Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 150/2004 účinný od 01.05.2004

Platnosť od: 20.03.2004
Účinnosť od: 01.05.2004
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Záväzkové a zmluvné právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUD767DSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 150/2004 účinný od 01.05.2004
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 150/2004 s účinnosťou od 01.05.2004
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení zákona č. 58/1969 Zb., zákona č. 131/1982 ...

1.

V prvej časti sa za štvrtú hlavu vkladá nová piata hlava, ktorá vrátane nadpisu znie:

„PIATA HLAVA SPOTREBITEĽSKÉ ZMLUVY § 52 (1) Spotrebiteľskými zmluvami sú kúpna zmluva, zmluva ...

2.

§ 496 znie:

„§ 496 (1) Za dohodu o vlastnostiach, účele a akosti sa pri spotrebiteľských zmluvách považuje ...

3.

§ 502 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Záručný list obsahuje meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov predávajúceho, jeho ...

4.

§ 505 znie:

„§ 505 Ak ide o vady, za ktoré sa zodpovedá podľa § 502, vadu treba vytknúť do šiestich mesiacov ...

5.

V § 507 ods. 1 sa za slovo „ceny,“ vkladá slovo „výmeny,“.

6.

Doterajší text § 508 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Vada, ktorá sa prejaví do šiestich mesiacov odo dňa prevzatia plnenia, sa považuje za vadu, ...

7.

V § 599 ods. 1 sa slová „šiestich mesiacov, ak ide o vady krmív, do troch týždňov, a ak ide ...

8.

§ 612 vrátane nadpisu znie:

„Osobitné ustanovenia o predaji tovaru v obchode (Spotrebiteľské kúpne zmluvy) § 612 Na spotrebiteľskú ...

9.

§ 620 znie:

„§ 620 (1) Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej ...

10.

§ 622 znie:

„§ 622 (1) Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas ...

11.

V § 626 odseky 2 a 3 znejú:

„(2) Práva zo zodpovednosti za vady pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia, musia sa uplatniť najneskôr ...

13.

V § 646 ods. 2 sa slovo „šesť“ nahrádza slovom „24“.

14.

V deviatej časti sa za deviatu hlavu vkladá nová desiata hlava, ktorá vrátane nadpisu znie:

„DESIATA HLAVA PRECHODNÉ USTANOVENIA K ÚPRAVÁM ÚČINNÝM OD 1. APRÍLA 2004 § 879e (1) Práva ...

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2004 okrem § 60, ktorý nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia ...

Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore