia výnosov z týchto cenných papierov, ak je s cenným papierom nárok na vyplatenie výnosov spojený. Nadobudnutie cenného papiera jeho emitentom pred dňom splatnosti cenného papiera sa považuje za predčasné splatenie cenného papiera len vtedy, ak to ustanovuje osobitný zákon.31)

(3)

Na postup právnickej osoby alebo fyzickej osoby pri zániku cenného papiera sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

(4)

Osoba, ktorá vedie evidenciu zaknihovaných cenných papierov, je povinná pri zániku zaknihovaného cenného papiera vykonať výmaz cenného papiera v tejto evidencii bezodkladne potom, ako sa dozvie o tejto skutočnosti; tým nie je dotknuté ustanovenie § 104 ods. 5.

(5)

Centrálny depozitár zruší ISIN na žiadosť emitenta alebo na základe rozhodnutia osoby oprávnenej pri zániku cenného papiera podľa tohto zákona alebo osobitného zákona.

Zmena podoby cenného papiera

§ 15
(1)

Zmena podoby cenného papiera je zmena listinného cenného papiera na zaknihovaný cenný papier toho istého druhu alebo zmena zaknihovaného cenného papiera na listinný cenný papier toho istého druhu.

(2)

Rozhodnutie o zmene podoby cenného papiera je emitent povinný bezodkladne uverejniť v Obchodnom vestníku a v dennej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcou burzové správy aspoň raz týždenne.

(3)

Zmena podoby cenného papiera sa musí vzťahovať na celú emisiu cenných papierov.

(4)

Emitent, ktorý poruší tento zákon pri zmene podoby cenného papiera, zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobil.

§ 16
(1)

Ak emitent rozhodne o zmene podoby listinného cenného papiera na zaknihovaný cenný papier, bezodkladne po tomto rozhodnutí uverejní v Obchodnom vestníku a v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcou aspoň raz týždenne burzové správy, v akej lehote sú mu majitelia menených cenných papierov povinní odovzdať listinné cenné papiere. Pri zmene podoby listinných akcií na meno je emitent povinný o tomto rozhodnutí aj písomne informovať všetkých majiteľov akcií bezodkladne po prijatí tohto rozhodnutia.

(2)

Lehota na vrátenie menených listinných cenných papierov nesmie byť kratšia ako dva mesiace a dlhšia ako šesť mesiacov odo dňa uverejnenia rozhodnutia o zmene podoby listinného cenného papiera.

(3)

Po uplynutí lehoty na vrátenie menených listinných cenných papierov emitent zabezpečí zmenu podoby cenného papiera u centrálneho depozitára. Na ten účel sa s centrálnym depozitárom uzatvára písomná zmluva o poskytovaní služieb pri zmene podoby listinného cenného papiera na zaknihovaný cenný papier. Centrálny depozitár po uzavretí takej zmluvy vykoná bezodkladne registráciu, ktorej obsahom je zápis zaknihovaného cenného papiera do evidencie podľa § 10 ods. 4 písm. a).

(4)

Ak boli odovzdané všetky listinné cenné papiere z príslušnej emisie cenných papierov pred uplynutím lehoty podľa odseku 1, centrálny depozitár je na základe žiadosti emitenta oprávnený postupovať podľa odseku 3 aj pred uplynutím lehoty podľa odseku 1.

(5)

Emitent vedie osobitnú evidenciu neodovzdaných listinných cenných papierov, ktorých podoba sa mení.

(6)

V čase od uplynutia lehoty na odovzdanie menených listinných cenných papierov až do vykonania zápisu centrálnym depozitárom v registri emitenta cenných papierov (ďalej len „register emitenta“) nemožno s neodovzdanými listinnými cennými papiermi obchodovať. Majiteľ takého cenného papiera môže požadovať výnos z cenného papiera, len keď odovzdá listinný cenný papier emitentovi.

(7)

Ak je majiteľ listinného cenného papiera na meno v omeškaní s jeho odovzdaním, vyzve ho emitent, aby tento cenný papier predložil v dodatočnej primeranej lehote, ktorú mu na to určí a ktorá nesmie byť kratšia ako jeden mesiac, s upozornením, že inak bude cenný papier vyhlásený za neplatný. Ak je majiteľ listinného cenného papiera na doručiteľa v omeškaní s jeho odovzdaním, emitent uverejní v Obchodnom vestníku výzvu na predloženie tohto cenného papiera v dodatočnej primeranej lehote, ktorú vo výzve určí a ktorá nesmie byť kratšia ako jeden mesiac, s upozornením, že inak bude cenný papier vyhlásený za neplatný. Ak listinný cenný papier nie je predložený ani v dodatočne určenej lehote, postupuje emitent rovnako ako pri nevrátení listinných akcií podľa Obchodného zákonníka.

§ 17
(1)

Centrálny depozitár je povinný do 30 dní odo dňa, keď uzavrie s emitentom písomnú zmluvu o poskytovaní služieb pri zmene podoby zaknihovaného cenného papiera na listinný cenný papier, odovzdať emitentovi výpis z jeho registra emitenta a zoznam majiteľov zaknihovaného cenného papiera vypracovaný v súčinnosti s členmi centrálneho depozitára (ďalej len „člen“) najneskôr ku dňu, ktorý určí emitent v tejto zmluve, a to v rozsahu evidovaných údajov týkajúcich sa cenného papiera, ktorého podoba sa mení. Odo dňa odovzdania tohto výpisu nesmie centrálny depozitár ani člen vykonávať vo svojej evidencii žiadne zápisy týkajúce sa cenného papiera, ktorého podoba sa mení.

(2)

Centrálny depozitár vykoná výmaz cenného papiera z účtov vedených v centrálnom depozitári a v evidencii člena centrálneho depozitára ku dňu, ktorý emitent určí v zmluve podľa odseku 1 okrem odseku 6 a následne vykoná zrušenie registrácie emisie. Centrálny depozitár súčasne oznámi túto skutočnosť burze cenných papierov, ak bol cenný papier prijatý na obchodovanie na trhu, ktorý organizuje táto burza cenných papierov.

(3)

Emitent je povinný postupovať tak, aby odo dňa, keď dostane výpis podľa odseku 1, do dňa vykonania výmazu cenného papiera z účtov vedených v centrálnom depozitári podľa odseku 2 neuplynulo viac ako 30 dní. Dňom vykonania výmazu cenného papiera z účtov vedených v centrálnom depozitári podľa odseku 2 vzniká majiteľovi tohto cenného papiera právo na to, aby mu ho emitent odovzdal v listinnej podobe; to neplatí, ak bol zaknihovaný cenný papier zaistený podľa osobitného predpisu,31a) v takom prípade emitent odovzdá listinný cenný papier Úradu pre správu zaisteného majetku.31b) Túto skutočnosť a lehotu na vyzdvihnutie listinných cenných papierov je emitent povinný uverejniť spôsobom podľa § 16 ods. 1.

(4)

Pozastavenie výkonu práva majiteľa nakladať so zaknihovaným cenným papierom (ďalej len „pozastavenie práva nakladať“) podľa § 28 zaniká ku dňu vykonania výmazu cenného papiera z účtov vedených v centrálnom depozitári.

(5)

Ak je ku dňu odovzdania výpisu podľa odseku 1 na cennom papieri, ktorého podoba sa mení, zriadené záložné právo, centrálny depozitár je povinný bezodkladne oznámiť túto skutočnosť záložnému veriteľovi. Ak je ku dňu vykonania výmazu cenného papiera z účtov vedených v centrálnom depozitári, ktorého podoba sa mení, zaregistrované záložné právo na cennom papieri, zostávajú účinky založenia nedotknuté aj po tomto dni. Právo na odovzdanie listinného cenného papiera vzniká záložnému veriteľovi. Túto povinnosť emitent splní aj tak, že dá listinný cenný papier so súhlasom záložného veriteľa do úschovy (§ 39), alebo ho uloží (§ 42), ak sa uschovávateľovi alebo opatrovateľovi odovzdá aj prvopis alebo úradne overená kópia záložnej zmluvy. Ak sa zmena podoby týka listinného cenného papiera na rad, vyznačí záložný veriteľ za majiteľa na cennom papieri vyhlásenie o jeho založení podľa § 45 ods. 4. Ak v čase zmeny podoby zaknihovaného cenného papiera na listinný cenný papier nepôsobí voči majiteľovi cenného papiera záložné právo podľa § 53a ods. 4 a § 53b ods. 2, právo na vydanie listinného cenného papiera má majiteľ cenného papiera uvedený v zozname podľa odseku 1, ak centrálny depozitár eviduje údaje o záložnom práve vo svojej evidencii.

(6)

Podobu zaknihovaného cenného papiera možno zmeniť až po oznámení podľa odseku 5.

(7)

Ak je majiteľ meneného zaknihovaného cenného papiera v omeškaní s prevzatím listinného cenného papiera, postupuje emitent rovnako ako pri nepredložení listinných akcií podľa Obchodného zákonníka.

§ 18 - Prechod cenného papiera
(1)

Prechodom cenného papiera je zmena majiteľa cenného papiera na základe právoplatného rozhodnutia o dedičstve, právoplatného rozhodnutia iného štátneho orgánu alebo na základe iných právnych skutočností ustanovených zákonom.32)

(2)

Zmenu majiteľa zaknihovaného cenného papiera, ku ktorej dochádza prechodom podľa odseku 1 v prospech alebo na ťarchu účtu majiteľa zaknihovaného cenného papiera (ďalej len „účet majiteľa") podľa § 105, držiteľského účtu podľa § 105a alebo účtu vedeného v súlade s § 71h ods. 2, zaregistruje centrálny depozitár, člen alebo podľa § 71h ods. 2 obchodník s cennými papiermi vždy ku dňu tohto prechodu, ak § 18b neustanovuje inak.

(3)

Ak sa prevádzajú cenné papiere na základe zmluvy o predaji podniku,33) použijú sa ustanovenia o prechode cenného papiera.

(4)

Príkaz na registráciu podľa odseku 2 podáva nadobúdateľ cenného papiera alebo ním poverený obchodník s cennými papiermi, alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi.

(5)

K príkazu podľa odseku 4 treba doložiť aj prvopis alebo úradne overenú kópiu dokladu osvedčujúceho právnu skutočnosť, na základe ktorej došlo k prechodu.

§ 18a - Presun cenného papiera
(1)

Presunom cenného papiera nedochádza k zmene v osobe majiteľa cenného papiera, ale k presunutiu cenného papiera z účtu majiteľa na iný účet toho istého majiteľa.

(2)

Presun cenných papierov z jedného účtu majiteľa na druhý účet toho istého majiteľa je centrálny depozitár alebo člen povinný vykonať k tomu istému dňu.

(3)

Na presun cenného papiera sa primerane vzťahujú ustanovenia o prevode cenného papiera.

§ 18b - Osobitné ustanovenia o nakladaní s cennými papiermi po smrti majiteľa účtu
(1)

Pri nadobudnutí cenných papierov na základe právoplatného rozhodnutia o dedičstve môže dedič okrem postupu podľa § 18 podať ako prevodca príkaz na registráciu prevodu cenných papierov z účtu majiteľa poručiteľa.

(2)

Príkaz na registráciu prevodu podľa odseku 1 podáva dedič cenného papiera aj nadobúdateľ členom, u ktorých má poručiteľ alebo nadobúdateľ zriadené účty majiteľa, alebo centrálnemu depozitárovi, u ktorého má poručiteľ alebo nadobúdateľ zriadené účty majiteľa, alebo osobe, ktorej vedie centrálny depozitár držiteľský účet, a to v dohodnutej lehote, ak nebola lehota dohodnutá, v lehote siedmich dní od uzavretia zmluvy.

(3)

K príkazu na registráciu prevodu podľa odseku 1 musí dedič alebo nadobúdateľ doložiť prvopis alebo úradne overenú kópiu dokladu preukazujúceho nadobudnutie cenného papiera poručiteľa dedičom.

(4)

Na príkaz na registráciu prevodu podľa odseku 1 sa primerane vzťahujú ustanovenia o prevode cenného papiera.

Všeobecné ustanovenia o prevode cenných papierov

§ 19
(1)

Prevodom cenného papiera je zmena majiteľa cenného papiera uskutočnená na základe zmluvy podľa tohto zákona.

(2)

Prevoditeľnosť cenného papiera možno vylúčiť alebo obmedziť, ak to osobitný zákon34) pripúšťa. Emitent nemôže obmedziť alebo vylúčiť prevoditeľnosť cenných papierov na doručiteľa.

(3)

Ak § 118i odsek 15 a § 159 ods. 3 alebo osobitný zákon neustanovuje inak,35) stáva sa kupujúci majiteľom cenného papiera, aj keď predávajúci nemal právo tento cenný papier previesť, ibaže kupujúci v čase prevodu vedel alebo musel vedieť, že predávajúci nemá právo cenný papier previesť.

(4)

Práva spojené s cenným papierom sú samostatne prevoditeľné bez prevodu cenného papiera a môžu byť predmetom samostatného obchodu, len ak to ustanovuje osobitný zákon.36)

§ 20

Záväzok previesť listinný cenný papier je splnený odovzdaním listinného cenného papiera nadobúdateľovi, ak tento zákon alebo osobitný zákon neustanovuje inak alebo ak zo zmluvy nevyplýva niečo iné. Osobitný zákon môže ustanoviť ďalšie podmienky prevodu.

§ 21
(1)

Na prevod listinného cenného papiera na rad sa vyžaduje aj rubopis. Rubopisom prechádzajú všetky práva spojené s listinným cenným papierom, ak osobitný zákon neustanovuje inak a nemožno ho viazať na splnenie podmienky.37)

(2)

Ak osobitný zákon35) neustanovuje inak, musí rubopis obsahovať podpis prevodcu, obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby alebo meno a priezvisko, miesto trvalého pobytu a rodné číslo fyzickej osoby, ktorá je nadobúdateľom cenného papiera. Ak nadobúda cenný papier zahraničná právnická osoba,38) identifikačné číslo sa uvádza, ak bolo pridelené. Pri zahraničnej fyzickej osobe sa namiesto rodného čísla uvádza dátum jej narodenia.

Registrácia prevodu

§ 22
(1)

Záväzok previesť zaknihovaný cenný papier je splnený registráciou jeho prevodu vykonanou centrálnym depozitárom alebo členom na základe príkazu na registráciu prevodu zaknihovaného cenného papiera (ďalej len „príkaz na registráciu prevodu“), ak prevádzaný cenný papier zodpovedá zmluve.

(2)

Registráciou prevodu zaknihovaného cenného papiera je vykonanie zápisu v zákonom ustanovenej evidencii majiteľov zaknihovaných cenných papierov, a to na ťarchu účtu majiteľa prevodcu alebo držiteľského účtu podľa § 105a a v prospech účtu majiteľa nadobúdateľa alebo držiteľského účtu podľa § 105a. Zápisy na ťarchu a v prospech účtov majiteľov je centrálny depozitár alebo člen povinný vykonať k tomu istému dňu.

§ 23
(1)

Ak tento zákon neustanovuje inak, dávajú príkaz na registráciu prevodu prevodca aj nadobúdateľ členom, u ktorých má prevodca alebo nadobúdateľ zriadené účty majiteľa, alebo centrálnemu depozitárovi, u ktorého má prevodca alebo nadobúdateľ zriadené účty majiteľa, alebo osobe, ktorej vedie centrálny depozitár držiteľský účet, a to v dohodnutej lehote, ak nebola lehota dohodnutá, v lehote siedmich dní od uzavretia zmluvy.

(2)

Ak príkazy na registráciu prevodu nie sú obsahovo zhodné, centrálny depozitár alebo člen registráciu prevodu nevykoná a bezodkladne príkazy na registráciu prevodu s uvedením dôvodov vráti osobám, ktoré tieto príkazy dali. Ak k príkazu na registráciu prevodu nie je priložené právoplatné rozhodnutie o udelení predchádzajúceho súhlasu, ktorý sa vyžaduje podľa § 70 ods. 1 písm. a) alebo podľa osobitného zákona,39) centrálny depozitár alebo člen, ktorý dostal príkazy na registráciu prevodu, túto skutočnosť bezodkladne po registrácii prevodu písomne oznámi tomu príslušnému orgánu, ktorého rozhodnutie malo byť priložené k príkazu nadobúdateľa.

(3)

Kto dal neoprávnene príkaz na registráciu prevodu alebo ho dal nesprávne, neúplne alebo oneskorene, zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobil.

§ 24
(1)

Ak kúpu alebo predaj zaknihovaného cenného papiera obstaral obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi, je povinný dať bezodkladne príkaz na registráciu prevodu. Tento obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi je povinný centrálnemu depozitárovi alebo členovi preukázať svoje oprávnenie dať príkaz na registráciu prevodu. Centrálny depozitár alebo člen vykoná registráciu prevodu bezodkladne po tom, čo obdrží obsahovo zhodné príkazy na registráciu prevodu. Ustanovenie § 23 ods. 2 tým nie je dotknuté.

(2)

Na zodpovednosť obchodníka s cennými papiermi alebo zahraničného obchodníka s cennými papiermi sa vzťahuje § 23 ods. 3.

§ 25
(1)

Ak sa uskutočňuje prevod zaknihovaného cenného papiera na základe obchodu uzavretého na burze cenných papierov, dáva príkaz na registráciu prevodu burza cenných papierov, ktorá je povinná centrálnemu depozitárovi alebo členovi na jeho žiadosť preukázať svoje oprávnenie dať príkazy na registráciu prevodu. Centrálny depozitár alebo člen vykoná registráciu prevodu bezodkladne po tom, čo obdrží takýto príkaz na registráciu prevodu. Ustanovenie § 23 ods. 2 tým nie je dotknuté.

(2)

Na zodpovednosť burzy cenných papierov sa vzťahuje § 23 ods. 3.

(3)

Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa rovnako vzťahujú aj na obchody uzavreté na mnohostrannom obchodnom systéme a na organizátora tohto systému.

§ 27
(1)

Príkaz na registráciu prevodu musí obsahovať identifikačné údaje prevodcu, identifikačné údaje nadobúdateľa, identifikáciu prevádzaných cenných papierov a ďalšie údaje v rozsahu potrebnom na vykonanie zápisu v príslušnej evidencii cenných papierov podľa prevádzkového poriadku alebo interných predpisov obchodníka s cennými papiermi, ktorý vedie evidenciu podľa § 71h ods. 2.

(2)

Ak kúpu alebo predaj zaknihovaného cenného papiera obstaral obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi, príkaz na registráciu prevodu musí obsahovať aj identifikačné údaje tohto obchodníka s cennými papiermi alebo zahraničného obchodníka s cennými papiermi.

(3)

Ak príkaz na registráciu prevodu podáva burza cenných papierov, musí príkaz na registráciu prevodu obsahovať okrem údajov podľa odseku 2 aj identifikačné údaje tejto burzy cenných papierov.

(4)

Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa primerane vzťahujú aj na prevody cenných papierov vykonávané obchodníkom s cennými papiermi v ním vedenej evidencii podľa § 71h ods. 2.

§ 28 - Registrácia pozastavenia práva nakladať
(1)

Centrálny depozitár alebo člen zaregistruje pozastavenie práva nakladať na základe príkazu na registráciu pozastavenia práva nakladať.

(2)

Registráciou pozastavenia práva nakladať sa rozumie vykonanie príslušného zápisu v evidencii centrálneho depozitára, a ak sú údaje o zaknihovanom cennom papieri a jeho majiteľovi evidované na účte majiteľa vedenom členom, aj v evidencii u tohto člena.

(3)

Príkaz na registráciu pozastavenia práva nakladať môže dať

a)

majiteľ zaknihovaného cenného papiera,

b)

obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi, ak mu dal majiteľ zaknihovaného cenného papiera pokyn na obstaranie predaja tohto cenného papiera alebo ak to vyplýva zo zmluvy uzavretej medzi obchodníkom s cennými papiermi alebo zahraničným obchodníkom s cennými papiermi a majiteľom zaknihovaného cenného papiera,

c)

burza cenných papierov alebo mnohostranný obchodný systém, ak sa má zaknihovaný cenný papier predať na tejto burze cenných papierov alebo tomto mnohostrannom obchodnom systéme, alebo centrálny depozitár pri vykonávaní zúčtovania a vyrovnania obchodov so zaknihovanými cennými papiermi,

d)

záložný veriteľ, ak to vyplýva zo záložnej zmluvy, Národná banka Slovenska, Európska centrálna banka alebo iná centrálna banka tvoriaca súčasť Eurosystému súčasne s podaním príkazu na registráciu zmluvného záložného práva k zaknihovanému cennému papieru podľa § 53a ods. 4, a Národná banka Slovenska, ak podáva príkaz na pozastavenie práva nakladať so založeným cenným papierom podľa § 45 ods. 6,

e)

emitent, najviac na desať dní pred dňom registrácie zmeny alebo zániku cenného papiera,

f)

centrálny depozitár alebo člen, ak bude vykonávať opravu alebo doplnenie vo svojej evidencii podľa § 108 ods. 1 až 3 alebo podľa osobitného predpisu39a) alebo na účel plnenia povinností podľa osobitných predpisov,40) alebo centrálny depozitár na nevyhnutný čas na účel nápravy zisteného nesúladu v evidencii,

g)

príslušný štátny orgán,

h)

orgán vykonávajúci dohľad podľa tohto zákona alebo podľa osobitných zákonov,41) ak pri výkone dohľadu zistil, že došlo k porušeniu právnych predpisov a pri ďalšom nakladaní s cenným papierom hrozí nebezpečenstvo vzniku škody,

i)

exekútor, ak sa má exekúcia vykonať predajom cenného papiera,42)

j)

centrálny depozitár alebo člen v nevyhnutnom rozsahu primerane k výške pohľadávky, ak vedie vo svojej evidencii účet majiteľa pre fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorá je viac ako 14 dní v omeškaní so splnením čo len časti svojho peňažného záväzku voči centrálnemu depozitárovi alebo členovi. Ak dôjde k splneniu peňažného záväzku alebo jeho nesplnenej časti, je centrálny depozitár alebo člen povinný bezodkladne podať príkaz na registráciu zrušenia tohto pozastavenia práva nakladať,

k)

navrhovateľ podľa § 118i ods. 1, ktorému Národná banka Slovenska udelila súhlas na uplatnenie práva výkupu podľa § 118i ods. 4,

l)

Rada pre riešenie krízových situácií (ďalej len „rezolučná rada“) podľa osobitných predpisov.42a)

(4)

Príkaz na registráciu pozastavenia práva nakladať a príkaz na registráciu zrušenia pozastavenia práva nakladať musia obsahovať náležitosti týkajúce sa zaknihovaného cenného papiera a jeho majiteľa, uvedené v § 27 ods. 1, a dobu, na ktorú sa pozastavuje právo nakladať, ak sa nežiada o registráciu tohto práva na neurčitú dobu; ak osoba podľa odseku 3 písm. a), g) a i) neuvedie v príkaze označenie cenných papierov a počet kusov cenného papiera, príkaz sa vzťahuje na všetky cenné papiere evidované na účte majiteľa v čase podania príkazu. Ak príkaz neobsahuje náležitosti najmenej v rozsahu prvej vety, je neplatný a centrálny depozitár jeho registráciu nevykoná.

(5)

Príkaz na registráciu pozastavenia práva nakladať alebo na registráciu zrušenia tohto práva vzťahujúci sa na celú emisiu cenných papierov je oprávnená podať osoba podľa odseku 3 písm. e), g), h), k) a centrálny depozitár podľa odseku 3 písm. f). Ak sa príkaz na registráciu pozastavenia práva nakladať alebo príkaz na registráciu zrušenia tohto práva vzťahuje na celú emisiu cenných papierov, oprávnená osoba dáva príkaz na registráciu pozastavenia práva nakladať alebo príkaz na registráciu zrušenia tohto práva centrálnemu depozitárovi, ktorý vedie emisiu v registri emitenta. Ak sa pozastavenie práva nakladať vzťahuje na celú emisiu, ktorej cenné papiere sú evidované na držiteľskom účte centrálneho depozitára, je centrálny depozitár povinný zaregistrovať pozastavenie práva nakladať v evidencii, ktorú vedie podľa § 105c na základe oznámenia centrálneho depozitára, ktorý vedie register emitenta; oznámenie môže byť realizované elektronickou formou a musí obsahovať údaje v rovnakom rozsahu, ako boli uvedené v príkaze na registráciu pozastavenia práva nakladať. Na podanie príkazov podľa prvej vety sa ustanovenie odseku 4 nepoužije. Príkaz na registráciu pozastavenia práva nakladať vzťahujúci sa na celú emisiu cenných papierov a príkaz na registráciu zrušenia tohto pozastavenia práva nakladať musia obsahovať

a)

identifikačné údaje emitenta v rozsahu podľa § 27 ods. 1 písm. a),

b)

ISIN emisie cenných papierov, na ktorú sa príkaz vzťahuje,

c)

dobu, na ktorú sa pozastavuje právo nakladať.

(6)

Pozastavenie práva nakladať podľa odseku 3 písm. a) až c) možno zaregistrovať len vtedy, ak na cenný papier nie je zaregistrované iné pozastavenie práva nakladať podľa odseku 3 písm. a) až c).

(7)

Ak bolo pozastavenie práva nakladať zaregistrované, nie je po dobu tohto pozastavenia majiteľ zaknihovaného cenného papiera oprávnený uzavrieť zmluvu o kúpe cenného papiera, zmluvu o darovaní cenného papiera, zmluvu o pôžičke cenného papiera, zmluvu o obstaraní jeho predaja, zmluvu o zabezpečovacom prevode cenného papiera, ani dať pokyn na predaj tohto cenného papiera.

(8)

Po dobu zaregistrovania pozastavenia práva nakladať nevykoná centrálny depozitár alebo člen registráciu prevodu zaknihovaného cenného papiera; ak centrálny depozitár alebo člen vykoná registráciu prechodu cenného papiera podľa § 2 ods. 2 písm. d), bezodkladne to písomne oznámi tomu, kto dal príkaz na registráciu pozastavenia práva nakladať.

(9)

Pozastavenie práva nakladať zaniká zápisom jeho zániku v príslušnej evidencii centrálneho depozitára alebo člena. Centrálny depozitár alebo člen vykoná zápis po uplynutí doby, na ktorú bolo pozastavenie práva nakladať zaregistrované, alebo na základe príkazu obchodníka s cennými papiermi, ak predáva cenné papiere podľa § 51, na ktoré bolo zriadené záložné právo, a ruší pozastavenie práva nakladať zaregistrované podľa odseku 3 písm. a) až d) alebo na základe príkazu právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá centrálnemu depozitárovi alebo členovi preukáže svoje oprávnenie zrušiť príkaz na registráciu pozastavenia práva nakladať alebo centrálny depozitár alebo člen, ak osoba, ktorá podala príkaz na registráciu pozastavenia práva nakladať, zanikla bez právneho nástupcu alebo ak obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi prestal poskytovať investičné služby podľa tohto zákona.

(10)

Ak centrálny depozitár alebo člen vykoná príkaz na zrušenie registrácie pozastavenia práva nakladať, bezodkladne to písomne oznámi tomu, kto dal príkaz na registráciu pozastavenia práva nakladať, to neplatí, ak centrálny depozitár alebo člen rušia príkaz na registráciu pozastavenia práva nakladať u osoby, ktorá podala príkaz na registráciu pozastavenia práva nakladať, zanikla bez právneho nástupcu alebo, ak obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi prestal poskytovať investičné služby podľa tohto zákona.

(11)

Kto dal neoprávnene príkaz na registráciu pozastavenia práva nakladať alebo príkaz podľa odseku 9, alebo ho dal nesprávne, neúplne alebo oneskorene, zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobil.

(12)

Centrálny depozitár je povinný oznámiť burze cenných papierov registráciu pozastavenia práva nakladať pre celú emisiu zaknihovaných cenných papierov.

(13)

Postup podľa odsekov 1 až 12, ktoré sa týkajú centrálneho depozitára alebo člena, sa s výnimkou odseku 5 vzťahuje aj na obchodníka s cennými papiermi, ktorý vedie evidenciu podľa § 71h ods. 2.

§ 29

Na prevody zaknihovaných podielových listov evidovaných v samostatnej evidencii, na pozastavenie práva nakladať s týmito podielovými listami, na zabezpečovanie záväzkov takými podielovými listami, na ochranu zábezpek poskytnutých pri obchodoch s takými podielovými listami sa primerane vzťahujú ustanovenia § 22 až 28, § 45 až 53e s tým, že činnosti súvisiace s evidenciou týchto podielových listov vykonáva depozitár podielového fondu a správcovská spoločnosť v samostatnej evidencii. Ak depozitár podielového fondu a správcovská spoločnosť organizuje aj systém zúčtovania a vyrovnania obchodov s podielovými listami evidovanými v samostatnej evidencii, na neodvolateľnosť príkazov na registráciu prevodov takých podielových listov a na systém zúčtovania a vyrovnania obchodov s takými podielovými listami sa primerane vzťahujú ustanovenia tohto zákona.

DRUHÁ ČASŤ

ZMLUVY O CENNÝCH PAPIEROCH

§ 30 - Zmluva o kúpe cenných papierov a zmluva o darovaní cenných papierov
(1)

Zmluva o kúpe cenných papierov sa spravuje ustanoveniami Obchodného zákonníka o kúpnej zmluve, ak tento zákon neustanovuje inak. Na platnosť zmluvy o kúpe cenných papierov sa vyžaduje, aby bol v nej určený druh prevádzaného cenného papiera, počet prevádzaných cenných papierov, ich kúpna cena a ich ISIN, ak je pridelený.

(2)

Bez určenia kúpnej ceny je zmluva o kúpe cenných papierov platná, len keď strany v tejto zmluve prejavili vôľu uzavrieť ju bez určenia kúpnej ceny. V takých prípadoch je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu, ktorá zodpovedá najnižšiemu kurzu, za ktorý sa zastupiteľný cenný papier predával v deň uzavretia zmluvy na burze cenných papierov. Ak zastupiteľný cenný papier nebol v tento deň predmetom obchodovania na burze cenných papierov, je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu, ktorá zodpovedá najnižšiemu kurzu, za ktorý sa zastupiteľný cenný papier naposledy predával na burze cenných papierov. Ak nemožno kúpnu cenu takto určiť, je kupujúci povinný zaplatiť cenu, ktorú bolo možné dosiahnuť pri vynaložení odbornej starostlivosti.

(3)

Zmluva o kúpe listinného cenného papiera na meno musí mať písomnú formu, a ak tak ustanovuje osobitný zákon, aj zmluva o kúpe listinného cenného papiera na rad.

(4)

Zmluva o darovaní cenných papierov sa spravuje ustanoveniami Občianskeho zákonníka o darovacej zmluve, ak tento zákon neustanovuje inak. Zmluva o darovaní cenných papierov musí mať písomnú formu.

Komisionárska zmluva o obstaraní kúpy alebo predaja cenného papiera

§ 31
(1)

Komisionárskou zmluvou o obstaraní kúpy alebo predaja cenného papiera sa zaväzuje komisionár, že zariadi vo vlastnom mene pre komitenta a na jeho účet kúpu alebo predaj cenného papiera alebo že uskutoční činnosť na dosiahnutie tohto výsledku, a komitent sa zaväzuje zaplatiť mu odplatu.

(2)

Komisionárska zmluva o obstaraní kúpy alebo predaja cenného papiera sa spravuje ustanoveniami Obchodného zákonníka o komisionárskej zmluve, ak tento zákon neustanovuje inak. Komisionárska zmluva o obstaraní kúpy alebo predaja cenného papiera musí mať písomnú formu.

(3)

Ak z komisionárskej zmluvy o obstaraní kúpy alebo predaja cenného papiera nevyplýva niečo iné, musí mať komitentov pokyn, podľa ktorého komisionár obstaráva kúpu alebo predaj cenného papiera, písomnú formu. Ak pokyn komitenta nemá písomnú formu, je komisionár povinný vydať komitentovi na jeho žiadosť potvrdenie o udelenom pokyne.

§ 32
(1)

Ak komitent udelí komisionárovi pokyn na obstaranie kúpy cenného papiera, môže komisionár žiadať preddavok.

(2)

Ak komitent udelí komisionárovi pokyn na obstaranie predaja cenného papiera, môže komisionár požadovať, aby mu v prípade listinného cenného papiera komitent tento cenný papier odovzdal alebo aby v prípade zaknihovaného cenného papiera bolo v evidencii centrálneho depozitára alebo v samostatnej evidencii zaregistrované pozastavenie práva nakladať s týmto cenným papierom.

(3)

Po dobu, po ktorú je komisionár viazaný pokynom komitenta na obstaranie predaja cenného papiera, nie je komitent oprávnený s týmto cenným papierom nakladať.

§ 33
(1)

Komisionár môže svoj záväzok splniť tak, že komitentovi predá cenný papier zo svojho majetku alebo od komitenta cenný papier kúpi, len ak to komisionárska zmluva o obstaraní kúpy alebo predaja cenného papiera pripúšťa.

(2)

Ak z komisionárskej zmluvy o obstaraní kúpy alebo predaja cenného papiera nevyplýva niečo iné a ak komisionár má takú možnosť, je komisionár povinný aj bez súhlasu komitenta predať cenný papier za vyššiu cenu, než bola uvedená v pokyne, alebo kúpiť cenný papier za nižšiu cenu, než bola uvedená v pokyne, inak zodpovedá za škodu, ktorú tým komitentovi spôsobil.

(3)

Ak nie je určená kúpna cena alebo predajná cena v pokyne komitenta, je komisionár povinný kúpiť cenný papier alebo predať cenný papier za najvýhodnejšiu cenu pre komitenta, ktorú bolo možné dosiahnuť pri vynaložení odbornej starostlivosti.

§ 34

Cenné papiere zverené komisionárovi na predaj sú majetkom komitenta, pokým ich nenadobudne tretia osoba.

§ 35

Cenné papiere, ktoré pre komitenta obstará komisionár, prechádzajú do majetku komitenta v prípade listinných cenných papierov dňom vykonania rubopisu, ak sa vyžaduje, a ich odovzdaním komisionárovi alebo zapísaním na účet majiteľa alebo držiteľský účet komisionára v prípade zaknihovaných cenných papierov. Komisionár je povinný bezodkladne vykonať rubopis, ak sa vyžaduje, a odovzdať listinné cenné papiere komitentovi alebo v prípade zaknihovaných cenných papierov zabezpečiť bezodkladne prevedenie cenných papierov na účet majiteľa komitenta po tom, čo komitent zaplatil cenu kúpených cenných papierov a odplatu podľa § 31 ods. 1. Túto povinnosť komisionár nemá, ak je podľa zmluvy povinný pre komitenta cenné papiere uschovať a spravovať alebo uložiť (§ 39, 41 alebo § 42), vykonáva pre komitenta vedľajšiu službu držiteľská správa podľa § 6 ods. 2 písm. a) a údaje o majiteľoch cenných papierov sú evidované v evidencii vedenej komisionárom podľa § 71h ods. 2.

§ 36 - Mandátna zmluva o obstaraní kúpy alebo predaja cenných papierov
(1)

Mandátnou zmluvou o obstaraní kúpy alebo predaja cenných papierov sa zaväzuje mandatár, že v mene mandanta a na jeho účet kúpi alebo predá cenný papier podľa pokynov mandanta alebo že uskutoční činnosť na dosiahnutie tohto výsledku, a mandant sa zaväzuje zaplatiť mu odplatu. Na povinnosti a práva mandatára sa vzťahujú ustanovenia § 33 o povinnostiach a právach komisionára.

(2)

Mandátna zmluva o obstaraní kúpy alebo predaja cenných papierov sa spravuje ustanoveniami Obchodného zákonníka o mandátnej zmluve, ak tento zákon neustanovuje inak. Mandátna zmluva o obstaraní kúpy alebo predaja cenných papierov musí mať písomnú formu.

§ 37 - Zmluva o sprostredkovaní kúpy alebo predaja cenných papierov
(1)

Zmluvou o sprostredkovaní kúpy alebo predaja cenných papierov sa zaväzuje sprostredkovateľ, že bude vyvíjať činnosť smerujúcu k tomu, aby záujemca mal príležitosť predať alebo kúpiť cenný papier, a záujemca sa zaväzuje zaplatiť mu odplatu.

(2)

Zmluva o sprostredkovaní kúpy alebo predaja cenných papierov sa spravuje ustanoveniami Obchodného zákonníka o mandátnej zmluve, ak tento zákon neustanovuje inak. Zmluva o sprostredkovaní kúpy alebo predaja cenných papierov musí mať písomnú formu.

§ 38 - Zmluva o pôžičke cenného papiera
(1)

Zmluvou o pôžičke cenného papiera sa zaväzuje veriteľ, že prevedie na dlžníka určitý počet zastupiteľných cenných papierov, a dlžník sa zaväzuje previesť na veriteľa po uplynutí dohodnutej lehoty rovnaký počet zastupiteľných cenných papierov. Zároveň sa dlžník zaväzuje zaplatiť odplatu, ak bola dojednaná. Namiesto odplaty v peniazoch možno dojednať odplatu prevedením väčšieho počtu zastupiteľných cenných papierov, než koľko ich veriteľ požičal dlžníkovi.

(2)

Zmluva o pôžičke cenného papiera musí mať písomnú formu. Na platnosť zmluvy o pôžičke cenného papiera sa vyžaduje, aby v nej bol určený druh prevádzaného cenného papiera, počet prevádzaných cenných papierov a ich ISIN, ak je pridelený.

(3)

Záväzkové vzťahy z odplatnej zmluvy o pôžičke cenného papiera sa spravujú všeobecnými ustanoveniami Obchodného zákonníka o obchodných záväzkových vzťahoch.43) Záväzkové vzťahy z bezodplatnej zmluvy o pôžičke cenného papiera sa spravujú všeobecnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka o pôžičke.

Zmluva o úschove listinných cenných papierov

§ 39
(1)

Zmluvou o úschove listinných cenných papierov sa zaväzuje uschovávateľ prevziať listinný cenný papier na uloženie do samostatnej alebo hromadnej úschovy a zložiteľ sa zaväzuje zaplatiť mu odplatu. Zmluva musí obsahovať určenie osôb, ktoré sú oprávnené s listinným cenným papierom ukladaným do úschovy nakladať. Ak nie je v zmluve odplata určená, má uschovávateľ právo na obvyklú odplatu v čase uzavretia zmluvy. Ak ide o úschovu zastupiteľného cenného papiera, môže byť uschovávateľom iba obchodník s cennými papiermi, zahraničný obchodník s cennými papiermi alebo centrálny depozitár. Ak zmluva neustanovuje inak, platí, že zastupiteľný listinný cenný papier sa ukladá do hromadnej úschovy a nezastupiteľný listinný cenný papier do samostatnej úschovy. Zmluva o úschove listinných cenných papierov musí mať písomnú formu.

(2)

Samostatnou úschovou je uloženie listinného cenného papiera jedného zložiteľa oddelene od listinných cenných papierov ostatných zložiteľov. Uschovávateľ je povinný vrátiť zložiteľovi ten istý listinný cenný papier, ktorý mu zložiteľ zveril do úschovy. Uschovávateľ zodpovedá za škodu na uloženom listinnom cennom papieri, ibaže ju nemohol odvrátiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.

(3)

Hromadnou úschovou je spoločné uloženie zastupiteľného listinného cenného papiera zložiteľa so zastupiteľnými listinnými cennými papiermi iných zložiteľov. Uschovávateľ je povinný odovzdať zložiteľovi zastupiteľný listinný cenný papier, ale zložiteľ nemá právo na vrátenie toho istého listinného cenného papiera, ktorý zveril uschovávateľovi do úschovy. Uschovávateľ zodpovedá za škodu na uloženom listinnom cennom papieri, ibaže ju nemohol odvrátiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. Zastupiteľné listinné cenné papiere v hromadnej úschove sú spoločným majetkom zložiteľov. Podiel zložiteľa na spoločnom majetku je daný pomerom súčtu menovitých hodnôt zastupiteľných listinných cenných papierov, ktoré uložil do hromadnej úschovy k súčtu menovitých hodnôt všetkých zastupiteľných cenných papierov v hromadnej úschove. Ak listinné cenné papiere nemajú menovitú hodnotu, použije sa namiesto menovitej hodnoty počet kusov listinných cenných papierov. Na zastupiteľné listinné cenné papiere v hromadnej úschove sa nevzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka o spoluvlastníctve. Každý zložiteľ je oprávnený uplatňovať si svoje práva voči uschovávateľovi samostatne.

(4)

Uschovávateľ je povinný viesť evidenciu o listinnom cennom papieri uloženom do úschovy. Evidencia obsahuje obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo alebo meno, priezvisko, bydlisko a rodné číslo zložiteľa a emitenta, druh listinného cenného papiera a jeho menovitú hodnotu, ak má menovitú hodnotu. Pri samostatnej úschove listinného cenného papiera obsahuje evidencia aj jeho číslo a miesto uloženia.

(5)

Ak sa listinný cenný papier nenachádza u uschovávateľa v čase uzavretia zmluvy, je uschovávateľ povinný ho prevziať a uložiť.

(6)

Uschovávateľ je povinný s vynaložením odbornej starostlivosti chrániť listinný cenný papier pred stratou, zničením, poškodením alebo znehodnotením.

(7)

Zložiteľ je oprávnený kedykoľvek požadovať, aby mu uschovávateľ listinný cenný papier odovzdal, a odovzdať ho späť uschovávateľovi, ak zmluva o uložení listinných cenných papierov nezanikla.

(8)

Zmluvu o úschove cenných papierov môže uschovávateľ alebo zložiteľ vypovedať. Ak nie je dohodnutá výpovedná lehota, môže uschovávateľ vypovedať zmluvu ku koncu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a zložiteľ s okamžitou účinnosťou.

(9)

Ak zo zmluvy o úschove cenných papierov alebo z prejavu vôle zložiteľa nevyplýva v súvislosti s vyzdvihnutím uloženého listinného cenného papiera iné, považuje sa zmluva tiež za vypovedanú, ak zložiteľ vyzdvihol všetky uložené listinné cenné papiere.

(10)

Uschovávateľ má na zabezpečenie svojich práv zo zmluvy o úschove cenných papierov záložné právo k listinnému cennému papieru uloženému do úschovy, ak sa u neho nachádza.

(11)

Ak je na majetok uschovávateľa vyhlásený konkurz,21) je správca konkurznej podstaty povinný vykonať všetky potrebné kroky na odovzdanie listinných cenných papierov uložených do samostatnej alebo hromadnej úschovy a odovzdať ich jednotlivým zložiteľom v súlade s ich podielmi podľa odsekov 2 a 3. Ak nemožno odovzdať listinné cenné papiere všetkým zložiteľom, je správca konkurznej podstaty povinný uložiť neodovzdané cenné papiere u iného uschovávateľa za podobných podmienok, ako boli uložené, s prihliadnutím na ochranu záujmov zložiteľov. Správca konkurznej podstaty má voči úpadcovi právo na náhradu nákladov spojených s odovzdaním listinných cenných papierov. Zložitelia sú povinní uhradiť takto vzniknuté náklady podľa pomerov svojich podielov.

§ 40
(1)

Uschovávateľ je oprávnený listinný cenný papier prevzatý na základe zmluvy o úschove cenných papierov odovzdať do úschovy inému aj bez súhlasu zložiteľa, ak z tejto zmluvy nevyplýva niečo iné.

(2)

Odovzdaním listinného cenného papiera inému uschovávateľovi nie sú dotknuté práva zložiteľa voči uschovávateľovi, s ktorým uzavrel zmluvu o úschove listinných cenných papierov.

§ 41 - Zmluva o správe cenných papierov
(1)

Zmluvou o správe cenných papierov sa zaväzuje správca, že po dobu trvania zmluvy bude robiť všetky právne úkony, ktoré sú potrebné na výkon a zachovanie práv spojených s určitým cenným papierom, a majiteľ cenného papiera sa zaväzuje zaplatiť mu odplatu. Ak odplata nie je v zmluve určená, má správca právo na odplatu obvyklú v čase uzavretia zmluvy. Zmluva o správe cenných papierov musí mať písomnú formu.

(2)

Správcom podľa odseku 1 môže byť len osoba, ktorá je oprávnená túto činnosť vykonávať na základe povolenia podľa § 54 alebo centrálny depozitár.

(3)

Správca je povinný aj bez pokynov majiteľa cenného papiera urobiť s odbornou starostlivosťou všetky úkony, ktoré sú potrebné na výkon a zachovanie práv spojených s cenným papierom, najmä požadovať splnenie záväzkov spojených s cenným papierom, ako aj vykonávať výmenné práva alebo predkupné práva spojené s cenným papierom, ak zmluva o správe cenných papierov neustanovuje inak.

(4)

Správca je povinný plniť pokyny majiteľa cenného papiera; tieto pokyny sa musia dať písomne, ak zmluva o správe cenných papierov nepripúšťa inú formu. Na nesprávne pokyny je správca povinný majiteľa cenného papiera včas upozorniť.

(5)

Ak to vyžaduje povaha úkonu, ktorý má správca uskutočniť, je majiteľ cenného papiera povinný odovzdať správcovi listinný cenný papier alebo potrebné písomné splnomocnenie, a to bezodkladne po tom, čo ho na to správca vyzval. Ak sa úkon týka zaknihovaného cenného papiera, je jeho majiteľ povinný po vyzvaní správcom včas urobiť opatrenia, aby bol správca oprávnený v potrebnom rozsahu dávať príkazy na nakladanie so zaknihovaným cenným papierom.

(6)

Ak správca má vykonávať hlasovacie právo spojené s cenným papierom, je oprávnený od majiteľa tohto cenného papiera požadovať potrebné písomné splnomocnenie. Ak dá majiteľ cenného papiera správcovi pokyny, ako sa má hlasovacie právo využiť, je správca povinný hlasovať za majiteľa cenného papiera takto určeným spôsobom.

(7)

Správca odovzdá prevzatý listinný cenný papier jeho majiteľovi bezodkladne po uskutočnení úkonu, na ktorý bol listinný cenný papier potrebný, ak z povahy tohto úkonu nevyplýva niečo iné. Po dobu, keď správca má listinný cenný papier u seba, zodpovedá za škodu na ňom podľa § 39 ods. 2.

(8)

Ak sa nedohodlo inak, platí, že odplata za správu cenného papiera zahŕňa aj náklady, ktoré správca vynaložil pri plnení svojho záväzku.

(9)

Ak zo zmluvy nevyplýva inak, vykonáva správca právne úkony spojené so správou cenného papiera v mene majiteľa cenného papiera a na jeho účet majiteľa; na určenie práv a povinností strán sa použijú primerane ustanovenia tohto zákona a Obchodného zákonníka o mandátnej zmluve. Ak má správca podľa zmluvy uskutočniť právny úkon vo svojom mene a na účet majiteľa cenného papiera, platia primerane ustanovenia tohto zákona a Obchodného zákonníka o komisionárskej zmluve.

(10)

Na výpoveď zmluvy o správe cenných papierov sa použije obdobne ustanovenie § 39 ods. 8, ak táto zmluva neustanovuje inak.

§ 42 - Zmluva o uložení cenných papierov
(1)

Zmluvou o uložení cenných papierov sa opatrovateľ zaväzuje prevziať listinný cenný papier, aby ho uložil a spravoval, a uložiteľ sa zaväzuje zaplatiť za to odplatu. Ak odplata nie je v zmluve určená, má opatrovateľ právo na odplatu obvyklú v čase uzavretia zmluvy. Zmluva o uložení cenných papierov musí mať písomnú formu.

(2)

Opatrovateľom podľa odseku 1 môže byť len osoba, ktorá je oprávnená túto činnosť vykonávať na základe povolenia podľa § 54.

(3)

Pre zmluvu o uložení cenných papierov platia primerane ustanovenia upravujúce zmluvu o úschove cenných papierov a zmluvu o správe cenných papierov.

(4)

Opatrovateľ je povinný uložiteľovi podať každoročne správu o stave uložených listinných cenných papierov.

(5)

Ak sa listinný cenný papier odovzdá uložiteľovi na jeho žiadosť, nemá opatrovateľ po dobu, keď sa u neho listinný cenný papier nenachádza, povinnosť ho spravovať.

(6)

Uložiteľ môže obmedziť záväzok opatrovateľa na povinnosti, ktoré vyplývajú zo zmluvy o úschove cenných papierov, alebo na povinnosti, ktoré vyplývajú zo zmluvy o správe cenných papierov. Odplata, ktorú má uložiteľ platiť, sa v tomto prípade primerane zníži.

(7)

Opatrovateľ môže odovzdať listinný cenný papier do druhotnej úschovy alebo druhotnej úschovy a správy len s písomným súhlasom uložiteľa. Osobu, ktorá prevzala listinný cenný papier do druhotnej úschovy a správy, nemožno splnomocniť na výkon hlasovacieho práva spojeného s týmto cenným papierom.

§ 43 - Zmluva o riadení portfólia
(1)

Zmluvou o riadení portfólia sa obhospodarovateľ zaväzuje hospodáriť s portfóliom klienta na základe rozhodovania obhospodarovateľa v rámci a v rozsahu zmluvy a klient sa zaväzuje zaplatiť za to odplatu. Táto zmluva musí mať písomnú formu.

(2)

Obhospodarovateľom podľa odseku 1 môže byť len osoba, ktorá je oprávnená túto činnosť vykonávať na základe povolenia podľa § 54.

(3)

Obhospodarovateľ je povinný bez pokynov klienta obstarávať kúpu a predaj, ako aj prvé nadobudnutie cenných papierov, a ak zo zmluvy nevyplýva niečo iné, vykonávať činnosti podľa § 39 a 41, a to s cieľom zabezpečiť dlhodobú odbornú starostlivosť o portfólio klienta. Klient môže záväzok obhospodarovateľa obmedziť len na povinnosti, ktoré sa týkajú obstarávania kúpy, predaja alebo nadobudnutia cenných papierov pri ich vydaní. Odplata, ktorú má klient zaplatiť, sa v tomto prípade primerane zníži.

(4)

Zmluvu o riadení portfólia možno vypovedať. Ak nie je dohodnutá výpovedná lehota, možno túto zmluvu vypovedať ku koncu druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.

(5)

Ak z povahy veci nevyplýva niečo iné, ustanovenie § 39 ods. 7 sa použije primerane.

(6)

Na zmluvu o riadení portfólia sa primerane použijú ustanovenia o zmluvách podľa § 31 až 36 a § 39 až 41.

§ 44 - Imobilizácia cenných papierov
(1)

Zmluvu o hromadnej úschove podľa § 39 ods. 3 môže ako zložiteľ uzavrieť aj emitent týchto cenných papierov. Na takto emitentom uložené cenné papiere (ďalej len „imobilizované cenné papiere“) u centrálneho depozitára sa primerane použijú ustanovenia tohto zákona o zaknihovaných cenných papieroch. Ak sú cenné papiere v hromadnej úschove u obchodníka s cennými papiermi, použijú sa ustanovenia tohto zákona o listinných cenných papieroch.

(2)

Na postup podľa odseku 1 sa v prípade už vydaného listinného cenného papiera primerane použije ustanovenie § 16.

(3)

Majiteľ imobilizovaného cenného papiera má právo požadovať od emitenta, aby mu bezodkladne listinný cenný papier odovzdal; to neplatí, ak sú imobilizované cenné papiere prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu alebo na inom obchodnom mieste.

(4)

Emitent, ktorého cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu alebo na inom obchodnom mieste, môže uzavrieť zmluvu podľa odseku 1 len s centrálnym depozitárom alebo so zahraničným centrálnym depozitárom, ktorý vykonáva túto činnosť.

§ 44a
(1)

Ustanovenia o zmluvách o cenných papieroch podľa § 39 až 42 sa primerane vzťahujú aj na zmluvy o zaknihovaných cenných papieroch.

(2)

Ustanovenia o zmluvách o cenných papieroch podľa § 31 až 44 sa primerane vzťahujú aj na zmluvy o finančných nástrojoch, ktoré nie sú cennými papiermi.

TRETIA ČASŤ

ZABEZPEČOVANIE ZÁVÄZKOV CENNÝMI PAPIERMI

Zmluvné záložné právo

§ 45
(1)

Zmluvné záložné právo k cenným papierom vzniká, ak tento zákon neustanovuje inak, registráciou tohto záložného práva v osobitnej evidencii založených cenných papierov (ďalej len „register záložných práv“).

(2)

Register záložných práv u listinných cenných papierov vedie centrálny depozitár. Register záložných práv u zaknihovaných cenných papierov vedie centrálny depozitár pre cenné papiere, ktoré eviduje v registri emitenta. Register záložných práv pri zaknihovaných podielových listoch podielových fondov, ktorých register emitenta je evidovaný depozitárom podielového fondu v súlade s osobitným zákonom,26a) vedie tento depozitár alebo správcovská spoločnosť v samostatnej evidencii.

(3)

Pri listinných cenných papieroch centrálny depozitár pri registrácii vzniku zmluvného záložného práva vyznačí na listinnom cennom papieri doložku „na založenie“.

(4)

Na vznik zmluvného záložného práva k listinným cenným papierom, ktoré sú prevoditeľné rubopisom, sa vyžaduje aj písomné vyhlásenie majiteľa cenného papiera urobené na tomto cennom papieri (ďalej len „záložný rubopis“). V záložnom rubopise sa uvedie aj osoba záložného veriteľa. Inak musí záložný rubopis obsahovať primerane náležitosti uvedené v § 21 ods. 2. Záložný veriteľ nesmie listinné cenné papiere, ktoré obsahujú záložný rubopis, ďalej prevádzať.

(5)

Ustanovením odseku 4 nie sú dotknuté ustanovenia osobitného zákona.44)

(6)

Zmluvné záložné právo k zaknihovanému cennému papieru v prospech Národnej banky Slovenska vzniká aj uzavretím úverového obchodu s Národnou bankou Slovenska,45) a to na dobu trvania obchodného vzťahu z uzavretého obchodu. Centrálny depozitár je povinný toto zmluvné záložné právo zaregistrovať v registri záložných práv na základe príkazu Národnej banky Slovenska. Národná banka Slovenska súčasne podá príkaz na registráciu pozastavenia výkonu práva nakladať so založeným cenným papierom podľa § 28 ods. 3, a to na dobu trvania obchodného vzťahu z uzavretého obchodu.

§ 46
(1)

Zmluvné záložné právo k cenným papierom sa mení alebo zaniká registráciou zmeny alebo zániku zmluvného záložného práva k cenným papierom v registri záložných práv.

(2)

Pri registrácii zmeny alebo zániku zmluvného záložného práva k listinným cenným papierom centrálny depozitár vyznačí túto skutočnosť na listinnom cennom papieri.

§ 47
(1)

Register záložných práv obsahuje tieto údaje:

a)

obchodné meno alebo názov a sídlo záložcu, ak je právnickou osobou, alebo meno a priezvisko a adresu záložcu, ak je fyzickou osobou,

b)

identifikačné číslo alebo rodné číslo záložcu,

c)

označenie založeného cenného papiera obsahujúce ISIN pri zaknihovanom cennom papieri alebo pri listinnom cennom papieri označenie založeného cenného papiera obsahujúce druh a formu cenného papiera, identifikačné číslo, obchodné meno alebo názov a sídlo emitenta, ak je právnickou osobou, alebo meno a priezvisko a trvalý pobyt emitenta, ak je fyzickou osobou,

d)

obchodné meno alebo názov a sídlo záložného veriteľa, ak je právnickou osobou, alebo meno a priezvisko a trvalý pobyt záložného veriteľa, ak je fyzickou osobou,

e)

identifikačné číslo alebo rodné číslo záložného veriteľa,

f)

množstvo alebo objem cenných papierov,

g)

výšku pohľadávky, pre ktorú sa zmluvné záložné právo zriadilo, a dobu jej splatnosti,

h)

dátum registrácie zmluvného záložného práva v registri záložných práv.

(2)

Centrálny depozitár je povinný na písomnú žiadosť právnickej osoby alebo fyzickej osoby vydať výpis z registra záložných práv v rozsahu údajov podľa odseku 1 písm. a), c), f) a h), pričom výpis môže obsahovať aj ďalšie údaje z registra emitenta.

§ 48
(1)

Zmluva o založení cenných papierov sa spravuje ustanoveniami Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka o záložnom práve, ak tento zákon neustanovuje inak.

(2)

Zmluva o založení cenných papierov musí mať písomnú formu.

(3)

Predmetom zmluvy o založení cenných papierov nemôžu byť cenné papiere, ktoré sú založené.

§ 49
(1)

Ak vzniklo zmluvné záložné právo k listinnému cennému papieru, ktorý bol uschovaný alebo uložený, je zložiteľ alebo uložiteľ povinný oznámiť túto skutočnosť uschovávateľovi alebo opatrovateľovi. K oznámeniu je zložiteľ alebo uložiteľ povinný priložiť prvopis alebo úradne overenú kópiu zmluvy o založení cenných papierov.

(2)

Založený listinný cenný papier, ktorý je v samostatnej úschove, sa musí uložiť oddelene od ostatných cenných papierov zložiteľa. Založený listinný cenný papier uložený v úschove sa nesmie vydať zložiteľovi bez súhlasu záložného veriteľa alebo bez preukázania zániku zmluvného záložného práva. To isté platí aj o založenom listinnom cennom papieri uloženom podľa zmluvy o uložení cenných papierov.

§ 50 - Registrácia zmluvného záložného práva
(1)

Príkaz na registráciu zmluvného záložného práva k cennému papieru môže dať záložný veriteľ, záložca alebo Národná banka Slovenska, ak ide o registráciu záložného práva podľa § 45 ods. 6. K príkazu na registráciu zmluvného záložného práva je povinný záložný veriteľ alebo záložca priložiť písomné potvrdenie o obsahu zmluvy o založení cenného papiera. To neplatí, ak príkaz na registráciu zmluvného záložného práva k cennému papieru dáva záložný veriteľ alebo záložca podľa § 53a ods. 4, alebo Národná banka Slovenska podľa § 45 ods. 6. Písomné potvrdenie o obsahu zmluvy o založení cenného papiera obsahuje najmä údaje podľa § 47 ods. 1 písm. a) až g) a podpisy záložcu a záložného veriteľa. Príkaz na registráciu zmluvného záložného práva k cennému papieru obsahuje údaje podľa § 47 ods. 1 písm. a) až g).

(2)

Príkaz na registráciu zmluvného záložného práva k cennému papieru sa podáva centrálnemu depozitárovi, ak sú údaje o majiteľovi cenného papiera evidované na účte majiteľa vedenom centrálnym depozitárom, alebo členovi, ak sú údaje o majiteľovi cenného papiera evidované na účte majiteľa vedenom členom, alebo obchodníkovi s cennými papiermi, ak sú údaje o majiteľoch cenných papierov evidované v evidencii podľa § 71h ods. 2, alebo centrálnemu depozitárovi, ak sú údaje o majiteľovi cenného papiera vedené podľa § 105c druhej vety. Člen alebo obchodník s cennými papiermi, ktorý vedie údaje o majiteľoch cenných papierov v evidencii podľa § 71h ods. 2, alebo centrálny depozitár, ak sú údaje o majiteľovi cenného papiera vedené podľa § 105c druhej vety, je povinný po obdržaní príkazu na registráciu zmluvného záložného práva k cennému papieru bezodkladne postúpiť tento príkaz centrálnemu depozitárovi.

(3)

Centrálny depozitár po vykonaní registrácie zmluvného záložného práva v registri záložných práv bezodkladne zaeviduje túto skutočnosť aj na účte majiteľa založeného cenného papiera, ak sa účet majiteľa vedie v jeho evidencii, alebo bezodkladne oznámi túto skutočnosť členovi, u ktorého sa vedie účet majiteľa založeného cenného papiera, alebo obchodníkovi s cennými papiermi, ak sú údaje o majiteľoch cenných papierov evidované v evidencii podľa § 71h ods. 2, alebo centrálnemu depozitárovi, ak sú údaje o majiteľoch cenných papierov vedené podľa § 105c druhej vety. Člen alebo obchodník s cennými papiermi, ktorý vedie evidenciu podľa § 71h ods. 2, je povinný po oznámení centrálneho depozitára o vykonaní registrácie zmluvného záložného práva v registri záložných práv bezodkladne zaevidovať túto skutočnosť na príslušnom účte alebo v evidencii podľa § 71h ods. 2. Centrálny depozitár, ktorý vedie evidenciu podľa § 105c druhej vety, je povinný po oznámení centrálneho depozitára o vykonaní registrácie zmluvného záložného práva v registri záložných práv bezodkladne zaevidovať túto skutočnosť na príslušnom účte alebo oznámiť ju členovi, ak sú údaje o majiteľovi cenného papiera evidované na účte majiteľa vedenom členom, alebo obchodníkovi s cennými papiermi, ak sú údaje o majiteľoch cenných papierov evidované v evidencii podľa § 71h ods. 2. Člen alebo obchodník s cennými papiermi, ktorý vedie evidenciu podľa § 71h ods. 2, je povinný po oznámení podľa tretej vety bezodkladne zaevidovať túto skutočnosť na príslušnom účte alebo v evidencii podľa § 71h ods. 2.

(4)

Ak nastanú zmeny údajov týkajúce sa zmluvného záložného práva, je osoba, ktorej sa zmena údajov týka, povinná podať príkaz na zmenu registrácie v registri záložných práv bezodkladne odo dňa, keď nastala skutočnosť, z ktorej vyplýva zmena údajov o záložnom práve. Ak nemožno určiť osobu, ktorej sa zmena údajov týka, má túto povinnosť záložca. Ak sú návrh na registráciu zmeny údajov povinné podať viaceré osoby, považuje sa táto povinnosť za splnenú, ak ju splní jedna z nich. Ak sa zmena zmluvného záložného práva k cennému papieru týka údajov uvedených v písomnom potvrdení podľa odseku 1, musí záložca alebo záložný veriteľ doložiť k príkazu písomné potvrdenie o zmene obsahu zmluvy o založení cenného papiera, prípadne doklad preukazujúci iný dôvod zmeny zmluvného záložného práva k cennému papieru. Písomné potvrdenie o zmene obsahu zmluvy o založení cenného papiera obsahuje najmä údaje podľa § 47 ods. 1 a podpisy záložcu a záložného veriteľa. Pri registrácii zmeny zmluvného záložného práva k cennému papieru sa postupuje podľa odsekov 2 a 3. Príkaz na registráciu zmeny zmluvného záložného práva k cennému papieru obsahuje údaje podľa § 47 ods. 1.

(5)

Záložný veriteľ je povinný podať príkaz na registráciu zániku zmluvného záložného práva bezodkladne po vzniku dôvodu zániku zmluvného záložného práva. Príkaz na registráciu zániku zmluvného záložného práva je oprávnený podať aj záložca, ktorý je povinný príkaz doložiť písomným potvrdením o splnení záväzku alebo inou listinou preukazujúcou dôvod zániku zmluvného záložného práva vystavenou záložným veriteľom. Pri registrácii zániku zmluvného záložného práva k cennému papieru sa postupuje podľa odsekov 2 a 3. Príkaz na registráciu zániku zmluvného záložného práva k cennému papieru obsahuje údaje podľa § 47 ods. 1. Ak cenný papier zanikol a bol vymazaný z evidencie ustanovenej podľa § 10 ods. 4 písm. a), centrálny depozitár vykoná registráciu zániku záložného práva k tomuto cennému papieru aj bez príkazu. Centrálny depozitár je povinný túto skutočnosť oznámiť záložcovi a záložnému veriteľovi na adresu registrovanú pri záložnom práve.

(6)

Kto dal neoprávnene príkaz na registráciu zmluvného záložného práva alebo ho dal nesprávne, neúplne alebo oneskorene, zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobil.

§ 51
(1)

Pri nakladaní so založeným cenným papierom pôsobí záložné právo aj voči nadobúdateľovi, ak tento zákon alebo osobitný zákon neustanovuje inak; záložné právo pôsobí voči nadobúdateľovi založeného cenného papiera aj vtedy, ak záložca na nadobúdateľa previedol založené cenné papiere v obchodnom styku v rámci výkonu predmetu podnikania alebo inej činnosti.45a) Záložca a nadobúdateľ zálohu sú povinní zaregistrovať zmenu v osobe záložcu do registra záložných práv. Za škodu spôsobenú porušením tejto povinnosti zodpovedajú spoločne a nerozdielne. Povinnosť v tomto odseku neplatí, ak nadobúdateľ založené cenné papiere nadobudol podľa odseku 5.

(2)

Pri zmluvnom záložnom práve k cennému papieru môže byť záložcom len majiteľ cenného papiera.

(3)

Po dobu trvania zmluvného záložného práva k cennému papieru sa zmluvné záložné právo vzťahuje aj na výnosy zo založeného cenného papiera.

(4)

So založenými cennými papiermi nemožno uzatvárať anonymné obchody s výnimkou podľa odseku 5.

(5)

Ak pohľadávka zabezpečená zmluvným záložným právom k cennému papieru nie je riadne a včas splnená, je záložný veriteľ oprávnený založený cenný papier predať prostredníctvom obchodníka s cennými papiermi. O zamýšľanom predaji je záložný veriteľ povinný vopred informovať záložcu, ak sa v zmluve o založení cenných papierov nedohodne inak.

(6)

Predaj cenných papierov podľa odseku 5, ktoré boli prijaté na trh kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov, možno vykonať len ich predajom na burze cenných papierov formou anonymného obchodu prostredníctvom obchodníka s cennými papiermi. V prípade, ak cenný papier prijatý na trh kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov nebol za posledné tri mesiace predmetom obchodu, možno ho ponúknuť na predaj prostredníctvom obchodníka s cennými papiermi za najvyššiu cenu, akú možno dosiahnuť s vynaložením odbornej starostlivosti.

(7)

Predaj cenných papierov podľa odseku 5, ktoré nie sú prijaté na trh kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov, možno vykonať len predajom prostredníctvom obchodníka s cennými papiermi, a to za najvyššiu cenu, akú možno dosiahnuť s vynaložením odbornej starostlivosti.

§ 52 - Zákonné záložné právo
(1)

Zákonné záložné právo k cenným papierom sa riadi ustanoveniami osobitného zákona,46) ak tento zákon neustanovuje inak. Zákonné záložné právo k cennému papieru, jeho zmena alebo zánik, sa registruje v registri záložných práv ku dňu vzniku, zmeny alebo zániku zákonného záložného práva k cennému papieru.

(2)

Príkaz na registráciu zákonného záložného práva, jeho zmeny a zániku podáva príslušný štátny orgán47) centrálnemu depozitárovi, ak sú údaje o majiteľovi cenného papiera evidované na účte majiteľa vedenom centrálnym depozitárom, alebo členovi, ak sú údaje o majiteľovi cenného papiera evidované na účte majiteľa vedenom členom, alebo obchodníkovi s cennými papiermi, ak sú údaje o majiteľovi cenných papierov evidované v evidencii podľa § 71h ods. 2, alebo centrálnemu depozitárovi, ak sú údaje o majiteľovi cenného papiera vedené podľa § 105c druhej vety. K tomuto príkazu priloží právoplatné rozhodnutie o vzniku, zmene alebo zániku zákonného záložného práva. Na postup pri registrácii zákonného záložného práva sa vzťahuje § 50 ods. 3. Ak cenný papier zanikol a bol vymazaný z evidencie ustanovenej podľa § 10 ods. 4 písm. a), centrálny depozitár vykoná registráciu zániku zákonného záložného práva k tomuto cennému papieru aj bez príkazu. Centrálny depozitár je povinný túto skutočnosť oznámiť záložcovi a záložnému veriteľovi na adresu registrovanú pri záložnom práve.

(3)

Príkaz na registráciu zákonného záložného práva, jeho zmeny alebo zániku musí obsahovať údaje podľa § 47 ods. 1.

(4)

Ustanovenia § 51 ods. 1, 3 a 4 sa vzťahujú aj na zákonné záložné právo k cenným papierom.

§ 52a - Cenné papiere s pohľadávkou spojenou so záväzkom podriadenosti
(1)

Pohľadávka z cenného papiera spojená so záväzkom podriadenosti sa riadi ustanoveniami osobitných predpisov o záväzkoch podriadenosti a pohľadávkach spojených so záväzkom podriadenosti.47aa)

(2)

Zaknihované cenné papiere s pohľadávkou spojenou so záväzkom podriadenosti eviduje centrálny depozitár v osobitnej evidencii cenných papierov s pohľadávkou spojenou so záväzkom podriadenosti, ak tento zákon alebo osobitný zákon neustanovuje inak. Na účely vedenia tejto evidencie sú emitenti a majitelia zaknihovaných cenných papierov s pohľadávkou, ktorá je spojená so záväzkom podriadenosti, povinní centrálnemu depozitárovi poskytovať údaje v rozsahu vymedzenom prevádzkovým poriadkom centrálneho depozitára (ďalej len „prevádzkový poriadok“).

§ 53 - Zabezpečovacie prevody cenných papierov
(1)

Zmluva o zabezpečovacom prevode cenných papierov sa spravuje ustanoveniami tohto zákona a Občianskeho zákonníka o zabezpečení záväzkov prevodom práva. Zmluva o zabezpečovacom prevode cenných papierov musí mať písomnú formu a musí v obdobnom rozsahu, ako ustanovuje § 47 ods. 1, obsahovať údaje o dlžníkovi, o veriteľovi, o prevádzaných cenných papieroch a o záväzkoch zabezpečených prevodom cenných papierov primerane podľa § 47 ods. 1.

(2)

Zabezpečovacie prevody cenných papierov eviduje centrálny depozitár v osobitnej evidencii zabezpečovacích prevodov cenných papierov, ak tento zákon alebo osobitný zákon neustanovuje inak.

(3)

Na vykonávanie, vznik, zmenu a zánik zabezpečovacích prevodov cenných papierov sa primerane vzťahujú ustanovenia § 45 ods. 1, 2 a 6, § 46, 47 a 50.

(4)

Kto dal neoprávnene príkaz na registráciu zabezpečovacieho prevodu, alebo ho dal nesprávne, neúplne alebo oneskorene, zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobil.

Osobitné ustanovenia o finančných zábezpekách

§ 53a
(1)

Ustanovenia § 45 ods. 3 a 4, § 46, § 50 ods. 3, § 51 ods. 4 až 7 sa nepoužijú pri záložnom práve k cenným papierom, ak záložný veriteľ a záložca patria medzi tieto osoby:

a)

orgány verejnej moci členského štátu,

b)

Národná banka Slovenska alebo centrálna banka iného štátu, Európska centrálna banka, Medzinárodný menový fond, Európska investičná banka, medzinárodná rozvojová banka47a) a Banka pre medzinárodné zúčtovanie,

c)

banka, zahraničná banka, obchodník s cennými papiermi, zahraničný obchodník s cennými papiermi, poisťovňa, zahraničná poisťovňa, poisťovňa z iného členského štátu, správcovská spoločnosť, zahraničná správcovská spoločnosť, inštitúcia elektronických peňazí, zahraničná inštitúcia elektronických peňazí, subjekt kolektívneho investovania a zahraničný subjekt kolektívneho investovania,

d)

iná osoba ako osoba podľa písmena c) podliehajúca obozretnému dohľadu, ktorá v rámci svojho podnikania vykonáva ako hlavný predmet podnikania niektorú z činností, ktoré môže podľa osobitného predpisu47b) vykonávať banka, ako aj osoba so sídlom v zahraničí s obdobným predmetom činnosti,

e)

iná osoba ako osoba podľa písmena c) podliehajúca obozretnému dohľadu, ktorej hlavným predmetom podnikania je nadobúdanie podielov na majetku podľa osobitného predpisu,47c) ako aj osoba so sídlom v zahraničí s obdobným predmetom činnosti,

f)

centrálny depozitár, prevádzkovateľ platobného systému,47d) zúčtovací agent,47e) clearingový ústav,47f) spoločný zástupca majiteľov dlhopisov alebo iných dlhových cenných papierov, ako aj osoba so sídlom v zahraničí s obdobným predmetom činnosti vrátane osoby, ktorej predmetom činnosti je zúčtovanie a vyrovnanie obchodov s finančnými nástrojmi alebo výkon činností ústrednej protistrany, aj keď nie je zahraničným centrálnym depozitárom,

g)

iná osoba, ako je uvedená v písmenách a) až f), ak sú splnené tieto podmienky:

1.

druhou zmluvnou stranou je niektorá z osôb uvedených v písmenách a) až d) a f),

2.

záložné právo zabezpečuje pohľadávku zo zmluvy o záverečnom vyrovnaní ziskov a strát alebo pohľadávku z obchodov, ktorých vysporiadanie môže byť predmetom zmluvy o záverečnom vyrovnaní ziskov a strát podľa osobitného predpisu.47g)

(2)

Zmluvné záložné právo podľa odseku 1 k listinnému cennému papieru vzniká jeho odovzdaním záložnému veriteľovi alebo tretej osobe do úschovy alebo do úschovy a správy, ak sa na tom záložca a záložný veriteľ dohodli. Na vznik zmluvného záložného práva podľa odseku 1 k listinnému cennému papieru, ktorý je prevoditeľný rubopisom, vyžaduje sa aj záložný rubopis. Záložný rubopis musí obsahovať doložku „na založenie" a osobu záložného veriteľa. Inak musí záložný rubopis obsahovať primerane náležitosti uvedené v § 21 ods. 2. Ak záložné právo k listinnému cennému papieru, ktorý sa opatril záložným rubopisom, zanikne, záložný veriteľ je povinný vyznačiť na založenom listinnom cennom papieri zánik záložného práva. Ustanovením tohto odseku nie sú dotknuté ustanovenia osobitného zákona.44)

(3)

Zmluvné záložné právo podľa odseku 1 k zaknihovanému cennému papieru vzniká, mení sa alebo zaniká registráciou tohto záložného práva na účte majiteľa v evidencii centrálneho depozitára alebo člena, u ktorého je vedený účet majiteľa založeného cenného papiera, alebo v inej evidencii podľa § 10 ods. 4 písm. b) postupom podľa § 50, alebo v evidencii vedenej obchodníkom s cennými papiermi podľa § 71h ods. 2 postupom podľa § 50. V takom prípade sa k príkazu na registráciu zmluvného záložného práva môže osvedčená kópia zmluvy o založení cenného papiera nahradiť písomným potvrdením o obsahu zmluvy o založení cenného papiera. To neplatí, ak príkaz na registráciu zmluvného záložného práva k zaknihovanému cennému papieru dáva záložný veriteľ alebo záložca podľa odseku 4.

(4)

Zmluvné záložné právo podľa odseku 1 k zaknihovanému cennému papieru v prospech Národnej banky Slovenska, Európskej centrálnej banky alebo inej centrálnej banky tvoriacej súčasť Eurosystému,47h) na základe príkazu Národnej banky Slovenska, príkazu Európskej centrálnej banky, príkazu inej centrálnej banky tvoriacej súčasť Eurosystému, alebo príkazu záložcu, vzniká, mení sa alebo zaniká registráciou záložného práva na účte majiteľa v evidencii centrálneho depozitára; týmto nie je dotknutý vznik záložného práva podľa § 45 ods. 6. Záložný veriteľ súčasne podá príkaz na registráciu pozastavenia výkonu práva nakladať so založeným cenným papierom podľa § 28 ods. 3 písm. d), a to na dobu trvania obchodného vzťahu z uzavretého obchodu.

(5)

Zmluvné záložné právo podľa odseku 1 k zaknihovanému cennému papieru v prospech Národnej banky Slovenska, Európskej centrálnej banky alebo inej centrálnej banky tvoriacej súčasť Eurosystému47h) vzniká presunom alebo prevodom cenného papiera na účet majiteľa v evidencii centrálneho depozitára, ktorý je vyhradený v prospech záložného veriteľa podľa § 105 ods. 11; tým nie je dotknutý vznik záložného práva podľa § 45 ods. 6. Zmluvné záložné právo k cenným papierom zaniká presunom alebo prevodom cenných papierov z účtu majiteľa vyhradeného pre záložného veriteľa na základe príkazu záložného veriteľa alebo príkazu záložcu a záložného veriteľa, v prospech ktorého je účet majiteľa vyhradený; na základe iného príkazu nie je možný presun ani prevod cenných papierov z účtu majiteľa vyhradeného pre záložného veriteľa.

(5)

Ak Národná banka Slovenska dáva príkaz na registráciu zmluvného záložného práva podľa odseku 4 v prospech Európskej centrálnej banky alebo inej centrálnej banky, ktorá je súčasťou Eurosystému, môže byť Národná banka Slovenska na základe pokynov Európskej centrálnej banky alebo takejto inej centrálnej banky sprostredkovateľom výplaty výnosov a istiny z cenných papierov, ktoré sú predmetom záložného práva.

(6)

Zmluvné záložné právo podľa odseku 1 k cennému papieru pôsobí voči nadobúdateľovi, ibaže nadobúdateľ o ňom v čase prevodu cenného papiera nevedel alebo v prípade anonymných obchodov.

§ 53b
(1)

Záložný veriteľ je oprávnený nakladať so založeným cenným papierom podľa § 53a ods. 1 a uplatňovať práva s ním spojené aj bez súhlasu záložcu, ak sa tak dohodli v zmluve o založení cenného papiera; v takom prípade záložný veriteľ koná v mene záložcu a na svoj účet. Anonymné obchody so založeným cenným papierom možno uzatvárať, len ak sa tak záložca a záložný veriteľ dohodli v zmluve o založení cenného papiera alebo ak ide o výkon záložného práva podľa odseku 4.

(2)

Ak záložný veriteľ so zálohom nakladal pred tým, ako nastala skutočnosť rozhodná pre výkon záložného práva, je povinný najneskôr v posledný deň splatnosti zabezpečenej pohľadávky obstarať v mene záložcu a na svoj účet rovnocenný záloh, ktorý vstúpi na miesto pôvodného zálohu; ibaže sa so záložcom dohodol inak. Rovnocenný záloh, ktorý vstúpil na miesto pôvodného zálohu, je predmetom toho istého záložného práva a má sa za to, že záložné právo k rovnocennému zálohu vzniklo v tom istom okamihu ako záložné právo k pôvodnému zálohu. Ak záložný veriteľ so zálohom nakladal pred tým, ako nastala skutočnosť rozhodná pre výkon záložného práva, záložné právo nepôsobí voči nadobúdateľovi pôvodného zálohu. Ak sa tak zmluvné strany dohodli v zmluve o založení cenného papiera, záložný veriteľ môže rovnocenný záloh započítať proti zabezpečenej pohľadávke alebo rovnocenný záloh použiť na jej vyrovnanie.

(3)

Rovnocenným zálohom sa na účely odseku 2 rozumie zastupiteľný cenný papier alebo iný majetok na základe zmluvy o založení cenného papiera.

(4)

Ak pohľadávka zabezpečená zmluvným záložným právom nie je včas a riadne splnená alebo ak nastane iná skutočnosť, ktorá je vymedzená v zmluve o založení cenného papiera ako skutočnosť rozhodná pre výkon záložného práva, záložný veriteľ môže záložné právo vykonať spôsobom ustanoveným zákonom alebo dohodnutým v zmluve o založení cenného papiera, ktorým je najmä predaj zálohu, prepadnutie zálohu v prospech záložného veriteľa, započítanie proti zabezpečenej pohľadávke alebo použitie zálohu na vyrovnanie zabezpečenej pohľadávky. Výkon záložného práva prepadnutím zálohu v prospech záložného veriteľa je možný, ak sa zmluvné strany na tom dohodli pri uzatvorení zmluvy o založení cenného papiera a zároveň bol dohodnutý aj spôsob ocenenia založeného cenného papiera. Splnenie ďalších podmienok podľa tohto zákona a podľa osobitných predpisov47g) sa nevyžaduje.

(5)

O výkone záložného práva k cennému papieru záložný veriteľ nie je povinný vopred informovať záložcu.

(6)

Pri predaji cenného papiera založeného podľa § 53a ods. 1 je záložný veriteľ povinný postupovať s náležitou starostlivosťou tak, aby založený cenný papier predal za cenu, za akú sa rovnaký cenný papier zvyčajne predáva za porovnateľných podmienok v čase a mieste predaja založeného cenného papiera.

(7)

Pri nakladaní so založeným zaknihovaným cenným papierom podľa odseku 1, ako aj pri výkone záložného práva k zaknihovanému cennému papieru príkaz na registráciu prevodu založeného zaknihovaného cenného papiera z účtu záložcu na účet záložného veriteľa dáva záložný veriteľ v mene záložcu. Záložný veriteľ je oprávnený podať príkaz na registráciu prevodu v mene záložcu aj pri obstaraní rovnocenného zálohu podľa odseku 2 na účet záložcu. Záložný veriteľ je oprávnený pri nakladaní so založeným cenným papierom požadovať výpis z účtu záložcu.

§ 53c

Na vznik, zmenu a zánik zabezpečovacích prevodov cenných papierov sa nevyžaduje písomná forma zmluvy ani registrácia v osobitnej evidencii zabezpečovacích prevodov podľa § 53, ak zmluvné strany patria medzi osoby podľa § 53a ods. 1. V prípade zaknihovaných cenných papierov sa primerane použije ustanovenie § 53a ods. 3.

§ 53d

Platnosť, účinnosť a výkon záložného práva k cenným papierom a zabezpečovacieho prevodu cenných papierov, ktorých vlastnícke právo alebo iné obdobné právo sa preukazuje zápisom v registri alebo na účte, vrátane platnosti a účinnosti zmlúv, ktorými boli tieto práva zriadené, spravujú sa výlučne právom štátu, podľa ktorého sa vedie príslušný register alebo účet. Možnosť voľby rozhodného práva účastníkmi zmluvy o založení zaknihovaných cenných papierov alebo zmluvy o zabezpečovacom prevode cenných papierov sa vylučuje.

§ 53e
(1)

Ak je na strane záložného veriteľa alebo záložcu viac osôb, z ktorých aspoň jedna nie je osobou podľa § 53a ods. 1 písm. a) až d), ustanovenia § 53a až 53d sa nepoužijú.

(2)

Ak záložné právo vzniklo podľa § 53a ods. 1 a v priebehu jeho trvania dôjde k zmene v osobe záložcu alebo záložného veriteľa alebo k pristúpeniu na stranu záložcu alebo záložného veriteľa, záložné právo sa vždy riadi ustanoveniami § 53a až 53d.

(3)

Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa primerane použijú aj na zabezpečovacie prevody cenných papierov.

§ 53f

Ustanovenia § 53b ods. 1 až 5 a osobitného predpisu47g) sa nepoužijú, ak obmedzenie vymáhania dohôd o finančnej zábezpeke alebo obmedzenia účinku záložného práva, mechanizmov konečného čistého zúčtovania alebo vzájomného započítania vyplýva z ustanovení tohto zákona alebo osobitných predpisov.42a)

ŠTVRTÁ ČASŤ

OBCHODNÍK S CENNÝMI PAPIERMI

Povolenie na poskytovanie investičných služieb

§ 54
(1)

Obchodníkom s cennými papiermi je akciová spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorej predmetom činnosti je poskytovanie investičných služieb klientom alebo výkon investičných činností na základe povolenia na poskytovanie investičných služieb udeleného Národnou bankou Slovenska. Iná právna forma obchodníka s cennými papiermi sa zakazuje.

(2)

Povolením na poskytovanie investičných služieb sa povoľuje vznik obchodníka s cennými papiermi alebo zriadenie pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi na území Slovenskej republiky a výkon činnosti tohto obchodníka s cennými papiermi alebo pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi v rozsahu vymedzenom v tomto povolení a za podmienok uložených týmto povolením.

(3)

Iná osoba ako obchodník s cennými papiermi nesmie bez povolenia Národnej banky Slovenska podľa odseku 1 poskytovať investičné služby alebo vedľajšie služby podľa § 6 ods. 2 písm. a) a vykonávať investičné činnosti, ak tento zákon alebo osobitný zákon48) neustanovuje inak. Povolenie podľa odseku 1 sa nevyžaduje

a)

na činnosť účastníkov Európskeho systému centrálnych bánk, Národnej banky Slovenska podľa osobitného predpisu,49) centrálnych bánk iných štátov, Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity poverenej vykonávaním niektorých činností súvisiacich so správou štátneho dlhu a riadenia likvidity podľa osobitného predpisu,49a) verejných orgánov iných štátov poverených správou štátneho dlhu alebo podieľajúcich sa na správe štátneho dlhu a na činnosť medzinárodných finančných inštitúcií, ktoré zriadili dva členské štáty alebo viaceré členské štáty a ktorých účelom je mobilizovať finančné prostriedky a poskytovať finančnú pomoc v prospech jej členov, ktorí majú vážne finančné problémy alebo im hrozia vážne finančné problémy,

b)

pre osoby, ktoré poskytujú investičné služby výhradne pre svoje materské spoločnosti, pre svoje dcérske spoločnosti alebo pre dcérske spoločnosti svojich materských spoločností,

c)

pre osoby, ktoré poskytujú investičnú službu, ak je táto služba poskytovaná len príležitostne v rámci výkonu ich povolania a ak je táto činnosť upravená všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo etickým kódexom povolania, ktoré nevylučujú poskytovanie tejto služby,

d)

pre osoby, ktoré neposkytujú žiadne investičné služby ani nevykonávajú žiadne investičné činnosti okrem obchodovania na vlastný účet s inými finančnými nástrojmi ako sú komoditné deriváty alebo emisné kvóty a ich deriváty; to neplatí pre osoby, ktoré

1.

sú tvorcami trhu,

2.

sú členmi alebo účastníkmi regulovaného trhu alebo sú členmi alebo účastníkmi mnohostranného obchodného systému alebo majú priamy elektronický prístup na obchodné miesto, okrem nefinančných subjektov, ktoré vykonávajú transakcie na obchodnom mieste, ktoré je možné objektívne považovať za znižujúce riziká priamo súvisiace s obchodnou činnosťou alebo s podnikovým financovaním týchto nefinančných subjektov alebo ich skupín,

3.

používajú metódu vysokofrekvenčného algoritmického obchodovania alebo

4.

obchodujú na vlastný účet vykonávaním pokynov klientov,

e)

pre osoby, ktoré poskytujú investičné služby týkajúce sa výhradne správy zamestnaneckých systémov spoluúčasti,

f)

pre osoby, ktoré poskytujú investičné služby týkajúce sa správy zamestnaneckých systémov spoluúčasti a poskytovania investičných služieb výhradne pre svoje materské spoločnosti, pre svoje dcérske spoločnosti alebo pre iné dcérske spoločnosti ich materských spoločností,

g)

pre osoby, ktoré obchodujú na vlastný účet s komoditnými derivátmi alebo emisnými kvótami alebo ich derivátmi vrátane tvorcov trhu, okrem osôb, ktoré obchodujú na vlastný účet pri vykonávaní pokynov klientov, alebo ktoré poskytujú svojim zákazníkom alebo dodávateľom v rámci svojho hlavného predmetu činnosti iné investičné služby v oblasti komoditných derivátov alebo emisných kvót alebo ich derivátov ako obchodovanie na vlastný účet, ak jednotlivo a aj súhrnne ide o vedľajšiu činnosť týchto osôb k ich hlavnému predmetu činnosti pri posúdení na skupinovom základe, tieto osoby nie sú súčasťou skupiny, ktorej hlavnou činnosťou je poskytovanie investičných služieb podľa tohto zákona, vykonávanie bankových činností podľa osobitného zákona15) alebo činnosť tvorcu trhu v súvislosti s komoditnými derivátmi, tieto osoby nepoužívajú metódu vysokofrekvenčného algoritmického obchodovania; tieto osoby sú na žiadosť Národnej banky Slovenska povinné preukázať dôvod, na ktorého základe považujú túto činnosť za vedľajšiu k ich hlavnému predmetu činnosti,

h)

pre osoby, ktoré poskytujú investičné poradenstvo v rámci inej odbornej činnosti, na ktorú sa nevzťahuje tento zákon, ak poskytovanie takéhoto poradenstva nie je osobitne odmeňované,

i)

pre prevádzkovateľov, ktorí sú povinní dodržiavať ustanovenia osobitného predpisu,17a) ktorí pri obchodovaní s emisnými kvótami nevykonávajú pokyny klientov a neposkytujú žiadne investičné služby alebo nevykonávajú žiadne investičné činnosti okrem obchodovania na vlastný účet, ak nepoužívajú metódu vysokofrekvenčného algoritmického obchodovania,

j)

pre prevádzkovateľov prenosovej sústavy alebo prepravnej siete podľa osobitných predpisov,49b) iných predpisov alebo usmernení v oblasti sieťových odvetví prijatých na základe týchto predpisov, pre akúkoľvek osobu konajúcu v ich mene ako poskytovateľ služieb na účely vykonávania ich úloh podľa uvedených predpisov alebo usmernení a pre akéhokoľvek prevádzkovateľa alebo správcu mechanizmu na vyrovnávanie energetických odchýlok, potrubnej siete alebo systému na udržiavanie rovnováhy dodávok a použitia energie pri vykonávaní takýchto úloh, len ak pri vykonávaní uvedených činností vykonávajú aj investičné činnosti alebo poskytujú investičné služby súvisiace s komoditnými derivátmi s cieľom vykonávať uvedené činnosti; to neplatí pre organizovanie sekundárneho trhu vrátane systému pre sekundárne obchodovanie s finančnými prenosovými právami,

k)

pre centrálnych depozitárov vykonávajúcich činnosť v rozsahu podľa osobitného predpisu,90)

l)

pre poskytovateľov služieb hromadného financovania podľa osobitného predpisu.49c)

(4)

Zahraničným obchodníkom s cennými papiermi je právnická osoba alebo fyzická osoba so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ktorá vykonáva investičné služby a ktorá má oprávnenie na výkon týchto činností udelené v štáte, v ktorom má sídlo.

(5)

Pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi je organizačná zložka zahraničného obchodníka s cennými papiermi umiestnená na území Slovenskej republiky,50) ktorá vykonáva všetky alebo niektoré investičné služby; všetky pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi zriadené v Slovenskej republike zahraničným obchodníkom s cennými papiermi so sídlom v členskom štáte, sa považujú z hľadiska oprávnenia vykonávať investičné služby za jednu pobočku zahraničného obchodníka s cennými papiermi.

(6)

Zahraničný obchodník s cennými papiermi môže poskytovať investičné služby na území Slovenskej republiky iba prostredníctvom svojej pobočky, a ak mu bolo udelené povolenie Národnej banky Slovenska na poskytovanie investičných služieb, podľa § 56, ak tento zákon neustanovuje inak.

(7)

Obchodník s cennými papiermi alebo pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi nesmie vykonávať pre iné osoby iné činnosti ako investičné služby s výnimkou sprostredkovania pre iné finančné inštitúcie v súlade s osobitným zákonom,50aa) vykonávania činnosti člena, vypracúvania a šírenia investičných odporúčaní, poskytovania služieb vykazovania údajov, vykonávania činnosti poskytovateľa platobných služieb podľa osobitného zákona,50aaa) vykonávania činnosti poskytovateľa služieb hromadného financovania podľa osobitného predpisu,49c) a vykonávania bezhotovostných obchodov s peňažnými prostriedkami v cudzej mene a ďalších činností, ktoré je obchodník s cennými papiermi oprávnený vykonávať v súlade s osobitným predpisom.50aab) Obchodník s cennými papiermi a pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi sú povinní pred začatím vykonávania bezhotovostných obchodov s peňažnými prostriedkami v cudzej mene preukázať Národnej banke Slovenska spôsoby zabezpečenia proti rizikám a spôsob merania, sledovania a riadenia týchto rizík a vypracovaný postup na prípravu, uzatváranie, vykonávanie a vysporiadanie obchodov vrátane mechanizmu a pravidiel tvorby cien. Vykonávanie bezhotovostných obchodov s peňažnými prostriedkami v cudzej mene môže obchodník s cennými papiermi alebo pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi začať na základe predchádzajúceho písomného oznámenia Národnej banky Slovenska o splnení podmienky podľa druhej vety; ak obchodník s cennými papiermi alebo pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi nedodrží alebo prekročí tieto podmienky, Národná banka Slovenska je príslušná za tento nedostatok uložiť opatrenie na nápravu a sankcie podľa tohto zákona vrátane zákazu pokračovať vo vykonávaní týchto bezhotovostných obchodov s peňažnými prostriedkami v cudzej mene.

(8)

Obchodné meno obchodníka s cennými papiermi s výnimkou banky musí obsahovať označenie „obchodník s cennými papiermi“ alebo skratku „o. c. p.“. Iné osoby nemôžu vo svojom obchodnom mene toto označenie používať.

(9)

Na obchodníka s cennými papiermi a na pobočku zahraničného obchodníka s cennými papiermi sa vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka, ak tento zákon alebo osobitný zákon15) neustanovuje inak.

(10)

Obchodník s cennými papiermi môže vydať akcie len ako zaknihované cenné papiere na meno; zmena ich podoby alebo formy sa zakazuje.

(11)

Počiatočný kapitál obchodníka s cennými papiermi, ktorý poskytuje investičné služby alebo vykonáva investičné činnosti podľa § 6 ods. 1 písm. c) alebo písm. f), je najmenej 750 000 eur.

(12)

Počiatočný kapitál obchodníka s cennými papiermi iného ako uvedeného v odsekoch 11,13 a 14 je najmenej 150 000 eur.

(13)

Počiatočný kapitál obchodníka s cennými papiermi, ktorý poskytuje investičné služby podľa § 6 ods. 1 písm. a), b), d), e) alebo písm. g) a ktorý nie je pri poskytovaní investičných služieb oprávnený držať peňažné prostriedky klienta alebo finančné nástroje klienta, je najmenej 75 000 eur.

(14)

Počiatočný kapitál obchodníka s cennými papiermi, ktorý poskytuje investičnú službu podľa § 6 ods. 1 písm. i), je najmenej 750 000 eur, ak tento obchodník s cennými papiermi obchoduje na vlastný účet.

(15)

Na zloženie počiatočného kapitálu obchodníka s cennými papiermi sa vzťahuje osobitný predpis.50a)

§ 54a

Obchodník s cennými papiermi, ktorý má povolenie na organizovanie mnohostranného obchodného systému, môže požiadať Národnú banku Slovenska o registráciu tohto mnohostranného obchodného systému ako rastového trhu podľa osobitného zákona.50c)

§ 54b
(1)

Malým a neprepojeným obchodníkom sa rozumie obchodník s cennými papiermi, ktorý spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu.50ca)

(2)

Na malého a neprepojeného obchodníka sa vzťahujú požiadavky podľa osobitného predpisu,50cb) ak Národná banka Slovenska neudelila výnimku podľa osobitného predpisu.50cc)

(3)

Na obchodníka s cennými papiermi, ktorý začne spĺňať podmienky podľa osobitného predpisu50ca) a tieto podmienky spĺňa nepretržite šesť mesiacov odo dňa začatia plnenia týchto podmienok a túto skutočnosť oznámil Národnej banke Slovenska, sa po uplynutí týchto šiestich mesiacov nevzťahujú § 71 ods. 2, 3, 6 a 7, § 71d až 71dd, § 77 ods. 3 a § 157 ods. 1 druhá veta.

(4)

Ak obchodník s cennými papiermi prestane spĺňať podmienky podľa osobitného predpisu,50ca) oznámi to Národnej banke Slovenska a zosúladí svoju činnosť s § 71 ods. 2, 3, 6 a 7, § 71d až 71dd, § 77 ods. 3 a § 157 ods. 1 druhou vetou do 12 mesiacov od vykonania hodnotenia.

(5)

Ustanovenia § 71db sa vzťahujú na obchodníka s cennými papiermi, ktorý prestal spĺňať podmienky podľa osobitného predpisu,50ca) v účtovnom období nasledujúcom po účtovnom období, v ktorom zistil, že prestal spĺňať tieto podmienky.

§ 54c

Na obchodníka s cennými papiermi s osobitnými prudenciálnymi požiadavkami podľa osobitného predpisu50cd) sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu o spolupráci v oblasti dohľadu,50ce) významných pobočkách,50cf) vnútornom kapitáli,50cg) organizácii a riadení,50ch) zásadách odmeňovania,50ci) riadení rizík,50cj) prístupe k interným ratingom,50ck) rizikách,50cl) podávaní a zverejňovaní správ,50cm) postupoch výkonu dohľadu,50cn) výkone dohľadu na konsolidovanom základe50co) a tlmiacich rezervách.50cp)

§ 54d
(1)

Národná banka Slovenska môže rozhodnúť v konaní podľa osobitného predpisu,20) že na obchodníka s cennými papiermi, ktorý poskytuje investičné služby a vykonáva investičné činnosti podľa § 6 ods. 1 písm. c) alebo písm. f), sa vzťahuje osobitný predpis,50cq) ak celková hodnota konsolidovaných aktív obchodníka s cennými papiermi sa rovná alebo prevyšuje 5 000 000 000 eur vypočítaných ako priemer za predchádzajúcich 12 mesiacov a ak platí aspoň jedno z týchto kritérií:

a)

obchodník s cennými papiermi vykonáva tieto činnosti v takej miere, že jeho zlyhanie alebo problémy by mohli viesť k systémovému riziku,

b)

obchodník s cennými papiermi je zúčtovacím členom podľa osobitného predpisu,50cr)

c)

Národná banka Slovenska to považuje za opodstatnené vzhľadom na veľkosť obchodníka s cennými papiermi a povahu, rozsah a zložitosť jeho činností pri zohľadnení zásady proporcionality a aspoň jedného z týchto faktorov:

1.

dôležitosť obchodníka s cennými papiermi pre hospodárstvo Európskej únie alebo hospodárstvo domovského členského štátu,

2.

význam cezhraničných činností obchodníka s cennými papiermi,

3.

prepojenosť obchodníka s cennými papiermi s finančným systémom.

(2)

Odsek 1 sa nevzťahuje na obchodníka s komoditami a emisnými kvótami,50cs) správcovské spoločnosti22) a poisťovne.23)

(3)

Obchodník s cennými papiermi podľa odseku 1 podlieha dohľadu podľa osobitného predpisu.15)

(4)

Národná banka Slovenska je oprávnená rozhodnúť v konaní podľa osobitného predpisu20) o zrušení rozhodnutia podľa odseku 1 a bezodkladne o tom informuje obchodníka s cennými papiermi.

(5)

Rozhodnutie podľa odseku 1 sa prestane uplatňovať, ak obchodník s cennými papiermi prestane spĺňať celkovú hodnotu konsolidovaných aktív podľa odseku 1 vypočítanú za obdobie 12 po sebe nasledujúcich mesiacov.

(6)

Národná banka Slovenska bezodkladne informuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) o uplatňovaní ustanovení odsekov 1, 3 až 5.

§ 54e

Povolenie na poskytovanie investičných služieb udelené obchodníkovi s cennými papiermi podľa § 55, ktorý spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu50ct) a bolo mu udelené bankové povolenie podľa osobitného predpisu,50cu) nezaniká, pričom sa jeho platnosť pozastavuje na obdobie trvania bankového povolenia udeleného podľa osobitného predpisu.50cu) Po zániku bankového povolenia, ak už nie sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu,50ct) sa obchodníkovi s cennými papiermi obnoví platnosť povolenia na poskytovanie investičných služieb, ak sú splnené podmienky na udelenie povolenia na poskytovanie investičných služieb podľa § 55.

§ 55
(1)

O udelení povolenia na poskytovanie investičných služieb rozhoduje Národná banka Slovenska. Žiadosť o udelenie povolenia na poskytovanie investičných služieb predkladajú zakladatelia obchodníka s cennými papiermi alebo akciová spoločnosť Národnej banke Slovenska, ak tento zákon neustanovuje inak. Ak o povolenie na vznik a činnosť obchodníka s cennými papiermi žiada banka, predkladá žiadosť predstavenstvo banky. Ak o udelenie povolenia na poskytovanie investičných služieb žiada zahraničný obchodník s cennými papiermi z iného členského štátu žiadosť Národnej banke Slovenska predkladá aj zahraničný obchodník s cennými papiermi z iného členského štátu po schválení projektu cezhraničnej zmeny právnej formy na akciovú spoločnosť.50cta)

(2)

Na udelenie povolenia podľa odseku 1 sa musí preukázať splnenie podmienok, ktoré sa vzťahujú na obchodníka s cennými papiermi podľa tohto zákona, a to týchto podmienok:

a)

počiatočný kapitál obchodníka s cennými papiermi podľa § 54,

b)

prehľadný a dôveryhodný pôvod splateného základného imania a ďalších finančných zdrojov obchodníka s cennými papiermi,

c)

vhodnosť osôb s kvalifikovanou účasťou na obchodníkovi s cennými papiermi a prehľadnosť vzťahov týchto osôb s inými osobami, najmä prehľadnosť podielov na základnom imaní a na hlasovacích právach; ak kvalifikované účasti neexistujú, prehľad o dvadsiatich najväčších akcionároch,

d)

odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť osôb navrhovaných za členov riadiaceho orgánu a vrcholového manažmentu, osôb zodpovedných za výkon funkcie dodržiavania, funkcie riadenia rizík a funkcie vnútorného auditu,

e)

prehľadnosť skupiny s úzkymi väzbami, ku ktorej patrí aj akcionár s kvalifikovanou účasťou na obchodníkovi s cennými papiermi,

f)

výkonu dohľadu neprekážajú úzke väzby v rámci skupiny podľa písmena e),

g)

výkonu dohľadu neprekáža právny poriadok a spôsob jeho uplatnenia v štáte, na ktorého území má skupina podľa písmena e) úzke väzby,

h)

sídlo obchodníka s cennými papiermi a jeho ústredie musia byť na území Slovenskej republiky; ústredím sa rozumie miesto, z ktorého je riadená činnosť obchodníka s cennými papiermi, alebo miesto, kde sa nachádzajú dokumenty o činnosti obchodníka s cennými papiermi potrebné na výkon dohľadu,

i)

odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť fyzických osôb, ktoré sú členmi štatutárneho orgánu finančnej holdingovej spoločnosti, investičnej holdingovej spoločnosti alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti, a vhodnosť akcionárov kontrolujúcich finančnú holdingovú spoločnosť, investičnú holdingovú spoločnosť alebo zmiešanú finančnú holdingovú spoločnosť, ak by sa udelením povolenia podľa odseku 1 obchodník s cennými papiermi stal súčasťou konsolidovaného celku podľa § 138, ktorého súčasťou je aj finančná holdingová spoločnosť alebo investičná holdingová spoločnosť, alebo by sa stal súčasťou finančného konglomerátu podľa § 143b, ktorého súčasťou je aj zmiešaná finančná holdingová spoločnosť,

j)

žiadateľ nebol právoplatne odsúdený za trestný čin,

k)

vecné, personálne, technické a organizačné predpoklady vo vzťahu k navrhovanému rozsahu investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb obchodníka s cennými papiermi.

(3)

Náležitosti žiadosti o udelenie povolenia podľa odseku 1 ustanovujú osobitné predpisy.50d)

(4)

O žiadosti podľa odseku 1 rozhodne Národná banka Slovenska v lehote podľa osobitného zákona53) na základe posúdenia žiadosti, najneskôr však do šiestich mesiacov odo dňa podania úplnej žiadosti podľa odseku 1.

(5)

Národná banka Slovenska žiadosť podľa odseku 1 zamietne, ak žiadateľ nesplní niektorú podmienku uvedenú v odseku 2, neposkytne ďalšie informácie podľa odseku 9, alebo ak údaje a predložené doklady nie sú úplné, správne, pravdivé, pravé alebo aktuálne. Dôvodom na zamietnutie žiadosti podľa odseku 1 nemôžu byť ekonomické potreby trhu.

(6)

Obchodník s cennými papiermi je povinný pred začatím vykonávania povolených činností preukázať Národnej banke Slovenska technickú, organizačnú a personálnu pripravenosť na výkon povolených činností.

(7)

Výkon činností uvedených v povolení na poskytovanie investičných služieb môže obchodník s cennými papiermi začať na základe písomného oznámenia Národnej banky Slovenska o splnení podmienky podľa odseku 6.

(8)

Podmienky podľa odsekov 2 a 6 musia byť splnené nepretržite počas celej doby platnosti povolenia na poskytovanie investičných služieb.

(9)

Spôsob preukazovania splnenia podmienok podľa odseku 2 ustanovujú osobitné predpisy.50d) Národná banka Slovenska môže od žiadateľa na posúdenie žiadosti o udelenie povolenia podľa odseku 1 požadovať písomne aj ďalšie informácie potrebné na preukázanie splnenia podmienok podľa odseku 2.

(10)

Odbornou spôsobilosťou sa pri osobách navrhnutých za členov riadiaceho orgánu a vrcholového manažmentu a osobách zodpovedných za výkon funkcie dodržiavania, funkcie riadenia rizík a funkcie vnútorného auditu rozumie získané vysokoškolské vzdelanie a najmenej trojročná prax v oblasti finančného trhu alebo získané úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a najmenej desaťročná prax v oblasti finančného trhu, z toho najmenej tri roky v riadiacej funkcii. Pri členoch štatutárneho orgánu finančnej holdingovej spoločnosti, investičnej holdingovej spoločnosti alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti sa za odborne spôsobilú osobu považuje fyzická osoba, ktorá má primerané znalosti vo finančnej oblasti a skúsenosti v nej.

(11)

Vhodnosťou akcionárov kontrolujúcich finančnú holdingovú spoločnosť alebo zmiešanú finančnú holdingovú spoločnosť sa rozumie schopnosť zabezpečiť riadny a bezpečný výkon činností regulovaných osôb, ktoré sú súčasťou konsolidovaného celku ovládaného touto finančnou holdingovou spoločnosťou alebo finančného konglomerátu ovládaného touto zmiešanou finančnou holdingovou spoločnosťou, v záujme stability finančného trhu.

(12)

Národná banka Slovenska je povinná zaviesť a používať primerané metódy monitorovania splnenia podmienok uvedených v odsekoch 7 a 8, a prijať vhodné opatrenia, ktoré jej umožnia získať informácie potrebné na posúdenie, či obchodníci s cennými papiermi dodržiavajú svoje povinnosti.

(13)

Národná banka Slovenska udelí obchodníkovi s cennými papiermi povolenie organizovať mnohostranný obchodný systém alebo organizovaný obchodný systém po splnení podmienok uvedených v odseku 6.

(14)

V povolení podľa odseku 13 môže Národná banka Slovenska povoliť členom riadiaceho orgánu zastávať jednu ďalšiu nevýkonnú riadiacu funkciu nad rámec ustanovený podľa § 71 ods. 7. Národná banka Slovenska pravidelne informuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) o takýchto povoleniach.

§ 56
(1)

O udelení povolenia na poskytovanie investičných služieb zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi prostredníctvom jeho pobočky na území Slovenskej republiky rozhoduje Národná banka Slovenska. Žiadosť o udelenie povolenia na poskytovanie investičných služieb zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi predkladá Národnej banke Slovenska zahraničný obchodník s cennými papiermi.

(2)

Na udelenie povolenia podľa odseku 1 sa musia splniť tieto podmienky:

a)

dostatočný objem a prehľadnosť pôvodu finančných zdrojov poskytnutých zahraničným obchodníkom s cennými papiermi jeho pobočke s ohľadom na rozsah a rizikovosť podnikania pobočky,

b)

dôveryhodnosť zahraničného obchodníka s cennými papiermi a jeho finančná schopnosť primeraná rozsahu podnikania jeho pobočky,

c)

odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť osôb navrhovaných zahraničným obchodníkom s cennými papiermi na riadenie jeho pobočky a splnenie požiadaviek podľa § 71,

d)

prehľadnosť skupiny s úzkymi väzbami, ku ktorej patrí zahraničný obchodník s cennými papiermi,

e)

úzke väzby v rámci skupiny podľa písmena d) nebránia výkonu dohľadu,

f)

právny poriadok a spôsob jeho uplatňovania v štáte, na ktorého území má skupina podľa písmena d) úzke väzby, nebránia výkonu dohľadu,

g)

zahraničný obchodník s cennými papiermi, ktorý chce pôsobiť prostredníctvom pobočky na území Slovenskej republiky, vykonáva podstatnú časť svojej činnosti v štáte, v ktorom má sídlo,

h)

právnymi predpismi štátu, v ktorom má sídlo zahraničný obchodník s cennými papiermi, je zabezpečené dodržiavanie podmienok výkonu činnosti a primeranosti vlastných zdrojov na úrovni, ktorá nie je nižšia ako úroveň ustanovená pre obchodníka s cennými papiermi podľa tohto zákona,

i)

poskytovanie služieb, pre ktoré zahraničný obchodník s cennými papiermi žiada povolenie, podlieha povoleniu a dohľadu v nečlenskom štáte, v ktorom má zahraničný obchodník s cennými papiermi sídlo, pričom Národná banka Slovenska náležite zohľadní všetky odporúčania Finančnej akčnej skupiny proti praniu špinavých peňazí Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj v súvislosti s bojom proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu,

j)

nečlenský štát, v ktorom je usadený zahraničný obchodník s cennými papiermi, uzavrel so Slovenskou republikou medzinárodnú zmluvu alebo tento nečlenský štát a Slovenská republika sú zmluvnými stranami mnohostrannej medzinárodnej zmluvy; tieto medzinárodné zmluvy zaručujú účinnú výmenu informácií v daňovej oblasti a sú v súlade s pravidlami podľa článku 26 Modelovej zmluvy Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj o zdaňovaní príjmov a majetku,

k)

Národná banka Slovenska má s príslušnými orgánmi dohľadu nečlenského štátu, v ktorom je usadený zahraničný obchodník s cennými papiermi, uzavreté dohody o spolupráci, ktoré obsahujú ustanovenia regulujúce výmenu informácií na účel zachovania integrity trhu a ochrany investorov,

l)

zahraničný obchodník s cennými papiermi prispieva do Garančného fondu investícií zriadeného podľa § 80 alebo do iného obdobného systému náhrad pre investorov zriadeného v inom členskom štáte v súlade s právnym aktom Európskej únie upravujúcim systém náhrad pre investorov,

m)

pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi preukáže schopnosť dodržiavať povinnosti podľa odseku 14 a § 71, § 71g až 71k, § 71l, § 71m, § 71n, § 71p, § 73, § 73b až 73d, § 73f až 73i, § 73m, § 73o, § 73p, § 73u, § 75 a osobitných predpisov.53a)

(3)

V žiadosti o udelenie povolenia podľa odseku 1 uvedie zahraničný obchodník s cennými papiermi tieto údaje:

a)

obchodné meno, sídlo a právnu formu zahraničného obchodníka s cennými papiermi a umiestnenie jeho pobočky na území Slovenskej republiky,

b)

vecné, personálne a organizačné predpoklady na vykonávanie činnosti podľa odseku 1 na území Slovenskej republiky s uvedením členov riadiaceho orgánu a významných akcionárov zahraničného obchodníka s cennými papiermi a obchodnej stratégie, v ktorej sa uvedú investičné služby a investičné činnosti, ako aj vedľajšie služby, ktoré sa majú vykonávať alebo poskytovať, a organizačnú štruktúru pobočky vrátane opisu akýchkoľvek dôležitých prevádzkových činností zabezpečovaných tretími osobami,

c)

meno, priezvisko a trvalý pobyt vedúceho pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi a jeho zástupcu, údaje o ich odbornej spôsobilosti a miesto ich pobytu,

d)

informácie o počiatočnom kapitále, s ktorým môže pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi voľne nakladať,

e)

názov príslušného orgánu, ktorý vykonáva dohľad nad zahraničným obchodníkom s cennými papiermi v jeho domovskom štáte; ak dohľad vykonáva viac ako jeden orgán, podrobné informácie o rozdelení ich právomocí.

(4)

Prílohou žiadosti podľa odseku 1 je

a)

povolenie na poskytovanie služieb v oblasti cenných papierov v poslednom úplnom znení vydané v súlade s právnym poriadkom štátu, v ktorom má zahraničný obchodník s cennými papiermi sídlo,

b)

účtovné závierky za posledné tri roky overené audítorom; ak zahraničný obchodník s cennými papiermi je súčasťou konsolidovaného celku, tiež konsolidované účtovné závierky za posledné tri roky,

c)

údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov53b) osôb podľa odseku 2 písm. c); zahraničná fyzická osoba predloží tiež dokument obdobného charakteru nie starší ako tri mesiace a vydaný príslušným orgánom štátu jej trvalého pobytu, štátu, ktorého je občanom, a štátov, v ktorých sa táto osoba v posledných piatich rokoch nepretržite zdržovala viac než šesť mesiacov; ak také dokumenty príslušné štáty nevydávajú, nahradí ich fyzická osoba čestným vyhlásením,

d)

údaje o žiadateľovi potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov;53b) zahraničná právnická osoba predloží dokument obdobného charakteru nie starší ako tri mesiace a vydaný príslušným orgánom štátu, v ktorom jej bolo udelené povolenie na výkon investičných služieb; ak také dokumenty príslušné štáty nevydávajú, nahradí ich žiadateľ čestným vyhlásením,

e)

stručný odborný životopis, doklad o dosiahnutom vzdelaní a o odbornej praxi osôb navrhovaných za vedúceho pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi a za jeho zástupcu,

f)

súhlas príslušného orgánu v štáte, kde má zahraničný obchodník s cennými papiermi sídlo, so zriadením pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi v Slovenskej republike, ak sa taký súhlas vydáva podľa právneho poriadku štátu, kde má sídlo,

g)

vyjadrenie orgánu dohľadu štátu, v ktorom má zahraničný obchodník s cennými papiermi sídlo, k zriadeniu pobočky na území Slovenskej republiky, ako aj písomný prísľub tohto dozorného orgánu o včasnom písomnom informovaní Národnej banky Slovenska o zmenách primeranosti vlastných zdrojov zahraničného obchodníka s cennými papiermi a o iných skutočnostiach, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na schopnosť zahraničného obchodníka s cennými papiermi a jeho pobočky plniť svoje záväzky,

h)

návrh pravidiel mnohostranného obchodného systému, ak ho zahraničný obchodník s cennými papiermi bude organizovať,

i)

návrh pravidiel organizovaného obchodného systému, ak ho zahraničný obchodník s cennými papiermi bude organizovať.

(5)

Pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi je povinná pred začatím vykonávania povolených činností preukázať Národnej banke Slovenska technickú, organizačnú a personálnu pripravenosť na výkon povolených činností. Výkon činností uvedených v povolení na poskytovanie investičných služieb môže pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi začať na základe písomného oznámenia Národnej banky Slovenska o splnení podmienky podľa prvej vety.

(6)

O žiadosti podľa odseku 1 Národná banka Slovenska rozhodne do šiestich mesiacov od podania úplnej žiadosti na základe posúdenia žiadosti a jej príloh.

(7)

Národná banka Slovenska žiadosť podľa odseku 1 zamietne, ak žiadateľ nesplní niektorú podmienku uvedenú v odseku 2 a od predloženia informácií a dokladov preukazujúcich splnenie tejto podmienky Národná banka Slovenska podľa odseku 5 neupustila. Dôvodom na zamietnutie žiadosti podľa odseku 1 nemôžu byť ekonomické potreby trhu.

(8)

Dôvodom na zamietnutie žiadosti o povolenie nemôže byť skutočnosť, že právna forma zahraničného obchodníka s cennými papiermi nezodpovedá právnej forme akciovej spoločnosti.

(9)

Podmienky podľa odsekov 2 a 5 musia byť splnené nepretržite počas celej doby platnosti povolenia na poskytovanie investičných služieb.

(10)

Národná banka Slovenska môže spôsob preukazovania splnenia podmienok podľa odseku 2 ustanoviť opatrením, ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov.

(11)

Odbornou spôsobilosťou sa pri osobách navrhnutých za vedúceho pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi a za jeho zástupcu rozumie ukončené vysokoškolské vzdelanie a najmenej trojročná prax v oblasti finančného trhu alebo ukončené úplné stredné vzdelanie, alebo úplné stredné odborné vzdelanie a najmenej desaťročná prax v oblasti finančného trhu, z toho najmenej tri roky v riadiacej funkcii.

(12)

Na účely preskúmavania a preukazovania skutočností o dôveryhodnosti podľa odseku 4 písm. c) a d) a § 8 písm. b) prvého bodu má žiadateľ aj dotknutá osoba povinnosť písomne poskytnúť Národnej banke Slovenska údaje,53b) ktoré sú potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov alebo odpisu registra trestov; pritom na poskytovanie a preverovanie týchto údajov, na preverovanie totožnosti a na vyžiadanie, vydanie a zaslanie výpisu z registra trestov alebo odpisu registra trestov sa vzťahujú osobitné predpisy53c) s tým, že tieto údaje Národná banka Slovenska bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov alebo odpisu registra trestov.

(13)

Na poskytnutie investičnej služby alebo vykonávanie investičnej činnosti zahraničným obchodníkom s cennými papiermi vrátane vzťahov osobitne súvisiacich s poskytnutím tejto služby alebo činnosti nie je potrebné povolenie podľa odseku 1, ak klient alebo profesionálny klient podľa § 8a ods. 2 písm. e) usadený alebo nachádzajúci sa v členskom štáte iniciuje výlučne z vlastného podnetu poskytnutie investičnej služby alebo činnosti zahraničným obchodníkom s cennými papiermi. Ak sa zahraničný obchodník s cennými papiermi priamo alebo prostredníctvom osoby, ktorá koná v jeho mene alebo ktorá je s ním úzko prepojená, alebo prostredníctvom akejkoľvek inej osoby konajúcej v jej mene, snaží získať klientov alebo potenciálnych klientov, nepovažuje sa to za službu poskytnutú výlučne z vlastného podnetu klienta; tým nie sú dotknuté vzťahy v rámci skupiny. Iniciatíva tohto klienta neoprávňuje zahraničného obchodníka s cennými papiermi uvádzať na trh nové kategórie investičných produktov alebo investičných služieb pre príslušného klienta inak, ako prostredníctvom pobočky, ak sa pobočka vyžaduje v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

(14)

Pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi je povinná raz ročne oznámiť Národnej banke Slovenska tieto informácie:

a)

veľkosť a rozsah investičných služieb a investičných činností podľa § 6 ods. 1 a vedľajších služieb podľa § 6 ods. 2 poskytovaných prostredníctvom pobočky,

b)

mesačnú minimálnu expozíciu, priemernú expozíciu a maximálnu expozíciu voči protistranám z Európskej únie, ak poskytuje investičnú službu podľa § 6 ods. 1 písm. c),

c)

celkovú hodnotu finančných nástrojov, ktoré pochádzajú z protistrán z Európskej únie, upísaných alebo umiestnených na základe pevného záväzku za predchádzajúcich 12 mesiacov, ak poskytuje jednu alebo obidve investičné služby podľa § 6 ods. 1 písm. f),

d)

obrat a súhrnnú hodnotu aktív investičných služieb a investičných činností a vedľajších služieb podľa písmena a),

e)

podrobný opis opatrení na ochranu investorov, ktoré sú k dispozícii klientom pobočky vrátane práv týchto klientov vyplývajúcich z Garančného fondu investícií zriadeného podľa § 80 alebo iného obdobného systému náhrad pre investorov zriadeného v inom členskom štáte v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie upravujúcim systém náhrad pre investorov,

f)

politiku riadenia rizík a opatrenia uplatňované pri poskytovaní investičných služieb a investičných činností a vedľajších služieb podľa písmena a),

g)

mechanizmy riadenia a správy vrátane osôb zastávajúcich riadiace funkcie, ak ide o činnosti pobočky,

h)

ďalšie informácie, ktoré Národná banka Slovenska považuje za potrebné na výkon riadneho dohľadu podľa § 135.

§ 57
(1)

Povolenie na poskytovanie investičných služieb nemožno udeliť, ak by to bolo v rozpore s medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná.

(2)

Ak Európska komisia (ďalej len „Komisia") dospela k názoru, že pre činnosť obchodníkov s cennými papiermi so sídlom v členskom štáte nie sú v nečlenskom štáte zabezpečené porovnateľné podmienky ako pre zahraničných obchodníkov s cennými papiermi so sídlom v tomto nečlenskom štáte a že nie sú splnené podmienky efektívneho prístupu na trh, Národná banka Slovenska preruší konanie o udelení povolenia na poskytovanie investičných služieb alebo konanie o udelení predchádzajúceho súhlasu podľa § 70 ods. 1 písm. a), ak by sa udelením takéhoto povolenia alebo predchádzajúceho súhlasu obchodník s cennými papiermi stal dcérskou spoločnosťou materskej spoločnosti z takého nečlenského štátu. Konania podľa prvej vety môžu byť prerušené najviac na tri mesiace, ak Komisia nerozhodne o predĺžení.

(3)

Národná banka Slovenska oznámi Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy) každé udelenie povolenia na poskytovanie investičných služieb alebo každé odobratie povolenia na poskytovanie investičných služieb.

(4)

Národná banka Slovenska na požiadanie oznámi Európskemu orgánu dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) tieto informácie:

a)

povolenia pre pobočky udelené podľa § 56 a následné zmeny týchto povolení,

b)

veľkosť a rozsah investičných služieb a investičných činností poskytovaných prostredníctvom pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi,

c)

obrat a celkové aktíva investičných služieb a investičných činností podľa písmena b),

d)

označenie skupiny zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ku ktorej patrí.

§ 58
(1)

Národná banka Slovenska je povinná konzultovať s príslušným orgánom dohľadu, bankového dohľadu alebo dohľadu nad poisťovníctvom členského štátu udelenie povolenia podľa § 55 právnickej osobe, ktorá je

a)

dcérskou spoločnosťou právnickej osoby alebo fyzickej osoby uvedenej v § 65 ods. 1 alebo banky so sídlom na území členského štátu,

b)

dcérskou spoločnosťou materskej spoločnosti právnickej osoby uvedenej v § 65 ods. 1 alebo banky so sídlom na území členského štátu,

c)

kontrolovaná tými istými fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré kontrolujú zahraničného obchodníka s cennými papiermi so sídlom na území členského štátu alebo zahraničnú banku so sídlom na území členského štátu, ktorá nie je zahraničným obchodníkom s cennými papiermi,

d)

dcérskou spoločnosťou banky alebo poisťovne so sídlom na území členského štátu,

e)

dcérskou spoločnosťou materskej spoločnosti banky alebo poisťovne so sídlom na území členského štátu,

f)

kontrolovaná tými istými osobami, ktoré kontrolujú banku alebo poisťovňu so sídlom na území členského štátu.

(2)

Predmetom konzultácie podľa odseku 1 je najmä posúdenie vhodnosti akcionárov obchodníka s cennými papiermi, dôveryhodnosti a odbornej spôsobilosti osôb podľa § 55 ods. 2 písm. d) pôsobiacich v osobe podľa odseku 1 a posúdenie dodržiavania podmienok výkonu činnosti týchto osôb. Národná banka Slovenska je povinná na žiadosť príslušného orgánu dohľadu, bankového dohľadu alebo dohľadu nad poisťovníctvom členského štátu poskytnúť mu informácie potrebné na posúdenie vhodnosti akcionárov zahraničného obchodníka s cennými papiermi, dôveryhodnosti a odbornej spôsobilosti osôb, ktoré majú pôsobiť u zahraničného obchodníka s cennými papiermi, a informácie potrebné na posúdenie dodržiavania podmienok výkonu činnosti osobami podliehajúcimi dohľadu Národnej banky Slovenska.

§ 59
(1)

Povolenie na poskytovanie investičných služieb sa udeľuje na dobu neurčitú a nemožno ho previesť na inú právnickú osobu alebo fyzickú osobu ani neprechádza na právneho nástupcu. Povolenie na poskytovanie investičných služieb je platné vo všetkých členských štátoch a oprávňuje obchodníka s cennými papiermi poskytovať povolené činnosti na území iného členského štátu prostredníctvom pobočky alebo na základe práva slobodného poskytovania služieb v súlade s § 63, 64 a 66.

(2)

Okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia podľa osobitného predpisu54) musí výrok rozhodnutia, ktorým sa udeľuje povolenie na poskytovanie investičných služieb, obsahovať

a)

obchodné meno a sídlo obchodníka s cennými papiermi alebo obchodné meno, sídlo a umiestnenie pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi,

b)

ktoré investičné služby a vo vzťahu ku ktorým finančným nástrojom alebo derivátom je obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi oprávnený poskytovať,

c)

meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo členov predstavenstva a členov dozornej rady alebo vedúceho pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi.

(3)

Povolenie na poskytovanie investičných služieb musí obsahovať najmenej jednu investičnú službu. Povolenie na poskytovanie investičných služieb môže obsahovať aj podmienky, ktoré musí obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi splniť pred začatím výkonu povolenej činnosti, alebo podmienky, ktoré je obchodník s cennými papiermi povinný dodržiavať pri výkone ktorejkoľvek povolenej činnosti. V povolení na poskytovanie investičných služieb možno výkon niektorých investičných služieb obmedziť.

(4)

Na žiadosť obchodníka s cennými papiermi alebo zahraničného obchodníka s cennými papiermi možno rozhodnutím Národnej banky Slovenska povolenie na poskytovanie investičných služieb zmeniť. Národná banka Slovenska postupuje pri posudzovaní žiadosti o zmenu povolenia na poskytovanie investičných služieb podľa § 55 alebo 56 primerane. Zmeny povolenia na poskytovanie investičných služieb vyvolané len zmenou mena alebo priezviska, alebo miesta trvalého pobytu už schválených fyzických osôb podľa § 70 v orgánoch obchodníka s cennými papiermi alebo pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi si nevyžadujú súhlas Národnej banky Slovenska. Obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi je však povinný Národnej banke Slovenska túto zmenu písomne ohlásiť najneskôr do 30 dní odo dňa, keď k nej došlo.

(5)

Obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi je povinný podať príslušnému súdu návrh na zápis povolených činností do obchodného registra na základe povolenia na poskytovanie investičných služieb alebo jeho zmeny do desiatich dní odo dňa, keď toto povolenie alebo jeho zmena nadobudla právoplatnosť. Povinnosť podať súdu návrh na takýto zápis do obchodného registra neplatí v prípade, ak povolenie na poskytovanie investičných služieb alebo jeho zmena je len predpokladom na udelenie alebo zmenu povolenia podľa osobitného zákona.15)

(6)

Obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi je povinný oznámiť Národnej banke Slovenska bezodkladne zmeny v podmienkach na udelenie povolenia na poskytovanie investičných služieb, ak tieto môžu ovplyvniť spôsobilosť obchodníka s cennými papiermi alebo zahraničného obchodníka s cennými papiermi vykonávať činnosť v povolenom rozsahu, najmä zmeny v skutočnostiach uvedených v § 55 ods. 3 alebo v § 56 ods. 3. Pri zmenách, na ktoré sa vyžaduje predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska, sa táto povinnosť považuje za splnenú podaním žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu. Pri zmenách týkajúcich sa vedúcich zamestnancov sa uvedú aj informácie potrebné na posúdenie, či noví vedúci zamestnanci spĺňajú podmienky podľa § 55 ods. 2 písm. d).

§ 60
(1)

Povolenie na poskytovanie investičných služieb zaniká

a)

obchodníkovi s cennými papiermi dňom jeho zrušenia z iného dôvodu ako pre odobratie povolenia na poskytovanie investičných služieb,

b)

obchodníkovi s cennými papiermi dňom vyhlásenia konkurzu na majetok obchodníka s cennými papiermi podľa osobitného predpisu,52)

c)

pobočke zahraničného obchodníka s cennými papiermi dňom vyhlásenia konkurzu na majetok zahraničného obchodníka s cennými papiermi alebo dňom zrušenia zahraničného obchodníka s cennými papiermi z iného dôvodu ako pre odobratie povolenia na poskytovanie investičných služieb,

d)

obchodníkovi s cennými papiermi alebo pobočke zahraničného obchodníka s cennými papiermi dňom vrátenia povolenia; povolenie možno vrátiť len písomne do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o udelení predchádzajúceho súhlasu podľa § 70 ods. 1 písm. e),

e)

ak obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi nepodal návrh na zápis do obchodného registra podľa § 59 ods. 5,

f)

dňom predaja podniku obchodníka s cennými papiermi alebo pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi,33)

g)

pobočke zahraničného obchodníka s cennými papiermi dňom skončenia jej činnosti zahraničným obchodníkom s cennými papiermi,

h)

ak obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi neuhradil vstupný príspevok v lehote podľa § 85 ods. 1,

i)

obchodníkovi s cennými papiermi dňom účinnosti cezhraničnej zmeny právnej formy.54aa)

(2)

Obchodník s cennými papiermi, zahraničný obchodník s cennými papiermi a pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi sú povinní písomne informovať Národnú banku Slovenska o skutočnostiach uvedených v odseku 1 písm. a) až e) a g) do 30 dní od ich vzniku.

§ 61a
(1)

Obchodník s cennými papiermi, zahraničný obchodník s cennými papiermi s povolením podľa § 56, banka s oprávnením podľa § 79a ods. 1 alebo zahraničná banka s povolením na vykonávanie bankových činností prostredníctvom jej pobočky na území Slovenskej republiky54a) a s oprávnením podľa § 79a ods. 1 môžu využívať na finančné sprostredkovanie v sektore kapitálového trhu samostatných finančných agentov a viazaných finančných agentov podľa osobitného zákona,54b) a to len ak sú samostatný finančný agent a viazaný finančný agent zapísaní v registri finančných agentov, finančných poradcov, finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia a viazaných investičných agentov;54c) samostatných finančných agentov môžu využívať na finančné sprostredkovanie v sektore kapitálového trhu aj zahraničný obchodník podľa § 65 a 67 a zahraničná banka, ktorá pôsobí na území Slovenskej republiky podľa osobitného zákona.54d)

(2)

Obchodník s cennými papiermi a banka s oprávnením podľa § 79a ods. 1 môžu využívať na propagáciu nimi poskytovaných investičných služieb a vedľajších služieb, vyhľadávanie obchodných príležitostí, prijímanie pokynov od klientov alebo potenciálnych klientov a ich postúpenie, umiestnenie finančných nástrojov a poskytovanie investičného poradenstva v súvislosti s takýmito finančnými nástrojmi a nimi ponúkanými investičnými službami a vedľajšími službami viazaných investičných agentov podľa osobitného zákona,54e) a to len ak je viazaný investičný agent zapísaný v registri finančných agentov, finančných poradcov, finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia a viazaných investičných agentov54c) alebo v obdobnom registri vedenom v inom členskom štáte.

(3)

Obchodník s cennými papiermi, zahraničný obchodník s cennými papiermi, banka s oprávnením podľa § 79a ods. 1 a zahraničná banka s oprávnením podľa § 79a ods. 1 môžu využívať na finančné sprostredkovanie v sektore kapitálového trhu a ďalšie činnosti podľa odseku 2 len osoby, ktoré sú oprávnené vykonávať tieto činností.

(4)

Obchodník s cennými papiermi a banka s oprávnením podľa § 79a ods. 1 sú povinní zabezpečiť, aby viazaný investičný agent uviedol pri kontakte s klientom alebo pred rokovaním s klientom alebo potenciálnym klientom, v akom je postavení a ktorú osobu zastupuje.

(5)

Obchodník s cennými papiermi a banka s oprávnením podľa § 79a ods. 1 sú povinní sledovať činnosti svojich viazaných investičných agentov a zabezpečiť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a ich vnútorných aktov riadenia pri činnostiach vykonávaných týmito osobami v mene obchodníka s cennými papiermi alebo banky s oprávnením podľa § 79a ods. 1. Obchodník s cennými papiermi je povinný prijať primerané opatrenia, aby zabránil všetkým negatívnym vplyvom, ktoré by mohli mať činnosti viazaného investičného agenta, ktoré nepatria do rozsahu pôsobnosti tohto zákona, na činnosti vykonávané viazaným investičným agentom v mene obchodníka s cennými papiermi.

(6)

Ustanovenia odsekov 2 až 5 sa vzťahujú na zahraničného obchodníka s cennými papiermi podľa § 65 a 67 a zahraničnú banku, ktorá pôsobí na území Slovenskej republiky podľa osobitného zákona,54d) ak im využívanie viazaných investičných agentov umožňuje právny predpis ich domovského členského štátu. Zahraničný obchodník s cennými papiermi podľa § 65 a 67 a zahraničná banka, ktorá pôsobí na území Slovenskej republiky podľa osobitného zákona,54d) sú oprávnení využívať viazaných investičných agentov z iného členského štátu za podmienok ustanovených právnym predpisom ich domovského členského štátu.

(7)

Ak zahraničný obchodník s cennými papiermi využíva viazaného investičného agenta so sídlom alebo s miestom usadenia v Slovenskej republike, takýto viazaný investičný agent sa považuje za pobočku zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ak je pobočka zriadená, a podlieha ustanoveniam tohto zákona vzťahujúcim sa na pobočky, aj ak pobočka nie je zriadená; miestom usadenia na účely tohto zákona je štát, v ktorom bolo viazanému investičnému agentovi udelené príslušné povolenie, alebo štát, v ktorom má sídlo, ak mu nebolo udelené príslušné povolenie.

(8)

Ak zahraničná banka, ktorá má oprávnenie na poskytovanie investičných služieb, má v úmysle využívať viazaného investičného agenta usadeného v Slovenskej republike s cieľom poskytovať investičné služby alebo vedľajšie služby alebo vykonávať investičné činnosti v súlade s týmto zákonom, oznámi to príslušnému orgánu svojho domovského členského štátu a poskytne mu informácie uvedené v § 62 ods. 1.

(9)

Ak Národná banka Slovenska nespochybní primeranosť organizačnej štruktúry alebo finančnej situácie zahraničnej banky, do troch mesiacov od prijatia všetkých informácií oznámi tieto informácie príslušnému orgánu hostiteľského členského štátu určenému ako kontaktné miesto podľa § 135a ods. 1 a následne informuje príslušnú zahraničnú banku.

(10)

Ak Národná banka Slovenska odmietne oznámiť uvedené informácie príslušnému orgánu hostiteľského členského štátu, oznámi príslušnej zahraničnej banke dôvody svojho odmietnutia do troch mesiacov od prijatia všetkých informácií.

(11)

Po prijatí oznámenia od príslušného orgánu hostiteľského členského štátu, alebo ak takéto oznámenie od hostiteľského členského štátu nebolo uskutočnené najneskôr do dvoch mesiacov odo dňa odoslania oznámenia Národnou bankou Slovenska, viazaný investičný agent môže začať vykonávať činnosť. Na viazaného investičného agenta sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona upravujúce pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi so sídlom v členskom štáte.

§ 62 - Zakladanie pobočiek v zahraničí
(1)

Obchodník s cennými papiermi, ktorý sa rozhodol založiť pobočku alebo má v úmysle využívať viazaných investičných agentov na území iného štátu, je povinný Národnej banke Slovenska písomne oznámiť

a)

štát, na území ktorého chce založiť pobočku, alebo štát, v ktorom nemá zriadenú pobočku a má v úmysle využiť viazaných investičných agentov, ktorí sú tam usadení,

b)

plán činnosti, ktorý obsahuje výpočet predpokladaných činností vrátane vedľajších činností,

c)

organizačnú štruktúru pobočky, ak je zriadená, vrátane informácie, či bude využívať viazaných investičných agentov, ako aj údaje o totožnosti týchto viazaných investičných agentov,

d)

opis zamýšľaného využitia viazaných investičných agentov a organizačnú štruktúru vrátane hierarchického usporiadania, z ktorej vyplýva, ako sú viazaní investiční agenti zahrnutí do organizačnej štruktúry obchodníka s cennými papiermi, ak sa majú v štáte, v ktorom obchodník s cennými papiermi nemá zriadenú pobočku, využiť viazaní investiční agenti,

e)

adresu umiestnenia pobočky a adresu viazaného investičného agenta, ak ho má v úmysle zahraničný obchodník s cennými papiermi využívať,

f)

meno a priezvisko osoby zodpovednej za riadenie pobočky alebo za činnosť viazaného investičného agenta.

(2)

Obchodník s cennými papiermi je povinný bezodkladne oznámiť Národnej banke Slovenska udelenie povolenia na zriadenie pobočky v inom štáte.

§ 63
(1)

Obchodník s cennými papiermi je oprávnený v rozsahu povolenia na poskytovanie investičných služieb udeleného Národnou bankou Slovenska poskytovať investičné služby, vedľajšie služby alebo vykonávať investičné činnosti v inom členskom štáte na základe práva slobodného poskytovania služieb prostredníctvom pobočky alebo bez zriadenia pobočky; to platí aj pre poskytovanie investičných služieb, vedľajších služieb a výkon investičných činností bankou v rozsahu investičných služieb, vedľajších služieb a výkonu investičných činností uvedených v bankovom povolení. Zahraničný obchodník s cennými papiermi je oprávnený v rozsahu povolenia na poskytovanie investičných služieb udeleného príslušným orgánom domovského členského štátu poskytovať investičné služby, vedľajšie služby a vykonávať investičné činnosti v Slovenskej republike na základe práva slobodného poskytovania služieb prostredníctvom pobočky alebo bez zriadenia pobočky; to platí aj pre poskytovanie investičných služieb, vedľajších služieb alebo výkon investičných činností bankou v rozsahu investičných služieb, vedľajších služieb alebo výkonu investičných činností uvedených v bankovom povolení udelenom domovským členským štátom. Vedľajšie služby sa poskytujú len spolu s investičnou službou alebo investičnou činnosťou.

(2)

Domovským členským štátom obchodníka s cennými papiermi je, ak ide o

a)

obchodníka s cennými papiermi so sídlom v Slovenskej republike, Slovenská republika,

b)

zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ktorý

1.

je fyzickou osobou, členský štát, v ktorom sa nachádza jeho ústredie,

2.

je právnickou osobou, členský štát, v ktorom sa nachádza jeho sídlo,

3.

nemá podľa svojho vnútroštátneho práva registrované sídlo, členský štát, v ktorom sa nachádza jeho ústredie.

(3)

Hostiteľským členským štátom obchodníka s cennými papiermi je členský štát, v ktorom má obchodník s cennými papiermi zriadenú pobočku alebo poskytuje investičné služby, vedľajšie služby, alebo vykonáva investičné činnosti. Slovenská republika je hostiteľským členským štátom obchodníka s cennými papiermi pre zahraničného obchodníka s cennými papiermi z členského štátu.

§ 64
(1)

Obchodník s cennými papiermi, ktorý sa rozhodol poskytovať investičné služby, vedľajšie služby alebo vykonávať investičné činnosti v inom členskom štáte na základe práva slobodného poskytovania služieb bez zriadenia pobočky, je povinný pred prvým poskytnutím investičnej služby alebo vykonávaním investičnej činnosti alebo pri zmene rozsahu poskytovaných investičných služieb alebo výkonu investičných činností písomne oznámiť tento zámer Národnej banke Slovenska.

(2)

Obchodník s cennými papiermi je povinný v oznámení podľa odseku 1 uviesť

a)

členský štát, na ktorého území sa rozhodol pôsobiť,

b)

plán činnosti obsahujúci najmä povahu a rozsah investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb, ktoré sa obchodník s cennými papiermi rozhodol poskytovať, a informáciu, či plánuje využívať viazaných investičných agentov na území členského štátu, v ktorom plánuje poskytovať služby.

(3)

Národná banka Slovenska bezodkladne oznámi príslušnému orgánu hostiteľského členského štátu na jeho žiadosť údaje o viazaných investičných agentoch, ktorých plánuje obchodník s cennými papiermi využívať v tomto členskom štáte.

(4)

Údaje uvedené v oznámení podľa odseku 1 zašle Národná banka Slovenska v lehote do 30 dní od ich získania príslušnému orgánu hostiteľského členského štátu. Obchodník s cennými papiermi je oprávnený začať poskytovať investičné služby, vedľajšie služby alebo vykonávať investičné činnosti v hostiteľskom členskom štáte odo dňa, keď Národná banka Slovenska odoslala oznámenie podľa odseku 1 príslušnému orgánu hostiteľského členského štátu.

(5)

Obchodník s cennými papiermi je povinný písomne oznámiť Národnej banke Slovenska každú zmenu v informáciách uvedených v oznámení podľa odseku 2 najmenej 30 dní pred vykonaním príslušnej zmeny. Národná banka Slovenska bezodkladne informuje príslušný orgán hostiteľského členského štátu.

§ 65
(1)

Zahraničný obchodník s cennými papiermi so sídlom v členskom štáte je oprávnený začať poskytovať investičné služby, vedľajšie služby alebo vykonávať investičné činnosti na území Slovenskej republiky na základe práva slobodného poskytovania služieb bez zriadenia pobočky odo dňa odoslania oznámenia v rozsahu podľa § 64 ods. 2 príslušným orgánom jeho domovského členského štátu Národnej banke Slovenska.

(2)

Ak bolo v oznámení podľa odseku 1 uvedené, že zahraničný obchodník s cennými papiermi plánuje využívať viazaných investičných agentov na území Slovenskej republiky, Národná banka Slovenska požiada príslušný orgán hostiteľského členského štátu o poskytnutie údajov týkajúcich sa viazaných investičných agentov a zverejní ich.

§ 66
(1)

Ak obchodník s cennými papiermi v oznámení podľa § 62 ods. 1 uviedol, že sa rozhodol zriadiť pobočku na území členského štátu, odošle Národná banka Slovenska do troch mesiacov od doručenia oznámenia podľa § 62 ods. 1 toto oznámenie a informácie o podmienkach ochrany klientov (§ 80) podľa tohto zákona príslušnému orgánu členského štátu, o čom informuje aj obchodníka s cennými papiermi.

(2)

Ak má Národná banka Slovenska dôvody pochybovať o údajoch uvedených v oznámení podľa § 62 ods. 1 vo vzťahu k organizačnej štruktúre, finančnej situácii obchodníka s cennými papiermi a vo vzťahu k povoleným činnostiam obchodníka s cennými papiermi, neodošle oznámenie podľa § 62 ods. 1 príslušnému orgánu členského štátu a v lehote podľa odseku 1 o tejto skutočnosti informuje obchodníka s cennými papiermi a svoj postup odôvodní.

(3)

Obchodník s cennými papiermi je oprávnený zriadiť pobočku a začať poskytovať investičné služby a vykonávať investičné činnosti v hostiteľskom členskom štáte po oznámení príslušného orgánu hostiteľského členského štátu alebo po márnom uplynutí lehoty dvoch mesiacov od odoslania oznámenia podľa odseku 1 Národnou bankou Slovenska.

(4)

Dohľad nad dodržiavaním pravidiel činnosti pobočkou obchodníka s cennými papiermi vo vzťahu k povinnostiam ustanoveným v § 73b až 73m a § 73o až 73t a v osobitnom predpise54f) vykonáva príslušný orgán hostiteľského členského štátu v rozsahu podľa právnych predpisov hostiteľského členského štátu. Obchodník s cennými papiermi je povinný sprístupniť vybavenie pobočky príslušnému orgánu hostiteľského členského štátu na účely výkonu dohľadu a je povinný vykonať zmeny v pobočke požadované príslušným orgánom hostiteľského členského štátu, ktoré sú potrebné na uplatňovanie povinností podľa § 73b až 73m a § 73o až 73t, osobitného predpisu.54f) a podľa im zodpovedajúcich právnych predpisov hostiteľského členského štátu upravujúcich tieto povinnosti v súvislosti s poskytovanými investičnými službami, vedľajšími službami a výkonom investičných činností pobočkou na jeho území.

(5)

Obchodník s cennými papiermi je povinný písomne oznámiť Národnej banke Slovenska každú zmenu v informáciách uvedených v oznámení podľa § 62 ods. 1 najmenej 30 dní pred vykonaním príslušnej zmeny. Národná banka Slovenska bezodkladne informuje príslušný orgán hostiteľského členského štátu o tejto skutočnosti, ako aj o zmenách podmienok ochrany klientov (§ 80) podľa tohto zákona.

(6)

Národná banka Slovenska je oprávnená po predchádzajúcom informovaní príslušného orgánu hostiteľského členského štátu vykonať v pobočke obchodníka s cennými papiermi zriadenej v členskom štáte dohľad na mieste.

(7)

Obchodník s cennými papiermi je povinný vyhovieť žiadosti príslušného orgánu hostiteľského členského štátu o poskytnutie informácií o jeho činnosti na území hostiteľského členského štátu potrebných na výkon dohľadu alebo na štatistické účely.

§ 67
(1)

Zahraničný obchodník s cennými papiermi je oprávnený zriadiť pobočku a začať poskytovať investičné služby, vedľajšie služby alebo vykonávať investičné činnosti na území Slovenskej republiky bez povolenia podľa § 56 po doručení oznámenia Národnej banky Slovenska alebo po márnom uplynutí lehoty dvoch mesiacov po tom, ako príslušný orgán domovského členského štátu zaslal oznámenie v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi tohto štátu Národnej banke Slovenska.

(2)

Na pobočku zahraničného obchodníka s cennými papiermi podľa odseku 1 sa pri výkone činnosti na území Slovenskej republiky vzťahujú ustanovenia § 73b až 73m, § 73o až 73t a osobitného predpisu54f). Dohľad nad dodržiavaním týchto ustanovení pobočkou zahraničného obchodníka s cennými papiermi vykonáva Národná banka Slovenska.

(3)

Národná banka Slovenska je oprávnená požadovať, aby pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi podľa odseku 1 predkladala informácie potrebné na výkon dohľadu nad dodržiavaním ustanovení uvedených v odseku 2. Národná banka Slovenska nesmie požadovať od zahraničného obchodníka s cennými papiermi podľa odseku 1 predkladanie informácií, ktoré by nemohla požadovať od obchodníka s cennými papiermi.

(4)

Národná banka Slovenska môže na štatistické účely požadovať, aby zahraničný obchodník s cennými papiermi podľa odseku 1 podával pravidelnú správu o svojej činnosti na území Slovenskej republiky.

§ 68
(1)

Ak Národná banka Slovenska pri výkone dohľadu zistí, že zahraničný obchodník s cennými papiermi vykonávajúci činnosť na území Slovenskej republiky podľa § 65 alebo § 67 porušuje povinnosti vyplývajúce z ustanovení tohto zákona, a ak nemá oprávnenie prijať opatrenie voči tomuto zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi, oznámi tieto zistenia príslušnému orgánu domovského členského štátu.

(2)

Ak napriek opatreniam, ktoré prijme príslušný orgán domovského štátu, alebo ak sa preukáže, že takéto opatrenia sú nedostatočné a zahraničný obchodník s cennými papiermi naďalej pokračuje v konaní spôsobom, ktorý preukázateľne poškodzuje záujmy investorov alebo riadne fungovanie trhov v Slovenskej republike, Národná banka Slovenska po predchádzajúcom informovaní príslušného orgánu domovského členského štátu je oprávnená prijať nevyhnutné opatrenia potrebné na ochranu investorov a riadne fungovanie trhov vrátane zákazu ďalšej činnosti tohto zahraničného obchodníka s cennými papiermi na území Slovenskej republiky. Národná banka Slovenska je oprávnená, okrem opatrení podľa prvej vety, postúpiť záležitosť Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy).

(3)

Ak Národná banka Slovenska zistí, že zahraničný obchodník s cennými papiermi podľa § 65 alebo § 67 pri poskytovaní investičných služieb, vedľajších služieb alebo výkone investičných činností na území Slovenskej republiky poruší právne predpisy, bezodkladne ho vyzve, aby v určenej lehote uskutočnil nápravu.

(4)

Ak zahraničný obchodník s cennými papiermi podľa odseku 3 v určenej lehote neuskutoční nápravu, Národná banka Slovenska prijme opatrenia potrebné na to, aby zahraničný obchodník s cennými papiermi odstránil protiprávny stav. Národná banka Slovenska oznámi prijatie týchto opatrení príslušnému orgánu domovského členského štátu.

(5)

Ak napriek opatreniam podľa odseku 4 zahraničný obchodník s cennými papiermi naďalej porušuje právne predpisy, môže Národná banka Slovenska po predchádzajúcom informovaní príslušného orgánu domovského členského štátu uložiť opatrenia na nápravu potrebné na odstránenie protiprávneho stavu vrátane opatrení potrebných na zamedzenie alebo ukončenie činnosti zahraničného obchodníka s cennými papiermi na území Slovenskej republiky. Zahraničný obchodník s cennými papiermi je povinný opatrenia vykonať. Národná banka Slovenska je oprávnená, okrem opatrení podľa prvej vety, postúpiť záležitosť Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy).

(6)

O prijatí opatrení podľa odsekov 2 a 5 informuje Národná banka Slovenska Komisiu a Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy).

(7)

Ak príslušný orgán hostiteľského členského štátu upozorní Národnú banku Slovenska, že obchodník s cennými papiermi pri poskytovaní investičných služieb, vedľajších služieb alebo výkone investičných činností na území tohto členského štátu porušuje právne predpisy, Národná banka prijme opatrenia potrebné na odstránenie protiprávneho stavu.

(8)

Ak obchodník s cennými papiermi pri poskytovaní investičných služieb, vedľajších služieb alebo výkone investičných činností na území hostiteľského členského štátu poruší právne predpisy tohto členského štátu, je povinný vykonať alebo strpieť aj opatrenia uložené príslušným orgánom hostiteľského členského štátu.

§ 69
(1)

Národná banka Slovenska informuje Komisiu na jej žiadosť o žiadosti o udelenie povolenia na poskytovanie investičných služieb pre osobu, ktorá je dcérskou spoločnosťou zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ktorý sa riadi právnym poriadkom nečlenského štátu, alebo ak v súlade s § 70 získa informáciu, že materská spoločnosť, ktorá sa riadi právnym poriadkom nečlenského štátu, chce získať podiel v obchodníkovi s cennými papiermi, v dôsledku čoho by sa tento obchodník s cennými papiermi stal jej dcérskou spoločnosťou.

(2)

Národná banka Slovenska oznámi Komisii a Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy) problémy, ktoré vznikli pri zakladaní obchodníka s cennými papiermi alebo pri umiestnení pobočky obchodníka s cennými papiermi v nečlenskom štáte, a skutočnosti, ktoré bránili riadnemu výkonu ich činnosti na území týchto štátov.

(3)

Národná banka Slovenska informuje Komisiu, Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a príslušné orgány ostatných členských štátov o skutočnosti, že je zodpovedná za vykonávanie úloh vyplývajúcich pre orgány dohľadu podľa právneho predpisu Európskej únie upravujúceho trhy s finančnými nástrojmi a je kontaktným miestom na účely výmeny informácií a spolupráce pri výkone dohľadu v súvislosti s uplatňovaním tohto právneho predpisu.

(4)

Obchodník s cennými papiermi je povinný zabezpečiť možnosť využívania najmenej jedného mechanizmu mimosúdneho riešenia sťažností klientov54g) a sporov pri poskytovaní investičných služieb a zjednanie nápravy v konaniach o sťažnostiach klientov. Národná banka Slovenska oznámi Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy) možnosti mimosúdneho riešenia sťažností klientov a sporov pri poskytovaní investičných služieb.

(5)

Národná banka Slovenska informuje Komisiu, Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) o skutočnosti, že je zodpovedná za vykonávanie úloh vyplývajúcich pre orgány dohľadu týkajúcich sa prudenciálnych požiadaviek na obchodníka s cennými papiermi podľa tohto zákona a osobitného predpisu.50cb)

(6)

Národná banka Slovenska každoročne oznámi Európskemu orgánu dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) zoznam pobočiek zahraničných obchodníkov s cennými papiermi podľa § 56.

§ 70 - Predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska
(1)

Predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska je podmienkou na

a)

nadobudnutie kvalifikovanej účasti na obchodníkovi s cennými papiermi alebo také ďalšie zvýšenie kvalifikovanej účasti na obchodníkovi s cennými papiermi, ktorým by podiel na základnom imaní obchodníka s cennými papiermi alebo na hlasovacích právach v obchodníkovi s cennými papiermi dosiahol alebo prekročil 20 %, 30 % alebo 50 % alebo na to, aby sa tento obchodník s cennými papiermi stal dcérskou spoločnosťou v jednej alebo v niekoľkých operáciách priamo alebo konaním v zhode;55) pri výpočte týchto podielov sa nezohľadňujú hlasovacie práva alebo podiely, ktoré iný obchodník s cennými papiermi, zahraničný obchodník s cennými papiermi, banka alebo zahraničná banka držia ako výsledok upisovania finančných nástrojov alebo umiestňovania finančných nástrojov na základe pevného záväzku [§ 6 ods. 1 písm. f)], ak sa tieto práva nevykonávajú alebo inak nevyužívajú na zasahovanie do riadenia obchodníka s cennými papiermi a ak ich iný obchodník s cennými papiermi, zahraničný obchodník s cennými papiermi, banka alebo zahraničná banka prevedie na inú osobu do jedného roka po ich nadobudnutí,

b)

zníženie základného imania obchodníka s cennými papiermi, ak nejde o zníženie z dôvodov straty,

c)

voľbu osôb navrhovaných za členov predstavenstva obchodníka s cennými papiermi, vedúceho pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi, pričom to neplatí, ak ide o opakované zvolenie tých istých osôb na bezprostredne nasledujúce funkčné obdobie; ak činnosť obchodníka s cennými papiermi vykonáva banka alebo pobočka zahraničnej banky, týka sa predchádzajúci súhlas len tých osôb, ktoré budú zodpovedné za výkon činnosti obchodníka s cennými papiermi,

d)

zmenu sídla obchodníka s cennými papiermi,

e)

premenu, cezhraničnú premenu alebo cezhraničnú zmenu právnej formy obchodníka s cennými papiermi vrátane zlúčenia inej právnickej osoby s obchodníkom s cennými papiermi alebo na vrátenie povolenia na poskytovanie investičných služieb,

f)

predaj podniku obchodníka s cennými papiermi, pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi alebo ich časti.33)

(2)

Na vydanie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska musia byť primerane splnené podmienky a predpoklady uvedené v § 55 ods. 2 a 3. Na vydanie súhlasu podľa odseku 1 písm. a), e) a f) musí byť preukázaný aj prehľadný a dôveryhodný pôvod v súlade s osobitným zákonom,55a) dostatočný objem a vyhovujúca skladba finančných prostriedkov na vykonanie úkonu, na ktorý sa žiada udelenie predchádzajúceho súhlasu. Predchádzajúci súhlas podľa odseku 1 písm. a) možno vydať, len ak sa nepreukázalo, že nadobudnutie alebo prekročenie podielu nadobúdateľom negatívne ovplyvní schopnosť obchodníka s cennými papiermi naďalej plniť povinnosti ustanovené týmto zákonom. Premena, cezhraničná premena alebo cezhraničná zmena právnej formy alebo zrušenie obchodníka s cennými papiermi vrátane zlúčenia inej právnickej osoby s obchodníkom s cennými papiermi nesmie byť na ujmu veriteľov a klientov obchodníka s cennými papiermi.

(3)

Ustanoveniami odseku 1 písm. a), b), e) a f) nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.56)

(4)

Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podávajú

a)

podľa odseku 1 písm. a) fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré sa rozhodli nadobudnúť alebo zvýšiť kvalifikovanú účasť na obchodníkovi s cennými papiermi, alebo osoba, ktorá sa rozhodla stať materskou spoločnosťou obchodníka s cennými papiermi,

b)

podľa odseku 1 písm. b) obchodník s cennými papiermi,

c)

podľa odseku 1 písm. c) obchodník s cennými papiermi, pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi alebo akcionár obchodníka s cennými papiermi,

d)

podľa odseku 1 písm. d) obchodník s cennými papiermi,

e)

podľa odseku 1 písm. e) obchodník s cennými papiermi, a ak ide o fúziu, spoločne obchodník s cennými papiermi a právnická osoba, s ktorou sa obchodník s cennými papiermi zlučuje alebo s ktorou obchodník s cennými papiermi splýva, ak ide o cezhraničnú zmenu právnej formy obchodník s cennými papiermi, ktorý cezhranične mení svoju právnu formu,

f)

podľa odseku 1 písm. f) spoločne obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi a osoba, ktorá nadobúda obchodníka s cennými papiermi, pobočku zahraničného obchodníka s cennými papiermi alebo jej časť.

(5)

Náležitosti žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 ustanoví opatrenie, ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov.

(6)

Národná banka Slovenska je povinná do dvoch pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. a) písomne potvrdiť nadobúdateľovi jej doručenie; to platí aj pre následné doručenie náležitostí žiadosti, ktoré neboli predložené súčasne so žiadosťou. Národná banka Slovenska môže najneskôr do 50. pracovného dňa lehoty na posúdenie žiadosti podľa odseku 7 písomne požiadať o dodatočné informácie, ktoré sú potrebné na posudzovanie žiadosti o udelení predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. a). Na obdobie odo dňa odoslania žiadosti Národnej banky Slovenska o dodatočné informácie do doručenia odpovede sa konanie o udelení predchádzajúceho súhlasu prerušuje, najviac však na 20 pracovných dní. Ak Národná banka Slovenska požiada o ďalšie doplnenie alebo spresnenie informácií, lehota na rozhodnutie o udelení predchádzajúceho súhlasu sa neprerušuje. Lehotu na prerušenie konania podľa tretej vety je Národná banka Slovenska oprávnená predĺžiť na 30 pracovných dní, ak nadobúdateľ má sídlo alebo sa riadi právnymi predpismi nečlenského štátu alebo ak nadobúdateľ nie je obchodníkom s cennými papiermi, správcovskou spoločnosťou, bankou, poisťovňou, zaisťovňou alebo obdobnou inštitúciou z členského štátu.

(7)

O žiadosti o udelení predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. a) rozhodne Národná banka Slovenska do 60 pracovných dní odo dňa písomného potvrdenia o doručení žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. a) a po doručení všetkých náležitostí žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu. Ak Národná banka Slovenska nerozhodne v tejto lehote, má sa za to, že predchádzajúci súhlas bol vydaný. Národná banka Slovenska informuje nadobúdateľa o dátume, keď uplynie lehota na vydanie rozhodnutia pri potvrdení o doručení podľa odseku 6. Ak Národná banka Slovenska rozhodne o zamietnutí žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. a), písomne zašle toto rozhodnutie nadobúdateľovi do dvoch pracovných dní od tohto rozhodnutia, najneskôr však pred uplynutím lehoty podľa prvej vety. O žiadosti o udelení predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. c) rozhodne Národná banka Slovenska do 15 pracovných dní od jej doručenia alebo doplnenia.

(8)

Ak by sa v dôsledku získania podielu podľa odseku 1 písm. a) obchodník s cennými papiermi stal súčasťou konsolidovaného celku podľa § 138 až 141, ktorého súčasťou je aj investičná holdingová spoločnosť, ak by sa stal súčasťou finančného konglomerátu podľa § 143a až 143o, ktorého súčasťou je aj zmiešaná finančná holdingová spoločnosť, alebo konsolidovaného celku podľa osobitného predpisu,50co) ktorého súčasťou je aj finančná holdingová spoločnosť, podmienkou udelenia predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska je aj preukázanie dôveryhodnosti a odbornej spôsobilosti fyzických osôb, ktoré sú členmi štatutárneho orgánu tejto investičnej holdingovej spoločnosti, zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti alebo finančnej holdingovej spoločnosti, a vhodnosti akcionárov kontrolujúcich finančnú holdingovú spoločnosť alebo zmiešanú finančnú holdingovú spoločnosť.

(9)

Obchodník s cennými papiermi alebo pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi sú povinní informovať Národnú banku Slovenska o opätovnom zvolení tých istých osôb za členov predstavenstva obchodníka s cennými papiermi alebo vedúceho pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi.

(10)

Národná banka Slovenska je pri posudzovaní splnenia podmienok podľa odseku 2 povinná konzultovať s príslušnými orgánmi iných členských štátov, ak nadobúdateľom podľa odseku 1 písm. a) je

a)

zahraničná banka, zahraničný obchodník s cennými papiermi alebo zahraničná správcovská spoločnosť s povolením udeleným v inom členskom štáte, poisťovňa z iného členského štátu, zaisťovňa z iného členského štátu,

b)

materská spoločnosť osoby podľa písmena a) alebo

c)

fyzická osoba alebo právnická osoba kontrolujúca osobu podľa písmena a).

(11)

Národná banka Slovenska je povinná konzultovať s príslušnými orgánmi iných členských štátov splnenie podmienok na nadobúdanie podielov na zahraničnom obchodníkovi s cennými papiermi podľa právnych predpisov členských štátov, ak nadobúdateľom podielu na zahraničnom obchodníkovi s cennými papiermi je banka, poisťovňa, zaisťovňa, obchodník s cennými papiermi alebo správcovská spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky.

(12)

Predmetom konzultácií podľa odsekov 10 a 11 je včasné poskytovanie podstatných informácií alebo potrebných informácií pri posudzovaní splnenia podmienok na nadobudnutie príslušných podielov na obchodníkovi s cennými papiermi alebo na zahraničnom obchodníkovi s cennými papiermi. Národná banka Slovenska poskytne príslušnému orgánu členského štátu na jeho žiadosť všetky potrebné informácie a z vlastného podnetu všetky podstatné informácie. Národná banka Slovenska požiada príslušný orgán členského štátu o všetky potrebné informácie.

(13)

V rozhodnutí o udelení predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. a) sa uvedú názory alebo výhrady oznámené Národnej banke Slovenska príslušným orgánom iného členského štátu, ktorého dohľadu podlieha nadobúdateľ podľa odseku 1 písm. a).

(14)

V rozhodnutí o udelení predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. a), b), e) a f) určí Národná banka Slovenska aj lehotu, ktorej uplynutím zaniká predchádzajúci súhlas, ak nebol vykonaný úkon, na ktorý bol udelený predchádzajúci súhlas. Táto lehota nesmie byť kratšia ako tri mesiace a dlhšia ako jeden rok od udelenia predchádzajúceho súhlasu, ak Národná banka Slovenska neurčila v záujme ochrany investorov inú lehotu. Ak fyzická osoba, pre ktorú Národná banka Slovenska udelila predchádzajúci súhlas podľa odseku 1 písm. c), nebola vymenovaná alebo zvolená do príslušnej funkcie do šiestich mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, predchádzajúci súhlas zaniká.

Organizácia a riadenie obchodníka s cennými papiermi

§ 71 - Organizácia a riadenie obchodníka s cennými papiermi
(1)

Predstavenstvo obchodníka s cennými papiermi musí mať najmenej dvoch členov. Predstavenstvo ako celok a dozorná rada ako celok musia mať primerané kolektívne vedomosti, zručnosti a skúsenosti, aby rozumelo činnosti obchodníka s cennými papiermi vrátane hlavných rizík.

(2)

Členovia predstavenstva obchodníka s cennými papiermi zodpovedajú za stratégie a politiky v oblasti riadenia rizík a všetky ich zmeny, za vypracovanie, schválenie a dodržiavanie organizačnej štruktúry, zavedenie a dodržiavanie systému riadenia a za vykonávanie činností obchodníka s cennými papiermi podľa vnútorných predpisov obchodníka s cennými papiermi.

(3)

Členovia predstavenstva obchodníka s cennými papiermi sú povinní poznať, riadiť a kontrolovať výkon povolených činností, zabezpečovať bezpečnosť a zdravie obchodníka s cennými papiermi a prijímať a pravidelne skúmať všeobecné zásady odmeňovania a riadiť a zabezpečovať účinný systém riadenia rizík, na účel ktorého musia mať všetky dostupné informácie o rizikách, ktorým je alebo môže byť obchodník s cennými papiermi vystavený. Bezpečnosťou a zdravím obchodníka s cennými papiermi sa na účely tohto zákona rozumie také vykonávanie činností, ktoré neohrozuje udržiavanie vlastných zdrojov obchodníka s cennými papiermi vo vzťahu k jeho požiadavkám na vlastné zdroje, likviditu, obmedzenie majetkovej angažovanosti a oprávnené záujmy klientov a ostatných veriteľov.

(4)

Členovia dozornej rady obchodníka s cennými papiermi sú povinní poznať a kontrolovať výkon povolených činností, výkon pôsobnosti predstavenstva obchodníka s cennými papiermi a uskutočňovanie ostatnej činnosti obchodníka s cennými papiermi.

(5)

Členovia dozornej rady obchodníka s cennými papiermi sú povinní kontrolovať dodržiavanie zásad odmeňovania, ktoré prijalo predstavenstvo obchodníka s cennými papiermi a kontrolovať bezpečnosť a účinnosť systému riadenia rizík.

(6)

Obchodník s cennými papiermi je povinný zaviesť primerané metódy a postupy dostatočné na zabezpečenie dodržiavania povinností, ktoré mu vyplývajú z tohto zákona a osobitného predpisu.56a)

(7)

Členovia štatutárneho orgánu a členovia dozornej rady obchodníka s cennými papiermi sú po celú dobu výkonu svojej funkcie povinní plniť svoje povinnosti riadne, čestne a nezávisle a venovať dostatok času jej výkonu; skutočnosť, že člen predstavenstva alebo člen dozornej rady obchodníka s cennými papiermi je spoločníkom v pridruženej spoločnosti,56aaa) nemusí sama osebe byť prekážkou nezávislosti. Pri počte riadiacich funkcií, ktoré môže naraz zastávať člen riadiaceho orgánu, sa zohľadňujú individuálne okolnosti a povaha, rozsah a zložitosť činností obchodníka s cennými papiermi. Člen štatutárneho orgánu obchodníka s cennými papiermi alebo dozornej rady obchodníka s cennými papiermi, ktorý je významný z hľadiska svojej veľkosti, vnútornej organizácie a povahy, rozsahu a zložitosti jeho predmetu činnosti, nesmie súčasne zastávať viac ako

a)

jednu výkonnú riadiacu funkciu s dvoma nevýkonnými riadiacimi funkciami,

b)

štyri nevýkonné riadiace funkcie.

(8)

Na účely odseku 7 sa za jednu riadiacu funkciu považuje

a)

jedna alebo viac výkonných riadiacich funkcií alebo nevýkonných riadiacich funkcií v právnickej osobe, ktorá je podnikateľom v rámci tej istej skupiny,

b)

jedna alebo viac výkonných riadiacich funkcií alebo nevýkonných riadiacich funkcií

1.

vo finančnej inštitúcii, ktorá je súčasťou toho istého inštitucionálneho systému ochrany podľa osobitného predpisu,56aa) alebo

2.

v právnickej osobe, v ktorej má obchodník s cennými papiermi kvalifikovaný podiel.

(9)

Obmedzenia podľa odsekov 7 a 8 pre členov štatutárneho orgánu obchodníka s cennými papiermi alebo dozornej rady obchodníka s cennými papiermi sa nevzťahujú na ich členstvo v štatutárnom orgáne a na ich členstvo v dozornej rade právnickej osoby, ktorá nie je zriadená na podnikanie.

(10)

Obmedzenia podľa odsekov 7 a 8 sa nevzťahujú na členov štatutárnych orgánov obchodníka s cennými papiermi alebo dozornej rady obchodníka s cennými papiermi, ktorí zastupujú Slovenskú republiku alebo iný členský štát.

(11)

Obchodník s cennými papiermi pri výbere členov predstavenstva uplatňuje pravidlá podľa osobitného predpisu.56aab)

(12)

Obchodník s cennými papiermi je povinný bezodkladne potom, čo zverejní informácie podľa osobitného predpisu,56ab) zaslať zverejnené informácie Národnej banke Slovenska. Národná banka Slovenska používa tieto informácie na porovnávanie politiky rôznorodosti výberu členov predstavenstva obchodníka s cennými papiermi.

(13)

Informácie podľa odseku 12 Národná banka Slovenska bezodkladne oznámi Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre bankovníctvo).

(14)

Na účely zabezpečenia účinného a obozretného riadenia obchodníka s cennými papiermi a predchádzania konfliktu záujmov je obchodník s cennými papiermi povinný evidovať a na požiadanie Národnej banky Slovenska bezodkladne poskytnúť údaje o úveroch poskytnutých členom predstavenstva, členom dozornej rady a ich spriazneným osobám; spriaznenou osobou sa rozumie manžel, manželka, dieťa alebo rodič člena predstavenstva alebo člena dozornej rady alebo právnická osoba, v ktorej má člen predstavenstva alebo člen dozornej rady alebo jeho manžel, manželka, dieťa alebo rodič kvalifikovanú účasť alebo v nej zastáva výkonnú riadiacu funkciu alebo je členom jej štatutárneho orgánu alebo dozornej rady.

(15)

Národná banka Slovenska je oprávnená overiť, či členovia predstavenstva alebo členovia dozornej rady spĺňajú požiadavky podľa § 8 písm. b), § 55 ods. 10 a § 71, ak má dôvodné podozrenie, že dochádza alebo došlo k porušeniu, k pokusu o porušenie alebo existuje zvýšené riziko porušenia ustanovení osobitného predpisu55a) v súvislosti s obchodníkom s cennými papiermi. Ak člen predstavenstva alebo člen dozornej rady nespĺňa požiadavky podľa prvej vety, Národná banka Slovenska je oprávnená nariadiť výmenu tohto člena podľa § 144 ods. 1 písm. u).

§ 71a - Algoritmické obchodovanie
(1)

Obchodník s cennými papiermi, ktorý sa zapája do algoritmického obchodovania, je povinný mať zavedené

a)

účinné systémy a opatrenia na kontrolu rizík vhodné na činnosť, ktorú vykonáva, s cieľom zabezpečiť, aby jeho systémy obchodovania boli odolné a mali dostatočnú kapacitu, aby podliehali primeraným prahovým hodnotám obchodovania a limitom a bránili zasielaniu chybných pokynov alebo tomu, aby systém inak fungoval spôsobom, ktorý môže viesť alebo prispieť k narušeniu trhu,

b)

účinné systémy a opatrenia na kontrolu rizík s cieľom zabezpečiť, aby sa systémy obchodovania nemohli použiť na žiadny účel, ktorý je v rozpore s osobitným predpisom110ja) alebo s pravidlami obchodného miesta, s ktorým je spojený,

c)

účinné opatrenia na zabezpečenie nepretržitosti svojej činnosti na zvládnutie zlyhania jeho systémov obchodovania a musí zabezpečiť, aby jeho systémy boli plne testované a riadne monitorované, aby spĺňali požiadavky ustanovené v tomto odseku.

(2)

Obchodník s cennými papiermi, ktorý sa zapája do algoritmického obchodovania, je povinný oznámiť túto skutočnosť Národnej banke Slovenska a obchodnému miestu, v ktorom sa zapája do algoritmického obchodovania ako člen alebo účastník obchodného miesta.

(3)

Národná banka Slovenska môže od obchodníka s cennými papiermi požadovať, aby predkladal pravidelne alebo na požiadanie opis povahy svojich stratégií algoritmického obchodovania, podrobnosti o parametroch obchodovania alebo obmedzenia, ktorým systém podlieha, hlavné opatrenia na dodržiavanie súladu a kontrolu rizík, ktoré má zavedené na zabezpečenie splnenia podmienok uvedených v odseku 1, a podrobnosti o testovaní svojich obchodných systémov. Národná banka Slovenska si môže od obchodníka s cennými papiermi kedykoľvek vyžiadať ďalšie informácie o jeho algoritmickom obchodovaní a o systémoch používaných na toto obchodovanie.

(4)

Národná banka Slovenska na žiadosť príslušného orgánu, ktorý vykonáva dohľad nad obchodným miestom, na ktorom sa obchodník s cennými papiermi ako člen alebo účastník tohto obchodného miesta zapája do algoritmického obchodovania, bezodkladne tomuto orgánu oznámi informácie uvedené v odseku 3, ktoré prijíma od obchodníka s cennými papiermi, ktorý sa zapája do algoritmického obchodovania.

(5)

Obchodník s cennými papiermi, ktorý sa zapája do algoritmického obchodovania, aby realizoval stratégiu tvorby trhu so zohľadnením likvidity, rozsahu a povahy konkrétneho trhu a charakteristík obchodovaného finančného nástroja

a)

vykonáva túto tvorbu trhu nepretržite počas určenej časti obchodných hodín obchodného miesta, okrem výnimočných okolností, výsledkom čoho je poskytovanie likvidity obchodnému miestu na pravidelnom a predvídateľnom základe,

b)

uzatvorí záväznú písomnú dohodu s obchodným miestom, ktorá uvádza aspoň záväzky obchodníka s cennými papiermi podľa písmena a) a

c)

má zavedené účinné systémy a kontroly, aby zabezpečil, že splní svoje záväzky podľa dohody uvedenej v písmene b) za všetkých okolností.

(6)

Na účely ustanovení tohto paragrafu, § 75 ods. 9 až 11 a osobitného predpisu56aba) obchodník s cennými papiermi, ktorý sa zapája do algoritmického obchodovania, sa považuje za obchodníka s cennými papiermi, ktorý vykonáva stratégiu tvorby trhu, ak jeho stratégia ako člena alebo účastníka jedného obchodného miesta alebo viacerých obchodných miest pri obchodovaní na vlastný účet zahŕňa zadávanie záväzných, simultánnych, dvojsmerných kotácií porovnateľnej veľkosti a v konkurencieschopných cenách v súvislosti s jedným finančným nástrojom alebo s viacerými finančnými nástrojmi na jednom obchodnom mieste alebo na viacerých rôznych obchodných miestach, výsledkom čoho je poskytovanie likvidity celému trhu na pravidelnom a frekventovanom základe.

(7)

Obchodník s cennými papiermi, ktorý poskytuje priamy elektronický prístup k obchodnému miestu, je povinný mať zavedené účinné systémy a opatrenia na kontrolu, ktoré zabezpečujú primerané posúdenie a preskúmanie vhodnosti klientov využívajúcich uvedený prístup, aby títo nemohli prekročiť primerané vopred určené prahové hodnoty pre obchodovanie a čerpanie úveru, aby obchodovanie klientmi, ktorí využívajú uvedený prístup, bolo riadne monitorované a aby primerané opatrenia na kontrolu nad rizikom bránili obchodovaniu, ktoré môže vytvárať riziká pre samotného obchodníka s cennými papiermi alebo by mohlo viesť alebo prispieť k narušeniu trhu alebo by mohlo byť v rozpore s osobitným predpisom110ja) alebo s pravidlami obchodného miesta. Priamy elektronický prístup bez takýchto kontrol je zakázaný.

(8)

Obchodník s cennými papiermi, ktorý poskytuje priamy elektronický prístup, je povinný zabezpečiť, aby klienti využívajúci takýto prístup dodržiavali požiadavky tohto zákona, osobitných predpisov56abb) a pravidiel obchodného miesta. Obchodník s cennými papiermi monitoruje transakcie s cieľom identifikovať porušenie týchto pravidiel narúšajúce obchodné podmienky alebo správanie, ktoré môže znamenať zneužívanie trhu a ktoré oznámi Národnej banke Slovenska. Obchodník s cennými papiermi zabezpečí, aby existovala záväzná písomná dohoda medzi ním a klientom, týkajúca sa základných práv a povinností vyplývajúcich z poskytovania priameho elektronického prístupu, a aby si na základe tejto dohody obchodník s cennými papiermi ponechal zodpovednosť podľa tohto zákona a osobitných predpisov.56abb)

(9)

Obchodník s cennými papiermi, ktorý poskytuje priamy elektronický prístup k obchodnému miestu, túto skutočnosť oznámi Národnej banke Slovenska a príslušnému orgánu, ktorý vykonáva dohľad nad obchodným miestom, na ktorom tento obchodník s cennými papiermi poskytuje priamy elektronický prístup.

(10)

Národná banka Slovenska je oprávnená požadovať, aby jej obchodník s cennými papiermi poskytoval pravidelne alebo na požiadanie opis systémov a opatrení na kontrolu uvedených v odseku 7, a dôkazy o tom, že boli uplatňované.

(11)

Národná banka Slovenska na žiadosť príslušného orgánu, ktorý vykonáva dohľad nad obchodným miestom, ku ktorému obchodník s cennými papiermi poskytuje priamy elektronický prístup, bezodkladne oznámi informácie uvedené v odseku 10, ktoré dostáva od obchodníka s cennými papiermi.

(12)

Obchodník s cennými papiermi, ktorý vykonáva činnosť všeobecného zúčtovacieho člena pre iné osoby, je povinný mať zavedené účinné systémy a opatrenia na kontrolu na zabezpečenie toho, aby sa služby zúčtovania uplatňovali len pre osoby, ktoré sú vhodné a spĺňajú jednoznačne vymedzené kritériá, a aby boli týmto osobám uložené primerané požiadavky s cieľom zmenšiť riziká pre obchodníka s cennými papiermi a trh. Obchodník s cennými papiermi je povinný mať s príslušnou osobou uzavretú záväznú písomnú dohodu o základných právach a povinnostiach vyplývajúcich z poskytovania príslušnej služby.

(13)

Ak sa do algoritmického obchodovania ako členovia alebo účastníci regulovaných trhov a mnohostranných obchodných systémov zapájajú osoby uvedené v § 54 ods. 3 písm. g) a i), ako aj poisťovne, zaisťovne, správcovské spoločnosti a fondy a ich depozitári, dôchodkové správcovské spoločnosti a ich depozitári alebo doplnkové dôchodkové spoločnosti a ich depozitári, postupujú pri algoritmickom obchodovaní primerane podľa tohto ustanovenia a § 75 ods. 11.

§ 71b
(1)

Ak sa na obchodníka s cennými papiermi vzťahuje osobitný predpis,24d) obchodník s cennými papiermi uplatňuje požiadavky podľa § 71 ods. 2, 3, 6 a 7, § 71c, § 71d, § 71da, § 71db, § 71dd, § 71de a § 77 ods. 1, 2 a 9 na individuálnom základe.

(2)

Ak sa na obchodníka s cennými papiermi vzťahuje osobitný predpis,56acaa) obchodník s cennými papiermi uplatňuje požiadavky podľa § 71 ods. 2, 3, 6 a 7, § 71c, § 71d, § 71da, § 71db, § 71dd, § 71de a § 77 ods. 1, 2 a 9 na individuálnom základe a na konsolidovanom základe; to neplatí, ak je obchodník s cennými papiermi dcérskou spoločnosťou so sídlom v štáte, ktorý nie je členským štátom a ak materská spoločnosť v Európskej únii preukáže nesúlad s právom štátu, ktorý nie je členským štátom.

§ 71c - Riadenie rizík
(1)

Obchodník s cennými papiermi je povinný vytvoriť výbor pre riadenie rizík zložený z členov riadiaceho orgánu, ktorí u príslušného obchodníka s cennými papiermi nevykonávajú žiadnu výkonnú funkciu; túto povinnosť nemá obchodník s cennými papiermi, ak priemerná hodnota jeho súvahových aktív a jeho podsúvahových aktív nepresahuje 100 000 000 eur počas štyroch rokov bezprostredne predchádzajúcich príslušnému hospodárskemu roku. Členovia výboru pre riadenie rizík musia mať primerané vedomosti, zručnosti a odborné znalosti na to, aby úplne chápali a monitorovali stratégiu riadenia rizík a ochotu obchodníka s cennými papiermi podstupovať riziká. Výbor pre riadenie rizík plní poradnú funkciu voči riadiacemu orgánu v oblasti stratégie riadenia rizík a spolupracuje pri dohliadaní nad uplatňovaním tejto stratégie. Výbor pre riadenie rizík a dozorná rada musia mať prístup k dostupným informáciám o rizikách, ktorým je alebo môže byť obchodník s cennými papiermi vystavený.

(2)

Obchodník s cennými papiermi je povinný mať zavedené spoľahlivé stratégie, politiky, postupy a systémy na identifikáciu, meranie, riadenie a monitorovanie

a)

významných zdrojov rizík a ich účinkov na klientov a akýkoľvek ich významný vplyv na vlastné zdroje, pričom sa zohľadní právny poriadok štátu, ktorým sa riadi oddelenie peňažných prostriedkov v držbe klienta,

b)

významných zdrojov rizík a ich účinkov na trh a akýkoľvek ich významný vplyv na vlastné zdroje,

c)

významných zdrojov rizík a ich účinkov na obchodníka s cennými papiermi, a to najmä tých, ktoré môžu vyčerpať úroveň vlastných zdrojov, ktoré sú k dispozícii; v odôvodnených prípadoch ide o významné zmeny účtovnej hodnoty aktív, vrátane nárokov voči viazaným sprostredkovateľom, zlyhanie klientov alebo protistrán, pozície vo finančných nástrojoch, zahraničných menách a komoditách a záväzky voči dôchodkovému zabezpečeniu,

d)

rizík likvidity počas primeraného súboru časových horizontov, vrátane vnútrodenného, s cieľom zabezpečiť, aby si obchodník s cennými papiermi udržal primeranú úroveň likvidných zdrojov, a to aj v súvislosti s riešením významných zdrojov rizík podľa písmen a) až c).

(3)

Stratégie, politiky, postupy a systémy podľa odseku 2 musia byť primerané zložitosti, rizikovému profilu, rozsahu činnosti obchodníka s cennými papiermi a tolerancii voči riziku určenej predstavenstvom a zodpovedajú významu obchodníka s cennými papiermi v každom členskom štáte, v ktorom poskytuje investičné služby alebo vykonáva investičné činnosti.

(4)

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri poskytovaní investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb sa považuje za spôsob riadenia rizík na účely podľa odseku 2 písm. a).

(5)

Obchodník s cennými papiermi je povinný zohľadňovať významné vplyvy na vlastné zdroje, ak nie sú primerane zohľadnené v požiadavkách na vlastné zdroje podľa osobitného predpisu.56acab)

(6)

Malý a neprepojený obchodník uplatňuje požiadavky podľa odseku 2 písm. a), c) a d).

§ 71d
(1)

Obchodník s cennými papiermi je povinný v stanovách upraviť jasnú organizačnú štruktúru s náležite vymedzenou a transparentnou pôsobnosťou a zodpovednosťou jednotlivých orgánov alebo ich jednotlivých členov. Obchodník s cennými papiermi je povinný v súlade s týmto zákonom zahrnúť do stanov zásady odmeňovania, ktoré sú zohľadňované v rámci riadenia rizík obchodníka s cennými papiermi, podporujú ho a ktoré sú v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania ustanovenou osobitným predpisom,56abc) ako aj upraviť činnosť výboru pre odmeňovanie u obchodníka s cennými papiermi, ak sa zriaďuje, alebo činnosť určenej osoby zodpovednej za systém odmeňovania u obchodníka s cennými papiermi a činnosť výboru pre riadenie rizík, ak sa zriaďuje alebo činnosť výboru pre audit podľa osobitného predpisu,56ac) ak vykonáva riadenie rizík.

(2)

Vrcholový manažment, a ak to určia stanovy, aj dozorná rada, sú povinní posudzovať, pravidelne skúmať a schvaľovať účinnosť stratégií, opatrení a postupov zavedených s cieľom riadiť, monitorovať a zmierňovať riziká, ktorým obchodník s cennými papiermi je alebo môže byť vystavený, vrátane rizík, ktoré vyplývajú z makroekonomického prostredia, v ktorom obchodník s cennými papiermi pôsobí vo vzťahu k hospodárskemu cyklu. Vrcholový manažment, a ak to určia stanovy, aj dozorná rada, sú povinní prijímať a pravidelne skúmať zásady odmeňovania. Správu o kontrole dodržiavania zásad odmeňovania je obchodník s cennými papiermi povinný predložiť Národnej banke Slovenska do 30. júna roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý sa správa vyhotovuje.

(3)

Obchodník s cennými papiermi je povinný zaviesť primerané metódy a postupy dostatočné na zabezpečenie toho, že obchodník s cennými papiermi vrátane svojich vedúcich zamestnancov, zamestnancov a viazaných investičných agentov, dodržiava ustanovenia tohto zákona vrátane pravidiel upravujúcich osobné obchody týchto osôb. Obchodník s cennými papiermi je povinný mať spoľahlivé administratívne a účtovné postupy, mechanizmy vnútornej kontroly, efektívne postupy na hodnotenie rizika a účinné kontrolné a ochranné opatrenia týkajúce sa systémov spracovania informácií.

(4)

Požiadavky podľa odsekov 1 až 3 musia byť vhodné a primerané povahe, rozsahu a zložitosti rizík spojených s obchodným modelom a činnosťami obchodníka s cennými papiermi.

§ 71da - Zásady odmeňovania u obchodníka s cennými papiermi
(1)

Obchodník s cennými papiermi je povinný uplatňovať tieto zásady odmeňovania:

a)

odmeňovanie je jednoznačne zdokumentované a primerané veľkosti, vnútornej organizácii a povahe, rozsahu a zložitosti činností obchodníka s cennými papiermi,

b)

odmeňovanie je založené na rovnakej odmene pre mužov a ženy za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty,

c)

odmeňovanie je v súlade s riadnym a účinným riadením rizík obchodníka s cennými papiermi a podporuje ho,

d)

odmeňovanie je v súlade s obchodnou stratégiou a cieľmi obchodníka s cennými papiermi a zohľadňuje dlhodobé účinky prijatých investičných rozhodnutí,

e)

odmeňovanie zahŕňa aj opatrenia na zabránenie konfliktu záujmov a podporuje zodpovedné podnikanie a presadzovanie informovanosti o rizikách a obozretnom podstupovaní rizika,

f)

dozorná rada prijíma a pravidelne skúma zásady odmeňovania a zodpovedá za ich vypracovanie, schválenie a dodržiavanie,

g)

uplatňovanie zásad odmeňovania sa aspoň raz ročne podrobí nezávislému preskúmaniu mechanizmom vnútornej kontroly,

h)

zamestnanci s kontrolným funkciami vykonávajú svoju funkciu nezávisle, majú primerané právomoci a sú odmeňovaní podľa ich dosahovaných výsledkov, a to nezávisle od vyhodnotenia dosahovaných výsledkov obchodníka s cennými papiermi,

i)

na odmeňovanie vedúcich zamestnancov zodpovedných za riadenie rizík a vedúcich zamestnancov zodpovedných za funkciu dodržiavania dohliada výbor pre odmeňovanie podľa § 71dd, ak sa zriaďuje alebo dozorná rada,

j)

obchodník s cennými papiermi uplatňuje

1.

zaručenú pevnú zložku celkovej odmeny ako

1a.

základnú zložku mzdy, ak ide o zamestnanca,

1b.

pevnú zložku odmeny, ak ide o člena štatutárneho orgánu obchodníka s cennými papiermi a člena dozornej rady obchodníka s cennými papiermi,

2.

pohyblivú zložku celkovej odmeny,

k)

zaručená pevná zložka celkovej odmeny predstavuje dostatočne vysoký podiel odmeny, aby bolo možné uplatňovať pružnú politiku v oblasti pohyblivých zložiek odmeny vrátane možnosti nevyplatiť žiadne pohyblivé zložky celkovej odmeny.

(2)

Zásady odmeňovania podľa odseku 1 uplatňuje obchodník s cennými papiermi u

a)

všetkých členov štatutárneho orgánu obchodníka s cennými papiermi,

b)

všetkých členov dozornej rady obchodníka s cennými papiermi,

c)

vrcholového manažmentu,

d)

osôb zodpovedných za podstupovanie rizík,

e)

zamestnancov s kontrolnými funkciami,

f)

všetkých zamestnancov, ktorí nie sú uvedení v písmenách a) až e), ktorých profesionálne činnosti majú významný vplyv na rizikový profil obchodníka s cennými papiermi podľa osobitného predpisu56aca) alebo aktíva, ktoré spravuje a ktorí majú nárok na celkovú odmenu rovnajúcu sa aspoň najnižšej odmene osôb podľa písmena c) alebo písmena d).

(3)

Obchodník s cennými papiermi je povinný určiť primeraný pomer medzi pevnou zložkou celkovej odmeny a pohyblivou zložkou celkovej odmeny zamestnanca obchodníka s cennými papiermi v súlade s obchodnou stratégiou, súvisiacimi rizikami a vplyvom zamestnancov uvedených v odseku 2 na rizikový profil obchodníka s cennými papiermi.

(4)

Zásady odmeňovania podľa odseku 1 uplatňuje obchodník s cennými papiermi spôsobom, ktorý je primeraný jeho veľkosti, vnútornej organizácii a povahe, rozsahu a zložitosti jeho činností.

(5)

Ak obchodníkovi s cennými papiermi bolo poskytnuté stabilizačné opatrenie štátu sledujúce zmiernenie vplyvov globálnej finančnej krízy, pohyblivé zložky celkovej odmeny

a)

členov štatutárneho orgánu a členov dozornej rady sa nepriznajú za hodnotené obdobie,

b)

osoby uvedenej v odseku 2 písm. c) až f) sa obmedzia na časť čistých príjmov, ak nie sú v súlade s obchodnou stratégiou obchodníka s cennými papiermi, jeho záujmami a s ukončením poskytnutého stabilizačného opatrenia štátu.

§ 71db - Pohyblivá zložka celkovej odmeny
(1)

Na pohyblivú zložku celkovej odmeny, ktorú obchodník s cennými papiermi prizná a vyplatí osobám uvedeným v § 71da ods. 2, sa uplatňujú okrem zásad podľa § 71da ods. 1 aj zásady podľa odsekov 2 až 14.

(2)

Ak pohyblivá zložka celkovej odmeny závisí od výkonnosti, celková výška pohyblivej zložky celkovej odmeny závisí od kombinácie posúdenia výkonnosti osoby uvedenej v § 71da ods. 2, príslušného obchodného útvaru obchodníka s cennými papiermi a celkových výsledkov obchodníka s cennými papiermi, pričom pri hodnotení výkonnosti osoby uvedenej v § 71da ods. 2 sa zohľadňujú finančné kritériá a nefinančné kritériá.

(3)

Hodnotenie výkonnosti je určené dlhodobou obchodnou stratégiou, ktorá zohľadňuje obchodný cyklus obchodníka s cennými papiermi a riziká priamo súvisiace s obchodnou činnosťou obchodníka s cennými papiermi.

(4)

Určenie pohyblivej zložky celkovej odmeny nesmie mať vplyv na schopnosť obchodníka s cennými papiermi plniť povinnosti podľa § 74.

(5)

Ak obchodník s cennými papiermi plní povinnosti podľa § 74, osobe uvedenej v § 71da ods. 2, ktorá sa pripravuje na samostatnú prácu, možno výnimočne v období odo dňa vzniku pracovného pomeru s obchodníkom s cennými papiermi najdlhšie do uplynutia jedného roka poskytovať pohyblivú zložku celkovej odmeny v zaručenej výške.

(6)

Zmluvné odstupné poskytované osobe podľa § 71da ods. 2 v súvislosti s predčasným skončením pracovnoprávneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu musí zohľadňovať výkonnosť tejto osoby za hodnotené obdobie; zlyhanie alebo pochybenie tejto osoby pri plnení svojich úloh je dôvodom na jeho nevyplatenie.

(7)

Vyplatenie kompenzácie v spojitosti s predchádzajúcim zamestnaním osoby uvedenej v § 71da ods. 2 musí byť v súlade s dlhodobou stratégiou obchodníka s cennými papiermi.

(8)

Postup merania výkonnosti na účely výpočtu pohyblivých zložiek celkovej odmeny musí zohľadniť všetky druhy súčasných a budúcich rizík a náklady na kapitál a likviditu podľa osobitného predpisu.56ad)

(9)

Pri určení pohyblivej zložky celkovej odmeny zohľadňuje obchodník s cennými papiermi všetky druhy súčasných a budúcich rizík.

(10)

Najmenej 50 % pohyblivej zložky celkovej odmeny, ktorá nepredstavuje odmenu za vykonanú prácu poskytovanú podľa Zákonníka práce, tvoria tieto nástroje:

a)

akcie alebo rovnocenné majetkové podiely,

b)

akcie alebo rovnocenné bezhotovostné nástroje,

c)

finančné nástroje podľa osobitného predpisu56ae) alebo iné nástroje, ktoré možno plne konvertovať na nástroje kapitálu Tier 1 alebo odpísať, pričom musí byť zabezpečené, že tieto nástroje primerane odrážajú kreditnú kvalitu obchodníka s cennými papiermi pri pokračovaní jeho činnosti,

d)

bezhotovostné nástroje, ktoré zohľadňujú nástroje spravovaných portfólií.

(11)

Ak obchodník s cennými papiermi neemituje nástroje uvedené v odseku 10, Národná banka Slovenska môže na tieto účely schváliť alternatívne opatrenia.

(12)

Obchodník s cennými papiermi osobe podľa § 71da ods. 2 odloží najmenej 40 % pohyblivej zložky celkovej odmeny na obdobie troch až piatich rokov od určenia predpokladanej výšky pohyblivej zložky celkovej odmeny, pričom obdobie odkladu závisí od obchodného cyklu obchodníka s cennými papiermi, povahy jeho obchodnej činnosti, rizík a činnosti osoby uvedenej v § 71da ods. 2. Pri významne vysokej pohyblivej zložke celkovej odmeny, podiel odloženej pohyblivej zložky celkovej odmeny predstavuje najmenej 60 %. Nárok na vyplatenie odloženej pohyblivej zložky celkovej odmeny neuplynie rýchlejšie ako pri pomernom vyplácaní.

(13)

Obchodník s cennými papiermi je povinný zaviesť opatrenia, ktoré mu umožnia odňať priznanie nároku na pohyblivú zložku celkovej odmeny alebo jeho časti a požadovať späť už vyplatenú pohyblivú zložku celkovej odmeny alebo jej časť, ak sa finančná situácia obchodníka s cennými papiermi výrazne zhorší alebo je negatívna; týmto nie sú dotknuté ustanovenia Zákonníka práce o mzde, dojednaní mzdy a o vykonaní zrážok zo mzdy. Kritériá na použitie opatrení podľa prvej vety zahŕňajú situáciu, keď sa osoba uvedená v § 71da ods. 2 podieľala na konaní, ktoré viedlo k významným finančným stratám obchodníka s cennými papiermi alebo bola za také konanie zodpovedná a už sa nepovažuje za odborne spôsobilú a vhodnú.

(14)

Obchodník s cennými papiermi je povinný v rámci zásad odmeňovania určiť kritériá pre dobrovoľné platby dôchodkového zabezpečenia v súlade s jeho obchodnou stratégiou, cieľmi, hodnotami a dlhodobými záujmami. Ak obchodník s cennými papiermi poskytuje dobrovoľné platby dôchodkového zabezpečenia a osoba uvedená v § 71da ods. 2 ukončí pracovnoprávny vzťah alebo iný obdobný vzťah s obchodníkom s cennými papiermi pred vznikom nároku na starobný dôchodok, obchodník s cennými papiermi je povinný počas piatich rokov držať dobrovoľné platby dôchodkového zabezpečenia v podobe nástrojov uvedených v odseku 10. Ak obchodník s cennými papiermi poskytuje dobrovoľné platby dôchodkového zabezpečenia a osobe uvedenej v § 71da ods. 2 vznikne nárok na starobný dôchodok, dobrovoľné platby dôchodkového zabezpečenia sa tejto osobe vyplatia v podobe nástrojov uvedených v odseku 10, a to pri uplatnení päťročného odkladu.

(15)

Osoby uvedené v § 71da ods. 2 nemôžu zabezpečiť nevyplatenie svojej pohyblivej zložky celkovej odmeny hedžingovými stratégiami ani uzatvorením poistenia pre prípad jej nevyplatenia.

(16)

Pohyblivá zložka celkovej odmeny nesmie byť vyplatená formou finančných nástrojov alebo spôsobom, ktorý by umožnil nedodržiavanie tohto zákona alebo osobitného predpisu.50cb)

(17)

Cenné papiere a iné finančné nástroje podľa odseku 10 musia byť počas primeraného obdobia podľa zásad odmeňovania obchodníka s cennými papiermi zadržiavané tak, aby motivácia osôb podľa § 71da ods. 2 bola zosúladená s dlhodobou stratégiou obchodníka s cennými papiermi.

(18)

Ustanovenia odsekov 10,12 a odseku 14 druhej vety a tretej vety sa nevzťahujú na

a)

obchodníka s cennými papiermi, ak priemerná hodnota jeho súvahových aktív a podsúvahových aktív nepresahuje 100 000 000 eur počas štyroch rokov bezprostredne predchádzajúcich príslušnému hospodárskemu roku,

b)

osobu, ktorej ročná pohyblivá zložka celkovej odmeny je nižšia ako 50 000 eur a nie je vyššia ako štvrtina jej celkovej ročnej odmeny.

§ 71dd - Výbor pre odmeňovanie
(1)

Obchodník s cennými papiermi je povinný zriadiť výbor pre odmeňovanie alebo určiť osobu zodpovednú za odmeňovanie u obchodníka s cennými papiermi; túto povinnosť nemá obchodník s cennými papiermi, ak priemerná hodnota jeho súvahových aktív a jeho podsúvahových aktív nepresahuje 100 000 000 eur počas štyroch rokov bezprostredne predchádzajúcich príslušnému hospodárskemu roku. Zloženie výboru pre odmeňovanie musí zohľadňovať rovnosť medzi mužmi a ženami. Výbor pre odmeňovanie

a)

zodpovedne a nezávisle posudzuje zásady odmeňovania a ich dopady na riadenie rizika, kapitálu a likvidity,

b)

zodpovedá za prípravu rozhodnutí týkajúcich sa odmeňovania vrátane tých, ktoré majú dôsledky na riziká a riadenie rizík, ktoré majú byť prijímané predstavenstvom a

c)

zohľadňuje verejný záujem a dlhodobé záujmy akcionárov, investorov a iných zainteresovaných strán obchodníka s cennými papiermi pri príprave svojich rozhodnutí podľa písmena b).

(2)

Predseda a členovia výboru pre odmeňovanie musia byť členmi predstavenstva a nesmú vykonávať výkonnú funkciu u obchodníka s cennými papiermi.

(3)

Výbor pre odmeňovanie môže byť zriadený na úrovni skupiny.

§ 71de
(1)

Obchodník s cennými papiermi je povinný každoročne do 30. júna písomne informovať Národnú banku Slovenska o osobách a počte osôb, ktorých celková odmena u obchodníka s cennými papiermi je najmenej 1 000 000 eur v príjmovej skupine 1 000 000 eur za príslušné účtovné obdobie vrátane informácií o ich pracovných povinnostiach, dotknutej obchodnej oblasti a hlavných zložkách mzdy, prémiách, dlhodobých odmenách a príspevkoch na dôchodkové zabezpečenie. Ak sa použije ako účtovné obdobie hospodársky rok, ktoré je posunuté oproti účtovnému obdobiu, ktorým je kalendárny rok, o určitý časový úsek, lehota na písomné informovanie podľa prvej vety sa predlžuje o tento časový úsek.

(2)

Ak Národná banka Slovenska požiada obchodníka s cennými papiermi o informácie o celkovej výške odmien každého člena predstavenstva alebo vrcholového manažmentu, obchodník s cennými papiermi je povinný tieto informácie poskytnúť.

(3)

Národná banka Slovenska pri výkone dohľadu na účely porovnávania trendov a postupov v oblasti odmeňovania u obchodníkov s cennými papiermi používa informácie zverejňované podľa § 74b ods. 1 a podľa osobitného predpisu56af) a informácie, ktoré poskytol obchodník s cennými papiermi o rozdieloch v odmeňovaní mužov a žien.

(4)

Informácie podľa odsekov 1 až 3 a informácie zverejňované podľa § 74b ods. 1 Národná banka Slovenska oznámi Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre bankovníctvo).56b)

§ 71df
(1)

Obchodník s cennými papiermi je povinný v stanovách rozdeliť a upraviť právomoci a zodpovednosť za vypracovanie, uskutočňovanie a aktualizáciu ozdravného plánu obchodníka s cennými papiermi (ďalej len "ozdravný plán") podľa odseku 2.

(2)

Obchodník s cennými papiermi, ktorý nepodlieha dohľadu na konsolidovanom základe alebo ktorý má významný podiel na finančnom systéme Slovenskej republiky, je povinný vypracovať, pravidelne aktualizovať a dodržiavať ozdravný plán, ktorý je súčasťou systému riadenia obchodníka s cennými papiermi. Obchodník s cennými papiermi má významný podiel na finančnom systéme Slovenskej republiky, ak

a)

celková hodnota jeho aktív je vyššia ako 30 000 000 000 eur alebo

b)

pomer jeho celkových aktív k hrubému domácemu produktu Slovenskej republiky je vyšší ako 20 %; to neplatí, ak celková hodnota jeho aktív je nižšia ako 5 000 000 000 eur.

(3)

Náležitosťami ozdravného plánu sú najmä

a)

zhrnutie hlavných častí ozdravného plánu a zhrnutie celkovej ozdravnej kapacity; na účely tohto zákona sa ozdravnou kapacitou rozumie schopnosť obchodníka s cennými papiermi obnoviť svoju finančnú situáciu po výraznom zhoršení jeho finančnej situácie,

b)

zhrnutie podstatných zmien vykonaných v obchodníkovi s cennými papiermi od posledného ozdravného plánu predloženého Národnej banke Slovenska,

c)

plán komunikácie a poskytovania informácií, v ktorom sa uvedie, aké opatrenia prijme obchodník s cennými papiermi na zvládnutie prípadných nepriaznivých reakcií trhu,

d)

rozsah opatrení v oblasti kapitálu a likvidity požadovaných na zachovanie alebo obnovu finančnej situácie obchodníka s cennými papiermi a jeho schopnosti pokračovať v činnosti,

e)

odhad časového rámca na realizáciu podstatných aspektov ozdravného plánu,

f)

podrobný opis akýchkoľvek podstatných prekážok účinného a včasného vykonania ozdravného plánu vrátane zhodnotenia dopadu na ostatných členov skupiny, klientov a zmluvné protistrany; skupinou sa na účely § 71df až 71dl rozumie materská spoločnosť a dcérska spoločnosť,

g)

identifikovanie kritických funkcií obchodníka s cennými papiermi,

h)

podrobný opis postupov určenia hodnoty a možností predaja alebo prevodu hlavných oblastí obchodných činností a aktív obchodníka s cennými papiermi,

i)

podrobný opis toho, ako je plánovanie ozdravenia integrované do systému riadenia obchodníka s cennými papiermi, postupy schvaľovania ozdravného plánu a označenie osôb zodpovedných za vypracovanie a vykonávanie ozdravného plánu,

j)

opatrenia na zachovanie alebo obnovenie vlastných zdrojov obchodníka s cennými papiermi,

k)

opatrenia na zabezpečenie dostatočného prístupu obchodníka s cennými papiermi k zdrojom núdzového financovania, ktoré mu umožnia pokračovať v jej činnostiach a včas plniť záväzky, najmä posúdenie

1.

možných zdrojov likvidity,

2.

dostupnej zábezpeky,

3.

možnosti prevodu likvidity medzi členmi skupiny a oblasťami obchodnej činnosti,

l)

opatrenia na zníženie rizika a finančnej páky,

m)

opatrenia na reštrukturalizáciu záväzkov,

n)

opatrenia na reštrukturalizáciu oblastí obchodnej činnosti,

o)

opatrenia potrebné na zachovanie nepretržitého prístupu k infraštruktúram finančného trhu,

p)

opatrenia potrebné na zachovanie nepretržitého fungovania prevádzkových procesov obchodníka s cennými papiermi vrátane infraštruktúry a informačných technológií,

q)

prípravné opatrenia na zjednodušenie predaja aktív alebo oblastí obchodnej činnosti tak, aby došlo k včasnému obnoveniu finančnej stability obchodníka s cennými papiermi,

r)

iné činnosti alebo stratégie riadenia zamerané na obnovenie finančnej stability a predpokladaný finančný účinok týchto opatrení alebo stratégií,

s)

prípravné opatrenia, ktoré obchodník s cennými papiermi prijal, alebo plány, ktoré má prijať na zjednodušenie vykonávania ozdravného plánu, vrátane opatrení potrebných na umožnenie včasnej rekapitalizácie obchodníka s cennými papiermi,

t)

sústava ukazovateľov, na základe ktorých sa určia momenty, v ktorých obchodník s cennými papiermi môže prijať opatrenia uvedené v ozdravnom pláne; tieto ukazovatele majú kvalitatívny alebo kvantitatívny charakter týkajúci sa finančnej situácie obchodníka s cennými papiermi a musia byť jednoducho sledovateľné obchodníkom s cennými papiermi,

u)

opatrenia, ktoré by mohol prijať obchodník s cennými papiermi, ak sú splnené podmienky podľa § 144 ods. 24,

v)

analýza, akým spôsobom a kedy môže obchodník s cennými papiermi na základe okolností uvedených v ozdravnom pláne požiadať o použitie likviditných operácií centrálnej banky, a určenie aktíva, ktoré by obchodník s cennými papiermi mohol použiť ako zábezpeku.

(4)

Obchodník s cennými papiermi je povinný ukazovatele podľa odseku 3 písm. t) pravidelne sledovať. Ak to štatutárny orgán obchodníka s cennými papiermi považuje za primerané, môže rozhodnúť o

a)

prijatí opatrenia uvedeného v ozdravnom pláne napriek tomu, že príslušný ukazovateľ nebol dosiahnutý,

b)

neprijatí opatrenia uvedeného v ozdravnom pláne napriek tomu, že príslušný ukazovateľ bol dosiahnutý.

(5)

Rozhodnutie podľa odseku 4 s odôvodnením obchodník s cennými papiermi bezodkladne oznámi Národnej banke Slovenska.

(6)

Ozdravný plán nemôže obsahovať opatrenia spočívajúce v možnosti získania prístupu k mimoriadnej verejnej finančnej podpore.

(7)

Ozdravný plán obsahuje primerané postupy na zabezpečenie včasného uplatnenia jednotlivých opatrení a určenie všetkých možných spôsobov ozdravenia obchodníka s cennými papiermi. Opatrenia musia zohľadňovať čo najviac možných scenárov makroekonomických stresových situácií a finančných stresových situácií, ktorým môže byť obchodník s cennými papiermi vystavený vzhľadom na charakter vykonávaných investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb, a to vrátane systémových stresových situácií, stresových situácií týkajúcich sa konkrétnej právnickej osoby a skupiny právnických osôb.

(8)

Ozdravný plán schvaľuje štatutárny orgán obchodníka s cennými papiermi a obchodník s cennými papiermi ho následne predloží na posúdenie Národnej banke Slovenska.

(9)

Obchodník s cennými papiermi je povinný aktualizovať svoj ozdravný plán najmenej raz ročne a po každej zmene organizačnej štruktúry, obchodnej činnosti alebo finančnej situácie, ktorá by mohla mať významný vplyv na opatrenia uvedené v ozdravnom pláne; pri aktualizácii postupuje v súlade s odsekom 8. Národná banka Slovenska môže požadovať od obchodníka s cennými papiermi aktualizáciu ozdravného plánu častejšie ako raz ročne.

§ 71dg
(1)

Obchodník s cennými papiermi predloží ozdravný plán Národnej banke Slovenska na posúdenie do piatich pracovných dní od jeho schválenia podľa § 71df ods. 8. Národná banka Slovenska posúdi, či

a)

ozdravný plán obsahuje náležitosti podľa § 71df ods. 3 a 7,

b)

možno odôvodnene očakávať, že realizácia opatrení uvedených v ozdravnom pláne, s prihliadnutím na prípravné kroky, ktoré obchodník s cennými papiermi uskutočnil alebo plánuje uskutočniť na uľahčenie realizácie ozdravného plánu, povedie k zachovaniu alebo obnoveniu finančnej stability obchodníka s cennými papiermi alebo skupiny, ktorej je súčasťou a schopnosti pokračovať v činnosti,

c)

možno odôvodnene očakávať, že ozdravný plán je možné realizovať rýchlo a efektívne, keď sa obchodník s cennými papiermi nachádza vo finančnom strese, a pri minimalizácii významných nepriaznivých vplyvov na finančný systém, aj keby ostatné banky a obchodníci s cennými papiermi realizovali svoje ozdravné plány v tom istom čase.

(2)

Pri posudzovaní ozdravného plánu Národná banka Slovenska prihliada aj na primeranosť štruktúry kapitálu a financovania obchodníka s cennými papiermi, k zložitosti jeho organizačnej štruktúry a jeho rizikovému profilu.

(3)

Národná banka Slovenska sa k ozdravnému plánu vyjadrí formou stanoviska do šiestich mesiacov od jeho predloženia podľa odseku 1. Ak má obchodník s cennými papiermi v inom členskom štáte zriadenú významnú pobočku a ozdravný plán obsahuje opatrenia, ktoré sa týkajú tejto pobočky, Národná banka Slovenska sa k ozdravnému plánu vyjadrí po prerokovaní s príslušným orgánom dohľadu členského štátu, v ktorom sa významná pobočka nachádza.

(4)

Národná banka Slovenska do piatich pracovných dní odo dňa predloženia ozdravného plánu podľa § 71df ods. 8 zašle ozdravný plán rezolučnej rade, ktorá ho môže preskúmať. Ak rezolučná rada zistí, že ozdravný plán obsahuje opatrenia, ktoré môžu negatívne ovplyvniť riešiteľnosť krízovej situácie obchodníka s cennými papiermi, oznámi túto skutočnosť Národnej banke Slovenska. Oznámenie rezolučnej rady má charakter odporúčania.

(5)

Ak Národná banka Slovenska zistí, že ozdravný plán nespĺňa podmienky podľa odseku 1, informuje o tom obchodníka s cennými papiermi a požiada ho, aby sa k nedostatkom ozdravného plánu vyjadril v lehote určenej Národnou bankou Slovenska, pričom po doručení vyjadrenia obchodníka s cennými papiermi, Národná banka Slovenska vyzve obchodníka s cennými papiermi, aby v lehote do dvoch mesiacov odstránil nedostatky ozdravného plánu. Lehotu na odstránenie nedostatkov ozdravného plánu môže Národná banka Slovenska na žiadosť obchodníka s cennými papiermi predĺžiť najviac o jeden mesiac.

(6)

Ak obchodník s cennými papiermi nedostatky podľa odseku 5 neodstráni, Národná banka Slovenska môže obchodníka s cennými papiermi vyzvať, aby vykonal v ozdravnom pláne konkrétne zmeny.

(7)

Ak obchodník s cennými papiermi nepredloží Národnej banke Slovenska ozdravný plán v lehote podľa odseku 5 alebo predloží ozdravný plán, v ktorom nie sú odstránené nedostatky ani na základe výzvy podľa odseku 6, Národná banka Slovenska vyzve obchodníka s cennými papiermi, aby v určenej lehote navrhol zmeny vo výkone činností na účel odstránenia nedostatkov ozdravného plánu.

(8)

Ak obchodník s cennými papiermi v určenej lehote nenavrhne zmeny podľa odseku 7 alebo Národná banka Slovenska vyhodnotí, že navrhované zmeny nevedú k odstráneniu nedostatkov ozdravného plánu, môže obchodníkovi s cennými papiermi uložiť opatrenie podľa § 144 a povinnosť

a)

znížiť rizikový profil obchodníka s cennými papiermi a riziko likvidity,

b)

vytvoriť predpoklady na včasné prijatie rekapitalizačných opatrení,

c)

vykonať zmeny v stratégii a štruktúre obchodníka s cennými papiermi,

d)

vykonať zmeny v stratégii financovania obchodníka s cennými papiermi s cieľom zlepšiť odolnosť hlavných oblastí obchodnej činnosti a kritických funkcií obchodníka s cennými papiermi, pričom na účely tohto zákona sa hlavnými oblasťami obchodnej činnosti rozumejú činnosti, ktoré pre obchodníka s cennými papiermi alebo skupinu, ktorej súčasťou je obchodník s cennými papiermi, predstavujú podstatné zdroje príjmov, zisku alebo hodnotu duševného vlastníctva; kritickými funkciami sa rozumejú činnosti, služby alebo operácie vykonávané alebo poskytované obchodníkom s cennými papiermi, ktorých prerušenie by s ohľadom na veľkosť obchodníka s cennými papiermi alebo skupiny, jeho trhový podiel, vonkajšiu a vnútornú prepojenosť, zložitosti alebo rozsah cezhraničných činností, nenahraditeľnosť týchto činností, služieb alebo operácií, pravdepodobne viedlo k narušeniu fungovania reálnej ekonomiky alebo narušeniu finančnej stability,

e)

vykonať zmeny v systéme riadenia obchodníka s cennými papiermi.

(9)

Na uloženie opatrenia a povinností podľa odseku 8 sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.20)

§ 71dh
(1)

Ak je obchodník s cennými papiermi materskou spoločnosťou na úrovni skupiny so sídlom v Európskej únii56baa), je povinný vypracovať a predložiť Národnej banke Slovenska ozdravný plán za skupinu (ďalej len "skupinový ozdravný plán"). Skupinový ozdravný plán schvaľuje štatutárny orgán obchodníka s cennými papiermi. Obchodník s cennými papiermi predloží skupinový ozdravný plán na posúdenie Národnej banke Slovenska v lehote podľa § 71dg ods. 1.

(2)

Národná banka Slovenska predloží skupinový ozdravný plán

a)

príslušnému orgánu dohľadu iného členského štátu, ktorý vykonáva dohľad nad dcérskou spoločnosťou, ktorá je zahraničným obchodníkom s cennými papiermi, a kolégiu,

b)

príslušnému orgánu dohľadu iného členského štátu, v ktorom sa nachádza významná pobočka obchodníka s cennými papiermi, ak skupinový ozdravný plán obsahuje opatrenia, ktoré sa týkajú jeho významnej pobočky,

c)

rezolučnej rade,

d)

príslušným rezolučným orgánom dcérskych spoločností podľa osobitného predpisu.56bb)

(3)

V skupinovom ozdravnom pláne sa určia opatrenia, ktoré vykoná obchodník s cennými papiermi, ktorý je materskou spoločnosťou so sídlom v Európskej únii, a jeho dcérske spoločnosti. Účelom skupinového ozdravného plánu je dosiahnuť stabilizáciu skupiny ako celku alebo dcérskej spoločnosti, ak sa nachádza v stresovej situácii, riešenie alebo odstránenie dôvodov stresovej situácie a obnovenie finančnej stability skupiny ako celku alebo jej členov pri zohľadnení finančnej situácie ostatných subjektov skupiny. Skupinový ozdravný plán zahŕňa mechanizmy na zabezpečenie koordinácie a konzistentnosti opatrení, ktoré sa majú prijať na úrovni materskej spoločnosti so sídlom v Európskej únii, na úrovni finančnej holdingovej spoločnosti v Európskej únii, zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti v Európskej únii, materskej finančnej holdingovej spoločnosti so sídlom v členskom štáte, materskej finančnej holdingovej spoločnosti v Európskej únii, materskej zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti so sídlom v členskom štáte, materskej zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti v Európskej únii, ako aj opatrení, ktoré sa majú prijať na úrovni dcérskych spoločností a na úrovni významných pobočiek.

(4)

Skupinový ozdravný plán obsahuje náležitosti podľa § 71df ods. 3 a 7 vo vzťahu k skupine, ako aj k jednotlivým dcérskym spoločnostiam a jeho súčasťou je aj zmluva o skupinovej podpore, ak bola zmluva uzavretá.

(5)

Pre každý scenár makroekonomických a stresových situácií a finančných stresových situácií sa v skupinovom ozdravnom pláne uvedie, či existujú prekážky brániace vykonávaniu opatrení v rámci skupiny, a to aj na úrovni jednotlivých členov, na ktoré sa skupinový ozdravný plán vzťahuje, a či existujú podstatné praktické alebo právne prekážky brániace rýchlemu prevodu vlastných zdrojov alebo splateniu záväzkov alebo pohľadávok v rámci skupiny.

§ 71di
(1)

Ak je Národná banka Slovenska orgánom dohľadu zodpovedným za výkon dohľadu na konsolidovanom základe, vyvinie spoločne s príslušnými orgánmi dohľadu nad dcérskymi spoločnosťami, ktoré sú zahraničnými obchodníkmi s cennými papiermi a s príslušnými orgánmi dohľadu členského štátu, v ktorom sa nachádza významná pobočka obchodníka s cennými papiermi, maximálne úsilie na dosiahnutie spoločného rozhodnutia v lehote štyroch mesiacov od predloženia skupinového ozdravného plánu podľa § 71dh ods. 2 o

a)

schválení skupinového ozdravného plánu podľa § 71dh ods. 1 a 3,

b)

uložení povinnosti dcérskej spoločnosti, ktorá je zahraničným obchodníkom s cennými papiermi v rámci skupiny, vypracovať individuálny ozdravný plán podľa § 71df,

c)

postupe podľa § 71dg ods. 5,

d)

postupe podľa § 71dg ods. 6,

e)

postupe podľa § 71dg ods. 7,

f)

uložení opatrenia podľa § 71dg ods. 8.

(2)

Na preskúmanie skupinového ozdravného plánu sa rovnako vzťahujú ustanovenia § 71dg ods. 1 a 2 s tým, že Národná banka Slovenska spolu s príslušnými orgánmi dohľadu nad dcérskymi spoločnosťami, ktoré sú zahraničnými obchodníkmi s cennými papiermi, posúdi vplyv ozdravných opatrení v skupinovom ozdravnom pláne na finančnú stabilitu v členských štátoch, v ktorých má sídlo obchodník s cennými papiermi a jeho dcérske spoločnosti.

(3)

Ak v lehote podľa odseku 1 ktorýkoľvek z orgánov dohľadu podľa odseku 1 požiada Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) o pomoc pri dosiahnutí dohody vo veciach podľa odseku 1 písm. a) a podľa § 71dg ods. 8 písm. a), b) a d) v súlade s osobitným predpisom,110l) Národná banka Slovenska počká, kým vydá rozhodnutie Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo), ktorým je Národná banka Slovenska viazaná. Ak Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) také rozhodnutie nevydá najneskôr do jedného mesiaca po doručení žiadosti o pomoc alebo ak žiaden z orgánov dohľadu podľa odseku 1 nepožiadal Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) o pomoc pri dosiahnutí dohody a Národnej banke Slovenska sa nepodarilo dosiahnuť spoločné rozhodnutie orgánov dohľadu podľa odseku 1, Národná banka Slovenska vydá samostatné rozhodnutie so zohľadnením stanovísk orgánov dohľadu podľa odseku 1. Národná banka Slovenska doručí svoje rozhodnutie orgánom dohľadu podľa odseku 1 a obchodníkovi s cennými papiermi.

(4)

Ak sa v lehote podľa odseku 1 nepodarí Národnej banke Slovenska dosiahnuť spoločné rozhodnutie orgánov dohľadu podľa odseku 1 vo veciach podľa odseku 1 písm. b) až f), Národná banka Slovenska prijme rozhodnutie v týchto veciach len vo vzťahu k obchodníkovi s cennými papiermi ako materskej spoločnosti. Pred uplynutím lehoty podľa odseku 1 môže Národná banka Slovenska požiadať o pomoc pri dosiahnutí spoločného rozhodnutia vo veciach podľa odseku 1 písm. a) a § 71dg ods. 8 písm. a), b) a d) Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) v súlade s osobitným predpisom.110l) Ak Národná banka Slovenska postupuje podľa druhej vety, počká, kým vydá rozhodnutie Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo). Ak Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) také rozhodnutie nevydá najneskôr do jedného mesiaca po doručení žiadosti o pomoc, Národná banka Slovenska vydá rozhodnutie samostatne.

(5)

Ak je Národná banka Slovenska orgánom dohľadu nad obchodníkom s cennými papiermi, ktorý je dcérskou spoločnosťou v rámci skupiny, ustanovenia odsekov 1 a 2 sa na neho vzťahujú rovnako. Národná banka Slovenska ako orgán dohľadu nad obchodníkom s cennými papiermi, ktorý je dcérskou spoločnosťou v rámci skupiny, pri preskúmavaní skupinového ozdravného plánu posudzuje splnenie požiadaviek primerane podľa § 71df ods. 3 a 7 v rozsahu zahrnutom v skupinovom ozdravnom pláne, pričom berie do úvahy možný vplyv ozdravných opatrení uvedených v skupinovom ozdravnom pláne na finančnú stabilitu.

(6)

Národná banka Slovenska môže vo veciach podľa odseku 1 písm. a) a § 71dg ods. 8 písm. a), b) a d) požiadať o pomoc Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) v súlade s osobitným predpisom110l), a ak Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) v súlade s osobitným predpisom110l) rozhodne, Národná banka Slovenska je týmto rozhodnutím viazaná. Ak v lehote podľa odseku 1 nedôjde k dosiahnutiu spoločného rozhodnutia, Národná banka Slovenska môže vydať samostatné rozhodnutie podľa odseku 1 písm. b), e) a f) voči obchodníkovi s cennými papiermi, nad ktorým vykonáva dohľad.

(7)

Spoločné rozhodnutie dosiahnuté medzi Národnou bankou Slovenska a orgánmi podľa odseku 1 je záväzné pre obchodníka s cennými papiermi, ktorý je zahrnutý do dohľadu na konsolidovanom základe.

§ 71dj - Ustanovenia o proporcionalite
(1)

Národná banka Slovenska môže aj bez návrhu, s ohľadom na možný vplyv zlyhania obchodníka s cennými papiermi a iných osôb v skupine na finančný systém vrátane vplyvu zlyhania obchodníka s cennými papiermi na iné vybrané inštitúcie a podmienok ich financovania a na hospodárstvo ako celok, primerane obmedziť rozsah uplatnenia požiadaviek uvedených v § 62, 64, 67, 70, 71a a 71d a určiť odlišne lehotu na vypracovanie ozdravného plánu a frekvenciu jeho aktualizácie. Národná banka Slovenska pritom prihliadne k povahe a zložitosti činnosti obchodníka s cennými papiermi, jeho akcionárskej štruktúre, rizikovému profilu, veľkosti, právnemu postaveniu, previazanosti s inými účastníkmi finančného systému, na členstvo v inštitucionálnom systéme ochrany alebo inom obdobnom systéme podľa osobitného predpisu56bd) a na investičné služby poskytované týmto obchodníkom s cennými papiermi. Ak dôjde k zmene okolností, môže Národná banka Slovenska vyžadovať od obchodníka s cennými papiermi, aby vypracoval a predložil ozdravný plán v rozsahu podľa § 71df a 71dh a aktualizoval ho podľa § 71df ods. 9.

(2)

Národná banka Slovenska informuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) o tom, či využila postup podľa odseku 1, a o podrobnostiach svojho postupu.

§ 71dk - Finančná podpora v rámci skupiny
(1)

Materský obchodník s cennými papiermi, materský obchodník s cennými papiermi v Európskej únii, finančná holdingová spoločnosť, zmiešaná finančná holdingová spoločnosť a holdingová spoločnosť so zmiešanou činnosťou so sídlom v Slovenskej republike, materská finančná holdingová spoločnosť, materská finančná holdingová spoločnosť v Európskej únii, materská zmiešaná finančná holdingová spoločnosť, materská zmiešaná finančná holdingová spoločnosť v Európskej únii a ich dcérska spoločnosť, ktorá je inštitúciou alebo finančnou inštitúciou podliehajúcou dohľadu na konsolidovanom základe podľa tohto zákona (ďalej len "podskupina"), môže uzatvoriť s jedným alebo viacerými členmi podskupiny zmluvu obsahujúcu záväzok poskytnúť finančnú podporu, u ktorej došlo k splneniu podmienok na uloženie opatrenia včasnej intervencie alebo porovnateľného opatrenia podľa právneho poriadku členského štátu, v ktorom má dotknutá zmluvná strana sídlo (ďalej len "zmluva o skupinovej podpore"), a to za podmienok podľa osobitného zákona.56be) Predmetom finančnej podpory môže byť poskytnutie úveru, záruky alebo majetku, ktorý bude použitý na účely zábezpeky (ďalej len "skupinová podpora"). Príjemca skupinovej podpory má právo použiť predmet skupinovej podpory aj v obchodoch s osobami, ktoré nie sú zmluvnou stranou zmluvy o skupinovej podpore.

(2)

Na poskytovanie finančnej podpory v rámci skupiny sa primerane vzťahujú ustanovenia osobitného zákona.56bf)

§ 71dl
(1)

Ustanovenia § 71df až 71dl, § 144 ods. 8 písm. f) a ods. 30 a 31 sa vzťahujú len na obchodníka s cennými papiermi, na ktorého sa vzťahuje požiadavka na výšku počiatočného kapitálu najmenej v rozsahu podľa § 54 ods. 11.

(2)

Na nútenú správu nad obchodníkom s cennými papiermi, na ktorého sa vzťahuje požiadavka na výšku počiatočného kapitálu najmenej v rozsahu podľa § 54 ods. 11, sa primerane vzťahujú ustanovenia osobitného zákona o nútenej správe nad bankou.114a)

(3)

Na skupinovú nútenú správu nad obchodníkom s cennými papiermi, na ktorého sa vzťahuje požiadavka na výšku počiatočného kapitálu najmenej v rozsahu podľa § 54 ods. 11, sa primerane vzťahujú ustanovenia osobitného zákona o skupinovej nútenej správe nad bankou.56bg)

§ 71g
(1)

Ak obchodník s cennými papiermi deleguje na inú osobu výkon prevádzkových činností, ktoré sú kľúčové alebo dôležité pre zabezpečenie pravidelného a spoľahlivého poskytovania investičných služieb klientom a pre pravidelný a spoľahlivý výkon investičných činností, je povinný prijať opatrenia potrebné na zamedzenie neprimeraného zvýšenia operačného rizika. Delegovanie dôležitých prevádzkových činností sa nesmie uskutočniť takým spôsobom, ktorým by sa narušila účinnosť výkonu vnútornej kontroly a schopnosť Národnej banky Slovenska vykonávať dohľad nad dodržiavaním povinností obchodníka s cennými papiermi.

(2)

Predmetom delegovania nemôžu byť úlohy, služby ani činnosti, ktoré vykonáva obchodník s cennými papiermi ako člen podľa § 104.

§ 71h - Ochrana finančných nástrojov a peňažných prostriedkov klienta
(1)

Majetok klienta zverený obchodníkovi s cennými papiermi nie je súčasťou majetku obchodníka s cennými papiermi. Obchodník s cennými papiermi nesmie využiť zverené peňažné prostriedky a finančné nástroje klientov vo vlastný prospech alebo v prospech tretích osôb; to neplatí, ak s takýmto použitím klient súhlasil.

(2)

Obchodník s cennými papiermi je na účely ochrany práv klientov spojených s finančnými nástrojmi a peňažnými prostriedkami klientov povinný

a)

viesť záznamy a účty, ktoré sú potrebné na to, aby mohol kedykoľvek a bezodkladne rozlíšiť aktíva držané pre jedného klienta od aktív držaných pre iného klienta a od svojich vlastných aktív,

b)

viesť svoje záznamy a účty tak, aby bola zabezpečená ich presnosť a najmä súvzťažnosť k finančným nástrojom a peňažným prostriedkom držaným pre klientov, pričom musia byť použiteľné ako kontrolné záznamy,

c)

pravidelne vykonávať zosúladenie svojich vnútorných účtov a záznamov s účtami a záznamami iných osôb, prostredníctvom ktorých tieto aktíva drží,

d)

prijať opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby finančné nástroje klienta uložené u tretej osoby podľa § 71i boli identifikovateľne oddelené od finančných nástrojov obchodníka s cennými papiermi prostredníctvom odlišne označených účtov v evidencii tretej strany alebo pomocou rovnocenných opatrení, ktorými sa dosiahne tá istá úroveň ochrany,

e)

prijať opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby peňažné prostriedky klienta uložené podľa § 71j boli vedené oddelene od účtov, na ktorých sú vedené peňažné prostriedky obchodníka s cennými papiermi,

f)

zaviesť primerané organizačné opatrenia na minimalizovanie rizika straty alebo znehodnotenia aktív klienta alebo práv spojených s týmito aktívami v dôsledku zneužitia aktív, podvodu, nekvalitnej správy, nedostatočného vedenia záznamov alebo nedbanlivosti.

(3)

Ak z dôvodov vyplývajúcich z právnych predpisov štátu, v ktorom sú vedené alebo držané peňažné prostriedky a finančné nástroje, nie sú opatrenia prijaté obchodníkom s cennými papiermi podľa odseku 2 dostatočné na ochranu práv klientov, najmä v prípade platobnej neschopnosti obchodníka s cennými papiermi, obchodník s cennými papiermi je povinný prijať dodatočné opatrenia na účely ochrany aktív klientov.

(4)

Ak platné právne predpisy štátu, v ktorom sú držané peňažné prostriedky alebo finančné nástroje klienta, bránia obchodníkovi s cennými papiermi dodržiavať ustanovenia odseku 2 písm. d) alebo e), obchodník s cennými papiermi je povinný prijať rovnocenné opatrenia, ktoré majú rovnaký účinok z hľadiska ochrany práv klientov.

(5)

Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktoré sa vyhlasuje uverejnením jeho úplného znenia v zbierke zákonov, čo sa rozumie dodatočnými opatreniami a rovnocennými opatreniami na účely podľa odsekov 3 a 4, podrobnosti o podmienkach na uloženie finančných nástrojov u tretej osoby podľa § 71i a spôsob a metódy zosúladenia podľa odseku 2.

(6)

Ak to nevyžadujú príslušné právne predpisy nečlenského štátu, v ktorom sú držané finančné prostriedky klienta alebo finančné nástroje klienta, zakazuje sa zabezpečovanie záväzkov cennými papiermi, zriaďovanie záložného práva alebo uplatňovanie práva vzájomného započítania v súvislosti s finančnými nástrojmi alebo finančnými prostriedkami klienta, ktoré by tretej osobe umožnili disponovať s finančnými nástrojmi alebo finančnými prostriedkami klienta s cieľom vymáhať dlhy, ktoré sa netýkajú príslušného klienta alebo poskytovania služieb príslušnému klientovi. Ak je príslušný obchodník s cennými papiermi povinný uzavrieť dohody o zabezpečení záväzkov cennými papiermi, zriaďovať záložné práva alebo uplatňovať práva vzájomného započítania, je povinný sprístupniť informácie o týchto dohodách klientom, pričom im uvedie riziká s nimi súvisiace.

(7)

Ak obchodník s cennými papiermi zabezpečil záväzky cennými papiermi, zriadil záložné práva alebo uplatnil práva vzájomného započítania v súvislosti s finančnými nástrojmi alebo finančnými prostriedkami klienta, alebo ak tento obchodník s cennými papiermi bol informovaný, že boli zriadené, urobí o nich záznam v zmluvách s klientmi a v účtovníctve za účelom určenia vlastníckeho vzťahu k aktívam klienta, tak ako pri platobnej neschopnosti.

(8)

Informácie týkajúce sa finančných nástrojov a finančných prostriedkov klientov je obchodník s cennými papiermi povinný sprístupniť Národnej banke Slovenska, vymenovaným správcom konkurznej podstaty a rezolučnej rade. Informácie, ktoré sa majú sprístupniť, zahŕňajú

a)

príslušné interné účty a záznamy, na základe ktorých sa dajú jednoznačne identifikovať saldá finančných prostriedkov a finančných nástrojov držaných pre jednotlivých klientov,

b)

údaje o tom, či finančné prostriedky klienta drží obchodník s cennými papiermi podľa § 71j, ako aj podrobné údaje o účtoch, na ktorých sa finančné prostriedky klienta držia, a príslušné dohody so subjektmi uvedenými v § 71j,

c)

údaje o tom, či finančné nástroje drží obchodník s cennými papiermi podľa § 71i, ako aj podrobné údaje o účtoch, ktoré boli otvorené u tretích osôb, a príslušné dohody s týmito tretími osobami,

d)

podrobné údaje o tretích osobách, ktoré uskutočňujú akékoľvek súvisiace externe zabezpečované úlohy, a podrobné údaje o akýchkoľvek externe zabezpečovaných úlohách,

e)

údaje o kľúčových osobách obchodníka s cennými papiermi, ktoré sa podieľajú na súvisiacich procesoch, vrátane údajov o osobách zodpovedných za dohľad nad požiadavkami obchodníka s cennými papiermi v súvislosti s ochranou aktív klienta a

f)

príslušné dohody pre určenie vlastníctva aktív klientov.

(9)

Obchodník s cennými papiermi vymenuje jedného zamestnanca, ktorý má dostatočné odborné znalosti a oprávnenia, a ktorý bude osobitne zodpovedať za plnenie povinností obchodníkom s cennými papiermi týkajúcich sa ochrany finančných nástrojov a finančných prostriedkov klienta. Obchodník s cennými papiermi môže rozhodnúť, či zamestnanec podľa prvej vety bude vykonávať výlučne tieto činnosti alebo bude súčasne vykonávať aj ďalšie činnosti v mene obchodníka s cennými papiermi.

(10)

Obchodník s cennými papiermi nesmie uzatvoriť zmluvy o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva s neprofesionálnymi klientmi na účel zaistenia alebo pokrytia súčasných alebo budúcich, skutočných, podmienených alebo iných povinností neprofesionálnych klientov.

§ 71i
(1)

Obchodník s cennými papiermi je oprávnený uložiť finančné nástroje svojich klientov na účet alebo účty otvorené u tretej osoby. Pri výbere, určovaní tretej osoby a uzavieraní zmlúv o správe a úschove týchto finančných nástrojov je obchodník s cennými papiermi povinný postupovať s náležitou odbornou starostlivosťou. Obchodník s cennými papiermi je pritom povinný brať do úvahy a pravidelne overovať odbornosť a dôveryhodnosť tretej osoby na trhu a ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov alebo trhové zvyklosti vzťahujúce sa na držanie týchto finančných nástrojov, ktoré by mohli mať nepriaznivý vplyv na práva klientov.

(2)

Ak úschova finančných nástrojov na účet tretej osoby podlieha osobitnej právnej úprave a dohľadu v štáte, v ktorom obchodník s cennými papiermi plánuje uložiť finančné nástroje klienta u tretej osoby, obchodník s cennými papiermi nie je oprávnený uložiť tieto finančné nástroje v tomto štáte u takejto osoby, ak nepodlieha takejto právnej úprave a dohľadu.

(3)

Obchodník s cennými papiermi nesmie uložiť finančné nástroje držané na účet klientov u tretej osoby v nečlenskom štáte, v ktorom právne predpisy neupravujú držanie a úschovu finančných nástrojov na účet tretej osoby, ak nie je splnená jedna z týchto podmienok:

a)

povaha finančných nástrojov alebo investičných služieb súvisiacich s týmito nástrojmi si vyžaduje, aby boli tieto finančné nástroje uložené u tretej osoby v nečlenskom štáte,

b)

ak sú finančné nástroje držané na účet profesionálneho klienta a tento klient písomne požiada obchodníka s cennými papiermi o uloženie týchto finančných nástrojov u tretej osoby v nečlenskom štáte.

(4)

Ustanovenia odsekov 2 a 3 sa uplatňujú, aj ak príslušná tretia osoba zverila ktorúkoľvek zo svojich funkcií týkajúcich sa držby a úschovy finančných nástrojov inej tretej osobe.

§ 71j
(1)

Ak obchodník s cennými papiermi prijal peňažné prostriedky klienta, je povinný bezodkladne ich uložiť na jeden alebo viacero účtov otvorených u niektorého z týchto subjektov:

a)

centrálna banka,

b)

banka alebo zahraničná banka s povolením na činnosť podľa právnych predpisov členských štátov,

c)

banka s povolením na činnosť v nečlenskom štáte,

d)

kvalifikovaný fond peňažného trhu.

(2)

Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na banku ani zahraničnú banku so sídlom v členskom štáte, ak ide o vklady vedené v tejto inštitúcii.

(3)

Kvalifikovaným fondom peňažného trhu sa rozumie otvorený fond alebo európsky fond, alebo iný zahraničný subjekt kolektívneho investovania, ktorý podlieha dohľadu alebo ktorému bolo udelené povolenie na činnosť podľa právnych predpisov členského štátu a ktorý spĺňa tieto podmienky:

a)

hlavným cieľom jeho investovania je udržiavanie čistej hodnoty aktív, a to na rovnakej hodnote investície po odrátaní výnosov alebo na počiatočnej hodnote investície investora po zarátaní výnosov,

b)

majetok v kvalifikovanom fonde peňažného trhu sa investuje len do vysokokvalitných nástrojov peňažného trhu so splatnosťou alebo zostatkovou splatnosťou maximálne 397 dní alebo s pravidelnými úpravami výnosov, ktoré zodpovedajú takejto splatnosti, a s váženou priemernou splatnosťou 60 dní alebo formou doplnkového investovania do vkladov vedených v bankách,

c)

musí zaisťovať likviditu vložených peňažných prostriedkov v deň podania žiadosti o ich vyplatenie alebo v nasledujúci pracovný deň.

(4)

Na účely odseku 3 písm. b) sa nástroj peňažného trhu považuje za vysokokvalitný, ak správcovská spoločnosť alebo obchodník s cennými papiermi uskutoční svoje vlastné zdokumentované posúdenie kreditnej kvality nástrojov peňažného trhu, ktoré jej umožní považovať tento nástroj peňažného trhu za nástroj vysokej kvality. Ak pre príslušný nástroj poskytla rating jedna ratingová agentúra alebo viaceré ratingové agentúry, ktoré zaregistroval alebo nad ktorými vykonáva dohľad Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy), v internom posúdení správcovskej spoločnosti alebo obchodníka s cennými papiermi sa zohľadnia aj tieto úverové ratingy.

(5)

Ratingová agentúra sa považuje za uznanú na účely odseku 4, ak prideľuje ratingové hodnotenia týkajúce sa fondov peňažného trhu pravidelne a na profesionálnej úrovni a je uznanou ratingovou agentúrou podľa osobitného zákona.15)

(6)

Pri výbere a určovaní osoby podľa odseku 1 a uzavieraní zmlúv týkajúcich sa uloženia peňažných prostriedkov klienta je obchodník s cennými papiermi povinný postupovať s náležitou odbornou starostlivosťou a obozretnosťou. Obchodník s cennými papiermi je pritom povinný brať do úvahy a pravidelne overovať odbornosť a dôveryhodnosť osoby podľa odseku 1 písm. b) až d) na trhu a ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov alebo trhové zvyklosti vzťahujúce sa na držanie týchto peňažných prostriedkov, ktoré by mohli mať nepriaznivý vplyv na práva klientov.

(7)

Pred uložením peňažných prostriedkov klienta do kvalifikovaného fondu peňažného trhu je obchodník s cennými papiermi povinný získať výslovný súhlas klienta s umiestnením jeho peňažných prostriedkov v kvalifikovanom fonde peňažného trhu. Klient je oprávnený odmietnuť takéto uloženie svojich peňažných prostriedkov. Obchodník s cennými papiermi je povinný klientov informovať, že prostriedky klienta umiestnené v kvalifikovanom fonde peňažného trhu nebudú držané v súlade s požiadavkami ochrany peňažných prostriedkov klienta ustanovenými osobitným predpisom.18b)

(8)

Ak obchodník s cennými papiermi uloží peňažné prostriedky klienta v banke alebo vo fonde peňažného trhu v rámci tej istej skupiny, ku ktorej patrí tento obchodník s cennými papiermi, je povinný obmedziť peňažné prostriedky, ktoré ukladá v akomkoľvek takomto subjekte skupiny alebo v kombinácii akýchkoľvek takýchto subjektov skupiny tak, aby tieto peňažné prostriedky nepresahovali 20 % všetkých takýchto peňažných prostriedkov.

(9)

Obchodník s cennými papiermi nie je povinný obmedzenie podľa odseku 8 dodržať, ak preukáže, že vzhľadom na povahu, rozsah a zložitosť svojich činností a zároveň vzhľadom na bezpečnosť, ktorú poskytujú tretie osoby podľa odseku 8, a vzhľadom na nízky zostatok finančných prostriedkov klienta obchodník s cennými papiermi usúdil, že obmedzenie podľa odseku 8 nie je primerané. Obchodník s cennými papiermi pravidelne preskúmava posúdenie uskutočnené podľa prvej vety a o svojom pôvodnom a opakovanom posúdení informuje Národnú banku Slovenska.

§ 71k
(1)

Obchodník s cennými papiermi nesmie uzatvárať dohody o obchodoch spočívajúcich vo financovaní cenných papierov57) týkajúcich sa finančných nástrojov klienta alebo inak používať takéto finančné nástroje na svoj vlastný účet alebo účet iného klienta, ak nie sú splnené tieto podmienky:

a)

klient neudelil predchádzajúci výslovný súhlas na použitie finančných nástrojov za presne určených podmienok a tento svoj súhlas nepotvrdil; ak ide o neprofesionálneho klienta, vyžaduje sa potvrdenie jeho podpisom alebo iným ekvivalentným spôsobom,

b)

použitie finančných nástrojov klienta je obmedzené presne určenými podmienkami, s ktorými klient súhlasil.

(2)

Obchodník s cennými papiermi nesmie uzatvárať dohody o obchodoch spočívajúcich vo financovaní cenných papierov týkajúcich sa finančných nástrojov, ktoré sú držané pre klienta na súhrnnom účte, alebo inak používať finančné nástroje držané na takomto účte na ich vlastný účet alebo účet iného klienta, ak okrem podmienok podľa odseku 1 nie sú splnené aj tieto podmienky:

a)

každý klient, ktorého finančné nástroje sú v držbe spoločne na súhrnnom účte, neudelil predchádzajúci výslovný súhlas podľa odseku 1 písm. a),

b)

obchodník s cennými papiermi má zavedené systémy a kontrolné mechanizmy, ktoré zabezpečujú, že takto možno použiť len tie finančné nástroje, ktoré patria klientom, ktorí dali predchádzajúci výslovný súhlas podľa odseku 1 písm. a).

(3)

Záznamy obchodníka s cennými papiermi musia obsahovať podrobné informácie o klientovi, podľa ktorého inštrukcií boli použité finančné nástroje, ako aj o počte finančných nástrojov, ktoré sa použili a ktoré patria každému klientovi, ktorý dal svoj predchádzajúci súhlas, aby tak bolo možné správne rozdeliť prípadnú stratu.

(4)

Súhrnným účtom sa na účely tohto zákona rozumie držiteľský účet a účty, na ktorých sú držané aktíva klientov obchodníka s cennými papiermi, vrátane účtov vedených podľa právnych predpisov iného štátu.

(5)

Obchodník s cennými papiermi je povinný prijať primerané opatrenia na zabránenie neoprávnenému používaniu finančných nástrojov klienta na svoj vlastný účet alebo na účet akejkoľvek inej osoby, a to najmä

a)

uzavretie dohôd s klientmi o opatreniach, ktoré prijme obchodník s cennými papiermi, ak klient nemá na svojom účte ku dňu vyrovnania dostatok prostriedkov, najmä vypožičiavanie príslušných cenných papierov v mene klienta alebo zníženie pozície,

b)

monitorovanie predpokladanej schopnosti obchodníka s cennými papiermi splniť si záväzky ku dňu vyrovnania a zavedenie nápravných opatrení, ak tak nedokáže urobiť, alebo

c)

monitorovanie a urýchlené požiadanie o dodanie cenných papierov nedodaných ku dňu vyrovnania a po tomto dni.

(6)

Obchodník s cennými papiermi je povinný prijať osobitné opatrenia pre všetkých klientov s cieľom zabezpečiť, aby osoba vypožičiavajúca si finančné nástroje klienta poskytla primerané finančné záruky a aby obchodník s cennými papiermi priebežne sledoval primeranosť takýchto finančných záruk a prijal opatrenia nevyhnutné na to, aby sa zachovala vzájomná rovnováha hodnôt finančných záruk a aktív klienta.

(7)

Obchodník s cennými papiermi je povinný zvážiť použitie dohôd o finančnej záruke s prevodom vlastníckeho práva v súvislosti s povinnosťou klienta voči obchodníkovi s cennými papiermi a aktívami klienta, na ktoré obchodník s cennými papiermi uplatňuje dohody o finančnej záruke s prevodom vlastníckeho práva, a ak je to potrebné, musí byť schopný preukázať túto skutočnosť.

(8)

Pri zvažovaní a zdokumentovaní vhodnosti používania dohody o finančnej záruke s prevodom vlastníckeho práva je povinný obchodník s cennými papiermi zohľadniť, či

a)

existuje len nepatrná súvislosť medzi povinnosťou klienta voči obchodníkovi s cennými papiermi a použitím dohody o finančnej záruke s prevodom vlastníckeho práva vrátane toho, či je pravdepodobnosť záväzku klienta voči obchodníkovi s cennými papiermi nízka alebo zanedbateľná,

b)

výška finančných prostriedkov alebo finančných nástrojov klienta, na ktoré sa vzťahujú dohody o finančnej záruke s prevodom vlastníckeho práva, značne presahuje záväzok klienta alebo je neobmedzená, a či klient má voči obchodníkovi s cennými papiermi akýkoľvek záväzok a

c)

sa na všetky finančné nástroje alebo finančné prostriedky klienta začnú uplatňovať dohody o finančnej záruke s prevodom vlastníckeho práva bez toho, aby došlo k zváženiu, aký záväzok majú jednotliví klienti voči obchodníkovi s cennými papiermi.

(9)

Ak obchodník s cennými papiermi využíva dohody o finančnej záruke s prevodom vlastníckeho práva, upozorní profesionálnych klientov a oprávnené protistrany na súvisiace riziká a účinok akejkoľvek dohody o finančnej záruke s prevodom vlastníckeho práva na finančné nástroje a finančné prostriedky klienta; inak sú takéto dohody zakázané.

§ 71l
(1)

Obchodník s cennými papiermi je povinný prijať všetky primerané opatrenia potrebné na zistenie vzájomného konfliktu záujmov, jeho prevenciu alebo riadenie, medzi ním vrátane konfliktov medzi členmi jeho vrcholového manažmentu, zamestnancami, viazanými investičnými agentmi, osobami prepojenými s obchodníkom s cennými papiermi vzťahom priamej kontroly alebo nepriamej kontroly a medzi ich klientmi alebo medzi klientmi navzájom, ktoré vznikajú počas poskytovania investičných služieb, vedľajších služieb a pri výkone investičných činností alebo pri ich kombinácii; ak sa pri poskytovaní investičných služieb, vedľajších služieb a pri výkone investičných činností nie je možné vyhnúť konfliktu záujmov, musí sa povaha a zdroj konfliktu oznámiť klientovi pred poskytnutím takejto služby alebo výkonom takejto činnosti a pri ich poskytnutí alebo vykonaní uprednostniť záujmy klienta pred vlastnými záujmami a pri konflikte záujmov klientov zabezpečiť rovnaké a spravodlivé zaobchádzanie so všetkými klientmi.

(2)

Ak opatrenia prijaté obchodníkom s cennými papiermi podľa tohto zákona a osobitného predpisu57aa) na zvládnutie konfliktu záujmov nie sú dostatočné na zabránenie rizika poškodenia záujmov klienta, je obchodník s cennými papiermi povinný jednoznačne oboznámiť klienta s povahou a zdrojmi konfliktu záujmov a opatreniami prijatými na zmiernenie týchto rizík pred uskutočnením obchodu na jeho účet.

(3)

Informácie podľa odseku 2 je obchodník s cennými papiermi povinný poskytnúť klientovi na trvanlivom médiu a v takom rozsahu, aby si klient mohol vytvoriť správny úsudok a rozhodnúť sa so znalosťou veci o postupe vo vzťahu k investičnej službe alebo k vedľajšej službe, v súvislosti s ktorou vzniká konflikt záujmov.

(4)

Obchodník s cennými papiermi, ktorý poskytuje investičné služby klientom, zabezpečí, aby neodmeňoval svojich zamestnancov, finančných agentov a ďalšie príslušné osoby,57c) ani neposudzoval ich výkon spôsobom, ktorý je v rozpore s jeho povinnosťou konať v najlepšom záujme jeho klientov. Najmä nezavedie žiadne opatrenia formou odmeňovania, cieľov predaja alebo iné obdobné opatrenia, ktoré by mohli motivovať jeho zamestnancov, finančných agentov a ďalšie príslušné osoby,57c) odporúčať klientovi konkrétny finančný nástroj, ak by obchodník s cennými papiermi mohol ponúknuť iný finančný nástroj, ktorý lepšie spĺňa klientove potreby.

Požiadavky na vytváranie finančných nástrojov a ich distribúciu

§ 71m
(1)

Obchodník s cennými papiermi, ktorý vytvára finančný nástroj, je povinný zaviesť, dodržiavať, preskúmavať a uplatňovať postupy pre schvaľovanie každého finančného nástroja a jeho zmien, a primerane sa riadi príslušnými ustanoveniami tohto zákona s prihliadnutím na charakter finančného nástroja, investičnej služby a cieľový trh pre príslušný finančný nástroj pred jeho ponúkaním alebo distribúciou klientom. Vytváraním finančného nástroja sa rozumie tvorba, vývoj, vydávanie a dizajn finančného nástroja.

(2)

Obchodník s cennými papiermi, ktorý vytvára finančné nástroje určené na predaj klientom zabezpečí, že tieto finančné nástroje budú vytvorené tak, aby spĺňali potreby identifikovaného cieľového trhu klientov v rámci príslušnej kategórie klientov, spôsob distribúcie finančných nástrojov je zlučiteľný s identifikovaným cieľovým trhom, a prijme primerané opatrenia na zabezpečenie, že finančný nástroj je distribuovaný na identifikovanom cieľovom trhu.

(3)

Obchodník s cennými papiermi je povinný pri postupoch podľa odseku 1

a)

určiť cieľový trh konečných klientov v rámci príslušnej kategórie klientov pre každý finančný nástroj,

b)

zabezpečiť, že sú hodnotené všetky príslušné riziká pre určený cieľový trh a

c)

zabezpečiť, že zamýšľaná stratégia distribúcie je v súlade s identifikovaným cieľovým trhom.

(4)

Obchodník s cennými papiermi pravidelne preskúmava finančné nástroje, ktoré ponúka alebo uvádza na trh, pričom berie do úvahy každú udalosť, ktorá by mohla významne ovplyvniť možné riziko pre identifikovaný cieľový trh, s cieľom posúdiť aspoň, či je finančný nástroj v súlade s potrebami identifikovaného cieľového trhu a plánovaná stratégia distribúcie naďalej vhodná.

(5)

Obchodník s cennými papiermi je povinný zaviesť, udržiavať a uplatňovať postupy a opatrenia na zabezpečenie toho, že vytváranie finančného nástroja je v súlade s požiadavkami na riadenie konfliktu záujmov a zásadami odmeňovania. Obchodník s cennými papiermi, ktorý vytvára finančné nástroje najmä zabezpečí, že dizajn finančného nástroja, vrátane jeho vlastností, nemá nepriaznivý vplyv na klientov alebo nevedie k problémom s integritou trhu tým, že umožní obchodníkovi s cennými papiermi znížiť alebo odstrániť vlastné riziko spojené s podkladovými aktívami finančného nástroja, ak obchodník s cennými papiermi už drží takéto podkladové aktíva na vlastnom účte.

(6)

Obchodník s cennými papiermi je povinný skúmať možný konflikt záujmov vždy pri vytváraní finančného nástroja, najmä je povinný posúdiť, či finančný nástroj má za následok vznik situácie, ktorá môže mať nepriaznivý vplyv na klientov, ak títo klienti vstúpia do opačnej pozície voči

a)

pozícii, ktorú predtým držal tento obchodník s cennými papiermi alebo

b)

pozícii, ktorú chce tento obchodník s cennými papiermi držať po predaji finančného nástroja.

(7)

Obchodník s cennými papiermi je povinný posúdiť ešte pred prijatím rozhodnutia uviesť finančný nástroj na trh, či finančný nástroj môže ohroziť riadne fungovanie alebo stabilitu finančných trhov.

(8)

Obchodník s cennými papiermi je povinný zabezpečiť, že príslušní zamestnanci zapojení do vytvárania finančného nástroja majú potrebné odborné znalosti na to, aby rozumeli vlastnostiam a rizikám vyplývajúcim z finančných nástrojov, ktoré mienia vytvárať.

(9)

Obchodník s cennými papiermi je povinný zabezpečiť, že riadiaci orgán účinne kontroluje postupy podľa odseku 1. Obchodník s cennými papiermi je povinný zabezpečiť, aby správy o dodržiavaní pravidiel predkladané riadiacemu orgánu systematicky obsahovali informácie o finančných nástrojoch vytváraných obchodníkom s cennými papiermi, vrátane informácií o spôsoboch distribúcie finančných nástrojov. Obchodník s cennými papiermi takéto správy sprístupní Národnej banke Slovenska na jej žiadosť.

(10)

Obchodník s cennými papiermi je povinný zabezpečiť, že pri výkone funkcie dodržiavania dohliada na vývoj a pravidelné preskúmavanie postupov podľa tohto paragrafu s cieľom odhaliť akékoľvek riziko zlyhania pri plnení povinností podľa tohto paragrafu.

(11)

Ak obchodník s cennými papiermi pri vytváraní finančného nástroja spolupracuje s osobami, ktoré nemajú povolenie a nie sú dohliadané podľa tohto zákona alebo s osobami z nečlenských štátov, je povinný uviesť ich vzájomné práva a povinnosti v písomnej zmluve.

(12)

Obchodník s cennými papiermi je povinný identifikovať na dostatočnej úrovni potenciálny cieľový trh pre každý finančný nástroj a špecifikovať typ klienta, s ktorého potrebami, charakteristickými znakmi a cieľmi vrátane akýchkoľvek cieľov súvisiacich s udržateľnosťou je tento finančný nástroj zlučiteľný. Ako súčasť tohto procesu je povinný obchodník s cennými papiermi identifikovať každú skupinu klientov, s ktorých potrebami, charakteristickými znakmi a cieľmi tento finančný nástroj nie je zlučiteľný; to neplatí, ak sa v rámci finančných nástrojov zohľadňujú faktory udržateľnosti. Ak obchodníci s cennými papiermi spolupracujú pri vytváraní finančného nástroja, postačuje identifikovať len jeden cieľový trh.

(13)

Obchodník s cennými papiermi, ktorý vytvára finančný nástroj distribuovaný prostredníctvom iného obchodníka s cennými papiermi, určí potreby a charakteristiky klientov, pre ktorých je finančný nástroj vhodný, na základe jeho teoretických vedomostí a skúseností s finančným nástrojom alebo podobnými finančnými nástrojmi, s finančnými trhmi a na základe potrieb, charakteristík a cieľov potenciálnych konečných klientov.

(14)

Obchodník s cennými papiermi je povinný uskutočniť analýzu scenárov výkonnosti ním vytváraného finančného nástroja, ktorou posúdi riziká slabej výkonnosti tohto finančného nástroja pre klientov a za akých okolností môže nastať slabá výkonnosť. Obchodník s cennými papiermi posúdi finančný nástroj za predpokladu zhoršených podmienok, vrátane toho, ak

a)

trhové prostredie sa zhoršilo,

b)

emitent alebo tretia osoba zapojená do vytvárania alebo fungovania finančného nástroja má finančné problémy alebo sa objavia iné riziká protistrany,

c)

finančný nástroj sa nestane obchodne úspešným alebo

d)

dopyt po finančnom nástroji je oveľa vyšší ako sa predpokladalo, a tým zaťažuje zdroje obchodníka s cennými papiermi alebo trh podkladového nástroja.

(15)

Obchodník s cennými papiermi je povinný určiť, či finančný nástroj spĺňa identifikované potreby, charakteristiky a ciele cieľového trhu, okrem iného tým, že skúma najmä tieto skutočnosti:

a)

profil rizika a výnosu finančného nástroja je v súlade s cieľovým trhom,

b)

či faktory udržateľnosti finančného nástroja, ak sú relevantné, zodpovedajú cieľovému trhu a

c)

či z vytvorenia finančného nástroja má prospech klient a nie obchodný model, ktorého ziskovosť je založená na slabej výkonnosti finančného nástroja pre klienta.

(16)

Obchodník s cennými papiermi zváži štruktúru poplatkov navrhnutú pre vytváraný finančný nástroj, pričom skúma najmä, či

a)

náklady finančného nástroja a poplatky sú v súlade s potrebami, cieľmi a charakteristikami cieľového trhu,

b)

poplatky nenarušujú očakávanú návratnosť finančného nástroja, najmä či náklady a poplatky sa rovnajú, prevyšujú alebo odstraňujú takmer všetky očakávané daňové výhody spojené s určitým finančným nástrojom,

c)

štruktúra poplatkov finančného nástroja je primerane prehľadná pre cieľový trh, najmä neskrýva poplatky alebo nie je príliš zložitá na pochopenie.

(17)

Obchodník s cennými papiermi je povinný preskúmavať finančné nástroje, ktoré vytvára, v pravidelných intervaloch, pričom berie do úvahy každú udalosť, ktorá by mohla významne ovplyvniť možné riziko pre identifikovaný cieľový trh, a musí zvážiť, či finančný nástroj stále spĺňa potreby, charakteristiky a ciele cieľového trhu vrátane akýchkoľvek cieľov súvisiacich s udržateľnosťou, a či je distribuovaný na cieľovom trhu, alebo sa dostáva ku klientom, s ktorých potrebami, charakteristickými znakmi a cieľmi tento finančný nástroj nie je zlučiteľný.

(18)

Obchodník s cennými papiermi je povinný preskúmavať finančný nástroj pred každým ďalším vydaním alebo opätovným uvedením na trh, ak si je vedomý akejkoľvek udalosti, ktorá by mohla podstatným spôsobom ovplyvniť možné riziko pre investorov a v pravidelných intervaloch posudzovať, či finančný nástroj napĺňa zamýšľané ciele. Obchodník s cennými papiermi je povinný určiť interval preskúmavania vytváraného finančného nástroja na základe podstatných faktorov, vrátane faktorov súvisiacich so zložitosťou alebo inovatívnym charakterom investičných stratégií. Obchodník s cennými papiermi je povinný identifikovať kľúčové udalosti, ktoré by mohli ovplyvniť možné riziko alebo očakávanú výnosnosť finančného nástroja, najmä

a)

prekročenie prahovej hodnoty, ktorá ovplyvní výnosnosť finančného nástroja alebo

b)

solventnosť niektorých emitentov, ktorých cenné papiere alebo záruky môžu ovplyvniť výkonnosť finančného nástroja.

(19)

Pri výskyte udalostí podľa odseku 18 obchodník s cennými papiermi je povinný prijať primerané opatrenia, ktoré môžu zahŕňať

a)

poskytnutie všetkých podstatných informácií o udalosti a jej dôsledkoch na finančný nástroj klientovi alebo osobe, ktorá distribuuje finančné nástroje (ďalej len „distribútor“), ak obchodník s cennými papiermi neponúka ani nepredáva finančný nástroj priamo klientom,

b)

zmenu schvaľovacieho procesu finančného nástroja,

c)

zastavenie ďalšieho vydávania finančného nástroja,

d)

zmenu finančného nástroja, aby sa zabránilo nevýhodným zmluvným podmienkam,

e)

zváženie vhodnosti spôsobov distribúcie, akými sú finančné nástroje predávané, ak obchodník s cennými papiermi zistí, že tieto finančné nástroje nie sú predávané predpokladanými spôsobmi,

f)

kontaktovanie distribútora za účelom prerokovania zmien v distribučnom procese,

g)

ukončenie spolupráce s distribútorom alebo

h)

informovanie Národnej banky Slovenska.

(20)

Obchodník s cennými papiermi je povinný zabezpečiť, že poskytovanie informácií o finančnom nástroji distribútorom obsahuje informácie o vhodných spôsoboch distribúcie finančného nástroja, informácie o schvaľovacom procese finančného nástroja a informácie o posúdení cieľového trhu. Tieto informácie sú poskytované na primeranej úrovni, ktorá umožní distribútorom porozumieť finančnému nástroju, a tento správne odporučiť alebo predať. Faktory udržateľnosti finančného nástroja musia byť prezentované transparentným spôsobom a poskytovať distribútorom príslušné informácie na náležité zohľadnenie akýchkoľvek cieľov klienta alebo potenciálneho klienta súvisiacich s udržateľnosťou.

§ 71n
(1)

Obchodník s cennými papiermi, ktorý vytvára finančné nástroje, je povinný sprístupniť každému distribútorovi všetky príslušné informácie o finančnom nástroji a schvaľovacom procese finančného nástroja vrátane identifikovaného cieľového trhu finančného nástroja.

(2)

Obchodník s cennými papiermi je povinný rozumieť finančným nástrojom, ktoré ponúka alebo odporúča, a posúdiť zlučiteľnosť finančných nástrojov s potrebami klientov, ktorým poskytuje investičné služby, a to aj s prihliadnutím na identifikovaný cieľový trh konečných klientov uvedený v § 71m, a zabezpečiť, aby finančné nástroje boli ponúkané alebo odporúčané len vtedy, ak je to v záujme klienta.

(3)

Ak obchodník s cennými papiermi ponúka alebo odporúča finančné nástroje, ktoré sám nevytvára, je povinný zaviesť vhodné opatrenia na získavanie informácií podľa odseku 1 a opatrenia na porozumenie charakteristikám a cieľovému trhu každého finančného nástroja. Obchodník s cennými papiermi je povinný zaviesť postupy, ktoré mu zabezpečia dostatok informácií o týchto finančných nástrojoch aj od osoby, ktorá vytvára finančné nástroje, a na ktorú sa nevzťahuje tento zákon. Obchodník s cennými papiermi je povinný určiť cieľový trh pre finančný nástroj aj vtedy, ak ho neurčila osoba, ktorá vytvára finančné nástroje.

(4)

Obchodník s cennými papiermi je povinný zaviesť opatrenia na správu produktov za účelom zabezpečenia súladu produktov a služieb, ktoré má v úmysle predávať, s potrebami, charakteristikami a cieľmi identifikovaného cieľového trhu vrátane akýchkoľvek cieľov tohto trhu súvisiacich s udržateľnosťou a na zabezpečenie súladu navrhnutej distribučnej stratégie s identifikovaným cieľovým trhom.

(5)

Obchodník s cennými papiermi je povinný pri rozhodovaní o rozsahu finančných nástrojov, ktoré vytvára alebo ktoré vytvárajú iné osoby, a služieb, ktoré má v úmysle ponúkať alebo odporúčať klientom, sa primerane riadiť ustanoveniami tohto zákona, pričom je povinný zohľadniť povahu finančného nástroja, investičnej služby a cieľový trh vrátane akýchkoľvek cieľov tohto trhu súvisiacich s udržateľnosťou, pre ktorý sú finančné nástroje a služby určené. Obchodník s cennými papiermi je povinný vhodne identifikovať a zhodnotiť okolnosti a potreby klientov, ktorým má v úmysle finančný nástroj alebo službu ponúkať alebo odporúčať, aby zabezpečil, že záujmy klientov nie sú ohrozené v dôsledku obchodného nátlaku alebo finančného nátlaku. V rámci tohto procesu je obchodník s cennými papiermi povinný identifikovať každú skupinu klientov, s ktorých potrebami, charakteristickými znakmi a cieľmi príslušný finančný nástroj alebo služba nie sú zlučiteľné; to neplatí, ak sa v rámci finančných nástrojov zohľadňujú faktory udržateľnosti.

(6)

Obchodník s cennými papiermi je povinný prijať všetky primerané opatrenia, aby zabezpečil, že získa dostatočné a spoľahlivé informácie za účelom porozumenia finančným nástrojom od osôb vytvárajúcich finančné nástroje, na ktoré sa nevzťahuje tento zákon, a ubezpečil sa, že finančné nástroje budú distribuované v súlade s charakteristikami, cieľmi a potrebami cieľového trhu. Ak tieto informácie nie sú verejne dostupné, distribútor je povinný prijať všetky primerané opatrenia na to, aby získal príslušné informácie od osoby, ktorá vytvára finančné nástroje, alebo jej zástupcu; za verejne dostupné informácie sa považujú informácie, ktoré sú zrozumiteľné, spoľahlivé a vytvorené na splnenie požiadaviek podľa tohto zákona a osobitného predpisu.103) Táto povinnosť sa vzťahuje na finančné nástroje predávané na primárnych trhoch a sekundárnych trhoch a musí sa aplikovať primeraným spôsobom, v závislosti od miery, do akej je možné získať verejne dostupné informácie a od zložitosti finančného nástroja. Obchodník s cennými papiermi použije tieto informácie získané od osôb, ktoré vytvárajú finančné nástroje, a informácie o svojich klientoch na identifikáciu cieľového trhu a distribučnej stratégie. Ak obchodník s cennými papiermi pôsobí aj ako osoba, ktorá vytvára finančné nástroje, aj ako distribútor, vyžaduje sa určenie len jedného cieľového trhu.

(7)

Obchodník s cennými papiermi je povinný pri rozhodovaní o rozsahu finančných nástrojov a služieb, ktoré budú ponúkané alebo odporúčané na príslušnom cieľovom trhu, dodržiavať postupy a opatrenia na zabezpečenie súladu so všetkými ustanoveniami tohto zákona najmä tých, ktoré sa týkajú zverejňovania údajov, posúdenia vhodnosti a primeranosti, prijímania a uhrádzania poplatkov, provízií alebo nepeňažných výhod a účinného riadenia konfliktu záujmov, pričom tieto postupy osobitne zohľadnia, ak distribútori majú v úmysle ponúkať nové finančné nástroje alebo zavádzajú zmeny v poskytovaných službách.

(8)

Obchodník s cennými papiermi je povinný pravidelne preskúmavať a aktualizovať postupy pri správe produktov, aby bola zachovaná odolnosť a vhodnosť pre im určený účel, a prijať vhodné opatrenia, ak je to potrebné.

(9)

Obchodník s cennými papiermi je povinný opätovne preskúmavať finančné nástroje, ktoré distribuuje a služby, ktoré poskytuje, v pravidelných intervaloch, pričom berie do úvahy každú udalosť, ktorá by mohla významne ovplyvniť možné riziko pre identifikovaný cieľový trh. Zhodnotí aspoň, či finančný nástroj alebo služba je aj naďalej v súlade s potrebami, charakteristikami a cieľmi identifikovaného cieľového trhu vrátane akýchkoľvek cieľov týkajúcich sa udržateľnosti a či predpokladaná distribučná stratégia je naďalej vhodná. Obchodník s cennými papiermi je povinný prehodnotiť cieľový trh alebo aktualizovať postupy správy produktov, ak zistí, že cieľový trh pre určitý finančný nástroj alebo službu bol nesprávne identifikovaný, alebo že finančný nástroj alebo služba už nespĺňa podmienky identifikovaného cieľového trhu, najmä ak sa finančný nástroj stane nelikvidným alebo jeho cena je veľmi volatilnou v dôsledku trhových zmien.

(10)

Obchodník s cennými papiermi je povinný zabezpečiť, že pri výkone funkcie dodržiavania dohliada na vývoj a pravidelné preskúmavanie postupov pre vytváranie finančných nástrojov a ich distribúcie s cieľom odhaliť akékoľvek riziko nedodržania povinností ustanovených v tomto paragrafe. Obchodník s cennými papiermi je povinný zabezpečiť, že príslušní zamestnanci majú potrebné odborné znalosti, aby rozumeli charakteristikám a rizikám finančných nástrojov, ktoré sa majú ponúkať alebo odporúčať, a poskytovaným službám, ako aj potrebám, charakteristikám a cieľom identifikovaného cieľového trhu.

(11)

Obchodník s cennými papiermi je povinný zabezpečiť, že jeho riadiaci orgán účinne kontroluje proces správy produktov a určí rozsah ponuky distribuovaných finančných nástrojov a rozsah poskytovaných služieb na príslušných cieľových trhoch. Obchodník s cennými papiermi je povinný zabezpečiť, aby správa o dodržiavaní pravidiel57d) predkladaná riadiacemu orgánu systematicky obsahovala informácie o ponúkaných alebo predávaných finančných nástrojoch a poskytovaných službách, vrátane informácií o distribučnej stratégii. Obchodník s cennými papiermi takéto správy sprístupní Národnej banke Slovenska na jej žiadosť.

(12)

Distribútori finančných nástrojov sú povinní poskytovať osobám, ktoré vytvárajú tieto finančné nástroje, informácie o predaji finančných nástrojov, a ak je to vhodné, aj informácie o ich pravidelnom preskúmavaní za účelom podpory preskúmavania finančného nástroja osobami, ktoré vytvárajú tieto finančné nástroje.

(13)

Ak viacerí obchodníci s cennými papiermi spolupracujú na distribúcii finančného nástroja alebo služby, obchodník s cennými papiermi s priamym vzťahom ku klientovi má konečnú zodpovednosť za splnenie povinností pri správe produktov podľa tohto paragrafu, pričom obchodník s cennými papiermi je pri distribúcii povinný

a)

zabezpečiť, že príslušné informácie o finančnom nástroji sa odovzdávajú od osôb, ktoré vytvárajú finančné nástroje, až ku konečnému distribútorovi v reťazci,

b)

umožniť osobám, ktoré vytvárajú finančné nástroje, získať informácie o predaji finančných nástrojov na dosiahnutie súladu so svojimi povinnosťami v súvislosti s vytváraním finančných nástrojov,

c)

uplatňovať povinnosti v súvislosti s vytváraním finančných nástrojov pre osoby, ktoré vytvárajú finančné nástroje, ak je to potrebné vo vzťahu k službám, ktoré poskytuje.

§ 71o - Výnimky z požiadaviek na vytváranie finančných nástrojov a ich distribúciu

Na obchodníka s cennými papiermi sa nevzťahujú požiadavky ustanovené v § 71m a 71n, ak sa investičná služba týka dlhopisov, ktoré neobsahujú iný vložený derivát okrem doložky o splatení v úplnom rozsahu alebo ak sa finančné nástroje ponúkajú alebo distribuujú výlučne oprávneným protistranám.

§ 71p
(1)

Obchodník s cennými papiermi je pri poskytovaní investičných služieb povinný zabezpečiť odbornú spôsobilosť zamestnancov, ktorí prichádzajú do styku s neprofesionálnym klientom a poskytujú mu investičné poradenstvo alebo informácie o finančných nástrojoch, investičných službách alebo vedľajších službách.

(2)

Odbornou spôsobilosťou zamestnancov podľa odseku 1 je stredný stupeň odbornej spôsobilosti v sektore kapitálového trhu podľa osobitného zákona.57a) Zamestnanec, ktorý prichádza do styku s neprofesionálnym klientom a nespĺňa požiadavky na odbornú spôsobilosť podľa prvej vety, je oprávnený vykonávať činnosť, ktorej obsahom je poskytovanie investičného poradenstva alebo poskytovanie informácií o finančných nástrojoch, investičných službách alebo vedľajších službách, len ak túto činnosť vykonáva pod vedením a na zodpovednosť zamestnanca, ktorý spĺňa požiadavky na odbornú spôsobilosť podľa prvej vety.

(3)

Obchodník s cennými papiermi je povinný zabezpečiť overenie odbornej spôsobilosti zamestnancov podľa odseku 1 postupom podľa osobitného zákona.57b)

(4)

Obchodník s cennými papiermi je povinný viesť zoznam zamestnancov podľa odseku 1.

§ 73
(1)

Obchodník s cennými papiermi je povinný

a)

informovať klienta, či sa na požadovaný obchod vzťahuje systém ochrany klientov (§ 80), a o podmienkach záruk poskytovaných týmto systémom ochrany klientov,

b)

zdržať sa použitia informácií o náhradách poskytovaných systémom ochrany klientov pri propagácii investičných služieb na reklamné účely.

(2)

Národná banka Slovenska môže ustanoviť všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti o pravidlách činnosti obchodníka s cennými papiermi vo vzťahu ku klientom, uvedených v odsekoch 1 až 7.

(3)

Obchodník s cennými papiermi je povinný pri každom obchode požadovať preukázanie totožnosti klienta; pri každom obchode je klient povinný vyhovieť každej takejto žiadosti obchodníka s cennými papiermi. Vykonávanie obchodu so zachovaním anonymity klienta je obchodník s cennými papiermi povinný odmietnuť.

(4)

Na účely odseku 3 možno totožnosť klientov preukázať dokladom totožnosti klienta alebo podpisom klienta, ak je tento klient osobne známy a ak je jeho podpis bez akýchkoľvek pochybností zhodný s podpisom klienta na podpisovom vzore uloženom u obchodníka s cennými papiermi, pri ktorého podpisovaní klient preukázal svoju totožnosť dokladom totožnosti; pri vykonávaní obchodu prostredníctvom technických zariadení sa totožnosť preukazuje osobným identifikačným číslom alebo obdobným kódom, ktorý obchodník s cennými papiermi alebo pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi pridelí klientovi, a autentifikačným údajom, ktorý obchodník s cennými papiermi alebo pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi dohodne s klientom, alebo elektronickým podpisom podľa osobitného zákona.

(5)

Obchodník s cennými papiermi je povinný pri každom obchode najmenej v hodnote 15 000 eur zisťovať vlastníctvo prostriedkov použitých klientom na vykonanie obchodu. Na účely tohto ustanovenia sa vlastníctvo prostriedkov zisťuje záväzným písomným vyhlásením klienta, v ktorom je klient povinný uviesť, či sú tieto prostriedky jeho vlastníctvom a či obchod vykonáva na vlastný účet. Ak sú tieto prostriedky vlastníctvom inej osoby alebo ak je obchod vykonaný na účet inej osoby, vo vyhlásení je klient povinný uviesť meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ak ho má pridelené, ktorej vlastníctvom sú prostriedky a na účet ktorej je obchod vykonaný; v takomto prípade je klient povinný odovzdať obchodníkovi s cennými papiermi aj písomný súhlas dotknutej osoby na použitie jej prostriedkov na vykonávaný obchod a na vykonanie tohto obchodu na jej účet. Ak klient nesplní povinnosti podľa tohto odseku, obchodník s cennými papiermi je povinný odmietnuť vykonanie požadovaného obchodu. Povinnosť zisťovať vlastníctvo prostriedkov sa nevzťahuje na prípady, ak klientom obchodníka s cennými papiermi je iný obchodník s cennými papiermi alebo finančná inštitúcia vykonávajúca obchod pre svojho klienta, u ktorého už tento iný obchodník s cennými papiermi alebo finančná inštitúcia vykonali zistenie vlastníctva prostriedkov; v prípade zahraničného obchodníka s cennými papiermi alebo finančnej inštitúcie to platí, len ak majú sídlo na území nečlenského štátu alebo pôsobia na území nečlenského štátu, ktorý im ukladá povinnosti v oblasti predchádzania a odhaľovania legalizácie a financovania terorizmu rovnocenné povinnostiam ustanoveným osobitným predpisom55a) a plnenie týchto povinností podlieha dohľadu. Tieto skutočnosti sú obchodník s cennými papiermi alebo finančná inštitúcia povinní preukázať obchodníkovi s cennými papiermi, ktorý má vykonať príslušný obchod; v prípade pochybnosti môže obchodník s cennými papiermi trvať na preukázaní vlastníctva prostriedkov.

(6)

Obchodník s cennými papiermi a zahraničný obchodník s cennými papiermi sú povinní uschovávať a ochraňovať pred poškodením, pozmenením, zničením, stratou, odcudzením, vyzradením, zneužitím a neoprávneným sprístupnením údaje a kópie dokladov o preukázaní totožnosti klienta a doklady o zisťovaní vlastníctva prostriedkov použitých klientom na vykonanie obchodu a zmluvy a iné doklady o uskutočnených obchodoch najmenej desať rokov od skončenia obchodu.

(7)

Ustanovenia odsekov 1 až 6 sa vzťahujú aj na zahraničného obchodníka s cennými papiermi pri jeho činnosti na území Slovenskej republiky.

§ 73a
(1)

Na účely uzatvárania, vykonávania a následnej kontroly obchodov s klientmi, na účel identifikácie klientov a na ďalšie účely uvedené v odseku 3 sú klienti a ich zástupcovia pri každom obchode povinní obchodníkovi s cennými papiermi na jeho žiadosť

a)

poskytnúť

1.

ak ide o fyzickú osobu vrátane fyzickej osoby zastupujúcej právnickú osobu osobné údaje58a) o totožnosti v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, rodné číslo, ak je pridelené, dátum narodenia, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, aj adresa miesta podnikania, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je podnikajúca fyzická osoba zapísaná, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie,

2.

identifikačné údaje v rozsahu názov, identifikačné číslo, ak je pridelené, adresa sídla, adresa umiestnenia podniku alebo organizačných zložiek a iná adresa miesta svojej činnosti, ak ide o právnickú osobu, ako aj zoznam členov štatutárneho orgánu tejto právnickej osoby a údaje o nich v rozsahu podľa bodu 1, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je táto právnická osoba zapísaná,58b) a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie,

3.

kontaktné telefónne číslo, faxové číslo a adresu elektronickej pošty, ak ich má,

4.

doklady a údaje preukazujúce oprávnenie na zastupovanie v prípade zástupcu a splnenie ostatných požiadaviek a podmienok na uzavretie alebo vykonanie obchodu, ktoré sú ustanovené týmto zákonom alebo osobitnými predpismi alebo ktoré sú dohodnuté s obchodníkom s cennými papiermi,

5.

osobné údaje, ktoré sa týkajú ekonomickej identity klienta na účely tohto zákona,

b)

umožniť získať kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním

1.

osobné údaje58a) o totožnosti z dokladu totožnosti v rozsahu obrazová podobizeň, titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto a okres narodenia, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, štátna príslušnosť, záznam o obmedzení spôsobilosti na právne úkony, druh a číslo dokladu totožnosti, vydávajúci orgán, dátum vydania a platnosť dokladu totožnosti, a

2.

ďalšie údaje z dokladov preukazujúcich údaje, na ktoré sa vzťahuje písmeno a) druhý až štvrtý bod.

(2)

Na účely uzatvárania, vykonávania a následnej kontroly obchodov s klientmi, na účel identifikácie klientov a na ďalšie účely uvedené v odseku 3 je obchodník s cennými papiermi oprávnený pri každom obchode požadovať od klienta a jeho zástupcu údaje podľa odseku 1 písm. a) a získať ich spôsobom podľa odseku 1 písm. b).

(3)

Na účely uzatvárania, vykonávania a následnej kontroly obchodov medzi obchodníkom s cennými papiermi a klientmi, na účel identifikácie klientov a ich zástupcov, na účel ochrany a domáhania sa práv obchodníka s cennými papiermi voči klientom, na účel zdokumentovania činnosti obchodníka s cennými papiermi, na účely výkonu dohľadu a na plnenie si úloh a povinností obchodníka s cennými papiermi podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov58c) je obchodník s cennými papiermi aj bez súhlasu a informovania dotknutých osôb58d) oprávnený zisťovať, získavať, zaznamenávať, uchovávať, využívať a inak spracúvať58e) osobné údaje a iné údaje v rozsahu podľa odseku 1; pritom je obchodník s cennými papiermi oprávnený s použitím automatizovaných alebo neautomatizovaných prostriedkov vyhotovovať kópie dokladov totožnosti a spracúvať rodné čísla a ďalšie údaje a doklady podľa odseku 1.

(4)

Údaje, na ktoré sa vzťahujú odseky 1 až 3, je obchodník s cennými papiermi povinný aj bez súhlasu a informovania dotknutých osôb58d) sprístupniť a poskytovať58f) na spracúvanie iným osobám v prípadoch ustanovených týmto zákonom alebo osobitným zákonom58g) a Národnej banke Slovenska na účely vykonávania dohľadu podľa tohto zákona a osobitných zákonov.

(5)

Údaje, na ktoré sa vzťahujú odseky 1 až 3, je obchodník s cennými papiermi aj bez súhlasu a informovania dotknutých osôb58d) oprávnený zo svojho informačného systému sprístupniť a poskytovať58f) len osobám a orgánom, ktorým má povinnosť poskytovať informácie chránené podľa § 134.

(6)

Údaje, na ktoré sa vzťahujú odseky 1 až 3, môže obchodník s cennými papiermi sprístupniť alebo poskytnúť do zahraničia len za podmienok ustanovených v osobitnom zákone58h) alebo ak tak ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná.

(7)

Ustanovenia odsekov 1 až 6 sa vzťahujú aj na zahraničného obchodníka s cennými papiermi pri výkone jeho činnosti na území Slovenskej republiky.

Pravidlá činnosti obchodníka s cennými papiermi vo vzťahu ku klientom

§ 73b
(1)

Obchodník s cennými papiermi je povinný postupovať pri poskytovaní investičných služieb alebo vedľajších služieb a vykonávaní investičných činností v súlade so zásadami poctivého obchodného styku, čestne, spravodlivo a s odbornou starostlivosťou v záujme svojich klientov.

(2)

Za konanie obchodníka s cennými papiermi, ktoré je v rozpore s odsekom 1 a § 71l, sa považuje aj to, ak akejkoľvek osobe okrem klienta alebo osobe konajúcej v mene klienta uhradí alebo prijme od nej akýkoľvek poplatok alebo províziu alebo ak poskytne alebo je mu poskytnutá akákoľvek nepeňažná výhoda v súvislosti s poskytovaním investičnej služby alebo vedľajšej služby inou osobou ako je klient alebo osoba, ktorá koná v mene klienta; to neplatí, ak platba poplatku alebo provízie alebo poskytnutie nepeňažnej výhody

a)

je určená na zvýšenie kvality príslušnej služby pre klienta,

b)

nebráni plneniu povinnosti obchodníka s cennými papiermi konať v súlade so zásadami poctivého obchodného styku a s odbornou starostlivosťou v záujme svojich klientov.

(3)

Pred poskytnutím príslušnej investičnej služby alebo vedľajšej služby musí byť klient jednoznačne, vyčerpávajúcim, presným a zrozumiteľným spôsobom informovaný o existencii, povahe a výške poplatku, provízie alebo nepeňažnej výhody alebo ak ich výšku nie je možné zistiť, o metóde ich výpočtu. Ak v súvislosti s poskytovaním investičnej služby alebo vedľajšej služby klientovi dochádza k prevodu poplatkov, provízií a nepeňažných výhod na klienta, obchodník s cennými papiermi je povinný informovať klienta aj o spôsoboch tohto prevodu.

(4)

Za konanie obchodníka s cennými papiermi, ktoré je v rozpore s odsekom 1 a § 71l sa nepovažuje úhrada poplatku alebo provízie alebo nepeňažná výhoda, ktoré

a)

umožňujú alebo sú potrebné na poskytnutie investičných služieb, najmä poplatku za úschovu, poplatku za vyrovnanie obchodu, poplatku organizátorom regulovaného trhu, poplatku orgánu dohľadu, správneho poplatku alebo súdneho poplatku a

b)

nemôžu svojím charakterom viesť k rozporu s povinnosťami obchodníka s cennými papiermi konať v súlade s odsekom 1.

(5)

Poplatok, provízia alebo nepeňažná výhoda sa nepovažujú za prijateľné, ak v ich dôsledku je poskytovanie príslušných služieb klientovi neobjektívne alebo skreslené. Úhradu poplatku alebo provízie alebo poskytnutie nepeňažnej výhody je možné považovať za určenú na zvýšenie kvality príslušnej služby pre klienta, ak sú splnené tieto podmienky:

a)

je odôvodnená poskytnutím dodatočnej služby alebo vyššej úrovne služieb príslušnému klientovi, primerane k úrovni poplatku, provízie alebo nepeňažnej výhody, najmä

1.

poskytnutie investičného poradenstva na závislom základe o širokom rozsahu vhodných finančných nástrojov a prístupu k nim vrátane primeraného počtu finančných nástrojov od tretích osôb, ktoré nemajú úzke väzby s obchodníkom s cennými papiermi,

2.

poskytnutie investičného poradenstva na závislom základe kombinovaného s ponukou klientovi minimálne na ročnej báze opätovne vyhodnotiť vhodnosť finančných nástrojov, do ktorých klient investoval alebo inej služby poskytovanej priebežne, ktorá má prínos pre klienta, najmä poradenstvo o navrhovanej optimalizácii umiestnenia aktív klienta,

3.

poskytnutie prístupu za konkurencieschopnú cenu k širokému rozsahu finančných nástrojov, u ktorých je možné predpokladať splnenie požiadaviek klienta, vrátane primeraného počtu finančných nástrojov od tretích osôb, ktoré nemajú úzke väzby s obchodníkom s cennými papiermi, spolu s poskytnutím ďalších výhod, ako sú nástroje objektívnych informácií pomáhajúce príslušnému klientovi prijať investičné rozhodnutie alebo ktoré mu umožňujú monitorovať, modelovať a prispôsobovať rozsah finančných nástrojov, do ktorých investoval alebo poskytovať pravidelné správy o výkonnosti, nákladoch a poplatkoch spojených s finančnými nástrojmi,

b)

neprináša priame výhody obchodníkovi s cennými papiermi, jeho akcionárom, zamestnancom, ktorí ich prijímajú bez toho, aby prinášal skutočný prospech aj príslušnému klientovi,

c)

je odôvodnená poskytnutím pretrvávajúcej výhody v prospech príslušného klienta vo vzťahu k pretrvávajúcim poplatkom, províziám alebo nepeňažným výhodám.

(6)

Obchodník s cennými papiermi je povinný plniť podmienky ustanovené v odseku 5 priebežne počas celého obdobia, v ktorom platí alebo prijíma poplatok, províziu alebo nepeňažnú výhodu.

(7)

Obchodník s cennými papiermi je povinný, ak je to potrebné, preukázať, že všetky poplatky, provízie alebo nepeňažné výhody, ktoré zaplatil alebo prijal, sú určené na zvýšenie kvality príslušnej služby pre klienta a na tento účel je povinný

a)

viesť interný zoznam všetkých poplatkov, provízií a nepeňažných výhod prijímaných obchodníkom s cennými papiermi od tretích osôb v súvislosti s poskytovaním investičných služieb alebo vedľajších služieb,

b)

zaznamenávať ako poplatky, provízie a nepeňažné výhody, ktoré obchodník s cennými papiermi zaplatil alebo prijal, alebo ktoré plánuje využiť, zvyšujú kvalitu služieb poskytovaných príslušnému klientovi a opatrenia prijaté s cieľom neoslabiť schopnosti obchodníka s cennými papiermi konať so zásadami poctivého obchodného styku a s odbornou starostlivosťou v záujme svojich klientov.

(8)

Obchodník s cennými papiermi je povinný v súvislosti s platbou alebo nepeňažnou výhodou, ktoré sú prijaté od tretej osoby alebo poskytnuté tretej osobe, poskytnúť klientovi informácie o

a)

úhradách alebo výhodách v súlade s odsekom 3, a to pred poskytnutím príslušnej investičnej služby alebo vedľajšej služby; malé nepeňažné výhody môžu byť popísané všeobecným spôsobom, ostatné nepeňažné výhody poskytované alebo prijímané obchodníkom s cennými papiermi v súvislosti s investičnou službou poskytovanou klientovi sa oceňujú a uvádzajú samostatne,

b)

skutočnej sume prijatých platieb alebo plnení alebo uhradených platieb alebo plnení, ak obchodník s cennými papiermi nebol schopný dopredu určiť sumu prijímaných alebo uhradených platieb alebo plnení a namiesto toho klienta informoval o metóde výpočtu uvedenej sumy,

c)

skutočnej sume prijatých úhrad alebo plnení obchodníkom s cennými papiermi v súvislosti s investičnými službami poskytovanými príslušným klientom na individuálnej báze aspoň raz ročne za obdobie, v ktorom sú prijímané; malé nepeňažné výhody môžu byť popísané všeobecným spôsobom.

(9)

Ustanovením odseku 8 nie sú dotknuté ustanovenia § 73d ods. 1 písm. d) a osobitného predpisu.58haa) Ak sa na spôsobe distribúcie podieľa viacero obchodníkov s cennými papiermi, každý obchodník s cennými papiermi, ktorý poskytuje investičnú službu alebo vedľajšiu službu, si musí splniť informačné povinnosti voči svojim klientom.

(10)

Poskytnutie investičného prieskumu treťou osobou obchodníkovi s cennými papiermi, ktorý poskytuje investičnú službu riadenie portfólia alebo iné investičné služby alebo vedľajšie služby klientovi, sa na účely tohto zákona nepovažuje za poplatok, províziu alebo nepeňažnú výhodu, ak

a)

investičný prieskum bol získaný ako protihodnota za priame úhrady obchodníka s cennými papiermi z jeho vlastných prostriedkov,

b)

investičný prieskum bol získaný ako protihodnota za úhrady za investičné prieskumy z osobitného účtu určeného na úhrady za investičné prieskumy (ďalej len „účet na prieskumy“), ktorým disponuje obchodník s cennými papiermi, ak sú splnené tieto podmienky:

1.

účet na prieskumy je financovaný z osobitného poplatku klienta za investičné prieskumy,

2.

pri zriadení účtu na prieskumy a pri odsúhlasovaní poplatku za investičné prieskumy s klientmi obchodník s cennými papiermi určuje a pravidelne posudzuje rozpočet na investičné prieskumy ako vnútorné opatrenie,

3.

obchodník s cennými papiermi je zodpovedný za účet na prieskumy,

4.

obchodník s cennými papiermi pravidelne posudzuje kvalitu obstaraných investičných prieskumov na základe osvedčených kritérií kvality a schopnosti investičných prieskumov prispievať k lepším investičným rozhodnutiam a ak

c)

obchodník s cennými papiermi, ktorý využije účet na prieskumy, poskytne klientom

1.

informácie o plánovanej sume za investičný prieskum a o sume odhadovaného poplatku určeného pre jednotlivých klientov za investičný prieskum, a to pred poskytnutím investičnej služby klientom,

2.

ročné informácie o celkových nákladoch, ktoré každému klientovi vznikli za investičný prieskum uskutočňovaný tretími osobami.

(11)

Ak obchodník s cennými papiermi využíva účet na prieskumy, je povinný na požiadanie svojich klientov alebo Národnej banky Slovenska poskytnúť zoznam poskytovateľov investičného prieskumu, ktorí boli vyplatení z tohto účtu, celkovú sumu, ktorá im bola vyplatená za príslušné obdobie, výhody a služby, ktoré obchodník s cennými papiermi dostal, a akú časť rozpočtu, ktorý obchodník s cennými papiermi určil na toto obdobie, tvorí celková suma úhrad zaplatená z účtu na prieskumy, pričom zaznamená akékoľvek zľavy alebo zostatky súm, ak na tomto účte zostane nevyčerpaná suma peňažných prostriedkov. Osobitný poplatok na investičný prieskum podľa odseku 10 písm. b) prvého bodu

a)

môže byť založený len na rozpočte na investičné prieskumy, ktorý určil obchodník s cennými papiermi ako potrebný na účely investičného prieskumu uskutočňovaného tretími osobami, týkajúci sa investičných služieb poskytovaných jeho klientom a

b)

nemôže byť viazaný na objem alebo na hodnotu obchodov vykonávaných v mene klientov.

(12)

Ak obchodník s cennými papiermi osobitný poplatok na investičný prieskum od klienta nevyberá oddelene, ale ako súčasť poplatkov za obchod, je povinný klientovi zabezpečiť oddelenú identifikáciu tohto poplatku a splniť všetky podmienky uvedené v odseku 10 písm. b) a c).

(13)

Celková suma prijatých osobitných poplatkov na investičné prieskumy nesmie presiahnuť rozpočet na investičné prieskumy.

(14)

Obchodník s cennými papiermi si vo všeobecných obchodných podmienkach alebo v zmluve s klientom dohodne osobitný poplatok na investičný prieskum podľa výšky určenej v rozpočte na investičné prieskumy, a frekvenciu, v akej bude v priebehu roka dochádzať k uhrádzaniu osobitného poplatku na investičný prieskum z prostriedkov klienta. K navýšeniu rozpočtu na investičné prieskumy môže dôjsť len po tom, ako obchodník s cennými papiermi poskytne klientom o takomto plánovanom navýšení presné informácie. Obchodník s cennými papiermi je povinný mať prijatý postup na vrátenie týchto prostriedkov klientovi alebo na ich vzájomné započítanie s rozpočtom na investičné prieskumy a osobitným poplatkom na investičné prieskumy vypočítaným na nasledujúce obdobie na účely, že na konci príslušného obdobia zostane na účte na prieskumy prebytok.

(15)

Na účely odseku 10 písm. b) druhého bodu spravuje rozpočet na investičné prieskumy výhradne obchodník s cennými papiermi, pričom tento rozpočet vychádza z primeraného posúdenia potreby investičných prieskumov uskutočňovaných tretími osobami. Prideľovanie prostriedkov z rozpočtu na investičné prieskumy na obstaranie investičných prieskumov uskutočňovaných tretími osobami podlieha primeraným kontrolným mechanizmom a kontrole zo strany vrcholového manažmentu, ktorých cieľom je zabezpečiť, aby sa tento rozpočet spravoval a používal s ohľadom na najlepšie záujmy klientov obchodníka s cennými papiermi. Tieto kontrolné mechanizmy obsahujú jednoznačný kontrolný záznam v súvislosti s platbami uskutočnenými v prospech poskytovateľov investičných prieskumov a o tom, ako boli zaplatené sumy určené podľa kritérií kvality uvedených v odseku 10 písm. b) štvrtom bode. Obchodník s cennými papiermi nesmie rozpočet na investičné prieskumy a účet na prieskumy používať na financovanie vlastných investičných prieskumov.

(16)

Obchodník s cennými papiermi môže zveriť tretej osobe nakladanie s účtom na prieskumy, ak tento mechanizmus uľahčuje obstaranie investičných prieskumov uskutočňovaných tretími osobami a vykonávanie úhrad poskytovateľom investičných prieskumov v mene obchodníka s cennými papiermi a podľa pokynov obchodníka s cennými papiermi tak, aby nedochádzalo k neprimeranému oneskoreniu úhrad; tým nie je dotknutá zodpovednosť obchodníka s cennými papiermi podľa odseku 10 písm. b) tretieho bodu.

(17)

Pri posudzovaní kvality obstaraných investičných prieskumov podľa odseku 10 písm. b) štvrtého bodu obchodník s cennými papiermi je povinný určiť vo forme písomného dokumentu všetky nevyhnutné súčasti posudzovania kvality a poskytnúť tento dokument svojim klientom. V tomto dokumente je povinný uviesť do akej miery investičné prieskumy obstarané prostredníctvom účtu na prieskumy môžu byť využité na prospech portfólií klientov, a to aj pri zohľadnení investičných stratégií uplatniteľných na rozličné druhy portfólií, a uvedie aj prístup, ktorý obchodník s cennými papiermi uplatní pri rozdeľovaní takýchto nákladov spravodlivým spôsobom na jednotlivé portfóliá klientov.

(18)

Poskytovanie investičného prieskumu tretími osobami obchodníkovi s cennými papiermi, ktorý poskytuje investičnú službu riadenie portfólia alebo iné investičné služby alebo doplnkové služby klientom, sa považuje za plnenie povinností podľa odseku 1, ak

a)

pred vykonaním pokynov alebo poskytnutím prieskumných služieb bola uzavretá dohoda medzi obchodníkom s cennými papiermi a poskytovateľom investičného prieskumu, v ktorej sa určí, ktorá časť kombinovaných poplatkov alebo spoločných platieb za vykonanie pokynov a investičného prieskumu pripadá na investičný prieskum,

b)

obchodník s cennými papiermi informuje svojho klienta o spoločných platbách za vykonanie pokynov a investičný prieskum uhrádzaných poskytovateľom investičného prieskumu,

c)

investičný prieskum, za ktorý sa uhrádzajú kombinované poplatky alebo spoločné platby, sa vzťahuje na emitentov, ktorí nepresiahli trhovú kapitalizáciu vo výške 1 000 000 000 eur počas 36 mesiacov pred uskutočnením investičného prieskumu, vyjadrenú v koncoročných kotáciách za roky, v ktorých sú alebo boli kótované alebo vyjadrenú vlastným imaním za finančné roky, v ktorých nie sú alebo neboli kótované.

(19)

Na účely tohto paragrafu sa investičným prieskumom rozumie výskumný materiál alebo služby týkajúce sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov alebo iných aktív, alebo emitentov finančných nástrojov alebo potenciálnych emitentov finančných nástrojov alebo výskumný materiál alebo služby úzko súvisiace s konkrétnym odvetvím alebo príslušným trhom, ktorý informuje o finančných nástrojoch, aktívach alebo emitentoch v rámci konkrétneho odvetvia alebo príslušného trhu.

(20)

Investičný prieskum zahŕňa aj materiál alebo služby, ktoré priamo alebo nepriamo odporúčajú alebo navrhujú investičnú stratégiu a poskytujú opodstatnené stanoviská k súčasnej alebo budúcej hodnote alebo cene finančných nástrojov alebo aktív, alebo obsahujú pôvodné poznatky, analýzy a závery založené na nových alebo existujúcich informáciách, ktoré by sa mohli použiť na informovanie o investičnej stratégii a ktoré by boli relevantné a spôsobilé ovplyvniť rozhodnutia obchodníka s cennými papiermi v mene klientov, ktorí uhrádzajú poplatky za takýto investičný prieskum.

(21)

Obchodník s cennými papiermi, ktorý poskytuje investičnú službu vykonávania pokynov, je povinný určiť osobitne identifikovateľné poplatky za tieto služby tak, aby zohľadňovali výlučne náklady na vykonanie pokynov. Ak ten istý obchodník s cennými papiermi poskytuje akúkoľvek ďalšiu výhodu alebo službu iným obchodníkom s cennými papiermi alebo zahraničným obchodníkom s cennými papiermi, ktorí sú usadení v členských štátoch, je povinný určiť osobitne identifikovateľný poplatok za takúto výhodu alebo službu; poskytovanie takýchto výhod alebo služieb a poplatky za ich poskytovanie nemôžu byť ovplyvňované ani podmieňované výškou platieb za vykonávanie pokynov.

(22)

Ak je investičná služba ponúkaná spolu s inou službou alebo produktom ako súčasť balíka služieb alebo ako podmienka v rámci tej istej dohody alebo toho istého balíka služieb, obchodník s cennými papiermi je povinný informovať klienta, či je možné kúpiť jednotlivo rôzne súčasti tohto balíka a je povinný poskytnúť doklad s osobitným uvedením nákladov a poplatkov pre každú súčasť tohto balíka. Ak je pravdepodobné, že riziká vyplývajúce z takej dohody alebo z takého balíka služieb ponúkaného neprofesionálnym klientom sú odlišné od rizík spojených s jednotlivými položkami dohody alebo súčasťami tohto balíka, obchodník s cennými papiermi je povinný poskytnúť primeraný opis jednotlivých položiek dohody alebo súčastí tohto balíka a spôsobu, akým ich vzájomné pôsobenie mení riziká.

§ 73c

Všetky informácie vrátane marketingového oznámenia, ktoré adresuje obchodník s cennými papiermi klientom alebo potenciálnym klientom, musia byť jednoznačné, prehľadné a nezavádzajúce. Marketingové oznámenie musí byť identifikovateľné.

§ 73d
(1)

Obchodník s cennými papiermi je povinný poskytnúť klientom alebo potenciálnym klientom v zrozumiteľnej forme informácie, ktoré sú potrebné na to, aby mohli správne porozumieť charakteru a rizikám investičnej služby, konkrétnemu druhu ponúkaného finančného nástroja a následne zodpovedne prijať investičné rozhodnutia, a to informácie o

a)

obchodníkovi s cennými papiermi a ním poskytovaných službách,

b)

finančných nástrojoch a navrhovaných investičných stratégiách vrátane príslušných poučení a upozornení v súvislosti s rizikami spojenými s investíciami v týchto nástrojoch alebo s konkrétnymi investičnými stratégiami a ochrane finančných nástrojov alebo peňažných prostriedkov klienta, a či je finančný nástroj určený pre neprofesionálnych klientov alebo profesionálnych klientov, s ohľadom na identifikovaný cieľový trh,

c)

mieste výkonu služby,

d)

všetkých nákladoch a súvisiacich poplatkoch, ktoré musia obsahovať informácie súvisiace s investičnými službami a vedľajšími službami vrátane nákladov na poradenstvo, nákladov na finančné nástroje odporúčané klientovi a ako ich klient môže uhradiť, vrátane akýchkoľvek platieb tretej strany.

(2)

Ak je poskytované investičné poradenstvo, obchodník s cennými papiermi je povinný včas pred poskytnutím investičného poradenstva informovať klienta o tom, či

a)

sa poradenstvo poskytuje na nezávislom základe alebo nie,

b)

je poradenstvo založené na širšej analýze alebo užšej analýze rôznych druhov finančných nástrojov a najmä či rozsah finančných nástrojov je obmedzený na finančné nástroje vydané alebo poskytované osobami, ktoré majú úzke väzby s príslušným obchodníkom s cennými papiermi alebo iné právne vzťahy alebo obchodné vzťahy, ako napríklad zmluvný vzťah, ktoré sú také úzke, že by potenciálne mohli ovplyvniť nezávislosť poskytovaného poradenstva,

c)

sa poskytne klientovi pravidelné posúdenie vhodnosti finančných nástrojov odporúčaných obchodníkom s cennými papiermi príslušným klientom.

(3)

Ak obchodník s cennými papiermi informuje klienta, že investičné poradenstvo poskytuje na nezávislom základe, obchodník s cennými papiermi

a)

je povinný posúdiť dostatočný rozsah finančných nástrojov dostupných na trhu, ktoré musia byť dostatočne rozmanité, ak ide o ich typ a emitentov alebo poskytovateľov produktov na zabezpečenie dostatočného plnenia investičných cieľov klienta, a nesmú byť obmedzené na finančné nástroje vydané alebo poskytované

1.

samotným obchodníkom s cennými papiermi alebo osobami, ktoré majú úzke väzby s obchodníkom s cennými papiermi alebo

2.

inými osobami, ktoré majú také úzke právne vzťahy alebo obchodné vzťahy s obchodníkom s cennými papiermi, ako sú zmluvné vzťahy, ktoré by potenciálne mohli ovplyvniť nezávislosť poskytovaného poradenstva,

b)

nesmie prijímať ani si ponechávať poplatky, provízie alebo iné peňažné výhody a nepeňažné výhody zaplatené alebo poskytnuté akoukoľvek treťou osobou alebo osobou, ktorá koná v mene tretej osoby v súvislosti s poskytnutím služby klientom; menšie nepeňažné výhody, ktoré boli oznámené klientovi pred poskytnutím príslušnej investičnej služby a ktoré môžu zvýšiť kvalitu služieb poskytovaných klientovi a v dôsledku svojho rozsahu a povahy sa nepovažujú za narúšajúce súlad s povinnosťou obchodníka s cennými papiermi konať v najlepšom záujme klienta, pričom menšie nepeňažné výhody môžu byť opísané všeobecným spôsobom.

(4)

Obchodník s cennými papiermi pri poskytovaní investičnej služby riadenie portfólia neakceptuje ani si neponecháva poplatky, provízie alebo iné peňažné výhody a nepeňažné výhody zaplatené alebo poskytnuté akoukoľvek treťou osobou alebo osobou, ktorá koná v mene tretej osoby v súvislosti s poskytnutím služby klientom. Menšie nepeňažné výhody, ktoré boli oznámené klientovi pred poskytnutím príslušnej investičnej služby a ktoré môžu zvýšiť kvalitu služieb poskytovaných klientovi a v dôsledku svojho rozsahu a povahy sa nepovažujú za výhody, ktoré narúšajú súlad s povinnosťou obchodníka s cennými papiermi konať v najlepšom záujme klienta, pričom menšie nepeňažné výhody môžu byť opísané všeobecným spôsobom.

(5)

Poplatky, provízie alebo iné peňažné plnenia uhradené alebo poskytnuté obchodníkovi s cennými papiermi poskytujúcemu klientovi investičné poradenstvo na nezávislom základe alebo vykonávajúcemu pre klienta investičnú službu riadenia portfólia akoukoľvek treťou osobou alebo osobou, ktorá koná v jej mene v súvislosti s poskytnutím služieb klientovi je obchodník s cennými papiermi povinný bezodkladne po ich prijatí previesť v plnej výške na príslušného klienta.

(6)

Obchodník s cennými papiermi je povinný zaviesť a dodržiavať opatrenia s cieľom dodržiavať povinnosti podľa odseku 5 a pravidelne informovať klienta o poplatkoch, províziách alebo iných peňažných plneniach prevedených na klienta.

(7)

Obchodník s cennými papiermi poskytujúci investičné poradenstvo na nezávislom základe alebo vykonávajúci investičnú službu riadenia portfólia nesmie prijímať nepeňažné výhody iné ako sú menšie nepeňažné výhody, ktoré majú spôsobilosť zvýšiť kvalitu poskytovanej služby pre klienta a ktoré majú taký rozsah a povahu, že ich nie je možné posudzovať ako spôsobilé oslabiť schopnosť obchodníka s cennými papiermi konať v záujme svojich klientov. Menšie nepeňažné výhody sú prijateľné len vtedy, ak ide o

a)

dokumentáciu alebo informácie, ktoré sa týkajú finančného nástroja alebo investičnej služby; táto informácia môže byť všeobecnej povahy alebo personalizovaná za účelom zohľadnenia podmienok individuálneho klienta,

b)

písomnosti od tretej osoby, ktoré objednal a zaplatil emitent alebo potenciálny emitent, ktorí sú obchodnou spoločnosťou, s cieľom propagovať vydanie novej emisie cenných papierov tohto emitenta alebo ak tretia osoba je zmluvne zaviazaná a platená emitentom priebežne vytvárať také písomnosti a ak tento vzťah je jednoznačne uvedený v písomnosti a písomnosť je sprístupnená v rovnakom čase každému obchodníkovi s cennými papiermi, ktorý má o ňu záujem alebo je verejne prístupná,

c)

účasť na konferenciách, seminároch a iných vzdelávacích podujatiach o výhodách a vlastnostiach určitých finančných nástrojov alebo investičných služieb,

d)

stravovanie a ubytovanie v primeranom rozsahu a minimálnej hodnote, najmä strava a nápoje počas obchodných rokovaní alebo konferencií, seminárov a vzdelávacích podujatí podľa písmena c),

e)

iné malé nepeňažné výhody, ktoré môžu zlepšiť kvalitu služby poskytovanej klientovi a s ohľadom na celkovú výšku plnení, ktoré poskytuje jeden subjekt alebo skupina subjektov, majú taký rozsah a povahu, že nemôžu narušiť povinnosť obchodníka s cennými papiermi konať v najlepšom záujme klienta.

(8)

Prijateľné malé nepeňažné výhody musia byť primerané a proporcionálne a musia byť v takom rozsahu, ktorý nemôže akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť správanie obchodníka s cennými papiermi, ktoré by mohlo narušiť záujmy príslušného klienta.

(9)

Informovanie o malých nepeňažných výhodách sa musí uskutočniť pred poskytnutím príslušných investičných služieb alebo vedľajších služieb klientom. Malé nepeňažné výhody môžu byť opísané všeobecným spôsobom.

(10)

Informácie o nákladoch a poplatkoch podľa odseku 1 vrátane nákladov a poplatkov v súvislosti s investičnou službou a finančným nástrojom, ktoré nie sú spôsobené výskytom základného trhového rizika, musia byť zrátané, aby klient vedel pochopiť celkové náklady, ako aj kumulatívny vplyv na návratnosť investície, a na žiadosť klienta sa musí poskytnúť rozpis obsahujúci jednotlivé položky. Ak je to vhodné, tieto informácie sa poskytujú klientovi pravidelne, najmenej raz ročne, v priebehu životnosti investície.

(11)

Ak sa dohoda o kúpe alebo predaji finančného nástroja uzatvára pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku, ktoré bránia poskytovaniu informácií o nákladoch a poplatkoch podľa odseku 1 písm. d), obchodník s cennými papiermi môže poskytnúť informácie o nákladoch a poplatkoch v elektronickej podobe bez zbytočného odkladu po uzavretí transakcie, ak sú splnené tieto podmienky:

a)

obchodník s cennými papiermi umožnil klientovi odložiť uzavretie transakcie, kým klient neprijme tieto informácie,

b)

klient súhlasil s prijatím informácií bez zbytočného odkladu po ukončení transakcie.

(12)

Obchodník s cennými papiermi je povinný poskytovať informácie podľa tohto zákona klientovi alebo potenciálnemu klientovi v elektronickej podobe; to neplatí, ak klient alebo potenciálny klient ako neprofesionálny klient alebo potenciálny neprofesionálny klient požiadal o prijatie informácií v listinnej podobe, pričom obchodník s cennými papiermi poskytne tieto informácie bezodplatne v listinnej podobe.

(13)

Obchodník s cennými papiermi je povinný ponúknuť klientovi pred uzavretím transakcie možnosť získať informácie podľa odseku 1 vrátane splnenia podmienok podľa odseku 11 telefonicky.

(14)

Obchodník s cennými papiermi je povinný informovať neprofesionálneho klienta alebo potenciálneho neprofesionálneho klienta, že informácie podľa odseku 13 možno poskytnúť v listinnej podobe.

(15)

Obchodník s cennými papiermi je povinný informovať existujúcich neprofesionálnych klientov, ktorí prijímali informácie požadované týmto zákonom v listinnej podobe, o skutočnosti, že tieto informácie sa im zašlú v elektronickej podobe najmenej osem týždňov pred odoslaním týchto informácií v elektronickej podobe. Obchodník s cennými papiermi je povinný informovať existujúcich neprofesionálnych klientov o možnosti pokračovania v prijímaní informácií v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Obchodník s cennými papiermi je tiež povinný informovať existujúcich neprofesionálnych klientov o tom, že ak nepožiadajú o pokračovanie poskytovania informácií v listinnej podobe počas ôsmych týždňov, uskutoční sa automatický prechod na poskytovanie informácií v elektronickej podobe. Existujúcich neprofesionálnych klientov, ktorým sa poskytujú informácie podľa tohto zákona v elektronickej podobe obchodník s cennými papiermi nemusí o tejto skutočnosti informovať.

§ 73f
(1)

Pri poskytovaní investičného poradenstva alebo investičnej služby riadenie portfólia je obchodník s cennými papiermi povinný získať potrebné informácie týkajúce sa znalostí a skúseností klienta alebo potenciálneho klienta v oblasti investícií, vzťahujúce sa na konkrétny typ finančného nástroja, investičnej služby alebo vedľajšej služby, jeho finančnú situáciu vrátane jeho schopnosti znášať stratu, jeho odolnosť voči riziku a jeho investičné ciele a na základe takto získaných informácií odporučiť klientovi alebo potenciálnemu klientovi investičné služby a finančné nástroje, ktoré sú pre neho vhodné a ktoré zodpovedajú jeho odolnosti voči riziku a schopnosti znášať straty.58ha) Obchodník s cennými papiermi pri poskytovaní investičného poradenstva môže odporúčať balík služieb alebo produktov poskytovaných podľa § 73b ods. 22, len ak celkový balík je vhodný pre klienta.

(2)

Obchodník s cennými papiermi je povinný poskytovať klientovi príslušné správy o poskytovanej službe na trvanlivom médiu. Tieto správy musia obsahovať pravidelné oznámenia klientom s prihliadnutím na druh a zložitosť zahrnutých finančných nástrojov a na povahu služby poskytovanej klientovi a musia obsahovať náklady spojené s transakciami a službami uskutočnenými v mene alebo na účet klienta, ak je to potrebné.

(3)

Pri poskytovaní investičného poradenstva je povinný obchodník s cennými papiermi pred uskutočnením transakcie poskytnúť klientovi na trvanlivom médiu písomné vyhlásenie o vhodnosti pre klienta, v ktorom sa uvedie, akým spôsobom poskytnuté investičné poradenstvo zodpovedá preferenciám, potrebám a iným charakteristikám neprofesionálneho klienta.

(4)

Ak sa zmluva o kúpe alebo o predaji finančného nástroja uzatvára s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku, čo bráni poskytnúť vyhlásenie o vhodnosti pre klienta vopred, obchodník s cennými papiermi môže poskytnúť písomné vyhlásenie o vhodnosti pre klienta na trvanlivom médiu bezprostredne po tom, ako je klient viazaný takouto zmluvou, ak sú splnené obe tieto podmienky:

a)

klient súhlasil s prijatím vyhlásenia o vhodnosti pre klienta bezodkladne po uzatvorení transakcie a

b)

obchodník s cennými papiermi poskytol klientovi možnosť oddialiť transakciu s cieľom vopred prijať vyhlásenie o vhodnosti pre klienta.

(5)

Ak obchodník s cennými papiermi poskytuje investičnú službu riadenie portfólia alebo informoval klienta, že bude pravidelne poskytovať hodnotenie vhodnosti pre klienta, pravidelné oznámenie podľa odseku 2 obsahuje aktuálne vyhlásenie o tom, ako investícia zodpovedá preferenciám, potrebám a iným charakteristikám neprofesionálneho klienta.

(6)

Séria obchodov, z ktorých každý je vhodný pre klienta, ak sa posudzujú samostatne, môže byť nevhodná pre klienta, ak sú odporúčania alebo rozhodnutia obchodovať poskytované vo frekvencii, ktorá nie je v súlade so záujmami klienta.

(7)

Pri poskytovaní investičného poradenstva alebo investičnej služby riadenie portfólia, ktoré zahŕňajú zámenu finančných nástrojov, je obchodník s cennými papiermi povinný získať potrebné informácie o investícii klienta a analyzovať náklady a prínosy zámeny finančných nástrojov. Pri poskytovaní investičného poradenstva je obchodník s cennými papiermi povinný informovať klienta, či prínosy prevyšujú náklady zámeny finančných nástrojov.

§ 73g
(1)

Pri poskytovaní iných investičných služieb, ako sú uvedené v § 73f, je obchodník s cennými papiermi povinný požiadať klienta alebo potenciálneho klienta o poskytnutie informácie týkajúcej sa jeho znalostí a skúseností v oblasti investovania týkajúce sa konkrétneho ponúkaného alebo požadovaného druhu finančného nástroja, investičnej služby alebo vedľajšej služby tak, aby obchodník s cennými papiermi mohol určiť, či sú dostatočné na to, aby si klient uvedomoval riziká spojené s príslušným druhom ponúkaného alebo požadovaného finančného nástroja alebo investičnej služby alebo vedľajšej služby, a či sú pre klienta primerané. Ak obchodník s cennými papiermi poskytuje balík služieb alebo produktov podľa § 73b ods. 22, celkový balík musí byť primeraný pre klienta.

(2)

Ak obchodník s cennými papiermi usúdi na základe takto získaných informácií, že finančný nástroj alebo investičná služba alebo vedľajšia služba nie sú pre klienta alebo potenciálneho klienta primerané, obchodník s cennými papiermi ich na to upozorní. Toto upozornenie sa môže poskytnúť v štandardizovanej forme.

(3)

Ak sa klient alebo potenciálny klient rozhodne neposkytnúť informácie podľa odseku 1 alebo neposkytne dostatočné informácie týkajúce sa jeho znalostí a skúseností, obchodník s cennými papiermi je povinný upozorniť klienta alebo potenciálneho klienta, že takéto rozhodnutie mu neumožní určiť, či príslušná investičná služba alebo vedľajšia služba alebo finančný nástroj sú pre neho primerané. Toto upozornenie sa môže poskytnúť v štandardizovanej forme.

§ 73h
(1)

Ustanovenie § 73g sa nepoužije, ak obchodník s cennými papiermi poskytuje investičné služby podľa § 6 ods. 1 písm. a) alebo b) okrem poskytovania úverov alebo pôžičiek podľa § 6 ods. 2 písm. b), ktoré nepozostávajú z existujúcich úverových limitov pôžičiek, bežných účtov alebo kontokorentných nástrojov klientov a ak sú splnené tieto podmienky:

a)

poskytované investičné služby sa týkajú

1.

akcií prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, na rovnocennom trhu nečlenského štátu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme okrem akcií a obdobných cenných papierov podnikov, ktoré nie sú otvorenými fondami a okrem akcií a obdobných cenných papierov, ktoré obsahujú derivát; trh nečlenského štátu sa považuje za rovnocenný s regulovaným trhom, ak spĺňa rovnocenné požiadavky ako ustanovuje osobitný zákon,58hc) a je uvedený v zozname zostavenom Komisiou,

2.

nástrojov peňažného trhu, okrem tých, ktoré obsahujú derivát alebo ktoré majú takú štruktúru, ktorá sťažuje klientovi porozumieť prípadnému riziku,

3.

dlhopisov alebo iných druhov dlhových cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, na rovnocennom trhu nečlenského štátu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme; to neplatí, ak tieto cenné papiere obsahujú derivát, alebo ktoré majú takú štruktúru, ktorá sťažuje klientovi porozumieť prípadnému riziku,

4.

cenných papierov štandardných fondov a európskych štandardných fondov okrem štruktúrovaných štandardných fondov a štruktúrovaných európskych štandardných fondov podľa osobitného predpisu,58hca)

5.

štruktúrovaných vkladov okrem tých, ktoré majú takú štruktúru, ktorá sťažuje klientovi porozumieť riziku návratnosti alebo nákladom spojeným s predčasným ukončením platnosti produktu,

6.

ostatných nekomplexných finančných nástrojov na účely tohto odseku,58hcb)

b)

investičná služba je poskytovaná z podnetu klienta alebo potenciálneho klienta,

c)

klient alebo potenciálny klient bol jasne informovaný, že pri poskytovaní tejto služby sa nevyžaduje, aby obchodník s cennými papiermi posudzoval primeranosť poskytovaného alebo ponúkaného finančného nástroja alebo investičnej služby a že z tohto dôvodu nepožíva výhodu zodpovedajúcej ochrany na základe príslušných ustanovení tohto zákona o pravidlách činnosti vo vzťahu ku klientom; toto upozornenie sa môže poskytnúť v štandardizovanej forme,

d)

obchodník s cennými papiermi dodržiava povinnosti podľa § 71l.

(2)

Ustanovenia § 73g a 73f sa nepoužijú, ak podmienkou zmluvy o úver, ktorá sa týka nehnuteľného majetku určeného na bývanie, na ktorú sa vzťahujú ustanovenia o posúdení úverovej bonity spotrebiteľov podľa osobitného predpisu,58hcc) je poskytnutie investičnej služby tomu istému spotrebiteľovi vo vzťahu k hypotekárnemu dlhopisu osobitne emitovanému na zabezpečenie financovania a majúcemu rovnaké podmienky ako zmluva o úvere, ktorá sa týka nehnuteľného majetku určeného na bývanie, aby bol úver splatný, refinancovaný alebo umorený.

§ 73i

Obchodník s cennými papiermi je povinný viesť evidenciu, ktorá musí obsahovať všetky dokumenty, ktoré obsahujú všetky práva a povinnosti dohodnuté medzi obchodníkom s cennými papiermi a klientom a iné podmienky, za ktorých obchodník s cennými papiermi poskytne klientovi investičné služby alebo vedľajšie služby. Práva a povinnosti strán možno do tejto evidencie uviesť aj formou odkazu na iné dokumenty alebo všeobecne záväzné právne predpisy.

§ 73m

Ak sa investičná služba ponúka ako súčasť finančného produktu, ktorý podlieha ustanoveniam osobitného predpisu58he) alebo právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa bánk a spotrebiteľských úverov a upravujúcich posúdenie rizika klientov alebo informačné povinnosti vo vzťahu k tejto službe, na túto investičnú službu sa nevzťahujú povinnosti podľa § 73b až 73d, ak už boli splnené na základe týchto predpisov.

§ 73n
(1)

Ak obchodník s cennými papiermi prijal inštrukciu na vykonávanie investičných alebo vedľajších služieb na účet klienta prostredníctvom iného obchodníka s cennými papiermi, nie je povinný skúmať spoľahlivosť informácií o klientovi oznámené týmto iným obchodníkom s cennými papiermi; za úplnosť a presnosť oznámenej informácie zodpovedá obchodník s cennými papiermi, ktorý postúpil inštrukciu.

(2)

Obchodník s cennými papiermi, ktorý prijal inštrukciu na vykonanie investičných služieb alebo vedľajších služieb na účet klienta spôsobom podľa odseku 1, nie je povinný skúmať spoľahlivosť odporúčania v súvislosti s investičnou službou alebo vedľajšou službou alebo obchodom, ktorú klientovi poskytol iný obchodník s cennými papiermi; za spoľahlivosť odporúčania zodpovedá obchodník s cennými papiermi, ktorý postúpil inštrukciu.

(3)

Ustanoveniami odsekov 1 a 2 nie je dotknutá zodpovednosť obchodníka s cennými papiermi podľa tohto zákona, ktorý prijal inštrukciu prostredníctvom iného obchodníka s cennými papiermi za uskutočnenie investičnej služby alebo vedľajšej služby alebo obchodu založeného na takýchto informáciách alebo odporúčaniach v súlade s odsekmi 1 a 2.

§ 73o
(1)

Obchodník s cennými papiermi je povinný prijať dostatočné opatrenia, aby pri vykonávaní pokynov získal najlepší možný výsledok pre svojich klientov pri zohľadnení ceny, nákladov, rýchlosti a pravdepodobnosti vykonania pokynu, vyrovnania obchodu, veľkosti a povahy alebo iných kritérií, ktoré sa týkajú vykonania pokynu. Ak klient vydá konkrétnu inštrukciu týkajúcu sa pokynu alebo jeho špecifického charakteru, obchodník s cennými papiermi je povinný vykonať pokyn podľa tejto konkrétnej inštrukcie, pričom takéto konanie sa považuje za splnenie povinnosti získať najlepší možný výsledok pre svojho klienta.

(2)

Ak obchodník s cennými papiermi vykonáva pokyn na účet klienta, najlepší možný výsledok sa určí z hľadiska celkového plnenia predstavujúceho cenu finančného nástroja a náklady spojené s vykonaním pokynu, ktoré vznikli klientovi a ktoré sú priamo spojené s vykonaním pokynu, vrátane poplatkov pre miesta výkonu, poplatkov za zúčtovanie a vyrovnanie a akýchkoľvek poplatkov hradených tretím osobám zapojeným do vykonania pokynu. Ak existuje viac ako jedno konkurenčné miesto výkonu pokynu pre finančný nástroj, pri posudzovaní poskytnutia najlepšieho možného výsledku pre klienta sa prihliada na provízie a náklady obchodníka s cennými papiermi na vykonanie pokynu v každom mieste výkonu uvedenom v stratégii vykonávania pokynov a ktoré je dostupné na vykonanie pokynu.

(3)

Obchodník s cennými papiermi nesmie prijať žiadnu odmenu, zľavu ani nepeňažnú výhodu za smerovanie pokynov klientov na konkrétne obchodné miesto alebo miesto výkonu, čo by bolo v rozpore s požiadavkami konfliktu záujmov alebo prijímania a uhrádzania poplatkov, provízií alebo nepeňažných výhod.

(4)

Pri finančných nástrojoch, ktoré podliehajú obchodovacej povinnosti podľa osobitného predpisu,58hf) každé obchodné miesto a systematický internalizátor, a pri ostatných finančných nástrojoch, každé miesto výkonu je povinné bezplatne sprístupniť verejnosti údaje o kvalite výkonu transakcií58hea) na príslušnom mieste, a to aspoň raz ročne. Obchodník s cennými papiermi je povinný po vykonaní pokynu alebo transakcie na účet klienta informovať klienta o tom, kde bol pokyn vykonaný. Pravidelné správy zahŕňajú podrobné údaje o cene, nákladoch, rýchlosti a pravdepodobnosti vykonania pokynu pri jednotlivých finančných nástrojoch.

(5)

Obchodník s cennými papiermi je povinný preukázať svojim klientom na ich žiadosť, že vykonal ich pokyny v súlade so stratégiou tohto obchodníka s cennými papiermi na ich vykonávanie, a preukázať Národnej banke Slovenska na požiadanie dodržanie tejto povinnosti.

§ 73p
(1)

Obchodník s cennými papiermi je povinný zaviesť a dodržiavať stratégiu vykonávania pokynov, aby získal najlepší možný výsledok v súlade s § 73o pri vykonávaní pokynov svojich klientov. Stratégia vykonávania pokynov musí byť aktualizovaná najmenej raz ročne a pri podstatných zmenách, ktoré majú vplyv na schopnosť obchodníka s cennými papiermi získavať najlepší možný výsledok pre svojich klientov pri vykonávaní pokynov.

(2)

Stratégia vykonávania pokynov musí obsahovať vo vzťahu ku každému druhu finančného nástroja informácie o miestach výkonu, na ktorých obchodník s cennými papiermi vykonáva pokyny svojich klientov, a skutočnosti ovplyvňujúce výber miesta výkonu. Stratégia vykonávania pokynov musí obsahovať aspoň tie miesta výkonu, ktoré trvale umožňujú obchodníkovi s cennými papiermi získavať najlepší možný výsledok pri vykonávaní pokynov klienta.

(3)

Obchodník s cennými papiermi je povinný poskytnúť svojim klientom príslušné informácie o svojej stratégii vykonávania pokynov a pred poskytnutím investičnej služby získať ich predchádzajúci súhlas so stratégiou vykonávania pokynov. V týchto informáciách sa jednoznačne a dostatočne podrobne vysvetlí ľahko pochopiteľným spôsobom pre klientov, ako bude obchodník s cennými papiermi vykonávať pokyny v mene klienta.

(4)

Ak stratégia vykonávania pokynov umožňuje, aby sa pokyny klienta mohli vykonať mimo regulovaného trhu, mnohostranného obchodného systému alebo mimo organizovaného obchodného systému, obchodník s cennými papiermi je o tejto možnosti povinný informovať svojich klientov. Obchodník s cennými papiermi môže vykonať pokyny klienta mimo regulovaného trhu, mimo mnohostranného obchodného systému alebo mimo organizovaného obchodného systému, len ak získal predchádzajúci výslovný súhlas klienta s takým spôsobom vykonania pokynu; takýto súhlas môže byť udelený obchodníkovi s cennými papiermi vo forme všeobecného súhlasu na všetky obchody klienta alebo vo forme individuálnych súhlasov na jednotlivé obchody.

(5)

Obchodník s cennými papiermi je povinný monitorovať účinnosť svojich opatrení na vykonávanie pokynov a stratégie vykonávania pokynov na účely identifikácie a nápravy nedostatkov. Najmä je povinný pravidelne podľa osobitného predpisu58hfb) vyhodnocovať účinnosť stratégie vykonávania pokynov a to, či miesta výkonu do nej zahrnuté umožňujú získať najlepší možný výsledok pre klienta a či je potrebné urobiť zmeny svojich opatrení na vykonávanie pokynov. Obchodník s cennými papiermi je povinný oznamovať klientom všetky podstatné zmeny svojich opatrení na vykonávanie pokynov alebo stratégie vykonávania pokynu. Obchodník s cennými papiermi, ktorý vykonáva pokyny klientov, je povinný pre každý druh finančných nástrojov raz ročne vypracovať a zverejniť súhrn informácií z piatich najlepších miest výkonu z hľadiska objemov obchodovania na ročnej báze, kde sa vykonávali pokyny klientov v predchádzajúcom roku a údaje o dosiahnutej kvalite vykonávaných pokynov.58hfc)

(6)

Obchodník s cennými papiermi je povinný na žiadosť klienta preukázať, že vykonal jeho pokyn v súlade so stratégiou vykonávania pokynov.

§ 73s

Obchodník s cennými papiermi, ktorý má v povolení na poskytovanie investičných služieb uvedenú investičnú službu podľa § 6 ods. 1 písm. b), je povinný zaviesť postupy a opatrenia, ktoré umožnia bezodkladné, spravodlivé a pohotové vykonanie pokynov klienta vo vzťahu k pokynom ostatných klientov alebo k obchodným záujmom obchodníka s cennými papiermi. Tieto postupy a opatrenia musia umožniť, aby sa inak porovnateľné pokyny klientov vykonali podľa času ich prijatia obchodníkom s cennými papiermi.

§ 73t

Pri limitovaných pokynoch klientov týkajúcich sa akcií prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu alebo obchodovaných na obchodnom mieste, ktoré nie sú vykonané ihneď podľa prevládajúcich trhových podmienok, obchodník s cennými papiermi je povinný prijať, ak klient výslovne nevydá iné inštrukcie, opatrenia na umožnenie najskoršieho možného vykonania tohto pokynu okamžitým zverejnením tohto limitovaného pokynu klienta spôsobom, ktorý umožňuje ľahký prístup pre ostatných účastníkov trhu.58hf) Obchodník s cennými papiermi môže túto povinnosť splniť postúpením limitovaného pokynu klienta na obchodné miesto. Národná banka Slovenska môže upustiť od povinnosti zverejniť limitovaný pokyn veľkého rozsahu v porovnaní s bežným trhovým objemom určeným podľa osobitného predpisu.58hfa) Limitovaným pokynom sa rozumie pokyn kupovať alebo predávať finančný nástroj v rámci určeného cenového limitu alebo výhodnejšie a v určenom objeme.

§ 73u
(1)

Obchodník s cennými papiermi, ktorý má v povolení na poskytovanie investičných služieb uvedenú investičnú službu podľa § 6 ods. 1 písm. a), b) alebo c), môže začať alebo uzavierať obchody s oprávnenými protistranami, pričom ustanovenia § 73b až 73m a 73o až 73t okrem § 73d ods. 13 až 15 sa vo vzťahu k týmto obchodom alebo vo vzťahu k vedľajšej službe priamo spojenej s týmito obchodmi nepoužijú.

(2)

Oprávnenou protistranou podľa odseku 1 je

a)

obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi,

b)

banka alebo zahraničná banka,

c)

poisťovňa, zahraničná poisťovňa alebo poisťovňa z iného členského štátu,

d)

správcovská spoločnosť, zahraničná správcovská spoločnosť, podielový fond, európsky fond, zahraničná investičná spoločnosť alebo zahraničný podielový fond,

e)

dôchodková správcovská spoločnosť, doplnková dôchodková spoločnosť, dôchodkový fond, doplnkový dôchodkový fond, obdobné zahraničné spoločnosti a fondy,

f)

iná finančná inštitúcia povolená alebo regulovaná podľa práva Európskej únie alebo členského štátu,

g)

osoba podľa § 54 ods. 3 písm. i) a j),

h)

orgán verejnej moci Slovenskej republiky alebo iného štátu, vrátane Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity poverenej vykonávaním niektorých činností súvisiacich so správou štátneho dlhu a riadenia likvidity podľa osobitného predpisu,49a) a orgán iného štátu poverený alebo podieľajúci sa na správe verejného dlhu,

i)

Národná banka Slovenska alebo centrálna banka iného štátu, Európska centrálna banka,

j)

medzinárodná organizácia,

k)

profesionálny klient podľa § 8a ods. 2 písm. a) až c), ak už nie je uvedený v písmenách a) až j),

l)

profesionálny klient podľa § 8a ods. 2 písm. e) na jeho žiadosť a len vo vzťahu k investičným službám alebo vedľajším službám alebo obchodom, pri ktorých ho možno považovať za profesionálneho klienta.

(3)

Obchodník s cennými papiermi je pred uzavretím obchodu podľa odseku 1 s osobou podľa odseku 2 písm. k) alebo l) povinný získať potvrdenie od budúcej protistrany, že súhlasí, aby sa s ňou zaobchádzalo ako s oprávnenou protistranou. Takéto potvrdenie sa môže vydať na všetky obchody alebo len na jednotlivé obchody.

(4)

Oprávnená protistrana podľa odseku 2 písm. a) až j) má právo požadovať všeobecne alebo pri jednotlivých obchodoch, že sa s ňou bude zaobchádzať ako s klientom, ktorého obchody s obchodníkom s cennými papiermi podliehajú ustanoveniam § 73b až 73m a 73o až 73t. Takýto súhlas môže byť udelený obchodníkovi s cennými papiermi vo forme všeobecného súhlasu na všetky obchody alebo len na jednotlivé obchody. Ak v žiadosti podľa prvej vety oprávnená protistrana výslovne nepožiadala, aby sa s ňou zaobchádzalo ako s neprofesionálnym klientom, obchodník s cennými papiermi zaobchádza s touto oprávnenou protistranou ako s profesionálnym klientom. Ak však táto oprávnená protistrana výslovne požiada, aby sa s ňou zaobchádzalo ako s neprofesionálnym klientom, uplatnia sa ustanovenia § 8a týkajúce sa žiadosti o zaobchádzanie ako s neprofesionálnym klientom.

(5)

Ak sa pri obchode potenciálne protistrany riadia rôznymi právnymi poriadkami, obchodník s cennými papiermi sa podriadi štatútu oprávnenej protistrany, ktorý je ustanovený na základe právnych predpisov alebo opatrení členského štátu, v ktorom má táto oprávnená protistrana sídlo.

(6)

Obchodník s cennými papiermi je povinný vo vzťahu s oprávnenými protistranami konať čestne, spravodlivo a profesionálne a komunikovať s nimi jasným, prehľadným a nezavádzajúcim spôsobom s prihliadnutím na povahu oprávnenej protistrany a jej činnosti.58hg)

§ 73v - Služby poskytované profesionálnym klientom
(1)

Požiadavky podľa § 73d ods. 1 písm. d) sa nevzťahujú na služby poskytované profesionálnemu klientovi okrem investičného poradenstva a investičnej služby riadenie portfólia.

(2)

Požiadavky podľa § 73f ods. 2 až 7 sa nevzťahujú na služby poskytované profesionálnemu klientovi, ak o to požiada v listinnej podobe alebo elektronickej podobe obchodníka s cennými papiermi.

(3)

Obchodník s cennými papiermi je povinný viesť záznamy o žiadostiach podaných v listinnej podobe podľa odseku 2.

§ 74

Obchodník s cennými papiermi je povinný sústavne spĺňať požiadavky na vlastné zdroje podľa osobitného predpisu.56acab)

§ 74b
(1)

Rozsah a spôsob zverejňovania informácií obchodníkom s cennými papiermi ustanovuje osobitný predpis.58ja)

(2)

Národná banka Slovenska je oprávnená požadovať od obchodníka s cennými papiermi, ktorý nie je malým a neprepojeným obchodníkom, a od obchodníka s cennými papiermi podľa osobitného predpisu58jaa)

a)

zverejnenie informácií podľa osobitného predpisu58ja) častejšie ako raz ročne a určiť lehotu na ich zverejnenie,

b)

zverejnenie dokumentov iných ako finančné výkazy prostredníctvom určených médií, najmä na webovom sídle obchodníka s cennými papiermi.

(3)

Národná banka Slovenska je oprávnená požadovať od materského obchodníka s cennými papiermi raz ročne zverejnenie informácií podľa § 71d ods. 1 až 3 a zoznamu akcionárov s kvalifikovanou účasťou v plnom rozsahu alebo formou odkazov na rovnocenné informácie za skupinu obchodníkov s cennými papiermi.

(4)

Obchodník s cennými papiermi, ktorého priemerná hodnota súvahových aktív a podsúvahových aktív presahuje 100 000 000 eur počas štyroch rokov bezprostredne predchádzajúcich príslušnému hospodárskemu roku, je povinný v súlade s osobitným predpisom58ja) zverejniť informácie podľa osobitného predpisu.58jb)

§ 74c
(1)

Obchodník s cennými papiermi, ktorý nie je malým a neprepojeným obchodníkom, je povinný mať zavedené riadne, účinné a úplné opatrenia, stratégie a postupy na priebežné hodnotenie a udržiavanie výšky, druhov a rozmiestnenia vnútorného kapitálu a likvidných aktív, ktoré považuje za primerané na krytie povahy a úrovne rizík, ktoré môže obchodník s cennými papiermi predstavovať pre iné osoby alebo ktorým je alebo môže byť tento obchodník s cennými papiermi vystavený.

(2)

Obchodník s cennými papiermi je povinný mať zavedené opatrenia, stratégie a postupy podľa odseku 1, ktoré sú vhodné a primerané povahe, rozsahu a zložitosti vykonávaných činností obchodníka s cennými papiermi.

(3)

Obchodník s cennými papiermi, ktorý nie je malým a neprepojeným obchodníkom, je povinný pravidelne vykonávať interné preskúmanie opatrení, stratégií a postupov uvedených v odseku 1.

(4)

Malý a neprepojený obchodník je povinný uplatňovať požiadavky podľa odseku 1, ak o to Národná banka Slovenska požiada.

§ 74e - Dodatočná požiadavka na vlastné zdroje
(1)

Na základe výsledkov preskúmania a hodnotenia podľa § 135 ods. 8 až 17 a § 144 ods. 1 písm. m) Národná banka Slovenska uloží obchodníkovi s cennými papiermi dodatočnú požiadavku na vlastné zdroje, ak

a)

obchodník s cennými papiermi je vystavený rizikám alebo prvkom rizík, ktoré sú významné a ktoré nie sú kryté alebo ktoré nie sú dostatočne kryté požiadavkami na vlastné zdroje a najmä požiadavkami podľa osobitného predpisu,58jc) alebo takéto riziká predstavuje pre iné subjekty,

b)

obchodník s cennými papiermi nespĺňa požiadavky podľa § 71d a § 74c ods. 1 a nie je pravdepodobné, že iné opatrenia v oblasti dohľadu by boli dostatočné na splnenie týchto požiadaviek v primeranom čase,

c)

úpravy ocenení podľa § 75 sú nedostatočné na to, aby obchodníkovi s cennými papiermi umožnili za normálnych trhových podmienok v krátkej dobe predať alebo zaistiť (hedžing) svoje pozície bez významnej straty,

d)

neplnenie požiadaviek na používanie interného modelu podľa § 135 ods. 12 až 16 bude mať pravdepodobne za následok nedostatočné požiadavky na vlastné zdroje alebo,

e)

obchodník s cennými papiermi opakovane nezavedie alebo nedodržuje dostatočnú výšku dodatočných vlastných zdrojov podľa § 74f.

(2)

Na účely odseku 1 písm. a) sa riziká alebo prvky rizík považujú za nekryté alebo nedostatočne kryté požiadavkami na vlastné zdroje určenými podľa osobitného predpisu,58jca) ak výška, druh a štruktúra kapitálu, ktorý Národná banka Slovenska považuje za primeraný pri zohľadnení vnútorne určených vlastných zdrojov podľa § 74c ods. 1, sú vyššie ako požiadavka na vlastné zdroje určená podľa osobitného predpisu.58jc)

(3)

Na účely odseku 2 sa vlastné zdroje považujú za primerané, aj ak zahŕňajú niektoré alebo všetky riziká alebo prvky rizík, ktoré sú vylúčené z požiadavky na vlastné zdroje podľa osobitného predpisu.58jc)

(4)

Národná banka Slovenska určí výšku dodatočnej požiadavky na vlastné zdroje podľa § 144 ods. 1 písm. m) ako rozdiel medzi vlastnými zdrojmi považovanými za primerané podľa odsekov 2 a 3 a požiadavkami na vlastné zdroje podľa osobitného predpisu.58jc)

(5)

Obchodník s cennými papiermi spĺňa dodatočnú požiadavku na vlastné zdroje, ktorú mu uložila Národná banka Slovenska podľa § 144 ods. 1 písm. m), vlastnými zdrojmi ktoré spĺňajú tieto podmienky:

a)

najmenej tri štvrtiny dodatočnej požiadavky na vlastné zdroje tvorí kapitál Tier 1,

b)

najmenej tri štvrtiny kapitálu Tier 1 podľa písmena a) tvorí vlastný kapitál Tier 1,

c)

tieto vlastné zdroje sa nepoužijú na splnenie požiadaviek podľa osobitného predpisu.58jcb)

(6)

Národná banka Slovenska v odôvodnení rozhodnutia o uložení sankcie podľa § 144 ods. 1 písm. m), ktorým uloží obchodníkovi s cennými papiermi dodatočnú požiadavku na vlastné zdroje, uvedie presný popis úplného posúdenia všetkých skutočností podľa odsekov 1 až 5. Ak Národná banka Slovenska uloží sankciu podľa § 144 ods. 1 písm. m), ktorou uloží obchodníkovi s cennými papiermi dodatočnú požiadavku na vlastné zdroje z dôvodu podľa odseku 1 písm. d), odôvodnenie obsahuje dôvody, pre ktoré uloženie odporúčania týkajúceho sa dodatočných vlastných zdrojov podľa § 74f už nie je dostatočné.

(7)

Národná banka Slovenska môže rozhodnúť o uložení dodatočnej požiadavky na vlastné zdroje podľa odsekov 1 až 6 malému a neprepojenému obchodníkovi.

(8)

Ak Národná banka Slovenska uloží podľa § 144 ods. 1 písm. m) obchodníkovi s cennými papiermi dodatočnú požiadavku na vlastné zdroje a požiadavky týkajúce sa dodatočných vlastných zdrojov podľa § 74f ods. 2, informuje o tom rezolučnú radu.

§ 74f
(1)

Národná banka Slovenska môže od obchodníka s cennými papiermi, ktorý nie je malým a neprepojeným obchodníkom, s ohľadom na veľkosť, systémový význam, povahu, rozsah a zložitosť činností, požadovať udržiavanie ním vypočítanej výšky vlastných zdrojov vo výške presahujúcej hodnotu požiadaviek na vlastné zdroje podľa osobitného predpisu58jd) a podľa tohto zákona vrátane dodatočnej požiadavky podľa § 144 ods. 1 písm. m), s cieľom zabezpečiť, aby hospodárske cykly neviedli k porušeniu týchto požiadaviek alebo neohrozovali schopnosť tohto obchodníka s cennými papiermi postupne ukončiť alebo zastaviť výkon povolených činností riadnym spôsobom.

(2)

Národná banka Slovenska na základe preskúmania vypočítanej výšky vlastných zdrojov podľa odseku 1, oznámi obchodníkovi s cennými papiermi, ktorý nie je malým a neprepojeným obchodníkom, výsledky tohto preskúmania, ako aj požadovanú úpravu výšky vlastných zdrojov podľa odseku 1 a termín splnenia určenej požiadavky.

§ 74g - Osobitné požiadavky na likviditu
(1)

Na základe výsledkov preskúmania podľa § 135 ods. 8 až 17 a § 144 ods. 1 písm. af) Národná banka Slovenska uloží obchodníkovi s cennými papiermi, ktorý nie je malým a neprepojeným obchodníkom alebo ktorý je malým a neprepojeným obchodníkom a zároveň tento obchodník nebol vyňatý z uplatňovania požiadavky na likviditu podľa osobitného predpisu,58je) osobitnú požiadavku na likviditu, ak

a)

obchodník s cennými papiermi je vystavený riziku likvidity alebo prvkom rizika likvidity, ktoré sú závažné a nie sú kryté alebo nie sú dostatočne kryté požiadavkou na likviditu podľa osobitného predpisu58jea) alebo

b)

obchodník s cennými papiermi nespĺňa požiadavky podľa § 71d a § 74c ods. 1 a nie je pravdepodobné, že iné opatrenia v oblasti dohľadu by boli dostatočné na zabezpečenie splnenia týchto požiadaviek v primeranom čase.

(2)

Na účely odseku 1 písm. a) sa riziko likvidity alebo prvky rizika likvidity považujú za nekryté alebo nedostatočne kryté požiadavkou na likviditu určenou podľa osobitného predpisu,58jea) len ak výška a druhy likvidity, ktoré Národná banka Slovenska považuje za primerané na základe preskúmania hodnotenia vlastných zdrojov podľa § 74c ods. 1 vykonaného obchodníkom s cennými papiermi, sú vyššie ako požiadavka na likviditu podľa osobitného predpisu.58jea)

(3)

Národná banka Slovenska určí výšku osobitnej požiadavky na likviditu podľa § 144 ods. 1 písm. af) ako rozdiel medzi likviditou považovanou za primeranú podľa odseku 2 a požiadavkou na likviditu podľa osobitného predpisu.58jea)

(4)

Obchodník s cennými papiermi spĺňa osobitné požiadavky na likviditu podľa § 144 ods. 1 písm. af) likvidnými aktívami určenými podľa osobitného predpisu.58jeb)

(5)

Národná banka Slovenska v odôvodnení rozhodnutia o uložení osobitnej požiadavky na likviditu podľa § 144 ods. 1 písm. af) uvedie presný popis úplného posúdenia všetkých skutočností podľa odsekov 1 až 3.

Obchodná dokumentácia

§ 75
(1)

Obchodník s cennými papiermi je povinný zabezpečiť uchovávanie záznamov o všetkých poskytnutých investičných službách, investičných činnostiach a vedľajších službách, systémoch a postupoch podľa tohto zákona a osobitného predpisu50cb) a vykonaných transakciách tak, aby Národná banka Slovenska mohla plniť svoje úlohy v oblasti dohľadu a najmä zistiť, či obchodník s cennými papiermi dodržiava všetky povinnosti vrátane povinností vo vzťahu ku klientom alebo potenciálnym klientom a integrite trhu, v súlade s osobitným predpisom.58jf)

(2)

Záznamy podľa odseku 1 musia zahŕňať záznamy telefonických rozhovorov a elektronickej komunikácie, ktoré sa týkajú minimálne transakcií uzatvorených pri obchodovaní na vlastný účet a poskytovania služieb, ktoré sa týkajú pokynov klientov, súvisiacich s prijímaním, odosielaním a vykonávaním pokynov klienta. Takéto záznamy telefonických rozhovorov a elektronickej komunikácie zahŕňajú aj tie, ktoré sa uskutočňujú so zámerom vyústiť do transakcií uzavretých pri obchodovaní na vlastný účet alebo poskytnutia služieb, ktoré sa týkajú pokynov klientov, súvisiacich s prijímaním, zasielaním a vykonávaním pokynov klientov, a to aj ak tieto konverzácie alebo komunikácia nevedú k uzavretiu takýchto transakcií alebo k poskytnutiu služieb týkajúcich sa pokynov klientov.

(3)

Obchodník s cennými papiermi je povinný prijať všetky primerané opatrenia s cieľom zaznamenať príslušné telefonické rozhovory a elektronickú komunikáciu uskutočnené, zaslané alebo prijaté zariadeniami, ktoré obchodník s cennými papiermi poskytol zamestnancovi alebo zmluvnému dodávateľovi, alebo používanie ktorých zamestnancom alebo zmluvným dodávateľom obchodník s cennými papiermi odsúhlasil alebo povolil. Obchodník s cennými papiermi je povinný informovať nových i existujúcich klientov o tom, že telefonický rozhovor medzi obchodníkom s cennými papiermi a jeho klientmi, ktorý vyústi alebo môže vyústiť do transakcie, sa bude nahrávať. Takéto oznámenie sa môže uskutočniť raz pred poskytnutím investičných služieb novým klientom alebo existujúcim klientom.

(4)

Obchodník s cennými papiermi nesmie poskytnúť investičné služby a investičné činnosti telefonicky tým klientom, ktorí neboli vopred informovaní o nahrávaní ich telefonického rozhovoru alebo elektronickej komunikácie, ak takéto investičné služby a investičné činnosti súvisia s prijímaním, odosielaním a vykonávaním pokynov klientov. Títo klienti môžu pokyny oznamovať iným spôsobom, takáto komunikácia sa však musí uskutočniť na trvanlivom médiu, ako sú najmä poštové zásielky, faxy, emaily alebo záznamy pokynov klienta urobené na stretnutiach. Môže sa zaznamenávať predovšetkým obsah príslušnej osobnej konverzácie s klientom v podobe písanej zápisnice alebo poznámok. Takéto pokyny sa považujú za rovnocenné pokynom prijatým telefonicky.

(5)

Obchodník s cennými papiermi je povinný prijať všetky primerané opatrenia s cieľom zabrániť zamestnancovi alebo zmluvnému dodávateľovi, aby uskutočňovali, zasielali alebo prijímali príslušné telefonické rozhovory a elektronickú komunikáciu svojimi súkromnými zariadeniami, z ktorých obchodník s cennými papiermi nedokáže robiť záznamy alebo ich kopírovať. Zaznamenané záznamy sa na požiadanie poskytnú dotknutým klientom a uchovávajú sa počas piatich rokov a na žiadosť Národnej banky Slovenska počas siedmich rokov.

(6)

Obchodník s cennými papiermi je povinný viesť obchodnú knihu, v ktorej denne zaznamenáva pozície v jednotlivých finančných nástrojoch a v jednotlivých komoditách, ktoré drží s úmyslom obchodovania alebo na účel zabezpečenia svojich obchodov s finančnými nástrojmi alebo komoditami zaznamenanými v obchodnej knihe, ak sú tieto finančné nástroje alebo komodity obchodovateľné alebo je možné obchody s týmito finančnými nástrojmi alebo komoditami zabezpečiť. Pri vedení obchodnej knihy postupuje obchodník s cennými papiermi rovnako ako banka podľa osobitného predpisu.58k) Požiadavky na riadenie obchodnej knihy a povinnosť ich dodržiavať je obchodník s cennými papiermi povinný určiť vo svojom vnútornom predpise. Opatrením, ktoré môže vydať Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, sa ustanovia podrobnosti o vedení obchodnej knihy obchodníka s cennými papiermi.

(7)

Ustanovenia odsekov 1 až 6 sa vzťahujú aj na pobočku zahraničného obchodníka s cennými papiermi.

(8)

Obchodník s cennými papiermi, ktorý poskytuje klientom investičné služby v rámci dlhodobého investičného sporenia, je povinný viesť záznamy o obchodoch v portfóliu klienta takým spôsobom, aby bolo možné zdokumentovať spôsob uskutočnenia obchodu a spätne identifikovať každý obchod s majetkom v rámci dlhodobého investičného sporenia od jeho vzniku. Ak obchodník s cennými papiermi poskytuje klientovi aj investičné služby, ktoré nie sú súčasťou dlhodobého investičného sporenia, záznamy podľa prvej vety musia byť vedené tak, aby bolo možné odlíšiť obchody uskutočnené v rámci dlhodobého investičného sporenia od iných obchodov klienta. Tieto záznamy je obchodník s cennými papiermi povinný uchovávať spôsobom podľa odseku 4 od začiatku dlhodobého investičného sporenia až do uplynutia lehoty pre zánik práva vyrubiť daň podľa osobitného predpisu58l) daňovníkovi, ktorý je klientom tohto obchodníka s cennými papiermi. Obchodník s cennými papiermi je povinný doručiť tieto záznamy správcovi dane a klientovi pri porušení podmienok podľa § 7 ods. 11 bezodkladne; tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.58la)

(9)

Obchodník s cennými papiermi je povinný zabezpečiť, aby sa uchovávali záznamy, ktoré sa týkajú skutočností uvedených v odseku 10 a v § 71a ods. 2 až 4 a zabezpečiť, aby boli tieto záznamy dostatočné na to, aby Národnej banke Slovenska umožnili monitorovať dodržiavanie požiadaviek podľa tohto zákona a osobitného predpisu.103)

(10)

Obchodník s cennými papiermi, ktorý sa zapája do metódy vysokofrekvenčného algoritmického obchodovania, uchováva v schválenej forme presné a časovo usporiadané záznamy o všetkých svojich vydaných pokynoch vrátane zrušených pokynov, vykonaných pokynov a kotácií na obchodných miestach a sprístupní ich Národnej banke Slovenska na požiadanie.

(11)

Obchodník s cennými papiermi je povinný zabezpečiť, aby sa uchovávali záznamy, ktoré sa týkajú skutočností uvedených v § 71a ods. 7 až 10 a zabezpečiť, aby boli tieto záznamy dostatočné na to, aby Národnej banke Slovenska umožnili monitorovať dodržiavanie plnenia požiadaviek podľa tohto zákona.

§ 76
(1)

Obchodník s cennými papiermi zostavuje okrem účtovnej závierky podľa osobitného predpisu59) aj priebežnú účtovnú závierku k poslednému dňu kalendárneho štvrťroka.

(2)

Obchodník s cennými papiermi, ktorý nie je bankou, je povinný písomne oznámiť Národnej banke Slovenska, ktorý audítor alebo audítorská spoločnosť bol poverený overením účtovnej závierky, a to do 30. júna kalendárneho roka alebo polovice účtovného obdobia, za ktoré sa má audit vykonať. Národná banka Slovenska je oprávnená do 31. augusta tohto kalendárneho roka alebo do ôsmich mesiacov od začiatku účtovného obdobia po doručení tohto oznámenia výber audítora alebo audítorskej spoločnosti odmietnuť. Ak ide o obchodníka s cennými papiermi, ktorému bolo udelené povolenie na poskytovanie investičných služieb v priebehu kalendárneho roka, oznámenie sa vykoná do troch mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení povolenia na poskytovanie investičných služieb. Národná banka Slovenska je oprávnená v takom prípade do 30 dní po doručení oznámenia audítora alebo audítorskú spoločnosť odmietnuť. Do 45 dní po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odmietnutí je obchodník s cennými papiermi povinný písomne oznámiť Národnej banke Slovenska nového audítora alebo audítorskú spoločnosť. Ak Národná banka Slovenska odmietne aj výber ďalšieho audítora alebo audítorskej spoločnosti, Národná banka Slovenska určí, ktorý audítor alebo audítorská spoločnosť účtovnú závierku overia.

(3)

Audítor, ktorý overuje účtovnú závierku obchodníka s cennými papiermi, je povinný bezodkladne informovať Národnú banku Slovenska o akejkoľvek skutočnosti, o ktorej sa v priebehu svojej činnosti dozvie a ktorá

a)

svedčí o porušení povinností obchodníka s cennými papiermi ustanovenými zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi,

b)

môže ovplyvniť riadny výkon činnosti obchodníka s cennými papiermi alebo

c)

môže viesť k odmietnutiu overenia ročnej účtovnej závierky alebo k vysloveniu výhrady.

(4)

Odsek 3 sa vzťahuje rovnako na audítora, ktorý overuje účtovné závierky osôb, ktoré tvoria s obchodníkom skupinu s úzkymi väzbami.

(5)

Za audítora nemožno vybrať osobu, ktorá má k obchodníkovi s cennými papiermi osobitný vzťah podľa § 87 ods. 8 písm. a) až g), i) a j), z dôvodov uvedených v osobitnom predpise,60a) a audítora, ktorý neplní povinnosti podľa odseku 3. To isté platí pre fyzickú osobu, ktorá vykonáva v mene audítorskej spoločnosti audítorskú činnosť.

(6)

Audítor alebo audítorská spoločnosť sú povinní na písomné požiadanie Národnej banky Slovenska poskytnúť podklady o skutočnostiach podľa odseku 3 a iné informácie a podklady zistené počas výkonu ich činnosti u obchodníka s cennými papiermi, ktoré úzko súvisia so skutočnosťami podľa odseku 3.

(7)

Obchodník s cennými papiermi je povinný zabezpečiť, aby jeho audítor predkladal najmenej raz ročne Národnej banke Slovenska správu o primeranosti opatrení obchodníka s cennými papiermi ustanovenými podľa § 71h až 71k.

(8)

Audítor, ktorý overuje individuálnu účtovnú závierku a súlad údajov vo výročnej správe s údajmi v účtovnej závierke obchodníka s cennými papiermi, je povinný zabezpečiť preverenie správnosti údajov aj podľa § 77 ods. 2 písm. e) až j).

Oznamovacia povinnosť obchodníka s cennými papiermi

§ 77
(1)

Obchodník s cennými papiermi a zahraničný obchodník s cennými papiermi sú povinní najneskôr do dvoch mesiacov po skončení polovice účtovného obdobia predložiť Národnej banke Slovenska správu o svojom hospodárení (ďalej len „polročná správa“) a najneskôr do štyroch mesiacov po uplynutí účtovného obdobia uložiť do verejnej časti registra účtovných závierok60aa) výročnú správu a správu audítora. Na vyžiadanie ministerstva a v ním určenej lehote sú obchodník s cennými papiermi a zahraničný obchodník s cennými papiermi povinní predložiť ministerstvu polročnú správu. Obchodník s cennými papiermi a zahraničný obchodník s cennými papiermi sú povinní do 30. júna roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý bol audit vykonaný, predložiť Národnej banke Slovenska list odporúčaní audítora vedeniu obchodníka s cennými papiermi.

(2)

Výročná správa musí obsahovať

a)

účtovnú závierku overenú audítorom,

b)

správu o finančnej situácii, ktorá obsahuje tieto údaje:

1.

porovnávaciu tabuľku s údajmi zo súvahy a z výkazu ziskov a strát z konsolidovaných účtovných závierok za posledné dve účtovné obdobia, ak ich zostavuje obchodník s cennými papiermi, použité postupy na vykonanie konsolidácie účtovných závierok, obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo podnikateľských subjektov zahrnutých do konsolidovanej účtovnej závierky,

2.

prehľad o prijatých bankových úveroch a iných úveroch a údaje o ich splatnosti v členení na krátkodobé úvery a dlhodobé úvery,

3.

druh, formu, podobu, počet a menovitú hodnotu vydaných a nesplatených cenných papierov a opis práv s nimi spojených; pri dlhopisoch aj dátum začiatku ich vydávania, termín splatnosti ich menovitej hodnoty, spôsob určenia výnosu a termíny jeho výplaty, záruky za splatenie ich menovitej hodnoty alebo vyplatenie ich výnosov vrátane identifikačných údajov o osobách, ktoré tieto záruky prevzali,

4.

počet a menovitú hodnotu vydaných dlhopisov, s ktorými je spojené právo požadovať v čase v nich určenom vydanie akcií a postupy pri ich výmene za akcie,

c)

údaje o rozdelení zisku alebo údaje o vyrovnaní straty,

d)

informáciu o očakávanej hospodárskej a finančnej situácii v nasledujúcom kalendárnom roku,

e)

označenie povahy činnosti a geografickú polohu,

f)

výnosy,

g)

počet zamestnancov v pracovnom pomere s neskráteným pracovným časom k dátumu účtovnej závierky,

h)

zisk alebo stratu pred zdanením,

i)

daň z príjmov,

j)

získané subvencie z verejných zdrojov.

(3)

Informácie podľa odseku 2 písm. e) až j) sa členia podľa členského štátu a nečlenského štátu, ak má obchodník s cennými papiermi zriadenú pobočku alebo dcérsku spoločnosť, ktoré sú finančnými inštitúciami podľa osobitného predpisu60aaa) v inom členskom štáte a nečlenskom štáte.

(4)

Ak nie je v lehote podľa odseku 1 účtovná závierka overená audítorom, obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi je povinný uložiť správu audítora do verejnej časti registra účtovných závierok do jedného mesiaca po jej prijatí, najneskôr však do jedného roka od skončenia účtovného obdobia.

(5)

Polročná správa musí obsahovať

a)

účtovnú závierku za uplynulý polrok a výrok audítora, ak účtovnú závierku overil audítor,

b)

správu o finančnej situácii v rozsahu podľa odseku 2 písm. b) za uplynulý polrok,

c)

opis dôležitých faktorov, ktoré ovplyvnili podnikateľskú činnosť emitenta a jeho hospodárske výsledky za obdobie, na ktoré sa polročná správa vzťahuje,

d)

informáciu o očakávanej hospodárskej a finančnej situácii v nasledujúcom kalendárnom polroku.

(6)

Obchodník s cennými papiermi je povinný bez meškania oznámiť Národnej banke Slovenska každú zmenu vo svojej finančnej situácii alebo iné skutočnosti, ktoré môžu ohroziť jeho schopnosť plniť záväzky voči klientom.

(7)

Obchodník s cennými papiermi a pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi sú povinní predkladať Národnej banke Slovenska údaje z účtovnej evidencie a štatistickej evidencie vo forme výkazov, hlásení alebo prehľadov ustanoveným spôsobom a v ustanovených termínoch; takéto poskytovanie údajov sa nepovažuje za porušenie povinnosti mlčanlivosti podľa § 134. Rozsah, spôsob a termíny predkladania ustanoví opatrenie, ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov.

(8)

Obchodník s cennými papiermi a pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi sú povinní vypracovať a predkladať Národnej banke Slovenska výkazy, hlásenia a iné správy ustanoveným spôsobom a v ustanovených termínoch. Obsah, formu, členenie, termíny, spôsob a miesto predkladania ustanoví opatrenie, ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov. Údaje a iné informácie uvedené vo výkazoch, hláseniach a iných správach musia byť zrozumiteľné, prehľadné, preukazné, musia poskytovať pravdivý obraz o hlásených skutočnostiach a musia byť predložené včas. Ak predložené výkazy, hlásenia a iné správy nezodpovedajú ustanovenej metodike alebo ak vzniknú dôvodné pochybnosti o ich správnosti alebo úplnosti, obchodník s cennými papiermi a pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi sú povinní na vyžiadanie Národnej banky Slovenska predložiť podklady s cennými papiermi a podať vysvetlenie v ňou určenej lehote.

(9)

Ministerstvo je na účely výkonu jeho pôsobnosti a plnenia jeho úloh podľa tohto zákona a osobitného predpisu47i) a na štatistické účely oprávnené požiadať záujmové združenie obchodníkov s cennými papiermi a pobočiek zahraničných obchodníkov s cennými papiermi o podanie vyjadrenia, vysvetlenia a iné podklady a informácie, ktoré súvisia s činnosťou tohto záujmového združenia alebo s činnosťou jeho členov. Dožiadané záujmové združenie je na účely poskytnutia tejto súčinnosti ministerstvu oprávnené zhromažďovať a spracovávať podklady a informácie od svojich členov s cieľom poskytnúť ich ministerstvu.

§ 78 - Zásady zapájania správcov aktív do výkonu práv akcionárov
(1)

Zásady zapájania správcov aktív do výkonu práv akcionárov (ďalej len „zásady zapájania“) určujú, akým spôsobom správca aktív začleňuje výkon práv akcionárov do svojej investičnej stratégie. Zásady zapájania obsahujú spôsob, akým správca aktív monitoruje akciové spoločnosti, ktorých akcie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu a do ktorých investuje, ak ide o podstatné záležitosti vrátane stratégie, finančnej a nefinančnej výkonnosti a rizika, kapitálovej štruktúry, sociálneho a environmentálneho vplyvu a správy a riadenia spoločností, spôsob, ako rokuje s akciovými spoločnosťami, do ktorých investuje, spôsob ako vykonáva hlasovacie práva a iné práva spojené s akciami, spôsob, ako spolupracuje s ostatnými akcionármi, ako komunikuje s príslušnými zainteresovanými stranami akciových spoločností, do ktorých sa investuje, a spôsob, ako riadi skutočné a potenciálne konflikty záujmov v súvislosti so zapojením správcu aktív do výkonu práv akcionárov.

(2)

Správca aktív je povinný

a)

vypracovať, sprístupniť spôsobom podľa odseku 5 a dodržiavať zásady zapájania alebo

b)

sprístupniť spôsobom podľa odseku 5 jasné a odôvodnené vysvetlenie, prečo sa rozhodol nevypracovať zásady zapájania alebo ich časť.

(3)

Správcom aktív sa rozumie obchodník s cennými papiermi s povolením na poskytovanie investičnej služby riadenie portfólia.

(4)

Správca aktív, ktorý má vypracované zásady zapájania, je povinný raz ročne sprístupniť informácie o ich uplatňovaní, vrátane všeobecného opisu správania v súvislosti s hlasovaním, vysvetlenia najdôležitejších hlasovaní a využívania služieb zastupujúcich poradcov. Správca aktív podľa prvej vety je tiež povinný sprístupniť spôsob hlasovania na valných zhromaždeniach akciových spoločností, v ktorých drží akcie; z tohto sprístupnenia možno vylúčiť hlasovania, ktoré sú nevýznamné vzhľadom na predmet hlasovania alebo vzhľadom na nevýznamnú veľkosť podielu v akciovej spoločnosti.

(5)

Informácie podľa odsekov 1 až 4 je správca aktív povinný sprístupniť bezplatne na svojom webovom sídle.

(6)

Ustanoveniami odsekov 1 až 5 nie sú dotknuté ustanovenia § 71l.

§ 78a
(1)

Správca aktív je povinný poskytnúť raz ročne inštitucionálnemu investorovi, s ktorým uzavrel zmluvu podľa osobitného zákona,60ab) informácie o tom, ako je jeho investičná stratégia a jej vykonávanie v súlade s týmito zmluvami a ako prispieva k strednodobej až dlhodobej výkonnosti aktív spravovaných inštitucionálnym investorom alebo fondu kolektívneho investovania. Súčasťou informácií podľa prvej vety je podávanie správ o hlavných závažných strednodobých až dlhodobých rizikách spojených s investíciami, o zložení portfólia, o obrate a nákladoch na obrat portfólia, využívaní zastupujúcich poradcov na účely zapájania a ich politike požičiavania cenných papierov a o tom, či a ako sa využíva na účely zapájania, najmä v čase konania valného zhromaždenia akciových spoločností, do ktorých sa investuje. Súčasťou informácií podľa prvej vety sú aj informácie o tom, či a ako sú prijímané investičné rozhodnutia na základe hodnotenia strednodobej až dlhodobej výkonnosti vrátane nefinančnej výkonnosti akciovej spoločnosti, do ktorej sa investuje, a o tom, či a aké konflikty záujmov sa vyskytli v súvislosti so zapájaním správcov aktív a ako ich správcovia aktív riešili.

(2)

Ak sú informácie podľa odseku 1 verejne dostupné, správca aktív nie je povinný poskytnúť informácie priamo inštitucionálnemu investorovi.

(3)

Inštitucionálnym investorom sa na účely odsekov 1 a 2 rozumie poisťovňa vykonávajúca činnosť v odvetviach životného poistenia, zaisťovňa vykonávajúca činnosť vo vzťahu k záväzkom zo životného poistenia a doplnková dôchodková spoločnosť.

(4)

Ustanovenia tohto paragrafu a § 78 sa nepoužijú, ak sa uplatnia nástroje riešenia krízových situácií, právomoci riešiť krízové situácie a mechanizmy riešenia krízových situácií podľa osobitných predpisov.42a)

§ 79
(1)

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá sa rozhodla zrušiť kvalifikovanú účasť na obchodníkovi s cennými papiermi alebo znížiť podiel na základnom imaní obchodníka s cennými papiermi alebo na hlasovacích právach v obchodníkovi s cennými papiermi pod 20 %, 30 % alebo 50 % alebo tak, že by obchodník s cennými papiermi prestal byť jej dcérskou spoločnosťou, musí o tejto skutočnosti písomne informovať Národnú banku Slovenska.

(2)

Oznámenie podľa odseku 1 musí obsahovať

a)

meno, priezvisko, rodné číslo a miesto trvalého pobytu pri fyzickej osobe, obchodné meno, identifikačné číslo a sídlo pri právnickej osobe,

b)

rozsah, v akom chce právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 1 znížiť podiel na základnom imaní obchodníka s cennými papiermi.

(3)

Obchodník s cennými papiermi je povinný informovať Národnú banku Slovenska o každej zmene na jeho základnom imaní, pri ktorej dôjde k prekročeniu 10 %, 20 %, 30 % alebo 50 % podielu jednej osoby alebo osôb konajúcich v zhode55) alebo k zníženiu podielu jednej osoby alebo osôb konajúcich v zhode55) na základnom imaní obchodníka s cennými papiermi pod 50 %, 30 % , 20 % alebo pod 10 % bezodkladne po získaní tejto informácie.

(4)

Obchodník s cennými papiermi je povinný predložiť Národnej banke Slovenska každoročne do 31. marca zoznam svojich akcionárov. Na vyžiadanie ministerstva a v ním určenej lehote je obchodník s cennými papiermi povinný predložiť ministerstvu zoznam podľa prvej vety.

§ 79a
(1)

Banky a zahraničné banky sú oprávnené na poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb, ak ich majú uvedené v bankovom povolení.

(2)

Ustanovenia § 61a ods. 1, 2, 4 až 9, § 71 až 71n, § 71p, 73 až 73u, 75, 76, 80 až 98, 104, 135, 135a a 144 a ustanovenia osobitného zákona60r) sa vzťahujú aj na banky a zahraničné banky, ktoré poskytujú jednu alebo viac investičných služieb, ak tento zákon neustanovuje inak. Na banky a zahraničné banky, ktoré poskytujú jednu investičnú službu alebo viac investičných služieb na základe práva slobodného poskytovania služieb podľa osobitného predpisu,60s) sa vzťahujú ustanovenia § 62 až 66, § 67 ods. 2 až 4, § 68, § 75, § 104, § 135, § 135a a 144 a osobitného predpisu.60r)

(3)

Práva slobodného poskytovania služieb v rámci európskeho hospodárskeho priestoru sa nevzťahujú na poskytovanie investičných služieb protistranou v obchodoch, ktoré vykonávajú verejné orgány poverené správou štátneho dlhu alebo členovia Európskeho systému centrálnych bánk vykonávajúci svoje činnosti podľa Zmluvy o fungovaní Európskej únie a štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, alebo na vykonávanie obdobných činností v súlade s právnymi predpismi členského štátu.

(4)

Ustanovenia § 8a, 71 až 71n, § 71p, 73b až 73u, § 76 ods. 7 a ustanovenia o organizovaní mnohostranného obchodného systému a o požiadavkách na transparentnosť obchodovania podľa osobitného predpisu58hc) sa vzťahujú aj na zahraničných obchodníkov s cennými papiermi so sídlom v nečlenskom štáte pri výkone ich činnosti na území Slovenskej republiky.

(5)

Ak banka, zahraničná banka, obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi predávajú alebo poskytujú poradenstvo klientom v súvislosti so štruktúrovanými vkladmi, vzťahujú sa na nich ustanovenia § 58, § 61a, § 63, § 71, § 71d až 71l, § 71p, § 73b až 73d, § 73f až 73i, § 73m, § 73p, § 73s, § 73u, § 75, § 81, § 135, § 137, § 144 a 146a a sú povinní prispievať za poskytnuté investičné služby vo vzťahu k štruktúrovaným vkladom do Garančného fondu investícií zriadeného podľa § 80.

§ 79b
(1)

Činnosť a udelenie povolenia poskytovateľa schváleného mechanizmu zverejňovania (APA) a poskytovateľa schváleného mechanizmu podávania správ (ARM) ustanovuje osobitný predpis.60t)

(2)

Ak Národná banka Slovenska udelí povolenie a vykonáva dohľad podľa osobitného predpisu60u) nad činnosťou poskytovateľa schváleného mechanizmu zverejňovania (APA) a nad činnosťou poskytovateľa schváleného mechanizmu podávania správ (ARM), monitoruje činnosť poskytovateľa schváleného mechanizmu zverejňovania (APA) a poskytovateľa schváleného mechanizmu podávania správ (ARM) a získava informácie s cieľom posúdiť dodržiavanie podmienok podľa osobitného predpisu.60ua)

PIATA ČASŤ

GARANČNÝ FOND INVESTÍCIÍ

§ 80
(1)

Zriaďuje sa Garančný fond investícií (ďalej len „fond“), ktorý sústreďuje peňažné príspevky (ďalej len „príspevky“) obchodníkov s cennými papiermi a pobočiek zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, správcovských spoločností a pobočiek zahraničných správcovských spoločností na poskytovanie náhrad za nedostupný klientsky majetok prijatým obchodníkom s cennými papiermi alebo zahraničným obchodníkom s cennými papiermi, správcovskou spoločnosťou alebo zahraničnou správcovskou spoločnosťou na vykonanie investičnej služby a nakladá s nadobudnutými peňažnými prostriedkami v súlade s týmto zákonom.

(2)

Fond je právnická osoba a zapisuje sa do obchodného registra. Podrobnosti o činnosti fondu a o jeho organizácii upravia stanovy fondu v súlade s týmto zákonom. Činnosti a úlohy fondu podľa tohto zákona sa nepovažujú za podnikanie.61a)

(3)

Fond nie je štátnym fondom podľa osobitného zákona.61)

§ 81
(1)

Klientskym majetkom sa na účely tohto zákona rozumejú peňažné prostriedky a finančné nástroje klienta zverené obchodníkovi s cennými papiermi alebo zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi v súvislosti s vykonaním investičnej služby alebo vedľajších služieb podľa § 6 ods. 2 písm. a), a to vrátane finančných nástrojov a peňažných prostriedkov získaných za tieto hodnoty, ak klientom je

a)

fyzická osoba vrátane fyzickej osoby podnikateľa,

b)

nadácia,62) neinvestičný fond,63) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,64) združenie občanov65) alebo spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov,66)

c)

právnická osoba, ktorá nie je uvedená v písmene b), s výnimkou

1.

banky, poisťovne, doplnkovej dôchodkovej poisťovne, správcovskej spoločnosti vrátane majetku v podielovom fonde, dôchodkovej správcovskej spoločnosti vrátane majetku v dôchodkovom fonde,66a) obchodníka s cennými papiermi, ktorý nie je bankou, centrálneho depozitára, burzy cenných papierov, komoditnej burzy,67) pošty,68) právnickej osoby prevádzkujúcej lotérie alebo iné podobné hry,69) Exportno-importnej banky Slovenskej republiky,70)

2.

slovenskej právnickej osoby neuvedenej v bode1 alebo zahraničnej právnickej osoby, ktorá má čo len čiastočne rovnaký alebo obdobný predmet činnosti ako niektorá z právnických osôb uvedených v bode1,

3.

právnickej osoby neuvedenej v bode 1 alebo 2, ktorá podľa osobitného zákona71) musí mať povinne účtovnú závierku overenú audítorom,

4.

štátu, štátnej rozpočtovej organizácie, štátnej príspevkovej organizácie, štátneho fondu, obce, vyššieho územného celku a orgánov verejnej moci,

5.

právnickej osoby zriadenej zákonom, na ktorú sa nevzťahujú body 1 až 4,

6.

právnickej osoby, ktorá ovláda obchodníka s cennými papiermi alebo zahraničného obchodníka s cennými papiermi, alebo ktorá je ovládaná podľa § 138 obchodníkom s cennými papiermi alebo zahraničným obchodníkom s cennými papiermi, v ktorom alebo v ktorého pobočke je klientsky majetok vedený.

(2)

Za klientsky majetok podľa odseku1 sa považuje aj

a)

spoločný klientsky majetok, ktorým je podľa záznamov vykonaných obchodníkom s cennými papiermi alebo zahraničným obchodníkom s cennými papiermi pred dňom, keď sa klientsky majetok stal nedostupným podľa § 82 ods. 1, vedený pre viac klientov s rozsahom údajov o každom klientovi najmenej podľa odseku 5 písm. a),

b)

notárska úschova uložená u obchodníka s cennými papiermi alebo u zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ak oprávneným príjemcom finančných nástrojov alebo peňažných prostriedkov z tejto úschovy je alebo má byť osoba, ktorej klientsky majetok je chránený podľa tohto zákona, a ak pred dňom, keď sa klientsky majetok stal nedostupným podľa § 82 ods. 1, notár, spravujúci túto notársku úschovu, doručil príslušnému obchodníkovi s cennými papiermi alebo pobočke zahraničného obchodníka s cennými papiermi písomné oznámenie s údajmi o oprávnených príjemcoch najmenej v rozsahu podľa odseku 5 písm. a).

(3)

Klientsky majetok podľa odsekov 1 a 2 je chránený v rozsahu a za podmienok ustanovených týmto zákonom.

(4)

Klientskym majetkom nie sú peňažné prostriedky klienta prijaté obchodníkom s cennými papiermi alebo pobočkou zahraničného obchodníka s cennými papiermi a vedené na účtoch chránených podľa osobitného zákona.72)

(5)

Za klientsky majetok sa na účely tohto zákona nepovažuje

a)

klientsky majetok, ktorý podľa záznamov vykonaných obchodníkom s cennými papiermi alebo pobočkou zahraničného obchodníka s cennými papiermi pred dňom, keď sa klientsky majetok stal nedostupným podľa § 82 ods. 1, nie je vedený pre klienta najmenej v rozsahu údajov o klientovi, ktorými sú

1.

meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia a trvalý pobyt klienta v prípade fyzickej osoby,

2.

názov, identifikačné číslo, ak je pridelené, a sídlo klienta v prípade právnickej osoby, ktorého klientsky majetok je chránený týmto zákonom, ako aj meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom alebo členmi štatutárneho orgánu tejto právnickej osoby,

b)

spoločný klientsky majetok, pri ktorom nie sú splnené podmienky podľa odseku 2 písm. a),

c)

notárska úschova, pri ktorej nie sú splnené podmienky podľa odseku 2 písm. b).

§ 82
(1)

Nedostupným klientskym majetkom je klientsky majetok prijatý

a)

obchodníkom s cennými papiermi alebo zahraničným obchodníkom s cennými papiermi, ktorý bol podľa § 86 ods. 3 vyhlásený za neschopného plniť záväzky voči klientom,

b)

obchodníkom s cennými papiermi alebo zahraničným obchodníkom s cennými papiermi, ktorému bolo pozastavené nakladanie s klientskym majetkom v dôsledku rozhodnutia konkurzného súdu vydaného v konkurznom konaní podľa osobitného zákona,21) ak sa toto rozhodnutie stalo vykonateľným pred vyhlásením podľa § 86 ods. 3.

(2)

Za nedostupný klientsky majetok sa nepovažujú cenné papiere a iné finančné nástroje prijaté obchodníkom s cennými papiermi podľa odseku 1, ktoré je obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi schopný vrátiť klientovi bez toho, aby došlo k ujme na nárokoch ostatných klientov.

§ 83 - Účasť na ochrane klientov
(1)

Obchodník s cennými papiermi, ktorému udelila Národná banka Slovenska povolenie na poskytovanie investičných služieb, je povinný zúčastniť sa podľa tohto zákona na ochrane klientov a platiť na tento účel príspevky do fondu.

(2)

Zahraniční obchodníci s cennými papiermi sú povinní zúčastniť sa na ochrane klientov a platiť príspevky podľa tohto zákona v celom rozsahu, ak klientsky majetok prijatý ich pobočkami

a)

nie je chránený ani poistený v štáte, v ktorom má zahraničný obchodník s cennými papiermi svoje sídlo, alebo

b)

je chránený alebo poistený v menšom rozsahu v štáte, v ktorom má zahraničný obchodník s cennými papiermi svoje sídlo, ako to ustanovuje tento zákon; toto ustanovenie sa nevzťahuje na pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, ktoré na území Slovenskej republiky poskytujú investičné služby, vedľajšie služby alebo vykonávajú investičné činnosti na základe práva slobodného poskytovania služieb.

(3)

Zahraničný obchodník s cennými papiermi nie je povinný zúčastniť sa na ochrane klientov podľa tohto zákona, ak klientsky majetok prijatý pobočkou zahraničného obchodníka s cennými papiermi je chránený v štáte, v ktorom má zahraničný obchodník s cennými papiermi svoje sídlo najmenej v rozsahu podľa tohto zákona, a za predpokladu, že je zaručená vzájomnosť; toto ustanovenie sa nevzťahuje na pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, ktoré na území Slovenskej republiky poskytujú investičné služby, vedľajšie služby alebo vykonávajú investičné činnosti na základe práva slobodného poskytovania služieb.

(4)

Povinnosť zúčastniť sa na ochrane klientov neplatí pre obchodníka s cennými papiermi so sídlom v Slovenskej republike v rozsahu klientskeho majetku prijatého od klientov jeho pobočkou umiestnenou v štáte, v ktorom je zákonná povinnosť chrániť alebo poistiť klientsky majetok, a to podľa práva tohto štátu bez ohľadu na systém ochrany klientov v Slovenskej republike.

(5)

Náhrady poskytované za nedostupný klientsky majetok v pobočke zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ktorý sa zúčastňuje na ochrane alebo na poistení klientskeho majetku v štáte, v ktorom má zakladajúci zahraničný obchodník s cennými papiermi svoje sídlo, nemôžu byť vyššie ako náhrady podľa tohto zákona.

(6)

Povinnosť zúčastniť sa na ochrane klientov podľa tohto zákona vzniká obchodníkovi s cennými papiermi a zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení povolenia na poskytovanie investičných služieb, ak tento zákon neustanovuje inak.

(7)

Úroveň a rozsah ochrany klientov podľa tohto zákona nesmie byť predmetom hospodárskej súťaže ani predmetom reklamy;73) tento zákaz sa rovnako vzťahuje aj na rozdiely v rozsahu a úrovni ochrany klientov v členských štátoch. Tým nie je dotknuté ustanovenie § 98 tohto zákona.

(8)

Ustanovenia tejto časti zákona, ktoré sa vzťahujú na obchodníkov s cennými papiermi, sa rovnako vzťahujú aj na zahraničných obchodníkov s cennými papiermi podľa odseku 2, ak jednotlivé ustanovenia tejto časti neobsahujú osobitnú úpravu pre zahraničných obchodníkov s cennými papiermi a ustanovenia tejto časti zákona sa rovnako vzťahujú aj na správcovské spoločnosti a zahraničné správcovské spoločnosti, ak im povinnosť zúčastniť sa na ochrane klientov vyplýva z osobitného zákona.73a)

§ 83a
(1)

Obchodník s cennými papiermi, ktorý sa zúčastňuje na systéme ochrany klientov podľa tohto zákona a ktorému z dôvodu fúzie so zahraničným obchodníkom s cennými papiermi, predaja podniku alebo časti podniku obchodníka s cennými papiermi zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi alebo z iného dôvodu má zaniknúť alebo sa podstatne obmedziť účasť na systéme ochrany klientov podľa tohto zákona, pričom naďalej bude sám alebo jeho právny nástupca poskytovať investičné služby na území Slovenskej republiky a zúčastňovať sa na systéme ochrany klientov v inom štáte podľa § 83 ods. 2 a 3, je povinný v záujme ochrany klientov zabezpečiť uskutočnenie tejto zmeny bez zníženia rozsahu ochrany klientskeho majetku prijatého týmto obchodníkom s cennými papiermi.

(2)

Pred uskutočnením zmeny podľa odseku 1 je obchodník s cennými papiermi povinný vo všetkých svojich prevádzkových priestoroch na území Slovenskej republiky zreteľne zverejniť v slovenskom jazyku zrozumiteľnú a podrobnú informáciu pre klientov

a)

o príprave a plánovanom termíne uskutočnenia zmeny účasti tohto obchodníka s cennými papiermi na systéme ochrany klientov a o dôsledkoch tejto zmeny pre klientov; táto informácia musí byť zverejnená v prevádzkových priestoroch obchodníka s cennými papiermi alebo jeho právneho nástupcu a priebežne aktualizovaná najmenej do uplynutia 12 kalendárnych mesiacov od uskutočnenia zmeny účasti tohto obchodníka s cennými papiermi na systéme ochrany klientov,

b)

o systéme ochrany klientov, ktorý po zmene účasti obchodníka s cennými papiermi na systéme ochrany klientov bude zabezpečovať ochranu klientskeho majetku prijatého týmto obchodníkom s cennými papiermi, najmä presné označenie tohto systému ochrany klientov, pravidlá ochrany klientskeho majetku v tomto systéme a pravidlá poskytovania náhrad za nedostupný klientsky majetok v tomto systéme vrátane miesta a lehôt na uplatňovanie a vyplácanie náhrad; táto informácia musí byť zverejnená v prevádzkových priestoroch obchodníka s cennými papiermi alebo jeho právneho nástupcu a priebežne aktualizovaná nepretržite počas poskytovania investičných služieb na území Slovenskej republiky.

(3)

Obchodník s cennými papiermi, na ktorého sa vzťahuje odsek 1, je pred zmenou svojej účasti na systéme ochrany klientov podľa odseku 1 povinný

a)

písomne oznámiť fondu a Národnej banke Slovenska presný dátum zmeny svojej účasti na systéme ochrany klientov a preukázať im, že táto zmena sa uskutoční bez zníženia rozsahu ochrany klientskeho majetku v porovnaní s ochranou klientskeho majetku podľa tohto zákona,

b)

každému klientovi, na ktorého klientsky majetok sa vzťahuje zmena systému ochrany klientov, doručiť osobitné písomné oznámenie o tejto zmene, ktoré musí obsahovať aj dátum tejto zmeny a informácie o všetkých dôsledkoch vyplývajúcich pre klienta a jeho klientsky majetok zo zmeny systému ochrany klientov; ak sa klient rozhodne vybrať svoj klientsky majetok alebo previesť ho inde, obchodník s cennými papiermi je povinný umožniť mu to bez uplatňovania akýchkoľvek sankcií,

c)

preukázateľne uhradiť fondu neuhradený ročný príspevok alebo neuhradenú časť ročného príspevku za kalendárny rok, v ktorom dochádza k zmene účasti obchodníka s cennými papiermi na systéme ochrany klientov podľa odseku 1,

d)

preukázateľne uhradiť fondu mimoriadny príspevok vo výške, ktorá sa rovná

1.

hornej hranici rozpätia sadzby mimoriadneho príspevku, ak ku dňu zmeny účasti obchodníka s cennými papiermi na systéme ochrany klientov podľa odseku 1 nie je pre nedostatok finančných prostriedkov fondu splatený úver, ktorý bol poskytnutý fondu na zabezpečenie výplaty náhrad za nedostupný klientsky majetok, alebo

2.

polovici rozpätia sadzby mimoriadneho príspevku, ak ku dňu zmeny účasti obchodníka s cennými papiermi na systéme ochrany klientov podľa odseku 1 sa na obchodníka s cennými papiermi nevzťahuje prvý bod a pre nedostatok finančných prostriedkov fondu nie sú vytvorené vlastné finančné zdroje fondu na zabezpečenie výplaty náhrad najmenej vo výške z celkovej hodnoty 1,5 % všetkých klientskych majetkov chránených podľa tohto zákona.

(4)

Splnenie povinností obchodníka s cennými papiermi uvedených v odsekoch 1 až 3 je odkladacou podmienkou na zmenu účasti tohto obchodníka s cennými papiermi na systéme ochrany klientov podľa tohto zákona.

(5)

Ak členmi orgánov fondu sú zástupcovia obchodníka s cennými papiermi, ktorému zanikla účasť na systéme ochrany klientov podľa tohto zákona, dňom zániku tejto účasti zaniká aj členstvo zástupcov tohto obchodníka s cennými papiermi v orgánoch fondu.

(6)

Informáciu pre klientov podľa odseku 2 písm. b) je povinný vo všetkých svojich prevádzkových priestoroch na území Slovenskej republiky zverejniť aj zahraničný obchodník s cennými papiermi, ktorý poskytuje investičné služby na území Slovenskej republiky podľa § 65 alebo § 67, pričom sa nezúčastňoval ani sa nezúčastňuje na ochrane klientského majetku podľa tohto zákona.

§ 83b
(1)

Pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ktorá na území Slovenskej republiky poskytuje investičné služby, vedľajšie služby alebo vykonáva investičné činnosti na základe práva slobodného poskytovania služieb, sa za podmienok vymedzených týmto zákonom môže dobrovoľne zapojiť do systému ochrany klientov v Slovenskej republike na účel zabezpečenia zvýšenej ochrany klientov v rozsahu, v ktorom ochrana majetku klientov podľa pravidiel systému ochrany klientov v Slovenskej republike presahuje celkovú najvyššiu možnú výšku náhrady za nedostupný chránený klientsky majetok podľa pravidiel systému ochrany klientov v členskom štáte, na území ktorého má príslušný obchodník s cennými papiermi svoje sídlo (ďalej len „domovský systém ochrany klientov“).

(2)

Ak sa pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ktorá na území Slovenskej republiky poskytuje investičné služby, vedľajšie služby alebo vykonáva investičné činnosti na základe práva slobodného poskytovania služieb, dobrovoľne zapojí do systému ochrany klientov v Slovenskej republike, tak predmetom platenia ročného príspevku alebo mimoriadneho príspevku do fondu a predmetom poskytovania náhrad zo systému ochrany klientov v Slovenskej republike je len klientsky majetok prijatý na území Slovenskej republiky a chránený týmto zákonom, a to len v rozsahu, v ktorom ochrana klientov podľa pravidiel systému ochrany klientov v Slovenskej republike presahuje najvyššiu možnú výšku náhrady za nedostupný chránený klientsky majetok podľa pravidiel domovského systému ochrany klientov.

(3)

Ak sa klientsky majetok v pobočke zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ktorý sa dobrovoľne zapojil do systému ochrany klientov v Slovenskej republike, stane nedostupným podľa pravidiel domovského systému ochrany klientov, tak klienti a iné oprávnené osoby na poskytnutie náhrady za nedostupný chránený klientsky majetok, ktorý bol prijatý na území Slovenskej republiky, musia mať možnosť aj na území Slovenskej republiky si uplatňovať a preukazovať právo na náhrady za nedostupný chránený klientsky majetok a na vyplácanie náhrad za nedostupný chránený klientsky majetok.

(4)

Na pobočku zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ktorá na území Slovenskej republiky poskytuje investičné služby, vedľajšie služby alebo vykonáva investičné činnosti na základe práva slobodného poskytovania služieb a ktorá sa dobrovoľne zapojila do systému ochrany klientov v Slovenskej republike, sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona; táto pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi je povinná zverejniť vo svojich prevádzkových priestoroch v slovenskom jazyku aj informácie o ochrane klientov podľa domovského systému ochrany klientov vrátane pravidiel domovského systému ochrany klientov o ochrane klientskeho majetku a o poskytovaní náhrad za nedostupný klientsky majetok.

(5)

Účasť pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi v systéme ochrany klientov v Slovenskej republike vzniká ku dňu uvedenému v oznámení fondu zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi o vzniku účasti pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi žiadajúceho o dobrovoľné zapojenie do systému ochrany klientov v Slovenskej republike. Dátum vzniku účasti pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi v systéme ochrany klientov v Slovenskej republike zverejní fond bezodkladne na svojom webovom sídle. Účasť pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi v systéme ochrany klientov v Slovenskej republike zaniká dňom uvedeným v oznámení fondu zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi o zániku účasti pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi v systéme ochrany klientov v Slovenskej republike. Do zániku účasti pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi v systéme ochrany klientov v Slovenskej republike musí byť uhradený aj ročný príspevok a mimoriadny príspevok do fondu vo výške podľa § 83a ods. 3 písm. c) a d). Fond zverejní na svojom webovom sídle dátum zániku účasti pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi v systéme ochrany klientov v Slovenskej republike po splnení všetkých povinností pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi vyplývajúcich z tohto zákona. Pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ktorej zaniká dobrovoľná účasť v systéme ochrany klientov v Slovenskej republike, je povinná zverejniť vo svojich prevádzkových priestoroch v slovenskom jazyku informáciu o dátume zániku dobrovoľného zapojenia do systému ochrany klientov v Slovenskej republike, ktorý bol zverejnený na webovom sídle fondu a oznámený zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi, až do zániku jej účasti v systéme ochrany klientov v Slovenskej republike.

(6)

Fond vyplatí náhradu vyplývajúcu z dobrovoľného zapojenia pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi do systému ochrany klientov v Slovenskej republike po vzniku nároku klientov pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi na náhradu za ich nedostupný klientsky majetok.

(7)

Fond spolupracuje s domovským systémom ochrany klientov zahraničného obchodníka s cennými papiermi, aby sa zabezpečilo, že klienti pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ktorá poskytuje investičné služby, vedľajšie služby alebo vykonáva investičné činnosti na území Slovenskej republiky, dostanú náhradu za nedostupný klientsky majetok bezodkladne a v správnej výške. V rámci tejto spolupráce sa dohodne, ako prípadné vzájomné pohľadávky, ktoré môžu byť dôvodom započítania v rámci iného systému ochrany klientov, ovplyvnia náhradu vyplatenú klientom pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi.

§ 84 - Príspevky obchodníkov s cennými papiermi do fondu
(1)

Obchodníci s cennými papiermi sú povinní uhradiť do fondu tieto príspevky:

a)

vstupný príspevok,

b)

ročný príspevok,

c)

mimoriadny príspevok.

(2)

Vstupný príspevok je jednorazový príspevok obchodníka s cennými papiermi.

(3)

Ročný príspevok je opakujúci sa príspevok obchodníka s cennými papiermi, ktorý slúži na vytváranie zdrojov fondu.

(4)

Mimoriadny príspevok je príspevok obchodníka s cennými papiermi, ktorý slúži na doplnenie zdrojov fondu určených na výplatu náhrad za nedostupný klientsky majetok, a to v prípade potreby doplnenia zdrojov fondu na výdavky z dôvodu výplaty náhrad za nedostupný klientsky majetok alebo z dôvodu splácania úveru použitého na zabezpečenie výplaty náhrad za nedostupný klientsky majetok.

(5)

Výška vstupného príspevku je

a)

150 eur pre obchodníka s cennými papiermi podľa § 54 ods. 13 a obdobného zahraničného obchodníka s cennými papiermi,

b)

350 eur pre obchodníka s cennými papiermi podľa § 54 ods. 12 a obdobného zahraničného obchodníka s cennými papiermi,

c)

2 000 eur pre ostatných obchodníkov s cennými papiermi a zahraničných obchodníkov s cennými papiermi.

(6)

Ročný príspevok na príslušný rok určuje fond vopred na celý rok najneskôr do 20. decembra predchádzajúceho roka takto:

a)

obchodníkovi s cennými papiermi podľa § 54 ods. 13 a obdobnému zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi v rozpätí od 0,1 % do 1 % z ročnej sumy poplatkov účtovaných klientom za poskytované investičné služby a za vedľajšiu službu podľa § 6 ods. 2 písm. a), najmenej však 80 eur,

b)

obchodníkovi s cennými papiermi podľa § 54 ods. 12 a obdobnému zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi

1.

v rozpätí od 0,5 % do 2 % z ročnej sumy poplatkov účtovaných klientom za poskytované investičné služby a za vedľajšiu službu podľa § 6 ods. 2 písm. a), najmenej však 390 eur,

2.

v rozpätí od 0,01 % do 2 % z hodnoty klientskeho majetku určenej ako aritmetický priemer hodnôt tohto majetku vykázaných v obchodnej dokumentácii obchodníka s cennými papiermi ku koncu posledného dňa každého mesiaca, najmenej však 390 eur alebo

3.

suma 390 eur zvýšená za každého klienta, ktorému patrí náhrada z fondu v rozpätí od 1 do 20 eur,

c)

ostatným obchodníkom s cennými papiermi a zahraničným obchodníkom s cennými papiermi

1.

v rozpätí od 1 % do 3 % z ročnej sumy poplatkov účtovaných klientom za poskytované investičné služby a za vedľajšiu službu podľa § 6 ods. 2 písm. a), najmenej však 2 300 eur,

2.

v rozpätí od 0,01 % do 2 % z hodnoty klientskeho majetku určenej ako aritmetický priemer hodnôt tohto majetku vykázaných v obchodnej dokumentácii obchodníka s cennými papiermi ku koncu posledného dňa každého mesiaca, najmenej však 2 300 eur alebo

3.

suma 2 300 eur zvýšená za každého klienta, ktorému patrí náhrada z fondu v rozpätí od 1 do 20 eur.

(7)

Fond určuje ročný príspevok za rovnakých podmienok pre všetkých obchodníkov s cennými papiermi v rámci skupín obchodníkov s cennými papiermi podľa odseku 6. Fond nesmie pri určení ročného príspevku zvýhodniť niektorú zo skupín obchodníkov s cennými papiermi podľa odseku 6.

(8)

Výška ročného príspevku na roky, počas ktorých fond spláca úver slúžiaci na zabezpečenie výplaty náhrad za nedostupný klientsky majetok, sa rovná hornej hranici rozpätia sadzby ročného príspevku; výšku ročného príspevku na roky, počas ktorých fond nemá vytvorené finančné zdroje na zabezpečenie výplaty náhrad najmenej vo výške 1,5 % z celkovej hodnoty všetkých klientskych majetkov chránených podľa tohto zákona, je fond povinný určiť v hornej polovici rozpätia sadzby ročného príspevku. Výšku ročného príspevku na roky, počas ktorých fond nespláca úver slúžiaci na zabezpečenie výplaty náhrad za nedostupný klientsky majetok, môže fond s predchádzajúcim súhlasom Národnej banky Slovenska určiť v dolnej polovici rozpätia, aj keď fond nemá vytvorené zdroje vo výške podľa prvej vety.

(9)

Výšku mimoriadneho príspevku určuje Národná banka Slovenska pre všetkých obchodníkov s cennými papiermi rovnako. Suma mimoriadnych príspevkov v kalendárnom roku môže prekročiť 3 % z ročnej sumy poplatkov účtovným klientom za poskytované investičné služby a vedľajšie služby podľa § 6 ods. 2 písm. a) za kalendárny rok, ktorý predchádza dňu splatnosti mimoriadneho príspevku, len po prerokovaní v rade fondu.

§ 85
(1)

Vstupný príspevok je obchodník s cennými papiermi povinný uhradiť do 30 dní odo dňa zápisu povolených činností do obchodného registra. Uhradenie vstupného príspevku je podmienkou na začatie poskytovania povolených činností.

(2)

Ročný príspevok je obchodník s cennými papiermi povinný uhradiť v pravidelných štvrťročných splátkach vždy najneskôr do 20. dňa prvého mesiaca kalendárneho štvrťroka s výnimkou prvej splátky, ktorú je obchodník s cennými papiermi povinný uhradiť najneskôr do 20. februára príslušného roka. Za rok, v ktorom bolo obchodníkovi s cennými papiermi udelené povolenie na poskytovanie investičných služieb, je obchodník s cennými papiermi povinný uhradiť len alikvotnú čiastku ročného príspevku, ak tento zákon neustanovuje skoršiu splatnosť ročného príspevku alebo jeho časti.

(3)

Mimoriadne príspevky sú obchodníci s cennými papiermi povinní uhradiť v lehotách určených rozhodnutím fondu.

(4)

Obchodníci s cennými papiermi uhrádzajú príspevky v eurách. Pri ochrane klientov za záväzky obchodníkov s cennými papiermi voči nim splatné v cudzej mene sa na prepočet cudzej meny na euro použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska,60) ktorý je platný ku dňu, ku ktorému obchodníci s cennými papiermi vykazujú výšku záväzkov na účely zistenia priemerného stavu záväzkov za predchádzajúci štvrťrok podľa § 84 ods. 6.

(5)

Obchodník s cennými papiermi, ktorého klientsky majetok sa stal nedostupným podľa § 82 ods. 1, nie je povinný hradiť fondu príspevky, ktorých splatnosť nastala po dni, keď sa tento klientsky majetok stal nedostupným.

(6)

Obchodník s cennými papiermi, ktorý neuhradil riadne a včas príspevok fondu, je povinný z dlžnej sumy príspevku zaplatiť fondu úroky z omeškania vo výške podľa osobitného predpisu.74)

(7)

Obchodník s cennými papiermi, ktorý neuhradil príspevok do fondu v lehote podľa odsekov 2 a 3, nesmie od prvého dňa omeškania s platením tohto príspevku uzavierať nové zmluvy o poskytovaní investičných služieb. Národná banka Slovenska stanoví tomuto obchodníkovi s cennými papiermi dodatočnú lehotu na uhradenie príspevku do fondu, ktorá však nesmie byť dlhšia ako 90 dní. Ak obchodník s cennými papiermi neuhradí príspevok v dodatočnej lehote, Národná banka Slovenska postupuje podľa § 156 ods. 1 písm. c).

§ 86
(1)

Ak obchodník s cennými papiermi z dôvodov spojených priamo s jeho finančnou situáciou nie je schopný plniť záväzky vyplývajúce z pohľadávok klientov z klientskeho majetku a nie je predpoklad, že ich splní do jedného roka, je povinný oznámiť túto skutočnosť najneskôr v najbližší pracovný deň Národnej banke Slovenska a fondu; obchodník s cennými papiermi, ktorý je bankou, alebo pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ktorý je zahraničnou bankou, je povinný oznámiť túto skutočnosť fondu, Národnej banke Slovenska a Fondu ochrany vkladov.

(2)

Ak je zavedená nútená správa nad obchodníkom s cennými papiermi a nastanú skutočnosti uvedené v odseku 1, oznámenie podľa odseku 1 vykoná nútený správca obchodníka s cennými papiermi (ďalej len „nútený správca“).

(3)

Na základe oznámenia podľa odseku 1 Národná banka Slovenska vyhlási obchodníka s cennými papiermi za neschopného plniť záväzky voči klientom, ak sa preukáže trvalý nedostatok likvidity obchodníka s cennými papiermi alebo ak sa preukáže nemožnosť odstránenia dočasného nedostatku likvidity. Národná banka Slovenska môže obchodníka s cennými papiermi vyhlásiť za neschopného uhrádzať záväzky aj z vlastného podnetu, ak zistí vznik skutočností uvedených v tomto odseku, bez oznámenia podľa odsekov 1 a 2.

(4)

Na vyhlásenie obchodníka s cennými papiermi, ktorý je bankou, alebo pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ktorý je zahraničnou bankou, za neschopného plniť záväzky voči klientom, sa nepoužijú ustanovenia odsekov 2 a 3. Pri vyhlásení obchodníka s cennými papiermi, ktorý je bankou, alebo pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ktorý je zahraničnou bankou, za neschopného plniť záväzky, sa postupuje podľa osobitného zákona.75) Vyhlásenie obchodníka s cennými papiermi, ktorý je bankou, alebo pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ktorý je zahraničnou bankou, za neschopného plniť záväzky podľa osobitného zákona,75) sa považuje aj za vyhlásenie za neschopného plniť záväzky podľa tohto zákona; takéto vyhlásenie podľa osobitného zákona75) sa doručí aj fondu.

(5)

Na postup pri rozhodovaní a rozhodnutie o vyhlásení obchodníka s cennými papiermi za neschopného plniť záväzky voči klientom sa nevzťahujú ustanovenia osobitného predpisu20) o konaní pred Národnou bankou Slovenska ani správny poriadok; proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok a toto rozhodnutie nie je preskúmateľné správnym súdom.76a) Na rozhodovanie podľa odseku 3 je príslušná Banková rada Národnej banky Slovenska.

(6)

Rozhodnutie o vyhlásení podľa odseku 3 Národná banka Slovenska doručí obchodníkovi s cennými papiermi a fondu.

(7)

Dňom, ktorým sa klientsky majetok stal nedostupným podľa § 82 ods. 1, sa až do skončenia vyplácania náhrad podľa § 88 ods. 1 a 2 pozastavuje nakladanie s finančnými nástrojmi a peňažnými prostriedkami, ktoré tvoria nedostupný klientsky majetok, postupovanie pohľadávok voči obchodníkovi s cennými papiermi z nedostupného klientskeho majetku a započítavanie vzájomných pohľadávok medzi obchodníkom s cennými papiermi a inými osobami. Na rovnaké obdobie sa obchodníkovi s cennými papiermi zakazuje poskytovať investičné služby alebo uzatvárať iné obchody, ktorými sa zvyšujú pohľadávky alebo záväzky obchodníka s cennými papiermi voči iným osobám.

(8)

Klient obchodníka s cennými papiermi je dňom, ktorým sa klientsky majetok stal nedostupným podľa § 82 ods. 1, oprávnený požiadať o vrátenie cenného papiera alebo finančného nástroja podľa § 82 ods. 2 a obchodník s cennými papiermi je povinný tejto požiadavke vyhovieť.

§ 87 - Náhrada za nedostupný klientsky majetok
(1)

Za nedostupný klientsky majetok má klient právo na náhradu z fondu v eurách a fond je povinný zaň poskytnúť náhradu v rozsahu a za podmienok ustanovených týmto zákonom. Iná oprávnená osoba má namiesto klienta právo na náhradu, iba ak to ustanovuje tento zákon.

(2)

Za chránený klientsky majetok poskytuje fond náhradu vo výške nedostupného klientskeho majetku; v súhrne však jednému klientovi alebo inej oprávnenej osobe podľa tohto zákona patrí náhrada z fondu najviac vo výške 50 000 eur.

(3)

Na účely výpočtu výšky náhrady za chránený klientsky majetok sa spočítava nedostupný klientsky majetok toho istého klienta u jedného obchodníka s cennými papiermi vrátane jeho podielov na klientskych majetkoch, ktoré klientovi patria spoločne s inými klientmi a ktoré sú chránené týmto zákonom, podľa stavu ku dňu, keď sa klientsky majetok stal nedostupným podľa § 82 ods. 1. Pri každom spoločnom klientskom majetku platí, že každý z klientov má rovnaký podiel, ak sa hodnovernými dokladmi nepreukážu iné podiely jednotlivých klientov. Úroky a iné majetkové výhody spojené s nedostupným klientskym majetkom sa na účely výpočtu výšky náhrady vypočítajú podľa stavu ku dňu, keď sa klientsky majetok stal nedostupným podľa § 82 ods. 1, a pripočítajú sa k nedostupnému klientskemu majetku klienta. Takto zistená výška nedostupného klientskeho majetku sa na účely výpočtu náhrady zníži o všetky premlčané finančné nástroje77) a vklady78) a tiež o všetky záväzky klienta voči obchodníkovi s cennými papiermi podľa stavu ku dňu, keď sa klientsky majetok stal nedostupným podľa § 82 ods. 1. Na neskoršie zmeny tohto stavu sa neprihliada. Vypočítaná výška náhrady sa zaokrúhľuje na celé eurocenty nahor.

(4)

Na určenie hodnoty klientskeho majetku sú určujúce hodnoty, ktoré ku dňu, keď sa klientsky majetok stal nedostupným podľa § 82 ods. 1, vyplývajú zo zmluvy medzi obchodníkom s cennými papiermi alebo z osobitných právnych predpisov79) vzťahujúcich sa na určovanie hodnoty majetku. Pri stanovení hodnoty cenných papierov prijatých na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov80) sa vychádza z posledného kurzu týchto cenných papierov zverejneného burzou cenných papierov ku dňu, keď sa klientsky majetok stal nedostupným podľa § 82 ods. 1.

(5)

Ak nie je hodnoverne preukázaná iná hodnota klientskeho majetku alebo záväzku klienta voči obchodníkovi s cennými papiermi, je rozhodujúci záznam z evidencie obchodníka s cennými papiermi, ak osobitný zákon neustanovuje inak.81)

(6)

Klientovi patrí náhrada podľa odsekov 1 a 2 aj vtedy, keď jeho finančný nástroj nie je splatný do konca lehoty na vyplácanie náhrad, ktorá sa určí podľa § 88 ods. 1 a 2. To neplatí pri zákaze nakladania s finančným nástrojom alebo pri zákaze jeho úhrady podľa osobitných predpisov.82) Po skončení zákazu možno poskytnúť náhradu podľa povahy veci klientovi alebo inej osobe, ak jej na finančný nástroj klienta alebo na jeho časť vzniklo právo podľa rozhodnutia príslušného orgánu.

(7)

Náhrada nepatrí za premlčané finančné nástroje77) a vklady78) a za klientsky majetok klientov, ktorí majú osobitný vzťah k obchodníkovi s cennými papiermi, kedykoľvek v období jedného roka pred dňom, keď sa klientsky majetok stal nedostupným. Za toto obdobie si fond môže v súlade s § 90 ods. 1 vyžiadať od obchodníkov s cennými papiermi zoznam týchto osôb.

(8)

Za osoby, ktoré majú osobitný vzťah k obchodníkovi s cennými papiermi, sa na účely tohto zákona považujú

a)

členovia štatutárneho orgánu obchodníka s cennými papiermi, vedúci zamestnanci obchodníka s cennými papiermi, ďalší zamestnanci obchodníka s cennými papiermi určení stanovami obchodníka s cennými papiermi a prokurista obchodníka s cennými papiermi,

b)

členovia dozornej rady obchodníka s cennými papiermi,

c)

právnické osoby alebo fyzické osoby majúce kontrolu nad obchodníkom s cennými papiermi, členovia štatutárnych orgánov takýchto právnických osôb a vedúci zamestnanci takýchto právnických osôb,

d)

osoby blízke83) členom predstavenstva obchodníka s cennými papiermi, dozornej rady obchodníka s cennými papiermi, vedúcim zamestnancom obchodníka s cennými papiermi alebo fyzickým osobám majúcim kontrolu nad obchodníkom s cennými papiermi,

e)

právnické osoby, v ktorých niektoré z osôb uvedených v písmenách a), b), c) alebo d) majú kvalifikovanú účasť,

f)

akcionári s významným vplyvom na obchodníkovi s cennými papiermi a akákoľvek právnická osoba, ktorá je pod ich kontrolou alebo ktorá má nad nimi kontrolu,

g)

právnické osoby kontrolované obchodníkom s cennými papiermi,

h)

audítor alebo fyzická osoba, ktorý vykonáva v mene audítorskej spoločnosti audítorskú činnosť,

i)

člen štatutárneho orgánu iného obchodníka s cennými papiermi a vedúci pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi,

j)

vedúci pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi a jeho zástupca.

(9)

Náhrada z fondu nepatrí klientom, ktorí

a)

svojou trestnou činnosťou, za ktorú boli súdom v trestnom konaní právoplatne odsúdení, čiastočne alebo úplne spôsobili neschopnosť obchodníka s cennými papiermi uhrádzať záväzky klientom,

b)

nadobudli finančné nástroje a peňažné prostriedky v súvislosti s legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, za ktorú boli v trestnom konaní právoplatne odsúdení.

(10)

Fond pozastaví výplatu náhrad klientom, proti ktorým je vedené trestné konanie v súvislosti s trestnou činnosťou, ktorá môže mať vzťah k neschopnosti obchodníka s cennými papiermi uhrádzať záväzky klientom.

(11)

Za klientsky majetok klientov podľa odsekov 7 a 9 sú obchodníci s cennými papiermi povinní prispievať do fondu v súlade s týmto zákonom.

(12)

O sporoch súvisiacich s náhradami a s ich vyplácaním podľa tohto zákona rozhoduje súd.

§ 88 - Vyplácanie náhrad
(1)

Fond najneskôr do piatich pracovných dní, keď sa klientsky majetok u obchodníka s cennými papiermi stal nedostupným podľa § 82 ods. 1, určí začatie, trvanie, postup a miesto vyplácania náhrad. Oznámenie o tom doručí bezodkladne obchodníkovi s cennými papiermi.

(2)

Vyplácanie náhrad sa musí skončiť najneskôr do troch mesiacov od vyhlásenia podľa § 86 ods. 3 alebo od doručenia vykonateľného rozhodnutia súdu podľa § 82 ods. 1 písm. b). Fond môže s predchádzajúcim súhlasom Národnej banky Slovenska vo výnimočných a odôvodnených prípadoch túto lehotu predĺžiť najviac o tri mesiace. Vyplácanie náhrad však musí byť skončené najneskôr do jedného roka od vyhlásenia podľa § 86 ods. 3 alebo od doručenia vykonateľného rozhodnutia súdu podľa § 82 ods. 1 písm. b).

(3)

Obchodník s cennými papiermi je povinný údaje podľa odseku 1 spolu s vyhlásením podľa § 86 ods. 3 alebo výrokom vykonateľného rozhodnutia súdu podľa § 82 ods. 1 písm. b) uverejniť v tlači s celoštátnou pôsobnosťou a vo verejne prístupných priestoroch obchodníka s cennými papiermi najbližší pracovný deň po doručení oznámenia podľa odseku 1.

(4)

Fond vypláca náhrady za nedostupný klientsky majetok prostredníctvom banky, ktorú fond na tento účel poverí. Na tento účel je oprávnený dávať banke potrebné pokyny. Tieto pokyny sú pre banku záväzné.

(5)

Osoba, ktorá má a uplatňuje si právo na náhradu, musí preukázať podľa druhu klientskeho majetku, že má právo na výplatu náhrady za tento klientsky majetok; toto právo sa preukazuje najmä dokladom o nároku na finančný nástroj alebo peňažné prostriedky alebo rozhodnutím príslušného orgánu. Fyzická osoba, ktorá si uplatňuje právo na náhradu, musí zároveň preukázať svoju totožnosť; právnická osoba, ktorá si uplatňuje právo na náhradu, musí zároveň predložiť výpis z úradného registra alebo z úradnej evidencie, v ktorej je zapísaná, nie starší ako jeden mesiac pred uplatnením práva na náhradu. Zástupca klienta musí preukázať aj svoju totožnosť a odovzdať doklad alebo úradne osvedčenú kópiu dokladu, z ktorého vyplýva oprávnenie zástupcu na zastupovanie; ak ide o právnickú osobu, za ktorú neuplatňuje právo na náhradu jej štatutárny orgán, na tomto doklade musí byť úradne osvedčený podpis štatutárneho orgánu tejto právnickej osoby. Ak klient alebo jeho zákonný zástupca koná prostredníctvom splnomocnenca, splnomocnenec musí preukázať tiež svoju totožnosť a odovzdať plnomocenstvo s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa; ak je splnomocniteľom právnická osoba, na plnomocenstve musí byť úradne osvedčený podpis štatutárneho orgánu tejto právnickej osoby. Totožnosť klienta, zástupcu alebo ich splnomocnenca sa preukazuje

a)

platným občianskym preukazom84) alebo

b)

platným cestovným pasom,85) diplomatickým pasom, služobným pasom, a ak ide o cudzinca, povolením na pobyt cudzinca86) na území Slovenskej republiky.

(6)

V oznámení fondu podľa odseku 1 sa môže určiť, za akých podmienok sa náhrada vyplatí bezhotovostným prevodom.

(7)

Ak má klient u obchodníka s cennými papiermi klientsky majetok, ktorého súhrnná výška prevyšuje výšku náhrady podľa § 87 ods. 2, náhrada sa poskytne za finančné nástroje postupne v časovom poradí, ako boli zverené obchodníkovi s cennými papiermi, až do výšky ustanovenej v § 87 ods. 2, ak sa fond s klientom nedohodne inak.

(8)

Výška náhrady za klientsky majetok tvorený finančnými nástrojmi a peňažnými prostriedkami v cudzej mene sa vypočítava podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska,60) ktorý je platný ku dňu, keď sa finančné nástroje alebo peňažné prostriedky stali nedostupnými podľa § 82 ods. 1.

(9)

Ak nemohol klient alebo iná osoba podľa § 87 ods. 6 uplatniť právo na náhradu v lehote podľa odsekov 1 a 2 z preukázaných závažných zdravotných alebo z iných závažných dôvodov,87) môže fond poskytnúť náhradu na základe písomnej žiadosti aj po tejto lehote, najneskôr však do jedného roka, keď sa klientsky majetok stal nedostupným podľa § 82 ods. 1.

(10)

Osoba a zástupca osoby, ktorá si uplatňuje právo na náhradu za nedostupný klientsky majetok, sú v rámci preukazovania splnenia požiadaviek a podmienok podľa odsekov 5 a 9 a § 87 ods. 3 povinní poskytnúť a umožniť získať kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním

a)

osobné údaje87a) o totožnosti z dokladu totožnosti v rozsahu: obrazová podobizeň, titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto a okres narodenia, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, záznam o obmedzení spôsobilosti na právne úkony, druh a číslo dokladu totožnosti, vydávajúci orgán, dátum vydania a platnosť dokladu totožnosti, ak ide o fyzickú osobu,

b)

identifikačné údaje v rozsahu podľa § 81 ods. 5 písm. a) druhého bodu, ak ide o právnickú osobu,

c)

kontaktné telefónne číslo, faxové číslo a adresu elektronickej pošty, ak ich má,

d)

doklady a údaje o klientskom majetku a iných pohľadávkach a záväzkoch voči obchodníkovi s cennými papiermi s nedostupným klientskym majetkom, o oprávnení zástupcu na zastupovanie a o splnení ostatných požiadaviek a podmienok, ktoré sú potrebné na posúdenie a zdokladovanie oprávnenosti uplatňovaného práva na náhradu a na poskytnutie náhrady za zákonom chránený nedostupný klientsky majetok.

(11)

Náhrada za nedostupný klientsky majetok sa nesmie poskytnúť a vyplatiť, ak osoba alebo zástupca osoby, ktorá si uplatňuje právo na náhradu za nedostupný klientsky majetok, nesplnili všetky požiadavky a podmienky, ktoré sú podľa tohto zákona a všeobecných podmienok vyplácania náhrad (§ 90 ods. 3) potrebné na posúdenie a zdokladovanie oprávnenosti uplatňovaného práva na náhradu a na poskytnutie náhrady za zákonom chránený nedostupný klientsky majetok.

§ 89 - Vznik a zánik niektorých práv
(1)

Dňom vyplatenia náhrady fondu vzniká pohľadávka a fond sa stáva veriteľom voči obchodníkovi s cennými papiermi alebo pobočke zahraničného obchodníka s cennými papiermi v rozsahu náhrady, ktorú fond vyplatil klientovi. Týmto dňom zaniká pohľadávka klienta voči obchodníkovi s cennými papiermi alebo pobočke zahraničného obchodníka s cennými papiermi v rozsahu vyplatenej náhrady podľa § 87.

(2)

Fond si môže uplatniť voči obchodníkovi s cennými papiermi alebo pobočke zahraničného obchodníka s cennými papiermi aj skutočné náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s výplatou náhrad.

(3)

Ak tento zákon neustanovuje inak, právne vzťahy medzi fondom a obchodníkom s cennými papiermi, za ktorého nedostupný klientsky majetok vyplatil náhrady fond, sa spravujú ustanoveniami Občianskeho zákonníka o ručení.

(4)

Výplata náhrady za nedostupný klientsky majetok, výška úrokov a iných majetkových výhod zistených podľa § 87 ods. 4 a výška zostatku záväzku, za ktorý sa neposkytla náhrada, sa vyznačia v evidencii obchodníka s cennými papiermi a v dokladoch o vzťahu k finančnému nástroju, v ktorých sa uvádza výška záväzku.

(5)

Poskytnutím náhrady z fondu nie je dotknuté právo klienta alebo inej oprávnenej osoby vymáhať si od obchodníka s cennými papiermi, u ktorého sa klientsky majetok stal nedostupným, uhradenie tej časti klientskeho majetku, za ktorú nebola poskytnutá náhrada z fondu.

(6)

Na účel zabezpečovania činnosti fondu, sústreďovania príspevkov obchodníkov s cennými papiermi do fondu, zabezpečovania vyplácania náhrad za zákonom chránený nedostupný klientsky majetok, ochrany a domáhania sa práv fondu voči klientom, obchodníkom s cennými papiermi a iným osobám a na účely vykonávania a zdokumentovania činnosti a úloh fondu podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov87b) je fond aj bez súhlasu a informovania dotknutých osôb58d) oprávnený zisťovať, získavať, zaznamenávať, uchovávať, využívať a inak spracúvať58e) osobné údaje klientov obchodníkov s cennými papiermi, osôb, na ktoré sa vzťahuje § 87 ods. 7, osôb a zástupcov osôb, ktoré si uplatňujú právo na náhradu za nedostupný klientsky majetok; pritom fond je oprávnený s použitím automatizovaných alebo neautomatizovaných prostriedkov vyhotovovať kópie dokladov totožnosti a spracúvať rodné čísla a ďalšie údaje a doklady vymedzené v § 81, 87, 88 a 90.

(7)

Na účely uvedené v odseku 6 sú obchodníci s cennými papiermi povinní aj bez súhlasu a informovania dotknutých osôb sprístupniť a poskytovať fondu na spracúvanie osobné údaje a doklady vymedzené v odseku 6, a to v prípadoch ustanovených týmto zákonom a osobitným predpisom.58e) Osobné údaje a doklady vymedzené v odseku 6 môžu aj bez súhlasu a informovania dotknutých osôb sprístupniť a poskytovať fondu na spracúvanie na účely uvedené v odseku 6 aj osoby, na ktoré sa vzťahuje § 90 ods. 8 alebo § 97 ods. 1.

(8)

Osobné údaje a doklady vymedzené v odseku 6 je fond aj bez súhlasu a informovania dotknutých osôb oprávnený zo svojho informačného systému sprístupniť a poskytovať obchodníkom s cennými papiermi a iným osobám, na ktoré sa vzťahuje § 90 ods. 8 alebo § 97 ods. 1, a to na účely uvedené v odseku 6. Tieto osobné údaje a doklady môže fond sprístupniť alebo poskytnúť do zahraničia len inštitúciám systémov ochrany vkladov alebo investícií v členských štátoch.

§ 90 - Práva a povinnosti fondu a povinnosti obchodníkov s cennými papiermi
(1)

Fond môže žiadať od obchodníka s cennými papiermi na plnenie svojich funkcií informácie priamo súvisiace s jeho činnosťou predtým, ako sa klientsky majetok u obchodníka s cennými papiermi stal nedostupným. Fond nemôže žiadať údaje, ktoré je obchodník s cennými papiermi povinný utajovať. Ak sa obchodník s cennými papiermi stal neschopným uhrádzať záväzky klientom z klientskeho majetku, je povinný neodkladne odovzdať fondu na základe jeho písomnej žiadosti informácie a dokumenty o finančných nástrojoch a záväzkoch obchodníka s cennými papiermi.

(2)

Fond môže informácie podľa odseku 1 získať so súhlasom Národnej banky Slovenska aj vlastným zisťovaním u obchodníka s cennými papiermi. Ak má fond, skôr ako sa klientsky majetok stal nedostupným, dôvodné podozrenie o pravdivosti alebo úplnosti informácií poskytnutých obchodníkom s cennými papiermi, ktoré súvisia s údajmi, ktoré je obchodník s cennými papiermi povinný utajovať, môže požiadať o ich preverenie Národnú banku Slovenska.

(3)

Fond vydá všeobecné podmienky vyplácania náhrad a ich zmeny po predchádzajúcom súhlase Národnej banky Slovenska, ktoré musia obsahovať podrobnosti o postupoch pri uplatňovaní práva na náhradu a o spôsobe preukazovania práva na náhradu.

(4)

Fond má právo vykonávať kontrolu správnosti plnenia ustanovení tohto zákona, všeobecných podmienok vyplácania náhrad a s tým súvisiacich pokynov fondu u obchodníka s cennými papiermi, ktorý bol vyhlásený za neschopného plniť záväzky voči klientom z klientskeho majetku, a v banke, ktorej prostredníctvom fond zabezpečuje vyplácanie náhrad.

(5)

Všetky dokumenty o vyplatených náhradách za nedostupné finančné nástroje uschované, spravované, obhospodarované alebo držané obchodníkom s cennými papiermi uchováva fond alebo ním poverená osoba v súlade s osobitným predpismi.88)

(6)

Obchodníci s cennými papiermi sú povinní

a)

platiť fondu príspevky v stanovených lehotách a v stanovenom rozsahu,

b)

poskytovať fondu informácie podľa odseku 1 v lehote určenej fondom a spôsobom stanoveným fondom,

c)

uverejniť vo svojich prevádzkových priestoroch v slovenskom jazyku informáciu o ochrane klientov podľa tohto zákona vrátane všeobecných podmienok poskytovania náhrad vydaných podľa odseku 3,

d)

neodkladne predložiť fondu a Národnej banke Slovenska vykonateľné rozhodnutie súdu podľa § 82 ods. 1 písm. b),

e)

vo svojom informačnom systéme osobitne evidovať klientsky majetok, na ktorý sa vzťahuje systém ochrany klientov.

(7)

Obchodníci s cennými papiermi nesmú zverejňovať informácie o ochrane klientov podľa tohto zákona inak ako podľa odseku 6 písm. c).

(8)

Fond je v rozsahu potrebnom na zabezpečenie plnenia svojich úloh podľa tohto zákona oprávnený spolupracovať a vymieňať si informácie s Národnou bankou Slovenska, s osobami, ktorých prostredníctvom fond zabezpečuje vyplácanie náhrad, a s inštitúciami systémov ochrany vkladov a investícií v iných štátoch. Sprístupniť osobné údaje možno len za podmienok ustanovených osobitným predpisom58f) a za podmienok ustanovených týmto zákonom.

§ 91 - Zdroje fondu a použitie prostriedkov fondu
(1)

Zdrojmi fondu sú

a)

príspevky podľa § 84,

b)

výnosy z použitia peňažných prostriedkov podľa odseku 4 vrátane príjmov z predaja štátnych cenných papierov nakúpených podľa odseku 4 písm. a),

c)

úvery podľa odseku 3,

d)

prostriedky získané na základe uplatnenia práv, ktoré nadobudol fond podľa § 89,

e)

iné príjmy podľa osobitného predpisu.

(2)

Zdrojmi fondu môžu byť návratné finančné výpomoci a dotácie zo štátnych finančných aktív v rozsahu a za podmienok ustanovených osobitnými predpismi88a) a zákonom o štátnom rozpočte.

(3)

Fond môže požiadať Fond ochrany vkladov, Národnú banku Slovenska,88b) banky alebo pobočky zahraničných bánk o poskytnutie úveru.

(4)

Peňažné prostriedky fondu sú uložené na osobitných účtoch v Národnej banke Slovenska alebo na osobitných účtoch vedených v Štátnej pokladnici; peňažné prostriedky fondu, ktoré sú uložené na týchto osobitných účtoch, nepodliehajú výkonu rozhodnutia90a) a sú z neho vylúčené.

(5)

Fond môže zo svojich finančných prostriedkov vytvárať osobitný fond na poskytovanie náhrad za nedostupný klientsky majetok. Peňažné prostriedky fondu možno použiť okrem poskytovania náhrad za finančné nástroje podľa § 87 aj na tieto účely:

a)

nákup štátnych cenných papierov so splatnosťou do desiatich rokov odo dňa nákupu,

b)

splátky úverov podľa odseku 3,

c)

splátky návratných finančných výpomocí podľa odseku 2,

d)

poskytnutie úveru Fondu ochrany vkladov, najviac do výšky 10 % prostriedkov fondu,

e)

úhradu nákladov nevyhnutných na zabezpečenie činnosti fondu.

(6)

Podrobnosti o použití prostriedkov fondu upravia stanovy fondu v súlade s týmto zákonom.

(7)

Fond je povinný viesť účtovníctvo a zostavovať účtovnú závierku podľa osobitného predpisu.59)

(8)

Účtovnú závierku fondu overuje audítor.

§ 92 - Orgány fondu

Orgány fondu sú:

a)

rada fondu,

b)

prezídium fondu,

c)

dozorná rada fondu.

§ 93 - Rada fondu
(1)

Rada fondu je najvyšším orgánom fondu.

(2)

Rada fondu sa skladá z deviatich členov. Ich funkčné obdobie je štvorročné.

(3)

Dvoma členmi rady fondu sú zástupcovia ministerstva, ktorých zo zamestnancov ministerstva vymenúva a odvoláva minister financií. Tromi členmi rady fondu sú zástupcovia Národnej banky Slovenska, ktorých vymenúva a odvoláva guvernér Národnej banky Slovenska. Ďalších štyroch členov rady fondu volia a odvolávajú zástupcovia obchodníkov s cennými papiermi, na ktorých sa vzťahuje povinnosť podľa § 83, na schôdzi zástupcov obchodníkov s cennými papiermi. Zástupcovia jednotlivých obchodníkov s cennými papiermi sú určení ich štatutárnym orgánom a na schôdzi zástupcov obchodníkov s cennými papiermi majú hlasy v takom vzájomnom pomere, aký tvoria príspevky obchodníkov s cennými papiermi zaplatené do fondu podľa § 84 ods. 6. O priebehu schôdze zástupcov obchodníkov s cennými papiermi a o výsledku voľby členov rady fondu sa vyhotovuje notárska zápisnica.

(4)

Člen rady fondu má právo na náhradu výdavkov, ktoré mu vznikli v súvislosti s výkonom jeho funkcie.

(5)

Rada fondu

a)

volí a odvoláva členov prezídia fondu,

b)

volí a odvoláva členov dozornej rady fondu s výnimkou podľa § 95 ods. 2,

c)

volí a odvoláva predsedu rady fondu a podpredsedu rady fondu,

d)

schvaľuje rokovací poriadok rady fondu a rokovací poriadok prezídia fondu,

e)

schvaľuje stanovy fondu,

f)

schvaľuje rozpočet fondu; súčasťou rozpočtu fondu je aj rozpočet nákladov fondu podľa § 91 ods. 5 písm. e),

g)

schvaľuje ročnú účtovnú závierku fondu,

h)

schvaľuje výročnú správu o činnosti fondu za predchádzajúci rok, ktorá sa uloží do verejnej časti registra účtovných závierok,

i)

rozhoduje o výplate náhrad z fondu v súlade s týmto zákonom a určuje spôsob výplaty náhrad,

j)

schvaľuje použitie zdrojov fondu,

k)

určuje výšku ročných príspevkov obchodníkov s cennými papiermi a lehotu splatnosti mimoriadnych príspevkov,

l)

schvaľuje pravidlá postupu fondu vrátane postupu jeho orgánov a postupu ďalších osôb pri zabezpečovaní vyplácania náhrad za zákonom chránený nedostupný klientsky majetok,

m)

schvaľuje zásady odmeňovania zamestnancov fondu a odmeňovanie členov orgánov fondu,

n)

schvaľuje všeobecné podmienky vyplácania náhrad za nedostupný klientsky majetok u obchodníkov s cennými papiermi,

o)

rozhoduje o ďalších záležitostiach v pôsobnosti fondu, ktoré nie sú v pôsobnosti iných orgánov fondu.

(6)

Rozhodnutia rady fondu podpisujú najmenej dvaja členovia rady fondu, z ktorých aspoň jeden je predsedom rady fondu alebo podpredsedom rady fondu.

§ 94 - Prezídium fondu
(1)

Prezídium fondu sa skladá z predsedu prezídia fondu a ďalších dvoch členov prezídia fondu, ktorých volí a odvoláva rada fondu.

(2)

Predseda prezídia fondu a ďalší členovia prezídia fondu sú zamestnancami fondu.

(3)

Prezídium fondu je štatutárnym orgánom fondu. Prezídium fondu koná v mene fondu v rozsahu vymedzenom stanovami. Ak prezídium fondu koná v mene fondu, na platnosť písomných právnych úkonov sa vyžadujú podpisy najmenej dvoch členov prezídia fondu. Stanovy ďalej určia, kedy a v akom rozsahu členovia prezídia konajú v mene fondu, a udeľujú splnomocnenie konať v mene fondu.

§ 95 - Dozorná rada fondu
(1)

Dozorná rada fondu má siedmich členov, ich funkčné obdobie je štvorročné.

(2)

Troch členov dozornej rady fondu volí a odvoláva rada fondu na návrh obchodníkov s cennými papiermi prijatý na schôdzi zástupcov obchodníkov s cennými papiermi. Dvoma členmi dozornej rady fondu sú zástupcovia ministerstva, ktorých zo zamestnancov ministerstva vymenúva a odvoláva minister financií. Dvoma členmi dozornej rady fondu sú zástupcovia Národnej banky Slovenska, ktorých vymenúva a odvoláva guvernér Národnej banky Slovenska.

(3)

Dozorná rada fondu volí zo svojich členov predsedu a podpredsedu.

(4)

Členmi dozornej rady fondu nemôžu byť členovia rady fondu ani iní zamestnanci fondu.

(5)

Dozorná rada fondu dohliada na činnosť a hospodárenie fondu a rady fondu a na to, či ich činnosť a hospodárenie sú v súlade s týmto zákonom, s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, všeobecnými podmienkami vyplácania náhrad za nedostupný klientsky majetok a so stanovami fondu.

(6)

Členovia dozornej rady fondu sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov týkajúcich sa činnosti fondu a získavať informácie o nakladaní s jeho zdrojmi.

(7)

Dozorná rada fondu predkladá rade fondu a Národnej banke Slovenska o svojich zisteniach správu raz za štvrťrok a v prípade konania v rozpore s týmto zákonom, všeobecnými podmienkami alebo stanovami najneskôr do troch dní od jeho zistenia.

(8)

Člen dozornej rady fondu má právo na náhradu výdavkov, ktoré mu vznikli v súvislosti s výkonom jeho funkcie.

§ 96 - Kancelária fondu

Úlohy spojené s odborným, organizačným, administratívnym a technickým zabezpečením činnosti a bežného chodu fondu a jeho orgánov zabezpečuje kancelária fondu. Kanceláriu fondu tvoria zamestnanci fondu a riadi ju predseda prezídia. Podrobnosti o postavení a činnosti kancelárie fondu ustanovia stanovy fondu.

§ 97 - Povinnosť mlčanlivosti
(1)

Členovia rady fondu, členovia dozornej rady fondu, zamestnanci fondu, zamestnanci banky, ktorej prostredníctvom fond vypláca náhrady, a iné osoby podieľajúce sa na činnosti fondu sú povinné zachovávať mlčanlivosť vo veciach týkajúcich sa obchodníkov s cennými papiermi a ich klientov, o ktorých sa dozvedeli pri plnení úloh fondu alebo v priamej súvislosti s nimi, a to aj po skončení členstva v rade fondu a v dozornej rade fondu alebo po skončení pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu.

(2)

Rada fondu môže oslobodiť od povinnosti mlčanlivosti členov rady fondu, dozornej rady fondu alebo prezídia fondu; ostatné osoby uvedené v odseku 1 môže od povinnosti mlčanlivosti oslobodiť prezídium fondu.

§ 98 - Zmluvné poistenie obchodníkov s cennými papiermi

Nad rozsah ochrany klientov podľa tohto zákona môžu obchodníci s cennými papiermi poisťovať finančné nástroje na základe zmluvne dohodnutých podmienok s právnickou osobou, ktorá má na túto činnosť osobitné povolenie udelené Národnou bankou Slovenska.23)

ŠIESTA ČASŤ

CENTRÁLNY DEPOZITÁR

§ 99
(1)

Centrálny depozitár je právnickou osobou so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorej bolo udelené povolenie na činnosť centrálneho depozitára podľa osobitného predpisu89) (ďalej len „povolenie na činnosť“).

(2)

Zahraničný centrálny depozitár je právnickou osobou so sídlom v inom členskom štáte, ktorej bolo udelené povolenie na činnosť alebo právnická osoba so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ktorá bola uznaná podľa osobitného predpisu.89)

(3)

Povolenie na činnosť udeľuje Národná banka Slovenska.

(4)

Na žiadosť o povolenie na činnosť, postup pri udelení povolenia na činnosť, podmienky udelenia povolenia na činnosť, zmenu povolenia na činnosť, zverenie vykonávania hlavnej služby centrálneho depozitára a odňatie povolenia na činnosť sa vzťahuje osobitný predpis.89a)

(5)

Ustanovenia o vedení evidencie zaknihovaných cenných papierov podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu89b) centrálnym depozitárom sa primerane vzťahujú na zahraničného centrálneho depozitára vykonávajúceho činnosť na území Slovenskej republiky na základe práva poskytovať služby podľa osobitného predpisu.89c)

(6)

Iná osoba ako centrálny depozitár alebo zahraničný centrálny depozitár môže v Slovenskej republike poskytovať služby centrálneho vedenia účtov89d) pre cenné papiere prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu len za podmienok podľa tohto zákona a osobitného predpisu.89e)

(7)

Systém vyrovnania transakcií s cennými papiermi tvoria najmenej traja účastníci okrem jeho prevádzkovateľa, prípadného zúčtovacieho agenta, centrálnej protistrany, zúčtovacieho ústavu alebo prípadného nepriameho účastníka, so spoločnými pravidlami pre zúčtovanie cez centrálnu protistranu alebo mimo centrálnej protistrany a na vykonávanie príkazov na prevody medzi účastníkmi (ďalej len „systém vyrovnania“).

(8)

Centrálny depozitár určí časový rozvrh vyrovnania transakcií s cennými papiermi vrátane určenia okamihu vstupu príkazu na registráciu prevodu do systému vyrovnania a okamihu, od ktorého nesmie byť účastníkom systému vyrovnania ani žiadnou treťou osobou príkaz na registráciu prevodu odvolaný ani zrušený a ani inak nesmie byť znemožnené vykonanie tohto príkazu; ak je centrálny depozitár účastníkom v prepojenom systéme, prihliadne pri určovaní tohto okamihu na potrebu, čo možno najvyššej miery koordinácie medzi systémami vyrovnania v prepojenom systéme v súlade s pravidlami podľa odseku 24.

(9)

Centrálny depozitár má právo na poskytnutie všetkých podkladov nevyhnutných na výkon jeho činnosti, inak je oprávnený poskytnutie služby odmietnuť. Neposkytnutie týchto podkladov, ich oneskorené alebo neúplné poskytnutie, alebo poskytnutie v inej ako požadovanej forme je na ťarchu toho, kto je povinný ich poskytnúť. Ak podáva alebo postupuje príkaz alebo žiadosť centrálnemu depozitárovi jeho člen, nie je centrálny depozitár povinný skúmať pravosť, zákonnosť, správnosť a úplnosť priložených podkladov, pričom za škodu spôsobenú neposkytnutím podkladov, oneskoreným alebo neúplným poskytnutím podkladov, alebo ich poskytnutím v inej ako požadovanej forme a za škodu spôsobenú nepravosťou, nezákonnosťou, nesprávnosťou alebo neúplnosťou poskytnutých podkladov zodpovedá ten člen, ktorý podklady poskytol. Člen, ktorý podáva príkazy na nezaradený účet podľa § 173v zodpovedá za správnosť, úplnosť a včasnosť podania týchto príkazov.

(10)

Obchodné meno centrálneho depozitára musí obsahovať označenie „centrálny depozitár cenných papierov“. Označenie „centrálny depozitár cenných papierov“ ani jeho preklady nesmie používať v obchodnom mene žiadna iná fyzická osoba alebo právnická osoba.

(11)

Na organizáciu a riadenie a na pravidlá činnosti vo vzťahu ku klientom centrálneho depozitára sa vzťahujú ustanovenia § 73a. Ak centrálny depozitár poskytuje jednu alebo viac investičných služieb alebo vykonáva jednu alebo viac investičných činností navyše k poskytovaniu služieb podľa osobitného predpisu,89f) vzťahujú sa na neho ustanovenia tohto zákona v rozsahu ako na obchodníka s cennými papiermi, ktorý poskytuje rovnaké investičné služby alebo vykonáva rovnaké investičné služby, okrem § 70, § 71 ods. 1 a 2, § 71 ods. 4 až 6, § 71a až 71de, § 79 a ustanovenia osobitného predpisu;90) tým nie je dotknuté ustanovenie § 54 ods. 3 písm. k).

(12)

Centrálny depozitár je povinný pri poskytovaní služieb požadovať preukázanie totožnosti klienta; pri každom poskytovaní služby je klient povinný vyhovieť každej takejto žiadosti centrálneho depozitára. Poskytovanie služieb so zachovaním anonymity klienta je centrálny depozitár povinný odmietnuť.

(13)

Na účely podľa odseku 12 možno totožnosť klienta preukázať

a)

dokladom totožnosti klienta podľa osobitných predpisov o dokladoch totožnosti,89g) pričom prostredníctvom zariadení elektronickej komunikácie možno totožnosť klienta preukázať jeho dokladom totožnosti, ktorý je úradným autentifikátorom podľa osobitného predpisu,89h)

b)

podpisom klienta, ak je tento klient osobne známy a ak je jeho podpis bez akýchkoľvek pochybností zhodný s podpisom klienta na podpisovom vzore uloženom v centrálnom depozitári, pri ktorého podpisovaní klient preukázal svoju totožnosť dokladom totožnosti,

c)

dokladom totožnosti89g) zákonného zástupcu maloletého klienta, ktorý nemá doklad totožnosti, pričom prostredníctvom zariadení elektronickej komunikácie možno totožnosť zákonného zástupcu tohto maloletého klienta preukázať dokladom totožnosti, ktorý je úradným autentifikátorom podľa osobitného predpisu;89h) pri maloletom klientovi, ktorý nemá doklad totožnosti, je však popri preukázaní totožnosti zákonného zástupcu tohto maloletého klienta potrebné aj

1.

predloženie dokladu, z ktorého je zrejmé oprávnenie zástupcu na zastupovanie maloletého klienta, a rodného listu maloletého klienta, alebo

2.

získanie preukázateľných elektronických údajov z úradnej evidencie, z ktorých je zrejmé a nepochybné oprávnenie zákonného zástupcu na zastupovanie maloletého klienta vrátane identifikačných údajov maloletého klienta,

d)

kvalifikovaným elektronickým podpisom,89i) ak klient bol identifikovaný podľa písmena a) alebo písmena c),

e)

pri poskytovaní služieb prostredníctvom technických zariadení osobitným identifikačným číslom alebo obdobným kódom, ktorý centrálny depozitár pridelí klientovi, a autentifikačným údajom, ktorý centrálny depozitár dohodne s klientom, alebo elektronickým podpisom; týmto ustanovením nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov.89j)

(14)

Pri preukazovaní totožnosti klienta s použitím úradného autentifikátora89h) podľa odseku 13 môže centrálny depozitár postupovať spôsobom ustanoveným pre identifikáciu a autentifikáciu podľa osobitného predpisu,89k) a to vrátane zisťovania a preukázania oprávnenia konať za alebo v mene inej osoby. Na účel podľa prvej vety sú správcovia častí autentifikačného modulu podľa osobitného predpisu89l) povinní poskytnúť centrálnemu depozitáru súčinnosť potrebnú na zabezpečenie identifikácie a autentifikácie klienta s použitím úradného autentifikátora.89h) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“) je povinné, v rozsahu údajov zapísaných v registri fyzických osôb,89m) poskytnúť centrálnemu depozitáru údaje o zástupcovi a maloletom klientovi na účely podľa odseku 13 písm. c) druhého bodu.

(15)

Na účely zisťovania, preverenia a kontroly identifikácie klientov a ich zástupcov, na účely poskytovania služieb klientom, ako aj na účely aktualizácie už centrálnym depozitárom uchovávaných údajov o klientoch a ich zástupcoch je centrálny depozitár oprávnený aj bez súhlasu dotknutých osôb v rozsahu údajov zapísaných v registri fyzických osôb89m) a údajov uchovávaných v evidencii občianskych preukazov89n) získať údaje podľa § 73a ods. 1. Na účel podľa prvej vety sú ministerstvo vnútra a správca komunikačnej časti autentifikačného modulu podľa osobitného predpisu89l) povinní poskytnúť centrálnemu depozitáru údaje podľa § 73a ods. 1.

(16)

Podrobnosti o spôsobe poskytovania a technické podmienky poskytovania údajov z registra fyzických osôb89m) a z evidencie občianskych preukazov89n) podľa odsekov 14 a 15 upravia vzájomnou dohodou ministerstvo vnútra a centrálny depozitár.

(17)

Centrálny depozitár je povinný pri každom obchode najmenej v hodnote 15 000 eur zisťovať vlastníctvo prostriedkov použitých klientom na vykonanie obchodu; to neplatí, ak ide o pokyn na registráciu prevodu zaknihovaných cenných papierov podľa § 24 a 25 a pokyny členov a burzy cenných papierov týkajúce sa zúčtovania a vyrovnania obchodov s inými finančnými nástrojmi. Na účely tohto ustanovenia sa vlastníctvo prostriedkov zisťuje záväzným písomným vyhlásením klienta, v ktorom je klient povinný uviesť, či sú tieto prostriedky jeho vlastníctvom a či obchod vykonáva na vlastný účet. Ak sú tieto prostriedky vlastníctvom inej osoby alebo ak je obchod vykonaný na účet inej osoby, vo vyhlásení je klient povinný uviesť meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ak ho má pridelené, ktorej vlastníctvom sú prostriedky a na ktorej účet je obchod vykonaný; v takomto prípade je klient povinný odovzdať centrálnemu depozitárovi aj písomný súhlas dotknutej osoby na použitie jej prostriedkov na vykonávaný obchod a na vykonanie tohto obchodu na jej účet. Ak klient nesplní povinnosti podľa tohto odseku, centrálny depozitár je povinný odmietnuť vykonanie požadovaného obchodu.

(18)

Za účelom synchronizácie a aktualizácie údajov referencovaním89o) je centrálny depozitár oprávnený aj bez súhlasu dotknutých osôb získať údaje v rozsahu údajov zapísaných v registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci.89p) Na účel podľa prvej vety sú Štatistický úrad Slovenskej republiky a správca komunikačnej časti modulu procesnej integrácie a integrácie údajov podľa osobitného predpisu89q) povinní poskytnúť centrálnemu depozitáru potrebnú súčinnosť. Podrobnosti o spôsobe poskytovania a technické podmienky poskytovania údajov podľa prvej vety upravia dohodou Štatistický úrad Slovenskej republiky a centrálny depozitár.

(19)

Účastníkom systému vyrovnania môže byť len

a)

banka alebo zahraničná banka,

b)

obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi,

c)

centrálna protistrana,89r) alebo zúčtovací člen centrálnej protistrany s povolením podľa osobitného predpisu,89s) zúčtovací agent, zúčtovací ústav alebo prevádzkovateľ systému vyrovnania, alebo prevádzkovateľ platobného systému,

d)

orgán verejnej moci,

e)

obchodná spoločnosť, ktorej štát poskytol záruku v súvislosti s jej účasťou v systéme vyrovnania alebo v platobnom systéme,

f)

centrálny depozitár, ktorý sa stal účastníkom systému vyrovnania prevádzkovaného centrálnym depozitárom na základe osobitného predpisu.90)

(20)

Národná banka Slovenska poskytuje krajským súdom, správnym súdom, Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky a Najvyššiemu správnemu súdu Slovenskej republiky zoznam centrálnych depozitárov a ďalších účastníkov systémov vyrovnania. Národná banka Slovenska informuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) o centrálnych depozitároch a ďalších účastníkoch systémov vyrovnania v rozsahu ustanovenom právne záväznými aktmi Európskej únie upravujúcimi platobné systémy a systémy vyrovnania obchodov s cennými papiermi.

(21)

Prevádzkovanie systému vyrovnania sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, ak sa účastníci systému vyrovnania nedohodli inak a aspoň jeden z účastníkov má sídlo v Slovenskej republike. Účastníci systému vyrovnania si môžu zvoliť právo iného členského štátu, iba ak má aspoň jeden z nich v tomto členskom štáte svoje sídlo. Za dohodu účastníkov systému vyrovnania o voľbe práva sa považuje aj ustanovenie tejto voľby v prevádzkovom poriadku.

(22)

Centrálny depozitár je povinný oznámiť Národnej banke Slovenska alebo príslušnému orgánu členského štátu, ktorého právom sa spravuje systém vyrovnania, zoznam jeho účastníkov a zmeny v tomto zozname. Centrálny depozitár je povinný oznámiť Národnej banke Slovenska vzájomné prepojenie s iným systémom vyrovnania alebo s platobným systémom.

(23)

Dva alebo viac systémov vyrovnania alebo systémy vyrovnania, ktoré príslušné orgány členských štátov oznámili Komisii, môžu vytvoriť prepojený systém, ktorým sa rozumie vzájomné prepojenie na vykonávanie príkazov na registráciu prevodov medzi týmito systémami vyrovnania na základe dohodnutých pravidiel medzi prevádzkovateľmi týchto systémov vyrovnania. Súčasťou prepojeného systému môže byť aj platobný systém alebo platobný systém, ktorý príslušný orgán členského štátu oznámil Komisii. Pravidlá podľa tohto odseku sú súčasťou prevádzkového poriadku.

(24)

Pravidlá podľa odseku 26 určujú najmä

a)

systémy vyrovnania v prepojenom systéme a ich prevádzkovateľov,

b)

okamih prijatia príkazu systémom vyrovnania v súvislosti s neodvolateľnosťou a nezrušiteľnosťou príkazu zosúladený v rámci pravidiel systémov vyrovnania; na okamih prijatia príkazu systémom vyrovnania nemajú vplyv pravidlá iných systémov vyrovnania v prepojenom systéme, ak v pravidlách všetkých systémov vyrovnania nie je uvedené inak,

c)

pravidlá vykonávania príkazov na registráciu prevodov medzi systémami vyrovnania v prepojenom systéme,

d)

práva a povinnosti prevádzkovateľov systémov vyrovnania v prepojenom systéme,

e)

podrobnosti o ďalších povinnostiach a pravidlách ustanovených týmto zákonom.

(25)

Akékoľvek prepojenie medzi systémami vyrovnania alebo platobnými systémami nevytvára systém vyrovnania podľa tohto zákona alebo platobný systém podľa osobitného predpisu.90aa)

(26)

Účastník systému vyrovnania je povinný poskytnúť informácie o tom, v ktorých systémoch vyrovnania je účastníkom, a o pravidlách týchto systémov vyrovnania na písomnú žiadosť osoby, ktorá má oprávnený a odôvodnený záujem na poskytnutí takýchto informácií.

§ 101 - Vzdanie sa povolenia na činnosť
(1)

Centrálny depozitár oznamuje Národnej banke Slovenska úmysel vzdať sa povolenia na činnosť podľa osobitného predpisu.90ab) Doručením oznámenia o úmysle vzdať sa povolenia na činnosť Národnej banke Slovenska začína konanie podľa osobitného predpisu20) o odňatí povolenia.

(2)

Pred vydaním rozhodnutia o odňatí povolenia na činnosť Národná banka Slovenska preverí plnenie povinností a ďalších podmienok postupu zabezpečujúceho včasné a riadne vyrovnanie a prevod aktív klientov a členov na iného centrálneho depozitára (ďalej len „prevod aktív“) určenom v pláne na riadenie ukončenia činnosti vypracovanom podľa osobitného predpisu.90ac) V konaní podľa prvej vety je Národná banka Slovenska oprávnená uložiť centrálnemu depozitárovi prijať opatrenia na zabezpečenie včasného a riadneho vyrovnania a prevodu aktív aj nad rámec plánu podľa prvej vety a oznámeného úmyslu.

(3)

Centrálny depozitár prevádza aktíva na iného centrálneho depozitára ako oprávneného nadobúdateľa podľa osobitného predpisu.90) S prevodom aktív prevádza centrálny depozitár aj súvisiacu evidenciu a registre. Národná banka Slovenska je oprávnená určiť rozsah, obsah a podmienky prevodu aktív a súvisiacej evidencie a registrov tak, aby prevodom neboli dotknuté práva osôb, ktorých aktíva sa prevádzajú a práva tretích osôb súvisiace s prevádzanými aktívami, evidenciou a registrami. Pri pochybnostiach sa predpokladá, že s prevádzanými aktívami prešli na oprávneného nadobúdateľa aj všetky povinnosti týkajúce sa prevádzaných aktív a súvisiacej evidencie a registrov. Pri prevode aktív a súvisiacej evidencie a registrov musí centrálny depozitár, oprávnený nadobúdateľ a každá ďalšia osoba podieľajúca sa na takomto prevode chrániť práva tretích osôb, ktoré môžu byť takýmto prevodom dotknuté. Za škodu spôsobenú pri prevode aktív a súvisiacej evidencie a registrov zodpovedá centrálny depozitár a oprávnený nadobúdateľ spoločne a nerozdielne.

(4)

Po ukončení prevodu aktív a súvisiacej evidencie a registrov na oprávneného nadobúdateľa podľa osobitného predpisu90ac) a po splnení podmienok uložených Národnou bankou Slovenska v súvislosti s prevodom aktív vydá Národná banka Slovenska rozhodnutie, ktorým odníme centrálnemu depozitárovi povolenie na činnosť.90ab)

(5)

Odňatím povolenia na činnosť podľa odseku 4 nie je dotknutá dôveryhodnosť osôb podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov.

§ 103 - Prevádzkový poriadok
(1)

Prevádzkový poriadok upravuje pravidlá a postupy pri vykonávaní činností a poskytovaní služieb centrálneho depozitára.

(2)

Prevádzkový poriadok upravuje rozsah príkazov na iné zápisy, ktoré je člen oprávnený vykonávať vo vzťahu k nezaradenému účtu podľa § 173v ods. 2.

(3)

Centrálny depozitár je povinný prevádzkový poriadok vrátane jeho zmien sprístupniť verejnosti v písomnej forme v sídle centrálneho depozitára a v sídlach členov a zverejniť o tom oznam na svojom webovom sídle. Aktuálne znenie prevádzkového poriadku a jeho zmeny sa zverejňujú na webovom sídle centrálneho depozitára.

(4)

Prevádzkový poriadok je záväzný pre centrálneho depozitára, členov, obchodníka s cennými papiermi, ktorý vedie evidenciu podľa § 71h ods. 2, subjektu, ktorému centrálny depozitár zriadil držiteľský účet podľa § 105a, právnické osoby a fyzické osoby, ktorým centrálny depozitár zriadil účty majiteľov podľa § 105 a 164, emitentov, ktorých cenné papiere sú evidované v centrálnom depozitári, emitentov, ktorým vedie centrálny depozitár zoznam akcionárov, burzu cenných papierov, právnické osoby a fyzické osoby podávajúce príkaz na registráciu vzniku, zmeny a zániku záložného práva, právnické osoby a fyzické osoby požadujúce vyznačenie záložného práva na listinnom cennom papieri a pre právnické osoby a fyzické osoby požadujúce výpis z registra záložných práv a ďalšie subjekty, ktorým centrálny depozitár poskytuje služby v súvislosti s výkonom svojich činností.

§ 104 - Člen
(1)

Členom centrálneho depozitára môže byť len účastník systému vyrovnania prevádzkovaného centrálnym depozitárom a centrálny depozitár, ktorý sa stal účastníkom systému vyrovnania prevádzkovaného centrálnym depozitárom na základe osobitného predpisu.90)

(2)

Člen vykonáva tieto činnosti:

a)

eviduje majiteľov zaknihovaných cenných papierov a ich zmeny, ako aj ďalšie údaje, ktoré sa týchto majiteľov týkajú,

b)

eviduje údaje podľa tohto zákona na účtoch majiteľov,

c)

podáva príkazy centrálnemu depozitárovi na vykonanie účtovného zápisu v prospech alebo na ťarchu klientskeho účtu člena alebo držiteľského účtu člena,

d)

podáva príkazy centrálnemu depozitárovi a inému členovi na registráciu prevodu v súlade s § 22 a 23,

e)

podáva centrálnemu depozitárovi ďalšie príkazy okrem príkazov uvedených v písmenách c) a d) na vykonanie zúčtovania a vyrovnania obchodov s finančnými nástrojmi.

(3)

Člen vykonáva činnosti podľa odseku 2 v rámci systému pre technické spracovanie údajov centrálneho depozitára za podmienok ustanovených týmto zákonom a v súlade s prevádzkovým poriadkom.

(4)

Centrálny depozitár je oprávnený požadovať od člena poskytovanie údajov nevyhnutných na plnenie povinností centrálneho depozitára podľa tohto zákona. Člen je povinný na požiadanie centrálneho depozitára bezodkladne poskytnúť tieto údaje. Centrálny depozitár nesmie vykonávať zápisy na účte majiteľa vedenom členom; to sa nevzťahuje na registráciu pozastavenia práva nakladať vzťahujúcu sa na celú emisiu podľa § 28 ods. 5 a zápisy na účty majiteľov vedené členom pri

a)

vydávaní zaknihovaných cenných papierov podľa § 13,

b)

zmene podoby cenných papierov podľa § 16 ods. 3 a § 17 ods. 2,

c)

zmene náležitostí zaknihovaných cenných papierov podľa § 12,

d)

zániku zaknihovaných cenných papierov podľa § 14 ods. 4,

e)

vykonaní opravy alebo doplnenia v evidencii člena na základe námietky emitenta podľa § 108 ods. 1,

f)

registrácii prechodu akcií podľa § 118i ods. 8.

(5)

Člen je oprávnený požadovať od centrálneho depozitára poskytovanie údajov nevyhnutných na plnenie povinností člena podľa tohto zákona. Centrálny depozitár je povinný na požiadanie člena bezodkladne tieto údaje poskytnúť.

(6)

Centrálny depozitár je oprávnený spracúvať štatistické údaje aj z evidencií cenných papierov vedených členmi.

§ 105 - Účet majiteľa
(1)

Účet majiteľa obsahuje najmä

a)

číselné označenie účtu majiteľa a dátum jeho zriadenia,

b)

tieto údaje o majiteľovi účtu:

1.

obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo a sídlo, ak je právnickou osobou,

2.

meno a priezvisko, rodné číslo a trvalý pobyt, ak je fyzickou osobou,

c)

údaje o jednotlivých cenných papieroch, a to najmä

1.

druh cenného papiera, jeho bližšie určenie z hľadiska jeho zastupiteľnosti, ISIN a ďalšie náležitosti cenného papiera,

2.

počet kusov cenného papiera príslušnej emisie a ich podiel z takejto emisie,

3.

obchodné mená alebo názvy, identifikačné čísla, spolumajiteľov cenného papiera, ak sú právnickými osobami, a veľkosť ich podielu alebo mená a priezviská a rodné čísla spolumajiteľov cenného papiera, ak sú fyzickými osobami, a veľkosť ich podielu,

4.

údaj o registrácii pozastavenia práva nakladať a obmedzení výkonu tohto práva,

5.

obchodné meno a sídlo obchodníka s cennými papiermi, ktorý cenný papier spravuje podľa § 41 alebo s ním hospodári podľa § 43,

6.

údaj o tom, či je cenný papier predmetom záložného práva, a identifikačné údaje záložného veriteľa,

d)

identifikačné údaje podľa písmena b) osôb oprávnených nakladať s cennými papiermi evidovanými na účte majiteľa a rozsah tohto oprávnenia,

e)

identifikačné údaje podľa písmena b) osôb oprávnených požadovať údaje o týchto cenných papieroch a rozsah tohto oprávnenia,

f)

dátum a čas vykonania príslušného účtového zápisu na tomto účte majiteľa.

(2)

Centrálny depozitár zriadi na žiadosť účet majiteľa aj centrálnemu depozitárovi, členovi, štátnemu orgánu konajúcemu v mene Slovenskej republiky a právnickej osobe podľa osobitného predpisu.90ab) Centrálny depozitár môže zriadiť účet majiteľa aj inej právnickej osobe, ak je to uvedené v prevádzkovom poriadku.

(3)

Pre iné právnické osoby ako osoby podľa odseku 2 alebo pre fyzické osoby môže zriadiť účet majiteľa člen. Člen zriadi účet majiteľa právnickej osobe alebo fyzickej osobe aj na žiadosť obchodníka s cennými papiermi, pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi, zahraničného obchodníka s cennými papiermi, emitenta alebo burzy cenných papierov.

(4)

Číselné označenie účtu majiteľa oznámi centrálny depozitár alebo člen iba osobe, ktorej tento účet majiteľa zriadil, a to bezodkladne po zriadení účtu majiteľa.

(5)

Právne vzťahy medzi členom, ktorému bol účet majiteľa zriadený, a centrálnym depozitárom a právny vzťah medzi členom a majiteľom takéhoto účtu sa spravujú týmto zákonom a Obchodným zákonníkom.

(6)

Člen je povinný zapísať do ním vedenej evidencie údaje podľa odseku 1 písm. c) bodu 4 na pokyn centrálneho depozitára, ak centrálny depozitár dostal príkaz podľa § 28 ods. 5 vzťahujúci sa na celú emisiu cenných papierov.

(7)

Centrálny depozitár alebo člen je povinný poskytnúť majiteľovi účtu výpis z tohto účtu bezodkladne po tom, čo vykoná účtový zápis v prospech alebo na ťarchu tohto účtu, ak sa nedohodnú inak, alebo na žiadosť majiteľa účtu. Ak centrálny depozitár alebo člen vedie účet majiteľa, je povinný bezplatne poskytnúť majiteľovi účtu výpis z tohto účtu v rozsahu údajov podľa odseku 8 druhej vety aspoň raz ročne na trvanlivom médiu, ak nie je dohodnuté častejšie poskytovanie výpisu; táto povinnosť sa neuplatňuje od smrti majiteľa účtu do právoplatnosti rozhodnutia o dedičstve. Centrálny depozitár je povinný na žiadosť právnickej osoby podľa osobitného predpisu90ab) odovzdať fyzickým osobám, ktorých okruh určí právnická osoba podľa osobitného predpisu90ab) v tejto žiadosti, výpis z účtu majiteľa v rozsahu údajov podľa odseku 8 druhej vety. Odovzdaním tohto výpisu z účtu majiteľa sa považuje povinnosť podľa druhej vety za splnenú. Centrálny depozitár je oprávnený poveriť člena alebo inú právnickú osobu, ktorej predmetom činnosti je poskytovanie služieb zabezpečujúcich tlač, obálkovanie, triedenie a distribúciu dokumentov alebo poskytovanie obdobných služieb, vyhotovením, spracovaním alebo odovzdaním výpisu z účtu majiteľa alebo iných dokumentov, ktoré je centrálny depozitár povinný pri zabezpečovaní svojej činnosti vyhotoviť, spracovať alebo odovzdať majiteľovi účtu. Centrálny depozitár nie je povinný odovzdať výpis z účtu majiteľa po tom, čo vykoná zápis na ťarchu tohto účtu v prípade, ak je zápis vykonaný z dôvodu zrušenia registra emitenta na základe inej právnej skutočnosti ako zmluvy s emitentom, a to ak bol emitent vymazaný z obchodného registra bez právneho nástupcu. Centrálny depozitár je povinný túto skutočnosť bezodkladne uverejniť na svojom webovom sídle.

(8)

Výpis z účtu majiteľa podľa odseku 1 pri vykonaní účtovného zápisu v prospech alebo na ťarchu tohto účtu obsahuje údaje o cenných papieroch, ktorých sa zmena týka, a to pred vykonaním účtovného zápisu a po jeho vykonaní s uvedením množstva alebo objemu cenných papierov podľa jednotlivých druhov, emitentov a emisií. Výpis z účtu majiteľa podľa odseku 1 vypracovaný na žiadosť majiteľa účtu obsahuje množstvo alebo objem cenných papierov podľa jednotlivých druhov, emitentov a emisií.

(9)

Ak je cenný papier v podielovom spoluvlastníctve viacerých majiteľov, centrálny depozitár alebo člen eviduje cenný papier na účte majiteľa, na držiteľskom účte (§ 105a) alebo na klientskom účte člena (§ 106)

a)

podľa zmluvy,

b)

podľa právoplatného rozhodnutia o dedičstve,

c)

na základe právoplatného rozhodnutia iného štátneho orgánu alebo

d)

na základe iných právnych skutočností.

(10)

Člen nesmie viesť účet majiteľa sám pre seba.

(11)

Centrálny depozitár na žiadosť majiteľa účtu vyhradí účet majiteľa v prospech Národnej banky Slovenska, Európskej centrálnej banky alebo inej centrálnej banky tvoriacej súčasť Eurosystému,47h) na účel zabezpečovania pohľadávok záložným právom podľa § 53a ods. 1 až 5. Na vyhradený účet majiteľa možno nadobudnúť zaknihované cenné papiere len presunom podľa § 18a alebo prevodom podľa § 19. Vyhradenie účtu majiteľa nie je možné zrušiť, ak sa na účte majiteľa nachádzajú cenné papiere.

§ 105a - Držiteľský účet
(1)

Držiteľský účet je účet osoby podľa odseku 3, na ktorom eviduje centrálny depozitár údaje o cenných papieroch, ktorých majiteľov eviduje osoba podľa odseku 3. Držiteľský účet nie je účtom podľa § 105 alebo § 106. Údaje o majiteľovi cenného papiera sú vedené v evidencii obchodníka s cennými papiermi podľa § 71h ods. 2 alebo v obdobnej evidencii podľa právneho poriadku, na základe ktorého bol zriadený zahraničný obchodník s cennými papiermi, alebo v evidencii zriadenej podľa právneho poriadku, na základe ktorého bola zriadená zahraničná právnická osoba, pre ktorú bol zriadený držiteľský účet.

(2)

Držiteľský účet obsahuje

a)

číselné označenie tohto držiteľského účtu a dátum jeho zriadenia,

b)

obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo a sídlo osoby podľa odseku 3, pre ktorú bol držiteľský účet zriadený,

c)

údaje o jednotlivých cenných papieroch, a to najmä

1.

druh cenného papiera, jeho bližšie určenie z hľadiska jeho zastupiteľnosti, ISIN a ďalšie náležitosti cenného papiera,

2.

počet kusov cenného papiera príslušnej emisie a ich podiel z takejto emisie,

3.

iné údaje o cennom papieri, údaj o registrácii pozastavenia práva nakladať pre celú emisiu zaknihovaných cenných papierov,

d)

dátum a čas príslušného účtového zápisu na tomto držiteľskom účte.

(3)

Centrálny depozitár môže zriadiť držiteľský účet len pre Národnú banku Slovenska, centrálneho depozitára alebo zahraničnú právnickú osobu s obdobným predmetom činnosti. Centrálny depozitár môže zriadiť držiteľský účet tiež pre obchodníka s cennými papiermi alebo banku s oprávnením na výkon vedľajšej služby držiteľská správa a zahraničného obchodníka s cennými papiermi alebo zahraničnú banku s oprávnením na výkon obdobnej vedľajšej služby ako držiteľská správa. Centrálny depozitár môže zriadiť pre jednu osobu aj viac držiteľských účtov.

(4)

Centrálny depozitár zriadi držiteľský účet na základe písomnej žiadosti osoby podľa odseku 3 a v súlade s ustanoveniami prevádzkového poriadku.

(5)

Po zriadení držiteľského účtu oznámi centrálny depozitár bezodkladne osobe podľa odseku 3 číselné označenie tohto účtu.

(6)

Právne vzťahy medzi osobou podľa odseku 3, na základe žiadosti ktorej bol držiteľský účet zriadený, a centrálnym depozitárom sa spravujú týmto zákonom a Obchodným zákonníkom.

(7)

Centrálny depozitár je povinný odovzdať osobe podľa odseku 3 výpis z držiteľského účtu bezodkladne vždy po tom, čo vykoná účtový zápis v prospech alebo na ťarchu tohto držiteľského účtu, ak sa nedohodnú inak, alebo na žiadosť osoby podľa odseku 3.

(8)

Výpis z držiteľského účtu pri vykonaní účtového zápisu v prospech alebo na ťarchu tohto držiteľského účtu obsahuje údaje o cenných papieroch, ktorých sa zmena týka, a to pred vykonaním účtového zápisu a po jeho vykonaní s uvedením množstva alebo objemu cenných papierov podľa jednotlivých druhov, emitentov a emisií. Výpis z držiteľského účtu vypracovaný na žiadosť osoby podľa odseku 3 obsahuje množstvo alebo objem cenných papierov podľa jednotlivých druhov, emitentov a emisií.

(9)

Pri úkonoch vyžadujúcich uvedenie údajov o majiteľovi cenného papiera v evidencii cenných papierov podľa tohto zákona sa pri cenných papieroch evidovaných na držiteľskom účte nahrádzajú údaje o majiteľovi cenného papiera údajmi o osobe podľa odseku 3, pre ktorú bol zriadený držiteľský účet, pričom sa uvedie táto skutočnosť.

(10)

Ak sú údaje o cenných papieroch evidované na držiteľskom účte, v prípade zákonom stanovených informačných povinností centrálneho depozitára, uvádzajú sa namiesto údajov o majiteľovi cenných papierov údaje o osobe podľa odseku 3, pre ktorú bol zriadený držiteľský účet, pričom sa uvedie táto skutočnosť. Ak ide o zahraničné cenné papiere, je osoba, pre ktorú bol držiteľský účet zriadený, povinná poskytnúť centrálnemu depozitárovi údaje o majiteľovi cenných papierov v nevyhnutnom rozsahu na účel plnenia informačných povinností centrálneho depozitára podľa právneho poriadku štátu, podľa ktorého boli zahraničné cenné papiere vydané.

§ 105b - Technický účet
(1)

Technický účet je účet centrálneho depozitára, na ktorom centrálny depozitár eviduje údaje o cenných papieroch, ktoré sú predmetom záväzkov a pohľadávok vyplývajúcich zo zúčtovania a vyrovnania obchodov s finančnými nástrojmi. Technický účet nie je účtom podľa § 105, 105a a 106.

(2)

Technický účet obsahuje

a)

číselné označenie tohto technického účtu a dátum jeho zriadenia,

b)

obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo a sídlo centrálneho depozitára,

c)

údaje o jednotlivých cenných papieroch, a to najmä

1.

druh cenného papiera, jeho bližšie určenie z hľadiska jeho zastupiteľnosti, ISIN a ďalšie náležitosti cenného papiera,

2.

počet kusov cenného papiera príslušnej emisie a ich podiel z takejto emisie,

3.

iné údaje o cennom papieri, najmä údaj o registrácii pozastavenia práva nakladať pre celú emisiu zaknihovaných cenných papierov,

d)

dátum a čas príslušného účtového zápisu na tomto technickom účte.

(3)

Výpis z technického účtu obsahuje množstvo alebo objem cenných papierov podľa druhov, emitentov a emisií vrátane ich podielu z príslušnej emisie.

(4)

Pri úkonoch vyžadujúcich uvedenie údajov o majiteľovi cenného papiera v evidencii cenných papierov podľa tohto zákona sa pri cenných papieroch evidovaných na technickom účte nahrádzajú údaje o majiteľovi cenného papiera údajmi o centrálnom depozitári, ktorý technický účet zriadil, pričom sa uvedie táto skutočnosť.

(5)

Ak sú údaje o cenných papieroch evidované na technickom účte, ak ide o zákonom stanovené informačné povinnosti centrálneho depozitára, uvádzajú sa namiesto údajov o majiteľovi cenných papierov údaje o centrálnom depozitári, ktorý technický účet zriadil, pričom sa uvedie táto skutočnosť.

§ 105c - Prepojenie centrálnych depozitárov
(1)

Účet majiteľa, klientský účet alebo držiteľský účet, ktorý podľa § 105, 105a a 106 zriadil centrálny depozitár pre iného centrálneho depozitára alebo zahraničného centrálneho depozitára, alebo účet zriadený a vedený pre centrálneho depozitára zahraničným centrálnym depozitárom, sa považuje za štandardné prepojenie90ab) medzi centrálnymi depozitármi. Ak je pre centrálny depozitár zriadený držiteľský účet, údaje o majiteľovi cenného papiera sú vedené v jeho evidencii vedenej podľa § 105, 105a, 105b a 106.

(2)

Právne vzťahy týkajúce sa účtu, ktorý je pre centrálneho depozitára zriadený a vedený v inom členskom štáte zahraničným centrálnym depozitárom, zahraničnou bankou alebo zahraničným obchodníkom s cennými papiermi so sídlom v členskom štáte, sa spravujú právnym poriadkom toho členského štátu, na ktorého území je tento účet zriadený a vedený. Evidencie vedené centrálnym depozitárom o takýchto účtoch, o cenných papieroch na takýchto účtoch alebo o majiteľoch alebo držiteľoch cenných papierov na takýchto účtoch sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky.

§ 106 - Klientsky účet člena
(1)

Klientsky účet člena je účet člena, na ktorom eviduje centrálny depozitár údaje o cenných papieroch, ktorých majiteľov eviduje. Klientsky účet člena nie je účtom podľa § 105.

(2)

Klientsky účet člena obsahuje

a)

číselné označenie tohto klientskeho účtu člena a dátum jeho zriadenia,

b)

obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo a sídlo člena,

c)

údaje o jednotlivých cenných papieroch, a to najmä

1.

druh cenného papiera, jeho bližšie určenie z hľadiska jeho zastupiteľnosti, ISIN a ďalšie náležitosti cenného papiera,

2.

počet kusov cenného papiera príslušnej emisie a ich podiel z takejto emisie,

3.

iné údaje o cennom papieri, najmä údaj o registrácii pozastavenia práva nakladať,

d)

dátum a čas príslušného účtového zápisu na tomto klientskom účte člena.

(3)

Centrálny depozitár môže zriadiť členovi na základe jeho žiadosti klientsky účet člena.

(4)

Po zriadení klientskeho účtu člena oznámi centrálny depozitár bezodkladne členovi číselné označenie tohto účtu.

(5)

Právne vzťahy medzi členom, na základe žiadosti ktorého bol klientsky účet člena zriadený, a centrálnym depozitárom sa spravujú týmto zákonom a Obchodným zákonníkom.

(6)

Centrálny depozitár je povinný odovzdať členovi výpis z klientskeho účtu člena bezodkladne vždy po tom, čo vykoná účtový zápis v prospech alebo na ťarchu tohto klientskeho účtu člena, ak sa nedohodnú inak, alebo na žiadosť člena.

(7)

Výpis z klientskeho účtu člena pri vykonaní účtovného zápisu v prospech alebo na ťarchu tohto klientskeho účtu člena obsahuje údaje o cenných papieroch, ktorých sa zmena týka, a to pred vykonaním účtovného zápisu a po jeho vykonaní s uvedením množstva alebo objemu cenných papierov podľa jednotlivých druhov, emitentov a emisií vrátane ich podielu z príslušnej emisie. Výpis z klientskeho účtu člena vypracovaný na žiadosť člena obsahuje množstvo alebo objem cenných papierov podľa jednotlivých druhov, emitentov a emisií vrátane ich podielu z príslušnej emisie.

§ 107 - Register emitenta
(1)

Centrálny depozitár zriadi na žiadosť emitenta register emitenta.

(2)

Centrálny depozitár vedie emitentovi iba jeden register emitenta.

(3)

Právny vzťah medzi emitentom a centrálnym depozitárom pri vedení registra sa spravuje týmto zákonom a Obchodným zákonníkom.

(4)

Register emitenta obsahuje

a)

číselné označenie registra emitenta a dátum jeho založenia,

b)

tieto údaje o emitentovi:

1.

obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo, kód LEI a sídlo, ak je právnickou osobou,

2.

meno a priezvisko, rodné číslo a trvalý pobyt, ak je fyzickou osobou; ak ide o fyzickú osobu zapísanú v obchodnom registri alebo v živnostenskom registri, register emitenta obsahuje aj kód LEI,

c)

údaje o jednotlivých cenných papieroch v rozsahu podľa § 105 ods. 1 písm. c) prvého a druhého bodu,

d)

dátum a čas vykonania príslušného zápisu v tomto registri emitenta.

(5)

Centrálny depozitár je povinný odovzdať emitentovi výpis z jeho registra emitenta

a)

vždy pri vydaní, zmene alebo zrušení emisie cenného papiera, ak sa s emitentom nedohodol inak,

b)

vždy pri premene podoby cenného papiera,

c)

na žiadosť emitenta.

(6)

Emitent je v prípade podľa odseku 5 písm. c) oprávnený na účel vedenia zoznamu akcionárov89) splnomocniť centrálneho depozitára na zistenie názvu alebo mena, identifikačného čísla alebo rodného čísla, sídla alebo bydliska majiteľa emitentom vydaných cenných papierov a údajov o menovitej hodnote cenného papiera a počte kusov emitentom vydaných cenných papierov na meno na účtoch majiteľa v prípade účtov majiteľov vedených členom.

(7)

Vedenie osobitnej evidencie cenných papierov, ktoré centrálny depozitár neeviduje v registri emitenta, upravuje prevádzkový poriadok.

(8)

Pri zaknihovaných akciách evidencia zaknihovaných cenných papierov vedená centrálnym depozitárom podľa tohto zákona nahrádza zoznam akcionárov. Centrálny depozitár pri vedení zoznamu akcionárov89) listinných akcií na meno je povinný vykonať zápis týkajúci sa zmeny akcionára v zozname akcionárov na základe pokynu emitenta. Centrálny depozitár pri vedení zoznamu akcionárov akcií na meno nezapíše do ním vedeného zoznamu číselné označenie akcie.

(9)

Emitent listinných akcií na meno je povinný uzavrieť s centrálnym depozitárom zmluvu o vedení zoznamu akcionárov bezodkladne po vydaní listinných akcií na meno. Centrálny depozitár je povinný pri vedení zoznamu akcionárov listinných akcií na žiadosť emitenta vydať mu zoznam akcionárov89) a na žiadosť akcionára vydať mu výpis zo zoznamu akcionárov v časti, ktorá sa ho týka.

(10)

Centrálny depozitár je povinný na žiadosť emitenta odovzdať mu zoznam majiteľov cenných papierov príslušného emitenta a ich záložných veriteľov. Tento zoznam sa nepovažuje za výpis z registra emitenta. Zoznam podľa prvej vety obsahuje údaje podľa odseku 6, pričom uvedené ustanovenie sa primerane použije aj pri cenných papieroch na doručiteľa. Ak centrálny depozitár vedie predmetné cenné papiere na účte majiteľa podľa § 164 a súčasne vedie cenné papiere na účte majiteľa podľa § 105, môže odovzdať centrálny depozitár emitentovi samostatne zoznam za majiteľov účtov podľa § 164 a samostatný zoznam za majiteľov účtov zriadených podľa § 105.

(11)

Centrálny depozitár môže na požiadanie poskytnúť žiadateľovi zoznam majiteľov cenných papierov emisie cenných papierov prijatej na regulovaný trh, ktorí majú 5 % a viac z danej emisie. Ak je majiteľom cenných papierov fyzická osoba, takýto zoznam neobsahuje rodné číslo.

(12)

Ak je záložný veriteľ zastupovaný podľa § 53a ods. 5 Národnou bankou Slovenska, centrálny depozitár je povinný o tom informovať emitenta.

(13)

Emitent môže požiadať o presun emisie cenných papierov z registra emitenta v evidencii centrálneho depozitára do registra emitenta v evidencii iného centrálneho depozitára. Centrálny depozitár, v ktorého evidencii je emisia cenných papierov zaregistrovaná, je povinný na základe zmluvy umožniť emitentovi presun emisie cenných papierov k inému centrálnemu depozitárovi, ktorý povedie pre emitenta evidenciu.

(14)

Presun emisie cenných papierov centrálni depozitári vykonajú tak, aby nedošlo k obmedzeniu práv súvisiacich s cennými papiermi predmetnej emisie cenných papierov.

(15)

Emitent listinných akcií na meno môže požiadať o presun vedenia zoznamu akcionárov listinných akcií na meno centrálny depozitár, v ktorom má záujem o vedenie zoznamu akcionárov listinných akcií na meno, a centrálny depozitár, v ktorom má vedený zoznam akcionárov listinných akcií na meno v čase podania tejto žiadosti. Centrálny depozitár, ktorý vedie zoznam akcionárov listinných akcií na meno, je povinný na základe zmluvy umožniť emitentovi zmenu centrálneho depozitára, ktorý povedie pre emitenta evidenciu akcionárov listinných akcií na meno.

(16)

Žiadosť podaná emitentom podľa odseku 15 sa vzťahuje na všetky zoznamy akcionárov listinných akcií na meno daného emitenta, ktoré boli v čase podania žiadosti vedené v evidencii zoznamov majiteľov listinných akcií na meno.

(17)

Za vedenie zoznamu majiteľov listinných akcií na meno zodpovedá ten centrálny depozitár, v ktorého evidencii je zoznam akcionárov listinných akcií na meno vedený podľa ustanovení tohto paragrafu, a to od prvého dňa vedenia zoznamu akcionárov listinných akcií na meno do dňa ukončenia vedenia zoznamu akcionárov listinných akcií na meno.

(18)

Centrálny depozitár je povinný v prevádzkovom poriadku upraviť podrobnejšie podmienky zmeny vedenia registra emitenta a zmeny vedenia zoznamu akcionárov listinných akcií na meno.

§ 107a - Neodvolateľnosť príkazu na registráciu prevodu
(1)

Od okamihu určeného v prevádzkovom poriadku nesmie účastník systému vyrovnania ani žiadna tretia osoba platne odvolať ani zrušiť príkaz na registráciu prevodu prijatý systémom vyrovnania a ani inak nesmie byť znemožnené vykonanie takéhoto príkazu.

(2)

Vyhlásením konkurzu alebo povolením reštrukturalizácie na majetok účastníka systému vyrovnania alebo účastníka systému vyrovnania v prepojenom systéme nie je dotknuté právo použiť peňažné prostriedky a cenné papiere z účtu tohto účastníka na splnenie záväzkov tohto účastníka v systéme vyrovnania alebo v prepojenom systéme v pracovnom dni systému vyrovnania, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia. Pracovný deň systému vyrovnania je časové obdobie, v ktorom sa vykonávajú všetky činnosti v priebehu jedného pracovného cyklu systému vyrovnania.

(3)

Vyhlásením konkurzu alebo povolením reštrukturalizácie na majetok účastníka systému vyrovnania alebo účastníka systému vyrovnania v prepojenom systéme nie je dotknutá povinnosť systému vyrovnania spracovať a vyrovnať príkazy tohto účastníka na registráciu prevodu, ani platnosť a vymáhateľnosť týchto príkazov na registráciu prevodu voči tretím osobám, ak ide o príkazy na registráciu prevodu, ktoré sa stali od okamihu určeného v prevádzkovom poriadku neodvolateľnými

a)

pred okamihom vyhlásenia konkurzu alebo povolenia reštrukturalizácie,

b)

v okamihu vyhlásenia konkurzu alebo povolenia reštrukturalizácie a po tomto okamihu, ak príkazy na registráciu prevodu boli prijaté systémom vyrovnania v pracovný deň vyhlásenia konkurzu alebo povolenia reštrukturalizácie, a to len vtedy, ak centrálnemu depozitárovi nebolo vyhlásenie konkurzu alebo povolenie reštrukturalizácie známe, a to ani z oznámení podľa odsekov 7 a 8.

(4)

Spätné prepočítanie vzájomných pohľadávok a záväzkov účastníkov systému vyrovnania v tomto systéme vyrovnania sa zakazuje. Rovnako sa zakazuje spätné prepočítanie vzájomných pohľadávok a záväzkov účastníkov systému vyrovnania v prepojenom systéme.

(5)

Vyhlásením konkurzu alebo povolením reštrukturalizácie na majetok účastníka systému vyrovnania alebo účastníka systému vyrovnania v prepojenom systéme nie sú dotknuté práva na zábezpeku, ktorú tento účastník poskytol inému účastníkovi systému vyrovnania alebo inej osobe v súvislosti so svojou účasťou v tomto systéme vyrovnania alebo v prepojenom systéme; tým nie sú dotknuté práva na uplatnenie a výkon nárokov z poskytnutej zábezpeky.

(6)

Zábezpeky, ktoré účastník systému vyrovnania poskytol inému účastníkovi systému vyrovnania alebo inej osobe v súvislosti so svojou účasťou v systéme vyrovnania alebo v prepojenom systéme, nepodliehajú výkonu rozhodnutia podľa osobitných predpisov90a) a sú z neho vylúčené. Tým nie je dotknuté ustanovenie § 159 ods. 2.

(7)

Ak je centrálnemu depozitárovi doručené oznámenie súdu o vyhlásení konkurzu alebo povolení reštrukturalizácie na majetok alebo o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku účastníka systému vyrovnania, ktorý je prevádzkovaný podľa tohto zákona, centrálny depozitár je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť všetkým ostatným účastníkom tohto systému vyrovnania.

(8)

Povinnosť podľa odseku 7 má centrálny depozitár aj v prípade doručenia oznámenia o vyhlásení konkurzu alebo povolení reštrukturalizácie na majetok alebo o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku účastníka systému vyrovnania, ktorý je prevádzkovaný podľa tohto zákona, od orgánov členského štátu, ktoré na to boli určené v súlade s právom daného štátu.

(9)

Ak je centrálnemu depozitárovi doručené oznámenie o vyhlásení konkurzu alebo povolení reštrukturalizácie na majetok alebo o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku účastníka systému vyrovnania, ktorý je prevádzkovaný podľa právneho poriadku iného členského štátu, a ak tento účastník systému vyrovnania má sídlo alebo organizačnú zložku na území Slovenskej republiky, centrálny depozitár je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť orgánom jednotlivých členských štátov, ktoré na to boli určené v súlade s právom daného štátu, Európskemu výboru pre systémové riziká a Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy).

§ 107b
(1)

Ak sa systém vyrovnania spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky, právnym poriadkom Slovenskej republiky sa spravujú všetky práva a povinnosti, ktoré vznikli centrálnemu depozitárovi alebo účastníkovi systému vyrovnania v súvislosti s jeho účasťou v systéme vyrovnania vrátane práv iných osôb na zábezpeky, ktoré im poskytol účastník systému vyrovnania v súvislosti so svojou účasťou v systéme vyrovnania; to platí aj, ak na majetok centrálneho depozitára alebo účastníka systému vyrovnania bol vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia alebo ak centrálnemu depozitárovi alebo účastníkovi systému vyrovnania boli zastavené platby, alebo ak bolo zastavené konkurzné konanie, alebo bol zrušený konkurz pre nedostatok majetku centrálneho depozitára alebo účastníka systému vyrovnania. Toto ustanovenie sa rovnako vzťahuje aj na prepojený systém a na účastníkov systému vyrovnania v prepojenom systéme, ak sa prepojený systém podľa dohodnutých pravidiel spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky.

(2)

Právnym poriadkom štátu, v ktorom je zábezpeka evidovaná, sa spravujú právne vzťahy zo zábezpeky poskytnutej vo forme finančných nástrojov alebo iných cenných papierov, ktoré nie sú finančnými nástrojmi, vrátane zábezpeky poskytnutej vo forme práv spojených s finančnými nástrojmi alebo inými cennými papiermi, ktoré nie sú finančnými nástrojmi, ktorá je

a)

poskytnutá na zabezpečenie práv

1.

účastníka systému vyrovnania, a to v súvislosti s účasťou tohto účastníka v tomto systéme vyrovnania, alebo

2.

Národnej banky Slovenska, Európskej centrálnej banky, centrálnej banky niektorého z iných členských štátov a

b)

zaevidovaná v prospech osoby uvedenej v písmene a) alebo v prospech tretej osoby konajúcej na účet osoby uvedenej v písmene a), pričom táto zábezpeka je riadne zaevidovaná v príslušnom registri alebo v inej obdobnej evidencii v Slovenskej republike, alebo v príslušnom registri, alebo v inej obdobnej evidencii v niektorom z členských štátov.

(3)

Voľba iného právneho poriadku v právnych vzťahoch podľa odsekov 1 a 2 je vylúčená.

§ 107c - Agent emisie
(1)

Agent emisie je oprávnený na základe zmluvy s emitentom zastupovať emitenta voči centrálnemu depozitárovi a jeho členom v rozsahu dohodnutom v zmluve vrátane podania žiadosti o zriadenie registra emitenta.

(2)

Centrálny depozitár a člen sú povinní sprístupniť agentovi emisie rovnaké údaje ako emitentovi, ak agenta emisie na ich získavanie splnomocnil emitent.

(3)

Činnosť agenta emisie môže vykonávať člen centrálneho depozitára, obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi, Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity alebo iná právnická osoba určená v prevádzkovom poriadku.

§ 107d - Register akcionárov jednoduchej spoločnosti na akcie
(1)

Register akcionárov jednoduchej spoločnosti na akcie je zoznam zákonom ustanovených údajov o zákonom ustanovených osobách (ďalej len „zapísaná osoba“) a o skutočnostiach, ktoré sa týkajú jednoduchej spoločnosti na akcie (ďalej len „register akcionárov“). Údaje zapísané v registri akcionárov (ďalej len „zapísané údaje“) sa okrem rodného čísla a dátumu narodenia akcionára zverejňujú.

(2)

Register akcionárov obsahuje tieto údaje

a)

obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo emitenta,

b)

ISIN, druh a menovitú hodnotu akcií, počet kusov akcií danej emisie a dátum vydania emisie, osobitne pre každú emisiu akcií emitenta,

c)

údaje o akcionárovi

1.

obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo a sídlo, ak je právnickou osobou,

2.

meno a priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, a trvalý pobyt, ak je fyzickou osobou,

3.

meno a priezvisko, ak sa líši od obchodného mena, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nie je pridelené, trvalý pobyt a miesto podnikania, ak sa líši od trvalého pobytu, a identifikačné číslo akcionára, ktorý je fyzickou osobou podnikateľom,

d)

u každého akcionára osobitne údaj o ISIN, druhu, menovitej hodnote a počte kusov akcií, ktorých je majiteľom, a dátume nadobudnutia týchto akcií.

(3)

Vedenie registra akcionárov, aktualizáciu a zverejňovanie zapísaných údajov zabezpečuje centrálny depozitár, ktorý vedie register emitenta, v súlade s ustanoveniami tohto zákona a Obchodného zákonníka. Údaje z registra akcionárov zverejňuje centrálny depozitár na svojom webovom sídle.

(4)

Prvotný zápis, ako aj aktualizáciu zapísaných údajov zabezpečuje centrálny depozitár na základe informácií z evidencie vedenej centrálnym depozitárom alebo z evidencie vedenej členmi.

(5)

Centrálny depozitár je povinný na písomnú žiadosť právnickej osoby alebo fyzickej osoby vydať aktuálny výpis z registra akcionárov alebo potvrdenie o tom, že v registri akcionárov určitý zápis nie je.

(6)

Centrálny depozitár je povinný na písomnú žiadosť právnickej osoby alebo fyzickej osoby vydať úplný výpis z registra akcionárov, ktorý obsahuje každú zmenu v registri akcionárov od zápisu emitenta do registra akcionárov vrátane dátumu účinnosti týchto zmien a dátumu ich zápisu do registra akcionárov.

(7)

Aktuálny výpis z registra akcionárov a úplný výpis z registra akcionárov obsahuje údaje, ktoré sa zverejňujú. To neplatí, ak aktuálny výpis z registra akcionárov alebo úplný výpis z registra akcionárov požaduje jednoduchá spoločnosť na akcie, ktorej sa výpis týka alebo akcionár jednoduchej spoločnosti na akcie, ktorej sa výpis týka v časti, ktorá sa týka tohto akcionára.

Register práv akcionárov jednoduchej spoločnosti na akcie

§ 107e

Právo pridať sa k prevodu akcií a právo požadovať prevod akcií možno registrovať iba vo vzťahu k akciám jednoduchej spoločnosti na akcie.

Register práv pridať sa k prevodu akcií

§ 107f
(1)

Právo pridať sa k prevodu akcií vzniká registráciou tohto práva v osobitnej evidencii akcií, na ktoré sa vzťahuje právo pridať sa k prevodu akcií (ďalej len „register práv pridať sa k prevodu akcií“).

(2)

Register práv pridať sa k prevodu akcií vedie centrálny depozitár, ktorý vedie register emitenta.

(3)

Registráciou práva pridať sa k prevodu akcií sa rozumie vykonanie príslušného zápisu v registri práv pridať sa k prevodu akcií.

(4)

Právo pridať sa k prevodu akcií sa mení registráciou zmeny práva pridať sa k prevodu akcií v registri práv pridať sa k prevodu akcií.

(5)

Právo pridať sa k prevodu akcií zaniká v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka.

§ 107g
(1)

Register práv pridať sa k prevodu akcií obsahuje tieto údaje:

a)

obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo emitenta,

b)

údaje o povinnom a oprávnenom z práva pridať sa k prevodu akcií v rozsahu zapísanom v registri akcionárov, označenie ISIN, druhu, menovitej hodnoty, počtu kusov akcií danej emisie a dátumu vydania emisie akcií povinného a oprávneného, na ktoré sa vzťahuje právo pridať sa k prevodu akcií,

c)

čas, na ktorý sa právo pridať sa k prevodu akcií zriaďuje, alebo údaj o tom, že sa zriaďuje na neurčitý čas,

d)

dátum registrácie práva pridať sa k prevodu akcií v registri práv pridať sa k prevodu akcií.

(2)

Údaje zapísané v registri práv pridať sa k prevodu akcií okrem rodného čísla a dátumu narodenia akcionára zverejňuje centrálny depozitár na svojom webovom sídle.

(3)

Centrálny depozitár je povinný na písomnú žiadosť

a)

právnickej osoby alebo fyzickej osoby vydať jej aktuálny výpis z registra práv pridať sa k prevodu akcií, ktorý obsahuje zverejnené údaje podľa § 107g ods. 2 alebo potvrdenie o tom, že vo vzťahu k akciám emitenta nie je registrované právo pridať sa k prevodu akcií,

b)

jednoduchej akciovej spoločnosti, ktorej sa výpis týka alebo akcionára jednoduchej akciovej spoločnosti, ktorej sa výpis týka v časti, ktorá sa týka tohto akcionára, vydať aktuálny výpis z registra práv pridať sa k prevodu akcií, ktorý obsahuje údaje podľa § 107g ods. 1.

§ 107h - Registrácia práva pridať sa k prevodu akcií
(1)

Centrálny depozitár zaregistruje právo pridať sa k prevodu akcií na základe príkazu na registráciu práva pridať sa k prevodu akcií.

(2)

Príkaz na registráciu práva pridať sa k prevodu akcií môže dať

a)

oprávnený z práva pridať sa k prevodu akcií,

b)

povinný z práva pridať sa k prevodu akcií.

(3)

Príkaz na registráciu práva pridať sa k prevodu akcií musí obsahovať tieto údaje:

a)

označenie centrálneho depozitára alebo člena, ktorému sa príkaz dáva,

b)

obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo emitenta,

c)

údaje o povinnom a oprávnenom z práva pridať sa k prevodu akcií v rozsahu zapísanom v registri akcionárov,

d)

označenie ISIN, druhu, menovitej hodnoty a počtu kusov akcií danej emisie a dátumu vydania emisie akcií povinného a oprávneného, na ktoré sa vzťahuje právo pridať sa k prevodu akcií,

e)

čas, na ktorý sa právo pridať sa k prevodu akcií zriaďuje, alebo údaj o tom, že sa zriaďuje na neurčitý čas.

(4)

Prílohou príkazu na registráciu práva pridať sa k prevodu akcií je písomné potvrdenie o obsahu dohody akcionárov, ktorou sa zakladá právo pridať sa k prevodu akcií. Takéto písomné potvrdenie musí obsahovať náležitosti podľa odseku 3 písm. b), c), d) a e) a musí byť podpísané povinným z práva pridať sa k prevodu akcií, ako aj oprávneným z práva pridať sa k prevodu akcií, pričom podpisy sa musia osvedčiť.

(5)

Ak príkaz na registráciu práva pridať sa k prevodu akcií neobsahuje údaje uvedené v odseku 3 alebo nebola predložená príloha podľa odseku 4, centrálny depozitár zápis do registra práv pridať sa k prevodu akcií nevykoná.

(6)

Príkaz na registráciu práva pridať sa k prevodu akcií sa podáva centrálnemu depozitárovi, ak sú údaje o majiteľovi akcie evidované na účte majiteľa vedenom centrálnym depozitárom, alebo členovi, ak sú údaje o majiteľovi akcie evidované na účte majiteľa vedenom členom. Člen je povinný po prijatí príkazu na registráciu práva pridať sa k prevodu akcií bezodkladne postúpiť tento príkaz centrálnemu depozitárovi, ktorý zabezpečí jeho registráciu.

(7)

Centrálny depozitár po vykonaní registrácie práva pridať sa k prevodu akcií v registri práv pridať sa k prevodu akcií bezodkladne zaeviduje túto skutočnosť aj na účte majiteľa akcie, ak sa účet majiteľa vedie v jeho evidencii, alebo bezodkladne oznámi túto skutočnosť členovi, u ktorého sa vedie účet majiteľa akcie. Člen je povinný po oznámení centrálneho depozitára o vykonaní registrácie práva pridať sa k prevodu akcií v registri práv pridať sa k prevodu akcií bezodkladne zaevidovať túto skutočnosť na príslušnom účte.

(8)

Ak nastanú zmeny údajov týkajúce sa práva pridať sa k prevodu akcií, osoba, ktorej sa zmena údajov týka, je povinná dať príkaz na zmenu registrácie v registri práv pridať sa k prevodu akcií bezodkladne odo dňa, keď nastala skutočnosť, z ktorej vyplýva zmena údajov o práve pridať sa k prevodu akcií. Ak nemožno určiť osobu, ktorej sa zmena údajov týka, má túto povinnosť povinný z práva pridať sa k prevodu akcií. Ak sú návrh na registráciu zmeny údajov povinné podať viaceré osoby, považuje sa táto povinnosť za splnenú, ak ju splní jedna z nich. Ak sa zmena práva pridať sa k prevodu akcií týka údajov uvedených v písomnom potvrdení podľa odseku 4, povinná osoba musí doložiť písomné potvrdenie o zmene obsahu akcionárskej zmluvy. Písomné potvrdenie o zmene obsahu akcionárskej zmluvy obsahuje údaje a podpisy podľa odseku 4. Na registráciu zmeny údajov sa použijú ustanovenia odsekov 2 až 6.

(9)

Po zániku práva pridať sa k prevodu akcií centrálny depozitár vykoná výmaz práva z registra práv pridať sa k prevodu akcií. Výmaz sa vykoná tak, že centrálny depozitár zapíše do registra práv pridať sa k prevodu akcií dátum zániku práva v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka. Oprávnený z práva pridať sa k prevodu akcií je povinný dať príkaz na registráciu výmazu práva pridať sa k prevodu akcií z registra práv pridať sa k prevodu akcií bezodkladne po zániku tohto práva. Povinný z práva pridať sa k prevodu akcií môže dať príkaz na registráciu výmazu práva pridať sa k prevodu akcií z registra práv pridať sa k prevodu akcií, je však povinný súčasne predložiť písomné potvrdenie vystavené oprávneným z práva pridať sa k prevodu akcií alebo inú listinu, ktorá preukazuje zánik práva pridať sa k prevodu akcií.

(10)

Ak cenný papier zanikol a bol vymazaný z evidencie ustanovenej podľa § 10 ods. 4 písm. a), centrálny depozitár vykoná výmaz práva pridať sa k prevodu akcií k tomuto cennému papieru z registra práv pridať sa k prevodu akcií aj bez príkazu. Centrálny depozitár je povinný túto skutočnosť oznámiť povinnému a oprávnenému na adresu evidovanú v registri akcionárov jednoduchej akciovej spoločnosti.

(11)

Kto dal neoprávnene príkaz na registráciu práva pridať sa k prevodu akcií, jeho zmenu alebo zánik alebo ho dal nesprávne, neúplne alebo oneskorene, zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobil.

§ 107i - Registrácia prevodu akcií zapísaných v registri práv pridať sa k prevodu akcií
(1)

Na registráciu prevodu akcií zapísaných v registri práv pridať sa k prevodu akcií sa primerane vzťahujú ustanovenia § 22 až 27.

(2)

Príkaz na registráciu prevodu akcií zapísaných v registri práv pridať sa k prevodu akcií podaný prevodcom, ktorý je povinný z práva pridať sa k prevodu akcií, centrálny depozitár alebo člen vykoná v prípade, ak prevodca predloží súčasne s týmto príkazom

a)

písomné vyhlásenie podpísané oprávneným z práva pridať sa k prevodu akcií, v ktorom oprávnený z práva pridať sa k prevodu akcií s týmto prevodom súhlasí, alebo

b)

písomné vyhlásenie podpísané oprávneným z práva pridať sa k prevodu akcií, v ktorom oprávnený z práva pridať sa k prevodu akcií potvrdzuje, že mu bolo umožnené previesť akcie, ku ktorým je zaregistrované právo pridať sa k prevodu akcií v súlade s podmienkami akcionárskej zmluvy, alebo

c)

písomné vyhlásenie podpísané povinným z práva pridať sa k prevodu akcií, v ktorom povinný vyhlasuje, že oprávnenému z práva pridať sa k prevodu akcií umožnil previesť akcie v súlade s podmienkami akcionárskej zmluvy.

(3)

V prípade písomného vyhlásenia obsahujúceho súhlas oprávneného z práva pridať sa k prevodu akcií zostáva oprávnenému právo pridať sa k prevodu akcií zachované.

(4)

Prevod akcií zapísaných v registri práv pridať sa k prevodu akcií zapíše centrálny depozitár do registra práv pridať sa k prevodu akcií. Člen je povinný o výkone prevodu akcií bezodkladne informovať centrálneho depozitára, ktorý zabezpečí registráciu tejto zmeny v registri práv pridať sa k prevodu akcií.

(5)

Kto dal neoprávnene príkaz na registráciu práva požadovať prevod akcií, jeho zmenu alebo zánik alebo ho dal nesprávne, neúplne alebo oneskorene, zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobil.

Register práv požadovať prevod akcií

§ 107j
(1)

Právo požadovať prevod akcií vzniká registráciou tohto práva v osobitnej evidencii akcií, na ktoré sa vzťahuje právo požadovať prevod akcií (ďalej len „register práv požadovať prevod akcií“).

(2)

Register práv požadovať prevod akcií vedie centrálny depozitár, ktorý vedie register emitenta.

(3)

Registráciou práva požadovať prevod akcií sa rozumie vykonanie príslušného zápisu v registri práv požadovať prevod akcií.

(4)

Právo požadovať prevod akcií sa mení registráciou zmeny práva požadovať prevod akcií v registri práv požadovať prevod akcií.

(5)

Právo požadovať prevod akcií zaniká v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka.

§ 107k
(1)

Register práv požadovať prevod akcií obsahuje tieto údaje:

a)

obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo emitenta,

b)

údaje o povinnom a oprávnenom z práva požadovať prevod akcií v rozsahu zapísanom v registri akcionárov, označenie ISIN, druhu, menovitej hodnoty, počtu kusov akcií danej emisie a dátumu vydania emisie akcií povinného a oprávneného, na ktoré sa vzťahuje právo požadovať prevod akcií,

c)

čas, na ktorý sa právo požadovať prevod akcií zriaďuje, alebo údaj o tom, že sa zriaďuje na neurčitý čas,

d)

dátum registrácie práva požadovať prevod akcií v registri práv požadovať prevod akcií.

(2)

Údaje zapísané v registri práv požadovať prevod akcií okrem rodného čísla a dátumu narodenia akcionára zverejňuje centrálny depozitár na svojom webovom sídle.

(3)

Centrálny depozitár je povinný na písomnú žiadosť

a)

právnickej osoby alebo fyzickej osoby vydať jej aktuálny výpis z registra práv požadovať prevod akcií, ktorý obsahuje zverejnené údaje podľa § 107k ods. 2 alebo potvrdenie o tom, že vo vzťahu k akciám emitenta nie je registrované právo požadovať prevod akcií,

b)

jednoduchej akciovej spoločnosti, ktorej sa výpis týka, alebo akcionára jednoduchej akciovej spoločnosti, ktorej sa výpis týka v časti, ktorá sa týka tohto akcionára, vydať aktuálny výpis z registra práv požadovať prevod akcií, ktorý obsahuje údaje podľa § 107k ods. 1.

§ 107l - Registrácia práva požadovať prevod akcií
(1)

Centrálny depozitár zaregistruje právo požadovať prevod akcií na základe príkazu na registráciu práva požadovať prevod akcií.

(2)

Príkaz na registráciu práva požadovať prevod akcií môže dať

a)

oprávnený z práva požadovať prevod akcií,

b)

povinný z práva požadovať prevod akcií.

(3)

Príkaz na registráciu práva požadovať prevod akcií musí obsahovať tieto údaje:

a)

označenie centrálneho depozitára alebo člena, ktorému sa príkaz dáva,

b)

obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo emitenta,

c)

údaje o povinnom a oprávnenom z práva požadovať prevod akcií v rozsahu zapísanom v registri akcionárov,

d)

označenie ISIN, druhu, menovitej hodnoty a počtu kusov akcií danej emisie a dátumu vydania emisie akcií povinného a oprávneného, na ktoré sa vzťahuje právo požadovať prevod akcií,

e)

čas, na ktorý sa právo požadovať prevod akcií zriaďuje, alebo údaj o tom, že sa zriaďuje na neurčitý čas.

(4)

Prílohou príkazu na registráciu práva požadovať prevod akcií je písomné potvrdenie o obsahu dohody akcionárov, ktorou sa zakladá právo požadovať prevod akcií. Takéto písomné potvrdenie musí obsahovať náležitosti podľa odseku 3 písm. b) až e) a musí byť podpísané povinným z práva požadovať prevod akcií, ako aj oprávneným z práva požadovať prevod akcií, pričom podpisy musia byť úradne osvedčené.

(5)

Ak príkaz na registráciu práva požadovať prevod akcií neobsahuje údaje uvedené v odseku 3 alebo nebola predložená príloha podľa odseku 4, je neplatný a centrálny depozitár zápis do registra práv požadovať prevod akcií nevykoná.

(6)

Príkaz na registráciu práva požadovať prevod akcií sa podáva centrálnemu depozitárovi, ak sú údaje o majiteľovi akcie evidované na účte majiteľa vedenom centrálnym depozitárom, alebo členovi, ak sú údaje o majiteľovi akcie evidované na účte majiteľa vedenom členom. Člen je povinný po prijatí príkazu na registráciu práva požadovať prevod akcií bezodkladne postúpiť tento príkaz centrálnemu depozitárovi, ktorý zabezpečí jeho registráciu.

(7)

Centrálny depozitár po vykonaní registrácie práva požadovať prevod akcií v registri práv požadovať prevod akcií bezodkladne zaeviduje túto skutočnosť aj na účte majiteľa akcie, ak sa účet majiteľa vedie v jeho evidencii, alebo bezodkladne oznámi túto skutočnosť členovi, u ktorého sa vedie účet majiteľa akcie. Člen je povinný po oznámení centrálneho depozitára o vykonaní registrácie práva požadovať prevod akcií v registri práv požadovať prevod akcií bezodkladne zaevidovať túto skutočnosť na príslušnom účte.

(8)

Ak nastanú zmeny údajov týkajúce sa práva požadovať prevod akcií, osoba, ktorej sa zmena údajov týka, je povinná dať príkaz na zmenu registrácie v registri práv požadovať prevod akcií bezodkladne odo dňa, keď nastala skutočnosť, z ktorej vyplýva zmena údajov o práve požadovať prevod akcií. Ak nemožno určiť osobu, ktorej sa zmena údajov týka, má túto povinnosť povinný z práva požadovať prevod akcií. Ak sú návrh na registráciu zmeny údajov povinné podať viaceré osoby, považuje sa táto povinnosť za splnenú, ak ju splní jedna z nich. Ak sa zmena práva požadovať prevod akcií týka údajov uvedených v písomnom potvrdení podľa odseku 4, povinná osoba musí doložiť písomné potvrdenie o zmene obsahu akcionárskej zmluvy. Písomné potvrdenie o zmene obsahu akcionárskej zmluvy obsahuje údaje a podpisy podľa odseku 4. Na registráciu zmeny údajov sa použijú ustanovenia odsekov 2 až 6.

(9)

Po zániku práva požadovať prevod akcií centrálny depozitár vykoná výmaz práva z registra práv požadovať prevod akcií. Výmaz sa vykoná tak, že centrálny depozitár zapíše do registra práv požadovať prevod akcií dátum zániku práva v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka. Oprávnený z práva požadovať prevod akcií je povinný dať príkaz na registráciu výmazu práva požadovať prevod akcií z registra práv požadovať prevod akcií bezodkladne po zániku tohto práva. Povinný z práva požadovať prevod akcií môže dať príkaz na registráciu výmazu práva požadovať prevod akcií z registra práv požadovať prevod akcií, je však povinný súčasne predložiť písomné potvrdenie vystavené oprávneným z práva požadovať prevod akcií alebo inú listinu, ktorá preukazuje zánik práva požadovať prevod akcií.

(10)

Ak cenný papier zanikol a bol vymazaný z evidencie ustanovenej podľa § 10 ods. 4 písm. a), centrálny depozitár vykoná výmaz práva požadovať prevod akcií k tomuto cennému papieru z registra práv požadovať prevod akcií aj bez príkazu. Centrálny depozitár je povinný túto skutočnosť oznámiť povinnému a oprávnenému na adresu evidovanú v registri akcionárov jednoduchej akciovej spoločnosti.

(11)

Kto dal neoprávnene príkaz na registráciu práva požadovať prevod akcií, jeho zmenu alebo zánik alebo ho dal nesprávne, neúplne alebo oneskorene, zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobil.

§ 107m - Registrácia prevodu akcií zapísaných v registri práv požadovať prevod akcií
(1)

Na registráciu prevodu akcií zapísaných v registri práv požadovať prevod akcií sa primerane vzťahujú ustanovenia § 22 až 27.

(2)

Príkaz na registráciu prevodu akcií zapísaných v registri práv požadovať prevod akcií môže oprávnený podať v mene povinného ako prevodcu; centrálny depozitár alebo člen príkaz vykoná, ak oprávnený súčasne s týmto príkazom predloží osvedčenie notára podľa osobitného predpisu.90b)

(3)

Prevod akcií zapísaných v registri práv požadovať prevod akcií zapíše centrálny depozitár do registra práv požadovať prevod akcií. Člen je povinný o výkone prevodu akcií bezodkladne informovať centrálneho depozitára, ktorý zabezpečí registráciu tejto zmeny v registri práv požadovať prevod akcií.

(4)

Kto dal neoprávnene príkaz na registráciu práva požadovať prevod akcií, jeho zmenu alebo zánik alebo ho dal nesprávne, neúplne alebo oneskorene, zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobil.

§ 107n - Spoločné ustanovenia k akciám jednoduchej spoločnosti na akcie, registru akcionárov a registrom práv akcionárov jednoduchej spoločnosti na akcie
(1)

Údaje o akciách vydaných jednoduchou akciovou spoločnosťou môže centrálny depozitár viesť iba na účte majiteľa alebo na klientskom účte člena.

(2)

Zapísané údaje sú účinné voči tretím osobám ich zverejnením. To neplatí, ak zapísaná osoba preukáže, že tretia osoba o týchto údajoch vedela. Zapísaná osoba sa však nemôže na tieto údaje odvolávať voči tretím osobám do 15 dní odo dňa ich zverejnenia, ak tretie osoby preukážu, že o nich nemohli vedieť.

(3)

Ak je nesúlad medzi zapísanými a zverejnenými údajmi, nemožno voči tretím osobám namietať zverejnené znenie. Tretie osoby sa môžu odvolávať na zverejnené znenie, ak zapísaná osoba nepreukáže, že tretím osobám boli známe zapísané údaje.

(4)

Tretie osoby sa vždy môžu odvolávať na obsah údajov, ktoré ešte neboli zapísané do registra akcionárov, okrem prípadu, ak ich účinky nastanú až zápisom do registra akcionárov.

(5)

Ak je nesúlad medzi údajmi zverejnenými o zahraničnej osobe v Slovenskej republike a údajmi zverejnenými o zahraničnej osobe v štáte, v ktorom má sídlo, možno sa odvolávať na údaje zverejnené o zahraničnej osobe v Slovenskej republike.

§ 107o - Osobitné ustanovenia o identifikácii a informovaní akcionárov
(1)

Sprostredkovateľ je povinný bezodkladne poskytnúť emitentovi na jeho žiadosť alebo na žiadosť ním poverenej osoby identifikačné údaje o akcionároch s podielom na základnom imaní alebo hlasovacích právach emitenta vyšším ako 0,5 % v rozsahu, v ktorom sú uvedené v jeho evidencii. Identifikačnými údajmi podľa prvej vety sú informácie umožňujúce zistiť totožnosť akcionára, najmä

a)

meno a priezvisko a kontaktné údaje, vrátane úplnej adresy, a ak je k dispozícii, adresy elektronickej pošty akcionára, a ak ide o právnickú osobu, jej identifikačné číslo, alebo ak identifikačné číslo nie je k dispozícii, jej jedinečný identifikačný kód, ako napríklad identifikátor právnickej osoby,

b)

počet držaných akcií,

c)

kategórie alebo druhy akcií, ktoré drží, alebo dátum, od ktorého akcie drží, ak niektorú z týchto informácií akciová spoločnosť žiada.

(2)

Sprostredkovateľom na účely tohto paragrafu sa rozumie

a)

centrálny depozitár alebo zahraničný centrálny depozitár,

b)

účastník centrálneho depozitára,

c)

obchodník s cennými papiermi alebo banka s oprávnením na poskytovanie vedľajšej služby podľa § 6 ods. 2 písm. a),

d)

zahraničný obchodník s cennými papiermi alebo zahraničná banka s oprávnením na poskytovanie obdobnej vedľajšej služby ako vedľajšia služba podľa § 6 ods. 2 písm. a).

(3)

Ak je v evidencii sprostredkovateľa ako akcionár uvedený ďalší sprostredkovateľ, sprostredkovateľ bezodkladne postúpi žiadosť podľa odseku 1 tomuto ďalšiemu sprostredkovateľovi. Sprostredkovateľ, ktorému bola postúpená žiadosť, je povinný bezodkladne poskytnúť emitentovi alebo ním poverenej osobe identifikačné údaje o akcionároch emitenta v rozsahu, v ktorom sú uvedené v jeho evidencii. Ak je v evidencii sprostredkovateľa, ktorému bola postúpená žiadosť ako akcionár uvedený ďalší sprostredkovateľ, sprostredkovateľ bezodkladne postúpi žiadosť podľa odseku 1 tomuto ďalšiemu sprostredkovateľovi. Každý ďalší sprostredkovateľ, ktorému bola postúpená žiadosť podľa odseku 1 je povinný postupovať rovnako.

(4)

Emitent alebo ním poverená osoba je oprávnená požiadať centrálneho depozitára, ktorý vedie register emitenta príslušnej emisie akcií, aby pre neho získal identifikačné údaje o akcionároch od iných sprostredkovateľov postupom podľa odseku 3, ak prevádzkový poriadok centrálneho depozitára takýto spôsob získavania identifikačných údajov o akcionároch umožňuje. V takom prípade je každý sprostredkovateľ povinný bezodkladne poskytnúť identifikačné údaje o akcionároch centrálnemu depozitárovi.

(5)

Sprostredkovateľ je na žiadosť emitenta alebo ním poverenej osoby povinný bezodkladne poskytnúť údaje o ďalšom sprostredkovateľovi, ak je v ním vedenej evidencii ako akcionár uvedený ďalší sprostredkovateľ.

(6)

Sprostredkovateľ je povinný bezodkladne postúpiť od emitenta akcionárovi vedenému v jeho evidencii alebo osobe určenej akcionárom

a)

informácie, ktoré je emitent povinný poskytnúť akcionárovi, aby mohol vykonávať práva akcionára vyplývajúce z jeho akcií, a ktoré sú určené všetkým akcionárom, ktorí sú majiteľmi rovnakého druhu akcií, alebo

b)

oznámenie, v ktorom uvedie, kde na webovom sídle emitenta možno nájsť uvedené informácie, ak sú informácie podľa písmena a) k dispozícii akcionárom na webovom sídle emitenta.

(7)

Emitent je povinný bezodkladne a štandardizovanej forme poskytnúť sprostredkovateľovi informácie alebo oznámenie podľa odseku 6.

(8)

Emitent nie je povinný postupovať podľa odseku 7, ak informácie alebo oznámenie podľa odseku 6 zasiela priamo všetkým svojim akcionárom alebo v súlade s pokynmi akcionára tretej osobe.

(9)

Sprostredkovateľ je povinný bezodkladne podľa pokynov akcionára postupovať emitentovi informácie prijaté od akcionára, ktoré súvisia s výkonom práv vyplývajúcich z ním vlastnených akcií.

(10)

Ak je v evidencii sprostredkovateľa ako akcionár uvedený ďalší sprostredkovateľ, informácie podľa odsekov 6 až 9 je sprostredkovateľ povinný bezodkladne postúpiť ďalšiemu sprostredkovateľovi; to neplatí, ak sprostredkovateľ môže postúpiť informácie priamo emitentovi, akcionárovi alebo osobe, ktorú akcionár určil.

(11)

Sprostredkovateľ je povinný zabezpečiť zjednodušenie výkonu práv akcionára vrátane práva zúčastniť sa valného zhromaždenia a hlasovať na ňom prostredníctvom jedného z týchto opatrení:

a)

vykoná potrebné dojednania, aby boli akcionár alebo tretia osoba určená akcionárom schopní vykonávať tieto práva sami, alebo

b)

vykonáva práva akcionára vyplývajúce z akcií v prospech akcionára na základe výslovného oprávnenia a pokynu akcionára.

(12)

Ak sprostredkovateľ dostane potvrdenie podľa § 188 ods. 5 a § 190d ods. 7 Obchodného zákonníka, bezodkladne ho postúpi akcionárovi alebo tretej osobe určenej akcionárom. Ak je v evidencii sprostredkovateľa ako akcionár uvedený ďalší sprostredkovateľ, toto potvrdenie je sprostredkovateľ povinný bezodkladne postúpiť ďalšiemu sprostredkovateľovi; to neplatí, ak sprostredkovateľ môže postúpiť potvrdenie podľa prvej vety priamo emitentovi, akcionárovi alebo osobe, ktorú akcionár určil.

(13)

Sprostredkovateľ je povinný zverejniť výšku poplatkov za služby poskytované podľa odsekov 1 až 12, a to samostatne pre každú službu.

(14)

Poplatky za služby poskytnuté podľa odsekov 1 až 12, ktoré sprostredkovateľ vyberá od akcionárov, emitentov alebo iných sprostredkovateľov, musia byť nediskriminačné a primerané skutočným nákladom vynaloženým na poskytovanie služieb. Akékoľvek rozdiely medzi vyberanými poplatkami medzi domácim a cezhraničným výkonom práv sú povolené iba vtedy, ak sú riadne odôvodnené a odrážajú rozdiely v skutočných nákladoch vynaložených na poskytovanie služieb.

(15)

Emitent a sprostredkovateľ sú oprávnení uchovávať osobné údaje akcionárov získané v súlade s odsekmi 1 až 12 najviac po dobu 12 mesiacov po tom, ako sa dozvedeli, že dotknutá osoba prestala byť akcionárom; to neplatí, ak na uchovávanie týchto údajov je týmto zákonom (§ 75) alebo osobitným predpisom58jf) ustanovená dlhšia doba.

(16)

Emitentom sa na účely odsekov 1 až 15 rozumie akciová spoločnosť so sídlom v Slovenskej republike alebo v inom členskom štáte, ktorej akcie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v Slovenskej republike alebo v inom členskom štáte.

(17)

Ustanovenia odsekov 1 až 15 sa vzťahujú na sprostredkovateľov, ak poskytujú služby akcionárom alebo iným sprostredkovateľom v súvislosti s akciami akciových spoločností so sídlom v Slovenskej republike, ktoré sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v Slovenskej republike alebo v inom členskom štáte. Ustanovenia odsekov 1 až 15 sa vzťahujú aj na sprostredkovateľov z nečlenského štátu, ak poskytujú služby akcionárom podľa prvej vety. Ustanoveniami odsekov 1 až 3 nie je dotknuté ustanovenie § 107 ods. 10.

(18)

Národná banka Slovenska informuje Komisiu o významných praktických problémoch pri presadzovaní odsekov 1 až 15 alebo o ich nedodržiavaní sprostredkovateľmi z členského štátu alebo z nečlenského štátu. Národná banka Slovenska informuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) o tom, či Slovenská republika obmedzila identifikáciu akcionárov podľa tohto paragrafu na tých akcionárov, ktorí vlastnia počet akcií prekračujúci určitý percentuálny podiel akcií alebo hlasovacích práv v akciovej spoločnosti.

(19)

Na rozsah, formu, lehoty a spôsob informácie a jej odovzdávanie podľa tohto paragrafu sa vzťahuje osobitný predpis.91)

(20)

Ak sa uplatnia nástroje riešenia krízových situácií, právomoci riešiť krízové situácie a mechanizmy riešenia krízových situácií podľa osobitných predpisov,42a) odseky 1 až 19 sa nepoužijú.

§ 108 - Zmeny v evidencii centrálneho depozitára a člena
(1)

Centrálny depozitár je povinný na základe námietky majiteľa účtu majiteľa, člena, burzy cenných papierov alebo emitenta, ktorú uzná ako oprávnenú, ako aj na základe právoplatného rozhodnutia súdu vykonať opravu alebo doplnenie vo svojej evidencii. Centrálny depozitár je povinný na základe námietky emitenta, ktorú uzná ako oprávnenú, vykonať opravu alebo doplnenie aj v evidencii člena a o tejto skutočnosti člena bezodkladne informovať. Opravu vykoná ku dňu, keď sa chybný zápis vykonal, doplnenie ku dňu, keď neúplnosť vznikla.

(2)

Člen je povinný na základe námietky majiteľa účtu majiteľa, burzy cenných papierov alebo centrálneho depozitára, ktorú uzná ako oprávnenú, ako aj na základe právoplatného rozhodnutia súdu vykonať opravu alebo doplnenie vo svojej evidencii. Opravu vykoná ku dňu, keď sa chybný zápis vykonal, doplnenie ku dňu, keď neúplnosť vznikla.

(3)

Centrálny depozitár alebo člen je oprávnený postupovať podľa odsekov 1 a 2 aj z vlastného podnetu, ak vo svojej evidencii zistí chybu alebo neúplnosť. O zistených chybách a neúplnostiach sú centrálny depozitár a člen povinní viesť dokumentáciu.

(4)

Centrálny depozitár zašle všetkým osobám, na ktorých účte majiteľa, klientskom účte člena, držiteľskom účte alebo v ktorých registri emitenta vykonal opravy alebo doplnenia, výpis z ich účtu majiteľa alebo registra s odôvodnením, a to bezodkladne po tom, čo došlo k vykonaniu opravy alebo doplneniu. Ustanovenie § 105 ods. 7 tým nie je dotknuté.

(5)

Člen zašle všetkým osobám, na ktorých účte majiteľa vykonal opravy alebo doplnenia, výpis z ich účtu majiteľa s odôvodnením, a to bezodkladne po tom, čo došlo k vykonaniu opravy alebo doplneniu.

(6)

Kto podal neoprávnene príkaz alebo ho dal nesprávne, neúplne alebo oneskorene, zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobil.

(7)

Centrálny depozitár alebo člen, ktorý nesprávne alebo oneskorene zaeviduje zadaný príkaz, zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobil osobám, ktorých účty majiteľa vedie.

(8)

Centrálny depozitár, ktorý nesprávne alebo oneskorene zaeviduje zadaný príkaz, zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobil emitentom, ktorých registre vedie.

§ 109 - Ochrana údajov
(1)

Údaje o majiteľoch cenných papierov a akcionároch listinných akcií na meno, údaje o cenných papieroch, ktoré sú evidované na účte majiteľa, držiteľskom účte a klientskom účte a údaje evidované v registri záložných práv alebo inej osobitnej evidencii v súvislosti so zabezpečením pohľadávok cennými papiermi a registráciou pozastavenia práva nakladať sú centrálny depozitár, člen a obchodník s cennými papiermi povinní chrániť, ak § 110 neustanovuje inak.

(2)

Okrem údajov poskytovaných pri plnení informačnej povinnosti podľa § 105, 107 a 108 poskytuje centrálny depozitár, obchodník s cennými papiermi alebo člen údaje iba vtedy, ak tak ustanovuje tento zákon alebo osobitný predpis, a ďalej len osobám, ktoré centrálnemu depozitárovi, obchodníkovi s cennými papiermi alebo členovi preukážu, že ich ten, koho sa údaje týkajú, oprávnil tieto údaje získať.

(3)

Centrálny depozitár môže poskytnúť údaje podľa odseku 1, údaje o aktívach, súvisiacej evidencii a registroch inému centrálnemu depozitárovi. Tieto údaje môže centrálny depozitár poskytnúť iba centrálnemu depozitáru, s ktorým sa rokuje o uzavretí zmluvy, ktorej výsledkom bude prevod aktív a súvisiacej evidencie a registrov, a osobe, ktorá vypracúva podklady potrebné na rozhodnutie súvisiace s prevodom aktív a súvisiacej evidencie a registrov. Osoby, ktoré sa oboznámili s údajmi vedenými v evidencii centrálneho depozitára chránenými týmto zákonom, sú povinné zachovávať o nich mlčanlivosť, a to aj po skončení rokovaní, po vypracovaní podkladov alebo po nadobudnutí právnych účinkov prevodu aktív a súvisiacej evidencie a registrov inému centrálnemu depozitárovi. Centrálny depozitár je povinný uzatvoriť s takouto osobou písomnú zmluvu, v ktorej upraví záväzok zachovávať mlčanlivosť, ochraňovať všetky údaje vedené v evidencii centrálneho depozitára, ako aj zodpovednosť za ich zneužitie.

§ 110
(1)

Centrálny depozitár, člen a obchodník s cennými papiermi je povinný podať informáciu o chránených skutočnostiach podľa § 109 ods. 1

a)

súdu,

b)

orgánu činnému v trestnom konaní na účely trestného konania,92)

c)

Národnej banke Slovenska na účely ňou vykonávaného dohľadu, vykonávania operácií a plnenia jej ďalších úloh podľa osobitných predpisov,93)

d)

službe kriminálnej polície, inšpekčnej službe a službe finančnej polície Policajného zboru na účely plnenia úloh ustanovených osobitným zákonom,94)

e)

daňovému orgánu vo veciach daňového konania95) alebo colnému orgánu vo veciach colného konania, ktorého účastníkom je klient centrálneho depozitára alebo člena,

f)

ministerstvu pri výkone kontroly ustanovenej osobitným predpisom,96)

g)

ministerstvu alebo iným ministerstvám pri riadení a kontrole poskytovania prostriedkov z fondov Európskej únie a prostriedkov štátneho rozpočtu určených na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie a ochrane finančných záujmov Európskej únie na účely plnenia úloh podľa osobitných predpisov,96a)

h)

orgánu štátnej správy na účely výkonu rozhodnutia podľa osobitného predpisu,97)

i)

postupníkovi pri postúpení pohľadávky podľa § 110a,

j)

Národnému bezpečnostnému úradu, Policajnému zboru, Slovenskej informačnej službe, Vojenskému spravodajstvu na účely vykonávania bezpečnostných previerok v ich pôsobnosti podľa osobitného predpisu,97a)

k)

Slovenskej informačnej službe a Vojenskému spravodajstvu na účely plnenia ich úloh podľa osobitných predpisov97b) pri boji proti organizovanej trestnej činnosti a terorizmu,

l)

rezolučnej rade na účely plnenia jej pôsobnosti podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu,47i)

m)

riadiacemu orgánu a orgánu auditu pri výkone kontroly alebo auditu finančných nástrojov,97ba)

n)

príslušnému orgánu Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu97bb) pri plnení oznamovacej povinnosti,

o)

Súdnej rade Slovenskej republiky prostredníctvom Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky na účely výkonu pôsobnosti podľa osobitného predpisu.97bc)

(2)

Na účely podľa odseku 1, na účely podľa § 105 ods. 7 tretej vety, na účely podľa § 107 ods. 6 a na účely podľa § 110b ods. 1 je centrálny depozitár oprávnený získať potrebné údaje z evidencie člena vedenej na účte majiteľa. Ak sa údaje o cenných papieroch nachádzajú na držiteľskom účte zriadenom podľa § 105a alebo v evidencii obchodníka s cennými papiermi podľa § 71h ods. 2, údaje na účely podľa odseku 1 poskytuje člen, pre ktorého bol zriadený držiteľský účet alebo obchodník s cennými papiermi, ktorý eviduje údaje podľa § 71h ods. 2.

(3)

Správu podľa odseku 1 podá centrálny depozitár alebo člen alebo obchodník s cennými papiermi iba na písomné vyžiadanie oprávnených subjektov, ktoré obsahuje údaje, podľa ktorých možno požadovaný údaj identifikovať. Vyžiadanie oprávnených subjektov a podanie správy môže byť aj elektronické, pričom centrálny depozitár upraví podrobné podmienky a postup pri vyžiadaní oprávnených subjektov a podaní správy v prevádzkovom poriadku. Oprávnené subjekty môžu získané údaje použiť len na účely, na ktoré ich žiadali.

(4)

Za podanie správy podľa odseku 1 písm. a) patrí centrálnemu depozitárovi alebo členovi úhrada nákladov.

(5)

Ustanovením odseku 1 nie je dotknutá osobitným zákonom uložená povinnosť prekaziť alebo oznámiť spáchanie trestného činu.

(6)

Porušením povinnosti podľa § 109 ods. 1 nie je poskytnutie údajov z evidencie centrálneho depozitára členovi alebo inej právnickej osobe, ktorej predmetom činnosti je poskytovanie služieb zabezpečujúcich tlač, obálkovanie, triedenie a distribúciu dokumentov alebo poskytovanie obdobných služieb, ktorú centrálny depozitár poveril vyhotovením, spracovaním alebo odovzdaním výpisov z účtu majiteľa alebo iných dokumentov, ktoré je centrálny depozitár povinný pri zabezpečovaní svojej činnosti vyhotoviť, spracovať alebo odovzdať majiteľovi účtu. Člen alebo poverená právnická osoba, ktorej predmetom činnosti je poskytovanie služieb zabezpečujúcich tlač, obálkovanie, triedenie a distribúciu dokumentov alebo poskytovanie obdobných služieb, môže poskytnuté údaje použiť len na účely vykonávania činnosti, na ktorú ju poveril centrálny depozitár, a je povinná ochraňovať poskytnuté údaje v rovnakom rozsahu ako centrálny depozitár.

(7)

Porušením povinnosti podľa § 109 ods. 1 nie je zverejňovanie údajov o emisii zaknihovaných cenných papierov, ktorú vedie centrálny depozitár v registri emitenta, a to v rozsahu údajov podľa § 107 ods. 4 písm. b) a c) okrem rodného čísla fyzickej osoby. Centrálny depozitár je oprávnený zverejňovať obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo a sídlo emitenta, ktorému vedie zoznam akcionárov listinných akcií na meno.

(8)

Porušením povinnosti podľa § 109 ods. 1 nie je poskytovanie údajov centrálnym depozitárom, členom alebo obchodníkom s cennými papiermi do centrálneho registra účtov podľa osobitného predpisu.97bc)

§ 110a
(1)

Centrálny depozitár môže svoju pohľadávku postúpiť písomnou zmluvou inej osobe (ďalej len „postupník“) aj bez súhlasu klienta. Toto právo nemôže centrálny depozitár uplatniť, ak klient ešte pred postúpením pohľadávky uhradil centrálnemu depozitárovi omeškaný peňažný záväzok v celom rozsahu vrátane jeho príslušenstva. Pri postúpení pohľadávky je centrálny depozitár povinný odovzdať postupníkovi aj dokumentáciu o záväzkovom vzťahu, na ktorého základe vznikla postúpená pohľadávka.

(2)

Na účely podľa odseku 1 je centrálny depozitár oprávnený postupníkovi poskytnúť informáciu o iných záväzkových vzťahoch medzi centrálnym depozitárom a klientom len za podmienok ustanovených týmto zákonom.

(3)

Ak je klient centrálneho depozitára nepretržite dlhšie ako 14 kalendárnych dní v omeškaní so splnením čo len časti svojho peňažného záväzku voči centrálnemu depozitárovi, môže centrálny depozitár odmietnuť poskytnutie svojich služieb klientovi do doby, pokiaľ si klient nesplní tento peňažný záväzok alebo jeho nesplnenú časť, a to len v prípade, ak to vyplýva zo zmluvy uzatvorenej medzi centrálnym depozitárom a jeho klientom.

§ 110b
(1)

Centrálny depozitár je povinný na žiadosť právnickej osoby podľa osobitného predpisu90ab) zaslať fyzickým osobám podľa § 105 ods. 7 tretej vety informáciu o možnosti prevodu cenných papierov podľa osobitného predpisu;97c) obsah tejto informácie určí právnická osoba podľa osobitného predpisu.90ab) Centrálny depozitár je oprávnený poveriť člena zaslaním informácie podľa predchádzajúcej vety.

(2)

Centrálnemu depozitárovi alebo členovi patrí za činnosť podľa odseku 1 úhrada nákladov, ktorú poskytuje právnická osoba podľa osobitného predpisu.90ab)

§ 111 - Informačná povinnosť centrálneho depozitára
(1)

Centrálny depozitár je povinný bezodkladne zverejniť na svojom webovom sídle

a)

údaje o vydaných, zmenených alebo zrušených emisiách cenných papierov prijatých na trh burzy cenných papierov v členení podľa

1.

obchodného mena, sídla a identifikačného čísla emitenta, ak emitent je právnickou osobou, alebo mena a priezviska a rodného čísla, ak emitent je fyzickou osobou,

2.

druhu cenného papiera,

3.

ISIN,

4.

dátumu vydania, zmeny alebo zrušenia emisie,

5.

formy, podoby, menovitej hodnoty a počtu cenných papierov emisie,

b)

údaje o vzniku a zániku pozastavenia práva nakladať s celou emisiou cenných papierov prijatých na trh kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov podľa § 28 v členení podľa

1.

obchodného mena, sídla a identifikačného čísla emitenta, ak emitent je právnickou osobou, alebo mena a priezviska a rodného čísla, ak emitent je fyzickou osobou,

2.

druhu cenného papiera,

3.

ISIN,

4.

dátumu vzniku a zániku pozastavenia práva nakladať s cenným papierom.

(2)

Centrálny depozitár je povinný údaje podľa odseku 1 poskytnúť burze cenných papierov, Národnej banke Slovenska a členom najneskôr pred začiatkom nasledujúceho obchodného dňa.

SIEDMA ČASŤ

OCHRANA FINANČNÉHO TRHU

§ 112
(1)

Emitent pri plnení povinností vyplývajúcich z tohto zákona a pri propagácii vydávania svojich cenných papierov nesmie používať nepravdivé alebo zavádzajúce informácie alebo zamlčovať skutočnosti dôležité pri rozhodovaní o nadobúdaní cenných papierov, najmä ponúkať výhody, ktorých splnenie nemôže zaručiť alebo ktoré nie sú v súlade so zákonom, alebo uvádzať nesprávne údaje o svojej hospodárskej situácii. Emitent zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil porušením týchto povinností. Ustanovenia Obchodného zákonníka o nekalej súťaži nie sú dotknuté.

(2)

Člen štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov je povinný do siedmich dní odo dňa účinnosti rozhodnutia valného zhromaždenia o jeho voľbe do týchto orgánov oznámiť Národnej banke Slovenska, burze cenných papierov a emitentovi údaje o majetkovom podiele v iných obchodných spoločnostiach a o členstve v orgánoch iných obchodných spoločností. Člen štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu je tiež povinný oznámiť každú zmenu týchto údajov v lehote do siedmich dní od uskutočnenia tejto zmeny.

(3)

Člen štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu emitenta akcií prijatých na trh kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov (ďalej len „kótované akcie“) je okrem údajov podľa odseku 2 povinný oznámiť Národnej banke Slovenska, burze cenných papierov a emitentovi údaje o zmene jeho podielu na základnom imaní emitenta v lehote do troch dní od uskutočnenia tejto zmeny.

(4)

Burza cenných papierov je povinná bezodkladne uverejniť informáciu podľa odseku 3.

§ 114 - Ponuka na prevzatie
(1)

Ak tento zákon neustanovuje inak, ponukou na prevzatie sa rozumie verejný návrh na uzatvorenie zmluvy podľa osobitného predpisu,99) ktorej predmetom je kúpa všetkých akcií cieľovej spoločnosti alebo ich časti alebo výmena týchto akcií alebo ich časti za iné cenné papiere, ktorý je určený akcionárom tejto spoločnosti a je vyhlásený na základe povinnosti ustanovenej týmto zákonom alebo dobrovoľne a ktorý nasleduje po nadobudnutí kontrolného podielu v cieľovej spoločnosti alebo má za cieľ nadobudnutie kontrolného podielu v cieľovej spoločnosti; akciami sa na účely ponuky na prevzatie rozumejú akcie, dočasné listy a iné prevoditeľné cenné papiere, s ktorými sú spojené hlasovacie práva, ktoré sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v Slovenskej republike alebo v inom členskom štáte.

(2)

Cieľovou spoločnosťou sa rozumie obchodná spoločnosť, ktorej akcie sú predmetom ponuky na prevzatie. Kontrolným podielom sa na účely tohto zákona rozumie podiel najmenej 33 % na hlasovacích právach spojených s akciami jednej cieľovej spoločnosti. Pri výpočte kontrolného podielu sa postupuje ako pri výpočte podielu na hlasovacích právach spojených s akciami emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu na účely plnenia oznamovacej povinnosti.

(3)

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá prijala rozhodnutie o tom, že uskutoční ponuku na prevzatie alebo ktorej vznikla povinnosť uskutočniť ponuku na prevzatie (ďalej len „navrhovateľ"), osoby konajúce v zhode s navrhovateľom, členovia ich orgánov, ak ide o právnické osoby, cieľová spoločnosť, členovia orgánov cieľovej spoločnosti a akcionári sú pri príprave ponuky na prevzatie a v jej priebehu povinní konať tak, aby v súvislosti s ponukou na prevzatie nedošlo k negatívnemu ovplyvneniu trhu s cennými papiermi, najmä k manipulácii s trhom podľa § 131a, a prijať opatrenia na zamedzenie predčasného šírenia informácií, šírenia nepravdivých informácií, ako aj zneužitia dôverných informácií súvisiacich s ponukou na prevzatie.

(4)

Navrhovateľ môže zverejniť oznámenie o ponuke na prevzatie podľa § 115 ods. 1, v rámci ktorej ponúka peňažné protiplnenie, len ak disponuje dostatočnými peňažnými prostriedkami na jeho poskytnutie; ak chce navrhovateľ poskytnúť inú formu protiplnenia, môže zverejniť oznámenie o ponuke na prevzatie, len ak vykonal všetky opatrenia umožňujúce jeho poskytnutie.

(5)

Ponuku na prevzatie podľa tohto zákona možno uskutočniť len na regulovanom trhu.

(6)

Na účely ponuky na prevzatie sa osobou konajúcou v zhode rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá spolupracuje s navrhovateľom alebo s cieľovou spoločnosťou na základe ústnej alebo písomnej dohody, či už výslovnej, alebo uzatvorenej iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti o tom, čo chceli jej účastníci prejaviť, pričom táto spolupráca je zameraná na nadobudnutie kontrolného podielu v cieľovej spoločnosti alebo na zmarenie úspešného výsledku ponuky na prevzatie. Osoby kontrolované inou osobou podľa § 8 písm. h) sa považujú za osoby konajúce v zhode s touto inou osobou alebo medzi sebou navzájom.

(7)

Cieľová spoločnosť nesmie byť vo svojej činnosti ponukou na prevzatie obmedzovaná po dlhšiu ako nevyhnutnú dobu; tým nie je dotknuté ustanovenie § 118g.

§ 115 - Oznámenie o ponuke na prevzatie
(1)

Navrhovateľ je povinný rozhodnutie o tom, že uskutoční ponuku na prevzatie alebo vznik povinnosti uskutočniť ponuku na prevzatie bezodkladne písomne oznámiť predstavenstvu cieľovej spoločnosti a Národnej banke Slovenska. V prípade povinnej ponuky na prevzatie navrhovateľ v oznámení uvedie aj deň a dôvody vzniku tejto povinnosti a k oznámeniu určenému Národnej banke Slovenska priloží žiadosť o určenie znalca alebo znalecký posudok spĺňajúci podmienky podľa § 118g ods. 7 a 8. Navrhovateľ je povinný oznámenie o ponuke na prevzatie zverejniť v dennej tlači s celoštátnou pôsobnosťou alebo s dostatočným rozšírením v Slovenskej republike a v tých členských štátoch, na regulovaných trhoch ktorých boli akcie cieľovej spoločnosti prijaté na obchodovanie; v prípade zverejnenia oznámenia o ponuke na prevzatie vo viacerých periodikách sa za zverejnenie ponuky na prevzatie považuje dátum prvého zverejnenia.

(2)

Bezodkladne po doručení oznámenia podľa odseku 1

a)

predstavenstvo cieľovej spoločnosti oboznámi s jeho obsahom dozornú radu cieľovej spoločnosti,

b)

predstavenstvo cieľovej spoločnosti a príslušné orgány navrhovateľa, ak je právnickou osobou, oboznámia s jeho obsahom zástupcov zamestnancov cieľovej spoločnosti, a ak v cieľovej spoločnosti nepôsobia zástupcovia zamestnancov, priamo zamestnancov.

(3)

Členovia predstavenstva a dozornej rady cieľovej spoločnosti sú povinní zachovávať mlčanlivosť vo vzťahu k informáciám získaným od navrhovateľa v súvislosti s ponukou na prevzatie až do jej zverejnenia. Povinnosť mlčanlivosti sa vzťahuje aj na zástupcov zamestnancov, zamestnancov a akcionárov cieľovej spoločnosti, ktorí získali informácie v súvislosti s ponukou na prevzatie.

§ 116 - Návrh ponuky na prevzatie
(1)

Navrhovateľ je povinný do desiatich pracovných dní odo dňa zverejnenia oznámenia podľa § 115 ods. 1 predložiť písomný návrh ponuky na prevzatie Národnej banke Slovenska spolu s dokladmi preukazujúcimi toto zverejnenie; v prípade, že oznámenie bolo potrebné zverejniť vo viacerých členských štátoch, začína lehota na predloženie návrhu ponuky na prevzatie plynúť odo dňa toho zverejnenia, ktoré sa uskutočnilo najneskôr. Ak ide o ponuku na prevzatie, pri ktorej Národná banka Slovenska určila znalca, začína lehota desiatich pracovných dní plynúť od vypracovania znaleckého posudku.

(2)

Návrh ponuky na prevzatie obsahuje

a)

obchodné meno alebo názov, sídlo a právnu formu navrhovateľa, ak je právnickou osobou, alebo meno, priezvisko, bydlisko a dátum narodenia navrhovateľa, ak je fyzickou osobou; ak navrhovateľ koná vo vlastnom mene, ale na účet inej osoby, aj obchodné meno alebo názov a sídlo právnickej osoby alebo meno, priezvisko, bydlisko a dátum narodenia fyzickej osoby, na ktorej účet navrhovateľ koná,

b)

obchodné meno a sídlo cieľovej spoločnosti,

c)

obchodné meno a sídlo obchodníka s cennými papiermi alebo zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ktorý pre navrhovateľa obstará nadobudnutie cenných papierov cieľovej spoločnosti v rámci ponuky na prevzatie a ktorý zabezpečí úkony potrebné na jej uskutočnenie,

d)

lehotu platnosti ponuky na prevzatie, ktorá nemôže byť kratšia ako 30 kalendárnych dní a dlhšia ako 70 kalendárnych dní, ak tento zákon neustanovuje inak; lehota začína plynúť odo dňa zverejnenia ponuky na prevzatie,

e)

počet, druh, formu, podobu, menovitú hodnotu a ISIN akcií, na ktoré sa ponuka na prevzatie vzťahuje,

f)

počet, druh, formu, podobu a menovitú hodnotu akcií cieľovej spoločnosti, s ktorými sú spojené hlasovacie práva, ktoré sú v majetku navrhovateľa alebo osôb konajúcich v zhode s navrhovateľom, vrátane údaja o čase ich nadobudnutia a nadobúdacej cene a údaja o predaji akcií cieľovej spoločnosti týmito osobami v posledných 12 mesiacoch,

g)

určenie počtu cenných papierov, ktoré sa navrhovateľ zaväzuje nadobudnúť, vrátane údaja o tom, či sa ponuka vzťahuje na nadobudnutie všetkých alebo iba určitého počtu akcií cieľovej spoločnosti (ďalej len „čiastočná ponuka na prevzatie"),

h)

informáciu, či navrhovateľ uplatňuje podmienku minimálneho počtu akcií, ktoré sa zaväzuje nadobudnúť; navrhovateľ v tom prípade uvedie aj spôsob a lehotu, v ktorej osobám, ktoré ponuku na prevzatie prijali, oznámi splnenie alebo nesplnenie podmienky,

i)

protiplnenie ponúkané za akcie cieľovej spoločnosti; ak sa navrhuje odkúpenie akcií cieľovej spoločnosti, uvedie sa kúpna cena ponúkaná za jednu akciu rovnakého druhu a formy; ak sa navrhuje výmena akcií cieľovej spoločnosti za iné cenné papiere, uvedie sa počet, druh, forma, podoba a menovitá hodnota týchto cenných papierov a ich výmenný pomer za akcie cieľovej spoločnosti; cena alebo výmenný pomer zastupiteľných cenných papierov musia byť určené rovnako pre všetky osoby, ktorým je určená ponuka na prevzatie,

j)

metódy použité na určenie kúpnej ceny alebo výmenného pomeru podľa písmena i) vrátane uvedenia údajov o tom, či použitá metóda zohľadňuje výnosy cieľovej spoločnosti a hodnotu obchodného majetku vrátane nehmotného majetku cieľovej spoločnosti a či hodnota tohto majetku a výnosy cieľovej spoločnosti boli pomerne rozrátané na jednotlivé akcie cieľovej spoločnosti podľa ich pomerného podielu na základnom imaní cieľovej spoločnosti,

k)

údaje o zdrojoch a spôsobe financovania záväzkov navrhovateľa vyplývajúcich z ponuky na prevzatie a údaje o prípadnom predpokladanom zadlžení navrhovateľa súvisiacom s plnením týchto záväzkov,

l)

spôsob, akým možno prijať ponuku na prevzatie, vrátane postupu a spôsobu uzatvorenia zmluvy o kúpe akcií alebo zmluvy o výmene akcií za iné cenné papiere, spôsobu, podmienok a postupu pri platení kúpnej ceny alebo realizácii výmeny cenných papierov,

m)

pravidlá pre odvolanie prijatia ponuky na prevzatie alebo pre odstúpenie od zmluvy o kúpe akcií alebo zmluvy o výmene akcií za iné cenné papiere uzatvorenej v dôsledku prijatia ponuky na prevzatie podľa § 118c,

n)

ciele a zámery navrhovateľa vo vzťahu k cieľovej spoločnosti; vždy sa uvedú tie ciele a zámery, ktoré sa týkajú budúceho využitia jej majetku, pokračovania v jej podnikateľskej činnosti, reorganizácie cieľovej spoločnosti a spoločností ovládaných cieľovou spoločnosťou, zmien v štatutárnom orgáne a dozornom orgáne, zmien stanov, zmien v počte zamestnancov a podmienkach zamestnanosti a účasti zamestnancov na zisku a riadení,

o)

náhradu ponúkanú za neuplatnenie práv podľa § 118h, ak sa na cieľovú spoločnosť režim neuplatnenia práv vzťahuje, vrátane údajov o metóde použitej na určenie jej výšky a o spôsobe, podmienkach a postupe jej poskytnutia,

p)

meno, priezvisko a bydlisko osoby, ktorá koná v zhode s navrhovateľom alebo s cieľovou spoločnosťou, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno alebo názov, sídlo a právnu formu takej osoby, ak ide o právnickú osobu; v prípade právnických osôb sa uvedie aj ich vzťah s navrhovateľom a s cieľovou spoločnosťou,

q)

právo štátu, ktorým sa budú riadiť zmluvy o kúpe akcií alebo zmluvy o výmene akcií za iné cenné papiere uzatvorené v súvislosti s ponukou na prevzatie medzi navrhovateľom a akcionármi cieľovej spoločnosti, a ktoré súdy sú príslušné na riešenie sporov z ponuky na prevzatie,

r)

ďalšie údaje a skutočnosti, ktoré môžu mať vplyv na rozhodnutie akcionárov cieľovej spoločnosti o ponuke na prevzatie.

(3)

Čiastočnú ponuku na prevzatie možno vyhlásiť, len ak sa navrhovateľ súčasne zaviaže, že ak v dôsledku prijatia ponuky na prevzatie dôjde k prekročeniu určeného počtu akcií cieľovej spoločnosti, pomerne, spôsobom podľa § 118b ods. 3, uspokojí všetky osoby, ktoré ponuku na prevzatie prijali; návrh ponuky na prevzatie musí v tom prípade obsahovať aj spôsob a lehotu, v ktorej navrhovateľ týmto osobám oznámi pomerné uspokojenie a jeho výšku.

(4)

Podmienky ponuky na prevzatie musia byť pre všetkých majiteľov zastupiteľných akcií cieľovej spoločnosti rovnaké.

(5)

Údaje uvedené v návrhu ponuky na prevzatie musia byť úplné a pravdivé, vypracované s odbornou starostlivosťou, nesmú mať klamlivý alebo zavádzajúci charakter a musia akcionárom cieľovej spoločnosti v dostatočnom časovom predstihu poskytovať všetky dostupné informácie na to, aby mohli s plnou znalosťou veci prijať rozhodnutie o ponuke na prevzatie. Za správnosť údajov obsiahnutých v návrhu ponuky na prevzatie zodpovedá navrhovateľ.

(6)

Pred schválením návrhu ponuky na prevzatie Národnou bankou Slovenska navrhovateľ nesmie tento návrh zverejniť.

§ 117 - Konanie o návrhu ponuky na prevzatie
(1)

Návrh ponuky na prevzatie, ktorý je v rozpore s týmto zákonom, Národná banka Slovenska v lehote desiatich pracovných dní odo dňa jeho doručenia zamietne. Národná banka Slovenska môže do piatich pracovných dní odo dňa doručenia písomného návrhu ponuky na prevzatie uložiť navrhovateľovi, aby doplnil údaje v návrhu ponuky na prevzatie alebo aby opravil nesprávne údaje. Národná banka Slovenska môže ďalej navrhovateľovi uložiť, aby preukázal niektoré skutočnosti vyplývajúce z návrhu ponuky na prevzatie, najmä pôvod a dostatočnosť zdrojov určených na splnenie záväzkov z ponuky na prevzatie, a v prípade navrhovaného protiplnenia formou výmeny nadobúdaných akcií za iné cenné papiere oprávnenie navrhovateľa nakladať s cennými papiermi ponúkanými ako protiplnenie. Ak Národná banka Slovenska uloží navrhovateľovi, aby doplnil alebo opravil údaje alebo aby preukázal určité skutočnosti, určí navrhovateľovi lehotu na opätovné predloženie návrhu ponuky na prevzatie; táto lehota nemôže byť dlhšia ako 15 pracovných dní. Po opätovnom predložení návrhu ponuky na prevzatie začína plynúť nová lehota na vydanie rozhodnutia Národnou bankou Slovenska v dĺžke piatich pracovných dní.

(2)

Návrh ponuky na prevzatie, ktorý nebol doplnený alebo opravený podľa odseku 1 alebo bol predložený po uplynutí lehoty určenej na jeho opätovné predloženie, Národná banka Slovenska zamietne.

(3)

Návrh ponuky na prevzatie, ktorý je v súlade s týmto zákonom, Národná banka Slovenska schváli v lehote podľa odseku 1.

(4)

Proti rozhodnutiu podľa odseku 1, ktorým Národná banka Slovenska uložila navrhovateľovi, aby doplnil alebo opravil údaje alebo aby preukázal určité skutočnosti, a proti rozhodnutiu Národnej banky Slovenska podľa odseku 2 nie je prípustný opravný prostriedok.

(5)

Konanie o návrhu ponuky na prevzatie je možné prerušiť podľa osobitného zákona.20)

(6)

Zamietnutím návrhu ponuky na prevzatie nezaniká povinnosť podľa § 118g a § 119 v spojení s § 170 ods. 3, pokiaľ cieľová spoločnosť nezrušila rozhodnutie, na základe ktorého jej táto povinnosť vznikla.

§ 118
(1)

Ponuku na prevzatie schválenú Národnou bankou Slovenska navrhovateľ bezodkladne doručí cieľovej spoločnosti a zverejní podľa § 115 ods. 1. Účinky ponuky na prevzatie schválenej Národnou bankou Slovenska nastávajú jej zverejnením.

(2)

Bezodkladne po zverejnení schválenej ponuky na prevzatie predstavenstvo cieľovej spoločnosti a príslušný orgán navrhovateľa, ak je právnickou osobou, oboznámia s jej obsahom zástupcov zamestnancov cieľovej spoločnosti, a ak v cieľovej spoločnosti nepôsobia zástupcovia zamestnancov, priamo zamestnancov.

(3)

Po zverejnení ponuky na prevzatie je navrhovateľ povinný najmenej raz týždenne zverejňovať stav svojho podielu na hlasovacích právach v cieľovej spoločnosti a údaje o vývoji ponuky na prevzatie, najmä počet a menovitú hodnotu akcií, vo vzťahu ku ktorým došlo k prijatiu ponuky na prevzatie.

(4)

Po uplynutí lehoty platnosti ponuky na prevzatie je navrhovateľ povinný zverejniť výsledok ponuky na prevzatie.

§ 118a - Odvolanie ponuky na prevzatie a jej zmeny
(1)

Ak tento zákon neustanovuje inak, ponuku na prevzatie možno odvolať, len ak je to v nej výslovne uvedené, sú splnené podmienky ustanovené týmto zákonom a iba z dôvodov, ktoré nastali nezávisle od vôle navrhovateľa alebo osoby, ktorá s ním koná v zhode. Ponuku na prevzatie nemožno odvolať, ak ju spôsobom v nej určeným prijme prvý záujemca.

(2)

Ponuku na prevzatie možno zmeniť, a to aj opakovane, len ak je to v nej výslovne uvedené, sú splnené podmienky ustanovené týmto zákonom a iba z dôvodov, ktoré nastali nezávisle od vôle navrhovateľa alebo osoby, ktorá s ním koná v zhode; to neplatí pre zmeny, ktoré sa týkajú zvýšenia ceny alebo výmenného pomeru alebo zlepšenia iných podmienok ponuky na prevzatie. Zmena ponuky na prevzatie nesmie zhoršovať podmienky pôvodnej ponuky na prevzatie. Zmenu ponuky na prevzatie možno vykonať najneskôr päť pracovných dní pred skončením platnosti ponuky na prevzatie. Lehota platnosti ponuky na prevzatie musí od zverejnenia jej zmeny plynúť ešte najmenej päť obchodných dní organizátora regulovaného trhu.

(3)

Odvolanie ponuky na prevzatie a zmena ponuky na prevzatie podliehajú schváleniu Národnej banky Slovenska. Na konania o odvolaní ponuky na prevzatie a zmene ponuky na prevzatie sa primerane vzťahuje § 117. Národná banka Slovenska môže zakázať odvolanie ponuky na prevzatie alebo zmenu ponuky na prevzatie aj vtedy, ak by to mohlo viesť k negatívnemu ovplyvneniu činnosti cieľovej spoločnosti, jej zaťažovaniu ponukou na prevzatie na neprimerane dlhú dobu alebo k negatívnemu ovplyvneniu trhu s cennými papiermi.

(4)

Zmenu ponuky na prevzatie alebo odvolanie ponuky na prevzatie vrátane údaja týkajúceho sa ich schválenia navrhovateľ bezodkladne zverejní podľa § 115 ods. 1. Účinky odvolania ponuky na prevzatie a účinky zmeny ponuky na prevzatie nastávajú ich zverejnením.

(5)

Zmena ponuky na prevzatie, ktorá zlepšuje podmienky pôvodnej ponuky na prevzatie, sa vzťahuje aj na akcionárov cieľovej spoločnosti, ktorí prijali ponuku na prevzatie pred zverejnením jej zmeny; tí však môžu až do uplynutia lehoty platnosti ponuky na prevzatie predĺženej podľa odseku 2 odvolať prijatie pôvodnej ponuky na prevzatie a odstúpiť od zmluvy uzatvorenej v dôsledku tohto prijatia.

(6)

Ak po zverejnení ponuky na prevzatie a pred uplynutím lehoty jej platnosti navrhovateľ alebo osoba konajúca v zhode s navrhovateľom nadobudne akcie cieľovej spoločnosti za protiplnenie vyššie, ako je ponúkané v schválenej ponuke na prevzatie, navrhovateľ je povinný zvýšiť ponúkané protiplnenie tak, aby nebolo nižšie ako najvyššie protiplnenie, ktoré poskytol za nadobudnutie akcií cieľovej spoločnosti.

(7)

Lehota na poskytnutie protiplnenia nemôže byť dlhšia ako lehota obvyklá na regulovanom trhu, kde sa ponuka na prevzatie uskutočňuje, najviac však 60 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy.

§ 118b - Výsledky ponuky na prevzatie
(1)

Ak bol pri čiastočnej ponuke na prevzatie prekročený určený počet akcií, platí, že sa uzatvorená zmluva mení v počte akcií, ktorých sa týka. Osoby, ktoré ponuku na prevzatie prijali, sa uspokoja pomerne v závislosti od celkového počtu akcií, ktoré sú predmetom prijatej ponuky na prevzatie. Navrhovateľ týmto osobám oznámi pomerné uspokojenie a jeho výšku. Navrhovateľ túto informačnú povinnosť plní v súčinnosti s organizátorom regulovaného trhu.

(2)

Ak bola ponuka na prevzatie podmienená nadobudnutím určitého minimálneho počtu akcií, oznámi navrhovateľ osobám, ktoré ponuku na prevzatie prijali, skutočnosť, či táto podmienka bola alebo nebola splnená.

(3)

Výšku pomerného uspokojenia podľa odseku 1, splnenie alebo nesplnenie podmienky podľa odseku 2 navrhovateľ oznámi spôsobom a v lehote uvedenej v ponuke na prevzatie, najneskôr však do jedného mesiaca od uplynutia lehoty platnosti ponuky na prevzatie, inak platí, že uzatvorenie zmluvy bolo oznámené alebo že podmienka bola splnená.

(4)

Ak navrhovateľ pri čiastočnej ponuke na prevzatie neoznámi osobám, ktoré ju prijali, výšku pomerného uspokojenia v lehote podľa odseku 3, platí, že zmluva bola uzatvorená v plnom rozsahu prijatých ponúk na prevzatie; k obmedzeniu počtu akcií, ktoré si navrhovateľ určil v ponuke na prevzatie, sa neprihliada.

(5)

Navrhovateľ nesmie oznámiť uzatvorenie zmluvy pred uplynutím lehoty platnosti ponuky na prevzatie.

(6)

Bezodkladne po splnení oznamovacích povinností voči osobám, ktoré prijali ponuku na prevzatie, alebo po márnom uplynutí lehoty podľa odseku 3 navrhovateľ zverejní súhrnné oznámenie o výsledkoch ponuky na prevzatie a zašle ho cieľovej spoločnosti.

§ 118c - Odstúpenie od zmluvy
(1)

Od zmluvy uzatvorenej v dôsledku prijatia ponuky na prevzatie môže ten, kto ponuku na prevzatie prijal, odstúpiť len do uplynutia lehoty platnosti ponuky na prevzatie, ak organizátor regulovaného trhu neustanoví inak. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu.

(2)

Od zmluvy uzatvorenej v dôsledku prijatia čiastočnej ponuky na prevzatie môže ten, kto ponuku na prevzatie prijal, odstúpiť do desiatich kalendárnych dní od doručenia oznámenia pomerného uspokojenia a jeho výšky.

§ 118d - Povinnosti orgánov cieľovej spoločnosti
(1)

Členovia predstavenstva cieľovej spoločnosti, dozornej rady cieľovej spoločnosti a členovia výkonných orgánov cieľovej spoločnosti nesmú od oznámenia o ponuke na prevzatie podľa § 115 do zverejnenia výsledkov ponuky na prevzatie prijímať žiadne opatrenia a vykonávať žiadne úkony s výnimkou rokovania o výhodnejších podmienkach ponuky na prevzatie a vyvolania konkurenčnej ponuky na prevzatie, ktoré sú spôsobilé zabrániť akcionárom cieľovej spoločnosti v možnosti prijať so znalosťou veci slobodné rozhodnutie o ponuke na prevzatie; to neplatí, ak tieto opatrenia a úkony vopred, v priebehu lehoty platnosti ponuky na prevzatie, schválilo valné zhromaždenie cieľovej spoločnosti. Rozhodnutie valného zhromaždenia sa prijíma a vyhotovuje za podmienok podľa osobitného predpisu.100)

(2)

Postup podľa odseku 1 sa uplatní aj v prípade opatrení a úkonov, o ktorých sa rozhodlo pred začiatkom plynutia lehoty podľa odseku 1, ak ešte neboli uskutočnené; to neplatí, ak sú súčasťou bežnej činnosti cieľovej spoločnosti a ich uskutočnenie nemôže spôsobiť zmarenie ponuky na prevzatie.

(3)

Orgány cieľovej spoločnosti alebo osoby podľa odseku 1, v ktorých pôsobnosti je prijatie príslušného rozhodnutia, nesmú najmä

a)

rozhodnúť o zvýšení základného imania,

b)

rozhodnúť o vydaní dlhopisov, s ktorými je spojené prednostné právo na upísanie akcií cieľovej spoločnosti, alebo dlhopisov, s ktorými je spojené právo na ich výmenu za akcie cieľovej spoločnosti,

c)

rozhodnúť o kúpe vlastných akcií,

d)

zaviazať spoločnosť na plnenie bez primeranej protihodnoty,

e)

uskutočniť právne úkony, v dôsledku ktorých sa podstatne zmenia majetkové pomery cieľovej spoločnosti.

(4)

Členovia predstavenstva cieľovej spoločnosti v spolupráci s členmi dozornej rady cieľovej spoločnosti s výnimkou tých, ktorí uskutočňujú konkurenčnú ponuku na prevzatie, sú povinní do piatich pracovných dní odo dňa doručenia ponuky na prevzatie vypracovať spoločné stanovisko k ponuke na prevzatie, v ktorom sa musia vyjadriť,

a)

či je ponuka na prevzatie v súlade so záujmami akcionárov, zamestnancov a veriteľov cieľovej spoločnosti spolu s uvedením dôvodov, o ktoré sa toto stanovisko opiera,

b)

k dôsledkom, ktoré prinesie realizácia ponuky na prevzatie vo vzťahu k záujmom cieľovej spoločnosti, záujmom jej akcionárov, veriteľov a osobitne zamestnancov,

c)

k strategickým plánom navrhovateľa týkajúcim sa cieľovej spoločnosti a ich predpokladanému dopadu na zamestnanosť a umiestnenie výkonu podnikateľských činností cieľovej spoločnosti.

(5)

Stanovisko musí ďalej obsahovať aj

a)

prípadné rozdielne názory jeho spracovateľov,

b)

upozornenie na prípadné právne vady alebo faktické vady ponuky na prevzatie,

c)

údaje o prípadnom konflikte záujmov spracovateľov stanoviska a záujmu cieľovej spoločnosti alebo akcionárov vrátane údaja, či sú členovia predstavenstva akcionármi cieľovej spoločnosti.

(6)

Spracovatelia stanoviska oboznámia s jeho obsahom zástupcov zamestnancov cieľovej spoločnosti, alebo ak v cieľovej spoločnosti nepôsobia zástupcovia zamestnancov, priamo zamestnancov. Zároveň im určia dostatočnú lehotu na vyjadrenie sa k tomuto stanovisku, ktorá nemôže byť kratšia ako tri pracovné dni. Ak je spracovateľom stanoviska v tejto lehote doručené stanovisko zástupcov zamestnancov cieľovej spoločnosti alebo priamo zamestnancov cieľovej spoločnosti k dôsledkom ponuky na prevzatie na zamestnanosť, toto stanovisko sa pripojí k stanovisku k ponuke na prevzatie.

(7)

Stanovisko k ponuke na prevzatie je predstavenstvo cieľovej spoločnosti povinné do dvoch pracovných dní od jeho vypracovania zaslať navrhovateľovi a zverejniť podľa § 115 ods. 1; ak sa stanovisko k ponuke na prevzatie dopĺňa podľa odseku 6, plynie táto lehota odo dňa jeho doplnenia. Predstavenstvo cieľovej spoločnosti tiež zabezpečí, aby bolo stanovisko k ponuke na prevzatie až do uplynutia lehoty platnosti ponuky na prevzatie dostupné na nahliadnutie v sídle cieľovej spoločnosti akcionárom cieľovej spoločnosti, zamestnancom cieľovej spoločnosti a ich zástupcom. Na požiadanie akcionára cieľovej spoločnosti a na jeho náklady je predstavenstvo v tejto lehote povinné stanovisko akcionárovi doručiť, a to na ním uvedenú adresu, ak stanovy neurčia inak.

§ 118e - Konkurenčná ponuka na prevzatie
(1)

Konkurenčnou ponukou na prevzatie je ponuka na prevzatie, ktorú v lehote platnosti inej ponuky na prevzatie, vo vzťahu k akciám tej istej cieľovej spoločnosti, uskutoční iný navrhovateľ. Na konkurenčnú ponuku na prevzatie sa primerane použijú ustanovenia tohto zákona o ponuke na prevzatie, ak tento zákon neustanovuje inak.

(2)

Konkurenčnú ponuku na prevzatie nemôže vyhlásiť osoba konajúca v zhode s navrhovateľom, a to od doby zverejnenia ponuky na prevzatie až do uplynutia lehoty jej platnosti.

(3)

Cieľová spoločnosť je povinná zaobchádzať rovnako so všetkými vzájomne si konkurujúcimi navrhovateľmi.

(4)

Predstavenstvo cieľovej spoločnosti je povinné bezodkladne písomne informovať navrhovateľa pôvodnej ponuky na prevzatie o doručení konkurenčnej ponuky na prevzatie.

(5)

Konkurenčná ponuka na prevzatie musí byť zverejnená aspoň päť pracovných dní pred skončením platnosti pôvodnej ponuky na prevzatie a lehota jej platnosti musí byť rovnako dlhá ako lehota platnosti pôvodnej ponuky na prevzatie, najmenej však desať pracovných dní.

(6)

Ak by sa mala lehota platnosti konkurenčnej ponuky na prevzatie skončiť neskôr ako lehota platnosti pôvodnej ponuky na prevzatie, predlžuje sa lehota platnosti pôvodnej ponuky na prevzatie tak, aby sa obidve tieto ponuky skončili v ten istý deň, najviac však o 30 kalendárnych dní.

(7)

Navrhovateľ pôvodnej ponuky na prevzatie môže najneskôr päť pracovných dní pred uplynutím lehoty jej platnosti ponuku na prevzatie odvolať; oznámenie o tejto skutočnosti, v ktorom uvedie dôvody odvolania ponuky na prevzatie, zašle Národnej banke Slovenska a zverejní ho. Ustanovenia § 118a o odvolaní ponuky na prevzatie sa na odvolanie pôvodnej ponuky nevzťahuje. Odvolanie pôvodnej ponuky na prevzatie je účinné dňom jeho zverejnenia. Odvolanie pôvodnej ponuky na prevzatie zároveň navrhovateľ písomne oznámi všetkým osobám, ktoré podľa jeho vedomosti prijali túto ponuku na prevzatie pred jej odvolaním, a zároveň ich informuje o možnosti prijať konkurenčnú ponuku na prevzatie. Organizátor regulovaného trhu je povinný poskytnúť navrhovateľovi súčinnosť.

(8)

Ak navrhovateľ v lehote podľa odseku 7 nezverejní oznámenie o odvolaní ponuky na prevzatie, má sa za to, že na ponuke na prevzatie trvá.

(9)

Akcionári cieľovej spoločnosti, ktorí prijali pôvodnú ponuku na prevzatie, môžu do uplynutia lehoty platnosti pôvodnej ponuky na prevzatie odvolať prijatie pôvodnej ponuky na prevzatie a odstúpiť od zmluvy uzatvorenej na jej základe bez sankcií.

§ 118f - Spolupráca v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru
(1)

Návrh ponuky na prevzatie schválený podľa tohto zákona platí v každom členskom štáte, v ktorom sú akcie cieľovej spoločnosti prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu. Ďalšie schválenie orgánom dohľadu tohto členského štátu sa nevyžaduje.

(2)

Navrhovateľ je povinný návrh ponuky na prevzatie preložiť do jazyka požadovaného právnymi predpismi príslušného členského štátu podľa odseku 1 a doplniť návrh ponuky na prevzatie podľa požiadaviek orgánu dohľadu príslušného členského štátu podľa odseku 1.

(3)

Ak návrh ponuky na prevzatie vo vzťahu k cieľovej spoločnosti alebo spoločnosti, ktorej akcie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v Slovenskej republike, schválil orgán dohľadu iného členského štátu, ak sa takéto schválenie podľa právneho poriadku tohto štátu vyžaduje, návrh ponuky na prevzatie platí aj v Slovenskej republike. Ďalšie schválenie návrhu ponuky na prevzatie Národnou bankou Slovenska sa nevyžaduje. Listiny a podklady súvisiace s ponukou na prevzatie musia byť preložené do štátneho jazyka a spolu s prekladom doručené Národnej banke Slovenska. Národná banka Slovenska môže požadovať doplnenie návrhu ponuky na prevzatie, iba ak sa požadovaný údaj týka formálnych náležitostí, ktoré sa musia splniť v súvislosti s prijatím ponuky na prevzatie, poskytnutím protiplnenia pri prijatí ponuky na prevzatie v rámci lehoty jej platnosti a daňového režimu, ktorému podlieha protiplnenie ponúknuté akcionárom.

§ 118g - Povinná ponuka na prevzatie
(1)

Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá sama alebo spolu s osobami konajúcimi s ňou v zhode dosiahne alebo prekročí kontrolný podiel v cieľovej spoločnosti, je povinná uskutočniť ponuku na prevzatie všetkých akcií tejto spoločnosti (ďalej len „povinná ponuka na prevzatie").

(2)

Povinnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na

a)

fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorá nadobudla kontrolný podiel v cieľovej spoločnosti v dôsledku ponuky na prevzatie uskutočnenej v súlade s týmto zákonom, a ak táto ponuka nebola čiastočná ani podmienená podľa § 116 ods. 2 písm. h),

b)

právneho nástupcu, ktorý vstupuje do všetkých práv a záväzkov akcionára cieľovej spoločnosti, ak tento akcionár splnil povinnosť podľa odseku 1 alebo ak sa v dôsledku právneho nástupníctva nezvyšuje podiel tohto akcionára na hlasovacích právach v cieľovej spoločnosti,

c)

fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorá nadobúda akcie cieľovej spoločnosti kúpou podniku alebo jeho časti postupom podľa osobitného zákona,21)ak sa v dôsledku toho nezvýšil jej podiel na hlasovacích právach v cieľovej spoločnosti,

d)

fyzickú osobu alebo právnickú osobu konajúcu v zhode s inou fyzickou alebo právnickou osobou, ak sa nemení jej celkový podiel na hlasovacích právach v cieľovej spoločnosti spolu s osobami konajúcimi v zhode a dochádza iba k zmenám jeho vnútornej štruktúry.

(3)

Ak k dosiahnutiu alebo prekročeniu kontrolného podielu v cieľovej spoločnosti zakladajúceho povinnosť podľa odseku 1 došlo konaním v zhode, majú túto povinnosť všetky osoby konajúce v zhode; povinnosť je splnená, ak ponuku na prevzatie vyhlási ktorákoľvek z nich. Zo zmlúv uzatvorených v rámci ponuky na prevzatie sú osoby konajúce v zhode zaviazané spoločne a nerozdielne. Za konanie v zhode podľa odseku 1 sa považuje konanie podľa § 114 ods. 6 medzi osobami, ktoré sú alebo sa v dôsledku nadobudnutia akcií stanú akcionármi cieľovej spoločnosti.

(4)

Protiplnenie pri povinnej ponuke na prevzatie môže byť vo forme peňažného protiplnenia, vo forme cenných papierov alebo kombinácia týchto dvoch foriem. Ak navrhovateľ ponúka aspoň časť plnenia vo forme cenných papierov, musí ako alternatívu ponúknuť aj peňažné protiplnenie.

(5)

Protiplnenie pri povinnej ponuke na prevzatie musí byť primerané hodnote akcií cieľovej spoločnosti; primeranosť protiplnenia sa doloží znaleckým posudkom, ktorý sa vypracúva podľa osobitného predpisu.101) Ak povinná ponuka na prevzatie predchádza uplatneniu práva výkupu podľa § 118i, je znalec povinný stanoviť všeobecnú hodnotu podniku ako celku majetkovou metódou101) a zároveň podnikateľskou metódou,101) pričom za primerané protiplnenie stanovené znaleckým posudkom sa považuje vyššia z výsledných všeobecných hodnôt podniku ako celku určených majetkovou metódou a podnikateľskou metódou pomerne rozrátaných na jednotlivé akcie cieľovej spoločnosti podľa ich pomerného podielu na základnom imaní.

(6)

Za primerané sa považuje protiplnenie, ktoré nie je nižšie ako najvyššie protiplnenie, ktoré navrhovateľ alebo osoba konajúca v zhode s navrhovateľom poskytla za akcie cieľovej spoločnosti za posledných 12 mesiacov pred vznikom povinnosti vyhlásiť povinnú ponuku na prevzatie, a zároveň nie je nižšie ako protiplnenie stanovené znaleckým posudkom a zároveň nemôže byť nižšie ako hodnota čistého obchodného imania vrátane hodnoty nehmotného majetku podniku pripadajúceho na jednu akciu podľa poslednej účtovnej závierky overenej audítorom pred vznikom povinnosti vyhlásiť povinnú ponuku na prevzatie. V prípade kótovaných akcií primerané protiplnenie súčasne nemôže byť nižšie ako priemerný kurz týchto akcií dosiahnutý na burze cenných papierov za posledných 12 mesiacov pred vznikom povinnosti vyhlásiť povinnú ponuku na prevzatie.

(7)

Výber znalca na určenie výšky protiplnenia vykoná Národná banka Slovenska zo zoznamu vedeného podľa osobitného predpisu.102) Za znalca možno určiť právnickú osobu zapísanú v znaleckom odbore Ekonomika a riadenie podnikov, odvetvie oceňovanie a hodnotenie podnikov. Znalecký posudok na stanovenie výšky protiplnenia musí určovať všeobecnú hodnotu podniku ako celku vrátane hodnoty nehmotného podniku ako celku stanovenú v peniazoch.

(8)

Na účely stanovenia výšky protiplnenia možno použiť aj znalecký posudok vypracovaný pred vznikom povinnosti vyhlásiť povinnú ponuku na prevzatie, ak medzi jeho vypracovaním a vznikom tejto povinnosti neuplynulo viac ako šesť mesiacov a ak Národná banka Slovenska jeho použitie nezamietla.

(9)

Do zverejnenia povinnej ponuky na prevzatie nesmie osoba podľa odseku 1 vykonávať hlasovacie práva v cieľovej spoločnosti presahujúce kontrolný podiel.

(10)

Na povinnú ponuku na prevzatie sa primerane použijú ustanovenia tohto zákona o ponuke na prevzatie, ak tento zákon neustanovuje inak.

(11)

Osoba, ktorá plní povinnosť podľa odseku 1, nesmie vyhlásiť čiastočnú ponuku na prevzatie ani podmienenú ponuku na prevzatie podľa § 116 ods. 2 písm. h).

(12)

Návrh povinnej ponuky na prevzatie obsahuje okrem náležitostí podľa § 116 ods. 2 aj deň vzniku povinnosti vyhlásiť ponuku na prevzatie, dôvody vyhlásenia tejto ponuky a opis metód, ktoré boli použité na určenie výšky protiplnenia. K návrhu povinnej ponuky na prevzatie je navrhovateľ povinný predložiť Národnej banke Slovenska aj doklady preukazujúce výšku protiplnenia, ktoré navrhovateľ alebo osoby konajúce v zhode s navrhovateľom poskytli za posledných 12 mesiacov pred vznikom povinnosti zverejniť povinnú ponuku na prevzatie.

(13)

Povinnú ponuku na prevzatie nemožno odvolať.

§ 118h - Neuplatnenie určitých práv
(1)

Valné zhromaždenie cieľovej spoločnosti môže rozhodnúť o tom, že spoločnosť uplatňuje odseky 4 až 6. Toto rozhodnutie nemôže valné zhromaždenie odvolať v čase od zverejnenia oznámenia podľa § 116 ods. 1 do uplynutia lehoty platnosti ponuky na prevzatie.

(2)

Rozhodnutie valného zhromaždenia podľa odseku 1 a odvolanie tohto rozhodnutia sa prijíma a vyhotovuje za podmienok podľa osobitného predpisu.100)

(3)

Predstavenstvo cieľovej spoločnosti rozhodnutie valného zhromaždenia podľa odseku 1 bezodkladne zverejní a oznámi Národnej banke Slovenska a orgánom dohľadu všetkých členských štátov, v ktorých boli akcie cieľovej spoločnosti prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu alebo v ktorých bola podaná žiadosť o prijatie týchto akcií na obchodovanie na regulovanom trhu.

(4)

Na základe rozhodnutia podľa odseku 1 od zverejnenia ponuky na prevzatie do uplynutia lehoty platnosti ponuky na prevzatie sú voči navrhovateľovi pre prevody v rámci ponuky na prevzatie neúčinné obmedzenia prevoditeľnosti akcií cieľovej spoločnosti určené v stanovách cieľovej spoločnosti alebo v zmluvách medzi cieľovou spoločnosťou a jej akcionármi alebo medzi akcionármi cieľovej spoločnosti navzájom.

(5)

Na základe rozhodnutia podľa odseku 1 sa pri rozhodovaní valného zhromaždenia cieľovej spoločnosti o opatreniach a úkonoch podľa § 118d ods. 1 na účely určenia počtu hlasovacích práv v cieľovej spoločnosti na tomto valnom zhromaždení stávajú neúčinnými obmedzenia hlasovacích práv v cieľovej spoločnosti vyplývajúce zo stanov cieľovej spoločnosti alebo zo zmlúv medzi cieľovou spoločnosťou a jej akcionármi alebo medzi akcionármi cieľovej spoločnosti navzájom.

(6)

Ak navrhovateľ po zverejnení výsledkov ponuky na prevzatie, poprípade po oznámení pomerného uspokojenia pri čiastočnej ponuke na prevzatie, vlastní akcie cieľovej spoločnosti, s ktorými je spojených najmenej 75 % všetkých hlasovacích práv spojených s akciami tejto spoločnosti, na základe rozhodnutia podľa odseku 1 sa stávajú na valnom zhromaždení, ktoré navrhovateľ zvolá na účel zmeny stanov cieľovej spoločnosti alebo voľby a odvolania členov orgánov cieľovej spoločnosti po zverejnení výsledkov ponuky na prevzatie, poprípade po uplynutí zákonnej lehoty na oznámenie pomerného uspokojenia pri čiastočnej ponuke na prevzatie, neúčinnými všetky

a)

obmedzenia prevoditeľnosti akcií podľa odseku 4,

b)

obmedzenia hlasovacích práv podľa odseku 5,

c)

osobitné práva spojené s akciami cieľovej spoločnosti vyplývajúce z jej stanov, ktoré spočívajú v práve voliť alebo odvolávať členov orgánov cieľovej spoločnosti.

(7)

Neúčinnosť obmedzení hlasovacích práv podľa odsekov 5 a 6 nenastáva, ak je obmedzenie hlasovacích práv finančne kompenzované.

(8)

Osoby, ktorých práva boli obmedzené v súlade s odsekmi 1 až 6, majú nárok na primeranú náhradu. Táto náhrada sa určuje v závislosti od druhu dotknutého práva.

(9)

Neprimeranosť náhrady nespôsobuje neplatnosť zmluvy uzatvorenej prijatím ponuky na prevzatie. Jej príjemca je však oprávnený domáhať sa na súde doplatenia rozdielu medzi výškou náhrady uvedenou v ponuke na prevzatie a primeranou náhradou. Súdne rozhodnutie, ktoré priznáva právo na doplatenie rozdielu, je, pokiaľ ide o priznané právo pre povinnú osobu, záväzné aj vo vzťahu k ostatným osobám, ktoré ponuku na prevzatie prijali.

§ 118i - Právo výkupu
(1)

Navrhovateľ, ktorý uskutočnil ponuku na prevzatie, ktorá nebola čiastočná ani podmienená podľa § 116 ods. 2 písm. h), má právo požadovať, aby na neho prešli akcie všetkých zostávajúcich akcionárov tejto cieľovej spoločnosti za primerané protiplnenie (ďalej len „právo výkupu“), ak je majiteľom akcií, ktorých súhrnná menovitá hodnota predstavuje najmenej 95 % základného imania cieľovej spoločnosti, s ktorým sú spojené hlasovacie práva a s ktorými je súčasne spojený najmenej 95 % podiel na hlasovacích právach v cieľovej spoločnosti; za rovnakých podmienok má navrhovateľ právo výkupu aj voči právnym nástupcom zostávajúcich akcionárov cieľovej spoločnosti. Právo výkupu môže navrhovateľ uplatniť najneskôr v lehote troch mesiacov od uplynutia lehoty platnosti ponuky na prevzatie vymedzenej v prvej vete, inak toto právo zaniká.

(2)

Pri výpočte podielu na hlasovacích právach podľa odseku 1 sa postupuje ako pri výpočte podielu na hlasovacích právach spojených s akciami emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu na účely plnenia oznamovacej povinnosti.

(3)

Navrhovateľ, ktorý sa rozhodol, že uplatní právo výkupu, je povinný toto rozhodnutie vrátane skutočností, na základe ktorých mu toto právo vzniklo, bezodkladne oznámiť Národnej banke Slovenska, cieľovej spoločnosti a zverejniť spôsobom podľa § 115 ods. 1.

(4)

Právo výkupu je voči zostávajúcim akcionárom cieľovej spoločnosti účinné len po udelení predchádzajúceho súhlasu Národnou bankou Slovenska; rovnako je právo výkupu účinné aj voči právnym nástupcom zostávajúcich akcionárov cieľovej spoločnosti. Národná banka Slovenska udelí navrhovateľovi predchádzajúci súhlas, len ak sú splnené podmienky na uplatnenie práva výkupu. Na konanie o žiadosti o predchádzajúci súhlas na uplatnenie práva výkupu sa primerane použije ustanovenie § 117. K žiadosti navrhovateľ priloží podmienky, v ktorých uvedie spôsob uplatnenia práva výkupu voči akcionárom cieľovej spoločnosti (ďalej len „podmienky práva výkupu“), stanovisko predstavenstva a dozornej rady cieľovej spoločnosti k navrhnutému uplatneniu práva výkupu a k navrhnutým podmienkam práva výkupu, potvrdenie o uložení peňažných prostriedkov podľa odseku 12 spolu s ďalšími dokladmi, ktoré Národná banka Slovenska požaduje na udelenie predchádzajúceho súhlasu, a znaleckým posudkom, ak je vyžadovaný podľa odseku 10. Podmienky práva výkupu priložené k žiadosti obsahujú najmä informácie podľa odseku 7 písm. b) až d).

(5)

Navrhovateľ je oprávnený požadovať, aby predstavenstvo cieľovej spoločnosti zvolalo valné zhromaždenie za účelom prijatia rozhodnutia o prechode akcií všetkých zostávajúcich akcionárov na navrhovateľa. Navrhovateľ priloží k žiadosti o zvolanie valného zhromaždenia rozhodnutie Národnej banky Slovenska o udelení predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 4, navrhne výšku protiplnenia, ktoré nesmie byť nižšie ako protiplnenie určené podľa odseku 10, a priloží potvrdenie o uložení peňažných prostriedkov určených na poskytnutie protiplnenia zostávajúcim akcionárom podľa odseku 12. Predstavenstvo cieľovej spoločnosti zvolá valné zhromaždenie do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti navrhovateľa. Pozvánka na valné zhromaždenie obsahuje okrem náležitostí podľa Obchodného zákonníka aj

a)

údaje o výške protiplnenia v rozsahu podľa § 116 ods. 2 písm. i) vrátane odôvodnenia tejto výšky protiplnenia,

b)

vyjadrenie predstavenstva k primeranosti navrhovanej výšky protiplnenia,

c)

informáciu o udelení predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska na uplatnenie práva výkupu podľa odseku 4.

(6)

Na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o prechode akcií všetkých zostávajúcich akcionárov na navrhovateľa je potrebný súhlas najmenej 95 % hlasov všetkých akcionárov spoločnosti. O priebehu valného zhromaždenia sa vyhotoví notárska zápisnica. Predstavenstvo cieľovej spoločnosti najneskôr do 30 dní od prijatia rozhodnutia valného zhromaždenia podľa prvej vety podá návrh na jeho zápis do obchodného registra. Súčasťou návrhu na zápis do obchodného registra je aj rozhodnutie o udelení predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska na uplatnenie práva výkupu podľa odseku 4 a potvrdenie o uložení peňažných prostriedkov určených na poskytnutie protiplnenia zostávajúcim akcionárom podľa odseku 12. Rozhodnutím valného zhromaždenia o prechode akcií všetkých zostávajúcich akcionárov na navrhovateľa sa právo výkupu považuje za uplatnené.

(7)

Navrhovateľ do desiatich dní po uskutočnení valného zhromaždenia písomne zašle všetkým zostávajúcim akcionárom a záložným veriteľom oznámenie o rozhodnutí valného zhromaždenia o prechode akcií všetkých zostávajúcich akcionárov na navrhovateľa. Centrálny depozitár poskytne navrhovateľovi na jeho písomnú žiadosť na tento účel zoznam majiteľov cenných papierov príslušného emitenta a záložných veriteľov; ustanovenie § 107 ods. 10 sa použije primerane. Ak sa ponúka výmena akcií cieľovej spoločnosti za iné cenné papiere, uvedú sa aj informácie o výmene akcií za iné cenné papiere vrátane príslušného výmenného pomeru. Oznámenie podľa prvej vety obsahuje najmä tieto skutočnosti:

a)

úplné znenie rozhodnutia valného zhromaždenia cieľovej spoločnosti,

b)

údaje o výške protiplnenia v rozsahu podľa § 116 ods. 2 písm. i) vrátane odôvodnenia tejto výšky protiplnenia,

c)

čas a spôsob úhrady protiplnenia,

d)

lehotu a postup pri vykonaní prechodu cenných papierov,

e)

informáciu o udelení predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska na uplatnenie práva výkupu podľa odseku 4,

f)

poučenie o možnosti zostávajúcich akcionárov namietať navrhovanú výšku protiplnenia.

(8)

Po uplynutí 30 dní od zápisu rozhodnutia valného zhromaždenia podľa odseku 6 do obchodného registra prechádzajú akcie cieľovej spoločnosti zo zostávajúcich akcionárov na navrhovateľa. Prechod vlastníctva akcií podľa prvej vety je právnou skutočnosťou podľa § 18 ods. 1 a ku dňu tohto prechodu sa zaregistruje v zákonnej evidencii cenných papierov podľa § 18 na základe príkazu na registráciu prechodu podaného cieľovou spoločnosťou centrálnemu depozitárovi cenných papierov, ktorý vedie emisiu v registri emitenta. Podkladmi k príkazu na registráciu prechodu na základe práva výkupu je rozhodnutie valného zhromaždenia podľa odseku 6, predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska na uplatnenie práva výkupu podľa odseku 4 a výpis z obchodného registra o cieľovej spoločnosti po zápise rozhodnutia valného zhromaždenia podľa odseku 6.

(9)

Protiplnenie pri uplatnení práva výkupu môže byť vo forme peňažného protiplnenia, vo forme cenných papierov alebo kombinácia týchto dvoch foriem. Ak navrhovateľ ponúka protiplnenie alebo časť protiplnenia vo forme cenných papierov, musí ako alternatívu ponúknuť aj peňažné protiplnenie v plnej výške primeraného protiplnenia.

(10)

Ponúkané protiplnenie musí byť primerané hodnote akcií cieľovej spoločnosti. Pri povinnej ponuke na prevzatie predchádzajúcej uplatneniu práva výkupu sa protiplnenie považuje za primerané, ak nie je nižšie ako protiplnenie v tejto povinnej ponuke na prevzatie. Ak uplatneniu práva výkupu predchádza ponuka na prevzatie vyhlásená dobrovoľne, protiplnenie použité v tejto ponuke sa považuje za primerané vždy, ak navrhovateľ prostredníctvom tejto ponuky na prevzatie nadobudol akcie s hlasovacím právom predstavujúce najmenej 90 % podiel na tej časti základného imania cieľovej spoločnosti, ktorá bola predmetom ponuky na prevzatie; ak navrhovateľ prostredníctvom tejto ponuky na prevzatie nenadobudol akcie s hlasovacím právom predstavujúce najmenej 90 % podiel na tej časti základného imania cieľovej spoločnosti, ktorá bola predmetom ponuky na prevzatie, určí sa výška protiplnenia podľa § 118g ods. 5 až 7, pričom znalecký posudok nesmie byť starší ako tri mesiace odo dňa zverejnenia oznámenia podľa odseku 3.

(11)

Výplatu protiplnenia vykoná osoba poverená navrhovateľom podľa odseku 13 do troch dní odo dňa prechodu akcií cieľovej spoločnosti zo zostávajúcich menšinových akcionárov na navrhovateľa podľa odseku 8, pričom poverená osoba svoju činnosť vykonáva na náklady navrhovateľa. Poverenou osobou môže byť

a)

banka,

b)

obchodník s cennými papiermi,

c)

centrálny depozitár, alebo

d)

zahraničná osoba s oprávnením na výkon obdobných činností na území Slovenskej republiky ako osoby podľa písmen a) až c).

(12)

Navrhovateľ zloží u poverenej osoby peňažné prostriedky vo výške potrebnej na poskytnutie celého protiplnenia pred doručením žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu na uplatnenie práva výkupu Národnej banke Slovenska podľa odseku 4. Poverená osoba môže použiť takto poskytnuté peňažné prostriedky výlučne na úhradu protiplnenia zostávajúcim akcionárom. Poskytnuté peňažné prostriedky nepodliehajú výkonu rozhodnutia podľa osobitných predpisov,100aa) nie sú súčasťou majetkovej podstaty poverenej osoby, ak dôjde k vyhláseniu konkurzu na jej majetok podľa osobitného predpisu,21) poverená osoba nesmie tieto peňažné prostriedky použiť na úhradu ani na zabezpečenie úhrady svojich nákladov alebo nákladov navrhovateľa súvisiacich s uplatneným právom výkupu a poverená osoba taktiež nie je oprávnená z poskytnutých peňažných prostriedkov uspokojiť nároky tretích osôb vyplývajúcich z osobitných predpisov.100ab) Poverená osoba je príslušná a povinná v mene navrhovateľa v Obchodnom vestníku zverejniť oznámenie o výplate protiplnenia za akcie, ktoré prešli zo zostávajúcich menšinových akcionárov na navrhovateľa ako väčšinového akcionára na základe uplatnenia práva výkupu, pričom toto oznámenie musí obsahovať obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo cieľovej akciovej spoločnosti, ktorej akcie prešli na väčšinového akcionára na základe uplatnenia práva výkupu, identifikačné údaje väčšinového akcionára v rozsahu obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu, alebo meno, priezvisko, dátum narodenia a bydlisko,100ac) ak ide o fyzickú osobu, dátum prechodu akcií na väčšinového akcionára, výšku protiplnenia pripadajúceho na jednu akciu a dátum splatnosti protiplnenia za akcie cieľovej akciovej spoločnosti, ktoré prešli zo zostávajúcich menšinových akcionárov na navrhovateľa ako väčšinového akcionára na základe uplatnenia práva výkupu.

(13)

Poverená osoba poskytne protiplnenie tomu akcionárovi, ktorý bol majiteľom akcií cieľovej spoločnosti v okamihu prechodu vlastníckeho práva k akciám na navrhovateľa podľa odseku 8 prvej vety. Ak v čase prechodu vlastníckeho práva k akciám na navrhovateľa podľa odseku 8 prvej vety je preukázaná existencia záložného práva k akciám, poskytne poverená osoba protiplnenie záložnému veriteľovi; to neplatí, ak zostávajúci akcionár preukáže, že z dohody so záložným veriteľom vyplýva niečo iné. Na účely poskytnutia protiplnenia sú zostávajúci akcionári a záložní veritelia povinní oznámiť poverenej osobe svoje platobné údaje. Záložné právo k akciám zanikne v celom rozsahu okamihom prechodu vlastníckeho práva k akciám na navrhovateľa podľa odseku 8 prvej vety a centrálny depozitár vykoná registráciu zániku tohto záložného práva v registri záložných práv aj bez príkazu. Ak došlo k omeškaniu s výplatou protiplnenia, akcionári, ktorých akcie prešli na navrhovateľa, majú právo na úroky z omeškania vo výške podľa Občianskeho zákonníka alebo osobitného predpisu.74) Vyplatenie protiplnenia všetkým oprávneným osobám bezodkladne a preukázateľne oznámi poverená osoba cieľovej spoločnosti a navrhovateľovi.

(14)

Na účely uplatnenia práva výkupu akcií cieľovej spoločnosti je predstavenstvo cieľovej spoločnosti povinné poskytnúť navrhovateľovi primeranú súčinnosť.

(15)

Ak bol podaný návrh na súd na určenie neplatnosti rozhodnutia valného zhromaždenia o prechode akcií podľa odseku 6, nie je navrhovateľ oprávnený scudziť akcie ani použiť ako zábezpeku akcie, ktoré nadobudol uplatnením práva výkupu; takýto úkon je neplatný. Návrh na súd na určenie neplatnosti rozhodnutia valného zhromaždenia, ktorým sa rozhodlo o prechode akcií tejto akciovej spoločnosti zo zostávajúcich menšinových akcionárov na navrhovateľa ako väčšinového akcionára na základe uplatnenia práva výkupu, pre jeho rozpor s právnym predpisom, spoločenskou zmluvou, stanovami alebo s dobrými mravmi, môže podať každý akcionár, člen predstavenstva alebo člen dozornej rady cieľovej spoločnosti alebo ten, kto na tom má záujem hodný právnej ochrany; právo podať takýto návrh na súd však zanikne, ak ho oprávnená osoba neuplatní do troch mesiacov odo dňa, keď sa o rozhodnutí valného zhromaždenia o prechode akcií podľa odseku 6 dozvedela alebo mohla dozvedieť, najneskôr však do jedného roka od prijatia rozhodnutia valného zhromaždenia o prechode akcií podľa odseku 6, pričom týmto zánikom nie je dotknuté právo akcionára, ktorého akcie prešli na navrhovateľa cieľovej spoločnosti, na výplatu dorovnania na základe rozhodnutia súdu podľa odseku 17. Na tento návrh sa vzťahuje § 131 ods. 1 Obchodného zákonníka, ak tento odsek neustanovuje inak.

(16)

Akcionári, ktorých akcie prešli na navrhovateľa, môžu u tohto navrhovateľa namietať neprimeranosť protiplnenia a tiež sa môžu voči navrhovateľovi domáhať, aby navrhovateľ dorovnal výšku protiplnenia. Toto právo domáhať sa dorovnania zaniká, ak námietka o neprimeranosti protiplnenia nie je žiadnou z oprávnených osôb uplatnená voči navrhovateľovi najneskôr v lehote troch mesiacov od dátumu splatnosti protiplnenia zverejneného v oznámení podľa odseku 12; ak sa navrhovateľ nevyjadrí k námietke o neprimeranosti protiplnenia do jedného mesiaca od jej doručenia navrhovateľovi alebo ak navrhovateľ nesúhlasí s požadovanou výškou dorovnania, akcionár, ktorého akcie prešli na navrhovateľa, požadujúci dorovnanie, je oprávnený v premlčacej lehote plynúcej od zverejneného dňa splatnosti protiplnenia domáhať sa na súde, aby súd rozhodol o výške dorovnania. Návrh akcionára, ktorého akcie prešli na navrhovateľa, na súdne preskúmanie primeranosti ponúkaného protiplnenia nemá vplyv na platnosť rozhodnutia valného zhromaždenia, ktorým sa rozhodlo o uplatnení práva výkupu. Primeranosť protiplnenia v súdnom konaní preukazuje ten, kto si uplatnil právo výkupu podľa odseku 6.

(17)

Právoplatné a vykonateľné rozhodnutie súdu, ktorým sa rozhodlo o podaní podľa odseku 15 alebo ktorým bolo priznané právo na dorovnanie, je záväzné pre navrhovateľa vo vzťahu k všetkým akcionárom, ktorých akcie prešli na navrhovateľa; súdom priznané dorovnanie je navrhovateľ povinný vyplatiť všetkým oprávneným osobám, ktorých akcie prešli na navrhovateľa ako väčšinového akcionára na základe uplatnenia práva výkupu, a to v lehote určenej rozhodnutím súdu. Pre akcionára, ktorého akcie prešli na navrhovateľa a ktorý si voči navrhovateľovi neuplatnil právo domáhať sa dorovnania podľa odseku 16, plynie premlčacia lehota na uplatnenie práva na výplatu dorovnania nevyplateného navrhovateľom odo dňa zverejnenia rozhodnutia súdu o priznaní dorovnania podľa odseku 18. Ak si oprávnená osoba neprevezme dorovnanie v lehote určenej rozhodnutím súdu, navrhovateľ uloží peňažné prostriedky určené na dorovnanie do notárskej úschovy a písomne informuje všetky oprávnené osoby o tejto skutočnosti. Náklady spojené s notárskou úschovou hradí navrhovateľ a nemôžu byť hradené z finančných prostriedkov určených na vyplatenie dorovnania.

(18)

Cieľová spoločnosť zverejní rozhodnutie súdu o priznaní dorovnania, jeho výške a lehote na výplatu dorovnania spôsobom určeným na zvolanie valného zhromaždenia; cieľová spoločnosť rovnakým spôsobom zverejní aj rozhodnutie súdu o podaní podľa odseku 15.

(19)

Ustanovenie odseku 17 sa uplatňuje obdobne aj vtedy, ak navrhovateľ najmenej s jedným z akcionárov, ktorých akcie prešli na navrhovateľa, uzavrel dohodu o vyplatení dorovnania.

§ 118j - Právo na odkúpenie
(1)

Ak nastali okolnosti podľa § 118i ods. 1, je akcionár, ktorý vlastní zostávajúce akcie cieľovej spoločnosti, oprávnený požadovať od navrhovateľa, aby od neho nadobudol jeho akcie za primerané protiplnenie.

(2)

Právo podľa odseku 1 môže zostávajúci akcionár uplatniť najneskôr v lehote troch mesiacov od uplynutia lehoty platnosti ponuky na prevzatie, inak toto právo zaniká. Zostávajúci akcionár toto právo uplatní zaslaním návrhu zmluvy o kúpe akcií. V návrhu zmluvy uvedie najmä

a)

požadované primerané peňažné protiplnenie alebo primerané protiplnenie v cenných papieroch,

b)

lehotu na prijatie návrhu zmluvy,

c)

lehotu a postup pri realizácii prevodu cenných papierov.

(3)

Povinná osoba podľa odseku 1 prijme návrh zmluvy v lehote uvedenej v návrhu, inak v lehote desiatich pracovných dní od jeho doručenia. Ak povinná osoba návrh zmluvy v tejto lehote neprijme, môže sa oprávnená osoba domáhať na súde, aby prijatie návrhu nahradil súdnym rozhodnutím. Toto právo musí uplatniť do troch mesiacov od uplynutia lehoty podľa prvej vety, inak zaniká.

(4)

Povinná osoba podľa odseku 1 môže bezodkladne od doručenia návrhu zmluvy požiadať súd, aby primeranosť požadovaného protiplnenia preskúmal. Toto právo zaniká, ak nebolo uplatnené do jedného mesiaca odo dňa doručenia návrhu zmluvy. Ak výška protiplnenia nebola určená znaleckým posudkom, dôkazné bremeno o primeranosti ponúkaného protiplnenia nesie oprávnená osoba.

(5)

Ustanovenia § 118i sa uplatnia primerane.

§ 118k - Splnomocňovacie ustanovenie

Opatrením, ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, sa môžu ustanoviť ďalšie podrobnosti o návrhu ponuky na prevzatie a o podmienkach, za ktorých sa ponuka na prevzatie uskutočňuje.

§ 118l
(1)

Ustanovenia tohto zákona týkajúce sa ponuky na prevzatie sa nevzťahujú na cenné papiere vydané centrálnymi bankami členských štátov ani na cenné papiere vydané zahraničnými otvorenými investičnými spoločnosťami podľa osobitného predpisu.102a)

(2)

Na účely posudzovania, či ide o otvorené subjekty kolektívneho investovania, sa opatrenia prijaté týmito investičnými spoločnosťami majúce za cieľ zabezpečiť, aby sa kurz ich cenných papierov významne nelíšil od ich hodnoty čistých aktív, považujú za rovnocenné s ich vyplatením z majetku týchto subjektov.

(3)

Ustanovenia tohto zákona týkajúce sa ponúk na prevzatie sa nevzťahujú na obchodné spoločnosti, na ktoré sa vzťahuje použitie opatrení na riešenie krízových situácií na finančnom trhu podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov.42a)

§ 118m - Rozhodné právo
(1)

Otázky vo veciach poskytovania informácií zamestnancom cieľovej spoločnosti a otázky vo veciach práva obchodných spoločností, najmä pokiaľ ide o určenie podielu na hlasovacích právach v cieľovej spoločnosti, ktorý sa považuje za kontrolný podiel, výnimky z povinnosti uskutočniť ponuku na prevzatie, ako aj podmienky, za splnenia ktorých môžu orgány cieľovej spoločnosti uskutočniť opatrenia, ktoré môžu viesť k zmareniu ponuky na prevzatie, sa spravujú právnym poriadkom členského štátu, v ktorom má sídlo cieľová spoločnosť. Dohľad v týchto veciach vykonáva príslušný orgán dohľadu tohto členského štátu.

(2)

Otázky v iných veciach súvisiacich s ponukou na prevzatie, najmä vo veciach súvisiacich s protiplnením a vo veciach konania o ponuke na prevzatie, najmä oznámenie rozhodnutia navrhovateľa uskutočniť ponuku na prevzatie alebo vzniku povinnosti navrhovateľa uskutočniť ponuku na prevzatie, náležitosti ponuky na prevzatie a zverejnenie ponuky na prevzatie, sa spravujú právnym poriadkom členského štátu príslušného orgánu dohľadu.

(3)

Na výpočet kontrolného podielu na hlasovacích právach v cieľovej spoločnosti a spôsob jeho výpočtu v prípade emitenta so sídlom v inom členskom štáte sa použijú ustanovenia právneho predpisu členského štátu, v ktorom má sídlo príslušný emitent.

§ 119
(1)

Ak valné zhromaždenie akcionárov emitenta kótovaných akcií rozhodne, že akcie vydané týmto emitentom prestanú byť kótované, je emitent povinný vyhlásiť povinnú ponuku na prevzatie na kúpu všetkých kótovaných akcií od akcionárov, ktorí na valnom zhromaždení nehlasovali za rozhodnutie, že tieto akcie prestanú byť kótované, alebo ktorí sa tohto valného zhromaždenia nezúčastnili. V povinnej ponuke na prevzatie sa musí uviesť, že dôvodom vyhlásenia povinnej ponuky na prevzatie je rozhodnutie valného zhromaždenia spoločnosti, že akcie prestanú byť kótované.

(2)

Rozhodnutie valného zhromaždenia o tom, že akcie vydané týmto emitentom prestanú byť kótované, musí mať formu notárskej zápisnice. V notárskej zápisnici z valného zhromaždenia musia byť menovite uvedení akcionári, ktorí hlasovali za rozhodnutie, že akcie spoločnosti prestanú byť kótované.

(3)

Povinnosť podľa odseku 1 sa pokladá za splnenú, ak povinnú ponuku na prevzatie na kúpu všetkých kótovaných akcií od akcionárov, ktorí na valnom zhromaždení nehlasovali za rozhodnutie, že tieto akcie prestanú byť kótované, vyhlási za emitenta iná osoba ako emitent týchto akcií.

(4)

Predstavenstvo spoločnosti je povinné bezodkladne po prijatí rozhodnutia podľa odseku 1 valným zhromaždením oznámiť toto rozhodnutie Národnej banke Slovenska a burze cenných papierov, na ktorej trhu sa s akciami obchoduje. Toto oznámenie doloží notárskou zápisnicou o rozhodnutí valného zhromaždenia podľa odseku 1 a textom povinnej ponuky na prevzatie.

(5)

Burza cenných papierov je povinná skončiť obchodovanie s akciami na trhu kótovaných cenných papierov bezodkladne potom ako jej emitent oznámi splnenie svojich záväzkov z povinnej ponuky na prevzatie.

(6)

Povinná ponuka na prevzatie uskutočnená podľa odseku 1 a § 170 ods. 3 môže predchádzať uplatneniu práva výkupu podľa § 118i, len ak navrhovateľ tejto povinnej ponuky na prevzatie je osobou podľa odseku 3 a ak nebola čiastočnou ponukou na prevzatie a ani podmienenou ponukou na prevzatie podľa § 116 ods. 2 písm. h).

§ 120 - Prospekt
(1)

Príslušným orgánom na vykonávanie oprávnení vo vzťahu k prospektu16aba) je Národná banka Slovenska.

(2)

Povinnosť zverejniť prospekt102ab) sa nevzťahuje na verejné ponuky cenných papierov, ak celková hodnota každej takejto ponuky v Európskej únii vypočítaná za obdobie 12 mesiacov je nižšia ako 1 000 000 eur.

(3)

Za údaje uvedené v prospekte zodpovedá emitent,102ac) vyhlasovateľ verejnej ponuky cenných papierov, osoba žiadajúca o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu alebo osoba, ktorá prevzala záruku za splatenie cenných papierov alebo výnosov.

(4)

Ak osoba zodpovedná za údaje uvádzané v prospekte uviedla nesprávne údaje alebo nepravdivé údaje, zodpovedá len za škodu, ktorú tým spôsobila.

(5)

Osoba zodpovedná za súhrn prospektu102ad) alebo jeho preklad zodpovedá len za škodu, ktorá vznikla v dôsledku toho, že súhrn obsahoval zavádzajúce údaje alebo nepresné údaje alebo tieto údaje boli v rozpore s ostatnými časťami prospektu, alebo tento súhrn neobsahoval v spojení s inými časťami prospektu kľúčové informácie, ktoré majú investorom pomôcť pri rozhodovaní sa o investovaní do takých cenných papierov.

(6)

Za informácie uvedené v registračnom dokumente alebo v univerzálnom registračnom dokumente zodpovedajú osoby uvedené v odseku 3, len ak je registračný dokument alebo univerzálny registračný dokument použitý ako súčasť schváleného prospektu; tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu,102ae) ak sú do univerzálneho registračného dokumentu zahrnuté informácie podľa tohto osobitného predpisu.

(7)

Národná banka Slovenska je oprávnená zakázať alebo pozastaviť na desať pracovných dní zverejnenie oznámenia, inzerátu, plagátu a iného obdobného dokumentu, ak zistí, že by ich zverejnením alebo ďalším zverejňovaním boli porušené ustanovenia tohto zákona alebo osobitného predpisu.103a)

§ 131
(1)

Ak má byť ročná alebo polročná správa emitenta kótovaných akcií uverejnená v Slovenskej republike a v inom členskom štáte, Národná banka Slovenska koordinuje svoju činnosť s príslušným orgánom v tomto členskom štáte tak, aby sa emitentovi kótovaných akcií umožnilo uverejniť v čo najväčšej dosiahnuteľnej miere jednotné znenie ročnej alebo polročnej správy v Slovenskej republike a v tomto štáte.

(2)

Národná banka Slovenska koordinuje svoju činnosť s príslušným orgánom v tomto členskom štáte, aby sa emitentovi kótovaných akcií umožnilo uverejniť jednotné znenie ročnej alebo polročnej správy v znení požadovanom podľa tohto zákona alebo podľa práva štátu, v ktorom boli jeho akcie najskôr prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov.

§ 132o - Ratingové agentúry
(1)

Príslušným orgánom na vykonávanie oprávnení národného orgánu dohľadu vo vzťahu k ratingovým agentúram podľa osobitného predpisu107ca) je Národná banka Slovenska.

(2)

Národná banka Slovenska je povinná spolupracovať s príslušnými orgánmi členských štátov pri vykonávaní oprávnení podľa odseku 1 v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom.107ca)

§ 132p - Centrálne protistrany a protistrany pri mimoburzových derivátoch
(1)

Príslušným orgánom na vykonávanie oprávnení vo vzťahu k centrálnym protistranám podľa osobitného predpisu107cb) je Národná banka Slovenska.

(2)

Finančné protistrany a nefinančné protistrany pri mimoburzových derivátoch, centrálne protistrany, osoby žiadajúce o povolenie na činnosť centrálnej protistrany podľa osobitného predpisu,107cb) jeho zmenu alebo ktoré majú alebo sa rozhodli nadobudnúť kvalifikovanú účasť v centrálnej protistrane, sú povinné predkladať Národnej banke Slovenska ňou požadované údaje potrebné na riadne plnenie povinností príslušného orgánu podľa osobitného predpisu.107cb)

(3)

Na konanie a rozhodovanie o udelení povolenia a odňatí povolenia na činnosť centrálnej protistrany a na schvaľovanie osôb s kvalifikovanou účasťou v centrálnej protistrane sa vzťahujú ustanovenia osobitného zákona,20) ak osobitný predpis neustanovuje inak.107cb)

§ 132r - Niektoré pravidlá pre predaj nakrátko a swapy na úverové zlyhanie
(1)

Príslušným orgánom na vykonávanie oprávnení vo vzťahu k pravidlám predaja nakrátko a swapov na úverové zlyhanie podľa osobitného predpisu107cc) je Národná banka Slovenska.

(2)

Osoby, ktoré majú čisté krátke pozície alebo uzatvárajú swapové transakcie na úverové zlyhanie sú povinné predkladať Národnej banke Slovenska ňou požadované údaje potrebné na riadne plnenie povinností príslušného orgánu podľa osobitného predpisu.107cc)

§132s - Indexy používané ako referenčné hodnoty vo finančných nástrojoch a finančných zmluvách

Príslušným orgánom na vykonávanie oprávnení vo vzťahu k indexom používaným ako referenčné hodnoty vo finančných nástrojoch a finančných zmluvách alebo na meranie výkonnosti investičných fondov podľa osobitného predpisu107cd) je Národná banka Slovenska.

§ 132t - Poskytovatelia služieb hromadného financovania
(1)

Príslušným orgánom na vykonávanie oprávnení vo vzťahu k poskytovateľom služieb hromadného financovania107ce) je Národná banka Slovenska.

(2)

Za údaje uvedené v dokumente kľúčových investičných informácií107cf) zodpovedá vlastník projektu107cg) v rozsahu podľa osobitného predpisu.107ch)

(3)

Za údaje uvedené v dokumente kľúčových investičných informácií na úrovni platformy107ci) zodpovedá poskytovateľ služieb hromadného financovania107cj) v rozsahu podľa osobitného predpisu.107ck)

§ 133 - Konflikt záujmov
(1)

Zamestnanec centrálneho depozitára nesmie byť zároveň zamestnancom ani v inom pracovnom pomere u obchodníka s cennými papiermi, banky, burzy cenných papierov, správcovskej spoločnosti, poisťovne alebo u iného centrálneho depozitára.

(2)

Člen vlády Slovenskej republiky, vedúci ústredného orgánu štátnej správy, ktorý nie je členom vlády Slovenskej republiky, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, zamestnanec ústredného orgánu štátnej správy Slovenskej republiky, Národnej banky Slovenska, Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky, Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, Ústavného súdu Slovenskej republiky, Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky, Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, Slovenskej informačnej služby a Centra kupónovej privatizácie Slovenskej republiky nesmie byť členom predstavenstva, členom dozornej rady ani zamestnancom obchodníka s cennými papiermi alebo centrálneho depozitára. To neplatí, ak je zamestnanec ústredného orgánu štátnej správy do týchto orgánov vyslaný svojím zamestnávateľom.

§ 134 - Povinnosť mlčanlivosti
(1)

Členovia štatutárnych a dozorných orgánov, zamestnanci, prokuristi, likvidátori, správcovia konkurznej podstaty, ako aj ďalšie osoby podieľajúce sa na činnosti obchodníka s cennými papiermi, zahraničného obchodníka s cennými papiermi, centrálneho depozitára, burzy cenných papierov sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli na základe svojho postavenia alebo pri plnení svojich pracovných povinností a ktoré majú význam pre vývoj finančného trhu alebo sa dotýkajú záujmov jeho jednotlivých účastníkov.

(2)

Povinnosť mlčanlivosti podľa odseku 1 trvá aj po skončení pracovného pomeru alebo iného právneho vzťahu.

(3)

Za porušenie povinnosti mlčanlivosti podľa odseku 1 sa nepovažuje, ak sa informácia poskytne

a)

osobám povereným výkonom dohľadu na účely výkonu dohľadu,20)

b)

súdu,

c)

orgánu činnému v trestnom konaní na účely trestného konania,92)

d)

Národnej banke Slovenska na účely ňou vykonávaného dohľadu,93)

e)

službe kriminálnej polície a službe finančnej polície Policajného zboru na účely plnenia úloh ustanovených osobitným zákonom,94)

f)

daňovým orgánom na účely daňového konania,95)

g)

Úradu na ochranu osobných údajov,107d)

h)

Slovenskej informačnej službe na účely plnenia úloh ustanovených osobitnými predpismi,107e)

i)

Vojenskému spravodajstvu na účely plnenia úloh ustanovených osobitnými predpismi,107f)

j)

príslušnému orgánu Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu97bb) pri plnení oznamovacej povinnosti,

k)

Národnému bezpečnostnému úradu na účely vykonávania bezpečnostných previerok a zabezpečovania podkladov pre rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o splnení predpokladov sudcovskej spôsobilosti podľa osobitného predpisu.97a)

(4)

Ustanoveniami odsekov 1 až 3 nie je dotknutá osobitným zákonom uložená povinnosť prekaziť alebo oznámiť spáchanie trestného činu.

ÔSMA ČASŤ

DOHĽAD

§ 135 - Predmet dohľadu
(1)

Dohľad podľa tohto zákona sa vykonáva nad činnosťou centrálneho depozitára, osobou s riadiacou zodpovednosťou u emitenta a osobou s ňou spriaznenou, obchodníka s cennými papiermi a zahraničného obchodníka s cennými papiermi, poskytovateľa služieb vykazovania údajov, fondu, ratingovej agentúry, poskytovateľa služieb hromadného financovania, emitenta európskych zelených dlhopisov,107fa) navrhovateľa ponuky na prevzatie, vyhlasovateľa verejnej ponuky cenných papierov, osoby žiadajúcej o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu; dohľad sa vykonáva tiež nad inými osobami, ktorých postavenie, obchody alebo iná činnosť súvisí s obchodníkmi s cennými papiermi, s pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, so sprostredkovateľmi investičných služieb, s centrálnym depozitárom, s poskytovateľmi služieb vykazovania údajov a v rozsahu ustanovenom týmto zákonom podlieha dohľadu aj činnosť emitenta cenného papiera, osoby s riadiacou zodpovednosťou u emitenta a osoby s ňou spriaznenou, činnosť vyhlasovateľa verejnej ponuky cenných papierov, činnosť osoby žiadajúcej o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu a činnosť ďalších osôb, ktorým tento zákon a osobitné predpisy107g) ukladá povinnosti. Dohľad sa vykonáva aj nad konsolidovanými celkami a subkonsolidovanými celkami (§ 138), ktorých súčasťou sú aj obchodníci s cennými papiermi alebo centrálny depozitár, a nad finančnými konglomerátmi podľa § 143j, nad osobami, na ktoré sa vzťahujú povinnosti a zákazy týkajúce sa dôverných informácií, predaja nakrátko, swapov na úverové zlyhanie, mimoburzových derivátov, centrálnych protistrán, manipulácie s trhom a vypracúvania a rozširovania investičných odporúčaní, nad zmiešanou finančnou holdingovou spoločnosťou, investičnou holdingovou spoločnosťou a nad finančnou holdingovou spoločnosťou, na ktorú sa vzťahujú povinnosti podľa tohto zákona. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na činnosť vykonávanú Národnou bankou Slovenska podľa osobitného predpisu.108)

(2)

Predmetom dohľadu Národnej banky Slovenska nad dohliadanými subjektmi uvedenými v odseku 1 je zisťovanie a vyhodnocovanie informácií a podkladov o skutočnostiach, ktoré sa týkajú dohliadaných subjektov a ich činnosti; pritom Národná banka Slovenska v rámci tohto dohľadu zisťuje a vyhodnocuje aj informácie a podklady o dodržiavaní povolení a iných rozhodnutí vydaných podľa tohto zákona a osobitného zákona,20) o dodržiavaní ustanovení tohto zákona a o dodržiavaní ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov,110e) ktoré sa vzťahujú na dohliadané subjekty alebo na ich činnosti, vrátane právne záväzných aktov Európskej únie, ktoré súvisia s investičnými službami, investičnými činnosťami, vedľajšími službami, finančným sprostredkovaním alebo s inou činnosťou dohliadaných subjektov uvedených v odseku 1, ako aj informácie a podklady o rizikách a dostatočnom krytí rizík, ktor